Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 juli 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (debatt)
 6.De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok (debatt)
 7.En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Val av vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
  8.2.Begäran om samråd med Regionkommittén - Volontärinsatsers bidrag till ekonomisk och social sammanhållning (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Armenien (omröstning)
  8.4.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Moldavien (omröstning)
  8.5.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Ukraina (omröstning)
  8.6.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Armenien (omröstning)
  8.7.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Azerbajdzjan (omröstning)
  8.8.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Georgien (omröstning)
  8.9.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål (omröstning)
  8.10.Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
  8.11.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
  8.12.Återförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
  8.13.Fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) (omröstning)
  8.14.Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (omröstning)
  8.15.Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) (omröstning)
  8.16.Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) (omröstning)
  8.17.Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis (omröstning)
  8.18.Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europolkonventionen av den 26 juli 1995 (omröstning)
  8.19.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000 (omröstning)
  8.20.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer (omröstning)
  8.21.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (omröstning
  8.22.Parlamentets arbetsordning om ”rättelser” (ny artikel 204a i arbetsordningen) (omröstning)
  8.23.Tillämpning och tolkning av arbetsordningen (ändring av artikel 201) (omröstning)
  8.24.Begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet (omröstning)
  8.25.Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (omröstning)
  8.26.Ändringsbudget nr 4/2007 (omröstning)
  8.27.Utgifter för översättning (omröstning)
  8.28.Minskning av administrative kostnader orsakade av lagstiftning (omröstning)
  8.29.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
  8.30.Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) (omröstning)
  8.31.Mätinstrument som innehåller kvicksilver (omröstning)
  8.32.Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (omröstning)
  8.33.Livsmedelstillsatser (omröstning)
  8.34.Livsmedelsenzymer (omröstning)
  8.35.Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper (omröstning)
  8.36.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (omröstning)
  8.37.Europeisk kritisk infrastruktur (omröstning)
  8.38.Den inre el- och gasmarknaden (omröstning)
  8.39.Industrifiske avseende produktion av fiskmjöl och fiskolja (omröstning)
 9.Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (fortsättning på debatten)
 14.Utstationering av arbetstagare (debatt)
 15.Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Genomförandet av det första järnvägspaketet (debatt)
 19.Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) (debatt)
 20.Hållbara transporter för ett rörligt Europa (debatt)
 21.Bilaterala handelsförbindelser med Kina (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (724 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1290 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy