Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1653k
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 6. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (συζήτηση)
 7. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συζήτηση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Εκλογή ενός αντιπροέδρου του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  8.2. Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών: Συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3. Ευρωμεσογειακή συμφωνίας ΕΚ/Αλγερίας (ψηφοφορία)
  8.4. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Μολδαβίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.5. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουκρανίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.6. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αρμενίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.7. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αζερμπαϊτζάν (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.8. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Γεωργίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  8.9. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ψηφοφορία)
  8.10. Πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.11. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.12. Αντασφαλίσεις (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.13. Νέα στατιστική ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (ψηφοφορία)
  8.14. Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ψηφοφορία)
  8.15. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (Αναδιατύπωση) (ψηφοφορία)
  8.16. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών (κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου) (ψηφοφορία)
  8.17. Έλεγχος της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ανταρκτική (ψηφοφορία)
  8.18. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση Ευρωπόλ της 26ης Ιουλίου 1995 (ψηφοφορία)
  8.19. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.20. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 17ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης (ψηφοφορία)
  8.21. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.22. Nέο άρθρο 204α του Κανονισμού (διορθωτικά) (ψηφοφορία)
  8.23. Τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του (ψηφοφορία)
  8.24. Διαβούλευση για τα προνόμια και τις ασυλίες της Alessandra Mussolini (ψηφοφορία)
  8.25. Αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του Ashley Mote (ψηφοφορία)
  8.26. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2007 (ψηφοφορία)
  8.27. Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ψηφοφορία)
  8.28. Μείωση στο ελάχιστο του διοικητικού κόστους που επιβάλλει η νομοθεσία (ψηφοφορία)
  8.29. Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (ψηφοφορία)
  8.30. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας (ψηφοφορία)
  8.31. Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (ψηφοφορία)
  8.32. Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.33. Πρόσθετα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.34. Ένζυμα τροφίμων (ψηφοφορία)
  8.35. Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες (ψηφοφορία)
  8.36. Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (ψηφοφορία)
  8.37. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ψηφοφορία)
  8.38. Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  8.39. Παρασκευή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου (ψηφοφορία)
 9. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αιτιολογήσεις ψήφου
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συνέχεια της συζήτησης)
 14. Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 15. Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (συζήτηση)
 16. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 19. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών (συζήτηση)
 20. Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας (συζήτηση)
 21. Διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0246/2007) του κ. Markus Ferber, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και ειδικότερα τον εισηγητή, κ. Ferber, για το εξαίρετο έργο τους κατά την προετοιμασία της έκθεσής σας σχετικά με την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για τον πρόσθετο λόγο ότι στην εν λόγω προετοιμασία μετείχαν πέντε ακόμη επιτροπές, ενώ κατατέθηκαν σχεδόν 600 τροπολογίες. Επιπλέον, το εξεταζόμενο θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη και περίπλοκο από τεχνική άποψη.

Η πρότασή μας στηρίζεται σε προσεκτική προετοιμασία. Δεν πρόκειται για εφαρμογή αφηρημένων θεωριών τις οποίες επινοήσαμε σε κάποιον χρυσελεφάντινο πύργο ή βάσει ιδεολογικού ζήλου. Το άνοιγμα της αγοράς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι ένα μέτρο θετικό για τον καταναλωτή, για τις επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, για το σύνολο της οικονομίας.

Μετά από μήνες συζητήσεων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να παρεκκλίνουμε από τις αρχικές προθέσεις μας. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας υπενθυμίσω σε τι συνίσταται πραγματικά η πρότασή μας. Πρωτίστως, η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να διασφαλίσει την παροχή καθολικής υπηρεσίας υψηλού επιπέδου σε όλους τους χρήστες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών και οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να τους παρέχονται υπηρεσίες πρώτης ποιότητας, οι οποίες πρέπει να είναι προσιτές σε όλους σε οικονομικές τιμές.

Δεύτερον, βάσει λεπτομερούς μελέτης και ευρείας διαβούλευσης, η Επιτροπή επιβεβαιώνει στην πρότασή της ότι το 2009 είναι η ημερομηνία στόχος για την κατάργηση όσων αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και μονοπωλίων εξακολουθούν να υφίστανται. Τέτοιου είδους αποκλειστικά δικαιώματα και μονοπώλια αποτελούν φραγμό για τον ανταγωνισμό και τα θετικά αποτελέσματά του για την καινοτομία, την ποιότητα και τις τιμές.

Τρίτον, η πρότασή μας επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα ευρέος φάσματος χρηματοδοτικών μηχανισμών τους οποίους μπορούν να επιλέξουν τα κράτη μέλη προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τυχόν καθαρό κόστος ή άδικη επιβάρυνση που ενδέχεται να επιβάλει η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών.

Τέταρτον, η πρόταση προσφέρει περιθώρια μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την κοστολόγηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο πραγματικό κόστος, διατηρώντας συγχρόνως τη δυνατότητα εφαρμογής ενιαίων τιμολογίων για υπηρεσίες καταναλωτή ή υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα. Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες προς όφελος της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Τα ενιαία τιμολόγια για τις υπηρεσίες καταναλωτή αντικατοπτρίζουν αυτήν την αντίληψη. Η πρόταση ενισχύει επίσης τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά, για παράδειγμα, τις αποζημιώσεις.

Πέμπτον, η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την έγκριση και την αδειοδότηση προκειμένου να μειωθούν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στη συμμετοχή. Η πρόταση διευκρινίζει επίσης τους κανόνες πρόσβασης στις ταχυδρομικές υποδομές.

Τέλος, η πρόταση αποσαφηνίζει περισσότερο τον ρόλο και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τα στοιχεία αυτά στηρίζονται στην επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και θα προσφέρουν ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στον ταχυδρομικό τομέα να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Είναι πραγματικά το τελευταίο βήμα μιας μακράς διαδικασίας η οποία ξεκίνησε πριν από δύο σχεδόν δεκαετίες.

Είναι κοινώς γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «επανάσταση στον τομέα των επικοινωνιών». Αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας στην καθημερινή μας ζωή. Απειλεί όσους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών αδυνατούν να προσαρμοστούν. Κανένας αποκλειστικός τομέας δεν μπορεί να προστατέψει έναν πάροχο έναντι του ανταγωνισμού από άλλα μέσα επικοινωνιών. Η μόνη επιλογή είναι η μεταρρύθμιση και η προσαρμογή προκειμένου να μετατραπεί αυτή η πρόκληση σε ευκαιρία. Αυτό το ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σημαντικά στον καθορισμό του χαρακτήρα αυτής της μεταρρύθμισης σε όλα τα στάδια. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους η εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι εμπειρίες από το άνοιγμα των αγορών έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί εξαιρετικά θετικές. Η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα και η απόδοση έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ προσφέρεται καθολική υπηρεσία υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε από κοινού την ευθύνη να μεριμνήσουμε ώστε να συνεχιστεί η ίδια τάση. Το πλήρες άνοιγμα των αγορών είναι η ενδεδειγμένη λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τους τελευταίους μήνες ορισμένοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν το άνοιγμα της αγοράς και την επιτυχία άλλων παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών ως απειλές. Εντούτοις, οι περισσότεροι έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι αυτές είναι προκλήσεις τις οποίες οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς ακριβώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Σε γενικές γραμμές, έχει επικρατήσει η εποικοδομητική προσέγγιση. Αυτό με κάνει να αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε εν τέλει να καταλήξουμε σε μια συναινετική θέση ως προς το σημαντικό αυτό θέμα.

Εν κατακλείδι, η υπό εξέταση οδηγία αποτελεί ζωτικό συστατικό στοιχείο της ατζέντας της Λισαβόνας. Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να προσφέρουμε στους πολίτες της ΕΕ τις δυνατότητες επιλογών τις οποίες δικαιούνται και αναμένουν. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών και οι καταναλωτές θα είναι οι κύριοι ωφελημένοι από την οδηγία. Το άνοιγμα της αγοράς το 2009 θα οδηγήσει σε ελεγχόμενο και ρυθμισμένο ανταγωνισμό ο οποίος θα προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προτύπων και υπηρεσιών. Το θέμα δεν είναι να μοιραστεί η πίττα με διαφορετικό τρόπο, ή να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αποβούν εις βάρος των εργαζομένων του τομέα, αλλά να αυξηθεί το μέγεθος της αγοράς κατά τρόπο που να ωφελεί όλες τις πλευρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ένας από τους σημαντικότερους φακέλους που θα πρέπει να επεξεργαστούμε κατά το δεύτερο ήμισυ αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο φάκελος αυτός μας απασχόλησε ήδη κατά την τρίτη και τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο, και θα ήθελα να συνοψίσω την όλη εξέλιξη από τότε που η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο το 1992. Είναι σημαντικό να δώσουμε ως Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα σήμερα και στην αυριανή ψηφοφορία. Μια εξέλιξη που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ελπίζουμε ότι θα φθάσει σε ένα θετικό τέλος.

Ποιο είναι το ζητούμενο; Για να το πω απλά, είναι η μετάβαση από ταχυδρομεία προσανατολισμένα προς την προσφορά σε ταχυδρομεία προσανατολισμένα προς τη ζήτηση. Είχαμε για 200 χρόνια μονοπώλια σε όλα τα κράτη μέλη. Σήμερα θα ακούσουμε στη συζήτηση για πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα των ταχυδρομείων. Για εμένα το συμπέρασμα είναι ένα: τα μονοπώλια δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνον εάν υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός στην ΕΕ –δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό– που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνθήκες για τους εργαζομένους, αλλά παρόλα αυτά θα επιτρέπει τον ανταγωνισμό.

Αυτό είναι το πρότυπο που επεξεργαστήκαμε μαζί στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, πέρα από τα όρια των Ομάδων και των χωρών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και συνέβαλαν στο να επιτύχουμε αυτόν τον συμβιβασμό. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του 2010 θα ανοίξουν οι αγορές των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ προβλέπουμε λίγες παρεκκλίσεις μέχρι το 2012. Λέμε ξεκάθαρα ότι όσοι προέρχονται από τον προστατευόμενο τομέα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκεί όπου υπάρχει ήδη ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει αμοιβαιότητα.

Επιτρέψτε μου να πω εδώ ξεκάθαρα το εξής: λέγεται επανειλημμένα ότι αυτό είναι αντίθετο με τη Συνθήκη ΕΚ. Δεν μπορώ παρά να πω σε όλους να ρίξουν μια ματιά στην οδηγία για τα ταχυδρομεία που ισχύει σήμερα, βάσει της οποίας απαγορεύεται κατηγορηματικά η είσοδος στον ανταγωνισμό με κέρδη μονοπωλίων. Στον τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού εκκρεμούν περισσότερες από δέκα υποθέσεις σε βάρος κρατών μελών εξαιτίας αυτής ακριβώς της υποψίας. Αν, λοιπόν, η υφιστάμενη οδηγία προσφέρει ήδη τρόπον τινά ένα τέτοιο μέσον για να εξασφαλιστεί αυτό το είδος αμοιβαιότητας, τότε πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο.

Είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα σε σχέση με το φάσμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρονται σε κάθε πολίτη της ΕΕ. Η καθολική υπηρεσία πρέπει να είναι στη διάθεση κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, είτε στην ύπαιθρο είτε στην πόλη, είτε στην περιφέρεια είτε στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε εδώ. Άλλωστε, έχουμε εξασφαλίσει και σε άλλες περιπτώσεις ελευθέρωσης της αγοράς το δικαίωμα κάποιου επιπέδου παροχών.

Μετά έπρεπε να απαντήσουμε στο μεγάλο ερώτημα πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η καθολική υπηρεσία. Έχουμε επεξεργαστεί μαζί μια καλή απάντηση σε αυτό. Το θέμα, όμως, είναι να προσφερθούν πολλά μέσα στα κράτη μέλη. Αν διαβάσετε προσεκτικά την οδηγία, θα δείτε ότι υπάρχουν πέντε μέσα τέσσερα που πρότεινε η Επιτροπή και μερικά μικτά που προσθέσαμε εμείς– τα οποία καθιστούν δυνατό να οργανωθεί αυτή η καθολική υπηρεσία έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα σημεία της επικράτειας.

Παρουσιάσαμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όσα πρέπει να κάνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πριν από το άνοιγμα των αγορών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κανένας δεν θα αιφνιδιαστεί από αυτά που τον περιμένουν και όλα θα γίνουν σε συμφωνία με τα κράτη μέλη. Επικεντρωθήκαμε στις πτυχές της προστασίας του καταναλωτή: ο Επίτροπος αναφέρθηκε ήδη στα ενιαία τιμολόγια που πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της συνηθισμένης επιστολής. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση των δωρεάν υπηρεσιών για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Βάσει της πρότασης της Επιτροπής δημιουργήσαμε ένα ευρύ σύστημα παραπόνων, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και μετά την ελευθέρωση.

Ασχοληθήκαμε πολύ εντατικά με το θέμα των εργαζομένων στον τομέα αυτόν. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο είναι οι εργαζόμενοι στον ταχυδρομικό τομέα στην ΕΕ, οι οποίοι φυσικά θέλουν να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της ελευθέρωσης. Πιστεύω ότι εδώ βρήκαμε τις σωστές απαντήσεις τόσο ως προς τον ορισμό του εργαζομένου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσο και ως προς την εξασφάλιση των δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του συμβιβασμού και ιδίως την Επιτροπή για την ενεργό υποστήριξή της, και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει σύντομα να διατυπώσει μια κοινή θέση με βάση την πρώτη μας ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να συμμετάσχω σε αυτήν τη συζήτηση ως αποτέλεσμα της ατυχούς έκβασης της εξέτασης της γνωμοδότησης την οποία είχε αρχικά συντάξει ο συνάδελφός μου Gilles Savary εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ψηφοφορία που διεξήχθη στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, ο εισηγητής αρνήθηκε να αναγραφεί το όνομά του σε αυτήν την έκθεση.

Αρχίσαμε τη διαδικασία ανοίγματος των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό πριν από δέκα χρόνια, μειώνοντας προοδευτικά το μονοπώλιο των εθνικών φορέων εκμετάλλευσης, επιζητώντας παράλληλα να διασφαλίσουμε τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας. Αυτή η απαίτηση της καθολικής υπηρεσίας επαναβεβαιώνεται σήμερα στην έκθεση Ferber, η οποία καθορίζει προς τούτο τρία χρηματοδοτικά μέσα και αναγνωρίζει, κατά συνέπεια, ότι η ενιαία αγορά θα αδυνατούσε να εγγυηθεί την καθημερινή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας της ΕΕ. Η συμπληρωματική προθεσμία των δύο ετών, η οποία χορηγήθηκε στα νέα κράτη μέλη, καθώς και στα κράτη τα οποία χαρακτηρίζει δυσχερής γεωμορφολογία, αποδεικνύει περίτρανα τη δυσκολία συμφιλίωσης της απόλυτης ελευθέρωσης με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Ο εισηγητής επεδίωκε την αναγνώριση ενός τέταρτου τομέα, ενός τέταρτου μέσου χρηματοδότησης, του αποκλειστικού τομέα. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων επέλεξε να μην ακολουθήσει τον εισηγητή, ούτε όσον αφορά την ενσωμάτωση αυτής της έννοιας του αποκλειστικού τομέα ούτε όσον αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Προτίμησε να προσκολληθεί σχεδόν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, ούτως ώστε η ημερομηνία του 2009 να είναι η ημερομηνία ανοίγματος της ταχυδρομικής υπηρεσίας στην ελευθέρωση. Θέλω, παρεμπιπτόντως, να πω, κατ’ εξαίρεση και προσωπικώς, ότι θεωρώ πως η αρμόδια επιτροπή ορθώς δεν άκουσε την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Τούτου λεχθέντος, εκφράζω μια εντελώς προσωπική γνώμη: δεν ομιλώ με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα προτιμούσε να καταστεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών αντικείμενο νέας μελέτης προγνώσεων, στην οποία θα καταδεικνύεται ότι η καθολική υπηρεσία θα μπορέσει να διατηρηθεί σε όλα τα κράτη μέλη και θα εξετάζονται τρόποι διατήρησης ή βελτίωσης της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα. Εντούτοις, ορισμένες φορές η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, και γνωρίζω ότι ο καλός μου φίλος Brian Simpson διαπραγματεύτηκε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη σαφή έμφαση που δίνεται στη διατήρηση της παροχής καθολικής υπηρεσίας και στον αριθμό των διασφαλίσεων που ενσωματώθηκαν στο κείμενο της έκθεσης στη μορφή με την οποία θα κατατεθεί προς ψήφιση από το Σώμα. Μας ικανοποιεί επίσης η εστίαση της έκθεσης στην ανάγκη διασφάλισης ορθών κοινωνικών προτύπων και προτύπων απασχόλησης κατά τη σταδιακή υλοποίηση της ελευθέρωσης. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό καθόσον ακόμη και τα Γερμανικά Ταχυδρομεία έχουν εκφράσει ανησυχία για την υποβάθμιση των προτύπων απασχόλησης μεταξύ ορισμένων από τους νέους παρόχους που εισέρχονται στη γερμανική ταχυδρομική αγορά.

Αποδεχόμαστε ότι αυτή ήταν η καλύτερη εφικτή συμφωνία σε αυτό το όψιμο στάδιο της διαδικασίας ελευθέρωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με ορισμένους συναδέλφους, εγώ ήξερα ότι ο κ. Ferber, παρά την αρχική του δήλωση, είναι ανοιχτός σε συμβιβασμούς και, ως εκ τούτου, θα βρισκόταν και μια πολύ καλή λύση. Ο κ. Ferber περιέγραψε την κατάσταση ως έχει: στην Ευρώπη υπάρχουν ασφαλώς διαφορές, σε μερικές χώρες η ελευθέρωση έχει προχωρήσει πολύ ενώ σε άλλες λιγότερο. Θα ήταν αδύνατον να σταματήσουμε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς δεν θα ήταν και καθόλου σκόπιμο.

Στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας που ήταν η πρώτη επιτροπή που ασχολήθηκε με αυτό μπορέσαμε να συμφωνήσουμε ότι είναι αποφασιστικής σημασίας να υπάρχει μια ευρεία καθολική υπηρεσία, να είναι βέβαιοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από το αν μένουν σε πόλη ή σε απομακρυσμένη περιοχή, αν είναι φτωχοί ή πλούσιοι, ότι το ταχυδρομείο ή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων να το ρυθμίσουν αυτό όπως πρέπει.

Γι’ αυτό εμμείναμε –και χαίρομαι διότι συμφώνησε και η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή– να προβλεφθεί ο απαραίτητος χρόνος γι’ αυτό, χωρίς βέβαια να το αναβάλουμε επ’ αόριστον, αφού ορισμένες χώρες είχαν ήδη προετοιμαστεί, αρκετός όμως για να καταστεί δυνατό να προετοιμαστούν οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις, προκειμένου να έχουν η βιομηχανία και οι πολίτες τις ανάλογες υπηρεσίες.

Ένα δεύτερο κεντρικό σημείο είναι η απασχόληση. Η ελευθέρωση, το άνοιγμα της αγοράς, δεν πρέπει να γίνει με βάση την αρχή ότι όσο χαμηλότερες είναι οι αμοιβές και όσο χειρότερες είναι οι συνθήκες εργασίας, τόσο το καλύτερο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων και των νέων ταχυδρομικών οργανισμών. Και με αυτό έχει ασχοληθεί σωστά η έκθεση.

Ως εκ τούτου, πιστεύω προσωπικά ότι βρέθηκε μια καλή λύση. Η Επιτροπή Βιομηχανίας την ενέκρινε, και θεωρώ δεδομένο ότι θα την εγκρίνει και η μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς έχει και περιφερειακή διάσταση, διότι η ποιότητα και η αξιοπιστία της παράδοσης του ταχυδρομείου είναι περιφερειακός παράγοντας και για την οικονομία και για τον πληθυσμό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, τον κ. Seeber που συνέταξε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και με παρακάλεσε να αναλάβω τον τομέα του. Ευχαριστώ επίσης τον εισηγητή, κ. Ferber, για την πολύ ισορροπημένη αυτή έκθεση.

Επιδοκιμάζουμε καταρχήν το άνοιγμα των αγορών, που δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα μέσον για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του τομέα των ταχυδρομείων. Η ελευθέρωση θα φέρει –όπως και σε άλλους τομείς– αύξηση των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τις προστατευόμενες αγορές. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζητεί να αναλυθούν συστηματικότερα οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης. Ποια είναι η επίδραση των ελεύθερων αγορών στην περιφερειακή συνοχή και ανταγωνιστικότητα;

Ειδικά για τις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να αναπτύξουμε μαζί με τους ιδιώτες παρόχους λύσεις φιλικές για την αγορά που δεν θα οδηγήσουν ούτε σε αύξηση των δαπανών για τους πελάτες ούτε σε μικρότερη συχνότητα παράδοσης. Ασφαλώς, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το εμπόριο αποστολών μέσω Διαδικτύου προφέρουν σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρουσες προοπτικές για την ύπαιθρο, και από τη σκοπιά της ισάξιας υποκατάστασης πρώην δημοσίων υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης λέει ότι η μόνιμη εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας απαιτεί περαιτέρω αξιολογήσεις επιπτώσεων.

Τα κράτη μέλη που το θεωρούν αναγκαίο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς που προβλέπεται για το 2009. Γι’ αυτό, επιδοκιμάζουμε επίσης την προβλεπόμενη από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού παράταση των προθεσμιών για τα νέα κράτη μέλη και για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές.

Όμως, το άνοιγμα δύο ταχυτήτων που προκύπτει δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ελευθερωμένες αγορές κρατών μελών ή περιφερειών τα κρατικά μονοπώλια των προστατευμένων περιοχών. Αυτή είναι άλλη μία μορφή στρέβλωσης του ανταγωνισμού που τα κράτη μέλη και…

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, εκ μέρους της Ομάδας PPE-DE (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως δήλωσε ο Επίτροπος πριν από λίγο, διερχόμαστε το στάδιο ανοίγματος της ευρωπαϊκής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών τα τελευταία 10 χρόνια και, σήμερα, αποφασίζουμε για την τελική φάση, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με τον αποκλειστικό τομέα των ταχυδρομικών τεμαχίων, που ζυγίζουν κάτω από 50 γραμμάρια. Αφ’ ης στιγμής αρθεί το υπόλοιπο μονοπωλίου, σε λίγα χρόνια, θα έχουμε μια ταχυδρομική αγορά που θα έχει κάθε δυνατότητα να καταστεί πιο δυναμική, θα είναι πλήρως ανοικτή και θα μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά και με διαφάνεια.

Κατά την άποψή μας, η πρόταση της Επιτροπής μάς παρείχε ανεπαρκείς εγγυήσεις για μια προσεκτική ελευθέρωση, χάρη όμως στις διαπραγματευτικές ικανότητες του εισηγητή Ferber και τη στενή συνεργασία άλλων συναδέλφων επιτεύχθηκε μια συμφωνία που χαίρει ευρείας στήριξης στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, με την οποία, πρωτίστως, παρέχεται πρόσθετος χρόνος στις ταχυδρομικές εταιρείες να προβούν σε πολύ καλή προπαρασκευή. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν έχουν φθάσει όλα τα κράτη μέλη στο ίδιο στάδιο στη μετά την ελευθέρωση πορεία.

Επιπλέον, η έκθεση Ferber αποτελεί τεράστια πρόοδο και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον ταχυδρομικό τομέα δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να φοβούνται δυσμενείς συνέπειες, μολονότι θα πρέπει βεβαίως να παραμένουμε σε εγρήγορση σε σχέση με αυτό. Εξίσου κρίσιμη είναι η φιλοδοξία μας να διασφαλίσουμε στους χρήστες την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Περιττό να πούμε ότι το ταχυδρομείο πρέπει να διανέμεται σε καθημερινή βάση και οι χρήστες πρέπει να μπορούν να ταχυδρομούν την αλληλογραφία κοντά στο σπίτι τους.

Καίρια, εν προκειμένω, σημασία διαλαμβάνει το εθνικό σχέδιο που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε σχέση με τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας τους. Συνολικά, προσμένουμε ένα αντικειμενικό έγγραφο μετά την αυριανή ψηφοφορία, οπότε πλέον εναπόκειται στο Συμβούλιο και, βεβαίως, στα κράτη μέλη να χειριστούν συνετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον εισηγητή μας, κ. Ferber, για τις προσπάθειές του κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που διασταυρώσαμε για πρώτη φορά τα ξίφη μας για το θέμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω, μάλιστα, ότι δεν αποκλείεται την περίοδο εκείνη να υπήρχε ακόμη το Τείχος του Βερολίνου, και αυτό είναι ενδεικτικό της διάρκειας αυτής της διαδικασίας.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά προσωπικό και πολιτικό ζήτημα. Γι’ αυτό, διαφέρουν από άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια, διότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε συχνά στο παρόν Σώμα, αφορούν ανθρώπους· αφορούν μια δημόσια υπηρεσία πρώτης γραμμής. Γι’ αυτό, το θέμα είναι σημαντικό και προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον.

Γνωρίζω ότι στο έργο που επιτελέσαμε στους κόλπους της αρμόδιας επιτροπής προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις άλλων επιτροπών και πολιτικών ομάδων. Έτσι, μετά από σκληρή δουλειά και –οφείλω να το επισημάνω– επιδεικνύοντας πολλή καλή θέληση, καταλήξαμε σε συμφωνία, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, θετική.

Θέλω απλώς να δηλώσω ότι η συγκεκριμένη οδηγία δεν αφορά στην πραγματικότητα την ελευθέρωση. Η συζήτηση για το κατά πόσον πρέπει να ελευθερώσουμε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες έχει ξεπεραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Ο κ. Hughes ορθώς επεσήμανε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Όσο για τη μειονότητα εκείνη –την οποία σέβομαι για τις απόψεις της– η οποία θεωρεί ότι πρέπει να μείνουμε προσκολλημένοι στις παλαιές μεθόδους, να διατηρήσουμε δηλαδή τον μονοπωλιακό χαρακτήρα και την αποκλειστικότητα, παρότι αντιλαμβάνομαι τα θετικά στοιχεία των επιχειρημάτων που υποστηρίζει, στον πραγματικό κόσμο η κατάσταση είναι διαφορετική· οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών μας έχει προχωρήσει σε ελευθέρωση, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των κρατών που δεν έχουν προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση το επιθυμεί. Ως εκ τούτου, εκείνο που χρειαζόμαστε ορισμένες φορές είναι μια δόση ρεαλισμού.

Το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την ελεγχόμενη ελευθέρωση· στην πιο πρόσφατη μάλιστα απόφασή του συμφώνησε ότι αυτό πρέπει να συμβεί έως την 1η Ιανουαρίου 2009. Από τότε, όμως, μεσολάβησε η προσχώρηση των νέων κρατών μελών· κατά τη γνώμη της Ομάδας μου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τα βήματα που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής προκειμένου να υιοθετηθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και να αναβληθεί η εφαρμογή στα κράτη μέλη στα οποία αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι, ενώ η Επιτροπή υποστηρίζει έντονα την καθολική υπηρεσία, δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτής της καθολικής υπηρεσίας στο πλαίσιο των προτάσεών της.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, το κεντρικό ζήτημα. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την παροχή καθολικής υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι πολίτες θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους; Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε την ύπαρξη εγγυημένων σημείων πρόσβασης σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την καθολική υπηρεσία; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα εθνικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο; Πώς θα προστατέψουμε τους εργαζόμενους και τις συνθήκες εργασίας τους και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα νέα κράτη μέλη δεν θα υποχρεωθούν σε συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες δεν είναι βιώσιμες για τα ίδια; Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους έχει σημασία το χρονοδιάγραμμα.

Τα θέματα αυτά εξετάζονται στην υπό συζήτηση έκθεση και στη συμβιβαστική θέση στην οποία καταλήξαμε, και ευελπιστώ ότι το Σώμα θα στηρίξει αύριο αυτήν τη συμβιβαστική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για το έργο του κ. Ferber. Πιστεύω ότι στο έργο αυτό συνεργάσθηκαν ενεργά και άλλοι συνάδελφοι και, παρά τη λεπτότητα και την περιπλοκότητα του ζητήματος, δεν νομίζω ότι αποτέλεσε μια μονομαχία μέχρι τελικής πτώσεως ανάμεσα στον κ. Ferber και τον κ. Simpson: το ζήτημα δεν ήταν να διασταυρωθούν τα ξίφη, αλλά να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα, όπως ευαίσθητοι είναι και όλοι οι τομείς στους οποίους η προσφορά δεν μπορεί να κατευθύνεται μόνον από τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και από την ανάγκη να ικανοποιηθούν συμφέροντα γενικού χαρακτήρα, τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν τις λύσεις που συνήθως προκύπτουν από τον συνδυασμό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με μόνο γνώμονα την αγορά και τους νόμους της.

Ήταν ανάγκη να επιτευχθεί ένα δύσκολο σημείο ισορροπίας, καθώς, όπως ήδη είπε ο Επίτροπος και ο επεσήμανε κ. Ferber, η μεταρρύθμιση δεν εφαρμόζεται από την αγορά αλλά για το συμφέρον των καταναλωτών. Η αγορά μπορεί να αποτελέσει μόνον ένα μέσον για την επίτευξη και την καλύτερη δυνατή διασφάλιση αυτού του συμφέροντος από άποψη μείωσης του κόστους της ποιότητας των υπηρεσιών. Θεωρώ και εγώ ότι η παλιά διάρθρωση των μονοπωλίων δεν ήταν κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να πιστέψουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη απάντηση έγκειται στο άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό. Πρόκειται για ένα βήμα το οποίο δεν επαρκεί από μόνο του, μολονότι είναι χρήσιμο, απαραίτητο και σημαντικό.

Από εδώ απορρέει και η ανάγκη αναζήτησης εγγυήσεων για την καθολική υπηρεσία, με διάφορες επιλογές, αποφεύγοντας κινδύνους αμφιλεγόμενης ερμηνείας και διαφορών, τους οποίους ίσως να μην αποτρέψαμε τελείως. Υπάρχουν διάφορες επιλογές οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αγορών, προσανατολίζονται όλες στην ανάγκη να εξασφαλισθεί η δυνατότητα συμβολής στο καθαρό κόστος μιας υπηρεσίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν θα διασφαλίζεται ποτέ μόνον μέσω της λειτουργίας της αγοράς. Όπως επισημάνθηκε, για τον σκοπό αυτόν, αποφασιστική θα είναι η σημασία του δίκαιου ανταγωνισμού.

Δεν συμμερίζομαι τις υποψίες κατά του συστήματος παραχώρησης αδειών, που κατηγορείται ως μέθοδος στραγγαλισμού που εμποδίζει και πνίγει τον ανταγωνισμό. Οι άδειες μπορούν να αποτελέσουν πολύ χρήσιμα μέσα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της επιχείρησης και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, αλλά εντός ενός πλαισίου κανόνων που, σε συμφωνία με τους κανόνες της κοινωνικής ασφάλειας, τα επαγγελματικά προσόντα, τη θέσπιση υπηρεσιών υποκατάστασης και τους κανόνες γενικού συμφέροντος, θα μπορεί να εφαρμόζεται με διαφάνεια σε όλους τους παράγοντες του τομέα.

Θα αποτελέσει και αυτό ένα μέσο ώστε, όποιος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας να μην ανεβαίνει στο ρινγκ του ανταγωνισμού με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε McCreevy. Θέλω, επίσης, να εκφράσω καταρχάς τις ευχαριστίες μου στον κ. Ferber για τον έξοχο συμβιβασμό που κατάφερε να πετύχει σε μια άκρως δυσχερή κατάσταση, όπως κατέδειξαν οι πολλές εκατοντάδες προτάσεις, που υποβλήθηκαν από εντελώς διαφορετικές ομάδες συμφερόντων. Χαίρομαι, επίσης, που αυτή είναι μια περίπτωση όπου τα ειδικά χαρακτηριστικά των νέων κρατών μελών ελήφθησαν υπόψη, μέσω της πρόβλεψης για διετή παράταση και ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερης προθεσμίας για τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας. Θέλω, βεβαίως, να αναγνωρίσω το γεγονός ότι σε πολλά νέα κράτη μέλη η ταχυδρομική υπηρεσία δεν είναι ακόμα έτοιμη να αντεπεξέλθει σε πραγματικό ανταγωνισμό αυτού του είδους. Επομένως, είναι λίαν σημαντικό, αφενός, να επιτευχθεί η βελτίωση στην ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στα νέα κράτη μέλη –κάτι που το προσφέρει ο ανταγωνισμός– αφετέρου όμως, πρέπει να διατηρήσουμε την ανθρώπινη διάσταση, στην οποία αναφέρθηκε μόλις τώρα ο κ. Simpson. Χαίρομαι, επίσης, που τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ευρύ φάσμα υποδειγμάτων για τη χρηματοδότηση αυτής της περιόδου της καθολικής υπηρεσίας, τέλος δε, χαίρομαι που κατέστη δυνατό στις επιτροπές να επιτευχθεί συμβιβασμός όσον αφορά τη διατήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο πάροχος της τρέχουσας καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να παραδώσει τη βάση δεδομένων του σε άλλους παράγοντες της αγοράς. Συναφώς, ευελπιστώ τα μάλα ότι η αυριανή ψηφοφορία θα έχει αίσια έκβαση και ότι θα περατωθεί το μακροχρόνιο έργο σχετικά με την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο ανταγωνισμός είχε πάντα θετικά αποτελέσματα όταν γινόταν υπό καλές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στον ταχυδρομικό τομέα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι η τελευταία φάση ελευθέρωσης επέφερε επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους καταναλωτές, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Το ιδιωτικό δεν είναι ποτέ αυτόματα και καλό, το ίδιο δε ισχύει και για το κρατικό. Το σημαντικό είναι οι καλοί, θετικοί και δίκαιοι όροι.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει δικαιολογημένα τη σημασία της γενικής παροχής των υπηρεσιών, ιδίως για τις αγροτικές περιοχές. Δεν είναι σωστό να εστιάζονται οι υπηρεσίες μόνο στις πόλεις. Οι περισσότερες προτάσεις για τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών, που είναι οπωσδήποτε δαπανηρές, δεν είναι ωστόσο ρεαλιστικές, είναι φτιαγμένες στα μέτρα μόνο των μεγάλων κρατών μελών και η διατύπωσή τους είναι ασαφής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει πολλά να κάνει.

Αυτό είχε βέβαια ως αποτέλεσμα να ζητήσουν παρεκκλίσεις πάρα πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχει ένας νόμος για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον οποίο οι νησιωτικές χώρες θα μπορούν να προβούν πιο αργά σε ελευθέρωση. Υπάρχει ένας άλλος νόμος για το Λουξεμβούργο: οι μικρές χώρες με περιορισμένο πληθυσμό –ενδιαφέρουσα διατύπωση– θα πρέπει επίσης να κάνουν αργότερα ελευθέρωση, το ίδιο και τα νέα κράτη μέλη. Όλες αυτές οι διατυπώσεις δεν είναι σαφείς. Σας απευθύνω έκκληση να μην αναβάλετε την απόφασή σας. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την αναβολή. Γι’ αυτό, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη λύση της απλής αναβολής, το ίδιο και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

Το πρόβλημα με αυτόν τον φάκελο είναι πως πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφεί η δυνατότητα διατήρησης του προστατευόμενου τομέα, και αυτό σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι θα επιδοτούνται όλα, από τις επικερδείς διαφημιστικές επιστολές μέχρι τις μη επικερδείς ιδιωτικές επιστολές. Αυτό πρέπει να σταματήσει, η Επιτροπή όμως μέσα στη μεγαλοψυχία της επιτρέπει τις κρατικές επιδοτήσεις. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λάθος δρόμος και ότι θα έπρεπε να ενεργήσουμε περισσότερο με γνώμονα τους χρήστες, γιατί το ταμείο αντιστάθμισης, που προτείνεται επίσης, είναι εφικτό σε μεγάλα κράτη, όχι όμως και στα μικρά αφού εκεί η αγορά δεν πληροί ακόμα τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Το χρυσωρυχείο είναι το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα γράμματα κάτω των 50 γραμμαρίων είναι η κατηγορία που περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους οι ιδιωτικοί φορείς. Δεν τους ενδιαφέρει η χριστουγεννιάτικη κάρτα στη θεία Μαρία στο ορεινό χωριό. Ποιο θα είναι, λοιπόν, το αποτέλεσμα αν αυτός ο φάκελος εγκριθεί με αυτήν τη μορφή; Τα γραμματοκιβώτια των πόλεων θα ξεχειλίζουν, παντού θα υπάρχουν διαφημίσεις, στις πόλεις θα είναι καλή και η υπηρεσία των ιδιωτικών αποστολών, ενώ βαθμιαία οι υπηρεσίες στην ύπαιθρο θα χειροτερεύσουν. Αυτό θα είναι αναγκαστικά το αποτέλεσμα γιατί οι πόλεις δεν μπορούν και δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα την υπηρεσία.

Και πώς θα γίνεται ο ανταγωνισμός; Σε βάρος των υπαλλήλων που εργάζονται στην ύπαιθρο και σε βάρος του αγροτικού πληθυσμού. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κερδίσει αυτά που θέλει μόνο με τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας – αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη στη συζήτηση. Εδώ πρόκειται για κοινωνικό ντάμπινγκ, και αυτό δεν θα μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε με κάποια αιτιολογική σκέψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο συνάδελφος Erik Meijer θα επανέλθει επί της έκθεσης του κ. Ferber.

Θέλω, από πλευράς μου, να δώσω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, αρχής γενομένης από την περίπτωση αυτού του σχεδίου οδηγίας και τη στάση της Επιτροπής σε σχέση με αυτό, τον φιλελεύθερο δογματισμό, που τροφοδοτεί την κρίση νομιμοποίησης του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου και την αλαζονεία, που συντηρεί το κλίμα απείθειας έναντι των θεσμικών μας οργάνων.

Υπενθυμίζω αυτό που λέει από την αρχή η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων για το σχέδιο πρότασής σας, κύριε Επίτροπε. Παραθέτω: «Αυτή η πρόταση θα εξαλείψει τον αποκλειστικό τομέα υπηρεσίας, που αποδείχτηκε η μόνη αξιόπιστη υπηρεσία». Συνεχίζει, και παραθέτω και πάλι: «Χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας από την έναρξη της ελευθέρωσης. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα έχει σοβαρό και αρνητικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων συστήνει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να μην εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής».

Από πλευράς του, το ταχυδρομικό δίκτυο UNI-Europe, το οποίο αντιπροσωπεύει άνω του ενός εκατομμυρίου εργαζομένους, εκτιμά, και παραθέτω: «ότι η πρόταση της Επιτροπής θα θέσει σε κίνδυνο το εύρος, την ποιότητα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουν στην τρέχουσα φάση οι πολίτες της Ένωσης». Το δίκτυο επίσης –και παραθέτω πάντα– «παροτρύνει ομοφώνως το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψουν την πρόταση της Επιτροπής» η οποία, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα του εν λόγω δικτύου, και παραθέτω: «απέτυχε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας για τον πολίτη». Είναι σαφές!

Πέραν αυτού, δεκάδες χιλιάδες αναφορές χρηστών, οι οποίοι αντιτίθονταν σε αυτό το κακό κείμενο, υποβλήθηκαν απευθείας στην Επιτροπή. Από την πλευρά τους, εννέα ιστορικοί ταχυδρομικοί φορείς εκμετάλλευσης επέμειναν στην απειλή που επικρέμεται στη μελλοντική χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον λουξεμβούργιο υπουργό Επικοινωνιών, τον κ. Jean-Louis Schiltz, η πλειονότητα των κρατών μελών αντιμετωπίζει προβλήματα με τους προβλεπόμενους κανόνες για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υπηρεσίας, αν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Η απάντηση της Επιτροπής σε αυτήν τη χιονοστιβάδα επερωτήσεων είναι ότι η οδηγία της είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Τέλος της ιστορίας.

Αυτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται πλέον δεκτό από την κοινή γνώμη και εναπόκειται στο κύρος μας αυτό να μην γίνει επίσης δεκτό από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό βουλευτών του ΕΚ. Αυτό το νόημα έχει η απορριπτική μας τροπολογία, είτε πρόκειται για το 2009 είτε για αργότερα. Τα λέμε, λοιπόν, αύριο, στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η διαχείριση ενός ταχυδρομικού συστήματος το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου έξι ημέρες την εβδομάδα, όπως αυτό που διαθέτουν οι Βρετανοί για πάνω από έναν αιώνα, είναι υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν μπορεί να υπόκειται στην έγκριση της ΕΕ. Η αποτελεσματική παράδοση του ταχυδρομείου ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. Είναι δημόσια υπηρεσία. Τα Βασιλικά Ταχυδρομεία ενδέχεται να χρειαστούν επιδοτήσεις προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως στα νησιά της Σκωτίας. Αυτό είναι θέμα της βρετανικής κυβέρνησης, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, και όχι της ΕΕ. Η αντίληψη της ΕΕ ευνοεί την αύξηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, την οποία δεν έχουν ανάγκη οι Βρετανοί, ούτε οι κάδοι ανακύκλωσής τους. Ως συνήθως, η ΕΕ επιδιώκει τη μικροδιαχείριση όλων των πτυχών, καταστρέφοντας μεθόδους οι οποίες λειτούργησαν θαυμάσια για πολλά χρόνια και υπαγορεύοντας κανόνες οι οποίοι περιορίζουν την καινοτομία.

Το να παρεμβαίνει η ΕΕ στο ταχυδρομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου μου φαίνεται εξίσου αδιανόητο με το να παρεμβαίνει, λόγου χάρη, η Βρετανία στα φλαμανδικά, τα φινλανδικά ή τα γαλλικά ταχυδρομεία. Θα αναμένατε ίσως ότι θα χαιρετίσω την αναβολή της ολοκλήρωσης της αγοράς έως τον Δεκέμβριο του 2010. Στην πραγματικότητα, απορρίπτω το σύνολο της οδηγίας με βάση την απλή βρετανική αρχή η οποία ορίζει ότι πρέπει να κοιτάζει ο καθείς τη δουλειά του· έτσι θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα, και όχι με μια κοινοτική οδηγία η οποία μας επιβάλλει να υποτασσόμαστε στις επιταγές της ΕΕ τη στιγμή που μας φορτώνει με άχρηστη γραφειοκρατία.

Με λίγα λόγια, σας επιστρέφω αυτήν την οδηγία με την ένδειξη: «επιστροφή στον αποστολέα».

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την οποία παρουσίασε ο κ. Ferber, συγκέντρωσε ευρεία συναίνεση, όπως αποδεικνύει η αποδοχή της στην επιτροπή, αλλά και οι σχετικοί συμβιβασμοί που επετεύχθησαν από τις πολιτικές ομάδες.

Όπως είχα την ευκαιρία να πω σε άλλες περιστάσεις, ο νεοφιλελευθερισμός δεν βρίσκει στο πρόσωπό μου έναν φανατικό υποστηρικτή, κάθε άλλο θα έλεγα. Και αυτό εν μέρει διότι, κυρίως γιατί στην Ιταλία, δεν έφερε τα θαυματουργά αποτελέσματα που είχε υποσχεθεί στους καταναλωτές όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών και των τιμών. Στην πραγματικότητα, η ελευθέρωση διαφόρων τομέων στην Ιταλία, από τον ασφαλιστικό και τον ενεργειακό έως τον σιδηροδρομικό και τον ταχυδρομικό, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και των δυσκολιών στην παροχή των υπηρεσιών και προκαλώ τους ιταλούς συναδέλφους υποστηρικτές του νεοφιλελευθερισμού να αποδείξουν το αντίθετο.

Στην Ιταλία μάλιστα, παρά τη σχετική μαρξιστική παράδοση, κάποιοι γίνονται υποστηρικτές της ελευθέρωσης και υπουργοί, όχι μόνον κομουνιστές, αλλά κομουνιστές οι οποίοι, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς γίνονται υπουργοί, αφού έχουν περάσει από αυτά τα έδρανα χωρίς να προσφέρουν καμία ουσιαστική και σοβαρή συμβολή. Ως κομουνιστές υπουργοί, λοιπόν, αναλαμβάνουν δράση για να πλήξουν τις διάφορες κατηγορίες, από τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους ιδιοκτήτες ταξί έως τους αρτοποιούς, για να επιβεβαιώσουν έτσι την ορθότητα της κατανάλωσης και του ανταγωνισμού. Να, λοιπόν, που ένας «εθνολαϊκός» σαν εμένα, εκτός από την ιδεολογική πεποίθηση, έχει και την απτή απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν θεραπεύει όλα τα κακά, αλλά συχνά τα ενισχύει.

Μολαταύτα, θα υποστηρίξω την έκθεση Ferber, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον στη χώρα μου ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα φέρει επιτέλους μια βελτίωση στις υπηρεσίες του ταχυδρομικού τομέα, ο οποίος μετά τη μερική του ιδιωτικοποίηση κατέγραψε απλώς μια αύξηση του κόστους παρέχοντας υπηρεσίες κάτω από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πράγματι, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι στην Ιταλία οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιδιώτες στον τομέα των αποστολών είναι συχνά εξαιρετικές, ενώ φαίνεται πως η απασχόληση που δημιούργησε ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που χάθηκε στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορώ επίσης να αγνοήσω ότι, ενώ οι μεγάλοι εμπορικοί πελάτες δεν απαιτούν ιδιαίτερη προστασία όσον αφορά τις κακές υπηρεσίες, η κατάσταση είναι αντίθετη για τους μικρούς πελάτες της καθολικής υπηρεσίας.

Είναι σωστό και απαραίτητο η καθολική υπηρεσία να διασφαλίζεται τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα σε όλα τα κράτη μέλη και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ως προς αυτό. Επίσης, αναρωτιέμαι, ποιος θα μπορούσε να αντιταχθεί στους στόχους που θέτει επανειλημμένα η έκθεση Ferber για ταχύτερες, τακτικότερες και πιο αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες και ένα δίκαιο σύστημα επιστροφής χρημάτων ή αποζημιώσεων. Το ζήτημα είναι περίπλοκο και, ως συνήθως, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλες τις, θετικές ή αρνητικές, πτυχές της έκθεσης.

Ελπίζω ότι από τον Ιανουάριο του 2011 η κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών θα ωφελήσει τους πάντες. Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που θα αναγκαστώ να αναθεωρήσω τις απόψεις μου όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ελευθερώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου προς έναν άκρως σημαντικό στόχο: την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές χώρες, τόσο από άποψη οικονομικής ανάπτυξης όσο και κοινωνικής συνοχής. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό, μετά το πλήρες άνοιγμα της αγοράς, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με κατάλληλα μέτρα για τη χρηματοδότησή της.

Παραμένουν, ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα σημεία που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Θα αναφέρω μόνο δύο. Καταρχάς, είναι απαραίτητο να ορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών σε όσους επιθυμούν να παράσχουν παράλληλα καθολικές και μη καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόν, θα παρέχονται σε όλους τους παράγοντες του τομέα ίσες συνθήκες ανταγωνισμού και ίσες υποχρεώσεις, τόσο στην παροχή της υπηρεσίας όσο και στη συμβολή στη χρηματοδότηση. Υπό αυτήν την έννοια, το αρχικό κείμενο της Επιτροπής φαίνεται να είναι σαφέστερο σε σχέση με το κείμενο που προτείνει η τροπολογία 44, η οποία αφαιρεί όρους που εφαρμόζονται για τη χορήγηση των αδειών από τους διαφορετικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και από τους καθορισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών.

Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τη ρύθμιση της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο. Πράγματι, χωρίς να θίγονται οι γενικές αρχές διαφάνειας και μη διακρίσεων, δεν φαίνεται γενικώς να υπάρχει ανάγκη για έναν πρόσθετο κανονισμό. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ήδη κριτήρια πρόσβασης αναλόγως με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εθνικών τους ταχυδρομικών αγορών. Πράγματι, η ρύθμιση της πρόσβασης δεν μπορεί να είναι γενικευμένη, αλλά εξαρτάται από την κατάσταση κάθε εθνικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία για τα ταχυδρομεία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φακέλους. Δεν αφορά μόνο πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένων, αλλά και σχεδόν όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού πήρε σοβαρά το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι με τις τροπολογίες και τους συμβιβασμούς κάναμε σημαντικά βήματα προόδου και βελτιώσαμε ουσιαστικά την πρόταση της Επιτροπής.

Για εμένα ήταν σημαντικά τα εξής: πρώτον, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η παροχή υπηρεσιών. Δεύτερον, πρέπει να οριστεί με ακρίβεια ποιος θα είναι μελλοντικά ο ρόλος των κρατών μελών. Το γεγονός ότι στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται οι υπηρεσίες δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να έχουμε αύριο χαμηλότερες αμοιβές, χειρότερη υπηρεσία και τελικά και υψηλότερες τιμές.

Σε αντίθεση με μερικούς συναδέλφους που βλέπουν κάπως πιο απαισιόδοξα τα πράγματα, εγώ είμαι της άποψης ότι το σημερινό σχέδιο δίνει στα κράτη μέλη έναν σημαντικό ρόλο, τον οποίο μπορούν να εκπληρώσουν γιατί μπορούν να διατηρήσουν σε κάποιο επίπεδο την υπηρεσία διανομής και συγκέντρωσης. Στο σχέδιο λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την υπηρεσία. Το κοινωνικό ντάμπινγκ μπορεί να αποφευχθεί εάν το θέλουν τα κράτη μέλη. Και στη χώρα μου λάβαμε αναφορές σχετικά με τους ταχυδρόμους που ζητούν τη διατήρηση του ρόλου τους. Στο σχέδιό μας δεν λάβαμε μόνο υπόψη αυτήν τη σημαντική αποστολή, αλλά είπαμε επίσης ξεκάθαρα ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν αυτό το επάγγελμα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Εγώ πιστεύω ότι ίσως μπορεί να προσφερθεί σε ένα μέρος του προστατευόμενου τομέα ασφαλής χρηματοδότηση – όμως αυτό για την ώρα δεν είναι εφικτό. Βρισκόμαστε όμως στην πρώτη ανάγνωση – ίσως να καταστούν δυνατές αλλαγές στη δεύτερη.

Τα μονοπώλια πρέπει να καταργηθούν, όχι όμως με κάθε τίμημα. Παρουσίασα ήδη τους όρους μας σχετικά με το τίμημα αυτό: το πρώτο είναι η υπηρεσία, το δεύτερο η διατήρηση του επαγγέλματος και το τρίτο η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Τέλος, για εμένα η κατάργηση των μονοπωλίων σημαίνει να μην δημιουργηθούν νέα. Γενικά, καλά θα έκανε το Κοινοβούλιο να συζητήσει και πάλι σε βάθος την όλη αρχή της ελευθέρωσης, ιδίως σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε τη στάση του εισηγητή, κ. Ferber, σε αυτήν την περίπτωση, καθώς, πάντα στη βάση μιας ριζοσπαστικής και απλουστευτικής θέσης ελευθέρωσης, η οποία επιπλέον αποκάλυπτε εθνικά συμφέροντα, αποφάσισε να δεχτεί, από την αρχή, συμβιβασμούς που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη υποστήριξη από αυτό το Κοινοβούλιο σε μια τόσο σημαντική έκθεση όπως αυτή.

Ωστόσο, θέλω να αναγνωρίσω το έργο του και να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κ. Simpson, ο οποίος πέτυχε τους συμβιβασμούς και ο οποίος επιτέλεσε το δύσκολο και άχαρο αλλά επιτυχές έργο της επίτευξης των βασικών στόχων της ομάδας μας: καταρχάς, να διατηρηθεί και να προστατευθεί ο πιο αυστηρός ορισμός της καθολικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που διασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με καθημερινή παρουσία σε όλη την επικράτειά μας, σε μια προσιτή τιμή και μέσω μιας δημόσιας υπηρεσίας υψηλής ποιότητας.

Για τον σκοπό αυτόν, ήταν απαραίτητο να διευκρινιστεί και να διασφαλιστεί επαρκής οικονομική σταθερότητα, και επομένως δεν συμφωνούσαμε με την μάλλον ασαφή θέση της Επιτροπής και δεν πιστεύουμε ότι το έργο που πρέπει να επιτελέσουν τα κράτη μέλη είναι μια απλή τυπική διαδικασία και απαιτούμε να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή πολύ σοβαρά.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι ρήτρες κοινωνικής προστασίας είναι κρίσιμες και απαιτούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τις υλοποιήσουν και να τις εφαρμόσουν πλήρως. Επομένως, καλούμε τα συνδικάτα, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τις ρυθμιστικές αρχές να εργαστούν επιμελώς πάνω σε αυτές, ούτως ώστε αυτό το έργο να είναι παράλληλο με το έργο των κρατών μελών.

Σε μια χρονική στιγμή που εργαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε την επισφαλή εργασία, την ανεργία μεταξύ των γυναικών και για να εξασφαλίσουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους πολίτες, πιστεύουμε ότι είναι πολύ ανεύθυνο να επιφέρουμε μια επιδείνωση αυτών των συνθηκών. Επομένως, πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις για το μέλλον είναι να διασφαλίσουμε σταθερή και ασφαλή χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας και να εγγυηθούμε απασχόληση ποιότητας σε αυτόν τον τομέα.

Το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά προκειμένου να βεβαιωθεί ότι θα συμβεί αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξαν ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής. Πιστεύω ότι μια ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά για τις ταχυδρομικές εταιρείες είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του ανταγωνισμού των ηλεκτρονικών εναλλακτικών παρόχων. Αυτές οι εταιρείες πρέπει να εκσυγχρονιστούν, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες· αν απολαμβάνετε την προστασία ενός μονοπωλίου, τότε είναι μάλλον απίθανο να βγείτε προς άγρα νέων πελατών. Θα συνεχίσετε, λοιπόν, όπως στο παρελθόν.

Έχουμε, επίσης, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα: το 2011. Όλοι γνωρίζουν, λοιπόν, πού θα πατάνε. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της δημόσιας υπηρεσίας και μάλιστα όχι μόνο για τους πολίτες. Αυτή η δημόσια υπηρεσία είναι επίσης άκρως σημαντική για τις μικρές εταιρείες. Επίσης, μια δύσκολη ερώτηση είναι το πώς θα αντισταθμίσουμε την πιθανή απώλεια αυτής της δημόσιας υπηρεσίας.

Εδώ ακριβώς δύνανται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο τα κράτη μέλη, όπως ανέφερε ο κ. Grosch· θέλω ωστόσο να πω ότι αυτή η αποζημίωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, που ανέκαθεν είχαν κακές επιδόσεις, να συνεχίσουν την ίδια πορεία. Πρέπει να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό τον ταχυδρομικό τομέα, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι μία από τις καίριες συνέπειες που θα επιφέρει η πρόταση για την οποία θα γίνει η αυριανή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, is é prionsabal na seirbhísí domhanda an ghné is tábhachtaí de na moltaí seo, dar liom. Ciallaíonn an prionsabal sin go gcaithfear seirbhís poist a chur ar fáil do chuile theach agus gnó san Eoraip, cúig nó sé huaire sa tseachtain. Mar sin, beidh ar chuile Bhallstát an córas sin a chur i bhfeidhm agus go gcinnteoidh sé go mbeidh an tseirbhís sin ar fáil i ngach Ballstát. Agus tá seans láidir go dtacóidh an Pharlaimint anseo leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm ó 2011 seachas 2009 agus aontaím leis sin. Maidir le cás na hÉireann, ba mhaith liom fáilte a chur roimh an socrú atá idir an Post agus Banc Fortis na Beilge. Postbank atá ar an gcomhaontú seo agus cuirfidh sé seirbhís bainc ar fáil do chustaiméirí an idirlín agus trí oifigí poist ar fud na hÉireann níos déanaí i mbliana agus creidimse gur rud dearfach é seo mar tá an Post á réiteach féin i gcomhair na hiomaíochta atá le teacht sna seirbhísí san Eoraip agus tá súil agam as seo go dtacóidh sé seo leis na hoifigí poist faoin tuath in Éirinn agus ar fud na hEorpa a choinneáil ar oscailt. Go raibh maith agat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να παρέμβω σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά το ζήτημα του τι ακριβώς συμβαίνει, πέρα από τις συζητήσεις. Το ερώτημα που θέτουμε είναι αν, καταρχάς, η γενικευμένη ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης επιτρέπει τη σχετική μείωση των τιμών και, αν ναι, ποιος επωφελείται· κατόπιν, αν επιτρέπει καλές συνθήκες εργασίας και, αν ναι, για ποιόν, όλα δε αυτά διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών.

Ως βουλευτές, ενημερωθήκαμε από τις συνδικαλιστικές ενώσεις, αλλά και από τους ίδιους τους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης, ότι η εμπειρία της Γερμανίας ή της Σουηδίας δεν κομίζει θετικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Στη Γερμανία, καταγράψαμε καθαρές απώλειες 29 000 θέσεων εργασίας στα Γερμανικά Ταχυδρομεία, εκ των οποίων οι 15 000 δεν αντισταθμίστηκαν με τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τους νέους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης, χωρίς να υπολογίζουμε ότι γινόμαστε μάρτυρες του πολλαπλασιασμού των επισφαλών θέσεων εργασίας. Στη Σουηδία, οι μειώσεις των τιμών ωφέλησαν αποκλειστικώς τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε βάρος των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επομένως, σε αντίθεση με αυτό που επεσήμανε ο κ. Simpson, δεν συνηγορούμε υπέρ της διατήρησης του αποκλειστικού τομέα λόγω θεωρητικών απόψεων· όχι επειδή αποφασίστηκε το 1997 ότι ερρίφθη ο κύβος. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα γεγονότα και τα γεγονότα δείχνουν ότι, σε πολλές χώρες, που προετοιμάστηκαν ενόψει του ανοίγματος στον ανταγωνισμό, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε.

Το δεύτερο σημείο μου αφορά την ευθύνη των κρατών μελών. Πράγματι, όπως επεσήμανε ο κ. Grosch, η πρόταση που μας έγινε αφήνει μεγάλη αυτονομία στα κράτη μέλη, από πλευράς τόσο συνθηκών εργασίας όσο και παροχής υπηρεσιών. Τούτου λεχθέντος, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν αποτελεί ευθύνη μας ως ευρωπαίων αιρετών εκπροσώπων να καθορίσουμε έναν ευρωπαϊκό νόμο και να αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν αν θα τον εφαρμόσουν ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τροπολογίες μας θεσπίζουν, στο κυρίως κείμενο της οδηγίας, στα άρθρα της, διατάξεις αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές σε ό,τι αφορά την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των τροπολογιών της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και των συμβιβαστικών τροπολογιών που υποστήριξαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, καθώς και μέρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, για περισσότερο από έναν αιώνα, η αποτυχία των ιδιωτικών εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οδήγησε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη. Έκτοτε, αυτό αποτέλεσε την καλύτερη εγγύηση για έγκαιρες ταχυδρομικές διανομές, με την ίδια τιμή ασχέτως τόπου. Οι διαφορές ανάμεσα στις πυκνοκατοικημένες και στις απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες η διανομή είναι ακριβή, τέθηκαν στο περιθώριο. Η διαλογή και η διανομή του ταχυδρομείου περιήλθε στα χέρια επαγγελματιών, που επέφεραν ποιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ταχυδρόμος και το ταχυδρομείο αποτέλεσαν τον ομφάλιο λώρο όχι μόνο για τους κατοίκους της υπαίθρου, αλλά και για τους κατοίκους των πόλεων.

Για πολλά χρόνια, παρατηρήσαμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες τείνουν να εξαγοράζουν τα πλέον επικερδή τμήματα, για τα οποία χρησιμοποιούν με ιδανικό τρόπο προσωρινό προσωπικό, μεταξύ άλλων φοιτητές, νοικοκυρές και ηλικιωμένους, για τους οποίους η ταχυδρομική διανομή δεν είναι ζωτική για τη ζωή τους. Προτιμούν να μην πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους βάσει των δεδουλευμένων ωρών, αλλά βάσει του αριθμού των γραμμάτων που διανέμουν και αντικαθιστούν τα ταχυδρομικά υποκαταστήματα με συμβάσεις με σουπερμάρκετ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πελάτες πρέπει να συμβιβαστούν με λιγότερη ποιότητα, ο δε αριθμός του προσωπικού περικόπτεται δραστικά. Οι πολιτικοί που παραβλέπουν αυτήν την εξέλιξη στην πραγματικότητα δημιουργούν πρόβλημα, αντί να το επιλύουν. Σύντομα θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο να πρέπει η κυβέρνηση να επιχορηγήσει προκειμένου να διασώσει τα πιο ζημιογόνα τμήματα της διανομής ταχυδρομείου, ενώ τα κερδοφόρα τμήματα θα τα απομυζούν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Ενώ ο συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν οι τρεις μεγαλύτερες Ομάδες μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση και να αποδυναμώσει την αρχική πρόταση, δεν προσφέρουν τίποτα από τη σκοπιά βιώσιμων λύσεων. Η Ομάδα μου υπέβαλε προτάσεις τροπολογιών και στήριξε τις προτάσεις άλλων, θεωρούμε όμως ότι η εναλλακτική επιλογή της απόρριψης της πρότασης και της διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης είναι μακράν η καλύτερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον κ. Ferber για το αποτέλεσμα που επετεύχθη. Μετά από χρόνια μελέτης και συζητήσεων, είναι πλέον επικείμενη η ελεύθερη ταχυδρομική αγορά. Το βασικό κέρδος αυτής της έκθεσης είναι το γεγονός ότι τέθηκε προθεσμία για το άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές γνωρίζουν που πατάνε. Τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουν αναλόγως τη διαχείρισή τους, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, και συνεπώς το κύρος του τομέα αναμένεται να ενισχυθεί συνολικά. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορέσουν να διεξαγάγουν τον πόλεμο έναντι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ένα άλλο κέρδος είναι η προσοχή στην προσιδιάζουσα σε κάθε κράτος μέλος κατάσταση. Η πρόταση αναγνωρίζει τις αμοιβαίες διαφορές από κοινωνική, γεωγραφική και οικονομική σκοπιά. Τα κράτη μέλη άφησαν αρκετά περιθώρια για να εξεταστούν αυτές οι εθνικές περιοχές κατά τον πλέον ενδεικνυόμενο για αυτές τρόπο.

Δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η εμπειρία μάς δίδαξε, ωστόσο, ότι όταν ενεργούμε στη λογική της αγοράς αυτό είναι χρήσιμο για να οξύνεται ο νους και να δράττουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Ελπίζω ότι όλες οι ταχυδρομικές εταιρείες στην Ευρώπη θέλουν και μπορούν να διεξαγάγουν αυτόν τον πόλεμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή αγορά δεν αρκεί να είναι μεγάλη για να είναι αποτελεσματική· πρέπει να δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες απασχόλησης, δυνατότητες κοινωνικής συνοχής, πρέπει να είναι ποιοτική και ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

Η εμπειρία μας λέει ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση όπως επίσης και ότι ο ανταγωνισμός, ως μέσο λειτουργίας της αγοράς, για να έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες της πραγματικότητας.

Ο εισηγητής, κ. Markus Ferber, κατάφερε –και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό– να συγκεράσει αυτές τις παραμέτρους, πράγμα αξιοσημείωτο για ένα θέμα όπως αυτό των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα αλλά είναι συνδεδεμένο με την παράδοση, την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και με την εικόνα που έχουν από την αποτελεσματικότητα του κράτους τους.

Θεωρώ σημαντικό ότι στην καρδιά της εργασίας μας πρέπει να μείνει ζητούμενο η εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης καθολικής υπηρεσίας, και υποστηρίζω την τροπολογία που κατέθεσε η κυρία Barsi-Pataky μαζί με άλλους συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και εγώ, για να παραμείνει η καλή προετοιμασία της εφαρμογής του ελεύθερου ανταγωνισμού, ούτως ώστε η σημερινή οδηγία να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την απελευθέρωση και να εξασφαλίζει το εισερχόμενο, το εξερχόμενο και το διαφημιστικό ταχυδρομείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μεταρρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, διότι ο αντίκτυπος του ανοίγματος της αγοράς θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από τη γεωγραφία, τον βαθμό αστυφιλίας ή την ποσότητα της αλληλογραφίας που τείνουν να στέλνουν οι άνθρωποι. Είναι επίσης, όπως είπε ο κ. Simpson, ένα δίκτυο ανθρώπων, με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο καθένας.

Έχω ανάμεικτα αισθήματα για τον συμβιβασμό που είναι το αντικείμενο της αυριανής ψηφοφορίας. Από τη μία πλευρά, είναι αναμφίβολα γεγονός ότι, σε καίριας σημασίας πτυχές, απέχει μακράν της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και της θέσης του εισηγητή. Είμαι ευγνώμων στον κ. Ferber για την ευελιξία του σε σχέση με αυτό.

Ο ορισμός της καθολικής υπηρεσίας παρέμεινε απαράλλακτος. Η προθεσμία παρατάθηκε κατά δύο χρόνια. Στην καταληκτική ημερομηνία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν ποιο μοντέλο χρηματοδότησης θεωρούν πιθανότερο· από κοινωνική σκοπιά, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι, μέσω του συστήματος αδειοδότησης, μπορούν να επιβληθούν οι ίδιες μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτό είναι βασικό.

Παραμένουν, ωστόσο, πολλά ερωτηματικά. Είναι δυνατή η βιώσιμη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σε μια πλήρως ελευθερωμένη αγορά; Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες; Εκτός και αν υποθέσουμε, βεβαίως, ότι ο φορολογούμενος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Λάβαμε ανεπαρκείς εγγυήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα ήταν προτιμότερο, αντί να εστιάσουμε σε μια ημερομηνία και προτού αποφασίσουμε να προχωρήσουμε με την ελευθέρωση, πρώτα να ελέγξουμε σε κάθε χώρα μήπως το άνοιγμα της αγοράς θα ήταν ο καλύτερος τρόπος εκσυγχρονισμού του συστήματος και εγγύησης της ποιοτικής παροχής της υπηρεσίας.

Ο συμβιβασμός είναι ένα βήμα προόδου, αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το παιχνίδι καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις των κρατών μελών, κατά συνέπεια θα υποστηρίξω οπωσδήποτε ορισμένες τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν στην επιτροπή, αλλά υποβλήθηκαν εκ νέου από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, μεταξύ άλλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μολονότι πολλοί από μας συμφωνούν στη σκέψη ότι το πλήρες άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό το 2010 πιθανόν θα ενθαρρύνει τη δημιουργία υπηρεσιών με ευρωπαϊκή διάσταση και θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, υπάρχουν επίσης πολλοί από εμάς που λένε ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός του ταχυδρομικού τομέα δεν πρέπει να βλάψει την τρέχουσα ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του συνόλου της εδαφικής επικράτειας, ιδίως δε των πλέον απομακρυσμένων περιοχών.

Το είχα, άλλωστε, εκφράσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 2006, υπενθυμίζοντας τους εύλογους φόβους των συμπολιτών μας, των εργαζομένων στα ταχυδρομεία και των ιστορικών ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης. Γνωρίζω ότι ορισμένοι φόβοι εξακολουθούν να ελλοχεύουν στις σκέψεις των ανθρώπων. Έκτοτε, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις διάφορες ευαισθησίες του, επέτρεψε μεγαλύτερη ευελιξία στον ορισμό της καθολικής υπηρεσίας, όπως και στη χρηματοδότησή της, κυρίως μέσω της δημιουργίας του ταμείου αποζημίωσης, το οποίο θα επιτρέψει τον ακριβοδίκαιο επιμερισμό του κόστους της υπηρεσίας μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης, με βάση το αν συμμετέχουν ή όχι, εξολοκλήρου ή εν μέρει, στην παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Και ναι μεν θα παρακολουθούμε προσεκτικά την υλοποίηση από τις αρχές των διαφόρων χωρών, ιδίως δε της δικής μου, ενός φιλόδοξου ορισμού της καθολικής υπηρεσίας, θα επιδείξουμε όμως ιδιαίτερη προσοχή στους μηχανισμούς χρηματοδότησής της, που επιτρέπουν να διαθέτουμε μια ποιοτική ταχυδρομική υπηρεσία για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας, και κυρίως για τους πολίτες, τους εργαζομένους, πρωτίστως όμως, για τους ευρωπαίους πολίτες στο σύνολό τους.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη συζήτηση για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αναφορικά με το σχέδιο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανταποκρίνονται μόνο κατά το ήμισυ στις προσδοκίες των κρατών μελών. Πρέπει καταρχάς να σημειώσουμε την παράταση της προθεσμίας μέχρι την πλήρη ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τα νέα κράτη μέλη κατά δύο έτη. Αυτό το χρειάζονται οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις αυτών των χωρών προκειμένου να προβούν στην αναγκαία αναδιάρθρωση, κατά τρόπο που θα τους επιτρέψει να ανταγωνιστούν τις ισχυρές ταχυδρομικές υπηρεσίες στα παλαιά κράτη μέλη.

Δεύτερον, πρέπει να επισημάνουμε τις πρόσθετες επιχορηγήσεις για επιχειρήσεις που παρέχουν «καθολική υπηρεσία», ή τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, στο οποίο συμβάλλουν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης, ή την πρόβλεψη για κρατική αποζημίωση σε φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες.

Αυτή η λύση έχει τεράστια σημασία για χώρες όπως η Πολωνία, όπου τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές, συχνά σε λίαν απομακρυσμένους οικισμούς, πράγμα που αυξάνει αισθητά τα κόστη παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk (Verts/ALE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ειπώθηκε πολλές φορές εδώ στο Σώμα ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό που συζητάμε τώρα, είναι αναπόφευκτο, οι καταναλωτές όμως δεν πρέπει να φοβούνται. Η παροχή της υπηρεσίας θα βελτιωθεί, ενώ θα πέσουν οι τιμές.

Δεν προτίθεμαι να μασήσω τα λόγια μου και θα πω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσεις. Το γνωρίζουμε αυτό εκ πείρας, λόγου χάρη, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως, στις μικρότερες ταχυδρομικές αγορές, η αντικατάσταση του κρατικού μονοπωλίου θα οδηγήσει σε ιδιωτικό μονοπώλιο, και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις για βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών ή για μείωση τιμών.

Με πάσα ειλικρίνεια, πάντως, αυτό το οποίο με εγγίζει ιδιαιτέρως είναι η θέση, στο μέλλον, των εργαζομένων που απασχολούνται στην παρούσα φάση στον ταχυδρομικό τομέα. Εκφράζω αυτό το συναίσθημα με βάση την εμπειρία, για παράδειγμα στον ήδη ελευθερωμένο τομέα της ολλανδικής ταχυδρομικής αγοράς, όπου παρατηρούμε ότι πολλές μόνιμες θέσεις εργασίας μεταβλήθηκαν σε επισφαλείς θέσεις μερικής απασχόλησης. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες και σε αυτό το πεδίο. Εξ ορισμού, τα πράγματα δεν βελτιώνονται μετά την ελευθέρωση.

Το δηλώνω, επίσης, αυτό, με την πεποίθηση που απορρέει από τη δική μου, προσωπική εμπειρία. Ο πατέρας μου εργάστηκε στον ταχυδρομικό τομέα για 40 χρόνια, όπως και οι θείοι μου και τα ξαδέρφια μου. Αυτές ήταν θέσεις εργασίας που είχαν κύρος, μάλιστα παρείχαν αίσθημα περηφάνιας σε πολύ κόσμο. Γνωρίζω ότι αυτός ο κόσμος του χθες, ο κόσμος των παλαιών βεβαιοτήτων, δεν θα επανέλθει. Δεν σας παρωθώ εμφορούμενος από νοσταλγία ή από στρεβλό αίσθημα ρομαντισμού να επιστρέψουμε σε εκείνη την εποχή, μένω πάντως, δεν ξέρω πώς να το πω, με μια δυσάρεστη γεύση για το αβέβαιο μέλλον πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται στην παρούσα φάση στον ταχυδρομικό τομέα, και είναι περήφανοι γι’ αυτό, ή ανθρώπων που είναι περήφανοι για τους ταχυδρόμους τους.

Εγείρει επίσης πολλές αμφιβολίες σε σχέση με το ερώτημα αν αυτό είναι τώρα το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεγάλες υποσχέσεις στους καταναλωτές, τις οποίες ξέρουμε ότι δεν θα καταφέρουμε να τηρήσουμε. Ή ανακοινώσεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές για τους εργαζομένους, ο αντίκτυπος των οποίων γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι τεράστιος. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχω για μια κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο ανταγωνισμός έχει τα καλά του, στην οικονομία της αγοράς όμως, προτού αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει αυτοτελώς, πριν από το λεγόμενο laisser faire, πρέπει να κάνουμε πολλά. Εν προκειμένω, η χωροταξία είναι ένας από τους όρους της προσέλκυσης, της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας ζωής. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ταχυδρομικής υπηρεσίας μπορεί να βλάψει τη χωροταξία και, συνακόλουθα, την ευημερία των εθνών.

Η Γαλλία δεν είναι επίπεδη χώρα, με ομοιόμορφη γεωμορφολογία. Έτσι, ανάλογα με το μέρος, το κόστος παράδοσης των μικρών ταχυδρομικών δεμάτων διαφοροποιείται τα μάλα. Η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας σημαίνει, αργά ή γρήγορα, ότι αυτή θα τιμολογείται σε πραγματικό κόστος ή θα εγκαταλείπεται. Κατά συνέπεια, οι αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες ήδη απειλούνται από οικονομική απερήμωση, θα υφίστανται ανταγωνιστικό μειονέκτημα, που θα τις εγκλωβίσει στον αποπληθωριστικό κύκλο.

Πρέπει, επομένως, να παραδεχθούμε για μία ακόμη φορά εδώ στο Σώμα ότι οι χώρες μας διαφέρουν ως προς τη φύση τους και την κουλτούρα τους. Πρέπει, επομένως, να δώσουμε στην καθεμιά τους την κυρίαρχη ελευθερία να βρει τη λύση που της ταιριάζει. Η εσωτερική αγορά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ευημερίας των εθνών. Ας μην το λησμονήσουμε αυτό, προς το υπέρτατο συμφέρον των συμπατριωτών μας!

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Ferber για το έργο που επιτέλεσε ως εισηγητής σε σχέση με αυτό το ευαίσθητο θέμα, το οποίο αφορά πολλούς πολίτες στην Ευρώπη, διότι η παροχή διαφοροποιημένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τις εταιρείες δεν ισχύει πλέον στην περίπτωση των παλαιών κρατικών μονοπωλίων, αν ελλείπουν τα κίνητρα της αγοράς. Γι’ αυτό, είναι θετικό ότι, μέχρι τέλους του 2010, αυτά τα μονοπώλια θα εξαφανιστούν και θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα περιθώρια για την καινοτομία και τη νέα παροχή υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο είναι διαιρεμένο, υπό την αιγίδα όμως του κ. Ferber, το Σώμα για μία ακόμη φορά αναλαμβάνει την πρωτοπορία και παρέχει μια λύση σε ένα ευαίσθητο θέμα. Η πρόταση που μας υποβάλλεται τώρα είναι αντικειμενική, κατά τη γνώμη μου. Παρέχει σαφή ημερομηνία για την άρση των μονοπωλίων και τη θέσπιση της αμοιβαιότητας.

Ωστόσο, ένα πλαίσιο με ίσους κανόνες ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της πρόσβασης στην αγορά, πρέπει να ικανοποιηθούν, όπως και γίνεται, τα διάφορα συμφέροντα. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ένα εύρος δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας, πράγμα που συνεπάγεται όμως επίσης τον κίνδυνο γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και, εμμέσως, ευκαιριών για την προστασία της αγοράς. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μέγα καθήκον να διεξαγάγει πολύ κρίσιμες αξιολογήσεις για τις χρηματοδοτικές διευθετήσεις και όρους των κρατών μελών και να ελέγξει αν ο ανταγωνισμός είναι δίκαιος.

Ο κ. Meijer έχει παγιδευτεί στον προηγούμενο αιώνα, διότι η ταχυδρομική αγορά διήλθε από μείζονες αλλαγές επί πολλά χρόνια. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, το Διαδίκτυο και οι άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών επέφεραν πολλές αλλαγές και μετέβαλαν δραματικά την ταχυδρομική αγορά. Ενώ αυτό γίνεται κατά τρόπο αναντίστρεπτο σε βάρος των θέσεων εργασίας, μια ελευθερωμένη αγορά επιτάσσει, επίσης, να είμαστε δημιουργικοί. Νέες υπηρεσίες και νέες δραστηριότητες οδηγούν σε νέα απασχόληση, όπως έδειξε η εμπειρία. Αυτή η απασχόληση ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του μέλλοντος, αντί να μένουμε προσκολλημένοι στα παλαιά κρατικά μονοπώλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να σας διαβιβάσω τη συγνώμη του συναδέλφου μου, Gilles Savary, που έχει μπλοκαριστεί στο Μπορντό.

Σε μια φάση κατά την οποία αποφασίζεται το μέλλον της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας, θέλω να επιμείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο: στη χρηματοδότηση, δηλαδή, της καθολικής υπηρεσίας. Αυτό που μας προτείνεται σήμερα είναι να αντικαταστήσουμε ό,τι απομένει από το υπολειμματικό μονοπώλιο και χρησιμεύει στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας κατά τρόπο απλό και διαφανή, με ένα σύμπλεγμα περίπλοκων και ελάχιστα διαφανών συστημάτων, η μόνη αξία του οποίου θα είναι η διασφάλιση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα. Ωστόσο, αυτό το σύμπλεγμα περιέχει ταμεία αποζημίωσης, τα οποία γνωρίζουμε ότι αφήνουν ανοικτό τον δρόμο για συνεχείς δικαστικές αντιδικίες και δημόσιες επιχορηγήσεις, που προοιωνίζονται διαδικασίες κατά των κρατών μελών ή ένα σύστημα που ονομάζεται «pay or play» (πληρωμή ή δραστηριοποίηση) και το οποίο ουδέποτε δοκιμάστηκε, κινδυνεύει δε και αυτό να ανοίξει τον δρόμο για διαρκείς αμφισβητήσεις.

Επί της ουσίας, αυτό το ανούσιο κατασκεύασμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι η συνέπεια μιας αμιγώς ιδεολογικής επιλογής, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Εν καιρώ, αυτό το σύστημα θα οδηγήσει σε προοδευτική μείωση του πεδίου καθολικής υπηρεσίας και στο τέλος της ενιαίας τιμολόγησης, έχοντας παράλληλα μη αναστρέψιμο αντίκτυπο στην απασχόληση και στις διοικητικές δαπάνες.

Αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Η ταχυδρομική υπηρεσία, ιδίως στις αγροτικές ζώνες, δεν συνοψίζεται σε μια απλή εμπορική υπηρεσία, αλλά συνιστά ένα εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και με την εξάρθρωσή της δεν πρόκειται να επιτύχουμε τη συμφιλίωση Ευρώπης-πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, για τους Φιλελεύθερους, ο συμβιβασμός που εξετάζουμε, με πάσα ειλικρίνεια, δεν δίνει αφορμή για πανηγυρισμούς. Μετά από 15 χρόνια συζητήσεων, η έναρξη ισχύος τελικά επανήλθε. Επιπλέον, ο συμβιβασμός περιέχει τις αναγκαίες προστατευτικές διατάξεις, που αποτρέπουν το πλήρες άνοιγμα της αγοράς και δίνει απάντηση σε πολλές νομικές αβεβαιότητες.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συζητήσεις γίνονται υπό το στενό πρίσμα των εθνικών συμφερόντων. Ιδίως τα κράτη μέλη που διεξήγαγαν ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια αντιτίθενται σαφώς στο άμεσο και πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποστερούν τα οφέλη που ενέχει ο ανταγωνισμός για τις εταιρείες και τους καταναλωτές και, μαζί με αυτά, αποστερούν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσβάλλουν –και επιτρέψτε μου την έκφραση– τα κράτη μέλη και τις ταχυδρομικές εταιρείες, που προβαίνουν επί χρόνια στις αναγκαίες επιτόπιες προπαρασκευές.

Με ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, παρακολούθησα τις συζητήσεις επί του θέματος στο Συμβούλιο, το οποίο για μία ακόμη φορά λάμπει διά της απουσίας του. Παρόλες τις διακηρυγμένες καλές προθέσεις και στρατηγικές, όπως της Λισαβόνας, η προστασία της αγοράς του καθενός είναι πολύ δημοφιλής εν έτει 2007. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους βουλευτές, που εξάρουν τον συμβιβασμό, ή εκείνους που προδιαγράφουν παντός είδους δυσοίωνες εξελίξεις και/ή μιλούν για κοινωνικό ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι Πράσινοι προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την ελευθέρωση με κατά το δυνατόν αντικειμενικά και μη ιδεολογικά κριτήρια. Τι προσφέρει στον καταναλωτή; Ποιες επιπτώσεις έχει στις συνθήκες εργασίας; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον; Οι συνάδελφοί μου Eva Lichtenberger και Pierre Jonckheer περιέγραψαν ήδη τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Όμως, αυτό που αποφασίζουμε εδώ είναι ανοησία και από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής πολιτικής. Στις 8.00 θα έρχεται ένα κίτρινο ταχυδρομικό αυτοκίνητο, στις 9.00 ένα μπλε, στις 10.00 ένα κόκκινο και στις 11.00 ένα μαύρο, και κανένα δεν θα είναι γεμάτο, δηλαδή σε μια περίοδο που όλοι μιλάμε για την προστασία του κλίματος, επιχειρούμε να κατακερματίσουμε τη διοικητική μέριμνα του ταχυδρομείου και να δημιουργήσουμε περιττή αύξηση της κυκλοφορίας.

Η τυφλή μανία ελευθέρωσης των Συντηρητικών, των Φιλελευθέρων και μέρους των Σοσιαλδημοκρατών θέτει σε κίνδυνο το σημαντικό ευρωπαϊκό έργο στα μάτια των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – (HU) Το πλήρες άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών είναι σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της εξάλειψης των εμποδίων που παραμένουν στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η πολιτική συμφωνία του Κοινοβουλίου επιτρέπει στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, που στην παρούσα φάση χαίρουν μονοπωλιακού καθεστώτος, να προετοιμαστούν για τον ανταγωνισμό μέχρι τέλους του 2012. Συγχαίρω τον εισηγητή για αυτήν τη συμφωνία.

Στόχος μας είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία να καταστήσει ανταγωνιστικούς τους πάντες, ούτως ώστε αυτή η νομοθεσία να μην αποτελέσει μειονέκτημα για εταιρείες που θα έρθουν αντιμέτωπες με τον ανταγωνισμό μετά την ελευθέρωση της αγοράς, αλλά αντιθέτως να τους διανοίξει νέες προοπτικές. Για να γίνει αυτό, τα έσοδα που στην παρούσα φάση κατοχυρώνονται από τη νυν ισχύουσα οδηγία πρέπει να είναι διαθέσιμα στις εν λόγω εταιρείες και ταχυδρομικές υπηρεσίες μέχρι τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Σαράντα συνάδελφοι βουλευτές και εγώ καταθέσαμε μια πρωτοβουλία, η οποία θεσπίζει αποφασιστικά και χωρίς αμφισημίες ποια είναι αυτά τα δικαιώματα. Ζητώ από το Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία. Από την άλλη πλευρά, προσμένουμε από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν αυτήν την περίοδο χάριτος προκειμένου να καταστούν πραγματικά ανταγωνιστικές και να το πράξουν αυτό κατά τρόπο που να μην γίνεται σε βάρος των μικρότερων περιφερειών.

Ο συνάδελφος κ. Becsey επέστησε συχνά την προσοχή στο γεγονός ότι η κοινοβουλευτική συμφωνία μάς παρέχει τη δυνατότητα να θέσουμε την υποχρεωτική καθολική υπηρεσία σε πιο ασφαλή χρηματοδοτική βάση και οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από μας να το κάνουμε αυτό. Εφιστώ, επομένως, την προσοχή όλων μας στo γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά που πρέπει να πράξουμε, ακόμα και μετά την έγκριση της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στον αντίποδα της πλειοψηφίας που φαίνεται να διαμορφώνεται στο Σώμα, θέλω να εισακουστεί η φωνή των πλέον απλών από τους συμπολίτες μας, η φωνή αυτών για τους οποίους οι δημόσιες υπηρεσίες συνιστούν σημαντική κληρονομιά, διότι αυτοί δεν διαθέτουν καμία απολύτως περιουσία.

Θέλω να επισημάνω τις ολέθριες, καταστρεπτικές συνέπειες που επισύρουν οι πολλαπλές διαδικασίες ελευθέρωσης τις οποίες εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους τομείς, λόγου χάρη, της ενέργειας, των μεταφορών και, σήμερα, των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Καταστρεπτικές συνέπειες υπό την έννοια ότι αυτές οι διαδικασίες ελευθέρωσης συνεπάγονται, για σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, μείζονες δυσχέρειες, που συνδέονται τόσο με τη διαπιστούμενη υποβάθμιση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών αφ’ ης στιγμής πραγματοποιείται η ελευθέρωσή τους –αρκεί να δούμε τι συμβαίνει στη Σουηδία– όσο και με τη σχεδόν συστηματική αύξηση του κόστους αυτών των υπηρεσιών, ή ακόμα με την απώλεια πολυάριθμων θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα, οι οποίες αντικαθίστανται με μεγάλη φειδώ από κακής ποιότητας θέσεις εργασίας.

Αυτός είναι ο λόγος, κύριε Πρόεδρε, που θα καταψηφίσω, όπως θα πράξουν και οι γαλλόφωνοι βέλγοι Σοσιαλιστές, την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιχειρώντας παράλληλα να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της πρότασης με τροπολογίες που θα μπορούν να διαφυλάξουν ένα τμήμα αυτών των υπηρεσιών, κυρίως τις τροπολογίες που επαναφέρουν τη δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να επιλέγει το μοντέλο του αποκλειστικού τομέα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η καθολική υπηρεσία την οποία πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει κάθε πολίτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE).(LT) Λυπούμαι που δεν θα ανοίξουμε την ταχυδρομική αγορά το 2009. Αμφότεροι οι καταναλωτές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα περιέλθουν σε δυσμενέστερη θέση εξαιτίας αυτού. Χαίρομαι που αυτό το θέμα συζητείται πλέον ευρέως στη Λιθουανία. Ελπίζω ότι στη χώρα μου η ταχυδρομική αγορά θα ανοίξει πολύ πριν από το 2013. Συμφωνώ ότι το μέλλον των καθολικών ψηφοφοριών δεν πρέπει να αποφασιστεί μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς· απαιτούνται ρυθμιστικά μέτρα. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι είναι αναγκαία η προσωρινή χρηματοδότηση, ιδίως αν πρέπει να παρέχεται από κρατικούς πόρους. Ορισμένοι φοβούνται ότι, όταν ανοίξει η ταχυδρομική αγορά, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, η έρευνα και η εμπειρία άλλων χωρών δείχνουν ότι μόλις ανοίγει η αγορά, επεκτείνονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις των νέων φορέων εκμετάλλευσης. Θα υπερψηφίσω αυτό το έγγραφο, το οποίο, μολονότι δεν είναι τολμηρό, είναι παρά ταύτα ένα βήμα προόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Ferber τόσο για τις σημαντικές προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει εδώ και μήνες, αν όχι αρκετά χρόνια τώρα, όσο και για το ανοικτό πνεύμα του και το ότι έτεινε ευήκοον ους, καθώς γνωρίζει ότι δεν είχαμε πάντα ίδιες απόψεις σε σχέση με την περίπλοκη αυτή υπόθεση.

Σε μια στιγμή κατά την οποία το Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει το τελευταίο στάδιο της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τα ταχυδρομικά δέματα βάρους μικρότερου των 50 γραμμαρίων, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτό που θεωρώ ως βήμα προόδου για τους χρήστες. Ο ανταγωνισμός είναι, πράγματι, συνώνυμο της βελτίωσης της υπηρεσίας, όπως μαρτυρούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού που κατέβαλαν αρκετά εθνικά ταχυδρομικά μονοπώλια από τότε που έμαθαν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νέους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης στην εθνική αγορά τους.

Ο ανταγωνισμός είναι, επίσης, συνώνυμο της ανταγωνιστικότητας για έναν τομέα ο κύκλος εργασιών του οποίου βαίνει μειούμενος και ο οποίος, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα καταρρεύσει υπό το βάρος των ελλειμμάτων και θα καταλήξει να απολέσει κάθε ελκυστικότητα στην αντίληψη των χρηστών. Δεν θέλω να παραθέσω συγκεκριμένα παραδείγματα, όλοι όμως έχουμε κατά νου παραδείγματα χωρών όπου ο δημόσιος τομέας δεν διασφαλίζει πλέον ομαλά την ταχυδρομική υπηρεσία, κάτι που είναι υποχρέωσή του έναντι των χρηστών.

Τούτου λεχθέντος, αν επιβεβαιώσουμε αύριο αυτό το τελευταίο στάδιο της ελευθέρωσης, ο ανταγωνισμός κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να παραμείνει μέσο στην υπηρεσία των χρηστών και εκφράζω τη χαρά μου που το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει ρητώς ότι η διανομή του ταχυδρομείου σε κάθε πολίτη της Ένωσης, όποιο και αν είναι το μέρος όπου κατοικεί, συνιστά υποχρεωτική αρχή. Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου που ο ταχυδρομικός φορέας εκμετάλλευσης που θα πρέπει να αναλάβει την καθολική υπηρεσία και που, επομένως, θα έχει προσαυξημένα κόστη, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εισφορές που θα επιβάλλονται επί της δραστηριότητας των ανταγωνιστών του, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, δηλαδή θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αν παραστεί ανάγκη, και γιατί όχι άλλωστε, από δημόσιες επιχορηγήσεις. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση θα είναι νόμιμη και κάθε κράτος θα μπορεί να προσφεύγει σε αυτήν. Μέχρι ποίου ύψους; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να μας επιτρέψει να δώσουμε απάντηση η δεύτερη ανάγνωση και ο χρόνος που μας χωρίζει από την αποτελεσματική ελευθέρωση.

Ανανεώνω, από πλευράς μου, ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είχα διατυπώσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή και μέσω γραπτής ερώτησης, χωρίς να λάβω απάντηση: πότε σκοπεύει να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας; Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, όπως και τα κράτη μέλη, πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι προσανατολισμοί της Επιτροπής αναφορικά με αυτό που θεωρεί ή δεν θεωρεί συνιστώσα της καθολικής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει μια αποσαφήνιση σε αυτό το ζήτημα πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, προκειμένου να διατηρήσουμε την υποστήριξή μας προς αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Ο ευρωπαϊκός ταχυδρομικός τομέας παρέχει το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί περίπου 3 εκατομμύρια άτομα, εμμέσως δε, αν υπολογιστούν και τα μέλη των οικογενειών τους, επηρεάζει περίπου 5 εκατομμύρια άτομα. Σύμφωνα με τη μελέτη της PricewaterhouseCoopers, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά το επίπεδο της προετοιμασίας ενόψει της πλήρους ελευθέρωσης. Αυτοί που κατεξοχήν διατρέχουν κίνδυνο είναι οι πάροχοι καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των νέων κρατών μελών και αυτοί που απασχολούνται στον τομέα.

Η ταχεία ελευθέρωση μπορεί να προκαλέσει σημαντική απώλεια μεριδίου στην αγορά στους κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης. Στη Μεγάλη Βρετανία, το πλήρες άνοιγμα της αγοράς άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006 και μέσα σε έναν χρόνο τα Βασιλικά Ταχυδρομεία απώλεσαν μερίδιο αγοράς έναντι του ανταγωνισμού, που αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια επιχειρηματικές επιστολές. Μπορεί επίσης να κινδυνεύσουν πολυάριθμες θέσεις εργασίας: στη Γερμανία, λόγου χάρη, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Γερμανικών Ταχυδρομείων, το άνοιγμα της αγοράς ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάργηση 30 000 θέσεων εργασίας βάσει της εκτίμησης ότι θα απολεσθεί το 20% του μεριδίου της αγοράς σε ό,τι αφορά τη διανομή επιστολών χαμηλού βάρους, μια υπηρεσία στην οποία εξακολουθούν να χαίρουν μονοπωλιακού καθεστώτος.

Μετά από διεξοδική εξέταση του θέματος, δεν είναι σύμπτωση ότι στην πλειονότητά τους οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θεωρούν το 2009 αποδεκτή ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς, αλλά προτείνουν αντ’ αυτού υστερότερη ημερομηνία, και αναφέρθηκε το έτος 2013. Είναι σαφές ότι πρέπει να παράσχουμε στήριξη στην πλήρη επέκταση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της κοινοτικής αρχής όσον αφορά τις υπηρεσίες, απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό όμως είναι το κάθε κράτος μέλος να έχει επαρκή χρόνο και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή, προκειμένου να ετοιμαστεί σε τεχνικό επίπεδο.

Σε ό,τι επίσης αφορά την ελευθέρωση, για να διασφαλιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ταχυδρομικοί φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα να υπόκεινται σε ομοιόμορφο πλαίσιο επιχειρησιακών συνθηκών, το οποίο εγγυάται ότι μια ομοιόμορφη δέσμη ποιοτικών κριτηρίων και επιχειρησιακών συνθηκών θα ισχύει για τους νεοεισερχόμενους φορείς ταχυδρομικής εκμετάλλευσης. Κύριε Brian Simpson, σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία σας και για το γεγονός ότι εισακούσατε τα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Ελπίζω να επιτύχετε, κύριε Ferber. Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Οι σουηδικές ταχυδρομικές υπηρεσίες ελευθερώθηκαν ήδη από το 1993. Αυτό που θέλω να πω στους συναδέλφους βουλευτές, στην κ. Lichtenberger, στον κ. Wurtz και στους άλλους σκεπτικιστές είναι ότι η Σουηδία αποτελεί έξοχο παράδειγμα μιας ανοικτής ταχυδρομικής αγοράς η οποία λειτουργεί. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι και με το παραπάνω. Η υπηρεσία βελτιώθηκε και πλέον οι ώρες λειτουργίας είναι περισσότερες και υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση. Υπάρχουν πλέον 40% περισσότερα ταχυδρομικά υποκαταστήματα σε χωριά σε σύγκριση με το 2001. Όσοι από εσάς στο Βέλγιο εκφράζετε τον προβληματισμό σας, ας αναλογιστείτε ότι από πλευράς έκτασης το Βέλγιο είναι 15 φορές μικρότερο από τη Σουηδία. Υπάρχουν σχεδόν 350 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στο Βέλγιο, σε σύγκριση με τους 22 στη Σουηδία, όπου η γεωμορφολογία διαφέρει σημαντικά. Το ταχυδρομείο διανέμεται εγκαίρως στην ορθογώνια και αραιοκατοικημένη χώρα μου και το κράτος δεν χρειάζεται να διαθέτει επιπλέον πιστώσεις για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες καλύπτουν τη χώρα στο σύνολό της.

Οι νέοι καιροί απαιτούν νέες λύσεις. Μην φοβάστε, φίλοι μου.

Τέλος, η τροπολογία αριθ. 79 αφορά τις ειλικρινείς αναφορές και τη δημιουργία μεγαλύτερου ανοίγματος με στόχο την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και των έμμεσων επιδοτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το παραδεχθώ: ο αγώνας εναντίον της πλήρους ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν μπορεί να κερδηθεί πλέον ούτε στο Συμβούλιο ούτε εδώ. Επομένως, παραιτήθηκα από τον αγώνα να ληφθεί υπόψη η προσιδιάζουσα κατάσταση της ταχυδρομικής υπηρεσίας στη μικρή χώρα μου. Πράγματι, η αγορά μας είναι πολύ ελκυστικό δέλεαρ και, επομένως, την εποφθαλμιούν όλως ιδιαιτέρως, διότι το πελατολόγιό της αντιπροσωπεύει το 70 % του όγκου του ταχυδρομείου, και μάλιστα με ένα από τα πλέον υψηλά ποσοστά πυκνότητας του πληθυσμού και μέσο όρο 455 ειδών –επιστολών ή δεμάτων– τα οποία ταχυδρομούνται ανά άτομο κατ’ έτος, ήτοι ένα από τα πλέον υψηλά ποσοστά στην Ευρώπη. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ένα εργατικό κόστος που είναι πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με το κόστος των ανταγωνιστών, αυτό δε για ιστορικούς λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με ενδεχόμενη αναποτελεσματικότητα του ταχυδρομείου.

Οικονομετρικά υποδείγματα δείχνουν ότι σε περίπτωση πλήρους ελευθέρωσης το μερίδιο της αγοράς που θα εξυπηρετείται από το ταχυδρομείο μας θα συρρικνωθεί σε ένα ισχνότατο 4%, το οποίο θα δημιουργήσει πλεόνασμα 940 θέσεων εργασίας επί συνόλου 1 500 θέσεων εργασίας στα ταχυδρομεία, που στην πλειονότητά τους είναι μόνιμες λόγω του καθεστώτος προστασίας του οποίου χαίρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι τιμές θα πρέπει να πενταπλασιαστούν για να καλυφθούν τα κόστη μιας 100% κάλυψης της εθνικής εδαφικής επικράτειας και για να διατηρηθεί η συχνότητα των πέντε διανομών ανά εβδομάδα, σε περίπτωση χρηματοδότησης από επιχορηγήσεις εγγεγραμμένες στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ποσό ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ, αυτές οι τιμές μπορεί να ανατρέψουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα. Επομένως, δικαιολογείται να υπάρξει παράταση έως το 2013 μέχρι την ελευθέρωση και στην περίπτωση της χώρας μου.

Γι’ αυτό σας παρακαλώ θερμά να υπερψηφίσετε την τροπολογία αριθ. 62 της Ομάδας μου, γεγονός που θα επιτρέψει τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου της πλήρους ελευθέρωσης στη χώρα μου, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Ferber, για την ποιότητα της έκθεσής του, καθώς και τον Brian Simpson για τις προσπάθειές του με στόχο την επίτευξη συναίνεσης για την παράταση του χρονοδιαγράμματος ανοίγματος της αγοράς και για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

Η τελική φάση της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών απείχε μακράν της επίτευξης μιας ανταγωνιστικής αγοράς, όπου οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα ωφελούνταν τα μέγιστα. Η πορεία που ακολούθησε η Επιτροπή με την πρότασή της ούτε παρείχε επαρκείς εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την καθολικότητα της υπηρεσίας ούτε αποσαφήνιζε τον τρόπο χρηματοδότησής της. Υποστήριξα, επομένως, τον Brian Simpson όσον αφορά την ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή μελέτες για τα στοιχεία κόστους των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα εθνικά σχέδια και στους κανόνες χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών και των περιφερειών τους, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, όπου το κόστος παροχής τέτοιων υπηρεσιών συνήθως είναι υψηλότερο.

Μόνο μετά από την έγκριση της Επιτροπής πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελευθέρωσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας βάρους μικρότερου των 50 γραμμαρίων και αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζω τον συμβιβασμό για τον καθορισμό ημερομηνίας για τον Δεκέμβριο του 2010, ή τον Δεκέμβριο του 2012, σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη μέλη, ή, όπως θα προτιμούσα για όλους, τον Δεκέμβριο του 2011.

Συμφωνώ, επίσης, με άλλες δυνατότητες που εκφράστηκαν μέσω των τροπολογιών που παραμένουν προς συζήτηση στην Ολομέλεια, εφόσον το άνοιγμα θα είναι ένα κακό βήμα για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, εκτός και αν διαφυλαχθούν η δημόσια υπηρεσία και η λειτουργία της. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι η έγκριση νέας ημερομηνίας κατά την αυριανή ψηφοφορία, με βάση μια πρόταση, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει μερικές συμπληρωματικές τροπολογίες, είναι θεμελιώδης για την εξέλιξη αυτών των υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το διαφημιστικό μήνυμα των αυστριακών ταχυδρομείων «Το ταχυδρομείο φέρνει κάτι στον καθένα» ισχύει και για την έκθεση Ferber. Η ελευθέρωση του τομέα φέρνει κάτι στον καθένα, αν είναι καλά οργανωμένη, δηλαδή αν είναι εξασφαλισμένο ότι οι ανάλογες υπηρεσίες θα είναι για όλους, ότι τα γράμματα θα παραδίδονται τακτικά και στις Άλπεις, και όχι μόνο στις αστικές περιοχές, ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν καλούς και σίγουρους όρους εργασίας και ότι οι καθολικές υπηρεσίες θα χρηματοδοτούνται και στις περιοχές όπου δεν είναι τόσο αποδοτικές.

Η σημερινή εκδοχή της έκθεσης Ferber δίνει καλές απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και αυτό σημαίνει λογικούς κανόνες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τους εργαζομένους και κυρίως τους πελάτες τους. Έτσι, με την έκθεση αυτή εξασφαλίζουμε ότι το ταχυδρομείο θα φέρει κάτι στον καθένα!

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Fontaine (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι πλεονασμός να το επισημάνουμε, αυτήν τη στιγμή νομοθετούμε αναφορικά με την ταχυδρομική υπηρεσία για λογαριασμό σχεδόν 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, πρέπει να το πράξουμε με ισχυρή βούληση και φρόνηση και να προσμετρήσουμε ορθώς τον αντίκτυπο που θα έχουν οι αποφάσεις μας σε έναν τόσο μεγάλο, όσο και γεωγραφικά άνισα κατανεμημένο πληθυσμό.

Με ισχυρή βούληση, διότι η αρχή του προοδευτικού ανοίγματος του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων στον ανταγωνισμό είναι όχι μόνο εγγενής στην ίδια την έννοια της εσωτερικής αγοράς, αλλά εγγράφεται από το 1957 στην ιδρυτική Συνθήκη της Ένωσης, η οποία είναι επωφελής από πολλές απόψεις, όπως πάρα πολύ σωστά επεσήμανε η Christine de Veyrac. Αποτελεί καθήκον και χρέος της Επιτροπής να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η θεμελιώδης αρχή χωρίς αδικαιολόγητο προστατευτισμό.

Με φρόνηση, ωστόσο, αφού ο πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης όπως ορίζει η ίδια η Συνθήκη, είναι η ολοένα και στενότερη Ένωση των λαών μας, και όχι μόνο των κρατών μας. Για να προχωρήσουμε, οι πολίτες πρέπει να εκλαμβάνουν την Ευρώπη ως ένα συν και όχι ως έναν επιπλέον καταναγκασμό, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται στα μάτια τους.

Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Ferber, για την ανοικτή και δεκτική στάση που επέδειξε στη διάρκεια αυτής της μακράς διαδικασίας, καθώς και τον συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, κ. Hannes Swoboda. Ευελπιστώ η έκβαση της αυριανής ψηφοφορίας να συμβαδίζει με την πρόσφατη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής και υπ’ αυτήν την έννοια να έχει παραδειγματικό χαρακτήρα. Η μελλοντική απλοποιημένη συνθήκη, την οποία αποφάσισαν ομοφώνως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα επανακαθορίσει τον ανταγωνισμό ως μέσο της Ένωσης και όχι ως τελικό σκοπό της. Θα αναγάγει την προστασία των πολιτών σε αντικειμενικό σκοπό της Ένωσης. Συνεπώς, θα υπενθυμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που θα προτάσσονται της γενικής αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικός χάρτης πορείας, αφού σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες των χωρών μας, και το είπαμε αυτό επανειλημμένως, η εγγύηση της ποιότητας της ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί εξόχως ευαίσθητο ζήτημα για τους πολίτες, διότι άπτεται της προσωπικής, οικονομικής ή κοινωνικής καθημερινότητάς τους. Ακόμη και αν πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα, πρέπει να προβούμε στις απαραίτητη μετάβαση με μέτρο και σύνεση.

Υπό την ιδιότητά μου της σκιώδους εισηγήτριας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, θεωρώ ότι ο συμβιβασμός που προτείνει ο κ. Ferber είναι ισόρροπος και σας καλώ, κυρίες και κύριοι, αφού παραγκωνίσετε τους δογματισμούς, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, να τον υποστηρίξετε με την ψήφο σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους βουλευτές του ΕΚ για τις παρεμβάσεις τους. Με αυτήν την ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μια σαφή και αποφασιστική θέση η οποία αναμένεται να ωθήσει το Συμβούλιο να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία.

Κλείνοντας αυτήν τη συζήτηση, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ορισμένες βασικές πτυχές. Πολλοί βουλευτές ανέδειξαν το θέμα της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας ως την κύρια πρόκληση. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ως προς τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο και ότι δεν υφίσταται οπωσδήποτε καθαρό κόστος για την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Συνεπώς, η τρίτη οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι αναγκαίο να προσφέρει την ευρύτερη δυνατή ευελιξία, έτσι ώστε να κατανέμονται πιο δίκαια τυχόν άνισες επιβαρύνσεις ή να οργανώνονται αντισταθμιστικοί μηχανισμοί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι τροπολογίες δεν αποσκοπούν στην αλλαγή αυτής της προσέγγισης.

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ανοίγματος της αγοράς. Αυτό το ζήτημα θα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας στις συζητήσεις με το Συμβούλιο. Ορισμένα κράτη μέλη ζητούν περισσότερο χρόνο, άλλα κράτη έχουν ήδη ανοίξει τις αγορές τους ή θα το πράξουν πριν από το 2009, ενώ σημαντικός αριθμός κρατών μελών συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα.

Το Κοινοβούλιο πρότεινε να ζητηθεί από την Επιτροπή να προσφέρει τη συνδρομή και την καθοδήγησή της για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας μετά τη θέση της σε ισχύ, αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή ήταν ανέκαθεν πρόθυμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη και το έχει πράξει επανειλημμένα. Εντούτοις, το έπραττε πάντα αυτόνομα, και αυτό, όπως ασφαλώς αντιλαμβάνονται οι αξιότιμοι βουλευτές, έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΚ. Θα είμαι, λοιπόν, σαφής: η Επιτροπή δεν θα εγκαταλείψει στην τύχη τους τα κράτη μέλη όταν το νομοθετικό σώμα εγκρίνει αυτήν τη σημαντική οδηγία.

Η Επιτροπή επιθυμεί την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτό το επιθυμούμε προς όφελος των πελατών και των παρόχων στην Κοινότητα, καθώς και των πολλών χιλιάδων ταχυδρομικών υπαλλήλων οι οποίοι μεριμνούν ώστε τα ταχυδρομεία να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες μας. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Κατατέθηκαν πολυάριθμες τροπολογίες. Έχω μεριμνήσει ώστε να παραδοθεί στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μια σύνοψη της θέσης της Επιτροπής επί των διαφόρων τροπολογιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πλήρη πρακτικά αυτής της συνεδρίασης(1). Για μια ακόμη φορά, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Ferber, και να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτό το ευαίσθητο και πολύ σημαντικό θέμα.

(EN)

Θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Α. Τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί, μπορεί να δεχτεί καταρχήν/εν μέρει και/ή μπορεί να δεχτεί κατόπιν αναδιατύπωσης:

1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 63, 65, 75, 76, 79, 80, 82, 83

Β. Τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί:

5, 6, 7, 10, 19, 21, 22, 23,24, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 84

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. – Apreciez ca extrem de favorabila sustinerea Parlamentului European pentru diversificarea activitatii operatorilor poştali prin furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale, amendament la care ţin pentru că asigură atât supravieţuirea operatorilor tradiţionali de poştă în era digitală, cât şi posibile surse alternative de finanţare pentru serviciul universal.

Am convingerea că cel mai important factor de progres este concurenţa, aceasta conducand la o mai bună calitate a serviciilor şi la preţuri mai mici.

În România legislaţia prevedea deja data de 1 ianuarie 2009 pentru eliminarea zonei rezervate, iar în unele state membre liberalizarea totală a avut deja loc.

Textul aprobat de Parlament este un text de compromis care permite liberalizarea totală a serviciilor poştale, dar dă dovadă de solidaritate cu statele care au nevoie de mai mult timp pentru acest proces. Directiva propune şi solutii pentru finanţarea serviciului universal, fara însă să fixeze o modalitate de calculare a costurilor. Asteptam solutia Comisiei pana in septembrie.

Este esenţial ca serviciile poştale să fi accesibile şi disponibile chiar şi într-un cătun cu doar câteva familii, situat în vârf de munte sau pe o insulă, iar calitatea locurilor de munca din domeniul serviciilor postale sa fie asigurata si dupa deschiderea totala a pietei.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος McCreevy επεσήμανε δικαιολογημένα ότι εδώ πρόκειται για σημαντική ευρωπαϊκή νομοθεσία και απηύθυνε έκκληση προς το Συμβούλιο να προσανατολιστεί βάσει αυτών των προτάσεων. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν παρίσταται σε αυτό το σημαντικό νομοθετικό ζήτημα. Ίσως θα ήταν καλό να πούμε στους Πορτογάλους ότι σήμερα είναι ήδη 10 Ιουλίου και ότι έχουν την Προεδρία από την 1η Ιουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, θα αποστείλουμε τηλεγράφημα στη Λισαβόνα.

 
  

(1) Βλ. κατωτέρω.


6. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0248/2007) της κ. van den Burg, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος (2006/2270(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεχάρην ολόψυχα τον Επίτροπο McCreevy και τον προκάτοχό του, κ. Bolkestein, για την επιτυχία της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και για τον εκτελεστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτήν τη διαδικασία. Επ’ αυτού δεν διαφωνούμε καθόλου. Οι απόψεις μας, ωστόσο, ενδέχεται να αποκλίνουν όσον αφορά την αξιολόγηση των μελλοντικών βημάτων και τις προτεραιότητες στον τομέα της παρακολούθησης.

Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι προσεγγίζουμε το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κατ’ εμέ, δεν αρκεί να μας ενδιαφέρει μόνο η επιτυχία αυτού του χρηματοοικονομικού τομέα. Θεωρώ ότι ο εν λόγω τομέας είναι θεμελιώδους σημασίας, και επιθυμώ να διερευνήσω εάν προσφέρει την κατάλληλη βάση για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία πλούτου και την ευημερία. Γι’ αυτό στην έκθεσή μου εστιάζομαι πρωτίστως στο στρατηγικό ζήτημα του ποιος ωφελείται από αυτήν την επιτυχία.

Ωφελούνται οι τελικοί χρήστες στον ίδιο βαθμό με τους μεγάλους πολυεθνικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους οι οποίοι έχουν κατακτήσει κυρίαρχες θέσεις στην κορυφή των χρηματοπιστωτικών αγορών; Ποιος ωφελείται περισσότερο από την αυξημένη ρευστότητα στις αγορές; Οι όμιλοι KKR, Blackstone και οι άλλες ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες οι οποίες συνάπτουν συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή μήπως οι εταιρείες οι οποίες καλύπτονται επειδή οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας πέφτουν σε επίπεδα απαξίωσης; Εξακολουθούν να είναι σε θέση οι επιχειρηματίες να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ή μήπως περιορίζονται ασφυκτικά σε όλο και βραχύτερους κύκλους οικονομικού σχεδιασμού και πληροφόρησης; Η τεράστια αύξηση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία απορρέουν από τους παραδοσιακούς τίτλους και ομόλογα οδηγεί πραγματικά σε καλύτερη κατανομή του κεφαλαίου, ή μήπως συμβάλλει πρωτίστως στην αύξηση των κερδοσκοπικών αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου τα οποία θέτουν τους όρους του πυραμιδικού παιχνιδιού; Οι πολίτες των κρατών μελών που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση λόγω της εισβολής ξένων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στις χώρες τους, ή μήπως βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με μονοπωλιακές δομές οι οποίες τους προσφέρουν απλώς συνήθη προϊόντα μεσαίας ποιότητας σε τιμές υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στις χώρες στις οποίες έχουν τις έδρες τους;

Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα έχουν, κατά τη γνώμη μου, καίρια σημασία προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα για το είδος της συνέχειας που πρέπει να δοθεί και, ως εκ τούτου, το πρώτο προκαταρκτικό μήνυμα της έκθεσής μου είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω εις βάθος οικονομική ανάλυση του θέματος.

Θα αναφερθώ στη συνέχεια στις προτεραιότητες που περιγράφονται στην έκθεσή μου. Το πρώτο μήνυμα αφορά ένα από τα ζητήματα που με απασχολούν περισσότερο, ήτοι την τεράστια συγκέντρωση στην κορυφή της αγοράς, καθώς υπάρχουν 30 έως 40 βασικοί διασυνοριακοί χρηματοπιστωτικοί φορείς και υψηλή συγκέντρωση σε αρκετά κράτη μέλη. Στην έκθεση για τον ανταγωνισμό που εγκρίναμε κατά την προηγούμενη περίοδο συνόδου, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας και προτείναμε να συμπεριλάβει η Επίτροπος Kroes στον κατάλογο των πιθανών ερευνών και περαιτέρω ελέγχων τις δραστηριότητες στην ανώτατη βαθμίδα της χρηματοπιστωτικής αγοράς των τραπεζών επενδύσεων, των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, των λογιστικών εταιρειών κλπ. Της επαναλάβαμε την ίδια πρόταση την περασμένη εβδομάδα.

Το δεύτερο θέμα είναι οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτές οι νέες εξελίξεις στις εναλλακτικές επενδύσεις, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν χρειάζεται να προχωρήσω σε λεπτομέρειες επ’ αυτού μιας και ο Τύπος παρουσιάζει καθημερινά τις εντεινόμενες ανησυχίες έναντι των εξελίξεων. Οι φορείς προληπτικής εποπτείας, οι κεντρικές τράπεζες, η ΕΚΤ και οι ομόλογοί μας στις ΗΠΑ, τους οποίους θα επισκεφτούμε την προσεχή εβδομάδα, αναφέρθηκαν επίσης σε αυτές τις ανησυχίες, και φρονώ ότι είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτούς τους κινδύνους.

Το τρίτο θέμα είναι οι αγορές λιανικής. Η λύση που προτείνω ενόψει της έλλειψης ολοκλήρωσης στον τομέα της λιανικής δεν είναι απλώς η αναδιάρθρωση αυτού του συστήματος και το άνοιγμα των συνόρων, αλλά η κατάρτιση μιας πιο ακριβούς εστιασμένης στρατηγικής, ιδίως για τους κινούμενους χρήστες, οι οποίοι έχουν πραγματικές ανάγκες πρόσβασης και συνεργασίας με παρόχους υπηρεσιών σε διάφορα κράτη μέλη, οπότε αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μεγαλύτερο κίνητρο για την προσφορά πανευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως το συνταξιοδοτικό προϊόν που παρουσιάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών.

Η ζήτηση μικροπιστώσεων είναι σημαντικό θέμα, όπως άλλωστε και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση και η ενίσχυση της συμβολής των καταναλωτών και, τέλος, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και η μελλοντική αρχιτεκτονική του συστήματος εποπτείας. Ως προς το θέμα αυτό, φρονώ ότι η βασική μας διαφορά έγκειται στην αρχή την οποία διαρκώς επικαλείστε, ότι δηλαδή «το λιγότερο είναι περισσότερο», όπως είπατε και την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ένα εστιασμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος εποπτείας, θα έλεγα ότι είναι καιρός να συζητήσουμε τη μελλοντική αρχιτεκτονική το φθινόπωρο και να σταματήσουμε να περιμένουμε τις εξελίξεις, παρότι υπάρχουν πολλές θετικές εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και ειδικότερα την εισηγήτρια, κ. van den Burg, για την πρωτοβουλία που ανέβαλε και για τις έντονες προσπάθειες που κατέβαλε κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

Δεν είναι εύκολο να συμπεριλάβει κανείς τον ευρύτατο τομέα πολιτικής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μία και μόνη έκθεση, καθότι καλύπτει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τις υπηρεσίες τραπεζικής ή τις υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού έως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ή τα συστήματα πληρωμών. Συνεπώς, η έκθεση την οποία καταρτίσατε αποτελεί αξιοθαύμαστο επίτευγμα.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου ενόψει της εμφανούς σύγκλισης απόψεων για πολύ διαφορετικές πτυχές της πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν και μπορεί ενίοτε να προσεγγίζουμε τα θέματα από διαφορετική οπτική γωνία, είναι πολύ ενθαρρυντική η διαπίστωση ότι τώρα, από πολλές απόψεις, βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή επιθυμούν εξίσου έντονα τη διαρκή ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ευρώπης. Όλοι επιθυμούμε χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εμβάθυνση, ρευστότητα και δυναμισμό και οι οποίες δρουν ως πραγματικός καταλύτης για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, προσφέροντας σε τελική ανάλυση οφέλη για όλους τους πολίτες μας. Επιθυμούμε επίσης τα συστήματα ρύθμισης και εποπτείας μας να είναι σταθερά, δίκαια και αποτελεσματικά, ενώ όλοι επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πεδίο. Έχει ζωτική σημασία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Χαιρετίζω θερμά την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην έκθεση στο θέμα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι απόλυτη προτεραιότητα της Επιτροπής για το 2007. Εργαζόμαστε εντατικά για την κατάρτιση των προτάσεών μας με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας Lamfalussy οι οποίες πρόκειται να παρουσιαστούν το προσεχές φθινόπωρο και συμφωνούμε με τις ανησυχίες που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της κατανομής των βαρών μεταξύ των εποπτικών αρχών της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής.

Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση περιλαμβάνονται επίσης στη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα. Θα έλεγα, όμως, ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας στην εξεύρεση λύσεων για τον «κινούμενο πελάτη». Οι πολιτικές μας πρέπει να προσφέρουν αποτελέσματα για όλους τους καταναλωτές, ακόμη και για όσους εξακολουθούν να αναζητούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα στις τοπικές αγορές. Χαιρετίζω δε το γεγονός ότι στην έκθεση υποστηρίζονται πρωτοβουλίες για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση, θέμα για το οποίο η Επιτροπή προετοιμάζει ανακοίνωση η οποία πρόκειται να εγκριθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες που διατυπώνονται στην έκθεση σχετικά με τις εναλλακτικές επενδύσεις όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, φρονώ ότι διαθέτουμε ήδη τις κατάλληλες ρυθμιστικές διασφαλίσεις, όμως συμφωνώ μαζί σας ως προς το ότι επιβάλλεται να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Χαιρετίζω επίσης ορισμένες πρόσφατες πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει ο ίδιος ο τομέας με σκοπό την ανάπτυξη εθελοντικών προτύπων βέλτιστων πρακτικών για την αποτίμηση αξιών, τη γνωστοποίηση και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι ανησυχίες που εκφράζετε σχετικά με τη συγκέντρωση της αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς είναι κατανοητές, παρότι δεν έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμής ενδείξεις για προβλήματα στρέβλωσης της αγοράς στον τομέα των τραπεζών επενδύσεων. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προσπάθειες αντιστάθμισης ορισμένων δυνητικών προβλημάτων, για παράδειγμα μέσω του κώδικα συμπεριφοράς για τους οργανισμούς διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων, τις οποίες παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν τον χρόνο να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους. Τυχόν ανακλαστική αντίδραση απέναντι σε ένα πρόβλημα η ύπαρξη του οποίου δεν έχει καν στοιχειοθετηθεί θα ήταν πολύ πιο επιζήμια.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τους ρυθμιστικούς μας διαλόγους με βασικούς διεθνείς εταίρους. Ως προς τα θέματα διεθνούς λογιστικής, λαμβάνονται ήδη μέτρα, ιδίως μέσω της σύστασης ομάδων εργασίας από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η επιρροή των ευρωπαϊκών απόψεων και συνεισφορών στον διεθνή διάλογο για λογιστικά θέματα, κάτι που δεν μπορώ παρά να επικροτώ.

Εντούτοις, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τον βασικό μας στόχο, που είναι η συνεχιζόμενη διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών των ΗΠΑ και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ευελπιστώ ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη διαρκή στήριξή σας ενόσω αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εν κατακλείδι, θα επαναλάβω απλώς ότι, όσον αφορά την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ακόμη και αν έχουμε ορισμένες επιμέρους διαφωνίες, κινούμαστε σίγουρα προς την ίδια κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εγκρίνω τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέχρι το 2010. Είναι πράγματι αναγκαίο να εδραιώσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς μια ολοκληρωμένη, ανοικτή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά, και να άρουμε τα τελευταία προσκόμματα με αισθητό οικονομικό αντίκτυπο, ούτως ώστε τα κεφάλαια να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και με ενδεδειγμένο επίπεδο προληπτικής εποπτείας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί η συνεργασία και η σύγκλιση σε θέματα εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τα άλλα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά κέντρα. Θεωρώ βασικό να συνεχίσουμε την εδραίωση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και ιδίως την ολοκλήρωση των αγορών λιανικής. Όσο πιο πολύ ολοκληρωθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η κατανομή των οικονομικών πόρων και τόσο καλύτερα, μακροπρόθεσμα, τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά τη λιανική πώληση, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην ολοκλήρωση. Πρέπει να εξετάσουμε κυρίως το ζήτημα της εναρμόνισης των εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέχει σημαντικό δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, το οποίο δεν το έχει ακόμα εκμεταλλευτεί πλήρως. Η εσωτερική αγορά των υπηρεσιών λιανικής απέχει μακράν ακόμη της ολοκλήρωσης· μια αποτελεσματικότερη αγορά κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου είναι απαραίτητη για την προώθηση των νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ως προς αυτό, θέλω να επισημάνω τη σημασία της προώθησης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι των ανταγωνιστών τους, ιδίως των αμερικανικών τραπεζών. Τέλος, είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε για τη δημιουργία κοινοτικών δομών όσον αφορά το κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Ο κατακερματισμός της προληπτικής εποπτείας αποτελεί ένα από τα μείζονα προσκόμματα για την εδραίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γι’ αυτό οι υποχρεώσεις συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει, επίσης, να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια της συνεργασίας σε περίπτωση κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία εισηγήτρια, ασφαλώς πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέχρι το 2004 συνεισέφερε στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και λειτουργικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς που είναι κορυφαία παγκοσμίως, κυρίως χάρη στην ποιότητα και τη σταθερότητα των κανονιστικών της ρυθμίσεων. Όμως δεν έχουμε τελειώσει, πράγμα που φαίνεται ήδη και από την παρούσα έκθεση. Η εισηγήτρια είχε προβλέψει αρχικά 43 άρθρα, για τα οποία υποβλήθηκαν 217 τροπολογίες. Επεξεργαστήκαμε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές –θα ήθελα να δικαιολογήσω την απουσία του κ. Hoppenstedt– 35 συμβιβασμούς, ενώ στην επιτροπή έγιναν 141 ψηφοφορίες.

Όμως, στο θέμα αυτό έχουμε την ίδια γραμμή γιατί χρειαζόμαστε μια ενισχυμένη χρηματοπιστωτική εσωτερική αγορά. Πίσω από τους όρους CEPS, CESR, CEIOPS και επικεφαλής επόπτης κρύβεται η αναζήτηση μιας ιδανικής δομής για την εποπτεία της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Η τελευταία προσομοίωση κρίσης για τον έλεγχο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ έδειξε ξεκάθαρα ότι έχουμε ακόμα σημαντικά ελλείμματα.

Ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών οργάνων είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση και συνακόλουθα η χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε καταστάσεις κρίσης. Μια περαιτέρω προσομοίωση αυτού του είδους προβλέπεται για το 2009. Το κοινό σημείο όλων των κατευθύνσεων στην ΕΕ είναι ότι η εποπτεία εξακολουθεί να εστιάζεται στα επιμέρους ιδρύματα και λιγότερο στους ομίλους ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε εποπτικές δομές που θα εξελίσσονται περαιτέρω. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρότερο συντονισμό των εθνικών εποπτικών αρχών. Δεν χρειαζόμαστε κεντρική εποπτεία, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο η κρατούσα εποπτική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από ταυτόσημες αξίες και στόχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι, κατά την άποψη της Ομάδας μου, η αγορά δεν είναι αυτοσκοπός, η αγορά πρέπει να χρηματοδοτήσει μια στρατηγική. Αυτήν τη στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις την ανανέωσε με εξαιρετικό τρόπο στις 9 Μαρτίου, βάσει αυτού που ονομάζω στρατηγική των είκοσι: το 2020, το 20% του…, κλπ., δεν θα επεκταθώ. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ολοκληρώσουμε μια συνεκτική χρηματοπιστωτική αγορά.

Έγιναν πολλά και μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Σε ό,τι αφορά τα πράγματα που μένουν να γίνουν ακόμα, υπάρχει βεβαίως το ζήτημα των αγορών λιανικής. Για αυτό το θέμα, θεωρούμε ότι μια όλως ιδιαίτερη προσέγγιση πρέπει να είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της Επιτροπής. Βεβαίως, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, αυτό έχει γίνει πλέον δημοφιλές θέμα και θα έχετε τη στήριξη της Ομάδας μου όταν εξεταστεί η προοπτική ανάπτυξης της εκπαίδευσης αυτού του είδους. Πρέπει, όμως, παράλληλα, όπως υπογραμμίσαμε κατά την εξέταση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, να εξετάσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες προτείνονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στους αποταμιευτές, στους καταναλωτές και στους μικροεπενδυτές: το ζήτημα των συνθηκών εμπορευματοποίησης των χρηματοοικονομικών προϊόντων πρέπει επίσης να το εξετάσουμε διεξοδικά.

Μένει η συζήτηση που μόλις ξεκίνησε, με μεγάλη προβολή επί γερμανικής Προεδρίας, σχετικά με τα εναλλακτικά κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε σκέψη για δεοντολογικό κώδικα σε διεθνές επίπεδο δείχνει πόσο εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτής της αγοράς επωφελούνται ευκαιριών που δημιουργούνται με την ολοκλήρωση. Αυτό τους δημιουργεί μια σειρά ευθυνών και καθηκόντων. Από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι η Ομάδα μου δεν συμφωνεί με το σημείο ισορροπίας που έχει επιτευχθεί. Αν θέλουμε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του συστήματος, πρέπει να εξακολουθήσουμε τη συζήτηση, μεταξύ άλλων όταν τίθεται θέμα εξέτασης των συνθηκών υπό τις οποίες οι βασικοί χρηματομεσίτες, οι λεγόμενοι «prime brokers», είναι ταυτόχρονα δικαστές και διάδικοι στην υπόθεση.

Υπάρχει, κατόπιν, το ζήτημα της διάρθρωσης των αγορών. Η νομοθεσία που υιοθετούμε έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση των αγορών και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Καθορίζοντας τη νομοθεσία μας κομμάτι-κομμάτι, πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για τη χρηματοπιστωτική αγορά που επιδιώκουμε να υπάρχει για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άραγε, μια χρηματοπιστωτική αγορά, της οποίας οι βασικοί δικαιούχοι είναι οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, που βρίσκονται μάλιστα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο ονειρευόμαστε; Δεν το πιστεύω. Πρέπει να ενσωματώσουμε μια στρατηγική που να επιτρέπει σε κάθε παράγοντα να καταλαμβάνει τη θέση που του αναλογεί στο παγκόσμιο σύστημα ισορροπιών.

Έπειτα, βεβαίως, έχουμε το μέγα θέμα που εξετάζουμε και είναι το θέμα της εποπτείας. Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις της εισηγήτριάς μας σε αυτό το θέμα. Πρέπει να ενισχυθεί η εξουσία και η νομιμοποίηση των επιτροπών του επιπέδου 3, των εποπτών· πρέπει κάθε εθνικός επόπτης να φέρει υποχρέωση ευρωπαϊκής σύγκλισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατοχυρώσουμε την ασφάλεια του συστήματος και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ολοκληρωμένη εποπτεία για να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Όπως σημείωσαν ήδη κάποιοι συνάδελφοι, η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά ηγείται του κόσμου και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να παραμείνει η πρωτοπόρος αγορά παγκοσμίως. Τι είδους πολιτικές αντιμετωπίζουμε, κύριοι Φιλελεύθεροι συνάδελφοι; Χρειαζόμαστε πρωτίστως μια αποτελεσματική πολιτική, ανοικτή στην καινοτομία και στα νέα προϊόντα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς, χωρίς να δημιουργούνται προσκόμματα στην έλευση νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο κανονισμός εφαρμόζεται ούτως ώστε να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού τόσο για τις μεγάλες όσο και τις μικρές επιχειρήσεις. Θέλω ιδιαιτέρως να επισημάνω τις λέξεις «μικρές επιχειρήσεις». Πολύ συχνά, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Θέλουμε, επίσης, να υπάρχει ενδεδειγμένη εποπτεία. Η ενδεδειγμένη εποπτεία δεν σημαίνει διεξοδικότατη εποπτεία· σημαίνει εποπτεία η οποία διεξάγεται σύμφωνα με ορισμένες αρχές. Για να εφαρμόζονται ομοιόμορφα αυτές οι αρχές στις διάφορες χώρες, θέλουμε οι εθνικές κυβερνήσεις και ομοίως η Επιτροπή και οι ίδιοι οι ευρωπαίοι βουλευτές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται ευρύτερα μεταξύ τους και με τα άλλα όργανα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Θέλουμε, επίσης, να αξιολογούνται οι προκλήσεις που θέτουν η εδραίωση της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οι συστημικοί κίνδυνοι, ούτως ώστε να είναι σαφές στους καταναλωτές ποιος θα πληρώσει στο τέλος, αν το τάδε ή το δείνα θεσμικό όργανο, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, παραλείψει να εργαστεί με επιτυχία. Θέλουμε, επίσης, να διαμορφωθεί μια αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα συμφέροντα των πελατών της λιανικής αγοράς – τα συμφέροντα εκατομμυρίων απλών κατοίκων της ΕΕ.

Τι είδους αγορά θα πρέπει να είναι αυτή; Σε επίπεδο λιανικής, η αγορά πρέπει να βασίζεται σε ανοικτή δομή, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου μόνο τα προϊόντα μιας τράπεζας προσφέρονται σε ορισμένες χώρες και ούτως ώστε οι πολίτες σε όλες τις χώρες να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο ευρέος φάσματος και καινοτόμο δυναμικό της αγοράς της ΕΕ. Θέλουμε να είναι διαθέσιμη η δημιουργία ορισμένων προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα από μια χώρα σε μιαν άλλη. Γίνεται επίσης λόγος για διάφορα συνταξιοδοτικά προϊόντα και ενυπόθηκα δάνεια.

Θέλουμε επίσης μια οικονομικά αποδοτική αγορά. Τι σημαίνει στοιχεία κόστους που ταιριάζουν σε έναν καταναλωτή λιανικής; Αυτό δεν σημαίνει ρύθμιση· σημαίνει διαφάνεια. Πρέπει να υπάρξει σαφής διάρθρωση του κόστους για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ούτως ώστε κάθε καταναλωτής λιανικής να μπορεί να επιλέγει κατάλληλη δέσμη χρηματοοικονομικών προϊόντων, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάστασή του και τις δυνατότητές του, και ευελπιστούμε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα παραμείνει η πλέον ανταγωνιστική στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην παρούσα έκθεση, στο κεφάλαιο «εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα» γίνεται αναφορά στα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και στα κεφάλαια ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι απολύτως απαραίτητο να τοποθετηθεί εδώ σαφώς το Κοινοβούλιο. Τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου είναι παγκοσμίως γνωστά για το ότι εκμεταλλεύονται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις και ότι καταστρέφουν με αδιαφορία θέσεις εργασίας. Ο τρόπος δράσης τους παρομοιάζεται δικαιολογημένα με εκείνον των ακρίδων.

Ενόψει αυτών των κινδύνων, οι διατυπώσεις της έκθεσης δεν είναι αυτές που πρέπει. Χρειαζόμαστε σαφείς και ξεκάθαρες διατάξεις. Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στις οδηγίες για τις συναλλαγές των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών τοποθετήσεων οι παρακάτω διατάξεις: οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αναλογία ιδίων κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, η πλήρης συμπερίληψη των κερδών από διάθεση στη φορολόγηση του εισοδήματος και του κέρδους στη χώρα της εκάστοτε εταιρείας διαχείρισης, η υποχρεωτική καταχώρηση, η υποχρέωση γνωστοποίηση της δομής της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, καθώς και των τρεχουσών συναλλαγών, και πολλά άλλα.

Η Ομάδα μας υπέβαλε ανάλογες τροπολογίες και ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη κατά την ψηφοφορία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ένα τεράστιο και σύνθετο σώμα νομοθεσίας. Μόνο αποτέλεσμα της μάταιης απόπειρας για εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι μέσω της νομοθεσίας θα είναι η απομάκρυνση των επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και το Σίτυ του Λονδίνου συνειδητοποιεί πλέον ότι το κόστος της συμμόρφωσης με την οδηγία σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε οφέλη μπορεί να προσφέρει η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά. Άλλωστε, υπάρχουν πάντα ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η εισηγήτρια διαμαρτύρεται επειδή δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα για τους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής. Υποστηρίζει ότι οι βασικές ανάγκες κάθε πολίτη είναι η πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, η δυνατότητα χρηματικών μεταφορών με χαμηλό κόστος και οι δυνατότητες αποταμίευσης ή δανεισμού. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, όμως, για τη λιανική τραπεζική είναι οι άκρως γραφειοκρατικές διαδικασίες πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες εξαιτίας της κοινοτικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στα αγγλικά, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτήν την κατάσταση με την έκφραση «shooting yourself in the foot» [«αυτοπυροβολούμαι στο πόδι»].

 
  
MPphoto
 
 

  Petre Popeangă, în numele grupului ITS. – Consider că o lucrare având ca obiectiv stabilirea unei politici pe termen mediu în domeniul serviciilor financiare este una a cărei necesitate şi importanţă nu pot fi puse la îndoială.

Concentrarea pieţei, mijloacele alternative de investiţii, accesul la finanţare în sectorul cu amănuntul, riscurile sistemice, îmbunătăţirea prevederilor legale şi altele reprezintă categorii importante de activităţi a căror aplicare la nivel naţional, ca şi impactul acestora la nivel global, justifică asemenea acţiuni iniţiate şi la nivelul Uniunii Europene.

Necesitatea unui asemenea demers rezultă în primul rând din necesitatea asigurării unei transparenţe sporite şi a unui spaţiu de acţiune uniform pentru concurenţă, dar şi din necesitatea separării diferitelor servicii furnizate consumatorului şi, nu în ultimul rând, de gama limitată a produselor cu amănuntul oferite de către grupurile financiare care operează pe pieţele naţionale.

Cantonându-mă din lipsă de timp doar la domeniul protecţiei consumatorului, menţionez că, deşi acesta este considerat la nivelul Uniunii Europene ca fiind una din activităţile prioritare, practica demonstrează că în anumite zone nu se ridică la cotele necesare fie datorită insuficienţei prevederilor legale, fie din lipsa unor garanţii certe că furnizorii de servicii sunt organisme fiabile şi solide din punct de vedere financiar.

Cu aceste câteva precizări, menţionez că susţin aprobarea propunerii raportorului privind Carta Albă a Comisiei referitoare la politica serviciilor financiare în perioada 2005-2010, ca şi a propunerilor referitoare la organizarea de dezbateri pe tema fondurilor speculative, puncte de vedere care constituie, de altfel, şi poziţia autorităţii competente din România faţă de problematica pieţelor de instrumente financiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια.

Καθώς προωθούμε τη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς και τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων, οφείλουμε να θέσουμε στους εαυτούς μας ορισμένα ερωτήματα. Μπορούμε δε να τα συνοψίσουμε στο εάν επιθυμούμε οι ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές να είναι ζωτικές και δυναμικές και να βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών εξελίξεων. Η απάντηση είναι, προφανώς, «ναι».

Εντούτοις, πρέπει να είμαστε επίσης σίγουροι ότι θα είναι ελκυστικές διεθνώς και ότι θα μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια και ζωτικότητα. Αυτό μας επιβάλλει ορισμένους στόχους, καθόσον χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, ενώ πρέπει να αποφύγουμε κανόνες οι οποίοι θα αποσκοπούν στη ρύθμιση του ανταγωνισμού, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το αντίθετο μάλιστα· οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε θεμελιώδεις κοινούς κανόνες οι οποίοι προσφέρουν περιθώρια ανάπτυξης στις νέες, στραμμένες στο μέλλον, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εδώ στην Ευρώπη. Ως προς αυτές τις πτυχές, θα προτιμούσα το τελικό κείμενο της έκθεσης να είναι πιο ανοικτόμυαλο και να υποστηρίζει το άνοιγμα στον ανταγωνισμό. Θέλω δε να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους οικονομικός πατριωτισμός στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη, διότι αυτό θα εμπόδιζε τη δυναμική ανάπτυξη και επέκταση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Όσον αφορά το μέλλον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, οι ενέργειές μας πρέπει να στηρίζονται στο σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης: «ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη». Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού, και αυτά μπορούν να προαγάγουν τον δυναμισμό των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά που θα λειτουργεί καλά αποτελεί ουσιαστική βάση για την ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα που η ταχύτητα της παγκοσμιοποίησης είναι ιλιγγιώδης. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια διότι δεν έθεσε μόνο στο προσκήνιο την οικονομική επιτυχία της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, αλλά αναφέρθηκε και στην κατανομή και τα οφέλη της, καθώς και στους πιθανούς κινδύνους.

Τα προϊόντα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι καλά όταν είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις και το όφελος της κοινωνίας μας. Αυτό, όμως, απαιτεί βελτίωση των ελέγχων. Αν εγκαταλείψουμε την αγορά στον εαυτό της, προάγουμε την κατάχρησή της. Ακόμη και αν τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών τοποθετήσεων μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη ρευστότητα και καλύτερη διαφοροποίηση της αγοράς, οι συστημικοί κίνδυνοι με δυσανάλογες αρνητικές επιπτώσεις, π.χ. λόγω σφαλμάτων στη διαχείριση ενεργητικού, ενέχουν άγνωστο δυναμικό κρίσεων. Έτσι, για παράδειγμα, μεταβάλλονται ταχύτατα οι πρακτικές των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Ακόμα και η εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς του Λονδίνου διαπιστώνει όλο και πιο συχνά την παράκαμψη της υποχρέωσης γνωστοποίησης.

Έξυπνοι παράγοντες της αγοράς βρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους συγκάλυψης των δραστηριοτήτων τους –έτσι διαβάζουμε στην Neue Zürcher Zeitung. Το αποτέλεσμα είναι έξυπνες τακτικές αιφνιδιασμού κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι, που φροντίζουν για τη βιώσιμη προστιθέμενη αξία των εθνικών οικονομιών, γίνονται ολοένα περισσότερο πιόνια των συμφερόντων του κεφαλαίου. Το να αποφευχθεί αυτό χωρίς να διακυβευτεί η ευημερία της αγοράς και να δοθεί επίσης προσοχή στην καλύτερη κατανομή των κερδών απαιτεί ακόμα περισσότερη σκέψη από τις αρμόδιες επιτροπές. Δεν θα πρέπει να αποφασίζει μόνη της η οικονομία για το τι την ωφελεί, αλλά η πολιτική είναι που πρέπει να ρυθμίζει και να ελέγχει τι αποφέρει βιώσιμο όφελος στην κοινωνία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να απευθύνω τρεις προειδοποιήσεις, ή να διατυπώσω τρεις επισημάνσεις, σχετικά με την έκθεσή μας. Πρώτον, το σημείο ως προς το οποίο διαφώνησα περισσότερο με το κείμενο αυτής της έκθεσης αφορούσε ορισμένες διατυπώσεις του συρμού, ο οποίος επιβάλλει την άσκηση κριτικής στις ιδιωτικές επενδύσεις και, πολύ περισσότερο, στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Είναι ίσως καλό να εξετάσουμε την κατάσταση, να την αναλύσουμε και να την συζητήσουμε, όμως είναι άστοχο να προδικάζουμε τα μέτρα που θα χρειαστεί εν τέλει να ληφθούν μόνο και μόνο για να ακολουθήσουμε τις απόψεις του συρμού.

Δεύτερον, στην παράγραφο 6 αναφερόμαστε στη συγκέντρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται στις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Είναι ίσως σκόπιμο να αναφέρουμε σε αυτό το πλαίσιο τις εταιρείες λογιστικού ελέγχου, η συγχώνευση των οποίων έχει οδηγήσει σε μια χούφτα μόνο εταιρείες οι οποίες διενεργούν τους λογιστικούς ελέγχους των μεγάλων επιχειρήσεων. Εντούτοις, δεν είναι σωστό να υποστηρίζουμε ότι οι τράπεζες επενδύσεων παρουσιάζουν συγκρίσιμο βαθμό συγκέντρωσης, δεδομένου ότι καμία από τις τρεις κορυφαίες τέτοιες τράπεζες δεν έχει υπό τον έλεγχό της το 10% της αγοράς. Άλλωστε, από αυτήν την οπτική γωνία, η αναφορά στις τράπεζες επενδύσεων υποσκάπτει την ίδια την επισήμανσή μας σχετικά με τις εταιρείες λογιστικού ελέγχου.

Τρίτον, όσον αφορά το θέμα της εποπτείας, είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, όμως αναπτύσσεται ήδη συνεργασία και δρομολογούνται αλλαγές. Τα επίπεδα 2 και 3 πρέπει να αναλυθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Πώς μπορεί να αξιολογηθεί το επόμενο στάδιο αν δεν έχουμε πρώτα στη διάθεσή μας τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου;

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την εργασία της, διότι κατάφερε να ενώσει ένα ευρύ πολιτικό φάσμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η κοινή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ έχει σημειώσει επιτυχία. Οι εντολές της Επιτροπής, η εφαρμογή τους από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, έχουν ως αποτέλεσμα να γίνεται προοδευτικά η ευρωπαϊκή αγορά πιο ελκυστική από την αμερικανική. Αυτό το διαπιστώνουμε και από το γεγονός ότι Αμερικανοί αγοράζουν ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για να εξασφαλίσουν την επιρροή τους. Έτσι, βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε νέες εξελίξεις και στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίσουμε όσα συμβαίνουν στην αγορά.

Ένα κύριο θέμα είναι η μελλοντική εποπτεία στην Ευρώπη. Διαπιστώνουμε την ανάπτυξη των διασυνοριακών τραπεζών. Αναφέρω μόνο την UniCredito, την HypoVereinsbank της Βαυαρίας και τη Bank Austria. Γίνεται συζήτηση για την ABN Amro και την Bank Santander, που αγοράστηκε στη Βρετανία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εποπτικές αρχές θα παρακολουθούν αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή να μην είναι κάθε φορά υπεύθυνος ένας μόνο επόπτης για τη χώρα του, αλλά να υπάρχει συνεργασία στην Ευρώπη. Με αυτό δεν συνηγορώ υπέρ ενός ευρωπαίου επόπτη, πρέπει όμως να εστιαστούμε περισσότερο στις εξελίξεις στην Ευρώπη.

Με τη Βασιλεία II και τον επικεφαλής επόπτη κάναμε το πρώτο βήμα. Ενθαρρύνω κατηγορηματικά την Επιτροπή να επιλέξει μια θαρραλέα προσέγγιση στο Φερεγγυότητα II. Ελπίζω ότι οι εθνικοί επόπτες και τα εθνικά Υπουργεία Οικονομίας θα φανούν εδώ κάπως πιο συνεργάσιμα και θα υποστηρίξουν τις αλλαγές περισσότερο από όσο μέχρι σήμερα.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς θα διαμορφώσουμε μελλοντικά τη διατλαντική σχέση. Η τάση της εξέλιξης είναι να αυξάνεται η έμμεση συμμετοχή της αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς (SEC) στη ρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αντίδραση στη SEC που θα επιδιώκει να το αποφύγει αυτό. Υπενθυμίζω μόνο ότι μια αυστριακή τράπεζα αναγκάστηκε να διώξει τους πελάτες της επειδή ήταν Κουβανοί, απλά και μόνο διότι την αγόρασε ένα αμερικανικό ταμείο.

Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή ασχολείται τακτικά με περιφερειακές τράπεζες. Αυτό είναι σωστό. Κυρία Bowles, δεν θέλω να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα της συζήτησης, όμως το θέμα των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου πρέπει να αποτελέσει θέμα ανοιχτής συζήτησης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα επειδή φοβόμαστε τα αποτελέσματα της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν στρατηγική πηγή αποδοτικότητας και ευημερίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. van den Burg, για την έκθεσή της, η οποία αποτελεί έναν βαθύ συλλογισμό και μια πολύτιμη συμβολή στο μέλλον της πολιτικής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσπίζοντας σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκμετάλλευση του δυναμικού τους.

Καταρχάς, ενισχύοντας τα δυνατά μας σημεία, ακολουθώντας την προσέγγιση του ψηφίσματος του Μαρτίου που καταργεί τους φραγμούς προκειμένου να διευκολύνει διευρωπαϊκές εξαγορές και αποκτήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες του τραπεζικού και του ασφαλιστικού κλάδου και σε εταιρείες επενδύσεων, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική αγορά και να προετοιμαστούν να ανταγωνιστούν παγκόσμιες κινητήριες δυνάμεις.

Δεύτερον, περιορίζοντας τις αδυναμίες. Υπάρχει ένα σαφές παράδειγμα στις δραστηριότητες αξιολόγησης, όπου αυτή η αδυναμία υπάρχει λόγω ενός ρυθμιστικού κενού και της απουσίας ευρωπαϊκών φορέων. Η έκθεση προτείνει κατάλληλους τρόπους για την αντιμετώπιση και των δύο αυτών θεμάτων.

Τρίτον, ελέγχοντας τους κινδύνους, τόσο εκείνους που επηρεάζουν τη γενική χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τους λειτουργικούς κινδύνους που προκύπτουν από στρεβλώσεις ή κακή λειτουργία της αγοράς και αθέμιτες πρακτικές ή πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ή κινδύνους που προκύπτουν από την υπερβολική συγκέντρωση ορισμένων δραστηριοτήτων υψηλόβαθμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις μεγάλες εταιρείες, όπως οργανισμούς αξιολόγησης, μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες και τράπεζες επενδύσεων.

Και αυτοί οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται σωστά επίσης. Αφενός, με στενή παρακολούθηση εκ μέρους των αρχών ανταγωνισμού προκειμένου να αποτραπούν καταχρήσεις και φραγμοί σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, και αφετέρου καλώντας την Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση των τομεακών μελετών, να εξετάσει την κατάσταση σε βάθος και, τελικά, να επιτελέσει πρόοδο στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Αναφορικά με τη δομή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, μολονότι το παρόν σύστημα δεν είναι τέλειο, λειτουργεί αρκετά καλά και δικαιούται έναν εξελικτικό χειρισμό όπως προτείνει η εισηγήτρια. Η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών πρέπει να ενισχυθεί, και αυτό θα είναι εφικτό μόνο αν υιοθετήσουμε μια ευρωπαϊκή άποψη, δηλαδή προχωρώντας προς μια κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και μέσω πρακτικών που διευκολύνουν τα εθνικά εποπτικά όργανα όχι μόνο να έχουν παρόμοιες πρακτικές, αλλά επίσης αρμοδιότητες και εντολές που καθιστούν δυνατή τη χρήση νέων τεχνικών και μέσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως επεσήμανα νωρίτερα, η υπό συζήτηση έκθεση καταδεικνύει ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα βασικά θέματα που άπτονται των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό. Και τα δύο θεσμικά μας όργανα έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, μετά το 2010, στην περίοδο την οποία αφορά η πολιτική την οποία καταρτίζουμε. Γνωρίζουμε τις πιθανές καινοτομίες και τους κινδύνους που μας περιμένουν στο μέλλον. Οι προσπάθειές μας κατατείνουν στη βελτίωση της λειτουργίας των εποπτικών μας συστημάτων. Αναπτύσσουμε ισχυρούς δεσμούς με τους εταίρους μας οι οποίοι διαθέτουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε άλλες επικράτειες, γνωρίζοντας ότι οι σχέσεις διασύνδεσής μας δεν μπορούν παρά να ενισχυθούν.

Αναζητούμε διαρκώς τρόπους διασφάλισης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών μας αγορών προς όφελος όλων των πολιτών.

Με δεδομένη τη θετική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, είμαι βέβαιος ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια, Ieke van den Burg, για την εξαίρετη έκθεσή της σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την πολιτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών την περίοδο 2005-2010. Αυτή η έκθεση και η Λευκή Βίβλος έχουν πραγματικά τεράστια σημασία, καθότι είναι προφανές ότι η δημιουργία μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων με πρωταγωνιστικό διεθνή ρόλο σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη βιωσιμότητα και τη συνεκτικότητα των κοινοτικών ρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εκτός από τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, είναι αναγκαίο να προωθήσουμε τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (FSAP). Φυσικά, είναι αναγκαία η αξιολόγηση των πραγματικών επιπτώσεων της εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου δράσης για τους δικαιούχους και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζω πλήρως την έκκληση της εισηγήτριας για περαιτέρω εις βάθος εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ενόψει της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η συνεπής εφαρμογή και η διαρκής αξιολόγηση των ρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποτελούν αποφασιστικής σημασίας προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δυναμικής ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων με πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η εφετινή άνοιξη ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοποριακές αλλαγές, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο όσο και ως προς την ανάπτυξη των ιδίων των αγορών. Δεν περνά σχεδόν ούτε μία εβδομάδα κατά την οποία να μην σημειώνεται κάποια σημαντική εξέλιξη με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και στον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να την χειριστούμε εμείς, ως νομοθέτες.

Ο αυξανόμενος αριθμός συγχωνεύσεων μεταξύ χρηματιστηριακών αγορών είναι ίσως η πιο ορατή εξέλιξη. Καθώς οι τράπεζες και άλλοι χώροι συναλλαγών προσελκύουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, είναι φυσικό να επιδιώκεται η συνένωση των δυνάμεών τους. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας στον τομέα των συναλλαγών θα ωφελήσει τους επενδυτές και θα δημιουργήσει κίνητρα για μεγαλύτερη καινοτομία στα χρηματοοικονομικά μέσα.

Το βασικό ερώτημα τώρα αφορά την εποπτεία, την οποία όμως δεν πρέπει να προσεγγίσουμε μόνο από την άποψη του χειρότερου σεναρίου. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τη ρύθμιση διαφόρων ιδιωτικών συγκεντρώσεων κεφαλαίου, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές τι θα συμβεί εάν και όταν εμφανιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Προς το παρόν, όμως, καλό είναι να εργαστούμε για τη σύγκλιση των πρακτικών στις επιτροπές επιπέδου 3. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Κοινοβούλιο εμφανίζεται πρόθυμο να αποδεχτεί ένα πιο ενοποιημένο σύστημα στο ευρωπαϊκό εποπτικό τοπίο.

 

7. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0247/2007) του κ. Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (2007/2023(INI))

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με αυτήν τη συζήτηση επισφραγίζουμε αρκετούς μήνες συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το θέμα του εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Ήταν μια πολύ παθιασμένη, ενίοτε φορτισμένη συζήτηση, αυτό όμως πραγματικά δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους, ασχέτως ηλικίας, πορείας ζωής ή τόπου κατοικίας.

Ωστόσο, οι εντατικές συζητήσεις δεν περιορίστηκαν σε αυτό το Σώμα. Η δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου προκάλεσε ευρεία δημόσια συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετείχαν πολυάριθμα εργατικά συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, τοπικές επιχειρηματικές και εργατικές ενώσεις και πολυάριθμες μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες τόσο στα παλαιά όσο και στα νέα κράτη μέλη.

Στη διάρκεια αυτών των μηνών, αποκόμισα την εντύπωση ότι στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφωνούν ότι οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία είναι αναγκαίες λόγω των προκλήσεων που έφερε ο νέος αιώνας. Σε τι προκλήσεις αναφέρονταν; Υπήρχαν τέσσερις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, οι θετικές και αρνητικές συνέπειες της επελαύνουσας παγκοσμιοποίησης στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεύτερον, η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος δημιουργεί με ταχύ ρυθμό νέες θέσεις εργασίας τόσο στα νέα όσο και στα παλαιά κράτη μέλη, μολονότι αυτές διαφέρουν εκ φύσεως από τις εργασίες που δημιούργησε κάποτε η βιομηχανία. Η τρίτη πρόκληση είναι οι κατακλυσμιαίες αλλαγές στην τεχνολογία, και κυρίως στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών, γεγονός που έχει μείζονα αντίκτυπο στον τρέχοντα τρόπο εργασίας μας. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η δημογραφική αλλαγή, που ακόμη και τώρα μετέβαλε ριζικά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θα την μεταβάλει ακόμα περισσότερο στο προσεχές μέλλον.

Μολονότι υπήρξε ευρεία συναίνεση ότι απαιτούνται αλλαγές, δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ορισμένοι ευρωπαίοι βουλευτές τάσσονται υπέρ της μεγαλύτερης ευελιξίας στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτό θα ενισχύσει την απασχόληση και θα μειώσει την ανεργία. Σε αντίθεση, άλλοι υποστηρίζουν μια μεγαλύτερη προστατευτική λειτουργία της εργατικής νομοθεσίας. Ορισμένοι ευρωπαίοι βουλευτές υποστηρίζουν μια μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών δικαϊκών συστημάτων, λέγοντας ότι αυτό είναι προϋπόθεση της διαδικασίας δημιουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Άλλοι υποστηρίζουν σθεναρά τις αρχές της επικουρικότητας, επικαλούμενοι διαφορές στις παραδόσεις και στα πρότυπα σε διάφορα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας δε ότι αυτή η ποικιλομορφία είναι θετική, διότι επιτρέπει την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών μέσω της πρακτικής της ανταλλαγής εμπειριών και είναι προτιμότερη από ένα νέο, συνήθως ανελαστικό κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το αρχικό σχέδιο της έκθεσης που ετοίμασα ως σχέδιο θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τασσόταν υπέρ μιας μεγαλύτερης ευελιξίας και αντιτίθετο στην εναρμόνιση. Πρότεινε επίσης διατάξεις στις οποίες γινόταν θετική αναφορά στην επιρροή των «άτυπων» μορφών απασχόλησης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούσε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργητικές μεθόδους στην πολιτική απασχόλησης και να στηρίξουν την προσαρμοστικότητα με στόχο την προστασία των ατόμων παρά συγκεκριμένες υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Στο εισαγωγικό σχέδιο έκθεσης, επεσήμανα επίσης την ανάγκη βελτίωσης των κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων, ώστε να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες από περιττά κόστη και διοικητικά βάρη. Επεσήμανα επιπλέον ότι η υπέρμετρα περιοριστική εργατική νομοθεσία ενδέχεται να αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, επέστησα την προσοχή στην καίρια σημασία της εκπαίδευσης για την ενίσχυση των πιθανοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινα να προβούμε σε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους εργαζομένους να επενδύσουν στη διά βίου μάθηση και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης νέων ανθρώπων, ιδίως όσον αφορά τις ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών αγορών εργασίας.

Τέλος, επέστησα την προσοχή στη μεγάλη σημασία της κινητικότητας για τη βελτίωση της κατάστασης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρότεινα να παροτρύνουμε ζωηρά τα κράτη μέλη να άρουν τα προσκόμματα που επιβάλλουν στους πολίτες άλλων κρατών μελών και να ανοίξουν τις εγχώριες αγορές εργασίας τους.

Το πρώτο σχέδιο της έκθεσης προκάλεσε ζωηρή αντίδραση άλλων συναδέλφων βουλευτών. Τη φορτισμένη συζήτηση και τις 490 τροπολογίες που κατατέθηκαν επί του αρχικού κειμένου ακολούθησαν περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με όλες τις πολιτικές ομάδες. Σε αυτό το σημείο, θέλω ειδικότερα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως τον Ole Christensen και τους συμβούλους του, για τη συμβολή τους.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων τέθηκε σε ψηφοφορία σε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 18 Ιουνίου στο Στρασβούργο. Οφείλω να παραδεχθώ ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν ήταν ακριβώς αυτό το οποίο προσδοκούσα. Έχω, επίσης, την αίσθηση ότι χάσαμε μια πολύτιμη πρόταση, την οποία υπέβαλα στο αρχικό σχέδιο και η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν εξετάστηκε όσο έπρεπε στις συζητήσεις που ακολούθησαν και συνίστατο στο ότι η όποια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, πρέπει να χρησιμεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην πρόκληση των 17 εκατομμυρίων πολιτών που στην παρούσα φάση είναι εκτός αγοράς εργασίας. Αυτά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αποτελούν άμεση απειλή για τις αξίες επί των οποίων βασίζεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δραστική μείωσή τους.

Υπάρχουν πάνω από 60 τροπολογίες επί της τρέχουσας μορφής της έκθεσης. Σχεδόν το ήμισυ εξ αυτών στηρίζουν την προσέγγιση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα είναι αρκούντως ικανοποιητικά ώστε να μου επιτρέψουν να συστήσω στο Σώμα να εγκρίνει αυτήν την έκθεση και ότι θα είναι μια σημαντική ψηφοφορία στη συζήτηση που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύοντας την Πράσινη Βίβλο τον περασμένο Νοέμβριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής.(CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Πράσινη Βίβλος προσέφερε μια καλή ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Προκάλεσε τεράστια ανταπόκριση από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. Αυτές οι απαντήσεις εμπεριέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα εθνικά νομικά συστήματα και για τα νέα προβλήματα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, τα οποία προκάλεσε η διασυνοριακή κινητικότητα και η επέκταση του διεθνούς εμπορίου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ποιότητα των απαντήσεων στην Πράσινη Βίβλο ήταν εκπληκτική, και πιστεύω ότι αυτό είναι η έκβαση διαβουλεύσεων και συζητήσεων τις οποίες καθοδήγησαν οι κυβερνήσεις και ορισμένα κοινοβούλια κρατών μελών, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν στην πορεία αυτής της δημόσιας διαβούλευσης είχαν αποτελέσει ήδη αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και των ψηφισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τις πολιτικές ομάδες και τους βουλευτές του ΕΚ για τη συμβολή τους στη διατύπωση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας.

Η έκθεση επιχειρεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμεύσει πρακτικά η συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο, υπό τη μορφή πρακτικών μέτρων τα οποία θα χαίρουν ευρείας στήριξης. Η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει, επίσης, την αρμοδιότητα των κρατών μελών στην εργατική νομοθεσία και στις δικές τους εργασιακές σχέσεις και παραδόσεις, καθώς και στην πρόοδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η συζήτηση κατέδειξε πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η εργατική νομοθεσία στην επίλυση θεμάτων που αφορούν περικοπές στο εργατικό δυναμικό σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, με τεράστια κινητικότητα κεφαλαίου και τεχνολογιών.

Η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η εργατική νομοθεσία καθορίζει τη βάση επί της οποίας οι κοινωνικοί εταίροι σε όλα τα επίπεδα μπορούν να διαπραγματευτούν συμβιβαστικές συμφωνίες σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, τη διά βίου μάθηση, τις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και την οργάνωση της αγοράς εργασίας, πράγμα που θα διευκολύνει την κινητικότητα ανάμεσα στις θέσεις εργασίας και από ένα είδος σύμβασης σε άλλο. Δεν εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι, στις απαντήσεις των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στην Πράσινη Βίβλο, υπήρξε μεγάλη διάσταση απόψεων σχετικά με το ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Ανέκυψαν σοβαρές διαφωνίες στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτήν την έκθεση και σε παράλληλες διαπραγματεύσεις σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα ακόλουθα σημεία:

– το καθεστώς των πλήρους απασχόλησης, τυποποιημένων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε σύγκριση με τις νέες, ευέλικτες μορφές εργασίας και η έμφαση σε μέτρα επίλυσης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας·

– η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των μη τυποποιημένων συμβάσεων, ορισμένες από τις οποίες δεν παρέχουν κατάλληλα εχέγγυα ασφάλειας της απασχόλησης· αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις πολυμερών εργασιακών σχέσεων· συχνά ζητείται ευελιξία χωρίς ενδεδειγμένη προστασία της απασχόλησης και χωρίς καμία πραγματική δυνατότητα κατοχύρωσης γνήσιας ασφάλειας στο πλαίσιο σταθερότερων εργασιακών σχέσεων·

– η έμφαση της Πράσινης Βίβλου στις ατομικές σχέσεις απασχόλησης ήγειρε το θέμα του κατά πόσον δόθηκε επαρκής προσοχή στη συλλογική διάσταση της εργατικής νομοθεσίας και στα οφέλη του κοινωνικού διαλόγου·

– ελέχθη ότι η Επιτροπή έπρεπε να περιορίσει αυτήν τη συζήτηση στους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο και δεν έπρεπε να ανοίξει τη δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή των οργάνων της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο·

– υπήρχαν επίσης επιχειρήματα αναφορικά με τη συμβολή που θα μπορούσε να κομίσει η ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας και για την ανάπτυξη ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών εφαρμόσιμων σε όλες τις μορφές εργατικών συμβάσεων.

Θεωρώ ότι η έκθεση καταρχήν υποστηρίζει τα ακόλουθα:

– εξέταση της ευελιξίας και της ασφάλειας ως δύο αμοιβαία ενισχυτικών παραγόντων που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας·

– θέσπιση μιας προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ζωής όταν εξετάζεται η ανάπτυξη της ασφάλειας της απασχόλησης·

– παροχή βασικής προστασίας σε όλους τους εργαζομένους ασχέτως της μορφής της σύμβασης που έχουν υπογράψει·

– βοήθεια στους εργαζομένους να αλλάζουν δουλειές με ταχύ και βιώσιμο ρυθμό·

– εξασφάλιση ότι οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας συμβαδίζουν με τις προσεγγίσεις για καλύτερη νομοθεσία και για περιορισμό του υπερβολικού διοικητικού φόρτου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τις μικρές επιχειρήσεις·

– ορθή εφαρμογή των κοινοτικών νομικών διατάξεων που διέπουν την εργασία και την ενημέρωση των εργαζομένων και εργατών αναφορικά με τις ελάχιστες ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως σε σχέση με την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας.

Πιστεύουμε ότι οι αρχές της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της ευελιξίας του χρόνου εργασίας με στόχο την αρμονική συνύπαρξη της εργασίας με την οικογενειακή ζωή και τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ασφάλειας της απασχόλησης, ουσιώδεις για την ομαλή μετάβαση από μια θέση εργασίας σε μια άλλη και από μια μορφή σύμβασης απασχόλησης σε μιαν άλλη.

Η έκθεση αναγνωρίζει πόσο περίπλοκη είναι η διάκριση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων. Κυριαρχεί ο φόβος ότι η αυξανόμενη διασυνοριακή κινητικότητα ενδέχεται να πλήξει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επικροτώ τη θετική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την εξεύρεση τρόπων επίλυσης του προβλήματος, παράλληλα με τον σεβασμό του δικαιώματος των κρατών μελών να διακριβώσουν αν υπεισέρχεται σε μια υπόθεση ζήτημα εργασιακών σχέσεων.

Θεωρώ ότι η έκθεση δίνει εν προκειμένω έμφαση επίσης στα οφέλη του διαλόγου μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με την ΕΕ. Πρέπει να επωφεληθούμε τα μέγιστα από την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία της ΔΟΕ και να χρησιμοποιήσουμε τις προσπάθειές της για να θεσπίσουμε βασικές εργασιακές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την αρμονική συνύπαρξη της ευελιξίας και της ασφάλειας.

Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει το καθήκον της αξιολόγησης των βασικών θεμάτων αυτής της πολιτικής και των εναλλακτικών προτάσεων που ανέκυψαν μέσα από σειρά απαντήσεων που λάβαμε, μεταξύ άλλων αυτών που πρόσφατα ενσωματώσαμε στην έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου.

Αξιότιμοι βουλευτές του ΕΚ, προσμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση για αυτό το άκρως ευαίσθητο και περίπλοκο θέμα και περιμένω ότι θα φέρει περαιτέρω πρωτοβουλίες και θα οδηγήσει στην υπερψήφιση της έκθεσης που εξετάζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Donata Gottardi (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ένα καλό δείγμα του έργου του. Το έργο που επιτελέσθηκε μέχρι σήμερα στην επιτροπή –την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων– ήταν αξιόλογο. Κατόρθωσε να διαφύγει από τα στενά της ιδεολογικής σύγκρουσης και αντιπαράθεσης και επικέντρωσε το ενδιαφέρον στο πραγματικό θέμα της Πράσινης Βίβλου για τις πολιτικές απασχόλησης και στις πραγματικές δυνατότητες σχεδιασμού της καινοτομίας.

Η παγκοσμιοποίηση και το δημογραφικό πρόβλημα είναι δύο μόνον από τις βασικές προκλήσεις. Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί επίσης αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και στη χρήση του χρόνου. Μια προσεκτική μελέτη αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει χρόνος μη εργασίας, αλλά χρόνος για προσωπική και οικογενειακή ζωή· ότι είναι λάθος να ορίζεται ως νέο μέτωπο της κοινωνικής σύγκρουσης η σύγκρουση μεταξύ ενταγμένων και μη ενταγμένων· ότι η σχέση μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας είναι αμφίδρομη και αφορά ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων· ότι η επέκταση των δικαιωμάτων είναι μια ενέργεια που δεν μπορεί να παραμένει στα χαρτιά, αλλά απαιτεί αλλαγή και διαφάνεια, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συντονισμό των πολιτικών και επαναφορά της εναρμόνισης με στόχο μια ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. (NL) Κύριε Πρόεδρε, με χαροποιεί αυτή η συζήτηση, όχι όμως η μέθοδος. Κύριε Επίτροπε, η εργατική νομοθεσία είναι πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ιδίως των κοινωνικών εταίρων. Εγγυάται το δικαίωμα για αξιοπρεπή μισθό, καλές εργασιακές συνθήκες και προστασία σε περίπτωση απόλυσης, προνοεί επίσης για σταθερό κοινωνικό κλίμα, το οποίο χρειαζόμαστε για την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. Σε αυτό, η κανονική σύμβαση απασχόλησης, σε αντιδιαστολή με τα μεικτά, επισφαλή εργασιακά καθεστώτα, αποτελεί το σημείο αναφοράς.

Εκφράζω, επομένως, τη χαρά μου που η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων υπογραμμίζει αυτά τα δύο κρίσιμα στοιχεία και που εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών βάσει της γνωμοδότησής μου σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αλυσίδα ευθύνης.

Η συζήτηση για τη χαλάρωση των προϋποθέσεων απόλυσης στέλνει λάθος μήνυμα στους ευρωπαίους εργαζόμενους. Τις τελευταίες εβδομάδες, αντιμετώπισα μεγάλο βαθμό αγανάκτησης στη χώρα μου αναφορικά με τις αποζημιώσεις απόλυσης που κατέβαλε η Opel Antwerp, σημείωσα όμως ότι υπάρχει μικρός βαθμός αγανάκτησης στους ίδιους ακριβώς ανθρώπους σχετικά με τα ανήθικα σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία πραγματοποιούν οι εταιρείες.

Τόσο η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδικάτων ασκούν δριμεία κριτική στην Πράσινη Βίβλο και γι’ αυτό ευελπιστώ, κύριε Επίτροπε, ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτήν την κριτική. Αν ένα μέρος στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης ασκεί τόσο δριμεία κριτική, του οφείλουμε μια ικανοποιητική απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. (NL) Κύριε Protasiewicz, κύριε Επίτροπε, δεν είμαι αντίθετη στη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, αν αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σχέση με την επαρκή υγειονομική περίθαλψη, τα επιδόματα ανεργίας, τις συντάξεις όλων, μεταξύ άλλων για εκείνων με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Η Επιτροπή, όμως, αντιστρέφει αυτό το επιχείρημα. Αντί να επιχειρηματολογεί υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η Επιτροπή προτίθεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε παράδεισο των εργοδοτών, όπου το δικαίωμα να μην είναι δυνατή η απόλυση κάποιου χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα ανήκει οριστικά στο νοσταλγικό παρελθόν, όπου δεν θα μπορεί πλέον κανείς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εργαστεί υπερωριακά χωρίς να πληρωθεί και όπου οι συμφωνίες συλλογικών συμβάσεων εργασίας θεωρούνται παρωχημένες.

Η Επιτροπή το ονομάζει αυτό «ευελιξία-ασφάλεια». Ακούγεται ωραίο, αλλά η μετάφραση αυτού που ευελπιστεί να επιτύχει η Επιτροπή είναι απλή. Μεγαλύτερη ευελιξία για τους εργοδότες και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους. Αυτό θα έχει όλως ιδιαιτέρως καταστροφικό αντίκτυπο στις γυναίκες, στους νέους και στις μειονότητες, που ήδη υποφέρουν από ένα μειονέκτημα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας και που καταλαμβάνουν δυσανάλογα πολλές σε σύγκριση με τον αριθμό τους θέσεις μερικής απασχόλησης και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θα είναι τα πρώτα θύματα αν αυτή η πρόταση εγκριθεί ως έχει, και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να επαινέσω τον εισηγητή Protasiewicz για τις προσπάθειές του. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η έκθεση, στη μορφή που μας υποβλήθηκε, είναι μεροληπτική. Είναι μεροληπτική διότι καλύπτει, πρωτίστως, πτυχές που αφορούν την κοινωνική προστασία –η οποία είναι αναμφίβολα σημαντική– αγνοεί όμως την άλλη θεμελιώδη προοπτική για μια μεταρρύθμιση των εργατικών νόμων του 21ου αιώνα, που πρέπει να λάβει υπόψη τη μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των αγορών εργασίας. Επιπλέον, το κείμενο ερείδεται σε μια λίαν συντηρητική θεώρηση, που ενισχύεται επιπλέον από μια κουλτούρα βασισμένη στην υποψία και τη σύγκρουση. Ωραία λοιπόν, αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι το αντίθετο: μια κουλτούρα βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των μερών.

Αυτή η εμβληματικού χαρακτήρα τροπολογία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία αν θέλουμε οι αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να συνυπάρχουν αρμονικά με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, δεν φαίνεται να έχει υιοθετηθεί σε αυτήν την έκθεση. Μια σαφής έκφραση της αμεροληψίας στην οποία αναφέρομαι και η οποία ελλείπει από το κείμενο της έκθεσης θα ήταν θεμελιώδης στην ενθάρρυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς και της στάσης εκ μέρους εταιρειών και εργαζομένων με στόχο την ενθάρρυνση των επιπέδων εμπιστοσύνης.

Με λίγα λόγια, το κείμενο αυτής της έκθεσης είναι κατά κάποιο τρόπο απογοητευτικό, διότι δεν δίνει καμία ένδειξη ότι η σύγχρονη Ευρώπη έχει το πνεύμα, το ταλέντο και την ικανότητα να καταστεί πιο ανταγωνιστική, επιδεικνύοντας παράλληλα την ικανότητα διαφύλαξης των αξιών, που είναι αντιπροσωπευτικές του κοινωνικού μοντέλου της. Η αλήθεια είναι ότι το κείμενο που συζητάμε δεν φέρει ίχνη πνεύματος και καμία απόδειξη ταλέντου ή μεταρρυθμιστικής ικανότητας. Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υπέβαλε σειρά τροπολογιών που, αν εγκριθούν, θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η έκθεση δεν θα αποτελέσει χαμένη ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Protasiewicz, για την εποικοδομητική συνεργασία του στην προπαρασκευή της έκθεσης. Αν θέλουμε πράγματι η ΕΕ να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουμε την ποιότητα τόσο των θέσεων εργασίας όσο και της ίδιας της εργασίας. Η εργατική νομοθεσία οφείλει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πεδίο. Αν ανταγωνιστούμε με βάση τις υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες και χαμηλούς μισθούς, θα βρεθούμε να χάνουμε έχοντας να αντιμετωπίσουμε ένα πλαίσιο αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και ανταγωνισμού. Η ασφάλεια της απασχόλησης είναι συντελεστής παραγωγής. Υψηλός βαθμός ασφάλειας προωθεί την ευελιξία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι μια σκέψη που πρέπει να εκφραστεί στην μελλοντική εργασιακή νομοθεσία, και απορρίπτω κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της κοινωνικής και οικονομικής ασφάλειας, για την οποία οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να παλέψουν σκληρά για πάρα πολλά χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήσαμε μια σαφή αύξηση στη χρήση άτυπων συμβάσεων εργασίας, αυτό όμως δυστυχώς είναι επίσης σημάδι εταιρειών που επιζητούν να παρακάμψουν την εργατική νομοθεσία και τις κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν, δυστυχώς, υπερβολικά πολλοί εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία επιλογή όταν τους προσφέρονται τέτοιες συμβάσεις και που δεν χαίρουν προστασίας και ασφάλειας. Συχνά αναγκάζονται να εργαστούν σε θέσεις που δεν κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης, ούτε αναρρωτικής άδειας ή άδειας μητρότητας. Υπάρχουν ακόμη πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν χωρίς βασικά κοινωνικά δικαιώματα. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επεσήμανε επανειλημμένως τη σύνδεση ανάμεσα στην περιορισμένη και στην υποβαθμισμένη υγιεινή στον χώρο εργασίας αφενός, και στις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εργασίας, αφετέρου. Τούτου λεχθέντος, πάντως, πιστεύουμε επίσης ότι οι τυποποιημένες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης πρέπει να είναι ο κανόνας. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι καλές και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Παρέχουν ασφάλεια, προβλεψιμότητα και αυξημένες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Η ευελιξία και η ασφάλεια της εργασίας δεν είναι αντιτιθέμενες έννοιας, αλλά τουναντίον προϋποθέτουν η μία την άλλη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη μελλοντική εργατική νομοθεσία. Η ευελιξία αφορά κατά βάση την ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη στο εσωτερικό των εταιρειών. Σημαίνει ότι το συλλογικό σύστημα διαπραγματεύσεων και ο κοινωνικός διάλογος οφείλουν να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη της «ευελιξίας-ασφάλειας». Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη στενή θεώρηση της Επιτροπής σε σχέση με την ατομική εργατική νομοθεσία. Η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια επιτυγχάνεται σε πολλές χώρες μέσω της υπογραφής συλλογικών συμφωνιών, που συνεχώς προσαρμόζονται στις εξελίξεις από πλευράς αναγκών τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Η Επιτροπή, επομένως, πρέπει να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αφού συγχαρώ και εγώ όχι μόνον τον εισηγητή, αλλά και όλες τις Ομάδες για το έργο που επιτέλεσαν και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το κείμενο που εξετάζουμε και ψηφίσθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα κάνω μια προσπάθεια να διευκρινίσω ένα σημείο. Δεν πιστεύω ότι στο κείμενο που εγκρίθηκε υπερισχύουν οι συντηρητικές και οπισθοδρομικές θέσεις.

Θεωρώ ότι με το κείμενο αυτό συμβάλλουμε στην κατάργηση κάθε αντίδρασης και ιδεολογικού φραγμού προς τις μορφές της ευελιξίας στις σχέσεις εργασίας, οι οποίες συχνά σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά αποτελούν μια ανάγκη που θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό σύστημα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει σε παγκόσμια κλίμακα.

Ωστόσο, για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, πρέπει να διασφαλίζεται η πραγματική εφαρμογή αυτών των μορφών σύμβασης. Μια πιο ευέλικτη σύμβαση –είτε μερικής απασχόλησης, είτε ορισμένου χρόνου, είτε με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης– ανταποκρίνεται στην ανάγκη ευελιξίας για έγκαιρη ανταπόκριση σε περιόδους κορύφωσης της ζήτησης και στις ανάγκες προσφοράς παραγωγής που υπάρχουν στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας. Δεν πρέπει, αντιθέτως, να αποτελέσει ένα ανάρμοστο μέσο για την καθιέρωση διακρίσεων όσον αφορά το κόστος και την προστασία, οι οποίες θα μετέτρεπαν την ευέλικτη σύμβαση σε ένα είδος σχεδίας ή πλαγίας οδού για το κοινωνικό ντάμπινγκ που δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και μετατρέπει την πρόκληση του ανταγωνισμού σε μια πρόκληση για τον ανταγωνισμό μόνο σε σχέση με το κόστος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να αποδεχθούμε την ύπαρξη αυτών των μορφών σύμβασης και να μην τις καταπολεμούμε για ιδεολογικούς λόγους, πρέπει παράλληλα να ενισχύσουμε τον βαθμό προστασίας και τις εγγυήσεις που συνδέονται με αυτές τις μορφές ευέλικτης εργασίας.

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά: υπερίσχυση της συλλογικής ρύθμισης σε σχέση με τις ατομικές συμφωνίες· ύπαρξη ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων που σέβονται τα εθνικά προνόμια σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς και μιας κοινοτικής διάστασης που διέπεται από επικουρικότητα, από την αρμοδιότητα θέσπισης ειδικών κανονισμών για τη διασφάλιση ελάχιστων προτύπων που δίνουν έναν χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε να μην περιορίζεται μόνο στην αγορά· αγώνας κατά της μαύρης εργασίας και, τέλος, απόρριψη της λογικής των ανταλλαγών.

Το πρόβλημα είναι να διασφαλισθούν αυτοί οι στόχοι με ισορροπημένο τρόπο, και όχι ασφαλώς να γίνεται ανταλλαγή ειδών προστασίας, όπως, για παράδειγμα, η προστασία στην επιχείρηση με την προστασία στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν όλα όσα ευνοούν τις θετικές μορφές κινητικότητας και μεταστροφής χωρίς να συνδέονται, και πάλι, με την αντίθεση στα κοινωνικά είδη προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Πράσινη Βίβλος που πρότεινε η Επιτροπή και η έκθεση που συζητήσαμε είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύτιμη εισαγωγή σε μια μακρύτερη συζήτηση αναφορικά με την προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στη μεταλλασσόμενη πραγματικότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο.

Αυτή είναι μόνο η αρχή και αντιμετωπίζουμε ένα άκρως περίπλοκο καθήκον. Πρέπει να επιτύχουμε αποτελέσματα που είναι δύσκολο να συνυπάρξουν αρμονικά, όπως είναι ο αυξανόμενος αριθμός θέσεων εργασίας, παράλληλα με τη διαφύλαξη της ποιότητάς τους, η εγγύηση της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων και η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων τυποποιημένων συμβάσεων εργασίας, παράλληλα με τη μέριμνα για τα συμφέροντα των εργοδοτών και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.

Ένα θέμα έχει πρωταρχική σημασία: ασχέτως του αν μια σύμβαση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης ή όχι, ή αν υπάρχουν περισσότερες άτυπες μορφές απασχόλησης ή συνήθων συμβάσεων εργασίας, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να έχει το δικαίωμα στην εργασία ή στην παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών και οπωσδήποτε το δικαίωμα σε εγγυημένες υπηρεσίες υγείας.

Η πολιτική ομάδα μου θα υπερψηφίσει ασμένως αυτήν την έκθεση κατά την αυριανή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την ελευθέρωση των ταχυδρομείων μας πήρε σήμερα πάρα πολύ χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, η ελευθέρωση συμβαδίζει με την αύξηση των επισφαλών σχέσεων εργασίας.

Ενόψει τέτοιων εξελίξεων, όλοι περιμένουν από την Επιτροπή να ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων με μια Πράσινη Βίβλο για την εργατική νομοθεσία, να θεσπίσει ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα σταματήσουν την ελεύθερη πτώση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να ενισχύσει τη συλλογική εκπροσώπηση και τον κοινωνικό διάλογο. Αντί γι’ αυτό, η Επιτροπή διεξάγει στην Πράσινη Βίβλο μια συζήτηση για ιδέες «ευελιξίας-ασφάλειας» που ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό προξενεί μεγάλη απογοήτευση και επιφέρει αύξηση του ευρωσκεπτικισμού.

Το Κοινοβούλιο προέβη εδώ σε μια σαφή διόρθωση. Η εργατική νομοθεσία δεν είναι αποκλειστική, αλλά ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη συμβασιακή τους κατάσταση. Το καθοριστικό είναι η πραγματική κατάσταση. Η αύξηση της ευελιξίας είναι δυνατή μόνο εάν βασίζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Μόνο έτσι μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω αυτή η έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη ασχολείται ελάχιστα με τα προβλήματα της εργασίας και με τρόπο εντελώς ακατάλληλο, λησμονώντας ότι η εργασία ήταν το κέντρο για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ασφαλώς, σε αυτήν την ένοχη και σκόπιμη υποτίμηση οφείλονται πολλά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, στην οποία η επαγγελματική αβεβαιότητα είναι πολύ διαδεδομένη και εμποδίζει την κοινωνική συνοχή, αποτελώντας ένα πραγματικό δράμα – στην πραγματικότητα, το μείζον κοινωνικό δράμα στο οποίο ζουν ολόκληρες γενιές νέων, αλλά και ηλικιωμένων εργαζόμενων οι οποίοι εξοστρακίσθηκαν πρόωρα από την αγορά εργασίας. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στις πόλεις μας, στις οικογένειές μας και σε όλους εμάς.

Η καταπολέμηση της επαγγελματικής ανασφάλειας είναι αναγκαία για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος και για τη δημιουργία βεβαιότητας και ελπίδας. Αυτό είναι το βασικό μας καθήκον. Η Επιτροπή, αντί να καταπολεμά την προσωρινή εργασία, φαίνεται να την προωθεί και να την χρησιμοποιεί σχεδόν για να περιορίσει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, να ψαλιδίσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των συνδικάτων και να οδηγήσει σε σύγκρουση τους συνεχώς λιγότερους εργαζόμενους που διατηρούν τα δικαιώματά τους με όσους τα έχουν στερηθεί, στο όνομα μιας υποτιθέμενης πολιτικής απασχόλησης.

Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ευρώπη θεωρεί την εργασία ως τη βάση της πραγματικής δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, ότι η Ευρώπη έχει τη δική της ιδέα για την πραγματική εργασία –τη μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου που προστατεύεται από τις συμβάσεις και από τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων– και ότι, για ίση εργασία θα πρέπει να ισχύουν ίσες συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους είτε σε μόνιμες είτε σε προσωρινές εργασίες. Αυτή είναι η υγιής ιδέα για την εργασία που ωφελεί και την παραγωγή, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο ανταγωνισμός δεν βασίζεται στην εκμετάλλευση, αλλά στην ποιότητα και στην καινοτομία. Η εξοικονόμηση από την εργασία θέτοντας σε θέσεις ανταγωνισμού τους εργαζόμενους παρέχει εύκολα και πρόσκαιρα κέρδη, αλλά δεν οδηγεί στην ανάπτυξη ούτε της οικονομίας ούτε της κοινωνίας.

Αυτό είναι το κοινωνικό μοντέλο που πρέπει να παρουσιάζει η Ευρώπη στον κόσμο και να το εμφανίζει ως πρότυπο. Το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, καθώς θεσπίζει τους κανόνες για τη δραστηριότητα που βρίσκεται στη βάση της κοινωνίας και η κοινωνική ενότητα νέων και ηλικιωμένων πρέπει να θεμελιωθεί γύρω από τα δικαιώματα αυτά και όχι πάνω σε παράλογες αντιθέσεις. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να προβλέπει αυτούς τους κανόνες και αυτά τα δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να ανατίθενται σε τρίτους ούτε να υποκαθίστανται από εξωτερικές παρεμβάσεις, αφήνοντας τη σύμβαση της σχέσεως εργασίας έρμαιο στον νόμο του ισχυρότερου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μας πείθει το σύστημα «ευελιξίας και ασφάλειας» με ασθενείς συμβάσεις που υποκαθίστανται από κοινωνικές εγγυήσεις. Όχι, οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπονται από τη σύμβαση και να λειτουργούν προστατευτικά για τον εργαζόμενο πολίτη της Ευρώπης.

Το κείμενο που παρουσιάζεται στο Σώμα είναι ένας συμβιβασμός με αμφιλεγόμενα σημεία, αλλά και με σημαντικά στοιχεία. Οι επιθέσεις στην εργασία, όπως αυτές που περιέχουν ορισμένες τροπολογίες, θα ήταν αρνητικές και θα μας οδηγούσαν σε σημαντικά βήματα οπισθοδρόμησης. Το τονίζω κυρίως στους σοσιαλιστές συναδέλφους, ιδίως όσον αφορά τις τροπολογίες εκείνες που διαστρεβλώνουν τη φύση της κανονικής εργασίας. Η έγκριση των τροπολογιών αυτών θα θεωρηθεί από εμάς ως παραβίαση του συμβιβασμού που επετεύχθη στο πλαίσιο της επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο σχέδιο του εισηγητή δεν έτυχε θετικής υποδοχής από την αρμόδια επιτροπή, διότι επεδίωκε τη μείωση της γραφειοκρατίας και των κανονισμών οι οποίοι, ενώ αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων, στην πραγματικότητα προκαλούν ανεργία.

Συζητούμε το δεύτερο σχέδιο, το οποίο ήταν περισσότερο αποδεκτό, καθώς οι προτάσεις του εισηγητή ήταν πιο ήπιες. Αυτό είναι λυπηρό, διότι σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε πολλές από τις περιοριστικές πρακτικές στο όνομα της εναρμόνισης, ενώ την ίδια στιγμή εκείνο το οποίο σας φοβίζει –η παγκοσμιοποίηση– κερδίζει διαρκώς έδαφος. Έτσι, η ΕΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό στις ελεύθερες διεθνείς αγορές, όμως δεν είστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια εξέλιξη.

Εάν δεν μάθετε να λειτουργείτε ανταγωνιστικά στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσετε να είστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Οι ποδοσφαιριστές ασκούνται διαρκώς στις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και στην ομαδική εργασία· δεν προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα παίζοντας χαρτιά σε κακόφημα στέκια! Ομοίως, η συνέχιση των πρακτικών των ευρωπαϊκών συστημάτων προστατευτισμού θα σημάνει την ήττα στις πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε εχθρικούς, διεθνείς αγωνιστικούς χώρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική του κόμματός μου, του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, αποβλέπει στην επαναφορά της βρετανικής εξαίρεσης η οποία συμφωνήθηκε στο Μάαστριχτ και στην απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Ευελπιστώ ότι οι Συντηρητικοί συνάδελφοί μου στο Σώμα θα έχουν την πλήρη στήριξη της πολιτικής τους ομάδας, της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, με έκπληξη διάβασα στην αιτιολογική σκέψη Γ ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ζώνη ελευθέρων συναλλαγών». Οποιοσδήποτε έχει στοιχειώδεις γνώσεις διεθνούς εμπορίου θα γνωρίζει ότι η ΕΕ δεν είναι ζώνη ελευθέρων συναλλαγών: είναι τελωνειακή ένωση. Θα γνωρίζουν επίσης ότι η τελωνειακή ένωση, ή Zollverein, είναι μια βισμαρκιανή έννοια του 19ου αιώνα η οποία δεν θα έπρεπε να έχει θέση στον 21ο αιώνα. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ανά τον κόσμο καταδεικνύουν ότι οι ζώνες ελευθέρων συναλλαγών λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά, ενώ οι τελωνειακές ενώσεις λειτουργούν πολύ λιγότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η ΕΕ είναι η μόνη ομάδα ανεπτυγμένων χωρών η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση αυτό το παρωχημένο πρότυπο. Εάν το παρόν Σώμα επιθυμεί να μετατρέψει την ΕΕ από τελωνειακή ένωση με πολιτικές διεκδικήσεις σε σύγχρονη και αποτελεσματική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, θα έχει την πλήρη στήριξή μου.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και το πρώτο σχέδιο έκθεσής μας υποκρύπτουν την όψιμη αναγνώριση της τεράστιας ζημίας που έχουν προκαλέσει στις ευρωπαϊκές οικονομίες οι παρεμβατικοί και ανελαστικοί κανόνες για την αγορά εργασίας. Αποτελούν δε τα πρώτα διστακτικά βήματα προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης. Εντούτοις, οι τροπολογίες που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανεργίας μεταβάλλουν άρδην τον προσανατολισμό του κειμένου και μετατρέπουν την έκθεση σε οπισθοδρομικό σοσιαλιστικό κατάλογο επιθυμιών με άκρως ζημιογόνες προτάσεις.

Οι σημερινές τροπολογίες αποκαθιστούν την ισορροπία και, στον βαθμό που θα διατηρηθούν, τα διστακτικά μέτρα της έκθεσης θα είναι καλύτερα από το τίποτε και θα αξίζουν τη στήριξή μας. Η παράγραφος 2 παραπέμπει στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης αυτός απορρίφθηκε δύο φορές με την υπογραφή του Τόνι Μπλερ, ο οποίος όμως, μετά τη διάσκεψη κορυφής των Βρυξελών στις 22 Ιουνίου, επέστρεψε σαν άλλος Τσάμπερλεν από το Μόναχο και δήλωσε ότι έμεινε πιστός στις δεσμεύσεις του και ότι ο χάρτης δεν πρόκειται να επηρεάσει το εργατικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μπορούσε μήπως η Επιτροπή να μου απαντήσει με ένα «ναι» ή ένα «όχι»; Είναι νομικώς υπερασπίσιμη η εξαίρεση του Μπλερ; Αναμένω με ενδιαφέρον την απάντηση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι είναι η ώρα των ψηφοφοριών, η συζήτηση διακόπτεται εδώ. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 15.00.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, βλ. συνοπτικά πρακτικά.)

 

8.1. Εκλογή ενός αντιπροέδρου του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

8.2. Αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών: Συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.3. Ευρωμεσογειακή συμφωνίας ΕΚ/Αλγερίας (ψηφοφορία)
  

- Σύσταση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

 

8.4. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Μολδαβίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

 

8.5. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Ουκρανίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

 

8.6. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αρμενίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

 

8.7. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Αζερμπαϊτζάν (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

 

8.8. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Γεωργίας (ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

 

8.9. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

 

8.10. Πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Pervenche Berès (A6-0237/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση στον τομέα της επιτροπολογίας, δεν θέλω να απασχολήσω επί μακρόν το Σώμα, θέλω όμως να μπορέσουμε να καταψηφίσουμε το πρώτο μέρος της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εγκρίνουμε το δεύτερο μέρος. Πιστεύω ότι όλοι οι βουλευτές θα αντιληφθούν τη σημασία αυτής της ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κυρία Berès. Συνεπώς, ψηφίζουμε μόνο για το δεύτερο τμήμα.

 

8.11. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Pervenche Berès (A6-0239/2007)

 

8.12. Αντασφαλίσεις (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, εμφορούμενοι από πνεύμα αποτελεσματικότητας και για να επιτρέψει το κείμενό μας στο Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωσή μας, πρέπει να καταψηφίσουμε εδώ την τροπολογία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

 

8.13. Νέα στατιστική ταξινόμηση των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Guntars Krasts (A6-0242/2007)

 

8.14. Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jan Andersson (A6-0181/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE), συντάκτης. (SV) Θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών του ΕΚ στο γεγονός ότι οι τροπολογίες αριθ. 1 και 3 αποσύρθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί μια συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Τα κράτη μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για αυτό το μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Προχωρούμε, λοιπόν, σε μία και μοναδική ψηφοφορία.

 

8.15. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (Αναδιατύπωση) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Νικολάου Βακάλη (A6-0234/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω ότι με τη θετική ψήφο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει σήμερα μια μεγάλη τομή: θα σπάσει ένα ταμπού που επί δεκαετίες κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά πράγματα!

Το δημόσιο χρήμα για πρώτη φορά, μέσα από τις δημόσιες προμήθειες, θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία ορθά θεωρείται βασικός πυλώνας μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι η αρχή αξιοποίησης του χρήματος του πολίτη για θέματα υψηλής προτεραιότητας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Piebalgs και τη Γερμανική Προεδρία που έκαναν δυνατή την έγκριση του κανονισμού σε πρώτη ανάγνωση.

 

8.16. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών (κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

 

8.17. Έλεγχος της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ανταρκτική (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

 

8.18. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση Ευρωπόλ της 26ης Ιουλίου 1995 (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

 

8.19. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

 

8.20. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 17ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

 

8.21. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

 

8.22. Nέο άρθρο 204α του Κανονισμού (διορθωτικά) (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Richard Corbett (A6-0229/2007)

 

8.23. Τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Richard Corbett (A6-0230/2007)

 

8.24. Διαβούλευση για τα προνόμια και τις ασυλίες της Alessandra Mussolini (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

 

8.25. Αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών του Ashley Mote (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

 

8.26. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2007 (ψηφοφορία)
  

Έκθεση James Elles (A6-0268/2007)

 

8.27. Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Alexander Stubb (A6-0215/2007)

 

8.28. Μείωση στο ελάχιστο του διοικητικού κόστους που επιβάλλει η νομοθεσία (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jan Mulder (A6-0275/2007)

 

8.29. Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Diana Wallis (A6-0257/2007)

 

8.30. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας (ψηφοφορία)
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Αντωνίου Τρακατέλλη (A6-0184/2007)

 

8.31. Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (ψηφοφορία)
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

 

8.32. Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Åsa Westlund (A6-0153/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι στον κατάλογο ψηφοφορίας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υπήρξε ένα λάθος. Στην ψηφοφορία για τη νομική βάση, τροπολογία 39, στον κατάλογο πρέπει να υπάρχει σε εμάς μείον και όχι συν.

 

8.33. Πρόσθετα τροφίμων (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Åsa Westlund (A6-0154/2007)

 

8.34. Ένζυμα τροφίμων (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Avril Doyle (A6-0177/2007)

 

8.35. Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 

8.36. Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Astrid Lulling (A6-0148/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτήν την έκθεση για ένα μόνο λεπτό, μια και η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη.

Με μέλημα τη σαφήνεια, διευκρινίζω σε όλους όσοι θέλουν να αποφύγουν κάθε αύξηση των κατώτατων συντελεστών στη μπύρα και στα οινοπνευματώδη, ότι πρέπει να καταψηφίσουν όλες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην επιτροπή πλην μίας, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων με μια ισχνή, συγκυριακή πλειοψηφία 21 έναντι 19. Σε κάθε περίπτωση, σας ζητώ, ασχέτως του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, να απορρίψετε την έκθεσή μου στο σύνολό της και να διατηρήσετε έτσι το υφιστάμενο καθεστώς όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη, εν αναμονή της έκθεσης της Επιτροπής, δεδομένου ότι ο κ. Kovàcs θέλει να κάνει προτάσεις για ολόκληρη την πολιτική που διέπει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα τέλη του έτους.

Θέλω, επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είπε:

(EN) «Καλά κείμενα δεν υπάρχουν».

(Χειροκροτήματα)

Θέλω να προσθέσω ότι δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από μια περιττή αύξηση των φόρων σε κακή στιγμή. Επομένως, σας παρακαλώ να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου όσον αφορά την ψηφοφορία και, εν πάση περιπτώσει, καταψηφίστε την έκθεση!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε, κυρία Lulling. Το Σώμα είναι, προφανώς, ευγνώμον για τη σύστασή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα θυμάται το Σώμα ότι χρειάστηκε να αναπέμψουμε αυτό το κείμενο προς περαιτέρω συζήτηση, εφόσον, μετά από αντικρουόμενες ψηφοφορίες, η εισηγήτριά μας ζήτησε να το καταψηφίσουμε.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων επιτέλεσε σοβαρό έργο που, προδήλως, δεν εκφράζει τη γνώμη της εισηγήτριάς μας, η οποία θα έπρεπε αναμφίβολα να αποσύρει το όνομά της από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν επιτεύχθηκε μέσω μιας ισχνής συγκυριακής πλειοψηφίας, αλλά μετά από ένα άκρως ενδελεχές έργο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, για μια άκρως λογική πρόταση που ελπίζω ότι το Σώμα θα μπορέσει να στηρίξει.

(Χειροκροτήματα)

 

8.37. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

 

8.38. Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω αναφορικά με την τροπολογία 2, η οποία αναφέρεται στον ρόλο των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς. Στο κείμενο της έκθεσης εμφανίζεται η λέξη «θεσμικός». Στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λέξη «θεσμικός» έχει μια πολύ συγκεκριμένη σημασία που είναι πολύ υψηλή γι’ αυτό που εννοείται εδώ. Η πρότασή μου, επομένως, είναι να αντικατασταθεί η λέξη «θεσμικός» με τη λέξη «επίσημος».

Επομένως η πρόταση θα έχει ως εξής: «εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να ανατεθεί στις υφιστάμενες ενώσεις διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ένας επίσημος ρόλος με επίσημες υποχρεώσεις και επίσημους στόχους («λύση ETSO+\GTE+»)».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

8.39. Παρασκευή ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου (ψηφοφορία)
  

Έκθεση Struan Stevenson (A6-0155/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund (PSE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, παρεμβαίνω για ένα διαδικαστικό θέμα, αν και προφανώς δυσκολεύεστε να με δείτε αυτήν τη στιγμή. Ζήτησα δύο φορές τον έλεγχο της ψηφοφορίας επί της έκθεσής μου, όμως και τα δύο αιτήματά μου απορρίφθηκαν. Θέλω απλώς να καταγραφεί στα πρακτικά ότι ενδεχομένως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορείτε να ακούσετε μια γυναίκα η οποία κάθεται στα πίσω έδρανα, ίσως δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε το βήμα ή δεν είστε διατεθειμένη να εισακούσετε αυτό το αίτημα. Τόσο εσείς όσο και οι συνάδελφοί σας έχετε διαπράξει πολλές φορές λάθη στο παρελθόν και, παρότι ακούσατε το αίτημά μου, απορρίψατε τον επανέλεγχο στην περίπτωση της έκθεσής μου, αν και σας απηύθυνα το ίδιο αίτημα δύο φορές. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ακούσαμε το σχόλιό σας και, πιστέψτε με, όλοι εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ακούμε και να βλέπουμε τους συναδέλφους μας, όμως λαμβάνουμε υπόψη την παρέμβασή σας.

 

9. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

– Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. – (DE) Το Κίεβο δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση στον «δρόμο των Βρυξελλών» όπως πιστεύουν μερικοί. Μια σαφής απομάκρυνση από τη Ρωσία σαν αυτήν που φαίνεται να προετοιμάζει από καιρό ο Λουκατσένκο θα είχε συνέπειες, κυρίως σε συνάρτηση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η αστάθεια στην περιοχή θα είχε τότε συνέπειες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μολονότι με την τελευταία διεύρυνση φθάσαμε στα όρια των δυνατοτήτων μας, παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο αν θα σεβαστούμε τη σφαίρα της ρωσικής επιρροής στον μετασοβιετικό χώρο ή θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τυφλά την επιδίωξη των ΗΠΑ να επεκταθούν στην Ανατολική Ευρώπη. Παρά την τεθλασμένη πορεία που προκύπτει από αυτό και τις πολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, είναι καλό να εμβαθύνουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ουκρανία. Στο πλαίσιο του μέτρου διευκολύνσεων της θεώρησης που σκοπεύει στη δημιουργία εμπιστοσύνης πρέπει πάντως να διασφαλιστεί ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το παλιό σκάνδαλο και δεν θα γίνουν περαιτέρω καταχρήσεις.

 
  
  

– Έκθεση Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Βάσει των όρων της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας του 2005, δημιουργήθηκε ένα απλοποιημένο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την προσχώρησή τους σε συμβάσεις και πρωτόκολλα που συνομολογήθηκαν δυνάμει του άρθρου 34 της ΣΕΕ ή του άρθρου 293 της ΣΕΚ, χωρίς να είναι απαραίτητη η διαπραγμάτευση ή σύναψη ειδικών πρωτοκόλλων προσχώρησης σε αυτές τις συμβάσεις, μειώνοντας έτσι την τεράστια γραφειοκρατία, που θα προέκυπτε από την ανάγκη επικύρωσης από τα είκοσι επτά κράτη μέλη.

Επομένως, το παράρτημα παραθέτει έναν κατάλογο επτά συμβάσεων και πρωτοκόλλων, που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, όπου μπορεί να εντοπιστεί η παρούσα σύμβαση.

Επικροτώ πρωτοβουλίες αυτού του είδους, που στοχεύουν στη μείωση της κοινοτικής γραφειοκρατίας και των εξαιρετικά χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για τόσο απλά θέματα όσο αυτό.

Επομένως, στηρίζω αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου, που καθορίζει την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία η Σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα και τα σχετικά πρωτόκολλα..

 
  
  

– Έκθεση Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς (PL) Υπερψηφίζω την έκθεση της κ. Grabowski σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σύμβαση Ευρωπόλ της 26ης Ιουλίου 1995.

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα κράτη μπορούν να προσχωρούν σε συμβάσεις που συνήψαν τα κράτη μέλη με βάση το άρθρο 34 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει μιας απλουστευμένης διαδικασίας. Για τον λόγο αυτόν, δεν υπάρχει ανάγκη διαπραγματεύσεων και ειδικών πρωτοκόλλων προσχώρησης, που θα συνεπάγονταν επίσης την ανάγκη να επικυρωθούν από όλα τα μέλη της Κοινότητας. Το μόνο που απαιτείται είναι να υιοθετήσει το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια απόφαση που να καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Ευρωπόλ, μαζί με τα αναγκαία πρωτόκολλα.

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του τις νέες προθεσμίες για την έναρξη ισχύος των τριών πρωτοκόλλων, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2000, την 28η Νοεμβρίου 2002 και την 27η Νοεμβρίου 2003.

 
  
  

– Έκθεση Alexander Stubb (A6-0215/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση του συναδέλφου μου, του κ. Stubb, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Χαίρομαι που κατάφερα να εγκριθεί μια τροπολογία, με την οποία εκφράζεται η λύπη για το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα έγγραφα ή ανακοινώσεις, κυρίως οι συμβιβαστικές τροπολογίες κατά τη στιγμή ψήφισής τους στην επιτροπή, όπως λόγου χάρη παραρτήματα των εκθέσεων, παρουσιάζονται σε μία μόνο γλώσσα. Αυτή η παρέκκλιση δεν συνάδει με την ανάγκη διατήρησης ενός μοντέλου δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέει διαφόρους λαούς και κουλτούρες και διαφορετικές γλώσσες. Το μοντέλο μας μπορεί να χρησιμεύσει σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ιδίως στον μεσογειακό χώρο, οφείλουμε δε να σεβαστούμε πλήρως τη χρησιμοποίηση των γλωσσών. Λυπούμαι που δεν κατάφερα να αποτραπεί το γεγονός ότι η έκθεση ενθαρρύνει τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες, στο μέτρο του δυνατού, να υποβάλλουν τα κείμενα μόνο στις γλώσσες των τακτικών μελών και των αναπληρωτών τους, απαιτώντας παράλληλα οι υπόλοιπες γλωσσικές μεταφράσεις να παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Αυτός ο τελευταίος περιορισμός θα οδηγήσει στην άρση της δυνατότητας των βουλευτών να παρακολουθούν τις εργασίες άλλων επιτροπών πλην της δικής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο σεβασμός για τις επίσημες γλώσσες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Ωστόσο, η ιδέα ότι ορισμένες μεταφράσεις είναι περιττές ενθαρρύνεται με την αιτιολογία της εξοικονόμησης πόρων και την επίκληση της ανάγκης καθορισμού προτεραιοτήτων και περιορισμών, όπως είναι το μέγεθος των εγγράφων. Δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, δεδομένου ότι αντιβαίνουν στην τήρηση της πολυγλωσσίας.

Επαναβεβαιώνουμε, επομένως, τη σθεναρή μας απόρριψη κάθε προσπάθειας περιορισμού της χρήσης οποιασδήποτε επίσημης γλώσσας (και γλώσσας εργασίας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αιτιολογία του υψηλού κόστους, παράδειγμα του οποίου, όπως επισημάναμε την κατάλληλη στιγμή, είναι τα τρέχοντα κριτήρια, τα οποία καθορίζουν τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις ΕΕ-ΑΚΕ, που καθιστούν ανέφικτη τη χρήση της πορτογαλικής γλώσσας, γεγονός που συνιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση.

Απορρίπτουμε, επίσης, τη μείωση του αριθμού των διερμηνέων και των μεταφραστών με την πρόφαση ψευδεπίγραφων δημοσιονομικών επιχειρημάτων, και το επισφαλές καθεστώς ή την υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο, μέσω δηλαδή της προώθησης της εξωτερικής ανάθεσης αυτών των υπηρεσιών, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την ομαλή λειτουργία αυτών των θεσμικών οργάνων και προκειμένου να εξασφαλίσουν στους πολίτες των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσβαση σε προσήκουσα ενημέρωση στη γλώσσα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún και Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Απείχαμε από τη σημερινή ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Stubb καθώς μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο όρος «ελεγχόμενη πλήρης πολυγλωσσία» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του όγκου του γραπτού υλικού που διατίθεται στους ομιλητές της ιρλανδικής γλώσσας σε σύγκριση με τους ομιλητές άλλων επισήμων γλωσσών και γλωσσών εργασίας. Επί του παρόντος, μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρονται στην ιρλανδική γλώσσα δεν είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη γλώσσα διότι η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εμφανίζεται πρόθυμη να το επιτρέψει. Αυτοί οι άσκοποι περιορισμοί που επιβάλλονται στην ιρλανδική γλώσσα ως γλώσσα εργασίας πρέπει να αρθούν.

Ορισμένες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του κ. Stubb όσον αφορά τον σεβασμό της πολυγλωσσίας, τον ποιοτικό έλεγχο, την ικανοποίηση των χρηστών, τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης και μια κοινή βάση δεδομένων ορολογίας είναι θετικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. – (DE) Η κριτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία σημειώθηκε αύξηση των μεταφραστικών δαπανών κατά 25%, η οποία δεν εξηγείται μόνο από την αύξηση του αριθμού των επισήμων γλωσσών από 11 σε 21, πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. Σε αυτό το πλαίσιο θα άξιζε πραγματικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χωριστούν μελλοντικά οι δαπάνες για μεταφράσεις ανά γλώσσα-στόχο, προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα η ανάγκη, η ζήτηση και η μεταφραστική απόδοση. Χρειάζεται επίσης μια στρατηγική και για τις τρέχουσες προενταξιακές συνομιλίες, γιατί εάν η ΠΓΔΜ και μόνο έχει ήδη 6 επίσημες γλώσσες, σύντομα θα έχουμε εδώ έναν πύργο της Βαβέλ.

Αφού παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα, ασφαλώς θα διαφανούν και εύλογες δυνατότητες εξοικονόμησης. Όμως, αυτή η αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο κατάχρησης για να κατατάσσονται ακόμα περισσότερα σημαντικά κοινοτικά έγγραφα ως «έγγραφα εργασίας» ή «παραρτήματα» προκειμένου να παρακαμφθεί από την πίσω πόρτα η δεσμευτική υποχρέωση για πλήρη μετάφραση. Ειδικότερα, πρέπει επίσης να ενισχυθεί η χρήση της γερμανικής γλώσσας λόγω της σπουδαιότητάς της ως της μητρικής που μιλούν τα περισσότερα άτομα και ως της δεύτερης σε σπουδαιότητα ξένης γλώσσας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Stubb με τη συλλογιστική ότι συμφωνώ με την ουσία της.

Οι δράσεις μας πρέπει να παραμείνουν βασισμένες στην πλήρη πολυγλωσσία, από σεβασμό στις αρχές της ισότητας όλων των πολιτών και προς όφελος της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας και δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα κόστη διότι, αλλιώς, διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την κοινωνική στήριξη για την πολυγλωσσία του θεσμικού οργάνου μας.

 
  
  

– Έκθεση Jan Mulder (A6-0275/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου, του κ. Mulder, σχετικά με την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να ενθαρρυνθεί και να παρακολουθείται. Τα περιττά διοικητικά κόστη είναι η μάστιγα των κοινωνιών μας που βασίζονται στο κράτος δικαίου, οι οποίες, ενίοτε, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο πληθωρισμός νομικών αποτελεσμάτων οδηγεί στην υποβάθμιση του κράτους δικαίου, διότι οι Ευρωπαίοι δεν εφαρμόζουν περιττούς και δαπανηρούς κανόνες. Δεν είναι αυταπάτη να τεθεί ως στόχος η κατά 25% μείωση του διοικητικού κόστους μέχρι το 2013, αρκεί να διεξαγάγουμε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των όσων διακυβεύονται και να μην παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι ψευδο-εξοικονόμηση μπορεί να αποβεί πολύ πιο δαπανηρή.

Όλοι γνωρίζουν ότι η μετριοκρατία είναι πολύ πιο δαπανηρή, μακροπρόθεσμα, σε σύγκριση με την ποιότητα. Αν πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς κατά όλων των περιττών νόμων και των απορρεόντων διοικητικών δαπανών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ρυθμίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητες προσεκτικά και με ορθή κρίση, προς το βέλτιστο συμφέρον των καταναλωτών και των παρασκευαστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. – (DE) Εάν δημιουργούμε ολοένα περισσότερους κοινοτικούς οργανισμούς, που έχουν επιπλέον εν μέρει τα ίδια καθήκοντα, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε εθνικές ευαισθησίες, δεν υπάρχει λόγος να απορούμε για τη διατύπωση κατηγοριών για υπερβολική γραφειοκρατία, ανεξέλεγκτη οργανωτική ανοησία και δημιουργία περιττών θέσεων εργασίας. Η εγγύτητα προς τον πολίτη απαιτεί κάτι περισσότερο από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλους εντυπωσιασμούς της κοινής γνώμης. Πρέπει να αποφύγουμε και να σταματήσουμε την επικάλυψη.

Επίσης, πρέπει να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες εξοικονόμησης, στις οποίες συγκαταλέγονται για παράδειγμα: η μείωση των εδρών του Κοινοβουλίου σε μία, ο υπολογισμός εξόδων βάσει των πραγματικών δαπανών, ένα εξαιρετικό σύστημα καταπολέμησης της απάτης και πραγματική ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, καθώς και το δυναμικό εξοικονόμησης δισεκατομμυρίων αν δεν επιβάλουμε διευρύνσεις σε διστακτικούς πολίτες. Η ΕΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτεί την εξέλιξη που διαγράφεται σε ορισμένα κράτη μέλη για συμπερίληψη περισσοτέρων μεταναστών στη διοίκηση. Αυτό θα προξενούσε ανεπανόρθωτη ζημία στην επιδίωξη της δημιουργίας και ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 
  
  

– Έκθεση Diana Wallis (A6-0257/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση της συναδέλφου, της κ. Wallis, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»). Αυτό το άκρως περίπλοκο θέμα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τη σύγκρουση των νόμων των κρατών μελών, που ισχύουν στις εξωσυμβατικές ενοχές, τις συνέπειες, δηλαδή, των τροχαίων ατυχημάτων, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ζημίας, της συκοφαντικής δυσφήμισης και εν γένει, της παραβίασης των προσωπικών δικαιωμάτων κλπ.

Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εισακούστηκε επαρκώς από τα κράτη μέλη, και οι αναρίθμητες μελέτες και εκθέσεις με στόχο να σταθμίσουν τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας θα είναι κρίσιμες όταν επανέλθουμε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, πώς μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την εφαρμογή του νόμου της χώρας όπου συνέβη το ατύχημα, και όχι με την εφαρμογή του νόμου της χώρας κατοικίας του θύματος, και είμαστε άραγε βέβαιοι ότι εδάφια αυτού του κανονισμού αυτεπαγγέλτως υποχρεώνουν τα δικαστήρια να εκτιμήσουν τις ζημίες; Με ποιόν τρόπο θα διαχειριστούμε τη συκοφαντική δυσφήμιση στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου και αποϋλοποιημένου Τύπου; Μπορεί κανείς να συνεχίσει με πολλά τέτοια παραδείγματα. Εν προκειμένω μας περιμένει μεγάλος όγκος δουλειάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το ισόρροπο κείμενο που μας προτείνει. Στόχος αυτού του κειμένου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ διεθνούς αστικού δικαίου και άλλων κοινοτικών μέσων.

Αυτός ο κανονισμός που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») επιδιώκει την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων που διέπουν τη σύγκρουση νόμων. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές, όπως είναι, για παράδειγμα, τα τροχαία ατυχήματα, η νομική ευθύνη για ένα προϊόν, ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή η περιβαλλοντική ζημία.

Είμαστε υπέρ της αρχής της υιοθέτησης πρότυπων κανόνων σε σχέση με τη σύγκρουση νόμων, μολονότι εξακολουθούν να πρέπει να είναι, ας το θυμόμαστε αυτό, αρκούντως σαφείς και ακριβείς. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση των επίμαχων διατάξεων για τη συκοφαντική δυσφήμιση από τα ΜΜΕ. Η ελευθερία του λόγου και του Τύπου πρέπει να προστατεύεται και να μπορεί να εφαρμόζεται πλήρως. Εν τη απουσία κανόνων για την προστασία της ανεξαρτησίας των συντακτών, ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι διατάξεις που αφορούν την παραβίαση προσωπικών δικαιωμάτων από τα ΜΜΕ υπό το πρίσμα της «Ρώμης II».

Επομένως, θα υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση.

 
  
  

– Έκθεση Αντωνίου Τρακατέλλη (A6-0184/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Με χαροποιεί ιδιαίτερα η έγκριση του συμβιβασμού τον οποίο διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2007-2013.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να δράσει χωρίς ένα κοινό πρόγραμμα για την υγεία με κοινές δημόσιες επενδύσεις. Είναι ατυχές το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων προτού αποκτήσουμε προληπτικούς και τεχνικούς πόρους. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και η καλή ενημέρωση για τον τρόπο ζωής ή μια πιο υγιεινή διατροφή με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας λόγω σοβαρών ασθενειών είναι βασική προϋπόθεση. Είναι βασικό, επίσης, να δημιουργήσουμε γενικώς διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για έκτακτες καταστάσεις. Η ευρεία διαθεσιμότητα των απινιδωτών είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα.

Η υγεία, πάντως, δεν μπορεί να προσεγγίζεται υπό το στενό πρίσμα ενός απλού λογιστικού ζητήματος. Ωφελεί επίσης και πρωτίστως τους πάντες. Το να καταστήσουμε τους ασθενείς πιο υπεύθυνους είναι βασικό στοιχείο. Η δημιουργία σαφών και εφαρμόσιμων διατάξεων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμφίβολα ο πλέον ουσιαστικός τρόπος για να προχωρήσουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το πρόγραμμα δράσης που προτείνεται ως κοινή θέση του Συμβουλίου της ΕΕ δεν επιδιώκει την προστασία και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αλλά τη διαχείριση των προβλημάτων της, την επέκταση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας και τέλος τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων να διεισδύσουν σε αυτό τον κερδοφόρο τομέα για το κεφάλαιο.

Η κρατική ευθύνη και υποχρέωση για την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας μεταφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις ΜΚΟ, στην «κοινωνία των πολιτών», ενώ αναδεικνύεται η ατομική ευθύνη ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της δημόσιας υγείας.

Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στη δημόσια υγεία εντάσσονται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, τη χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τις αντεργατικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Το ΚΚΕ αγωνίζεται για αποκλειστικά δημόσια υγεία και πρόνοια που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας.

 
  
  

– Έκθεση María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, είμαι εδώ στο κέντρο. Επιτρέψτε μου μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με τη μείωση της χρήσης υδραργύρου, την οποία υποστηρίζουν όλοι. Είναι καλό πράγμα διότι, σε πολλούς τομείς, η χρήση υδραργύρου ξεπεράστηκε και, πράγματι, αντικαταστάθηκε από άλλες ύλες, η πλήρης όμως απαγόρευση σε παραδοσιακά αντικείμενα, περιλαμβανομένων των βαρομέτρων που περιέχουν υδράργυρο, οδηγεί τα πράγματα υπερβολικά μακριά, κατά την άποψή μου.

Επισκέφθηκα πρόσφατα την εταιρεία Dingens στη βελγική πόλη Leopoldsburg, όπου, επί δεκαετίες, αποδεικνύουν ότι τα βαρόμετρα που περιέχουν υδράργυρο μπορούν να παράγονται με βιώσιμο και οικολογικά υπεύθυνο τρόπο. Επιπλέον, αυτά τα παραδοσιακά βαρόμετρα έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής, σε αντιδιαστολή με τους ψηφιακούς διαδόχους τους, που λειτουργούν με μπαταρίες και, επομένως, χρησιμοποιούν ενέργεια. Επίσης, εφόσον οι παραγωγοί παραδοσιακών βαρόμετρων απέκτησαν δεξιότητες στη συντήρηση αυτών των συσκευών με βιώσιμο τρόπο, ο υδράργυρος των βαρομέτρων δεν καταλήγει πλέον στον κύκλο αποβλήτων.

Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή –και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο– και όλους όσοι εμπλέκονται, να αποστείλουν μήνυμα σε αυτό το στάδιο στον αντίστοιχο κλάδο και προς όφελος της αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε επί διετία, για τη δέουσα καταγραφή αυτής της δικαιολογημένης ειδικής κατάστασης των προϊόντων βαρομέτρου που περιέχουν υδράργυρο, ούτως ώστε –ευελπιστούμε– αυτά να συνεχίσουν να εμπίπτουν σε καθεστώς εξαίρεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Υπερψήφισα τις τροπολογίες αριθ. 1 και 2, διότι είμαι της άποψης ότι η παραγωγή παραδοσιακών βαρομέτρων πρέπει να παραμείνει μια εναλλακτική επιλογή. Απεχθάνομαι κάθε είδους ευρωπαϊκή ανάμειξη που οδηγεί στον παραγκωνισμό όχι μόνο των παραδοσιακών εθίμων και μεθόδων παραγωγής, αλλά και της απασχόλησης.

Επιπλέον, εγείρεται έντονα το ερώτημα αν η απαγόρευση των βαρομέτρων που περιέχουν υδράργυρο θα είναι αποτελεσματικό μέτρο. Άλλες μορφές χρήσης υδραργύρου είναι πολύ πιο διαδεδομένες και πολύ πιο προβληματικές σε σύγκριση με αυτές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βαρομέτρων. Επίσης, δεδομένου ότι τα βαρόμετρα που περιέχουν υδράργυρο δεν απαιτούν μπαταρίες, έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Το Σώμα για μία ακόμη φορά κατάφερε να χάσει την ευκαιρία να λάβει δεόντως υπόψη μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέχουν κρίσιμη θέση στην οικονομία μας και στην Ευρώπη. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται αυτές οι ΜΜΕ είναι ακόμα περισσότερη ευρωπαϊκή ανακατωσούρα και ανάμειξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα τις τροπολογίες οι οποίες υποστήριζαν την εξαίρεση των βαρομέτρων από αυτό το εξαιρετικά προγραφικό νομοθέτημα και, δεδομένου ότι οι εν λόγω τροπολογίες απορρίφθηκαν, καταψήφισα την έκθεση.

Η γενική απαγόρευση της χρήστης οργάνων υδραργύρου καταστρέφει μια παραδοσιακή βιοτεχνία στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι προϊόν της επίμονης παρεμβατικότητας των Βρυξελών σε θέματα τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της λογικής ή της αναγκαιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επικροτώ τη συνετή απόφαση που ελήφθη σε σχέση με την κοινή θέση του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώνει την πλειονότητα των τροπολογιών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά τα βαρόμετρα που περιέχουν υδράργυρο και τις εξαιρέσεις που θα ισχύσουν, λόγω του γεγονότος ότι η απαγόρευση που θα τεθεί ακολούθως σε ισχύ θα εφαρμοστεί μόνο στα νέα βαρόμετρα που περιέχουν υδράργυρο, δεδομένου ότι τα βαρόμετρα που ήδη κυκλοφορούν μπορούν πάντα να πωλούνται εκ νέου, να επιδιορθώνονται και να συντηρούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις λίαν επιβλαβείς ιδιότητες του υδράργυρου και την ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα υδράργυρου που περιέχεται σε παραδοσιακά βαρόμετρα σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τα θερμόμετρα που μετράνε τη θερμοκρασία του σώματος, η λύση που προτείνει το Συμβούλιο να χορηγηθεί προσωρινή παρέκκλιση αποτελεί έναν ισόρροπο συμβιβασμό: ο στόχος είναι, στην πράξη, να χορηγηθεί προσωρινή παρέκκλιση προκειμένου να επιτραπεί στους παρασκευαστές παραδοσιακών βαρόμετρων να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την έγκριση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο.

Τάσσομαι υπέρ του περιορισμού διάθεσης στην αγορά, προς το ευρύ κοινό, οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος έχει απαγορευτεί στη Γαλλία από το 1998.

Η κοινή θέση του Συμβουλίου, την οποία αποδέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει μια ισορροπία που επιτρέπει τη μείωση των ορίων διαφυγής υδραργύρου στο περιβάλλον, επιτρέποντας παράλληλα μια μεταβατική περίοδο για ορισμένα όργανα, όπως είναι τα παραδοσιακά βαρόμετρα. Μια μεταβατική περίοδος δύο ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας θα επιτρέψει στις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες να αναπτύξουν την τεχνολογία τους για την παραγωγή συσκευών που δεν θα περιέχουν υδράργυρο.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Με θλίβει το γεγονός ότι εξακολουθούμε να θεσπίζουμε νομοθεσία η οποία θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η βιομηχανία κατασκευής βαρομέτρων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι, όπως και σε άλλα κράτη μέλη, μια παραδοσιακή βιομηχανία με παράδοση αιώνων. Ο έλεγχος της χρήσης υδραργύρου είναι προφανώς επιβεβλημένος, και τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε συναφή θέματα, όπως η αποθήκευση και η εξαγωγή. Εντούτοις, πρέπει να επιτραπεί η προστασία των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής βαρομέτρων, θεσπίζοντας τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ενδείξεων ασφαλείας κλπ. Δεν χρειάζεται να καταστρέψουμε μια τέχνη με μακρά παράδοση απλώς και μόνο επειδή είναι ευκολότερο να εφαρμόζουμε προκρούστεια νομοθετικά μέτρα. Η κοινωνική Ευρώπη στερείται περιεχομένου εάν σημαίνει ότι καταδικάζουμε στην ανεργία άτομα τα οποία απασχολούνται σε παραδοσιακούς τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο υδράργυρος είναι επικίνδυνο προϊόν, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με την αναγκαία προφύλαξη. Κανένας εδώ στο Σώμα δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό. Δυστυχώς, το Σώμα επεδίωξε αυτήν τη θέση σήμερα όσον αφορά την έκθεση Sornosa Martínez με τα παράλογα επίπεδα, κάτι για το οποίο εκφράζω τη βαθιά μου λύπη.

Εμμένοντας σταθερά στην πλήρη απαγόρευση της παραγωγής παραδοσιακών βαρομέτρων, η Επιτροπή, με τη στήριξη σήμερα της πλειοψηφίας του Σώματος, έθεσε την ταφόπετρα σε έναν τομέα που αντιπροσωπεύει 360 χρόνια ευρωπαϊκής παράδοσης. Το γεγονός ότι όλοι οι παραγωγοί βαρομέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν μόλις λίγα δέκατα των ποσοστών ετήσιας κατανάλωσης υδραργύρου, ο οποίος υδράργυρος, παρεμπιπτόντως, ανακυκλώνεται κατά 100%, χειροτερεύει τα πράγματα. Σήμερα, η απόφασή μας σαφώς και δεν υπαγορεύτηκε από κοινή λογική.

 
  
  

– Έκθεση Asa Westlund (A6-0153/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Οι ψηφοφορίες επί των εκθέσεων της κ. Westlund δεν αφορούν μόνο το ποια πρόσθετα τροφίμων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Αφορούν κυρίως το ποιος θα αποφασίζει ανά περίπτωση σε θέματα πρόσθετων σε τρόφιμα.

Σε αντίθεση με την εισηγήτρια, εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί δεν πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αξιολογήσει και να λάβει αποφάσεις για την έγκριση κάθε πρόσθετου τροφίμων, για παράδειγμα με βάση λεπτομέρειες όπως είναι οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων για ανθρώπους με αλλεργίες. Αυτό θα σήμαινε την πολιτικοποίηση σημαντικών θεμάτων που πρέπει να αποφασίζονται σε επιστημονική βάση και από τις αρμόδιες αρχές. Κατά συνέπεια, απορρίπτουμε την πρόταση που αφορά την ενίσχυση των εξουσιών συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατόπιν αυτού, καταψηφίσαμε τις περιττές λεπτομερείς ρυθμίσεις κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
  

– Έκθεση Asa Westlund (A6-0154/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Επίτροπε, υποστήριξα την πιο ευέλικτη έγκριση για πρόσθετα τροφίμων. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει ειδικά τον αντίκτυπο αυτών των πρόσθετων στο περιβάλλον και στην υγεία. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να επιστήσω την προσοχή σας στον υψηλό αριθμό ατόμων με αλλεργίες, οι ζωές των οποίων εξαρτώνται από το να ακολουθούν δίαιτα που δεν περιέχει γλουτένη. Συμπληρωματικά στα ειδικά παρασκευασμένα αγαθά, αγοράζουν συνήθη τρόφιμα, τα οποία κανονικά δεν περιέχουν γλουτένη. Τα πρόσθετα πρέπει να αναγράφονται δεόντως στη σήμανση, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μην παραπλανόνται. Οι παρασκευαστές και οι επόπτες συχνά αγνοούν το γεγονός ότι η σήμανση κάθε προϊόντος πρέπει ρητώς να αναφέρει αν περιέχει γλουτένη. Στατιστικώς, στους Ευρωπαίους που πάσχουν από αλλεργίες οι οποίες προκαλούνται από τρόφιμα, δυστυχώς δεν παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες όταν κάνουν τις αγορές τους, έτσι είτε περιορίζεται η επιλογή τροφίμων τους είτε, ακόμα χειρότερα, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Καλώ, επομένως, την Επιτροπή να επιβλέψει την ενδεδειγμένη έρευνα για γλουτένη στα πρόσθετα και να προωθήσει την περιεκτική σήμανση όλων των τροφίμων, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι που ακολουθούν δίαιτα που δεν περιέχει γλουτένη να μπορούν επίσης να το καταλάβουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση της σουηδού συναδέλφου, της κ. Westlund, σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων. Αν και είναι φυσικό να απλοποιήσουμε το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνώντας ότι οι αποφάσεις σχετικά με την έγκριση πρόσθετων σε τρόφιμα πρέπει να εμπίπτει στη διαδικασία της τροπολογίας, η Επιτροπή πρέπει από την πλευρά της να λάβει υπόψη τα σχόλια στα οποία επανειλημμένως και επί χρόνια προβαίνει το Κοινοβούλιο στον νέο κανονισμό για τα πρόσθετα τροφίμων και στον νέο κανονισμό με τον οποίο θεσπίζεται κοινή διαδικασία έγκρισης τροφίμων για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων.

Αυτά τα σχόλια αφορούν κατά βάση το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τους αλλεργικούς. Πρέπει να μας χαροποιεί το γεγονός ότι η τρέχουσα νομοθεσία ορίζει πως η έγκριση πρόσθετων δεν πρέπει να παραπλανεί τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι χρωστικές ουσίες ενίοτε δίνουν την εντύπωση ότι ένα τρόφιμο περιέχει φρούτο, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η προστασία του καταναλωτή πρέπει, επομένως, να ενισχυθεί σε αυτό το σημείο, χωρίς αυτό να πλήττει τους παρασκευαστές.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Παρότι συμφωνώ με τις αρχές οι οποίες διαπνέουν τις τροπολογίες σχετικά με τη σήμανση των ΓΤΟ, απείχα από την ψηφοφορία διότι θεωρώ ότι τα θέματα αυτά δεν πρέπει να υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ, αλλά να τα χειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
  

- Έκθεση Avril Doyle (A6-0177/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση της αξιότιμης ιρλανδής συναδέλφου, της κ. Doyle, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση ορισμένων υφιστάμενων κειμένων. Για να αρθούν τα προσκόμματα στο εμπόριο και να αποτραπεί όχι μόνο η νομική αβεβαιότητα, αλλά και οι διαφορετικές προδιαγραφές υγείας και προστασίας των καταναλωτών μεταξύ των κρατών μελών, είναι ζωτικής σημασίας να εναρμονίσουμε, σε κοινοτικό επίπεδο, τους κανόνες της χρήσης ενζύμων στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, ο οποίος γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια (ψημένα τρόφιμα, τυρί, μπύρα, φρουτοχυμοί, άμυλο, κλπ.).

Μείζονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων ενζύμων από γενετικώς τροποποιημένους μικρο-οργανισμούς, πρέπει να μας οδηγήσουν στο να αποδεχθούμε την προοπτική εναρμονισμένης νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση ενζύμων σε τρόφιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των καταναλωτών και των παρασκευαστών, εφόσον δεν έχουμε μια υπέρμετρα δαπανηρή μορφή νομοθεσίας.

 
  
  

– Έκθεση Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση της σλοβένας συναδέλφου, της κ. Drčar Murko, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί τροφίμων και για την τροποποίηση ορισμένων υφιστάμενων κειμένων.

Στην παρούσα φάση, όλες οι φυσικές γεύσεις και μυρωδιές μπορούν να αναπαραχθούν με συνθετικές ουσίες, από 2 600 μόρια με αρτυματικές ιδιότητες, με την ενυπάρχουσα δυνατότητα δημιουργίας νέων γεύσεων που δεν υπάρχουν στη φύση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον αρτυματικό τομέα και οι ταχέως μεταλλασόμενες γεύσεις των συμπολιτών μας πρέπει να μας ενθαρρύνουν να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών και να δώσουμε στον κλάδο την ευκαιρία να επιδιώξει την τεχνολογική εξέλιξη, στόχος δε όλων αυτών είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς.

Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις, και επικροτώ τους συμβιβασμούς που πέτυχε ο εισηγητής, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι η πρόταση κανονισμού αποτελεί μια αποτελεσματική πρωτοβουλία με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα αρτύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Θα υπερψηφίσω αυτήν την έκθεση. Χαιρετίζω ιδιαιτέρως την προσήλωση στον στόχο της σήμανσης των ΓΤΟ. Δεν συμμερίζομαι απολύτως τις ανησυχίες που εκφράζουν ορισμένοι συνάδελφοί μου ως προς την ασφάλεια των ΓΤΟ. Οι εκτιμήσεις μου διαφέρουν. Ως επιστήμων, θεωρώ ότι οι ΓΤΟ μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο. Εντούτοις, αποδέχομαι ότι και οι άλλοι έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε ελεύθερες επιλογές. Συνεπώς, η σήμανση επιτρέπει σε όσους έχουν καταλήξει σε διαφορετικές εκτιμήσεις από τις δικές μου να αποφεύγουν προϊόντα τα οποία έχουν επιλέξει να απορρίψουν.

 
  
  

– Εκθέσεις Asa Westlund (A6-0154/2007) και Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Παρότι συμφωνούμε με τις αρχές οι οποίες διαπνέουν τις τροπολογίες σχετικά με τη σήμανση των ΓΤΟ, το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου απείχε από την ψηφοφορία διότι θεωρεί ότι τα θέματα αυτά δεν πρέπει να υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ, αλλά να τα χειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Η τροπολογία 38 –η οποία προβλέπει τη σήμανση των συστατικών τροφίμων τα οποία προέρχονται από ΓΤΟ– αποτελεί λόγο αποχής (παρά στήριξης), έστω και αν μπορεί να θεωρηθεί επί της ουσίας επιθυμητή, δεδομένου ότι προέρχεται από μια επικίνδυνα και εγγενώς αντιδημοκρατική πηγή (τα θεσμικά όργανα της ΕΕ). Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι η χωρίς δημοκρατική λογοδοσία συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια της ΕΕ απειλεί περισσότερο τον πολιτισμό από ό,τι τα χωρίς σήμανση πρόσθετα τροφίμων τα οποία προέρχονται από ΓΤΟ. Συνεπώς, απείχα αντί να υπερψηφίσω αυτήν την τροπολογία.

 
  
  

– Εκθέσεις Asa Westlund (A6-0153/2007 και A6-0154/2007), Avril Doyle (A6-0177/2007) και Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα τη δέσμη μέτρων σχετικά με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για την έγκριση, τη χρήση και την παγίωση οδηγιών που αφορούν πρόσθετα και αρτύματα, καθώς και την εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τα ένζυμα.

Θεσπίστηκαν και ορισμένες πρόσθετες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των αποφάσεων και η προστασία των καταναλωτών, και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Ο στόχος της μελλοντικής νομοθεσίας θα είναι να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των τροφίμων, παράλληλα με τη διατήρηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων.

Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί πολλά φυσικά και τεχνητά αρτύματα: καταγράφονται όχι λιγότερα των 2 600. Ολοένα και περισσότερα ένζυμα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων και με τα κείμενα που εγκρίθηκαν επιδιώκεται η βελτίωση της ασφάλειας στη χρήση αυτών των ουσιών.

Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου επεξεργασίας τροφίμων στην αγορά πρέπει να διατηρηθεί. Τα φυσικά αρτύματα παρασκευάζονται εξολοκλήρου από φυσικές αρτυματικές ουσίες. Η αναλογία 90/10 που πρότεινε η Επιτροπή καθιστά δυνατή την παραγωγή φυσικού αρτύματος με γεύσεις που διαφέρουν αναλόγως των προϊόντων, των στόχων ή της κουλτούρας των κρατών μελών. Το 10% είναι φυσικής μεν προέλευσης, άλλης όμως από τη βασική ουσία που χρησιμοποιήθηκε.

Λυπούμαι, επομένως, για την έγκριση αυτού του αυθαίρετου κανόνα, που ονομάζεται 95/5, ο οποίος μπορεί να πλήξει τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων, χωρίς όμως να παρέχει καλύτερη ενημέρωση στους καταναλωτές.

 
  
  

- Έκθεση Astrid Lulling (A6-0148/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα κατά της έκθεσης σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο οινόπνευμα και τα οινοπνευματώδη ποτά. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ψήφισε υπέρ της αύξησης των ελαχίστων τιμών κατά 4,5%. Δεδομένου ότι τάσσομαι κατά οιασδήποτε, ακόμη και της ελάχιστης, εναρμόνισης ή αύξησης της φορολογίας, όφειλα να καταψηφίσω την έκθεση της Astrid Lulling.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα πάθη οξύνονται κάθε φορά που μιλάμε για τη μπύρα, το κρασί ή άλλα αλκοολούχα ποτά στο Σώμα. Αυτό ίσχυε επίσης και στις συμφωνίες που διέπουν τον ζύθο. Τα πράγματα δεν διαφέρουν σήμερα. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, το Συμβούλιο συμφώνησε σε κατώτατους συντελεστές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά. Η πρόθεση ήταν σαφής: να εναρμονιστούν οι τελείως διαφορετικοί συντελεστές στα κράτη μέλη.

Μετά την παρέλευση όλων αυτών των χρόνων, είμαστε αναγκασμένοι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε ήταν άστοχες. Συνεπώς, για λόγους δημόσιας υγείας, ορισμένα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των σκανδιναβικών χωρών, εφαρμόζουν συντελεστές που είναι πολύ υψηλότεροι από τους κατώτατους συντελεστές. Αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο. Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να υιοθετεί πολιτική ειδικών φόρων κατανάλωσης που να αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις και προτιμήσεις πολιτικής του.

Επιτρέψτε μας, ωστόσο, να παραδεχθούμε ότι η διόρθωση του πληθωρισμού στους υφιστάμενους συντελεστές, την οποία πρότεινε η Επιτροπή, δεν θα κάνει τη διαφορά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα συνεχιστεί η απόκλιση στους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών και οι υφιστάμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό χωρίς να διαφαίνονται σημάδια σύγκλισης, στήριξα την εισηγήτρια Lulling στην απορριπτική της στάση.

 
  
  

- Έκθεση Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η στοχοθεσία της κ. Hennis-Plasschaert σχετικά με την πρόταση οδηγίας πρέπει να εγκριθεί γιατί απλά το ζητούμενο είναι να προστατευθούν από τρομοκρατικές ενέργειες σημαντικές υποδομές που αφορούν περισσότερες της μίας χώρες. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να προσδιοριστούν και να χαρακτηριστούν οι υποδομές, και χρειάζονται και σχέδια ασφαλείας.

Όμως, η πρόταση της Επιτροπής πηγαίνει πολύ μακριά, παραβιάζει την αρχή της αλληλεγγύης συγχέοντας την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με οικονομικά μέσα. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην ερώτηση αν μια κεντρική καταγραφή υποδομών ζωτικής σημασίας εξυπηρετεί τελικά τους τρομοκράτες και αυξάνει έτσι τον κίνδυνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε εποικοδομητικές τροπολογίες και, ευτυχώς, εγκρίναμε τις αλλαγές αυτές με μεγάλη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, συνιστώ στην Επιτροπή να τις επεξεργαστεί. Εγώ ενέκρινα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση της ολλανδής συναδέλφου, της κ. Hennis-Plasschaert, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τις υποδομές ζωτικής σημασίας. Καταρχάς, επικροτώ το όραμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2004, που είναι πίσω από αυτήν την πρόταση οδηγίας. Είναι, πραγματικά, επιτακτική ανάγκη να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κινδύνους, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών κινδύνων, τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Μολονότι η ευθύνη για αυτού του είδους τις υποδομές εναπόκειται στα κράτη μέλη και στους ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης, που γενικά συνδέονται με αυτές, είναι λογικό να κοινοτικοποιηθούν ορισμένες πτυχές της πρόληψης, του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και η αξιολόγηση της ανάγκης καλύτερης προστασίας αυτών των υποδομών. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η ελευθέρωση ορισμένων αγορών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, κλπ.) πρέπει να μας κάνουν να είμαστε σε μεγαλύτερη εγρήγορση σε ό,τι αφορά τις υποδομές μας ζωτικής σημασίας, που καθίστανται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένες σε ολόκληρη την Ευρώπη και η διακοπή των οποίων, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, ή η καταστροφή τους, θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία, την ασφάλεια και την οικονομική και κοινωνική ευημερία των Ευρωπαίων, καθώς και στην ομαλή λειτουργία των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η θέσπιση κοινού πλαισίου δράσης για την προστασία της ευρωπαϊκής υποδομής ζωτικής σημασίας σημαίνει ότι για μία ακόμη φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κεντρικό ερώτημα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας στη σφαίρα της ΕΕ.

Ο ορισμός της προστασίας αυτών των υποδομών σε κοινοτικό επίπεδο, στο όνομα της λεγόμενης «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα βρεθούν αντιμέτωπα με την εφαρμογή δεσμευτικών μέτρων, όπως πράγματι αναφέρεται στην αιτιολόγηση αυτής της πρότασης.

Παρόλο που ο εισηγητής περιόρισε το εύρος της αρχικής πρότασης, υπογραμμίζοντας λόγου χάρη ότι η ευθύνη της προστασίας της υποδομής ζωτικής σημασίας εμπίπτει μόνο και αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινοτική προσέγγιση δικαιολογείται μόνο αν θίγονται τουλάχιστον τρία κράτη μέλη, ή δύο κράτη μέλη πέραν αυτού στο οποίο βρίσκεται η υποδομή ζωτικής σημασίας, οι βασικοί στόχοι δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι, όπως έδειξαν πρόσφατα γεγονότα, μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις των πολιτών εφαρμόστηκαν με την πρόφαση της λεγόμενης «καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Ας ελπίσουμε ότι η έννοια της «προστασίας της ευρωπαϊκής υποδομής ζωτικής σημασίας» δεν θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπέρ της περιστολής της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων, που προασπίζονται τα δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. – (DE) Εγκρίνω την έκθεση για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της.

Η βλάβη ή η παύση λειτουργίας μιας εγκατάστασης υποδομής σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε αρκετά άλλα κράτη μέλη και στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Ως εκ τούτου, η προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας είναι πολύ σημαντική για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Ταυτόχρονα είμαι υπέρ της πρότασης της έκθεσης να καταρτιστεί βάσει κοινών κριτηρίων κατάλογος των τομέων προτεραιότητας που έχουν ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει, όμως, να υποχρεωθούν να δηλώσουν συγκεκριμένα στην Επιτροπή τις ζωτικής σημασίας υποδομές τους γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο προς τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας.

Η δημιουργία οριζοντίων διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ που θα λαμβάνουν υπόψη τις περίπλοκες διαδικασίες και τα κομβικά σημεία των υποδομών ζωτικής σημασίας με διασυνοριακά χαρακτηριστικά είναι ένα δικαιολογημένο αίτημα. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει, και όχι να διπλασιάζει, την εργασία των κρατών μελών. Επομένως, υποστηρίζω και την πρόταση μιας προσέγγισης από κάτω προς τα επάνω, γιατί οι εθνικές υπηρεσίες γνωρίζουν πιο καλά τι συμβαίνει στην εκάστοτε χώρα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση αποδέχεται πλήρως την φιλοσοφία της πρότασης οδηγίας, που χαρακτηρίζει Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας κάθε σημαντική υποδομή δημόσια και ιδιωτική που επηρεάζει περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τα υποχρεώνει να υποβάλλουν κατάλογο των υποδομών αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαμορφώνει τον ενιαίο κατάλογο για όλη την Ε.Ε., ώστε να εποπτεύει και να ελέγχει την ασφάλειά τους από «τρομοκρατικές ενέργειες».

Με την πρόταση οδηγίας :

Οι ιδιώτες, δηλαδή οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις, αποκτούν αρμοδιότητες σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας που προηγουμένως αποτελούσαν αποκλειστική κρατική ευθύνη.

Ανοίγει ο δρόμος να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές ενέργειες» κινητοποιήσεις του εργατικού και μαζικού κινήματος που επηρεάζουν οποιαδήποτε υποδομή «ευρωπαϊκής σημασίας», ακόμη και ιδιωτικές εγκαταστάσεις (π.χ. απεργία σε κρίσιμους τομείς ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ ή συμβολική κατάληψη εργοστασίων, επιχειρήσεων κλπ, περιφρούρηση απεργίας, κινητοποιήσεων κ.α.).

Υπονομεύεται καθοριστικά η εθνική ασφάλεια και η κυριαρχία των κρατών μελών, αφού υποχρεούνται να παραδίδουν κατάλογο όλων των κρίσιμων για την ασφάλεια και των σχεδίων ασφαλείας τους υποδομών στην Ε.Ε.

Για ακόμη μία φορά το πρόσχημα της «τρομοκρατικής απειλής» αποτελεί το βολικό όχημα της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της, που στρέφεται ενάντια στα λαϊκά κινήματα και θωρακίζει την εξουσία του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή υποδομή ζωτικής σημασίας, αλλά εθνικές υποδομές. Η δε προστασία τους είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, ιδίως ενόψει των κινδύνων που απειλούν τις δημοκρατίες λόγω της τρομοκρατίας.

Τάσσομαι, βεβαίως, υπέρ μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν πραγματικά την ασφάλεια. Ωστόσο, η οδηγία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να επεκτείνει την επιρροή της στα πεδία της ασφάλειας και της άμυνας. Αυτή είναι η πιο απορριπτέα πτυχή της. Η Επιτροπή φαίνεται να αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως μέσο «διατήρησης της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς», αγνοώντας την ουσία του προβλήματος. Το προτεινόμενο σύστημα υποβολής εκθέσεων και αξιολογήσεων για τις απειλές και τους κινδύνους στην Επιτροπή δημιουργεί απλώς πρόσθετες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και μηχανισμούς. Η υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή για συγκεκριμένες υποδομές ζωτικής σημασίας είναι αντιπαραγωγική, καθώς θα προσφέρει έναν κατάλογο στόχων οι οποίοι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των λάθος ανθρώπων.

 
  
  

- Έκθεση Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα την έκθεση του κ. Vidal-Quadras, όχι επειδή είμαι εναντίον του ανοίγματος των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αντίθετα. Όμως, δεν μπορώ προς στιγμήν να εγκρίνω ένα κεντρικό αίτημα, συγκεκριμένα την αποσύνδεση του ιδιοκτησιακού δικαίου, για τρεις λόγους: πρώτον, πρέπει να δώσουμε σε ορισμένες εθνικές κανονιστικές αρχές περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ελέγχου του ανταγωνισμού· δεύτερον, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι η αποσύνδεση της ιδιοκτησίας προάγει τις επενδύσεις στα δίκτυα· και τρίτον, η πρόταση για αποσύνδεση δεν ισχύει ασφαλώς εκεί που το δίκτυο και η παραγωγή είναι ακόμα ιδιοκτησία του κράτους.

Ακριβώς εδώ πρέπει να επιβάλουμε αυστηρούς όρους ελευθέρωσης που μέχρι τώρα δεν επιβάλλονταν στον ανταγωνισμό, και όχι να αποδυναμώσουμε με αυστηρές εντολές αποσύνδεσης εκείνους που ακολουθούν τον σωστό δρόμο από την άποψη της οικονομίας της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του ισπανού συναδέλφου μου, του κ. Vidal-Quadras, σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκθεση μας επέτρεψε να αναθεωρήσουμε αυτό το θέμα μετά από μακρά διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, πρωτίστως δε, επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2006 να εγκρίνει μια «ενεργειακή δέσμη» με στόχο την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Λυπούμαι που η τροπολογία που υπέβαλαν οι συνάδελφοί μου, ο κ. Reul, η κ. Laperrouze, η κ. Trautmann και άλλοι, και την οποία υπερψήφισα, δεν εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, αφού παρείχε μια ισόρροπη εναλλακτική πρόταση έναντι της απλής αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων των δικτύων ενέργειας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανεξαρτησία αυτού του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Αυτά είναι θέματα για τα οποία η πολιτική συζήτηση δεν έχει λήξει με κανέναν τρόπο. Το ίδιο ισχύει για τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών, την άρση των προσκομμάτων στις διασυνδέσεις, για την ανάπτυξη νέας μαζικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες και ούτω καθεξής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την έκθεση Vidal-Quadras σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για την παρουσίαση από την Επιτροπή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μιας τρίτης δέσμης μέτρων «ελευθέρωσης».

Καταρχάς, αντιτίθεμαι στη φιλελεύθερη δογματική αρχή της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων (ιδιοκτησία και διαχείριση του δικτύου), διότι δεν παρέχει κανένα εχέγγυο σε σχέση με τις επενδύσεις, την προμήθεια, την ασφάλεια ή την πρόσβαση τρίτων μερών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Δεν εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της ενέργειας στη βέλτιστη τιμή για τους πολίτες, ούτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Για ποιόν λόγο, λοιπόν, να διακόψουμε την υφιστάμενη οργάνωση, που λειτουργεί καλά και διασφαλίζει την αποτελεσματική ανεξαρτησία των διαχειριστών του συστήματος, χάρη ιδίως στην ισχυρή παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής και στη θέσπιση αυστηρών κανόνων για την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες των δικτύων, ακόμη και εκείνων που ζουν σε περιφέρειες με φυσικά μειονεκτήματα και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Επιπλέον, πιστεύω ότι το πρόβλημα της ανεξαρτησίας των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς δεν σχετίζεται με το θέμα της ιδιοκτησίας του δικτύου, αλλά με το θέμα του ρυθμιστικού πλαισίου. Για ποιόν λόγο, επομένως, να ζητήσουμε την απάλειψη του δημόσιου χαρακτήρα των φορέων εκμετάλλευσης της ενέργειας;

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Εκφράζω τη λύπη μου για την έγκριση της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων, την οποία υποστηρίζουν οι διαπρύσιοι κήρυκες της εξάρθρωσης των πολύ μεγάλων εταιρειών.

Κατά τη γνώμη μου, το φιλελεύθερο δικαίωμα κατάφερε άλλο ένα πλήγμα σε βάρος της αρχής της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας, που είναι τόσο προσφιλής στους ευρωπαίους πολίτες.

Πιστεύω ότι η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων δεν παρέχει κανένα εχέγγυο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, την ασφάλεια ή την πρόσβαση τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες ενδέχεται να υποστούν πλήγμα λόγω του υψηλού κόστους τους). Ούτε εξασφαλίζει επίσης τη διαθεσιμότητα της ενέργειας στη βέλτιστη τιμή για τους πολίτες.

Πιστεύω ότι θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε ένα σύστημα όπως το γαλλικό, το οποίο ενσωματώνει στη λειτουργία του τους νομοθετικούς κανόνες από προηγούμενες ευρωπαϊκές οδηγίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό είναι ένα ακόμη από τα βήματα στην κατεύθυνση της ελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι λέξεις-κλειδιά σε αυτήν την έκθεση είναι η «ελευθέρωση» και η «αγορά». Η βασική ιδέα από την οποία απορρέουν ήταν ανέκαθεν η ίδια. Η υπόθεση εργασίας, που διαψεύδεται από αναρίθμητα παραδείγματα, ότι μόνη η αγορά θα επιλύσει το πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού και κατανάλωσης, υποστηρίζεται με αυξανόμενη θέρμη σε μια προσπάθεια να ξορκιστεί αυτό που καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοήσουμε: ότι η «αγορά» συνιστά επιτυχία για μερικούς, που συσσώρευσαν μυθώδη κέρδη, όχι όμως για τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν όλο και υψηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικού.

Η στρατηγική φύση του σημαίνει ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μιας χώρας. Η υπαγωγή του σε ιδιωτικά εθνικά και διεθνικά συμφέροντα συνιστά προσβολή της κυριαρχίας των λαών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του πληθυσμού.

Επομένως, για μία ακόμη φορά, απορρίπτουμε την ελευθέρωση του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να παραμείνουν στον δημόσιο τομέα ως μόνο εχέγγυο της πρόσβασης σε μια συνεχή υπηρεσία που παρέχει ποιότητα και προσβάσιμες τιμές.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την ελευθέρωση των τομέων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι δεν θεωρώ ότι η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του διαχειριστή του δικτύου είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος τόνωσης των επενδύσεων σε αυτές τις υποδομές. Όπως αναγνωρίζει η έκθεση, «με το πρότυπο αυτό δεν αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα, όπως οι διασυνδέσεις και τα σημεία συμφόρησης». Γεγονός είναι ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Με το να εξαλείψει τους μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης στην αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να κατοχυρώσει την ασφάλεια εφοδιασμού της. Παραμένει το παράδοξο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν προβεί στη μεγαλύτερη ελευθέρωση, έχουν επίσης και τις υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún και Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Το Sinn Féin απέρριψε την έκθεση Vidal-Quadras για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου διότι δίνει έμφαση στην ιδιωτικοποίηση και τον «διαχωρισμό». Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα στην πλήρη ιδιοκτησία και έλεγχο των ενεργειακών τους συστημάτων, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

Ως πανιρλανδικό κόμμα, προσβλέπουμε στην ανάπτυξη μιας πανιρλανδικής ενεργειακής αγοράς η οποία θα είναι πλήρως ολοκληρωμένη και η διαχείρισή της θα πραγματοποιείται κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη δημοκρατική λογοδοσία. Οι διασυνδέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου είναι σημαντικά στοιχεία υποδομής για τη δημιουργία μιας πανιρλανδικής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η αντιπροσωπεία της Ένωσης για την Προεδρική Πλειοψηφία (UMP) θέλει να επισημάνει και να υπογραμμίσει το γεγονός ότι η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων δεν είναι η καλύτερη απάντηση στις τρέχουσες δυσλειτουργίες της αγοράς.

Σε ένα πλαίσιο ισχυρού ανταγωνισμού, που βλέπει την ανάδυση ισχυρών μη ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης, θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη η εξάρθρωση των ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας εν ονόματι μιας δογματικής προσέγγισης έναντι της πολιτικής του ανταγωνισμού, που απέχει παρασάγγες από τις βιομηχανικές στρατηγικές που πρέπει να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ο ευρωπαϊκός ενεργειακός εφοδιασμός είναι ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο ζήτημα, το οποίο απαιτεί την κατοχύρωση της ασφάλειάς του πέραν της διάρκειας μίας και μόνης σύμβασης. Αυτή η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού εξαρτάται από επενδύσεις, οι οποίες είναι ήδη σαφώς ανεπαρκείς. Θα πρέπει, ωστόσο, να αυξηθούν αισθητά προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μελλοντικές ανάγκες μας σε φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί φορείς εκμετάλλευσης της ενέργειας δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις στα δίκτυα ενέργειας. Το να παράσχουμε αυτήν την ευκαιρία σε νεοεισερχόμενους στην αγορά, οι οποίοι δεν θα έχουν κατ’ ανάγκη τους απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους, ή σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες, που δεν συμμερίζονται κατ’ ανάγκη την εκτίμησή μας για τις μελλοντικές μας ανάγκες, είναι λίαν επικίνδυνο και λίαν ανησυχητικό.

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η αντιπροσωπεία της UMP προσμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια εναλλακτική προσέγγιση έναντι της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων.

 
  
  

- Έκθεση Struan Stevenson (A6-0155/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι ζωικές πρωτεΐνες δεν είναι φυσικό σκέλος –και τονίζω με έμφαση τη λέξη «φυσικό»– της δίαιτας, λόγου χάρη, των ενήλικων βοοειδών.

Στην παρούσα φάση, πολλοί φαίνεται να έχουν λησμονήσει –ή παριστάνουν ότι έχουν λησμονήσει– τις συνέπειες της κρίσης των «τρελών αγελάδων» –Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών– στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, και τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται το μοντέλο εντατικής παραγωγής που την προκάλεσε.

Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει την άρση της απαγόρευσης χρήσης ιχθυελαίου και ιχθυάλευρου στη ζωοτροφή μηρυκαστικών. Η πρόθεση είναι να αυξηθούν περαιτέρω τα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των γεωργών με πολύ μεγάλη παραγωγή.

Πρέπει να αποδοκιμάσουμε αυτήν την πρόθεση. Όχι μόνο διότι αυτό το μέτρο συνδέεται με την ανάπτυξη της εντατικής παραγωγής και με την καθετοποίηση της γεωργικής παραγωγής, αλλά και διότι ενθαρρύνει την αλιεία σε βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή ιχθυάλευρων και ιχθυελαίου για ζωοτροφές, και δη για μηρυκαστικά –όταν, σε εποχές σπανιότητας, οι αλιευτικοί πόροι των θαλασσών θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται καλύτερα ως τρόφιμα για κατανάλωση από ανθρώπους– πρωτίστως όμως, διότι υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι για την υγεία ανθρώπων και ζώων.

Επομένως, θεωρούμε επιτακτική την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Λυπούμαστε, συνεπώς, για την απόρριψη της πρότασής μας σχετικά με την άρση της υφιστάμενης απαγόρευσης.

 

11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 

12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (συνέχεια της συζήτησης)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση της συζήτησης της έκθεσης του κ. Jacek Protasiewicz, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής κ. Protasiewicz επεξεργάστηκε, παρά την πίεση χρόνου, έναν συμβιβασμό που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας στη σύγχρονη εργατική νομοθεσία. Μερικές διατυπώσεις δεν είναι ακόμα αρκετά ακριβείς, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 35 που δίνει διαφορετικούς ορισμούς στο καθεστώς του εργαζομένου στην εργατική νομοθεσία. Πώς μπορεί κανείς να είναι αυτοαπασχολούμενος μέχρι το μεσημέρι και το βράδυ να έχει ήδη γίνει εργοδότης; Οι οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και όταν έχουν μόνο έναν εργοδότη. Συνήθως ζουν από πολύ μικρές επιχειρήσεις και δημιουργούν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η απόπειρα ακριβούς διάκρισης μεταξύ εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων οδήγησε για παράδειγμα στην χώρα μου, τη Γερμανία, κατά τη δεκαετία του 1990 σε κατάρρευση των ιδρύσεων νέων επιχειρήσεων, καθώς και χιλιάδων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Έχω πολύ μεγάλους ενδοιασμούς για την από κοινού και ατομική ευθύνη για τις γενικές ή κύριες επιχειρήσεις. Αυτό στην πράξη είναι προβληματικό. Στις γενικές επιχειρήσεις φορτώνονται κρατικά καθήκοντα, περισσότερη γραφειοκρατία και σημαντικές δαπάνες. Έχω υποβάλει σχετική τροπολογία που καταργεί τέτοιες μεγάλης εμβέλειας υποχρεώσεις.

Σε μία άλλη τροπολογία υπογραμμίζω την αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών για την εργατική νομοθεσία που θεσπίζεται στα άρθρα 127 και 137 της Συνθήκης ΕΚ. Δεν πρέπει να δεχτούμε περισσότερες ρυθμίσεις ή εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνιστώ να εγκρίνουμε αύριο την έκθεση αφού συμπεριλάβουμε τις τροπολογίες, και επειδή ο εισηγητής μας κατέβαλε πραγματικές προσπάθειες για ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE).(SV) Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι μετέχουν στη συζήτηση αυτού του θέματος, καθώς και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, για το εποικοδομητικό τους έργο στην επιτροπή προκειμένου να εκπονηθεί μια έκθεση με την ουσία της οποίας να μπορούμε να συμφωνήσουμε στη συντριπτική μας πλειονότητα. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτήν την έκθεση υπό το πρίσμα των διεθνών προκλήσεων και των δημογραφικών εξελίξεων οι οποίες μας επιβάλλουν τον μετασχηματισμό της Ευρώπης. Το δήλωσα στο παρελθόν και θα το επαναλάβω: η Επιτροπή ξεκίνησε με λάθος τρόπο.

Σημασία έχει η ασφάλεια ενόψει των αλλαγών. Συνεπώς, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι η εργατική νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή μιας ενεργού πολιτικής για την αγορά εργασίας. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση, στη διά βίου μάθηση και στη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων εργασιακής ασφάλειας, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να μετακινούνται σε νέες θέσεις εργασίας στην προηγούμενη επιχείρηση στην οποία εργάζονταν ή σε νέα επιχείρηση. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κάτι θετικό, παρά ως απειλή. Η Επιτροπή ξεκίνησε, λοιπόν, με λάθος τρόπο όταν έθεσε υπό αμφισβήτηση την εργατική νομοθεσία. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από αξιόπιστη εργατική νομοθεσία προκειμένου οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς.

Ποια είναι η κατάσταση επί του παρόντος; Παρατηρείται ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, παρατηρούμε επίσης μια άλλη εξέλιξη. Αυξάνεται ο αριθμός των κακών και επισφαλών θέσεων εργασίας οι οποίες δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και στις οποίες, για παράδειγμα, οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποδυνάμωσης της εργατικής νομοθεσίας. Απεναντίας, επιτυγχάνεται μέσω της καταπολέμησης των κακών θέσεων εργασίας και της βελτίωσής τους, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της ασφάλειας που προσφέρουν, έτσι ώστε να μοιάζουν περισσότερο με τις συνήθεις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αυτή είναι η μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Η Επιτροπή εστιάστηκε επίσης σε επιμέρους στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας, κάτι που είναι ατυχές. Η συλλογική εργατική νομοθεσία ασκεί τεράστιο ρόλο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας. Δεν θα ήταν άσκοπο επίσης να επιστήσουμε την προσοχή στη συλλογική εργατική νομοθεσία και στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι κοινωνικοί εταίροι μέσω του κοινωνικού διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία του. Αυτή η συζήτηση αφορά το μέλλον της εργατικής νομοθεσίας και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την τρέχουσα πραγματικότητα, η οποία συνίσταται στην αύξηση των μη συνήθων συμβάσεων και στο γεγονός ότι καλούμαστε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ασφάλεια της απασχόλησης παρά στην εργασιακή ασφάλεια.

Δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιδιώξουμε τον ορισμό του εργαζομένου σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό πρέπει να εναπόκειται στα ίδια τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο ρόλος τους παραμένει πολύ σημαντικός, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που δεν ανήκουν σε συνδικάτα θα μπορούν να μετέχουν στις διαδικασίες. Το ίδιο, άλλωστε, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επί του παρόντος, ο κατάλογος κοινωνικών εταίρων της Επιτροπής είναι περιορισμένος, ενώ φρονώ ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις απόψεις των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν από πολλές απόψεις την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες της Ομάδας των Φιλελευθέρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος: συγχαίρω τον εισηγητή, αλλά όχι την πλειοψηφία η οποία διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η οποία ενέταξε στην έκθεση αυτές τις τροπολογίες. Η αγορά εργασίας αλλάζει – η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων και νέων τεχνολογιών και η αύξηση του ποσοστού εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών συνεπάγονται ότι θα εμφανιστούν νέες μορφές απασχόλησης.

Οι ανησυχίες της Αριστεράς σχετικά με τις χειρότερα αμειβόμενες και λιγότερο ασφαλείς θέσεις απασχόλησης είναι συνήθως άστοχες. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η εξάπλωση ανελαστικών λύσεων οι οποίες εμποδίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και καταδικάζουν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στην ανεργία, καθώς και η μεταφορά τέτοιων αρνητικών εμπειριών σε χώρες οι οποίες διαθέτουν πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Η γραφειοκρατία με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι παρά μια σύγχρονη μορφή προστατευτισμού, η οποία στρέφεται κυρίως κατά των νέων κρατών μελών, όπως αποδεικνύουν τα παραδείγματα των υποθέσεων Vaxholm και Viking Line, οι οποίες κρίθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για τους λόγους αυτούς, αν εφαρμοστούν οι τροπολογίες τις οποίες πρότειναν οι βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, από τον εισηγητή καθώς και από άλλους, η έκθεση αυτή δεν θα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, τα καθημερινά παραδείγματα εκμετάλλευσης εργαζομένων στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Κάτω Χώρες και η Ρουμανία, όπου εμπλέκονται επίσης άτομα από την Πορτογαλία, καταδεικνύουν ότι ο στόχος που έχει τεθεί, υπό το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας, είναι η διευκόλυνση των απολύσεων μέσω της αλλαγής των περιόδων ειδοποίησης, του κόστους και των διαδικασιών που ισχύουν για τις ατομικές και συλλογικές απολύσεις, καθώς και της ίδιας της έννοιας της άδικης απόλυσης προκειμένου να καταστραφούν οι τρέχουσες συμβατικές σχέσεις.

Επιδιώκεται επίσης η μεταβολή των ωρών και της οργάνωσης της εργασίας, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή η επίθεση κατά των ιδίων των συλλογικών συμβάσεων και της οργάνωσης του εργατικού δυναμικού. Η τοποθέτηση των εργοδοτών και των εργαζομένων στην ίδια πλευρά της ζυγαριάς των συμβατικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενου σύγχρονου συστήματος οργάνωσης της εργασίας υποβαθμίζει την ανάγκη προστασίας της ασφαλούς απασχόλησης και των δικαιωμάτων του πιο αδύνατου κρίκου στις εργασιακές σχέσεις: των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ανάγκη τις θέσεις εργασίας τους και τους μισθούς τους προκειμένου να επιβιώσουν.

Όπως απέδειξαν στο Guimarães στις 5 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι πολεμούν ενάντια σε αυτές τις σοβαρές προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Mato Adrover (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Jacek Protasiewicz για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την εξεύρεση συναίνεσης και ελπίζω ότι θα έχουν επιτυχή έκβαση αύριο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόταν μια κοινή εξέταση σχετικά με το τι σημαίνουν οι κανονισμοί που ρυθμίζουν την αγορά εργασίας, και πιστεύω ότι η Πράσινη Βίβλος έχει προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό.

Νέες προκλήσεις και προβλήματα έχουν προκύψει μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου, όπως η μετανάστευση και η γήρανση του πληθυσμού, και το 1997 – θυμόμαστε ότι ο στόχος ήταν απλά να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα, σε μια εποχή μεγαλύτερου οικονομικού δυναμισμού, υποστηρίζουμε όχι μόνο την πλήρη απασχόληση αλλά επίσης την απασχόληση υψηλής ποιότητας.

Με αυτό εννοώ ότι αναζητούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχειρηματικής διαχείρισης, συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διά βίου μάθηση και, επίσης, σταθερότητα. Σε αυτό το σημείο έχω την πρώτη μου επιφύλαξη σχετικά με την έκθεση.

Η σταθερότητα δεν μπορεί να είναι ασύμβατη με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η έκθεση αποκλείει αυτό το είδος συμβάσεων και υποστηρίζει μόνο τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ξεχνώντας πόσο απαραίτητες είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οι οποίες μπορούν να είναι αορίστου χρόνου και σταθερές, για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η έκθεση επίσης κατηγορεί και ξεχνάει τις προσωρινές συμβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και αναντικατάστατες σε ορισμένους τομείς, όπως ο τουρισμός, η τροφοδοσία, οι οικοδομές και η γεωργία, στους οποίους θα ήταν αδιανόητο να συνταχθούν συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν.

Μια άλλη επιφύλαξη που θέλω να επισημάνω είναι ότι γνωρίζουμε πως τα εργασιακά συστήματα διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Το ίδιο και οι βιομηχανικές σχέσεις, και είναι επομένως πολύ δύσκολο να παραχθεί κοινή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είμαστε περισσότερο υπέρ της επικουρικότητας, και επίσης της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και της συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Φυσικά, δεν θέλουμε να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ενεργεί εν λευκώ σε θέματα εργατικής νομοθεσίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές χώρες και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία από αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήταν πλέον καιρός να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη συζήτηση και μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την πρωτοβουλία της Πράσινης Βίβλου. Ωστόσο, φοβούμαι ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη καλά νέα για τους ευρωπαίους εργαζομένους. Πρέπει να ασκηθεί κριτική στην Πράσινη Βίβλο τόσο για τη μέθοδο που ακολουθήθηκε όσο και για τις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνει.

Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη μέθοδο: εκφράζω τη βαθιά μου λύπη για το γεγονός ότι αυτή η διαβούλευση δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 138 της Συνθήκης, η οποία παρέχει ιδιαίτερο καθεστώς στους κοινωνικούς εταίρους, όταν αυτή άπτεται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής. Αυτή η παρέκκλιση από τη διαδικασία καταγγέλλεται, επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.

Έπειτα, το κυρίως θέμα: μια Πράσινη Βίβλος πρέπει να είναι αμερόληπτη. Πρέπει να θέτει ερωτήματα χωρίς να δίνει εκ των προτέρων απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, προβαίνει σε ισχυρισμούς που έχουν κραυγαλέα ιδεολογικό χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει όταν ασκεί κριτική στο παραδοσιακό μοντέλο πως αυτό παρακωλύει την απασχόληση. Αυτό συμβαίνει, επίσης, όταν δηλώνει ότι η προστασία κατά των απολύσεων είναι εμπόδιο στον δυναμισμό των επιχειρήσεων και καταγράφει την εργασιακή ανασφάλεια ως απόδειξη εκσυγχρονισμού.

Υφίστανται στην Ευρώπη και στο διεθνές δίκαιο δυνάμει της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η σύμβαση αορίστου χρόνου πρέπει να επιβεβαιωθεί ως ο κανόνας. Ο εργαζόμενος πρέπει να προστατεύεται βάσει της νομοθεσίας ή των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή βάσει αμφοτέρων. Αυτός είναι ο λόγος, και επιμένω σε αυτό, που η συλλογική διαπραγμάτευση πρέπει να παραμείνει μείζονα πηγή για την εκπόνηση του εργατικού δικαίου.

Μια λέξη, τέλος, για την έννοια της «ευελιξίας-ασφάλειας», η οποία θεσπίστηκε ως αρχή. Όπως ορίζεται εδώ, δημιουργεί μείζονα ανισορροπία στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει την ευελιξία και θα αφήσει στα κράτη μέλη την αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης της ασφάλειας των εργαζομένων. Οι συμπολίτες μας θέλουν μια Ευρώπη που να προστατεύει τα δικαιώματά τους και το κοινωνικό τους μοντέλο. Ας μην τους δώσουμε την εικόνα μιας Ευρώπης που καταστρέφει τα κοινωνικά κεκτημένα τους. Διακυβεύεται η υποστήριξή τους προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ας μην το λησμονούμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE).(LT) Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα στο έγγραφο το οποίο προετοίμασε ο κ. Protasiewicz: 1) οι μη παραδοσιακές συμβάσεις εργασίας και 2) η έννοια του εργαζομένου.

Όταν εφαρμόζονται μη παραδοσιακές συμβάσεις εργασίας, προκύπτουν διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων, στους οποίους δεν παρέχονται επαρκείς κοινωνικές εγγυήσεις. Εντούτοις, η ευελιξία βοηθά τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις μεταβολές της αγοράς, ενώ βοηθά τους εργαζόμενους να συνδυάζουν ικανοποιητικά την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

Πολλοί Λιθουανοί εργάζονται στην οικοδομική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου εγγεγραμμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα, εργάζονται για λογαριασμό των οικοδομικών επιχειρήσεων, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Παρόλα αυτά, δεν προστατεύονται από τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση κλπ. Ο ορισμός του εργαζομένου πρέπει να στηρίζεται σε αυτήν την πραγματική κατάσταση στον χώρο εργασίας και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς εργασίας, στην οποία ένα άτομο θα μπορεί να βρει κατάλληλη απασχόληση, ενώ οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρουν κατάλληλους εργαζομένους. Το έγγραφο που συζητούμε σήμερα συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Protasiewicz για τον χειρισμό του σημαντικού θέματος της προσαρμογής της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας στις σύγχρονες ανάγκες. Παρότι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κοινοτικός κώδικας εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, παρόλα αυτά, να ενθαρρύνει θετικές και ανταγωνιστικές αλλαγές και κάποιο βαθμό τυποποίησης στον τομέα που άπτεται της εργατικής νομοθεσίας.

Θέλω στο σημείο αυτό να αναφέρω ένα απόσπασμα από τη θέση του πολωνικού συνδικάτου Αλληλεγγύη σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, στο οποίο αναφέρεται ότι, ενώ η κύρια βάση της εργασίας πρέπει να παραμείνει η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία εγγυάται την ενδεδειγμένη προστασία της μονιμότητας της σχέσης εργασίας, αναγνωρίζει τον ορισμό ενός εργαζομένου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ο οποίος θα καλύπτει όλα τα πρόσωπα που εργάζονται υπό καθεστώς εξάρτησης από έναν εργολάβο, περιλαμβανομένων ορισμένων προσώπων τα οποία προσφέρουν εργασία βάσει συμβάσεων αστικού δικαίου. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με έναν σαφή ορισμό της αυτοαπασχόλησης.

Θέλω, τέλος, έστω και με αυτήν τη συνοπτική μορφή, να θίξω μια σειρά σημαντικών ζητημάτων: την εργασία εξ αποστάσεως, ιδίως όταν αφορά νέους γονείς και άτομα με αναπηρίες, και την ανάγκη εξάλειψης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν εκτελούν την ίδια εργασία. Οι λέξεις κλειδιά στη σημερινή συζήτηση πρέπει να είναι: απασχόληση, ευελιξία, ασφάλεια. Δεν έχουν, όμως, σημασία οι λέξεις, αλλά οι άνθρωποι: αφενός, όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα μέσα διαβίωσης των οικογενειών τους μέσω της μισθωτής εργασίας, περιλαμβανομένων των ανέργων και, αφετέρου, οι άνθρωποι που είναι εργοδότες –είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα– καθώς και οι άνθρωποι που αισθάνονται υπεύθυνοι για την επίλυση των όλο και πιο παγκόσμιων προβλημάτων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE).(SK) Συμφωνώ με όσους δεν επιθυμούν να ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο η εργατική νομοθεσία αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις ανάγκες του ανταγωνισμού.

Αναμφίβολα, οι νέες τάσεις της οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη μιας πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας, η οποία συνδέεται με μεγαλύτερο ποσοστό άτυπων και μη παραδοσιακών συμβάσεων εργασίας. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το πλαίσιο είναι το εξής: ποιος πρέπει να αναλάβει τους νέους και αυξημένους κινδύνους που δημιουργεί μια ευέλικτη αγορά εργασίας; Το θέμα δεν είναι μόνο η ενίσχυση της προστασίας όσων βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, καθώς τα άτομα και οι οικογένειές τους θα υποχρεωθούν να εκτεθούν στους κινδύνους, ενώ οι κοινωνικές απώλειες θα αποδειχθούν δυσανάλογα μεγάλες χωρίς μια νέα προσέγγιση η οποία θα στηρίζεται στη θέσπιση ενός προτύπου επωφελούς για όλες τις πλευρές. Σκεφτείτε μόνο τα προβλήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική κρίση. Η εξεύρεση λύσης είναι δύσκολη υπόθεση. Μέχρι στιγμής, μοιάζει να υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών.

Φαίνεται ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός νέου προτύπου στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας, αλλά όχι μόνο με τη στενή έννοια του όρου. Αρχικά, η έννοια της «ευελιξίας-ασφάλειας» στηριζόταν στην υπόθεση ότι τα άτομα μπορούν και πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που επικρατούν σε μια ευέλικτη αγορά εργασίας, αλλά δεν πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος των κινδύνων που δημιουργεί η νέα κατάσταση. Απεναντίας, οι κίνδυνοι έπρεπε να κατανέμονται μεταξύ του ατόμου, του εργοδότη και της κοινωνίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναζήτηση των σωστών λύσεων απαιτεί πολιτική τόλμη. Την τόλμη να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες δεν θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ανταγωνισμού, αλλά θα εκπροσωπούν μια νέα ισορροπία αξιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον κ. Protasiewicz διότι πέτυχε, με τη βοήθειά μας, να μετατρέψει την αρχική του έκθεση σε έκθεση του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω, επίσης, τον κ. Christensen, ο οποίος οργάνωσε μια διαρθρωμένη συλλογική συνεισφορά εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει πτυχές οι οποίες έχουν κεντρική θέση στις τρέχουσες ευρωπαϊκές συζητήσεις, όπως το θέμα του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας. Θέλω να επισημάνω ότι ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αποτελεσματικής και σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της οποίας οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η ύπαρξη των κοινωνικών εταίρων αποτελούν σημαντικό τμήμα της όλης προσέγγισης.

Εξίσου σημαντική είναι η έκκληση προς τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν και να προσαρμόσουν τα συστήματα κοινωνικής τους ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, δηλαδή τη διά βίου μάθηση και κατάρτιση. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση κατέθεσα ορισμένες τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως σημαντικής κινητήριας δύναμης για τη δημιουργία και ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και για την κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΕ στην προσπάθεια βελτίωσης της εργατικής νομοθεσίας είναι σημαντική.

Σημαντική επίσης είναι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της εθνικής εργατικής νομοθεσίας και των κοινωνικών επιθεωρήσεων. Αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των μεταναστών εργαζομένων. Πρέπει άλλωστε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη θέσπισης επαρκώς ευέλικτων μεθόδων και ωραρίων εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων ή των οργανισμών στους οποίους εργάζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δικαίωμα στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ότι δεν πρέπει να αποκλείονται εξαρχής από την εφαρμογή υψηλότερου επιπέδου προστασίας ορισμένες ομάδες εργαζομένων, όπως οι ναυτικοί, τα πληρώματα πλοίων και οι υπεράκτιοι εργαζόμενοι. Προτού ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην έκκληση που απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη του να καταργήσουν τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές εργασίας τους, βελτιώνοντας έτσι την κινητικότητα των εργαζομένων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλοντας στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η εργατική νομοθεσία μπορεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί, όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί, και όχι να αμφισβητείται, η κοινωνική ισορροπία σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Λαμβάνοντας, πρωτίστως, υπόψη τη γήρανση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και, δεύτερον, έναν από τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, με άλλα λόγια την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης, έχω την πεποίθηση ότι το παραδοσιακό πρότυπο των σχέσεων απασχόλησης δεν είναι απαραιτήτως κατάλληλο για τους εργαζόμενους με παραδοσιακές συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι τα εναλλακτικά πρότυπα συμβατικών σχέσεων, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, μπορούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να εκμεταλλεύονται καταλλήλως τη δημιουργικότητα του εργατικού τους δυναμικού, δημιουργώντας έτσι πρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ο καλύτερος τρόπος επίτευξης των ανωτέρω είναι η εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η οποία είναι χρήσιμη για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε σε κοινές προκλήσεις με ευελιξία και διαφάνεια.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος είχε το θάρρος να εξετάσει αυτό το θέμα τόσο λεπτομερώς, καθώς και όλους εσάς για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην αστάθεια των νέων. Σήμερα, προκειμένου να βρει ένα νέο άτομο μια εύλογα ασφαλή θέση απασχόλησης, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει πείρα και να παράσχει τις συστάσεις που του ζητούνται από τους εργοδότες. Ως εκ τούτου, πολλά άτομα δεν αποφασίζουν να ξεκινήσουν οικογένεια πριν από τη μέση ηλικία, και αυτό προφανώς δεν ευνοεί τη δημιουργία μεγάλων οικογενειών· η Ευρώπη πρέπει, λοιπόν, να σκέπτεται και να δρα κατά τρόπο που να διασφαλίσει την επιβίωση και την επικράτηση της ταυτότητας και των χριστιανικών της παραδόσεων τα επόμενα χρόνια.

Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μου για μια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα θεμελιώδη προβλήματα, ενώ συγχρόνως δίνεται αρκετή προσοχή στη σταθερότητα της απασχόλησης με τη μορφή των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες έπρεπε να αποτελούν τον κανόνα.

Είναι επίσης σημαντικό να άρει η Ευρώπη τους περιορισμούς της πρόσβασης των νέων κρατών μελών στις αγορές απασχόλησης, δεδομένου ιδίως ότι οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλονται από τα κράτη εκείνα τα οποία επικαλούνται περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθούν πρακτικές εκτεταμένου εθνικού παρεμβατισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να υιοθετήσουμε συμφιλιωτικό τόνο, δεδομένης της τεράστιας σημασίας των όσων διακυβεύονται. Η Πράσινη Βίβλος για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας έχει ένα μόνο θετικό στοιχείο: μπορεί εύκολα να σκιστεί σε πολλά κομμάτια διότι πρόκειται για ένα απίθανο συνονθύλευμα ανακριβειών και υποκριτικών επισημάνσεων. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή μου την παρέμβαση για να θέσω ορισμένα ερωτήματα.

Γιατί δεν συζητήθηκε το περιεχόμενο της έκθεσης με τους κοινωνικούς εταίρους; Μήπως δεν υπάρχουν τέτοιοι εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Η εργατική νομοθεσία δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε επί 100 χρόνια κατά τρόπο που να επιτρέπει στους εργαζομένους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εργοδότες να λειτουργούν υπό ίσους όρους ανταγωνισμού. Γιατί στην Πράσινη Βίβλο φαίνεται να υποστηρίζεται ότι η ανάγκη για μια τέτοια ισότητα έχει πάψει να υφίσταται; Γιατί στο έγγραφο δεν επισημαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι εργάζονται ήδη χωρίς να προστατεύονται από τις εγγυήσεις της εργατικής νομοθεσίας; Μήπως η Επιτροπή αντιμετωπίζει την εργασία ως εμπόρευμα; Γιατί υποστηρίζεται με τόση έμφαση στην Πράσινη Βίβλο ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι παρωχημένες και ότι το 76% των Ευρωπαίων συμφωνούν με αυτήν τη δήλωση; Γιατί δεν προτείνεται επίσης στην Πράσινη Βίβλο η κατάργηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με βάση τα έγγραφα που έχει υιοθετήσει σε μια περίοδο 100 σχεδόν ετών; Θα μπορούσε μήπως ο κ. Špidla να μου πει αν γνωρίζει ότι, με την εξαίρεση ελαχίστων κρατών μελών, οι υποκριτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων δεν μπορούν να υλοποιηθούν; Γνωρίζει μήπως ότι σε μια σειρά κρατών μελών η ιδέα του κοινωνικού διαλόγου είναι σενάριο φαντασίας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως μέσο υπονόμευσης των συνδικάτων; Όλα αυτά ισχύουν για την Τσεχική Δημοκρατία. Μήπως γνωρίζει ότι τα άτομα που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης είναι πρακτικά αδύνατον να ενταχθούν σε κάποια συνδικαλιστική ένωση; Μήπως γνωρίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας σε μια σειρά χωρών υπάρχουν μόνο στα χαρτιά; Για μία ακόμη φορά, αυτό ισχύει για την Τσεχική Δημοκρατία.

Αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στην προσφάτως δημιουργηθείσα έκφραση «ευελιξία-ασφάλεια», ένα παράδειγμα της ευρωπαϊκής «καινογλώσσας» η οποία υποτίθεται ότι δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με την «ευελιξία-εκμετάλλευση». Αυτό θα ελαχιστοποιήσει, προφανώς, τις διαφορές μεταξύ όσων βρίσκονται εντός και όσων βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να βρεθούν όλοι εκτός.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της εργασιακής νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα, αν και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την απασχόληση είναι πρωτίστως θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Με λυπεί το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι πολύ μονόπλευρη, ενώ λυπούμαι ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι αυτή η Πράσινη Βίβλος αγνοεί εντελώς τις κολοσσιαίες διαφορές που διαπιστώνονται στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για τις θέσεις εργασίας στις οποίες οι γυναίκες και οι άνδρες σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να τυχαίνουν της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης τώρα που ζούμε στον 21ο αιώνα. Θα περίμενα επίσης από την πρόταση να εξετάζει τρόπους εφαρμογής των οκτώ οδηγιών για την ισότητα τις οποίες έχει εγκρίνει η ΕΕ και οι οποίες θα μπορούσαν να εγγυηθούν τη μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών.

Θέλω, τέλος, να επισημάνω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε πολλά από την ΕΕ στον τομέα της προαγωγής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η εργατική νομοθεσία είναι ένα από τα πιο δύσκολα έγγραφα, όσον αφορά τόσο τις νομικές πτυχές όσο και το περιεχόμενο. Δεν περιλαμβάνει μόνον οικονομικές και νομικές πτυχές· περιλαμβάνει επίσης ηθικές πτυχές. Η συμφιλίωση αυτών των πτυχών είναι δύσκολο, και ενίοτε αδύνατο, εγχείρημα, όμως θα προσπαθήσουμε να τις συμφιλιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ποια πρέπει να είναι η μορφή της εργατικής νομοθεσίας του 21ου αιώνα; Πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: πρώτον, πρέπει να είναι ευέλικτη, και να μπορεί να προσαρμόζεται σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δεύτερον, πρέπει να προστατεύει τους εργαζόμενους και να προάγει την ανάπτυξή τους. Τρίτον, πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των εργοδοτών και να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται παραμένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικές. Τέταρτον, πρέπει να επιτρέπει τη βέλτιστη χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού. Πέμπτον, πρέπει να επιτρέπει τον διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Τελευταίο και σημαντικότερο, το δικαίωμα στην εργασία πρέπει να ασκείται υπό ίσους όρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νομοθεσία των κρατών μελών αλλά και ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν το νομικό πλαίσιο που θα συνεχίσει να παρέχει σε εργοδότες και εργαζομένους κάθε τύπου νομική ασφάλεια και κοινωνική προστασία.

Το ερώτημα είναι: Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη αποτελούν συνέπειες ή προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης;

Αποδέχομαι τον εναλλακτικό ρόλο των δύο επιδιώξεων κατά το «η κότα γεννάει το αβγό και το αβγό την κότα».

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας για οικονομική μεγέθυνση και η κατοχύρωση της ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να αποτελούν κοινούς συναινετικούς στόχους από το επίπεδο σχεδιασμού στο επίπεδο της υλοποίησης, με φροντίδα για την αναγκαία ευέλικτη αγορά και για την ενίσχυση της ασφάλειας, πράγμα που αποτελεί διπλή πρόκληση, ώστε να ανεβάσουμε ταχύτητα, κατά την πρότασή σας, κύριε Επίτροπε, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο ανοιχτό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς να προδώσουμε τις αξίες και τα ισχύοντα κοινωνικά πρότυπα.

Οι νέες μορφές απασχόλησης με προαιρετικό χαρακτήρα και εθελοντική αποδοχή διευκολύνουν την είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας ομάδων με ιδιαιτερότητες, όπως οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι και οι γυναίκες. Με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για καινοτόμες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ιδιαίτερη υποστήριξη στις γυναίκες και στα τριπλά τους καθήκοντα.

Διαφορετικές είναι οι ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τα στάδια της ζωής τους και τις επαγγελματικές προοπτικές. Αλλά και κάθε κράτος μέλος έχει τις ιδιαιτερότητές του, ξεχωριστές οικονομικές συνθήκες, διαμορφώνει δε εθνική νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεί συμπλήρωμα και ολοκλήρωση για διασυνοριακές σχέσεις και την επίτευξη μιας ενιαίας ελεύθερης αγοράς.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις δυνατότητες της διά βίου μάθησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και πρέπει να θυμηθούμε ότι με εμπιστοσύνη στις σχέσεις κράτους και κοινωνικών εταίρων, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, υπηρετώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις θα αυξήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση περί εκσυγχρονισμού του εργατικού δικαίου, όπου πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά και όχι προσχηματικά, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να καταδειχθούν οι ριζικές διαφορές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά.

Η Δεξιά ερμηνεύει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχιας ως αποτέλεσμα της ακαμψίας του εργατικού δικαίου. Θεωρεί τη μαύρη εργασία σχεδόν επιβεβλημένη και, για να νομιμοποιήσει όλα τα παραπάνω, έκανε λόγο για ευελιξία με ασφάλεια. Και τι καλύτερο βέβαια από το μοντέλο της Δανίας! Η μόνη όμως περίπτωση εφαρμογής του προϋποθέτει πλήρη οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική εναρμόνιση στα κράτη μέλη.

Η έκθεση που πρόκειται να ψηφίσουμε βελτιώνει, χάρη στη συνολική αντιπρόταση των Σοσιαλιστών, σε πολλά σημεία το αρχικό σχέδιο με επίκεντρο την προστασία των εργαζομένων, η οποία δεν είναι ούτε αιτία της ανεργίας ούτε φιλανθρωπική πράξη. Είναι απλώς ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Και ας μην προσβάλουμε την πραγματικότητα! Οφείλουμε, μπροστά στην ιστορικά πρωτοφανή αύξηση του παραγόμενου πλούτου και την απειλητική ανισοκατανομή του υπέρ των εργοδοτών, να εμβαθύνουμε την έννοια του εργατικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ολιστική προσέγγιση ως προς το θέμα της νομοθεσίας για την απασχόληση, και γι’ αυτό εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή Jacek Protasiewicz, ο οποίος εκπόνησε μια έκθεση εξαιρετικής ποιότητας.

Με την ευκαιρία αυτής της παρέμβασης, θέλω να αναφερθώ στην τραγική θέση στην οποία βρίσκονται οι ξένοι εργάτες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συγκεκριμένες χώρες έχουν ανακαλυφθεί πολλοί καταυλισμοί εργασίας όπου επικρατούσαν συνθήκες δουλείας ή οιονεί δουλείας. Άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό για να κερδίσουν τα προς το ζην πέφτουν στα χέρια αδίστακτων εγκληματιών οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται, τους εξευτελίζουν και ενίοτε τους δολοφονούν. Αυτή η κατάσταση αποτελεί όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνει έκκληση σε όλα τα μέλη του και στις αρχές επιθεώρησης εργασίας και επιβολής του νόμου να εστιάσουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους στη δεινή θέση των ξένων εργαζομένων και στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εκμετάλλευσής τους από εγκληματίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Όπως διαπιστώνετε, μπορούμε ακόμη να υπολογίζουμε στην οπτική επαφή, και αυτό είναι θαυμάσιο. Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα το θέμα της εργατικής νομοθεσίας, για τον απλούστατο λόγο ότι στις αγορές εργασίας της Ευρώπης και των κρατών μελών μας αλλάζουν πολλά πράγματα.

Πράγματι, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη ευελιξίας για την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και από την πλευρά των ιδίων των εργαζομένων, οι οποίοι συχνά επιθυμούν να συνδυάσουν την εργασία τους με την οικογένεια, την εκτεταμένη οικογένεια και άλλες υποχρεώσεις φροντίδας. Αυτή η ευελιξία είναι αναγκαία, τουλάχιστον σε μια κοινωνία στην οποία το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται ενώ το ποσοστό των νεότερων μειώνεται, και στην οποία ο γηράσκων πληθυσμός πιθανότατα δεν επιθυμεί πλέον να εργάζεται για την πλήρη διάρκεια των 40 ή 36 ωρών στην αγορά εργασίας, αλλά επιθυμεί, παρόλα αυτά, να συνεχίσει να απασχολείται σε μια λιγότερο απαιτητική εργασία.

Εάν, ωστόσο –και γι’ αυτό είναι τόσο χρήσιμη η συζήτηση του θέματος– επιθυμούμε αυτήν την ευελιξία και την αναγνωρίζουμε ως κάτι θετικό, αυτό σημαίνει επίσης ότι εξαρχής –και λυπούμαι που η κ. Ματσούκα αποχώρησε από την Αίθουσα, διότι έκανε λόγο για διάλογο μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, αλλά αρνείται να ακούσει τις απόψεις των άλλων– οφείλουμε, παράλληλα με την ευελιξία, να προσφέρουμε και τη σιγουριά, για λογαριασμό όσων επιθυμούν να εργαστούν σε μικρότερες και πιο ευέλικτες θέσεις απασχόλησης, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Αποτελεί σφάλμα –το οποίο ενδέχεται να μπορέσουμε να διορθώσουμε μέσω των τροπολογιών οι οποίες θα εγκριθούν εντός ολίγου– το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται πλέον η εξαιρετικά θετική συνεισφορά της ευελιξίας. Λυπούμαι γι’ αυτό. Θεωρώ επίσης ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα στον αποκλειστικό έλεγχο της αγοράς, διότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την ευελιξία στη σωστή της θέση, σε συνδυασμό με κατάλληλες εγγυήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στη Βρετανία υπάρχουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ενώ στο σύνολο της Ευρώπης υπερβαίνουν τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Ίδρυμα του Δουβλίνου. Πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή άτυπης εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 20 χρόνια· παρόλα αυτά, η εν λόγω ομάδα εργαζομένων στερείται προστασίας της απασχόλησης με βάση την κοινοτική νομοθεσία.

Στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Ανατολική Αγγλία, έως και 80 000 εργαζόμενοι είναι μετανάστες οι οποίοι προέρχονται από τις 8 νέες, λεγόμενες, χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολλοί έρχονται μέσω εταιρειών απασχόλησης και πάρα πολλοί, αν και όχι όλοι, υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Ένα παράδειγμα είναι οι εργαζόμενοι τους οποίους εντόπισε το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Επικοινωνίες, απασχολούνται από τη British Telecom στο Norwich, το Ipswich και το Brentwood και έχουν χάσει δύο διαδοχικές αυξήσεις μισθών, δικαιούνται διακοπές 16 –και όχι 25– ημερών και πληρώνονται 50% λιγότερες υπερωρίες από ό,τι οι μόνιμοι συνάδελφοί τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Bernard Matthews στο Norfolk και το Suffolk, το 60% των οποίων είναι προσωρινοί εργαζόμενοι οι οποίοι προέρχονται από την Πορτογαλία και έλαβαν μόλις 19 βρετανικές λίρες ημερησίως για έξι ημέρες όταν απολύθηκαν εξαιτίας της γρίπης των πτηνών.

Το σχόλιό μου προς την Επιτροπή είναι ότι προσφέρετε «συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας». Διαπιστώνουμε, και μάλιστα χαιρετίζουμε, ένα μέρος της ευελιξίας, όμως πού είναι η ασφάλεια όταν αυτή δεν καλύπτει τους εργαζομένους σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης; Προς την επικείμενη πορτογαλική Προεδρία, το σχόλιό μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας εύλογος συμβιβασμός όσον αφορά τις προθεσμίες, όμως η οδηγία αυτή δεν έχει ποτέ τεθεί σε ψηφοφορία μετά τη διεύρυνση της ΕΕ. Θέστε την σε ψηφοφορία, για να δούμε ποια είναι η άποψη της πλειοψηφίας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την οδηγία. Το ίδιο πρέπει να πράξει στο σύνολό της η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται πρωτίστως στις ΜΜΕ και στις προσωπικές εταιρείες. Οι εργοδότες αυτοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Για τον λόγο αυτόν, και ενόψει του ευρέος φάσματος εργασιακών παραδόσεων, επιχειρηματικών συμβάσεων και τύπων επιχειρήσεων στις αγορές εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, στόχος προτεραιότητας της ΕΕ πρέπει να είναι η κατάρτιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία θα ενισχύει τη θέση των ΜΜΕ, δημιουργώντας συγχρόνως νέες θέσεις εργασίας μέσω βελτιώσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Η πείρα μας διδάσκει ότι, για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπερωρίες, η οποία αντιμετώπισε τις αντιρρήσεις πολλών κρατών μελών της ΕΕ, δεν πρέπει να ενσωματωθεί στην εργατική νομοθεσία και πρέπει να αναθεωρηθεί. Ο λόγος είναι ότι οι περιορισμοί στις υπερωρίες απειλούν πολλούς τομείς της οικονομίας, είτε μιλάμε για τους εργαζόμενους στους τομείς της υγείας, των ορυχείων ή των κοινωνικών υπηρεσιών, είτε για τους πυροσβέστες.

Αυτόν τον μήνα, στη χώρα μου (Σλοβακία) το εθνικό κοινοβούλιο ενέκρινε νέα εργατική νομοθεσία η οποία προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις ειδικότερα από τις ΜΜΕ. Η κυβέρνηση επεδίωκε να ενισχύσει τη θέση των συνδικάτων και να αυξήσει τις αρμοδιότητές τους. Γεγονός είναι ότι, χάρη στις πιέσεις της αντιπολίτευσης και ομάδων εργοδοτών, η αρχική κυβερνητική πρόταση τροποποιήθηκε σημαντικά, αποκαθιστώντας ένα είδος ισορροπίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων των συνδικάτων και των εργοδοτών στο τελικό νομοσχέδιο. Επιπλέον, μέσω τροπολογίας την οποία κατέθεσε το κόμμα SDKÚ-DS κατέστη δυνατή η τροποποίηση του ορισμού της «εξαρτημένης εργασίας» κατά τρόπο που να μην απειλεί τις προσωπικές επιχειρήσεις. Χάρη σε περισσότερα από 600 σχόλια που διατυπώθηκαν κατά την προετοιμασία, και σε δεκάδες ακόμη στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, κατέστη δυνατή η τροποποίηση της αρχικής πρότασης του Smer SD, αποτρέποντας έτσι την οπισθοδρόμηση της σλοβακικής εργατικής νομοθεσίας στον προηγούμενο αιώνα.

Τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, αντικατοπτρίζουν μια αποτυχία η οποία απαιτεί τη λήψη επειγόντων μέτρων, και γι’ αυτό χαιρετίζω την προσέγγιση του εισηγητή, κ. Jacek Protasiewicz, στην έκθεση του οποίου προτείνονται λύσεις για την υλοποίηση ενός οράματος που ταιριάζει στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Εντούτοις, με ανησυχεί η διατύπωση του κειμένου μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία δεν μπορώ να στηρίξω εάν δεν εγκριθούν οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο εισηγητής εξ ονόματος της πολιτικής μας ομάδας (της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών). Ορισμένα σημεία του σχεδίου έκθεσης παρουσιάζουν μια παρωχημένη και μη ισορροπημένη άποψη σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα στις αγορές εργασίας της Ευρώπης, και για τον λόγο αυτόν στην έκθεση καταβάλλεται προσπάθεια προστασίας μόνο των εργαζομένων. Μια τέτοια ερμηνεία της εργασιακής πολιτικής μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία δεν θα υπάρχει τίποτε από το οποίο να πρέπει να προστατευθούν, καθώς θα είναι άνεργοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε την έκθεση Protasiewicz χωριστά από την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο συντάκτες για την εργασία τους.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακόμα ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Επίσης, διαφαίνεται ότι υπάρχει σαφής ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού της ροής πληροφοριών και της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών. Επίσης, τα σχετικά μέτρα ελέγχου είναι ακόμα ανεπαρκή. Θεωρώ απολύτως απαραίτητη μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας και της παροχής υπηρεσιών, αφενός, και της προστασίας της εργασίας, αφετέρου. Κατά την άποψή μου, μια σχετική ρύθμιση είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέσον αντιμετώπισης του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να επεκταθεί και να ενταθεί. Επίσης, πρέπει να θεσπιστούν ανάλογα μέτρα ελέγχου. Εδώ, ασφαλώς, θα βοηθούσε αν η Επιτροπή έδινε ακριβέστερα στοιχεία στις κατευθυντήριες γραμμές της. Για την εξασφάλιση της προστασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ζητώ να διεξάγουν οι χώρες υποδοχής τις ανάλογες εξετάσεις και ελέγχους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία των εποπτικών αρχών των κρατών μελών με την καθιέρωση μιας διαρκούς πλατφόρμας για διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, ζητώ προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα αυτά τα ζητήματα. Μόνο η ισορροπία θα μας φέρει περισσότερη απασχόληση και συνακόλουθα περισσότερη ασφάλεια και ευημερία για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Consider că acest raport este unul echilibrat şi care reflectă diversitatea relaţiilor de muncă de pe teritoriul Uniunii Europene, dar şi a poziţiilor politice faţă de un subiect care dă naştere unor discuţii aprinse.

Atingerea unui echilibru în relaţia dintre angajat şi angajator, în care ambele părţi au de câştigat, trebuie să fie o prioritate a Uniunii Europene. În acest cadru, al flexibilităţii şi al securităţii, angajatorul câştigă mai multă forţă de muncă, iar angajatul mai multă protecţie pentru tipul de contract flexibil.

Pentru România, unde avem un rezervor important de forţă de muncă în zona rurală, contractele de muncă flexibile sunt o soluţie pentru a intra pe piaţa muncii fără a pierde din drepturile sociale de care beneficiază angajaţii cu contract clasic. Aceasta ar asigura o integrare mai rapidă pe piaţa muncii a lucrătorilor din zona rurală, care vor putea să participe la creşterea economiei din anii următori şi să beneficieze de ea.

Apreciez atenţia pe care raportul o acordă sprijinirii familiei. Multe dintre aceste contracte flexibile sunt alese de femei care trebuie să facă faţă unei presiuni din ce în ce mai mari de a concilia viaţa profesională cu cea familială.

În sprijinul tinerilor aş fi dorit ca raportul să încurajeze mai mult utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării ca instrumente principale în modul de lucru. Munca la distanţă în condiţii de maximă mobilitate este o tendinţă deja prezentă pe care trebuie să o folosim în beneficiul celor mai bine pregătiţi pentru ea.

Pentru reducerea muncii la negru trebuie să încurajăm angajatorii să declare relaţiile de muncă fără să fie dezavantajaţi economic. O parte din acest fenomen este cauzată de restricţiile pe care unele state membre încă le menţin pentru lucrătorii din ţările care au aderat recent la Uniunea Europeană. Este o discriminare inutilă care creează atât probleme de administrare pentru statele respective cât şi riscuri pentru lucrători. De aceea consider ca eliminarea perioadelor de tranziţie impuse de aceste state membre va avea ca efect direct reducerea muncii la negru.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE) (PL) Κύριε Πρόεδρε, η τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σημαντική μόνο για την ασφάλεια και την προστασία των θέσεων εργασίας, αλλά έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο για τα επίπεδα της απασχόλησης. Πραγματοποιήσαμε μακρές συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσον ο παγκόσμιος ανταγωνισμός επιβάλλει την αλλαγή του τρέχοντος προτύπου εργατικής νομοθεσίας. Η γνώμη μου είναι ότι η αλλαγή αυτή είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένη.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρούμε τη σταδιακή και όλο και ταχύτερη υποχώρηση των παραδοσιακών μορφών της εργατικής νομοθεσίας και του γενικότερου προτύπου απασχόλησης. Αυτό το φαινόμενο είναι μια μορφή αντίδρασης στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, η οποία είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία και, είτε μας αρέσει είτε όχι, από εμάς τους ίδιους εξαρτάται το αν οι κοινωνίες μας θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μας προσφέρει.

Η καταπολέμηση των αρνητικών πτυχών της παγκοσμιοποίησης απαιτεί πολύ πιο ευέλικτη εργατική νομοθεσία, με παράλληλη διατήρηση των σημερινών επιπέδων ασφάλειας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τρέχον επίπεδο ασφάλειας της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να ενισχύσουμε περισσότερο την εργασιακή ασφάλεια, όμως χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία και κινητικότητα, καθώς και ελευθέρωση των αγορών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Παρά τις ρυθμίσεις, η ευελιξία κυριαρχεί όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Επί του παρόντος, το 40% όλων των μορφών απασχόλησης είναι άτυπες, ενώ είναι υπεύθυνες για το 60% των νέων θέσεων απασχόλησης. Εν τέλει, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα μέχρι στιγμής, τα δύο τρίτα των άτυπων μορφών απασχόλησης θα μετατραπούν στην παραδοσιακή μορφή, δηλαδή σε μόνιμες συμβάσεις εργασίας.

Οι παραδοσιακές δομές της εργατικής νομοθεσίας δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές πραγματικότητες. Στις σύγχρονες οικονομίες, οι οποίες στηρίζονται στις υπηρεσίες, ή σε αυτές που στηρίζονται στις ΜΜΕ, μια πιο ευέλικτη και άτυπη προσέγγιση ενδέχεται να είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Βεβαίως, η ευελιξία δεν αρκεί εάν δεν συνοδεύεται από κινητικότητα των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτόν, ζητώ το πλήρες άνοιγμα της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εργαζομένους από όλα τα κράτη μέλη. Τώρα γνωρίζουμε ότι τα οφέλη από την ελευθέρωση των αγορών εργασίας δεν τα απολαμβάνουν μόνο οι μετανάστες εργαζόμενοι, αλλά και οι χώρες οι οποίες αποφάσισαν να ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους.

Καμία οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να είναι ανταγωνιστική χωρίς επιχειρήσεις οι οποίες να λειτουργούν ομαλά και να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά, υπό την επιδέξια διοίκηση ικανών διευθυντών και ιδιοκτητών. Ακόμη, όμως, και οι επιχειρήσεις με τους καλύτερους διοικητικούς μηχανισμούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ικανό εργατικό δυναμικό. Η μια πλευρά χρειάζεται την άλλη για την επιβίωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ανάγκη εκσυγχρονισμού της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των καινοτομιών του 21ου αιώνα θέτει δύσκολες προκλήσεις στη σημερινή αγορά εργασίας, και προπαντός σε όλους όσοι αναζητούν μια νέα εργασία, μια ποιοτική εργασία που θα εναρμονίζεται με άλλες διαστάσεις της προσωπικής τους ζωής.

Όπως ορίζει η στρατηγική της Λισαβόνας, ο συνδυασμός της ευελιξίας στην εργασία –χαρακτηριστικό μιας ανταγωνιστικής και παγκοσμιοποιημένης αγοράς– με την ασφάλειας της απασχόλησης –δικαίωμα/καθήκον κάθε ευρωπαίου πολίτη– απαιτεί την εκμετάλλευση όλων των επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να παράσχουμε τα αναγκαία μέσα που θα προσελκύσουν τις επιχειρήσεις, προσαρμόζοντας την τεχνική κατάρτιση και την εξειδίκευση των ατόμων στις νέες τεχνολογίες.

Η ευρωπαϊκή κοινωνία διανύει μια κρίση εκπαίδευσης και κατάρτισης που εμποδίζει ή επιβραδύνει την απόκτηση προσόντων και γνώσεων. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην κατάρτιση των νέων αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο για την επιβεβαίωση του δικαιώματος στην εργασία. Μεταξύ των άλλων η Πράσινη Βίβλος θέτει και αυτήν την πρόκληση.

Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε όσον αφορά τον συγκερασμό των διαφορετικών απόψεων που προέκυψαν από τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πολύ χρήσιμη Πράσινη Βίβλο της. Το έργο της Επιτροπής οδήγησε στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, πράγμα που μας επέτρεψε εν τέλει να διεξαγάγουμε τη σημερινή συζήτηση. Φρονώ ότι το γεγονός ότι έχει διατυπωθεί με την παρούσα της μορφή –καθώς και το γεγονός ότι η Επιτροπή προέβη σε τόσο ευρείες και έντονες διαβουλεύσεις– έχει σίγουρα εμπλουτίσει και τις δικές μας διαβουλεύσεις. Ευελπιστώ πάντως ότι, μετά τη λήξη της αυριανής ψηφοφορίας, μετά τις ψηφοφορίες επί του συνόλου των τροπολογιών, ο Επίτροπος ίσως να κρίνει σκόπιμο να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για τη θετική υποδοχή που επιφυλάξαμε στο έργο του, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Έγινε ήδη αναφορά στον εισηγητή και στο εξαίρετο έργο που έχει επιτελέσει, και θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ με αυτά τα σχόλια. Πολλά σχόλια έγιναν από διάφορους συναδέλφους σχετικά με τη λέξη «ευελιξία». Νομίζω ότι ο εισηγητής αναγνώρισε με μεγάλη ευελιξία τη βασιμότητα των ανησυχιών που εκφράζουν τα μέλη άλλων πολιτικών ομάδων, όμως θεωρώ ότι αντίστοιχη ευελιξία επέδειξαν και οι σκιώδεις εισηγητές υιοθετώντας τη θέση του εισηγητή. Θέλω, λοιπόν, να τους ευχαριστήσω όλους για τις προσπάθειές τους. Νωρίτερα στη συζήτησή μας, ο κ. Szymański ανέφερε ότι δεν μπορεί να συγχαρεί την επιτροπή για το έργο της. Κατανοώ αυτό το σχόλιο. Θα του πω απλώς ότι, ενόψει του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που είχε στη διάθεσή της, η έκθεση την οποία εκπόνησε η επιτροπή ήταν κατ’ ουσίαν μια προσωρινή έκθεση. Είμαι πεπεισμένος ότι η έκθεση που θα προκύψει από την αυριανή ψηφοφορία και την έγκριση των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο Σώμα θα στηρίζεται σε σημαντικά διαφορετική βάση και ότι ένα δυνητικά αμφιλεγόμενο θέμα θα καταλήξει στην έκφραση ενός σαφώς ομόθυμου μηνύματος.

Τέλος, καλώ την Επιτροπή, κατά την ανάλυση των συζητήσεών μας, να μελετήσει τα στοιχεία που αφαιρούνται από την έκθεση μεταξύ του σταδίου της επιτροπής και του τρέχοντος σταδίου. Νομίζω ότι αυτό θα αποστείλει ένα σημαντικό μήνυμα. Καλώ επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τα στοιχεία που θα παραμείνουν στο κείμενο. Θέλω να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή στην παράγραφο 10 σχετικά με το θέμα του χρόνου εργασίας και την ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Δεν αρκεί να δηλώνουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Καλούμε την Επιτροπή να επιδείξει την ίδια ευελιξία ως προς την προώθηση αυτού του πολύ δύσκολου και ευαίσθητου θέματος.

Θέλω, τέλος, να μνημονεύσω τους βοηθούς μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στους βοηθούς των βουλευτών του ΕΚ, αλλά και στους βοηθούς των κοινοβουλευτικών μας ομάδων. Πολύ συχνά είναι οι λησμονημένοι ήρωες και ηρωίδες. Φρονώ ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει υπήρξαν αξιόλογες, ιδίως ενόψει των πολύ περιορισμένων χρονικών περιθωρίων. Νομίζω, λοιπόν, ότι μπορώ να τους συγχαρώ εξ ονόματος όλων μας για όλα όσα έχουν κάνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι η συζήτηση για την εργατική νομοθεσία υπήρξε ευρεία και βαθυστόχαστη, συχνά δε και πολύ ζωηρή. Αυτό είναι φυσικό μιας και το θέμα της εργατικής νομοθεσίας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που μας απασχολούν και βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος αποτέλεσε τη βάση για αυτήν την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη συζήτηση. Εκφράστηκαν περισσότερες από 450 διαφορετικές απόψεις, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ τον συνήθη όσον αφορά μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια Πράσινη Βίβλο. Είναι επίσης σαφές ότι δεν υποστηρίζεται ότι η Πράσινη Βίβλος επιλύει το θέμα της εργατικής νομοθεσίας· απεναντίας, περισσότερο μάλλον θέτει ερωτήματα. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτά τα ερωτήματα και στη συνέχεια θα προσφέρει απαντήσεις.

Θεωρώ ότι η συζήτηση στο Σώμα καταδεικνύει ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές για επίτευξη συναίνεσης σχετικά με ορισμένα από τα βασικά στοιχεία. Θα αναφέρω ορισμένα εξ αυτών τα οποία θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικά. Το πρώτο είναι η ανάγκη πραγματοποίησης ουσιαστικού διαλόγου. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το επίπεδο κοινωνικού διαλόγου σε ορισμένα κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλό, φρονώ ότι πρόκειται για μια συνιστώσα θεμελιώδους σημασίας. Γι’ αυτό πάνω από όλα προσφέρουμε άμεσες ενισχύσεις για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιδίως μέσω της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους.

Το δεύτερο θέμα που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν υφίσταται σε κενό και ότι κάθε συζήτηση επί του θέματος θα είναι πάντα ευαίσθητη και θα έχει αντίκτυπο στους κοινωνικούς εταίρους. Θεωρώ επίσης ότι η μελλοντική ανάπτυξη της εργατικής νομοθεσίας απαιτεί την αποφυγή κάθε μέτρου το οποίο θα οδηγούσε σε αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, σε αύξηση της ανασφάλειας στην απασχόληση ή σε υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Φαίνεται ότι η κατάσταση των εργαζομένων οι οποίοι τυπικά θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι αλλά οικονομικά είναι εξαρτημένοι από έναν βασικό καταναλωτή ή εργοδότη, ο οποίος είναι η πηγή του εισοδήματός τους, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η εργατική νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί ενεργητικά προκειμένου να προστατευθούν και να υποστηριχθούν οι θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και να καταπολεμηθεί η άτυπη εργασία.

Αξιότιμοι βουλευτές, τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα τα οποία δεν εντάσσονταν στους βασικούς προσανατολισμούς της συζήτησης και τα οποία πιθανόν δεν θα απαντηθούν ούτε κατά την ψηφοφορία, γι’ αυτό ζητώ να μου επιτρέψετε να τα θίξω εδώ. Θέλω να τονίσω ότι η κοινωνική προστασία αποτελεί προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησης, και όχι συνέπειά της. Οι αγορές εργασίας με πολύ αδύναμη προστασία της εργασίας –όπως στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα– δεν προσφέρουν πραγματικά αποτελεσματικές συνθήκες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ήδη μια οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, και σε εύλογο χρόνο θα συζητήσουμε μια σειρά ερμηνειών που της έχουν δοθεί. Συνεπώς, υφίσταται ήδη ορισμένο πρότυπο, παρότι μπορεί να φανταστεί κανείς διαφορετικές εξελίξεις.

Τέθηκε επίσης το θέμα των γραφείων απασχόλησης. Θέλω να επισημάνω ότι η πορτογαλική Προεδρία έχει, λίγο έως πολύ, εντάξει το θέμα αυτό στο πρόγραμμά της, οπότε θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας να σημειωθεί κάποιος βαθμός επιτυχίας, κάτι που απαιτείται άλλωστε επειγόντως. Η περιγραφή της ανάπτυξης στην αγορά των γραφείων απασχόλησης την οποία μας παρουσίασε ο αξιότιμος βουλευτής ήταν, κατά τη γνώμη μου, πολύ ακριβής. Η δυναμική αυτής της αγοράς είναι σαφής, όπως και ορισμένα φαινόμενα τα οποία μπορούν οπωσδήποτε να θεωρηθούν δείκτες πιθανού κοινωνικού ντάμπινγκ.

Αξιότιμοι βουλευτές, η αγορά εργασίας μεταβάλλεται δραστικά και είναι άκρως σημαντικό να βρούμε ορισμένες γενικές απαντήσεις, σε επίπεδο ΕΕ, αλλά κυρίως στα ίδια τα κράτη μέλη, που είναι σε θέση να επιβάλουν την εργατική νομοθεσία και είναι ικανά, αφενός, να στηρίξουν τη συλλογική μας ικανότητα, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και ισχύ ως κοινωνίας και, αφετέρου, να εγγυηθούν την αναγκαία ασφάλεια των εργαζομένων κατά τον 21ο αιώνα. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως η συζήτηση με έπεισε ότι η έκθεσή σας έχει πιθανότητες έγκρισης, οπότε θα περιμένω το τελικό αποτέλεσμα με ενδιαφέρον.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTHE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 11 Ιουλίου 2007.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Protasiewicz για την επαγγελματική και δύσκολη έκθεση που εκπόνησε. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινήσαμε δημόσιο διάλογο σχετικά με τις κατευθύνσεις ως προς τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, της επίμονης διαρθρωτικής ανεργίας και των δημογραφικών τάσεων οι οποίες δεν ευνοούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κόσμος γύρω μας και οι επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση καταδεικνύουν ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια ΕΕ η οποία θα εφαρμόσει μια κοινή πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία θα χρησιμοποιεί ως πρότυπο την κοινή ενεργειακή πολιτική. Η ανάγκη για μια κοινή πολιτική καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο αδυνατούν να λύσουν ακόμη και οι πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου η ανεργία ενδέχεται σύντομα να αγγίξει το 10%.

Διατηρώ τις αμφιβολίες μου όσον αφορά την πρόταση για έγκριση κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι βάσεις ενός συστήματος ελαχίστων κοινωνικών προτύπων, όπως προτείνεται στην αιτιολογική σκέψη ΙΘ. Κατά τη γνώμη μου, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι τόσο μεγάλες αυτήν τη στιγμή ώστε η πρόταση να καθίσταται απλούστατα ανεφάρμοστη. Οι ελάχιστες ποσοστώσεις πρέπει να ρυθμίζονται με ανεξάρτητο τρόπο από τα κράτη μέλη ανάλογα με το επίπεδο οικονομικής τους ανάπτυξης, την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους και τις παραδόσεις τους.

Πολλά από τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η απασχόληση έχει αυξηθεί χάρη στις «άτυπες» συμβάσεις. Το δίλημμα που προκύπτει, συνεπώς, δεν είναι η βάση επί της οποίας απασχολείται ένα άτομο, αλλά το κατά πόσον εργάζεται ή όχι. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα των κρατών μελών και της ΕΕ συνολικά τα επόμενα χρόνια, εστιάζοντας κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Συγχαίρω θερμά τον εισηγητή για την έκθεσή του, στην οποία μας προσφέρει μια ρεαλιστική ανάλυση των αλλαγών που απαιτούνται στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Κατά τη γνώμη μου, η εργατική νομοθεσία εξακολουθεί σε ορισμένες χώρες να είναι αναχρονιστική και ανίκανη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί σαφή και ευέλικτη εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης και κατάρτισης οι οποίες τους βοηθούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το βασικό πρόβλημα για την αγορά εργασίας είναι η γραφειοκρατία που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, η οποία καθυστερεί την εξέλιξή τους. Η εξάλειψη των εμποδίων στον τομέα των ΜΜΕ συνεπάγεται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Ο εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας πρέπει να έχει ως βάση την ενεργό στήριξη της αγοράς εργασίας. Πρέπει να έχει ως βάση την προαγωγή της έναρξης της απασχόλησης αλλά και της αλλαγής θέσεων απασχόλησης, καθώς και τη διαρκή κατάρτιση για την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εντούτοις, αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με μια υπέρμετρα προστατευτική πολιτική απασχόλησης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την τεχνητή διατήρηση θέσεων απασχόλησης τις οποίες δεν έχει ανάγκη η αγορά, και η οποία αποδυναμώνει τη θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά.

Μία από τις βασικές επιπτώσεις της τεχνητής διατήρησης θέσεων απασχόλησης είναι το υψηλό κόστος συντήρησης του προσωπικού, ή η αναστολή της εξέλιξης των εργαζομένων λόγω έλλειψης ευκαιριών εκ νέου κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενώ από την άλλη πλευρά η τεχνητή διατήρηση θέσεων απασχόλησης κατατείνει συνήθως στη σταδιακή υπονόμευση μιας επιχείρησης και στην εξαφάνισή της από την αγορά.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να στηρίζουμε ενεργά τις θέσεις απασχόλησης, αντί να τις προστατεύουμε με κάθε τίμημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, η επιτάχυνση του εμπορίου: τόσες πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αύριο ακόμη πιο έντονα σε σύγκριση με σήμερα.

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι διαχειρίζεται αυτά τα θέματα μόνο του, και πράγματι μέσω συντονισμένης δράσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτευχθεί η επιτυχία της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, χαίρομαι για την έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ο στόχος της είναι κάτι περισσότερο από αξιέπαινος, είναι ζωτικής σημασίας.

Πρέπει να επαναξιολογηθεί η εργασία, να προσαρμοστεί στους σημερινούς καιρούς το νομοθετικό της πλαίσιο και θα είναι αναγκαίο να επιτρέψουμε σε αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν, μέσω της ανάπτυξης ελκυστικών προγραμμάτων κατάρτισης, και σε αυτούς που μπορούν να εργαστούν περισσότερο, να το πράξουν, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Η ευελιξία δεν σημαίνει το τέλος των προστατευτικών κανόνων, σημαίνει ότι αυτοί οι κανόνες θα καθοριστούν με ελεύθερη διαπραγμάτευση, κατάλληλη για τις ανάγκες του καθενός, ανάγκες που θα εκφράζονται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος θα ενθαρρύνεται.

Η Γαλλία ξεκίνησε ήδη αυτόν τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και επομένως, με ικανοποίηση, επικροτώ αυτήν την έκθεση, που συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί στη Γαλλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα ευπρόσδεκτο και γενναίο βήμα προόδου, με το οποίο ξεκινά η συζήτηση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας. Είμαι υποστηρικτής μιας σύνθετης προσέγγισης, καθώς και ισορροπημένων τεχνικών τροπολογιών. Δεν θεωρώ σωστό το γεγονός ότι ορισμένοι εκθειάζουν τις άτυπες μορφές απασχόλησης και συνιστούν τόσο στους εθνικούς όσο και στους κοινοτικούς νομοθέτες να αναγνωρίσουν σε πολιτικό επίπεδο την προτεραιότητα αυτών των άτυπων μορφών έναντι των παραδοσιακών συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια άτυπη σύμβαση πρέπει να θεωρείται καθαυτή πιο σημαντική, απλώς και μόνο επειδή είναι άτυπη.

Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρώ επίσης ότι θα είναι σωστό να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε νομοθετικά, διοικητικά ή εκτελεστικά μέτρα προκειμένου να υποχρεώσουμε τους επιχειρηματίες να κάνουν ευρύτερη χρήση των παραδοσιακών συμβάσεων απασχόλησης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, υπό τις συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, οι οικονομίες μας είναι υποχρεωμένες να έρθουν αντιμέτωπες με εξωτερικούς οικονομικούς περιορισμούς, στους οποίους πρέπει να αντιδρούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η προσέγγισή μας όσον αφορά το δύσκολο αυτό ζήτημα θα είναι ισορροπημένη εφόσον αναγνωρίσουμε ότι τόσο οι παραδοσιακές όσο και οι άτυπες μορφές απασχόλησης είναι δικαιολογημένες. Πρέπει δε να τεθεί στη διάθεση των επιχειρηματιών ευρύ φάσμα πιθανών τύπων συμβάσεων και, ενόψει των προκλήσεων του 21ου αιώνα, πρέπει συγχρόνως να προσφέρουμε νέες λύσεις σε αναρίθμητα παλαιά προβλήματα. Όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας, τόσο οι νομοθέτες της ΕΕ όσο και οι εθνικοί νομοθέτες καλούνται να αναλάβουν πολύ σημαντικά καθήκοντα.

 

14. Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή για την απόσπαση εργαζομένων (0-0041/2007-B6-0312/2007), του κ. Andersson, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE), εισηγητής. – (SV) Νομίζω ότι ο Ζακ Ντελόρ είχε πει ότι η εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών δεν θα είναι ποτέ επιτυχημένη χωρίς μια ισχυρή κοινωνική διάσταση. Γιατί το είπε αυτό; Εκείνο που εννοούσε ήταν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις κακές εργασιακές συνθήκες, τους χαμηλούς μισθούς και άλλα παρόμοια μέσα προκειμένου να ανταγωνιστούμε ο ένας τον άλλον στην εσωτερική αγορά. Γιατί όχι; Διότι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν θα δέχονταν ποτέ μια τέτοια πολιτική. Η συζήτηση περί συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας καταδεικνύει επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους χαμηλούς μισθούς και τις κακές εργασιακές συνθήκες ως μέσα ανταγωνισμού με χώρες εκτός της ΕΕ. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση ούτε εντός της ΕΕ.

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να προσεγγίσουμε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους όσον αφορά τις αμοιβές, τον χρόνο εργασίας και άλλες πτυχές των εργασιακών συνθηκών. Έχει συζητηθεί το θέμα της θέσπισης ελάχιστων κανόνων, όμως, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση Laval, δεν πρέπει να εφαρμοστούν ελάχιστοι, αλλά κανονικοί κανόνες. Σε αυτήν την πρόταση καταλήγει στη γνωμοδότησή του ο Γενικός Εισαγγελέας. Αυτό είναι σημαντικό για τους εργαζομένους. Είναι σημαντικό προκειμένου να εργάζονται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, ενώ είναι επίσης σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Χωρίς αυτούς τους κανονισμούς, θα ευνοούσαμε τις επιχειρήσεις οι οποίες καταβάλλουν χαμηλούς μισθούς και στις οποίες υπάρχουν άθλιες συνθήκες εργασίας. Δεν θα υπήρχε ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό – κάτι που είναι σημαντικό τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή έχει καταλήξει σε μια ερμηνεία. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν στοιχεία της με τα οποία συμφωνούμε, όμως υπάρχουν επίσης στοιχεία με τα οποία διαφωνούμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τα στοιχεία με τα οποία συμφωνούμε. Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών των διαφόρων κρατών μελών είναι αναγκαία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνει να δραστηριοποιούνται σε διαφορετική χώρα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένες για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν τη χώρα. Στον τομέα αυτόν μπορούμε να επιτύχουμε πολλά στο μέλλον.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει τη νομολογία και έχει ενίοτε προσφέρει υπερερμηνείες, όμως έχει επίσης συχνά προσφέρει ορθές ερμηνείες. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, δεν έχουμε αντιρρήσεις για την ερμηνεία της Επιτροπής· όσον αφορά, όμως, μια σειρά άλλων θεμάτων, δεν συμμεριζόμαστε την προσέγγιση της Επιτροπής.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά την υποχρέωση ύπαρξης ενός εκπροσώπου. Σε αυτόν τον τομέα η Επιτροπή έχει προβεί σε υπερερμηνεία της υφιστάμενης αντίληψης περί δικαιοσύνης. Η υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος αφορά την ανάγκη να υποχρεούται ο εκπρόσωπος να διαμένει στη χώρα στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα. Δεν θεσπίζουμε αυτήν την υποχρέωση. Τούτου λεχθέντος, είναι σημαντικό να είναι σε θέση οι χώρες να προβάλλουν απαιτήσεις έναντι του εκπροσώπου, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά έχει ουσιαστική εντολή να εκπροσωπεί την επιχείρηση. Αυτό είναι σημαντικό στη χώρα μου, στην οποία εφαρμόζουμε συλλογικές συμβάσεις, ενώ είναι επίσης σημαντικό σε άλλες χώρες, από την οπτική γωνία των αρμοδίων αρχών καθώς και, για παράδειγμα, όσον αφορά τις συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας. Πρέπει να είναι δυνατόν να προβάλλονται απαιτήσεις έναντι ενός εκπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να μιλά εξ ονόματος της επιχείρησης.

Το επόμενο θέμα είναι η κοινωνική τεκμηρίωση. Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποθέσεις στις οποίες αναφέρεται η Επιτροπή. Εν προκειμένω μας απασχολεί η υπόθεση του Βελγίου και το θέμα του κατά πόσον τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι παράλογο· ως προς αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Εντούτοις, η τεκμηρίωση είναι αναγκαία προκειμένου να είναι γνωστό ποιος απασχολείται σε μια επιχείρηση και με ποιες αμοιβές και ώρες εργασίας. Οι πληροφορίες αυτού του είδους είναι αναμφίβολα αναγκαίες κατά την περίοδο που διαρκεί η απασχόληση, καθώς και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στη συνέχεια. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι σε αυτά τα θέματα συμβαίνουν και ορισμένες απάτες, γι’ αυτό είναι αναγκαία μια εύλογη χρονική περίοδος μετά τον τερματισμό της εργασίας σε συγκεκριμένη επιχείρηση.

Το σφάλμα της Επιτροπής ήταν η υπερερμηνεία στην ανακοίνωσή της. Προέβη σε υπερερμηνεία της νομολογίας. Η απαίτηση για την ύπαρξη εκπροσώπου είναι σημαντική, όπως και η απαίτηση για κοινωνική τεκμηρίωση. Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε κανένα πρότυπο οργάνωσης της αγοράς εργασίας εντός της Ευρώπης. Αυτή η δήλωση είναι σημαντική, όμως αυτό ακριβώς πράττουμε όταν ασκούμε κριτική στα κράτη μέλη τα οποία θεσπίζουν υποχρεώσεις όσον αφορά τους εκπροσώπους και την κοινωνική τεκμηρίωση. Αν δεν επιτραπεί η θέσπιση τέτοιων υποχρεώσεων, θα είναι ασφαλώς αδύνατον να διαθέτουμε μια αγορά εργασίας βάσει κανόνων, ενώ θα είναι ανέφικτη η διατήρηση των προτύπων μας στον χώρο της αγοράς εργασίας. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα διαφορετικό πρότυπο, και αυτό η Επιτροπή οφείλει να το αντιληφθεί. Η Γερμανία έχει ασκήσει την ίδια ακριβώς κριτική που άσκησαν και οι σκανδιναβικές χώρες.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της ισορροπίας. Κριτική πρέπει να ασκείται και στις χώρες οι οποίες δεν ασκούν κανέναν έλεγχο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκή συστήματα ελέγχου, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ενδεχομένως απασχολούνται σε συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Οι χώρες αυτές πρέπει να γίνουν αντικείμενο κριτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 13 Ιουνίου 2007 η Επιτροπή υιοθέτησε την τελική της ανακοίνωση σε σχέση με την ανακοίνωση του 2006, στην οποία εξέφρασε την πλήρη στήριξή της για τον στόχο των κρατών μελών να εξαλείψουν τις παράνομες πρακτικές στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα εθνικά όργανα πρέπει να διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία που διέπει τις συνθήκες εργασίας.

Παρόλα αυτά, οι αξιολογήσεις της προόδου που έχει σημειωθεί από το 2006 και μετά, τις οποίες διενήργησε η Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες που της διέθεσαν τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ, καταδεικνύουν ότι κάποια από τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη είναι δυσανάλογα και ξεπερνούν τα όρια της προσπάθειας διασφάλισης αποτελεσματικής προστασίας για τους αποσπώμενους εργαζόμενους. Όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση του Ιουνίου του 2007, φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στην αναποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των κρατών μελών και στην ανεπαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες.

Στις ανακοινώσεις της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, η οποία κατοχυρώνεται μέσω της Συνθήκης ΕΚ, οι κανόνες μπορούν να περιοριστούν μόνο για λόγους ανώτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως για παράδειγμα η προστασία των εργαζομένων, και οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι τεκμηριωμένοι. Πρέπει να αξιολογούμε κατά περίπτωση πότε συγκεκριμένα εθνικά μέτρα μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένα και ενδεδειγμένα – λόγου χάρη η απαίτηση ύπαρξης εκπροσώπου ο οποίος θα διαμένει στη χώρα φιλοξενίας ή η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων εγγράφων σχετικά με τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες στην επικράτεια φιλοξενίας για λόγους ελέγχου.

Η Επιτροπή εξετάζει πολύ προσεκτικά την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίσει ποια μέτρα ελέγχου μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητα και ακατάλληλα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα κινεί διαδικασία μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους, προκειμένου να επιβληθεί η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή εξετάζει επίσης το κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνουν τα επιμέρους κράτη μέλη είναι επαρκή και αποτελεσματικά. Διαφορετικά, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, δεδομένου ότι στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή δεν σκοπεύει επί του παρόντος να δημοσιεύσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση με τα εθνικά μέτρα είναι αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο έχει ήδη εκδώσει σειρά αποφάσεων, και όχι της Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης, οι έρευνες τις οποίες έχει διενεργήσει η Επιτροπή καταδεικνύουν ότι έχει σημειωθεί ενθαρρυντική βελτίωση. Εντούτοις, επιβάλλεται να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, την ενίσχυση και εμβάθυνση της διοικητικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, πάνω από όλα προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ των ενδιαφερομένων –κυρίως των κοινωνικών εταίρων– οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες.

Η αξιολόγηση των μέτρων υλοποίησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας δεν έχει προκαλέσει πολλές επίσημες καταγγελίες ή νομικές προσφυγές, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης, όπως η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής εφαρμογής των κυρώσεων ή της προστασίας των εργαζομένων σε περιπτώσεις πολλαπλών υπεργολαβιών. Η Επιτροπή επιθυμεί τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η ανακοίνωση του Ιουνίου του 2007 καταδεικνύει ότι, καταρχήν, η Επιτροπή δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να υπονομεύσει τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα των κρατών μελών, ούτε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη οργανώνουν τα εσωτερικά τους συστήματα σχέσεων εργασίας και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι, βεβαίως, υποχρέωση της Επιτροπής να εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, οπότε σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν ληφθεί ακατάλληλα μέτρα, τα οποία δεν επιτυγχάνουν την προστασία των εργαζομένων αλλά επιφέρουν περιορισμούς της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή οφείλει να παρεμβαίνει, όπως ορίζεται στη Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κανείς όταν προσπαθεί να καταρτίσει μια προφορική ερώτηση και ακολούθως μια πρόταση ψηφίσματος με το ίδιο θέμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι να κατορθώσει να περιλαμβάνεται στο κείμενο το σύνολο των πτυχών που επιθυμεί να επισημάνει. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως ίσως και σε πολλές άλλες, η βιασύνη με την οποία συντάχθηκε σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε όλοι με το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διατύπωση του ψηφίσματος. Αυτό δεν συνιστά άσκηση κριτικής προς πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται στην άλλη πτέρυγα του Σώματος. Είναι απλώς ένα σχόλιο, μια δήλωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Θέλω επίσης να προσθέσω –ανεπισήμως ενόψει τυχόν αντίδρασης ή απάντησης της Επιτροπής– το ακόλουθο ερώτημα. Αν η τρέχουσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη μέλη, μπορεί μήπως η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις τις οποίες διατηρούν ορισμένα κράτη μέλη έναντι της οδηγίας; Συνεπώς, αντί να δηλώνουμε πιεστικά «η οδηγία είναι αυτή που είναι και θα την εφαρμόσετε χωρίς καθυστερήσεις», μήπως μπορούμε να εγκύψουμε λίγο περισσότερο στο θέμα, διότι είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, όλοι συμφωνούμε με την ανάγκη ύπαρξης μιας οδηγίας σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να διασφαλίζεται η σαφήνεια.

Το τελευταίο σχόλιό μου αφορά πάντως την πτέρυγα του Σώματος στην οποία εντάσσομαι. Επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ενδιαφερόμαστε σίγουρα για την ασφάλεια των εργασιακών τους συνθηκών, αλλά επιθυμούμε επίσης την προώθηση της κινητικότητάς τους. Δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέτρο ως ευκαιρία για την άσκηση πολιτικής προστατευτισμού, προκειμένου να αποτρέψουμε την απόσπαση εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλω να σας πω ότι τα μέλη της Ομάδας μου έχουν ανάμικτα συναισθήματα σχετικά με τη νέα αυτή ανακοίνωση της Επιτροπής. Από τη μια πλευρά, είναι βεβαίως θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές της στην εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, καθόσον, σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες περιπτώσεις κοινωνικής εκμετάλλευσης εργαζομένων οι οποίοι έχουν αποσπαστεί, κατάσταση η οποία, επιπλέον, επιβαρύνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας στις χώρες μας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την έντονη εντύπωση ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταφέρει να επιτύχει την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της εγγύησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, αφενός, και της προστασίας των εργαζομένων, αφετέρου.

Κύριε Επίτροπε, αναμφίβολα γνωρίζετε ότι μια σειρά μέτρων ελέγχου τα οποία έχουν λάβει τα κράτη μέλη, όπως η υποχρέωση να τηρούνται αρχεία στον χώρο εργασίας, η εφαρμογή των δηλώσεων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί στη πράξη η προστασία των συνθηκών εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων.

Άλλωστε, είναι απολύτως σαφές, κύριε Επίτροπε, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν μόνο στα δικά τους εθνικά μέτρα, καθότι η επειγόντως αναγκαία υπερεθνική συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων και η πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες είναι πρακτικά ανύπαρκτες, ενώ οι διεθνείς μηχανισμοί επιβολής απλούστατα δεν λειτουργούν. Εντούτοις, στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα δεν συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία, ενώ απειλείτε ακόμη και να κινήσετε διαδικασίες επί παραβάσει, προτού καν ληφθούν τα απολύτως αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ροής πληροφοριών, παροχής της δυνατότητας ουσιαστικής λειτουργίας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και θέσπισης αποτελεσματικού συστήματος ποινών.

Εξυπακούεται ότι η Ομάδα μου χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει μια μόνιμη επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία τους. Ωστόσο, η διοικητική συνεργασία δεν αρκεί, κύριε Επίτροπε. Ζητούμε επίσης μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών αρχών των κρατών μελών. Μέχρις ότου αντιμετωπιστεί αυτή η πτυχή, θα συνεχίσει να απουσιάζει ένα κρίσιμο μέσο για την επιβολή της συμμόρφωσης με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να δηλώσω, εξ ονόματος της Ομάδας μου, ότι στηρίζουμε την προσέγγιση την οποία επέλεξε η Επιτροπή στην περίπτωση αυτής της οδηγίας, η οποία συνίσταται στην εστίαση των προσπαθειών μας στην παροχή καλύτερης πληροφόρησης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, στην παραπομπή των κρατών μελών στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βεβαίως, οφείλουμε, δυστυχώς, να αναγνωρίσουμε ότι, σε μια διευρυμένη ΕΕ με τεράστιες εισοδηματικές διαφορές, επικρατεί αυξημένη ανασφάλεια, περιλαμβανομένης της ανασφάλειας που επικρατεί σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο φόβος ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αποσπαστεί σε άλλα κράτη μέλη θα εργάζονται υπό χειρότερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις συνήθεις στη χώρα υποδοχής και ότι αυτή η κατάσταση απειλεί την ασφάλεια των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ΕΕ. Αυτοί οι παράγοντες εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και συνεπάγονται υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό που, ασφαλώς, έχει σχεδιαστεί να επιτύχει η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων είναι ακριβώς η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών και της ταυτόχρονης διατήρησης της προστασίας της αγοράς εργασίας στη χώρα υποδοχής. Στις διαβουλεύσεις στους κόλπους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εκπρόσωποι εργοδοτών και συνδικάτων μας είπαν στο παρελθόν ότι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων είναι ουσιαστικά επαρκής, όμως είναι πολύ περίπλοκη. Συνεπώς, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους, και αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η τήρηση της νομοθεσίας στις εργασιακές σχέσεις πρέπει να είναι απλή και εύκολη υπόθεση, και αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω της παροχής πληροφοριών –κατανοητών πληροφοριών– στη γλώσσα των ενδιαφερομένων. Απαιτείται επίσης εύκολη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους σε μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων.

Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν πάντα εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών και, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι θα είναι καλή να ενισχύσουμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, ο οργανισμός του Δουβλίνου για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πρέπει να αναλάβει το έργο της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και, κατά τον τρόπο αυτόν, να επιδιώξει τη συμμετοχή τόσο των εταίρων της αγοράς εργασίας όσο και των κρατών μελών σε μια θετική διαδικασία.

Ως προς το θέμα –το οποίο ανέφερε ο κ. Andersson– της απαίτησης της χώρας υποδοχής να υπάρχει εκπρόσωπος και ως προς το θέμα της τήρησης εγγράφων στον χώρο εργασίας, πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την κατάλληλη ισορροπία, ενώ κατά βάση θεωρώ πραγματικά ότι η ισορροπία αυτή αντιστοιχεί στη λύση στην οποία έχει καταλήξει η Επιτροπή. Αυτό είναι το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονται οι τροπολογίες μας επί της έκθεσης. Ο εκπρόσωπος δεν χρειάζεται να έχει φυσική παρουσία στη χώρα υποδοχής. Επ’ αυτού συμφωνούμε, και θέλω αυτό να καταστεί σαφές.

Όσο για την αναφορά στην υπόθεση Laval ή Waxholm, φρονώ ότι πρέπει πάντα να περιμένουμε την τελεσίδικη απόφαση προτού χρησιμοποιήσουμε το θέμα ως κατευθυντήρια γραμμή όσον αφορά το νομικό καθεστώς.

Αυτές ήταν οι επισημάνσεις μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η συζήτηση αυτή είναι ταυτόχρονα και μια προειδοποίηση. Αν αυτή η ανακοίνωση είναι άλλη μία απόπειρα να επανέλθουν από την πίσω πόρτα τα άρθρα 24 και 25 της αρχικής οδηγίας για τις υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο θα το απορρίψει κατηγορηματικά αυτό. Η οδηγία για την απόσπαση έχει στόχο την προστασία των εργαζομένων, και η προστασία αυτή δεν πρόκειται να θιγεί.

Στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων ισχύει η αρχή «επί τόπου», και αυτό σημαίνει επίσης ότι όλα τα μέτρα των κρατών μελών που εξυπηρετούν την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων στον τόπο εργασίας και εξασφαλίζουν τα δικαιώματά τους πρέπει να είναι νόμιμα και επιθυμητά. Η οδηγία για την απόσπαση είναι νόμος για την ελεύθερη εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Όμως, αυτή η ελευθερία δεν θα επιτευχθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Δεν είναι πράσινο φως για το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Βαρέθηκα να συζητώ για το αν είναι θεωρητικά δυνατό να πάρει κανείς απόδειξη για δίκαιη καταβολή αμοιβής σε δύο ή σε τέσσερις εβδομάδες στη χώρα καταγωγής. Η κατάσταση στις μικρές και μεγάλες οικοδομές της Ευρώπης λέει άλλα. Χωρίς δυνατότητα επί τόπου ελέγχου των στοιχείων για την αμοιβή διευρύνεται σαφώς το περιθώριο εγκληματικών συναλλαγών.

Σίγουρα δεν θέλετε να αναλάβετε την ευθύνη γι’ αυτό. Πηγαίνετε στις οικοδομές πριν κάνετε περαιτέρω ενέργειες. Κοιτάξτε πώς χάνουν οι εργαζόμενοι τη δίκαιη αμοιβή και πώς το κοινωνικό ντάμπινγκ προξενεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η αρχή που ισχύει εδώ πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, θέτοντας απλώς ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά το ύψος των αμοιβών, τις διακοπές, τα ωράρια εργασίας και ούτω καθεξής. Χωρίς την οδηγία, οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε καταχρήσεις κάθε μορφής, μέσω επιχειρήσεων ταχυδρομικής θυρίδας ή πλαστής αυτοαπασχόλησης, γεγονός το οποίο πολλοί εργοδότες δεν καθυστέρησαν καθόλου να εκμεταλλευτούν.

Εντούτοις, έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή δίνει έμφαση και προτεραιότητα στην άρση των εμποδίων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Φρονώ ότι το ψήφισμα που συνοδεύει αυτήν την προφορική ερώτηση αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης σε σχέση με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου, όπως εκφράστηκαν πρόσφατα μέσω της έκθεσης Schroedter. Γεγονός είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει επιβάλει την εφαρμογή της οδηγίας, ενώ πολλά κράτη μέλη αγνοούν τις διατάξεις της. Αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει να παρακάμπτονται με επιχειρήματα περί αναλογικότητας ή προστατευτισμού. Όταν το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τις υπηρεσίες, όσοι από εμάς ανησυχούσαμε για τις επιπτώσεις της όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων θα κάλυπτε τα θέματα για τα οποία εκφράζαμε ανησυχίες. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, καθώς η Επιτροπή απέτυχε να εφαρμόσει με ορθό τρόπο αυτήν την οδηγία. Κατά τον τρόπο αυτόν, πολλοί εργαζόμενοι μένουν εκτεθειμένοι, χωρίς τα αναγκαία ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα συνέβαλλαν στην αποφυγή της εκμετάλλευσης και των καταχρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, στις 13 Ιουνίου η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν πιστά για την οδηγία την απόσπαση εργαζομένων. Η Γερμανία είναι μία από αυτές. Η χώρα μου κατηγορείται ότι διεξάγει πολύ αυστηρούς ελέγχους και έτσι αποκλείει εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη. Αυτό είναι πρόκληση. Από έναν Επίτροπο που γενικά εκτιμώ πολύ γιατί είναι ισορροπημένος περιμένω μια πιο διαφοροποιημένη στάση.

Η συνεργασία μεταξύ χωρών απόσπασης και υποδοχής είναι βέβαια σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον αποτελεσματικό έλεγχο. Κοινός μας στόχος, ασφαλώς, πρέπει να είναι η εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων και η πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ, η ανακάλυψη και η τιμωρία της παράνομης εργασίας. Αυτό, όμως, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον εάν έχουμε γνώση σημαντικών εγγράφων, και μάλιστα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής: συμβάσεις εργασίας, λογαριασμοί πληρωμών, κατάλογος ωρών εργασίας. Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υποστηρίζει την άποψη αυτή γιατί είναι προφανές ότι οι ελεγκτές αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τα έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.

Δεύτερον, για την κανονική αποστολή κοινοποιήσεων πρέπει ο αποδέκτης να αποδείξει ότι διαθέτει διεύθυνση στη Γερμανία και όχι μια ύποπτη ταχυδρομική θυρίδα στο εξωτερικό που επελέγη με σκοπό την ανωνυμία. Ο καθένας πρέπει να διορίζει επίσημο εκπρόσωπο και μπορεί να δηλώσει ποιον θεωρεί κατάλληλο γι’ αυτό. Η διεύθυνση μπορεί να είναι και ο τόπος εργασίας. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια δίκαιη λύση.

Η επαπειλούμενη διαδικασία επί παραβάσει της Συνθήκης είναι προσβολή. Κύριε Επίτροπε, στην ΕΕ πρέπει να επικρατεί δικαιοσύνη, και μάλιστα όσον αφορά τους ελέγχους. Κύριε Špidla, σας ζητώ να διατηρήσετε την ισορροπία και την καλή σας κρίση που έχουμε συνηθίσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Louis Cottigny (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συγκαταλέγομαι μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι η απόσπαση εργαζομένων είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες της. Ευκαιρία τόσο από οικονομική σκοπιά, όσο και από τη σκοπιά της συμβολής στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας. Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται στην ευρωπαϊκή επικράτεια είναι πρωτίστως Ευρωπαίοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι, πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι για την ίδια δουλειά στην ίδια επικράτεια δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία ανισότητα.

Ένα από τα προβλήματα που εγείρει σήμερα η οδηγία 96/71/EΚ είναι ότι, με βάση την έλλειψη εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων σε σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, ανακύπτει ο φόβος αυτή η οδηγία να επιτρέψει τη διαιτησία ανάμεσα στα κράτη μέλη και να συνδεθεί με «κοινωνικό ντάμπινγκ». Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά: η κοινωνική Ευρώπη πρέπει να οικοδομηθεί άνωθεν, και όχι μέσω του κατακερματισμού των κοινωνικών κεκτημένων της, όπως θα ήθελαν μερικοί εδώ. Αναφέρω ως παράδειγμα ορισμένες τροπολογίες που υποβλήθηκαν επί αυτής της έκθεσης αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας.

Σε αυτό το πεδίο, τους συμβουλεύω να μην κάνουν αλχημίες, με κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες κοινωνικές συγκρούσεις. Κατά τη γνώμη μου, για να αποφευχθούν αυτές οι παγίδες, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να διατηρούν ορισμένους περιορισμούς, αλλά επίσης, όταν παραλαμβάνουν αποσπασμένους εργαζομένους, θα πρέπει να μπορούν να επιβάλουν ορισμένες προϋποθέσεις. Θεωρώ ειδικότερα ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, οι οποίοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Πρέπει να είναι ικανοί να παράσχουν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα ωράρια εργασίας και την υγιεινή και ασφάλεια σε σχέση με αυτήν τη δουλειά, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται η προστασία τους. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πρέπει να προβαίνουν σε εκ των προτέρων δήλωση, ούτως ώστε οι κοινωνικοί εταίροι στις φιλοξενούσες χώρες, όπου οι μισθοί είναι καθορισμένοι μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, να μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία για να διαπραγματευτούν απευθείας με τη μητρική εταιρεία των αποσπασμένων εργαζομένων.

Πρέπει, ωστόσο, να προχωρήσουμε πιο πέρα σε αυτό το πεδίο, εξετάζοντας περισσότερο, λόγου χάρη, τη θέσπιση ελάχιστου ευρωπαϊκού μισθού. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική δέσμευση έναντι της σύγκλισης προς την κατεύθυνση ενός πλαισίου κοινωνικών δικαιωμάτων, κοινού για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τέτοιες πρακτικές ακολουθούμε την πορεία προς μια κοινωνική Ευρώπη, μια ενωμένη Ευρώπη, μια Ευρώπη εργαζομένων στην οποία όλοι ευελπιστούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όταν συζητούσαμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες, είχαμε πει ξεκάθαρα ότι η οδηγία αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θίξει τα κοινωνικά δικαιώματα στα κράτη μέλη. Γι’ αυτό είχαμε διαγράψει τα περίφημα άρθρα 24 και 25 της οδηγίας, επειδή τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να υπονομευτούν από την πίσω πόρτα.

Επίσης, είχαμε συμφωνήσει ότι αν υπάρξουν προβλήματα η οδηγία για την απόσπαση θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα για να μην υπάρχουν πια ασάφειες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτόν τον συμβιβασμό που είχε εγκρίνει τότε και η Επιτροπή, και θα ήθελα να ζητήσω και πάλι αυτήν την έγκριση.

Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Επίτροπε, ότι η έλλειψη συνεργασίας ή η κακή συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε τέτοια προβλήματα με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα βελτιωθεί η ελλιπής συνεργασία με την κατάργηση των δυνατοτήτων ελέγχου, της τεκμηρίωσης και όλων των πραγμάτων που είναι αναγκαία για τον έλεγχο; Το αντίθετο! Η έλλειψη τεκμηρίωσης μαζί με την κακή συνεργασία των αρχών σημαίνει καθαρό κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό θέλετε; Δεν το πιστεύω.

Γι’ αυτό, ας εργαστούμε μαζί για να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία και για να επιτευχθεί το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών και των αγορών εργασίας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Έτσι, θα κάνουμε κάτι θετικό για την Ευρώπη, δηλαδή δεν θα κατευθυνθούμε καταστροφικά εναντίον των κρατών μελών, αλλά θα καταβάλουμε θετικές προσπάθειες για την επίτευξη λύσεων με τις οποίες θα μπορέσουμε πραγματικά να προωθήσουμε αυτήν την υπόθεση. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα πετύχουμε τίποτα από αυτά που θέλαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, μου προκαλεί απογοήτευση η σημερινή δήλωση του Επιτρόπου Špidla ενώπιον του Σώματος ότι δεν προτείνει μια νέα ανακοίνωση για το θέμα αυτό.

Προκειμένου η μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών να μην προκαλέσει ανταγωνισμό προς τα κάτω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία είναι σαφής, ότι τα ισχύοντα πρότυπα εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τηρούνται πλήρως. Η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, στη σημερινή της μορφή, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα κριτήρια, και το ίδιο ισχύει για τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες δημοσίευσε μόλις πριν από ένα έτος η Επιτροπή. Τώρα, η Επιτροπή πρέπει να επιμείνει στη διατήρηση των εγγράφων στα κράτη μέλη στα οποία έχει αποσπαστεί ο κάθε εργαζόμενος, ενώ πρέπει επίσης να επιμείνουμε στην ύπαρξη καθορισμένου εργοδότη ο οποίος θα φέρει τη νομική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Ακόμη και ένα τέτοιο μέτρο δεν θα είναι αρκετό, εάν δεν θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη μηχανισμοί συμμόρφωσης και σοβαρές ποινές για τους παραβάτες της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχει προοπτική προόδου σε θέματα όπως ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας και η μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου εάν δεν αντιμετωπίσουμε θέματα όπως η ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη δεν πρόκειται να αποδεχτούν την ελαχιστοποίηση των δικαιωμάτων τους ή τον ανταγωνισμό προς τα κάτω. Δεν πρόκειται να εγκρίνουμε κανένα νομοθετικό μέτρο σε αυτό το Σώμα το οποίο να αποδυναμώνει τα δικαιώματά τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εάν δεν τους προσφερθούν εμφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά την αποτροπή του ανταγωνισμού προς τα κάτω. Θεωρώ ότι η μυωπική προσέγγιση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα είναι απαράδεκτη και πραγματικά ανεξήγητη εάν επιθυμούν σοβαρά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κυρίες και κύριοι, θέλω να καταστεί σαφές ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πλάγια οδό διά της οποίας προσπαθούμε να αποδυναμώσουμε και να υποσκάψουμε την προστασία των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Απεναντίας, η ορθή εφαρμογή της οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων, και αυτό έχει ζωτική σημασία. Δεν είναι καθόλου αληθές ότι η Επιτροπή θέτει περιορισμούς στις εποπτικές αρμοδιότητες: επιτρέψτε μου να δηλώσω κατηγορηματικώς ότι όλα τα μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία τα κράτη μέλη, και τα οποία είναι ανάλογα των επιδιωκόμενων στόχων, θα είναι οπωσδήποτε ορθά και εφαρμοστέα.

Οφείλω επίσης να επισημάνω ότι η απόφαση σχετικά με αυτήν την οδηγία δεν ελήφθη σε κάποιο χρυσελεφάντινο πύργο, και το ίδιο ισχύει άλλωστε και για την απόφαση σχετικά με την ανακοίνωση – το θέμα έχει συζητηθεί αμέτρητες φορές με τους κοινωνικούς εταίρους. Θεωρώ ότι, ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας, όλοι γνωρίζουμε να διακρίνουμε μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες η νομοθεσία είναι απλώς θέμα γραφειοκρατίας και αδυνατεί να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει και των περιπτώσεων στις οποίες επιτυγχάνει διαφορετικούς και μη πρόσφορους στόχους. Οι έλεγχοι πρέπει, συνεπώς, να είναι λεπτομερείς και αποτελεσματικοί, αλλά εντός του πλαισίου μιας εφαρμοσμένης μεθόδου, καθώς η οδηγία και η νομοθεσία εν γένει δεν επιτρέπουν τα πάντα. Με άλλα λόγια, δεν θα είναι αποδεκτά όλα τα μέτρα – μόνο εκείνα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας και τα οποία είναι αποτελεσματικά και αναλογικά.

Όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας, όπως προτάθηκε, θέλω να επισημάνω ότι το Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές στο παρελθόν, όπως άλλωστε και οι κοινωνικοί εταίροι, χωρίς να έχουν καταλήξει σε μια γενικώς αποδεκτή θέση η οποία να υποστηρίζει ότι η οδηγία μπορεί να αναδιατυπωθεί επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές. Απεναντίας, οι θέσεις που διατυπώθηκαν τάσσονταν πάντα υπέρ της βελτίωσης της συνεργασίας και της εφαρμογής. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η εφαρμογή είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η εφαρμογή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχει επίσης την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ασφαλώς ελέγχει την κατάσταση στις αγορές εργασίας των επιμέρους κρατών μελών και ενεργεί προσεκτικά, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Είναι, βεβαίως, εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία. Είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των επιμέρους εποπτικών οργάνων στα κράτη μέλη, και η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της σε αυτήν την κατεύθυνση. Εάν αποδειχθεί σε μελλοντικές συζητήσεις ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, το θέμα αυτό οπωσδήποτε θα ανοιχθεί και θα συζητηθεί εντατικά. Προς το παρόν, η προκαταρκτική πολιτική συζήτηση στο Κοινοβούλιο και η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους δεν καταδεικνύουν ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να αναλάβουμε νέα νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα.

Αξιότιμοι βουλευτές, οφείλω να υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά ότι στόχος αυτής της οδηγίας είναι η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και ότι κάθε εποπτικό μέτρο το οποίο συμβάλλει σε αυτήν την προστασία θα είναι αποδεκτό. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους παραβιάζουν την οδηγία. Είναι σαφές ότι η εποπτεία σε κάθε τομέα πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο αναλογικό, με τη νομική έννοια του όρου, ενώ συχνά διαφωνούμε όσον αφορά το τι θεωρείται αναλογικό και τι όχι. Η αρμοδιότητα για τη διευθέτηση αυτών των διαφωνιών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων ανήκει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Στο τέλος της συζήτησης υποβλήθηκε πρόταση ψηφίσματος βάσει του άρθρου 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού(1).

 
  

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά


15. Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0235/2007) του κ. Piecyk, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (2006/2299(INI))

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk (PSE), εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η θαλάσσια πολιτική είναι κάτι νέο για το Σώμα. Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν πέντε επιτροπές και πέτυχαν ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω θερμά τους συνεισηγητές κκ. Hassi, Stevenson, Chatzimarkakis και Μάτση για τη συνεργασία. Ευχαριστώ επίσης τις συνεργάτιδές μου κ. Jordan και κ. Schramm, καθώς και τον ασκούμενο Jan που έκανε καλές έρευνες, γιατί χωρίς συνεργάτες θα ήταν αδύνατον στην πράξη να εκπονηθεί αυτή η έκθεση.

Κυρίες και κύριοι, ας αναλογιστούμε την κατάσταση που επικρατεί ως προς τη θάλασσα: το 90% του εξωτερικού εμπορίου και το 40% του εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ γίνονται μέσω θαλασσίων οδών. Το 40% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ παράγεται σε παράκτιες περιοχές. Περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων προτιμούν τις ακτές για τις διακοπές τους και ο παράκτιος τουρισμός είχε μόνο το 2004 έσοδα 72 δισ. ευρώ. Όμως, ο παράκτιος τουρισμός προϋποθέτει καθαρές θάλασσες. Αυτό καθιστά σαφές ότι είναι αναγκαίο –είναι μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση– όχι μόνο να διατυπώσει, αλλά και να εφαρμόσει η ΕΕ μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Είναι προς τιμήν της Επιτροπής ότι με την Πράσινη Βίβλο συμπεριέλαβε στην ευρωπαϊκή ατζέντα τη θαλάσσια πολιτική. Ωστόσο, συχνά η Πράσινη Βίβλος είναι ασαφής, περιγραφική και όχι ιδιαίτερα συγκεκριμένη. Μετά από ένα έτος διαβουλεύσεων, τώρα χρειαζόμαστε λιγότερες διασκέψεις και περισσότερα μέτρα, περισσότερη συγκεκριμένη πολιτική δράση. Όπως είχε πει και ο Γκαίτε, φθάνουν πια τα λόγια, ας δούμε επιτέλους πράξεις.

Κύριε Επίτροπε, όταν θα εγκρίνουμε αύριο την έκθεση, η Επιτροπή –και φυσικά και τα κράτη μέλη– θα έχει μπροστά της πολλή δουλειά. Οι συνεργάτες μου μέτρησαν ότι το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει παραπάνω από 80 αιτήματα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αν τα ομαδοποιήσουμε γενικά, εξακολουθούν να υπάρχουν 33 δέσμες μέτρων που περιμένουμε να υλοποιήσουν μελλοντικά το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικούς σημαντικούς τομείς, όπως η ναυσιπλοΐα. Αναμένουμε να εγκρίνει το Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση επτά νομοθετικά μέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα: για τον έλεγχο του κράτους λιμένα, για λιμένες καταφυγής, για την ευθύνη μετά από ατυχήματα κλπ –αυτά τα λέω προς την πορτογαλική Προεδρία. Ένας ιδιαίτερος αναχρονισμός είναι ότι η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη σαν διεθνές εμπόριο. Γι’ αυτό, η παράκτια ναυσιπλοΐα πρέπει να ενσωματωθεί επιτέλους στην εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους, δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου από την έγκριση των ΔΕΔ το 2004. Εδώ πρέπει η Επιτροπή να διορίσει έναν συντονιστή για να κινηθούν επιτέλους τα πράγματα.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος: οι μεταφορές με πλοία είναι, φυσικά, συγκριτικά οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, παρόλα αυτά όμως αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν είναι απόλυτα καθαρός. Παράγει το 4% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, καθώς και μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εμπορία εκπομπών στη ναυσιπλοΐα, ωστόσο πιο σημαντική είναι η δραστική μείωση των εκπομπών των πλοίων και παράλληλα η χρήση ανανεώσιμων ενεργειών στα πλοία όπως η ηλιακή και η αιολική. Ταυτόχρονα, εδώ υπάρχει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό για την ευρωπαϊκή ναυπηγική και τους προμηθευτές της. Και τέλος, στο LeaderSHIP 2015, το ζητούμενο είναι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου.

Μέρος της πολιτικής μας για το κλίμα που αφορά τη θάλασσα είναι να εφοδιάζονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα πλοία στους λιμένες με ενέργεια από την ξηρά, κάτι που περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την προώθηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, πράγμα που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.

Όσον αφορά την απασχόληση, όταν ο τομέας παραπονείται ότι οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σχετικά επαγγέλματα, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πόσο ενεργά προωθήθηκαν τα εν λόγω επαγγέλματα στο παρελθόν. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια εκπαιδευτική εκστρατεία, είναι όμως επίσης σωστό ότι οι εργαζόμενοι στα πλοία δεν πρέπει να είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας.

Σχετικά με τη ρύπανση των θαλασσών: η διάθεση των αποβλήτων των πλοίων πρέπει να γίνεται στο σύνολό της στους λιμένες. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράνομη απόρριψη πετρελαίου, ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο, εφ’ όσον το 80% της θαλάσσιας ρύπανσης προέρχεται από την ξηρά, ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για να λυθεί το πρόβλημα.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες έρευνες, έχουμε εξαίρετα ινστιτούτα στην ΕΕ, που όμως δεν είναι δικτυωμένα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια γενική οργάνωση, μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία θαλάσσιων επιστημών που θα περιλαμβάνει όλα τα ινστιτούτα και θα έχει μεγάλη υποστήριξη από την Επιτροπή.

Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να ηθικολογήσω, όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι δεν μας χρειάζεται η θάλασσα –εμείς την χρειαζόμαστε. Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια καλή, ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική και, ως εκ τούτου, θα κρίνουμε κάθε Προεδρία του Συμβουλίου από τις προόδους που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ξεκινήσαμε αυτήν τη διαδικασία, η φράση «προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» χαρακτηριζόταν από πολλές δυνατότητες και υποσχέσεις.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά την έναρξη της προσπάθειάς μας και ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου, δεν μιλάμε πλέον μόνο για μελλοντικά ενδεχόμενα. Μιλάμε για πράγματα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Στις 30 Ιουνίου ολοκληρώσαμε τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρώπη μετείχαν ενεργά στη διαδικασία και εξέφρασαν την εντονότατη στήριξή τους προς αυτό το εγχείρημα. Το Κοινοβούλιο ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα κατά την προετοιμασία αυτής της συζήτησης. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να εκφράσω στην αρχή της ομιλίας μου τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου στον εισηγητή, Willi Piecyk, ο οποίος συντόνισε τις διάφορες επιτροπές οι οποίες επεξεργάστηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα και εκπόνησε αυτήν την εντυπωσιακή έκθεση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές των διαφόρων συναρμόδιων επιτροπών για την αξιόλογη συμβολή τους, καθώς και τους υπολοίπους βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι υποστήριξαν έντονα το εγχείρημα της θαλάσσιας πολιτικής. Ιδιαιτέρως ικανοποιητικό θεωρούμε τον ολιστικό, διατομεακό χαρακτήρα της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου. Η κοινή αντίληψη την οποία αντικατοπτρίζει η έκθεση αποτελεί καλή βάση για τη μελλοντική λειτουργία μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρώπη.

Το περιεχόμενο της έκθεσης είναι πραγματικά εντυπωσιακά ευρύ και είμαστε ευγνώμονες για τον σημαντικό αριθμό προτάσεων που περιλαμβάνει. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι, στον τομέα των θαλασσίων υποθέσεων, πρέπει να σημειωθεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο και οι οποίες σχετίζονται τόσο με την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών όσο και με την προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι στόχοι της μελλοντικής θαλάσσιας πολιτικής μας απαιτούν πραγματικά την ορθή εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2008, η Επιτροπή ζήτησε επίσης κονδύλια για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών δράσεων προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση ορισμένων μέτρων τα οποία προβλέπονται βάσει της νέας θαλάσσιας πολιτικής, και ευελπιστούμε ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τα σχετικά αιτήματά μας.

Έχουμε, ειδικότερα, προετοιμαστεί για τις παρεμβάσεις μας σε τομείς όπως η ολοκλήρωση των συστημάτων εποπτείας των θαλασσίων δραστηριοτήτων, η δημιουργία ενός δικτύου δεδομένων σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς των θαλασσίων βιομηχανιών και υπηρεσιών μέσω της προαγωγής των θαλασσίων συμπλεγμάτων το 2008. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτά τα προγράμματα θα προσφέρουν σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Όσον αφορά κάποια επιμέρους ζητήματα που θίγονται στην έκθεση, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ορισμένα γενικά σχόλια. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκκληση του Κοινοβουλίου να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική διάσταση θα αντικατοπτρίζεται σαφώς στις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε τον Οκτώβριο, καθώς και την πρόταση να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της αλλαγής του κλίματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αναλύει τις συνεισφορές όλων των ενδιαφερομένων που σχετίζονται με την εμπορία εκπομπών και τη ναυτιλία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια στα πλοία, τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά σε ελλιμενισμένα σκάφη, την υπεράκτια αιολική ενέργεια, τη διάλυση πλοίων κ.ά. Όλες αυτές οι προτάσεις θα συμβάλουν θετικά στον χειρισμό των θεμάτων που άπτονται της αλλαγής του κλίματος και των ευρύτερων περιβαλλοντικών μελημάτων.

Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί, η στρατηγική προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της θαλάσσιας πολιτικής και αποτελεί τον περιβαλλοντικό της πυλώνα. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το ένα το άλλο.

Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι στην έκθεση υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα των θαλασσίων μεταφορών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι προσπάθειες με στόχο την απλούστευση και τη βελτίωση της νομοθεσίας παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα της Επιτροπής. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ένα από τα λιγότερο καταστροφικά για το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Έχοντας κατά νου αυτήν την πτυχή, πρέπει να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων σε αυτόν τον τομέα.

Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν είναι σημαντικές μόνο για λόγους βιωσιμότητας, καθώς συμβάλλουν στην περαιτέρω ολοκλήρωση της κοινής εσωτερικής μας αγοράς και έχουν καίρια σημασία για το εξωτερικό εμπόριο της Ευρώπης σε αυτήν την περίοδο της παγκοσμιοποίησης.

Η οικονομική σημασία των τομέων που άπτονται της θαλάσσιας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιτυχία μιας σειράς εθνικών και περιφερειακών συμπλεγμάτων είναι πολύ γνωστές. Η ενορχήστρωση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ αποκάλυψε την έντονη επιθυμία όλων των ενδιαφερομένων να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη θαλασσίων συμπλεγμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις διασυνδέσεις μεταξύ θαλασσίων συμπλεγμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της χαρτογράφησης των ευρωπαϊκών θαλασσίων συμπλεγμάτων και της ανάλυσης των δυνατοτήτων συνεργασίας τους.

Όσον αφορά τα ζητήματα που θίγονται στην έκθεση σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αριστεία στη θαλάσσια έρευνα και τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για την εκμετάλλευση των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι θαλάσσιοι πόροι με βιώσιμο τρόπο. Θα αποτελέσει το θεμέλιο για την επίτευξη της ολοκλήρωσης και την ενίσχυση των συνεργιών στους διάφορους τομείς της θαλάσσιας πολιτικής. Γι’ αυτό η θαλάσσια έρευνα και τεχνολογία αναγνωρίζεται ως διατομεακή προτεραιότητα στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ο χειρισμός της θα τύχει ιδιαίτερης προσοχής.

Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του τουρισμού ως ατμομηχανής της βιώσιμης ανάπτυξης στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Συγχρόνως, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την προώθηση της διατήρησης των πολιτισμικών, ιστορικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του θαλασσίου χώρου μας.

Εντός του 2007, προγραμματίζεται η έκδοση ανακοίνωσης στην οποία θα παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα προώθησης του βιώσιμου και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού τουρισμού. Θα στηρίζεται στην έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αντιδράσεις όλων των φορέων της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας και θα προτείνει πιθανές νέες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, σε τομείς όπως ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο συμπλήρωμα των πρωτοβουλιών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική προσέγγιση της έκθεσης όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας στον τομέα της αλιείας. Έχουμε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό την αύξηση του αριθμού των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και την ανάπτυξη πολιτικών υποστήριξης πιο μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων ως προς τη διαχείριση της αλιείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για την προοδευτική κατάργηση των απορρίψεων. Στο πλαίσιο της δέσμης του Οκτωβρίου, η Επιτροπή θα καταθέσει επίσης προτάσεις με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών.

Όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σπανιότητα εμπειρογνωμόνων και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για τη διαχείριση της θαλάσσιας βιομηχανίας και θα εξετάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις της έκθεσης σχετικά με τα ειδικά προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την ευρεία κατανόηση μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα κατά τη διαχείριση των θαλασσών και ωκεανών.

Συμμεριζόμαστε επίσης την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η εξαίρεση των ναυτικών από τις οδηγίες που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής πρέπει να αναθεωρηθεί. Ως προς τους κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν για τους ναυτικούς, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη σημασία των προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την ενσωμάτωση της ενοποιημένης σύμβασης της ΔΟΕ για τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών στο κοινοτικό δίκαιο.

Μία τελευταία επισήμανση όσον αφορά τη διακυβέρνηση: κατέστη σαφές από τις διαβουλεύσεις μας με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της θαλάσσιας πολιτικής, απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των τομεακών πολιτικών και όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η θέση του Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό είναι συγχρόνως επίκαιρη και σημαντική. Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι η ανταλλαγή και ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής πρέπει να υποστηριχθεί μέσω μεθόδων οι οποίες προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Προς τον σκοπό αυτόν, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε ετήσιες διασκέψεις στις οποίες θα μετέχουν αρμόδιοι παράγοντες από τις περιφέρειες, τα κράτη μέλη και την ΕΕ, περιλαμβανομένων των ενδιαφερομένων από όλους τους συναφείς τομείς. Αυτό το εγχείρημα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της ορατότητας των θαλασσίων τομέων γενικά.

Αξιότιμοι βουλευτές, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, σχεδιάζουμε να προτείνουμε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για τη θαλάσσια πολιτική στις 10 Οκτωβρίου και να την υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς περαιτέρω διαβούλευση. Η εν λόγω δέσμη μέτρων θα μετατρέπει το όραμα μιας νέας θαλάσσιας πολιτικής για την ΕΕ σε πραγματικότητα. Θα περιλαμβάνει δε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία θα καταδεικνύει το εύρος και την έκτασή της ενώ θα υπογραμμίζει τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύξαμε με τους συνομιλητές μας, καθώς και μια δεύτερη ανακοίνωση στην οποία θα προτείνεται μια ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική συνοδευόμενη από ένα σχέδιο δράσης. Η πολιτική αυτή θα εστιάζεται στις πραγματικότητες που επικρατούν στον θαλάσσιο τομέα στην Ευρώπη, στη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις θαλάσσιες υποθέσεις και στο όραμά μας για την πολιτική και τις αρχές στις οποίες αυτή θα στηρίζεται. Θα αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξη της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα ζωής σε όλες τις περιφέρειες, προσφέροντας διαφάνεια και αυξάνοντας την ορατότητα της θαλάσσιας Ευρώπης, ενισχύοντας τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον θαλάσσιο τομέα διεθνώς και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, αποσκοπώντας στην πλήρη εκμετάλλευση των γνώσεων και του δυναμικού για καινοτομία στις θαλάσσιες υποθέσεις στην Ευρώπη. Στο σχέδιο δράσης θα παρουσιάζονται οι προθέσεις μας όσον αφορά τους τρόπους υλοποίησης της θαλάσσιας πολιτικής μέσω του καθορισμού των δράσεων και των θεμάτων που θα καλύπτει η πρότασή μας.

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να συγχαρώ για μια ακόμη φορά το Κοινοβούλιο και τους συναρμόδιους εισηγητές για το εξαίρετο έργο τους. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του στενού μας διαλόγου μαζί σας τους προσεχείς μήνες προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια για μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή, κ. Willi Piecyk, για τη θαυμάσια συνεργασία μεταξύ των επιτροπών που συνεργάστηκαν τόσο στενά κατά την επεξεργασία αυτού του θέματος. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η οικονομική εκμετάλλευση της θάλασσας εξαρτάται επίσης από το πόσο καθαρή είναι η θάλασσα και πόσο υγιή είναι τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για θέματα που αφορούν τις θάλασσες.

Για παράδειγμα, η κοντόθωρη πρακτική της υπεραλίευσης έχει προκαλέσει την κατάρρευση πολλών αλιευτικών αποθεμάτων, ενώ είναι επίσης ο βασικός λόγος μείωσης της βιοποικιλότητας των θαλασσών. Τα αποθέματα ιχθύων δεν μπορούν να αναγεννηθούν αν δεν μειωθούν ο όγκος της ρύπανσης των θαλασσών που προέρχεται από χερσαίες πηγές και ο όγκος των βιομηχανικών χημικών και των γεωργικών λιπασμάτων, τα οποία προκαλούν ευτροφισμό. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε κλειστές θάλασσες όπως η Βαλτική. Όπως επεσήμανε ο εισηγητής, είναι επίσης σημαντικό να μειωθούν οι εκπομπές από τον τομέα της ναυτιλίας, καθόσον αποτελεί μια από τις βασικές πηγές εκπομπών αερίων τα οποία μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε.

Η αλλαγή του κλίματος, άλλωστε, δεν συνεπάγεται μόνο την αύξηση της στάθμης των θαλασσών: συνεπάγεται επίσης την οξίνιση των θαλασσών, η οποία θα έχει δραστικές επιπτώσεις για όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή που πραγματικά έθεσε νέα πρότυπα συνεργασίας. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είδα μια τόσο εξαιρετική συνεργασία και τον συγχαίρω γι’ αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου και για την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ήταν καιρός. Λέω από τη σκοπιά της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ότι ως Ευρωπαίοι μπορούμε να προσφέρουμε αρκετά στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής. Είμαστε από τους πρώτους στον κόσμο ως προς τις θαλάσσιες συσσωρεύσεις, παγκοσμίως πρώτοι στα ναυπηγεία, το 40% των εμπορικών στόλων βρίσκονται σε ευρωπαϊκά χέρια και το 35% του θαλάσσιου εξοπλισμού προέρχεται από την ΕΕ. Η γαλάζια βιοτεχνολογία είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, ενώ μπορούμε να περιμένουμε αρκετά από τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη θάλασσα, και η εικόνα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 είναι επίσης καλή.

Όμως, δεν μιλάμε με μία φωνή και γι’ αυτό είναι καλό που υπάρχει τώρα αυτή η προσέγγιση. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη δέσμη που θέλετε να ολοκληρώσετε τώρα. Ο κόσμος μας παρακολουθεί γιατί περιμένει αρκετά από εμάς. Περιμένουμε μια εξαίρετη δέσμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Willi Piecyk για τη θαυμάσια έκθεσή του και για το πρακτικό μάθημα που μας έδωσε σχετικά με το πώς πρέπει να πραγματοποιείται η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στόχος της Επιτροπής Αλιείας ήταν η κατάρτιση μιας θαλάσσιας στρατηγικής η οποία θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της προστασίας, στην αναβάθμιση της θαλάσσιας κληρονομιάς μας και στην ενθάρρυνση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλασσών και των ωκεανών μας· πιστεύω όμως –για να επαναλάβω μια από τις επισημάνσεις του κ. Επιτρόπου– ότι, αν δεν αντιμετωπίσουμε τώρα τα θεμελιώδη αίτια της αλλαγής του κλίματος, η όλη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ μπορεί να αποδειχθεί άχρηστη.

Μια βιώσιμη αλιευτική βιομηχανία θα συμβάλει στην ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης και, ως εκ τούτου, αν η αλιεία δεν τοποθετηθεί με ορθό τρόπο στο επίκεντρο της θαλάσσιας στρατηγικής της ΕΕ, τότε αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν από αλιευτικά προϊόντα τα οποία θα συλλέγονται από ανθρώπους οι οποίοι θα χρησιμοποιούν μεθόδους και θα δραστηριοποιούνται σε περιοχές επί των οποίων δεν έχουμε καμία δυνατότητα ελέγχου.

Η σημασία αυτού του εξορθολογισμού της διαχείρισης δεν πρέπει να υποτιμάται. Μπορεί, άλλωστε, να προσφέρει οφέλη για όλους, αλλά και για το περιβάλλον συνολικά. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί προς το παρόν κανόνα ο οποίος δεν τηρείται στον θαλάσσιο τομέα της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που ρυπαίνουν τη θάλασσα πρέπει να συνεισφέρουν σε ένα ταμείο σε επίπεδο ΕΕ το οποίο θα έχει ως στόχους την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Στην έκθεση για την αλιεία επισημαίνεται επίσης η σημασία της βελτίωσης της εικόνας του αλιευτικού τομέα, ενώ ζητείται η διάθεση περισσότερων πόρων για την έρευνα και την εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Συμφωνώ επίσης με την άποψη της Επιτροπής ότι το δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στα ύδατα της ΕΕ πρέπει να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών προκειμένου να διασφαλιστεί ο τερματισμός της ανεξέλεγκτης υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων και της κάθετης μείωσης της βιοποικιλότητας, φαινόμενα τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα τα τελευταία χρόνια.

Αναμένω με ενδιαφέρον το σχέδιο δράσης που θα καταθέσει το φθινόπωρο η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιαννάκης Μάτσης (PPE-DE), εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – Κυρία Πρόεδρε, τις εισηγήσεις μου για τη ναυτιλιακή πολιτική τις συμπεριέλαβα στη γνωμοδότησή μου, που ενεκρίθη ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές.

Καμιά όμως εισήγηση –και το τονίζω με την παρουσία του Επιτρόπου– δεν μπορεί να επιτύχει, εάν δεν προστατευθεί το περιβάλλον, το οποίο ο άνθρωπος μανιωδώς καταστρέφει με τραγικές αποδείξεις τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών και ημερών στις χώρες της Μεσογείου.

Όλοι οι σχεδιασμοί τελούν υπό την αίρεση ότι θα καταφέρουμε να διασώσουμε το περιβάλλον και να αναστρέψουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα σε αυτή την πολιτική δράσης, αρχής γενομένης από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πυρόσβεσης, η οποία θα λειτουργεί με κοινές συνεισφορές μέσων αλλά και κονδύλια, κυρίως των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα τους θερινούς μήνες.

Εάν υπάρχει βούληση, τα πάντα μπορούν να γίνουν και να αποτραπούν οι κίνδυνοι. Διαφορετικά οι πολιτικές μας θα μένουν γράμμα κενό περιεχομένου. Και για ποια ανάπτυξη παράκτιων περιοχών θα μιλούμε, όταν σ’ αυτές τις περιοχές δεν θα υπάρχει πλέον, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, τίποτε άλλο παρά καμένη γη;!

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον κ. Piecyk για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε τους τελευταίους μήνες. Απέδειξε ότι ξέρει να ακούει τους άλλους, να συμβιβάζει διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις και, πάνω από όλα, να υποστηρίζει ένα ολιστικό, εποικοδομητικό όραμα για μια θαλάσσια στρατηγική. Το ίδιο όραμα άλλωστε υποστήριξα και εγώ ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

Αυτό καταδεικνύει ότι, εφόσον ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, είναι δυνατόν να αναπτύξουμε την οικονομία και να προστατέψουμε το περιβάλλον, καθώς και ότι μια κατακερματισμένη προσέγγιση των θαλασσών και των ωκεανών δεν προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες παρεμβάσεων και μακροπρόθεσμων επιτευγμάτων. Η θάλασσα, η οποία είναι ο κατ’ εξοχήν παγκοσμιοποιημένος χώρος, έχει κεντρική σημασία για εμάς τους Ευρωπαίους. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου θα οδηγήσει στην αύξηση των θαλασσίων μεταφορών και στη συνακόλουθη ανάπτυξη αρκετών οικονομιών οι οποίες στηρίζονται σε θαλάσσιες δραστηριότητες, είναι προς όφελός μας να σκεπτόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο· κατά τη γνώμη μας, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί μια ενιαία κοινή πολιτική.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια στρατηγική προσέγγιση η οποία θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των 27 κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, της ρύπανσης, της εμπορίας ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου και της προσπάθειας διατήρησης της ασφάλειας της ευρωπαϊκής επικράτειας. Η συνεργασία πρέπει να είναι ευφυής και να ωφελεί το θαλάσσιο περιβάλλον, εξυπηρετώντας τους στόχους τόσο των οικολόγων όσο και εκείνων που θέτουν ως προτεραιότητα την οικονομία.

Η ρύπανση συνιστά απειλή για τη φύση, όμως δημιουργεί επίσης κινδύνους όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη που μπορούμε να αντλήσουμε από τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Συνεπώς, η λέξη κλειδί πρέπει να είναι η ισορροπία, και όχι οι ακραίες θέσεις οι οποίες εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη ή η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση η οποία καταστρέφει τους φυσικούς πόρους.

Ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένο να στρέψουμε την προσοχή μας στις δυνατότητες των θαλασσών και των ωκεανών σε ένα πλαίσιο επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, διατηρώντας συγχρόνως τις παραδόσεις. Αν επιθυμούμε να εκσυγχρονίσουμε την οικονομία μας, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε δίκτυα επιστημόνων, να προωθήσουμε την ανταλλαγή γνώσεων, να αναπτύξουμε νέες οικονομίες και βιομηχανίες και να επενδύσουμε, επίσης, σημαντικά ποσά στις τουριστικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών ακτογραμμών, οι οποίες αποτελούν πηγή ασύγκριτου πλούτου και ποικιλομορφίας.

Εν κατακλείδι, κυρία Πρόεδρε, ευελπιστώ ότι από αύριο θα είμαστε σε θέση να πλεύσουμε σταθερά προς την κατεύθυνση της κατάρτισης και υλοποίησης αξιόλογων προτάσεων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική της Ευρώπης· άλλωστε, ακούσαμε ήδη τον Επίτροπο Borg να εκφράζει αυτήν την πρόθεση σήμερα στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Piecyk, κυρία Hassi και κύριε Stevenson, θέλω να σας συγχαρώ για το εξαίρετο έργο που έχετε επιτελέσει. Οφείλω επίσης να επισημάνω έξι βασικά μελήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής: η τρέχουσα και η μελλοντική νομοθεσία πρέπει να εντάσσονται σε ενιαίο πλαίσιο· η διαχείριση πρέπει να εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του θαλάσσιου σχεδιασμού, συνυπολογίζοντας τα συμφέροντα όλων των πλευρών· η νομοθεσία για τη θάλασσα πρέπει να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση OSPAR· η διαχείριση με βάση τα θαλάσσια οικοσυστήματα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη· η ανάπτυξη των αλιευτικών κοινοτήτων πρέπει να προωθηθεί μέσω της ίδιας προσέγγισης η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις αγροτικές περιοχές· και πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη θάλασσα.

Κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής δεν πρέπει να επαναληφθούν τα σφάλματα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία δημιούργησε δυσλειτουργία μεταξύ των προθέσεων των πολιτικών μέτρων και των ευεργετούμενων, αφενός, και του κόστους υλοποίησης και εποπτείας των μέτρων αυτών, αφετέρου. Σε μια περιοχή όπως οι Αζόρες, το κόστος υλοποίησης της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική, λόγου χάρη, ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη γνώμη μας, οι ενέργειες της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και από οικονομική άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, μόλις σήμερα το πρωί –καταπληκτική σύμπτωση δεδομένης αυτής της συζήτησης σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική!– διάβασα ένα άρθρο στον Τύπο που έλεγε ότι οι άνθρωποι προέρχονται από το νερό, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό και ότι το 75% ενός ενήλικου ατόμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο νερό.

Επιπλέον, τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από τα ύδατα των θαλασσών και των ωκεανών μας και υπάρχει ένας συνεχής κύκλος μεταφοράς νερού από τους ωκεανούς στην ατμόσφαιρα, από την ατμόσφαιρα στη Γη, και τελικά επιστρέφει στη θάλασσα μέσω των ποταμών. Επομένως, έχουμε καθήκον να επιστήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δεδομένου ότι εδώ και αρκετό καιρό ηχούνε προειδοποιητικά καμπανάκια σε όλο τον κόσμο αναφορικά με την επιδείνωση του περιβάλλοντος, γενικά, και την αλλαγή του κλίματος ειδικότερα.

Εμείς πιστεύουμε ότι σε όλα τα θεσμικά όργανα τόσο στα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όσο και στους κρατικούς, περιφερειακούς και τοπικούς θεσμούς και επίσης στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να υιοθετηθούν γρήγορα μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα των υδάτων. Από αυτήν την άποψη, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το μεγάλο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει στην πρόταση οδηγίας σχετικά με μια θαλάσσια στρατηγική. Πιστεύουμε ότι, ακριβώς όπως όταν μιλάμε για ατμοσφαιρική ρύπανση και την τρύπα του όζοντος, δεν μας μένει πολύς καιρός για να ενεργήσουμε και να αναστρέψουμε την παρούσα τάση. Αν δεν το κάνουμε το συντομότερο δυνατό, φοβάμαι ότι η ζημιά θα είναι αμετάκλητη.

Επομένως, έχουμε προτείνει να προσαρμοστεί επειγόντως το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της νέας θαλάσσιας στρατηγικής, εναρμονίζοντάς τα με άλλα σημαντικά προγράμματα της Ένωσης, όπως εκείνα που χρηματοδοτούνται από το FEDER, το Ταμείο Συνοχής και επίσης τη γεωργική πολιτική, καθώς υπάρχουν επίσης γεωργικές δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα.

Πιστεύουμε επίσης ότι χρειαζόμαστε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτό που συμβαίνει στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Είμαστε υπέρ του καλύτερου συντονισμού και της δικτύωσης όλων των ευρωπαϊκών ινστιτούτων θαλάσσιας έρευνας, προωθώντας είτε ένα δίκτυο είτε ένα ευρωπαϊκό κονσόρτσιουμ και δημιουργώντας μια βάση θαλάσσιων δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη σε όλους.

Πρέπει να βελτιώσουμε την κατάρτιση και την πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τον έλεγχο και τη ρύπανση. Αναφορικά με αυτήν την πτυχή, επιμένω για άλλη μία φορά σε κάτι που λέω εδώ και χρόνια, ότι πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτική την εγκατάσταση συσκευών στα πλοία –συσκευών που έχουν ήδη εφευρεθεί– για τον έλεγχο της εκκένωσης και του καθαρισμού των δεξαμενών και της σεντίνας, με τη μορφή μαύρων κουτιών που δεν μπορούν να παραποιηθούν, που θα είναι η καλύτερη μέθοδος για την πρόληψη των εσκεμμένων απορρίψεων, αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό το μέτρο πρέπει να συμπληρωθεί με τη δορυφορική παρακολούθηση και εποπτεία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι εκπροσωπούν μια σημαντική ομάδα του πληθυσμού ο τρόπος ζωής της οποίας πρέπει να διασφαλιστεί για το μέλλον, αποτρέποντας την ερήμωση των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών ή την καταστροφή τους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.

Τέλος, προτείνουμε η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» να εφαρμόζεται επίσης στον θαλάσσιο τομέα και να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό ταμείο για τον εμπλουτισμό και τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, που θα βασίζεται σε συνεισφορές από όλες τις βιομηχανικές, ενεργειακές, τουριστικές, αναψυχής και άλλους είδους δραστηριότητες που ρυπαίνουν τις θάλασσές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ διαθέτει ακτογραμμή μήκους 65 000 περίπου χιλιομέτρων. Στη Σκωτία αντιστοιχούν σχεδόν το ένα έκτο αυτής της ακτογραμμής και 95 κατοικημένα νησιά. Είναι σαφές ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά αλλά και να κερδίσουμε πολλά από μια κοινοτική θαλάσσια στρατηγική η οποία θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τις παράκτιες κοινότητές μας. Η Σκωτία είναι πλούσια σε ενέργεια, καθώς διαθέτει αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ έχει δυνατότητες εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας από τα κύματα. Η Σκωτία βρίσκεται σε ιδεώδη θέση για την ανάπτυξη περαιτέρω υποδομών με τη μορφή κόμβων θαλασσίων μεταφορών. Διαθέτει εξαιρετικές ερευνητικές υποδομές για τη θαλάσσια έρευνα οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που άπτονται του θαλασσίου περιβάλλοντος και, παρά την ΚΑΠ, εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο ποσοστό της κοινοτικής αλιευτικής βιομηχανίας.

Η ιδέα μιας θαλάσσιας στρατηγικής της ΕΕ αξίζει να χαιρετιστεί, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει σε αντιμετώπιση των υδάτων της ΕΕ ως κοινού πόρου χωρίς ιδιαίτερη σύνδεση με επιμέρους θαλάσσια κράτη. Η ΕΕ πρέπει να παρεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα θαλάσσια κράτη μας έχουν ανάγκη παρεμβάσεων ή στήριξης του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Πρέπει να αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα από την ΚΑΠ και την αποτυχία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Τα αστρονομικά κέρδη των εφοπλιστών και των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία από τη μια και από την άλλη η εντατικοποίηση στο έπακρο της δουλειάς και η μαζική αντικατάσταση των ναυτεργατών από τα κράτη μέλη με φθηνότερο εργατικό δυναμικό, με μισθούς πείνας που δεν ξεπερνούν τα 515 δολάρια το μήνα καθώς και τα μεγάλα ναυτικά εγκλήματα, όπως των πλοίων Erika, Prestige, Sea Diamond και άλλα, που προκάλεσαν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές και συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη, αποτελούν σαφή δείγματα της αντιλαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ανυπόστατος ο ισχυρισμός και υποκριτικό το ενδιαφέρον των εφοπλιστών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων, ότι δήθεν δεν υπάρχει επαρκές ναυτεργατικό δυναμικό και ενδιαφέρονται να προσελκύσουν ναυτεργάτες από τα κράτη μέλη στη ναυτιλία, όταν από κοινού οι ίδιοι διώχνο