Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 6.Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (συζήτηση)
 7.Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εκλογή ενός αντιπροέδρου του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  8.2.Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών: Συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Ευρωμεσογειακή συμφωνίας ΕΚ/Αλγερίας (ψηφοφορία)
  8.4.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Μολδαβίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.5.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουκρανίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.6.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αρμενίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αζερμπαϊτζάν (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.8.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Γεωργίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.9.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ψηφοφορία)
  8.10.Πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.11.Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.12.Αντασφαλίσεις (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.13.Νέα στατιστική ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (ψηφοφορία)
  8.14.Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ψηφοφορία)
  8.15.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (Αναδιατύπωση) (ψηφοφορία)
  8.16.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών (κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου) (ψηφοφορία)
  8.17.Έλεγχος της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ανταρκτική (ψηφοφορία)
  8.18.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση Ευρωπόλ της 26ης Ιουλίου 1995 (ψηφοφορία)
  8.19.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.20.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 17ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης (ψηφοφορία)
  8.21.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.22.Nέο άρθρο 204α του Κανονισμού (διορθωτικά) (ψηφοφορία)
  8.23.Τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του (ψηφοφορία)
  8.24.Διαβούλευση για τα προνόμια και τις ασυλίες της Alessandra Mussolini (ψηφοφορία)
  8.25.Αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του Ashley Mote (ψηφοφορία)
  8.26.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2007 (ψηφοφορία)
  8.27.Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ψηφοφορία)
  8.28.Μείωση στο ελάχιστο του διοικητικού κόστους που επιβάλλει η νομοθεσία (ψηφοφορία)
  8.29.Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (ψηφοφορία)
  8.30.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας (ψηφοφορία)
  8.31.Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (ψηφοφορία)
  8.32.Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.33.Πρόσθετα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.34.Ένζυμα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.35.Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες (ψηφοφορία)
  8.36.Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (ψηφοφορία)
  8.37.Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ψηφοφορία)
  8.38.Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  8.39.Παρασκευή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου (ψηφοφορία)
 9.Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 15.Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (συζήτηση)
 16.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 19.Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών (συζήτηση)
 20.Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας (συζήτηση)
 21.Διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1277 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1653 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου