Indekss 
Debašu stenogramma
PDF 1162k
Otrdiena, 2007. gada 10. jūlijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija
1. Sēdes atklāšana
 2. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3. Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 5. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide (debates)
 6. Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (debates)
 7. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debates)
 8. Balsošanas laiks
  8.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsojums)
  8.2. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju – Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā (Reglamenta 118. pants) (balsošana)
  8.3. Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Alžīriju, lai ņemtu vērā 2004. gada 1. maija paplašināšanos (balsojums)
  8.4. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (balsojums)
  8.5. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (balsojums)
  8.6. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Armēniju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  8.7. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Azerbaidžānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  8.8. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Gruziju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  8.9. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām (balsojums)
  8.10. Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  8.11. Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  8.12. Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  8.13. Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) (balsojums)
  8.14. Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā (balsojums)
  8.15. Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) (balsojums)
  8.16. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) (balsojums)
  8.17. Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos (balsojums)
  8.18. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai (balsojums)
  8.19. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās (balsojums)
  8.20. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu (balsojums)
  8.21. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas (balsojums)
  8.22. „Kļūdu labojumi” Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants) (balsojums)
  8.23. Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums) (balsojums)
  8.24. Apspriešanās par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti (balsojums)
  8.25. Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti (balsojums)
  8.26. Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts (balsojums)
  8.27. Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (balsojums)
  8.28. Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana (balsojums)
  8.29. Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("ROMA II") (balsojums)
  8.30. Kopienas rīcības programma (2007.–2013. gadam), joma "Veselība" (balsojums)
  8.31. Dzīvsudrabu saturošas mērierīces (balsojums)
  8.32. Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (balsojums)
  8.33. Pārtikas piedevas (balsojums)
  8.34. Pārtikas fermenti (balsojums)
  8.35. Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām (balsojums)
  8.36. Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana (balsojums)
  8.37. Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība (balsojums)
  8.38. Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (balsojums)
  8.39. Rūpnieciskā zveja saistībā ar zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (balsojums)
 9. Valdību konferences sasaukšana (grozījumu iesniegšanas termiņš) (sk. protokolu)
 10. Balsojumu skaidrojumi
 11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debašu turpināšana)
 14. Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)
 15. Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (debates)
 16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 18. Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (debates)
 19. Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) (debates)
 20. Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (debates)
 21. Divpusējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu (debates)
 22. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23. Sēdes slēgšana


  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
1. Sēdes atklāšana
  

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

 

2. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)

3. Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)

5. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide (debates)
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe del señor Markus Ferber, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)) (A6-0246/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Mr President, firstly I would like to warmly thank the Committee on Transport and Tourism and in particular the rapporteur, Mr Ferber, for the excellent work they have carried out in the preparation of your report on the postal directive. This is all the more impressive as the preparation involved five other committees and nearly 600 amendments. Moreover, the dossier is highly sensitive politically and technically complex.

Our proposal is based on sound preparation. It is not the implementation of abstract theories dreamed up in an ivory tower or based on ideological zeal. Market opening is not an end in itself, but good for the consumer, good for business and therefore for the whole economy.

After months of discussion there is always a risk that we may lose sight of the original intention. Therefore let me just remind you of what our proposal actually entails. First and foremost, the Commission’s proposal aims to guarantee a high quality universal service for all users throughout the European Union. Postal users and consumers are entitled to top-class postal services. They must be accessible to all at affordable prices.

Secondly, based on detailed study and wide consultation, the Commission confirms in its proposal that 2009 is the target date for the abolition of any remaining exclusive rights and monopolies. Such exclusive rights and monopolies prevent competition and the positive effects it has had on innovation, quality and prices.

Thirdly, our proposal confirms the availability of a broad range of financing mechanisms Member States may choose from in order to finance any net cost or unfair burden the universal service obligation may impose on the universal service providers.

Fourthly, the proposal allows for more flexibility in terms of pricing of postal services so that they can better reflect actual costs, while maintaining the possibility for uniform tariffs for consumer or single-piece tariff mail. The Commission attaches great importance to the role postal services play for territorial and social cohesion. Uniform tariffs for consumer mail are a reflection of this. The proposal also reinforces consumers’ rights in terms of redress, for example.

Fifthly, the proposal seeks to amend provisions concerning authorisation and licensing to reduce unjustified barriers to entry. The proposal also clarifies rules on access to postal infrastructure.

Finally, the proposal provides for greater clarity on the role and independence of national regulatory authorities.

These elements build on the success achieved to date with the gradual opening of the market and will provide a framework that will allow the postal sector to develop its potential. It is truly the final step in a long process started the better part of two decades ago.

It is common knowledge that a ‘communications revolution’ is taking place. This is a significant challenge for all of us in our daily lives. It poses a threat for those postal operators that fail to adapt. No reserved area can protect any postal operator from the competition from other means of communication. The only option is to reform and to adapt and to turn the challenge into an opportunity. This fast-changing context makes it all the more necessary to finalise the reform process which started more than 15 years ago. The European Parliament has shaped this reform significantly at all stages. The Commission is ready to assist so that the internal market on postal services can finally be accomplished.

Experience with market opening to date has been overwhelmingly positive. Efficiency, quality and performance have substantially increased. A high-quality universal service at affordable prices is being provided throughout the European Union.

It is our joint responsibility that this continues to be the case. Full market opening is the right way forward. In the past months some have tried to portray market opening and the success of other postal operators as threats. However, most have now realised that these are challenges that we must face and that it is much more important to focus on how to face them. On the whole, the constructive approach prevails. This makes me optimistic that common ground on this important file can be found at the end of the day.

In conclusion, this Directive constitutes an essential element of the Lisbon Agenda. The time is now ripe to give EU citizens the choice they are entitled to and expect. Mail users and consumers will be the main beneficiaries of the directive. Market opening in 2009 will introduce controlled and regulated competition that will foster innovation, new business models and new services. It is not the question of dividing up the cake differently, or of introducing reform at the expense of the people working in the sector, but it is the question of increasing the size of the market and letting everyone benefit from this.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber (PPE-DE), Berichterstatter. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eines der wichtigsten Dossiers, das wir in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode zu bereden haben, ist die Öffnung der Postdienste. Es ist ein Dossier, das uns schon in der dritten und vierten Legislaturperiode beschäftigt hat — wenn ich die ganze Entwicklung seit dem 1992 von der Europäischen Kommission vorgelegten Grünbuch rekapitulieren darf. Es ist wichtig, dass wir als Parlament heute — und morgen bei der Abstimmung — ein klares Signal aussenden. Eine Entwicklung, die Ende der 80er Jahre begonnen hat, soll nun zu einem guten Abschluss gebracht werden.

Worum geht es? Um es ganz einfach zu sagen: Es geht darum, von einer angebotsorientierten Post zu einer nachfrageorientierten Post zu kommen. Wir hatten

200 Jahre lang in allen Mitgliedstaaten Monopole. Wir werden heute in der Debatte viele Probleme hören, die es im Bereich der Post gibt. Es gibt für mich nur eine Schlussfolgerung: Die Monopole sind nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Die Probleme können nur dann gelöst werden, wenn es einen — und darauf haben wir großen Wert gelegt — fairen Wettbewerb in der Europäischen Union gibt, der die Bedingungen der Arbeitnehmer stark berücksichtigt, der aber trotzdem Wettbewerb zulässt.

Das ist das Modell, das wir im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr gemeinsam, über Fraktionsgrenzen hinweg, über Landesgrenzen hinweg miteinander erarbeitet haben. Ich möchte mich an der Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich hier beteiligt haben und diesen Kompromiss auch mittragen. Wir sagen klar, dass bis zum Ende des Jahres 2010 die Postmärkte in allen Mitgliedstaaten geöffnet werden sollen, wobei wir für ein paar wenige entsprechende Ausnahmeregelungen bis zum Jahr 2012 vorsehen. Wir sagen klar, dass die, die aus dem geschützten Bereich kommen, nicht das Recht haben, sich dort zu beteiligen, wo bereits Wettbewerb herrscht. Das entspricht der Reziprozität.

Lassen Sie mich an dieser Stelle eines deutlich sagen: Es heißt immer, dies widerspräche dem EU-Vertrag. Ich kann nur jedem empfehlen, einen Blick in die zurzeit geltende Postrichtlinie zu werfen. Danach ist ausdrücklich untersagt, mit Gewinnen aus dem Monopol in den Wettbewerbsbereich zu gehen. Im Bereich der Generaldirektion Wettbewerb sind mehr als zehn Fälle gegenüber Mitgliedstaaten anhängig, bei denen genau dieser Verdacht besteht. Wenn also die bestehende Richtlinie quasi schon ein Instrument an die Hand gibt, um eine solche Art von Reziprozität zu gewährleisten, dann sollten wir das auch tun.

Wir haben klar gesagt, dass an dem Umfang der Postdienstleistungen, die jedem Bürger in der Europäischen Union zur Verfügung stehen müssen, nichts geändert werden darf. Der Universaldienst muss jedem Bürger, egal wo er wohnt, auf dem Land oder in der Stadt, am Rande Europas oder im Herzen Europas, zur Verfügung stehen. Das ist der richtige Weg, den wir hier gehen müssen. Wir haben ja auch bei anderen Liberalisierungen sichergestellt, dass es einen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Versorgung gibt.

Wir hatten dann die große Frage zu beantworten: Wie kann dieser Universaldienst finanziert werden? Hier haben wir miteinander eine gute Antwort erarbeitet. Es kommt darauf an, den Mitgliedstaaten viele Instrumente an die Hand zu geben. Es sind fünf Instrumente, wenn Sie die Richtlinie einmal genau lesen — vier, die die Kommission vorgeschlagen hat und noch ein paar Mischformen, die wir dazu vorgesehen haben —, die es ermöglichen, diesen Universaldienst flächendeckend zu organisieren.

Wir haben eine klare zeitliche Aufstellung von dem gemacht, was die Kommission zu tun hat und was die Mitgliedstaaten zu tun haben, bevor die Märkte geöffnet werden. Auf diese Weise wird keiner überrascht von dem, was auf ihn zukommt, sondern all dies erfolgt im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten. Wir haben Verbraucherschutzaspekte stark in den Mittelpunkt gestellt: Der Kommissar hat bereits die Einheitstarife genannt, die dem Bürger das Modell eines Standardbriefes in seinem Mitgliedstaat auch weiterhin ermöglichen sollen. Auch die Blindenpost wollen wir weiterhin garantieren. Auf der Grundlage des Kommissionsvorschlags haben wir ein umfassendes Beschwerdewesen eingeführt, so dass auch in einem liberalisierten Bereich die Rechte der Verbraucher geschützt bleiben.

Wir haben uns sehr intensiv mit der Frage der Beschäftigten in diesem Sektor auseinandergesetzt. Bei den Postdienstleistern in der Europäischen Union geht es um über eine Million Beschäftigte, die natürlich auch wissen wollen, wie es in einem liberalisierten Umfeld mit ihnen weitergeht. Ich glaube, wir haben hier die richtigen Antworten gefunden, sowohl was die Definition eines Postdienstleisters als auch was die Sicherung der national garantierten Rechte betrifft.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgearbeitet haben, um diesen Kompromiss zu erreichen, insbesondere bei der Kommission für die tatkräftige Unterstützung, und ich hoffe, dass der Rat auf der Grundlage unserer ersten Lesung in Kürze auch in der Lage sein wird, einen Gemeinsamen Standpunkt zu formulieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et monétaires. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je dois le privilège d'intervenir dans ce débat à l'issue malheureuse de l'examen de l'avis initialement rédigé par mon collègue Gilles Savary pour la commission économique et monétaire. Compte tenu du vote qui a eu lieu au sein de cette commission, le rapporteur a en effet renoncé à ce que son nom figure sur ce rapport.

Nous avons entamé le processus d'ouverture à la concurrence des services postaux il y a maintenant dix ans, en réduisant progressivement le monopole des opérateurs nationaux tout en cherchant à garantir le maintien du service universel. Cette exigence du service universel est aujourd'hui réaffirmée dans le rapport Ferber, qui définit à cet effet trois outils de financement et reconnaît par voie de conséquence que le marché seul ne saurait garantir un service quotidien sur l'ensemble de nos territoires. Le délai supplémentaire de deux ans qui a été accordé aux nouveaux États membres ainsi qu'aux États dotés d'une topographie difficile témoigne bien de la difficulté de concilier libéralisation totale et obligation de service public.

Le rapporteur souhaitait faire reconnaître un quatrième domaine, un quatrième mode de financement, celui du domaine réservé. Votre commission économique et monétaire a choisi de ne pas suivre le rapporteur, que ce soit sur l'introduction de cette notion de domaine réservé ou sur une modification du calendrier. Elle a préféré quasiment coller à la proposition initiale de la Commission pour faire de la date de 2009 la date d'ouverture du service postal à la libéralisation. Je dirai que, en l'occurrence, à titre exceptionnel et à titre personnel, je conçois que la commission saisie au fond ait eu raison de ne pas écouter la commission économique et monétaire. Disant cela, j'exprime une opinion tout à fait personnelle: ce n'est pas la présidente de la commission économique et monétaire qui parle.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE), Draftsman of the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. – Mr President, the Committee on Employment and Social Affairs would have preferred to make the full accomplishment of the postal internal market subject to a new prospective study, showing that universal service could be maintained in each Member State, and looking at how to maintain or improve the employment situation in the postal sector. However, sometimes politics is about the art of the possible, and I know my good friend Brian Simpson negotiated the best possible deal he could with the rapporteur and the other shadows in the Committee on Transport and Tourism.

We are pleased at the clear emphasis placed on maintaining the provision of universal service and on the number of safeguards built into the report in the form in which it will come before this House. We are also happy about the report’s focus on the need to ensure good social and employment standards as liberalisation begins to unfold. This is an important point given that even Deutsche Post has expressed some disquiet over declining employment standards amongst some new entrants to the German postal market.

We accept that this was the best achievable deal at this late stage in the liberalisation process.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. – Herr Präsident! Im Unterschied zu manchen meiner Kolleginnen und Kollegen wusste ich ja, dass Kollege Ferber trotz seines Eingangsstatements sehr kompromissfähig ist und daher auch eine sehr gute Lösung zustande gekommen ist. Kollege Ferber hat die Situation geschildert: In Europa gibt es durchaus Unterschiede; in einigen Ländern ist der Liberalisierungsprozess sehr weit fortgeschritten, in anderen weniger. Das aufzuhalten, wäre unmöglich gewesen, wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll.

Entscheidend ist – und da konnten wir uns im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie als erstem Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat, einigen –, dass es einen umfassenden Universaldienst gibt, dass die Bürgerinnen und Bürger unabhängig davon, ob sie in einer Stadt oder in einer abgelegenen Region leben, ob sie arm oder reich sind, die Garantie haben, dass die Post bzw. die Postverwaltungen entsprechende Dienstleistungen erbringen. Das entsprechend zu regeln, liegt in der Verantwortung der nationalen Regierungen.

Deshalb haben wir darauf gedrungen – und ich bin sehr froh, dass auch der federführende Ausschuss das aufgegriffen hat –, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Nicht unermesslich viel Zeit – einige Länder hätten sich ja schon vorbereiten können –, aber doch genügend Zeit, damit das mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Unternehmen und Verbänden usw. diskutiert werden kann, so dass die Industrie und die Bürger die entsprechenden Dienstleistungen bekommen.

Ein zweiter zentraler Punkt ist, dass es hier natürlich auch um ein Beschäftigungsproblem geht. Die Liberalisierung, die Marktöffnung, soll nicht nach dem Grundsatz erfolgen: Je geringer die Bezahlung und je schlechter die Bedingungen, desto besser. Vielmehr muss es zwischen den bestehenden und den neuen Postinstitutionen faire Wettbewerbsbedingungen geben. Auch das ist in dem Bericht gut herausgearbeitet.

Daher bin ich persönlich der Meinung, dass hier eine gute Lösung gefunden wurde. Der Industrieausschuss hat dem zugestimmt und ich gehe davon aus, dass die breite Mehrheit in diesem Parlament diesem Vorschlag zustimmen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE), Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung. – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Die Postmarktliberalisierung hat auch eine regionale Dimension, denn die Verlässlichkeit und die Qualität der Zustellung ist ein regionaler Standortfaktor für die Wirtschaft ebenso wie für die Bevölkerung.

Ich darf zunächst Richard Seeber danken, der die Stellungnahme für den Ausschuss für regionale Entwicklung verfasst hat. Er hat mich gebeten, seinen Teil zu übernehmen. Ich danke auch dem Berichterstatter, Herrn Ferber, für den sehr ausgewogenen Bericht.

Wir begrüßen grundsätzlich die Öffnung der Märkte. Sie ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung des Postsektors. Die Liberalisierung wird – wie auch in anderen Bereichen – ein Mehrfaches an Arbeitsplätzen gegenüber den geschützten Märkten mit sich bringen. Dennoch fordert der Ausschuss für regionale Entwicklung, dass die Auswirkungen der Liberalisierung genauer analysiert werden. Wie wirken sich freie Märkte auf den regionalen Zusammenhalt und auf die regionale Wettbewerbsfähigkeit aus?

Gerade für ländliche und abgelegene Gebiete müssen wir gemeinsam mit den privaten Anbietern marktnahe Lösungen entwickeln, die nicht zu einer Kostensteigerung für die Kunden und nicht zu Verlusten in der Zustelldichte führen. Sicher bietet in diesem Zusammenhang der elektronische Geschäftsverkehr und der Versandhandel via Internet interessante Perspektiven für den ländlichen Raum, auch im Sinne der gleichwertigen Substitution vormals staatlicher Angebote. Dennoch sagt der Ausschuss für regionale Entwicklung, dass die dauerhafte Sicherung des Universaldienstes noch weiterer Folgenabschätzungen bedarf.

Die Mitgliedstaaten, die dies für notwendig erachten, sollten dann die Möglichkeit haben, die für 2009 geplante Vollendung des Binnenmarktes aufzuschieben. Deshalb begrüßen wir auch die vom federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr vorgesehene Verlängerung der Fristen für die neuen Mitgliedstaaten und für Gebiete in extremer Randlage.

Die daraus resultierende Öffnung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten darf aber nicht dazu führen, dass staatliche Monopolisten aus geschützten Gebieten in liberalisierten Mitgliedstaaten oder Regionen ihre Dienstleistungen anbieten. Auch diese Form der Wettbewerbsverzerrung müssen Mitgliedstaaten und ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, we zijn meer dan tien jaar bezig met het openstellen van de Europese markt voor postdiensten, zoals de commissaris zei, en vandaag beslissen we over de laatste fase, over wat moet gebeuren met het voorbehouden deel van de poststukken tot vijftig gram. Als ook dit deel van het oude monopolie aan de kant is gezet, krijgen we over een paar jaar een postmarkt die alle kansen heeft om dynamischer te worden, die volledig open zal zijn en die concurrerend en transparant zal kunnen werken.

Het Commissievoorstel zelf bood ons inziens onvoldoende garanties voor een behoedzame liberalisering, maar dankzij het onderhandelingstalent van rapporteur Markus Ferber en de goede samenwerking van andere collega's is in de Commissie vervoer een politiek breed gedragen afspraak gemaakt die postbedrijven in de eerste plaats extra tijd geeft om zich degelijk voor te bereiden. Omdat niet alle lidstaten even ver gevorderd waren op het postliberaliseringsspoor, is dit een wijze weg.

En, Voorzitter, ook op andere vlakken is het verslag-Ferber een reuze stap vooruit. Zo hoeven de werknemers in de postsector niet per se negatieve sociale gevolgen te vrezen, hoewel we op dit vlak natuurlijk waakzaam moeten blijven. Even cruciaal is ons streven om aan de gebruikers universele dienstverlening te waarborgen. De post moet natuurlijk nog altijd dagelijks worden bezorgd en de gebruikers moeten post kunnen versturen vanuit hun nabijheid.

Natuurlijk is het nationaal plan dat de lidstaten aan de Commissie moeten voorleggen in verband met de financiering van hun universele dienstverlening een sleutelelement. Collega's, al met al verwachten we morgen na de stemming een evenwichtige tekst. Nadien is het aan de Raad en zeker ook nog aan de lidstaten om wijs met ons stemresultaat om te gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I congratulate our rapporteur, Mr Ferber, on his work on this report. It is a long time since he and I first crossed swords on postal services many years ago. In fact, I think we may even have still had the Berlin Wall at the time, which just shows you how long this has been going on.

Postal services are a highly personal and highly political issue. That is why they are different to other sectors, like telecoms and energy, because post, as I have often said in this House, is about people; it is about frontline public service. That is why it is important and generates a lot of interest.

I know in the work we have done in committee we have tried to take on board the views of other committees and political groups. And, after a lot of hard work, and I have to say a great deal of good will, we reached an agreement, which I think is a good one.

I just want to say that this particular directive is not really about liberalisation. The argument as to whether we should liberalise the post was lost many years ago. Mr Hughes is right when he says that politics is about the art of the possible. And those who are a minority – and I respect them for their views – who think that we should stay with the old ways, stay with the monopolistic sector and reserved area, well, whilst I see the merits of their argument, in the real world, that is not where we are, that is not where we are living. The vast majority of our Member States have liberalised; the vast majority of those who have not would like to and so, therefore, it is a dose of reality that is sometimes needed.

Parliament agreed to controlled liberalisation and, indeed, in its last pronouncement agreed that that should be on 1 January 2009. Yet, since then, we have had the accession of the new Member States and my group believes that that means we need to think through what we did previously with a view to a different timetable and delaying the implementation for those who need it.

But I have to say that, whilst the Commission is strong on universal service, it is weak on how to finance that universal service within its proposals.

So let us look at the key issue. How do we guarantee a universal service, and a universal service that treats all citizens equally, irrespective of where they live? That is why we support the guarantee of access points in rural and peripheral areas. How do we finance that universal service? How do we have the national plans in place to enable that to happen? How do we protect the workers and their working conditions, and how do we ensure that the new Member States are not forced into competition that they cannot sustain? That is where the timescale is important.

They are the issues we have addressed in this report and in the compromise that we reached and I hope Parliament will support that compromise tomorrow.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche da parte mia tutte le più sincere congratulazioni per il lavoro del collega Ferber. Credo che a questo lavoro abbiano collaborato altri colleghi impegnati e non penso che esso, per quanto delicato e complicato, sia stato un "duello all'alba dietro il convento" fra il collega Ferber e il collega Simpson: non si trattava di intrecciare le spade ma di prendere atto che si tratta di un settore sensibile, come lo sono tutti i settori in cui l'offerta non può essere orientata soltanto dalle convenienze economiche ma anche dall'esigenza di rispondere a interessi di carattere generale, che possono andare al di là delle soluzioni che normalmente si trovano nell'incontro fra domanda e offerta, orientato soltanto dal mercato e sulla base di convenienze di mercato.

Occorreva raggiungere un punto di equilibrio difficile, visto che la riforma, come già detto dal Commissario e ricordato dal collega Ferber, non viene attuata per il mercato ma nell'interesse dei consumatori. Il mercato può essere soltanto uno strumento per raggiungere e garantire al meglio tale interesse sotto il profilo di una riduzione dei costi della qualità dei servizi. Anch'io ritengo che il vecchio assetto dei monopoli non fosse adeguato per rispondere alle sfide: ma sarebbe rischioso immaginare in questi casi che l'unica risposta si risolva nell'apertura alla competizione del mercato. Si tratta di un passaggio che, seppur utile, fondamentale e importante, non è sufficiente.

Da qui anche la ricerca di garanzie per il servizio universale, con diverse opzioni, evitando rischi di ambiguità interpretativa e di contenzioso, che probabilmente non abbiamo del tutto scongiurato. Vi sono diverse opzioni, tutte orientate all'esigenza – tenuto conto delle diversità che esistono nei vari mercati – di trovare la possibilità di concorrere ai costi netti di un servizio che non sarà mai garantito in molte situazioni, esclusivamente attraverso un'operazione di mercato. A tal fine è decisiva, com'è stato ricordato, una concorrenza equa.

Io non condivido il sospetto nei confronti delle dinamiche di autorizzazione di licenza, considerate quasi una ghigliottina impropria per impedire o soffocare la concorrenza. Possono essere strumenti utilissimi per garantire la qualificazione d'impresa e garantire che la competizione avvenga liberamente ma entro un quadro di regole che, sotto il rispetto delle normative sociali di sicurezza, di qualificazione professionale, di definizione di servizi sostitutivi e di prescrizioni nell'interesse generale, possano riguardare in modo trasparente tutti gli operatori del settore.

Anche questo sarà uno strumento per evitare che chi è gravato dagli oneri del servizio universale salga sul ring della competizione con le mani legate dietro la schiena.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā. – Paldies, prezidenta kungs, komisāra kungs! Es arī gribētu sākt ar to, ka sveikt Fērbera kungu ar lieliski panākto kompromisu faktiski ļoti grūtajā situācijā, par ko liecināja daudzie simti priekšlikumu, kas nāca no ļoti dažādām interešu grupām. Es arī esmu gandarīts, ka šis ir tas gadījums, kad jauno dalībvalstu specifika ir ņemta vērā, paredzot šo divu gadu pagarinājumu un iespējamu vēl garāku termiņu universālā pakalpojuma saglabāšanai. Es gribētu, protams, atzīt to, ka daudzās jaunajās dalībvalstīs pasts vēl nav gatavs tādai īstai konkurencei. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai, no vienas puses, tiktu panākts pasta pakalpojumu kvalitātes uzlabojums jaunajās dalībvalstīs, ko sniedz konkurence, bet, no otras puses, mums jāsaglabā šis cilvēciskais aspekts, par ko Simsona kungs jau runāja. Man arī ir gandarījums, ka dalībvalstīm ir iespējas atrast, kā vienā no modeļiem finansēt šo universālā pakalpojuma periodu, un, visbeidzot, esmu gandarīts, ka komitejām izdevās atrast kompromisu attiecībā uz personas datu aizsardzības neaizmiršanu tajos gadījumos, kad pašreizējā universālā pakalpojuma sniedzējam šī datubāze ir jānodod citiem tirgus dalībniekiem. Tā kā es ļoti ceru, ka rītdien balsojums būs veiksmīgs, un šis ilgais darbs pie pasta direktīvas beigsies. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Wettbewerb hat immer dann Positives gebracht, wenn er unter guten Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Auch im Postbereich — dort, wo es möglich war. Allerdings muss man auch der Fairness halber feststellen, dass schon beim letzten Liberalisierungsschritt Verschlechterungen für Konsumenten, vor allem in ländlichen Gebieten, eingetreten sind. Privat ist nie automatisch gut, genau so wie Staat nie automatisch gut ist. Es geht um gute, positive und faire Rahmenbedingungen.

Die Kommission betont zu Recht die Bedeutung einer flächendeckenden Versorgung, vor allem für die ländlichen Gebiete. Es kann nicht sein, dass sich die Dienste nur in den Städten konzentrieren. Die Vorschläge zur Finanzierung dieser Dienste, die nun einmal aufwändig sind, sind jedoch zum größten Teil unrealistisch, nur auf die großen Mitgliedstaaten zugeschnitten und unklar formuliert. Der Gerichtshof wird viel zu tun haben.

Das führt nun auch dazu, dass sehr viele Kollegen Ausnahmen verlangt haben. Es gibt also die lex Griechenland: Länder mit vielen Inseln sollen später liberalisieren. Es gibt die lex Luxemburg: kleine Länder mit limitierter Bevölkerung — eine interessante Wortwahl — sollen auch später liberalisieren, die neuen Mitgliedstaaten ebenso. Allesamt Formulierungen, die nicht nachvollziehbar sind. Aber ich appelliere an Sie, meine Damen und Herren: Verschieben ist keine Lösung! Probleme verschwinden nicht, wenn man sie verschiebt! Deswegen kann ich mich mit der Lösung einer bloßen Verschiebung nicht einverstanden erklären, und mit mir auch die Fraktion der Grünen.

Vor allem — und das ist die Krux am ganzen Dossier — soll die Möglichkeit gestrichen werden, den reservierten Bereich aufrechtzuerhalten, was letzten Endes bedeutet, dass von den profitablen Werbesendungen bis hin zur nichtprofitablen Privatpost alles subventioniert wird. Das soll es nicht mehr geben. Die Kommission erlaubt jedoch in ihrer Großzügigkeit staatliche Subventionen. Das halte ich für einen falschen Weg, ich bin mehr für eine nutzerorientierte Vorgangsweise, denn der Kompensationsfonds, der auch vorgeschlagen wird, ist in großen Staaten machbar, in kleinen jedoch nicht, da ist der Markt nicht entsprechend dazu aufgestellt.

Die Werbung, das ist die Goldgrube! Briefe unter 50 g sind die Goldgruppe, auf die die Privaten warten. Das wollen sie haben! Die Weihnachtskarte an Tante Maria oben auf dem Berg interessiert die Privaten nicht. Was wird also das Ergebnis dieses Dossiers sein, wenn es so beschlossen wird? Überquellende Briefkästen in den Städten, Werbung überall, in Städten auch eine recht gute Versorgung mit Privatpost, aber ein schrittweises Zurückfahren von Leistungen auf dem Lande. Das ist eine zwangsläufige Folge davon, weil die Staaten das auf Dauer nicht mehr finanzieren können und wollen.

Und wie findet der Wettbewerb statt? Auf dem Rücken der Angestellten, die dort arbeiten, und auf dem Rücken der Landbevölkerung! Nur durch die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen konnten die Privaten ihren guten Schnitt erzielen, das sollten Sie bitte bei der Diskussion auch bedenken. Wir haben es hier mit Sozialdumping zu tun, und das, meine Damen und Herren, werden Sie nicht durch irgendeine Erwägung verhindern können.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mon collègue Erik Meijer reviendra sur le rapport de M. Ferber.

Je voudrais, pour ma part, illustrer très concrètement, à partir du cas de ce projet de directive et de l'attitude de la Commission à son propos, le dogmatisme libéral qui alimente la crise de légitimité du modèle économique et social européen et l'arrogance qui entretient le climat de défiance à l'égard de nos institutions.

Je rappelle ce que dit, depuis le début, la Confédération européenne des syndicats au sujet de votre projet, Monsieur le Commissaire. Je la cite: "Cette proposition éliminera le secteur de service réservé qui s'est avéré être le seul service fiable". Elle poursuit, je cite toujours: "Des centaines de milliers d'emplois ont été perdus depuis le lancement de la libéralisation. À long terme, cela aura un impact grave et négatif sur l'Union européenne. La Confédération européenne des syndicats recommande au Conseil et au Parlement de ne pas adopter la proposition de la Commission."

De son côté, le réseau Uni-Europe poste, qui représente plus d'un million d'employés, estime, je le cite: "Que la proposition de la Commission mettrait en péril l'étendue, la qualité et l'accès aux services dont jouissent actuellement les citoyens de l'Union". Lui aussi – je cite toujours – "exhorte unanimement le Conseil et le Parlement à rejeter la proposition de la Commission" qui a, selon la Secrétaire générale de ce réseau, je cite: "échoué à garantir le financement du service postal universel au citoyen." C'est clair!

Par ailleurs, des dizaines de milliers de pétitions d'usagers opposés à ce mauvais texte ont été directement remises à la Commission. Pour leur part, neuf opérateurs postaux historiques ont insisté sur la menace qui pèse sur le financement futur du service universel. Mieux, d'après le ministre luxembourgeois des communications, M. Jean-Louis Schiltz, une majorité d'États membres ont des problèmes avec les règles prévues pour le financement du service public si cette directive s'applique. Réponse de la Commission à cette avalanche d'interpellations: sa directive est la seule option valable. Fermez le ban.

Voilà exactement, Monsieur le Président, ce qui ne passe plus dans l'opinion publique et il en va de notre autorité que cela ne passe pas non plus auprès du plus grand nombre possible de parlementaires européens. C'est le sens de notre amendement de rejet, que ce soit pour 2009 ou plus tard. Je vous donne rendez-vous demain, pour le vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Henry Nattrass, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, managing a postal system delivering to every part of the UK six days a week, as experienced by the British for more than a century, is a UK issue, not for EU rubberstamping. Efficient mail delivery encourages business, especially in rural areas. It is a public service. The Royal Mail may require subsidies to deliver to remote outposts, including Scottish islands. That is a matter for central and local British Government, not the EU. The EU concept favours more junk mail which is not required by the British, nor by their recycling bins. As usual, the EU wishes to micro-manage every aspect, destroying methods which have worked well for years, whilst dictating rules which limit innovation.

The EU meddling with the UK postal system is as foreign to me as Britain fiddling with the Flemish, Finnish or French letters. You may expect that I should welcome postdating of the full market to December 2010. In fact, I reject the entire directive on the simple British principle of mind your own business and we will get it sorted, not the apparent EU directive of stand and deliver while we envelop you in red tape.

In short, I mark this directive ‘return to sender’.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, a nome del gruppo ITS. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di modifica della direttiva relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali, proposta dal collega Ferber, ha trovato convergenza ampia, come testimoniano l'accoglimento in commissione e anche i compromessi in proposito raggiunti dai gruppi.

Come ho già avuto modo di affermare in altre occasioni, il liberismo non trova in me affatto un convinto sostenitore, tutt'altro. Anche perché, soprattutto in Italia, esso non ha prodotto i miracolosi effetti nel miglioramento dei servizi e delle tariffe, tante volte evocati nei confronti dei consumatori. Di fatto, in Italia, e sfido i colleghi liberisti italiani a dimostrare il contrario, la liberalizzazione dei diversi settori, dall'assicurativo all'energetico, al ferroviario, al servizio postale stesso, si è risolta in un aggravio dei costi e in maggiori difficoltà di fruizione dei servizi.

Tant'è che in Italia, pur essendo di certa tradizione marxista, si diventa fautori delle liberalizzazioni e si diventa ministri, non solo comunisti, ma comunisti che, per venire incontro al mercato, appunto si fanno ministri, dopo aver, tutt'altro che con impegno e proficuo contributo, seduto di passaggio su questi scranni. E quindi da ministri comunisti ci si agita per colpire le categorie, dagli avvocati ai notai, ai tassisti, per giungere ai panettieri, per affermare così la giustezza del consumo e della concorrenza. Ecco quindi che un nazional-popolare come me ha, oltre che la convinzione ideologica, anche la concreta dimostrazione che il libero mercato non cura affatto tutti i mali, anzi spesso li alimenta.

Comunque, nella speranza che almeno nel mio paese una maggiore concorrenza nel settore postale - per altro settore pubblico che, parzialmente privatizzato, ha registrato solo un aggravio di costi a fronte di un servizio affatto di standard europeo - tutto ciò produca finalmente un miglioramento del servizio, intendo sostenere la relazione Ferber. Infatti non posso omettere di riconoscere che in Italia il servizio offerto dai privati nel settore delle spedizioni è spesso ottimo e sembra abbia creato più occupazione rispetto a quanta se ne è persa nel servizio pubblico. Né posso ignorare che, mentre i grandi clienti commerciali non necessitano di tutele particolari quanto a disservizi, opposta è la situazione dei piccoli clienti per il servizio universale.

È giusto e inderogabile che il servizio universale sia garantito almeno cinque giorni a settimana in tutti gli Stati così come, mi chiedo, chi potrebbe opporsi all'auspicio di migliori tempi, regolarità e affidabilità del servizio postale o a un equo sistema dei rimborsi o compensazioni tante volte richiamati nella relazione Ferber? La materia è complessa e come al solito qui il tempo è troppo tiranno per poter analizzare tutti gli aspetti, positivi o meno, della relazione.

Spero che dal gennaio 2011 il non mantenimento di diritti esclusivi per la fornitura di servizi postali comporti un vantaggio generalizzato per tutti. Sarebbe anche la prima volta che mi vedrebbe costretto a ricredermi sulla positività delle liberalizzazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di direttiva postale rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un obiettivo di estrema importanza: la realizzazione del mercato interno dei servizi postali, in quanto i servizi di interesse economico generale svolgono un ruolo fondamentale nel contesto dei vari paesi, sia in termini di sviluppo economico che di coesione sociale. È quindi essenziale che, a fronte di una piena apertura del mercato, sia garantita la sostenibilità del servizio postale universale, attraverso misure adeguate per il finanziamento dello stesso.

Restano tuttavia alcune criticità ancora da superare. Ne citerò solamente due: innanzitutto è importante definire con maggiore chiarezza i criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori che intendono fornire contemporaneamente servizi postali universali e non universali. Questo per garantire a tutti i soggetti in campo uguali condizioni competitive e uguali obblighi, sia nella fornitura del servizio che nella contribuzione al finanziamento. In tal senso il testo originario della Commissione sembra più chiaro rispetto al testo proposto dall'emendamento 44, il quale sottrae agli operatori postali diversi e ai fornitori designati al regime delle condizioni applicabili per il rilascio delle autorizzazioni.

Un secondo aspetto riguarda la regolamentazione dell'accesso alla rete postale. In generale, infatti, fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione, non si ravvisa la necessità di una regolamentazione aggiuntiva. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali: la regolamentazione dell'accesso non può infatti essere definita in maniera generalizzata ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE). – Herr Präsident! Die Postrichtlinie gehört zu den wichtigsten Dossiers. Sie betrifft nicht nur über eine Millionen Beschäftigte, sondern auch fast alle Bürger. Deshalb haben wir es uns im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr nicht leicht gemacht. Ich möchte dem Berichterstatter danken, denn mit den Abänderungen und den Kompromissen haben wir doch wichtige Schritte nach vorne getan und die Vorlage der Kommission wesentlich verbessert.

Für mich war Folgendes wichtig: Erstens, die Dienstleistung sollte im Mittelpunkt stehen. Zweitens: Welche Rolle werden die Mitgliedstaaten in Zukunft spielen? Dies sollte klar definiert werden. Die Dienstleistung sollte im Mittelpunkt stehen – das bedeutet für mich nicht, dass es morgen heißt: billigere Löhne, schlechtere Dienstleistung und eventuell auch noch höhere Preise!

Im Gegensatz zu einigen Kollegen, die die Sache etwas pessimistischer sehen, bin ich der Ansicht, dass den Mitgliedstaaten im aktuellen Entwurf eine wichtige Rolle übertragen wurde. Sie können dieser Rolle auch gerecht werden, denn sie können die Dienstleistung erhalten, was die Verteilung und das Einsammeln angeht. Die Erwartungen der Bürger in Bezug auf die direkte Dienstleistung werden im Entwurf berücksichtigt. Sozialdumping kann vermieden werden, wenn die Mitgliedstaaten dies wollen. Auch in unserem Land haben wir zum Thema Briefträger Petitionen erhalten, mit dem Tenor „Erhaltet unseren Briefträger in seiner Rolle“. Wir haben diese wichtige Aufgabe in unserem Entwurf nicht nur berücksichtigt, sondern auch klar und deutlich gesagt, dass die Mitgliedstaaten diesen Beruf erhalten können.

Was die Finanzierung angeht, gibt es verschiedene Modelle. Ich bin der Meinung – aber das ist vorläufig nicht realisierbar –, dass vielleicht ein Teil des reservierten Bereichs eine sichere Finanzierungsmöglichkeit geboten hätte. Aber gut – wir sind in der ersten Lesung, vielleicht kann die zweite Lesung noch Änderungen bringen.

Monopole muss man abbauen, aber nicht um jeden Preis. Unsere Bedingungen hinsichtlich dieses Preises habe ich bereits dargelegt: erstens Dienstleistung, zweitens Erhaltung des Berufs und drittens Gewährleistung der Finanzierung. Und zuletzt: Monopolabbau bedeutet für mich auch, keine neuen Monopole aufzubauen. Insgesamt würde das Parlament gut daran tun, das gesamte Prinzip der Liberalisierung nochmals vertieft zu diskutieren, insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungen für die Bürger.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, reconocemos al ponente, señor Ferber, su actitud en esta ocasión, pues, partiendo todavía de una posición de liberalización radical y simplista, que transparentaba incluso intereses nacionales, ha decidido aceptar desde el principio los compromisos que facilitan una mayor base de apoyo de este Parlamento en un informe tan trascendente como éste.

Pero mi reconocimiento especial y felicitación se dirige a Brian Simpson, que es quien ha conseguido los compromisos, por el difícil e ingrato pero exitoso ejercicio que ha hecho de lograr objetivos fundamentales para nuestro Grupo: en primer lugar, mantener y proteger la definición del servicio universal en su acepción más exigente, la que asegura una cohesión económica, social y territorial, con una presencia cotidiana en todo nuestro territorio, a precio asequible y con un servicio público de calidad.

Para ello era necesario aclarar y garantizar una estabilidad financiera suficiente, por lo que no compartíamos la poco clara posición de la Comisión y de ahí que creamos que el ejercicio que deben hacer los Estados miembros no es un mero trámite y exigimos que la Comisión se lo tome muy en serio.

Consideramos igualmente fundamentales las cláusulas de salvaguardia social, cuyo desarrollo y aplicación íntegros exigimos a la Comisión y a los Estados miembros. Animamos, pues, a sindicatos, operadores y reguladores a trabajar a fondo en ellas, de modo que ese ejercicio acompañe al de los Estados miembros.

En un momento en el que luchamos contra el empleo precario, contra el desempleo de las mujeres y a favor de servicios de proximidad de calidad para los ciudadanos, nos parecía una gran responsabilidad inducir un empeoramiento de estas condiciones. De ahí que creamos que los retos del futuro son asegurar la financiación del servicio universal de manera estable y segura y garantizar un empleo de calidad en este sector.

El Parlamento se mantendrá muy vigilante para que esto sea así.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). – Voorzitter, ik steun het compromis dat de rapporteur en de schaduwrapporteurs hebben bereikt. Ik denk dat een open Europese markt voor postbedrijven de enige manier is om de concurrentie met de elektronica aan te gaan. Ze moeten zich moderniseren, ze moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden en als je het kussen van een monopolie hebt, dan ga je geen nieuwe klanten zoeken. Dan ga je voort op de manier waarop je altijd gewerkt hebt.

We hebben ook een duidelijk tijdschema: 2011. Iedereen weet waar we dan aan toe zijn. We benadrukken het belang van de openbare dienst, niet alleen voor de burgers trouwens. Ook voor kleine bedrijven is die openbare dienst van uitzonderlijk belang. En, een moeilijk punt, hoe compenseren we het eventuele verlies van die openbare dienst?

Daar is een grote rol weggelegd voor de lidstaten, zoals Mathieu Grosch al heeft gezegd, maar ik zou toch willen zeggen dat die compensatie niet mag dienen om postbedrijven die altijd al slecht gewerkt hebben, in staat te stellen slecht te blijven werken. We moeten de postsector efficiënter maken en ik denk dat dat een van de belangrijke gevolgen zal zijn van het voorstel waarover wij morgen stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, is é prionsabal na seirbhísí domhanda an ghné is tábhachtaí de na moltaí seo, dar liom. Ciallaíonn an prionsabal sin go gcaithfear seirbhís poist a chur ar fáil do chuile theach agus gnó san Eoraip, cúig nó sé huaire sa tseachtain. Mar sin, beidh ar chuile Bhallstát an córas sin a chur i bhfeidhm agus go gcinnteoidh sé go mbeidh an tseirbhís sin ar fáil i ngach Ballstát. Agus tá seans láidir go dtacóidh an Pharlaimint anseo leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm ó 2011 seachas 2009 agus aontaím leis sin. Maidir le cás na hÉireann, ba mhaith liom fáilte a chur roimh an socrú atá idir an Post agus Banc Fortis na Beilge. Postbank atá ar an gcomhaontú seo agus cuirfidh sé seirbhís bainc ar fáil do chustaiméirí an idirlín agus trí oifigí poist ar fud na hÉireann níos déanaí i mbliana agus creidimse gur rud dearfach é seo mar tá an Post á réiteach féin i gcomhair na hiomaíochta atá le teacht sna seirbhísí san Eoraip agus tá súil agam as seo go dtacóidh sé seo leis na hoifigí poist faoin tuath in Éirinn agus ar fud na hEorpa a choinneáil ar oscailt. Go raibh maith agat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais intervenir sur deux points. Le premier concerne la question des expériences concrètes qui se font au-delà des discours. La question que l'on se pose effectivement est de savoir, d'abord, si la mise en concurrence généralisée des opérateurs postaux permet une baisse relative des prix et, si oui, à qui elle bénéficie; ensuite, si elle permet de bonnes conditions de travail et, si oui, pour qui, tout cela en garantissant la qualité des services.

Nous avons, en tant que parlementaires, été informés par des organisations syndicales, mais aussi par les opérateurs postaux eux-mêmes, que l'expérience de l'Allemagne ou de la Suède n'apportait pas de réponses positives à ces questions. En Allemagne, nous avons enregistré des pertes nettes de 29 000 emplois au sein de la Deutsche Post, dont 15 000 n'ont pas été compensés par des créations d'emplois par les nouveaux opérateurs, sans compter que nous assistons à une multiplication des emplois précaires. En Suède, les baisses de prix ont bénéficié uniquement aux grandes entreprises, aux dépens des consommateurs particuliers et des petites et moyennes entreprises.

Donc, contrairement à ce que M. Simpson a indiqué, ce n'est pas pour des raisons théoriques que nous prônons le maintien du domaine réservé; ce n'est pas parce qu'on a décidé, en 1997, que la messe était nécessairement dite. Je pense qu'il faut regarder les faits, et les faits montrent que, dans de nombreux pays qui ont anticipé la mise en concurrence, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Cela devrait nous faire réfléchir.

Mon deuxième point concerne la responsabilité des États membres. Effectivement, comme Mathieu Grosch l'a indiqué, la proposition qui nous est faite laisse une grande autonomie aux États membres, en termes à la fois de conditions de travail et de prestation de services. Ceci dit, j'estime, pour ma part, qu'il n'est pas de notre responsabilité d'élus européens de définir une loi européenne et de laisser aux États membres la possibilité de faire ou de ne pas faire. C'est la raison pour laquelle nos amendements introduisent, dans le corps de la directive, dans ses articles, des prescriptions en matière de respect des conditions de travail et de salaire et en matière de prestation de service universel. Et, selon moi, là est la grosse différence entre les amendements des Verts et les amendements de compromis auxquels les groupes PPE-DE et ALDE ainsi qu'une partie des socialistes souscrivent.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL). – Voorzitter, het tekortschieten van privé-bedrijven voor postdiensten heeft meer dan een eeuw geleden geleid tot overname door de staat. Sindsdien is dat de beste garantie voor het overal op tijd en voor hetzelfde tarief bezorgen van de post. Verschillen tussen dichtbevolkte gebieden, waar de postbezorging winstgevend is, en dunbevolkte of afgelegen gebieden, waar de bezorging duur is, vielen weg. Het sorteren en bezorgen van post kwam in handen van vakmensen die kwaliteit leveren. De postbode en het postkantoor werden in vele gevallen niet alleen voor plattelandsbewoners, maar ook voor de economisch zwakste stadsbewoners een onmisbaar contact.

Al vele jaren zien we dat privé-bedrijven graag de meest renderende onderdelen overnemen. Het liefst schakelen zij daarvoor tijdelijke krachten in, zoals studenten, huisvrouwen en bejaarden, voor wie postbezorging niet het belangrijkste middel van bestaan is. Deze mensen betalen zij bij voorkeur niet per gewerkt uur, maar per brief. Postkantoren vervangen ze door contracten met supermarkten.

Het gevolg is dat de klanten minder kwaliteit krijgen en het personeel er sterk op achteruitgaat. Politici die daaraan meewerken, veroorzaken een probleem in plaats van het op te lossen. Straks ontstaat het risico dat de overheid moet gaan subsidiëren om de meest verliesgevende delen van de postbezorging overeind te houden, terwijl de winstgevende delen terechtkomen bij grote internationale ondernemingen.

De tussen de drie grootste fracties overeengekomen compromissen leveren wel uitstel en afzwakking op ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, maar geen duurzame oplossingen. Mijn fractie dient verbeteringsvoorstellen in en ondersteunt die van anderen, maar verwerping van het voorstel en voortzetting van de bestaande situatie vinden wij veruit het beste.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – Voorzitter, allereerst wil ik collega Ferber feliciteren met het bereikte resultaat. Na jaren van studeren en discussiëren is de vrije postmarkt in zicht. Het belangrijkste winstpunt van dit verslag is de vaststelling van een definitieve datum voor de openstelling van de postmarkt. Dat betekent dat aanbieders weten waar ze aan toe zijn. Het geeft hun de gelegenheid hun bedrijfsvoering, voorzover dat niet reeds is gebeurd, daarop in te richten. Daardoor zal de slagkracht van de sector in zijn geheel toenemen. Dat is nodig om de strijd met de elektronische communicatie te kunnen leveren.

Een ander pluspunt is de aandacht voor de specifieke situatie in de lidstaten. Het voorstel erkent de onderlinge verschillen op sociaal, geografisch en economisch gebied. De lidstaten houden ruimte om op de hun best passende manier met die nationale aandachtspunten om te gaan.

Dat sommige ondernemingen in Europa lastige tijden tegemoet gaan, wil ik niet ontkennen. De praktijk heeft echter geleerd dat marktgericht opereren nuttig is voor het scherpen van de geest en het benutten van geboden kansen. Ik hoop dat alle postbedrijven in Europa die slag willen en kunnen maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή αγορά δεν αρκεί να είναι μεγάλη για να είναι αποτελεσματική· πρέπει να δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης, ευκαιρίες απασχόλησης, δυνατότητες κοινωνικής συνοχής, πρέπει να είναι ποιοτική και ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

Η εμπειρία μας λέει ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση όπως επίσης και ότι ο ανταγωνισμός, ως μέσο λειτουργίας της αγοράς, για να έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνθήκες της πραγματικότητας.

Ο εισηγητής, κ. Markus Ferber, κατάφερε - και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό - να συγκεράσει αυτές τις παραμέτρους, πράγμα αξιοσημείωτο για ένα θέμα όπως αυτό των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα αλλά είναι συνδεδεμένο με την παράδοση, την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και με την εικόνα που έχουν από την αποτελεσματικότητα του κράτους τους.

Θεωρώ σημαντικό ότι στην καρδιά της εργασίας μας πρέπει να μείνει ζητούμενο η εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης καθολικής υπηρεσίας, και υποστηρίζω την τροπολογία που κατέθεσε η κυρία Barsi-Pataky μαζί με άλλους συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και εγώ, για να παραμείνει η καλή προετοιμασία της εφαρμογής του ελεύθερου ανταγωνισμού, ούτως ώστε η σημερινή οδηγία να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την απελευθέρωση και να εξασφαλίζει το εισερχόμενο, το εξερχόμενο και το διαφημιστικό ταχυδρομείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – Voorzitter, collega's, de hervorming van de postmarkt is een zeer gevoelig thema omdat de weerslag van de openstelling van de markt natuurlijk van land tot land zal verschillen, afhankelijk van de geografie, de graad van verstedelijking of de hoeveelheid post die mensen gewoonlijk versturen. Het is ook, zoals Brian Simpson heeft gezegd, een netwerk van mensen waar iedereen mee geconfronteerd wordt.

Het compromis dat morgen ter stemming voorligt, onthaal ik met gemengde gevoelens. Enerzijds is het zeker zo dat het op cruciale punten ver verwijderd is van het oorspronkelijke Commissievoorstel en van het standpunt van de rapporteur. Dank u voor uw flexibiliteit, meneer Ferber.

De definitie van universele dienstverlening blijft ongewijzigd. Er is twee jaar extra tijd uitgetrokken. De lidstaten zullen vóór die datum moeten laten weten welk financieringsmodel zij voorzien en op sociaal vlak hebben we verkregen dat via het vergunningenstelsel aan alle operatoren dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen worden opgelegd. Dat is essentieel.

Daar staat tegenover dat er ook veel vraagtekens blijven. Is een duurzame financiering van de universele dienstverlening mogelijk in een volledig geliberaliseerde markt? En dit in alle omstandigheden? Tenzij men natuurlijk ervan uitgaat dat de belastingbetaler de rekening betaalt. Op dat vlak hebben we nog onvoldoende garanties gekregen. Ik denk dat het beter ware geweest dat we, in plaats van ons te concentreren op een datum en vooraleer te beslissen om over te gaan tot liberalisering, eerst land voor land hadden moeten nagegaan of de openstelling van de markt wel het beste middel is om het systeem verder te moderniseren en een goede dienstverlening op niveau te hebben.

Het compromis is een stap vooruit, maar volstaat nog niet. Er is nog werk aan de winkel. De bal ligt te veel in het kamp van de lidstaten en bijgevolg zal ik sommige amendementen die het in de commissie niet gehaald hebben, maar opnieuw werden ingediend - onder meer door de Verts/ALE-Fractie - zeker en vast steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Monsieur le Président, chers collègues, si beaucoup parmi nous s'accordent à penser que l'ouverture totale à la concurrence des services postaux en 2010 est de nature à favoriser la conception de services à dimension européenne et aura un impact fort sur la création d'emplois, nous sommes aussi très nombreux pour dire que cette modernisation du secteur postal ne doit pas porter atteinte à la qualité actuelle des services postaux, qui participent à la vie économique et sociale de l'ensemble de nos territoires, et notamment les plus reculés.

Je l'avais d'ailleurs déjà exprimé dès février 2006 en rappelant les craintes légitimes de nos concitoyens, des salariés des postes et des opérateurs historiques. Et je sais que certaines craintes demeurent dans les esprits. Depuis, le travail du Parlement, avec ses différentes sensibilités, a permis une plus grande souplesse dans la définition du service universel comme de son financement, notamment par l'introduction du fonds de compensation permettant de répartir équitablement le coût du service entre les opérateurs, selon qu'ils participent ou non, en tout ou partie, à l'exercice de ce service.

Tout en surveillant de près la mise en œuvre par les autorités des différents pays, et notamment du mien, d'une définition ambitieuse du service universel, nous serons très attentifs à ses mécanismes de financement qui permettent d'avoir un service postal de qualité pour l'ensemble de nos territoires, et surtout pour les citoyens, pour les salariés, mais surtout pour les citoyens européens dans leur ensemble.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Panie Przewodniczący! Zabierając głos w debacie poświęconej liberalizacji usług pocztowych, chciałbym z satysfakcją odnotować zmiany, jakie do projektu przedłożonego przez Komisję Europejską wprowadziła Komisja Transportu i Turystyki.

Wychodzą one na przeciw oczekiwaniom nowych państw członkowskich. Po pierwsze, na uwagę zasługuje przedłużenie o dwa lata terminu pełnego otwarcia rynku usług pocztowych dla nowych państw członkowskich. Ten dodatkowy czas jest potrzebny przedsiębiorstwom pocztowym tych krajów na przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji w taki sposób, aby były one w stanie konkurować z silnymi przedsiębiorstwami pocztowymi ze starych państw członkowskich.

Po drugie, zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw świadczących tak zwaną usługę powszechną albo poprzez ustanowienie specjalnego funduszu, na który składać się będą wszyscy operatorzy, albo poprzez udzielenie państwowych rekompensat operatorowi świadczącemu taką usługę.

Takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie dla takich krajów, jak Polska, gdzie duża część ludności mieszka na terenach wiejskich, często w bardzo rozproszonej zabudowie, a to znacząco powiększa koszty świadczenia usług pocztowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk (Verts/ALE). – Voorzitter, collega's, het is al heel vaak gezegd in dit Parlement. Wat nu gebeurt, waar we het nu over hebben, is onvermijdelijk, maar, consumenten, u hoeft niet bang te zijn: de dienstverlening zal erop vooruitgaan en de prijzen zullen naar beneden gaan.

Collega's, laten we eerlijk zijn. We weten allemaal dat die garanties er niet zijn. Dat weten we als we kijken naar de ervaringen, bijvoorbeeld in Zweden en Engeland. Zeker op kleinere postmarkten zal het vervangen van het staatsmonopolie betekenen dat er een privé-monopolie komt en we weten allemaal dat dat betekent dat er geen garanties zijn voor betere dienstverlening en lagere prijzen.

Maar wat mij, eerlijk gezegd, het meest aan het hart gaat is de positie, de toekomst van de werknemers die nu bij de post werken. Ik zeg dat op basis van ervaringen, bijvoorbeeld in het reeds geliberaliseerde deel van de postmarkt in Nederland. Daar zien we dat veel vaste banen zijn veranderd in onzekere parttime banen. En laten we ook daar eerlijk zijn tegen de burgers van Europa. Het wordt er niet per definitie beter op als er geliberaliseerd wordt.

Ik zeg het ook op basis van mijn eigen, persoonlijke geschiedenis. Mijn vader heeft 40 jaar bij de post gewerkt. Dat gold ook voor mijn ooms en mijn neven. Dat waren banen om trots op te zijn. Banen waar ook veel mensen trots op waren. En ik weet dat die wereld van toen, de wereld van de oude zekerheden, niet meer terugkomt. Ik zeg ook niet uit nostalgie of uit een soort valse romantiek dat we terug moeten naar de tijd van toen. Maar het zorgt wel voor een, laat ik zeggen ongemakkelijk gevoel over de onzekere toekomst van veel mensen die nu bij de post werken, die daar trots op zijn of mensen die trots zijn op hun postbode.

Het zorgt ook voor zware twijfels over de vraag of dit nu de boodschap is die wij als Europees Parlement moeten uitdragen. Mooie beloften aan de consumenten waarvan we weten dat ze boterzacht zijn. Aan de andere kant aankondigingen van ingrijpende wijzigingen voor de werknemers waarvan we weten dat ze keihard kunnen uitpakken. Dat is niet mijn idee van een sociaal Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – Monsieur le Président, chers collègues, la concurrence a des vertus mais, en économie de marché, avant de laisser faire, il faut beaucoup faire. Et, à ce titre, l'aménagement du territoire est une des conditions de l'attractivité, de l'efficacité économique et de la qualité de vie. La privatisation intégrale du service postal peut porter atteinte à cet aménagement du territoire et, partant au bien des nations.

La France n'est pas un plat pays, avec une topologie homogène. Ainsi, selon les lieux, les coûts de livraison du petit courrier diffèrent largement. Privatiser le service signifie que, tôt ou tard, il sera facturé au coût réel ou abandonné. En conséquence de quoi, les zones rurales ou reculées, déjà menacées de désertification économique, subiront un désavantage compétitif qui les enfoncera dans la spirale déflationniste.

Il nous faut donc, dans cette Assemblée, admettre une fois de plus que nos pays sont différents par leur nature et leur culture. Il faut donc donner à chacun d'eux la liberté souveraine de trouver la solution qui leur convient. Le marché intérieur n'est pas une finalité en soi, ce n'est qu'un outil au service du bien des nations. Sachons ne pas l'oublier dans l'intérêt supérieur de nos compatriotes!

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – Voorzitter, graag wil ik collega Markus Ferber bedanken voor het werk dat hij als rapporteur heeft verricht over dit gevoelige onderwerp dat vele burgers in Europa raakt. Want het bieden van een veelzijdige en efficiënte dienstverlening aan consumenten en bedrijven lukt met oude staatsmonopolies zonder marktprikkels niet meer. Het is daarom goed dat die monopolies eind 2010 zullen verdwijnen en er meer ruimte wordt gecreëerd voor innovatie en nieuwe dienstverlening.

Voorzitter, de Raad is verdeeld, maar onder leiding van collega Ferber neemt het Parlement wederom het voortouw om een oplossing te bieden voor een gevoelig onderwerp. Het voorstel dat er nu ligt, is naar mijn mening een evenwichtig voorstel. Het omvat een heldere datum voor het opheffen van monopolies en het vastleggen van wederkerigheid.

Gelijke concurrentievoorwaarden zijn echter van essentieel belang. En wat betreft de voorwaarden voor markttoegang moet recht gedaan worden en wordt recht gedaan aan verschillende belangen. Daardoor is er een waaier aan mogelijkheden voor de lidstaten als het gaat om financiering van diensten. Maar daarin steekt ook een risico: bureaucratie, ondoorzichtigheid en toch indirect mogelijkheden om de markt af te schermen. Er ligt daarom een grote taak voor de Europese Commissie om de financieringsregelingen en de voorwaarden van de lidstaten heel kritisch te beoordelen en na te gaan of er wel sprake is van eerlijke concurrentie.

Voorzitter, collega Meijer leeft nog in de vorige eeuw. Want de postmarkt is al jarenlang in grote veranderingen terechtgekomen. E-mail, internet en andere communicatietechnologieën hebben voor veel veranderingen gezorgd en de postmarkt fundamenteel gewijzigd. Dat kost onherroepelijk werkgelegenheid, maar een geliberaliseerde markt daagt ons ook ertoe uit om creatief te zijn. Nieuwe diensten en nieuwe bedrijvigheid leiden ook tot nieuwe werkgelegenheid, zo leert de ervaring. Die werkgelegenheid is meer toekomstvast dan het in stand houden van de oude staatsmonopolies.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). – Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous transmettre les excuses de mon collègue Gilles Savary, qui est bloqué à Bordeaux.

Au moment où l'avenir du service public postal se décide, j'aimerais insister sur un point particulier: celui du financement du service universel. Ce que l'on nous propose aujourd'hui, c'est de remplacer ce qui reste du monopole résiduel et sert à financer le service universel de manière simple et transparente par une palette de systèmes complexes et peu transparents, dont le seul mérite serait de garantir une concurrence libre et non faussée dans le secteur postal. Or, cette palette contient des fonds de compensation dont on sait qu'ils sont la porte ouverte à des contentieux permanents, des subventions publiques qui augurent de procédures contre les États membres ou un système dit de "pay or play" qui n'a jamais été expérimenté et qui, lui aussi, risque d'ouvrir la porte à des contestations permanentes.

Au fond, cette usine à gaz qu'on veut mettre sur pied est la conséquence d'un choix purement idéologique, qui n'a rien à voir avec l'efficacité réelle et la qualité du service postal. À terme, ce système débouchera sur une réduction progressive du champ de service universel et sur la fin du tarif unique tout en ayant un impact certain sur l'emploi et les coûts administratifs.

Cela, nous ne pouvons le cautionner. Le service postal, notamment dans les zones rurales, ne se résume pas à un simple service commercial, mais constitue un outil au service de la cohésion sociale et territoriale, et ce n'est pas en le démantelant que l'on va réconcilier l'Europe avec les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – Voorzitter, voor een liberaal is het voorliggende compromis, eerlijk gezegd, geen feestpakket. Na vijftien jaar debat is er toch geschoven met de datum van inwerkingtreding. Daarnaast kent het compromis de nodige protectionistische bepalingen die een volledige openstelling van de markt in de weg staan en voor veel juridische onzekerheden zorgen.

De debatten waren en zijn veelal nationaal gekleurd. Vooral de lidstaten die de afgelopen jaren onvoldoende tot hervormingen zijn overgegaan, zijn duidelijk gekant tegen een snelle en volledige marktwerking. Daarmee onthouden zij bedrijven en consumenten de voordelen van concurrentie en aldus meer efficiency, kwaliteit en innovatie. Daarmee schofferen zij, excusez le mot, maar daarmee schofferen zij de lidstaten en postbedrijven die zich al jaren aan het voorbereiden zijn.

En met nog meer verbijstering volg ik dan ook de Raadsdiscussies in dit dossier. De Raad die overigens ook nu weer schittert door afwezigheid. Ondanks alle mooie voornemens en strategieën als die van Lissabon is het afschermen van de eigen markt anno 2007 de trend. Ik kan me dan ook niet aansluiten bij de collega's die het compromis bejubelen en prijzen, noch bij hen die spreken over allerhande horrorscenario's en/of sociale dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident! Als Grüne versuchen wir, die Liberalisierung nach möglichst objektiven und ideologiefreien Kriterien zu bewerten. Was bringt es dem Verbraucher? Was sind die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen? Was sind die Konsequenzen für die Umwelt? Meine Kollegen Eva Lichtenberger und Pierre Jonckheer haben bereits die wirtschaftspolitischen und sozialen Auswirkungen dargelegt. Aber auch umweltpolitisch ist das, was wir hier entscheiden, Schwachsinn! Um 8.00 Uhr kommt ein gelbes Postauto, um 9.00 Uhr kommt ein blaues, um 10.00 Uhr ein rotes und um 11.00 Uhr ein schwarzes. Alle vier sind nicht ausgelastet, d. h. in einer Zeit, in der wir alle von Klimaschutz reden, sind wir dabei, die Logistik der Briefpost komplett zu zerbröseln und unnötigen Verkehr zu verursachen.

Es ist dieser blinde Liberalisierungswahn von Konservativen, Liberalen und Teilen der Sozialdemokraten, der das wichtige Projekt Europa bei den Bürgern gefährdet!

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE). – Az európai piacok teljes megnyitása fontos lépés az európai közös piacon még meglévő akadályok felszámolására. A Parlament politikai megállapodása lehetővé teszi, hogy 2012 végére minden ma még monopolhelyzetet élvező postai szolgáltató felkészüljön a versenyre. Ehhez a megállapodáshoz gratulálok az előadónak.

Az a célunk, hogy az európai törvényhozás mindenkit versenyképes helyzetbe hozzon, hogy a piacnyitáson versengő társaságok számára ez a törvénykezés ne hátrányt jelentsen, hanem új perspektívát nyisson. Ehhez szükséges, hogy a jelenleg érvényben lévő direktíva biztosította bevételi források a derogációs időszak végéig az érintett társaságok, posták rendelkezésére álljanak.

40 képviselőtársammal beadtunk egy indítványt, és ez egyértelműen és félreérthetetlenül rögzíti, hogy melyek ezek a jogosítványok. Kérem, hogy ezt az indítványt a Ház támogassa. Másfelől elvárjuk, hogy ezt a derogációs időszakot a posták arra használják, hogy valóban képesek legyenek állni a versenyt olyan módon, hogy ez ne a kistérségek rovására menjen.

Becsey képviselőtársam többször felhívta a figyelmet arra, hogy a parlamenti megállapodás megadja a lehetőséget arra, hogy a kötelező egyetemes szolgáltatásokat biztosabb finanszírozási alapra fektessük, és ezt az európai polgárok elvárják tőlünk. Mindannyiunk figyelmébe ajánlom tehát, hogy itt még nagyon sok a tennivalónk a jogszabály elfogadása után is.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – Monsieur le Président, à contrecourant de la majorité qui semble se dégager dans notre Assemblée, je voudrais faire entendre ce matin la voix des plus modestes d'entre nos concitoyens, la voix de ceux pour qui les services publics constituent un patrimoine important, parce qu'ils ne disposent pas, eux, du moindre patrimoine.

Je voudrais souligner les effets néfastes, désastreux qu'entraînent les multiples libéralisations votées au sein de ce Parlement dans les domaines, par exemple, de l'énergie, des transports et, aujourd'hui, des services postaux. Effets désastreux en ce sens que les libéralisations entraînent, pour bon nombre de nos concitoyens, des inconvénients majeurs liés tant à une dégradation constatée de la qualité de ces services depuis leur libéralisation – il suffit de voir ce qui se passe en Suède – qu'à un renchérissement quasi systématique du prix de ces services ou encore qu'aux nombreuses pertes d'emplois publics, lesquels sont très chichement remplacés par des emplois de mauvaise qualité.

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je voterai, ainsi que la délégation socialiste belge francophone, contre la libéralisation des services postaux, tout en essayant d'améliorer le contenu de la proposition grâce à des amendements qui pourraient sauvegarder une partie de ces services, notamment les amendements qui réintroduisent la possibilité, pour chaque État membre, de choisir la formule du domaine réservé afin de financer le service universel dont chaque citoyen doit pouvoir bénéficier.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Apgailestauju, kad 2009 m. pašto rinkos neatversime . Dėl to nukentės ir vartotojai, ir paslaugų teikėjai. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje šia tema jau plačiai diskutuojama. Tikiuosi, kad mano šalyje pašto rinka bus atverta žymiai anksčiau, negu 2013 m. Pritariu, kad universaliųjų paslaugų ateities neturi lemti tik rinkos jėgos, –reikalingos reguliuojamosios priemonės. Tačiau nemanau, kad būtinas laikinas finansavimas, ypač jeigu jis skiriamas iš valstybės lėšų. Baiminamasi, kad, atvėrus pašto rinką, daug žmonių liks be darbo. Tačiau tyrimai ir kitų šalių patirtis rodo, kad, atveriant rinką, pašto paslaugos plečiasi. Dauguma darbo vietų išliks. Atsiras darbo vietų naujų operatorių įmonėse. Aš balsuosiu už šį dokumentą, kuris, nors ir nedrąsus, tačiau žingsnis į priekį.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE). – Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Markus Ferber à la fois pour les efforts importants qu'il déploie depuis plusieurs mois, et même plusieurs années, et aussi pour son esprit d'ouverture et son écoute car, il le sait, nous n'avons pas toujours partagé les mêmes points de vue sur ce dossier complexe.

Au moment où le Parlement s'apprête à voter la dernière étape de la libéralisation postale, celle du courrier de moins de 50 grammes, je voudrais me féliciter de ce qui me paraît être une avancée pour les usagers. La concurrence est, en effet, synonyme d'amélioration du service, comme en témoignent les efforts de modernisation entrepris par plusieurs monopoles postaux nationaux depuis qu'ils savent qu'ils auront à affronter de nouveaux opérateurs sur leur marché national.

La concurrence est aussi synonyme d'amélioration de la compétitivité pour un secteur dont le chiffre d'affaires est en baisse et qui, si on ne fait rien, croulera sous les déficits et finira par perdre toute attractivité aux yeux des usagers. Je ne veux pas citer d'exemple précis, mais nous avons tous à l'esprit des exemples de pays où le secteur public n'assure plus correctement le service postal qu'il doit pourtant aux usagers.

Cela étant, si nous confirmons demain la dernière étape de la libéralisation, la concurrence n'est pas pour moi un objectif en soi. Elle doit demeurer un moyen au service des usagers, et je me félicite que le texte voté par le Parlement européen prévoie explicitement que la distribution du courrier à tout citoyen de l'Union, quel que soit l'endroit où il habite, est un principe obligatoire. Je me félicite aussi que le texte prévoie explicitement que l'opérateur qui devra assumer le service universel, et qui aura donc des charges majorées, pourra être financé par des prélèvements sur l'activité de ses concurrents non soumis aux mêmes obligations, voire pourra être financé, le cas échéant, pourquoi pas, par des subventions publiques. Ce type de financement sera légal et chaque État pourra y recourir. À quelle hauteur? Voilà la question à laquelle la seconde lecture et le temps qui nous sépare de la libéralisation effective doivent nous permettre de répondre.

Je renouvelle, pour ma part, une demande à la Commission européenne que j'avais formulée en commission parlementaire et par la voie d'une question écrite sans obtenir de réponse: quand entend-elle publier des lignes directrices pour le calcul du coût du service universel? Les parlementaires comme les États ont besoin de savoir quelles sont les orientations de la Commission sur ce qu'elle considère ou pas comme participant du service universel. En tout état de cause, nous aurons besoin d'une clarification sur ce point avant la deuxième lecture afin de maintenir notre soutien à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Az európai postai szektor adja az Unió GDP-jének 1%-át és közel 3 millió embernek ad munkát, ami közvetve, családtagok révén mintegy 5 millió embert érint. A PricewaterhouseCoopers tanulmánya szerint óriásiak a különbségek az egyes tagállamok teljes liberalizációra való felkészültsége között, különösen veszélyeztetettek az új EU-tagországok egyetemes postai szolgáltatói és a szektorban foglalkoztatottak.

A gyors liberalizáció jelentős üzleti veszteséget okozhat az állami szolgáltatóknak. Nagy-Britanniában 2006. január 1-jén került sor a teljes piacnyitásra, és egy év alatt a Royal Mail 2 milliárd üzleti levelet vesztett a konkurencia miatt. Számos munkahely is veszélybe kerülhet, Németországban például a Deutsche Post vezetője szerint a piacnyitás akár harmincezer fő leépítését is okozhatja abban az esetben, ha a jelenleg még monopolhelyzetben levő kissúlyú levelek szolgáltatása terén 20%-os piacvesztés következik be.

Alapos mérlegelést követően nem véletlen, hogy az EP bizottságainak többsége nem tartja elfogadhatónak a 2009-es teljes piacnyitási dátumot, hanem későbbi dátumot javasol, a 2013 is szóba került. Nyilvánvaló, hogy támogatni kell a négy alapszabadság, köztük a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi alapelv teljes kiterjesztését, de elengedhetetlen feltétel, hogy valamennyi tagország rendelkezzen elegendő idővel, és pontos, a Bizottság által ellenőrizhető menetrenddel a szakmai felkészülésre.

A liberalizációnál pedig a szabad verseny biztosítása miatt nagyon fontos, hogy a szektorban működő valamennyi postai szolgáltatóra egységes foglalkoztatási feltételeket írjanak elő, amelyek garantálják, hogy az újonnan piacra lépő szolgáltatókra egységes szolgáltatásminőségi kritériumok és foglalkoztatási feltételek vonatkozzanak. Brian Simpson, köszönet a kiváló együttműködésedért, hogy meghallgattad az új tagállamok hangját.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – Jag hoppas att du lyckas, Markus Ferber. Bättre sent än aldrig! Redan 1993 avreglerades posten i Sverige. Till kollegerna Eva Lichtenberger och Francis Wurtz och andra misstrogna vill jag säga: Sverige är ett utmärkt exempel på att en öppen postmarknad fungerar. Alla undersökningar visar att kunderna är mycket nöjda. Servicen har blivit bättre, öppettiderna längre och tillgängligheten större. I dag finns 40 procent fler postombud än 2001. Ni i Belgien som är oroade, betänk att det ytmässigt går 15 Belgien på ett Sverige. I Belgien bor det nästan 350 invånare per kvadratkilometer, i Sverige 22 och med en helt annan topografi. Posten kommer fram i tid också i mitt avlånga och glest befolkade land och staten behöver inte budgetera extra pengar för att de samhällsomfattande tjänsterna skall uppfyllas.

Nya tider kräver nya lösningar. Räds inte, mina vänner!

Slutligen, ändringsförslag 79 handlar om ärlig redovisning, om att skapa större öppenhet och tydlighet för att undvika orättvis konkurrens och korssubvention.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, j'ai dû me faire une raison: la guerre contre la libéralisation tous azimuts des services postaux ne peut plus être gagnée, ni au Conseil ni ici. Je me suis donc résignée à lutter pour une prise en considération de la situation très spéciale de la poste dans mon petit pays. En effet, notre marché est une proie très attractive et il est donc particulièrement convoité parce que sa clientèle représente 70 % des volumes du courrier avec, de surcroît, l'une des densités démographiques les plus élevées, et un nombre de 455  pièces – lettres ou colis – traitées par personnes et par an, soit l'un des volumes les plus élevés en Europe. À cela, il faut ajouter un coût de la main-d'œuvre plus de deux fois supérieur à celui des concurrents, ce pour des raisons historiques, qui n'ont rien à voir avec une éventuelle inefficacité de la poste.

Des modèles économétriques montrent qu'en cas de libéralisation complète, la part du marché desservie par notre poste se réduirait à une fraction infime de 4 %, dégageant un excédent de 940 emplois sur les 1 500 emplois postaux, dont la plupart sont intouchables en raison du statut protégé du fonctionnaire. Les tarifs devraient être multipliés par cinq pour financer les coûts d'une couverture à 100 % du territoire national et pour maintenir la fréquence de cinq distributions par semaine, en cas de financement par des subventions inscrites au budget de l'État. D'un montant de 36 millions d'euros, celles-ci risqueraient de faire capoter les critères de Maastricht en matière de déficit public. Il est donc également justifié de prolonger jusqu'à 2013 le délai pour la libéralisation dans le cas de mon pays.

Voilà pourquoi je vous prie de voter pour l'amendement 62 de mon groupe, qui permettra de réduire l'impact négatif de la libéralisation complète dans mon pays, au moins pour un certain temps.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – Senhor Presidente, gostaria de saudar o relator, o colega Ferber, pela qualidade do seu relatório, mas também Brian Simpson pelo esforço de compromisso no sentido de alargar o prazo da abertura e assegurar o funcionamento e o financiamento do serviço universal.

A última fase da liberalização dos serviços postais estava longe de conseguir um mercado competitivo onde os maiores ganhadores viessem a ser os consumidores, os trabalhadores e as empresas. O caminho adoptado pela Comissão na sua proposta não garantia suficientemente a universalidade do serviço, nem clarificava a forma do seu financiamento, daí que tivesse apoiado o colega Brian Simpson quanto à necessidade de apresentação de estudos, por parte da Comissão, sobre os custos das obrigações de serviço público a serem realizados nos planos nacionais, nas regras de financiamento do serviço universal, adaptadas às diferentes características dos Estados e das suas regiões, inclusive as ultraperiféricas, onde os custos de provisão destes serviços são normalmente mais elevados.

Só depois de aprovados pela Comissão deveria ser utilizada a abertura do serviço postal abaixo das 50 gramas e daí o apoio ao compromisso de fixar a data de Dezembro de 2010, ou de Dezembro de 2012, para os novos Estados, ou, como eu desejaria para todos, Dezembro de 2011.

Outras possibilidades expressas através de alterações ainda presentes no plenário mereceram também o meu acordo porque a abertura, sem a salvaguarda do serviço público e do seu funcionamento, seria um mau passo para o emprego, o crescimento e para a manutenção do serviço universal. Reitero, no entanto, que a aprovação de uma nova data na votação de amanhã, na base de um compromisso eventualmente com alguma alteração complementar, é fundamental para a evolução destes serviços.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident! „Die Post bringt allen was“. Diese Werbebotschaft der österreichischen Post gilt auch für den Bericht Ferber. Die Liberalisierung des Sektors bringt allen etwas, wenn sie gut organisiert ist, wenn also sichergestellt ist, dass die entsprechenden Dienstleistungen allen zuteil werden, dass Briefe auch auf der Alm regelmäßig zugestellt werden und nicht nur in den Ballungsräumen, wenn sichergestellt ist, dass es für die Beschäftigten gute und sichere Arbeitsbedingungen gibt und die universellen Dienste auch in den Bereichen finanziert werden, die nicht zu den besonders lukrativen gehören.

Der Bericht Ferber in seiner jetzigen Fassung gibt gute Antworten auf alle diese Fragen, was für die Post, ihre Mitarbeiter und vor allem für die Kunden entsprechend vernünftige Regelungen mit sich bringt. Mit diesem Bericht stellen wir daher sicher, dass Europa allen etwas bringt!

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Fontaine (PPE-DE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, on ne le soulignera jamais assez, nous co-légiférons en ce moment sur le service postal pour près de 500 millions de citoyens européens. Dès lors, nous devons le faire à la fois avec volontarisme et sagesse et bien mesurer l'impact qu'auront nos décisions sur une population aussi vaste que géographiquement diversifiée.

Avec volontarisme, parce que le principe d'ouvrir progressivement à la concurrence la totalité des activités économiques est non seulement inhérent à la notion même de marché intérieur sans frontières internes, mais est inscrit dès 1957 dans le traité fondateur de l'Union et qu'il est bénéfique à bien des égards, comme Christine de Veyrac l'a fort justement évoqué. C'est le devoir et le mérite de la Commission d'agir en ce sens pour que ce principe fondamental soit mis en œuvre sans protectionnisme indu.

Avec sagesse toutefois, car la finalité première de l'Union au terme même du traité, c'est l'Union toujours plus étroite de nos peuples, et pas seulement de nos États. Pour avancer, l'Europe doit être perçue par ses populations comme un plus et non comme une contrainte de plus, sans justification démontrée à leurs yeux.

Je rends hommage à notre rapporteur, Markus Ferber, pour la qualité d'écoute dont il a fait preuve durant ce long parcours, ainsi qu'au rapporteur pour avis, plus particulièrement celui de notre commission ITRE, Hannes Swoboda. Je souhaite que le vote que nous émettrons demain s'inscrive dans la ligne du récent sommet européen et qu'il soit exemplaire à cet égard. Le futur traité simplifié, arrêté par les chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité, redéfinira en effet la concurrence comme un moyen de l'Union et non comme une fin. Il fera de la protection des citoyens une finalité de l'Union. À ce titre, il rappellera la spécificité des services économiques d'intérêt général, par prééminence sur le principe général de libre concurrence.

Voici une excellente feuille de route, car dans toutes les zones géographiques de nos pays, on l'a dit à plusieurs reprises, la garantie de la qualité du service du courrier est un sujet particulièrement sensible pour les populations, parce que cela touche à leur vie personnelle quotidienne, économique ou sociale. Même s'il faut faire évoluer les choses, nous devons agir avec mesure et conscience des transitions nécessaires.

En ma qualité de rapporteur fictif du PPE pour la commission ITRE, je considère que le compromis proposé par M. Ferber est équilibré, et je vous invite, chers collègues, en écartant les dogmatismes, dans un sens comme dans l'autre, à le soutenir par votre vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Mr President, I wish to thank all Members of Parliament for their comments. With its vote, Parliament will be taking a clear and a strong stance. This should motivate the Council to come to a conclusion rapidly.

In closing, let me stress a few key points. Many Members raised the financing of the universal service as the principal challenge. We ought to remember that there is a big diversity of national situations and that there is not necessarily any net cost of the universal service. It is, therefore, necessary that the third Postal Directive gives the broadest possible flexibility to share out any unfair burden or organise compensation mechanisms. As far as we can see, the amendments do not aim to change this approach.

The Commission also notes the amendments relating to the date of full market opening. This question will also be essential in discussions with the Council. Some Member States want more time, other Member States have opened up their markets already or will do so before 2009 and a substantial number of Member States agree with the Commission’s proposal in this respect.

Parliament suggested to further request the Commission to provide assistance and guidance on the implementation of this directive after its entry into force but before 1 January 2009. The Commission has always been ready to assist Member States and has done so on many occasions. It has, however, done so autonomously, which, as Members will understand, is of particular importance in the framework of its responsibilities under Title VI of the EC Treaty. So let me be clear: the Commission will not leave Member States alone once a legislator has adopted this important directive.

The Commission wants the internal market for postal services to be a success. We want this for our customers and for the operators, and for the many thousands of postmen and postwomen who ensure that the post is one of our most cherished services. The Commission will do what it can within its powers to contribute to this.

A large number of amendments are on the table. I have arranged for an overview of the Commission’s position on the amendments to be handed over to Parliament’s services for inclusion in the report of proceedings(1). Once again, I should like to thank the rapporteur, Mr Ferber, and to stress the importance of taking this sensitive and important dossier forward.

Commission’s position on amendments by Parliament

A. Amendments that the Commission can accept, can accept in principle/in part and/or can accept subject to rewording:

1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 63, 65, 75, 76, 79, 80, 82, 83

B. Amendments that the Commission cannot accept:

5, 6, 7, 10, 19, 21, 22, 23,24, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 84

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, mercredi.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. – Apreciez ca extrem de favorabila sustinerea Parlamentului European pentru diversificarea activitatii operatorilor poştali prin furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale, amendament la care ţin pentru că asigură atât supravieţuirea operatorilor tradiţionali de poştă în era digitală, cât şi posibile surse alternative de finanţare pentru serviciul universal.

Am convingerea că cel mai important factor de progres este concurenţa, aceasta conducand la o mai bună calitate a serviciilor şi la preţuri mai mici.

În România legislaţia prevedea deja data de 1 ianuarie 2009 pentru eliminarea zonei rezervate, iar în unele state membre liberalizarea totală a avut deja loc.

Textul aprobat de Parlament este un text de compromis care permite liberalizarea totală a serviciilor poştale, dar dă dovadă de solidaritate cu statele care au nevoie de mai mult timp pentru acest proces. Directiva propune şi solutii pentru finanţarea serviciului universal, fara însă să fixeze o modalitate de calculare a costurilor. Asteptam solutia Comisiei pana in septembrie.

Este esenţial ca serviciile poştale să fi accesibile şi disponibile chiar şi într-un cătun cu doar câteva familii, situat în vârf de munte sau pe o insulă, iar calitatea locurilor de munca din domeniul serviciilor postale sa fie asigurata si dupa deschiderea totala a pietei.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident! Kommissar McCreevy hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es hier um ein wichtiges europäisches Gesetzeswerk geht. Er hat auch den Rat aufgefordert, sich an diesen Vorschlägen entsprechend zu orientieren. Der Rat ist nur leider bei dieser wichtigen Gesetzgebungsmaterie nicht anwesend. Vielleicht wäre es gut, den Portugiesen zu sagen, dass heute bereits der 10. Juli ist und sie seit dem 1. Juli den Ratsvorsitz innehaben.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Merci pour votre intervention, nous enverrons un télégramme à Lisbonne.

 
  

(1) See below


6. Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (debates)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle le rapport de Ieke van den Burg, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires, sur la politique des services financiers 2005-2010 - Livre blanc (2006/2270(INI)) (A6-0248/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), rapporteur. – Mr President, in drafting this report for the European Parliament, I have wholeheartedly congratulated Commissioner McCreevy and his predecessor, Mr Bolkestein, on the success of the financial markets legislation and regulation and the executive work of the European Commission in this respect. We have no disagreements about that. We may differ, though, with respect to the assessment of further steps and the priorities for the follow-up.

I think this is linked to a difference in perspective. For me, it is not enough just to look at the success of this financial sector as such. I see this sector as instrumental, and want to assess whether it provides the right infrastructure for economic growth, wealth and well-being. That is why in my report I focus first on the strategic question of who is profiting from this success.

Are end users profiting to the same extent as the few large multinational financial conglomerates that have acquired dominant positions at the top of the financial markets? Who is profiting most from the increased liquidity in the markets? Is it KKR, Blackstone and the other private equity firms that do billion-dollar deals, or is it the companies that are covered because they see credit ratings tumble down to junk status? Do entrepreneurs still dare to invest in long-term research and development projects for the development of innovative new products and services, or are they squeezed in ever shorter cycles of financial planning and reporting? Is the huge increase of complex financial products derived from the traditional bonds and equities really leading to a better allocation of capital, or does it contribute mainly to greater speculative profits for the hedge funds that master the rules of the pyramid game? Are citizens in the recently-acceded Member States better off now with the invasion of foreign banks and insurance companies in their countries, or are they confronted again with monopolistic structures that only provide them with standard, mediocre-quality products at prices higher than in the countries where they have their headquarters?

These and similar questions seem to me to be fundamental to answering the question of what kind of follow-up is required, and the first preliminary message in my report is thus to make more in-depth economic analysis about that.

I shall turn now to the priorities outlined in my report. The first message deals with one of my great concerns, the enormous market concentration at the top of the market, with 30 to 40 major cross-border financial players and a high concentration in several Member States. In the competition report that we adopted at the last part-session, we voiced our concerns and suggested that Commissioner Kroes put on her list of possible enquiries and further investigations the activities at the top of the financial market of investment banks, credit rating agencies, accounting firms, etc. We repeated this suggestion to her last week.

The second issue is the financial stability risks of these new developments of alternative investments – hedge funds, private equity. I do not have to go into detail there because the papers daily show that there are currently more concerns at the developments. Prudential supervisors, central banks, the ECB and our counterparts in the USA, whom we will visit next week, also raised these concerns and I think it is high time that we dealt with these risks.

The third issue is the retail markets. My answer to the lack of integration at the retail side is not just to overhaul this system and open up the borders but to make a more precise focused strategy, particularly for mobile users, who have a real need in terms of accessing and working with service providers in different Members States, so that could be more of a stimulation for pan-European financial products such as the pension product that was presented some weeks ago by the European Banking Federation.

Demand for microcredit is an important issue, as are pension systems, access to basic services, financial education and stronger consumer input and, finally, better regulation and the future architecture of supervision. On this issue, I think the main difference is that your mantra is ‘less is more’, as you said last week. We think that we need a focused regulation. As regards the architecture of supervision I would say that it will be high time to discuss the future architecture in the autumn and not just wait and see what will happen, although there are a lot of good developments.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Mr President, I would like to commend the Committee on Economic and Monetary Affairs and in particular the rapporteur, Mrs van den Burg, for the initiative she has taken and the hard work put into this report.

It is no easy task to tackle the very wide-ranging policy area of financial services in one report, as it ranges from banking to clearing and settlement, and hedge funds to payment systems. The report you have drawn up is an admirable achievement in that respect.

I would also like to say how pleased I am to see such an apparent convergence of views on so many aspects of financial services policy. Although we may approach subjects from a different angle sometimes, it is very encouraging to note how, in many respects, we are on the same page.

The European Parliament and the Commission are united in wanting Europe’s financial markets to go from strength to strength. We all want deep, liquid, dynamic financial markets that act as a real catalyst for investment and growth and ultimately bring benefits to all our citizens. We also want our regulatory and supervisory systems to be stable, fair and efficient and we all want to strengthen Europe’s place on the global financial stage. It is essential that we keep working towards these goals.

I warmly welcome the considerable attention given in the report to the issue of supervision. This is an absolute priority for the Commission in 2007. We are working intensively on our proposals to strengthen the Lamfalussy process due in the autumn this year and we agree with the concerns of the European Parliament on the issue of burden-sharing between home and host supervisors.

With regard to retail financial services, it is striking that many of the subjects touched upon in this report are included in the consultation on the Green Paper on retail financial services, which closes this week. I would argue, however, that we should not limit our ambition to finding solutions for the ‘mobile consumer’. We need our policies to make a difference to all consumers, even those who continue to shop locally. I welcome the support given in the report to initiatives on financial education, an issue on which the Commission is preparing a communication to be adopted towards the end of this year.

I acknowledge the concerns raised in the report with regard to alternative investments such as hedge funds and private equity. As I have stated on other occasions, I believe that we have the necessary regulatory safeguards in place already, but agree with you that constant vigilance will be essential. I also welcome some recent industry-led initiatives to develop voluntary standards or best practice on valuations, disclosure and risk management.

The concerns you express on market concentration in certain specific areas are understandable, although we have yet to receive indications of a problem of market distortion in the investment banking area. Work is already under way to mitigate some of the potential problems, for example through the International Organisation of Securities Commissions’ Code on Credit Rating Agencies, which we closely monitor. These initiatives must be given time to prove their effectiveness. Developing a knee-jerk reaction to a far from unsubstantiated problem would be much more damaging.

I welcome the European Parliament’s support for our regulatory dialogues with key international partners. On global accounting issues, steps are being taken, particularly through the establishment of working groups of the European Financial Reporting Advisory Group, to make European views and inputs more influential in the global accounting debate, something I can only applaud.

However, we cannot take our eyes off the main goal, and that is the continuing convergence process between US GAAP and International Financial Reporting Standards. I trust we can rely on your continued support as this process continues.

In summary, I can only reiterate that, as far as financial services policy is concerned, even if one or two notes clash slightly, we are certainly singing from the same hymn book.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), rapporteur pour avis de la commission des affaires juridiques. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, j'approuve les priorités de la Commission européenne en matière de politique des services financiers jusqu'en 2010. Il est effectivement nécessaire de consolider les progrès accomplis sur la voie d'un marché financier européen intégré, ouvert et compétitif, et d'éliminer les derniers obstacles économiquement significatifs pour que les capitaux puissent circuler librement dans toute l'Union européenne, au coût le plus faible possible et avec un niveau approprié de contrôle prudentiel, de façon à garantir la stabilité financière.

Il est également indispensable d'améliorer la coopération et la convergence en matière de contrôle dans l'Union européenne et d'approfondir les relations avec les autres places financières mondiales. Il me paraît essentiel de poursuivre la consolidation du secteur des services financiers et, plus particulièrement, l'intégration des marchés de détail. Plus les marchés financiers, qui jouent un rôle important dans le bon fonctionnement des économies modernes, seront intégrés, plus l'allocation des ressources économiques sera efficace, et meilleurs seront les résultats économiques à long terme.

S'agissant de la vente de détail, il faut aller plus loin pour faire progresser l'intégration. Il convient d'examiner notamment la question de l'harmonisation des règles nationales de protection des consommateurs. Les efforts doivent être poursuivis. Le secteur des services financiers de l'Union européenne recèle un potentiel considérable de croissance économique et d'emploi qui n'a pas encore été totalement exploité. Le marché intérieur des services de détail est loin d'être achevé; un marché des capitaux à risque plus efficace est indispensable pour promouvoir des entreprises nouvelles et innovatrices et pour renforcer la croissance économique.

À cet égard, je souhaite souligner l'importance de la promotion de la compétitivité des banques européennes vis-à-vis de leurs concurrentes, notamment américaines. Il importe, enfin, de veiller à la mise en place de structures communautaires en matière de réglementation et de surveillance. La fragmentation de la surveillance prudentielle constitue l'un des obstacles majeurs à la consolidation du secteur financier. C'est pourquoi les obligations de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de surveillance doivent être renforcées. Il convient également de garantir la sûreté de la coopération en situation de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Berichterstatterin! Ja, wir müssen den Finanzmarkt weiter stärken. Der Aktionsplan für Finanzdienstleistungen bis 2004 hat zur Entwicklung eines integrierten und gut funktionierenden europäischen Kapitalmarktes beigetragen, der nicht zuletzt wegen der Qualität und der Solidität seiner Regulierung weltweit führend ist. Wir sind aber noch nicht fertig, was sich allein schon an dem jetzt vorliegenden Bericht zeigt. Die Berichterstatterin hatte ursprünglich 43 Artikel vorgesehen. Dazu gab es 217 Änderungsanträge. Gemeinsam mit den Schattenberichterstattern – ich möchte Karsten Hoppenstedt entschuldigen – wurden 35 Kompromisse erarbeitet, und im Ausschuss gab es 141 Abstimmungen.

Wir ziehen aber in dieser Frage an einem Strang, weil wir einen gestärkten Finanzbinnenmarkt benötigen. CEPS, CESR, CEIOPS oder lead supervisor sind alles Begriffe, hinter denen sich die Suche nach einer idealen Struktur der europäischen Finanzmarktaufsicht versteckt. Die letzte Krisensimulation zur Überprüfung der Finanzstabilität in der Europäischen Union hat deutlich gezeigt, dass wir noch immer erhebliche Defizite haben.

Eine bessere Koordinierung zwischen den zuständigen beteiligten Aufsichtsgremien ist erforderlich, um ein angemessenes Management und damit Finanzstabilität in einer Krisensituation zu gewährleisten. Eine weitere Simulation dieser Art ist bereits für 2009 vorgesehen. Allen Ausprägungen in der EU ist jedoch gemein, dass der Hauptfokus der Aufsicht nach wie vor auf den einzelnen Instituten und weniger auf der Institutsgruppe liegt. Wir benötigen daher Aufsichtsstrukturen, die sich weiter entwickeln. Wir benötigen eine stärkere Koordinierung der nationalen Aufsichten. Wir benötigen keine Zentralaufsicht, sondern die herrschende Aufsichtskultur, die durch gleiche Werte und Ziele geprägt ist, gehört weiterentwickelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous le savez, pour mon groupe, le marché n'est pas un but en soi, le marché doit financer une stratégie. Cette stratégie, l'Union européenne vient de la renouveler de manière exceptionnelle, le 9 mars dernier, autour de ce que j'appellerai la stratégie des vingt: en 2020, 20 % de …, etc., je ne développerai pas. Voilà pourquoi nous avons besoin d'intégrer un marché financier cohérent.

Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Dans les choses qui restent à faire, il y a bien sûr la question des marchés de détail. À ce sujet, nous pensons qu'une approche bien particulière devrait être au cœur de la stratégie de la Commission. Bien sûr, il faudra favoriser l'éducation financière, c'est presque devenu le sujet à la mode et vous aurez le soutien de mon groupe lorsqu'il s'agira de développer une telle éducation. Mais il faut aussi, comme nous l'avons souligné lors de l'examen de la directive MiFID, examiner les conditions dans lesquelles les produits financiers sont proposés aux épargnants, aux consommateurs et aux petits investisseurs: c'est la question des conditions de commercialisation des produits financiers que nous devons également examiner de près.

Il reste le débat qui vient de s'ouvrir, avec beaucoup d'éclat sous la présidence allemande, relatif aux fonds alternatifs, les hedge funds. Le fait même qu'un code de conduite ait pu être imaginé au plan international dit combien ce débat a évolué. Pour autant, les acteurs de ce marché bénéficient d'opportunités créées par l'intégration. Cela leur donne un certain nombre de responsabilités et de devoirs. Et de ce point de vue, je crois que mon groupe ne partage pas le point d'équilibre qui est atteint. Si nous voulons garantir la sécurité du système, nous devons poursuivre la discussion, y compris lorsqu'il s'agit d'examiner les conditions dans lesquelles les prime brokers sont à la fois juges et parties dans l'affaire.

Il y a ensuite la question des structures de marché. La législation que nous adoptons a un impact sur les structures de marché et nous ne pouvons pas l'ignorer. En définissant notre législation segment par segment, nous devons avoir une idée claire du marché financier dont nous voulons pour répondre au mieux aux besoins de financement de l'économie européenne. Un marché financier dont les principaux bénéficiaires sont les grandes banques d'investissement localisées en dehors même de l'Union européenne est-il exactement celui dont nous rêvons? Je ne le crois pas. Nous devons intégrer une stratégie qui permette à chaque acteur de trouver sa place dans l'équilibre global.

Et puis, bien sûr, le grand sujet qui est devant nous, c'est la question de la supervision. Je partage entièrement les vues de notre rapporteur sur ce point. Il faut que le pouvoir et la légitimité des comités de niveau III, les superviseurs, soient renforcés; il faut que chaque superviseur national ait une obligation de convergence européenne. De cette façon, nous assurerons la sécurité du système et nous pourrons nous servir de cette supervision intégrée comme d'un meilleur outil pour mettre en place un marché européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE frakcijos vardu. – Kaip jau kolegos pažymėjo, Europos finansų rinka yra pirmaujanti pasaulyje, ir mums toliau reiktų įgyvendinti politiką, kuri leistų jai išlikti pirmaujančia pasaulyje rinka. Kokią politiką mes matome, liberalai? Visų pirma mums reikia efektyvios, atviros inovacijoms bei naujiems produktams politikos. Prioritetas turėtų būti teikiamas savireguliacijos priemonėms, nekuriami barjerai naujų finansinių produktų atsiradimui. Reguliavimas taikomas tam, kad būtų galima užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms. Ypač aš norėčiau pabrėžti žodžius „mažoms įmonėms“. Komisija labai dažnai kreipia dėmesį tik į didžiųjų įmonių interesus.

Taip pat mes norime, kad būtų tinkama priežiūra. Tinkama priežiūra nereiškia smulkmeniškos priežiūros, tai reiškia priežiūrą, vykdomą remiantis tam tikrais principais. Kad tie principai būtų vienodai taikomi įvairiose šalyse, mes norėtume daugiau dėmesio iš nacionalinių vyriausybių ir taip pat iš Komisijos bei pačių Parlamento narių, kad nacionalinės priežiūros institucijos daugiau bendradarbiautų tiek sektoriniu principu, tiek tarp savęs.

Mes taip pat norėtume, kad būtų įvertinti finansų rinkos konsolidavimo iššūkiai, sisteminė rizika ir kad vartotojui būtų aišku, kas galų gale sumokės už tai, jeigu viena ar kita institucija, didžioji Europos institucija, dirbtų nesėkmingai. Mes taip pat norime finansų rinkos, kurioje būtų paisoma mažmeninių vartotojų interesų – milijono eilinių ES žmonių interesai.

Kokia ta rinka turėtų būti? Mažmeninė rinka turi remtis atvira struktūra, kad būtų prieinama didelė finansinių produktų įvairovė, kad nebūtų taip, jog vienose šalyse siūlomi tik vieno banko produktai, kad visų šalių atstovai galėtų vienodai naudotis ta įvairove ir inovaciniu ES rinkos potencialu . Mes norime, kad būtų sukurti tam tikri produktai, naudojami ES mastu, kad darbo jėgai būtų galima laisvai judėti iš vienos šalies į kitą. Kalbama ir apie įvairius pensinius produktus, hipotekinį kreditavimą.

Mes taip pat norime efektyvios kaštų požiūriu rinkos. Ką reiškia kaštai, tinkami mažmeniniam vartotojui? Tai nereiškia reguliavimo, tai reiškia skaidrumą. Turi būti aiški paslaugų, finansinių paslaugų kaštų struktūra, kad kiekvienas mažmeninis vartotojas galėtų pasirinkti jam tinkamą paketą pagal savo galimybes ir savo sąlygas, ir mes tikimės, kad tokiu atveju Europos finansų rinka išliks konkurencingiausia pasaulyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! In dem vorliegenden Bericht wird im Abschnitt „Alternative Investitionsvehikel“ auch auf Hedgefonds und private Beteiligungsgesellschaften eingegangen. Es ist absolut notwendig, dass das Parlament dazu klare Aussagen trifft. Hedgefonds sind weltweit bekannt und berüchtigt für eine ganz besonders aggressive Art der Ausbeutung von Arbeitskraft, der Plünderung von Unternehmen und der rücksichtslosen Arbeitsplatzvernichtung. Zu Recht wird ihr Vorgehen mit dem von Heuschrecken verglichen.

Angesichts dieser Gefahren bleiben die Formulierungen im Bericht deutlich hinter dem Erforderlichen zurück. Wir brauchen klare und eindeutige Bestimmungen. Es ist notwendig, dass in die Richtlinien für die Geschäfte von Hedgefonds und privaten Beteiligungsgesellschaften folgende Bestimmungen aufgenommen werden: Mindestanforderungen für den Eigenkapitalanteil solcher Fonds, Einbeziehung der Veräußerungsgewinne in vollem Umfang in die Einkommens- und Gewinnbesteuerung im Land der jeweiligen Managementgesellschaft, Pflicht zur Registrierung, Verpflichtung zur Offenlegung der Vermögens- und Eigentümerstruktur und der laufenden Geschäfte, und viele andere mehr.

Unsere Fraktion hat entsprechende Änderungsanträge gestellt und wir hoffen sehr, dass sie bei der Abstimmung Berücksichtigung finden.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, the financial services action plan is a huge, complex body of regulation. In the vain attempt to harmonise financial products and to legislate risk away, the only effect will be to drive business out of the European Union. Even the City of London is now realising that the costs of compliance with the Markets in Financial Instruments Directive are likely to be far greater than any benefits from greater market access. And there are always unwanted side effects. The rapporteur complains that not enough is being done for the retail consumer of financial services. She says the basic needs for every citizen are access to a bank account, financial transfers at low cost and the possibility to save or borrow money. But the largest impediment to retail banking is the highly bureaucratic know-your-client procedures that banks must follow as a result of the EU’s own money-laundering regulations. In English, we would call this ‘shooting yourself in the foot’.

 
  
MPphoto
 
 

  Petre Popeangă, în numele grupului ITS. – Consider că o lucrare având ca obiectiv stabilirea unei politici pe termen mediu în domeniul serviciilor financiare este una a cărei necesitate şi importanţă nu pot fi puse la îndoială.

Concentrarea pieţei, mijloacele alternative de investiţii, accesul la finanţare în sectorul cu amănuntul, riscurile sistemice, îmbunătăţirea prevederilor legale şi altele reprezintă categorii importante de activităţi a căror aplicare la nivel naţional, ca şi impactul acestora la nivel global, justifică asemenea acţiuni iniţiate şi la nivelul Uniunii Europene.

Necesitatea unui asemenea demers rezultă în primul rând din necesitatea asigurării unei transparenţe sporite şi a unui spaţiu de acţiune uniform pentru concurenţă, dar şi din necesitatea separării diferitelor servicii furnizate consumatorului şi, nu în ultimul rând, de gama limitată a produselor cu amănuntul oferite de către grupurile financiare care operează pe pieţele naţionale.

Cantonându-mă din lipsă de timp doar la domeniul protecţiei consumatorului, menţionez că, deşi acesta este considerat la nivelul Uniunii Europene ca fiind una din activităţile prioritare, practica demonstrează că în anumite zone nu se ridică la cotele necesare fie datorită insuficienţei prevederilor legale, fie din lipsa unor garanţii certe că furnizorii de servicii sunt organisme fiabile şi solide din punct de vedere financiar.

Cu aceste câteva precizări, menţionez că susţin aprobarea propunerii raportorului privind Carta Albă a Comisiei referitoare la politica serviciilor financiare în perioada 2005-2010, ca şi a propunerilor referitoare la organizarea de dezbateri pe tema fondurilor speculative, puncte de vedere care constituie, de altfel, şi poziţia autorităţii competente din România faţă de problematica pieţelor de instrumente financiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur.

There are certain things we have to ask ourselves as we proceed with the financial services and the reform process, and that is whether we want the European financial markets to be vital and dynamic and at the centre of the global financial development. The answer is obviously ‘yes’.

However, we also need to be sure that they can be attractive globally and that they can attract capital and vitality. That gives us some aims, because we must have regulations in place to ensure transparency and credibility, and we should avoid regulations aiming to regulate the competition, the product and the services. It should be the opposite. We should ensure that we have fundamental common rules that give way for the new future-oriented financial services here in Europe. This is a balance where I would like the final outcome of the report to be more open-minded, advocating opening up for competition. I should like to stress that there should not be any sort of economic patriotism in the financial sector in Europe, because that would hinder the dynamic development and growth of European financial markets. With regard to the future of the financial services in Europe, we should head for the words of the French Revolution: liberté, égalité, fraternité. That is competition and that could create dynamics in the European financial markets.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – Frau Präsidentin! Ein integrierter europäischer Kapitalmarkt, der gut funktioniert, ist beim derzeit weltweit rasanten Globalisierungstempo wesentliche Grundlage der europäischen Wirtschaft. Der Berichterstatterin ist dafür zu danken, dass sie nicht allein den wirtschaftlichen Erfolg der europäischen Kapitalmarktentwicklung in den Vordergrund gestellt, sondern auch die Verteilung und den sich daraus ergebenden Nutzen sowie die Risikopotenziale angesprochen hat.

Finanzdienstleistungsprodukte sind dann gut, wenn sie dem Willen und Nutzen unserer Gesellschaft entsprechen. Das aber erfordert eine Verbesserung der Kontrolle. Den Markt sich selber zu überlassen, fördert Marktmissbrauch. Auch wenn Hedgefonds und private equities für steigende Liquidität und bessere Marktdiversifizierung sorgen können, birgt die Gefahr von Systemrisiken mit überproportional negativen Auswirkungen, z. B. durch Fehler im asset management, ein nicht übersehbares Krisenpotenzial. So verändern sich beispielsweise die Geschäftspraktiken von Hedgefonds überaus rasant. Selbst die Finanzmarktaufsicht in London stellt immer öfter die Umgehung von Offenlegungspflichten fest.

Raffinierte Marktteilnehmer finden immer öfter neue Wege, um ihre Aktivitäten zu verschleiern — so nachzulesen in der Neuen Zürcher Zeitung. Raffinierteste Überrumpelungstaktiken bei Firmenübernahmen sind die Folge davon. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für den nachhaltigen Mehrwert der Volkswirtschaften sorgen, werden zunehmend zum Spielball reiner Kapitalinteressen. Das zu verhindern, ohne ein Prosperieren des Marktes zu gefährden, und auch für bessere Gewinnverteilungen zu sorgen, erfordert noch mehr Kopfarbeit in den zuständigen Kommissionsbereichen. Nicht die Wirtschaft soll für sich alleine entscheiden, was ihr gut tut, sondern die Politik muss regeln und überwachen, was für die Gesellschaft der Europäischen Union von nachhaltigem Nutzen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Madam President, I have three words of caution, or three points, on our report. Firstly, where I have disagreed most in this report is in the fashion zone, where it is de rigueur to criticise private equity and, even more so, hedge funds. It can be good to look at things, analyse and discuss, but it is then wrong to prejudge what is needed as the outcome just in order to be fashionable.

Secondly, in paragraph 6 we refer to the concentration of financial services provided to large listed companies. It may be proper to mention audit firms in this context as their consolidation has left us with less than a handful that can do large audits. However, it is not correct to suggest that investment banks are in a comparable concentration, given that none of the top three have a 10% market share. Indeed, viewed in that light, to mention investment banks dilutes the very point we wish to make about audit firms.

Thirdly, with the regard to the issue of supervision, this is very interesting, but cooperation and changes are under way. Levels 2 and 3 have to bed down and be refined. How can the next stage be evaluated before outcome of the last is known?

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Zuerst ein herzliches Dankeschön an die Berichterstatterin für ihre Arbeit. Sie hat es geschafft, ein breites Spektrum im Europäischen Parlament zusammenzufassen.

Der EU-Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen ist eine Erfolgsgeschichte. Die Vorgaben der Kommission, die Umsetzung durch das Parlament und den Rat und in den Mitgliedstaaten führen dazu, dass der europäische Markt allmählich attraktiver wird als der amerikanische. Das erkennen wir auch daran, dass europäische Börsen durch die Amerikaner aufgekauft werden, damit sie ihren Einfluss entsprechend absichern können. Darum stehen wir jetzt vor neuen Entwicklungen und vor der Frage, wie wir die Marktgeschehnisse angehen sollen.

Ein Hauptpunkt ist die künftige Aufsicht in Europa. Wir verzeichnen die Entwicklung von grenzüberschreitenden Banken. Ich nenne nur UniCredito, die aus Bayern stammende HypoVereinsbank, die Bank Austria. Wir haben die Diskussion um ABN Amro und die Bank Santander, die sich in Großbritannien eingekauft hat. Hier müssen wir darauf achten, dass die Aufsichtsregime dieser Entwicklung folgen, dass also nicht nur ein einzelner Aufseher jeweils für sein Mitgliedsland zuständig bleibt, sondern dass es eine Kooperation in Europa gibt. Das ist kein Plädoyer für einen europäischen Aufseher! Aber wir müssen die europäische Entwicklung mehr in den Mittelpunkt rücken.

Wir haben mit Basel II und dem lead supervisor den ersten Schritt gesetzt. Ich unterstütze die Kommission ausdrücklich, bei Solvency II einen mutigen Ansatz zu wählen. Ich hoffe, dass die nationalen Aufseher und die nationalen Finanzministerien hier etwas kooperativer sind und sich den Veränderungen mehr stellen als bisher.

Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir künftig das transatlantische Verhältnis gestalten. Die Entwicklung geht immer mehr dahin, dass die SEC – die amerikanische Aufsicht – den europäischen Markt indirekt mitreguliert. Das darf nicht sein! Wir brauchen eine europäische Antwort auf die SEC, die dies entsprechend zu verhindern sucht. Ich erinnere nur daran, dass eine österreichische Bank ihren Kunden kündigen musste, nur weil sie von einem amerikanischen Fonds aufgekauft wurde. Die Kunden waren nämlich Kubaner.

Herr Kommissar, die Kommission beschäftigt sich regelmäßig mit Regionalbanken. Das mag durchaus richtig sein. Kollegin Bowles, ich will das Ergebnis der Diskussion nicht vorwegnehmen, aber das Thema Hedgefonds muss in einer offenen Diskussion ergebnisoffen thematisiert werden! Man kann nicht sagen, dieses Thema behandeln wir nicht, weil wir Angst vor dem Ergebnis haben!

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – Señora Presidenta, los servicios financieros son una fuente estratégica de eficiencia y de prosperidad en una economía globalizada. Quisiera felicitar a la ponente, Ieke van den Burg, por su informe, que supone una reflexión profunda y una valiosa contribución al futuro de la política de servicios financieros, al establecer importantes pautas para aprovechar sus potencialidades:

En primer lugar, aumentando nuestros puntos fuertes, siguiendo la línea de la resolución de marzo de eliminar obstáculos para facilitar las adquisiciones transeuropeas y las adquisiciones de acciones en banca, seguros y empresas de inversión, a fin de que nuestros operadores aprovechen el mercado interior y se preparen para competir con motores globales.

En segundo lugar, reduciendo debilidades. Hay un ejemplo claro en las actividades de calificación en las que existe esta debilidad como consecuencia de un vacío regulatorio y la ausencia de operadores europeos. El informe propone un tratamiento adecuado en ambos casos.

En tercer lugar, controlando los riesgos, tanto los que afectan a la estabilidad financiera general como los operativos que resultan de las distorsiones o el mal funcionamiento del mercado y las prácticas desleales o la información privilegiada, o aquellos que resultan de la excesiva concentración de algunas actividades de servicios financieros de segmento alto en las grandes compañías, como las agencias de calificación, las grandes auditoras y los bancos de inversión.

El tratamiento es igualmente correcto: por una parte, la estrecha vigilancia por parte de las autoridades de la competencia para evitar abusos y barreras a nuevos entrantes, por otra parte, reclamar que la Comisión, siguiendo su enfoque de estudios sectoriales, examine exhaustivamente la situación y, finalmente, avanzar en la integración de la supervisión financiera europea.

Con relación a la arquitectura de la supervisión financiera, aunque el actual sistema no es perfecto está funcionando razonablemente bien y merece un tratamiento evolutivo como el que propone la ponente. Es necesario reforzar la cooperación entre las autoridades supervisoras y esto sólo será posible con una perspectiva europea, es decir, avanzando hacia una cultura europea común y mediante prácticas que permitan que los supervisores nacionales no solamente tengan prácticas similares sino competencias y mandatos que hagan posible usar nuevas técnicas e instrumentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Member of the Commission. Madam President, as I indicated earlier, the report under discussion shows that Parliament’s and the Commission’s thinking on key financial services issues is very much in harmony. Both our institutions are thinking ahead beyond 2010, which is the date that our current policy works towards. We are aware of the potential innovations and hazards that lie around the corner. We are working on how to make our supervisory structures work better. We are building strong relationships with our regulatory partners in other jurisdictions, knowing that our interlinkages will only increase.

We are constantly looking for ways to ensure that our financial markets work to the benefit of all citizens.

Given the positive collaboration between the institutions I am sure we will be successful.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 11 luglio 2007.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), in writing. – First of all, I would like to warmly congratulate the rapporteur, Ieke van den Burg, for her excellent report on the White Paper on the financial service policy 2005-2007. This report and the White Paper are indeed of the utmost importance since it is obvious that the creation of a genuine European world leading capital market in line with the objectives of the Lisbon agenda relies profoundly on the viability and consistent nature of the Community’s financial regulations. Besides the viability of the financial regulations in line with the objectives of better regulation, it is necessary to foster the transposition of Community law by the Member States in order to achieve efficiently the thorough implementation of the Financial Services Action Plan (FSAP). It will of course be necessary to assess the real effects of the implementation of the FSAP for its beneficiaries and, in this respect, I fully support the rapporteur when she calls for a more in-depth examination of the economic effects of the FSAP measures in the light of the Lisbon Strategy. Consistent implementation and continuous evaluation of the financial regulations are indeed the key elements for a successful achievement of a dynamic European world leading capital market.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), in writing. – This past spring has been an appropriate time to discuss the future of financial services policy in the EU. Groundbreaking changes are afoot, both on the regulatory side and in the markets’ own development. Seldom has a week gone by without a significant development with direct impact on the functioning of European financial markets, and on how we, as legislators, should address them.

The growing number of marriages between stock exchanges is probably the most visible. As banks and other trading venues are attracting larger volumes of trade, it is only normal that exchanges seek to pool their strengths. The upgrade and modernisation of our trading infrastructure will benefit investors, and spur more innovation in financial instruments.

The big question now has to do with supervision. We should not approach this only from a worst-case-scenario viewpoint. It is true that there are legitimate concerns as regards the regulation of various private pools of capital. Nor is it yet clear what happens if and when something goes wrong. But for now, let us work towards a convergence of practices in the Level 3 committees. In the long-run, Parliament signals it is willing to see something more unified on the European supervisory scene.

 

7. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debates)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Jacek Protasiewicz, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, su "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (2007/2023(INI)) (A6-0247/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Dzisiejszą debatą zmierzamy do finału kilkumiesięcznej dyskusji, jaka w Parlamencie Europejskim odbywała się na temat modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku. Była to dyskusja bardzo gorąca, miejscami burzliwa, ale nic w tym dziwnego wszak dotyczyła kwestii, która dotyka niemal każdego Europejczyka bez względu na wiek, wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania.

Intensywna dyskusja nie ograniczała się zresztą do tej Izby. Publikacja zielonej księgi wywołała szeroką publiczną debatę na terenie całej Unii Europejskiej angażując licznie związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego i pracowniczego oraz wiele inicjatyw pozarządowych działających zarówno w starych, jak i nowych państwach członkowskich.

Mam po tych kilku miesiącach wrażenie, że większość uczestników debaty zgadzała się, że zmiany w prawie pracy wydają się konieczne wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą obecne stulecie. O jakich to wyzwaniach myśleliśmy i mówiliśmy? O czterech podstawowych, a mianowicie po pierwsze, pozytywnych i negatywnych konsekwencjach dla europejskich gospodarek z tytułu postępującej globalizacji. Po drugie, szybki rozwój sektora usług, który na terenie całej Unii Europejskiej i w nowych i starych państwach członkowskich tworzy coraz więcej nowych miejsc pracy, ale o jakże innej specyfice niż tworzył kiedyś przemysł. Trzecie wyzwanie to gwałtowne zmiany w obszarze technologii, a zwłaszcza nowoczesne techniki komunikowania się, które istotnie wpływają na obecny sposób wykonywania pracy. Wreszcie bardzo istotne wyzwanie - zmiany demograficzne, które już teraz poważnie zmienia sytuację na europejskich rynkach pracy, a w niedalekiej przyszłości będzie to wpływ jeszcze bardziej radykalny.

Jakkolwiek zgoda co do potrzeby zmian była szeroka, to kierunek zmian nie był już oczywisty. Część parlamentarzystów opowiadała się za wprowadzeniem większej elastyczności w obowiązujących w Europie regulacjach argumentując, że jest to sposób na zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia. Inni, przeciwnie, domagali się wzmocnienia ochronnych funkcji prawa pracy. Jedni posłowie domagali się większej harmonizacji krajowych systemów prawnych twierdząc, że tego wymaga postępujący proces tworzenia jednolitego europejskiego rynku. Drudzy z kolei stanowczo bronili zasady subsydiarności w tej dziedzinie wskazując na różne tradycje i modele obowiązujące w państwach członkowskich i podkreślając, że ta różnorodność jest wartością, albowiem pozwala na dochodzenie do najlepszych rozwiązań w drodze praktycznej wymiany doświadczeń, a nie nowych, z reguły sztywnych prawnych regulacji wspólnotowych.

Przygotowany przeze mnie wstępny kształt sprawozdania, jako projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego opowiadał się za większą elastycznością oraz przeciw harmonizacji. Zawierał również propozycje zapisów, które pozytywnie oceniały wpływ tak zwanych niestandardowych form zatrudnienia w tworzeniu nowych miejsc pracy na ternie Unii Europejskiej oraz wzywał państwa członkowskie m.in. do stosowania aktywnych metod polityki rynku pracy oraz popierania zdolności dostosowawczych tak, aby bardziej chronić ludzi niż konkretne, istniejące miejsca pracy.

W wstępnym projekcie sprawozdania wskazywałem również na konieczność poprawy regulacji unijnych i krajowych po to, by uwolnić przedsiębiorstwa i obywateli od niepotrzebnych kosztów oraz ciężaru biurokracji. Także zwracałem uwagę, że zbyt restrykcyjne przepisy prawa pracy mogą zniechęcać przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników nawet w okresie wzrostu gospodarczego. Zwracałem również uwagę na kluczowe znaczenie edukacji dla poprawy szans pracowników oraz osób bezrobotnych na znalezienie nowej pracy. W tym kontekście proponowałem wezwać Komisję Europejską, rządy państw członkowskich oraz pracodawców do większych inwestycji w kształcenie ustawiczne oraz do podniesienia jakości kształcenia młodzieży, zwłaszcza w relacji do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy.

Na końcu zwracałem uwagę na ogromne znaczenie mobilności dla poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy. Dlatego proponowałem wezwać państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń nałożonych na obywateli innych państw unijnych w dostępie do rodzimych rynków pracy.

Pierwszy projekt sprawozdania wywołał bardzo żywą reakcję koleżanek i kolegów parlamentarzystów. Gorąca debata i 490 poprawek zaproponowanych do pierwotnego tekstu stały się przedmiotem dalszych dyskusji i negocjacji ze wszystkimi grupami politycznymi. Szczególnie w tym miejscu chciałbym podziękować za wkład pracy włożony w te negocjacje przez kolegów z Partii Europejskich Socjalistów, a zwłaszcza posła Ole Christensena i jego doradców.

Wynik negocjacji został poddany głosowaniu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w dniu 18 czerwca w Strasburgu. Muszę przyznać, że wynik tego głosowania nie był dla mnie w pełni satysfakcjonujący. Mam bowiem wrażenie, że zgubiliśmy bardzo poważny przekaz zaproponowany przeze mnie w pierwotnym projekcie i jak sądzę niekwestionowany zasadniczo podczas późniejszych debat, a mianowicie, że wszelkie reformy na rynku pracy, w tym reforma samego prawa pracy, powinny służyć tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie aby skutecznie stawić czoła temu wyzwaniu, jakim jest 17 milionów osób pozostających wciąż bez pracy. Tak wysokie bezrobocie to prawdziwe zagrożenie dla wartości, na jakich opiera się europejski model społeczny i musimy uczynić wszystko, aby je radykalnie zmniejszyć.

Do obecnego kształtu sprawozdania mamy ponad 60 poprawek. Prawie połowa z nich wspiera ten sposób myślenia o sprawozdaniu, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy. Mam nadzieję, że wynik głosowania będzie na tyle satysfakcjonujący, iż pozwoli mi rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie tego sprawozdania i że będzie to ważny głos w debacie, którą rozpoczęła Komisja Europejska publikując zieloną księgę w listopadzie zeszłego roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, zelená kniha vytvořila dobrou příležitost k diskusi o potřebě zlepšit pracovní právo tak, aby mohlo reagovat na výzvy 21. století. Vyvolala obrovské množství reakcí široké řady zúčastněných stran. V těchto reakcích jsou obsaženy užitečné informace o vnitrostátních právních systémech a o nových problémech evropského trhu práce, které přináší větší přeshraniční mobilita a širší rozsah mezinárodních obchodních činností v celé EU.

Kvalita reakcí na zelenou kniha byla ohromující. Domnívám se, že je důsledkem konzultací a diskusí, které vedly vlády a některé parlamenty jednotlivých členských států a také sociální partneři a jiné zúčastněné strany jak na úrovni EU, tak i na vnitrostátní úrovni. Některé z problémů, které se vynořily v průběhu těchto veřejných konzultací, již byly předmětem jednání a usnesení Evropského parlamentu.

Blahopřeji zpravodaji, politickým skupinám a poslancům Evropského parlamentu k jejich příspěvku v podobě této zprávy z vlastního podnětu.

Zpráva se snaží zjistit, jak lze debatu zahájenou v souvislosti se zelenou knihou využít v praxi v podobě konkrétních opatření, která by získala širší podporu. Plně přitom uznává kompetence členských států v oblasti pracovního práva a jejich pracovněprávní vztahy a tradice a postupy kolektivního vyjednávání. Debata zdůraznila, jak významným nástrojem je pracovní právo při řešení otázek týkajících se řízení pracovní síly v rychle se měnícím světě s velkou mobilitou kapitálu a technologií.

Pracovní právo a kolektivní vyjednávání jsou úzce propojeny. Pracovní právo je základem, na němž mohou sociální partneři na všech úrovních vyjednávat kompromisní dohody týkající se zaměstnaneckých poměrů, možností celoživotního učení, flexibilních ujednání ohledně pracovní doby a organizace trhů práce, které by umožňovaly snadné přechody mezi zaměstnáními a z jednoho typu smlouvy na jiný. Nikoho asi nepřekvapí, že reakce organizací sociálních partnerů na zelenou knihu ukázaly rovněž ostře protikladná stanoviska na to, jak pokračovat dál. Ostré rozpory se při jednání Parlamentu o této zprávě, stejně jako při paralelních jednáních na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, se objevily v souvislosti s těmito body:

– status standardní smlouvy na dobu neurčitou na plný pracovní úvazek ve srovnání s novými flexibilními formami práce a důraz na opatření řešící segmentaci trhu práce;

– přístup, pomocí něhož by se měly upravit nestandardní pracovní smlouvy, z nichž některé postrádají přiměřené záruky jistoty zaměstnání; jedná se zejména o případy vícestranných pracovních vztahů; velmi často se vyžaduje flexibilita bez přiměřené ochrany zaměstnání a bez skutečné šance na dosažení opravdové jistoty v rámci stabilnějšího pracovního poměru;

– zaměření zelené knihy na individuální zaměstnanecké vztahy vyvolalo pochybnost, zda se věnovala dostatečná pozornost kolektivnímu rozměru pracovního práva a přínosu sociálního dialogu;

– hovořilo se o tom, že Komise měla tuto debatu omezit jen na sociální partnery na úrovni EU, a neměla otevírat veřejnou diskusi, do které se zapojily orgány EU, vlády členských zemí a sociální partneři na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni;

– padly i námitky ohledně přínosu, kterým může EU přispět k podpoře reformy pracovního práva a k rozvoji minimálních sociálních norem platných pro všechny formy pracovních smluv.

Domnívám se, že zpráva v zásadě podporuje:

– pohled na flexibilitu a jistotu jako na dva vzájemně se posilující faktory přispívající k produktivitě a kvalitě pracovních míst;

– přijetí přístupu, který – pokud jde o rozvoj jistoty zaměstnání – zohledňuje životní cyklus;

– poskytnutí základní ochrany všem pracovníkům bez ohledu na typ smlouvy, který podepsali;

– pomoc pracovníkům rychle a udržitelně měnit zaměstnání;

– zajištění toho, aby úsilí o modernizaci pracovního práva bylo v souladu s přístupem zlepšování právní úpravy a s omezováním nadměrné administrativní zátěže, zejména pokud jde o soulad s požadavky právních předpisů u malých podniků;

– náležité prosazování právních předpisů EU týkajících se práce a zvyšování informovanosti zaměstnavatelů a pracovníků o minimálních platných předpisech EU, zejména v zájmu boje proti práci „na černo“.

Zásady nediskriminace, rovnosti žen a mužů, flexibilitu pracovní doby v zájmu sladění práce a rodinného života a příležitosti vzdělávat se a rekvalifikovat se, to vše pokládáme za základní pilíře jistoty zaměstnání, nezbytné k hladkému přechodu z jednoho zaměstnání do jiného a od jednoho typu pracovní smlouvy k jinému.

Zpráva uznává, jak složité dnes je rozlišit mezi kategoriemi pracovníků a osob samostatně výdělečně činných. Panuje obava, že zvýšená přeshraniční mobilita může mít vliv na důsledné uplatňování acquis Společenství. Souhlasím s pozitivním zájmem Parlamentu hledat způsoby, jak tento problém řešit a současně respektovat právo členských států stanovit, zda se jedná o zaměstnanecký vztah.

Domnívám se, že zpráva rovněž správně zdůrazňuje přínosný charakter dialogu mezi Mezinárodní organizací práce a EU v tomto ohledu. Musíme využít odborných zkušeností MOP a poučit se z jejího úsilí o stanovení základních pracovních norem, ve kterých lze úspěšně spojit aspekty flexibility a jistoty.

Komise má před sebou úkol pokusit se posoudit hlavní témata a alternativy této politiky, které se objevily v řadě obdržených odpovědí. A to včetně těch, které byly nedávno předneseny ve zprávě z vlastního podnětu Evropského parlamentu.

Dámy a pánové, se zájmem očekávám debatu na toto navýsost citlivé a složité téma a očekávám, že tato debata přinese další podněty a vyústí v úspěšné schválení předložené zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Donata Gottardi (PSE), relatrice per parere della commissione per i problemi economici e monetari. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo sta dando buona prova di sé. Il lavoro svolto finora in commissione – commissione occupazione e commissione economica – è stato di buon livello. È uscito dalla strettoia dello scontro ideologico e di contrapposizione e ha riportato l'attenzione sul reale oggetto del Libro verde "Le politiche occupazionali" e sulla reale possibilità di progettare innovazione.

Globalizzazione e demografia sono solo due delle principali sfide. Lo sviluppo sostenibile chiede cambiamenti anche nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo del tempo. Le riflessioni più attente dimostrano che non esiste tempo di non lavoro, bensì tempo per la vita personale oltre che familiare; che è sbagliato identificare la nuova frontiera del conflitto sociale tra insider e outsider; che la relazione tra flessibilità e sicurezza è biunivoca e coinvolge esigenze dei datori di lavoro ed esigenze delle persone che lavorano; che estendere i diritti è operazione che non può rimanere sulla carta ma esige modulazione e trasparenza, lotta al sommerso, coordinamento delle politiche e ripresa di armonizzazione verso un diritto del lavoro europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE), Rapporteur voor advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. – Voorzitter, ik ben blij met de discussie maar niet met de methode. Commissaris, arbeidsrecht is eerst en vooral een bevoegdheid van de lidstaten en ook en vooral van de sociale partners. Het garandeert het recht op een behoorlijk loon, goede arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming, en zorgt voor een stabiel sociaal klimaat dat we nodig hebben voor economische groei en productiviteit. Daarin is het normale arbeidscontract en zijn niet allerhande precaire statuten het referentiepunt.

Ik ben dan ook blij dat in het verslag van de Commissie sociale zaken deze twee essentiële elementen worden onderstreept en dat de suggestie uit mijn advies van de Commissie interne markt voor een Europees initiatief voor ketenaansprakelijkheid is overgenomen.

De discussie over de versoepeling van de ontslagvoorwaarden is een fout signaal aan de Europese werknemers. Ik heb de laatste weken in mijn land heel wat verontwaardiging gehoord over de ontslagvergoedingen die zijn uitbetaald bij Opel Antwerpen, maar ik merk dat er weinig verontwaardiging bestaat bij diezelfde personen over de immorele herstructureringsplannen die bedrijven doorvoeren.

Zowel het verslag van het Parlement als het Europees Vakverbond zijn zeer kritisch over het Groenboek en daarom hoop ik, commissaris, dat u op deze kritiek kunt ingaan. Indien één partij in het sociaal overleg zulke kritiek uit, dan moet men ook een fatsoenlijk antwoord daarop bieden.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. – Rapporteur, Commissie, ik ben niet tegen de hervorming van het arbeidsrecht als deze leidt tot meer zekerheid voor adequate gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen voor iedereen en dus ook voor de laagst betaalden.

De Commissie draait dit geheel om. In plaats van te pleiten voor versterking van de rechten van de werknemer wil de Commissie Europa tot een paradijs van de werkgever maken, waarin het recht niet zomaar ontslagen te kunnen worden tot het nostalgische verleden zal behoren. Waar je niet langer het recht hebt overwerk zonder betaling te weigeren en CAO's ouderwets worden gevonden.

De Commissie noemt dit flexicurity. Klinkt mooi. Maar de vertaling van wat de Commissie ermee wil bereiken is simpel. Meer flexibiliteit voor de werkgever en meer onzekerheid voor de werknemer. Dit zal met name desastreus zijn voor vrouwen, jongeren en minderheden die sowieso al een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en een onevenredig aandeel hebben in deeltijdbanen en tijdelijke contracten. Zij zullen de eerste slachtoffers zijn als dit voorstel ongewijzigd doorgaat. Daarna zal de rest volgen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda, em nome do Grupo PPE-DE. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, gostaria em primeiro lugar de saudar o relator Protasiewicz pelo esforço desenvolvido. Contudo, tenho de dizer que o relatório, tal como nos é apresentado, é desequilibrado. É desequilibrado porque cobre, sobretudo, os aspectos referentes à protecção social - que são seguramente importantes -, mas ignora a outra perspectiva fundamental para uma reforma das leis laborais para o século XXI, que deve encarar uma maior flexibilidade no funcionamento dos mercados de trabalho. Depois, o texto repousa numa visão muito conservadora ainda alimentada por uma cultura assente na desconfiança e no conflito. Ora, do que precisamos hoje é do oposto: uma cultura baseada na confiança e na cooperação entre as partes.

Esta alteração de paradigma, absolutamente necessária para que se possa conciliar os valores da justiça social e da dignidade humana, com o aumento da competitividade, não aparece assumida neste relatório. Seria fundamental que este equilíbrio de que falo, e que está ausente do texto do relatório, estivesse claramente expresso porque seria por aí que se poderia fomentar a alteração de comportamentos e de atitudes por parte das empresas e dos trabalhadores no sentido de fomentar os níveis de confiança.

Em resumo, o texto deste relatório é de certo modo uma desilusão, porque não dá sinais no sentido de mostrar que a Europa dos nossos dias tem o rasgo, o talento e a capacidade para se tornar mais competitiva, ao mesmo tempo que mostra ser capaz de preservar os valores representativos do seu modelo social. A verdade é que o texto em apreço não dá sinais de rasgo e não evidencia nem talento, nem capacidade reformadora. Por isso, o Partido Popular Europeu apresentou um conjunto de alterações que, a serem aceites, farão com que este relatório não se transforme numa oportunidade perdida.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, for PSE-Gruppen. – Fru formand! Tak til ordfører Jacek Protasiewicz for et godt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af betænkningen. Hvis EU skal tackle det 21. århundredes udfordringer og skabe bæredygtig vækst med flere og bedre jobs, skal vi have forbedret kvaliteten af såvel arbejdet som kvaliteten i jobbene. Her har arbejdsretten en afgørende rolle at spille. I den øgede globalisering og konkurrence vil vi tabe, hvis vi konkurrerer på dårlige arbejdsforhold og dårlige lønninger. Social tryghed er en produktiv faktor. Høj tryghed fremmer fleksibilitet, beskæftigelse og konkurrencedygtighed. Det skal fremtidens arbejdsret afspejle, og jeg tager afstand fra ethvert forsøg på at undergrave den sociale og økonomiske sikkerhed, arbejdstagerne gennem tiderne har måttet kæmpe hårdt for.

Vi har de seneste år været vidner til en klar stigning i brugen af atypiske arbejdskontrakter, men den øgede brug af atypiske arbejdskontrakter vidner desværre også om virksomheder, som ønsker at omgå arbejdsretten og deres sociale forpligtelser. Der er desværre fortsat alt for mange arbejdstagere, som ikke af egen fri vilje tilbydes sådanne kontrakter, og som ikke nyder beskyttelse og sikkerhed. De bliver ofte tvunget ud i ansættelser uden pension og uden løn under sygdom eller barsel. Der er også fortsat mange arbejdstagere, der arbejder uden grundlæggende sociale rettigheder. ILO har ved flere lejligheder påvist sammenhængen mellem lavere sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og korttidskontrakter. Men når det er sagt, mener vi også, at standardfuldtidskontrakten må være normen. Den tidsubegrænsede kontrakt er god for både arbejdstagere og virksomheder. Det giver tryghed, sikkerhed og øgede udviklingsmuligheder.

Fleksibilitet og social sikkerhed er ikke hinandens modsætninger, men i stedet hinandens forudsætninger. Det skal fremtidens arbejdsret afspejle. Fleksibilitet er kort sagt at opbygge et godt samarbejde og have gensidig tillid til hinanden på virksomhederne. Det betyder, at aftalesystemet og den sociale dialog spiller en hovedrolle i udviklingen af flexicurity. Den Socialdemokratiske Gruppe tager afstand fra Kommissionens snævre fokus på den individuelle arbejdsret. Den bedste balance mellem fleksibilitet og tryghed opnås i mange lande ved indgåelse af kollektive overenskomster, som løbende tilpasses til udviklingen, både af hensyn til arbejdstagernes og virksomhedernes behov. Derfor skal Kommissionen fremme den sociale dialog både nationalt og europæisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo, a nome del gruppo ALDE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel congratularmi anch'io per il lavoro svolto, non solo dal relatore ma, credo, complessivamente da tutti i gruppi e che ha prodotto il testo in oggetto, votato dalla commissione per l'occupazione, vorrei tentare di chiarire un punto. Non penso che nel testo votato prevalgano riflessi conservativi e deludenti.

Ritengo che con questo testo noi contribuiamo ad abbattere ogni resistenza e barriera ideologica alle forme di flessibilità nel rapporto di lavoro che oggi spesso non solo esistono, ma costituiscono una esigenza per consentire al sistema d'impresa a livello europeo di rispondere alle sfide concorrenziali che gli vengono poste in senso più globale.

Tuttavia, per difendere queste esigenze occorre garantire la finalizzazione autentica di queste forme di contratto. Un contratto più flessibile – che sia part-time, a tempo determinato, con agenzie di lavoro interinale – risponde a un'esigenza di flessibilità nella risposta just in time a picchi di domanda e a esigenze di offerta di produzione, che esistono nella competizione del mercato del lavoro. Non può essere lo strumento improprio per introdurre forme, invece, di discriminazione su costi e tutele, che trasformerebbero il contratto flessibile in una sorta di zattera o scorciatoia per un dumping sociale che non ha niente a che vedere con le esigenze di competitività e che trasforma la sfida sulla competizione in una sfida soltanto di competizione sui costi. È per questo che ritengo che, nel momento in cui affermiamo la necessità di accettare l'esistenza di queste forme contrattuali e di non avversarle sotto il profilo ideologico, bisogna anche innalzare il livello di tutela specifica, nonché di garanzia, connessa a queste forme di lavoro flessibile.

Il resto segue: il primato della regolazione collettiva su quella delle deroghe individuali; il fatto che esistano competenze europee rispettose delle prerogative nazionali in materia sociale e che esiste una dimensione comunitaria, nella sussidiarietà, di competenza regolativa specifica, per la garanzia di standard minimi, che danno un connotato alla dimensione europea, non riducendola a schiacciarsi soltanto sul mercato; la lotta al lavoro nero e infine il rifiuto della logica dello scambio.

Il problema è garantire questi obiettivi in un modo equilibrato e non certamente scambiare tutele come, per esempio, la tutela in azienda rispetto a quella del mercato del lavoro. Bisogna potenziare anche tutto ciò che favorisce forme di mobilità e di transizione virtuose e, ancora una volta, non legate alla contraddizione sulle tutele sociali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Zaproponowana przez Komisję zielona księga i omawiane sprawozdanie to moim zdaniem cenny początek dłuższej debaty nad dostosowaniem prawa pracy do zmieniającej się rzeczywistości tak w wymiarze europejskim, jak i światowym.

To jedynie początek, bo zadanie jest niezwykle skomplikowane. Mamy uzyskać trudne do pogodzenia rezultaty, takie jak wzrost liczby miejsc pracy, zachowanie ich jakości, zagwarantowanie zabezpieczeń społecznych dla pracowników, zachowanie jak największej ilości klasycznych umów o pracę, a z drugiej strony zadbać o interesy pracodawców i sprostać konkurencji na rynku światowym.

Jedno wydaje się najważniejsze - bez względu na to, czy umowy o pracę będą w pełnym wymiarze godzin czy nie, czy będzie więcej form niestandardowego zatrudnienia czy klasycznych umów o pracę, każdy obywatel Unii musi mieć prawo do miejsca pracy lub świadczeń zastępczych, a już na pewno do zagwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Moja grupa polityczna chętnie poprze to sprawozdanie w jutrzejszym głosowaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion um die Liberalisierung der Post hat heute sehr viel Redezeit in Anspruch genommen. Sie ist gleichzeitig ein typisches Beispiel dafür, dass gerade im Dienstleistungsbereich Liberalisierung mit der Zunahme an prekären Arbeitsverhältnissen einhergeht.

Jede und jeder erwartet angesichts solcher Entwicklungen von der Kommission, dass sie sich in einem Grünbuch zum Arbeitsrecht für die Stärkung der Arbeitnehmerrechte einsetzt, dass sie auf europäischer Ebene Mindestnormen beschließt, die dem freien Fall der Arbeitnehmerrechte Einhalt gebieten, und dass sie Kollektivvertretung und Sozialdialog stärkt. Stattdessen führt die Kommission in ihrem Grünbuch eine Diskussion über Vorstellungen von Flexicurity, die Sozialdumping Tor und Tür öffnen. Das ruft bittere Enttäuschung hervor und führt zur Zunahme von Europaskepsis.

Das Parlament hat hier eine deutliche Korrektur vorgenommen: Arbeitsrecht ist nicht exklusiv, sondern es gilt für alle Arbeitnehmer, unabhängig von der Vertragssituation; entscheidend ist die de facto-Situation. Mehr Flexibilität ist nur auf der Grundlage von mehr Sicherheit möglich, und nur so kann das Dossier weiterentwickelt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dei problemi del lavoro questa Europa si occupa troppo poco e in maniera assolutamente non adeguata, quasi che il lavoro non sia stato al centro della costruzione della democrazia e del modello sociale europeo. E sicuramente in questa colpevole e voluta sottovalutazione ci sono tante delle ragioni e dei problemi che ha l'Europa, un'Europa in cui la precarietà è diffusissima e impedisce la coesione sociale, rappresentando un vero dramma, il principale dramma sociale che vivono intere generazioni di giovani ma anche di lavoratori maturi, precocemente espulsi. Tutto ciò si riflette sulle nostre città, sulle nostre famiglie, su tutti noi.

Combattere la precarietà è imprescindibile per costruire un futuro, dare certezze, speranze. È il nostro principale compito. La Commissione, invece di combattere la precarietà sembra assumerla e quasi usarla per ridurre i diritti individuali e collettivi, ridurre ancora il ruolo del sindacato e contrapporre chi ha diritti – in realtà sempre minori – e chi non li ha, in nome di una presunta politica occupazionale.

Questo non è accettabile. Quel che va detto è che l'Europa considera il lavoro alla base della propria democrazia e della coesione sociale e che l'Europa ha una propria idea di ciò che è il lavoro normale: quello stabile, a tempo indeterminato, protetto dai contratti e dal ruolo dei sindacati e che, a parità di lavoro, ci devono essere parità di condizioni per i lavorati tipici e atipici. Quest'idea di lavoro è un'idea sana, che fa bene anche alla produzione, perché dice che la competizione non si fa sullo sfruttamento ma sulla qualità e sull'innovazione. Risparmiare sul lavoro e mettere in concorrenza i lavoratori tra loro garantisce facili e brevi guadagni ma non fa crescere né l'economia, né la società.

È questo modello sociale che l'Europa deve presentare al mondo, proponendosi come modello. Il diritto del lavoro è una parte fondamentale della democrazia, perché indica le regole per l'attività che sta alla base della società e intorno ai diritti va costruita l'unità sociale di giovani e anziani, e non in assurde contrapposizioni. Il contratto di lavoro deve contenere queste regole e questi diritti, che non possono essere delegati ad altri né surrogati da un intervento esterno, lasciando il contratto della relazione di lavoro in balia della legge del più forte. È per questo che non ci convince l'idea della "flexicurity", di contratti deboli surrogati da garanzie sociali: no, le garanzie devono essere nel contratto e fungere da tutela per il lavoratore, cittadino d'Europa.

Il testo che arriva in Aula è un compromesso, con punti di ambiguità ma con elementi importanti. Attacchi a questo lavoro, come quelli contenuti in taluni emendamenti, sarebbero negativi e ci farebbero fare pesanti passi indietro. Lo dico in particolare ai compagni socialisti, e in particolare sul tema di quegli emendamenti che stravolgono la natura del lavoro normale. Noi considereremmo l'approvazione di questi emendamenti una rottura del compromesso praticato in seno alla commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, the rapporteur’s first draft was not well received in committee, because he was trying to cut back on red tape and to reduce the regulations meant to protect workers but which, in fact, cause unemployment.

We are debating the second draft, which was more acceptable: he had toned it down. A pity, because it means we are to continue with many of the restrictive practices in the name of harmonisation, while all the time that which you fear – globalisation – is stealing up on you. For that, the EU will have to cope with competition on the free world markets, but you are not prepared for that.

Unless you learn to compete in Europe, you will not be able to compete globally. Footballers continually practise ball skills and teamwork; they do not prepare for a match by playing cards in a backstreet bar! Likewise, continued practice in Europe’s protectionist systems will mean defeat in the most competitive matches played away on hostile, global playing fields.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (non-attached). – Madam President, it is the policy of my party, the British Conservative Party, to reinstate the opt-out which was agreed at Maastricht and to withdraw the United Kingdom from EU employment and social legislation. I trust that my Conservative colleagues in this House will have the full support of their political group, the PPE-DE, in implementing this policy.

Turning to the report, I was astonished to read in recital C that ‘the EU is not only a free trade area’. Anyone who knows the first thing about international trade will know that the EU is not a free trade area at all: it is a customs union. They will also know that the customs union or Zollverein is a 19th century Bismarckian concept which should have no place in the 21st century. All the evidence from around the world shows that free trade areas work, while customs unions work far less well. Indeed, the EU is the only group of developed countries still operating in this outdated mode. If this House wishes to convert the EU from a customs union with political pretensions into a modern effective free trade area, it will have my full support.

The Commission’s proposals on modernising labour law and our first draft report show a belated recognition of the huge damage that intrusive and inflexible labour market rules have done to European economies. They made the first tentative steps towards liberalisation. However, amendments passed in the Unemployment Committee reverse the direction and turn the report into a regressive socialist wish-list of deeply harmful proposals.

Today’s amendments restore the balance, and so long as they are maintained the report’s timid measures are better than nothing and deserve our support. Paragraph 2 quotes the Charter of Fundamental Rights. That Charter was signed off twice by Tony Blair, yet after the Brussels summit of 22 June he came back like Chamberlain from Munich declaring he had protected his red line and that the charter would not affect UK labour law. Could the Commission please give me a clear ‘yes’ or ‘no’ answer? Is Blair’s opt-out legally defensible? I look forward to the Commission’s reply.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Essendo giunto il turno di votazioni, la discussione è qui interrotta. Sarà ripresa alle 15.00.

 
  
  

IN THE CHAIR: DIANA WALLIS
Vice-President

 

8. Balsošanas laiks
MPphoto
 
 

  President. The next item is the vote.

(For the results and other details on the vote, see Minutes.)

 

8.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsojums)

8.2. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju – Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā (Reglamenta 118. pants) (balsošana)

8.3. Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Alžīriju, lai ņemtu vērā 2004. gada 1. maija paplašināšanos (balsojums)
  

- Recommendation: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

 

8.4. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (balsojums)
  

- Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

 

8.5. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) (balsojums)
  

- Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

 

8.6. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Armēniju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  

Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

 

8.7. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Azerbaidžānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  

Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

 

8.8. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Gruziju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES (balsojums)
  

- Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

 

8.9. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām (balsojums)
  

Report: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

 

8.10. Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  

Report: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

– Before the vote

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), rapporteur. – Madame la Présidente, s'agissant d'un dossier important dans le domaine de la comitologie, je ne vais pas importuner longuement cette Assemblée, mais je voudrais que nous puissions voter contre la première partie de l'amendement du Parlement européen et pour la deuxième partie. Je pense que tous les membres auront compris l'importance de ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Mrs Berès. So we are voting only on the second part.

 

8.11. Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  

Report: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

 

8.12. Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  

Report: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), rapporteur. – Madame la Présidente, dans un esprit d'efficacité, et pour que notre texte permette au Conseil de s'aligner sur notre formulation, nous devrions voter ici contre l'amendement de notre commission économique et monétaire.

 

8.13. Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) (balsojums)
  

Report: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

 

8.14. Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā (balsojums)
  

Report: Jan Andersson (A6-0181/2007)

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE), föredragande. – Jag vill bara fästa ledamöternas uppmärksamhet på att ändringsförslag 1–3 har dragits tillbaka för att möjliggöra en överenskommelse med rådet vid första behandlingen. Ledamöterna i utskottet har informerats om denna åtgärd.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I therefore move straight to the single vote.

 

8.15. Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) (balsojums)
  

Report: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE), Εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω ότι με τη θετική ψήφο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει σήμερα μια μεγάλη τομή: θα σπάσει ένα ταμπού που επί δεκαετίες κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά πράγματα!

Το δημόσιο χρήμα για πρώτη φορά, μέσα από τις δημόσιες προμήθειες, θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία ορθά θεωρείται βασικός πυλώνας μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι η αρχή αξιοποίησης του χρήματος του πολίτη για θέματα υψηλής προτεραιότητας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Piebalgs και τη Γερμανική Προεδρία που έκαναν δυνατή την έγκριση του κανονισμού σε πρώτη ανάγνωση.

 

8.16. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) (balsojums)
  

Report: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

 

8.17. Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos (balsojums)
  

Report: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

 

8.18. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai (balsojums)
  

Report: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

 

8.19. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās (balsojums)
  

Report: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

 

8.20. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu (balsojums)
  

Report: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

 

8.21. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas (balsojums)
  

Report: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

 

8.22. „Kļūdu labojumi” Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants) (balsojums)
  

Report: Richard Corbett (A6-0229/2007)

 

8.23. Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums) (balsojums)
  

Report: Richard Corbett (A6-0230/2007)

 

8.24. Apspriešanās par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti (balsojums)
  

Report: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

 

8.25. Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti (balsojums)
  

Report: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

 

8.26. Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts (balsojums)
  

Report: James Elles (A6-0268/2007)

 

8.27. Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (balsojums)
  

Report: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

 

8.28. Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana (balsojums)
  

Report: Jan Mulder (A6-0275/2007)

 

8.29. Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("ROMA II") (balsojums)
  

Report: Diana Wallis (A6-0257/2007)

 

8.30. Kopienas rīcības programma (2007.–2013. gadam), joma "Veselība" (balsojums)
  

Recommendation for second reading: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

 

8.31. Dzīvsudrabu saturošas mērierīces (balsojums)
  

Recommendation for second reading: Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

 

8.32. Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (balsojums)
  

Report: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

– Before the vote

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Erlauben Sie mir, darauf hinzuweisen, dass sich in der Abstimmungsliste der EVP-ED-Fraktion ein Fehler eingeschlichen hat. Bei der Abstimmung über die Rechtsgrundlage, Änderungsantrag Nr. 39, muss bei uns in der Liste anstatt einem Plus ein Minus stehen.

 

8.33. Pārtikas piedevas (balsojums)
  

Report: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

 

8.34. Pārtikas fermenti (balsojums)
  

Report: Avril Doyle (A6-0177/2007)

 

8.35. Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām (balsojums)
  

Report: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 

8.36. Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana (balsojums)
  

Report: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

– Before the vote

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), rapporteur. – Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur ce rapport pour une toute petite minute, la procédure étant très compliquée.

Par souci de clarté, je préciserai à tous ceux qui veulent éviter toute augmentation des taux minimaux sur la bière et les spiritueux qu'ils doivent voter contre tous les amendements adoptés en commission sauf un, adopté en commission économique et monétaire par une petite majorité de hasard de 21 contre 19. Je vous demande en tout cas, quel que soit le résultat du vote, de rejeter tout mon rapport et de maintenir ainsi le statu quo en matière d'accises sur l'alcool, en attendant le rapport de la Commission, étant donné que M. Kovàcs veut faire des propositions sur toute la politique des accises à la fin de l'année.

Je peux peut-être encore vous rappeler que Winston Churchill a dit:

‘There is no such thing as a good text’.

(Applause)

J'ajouterai à cela qu'il n'y a rien de pire que d'augmenter inutilement les impôts au mauvais moment. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi en ce qui concerne le vote et en tout cas, rejetez le rapport!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Mrs Lulling. The House is obviously grateful for your advice.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), Présidente de la commission économique et monétaire. – Madame la Présidente, l'Assemblée se souviendra que nous avions dû renvoyer ce texte en commission, puisque, à la suite de votes contradictoires, notre rapporteur avait appelé à voter contre.

La commission économique et monétaire a fait un travail sérieux qui, manifestement, ne correspond pas à l'opinion de notre rapporteur, laquelle aurait sans doute dû retirer son nom du résultat final. Il n'a pas été obtenu avec une petite majorité de hasard mais à la suite d'un travail extrêmement approfondi, avec la Commission, avec le Conseil, pour une proposition extrêmement raisonnable que, j'espère, cette Assemblée pourra soutenir.

(Applaudissements)

 

8.37. Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība (balsojums)
  

Report: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

 

8.38. Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (balsojums)
  

Report: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

– Before the vote on Amendment 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), Ponente. – Señora Presidenta, deseo intervenir sobre la enmienda 2, que hace referencia al papel de los gestores de red de transporte, en el texto que figura en el informe aparece la palabra «institucional». En el lenguaje de la Unión Europea, «institucional» tiene un significado muy concreto que es demasiado alto para lo que aquí se pretende. Por tanto, lo que sugiero es sustituir la palabra «institucional» por «oficial».

Con lo cual quedaría así: «Se congratula por la propuesta de otorgar a las actuales asociaciones de GRT un papel oficial, con obligaciones y objetivos formales («Solución ETSO+/ GTE+»);».

 
  
  

(The oral amendment was accepted)

 

8.39. Rūpnieciskā zveja saistībā ar zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (balsojums)
  

Report: Struan Stevenson (A6-0155/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund (PSE). – Madam President, on a point of order, you are obviously having trouble seeing me at the moment. I asked twice for a check on my own report, which was refused. I just want to put it on record that perhaps this has happened because you cannot hear a woman sitting at the back, perhaps you will not give the floor or listen to that kind of request. You and your colleagues have been wrong several times, and although you listened to the request for a check, you did not in the case of my report, and I asked for twice. I think that should be put on record. Thank you.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  President. We have heard what you say, but believe you me everybody here does their utmost to listen and to watch, but we take note of what you say.

 

9. Valdību konferences sasaukšana (grozījumu iesniegšanas termiņš) (sk. protokolu)

10. Balsojumu skaidrojumi
  

– Report: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), schriftlich. Kiew befindet sich bei weitem nicht so klar auf einem „Brüsseler Weg“ wie manche glauben. Eine eindeutige Abkehr von Russland, wie sie ja Lukaschenko seit längerem vorzubereiten scheint, hätte Folgen – nicht zuletzt auch hinsichtlich Erdöl und –gas. Eine Instabilität in diesem Bereich würde dann auch für die Europäische Union Konsequenzen nach sich ziehen.

Obgleich wir mit der letzten Erweiterung an die Grenzen unserer Belastbarkeit gestoßen sind, ist nach wie vor ungeklärt, ob wir die russische Einflussspähre im postsowjetischen Raum respektieren oder weiterhin blind dem US-amerikanischen Vormachtstreben in Osteuropa folgen. Dem daraus resultierenden Zickzack-Kurs und den politischen Spannungen in der Ukraine zum Trotz ist es vorteilhaft, die nachbarschaftlichen Beziehungen zur Ukraine zu vertiefen. Im Zuge des Vertrauensvorschusses in Form von Visa-Erleichterungen ist jedenfalls sicherzustellen, dass der alte Skandal restlos aufgeklärt wird und es zu keinem weiteren Missbrauch kommt.

 
  
  

– Report: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Nos termos do Acto de Adesão da Bulgária e da Roménia, de 2005, foi criado um sistema simplificado que permite a sua adesão a convenções e protocolos concluídos com base no artigo 34º do TUE ou no artigo 293º do TCE, não existindo assim a necessidade de se negociar e concluir protocolos de adesão específicos a estas convenções reduzindo, desta forma, a enorme burocracia que representaria a necessidade de uma ratificação por parte dos 27 Estados-Membros.

É, deste modo, estabelecida, no seu anexo, uma lista com sete convenções e protocolos em matéria de justiça e assuntos internos, onde se encontra a presente convenção.

Congratulo-me com este tipo de iniciativas que visam reduzir a burocracia ao nível comunitário, bem como o dispêndio exagerado de tempo em questões tão simples como esta.

Apoio, assim, esta Decisão do Conselho que determina a data a partir da qual a Convenção de 26 de Julho de 1995 sobre a utilização da informática no domínio aduaneiro, bem como os respectivos protocolos, deverão entrar em vigor na Bulgária e na Roménia.

 
  
  

– Report: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. Głosuję za przyjęciem sprawozdania Poseł Grabowskiej w sprawie "Przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.".

Zgodnie z aktem przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej te nowe państwa mają możliwość w sposób uproszczony przystąpić do konwencji zawartych przez państwa członkowskie na podstawie art. 34 Traktatu Unii Europejskiej. Nie ma zatem potrzeby negocjowana i zawierania specjalnych protokołów akcesyjnych, co dodatkowo wiązałoby się z koniecznością ich ratyfikacji przez wszystkie państwa Wspólnoty. Koniecznym jest jedynie, aby Rada - po konsultacji z Parlamentem Europejskim - przyjęła decyzję określającą datę wejścia w życie Konwencji o Europolu wraz z niezbędnymi protokołami.

Rada powinna także przewidzieć nowy termin wejścia w życie trzech protokołów, odpowiednio z dnia 30 listopada, 2000 r., 28 listopada 2002 r. i 27 listopada 2003 r.

 
  
  

– Report: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté l'excellent rapport de mon collègue Alexander Stubb sur le rapport spécial de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses de traduction de la Commission, du Parlement et du Conseil. Je suis heureux d'avoir pu faire introduire un amendement déplorant que de plus en plus de documents ou communications, notamment les amendements de compromis au moment de leur vote en commission ou, par exemple, des annexes aux rapports, soient présentés dans une seule langue. Cette dérive n'est pas conforme à la nécessité de maintenir un modèle de fonctionnement démocratique de notre Union associant divers peuples de cultures et de langues différentes. Notre modèle peut servir à d'autres régions de la planète, notamment l'espace méditerranéen, et nous devons respecter parfaitement l'utilisation des langues. Je regrette de n'avoir pas pu éviter que le rapport encourage les commissions et délégations parlementaires, dans la mesure du possible, à ne fournir les textes que dans les langues de leurs membres titulaires et suppléants tout en exigeant que d'autres versions linguistiques soient fournies sur demande. Cette dernière restriction conduira à enlever aux députés la possibilité de suivre des travaux dans d'autres commissions que la leur.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O respeito pelas línguas oficiais de cada Estado-Membro da União Europeia está consignado nos seus Tratados. Contudo, é fomentada a ideia de que algumas traduções são dispensáveis, utilizando como argumento a questão financeira, e apelando à necessidade de definir prioridades e restrições como, por exemplo, a extensão dos documentos. Orientações que, por contrariarem o respeito pelo multilinguismo, não aceitamos.

Pelo que reafirmamos a nossa firme rejeição de qualquer tentativa de limitar o uso de qualquer língua oficial (e de trabalho) na UE com o argumento da existência de custos elevados, de que são exemplo, como em devido tempo denunciámos, os actuais critérios que determinam as línguas utilizadas durante as assembleias parlamentares UE-ACP, que inviabilizam de forma discriminatória a utilização do português.

Assim como rejeitamos que, a pretexto de argumentos orçamentais falaciosos, se reduza o número de intérpretes e de tradutores e se precarizem ou degradem as suas condições de trabalho no Parlamento, na Comissão e no Conselho, promovendo, nomeadamente, a externalização destes serviços, que são imprescindíveis para o funcionamento adequado destas instituições e para a garantia de acesso à informação pertinente na sua língua de origem por parte dos cidadãos e das cidadãs dos diferentes Estados-Membros da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún and Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. We abstained on today's report from Mr Stubb as we are concerned that the term, 'controlled full multilingualism', could be used to restrict the amount of written material available to Irish speakers in comparison to speakers of other official and working languages. At present a range of services which could be made available in Irish are not made available because the European Parliament administration shows no wish to do so. Such unnecessary limitations placed upon the Irish language as a working language should be removed.

Some of the suggestions in Mr Stubb's report with regard to respect for multilingualism, quality control, user satisfaction, translation memory systems and a common database for terminology are positive.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), schriftlich. Der Kritik des Europäischen Rechnungshofes, wonach vom Jahr 2003 bis 2005 ein Anstieg der Übersetzungskosten um 25 Prozent zu verzeichnen ist, welcher sich nicht allein mit dem Anstieg der Amtssprachen von elf auf 21 erklären lässt, ist im Detail nachzugehen. In diesem Zusammenhang wäre es wirklich überlegenswert, die Kosten für Übersetzungen künftig nach Zielsprachen aufzuschlüsseln, damit Bedarf, Nachfrage und Übersetzungsleistung besser qualifiziert werden können. Einer Strategie bedarf es auch im Hinblick auf laufende Vor-Beitrittsgespräche, denn wenn Mazedonien allein schon sechs Amtssprachen hat, haben wir sonst allzubald babylonische Verhältnisse.

Nach Vorliegen aller Daten werden sich wohl sinnvolle Einsparungspotenziale abzeichnen. Diese Revision darf jedoch nicht dazu missbraucht werden, noch mehr wichtige EU-Dokumente als „Arbeitsdokumente“ oder „Anhänge“ einzustufen, um damit über die Hintertür die bindende Verpflichtung zur vollständigen Übersetzung zu umgehen. Insbesondere ist auch der Gebrauch des Deutschen angesichts dessen Bedeutung als meistgesprochene Muttersprache und zweitwichtigste Fremdsprache in der EU zu stärken.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. Voorzitter, ik heb voor het verslag-Stubb gestemd omdat ik het eens ben met de hoofdlijnen ervan.

Het uitgangspunt van ons handelen moet de volledige meertaligheid blijven uit respect voor de beginselen van gelijkheid van alle burgers, omwille van een optimale communicatie en omwille van de democratie. Tegelijk moeten we echter behoedzaam omgaan met de kosten, anders riskeren we de maatschappelijke draagkracht voor de veeltaligheid van onze instelling te verliezen.

 
  
  

– Report: Jan Mulder (A6-0275/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le rapport de mon collègue Jan Mulder au sujet de la réduction, au minimum, des dépenses administratives imposées par la législation européenne. L'objectif de mieux légiférer de la Commission européenne doit être encouragé et surveillé. Les dépenses administratives inutiles sont la plaie de nos sociétés basées sur l'État de droit qui, parfois, ne se rendent pas compte que l'inflation du droit entraîne sa dépréciation, car les citoyens n'appliquent pas des règles inutiles et coûteuses. Il n'est pas illusoire d'envisager une réduction de 25% des dépenses administratives d'ici 2013, sous réserve de bien analyser de quoi il s'agit et de ne pas perdre de vue que de fausses économies peuvent coûter beaucoup plus cher.

Chacun sait que la médiocrité est beaucoup plus coûteuse, sur le long terme, que la qualité. S'il faut combattre sans cesse toutes législations inutiles et les dépenses administratives y afférentes, il faut veiller à règlementer, soigneusement et avec discernement, les activités économiques dans l'intérêt bien compris des consommateurs et des producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), schriftlich. Wenn wir, nur um nationale Befindlichkeiten zu befriedigen, immer neue EU-Agenturen aus dem Boden stampfen, die dann noch dazu teilweise die gleichen Aufgaben innehaben, brauchen wir uns wirklich nicht zu wundern, wenn Vorwürfe über ausufernde Bürokratie, unkontrollierten Behördenwahnsinn und gezielte Arbeitsauslagerung laut werden. Zur angestrebten Bürgerfreundlichkeit gehört mehr als E-Government und ähnlicher PR-Spektakel, es sind Zweigleisigkeiten zu vermeiden bzw. abzubauen.

Weiters sind die vorhandenen Sparpotenziale zu nutzen. Dazu zählen etwa: Reduktion auf einen Parlamentsstandort, eine auf den tatsächlichen Kosten basierende Spesenabrechnung, Top-Betrugsbekämpfung und tatsächliche Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Fördergelder sowie das Milliardensparpotenzial bei Erweiterungen gegen den Willen unserer Bürger. Keinesfalls darf die EU der sich in einigen Mitgliedstaaten abzeichnenden Entwicklung vermehrter Aufnahme von Migranten in die Verwaltung Folge leisten. Dies würde dem angestrebten Auf- bzw. Ausbau einer europäischen Identität nachhaltigen, irreparablen Schaden zufügen.

 
  
  

– Report: Diana Wallis (A6-0257/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Diana Wallis sur le projet commun de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (ROME II). Ce dossier d'une extrême complexité est un pas vers l'harmonisation des règles nationales de conflit des lois applicables aux obligations non contractuelles, c'est-à-dire les conséquences des accidents de la route, la concurrence déloyale, les atteintes à l'environnement, la diffamation et, plus généralement, les atteintes aux droits de la personnalité, etc.

Pour l'essentiel, le Parlement européen n'a pas été suffisamment entendu par les États membres et les nombreuses études et rapports qui devront mesurer les conséquences de cet accord seront indispensables pour revenir sur cet important dossier. Par exemple, pour les accidents de la route, comment peut-on se contenter d'appliquer la loi du lieu de l'accident, et non celui du domicile de la victime, et a-t-on l'assurance que de simples considérants de ce règlement obligeront les tribunaux pour le calcul du préjudice ? Comment allons-nous gérer les diffamations dans une presse internationalisée et dématérialisée ? Et il y en a d'autres... Un important chantier nous attend sur ces sujets.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), par écrit. – Je tiens à féliciter le rapporteur pour le texte équilibré qu'elle nous propose. Ce texte a pour finalité la mise en place d'un cadre juridique cohérent pour les relations entre les droits internationaux privés et les autres instruments communautaires.

Ce règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), vise en effet à harmoniser les règles nationales de conflits de lois. Ces règles déterminent la loi applicable aux obligations non contractuelles comme, par exemple, pour les accidents de la circulation routière, la responsabilité du fait des produits, la concurrence déloyale ou les dommages environnementaux.

Nous sommes favorables au principe même de l'adoption de règles standard en matière de conflit de lois, encore faut-il quelles soient, rappelons-le, suffisamment claires et précises. Ce n'était pas le cas des dispositions controversées sur la diffamation par les médias. Les libertés d'expression et de la presse doivent être protégées et pouvoir s'exercer pleinement. En l'absence ici de règles de protection de l'indépendance éditoriale, il a été raisonnable d'exclure les dispositions relatives à la violation de la vie privée par les médias du champ d'application de Rome II.

Nous voterons donc pour ce rapport.

 
  
  

– Report: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – Je me félicite de l’adoption du compromis négocié avec le Conseil concernant le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé 2007-2013.

L’Union européenne ne peut plus faire l’économie d’un programme commun de santé avec un investissement public commun. Il est regrettable que le budget ait été révisé à la baisse. Un grand nombre d’investissements sont nécessaires avant de se donner des moyens préventifs et techniques. Valant mieux prévenir que guérir, une bonne information sur les modes de vie ou une alimentation plus saine afin de réduire la mortalité due à des maladies graves constitue un préalable nécessaire. Il faut aussi généraliser des solutions techniques pour les situations d’urgence. Une mise à disposition généralisée des défibrillateurs est un exemple parmi tant d’autres.

Mais la santé ne se résume pas à une simple question comptable. Elle est aussi et surtout un bien pour tous. La responsabilisation des patients est un élément central. La mise en place de dispositions claires et applicables partout dans l’Union constitue incontestablement la voie la plus nécessaire pour l’avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το πρόγραμμα δράσης που προτείνεται ως κοινή θέση του Συμβουλίου της ΕΕ δεν επιδιώκει την προστασία και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αλλά τη διαχείριση των προβλημάτων της, την επέκταση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας και τέλος τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων να διεισδύσουν σε αυτό τον κερδοφόρο τομέα για το κεφάλαιο.

Η κρατική ευθύνη και υποχρέωση για την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας μεταφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις ΜΚΟ, στην «κοινωνία των πολιτών», ενώ αναδεικνύεται η ατομική ευθύνη ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της δημόσιας υγείας.

Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στη δημόσια υγεία εντάσσονται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, τη χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τις αντεργατικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Το ΚΚΕ αγωνίζεται για αποκλειστικά δημόσια υγεία και πρόνοια που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας.

 
  
  

– Report: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Voorzitter, ik zit hier in het midden. Een kleine kanttekening bij het terugschroeven van het gebruik van kwik. Daar is iedereen voor. Dat is een goede zaak, want in veel sectoren is het gebruik van kwik voorbijgestreefd en moet het inderdaad worden vervangen door andere materialen. Maar een totaal verbod op ambachtelijke voorwerpen, zoals de traditionele kwikbarometer, gaat volgens ons te ver.

Ik ben onlangs op bezoek geweest bij het bedrijf Dingens in de Belgische gemeente Leopoldsburg en dat bedrijf bewijst al decennia lang dat kwikbarometers op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier kunnen worden geproduceerd. Zo'n traditionele barometer heeft trouwens een onbeperkte levensduur in tegenstelling tot zijn opvolger, de digitale barometer, die op batterijen werkt en dus energie verbruikt. De producenten van traditionele barometers hebben zich bovendien bekwaamd in het duurzaam onderhoud van deze toestellen. Er komt geen kwik van barometers in het afvalcircuit terecht.

Ik roep daarom de Commissie op, mevrouw de Voorzitter - en dan ga ik stoppen - en ik roep ook alle betrokkenen op om nu al een signaal te geven aan de betrokken sector en bij de evaluatie, die nu twee jaar duurt, rekening te houden met die terechte specifieke situatie van de kwikbarometerproducenten, opdat zij, hopelijk, het recht blijven behouden op een uitzonderingsregime.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – Dank u, mevrouw de Voorzitter, ik heb voor de amendementen 1 en 2 gestemd, omdat ik van oordeel ben dat de productie van traditionele barometers mogelijk moet blijven. Ik verzet mij tegen elke vorm van Europese bemoeizucht die ertoe leidt dat er niet alleen traditionele gebruiken en productiemethodes verloren gaan, maar ook werkgelegenheid.

Bovendien is het zeer de vraag of het verbieden van kwikbarometers een effectieve maatregel zou zijn. Andere vormen van kwikgebruik zijn veel omvangrijker en veel problematischer dan die bij de productie van barometers. Bovendien hebben kwikbarometers geen batterijen nodig en zijn ze permanent actief.

Het Parlement heeft vandaag weer eens een kans gemist om rekening te houden met een concrete realiteit, namelijk dat kleine en middelgrote ondernemingen een zeer belangrijke plaats innemen in onze economie en in Europa. En het laatste wat die KMO's nodig hebben, is nog meer Europese regelneverij en bemoeizucht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), in writing. I voted in favour of the amendments to exempt barometers from this overly prescriptive legislation and, upon defeat of the amendments, I voted against the report.

The total ban on mercury instruments destroys a long-standing craft industry in the UK and is the product of obsessive meddling by Brussels in matters far beyond what is necessary or sensible.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – Je salue la décision de sagesse relative à la position commune du Conseil, qui reprend la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen. La principale différence entre la position du Parlement et celle du Conseil concerne les baromètres à mercure et les dérogations à mettre en place, étant entendu que l'interdiction qui serait alors appliquée ne vaudrait que pour les baromètres à mercure neufs, les baromètres déjà en circulation pouvant toujours être revendus, réparés et entretenus.

Compte tenu des propriétés très dangereuses du mercure et de la quantité très élevée de mercure que contiennent les baromètres traditionnels comparés, par exemple, aux thermomètres médicaux, la solution d'une dérogation limitée proposée par le Conseil constitue un compromis équilibré: il s'agit en effet d'accorder une dérogation temporaire pour permettre aux fabricants de baromètres traditionnels de s'adapter à la nouvelle situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – Je tiens à saluer l'adoption de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure.

Je suis favorable à la limitation de la mise sur le marché à destination du grand public des dispositifs de mesure contenant du mercure, qui sont interdits en France depuis 1998.

La position commune du Conseil, acceptée par le Parlement, établit un équilibre permettant à la fois la réduction de la dissémination du mercure dans l'environnement tout en prévoyant une période transitoire pour certains articles comme les baromètres traditionnel. Une période de transition de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la directive permettra aux industries concernées de faire évoluer leur technologie vers les dispositifs sans mercure.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), in writing. I am appalled that we are still producing legislation which puts jobs at risk for no real environmental benefit. UK barometer-making, like that in other Member States, is a traditional industry dating back several centuries. It is clearly necessary that the use of mercury is properly controlled and we have made substantial progress in recent years on related matters such as storage and export. However, it should be possible to safeguard traditional barometer-making by ensuring that proper safety warnings etc. are used. There is no need to destroy a long-established craft simply because it is easier to have ‘one size fits all’ legislation. Social Europe means nothing if it means putting people in traditional crafts out of work.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. Voorzitter, collega's, kwik is een gevaarlijk product waar omzichtig mee moet worden omgesprongen. Niemand in dit Parlement twijfelt daaraan. Helaas heeft het Europees Parlement deze stelling vandaag bij de stemming over het verslag-Sornosa Martínez tot in het absurde doorgetrokken. Ik betreur dat zeer.

Door vast te houden aan een totaal verbod op de productie van traditionele barometers heeft de Commissie, hierin vandaag gevolgd door een meerderheid van dit Parlement, de doodsteek gegeven aan een sector die staat voor 360 jaar Europese traditie. Het feit dat alle barometerfabrikanten in de Europese Unie slechts luttele tiende procenten van het jaarlijkse kwikverbruik voor hun rekening nemen, kwik dat op de koop toe 100% gerecycleerd wordt, maakt de zaak dubbel zo erg. Vandaag is hier duidelijk niet de keuze van het gezond verstand gemaakt.

 
  
  

– Report: Asa Westlund (A6-0153/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. Omröstningarna om Westlunds betänkanden handlar inte bara om vilka livsmedelstillsatser som får användas. De handlar framför allt om vem det är som skall besluta i enskilda frågor som rör livsmedelstillsatser.

I motsats till föredraganden anser vi moderater inte att Europaparlamentet ska värdera och fatta beslut om att godkänna enskilda livsmedelstillsatser, till exempel utifrån sådana detaljer som vilka risker enskilda livsmedelstillsatser utgör för allergiker. Det innebär en politisering av viktiga frågor som bör beslutas på vetenskaplig grund och på myndighetsnivå. Vi avvisar därför förslaget om utökat medbeslutande för parlamentet.

I konsekvens med detta har vi röstat emot alltför detaljerade regleringar i dagens omröstning.

 
  
  

– Report: Asa Westlund (A6-0154/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Pane komisaři, podpořila jsem flexibilnější povolování přídatných látek do potravin, takže Komise má přímo dohlížet na jejich dopad na životní prostředí a na zdraví. Dovolte mi upozornit vás na početnou skupinu alergiků, jejichž život závisí na dodržování bezlepkové diety. Vedle speciálního pečiva si kupují běžné potraviny, jež obvykle lepek neobsahují, a proto je nutné, aby i přídatné látky byly řádně označeny a neklamaly zákazníky. Výrobci i kontrola často ignorují, že označení každého produktu musí explicitně sdělit, zda v nich lepek je či není obsažen. Statisíce Evropanů, kteří trpí potravinovými alergiemi, bohužel nemívají při nákupu potravin potřebnou jistotu, takže buď zbytečně omezují výběr potravin, anebo, a to je hrozné, riskují své zdraví. Apeluji zde na Komisi, aby dohlížela na důsledné zkoumání lepku v přídatných látkách a dbala na úplné označování všech potravin, aby to mělo smysl i pro Evropany s bezlepkovou dietou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le très bon rapport de ma collègue suédoise Åsa Westlund sur les additifs alimentaires. S'il est normal de faciliter la tâche de la Commission européenne en acceptant que les décisions d'autorisation d'additifs alimentaires relèvent de la procédure de comité, la Commission doit, quant à elle, prendre en compte les remarques que le Parlement n'a cessé ne formuler depuis des années dans le nouveau règlement sur les additifs alimentaires, ainsi que dans le nouveau règlement établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

Ces remarques concernent principalement l'environnement, la santé publique et les personnes allergiques. Il faut se réjouir que la législation actuelle prévoie que l'autorisation des additifs ne peut induire le consommateur en erreur. Or, les colorants servent parfois à donner l'impression qu'un aliment contient des fruits, alors que ce n'est pas le cas. La protection des consommateurs doit donc être renforcée sur ce point sans nuire aux industriels.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), in writing. Although I agree with the principles contained within the amendments on the labelling of GMOs, I abstained because I believe these matters should be addressed by national governments and should not become an EU competence.

 
  
  

- Report: Avril Doyle (A6-0177/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du très bon rapport de mon excellente collègue irlandaise, Avril Doyle, sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil concernant les enzymes alimentaires et modifiant de nombreux textes actuels. Afin de lever les obstacles aux échanges et d'éviter une insécurité juridique, mais également une divergence dans les normes de protection sanitaire et de protection des consommateurs entre les États membres, il devient urgent d'harmoniser, au plan communautaire, les règles en matière d'utilisation des enzymes dans le secteur de la transformation alimentaire, qui s'est considérablement développé ces dernières années (fabrications du pain, fromage, bière, jus de fruit, transformation de l'amidon, etc.).

Les grandes évolutions scientifiques et technologiques, qui permettent d'avoir de nouvelles enzymes à partir de micro-organismes génétiquement modifiés, doivent nous conduire à accepter cette perspective d'une harmonisation de la législation relative à l'utilisation des enzymes alimentaires dans l'Union européenne. C'est l'intérêt bien compris des consommateurs et des industriels, sous réserve de ne pas avoir une législation trop coûteuse.

 
  
  

– Report: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du très bon rapport de ma collègue slovène, Mojca Drčar Murko, sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant de nombreux textes actuels.

Actuellement, tous les goûts et odeurs naturels peuvent être reproduits par un procédé de synthèse à partir de 2600 molécules possédant des propriétés aromatisantes, avec la possibilité de créer de nouveaux goûts n'existant pas à l'état naturel. Les évolutions technologiques dans le secteur des arômes et la volatilité des goûts de nos concitoyens doivent nous engager à veiller à la sécurité alimentaire et à la protection des consommateurs, tout en offrant à l'industrie concernée la possibilité de poursuivre le développement technologique, et le tout en contribuant à renforcer le marché intérieur.

De nombreuses questions sont posées, et je salue les compromis trouvés par le rapporteur qui font en sorte que la proposition de règlement constitue une initiative efficace visant à moderniser et à simplifier la législation en matière d'arômes.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I will be voting for this report. I welcome in particular the commitment to labelling GMOs. I do not share entirely the concerns expressed by some of my colleagues as to the safety of GMOs. My judgement is different. As a scientist I believe GMOs have a role to play. Nevertheless, I do accept that others have the right to make their own choices. Therefore, labelling enables those whose judgement differs from mine to avoid products they chose to reject.

 
  
  

– Reports: Asa Westlund (A6-0154/2007) and Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), in writing. Although we agree with the principles contained within these amendments on the labelling of GMOs, UKIP has abstained because these matters should be addressed by national governments and should not become an EU competence.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM), in writing. Amendment 38 – providing that GMO-derived content of food be indicated by labelling – attracts abstention (rather than support) despite its inherent desirability, owing to its dangerously and irreformably undemocratic source (EU institutions). In other words, I consider centralist EU rule, without democratic accountability, to be more of a threat to civilisation than are unlabelled, GMO-derived food additives. Therefore, I abstain rather than voting for this amendment.

 
  
  

– Reports: Asa Westlund (A6-0153/2007 and A6-0154/2007), Avril Doyle (A6-0177/2007) and Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes.

Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire.

L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances.

Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée.

Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur.

 
  
  

- Report: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), in writing. I voted against the report on excise duty on alcohol and alcoholic beverages. The ECON Committee voted for a 4,5% increase in minimum rates. As I am against any tax harmonisation or increase, no matter how small, I have had to vote against Astrid Lulling's report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. Voorzitter, collega's, telkens wanneer we in dit Parlement praten over bier, wijn of andere alcoholische dranken laaien de gemoederen hoog op. Dit was zo voor de brouwerijovereenkomsten. Het is nu niet anders. Vijftien jaar geleden werden in de Raad minimumtarieven afgesproken voor accijnzen op alcoholhoudende dranken. De bedoeling was duidelijk: de sterk uiteenlopende tarieven in de lidstaten naar elkaar toe laten groeien.

Zoveel jaar na datum moeten we vaststellen dat de beslissingen van toen hun doel zijn voorbijgeschoten. Zo passen sommige lidstaten, bijvoorbeeld de Scandinavische landen, omwille van volksgezondheidsredenen tarieven toe die zeer veel hoger liggen dan de minima. Dit is ook helemaal geen schande. Elke lidstaat heeft het recht een accijnsbeleid te voeren dat op één lijn ligt met zijn nationale tradities en beleidsvoorkeuren.

Laat ons dan echter ook maar erkennen dat de door de Commissie voorgestelde inflatiecorrectie van de bestaande tarieven geen zoden aan de dijk zal zetten. De huidige accijnsspreidstand tussen de lidstaten en de bestaande concurrentiedistorsies zullen onverminderd voortduren. Ik heb dan ook rapporteur Lulling gesteund in haar tegenstem.

 
  
  

- Report: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Die Zielsetzung von Frau Hennis-Plasschaert für den Richtlinienvorschlag ist als positiv zu befürworten, weil es ganz einfach darum geht, dass wichtige Infrastrukturen, die mehrere Länder betreffen, gegen terroristische Aktivitäten geschützt werden sollten. Daher brauchen wir die Ermittlung und Ausweisung der Infrastrukturen sowie Sicherheitspläne.

Der Kommissionsvorschlag geht aber viel zu weit. Er verletzt das Solidaritätsprinzip. Er vermischt Antiterror und Wirtschaftsinstrumentarien, und die Kommission muss sich die Fragestellung gefallen lassen, ob eine zentrale Erfassung kritischer Infrastrukturen nicht den Terroristen dient und somit das Risiko erhöht.

Das Europäische Parlament hat konstruktive Abänderungsvorschläge eingebracht, und wir haben diesen Vorschlägen Gott sei Dank mit einer großen Mehrheit zugestimmt. Ich empfehle daher der Kommission, diese Vorschläge zu überarbeiten. Dem Bericht habe ich meine Zustimmung gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur de l’excellent rapport de ma collègue Néerlandaise Jeanine Hennis-Plasschaert sur la proposition de directive du conseil relative aux infrastructures critiques. En premier lieu, je salue la vision du conseil européen de juin 2004 qui est à l’origine de cette proposition de directive. Il est, en effet, impératif que l’Union européenne accompagne les Etats membres dans la protection des infrastructures critiques face aux risques, notamment terroristes, auxquels nous sommes confrontés. Même si la responsabilité de ce type d’infrastructure incombe aux Etats membres et aux propriétaires / exploitants qui, en général, leurs sont liés, il est logique de communautariser certains aspects de prévention, recensement, classement des infrastructures critiques ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection. Le développement d’internet et la libéralisation de certains marchés (électricité, gaz, télécommunication, fret ferré etc…) doivent nous conduire à une très grande vigilance sur nos infrastructures critiques qui sont de plus en plus interconnectées au plan européen et dont l’arrêt, définitif ou provisoire, ou la destruction pourrait avoir des répercussions graves pour la santé, la sécurité ou le bien-être économique ou social des citoyens européens ou pour le bon fonctionnement des gouvernements des Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O estabelecimento de um quadro de acção comum para a protecção das infra-estruturas críticas europeias coloca-nos, uma vez mais, perante a questão central da transferência de competências que estão no cerne da soberania dos Estados para o âmbito da UE.

A definição ao nível comunitário da protecção destas infra-estruturas, em nome da chamada "luta contra o terrorismo", colocará os Estados-Membros perante a responsabilidade da implementação de medidas vinculativas, como é, aliás, referido na justificação desta proposta.

Apesar de a relatora mitigar o alcance da proposta inicial, por exemplo, sublinhando que "a responsabilidade da protecção das infra-estruturas críticas incumbe única e exclusivamente aos Estados-Membros" e considerando "que uma abordagem comunitária só se justifica se forem afectados pelo menos três Estados-Membros, ou então dois Estados-Membros para além daquele no qual se situa a infra-estrutura crítica", os objectivos de fundo não são colocados em causa.

Sendo ainda de sublinhar, como a realidade recente demonstra, que, a pretexto da dita "luta contra o terrorismo", têm vindo a ser implementadas medidas que ferem os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Esperemos que tal conceito de "protecção de infra-estruturas críticas europeias" não venha a ser utilizada como argumento para cercear a legítima acção de luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht über die Ermittlung und Ausweisung kritischer europäischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern.

Die Beschädigung oder der Ausfall einer Infrastruktureinrichtung in einem Mitgliedstaat kann sich negativ auf mehrere andere Mitgliedstaaten und auf die europäische Wirtschaft insgesamt auswirken. Daher ist der Schutz kritischer Infrastrukturen von essenzieller Bedeutung für die innere Sicherheit der EU.

Zugleich befürworte ich den Vorschlag im Bericht, dass anhand gemeinsamer Kriterien eine Liste vorrangiger Sektoren mit kritischen europäischen Infrastrukturen erstellt werden muss. Jedoch sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet werden, der Kommission ganz konkret ihre kritischen Infrastrukturen mitzuteilen, da dies den nationalen Sicherheitsinteressen widersprechen würde.

Die Schaffung horizontaler Rechtsvorschriften auf EU-Ebene, welche die komplexen Prozesse und Schnittstellen kritischer Infrastrukturen mit grenzüberschreitendem Charakter berücksichtigen, ist ein berechtigtes Anliegen. Gleichzeitig sollte jedoch anerkannt werden, dass die EU die Arbeit der Mitgliedstaaten unterstützen und nicht verdoppeln sollte. Somit befürworte ich auch den Vorschlag eines basisorientierten Ansatzes, da nationale Stellen am besten wissen, was in ihrem jeweiligen Land gerade geschieht.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση αποδέχεται πλήρως την φιλοσοφία της πρότασης οδηγίας, που χαρακτηρίζει Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας κάθε σημαντική υποδομή δημόσια και ιδιωτική που επηρεάζει περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τα υποχρεώνει να υποβάλλουν κατάλογο των υποδομών αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαμορφώνει τον ενιαίο κατάλογο για όλη την Ε.Ε., ώστε να εποπτεύει και να ελέγχει την ασφάλειά τους από "τρομοκρατικές ενέργειες".

Με την πρόταση οδηγίας :

Οι ιδιώτες, δηλαδή οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις, αποκτούν αρμοδιότητες σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας που προηγουμένως αποτελούσαν αποκλειστική κρατική ευθύνη.

Ανοίγει ο δρόμος να χαρακτηριστούν "τρομοκρατικές ενέργειες" κινητοποιήσεις του εργατικού και μαζικού κινήματος που επηρεάζουν οποιαδήποτε υποδομή "ευρωπαϊκής σημασίας", ακόμη και ιδιωτικές εγκαταστάσεις (π.χ. απεργία σε κρίσιμους τομείς - ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ- ή συμβολική κατάληψη εργοστασίων, επιχειρήσεων κλπ, περιφρούρηση απεργίας, κινητοποιήσεων κ.α.).

Υπονομεύεται καθοριστικά η εθνική ασφάλεια και η κυριαρχία των κρατών μελών, αφού υποχρεούνται να παραδίδουν κατάλογο όλων των κρίσιμων για την ασφάλεια και των σχεδίων ασφαλείας τους υποδομών στην Ε.Ε.

Για ακόμη μία φορά το πρόσχημα της "τρομοκρατικής απειλής" αποτελεί το βολικό όχημα της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της, που στρέφεται ενάντια στα λαϊκά κινήματα και θωρακίζει την εξουσία του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. There is no European critical infrastructure, it is national. Its protection is the responsibility of national governments, particularly given the threats facing the democracies from terrorism.

I am, of course, in favour of measures that would genuinely enhance security. However, the directive is a further step in the EU's attempts to extend its reach into the security and defence sphere. This is its most objectionable element. The Commission seems to view security as a means to ensure that the, 'stability of the Internal Market is maintained', which misses the point. The proposed system of reporting risk and threat assessments to the Commission merely creates additional bureaucratic burdens and structures. The requirement for Member States to notify the Commission of specific critical infrastructures is counter-productive, as it would produce a list of targets that would be of great interest to the wrong people.

 
  
  

- Report: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe gegen den Bericht des Kollegen Vidal-Quadras gestimmt, nicht etwa, weil ich gegen die Öffnung der Strom- und Gasmärkte bin, ganz im Gegenteil. Ich kann aber einer Kernforderung, nämlich der eigentumsrechtlichen Entflechtung, nicht zustimmen — besser, ich kann ihr noch nicht zustimmen —, und zwar aus drei Gründen: Erstens müssen wir einigen nationalen Regulierungsbehörden mehr Zeit für den Aufbau einer wirksamen Wettbewerbskontrolle geben, zweitens ist für mich bislang nicht der Nachweis erbracht, dass eine Entflechtung des Eigentums Investitionen in die Netze fördert, und drittens gilt der Vorschlag der Entflechtung ja nicht dort, wo sich Netz und Erzeugung noch im Staatsbesitz befinden.

Genau hier sollten wir jetzt denjenigen strenge Liberalisierungsvorgaben auferlegen, die sich dem Wettbewerb bislang verweigern, und nicht diejenigen mit einer strikten Entflechtungsvorgabe schwächen, die marktwirtschaftlich auf dem richtigen Weg sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Espagnol Alejo Vidal-Quadras sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité qui a permis de faire le point sur ce dossier après un long processus de libéralisation des marchés de l’énergie et, surtout, de l’adoption, par le conseil européen de mars 2006 d’un « paquet énergie » visant à assurer la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité et la durabilité environnementale en matière de politique énergétique de l’Union européenne. Je regrette que l’amendement déposé mes collègues Reul, Laperrouze, Trautmann et autres, et que j’ai voté, n’ait pas été retenu par le parlement car il permettait une piste équilibrée et alternative à la seule séparation de la propriété des réseau tout en garantissant l’indépendance de cette séparation. Ce sont des sujets sur lesquels le débat politique est loin d’être clos. Il en est de même sur le rôle des régulateurs, la levée des obstacles aux interconnexions, le développement des nouvelles productions de masse à partir d’énergies renouvelables, les investissements considérables en infrastructures pour répondre aux besoins croissants etc…

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – J'ai tenu à voter contre le rapport Vidal-Quadras sur les perspectives du marché du gaz et de l'électricité qui prépare notamment la présentation en septembre prochain par la Commission d'un troisième paquet "libéralisation".

D'abord, je suis opposée au principe libéral dogmatique de séparation de propriété (propriété et gestion du réseau), car il n'apporte aucune garantie en matière d'investissements, d'approvisionnement, de sécurité ou d'accès des tiers et des énergies renouvelables au réseau. Il n'assure pas non plus une disponibilité de l'énergie au meilleur prix pour les citoyens et ne remplit pas les obligations de service public. Pourquoi alors bouleverser l'organisation actuelle, qui fonctionne bien et assure l'indépendance effective des gestionnaires de réseaux grâce, notamment, à une intervention forte du régulateur et à la mise en place de règles strictes garantissant une égalité de traitement et un service de qualité à tous les utilisateurs des réseaux, même ceux qui habitent dans les régions à handicap naturel et les régions ultrapériphériques.

De plus, je pense que le problème de l'indépendance du gestionnaire de réseaux de transport ne renvoie pas à la question du régime de propriété, mais à celle de la régulation. Pourquoi alors demander une suppression du caractère public des opérateurs énergétiques?

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), par écrit. – Je regrette l'adoption de la séparation patrimoniale de propriété défendue par les défenseurs acharnés du démantèlement des grandes entreprises.

Selon moi, la droite libérale vient de porter un nouveau coup au principe de mission de service public, si cher aux citoyens européens.

Je considère que la séparation patrimoniale n'apporte aucune garantie en matière d'investissements, de sécurité ou d'accès des tiers au réseau (y compris les énergies renouvelables, qui risquent d'être pénalisées par leurs coûts élevés). Elle n'assure pas non plus une disponibilité de l'énergie au meilleur prix pour les citoyens.

J'estime qu'il aurait été préférable de maintenir un système à la française, lequel intègre dans son fonctionnement les règles législatives issues des précédentes directives européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este é mais um dos passos para a liberalização do mercado interno do gás e da electricidade no seguimento da Estratégia de Lisboa. As palavras-chave neste relatório são "liberalização" e "mercado". A ideia base de que partem é sempre a mesma. A premissa de que o mercado resolverá, por si só, o problema do abastecimento e do consumo energético, já por inúmeros exemplos refutada, aparece defendida com crescente fervor para tentar escamotear que é cada vez mais difícil ignorar que o "mercado" apenas tem funcionado para alguns, com a acumulação de lucros fabulosos, mas não para os consumidores, que se vêm confrontados com o aumento crescente dos preços na factura energética.

O sector energético, como sector estratégico de um país, é vital para sua a independência e soberania. Subordiná-lo a interesses privados nacionais e transnacionais é uma afronta à soberania dos povos, aos direitos dos trabalhadores e das populações.

Por isso, mais uma vez, rejeitamos a liberalização do gás e da electricidade e defendemos a sua manutenção no sector público, como único garante de acesso a um serviço contínuo, de qualidade e a preços acessíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – J'ai voté contre la libéralisation des secteurs du gaz et de l'électricité parce que je n'estime pas que la séparation de la propriété du transport soit le moyen le plus efficace de promouvoir l'investissement dans ces infrastructures. Comme le reconnaît le rapport, "ce modèle pourrait ne pas régler toutes les questions, telles que interconnexions ou points de congestion". Le fait est que le marché de l'électricité et celui du gaz nécessitent des investissements considérables. Ce n'est pas en éliminant les grands opérateurs du marché que l'UE pourra garantir sa sécurité d'approvisionnement. Un fait étrange demeure que les pays européens qui ont le plus libéralisé connaissent également les prix les plus élevés pour les consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún and Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. Sinn Féin rejected the Vidal-Quadras report on the internal gas and electricity market because of its emphasis on privatisation and "unbundling". Member States should retain the right to fully own and operate their energy systems if they see fit to do so.

As an all-Ireland party we look forward to the development of an all-Ireland energy market which is fully integrated and managed in an accountable way. Interconnections between north and south are important infrastructural elements in the creation of an all-Ireland economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), par écrit. – La délégation UMP tient à rappeler et à souligner que la séparation patrimoniale n'est pas la meilleure réponse à apporter aux dysfonctionnements actuels des marchés.

Dans un contexte de forte concurrence qui voit émerger de puissants opérateurs non-européens, il nous apparaît dangereux de démanteler des entreprises énergétiques européennes au nom d'une approche dogmatique de la politique de concurrence, très éloignée des logiques industrielles qui devraient renforcer l'Union européenne dans la compétition mondiale.

L'approvisionnement énergétique européen est un enjeu stratégique à long terme qui exige d'en garantir la sécurité au-delà de la durée d'un seul contrat. Cette sécurité d'approvisionnement énergétique dépend d'investissements qui sont déjà nettement insuffisants. Ceux-ci devront pourtant augmenter considérablement pour répondre à nos besoins futurs, qu'il s'agisse du gaz ou de l'électricité.

La séparation patrimoniale signifie que nos opérateurs énergétiques traditionnels ne pourront pas réaliser ces investissements dans les réseaux énergétiques. Livrer cet enjeu à de nouveaux entrants, qui n'auront pas forcément les moyens financiers nécessaires, ou à des entreprises non-européennes, qui ne partagent pas nécessairement notre évaluation de nos besoins futurs, est très dangereux et très préoccupant.

Dans ces conditions, la délégation UMP attend de la Commission européenne le développement d'une approche alternative à la séparation patrimoniale.

 
  
  

- Report: Struan Stevenson (A6-0155/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. As proteínas animais não integram o regime alimentar natural - sublinhe-se "natural" -, por exemplo, de um bovino adulto.

Actualmente muitos parecem esquecer - ou fazem-se de esquecidos -, quanto às consequências da crise das "vacas loucas" - da ESB - para a saúde humana e animal, assim como quanto às consequências socioeconómicas subjacentes ao modelo de produção intensiva que esteve na sua origem.

O presente relatório pretende levantar o embargo ao uso da farinha e do óleo de peixe na alimentação dos ruminantes. O seu intuito é incrementar ainda mais os lucros da agro-indústria e dos grandes agricultores.

Esta intenção merece a nossa rejeição. Não só porque esta medida se enquadra no fomento da produção intensiva e da verticalização da produção agrícola, como iria incentivar a pesca industrial para a obtenção de farinha e óleo de peixe para a alimentação, nomeadamente de ruminantes - num contexto de escassez de recursos haliêuticos, onde estes deveriam ser mais valorizados para fins de alimentação humana -, mas, sobretudo, porque continuam a subsistir riscos para a saúde humana e animal.

Deste modo, consideramos imperiosa a aplicação do princípio da precaução. Por isso, lamentamos que a nossa proposta de rejeição de levantamento da actual proibição tenha sido rejeitada.

 

11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
  

(The sitting was suspended at 13.15 and resumed at 15.05)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)

13. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debašu turpināšana)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione di Jacek Protasiewicz, su "modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo".

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Herr Präsident! Der Berichterstatter Jacek Protasiewicz hat trotz erheblichen Zeitdrucks einen Kompromiss erarbeitet, der das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Flexibilität im modernen Arbeitsrecht wahrt. Noch sind manche Formulierungen nicht präzise genug, etwa in Artikel 35, der den arbeitsrechtlichen Status zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich definiert. Am Mittag noch Selbständiger, am Abend schon Arbeitnehmer – wie soll das funktionieren? Wirtschaftlich abhängige Selbständige sind auch dann Selbständige, wenn sie nur einen Arbeitgeber haben. Sie sind doch meist Existenzgründer von Kleinstunternehmen, sie schaffen einen Großteil der Arbeitsplätze in der EU. Der Versuch, zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen trennscharf zu unterscheiden, führte etwa in meinem Land – Deutschland – in den neunziger Jahren zum Zusammenbruch der Gründerwelle und Tausender Kleinstexistenzen.

Größte Bedenken habe ich bei der Haftung und Einzelhaftung für General- und Hauptunternehmer. Das ist in der Praxis problematisch. Dem Generalunternehmer werden staatliche Aufgaben aufgebürdet. Er wird mit weiterer Bürokratie und erheblichen Kosten belastet. Hierzu habe ich einen Änderungsantrag eingebracht, der eine klare Absage an derart weit reichende Verpflichtungen darstellt.

In einem weiteren Änderungsantrag unterstreiche ich die Kompetenz der Europäischen Union bzw. der Mitgliedstaaten für das Arbeitsrecht, geregelt in den Artikeln 127 und 137 EG-Vertrag. Zusätzliche Regulierung oder Harmonisierung auf europäischer Ebene müssen wir ablehnen.

Ich empfehle, dem Bericht nach Berücksichtigung der Änderungsanträge morgen zuzustimmen, nicht zuletzt wegen des echten Bemühens unseres Berichterstatters um Ausgewogenheit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Jag skulle vilja tacka alla de inblandade, föredraganden och skuggföredragandena för att man har gjort ett bra arbete i utskottet för att få fram ett betänkande som vi kan ha stor enighet kring. Vi ska se det här betänkandet mot bakgrund av de globala utmaningarna och en befolkningsutveckling som innebär att vi måste förändra Europa. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: kommissionen har börjat i fel ände.

Det viktiga är trygghet i förändringen. Då är arbetsrätten inte det viktigaste. Det viktigaste handlar om en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det handlar om utbildning, livslångt lärande och goda trygghetssystem så att den enskilde på olika sätt kan gå över till ny verksamhet i det gamla företaget eller till ett nytt företag. Det måste ses som något positivt och inte som ett hot. Därför startade kommissionen i fel ände genom att utmana arbetsrätten. En god arbetsrätt behövs i Europa för att löntagarna skall känna trygghet.

Hur ser det ut i dag? Vi har tillväxt och vi har sysselsättningsökning i Europa. Det är positivt. Men vi ser också en annan utveckling. Antalet dåliga och otrygga jobb ökar, jobb där man inte kan försörja sig, jobb där det är dåliga arbetsvillkor och annat. Detta måste vi komma till rätta med och det gör vi inte genom att försämra arbetsrätten. Det gör vi istället genom att ge oss på de dåliga jobben, göra dem tryggare och bättre så att de mer liknar normen om heltidsjobb. Det är den vägen vi måste gå.

Sen har kommissionen också inriktat sig på den individuella arbetsrätten. Det är olyckligt. Den kollektiva arbetsrätten spelar en jättestor roll i många länder i Europa. Arbetsmarknadens parter spelar en stor roll för arbetsrätten. Det vore på sin plats att peka ut också den kollektiva arbetsrätten och det viktiga arbete som arbetsmarknadens parter gör i form av den sociala dialogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – Mr President, I would also like to congratulate the rapporteur and thank him for his cooperation. This debate is about the future of labour law and we must recognise the current reality, which is that there has been an increase in non-standard contracts and that we must focus on employment security rather than on job security.

I do not believe we should be calling for a definition of worker at EU level. That should be left up to Member States. As far as collective bargaining is concerned, it still has a very significant role to play, but we must make sure that people who do not belong to a trade union have a way into the process. As, too, should small and medium-sized enterprises.

At the moment, the Commission’s list of social partners is short, and I believe it fails to truly take into account the views of SMEs, which are in many ways the engine room of Europe’s economy. I urge everyone here to vote for the ALDE Group’s amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałbym wyrazić się bardzo ściśle - gratuluję sprawozdawcy, natomiast nie gratuluję większości w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, która przyniosła nam tę korektę do sprawozdania. Rynek pracy zmienia się - nowe zawody, nowe technologie oraz rosnący udział usług powodują, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia.

Troska lewicy o gorzej płatne i mniej bezpieczne miejsca pracy jest najczęściej fałszywa. W istocie chodzi o upowszechnienie sztywnych rozwiązań, które utrudniają tworzenie nowych miejsc pracy i pozostawiają sporą grupę ludzi na bezrobociu. Chodzi też o przeniesienie tych złych doświadczeń także do tych krajów, które posiadają bardziej konkurencyjny rynek siły roboczej.

Także biurokratyczne zasieki, jakie stawia się przed firmami delegującymi pracowników w ramach unijnego rynku są jedynie narzędziami współczesnego protekcjonizmu, najczęściej wymierzonego w nowe państwa członkowskie, czego dowodem są sprawy Vaxholm i Viking Line, które właśnie zmierzają do finału na forum Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dlatego jeżeli nie zostaną uwzględnione poprawki zgłoszone przez posłów Europejskiej Partii Ludowej, w tym przez sprawozdawcę, to sprawozdanie nie może liczyć na moje poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Senhor Presidente, os exemplos diários que conhecemos de exploração dos trabalhadores, em Portugal noutros países da União Europeia, como a Holanda e a Roménia, envolvendo também portugueses, demonstram que, em nome da modernização do direito de trabalho, o que pretendem é facilitar os despedimentos, através da alteração dos prazos de pré-aviso, dos custos e procedimentos aplicáveis ao despedimento individual e colectivo, da própria definição do despedimento individual sem justa causa para destruir os actuais vínculos contratuais.

Querem também a alteração do tempo e da organização do trabalho, com todas as consequências no ataque à própria contratação colectiva e à organização dos trabalhadores. Ao colocar empregadores e trabalhadores no mesmo prato da balança das disposições contratuais de uma organização de trabalho dita moderna, desvalorizam a necessidade de proteger o emprego seguro e os direitos do elo mais frágil da relação laboral: os trabalhadores que precisam do trabalho e do salário para sobreviver.

Como demonstraram em Guimarães no passado dia 5 de Julho, os trabalhadores estão em luta contra estas graves propostas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Mato Adrover (PPE-DE). – Señor Presidente, en primer lugar querría felicitar a Jacek Protasiewicz por el esfuerzo de consenso que está tratando de realizar y que espero que llegue a buen puerto en el día de mañana.

Hacía falta, sin ninguna duda, una reflexión conjunta sobre lo que significan las normas para regular el mercado de trabajo y yo creo que el Libro Verde ha constituido una buena oportunidad para llevarla a cabo.

Desde la Cumbre de Luxemburgo han surgido nuevos retos y nuevos problemas, por ejemplo, la inmigración y el envejecimiento de la población, y, en 1997 –recordamos– el objetivo era simplemente incentivar la creación de puestos de trabajo. Hoy, en una etapa de mayor dinamización de la economía, no optamos sólo por el pleno empleo sino también por un empleo de calidad.

Quiero decir con esto que buscamos mejores condiciones de trabajo, mayor eficacia de la gestión empresarial, conciliación de vida familiar y laboral, formación continua a lo largo de toda la vida y también estabilidad. Y ahí reside la primera pega que le encuentro al informe.

La estabilidad no puede estar reñida con los contratos a tiempo parcial. El informe descalifica este tipo de contratos y solamente defiende los contratos a tiempo completo, olvidándose de lo necesarios que son este tipo de contratos, que también pueden ser indefinidos y estables, para la conciliación de vida laboral y familiar.

El informe también criminaliza y olvida los contratos temporales, que son necesarios, imprescindibles e insustituibles en algunos sectores, si pensamos en el turismo, en la hostelería, en la construcción o en la agricultura, donde sería impensable que se pudieran hacer contratos indefinidos, por la propia función que se realiza.

También querría resaltar -y es otra pega que se puede poner- que sabemos que en los distintos países los sistemas laborales son diferentes, muy diferentes entre unos países y otros. También lo son las relaciones entre los distintos agentes sociales, por lo que es muy difícil hacer una legislación conjunta a nivel europeo.

Nosotros apostamos mejor por la subsidiariedad, apostamos también por el método abierto de coordinación y por el acuerdo entre los agentes sociales. Desde luego, no queremos que se le dé un cheque en blanco a la Comisión para que pueda actuar en temas de Derecho laboral sin contar con los distintos países y con las distintas características que tiene cada uno de ellos.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE). – Monsieur le Président, chers collègues, il était temps, je crois, que l'Union s'empare de ce débat et nous pouvons nous réjouir de l'initiative du Livre vert. Toutefois, je crains que cette initiative ne soit pas forcément une bonne nouvelle pour les travailleurs européens. En effet, le Livre vert est critiquable autant sur le plan de la méthode adoptée que sur le plan des orientations qu'il propose.

Tout d'abord, en ce qui concerne la méthode: je déplore que cette consultation ne respecte pas la procédure prévue par l'article 138 du traité, qui donne un statut particulier aux partenaires sociaux dès lors qu'il s'agit de politique sociale. Cette dérogation à la procédure est d'ailleurs dénoncée par la Confédération européenne des syndicats.

Ensuite, sur le fond: un Livre vert doit être impartial. Il se doit de poser des questions sans donner de réponses a priori. Or, la Commission européenne avance des affirmations qui sont clairement d'ordre idéologique. C'est le cas lorsqu'elle reproche au modèle traditionnel de faire obstacle à l'emploi. C'est le cas encore quand elle déclare que la protection contre le licenciement est un obstacle au dynamisme des entreprises et inscrit l'insécurité au travail comme un gage de modernité.

Il existe en Europe et dans le droit international édicté par l'OIT des principes et des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Le contrat à durée indéterminée doit être confirmé comme étant la règle. Le salarié doit être protégé par la législation ou la négociation collective ou les deux. C'est pourquoi, et j'insiste, la négociation collective doit rester la source majeure d'élaboration du droit du travail.

Un mot, enfin, sur le concept de flexicurité, érigé en principe. Tel que défini ici, il introduit un déséquilibre majeur dans la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. L'Union européenne imposerait la flexibilité et laisserait aux seuls États membres la responsabilité d'assurer la sécurité des travailleurs. Nos concitoyens veulent une Europe protectrice de leurs droits et de leur modèle social. Ne leur donnons pas l'image d'une Europe destructrice de leurs acquis sociaux. Leur adhésion au projet européen en est l'enjeu, ne l'oublions pas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Pono Protasievičiaus parengtame dokumente yra du svarbūs klausimai: 1) Nestandartinės darbo sutartys, 2) darbuotojo sąvoka.

Taikant nestandartines darbo sutartis, pasitaiko darbuotojų diskriminavimo atvejų. Jiems nesuteikiamos adekvačios socialinės garantijos. Tačiau lankstumas padeda įmonėms prisitaikyti prie rinkos pokyčių, o darbuotojams – suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą.

Daug lietuvių dirba Jungtinėje Karalystėje statybose, užsiregistravę kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Iš tikrųjų gi jie dirba statybos bendrovėse, kaip ir kiti darbininkai. Tačiau jie neturi lygiaverčių darbo, socialinių ir kitų garantijų. Darbuotojo apibrėžimas privalo remtis tikrąja padėtimi darbo vietoje ir darbo metu. Mūsų tikslas – efektyvi darbo rinka, kurioje žmogus surastų sau tinkamą darbą, o įmonės – tinkamus darbuotojus. Šiandien svarstomas dokumentas – tai indėlis siekiant šio tikslo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Dziękuję posłowi Protasiewiczowi za podjęcie tak ważnej kwestii, jaką jest dostosowanie prawa pracy do wymogów współczesności. Choć wiemy, że nie istnieje wspólnotowy kodeks pracy, to jednak Unia Europejska winna być inspiratorem pozytywnych, konkurencyjnych przemian i pewnych ujednoliceń w tym obszarze, który dotyczy prawa pracy.

Chciałbym w tym miejscu przytoczyć fragment stanowiska polskiego niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność wobec zielonej księgi, który stwierdzając, że główną podstawą wykonywania pracy zależnej powinna być nadal umowa na czas nieokreślony, gwarantująca zachowanie powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy. Uznaje zarazem celowość definicji pracownika zależnego, która obejmowałaby wszelkie osoby świadczące pracę w warunkach ekonomicznej zależności od kontrahenta, w tym niektóre osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Wiązać się to powinno z jasnym określeniem samozatrudnienia.

Niech mi jeszcze będzie wolno, wymienić przynajmniej hasłowo, kilka ważnych problemów: praca na odległość zwłaszcza praca dla młodych rodziców oraz osób niepełnosprawnych, a także konieczność eliminacji dysproporcji wynagrodzeń za tę samą pracę kobiet i mężczyzn. Wypowiadamy dziś kluczowe słowa: zatrudnienie, elastyczność, bezpieczeństwo. Nie o słowa tu jednak chodzi, ale o ludzi. Z jednej strony o tych, którzy poprzez pracę najemną chcą zapewnić byt materialny swych rodzin, w tym także o bezrobotnych. Z drugiej zaś również o tych, którzy są pracodawcami zarówno prywatnymi jak i publicznymi oraz tych, którzy czują się odpowiedzialni za rozwiązywanie naszych, coraz bardziej globalnych problemów.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – Súhlasím s názorom tých, ktorí by nechceli žiť v podmienkach, v ktorých by pracovné právo odrážalo výlučne potreby hospodárskej súťaže.

Nové ekonomické trendy nepochybne prinášajú potrebu vyššej flexibility pracovného trhu spojené s vyšším podielom netypických a neštandardných pracovných zmlúv. Základná otázka v tejto súvislosti je: Kto má znášať nové a väčšie riziká flexibilnejšieho trhu práce? Problém nie je len vo väčšej ochrane tzv. outsiderov, ale bez nového prístupu založeného na vytvorení win-win modelu, ak riziká by mal znášať sám jednotlivec alebo jeho rodina, spoločenské straty budú neprimerane veľké. Spomeňme si len na problémy, ktoré nám prináša demografická kríza. Riešenie sa hľadá ťažko, zatiaľ máme viac otázok ako odpovedí, a to tak na úrovni európskej, ako aj v členských štátoch.

Rysuje sa však potreba novej paradigmy v oblasti pracovného práva, ale nie len v úzkom poňatí. Koncept „flexsecurity“ bol pôvodne založený na predstave, že jednotlivec môže a má sa prispôsobiť novým podmienkam flexibilného pracovného trhu, ale riziká, ktoré táto nová situácia prináša, nemajú byť nechané na jednotlivcovi, ale majú sa rozložiť medzi ním, zamestnávateľom a spoločnosťou. Hľadanie správnych odpovedí vyžaduje nepochybne politickú odvahu. Odvahu hľadať také odpovede, ktoré nebudú slúžiť len a výlučne záujmom hospodárskej súťaže, ale ktoré sa budú vyznačovať novou rovnováhou hodnôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). – Senhor Presidente, Comissário, caros Colegas, queria saudar o nosso colega Protasiewicz por ter conseguido, com a nossa colaboração, transformar o seu relatório inicial num relatório do Parlamento. Também uma palavra de destaque para o colega Christensen que organizou pelo PSE um contributo estruturado e colectivo. O relatório integra aspectos centrais do actual debate europeu, como a questão da flexisegurança, e cito que a flexisegurança só pode ser atingida através de um direito do trabalho eficiente e moderno e que a negociação colectiva e a existência de parceiros sociais são uma parte importante da abordagem em matéria de flexisegurança.

Importante é também o convite aos Estados-Membros para reverem e adaptarem os sistemas de segurança social de forma a complementarem as políticas activas do mercado de trabalho, nomeadamente a formação e a aprendizagem ao longo da vida. Foi com muito gosto que apresentei algumas alterações, nomeadamente relativas à relevância das pequenas e médias empresas como um importante motor para a criação e o aumento do emprego na Europa, bem como para o desenvolvimento social e regional, sendo importante reforçar o papel das PME na melhoria da legislação laboral.

Também é importante uma melhor coordenação entre a legislação laboral nacional e as inspecções sociais. Isto é imprescindível para se poder lutar de forma mais eficiente contra a exploração do trabalho dos imigrantes. E temos ainda que reconhecer a necessidade de se instituírem modalidades de trabalho, de horário de trabalho, suficientemente flexíveis, para responder às necessidades dos trabalhadores e das empresas ou instituições onde trabalham.

Neste contexto, é também importante mencionar e sublinhar que todos os trabalhadores devem ter direito ao mesmo nível de protecção e que certos grupos não devem ser à partida excluídos de um nível de protecção mais elevado, tais como marítimos, trabalhadores de navios e trabalhadores em off-shores. Não posso deixar de sublinhar, antes de concluir, o convite do Parlamento Europeu aos Estados-Membros para eliminarem as restrições ao acesso aos seus mercados de trabalho e melhorarem assim a mobilidade dos trabalhadores no território da União Europeia, contribuindo para uma realização mais rápida dos objectivos da Estratégia de Lisboa.

O direito do trabalho pode e deve ser modernizado mas não deve pôr em causa, antes deve reforçar, os equilíbrios sociais em cada Estado-Membro, bem como a coesão social europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Võttes esiteks arvesse Euroopa vananevat ühiskonda ning teiseks Lissaboni strateegia ühte kõige tähtsamat eesmärki, milleks on tööhõive kõrge taseme saavutamine, olen veendunud, et traditsiooniline töösuhte mudel ei pruugi sobida tavalise tähtajatu töölepinguga töötajale.

Turbulentses ühiskonnas peavad töötajad suutma kohaneda muudatustega ning kasutama ära globaliseerumisega kaasnevaid võimalusi.

Seega leian, et alternatiivsed lepinguliste suhete mudelid saavad muu hulgas suurendada ettevõtete võimet soodustada oma tööjõu kreatiivsust, luues seega ka täiendavaid konkurentsieeliseid.

Parim viis eeltoodu saavutamiseks on kasutada avatud koordinatsioonimeetodit, mis on kasulik vahend teabe vahetamiseks parimate tavade kohta, et reageerida ühistele väljakutsetele paindlikult ja läbipaistvalt.

Lõpetuseks tahaksin tänada raportööri julguse eest nii põhjalikult teemat käsitleda ja tänan teid kõiki tähelepanu eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Dzisiejsze problemy demograficzne wielu państw Unii Europejskiej są spowodowane między innymi brakiem stabilizacji młodych osób. Obecnie, aby zapewnić sobie w miarę stabilną pracę, młody człowiek musi wykazać się doświadczeniem, stażem i referencjami, których wymaga od niego pracodawca. Dlatego też wiele osób decyduje się na zakładanie rodzin będąc już w wieku średnim, co oczywiście nie sprzyja licznemu potomstwu, a Europa musi myśleć i działać tak, aby jej tożsamość i tradycja chrześcijańska przetrwała i dominowała w następnych latach.

Chciałbym pogratulować mojemu koledze sprawozdania, w którym podkreślono istotne problemy i jednocześnie zwrócono dużą uwagę na stabilność zatrudnienia w formie umów na czas nieokreślony, które powinny być normą.

Ważne jest także, aby Europa zniosła w końcu ograniczenia w dostępie do rynków pracy dla nowych państw członkowskich, zwłaszcza iż ograniczenia te nakładają państwa, które najwięcej mówią o integracji europejskiej, stosując jednocześnie daleko idący interwencjonizm państwowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). – Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Nevidím důvod ke smířlivému tónu. V sázce je příliš mnoho. Zelená kniha o modernizaci pracovního práva má jediný klad. Lze ji jako neuvěřitelnou kompilaci polopravd a pokryteckých konstatování na kusy roztrhat. Svého vystoupení bych rád využil k položení několika otázek.

Proč nebyl její obsah projednán se sociálními partnery? Neexistují snad na evropské úrovni? Pracovní právo vzniklo a sto let se vyvíjelo, aby vyrovnalo postavení zaměstnanců nabízejících svou pracovní sílu zaměstnavatelům. Proč se zelená kniha tváří, že nutnost vyrovnávat tuto nerovnost již pominula? Proč se v dokumentu nekonstatuje, že výkon řady prací se realizuje už nyní mimo oblast pracovního práva? Považuje Komise práci za zboží? Proč zelená kniha živě tvrdí, že pracovní poměry na dobu neurčitou jsou zastaralé a že s tímto tvrzením údajně souhlasí 76 % Evropanů? Proč zelená kniha rovnou nenavrhne zrušit Mezinárodní organizaci práce, vezme-li v úvahu všechno, co během téměř sto let schválila? Může mi pan komisař Špidla odpovědět, zda ví, že s výjimkou několika členských zemí nelze splnit pokrytecké návody ke zvyšování úlohy sociálních partnerů? Ví o tom, že v řadě členských zemí je sociální dialog jen fikcí a nástrojem vlád k diskreditaci odborů? Za všechny jmenuji Českou republiku. Ví, že odborové sdružování je v případech těch, kdo zastávali nejistá pracovní místa, tzv. precarious job, prakticky nemožné? Ví, že inspekce práce existuje v řadě zemí jen na papíře? Za všechny jmenuji znova jenom Českou republiku.

Zvláštní pozornost si pak zaslouží nově vytvořený pojem flex–security. Tento novotvar v evropském newspeaku má vytvořit dojem, že nepůjde o fle–exploitation. Povede údajně ke snížení rozdílů mezi insidery a outsidery na trhu práce zřejmě tím, že udělá ze všech outsidery.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Arvoisa puhemies, komission esitys työoikeuden tulevaisuudesta on tärkeä avaus, vaikkakin on muistettava, että työlainsäädännön uudistaminen on ensisijaisesti jäsenmaiden asia.

Valitan sitä, että tämä komission avaus on erittäin yksipuolinen, ja pahoittelen erityisesti sitä, että tässä kirjassa ei käsitellä lainkaan EU:n jäsenmaissa yhä vallitsevia naisten ja miesten välisiä erittäin suuria palkkaeroja.

Komissio ei ole kiinnostunut toimista, joilla naiset ja miehet eri Euroopan maissa voisivat jo 2000-luvulla saada samanlaisen ja tasa-arvoisen kohtelun. Olisin odottanut, että esityksessä olisi mietitty myös keinoja täytäntöönpanna ne kahdeksan tasa-arvodirektiiviä, jotka EU on hyväksynyt ja jotka takaisivat sen, että miesten ja naisten välinen palkkatasa-arvo toteutuisi.

Haluan lopuksi todeta, että valitettavasti EU:lta ei voi naisten ja miesten tasa-arvon edistämisen saralla odottaa paljoakaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – Panie Przewodniczący! Prawo pracy jest jednym z najtrudniejszych dokumentów zarówno ze względów prawnych, jak i merytorycznych. Zawiera nie tylko elementy ekonomiczne i prawne, ale też moralne. Pogodzenie ich ze sobą jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe, ale staramy się, aby je jak najbardziej godzić.

Jakie powinno być prawo pracy XXI wieku? Powinno spełniać m.in. następujące warunki: po pierwsze, powinno być elastyczne, umożliwiać nadążanie za szybko zmieniającymi się warunkami. Po drugie, powinno chronić i umożliwiać rozwój pracowników. Po trzecie, powinno chronić interesy pracodawców i umożliwiać rozwój firm przy zachowaniu jak największej efektywności. Po czwarte, powinno umożliwiać optymalne wykorzystanie zasobów siły roboczej. Po piąte, powinno umożliwiać dialog pracowników i pracodawców. A najważniejsze, aby prawo pracy było jednakowe w całej Unii Europejskiej lub było możliwe do zastosowania we wszystkich państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νομοθεσία των κρατών μελών αλλά και ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν το νομικό πλαίσιο που θα συνεχίσει να παρέχει σε εργοδότες και εργαζομένους κάθε τύπου νομική ασφάλεια και κοινωνική προστασία.

Το ερώτημα είναι: Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη αποτελούν συνέπειες ή προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης;

Αποδέχομαι τον εναλλακτικό ρόλο των δύο επιδιώξεων κατά το «η κότα γεννάει το αβγό και το αβγό την κότα».

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας για οικονομική μεγέθυνση και η κατοχύρωση της ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να αποτελούν κοινούς συναινετικούς στόχους από το επίπεδο σχεδιασμού στο επίπεδο της υλοποίησης, με φροντίδα για την αναγκαία ευέλικτη αγορά και για την ενίσχυση της ασφάλειας, πράγμα που αποτελεί διπλή πρόκληση, ώστε να ανεβάσουμε ταχύτητα, κατά την πρότασή σας, κύριε Επίτροπε, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο ανοιχτό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς να προδώσουμε τις αξίες και τα ισχύοντα κοινωνικά πρότυπα.

Οι νέες μορφές απασχόλησης με προαιρετικό χαρακτήρα και εθελοντική αποδοχή διευκολύνουν την είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας ομάδων με ιδιαιτερότητες, όπως οι νέοι, οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι και οι γυναίκες. Με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για καινοτόμες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ιδιαίτερη υποστήριξη στις γυναίκες και στα τριπλά τους καθήκοντα.

Διαφορετικές είναι οι ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τα στάδια της ζωής τους και τις επαγγελματικές προοπτικές. Αλλά και κάθε κράτος μέλος έχει τις ιδιαιτερότητές του, ξεχωριστές οικονομικές συνθήκες, διαμορφώνει δε εθνική νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεί συμπλήρωμα και ολοκλήρωση για διασυνοριακές σχέσεις και την επίτευξη μιας ενιαίας ελεύθερης αγοράς.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις δυνατότητες της διά βίου μάθησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και πρέπει να θυμηθούμε ότι με εμπιστοσύνη στις σχέσεις κράτους και κοινωνικών εταίρων, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, υπηρετώντας την κοινωνική δικαιοσύνη και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις θα αυξήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση περί εκσυγχρονισμού του εργατικού δικαίου, όπου πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά και όχι προσχηματικά, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να καταδειχθούν οι ριζικές διαφορές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά.

Η Δεξιά ερμηνεύει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχιας ως αποτέλεσμα της ακαμψίας του εργατικού δικαίου. Θεωρεί τη μαύρη εργασία σχεδόν επιβεβλημένη και, για να νομιμοποιήσει όλα τα παραπάνω, έκανε λόγο για ευελιξία με ασφάλεια. Και τι καλύτερο βέβαια από το μοντέλο της Δανίας! Η μόνη όμως περίπτωση εφαρμογής του προϋποθέτει πλήρη οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική εναρμόνιση στα κράτη μέλη.

Η έκθεση που πρόκειται να ψηφίσουμε βελτιώνει, χάρη στη συνολική αντιπρόταση των Σοσιαλιστών, σε πολλά σημεία το αρχικό σχέδιο με επίκεντρο την προστασία των εργαζομένων, η οποία δεν είναι ούτε αιτία της ανεργίας ούτε φιλανθρωπική πράξη. Είναι απλώς ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Και ας μην προσβάλουμε την πραγματικότητα! Οφείλουμε, μπροστά στην ιστορικά πρωτοφανή αύξηση του παραγόμενου πλούτου και την απειλητική ανισοκατανομή του υπέρ των εργοδοτών, να εμβαθύνουμε την έννοια του εργατικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Dobrze, że Parlament Europejski kompleksowo zajął się problemem prawa pracy, wyrażam za to uznanie panu posłowi sprawozdawcy Jackowi Protasiewiczowi, który przygotował sprawozdanie na wysokim poziomie merytorycznym.

Przy tej okazji trzeba powiedzieć o tragicznym położeniu pracowników cudzoziemskich w wielu państwach Unii Europejskiej. Odkrywane są kolejne niewolnicze lub półniewolnicze obozy pracy w kolejnych państwach Unii. Ludzie szukający pracy i chleba w innych krajach wpadają w ręce bezwzględnych przestępców, którzy ich wykorzystują, poniżają, a bywa, że również zabijają. Ten proceder to hańba Unii Europejskiej XXI wieku.

Z Parlamentu Europejskiego powinien wypłynąć apel do państw członkowskich i do ich organów odpowiedzialnych za inspekcję pracy i za ściganie przestępczości, aby przywiązywały szczególną wagę do sytuacji pracowników cudzoziemskich i skutecznie przeciwdziałały przestępczej eksploatacji tych ludzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – U ziet hoe ons oogcontact nog steeds werkt en dat is prima. Voorzitter, het is een goede zaak dat we vandaag een debat houden over het arbeidsrecht. Waarom? Omdat op de arbeidsmarkt in Europa en in al onze lidstaten een aantal zaken aan het veranderen is.

We zien namelijk dat er een grote behoefte is aan flexibiliteit. Flexibiliteit om beter in te spelen op de behoeften van de markt enerzijds, maar ook flexibiliteit die wordt gevraagd door de werknemers zelf omdat zij vaak werk willen combineren met gezins-, familie- en zorgtaken. Die flexibiliteit is nodig, zeker ook in een samenleving die vergrijst en ontgroent, en waarin de mensen die vergrijzen, wellicht niet meer de volle 40 of 36 uur op de arbeidsmarkt willen functioneren en wellicht met een kleinere baan toch hun participatie op de arbeidsmarkt willen behouden.

Als we echter - en daarom is een debat zo goed - die flexibiliteit willen en als een goed erkennen, betekent het ook dat we vanaf het begin - en ik vind het jammer dat mevrouw Matsouka nu de zaal verlaten heeft, omdat zij het hier had over een debat tussen rechts en links, maar helemaal niet luistert - met die flexibiliteit tevens de zekerheid gaan regelen van degenen die in kleinere en flexibelere banen willen functioneren en dus ook de arbeidsmarkt beter laten functioneren.

Het is een tekort - en mogelijkerwijze kunnen we dat rechttrekken met de amendementen die straks worden aangenomen - dat het grote goed van flexibiliteit niet meer wordt erkend. Dat vind ik jammer. Ik vind ook, Voorzitter, dat we het niet alleen aan de markt kunnen overlaten, want de markt regelt zichzelf. We moeten proberen om flexibiliteit gecombineerd met goede zekerheden opnieuw te installeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, there are over 1 million temporary agency workers in Britain, and more than 6 million across Europe, according to the Dublin Foundation. It is the biggest growing form of atypical work in the EU over the last 20 years, yet this is a group of workers denied employment protection under EU law.

In my own East of England constituency up to 80 000 migrant workers have come from the so-called accession-8 countries, the largest number anywhere in the UK. Many arrive thanks to employment agencies and too many suffer abuse, though not all of them. Take the agency workers identified by the Communication Workers Union contracted to British Telecom in Norwich, Ipswich and Brentwood who have missed out on two successive pay rises, get 16 – not 25 – days’ holiday, and are paid 50% less overtime compared with their permanent colleagues. Or the Bernard Matthews workers in Norfolk and Suffolk, 60% agency workers recruited in Portugal awarded just GBP 19 per day for six days when they were laid off in response to the bird flu outbreak.

To the Commission I say you offer ‘flexicurity’. We see, indeed we welcome, some of the flexibility, but where is the security if it is not for temporary agency workers? To the incoming Portuguese Presidency, there must be a sensible compromise in the qualifying period, but this is a directive that has never been voted on since EU enlargement. Put it to the vote, see where the majority is. The Government in the UK has said it will support the directive. So should the whole of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Rast zamestnanosti je primárne fenoménom malých a stredných podnikov a živnostníkov. Práve títo zamestnávatelia patria medzi dôležité subjekty pri vytváraní nových pracovných príležitostí a zvyšovaní zamestnanosti v Európe.

Z tohto dôvodu prioritnou úlohou Európskeho parlamentu, berúc do úvahy široké spektrum pracovných tradícií, zmlúv a modelov podnikania na trhoch práce v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, musí byť vytváranie takej európskej legislatívy, ktorá posilní postavenie malých a stredných podnikov pri tvorbe nových pracovných miest zdokonaľovaním pracovného práva.

Prax nám ukazuje, že napr. európska smernica o nadčasoch, voči ktorej má výhrady množstvo členských krajín EÚ, by sa nemala premietnuť do pracovného práva a je potrebné ju zmeniť. Dôvodom je, že obmedzovanie nadčasov ohrozuje viaceré hospodárske odvetvia, či už ide o pracovníkov v zdravotníctve, baníctve, sociálnych službách alebo hasičov.

V mojej krajine, na Slovensku, práve v tomto mesiaci náš národný parlament prijímal nový zákonník práce, ktorý sa stretol s negatívnymi reakciami, hlavne zo strany malých a stredných podnikov. Súčasná vláda chcela povýšiť postavenie odborárov nad rámec ich kompetencií. Faktom totiž je, že vďaka tlaku opozície a zamestnávateľských zväzov sa podarilo zásadne zmeniť pôvodný vládny návrh a vniesť akú-takú rovnováhu do kompetencie odborov a zamestnávateľov v konečnom návrhu. Navyše pozmeňujúcim návrhom SDKÚ-DS sa podarilo zmeniť definíciu závislej práce tak, aby neohrozila živnostníkov. Vďaka vyše 600 pripomienkam pri príprave a ďalším desiatkam v Parlamente sa podarilo pozmeniť pôvodný návrh z dielne Smer SD, aby nevracal slovenské pracovné právo do minulého storočia.

Keďže vysoká miera nezamestnanosti v Európe, hlavne v nových členských krajinách je neúspechom volajúcim po opatreniach, vítam prístup spravodajcu Jaceka Protasiewicza v správe, ktorá navrhuje riešenie, ako naplniť vízie 21. storočia. Znepokojuje ma však jej obsah po hlasovaní vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý nemôžem v prípade, že nebudú prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli podané spravodajcom v mene našej politickej skupiny PPE-DE, v hlasovaní podporiť. Návrh správy v niektorých svojich častiach predstavuje zastaraný a nevyvážený pohľad na súčasné problémy európskych pracovných trhov, preto sa snaží chrániť len pracujúcich. Takéto ponímanie pracovnej politiky by mohlo zapríčiniť, že ich už nebude pred čím chrániť, a tak zostanú bez práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, dass man den Bericht Protasiewicz nicht abgekoppelt von der mündlichen Anfrage und dem Entschließungsantrag sehen kann. Ich möchte beiden Verfassern sehr herzlich für ihre Arbeit danken.

Bei der Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen gibt es leider europaweit noch keine einheitlichen Standards. Ferner zeigt sich, dass bei der Koordinierung des Kommunikations- und Informationsflusses zwischen den Mitgliedstaaten und den zuständigen Behörden eindeutig Verbesserungsbedarf besteht. Auch die diesbezüglichen Kontrollmaßnahmen sind noch unzureichend. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freizügigkeit und Dienstleistung einerseits und Arbeitsschutz andererseits ist unbedingt erforderlich. Eine diesbezügliche Regelung ist aus meiner Sicht das effizienteste und einfachste Mittel gegen Sozialdumping.

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Informationsaustausch müssen ausgebaut und gestrafft werden. Ebenso müssen entsprechende Kontrollmaßnahmen eingeführt werden. Genauere Angaben der Kommission in ihren Leitlinien wären hier sicher hilfreich. Zur Sicherstellung des Schutzes und der Rechte der Arbeitnehmer fordere ich, dass die Gastländer die entsprechenden Überprüfungen und Kontrollen durchführen.

Daher sollte die Kommission die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten durch die Installierung einer permanenten Plattform für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit aktiv unterstützen. Im Sinne der Unternehmer und der Arbeitnehmer fordere ich auch eine verstärkte Einbindung der Sozialpartner in all diesen Fragen. Nur die Ausgewogenheit bringt uns mehr Beschäftigung und damit mehr Wohlstand und Sicherheit für alle Menschen in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Consider că acest raport este unul echilibrat şi care reflectă diversitatea relaţiilor de muncă de pe teritoriul Uniunii Europene, dar şi a poziţiilor politice faţă de un subiect care dă naştere unor discuţii aprinse.

Atingerea unui echilibru în relaţia dintre angajat şi angajator, în care ambele părţi au de câştigat, trebuie să fie o prioritate a Uniunii Europene. În acest cadru, al flexibilităţii şi al securităţii, angajatorul câştigă mai multă forţă de muncă, iar angajatul mai multă protecţie pentru tipul de contract flexibil.

Pentru România, unde avem un rezervor important de forţă de muncă în zona rurală, contractele de muncă flexibile sunt o soluţie pentru a intra pe piaţa muncii fără a pierde din drepturile sociale de care beneficiază angajaţii cu contract clasic. Aceasta ar asigura o integrare mai rapidă pe piaţa muncii a lucrătorilor din zona rurală, care vor putea să participe la creşterea economiei din anii următori şi să beneficieze de ea.

Apreciez atenţia pe care raportul o acordă sprijinirii familiei. Multe dintre aceste contracte flexibile sunt alese de femei care trebuie să facă faţă unei presiuni din ce în ce mai mari de a concilia viaţa profesională cu cea familială.

În sprijinul tinerilor aş fi dorit ca raportul să încurajeze mai mult utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării ca instrumente principale în modul de lucru. Munca la distanţă în condiţii de maximă mobilitate este o tendinţă deja prezentă pe care trebuie să o folosim în beneficiul celor mai bine pregătiţi pentru ea.

Pentru reducerea muncii la negru trebuie să încurajăm angajatorii să declare relaţiile de muncă fără să fie dezavantajaţi economic. O parte din acest fenomen este cauzată de restricţiile pe care unele state membre încă le menţin pentru lucrătorii din ţările care au aderat recent la Uniunea Europeană. Este o discriminare inutilă care creează atât probleme de administrare pentru statele respective cât şi riscuri pentru lucrători. De aceea consider ca eliminarea perioadelor de tranziţie impuse de aceste state membre va avea ca efect direct reducerea muncii la negru.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Modyfikacja prawa pracy w Unii Europejskiej nie tylko ma znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony miejsc pracy, ale ma również kluczowy wpływ na poziom zatrudnienia. Od dawna toczą się zacięte dyskusje, czy globalna konkurencja wymaga zmian dotychczasowego modelu prawa pracy. W moim przekonaniu zdecydowanie tak.

Od dwudziestu lat obserwujemy stopniowe i coraz szybsze odejście od standardowych form prawa i ogólnego modelu pracy. Zjawisko to jest odpowiedzią na wyzwania globalizacji, która jest procesem niezależnym, i czy nam się podoba, czy nie, tylko od nas zależeć będzie, czy społeczeństwa naszych państw wykorzystają szanse, jakie przynosi ten proces.

Przeciwdziałanie negatywnym aspektom globalizacji wymaga znacznie większej elastyczności prawa pracy przy jednoczesnym zachowaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że obecny poziom ochrony pracy w Unii Europejskiej należy do najwyższych na świecie. Nie potrzebujemy dalszego zwiększania ochrony pracy, ale większej elastyczności i mobilności oraz liberalizacji rynków pracy we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Niezależnie od regulacji elastyczność wkracza w nasze życie. Obecnie 40% wszystkich form zatrudnienia to modele niestandardowe. Co więcej, odpowiadają one za 60% nowych miejsc pracy, a w końcu, co jest najbardziej optymistyczne, 2/3 niestandardowych form zatrudnienia przechodzi w tak zwaną formę klasyczną - umowę na czas nieokreślony.

Tradycyjne struktury prawa pracy nie zdają egzaminu w obecnych realiach. W nowoczesnych gospodarkach bazujących na usługach czy też na małych i średnich przedsiębiorstwach bardziej elastyczne i niestandardowe podejście może być kluczem do sukcesu.

Oczywiście elastyczność bez mobilności pracowników nie wystarczy. Dlatego też apeluję o kompletne otwarcie rynków pracy w Unii Europejskiej dla pracowników ze wszystkich państw członkowskich. Dziś już wiemy, że korzyści z liberalizacji rynku pracy nie ograniczają się wyłącznie do pracowników emigrujących, ale również bardzo wyraźnie odczuwają je państwa, które zdecydowały się otworzyć swoje rynki pracy.

Nie ma dobrze rozwijającej się i konkurencyjnej gospodarki bez przedsiębiorstw świetnie funkcjonujących, potrafiących konkurować na globalnym rynku, sprawnie zarządzanych przez dobrych menadżerów, właścicieli. Ale nie ma też dobrze radzących sobie firm, choćby najlepiej zarządzanych, bez bardzo dobrej kadry pracowników. Są to zatem naczynia połączone.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di modernizzare il diritto del lavoro di fronte alle innovazioni del XXI secolo, pone sfide reali e impegnative all'attuale mercato del lavoro, in particolare a tutti coloro in cerca di nuova occupazione, di un lavoro di qualità, di un lavoro che si armonizzi con altre dimensioni della vita personale.

Coniugare la flessibilità del lavoro - caratteristica di un mercato competitivo e globale - con la sicurezza del posto - diritto/dovere per ogni cittadino europeo - richiede, come previsto dalla strategia di Lisbona, di rendere spendibili capacità ed abilità professionali. Per questo occorre fornire gli strumenti necessari per rendersi appetibili agli occhi delle imprese, adeguando alle nuove tecnologie la preparazione tecnica e specialistica.

Esiste nella società europea un'emergenza educativa e formativa che impedisce o rallenta la maturazione di competenze e conoscenze. Per l'Unione europea l'investimento nel capitale umano e nella formazione dei giovani è il modo migliore nonché il più moderno per affermare il diritto al lavoro. Nel Libro verde si lancia, tra le altre, questa sfida.

Ringrazio il relatore per il lavoro che ha svolto di armonizzazione di diversi punti di vista che si sono realizzati nel dibattito.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, I should like to start, if I may, by thanking the Commission for its very thoughtful Green Paper. The Commission’s work has given rise to this report, and its work has triggered this debate. I think the fact that it was written the way it was – and indeed that the Commission has consulted as widely and as richly as it has – has certainly added further richness to our own deliberations. I would certainly hope that, at the end of the vote tomorrow, after all the amendments have been voted on, the Commissioner in turn might consider it appropriate to thank Parliament for our positive response to its work, but we shall see how we do.

Mention has already been made of the rapporteur and the outstanding job that he has done and I would like to associate myself with those remarks. A lot of comments have been made by different colleagues about the word ‘flexibility’. I think the rapporteur has shown great flexibility in recognising the validity of concerns expressed by members of other political groups, but I think also that flexibility has been shown by the shadows in taking on board the position of the rapporteur. I would like to thank all of those for their work. Earlier in our debate, Mr Szymański said that he could not extend his congratulations to the work of the committee. I have some sympathy with those comments. I would just like to say to him that, in the context of limited time, the report that came out of the committee was in essence an interim report. I have every confidence that the report which will come out of this House tomorrow after the amendments will be on a substantially different basis and that a potentially divisive issue will end up giving a clearly united message.

Finally, I would like to ask the Commission, in its analysis of our discussions, to take a look at what is taken out of the report between the committee stage and this stage. I think that has a significant message. I should also like the Commission to consider what is left in. I want particularly to draw attention to paragraph 10 concerning the issue of working time and the need for greater flexibility for employees and employers alike. It is one thing to say that we need more flexibility. We invite the Commission to show that same flexibility in advancing that very difficult and sensitive file.

Finally, I would just like to mention our assistants, and here I mean not just assistants to us as MEPs, but also the assistants of our parliamentary groups. They are so often the forgotten heroes and heroines. I think that the work that they have done has been remarkable, especially in such a remarkably short time. So hopefully on behalf of all of you, I would like to thank and congratulate them for all that they have done.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebylo žádným překvapením, že diskuze o pracovním právu byla do té míry rozsáhlá, hluboká a mnohdy vedená velmi temperamentně. Je to samozřejmé, protože otázka pracovního práva je jedna z nejcitlivějších a v podstatě je v jádru našeho evropského sociálního modelu. Jsem velmi rád, že zelená kniha se stala základem pro tuto diskuzi, která byla mimořádně rozsáhlá. Přišlo více než 450 jednotlivých stanovisek, což daleko přesahuje obvyklou míru veřejné diskuze prostřednictvím zelené knihy. Je také zřejmé, že zelená kniha nepředstavuje řešení pracovního práva, nýbrž právě položení otázek. Tyto otázky budou Komisí vyhodnoceny a Komise v následujícím období vydá odpovídající dokumenty.

Myslím si, že parlamentní debata ukazuje, že jsou dobré vyhlídky na konsenzus ohledně některých klíčových prvků a dovolte mi, abych se vyjádřil k některým, které považuji za velmi významné. Prvním z nich je potřeba smysluplného sociálního dialogu. Bez ohledu na to, že je úroveň sociálního dialogu v některých členských zemích slabá, si myslím, že sociální dialog je základním prvkem, a mimo jiné proto v rámci Evropského sociálního fondu sociální dialog i přímo podporujeme, zejména vytvářením administrativní kapacity sociálních partnerů.

Druhou myšlenkou, kterou je třeba podtrhnout, je, že pracovní právo neexistuje ve vakuu a jakákoliv debata o něm bude vždy citlivá a bude vždy vyžadovat sociální partnery. Dále si myslím, že je při dalším vývoji pracovního práva potřeba vyhnout se jakýmkoliv opatřením, která by vedla k rozdrobení trhu práce nebo ke zvýšení nejistoty v zaměstnání, případně k jakémukoliv omezení základních práv pracovníků.

Zdá se, že je potřeba řešit situaci pracovníků, kteří ačkoliv jsou formálně samostatně výdělečně činní, jsou stále ekonomicky závislí na jediném hlavním zákazníku nebo zaměstnavateli, který je zdrojem jejich příjmů. Je také potřebné velmi účinné vymáhání pracovního práva zejména v zájmu zachování a podpory kvalitních pracovních míst a boje proti nehlášené práci.

Dámy a pánové, v debatě padly i některé otázky, které nebyly v hlavním proudu a které pravděpodobně nenaleznou odpověď ani v hlasování, a proto mi dovolte, abych se jich dotkl. Chci zdůraznit, že sociální ochrana není důsledkem, ale podmínkou pro plnou zaměstnanost. Porovnáte-li trhy práce, které jsou s velmi slabou pracovní ochranou, jako třeba v rozvojových zemích, žádné z takovýchto trhů práce nejsou dostatečně efektivní z hlediska tvorby pracovních míst. Chtěl bych také zdůraznit, že již existuje směrnice o vysílání pracovníků, o jejichž některých interpretacích budeme debatovat o něco později. Z tohoto důvodu jistý standard již existuje, i když je nepochybně možné se zamyslet nad dalším vývojem.

Také byla zmíněna otázka agenturního zaměstnání. Tady mohu konstatovat, že portugalské předsednictví zařadilo více méně tuto otázku do svého programu a v rámci tohoto předsednictví budeme usilovat o pokrok, který je po mém soudu velmi potřebný, protože si myslím, že popis vývoje trhu v rámci agenturního zaměstnávání pracovníků, který nastínil pan poslanec, vyjádřil situaci velmi přesně a dynamika tohoto trhu je zřejmá, stejně tak jako některé jevy, které lze považovat za jisté náznaky možného sociálního dumpingu.

Dámy a pánové, pracovní trh se výrazně mění a je velmi potřebné, abychom hledali v rámci Evropské unie, ale především na úrovni jednotlivých členských států, kterým přísluší pracovní zákonodárství, obecné odpovědi, které jsou schopné na jedné straně podpořit naší celkovou kapacitu, celkovou efektivitu, konkurenceschopnost a civilizační sílu a na druhé straně zajistit odpovídající bezpečnost pracovníků i v 21. stolení. Tato úloha není lehká, ale debata mě přesvědčila o tom, že vaše zpráva má naději na schválení, a proto se zájmem očekávám konečný výsledek.

 
  
  

VORSITZ: MECHTILD ROTHE
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, 11.7.2007, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Pragnę pogratulować posłowi Protasiewiczowi rzeczowego i trudnego sprawozdania. Jest niezwykle ważne, że podjęto publiczną debatę na temat kierunków modernizacji prawa pracy, w związku z wyzwaniami, jakie rodzi globalizacja, utrzymujące się bezrobocie strukturalne oraz niekorzystne dla Unii Europejskiej trendy demograficzne.

Otaczająca nas rzeczywistość oraz punkty sprawozdania wskazują, że potrzebna jest dziś Unii, na wzór wspólnej polityki energetycznej, wspólna polityka przeciwdziałania bezrobociu. Wspólna polityka jest potrzebna tym bardziej, że nie radzą sobie z nią najbogatsze kraje Unii, takie jak Niemcy i Francja, w których stopa bezrobocia może osiągnąć niedługo 10%.

Moje zastrzeżenia budzi propozycja przyjęcia wspólnych regulacji na poziomie Unii w celu stworzenia podstawy systemu minimalnych norm socjalnych proponowanych w punkcie S. Uważam, że dzisiejsze różnice między państwami członkowskimi są tak duże, że proponowany postulat jest po prostu niemożliwy. Kwoty minimalne powinny samodzielnie regulować państwa członkowskie w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego, sytuacji na rynku pracy oraz tradycji.

Wiele danych wskazuje, że dzięki pracy na podstawie umów „nietypowych” wzrosło zatrudnienie. Dylemat nie polega więc na tym, na jakiej podstawie jest się zatrudnionym, ale na tym, czy ktoś pracuje, czy nie. Powinno to być w najbliższych latach priorytetem państw członkowskich i Unii ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, rozpoczynających pracę, kobiet i osób starszych.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. – Serdecznie gratuluje panu sprawozdawcy sprawozdania, które trafnie analizuje zmiany, jakie powinny zajść w prawie pracy tak, aby mogło one sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Uważam, że obecne prawo pracy w poszczególnych państwach jest nadal anachroniczne i nie przystosowane do wymagań globalizacji.

W nowoczesnym świecie potrzebne jest prawo elastyczne i jasne. Pracownicy powinni mieć możliwość korzystania z ustawicznego kształcenia i szkoleń dostosowujących ich do potrzeb rynku pracy.

Głównym problemem na rynku pracy są obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców. Hamują one rozwój firm. Eliminacja barier w sektorze MŚP równa się z poprawą ich konkurencyjności, a co za tym idzie, ze wzrostem zatrudnienia.

Modernizacja prawa pracy powinna polegać na aktywnym wspieraniu rynku pracy. Na promocji podejmowania pracy i jej zmieniania, a także dokształcania się na rynku pracy. Nie można jednak mylić tego z polityką nadmiernie chroniącą pracę, prowadzącą do sztucznego utrzymywania miejsc pracy, które są niepotrzebne na rynku i osłabiają pozycję danej firmy na rynku.

Konsekwencją utrzymywania niepotrzebnych miejsc pracy jest przede wszystkim koszt kadrowy, czyli hamowanie rozwoju danego pracownika poprzez brak możliwości przekwalifikowania się i dokształcania, a z drugiej strony utrzymywanie niepotrzebnych miejsc pracy doprowadza zazwyczaj do powolnego osłabiania przedsiębiorstwa i eliminowania go z rynku.

Ważne jest więc aktywne promowanie pracy, a nie chronienie jej za wszelką cenę.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Mondialisation, vieillissement de la population, accélération des échanges: autant de défis qui seront à relever demain plus encore qu'aujourd'hui.

Aucun État Membre ne peut prétendre y parvenir seul, et c'est bien par une action coordonnée avec l'Union européenne que passera la réussite de la politique de l'emploi et de la politique sociale. Aussi, je me félicite du rapport d'initiative sur la modernisation du droit du travail, nécessaire pour relever les défis du 21ème siècle, son objectif est plus que louable, il est vital.

Le travail doit être revalorisé, son encadrement législatif adapté à son époque, et il faudra permettre à ceux qui veulent travailler de travailler, en valorisant des formations attractives, et à ceux qui veulent travailler davantage de le pouvoir, en offrant plus de souplesse aux négociations employés-employeurs.

La flexibilité ne signifie pas la fin des règles protectrices, elle signifie que ces règles seront déterminées par une libre négociation adaptée aux besoins de tous, des besoins qui seront exprimés au sein d'un dialogue social encouragé.

La France a déjà initié ce dialogue avec les partenaires sociaux, c'est donc avec satisfaction que j'accueille ce rapport, dans la droite ligne des ambitions et des actions entreprises en France.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry (PPE-DE), írásban. – Üdvözlendő és igen bátor lépésnek tartom az Európai Bizottság kezdeményezését, amellyel megnyitotta a vitát a munkajog korszerűsítése tárgyában. Én az árnyalt megközelítés, a kiegyensúlyozott szakmai módosítások híve vagyok. Nem tartom helyesnek azt, amikor egyesek az égig magasztalják az atipikus munkavállalási formákat, és azt ajánlják mind a nemzeti, mind az uniós jogalkotóknak, hogy politikai szinten ismerjék el az atipikus formák elsőbbségét a klasszikus, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel szemben. Nem tudom elfogadni, hogy bármilyen atipikus szerződés önmagában magasabb értéket képviselne pusztán azért, mert atipikus.

A másik oldalon azonban azt sem tartom helyes álláspontnak, ha hagyományos munkaszerződések szélesebb körben történő alkalmazását jogalkotói, adminisztratív vagy hatósági eszközökkel próbálnánk a vállalkozókra rákényszeríteni. Tudomásul kell venni azt, hogy gazdaságaink a globalizáció körülményei között külső gazdasági kényszerekkel kénytelenek szembesülni, és ezekre reagálniuk is kell további működésük biztosítása érdekében.

Ezt a nehéz kérdést akkor közelítjük meg kiegyensúlyozott módon, ha mind a hagyományos, mind az atipikus munkavállalási formák létjogosultságát elismerjük. A különböző szerződéses formák széles választékát kell a vállalkozók számára biztosítani, és a XXI. század kihívásai közepette új válaszokat kell adnunk számos régi problémára is. A munkajog továbbfejlesztése területén mind az uniós, mind a nemzeti jogalkotókra igen fontos feladatok hárulnak.

 

14. Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt die mündliche Anfrage an die Kommission zur Entsendung von Arbeitnehmern. (0-0041/2007-B6-0312/2007) Von Jan Andersson, im namen des EMPL-Ausschusses.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE), föredragande. – Jag tror att det var Jacques Delors som sade att den inre marknaden för varor och tjänster klarar sig aldrig utan en stark social dimension. Varför sade han det? Det handlar om att vi på den inre marknaden inte skall konkurrera med varandra med dåliga arbetsvillkor, låga löner o.s.v. Varför inte det? Därför att det Europas löntagare aldrig skulle accepter en sådan politik. Flexicuritydebatten visar dessutom att vi inte kan konkurrera med länderna utanför EU genom dåliga löner och arbetsvillkor. Då kan vi inte göra det inom EU heller.

Det är i det perspektivet vi ska se utstationeringsdirektivet. Utstationeringsdirektivet har kommit till för att tillförsäkra löntagarna rimliga och goda arbetsvillkor: lönevillkor, arbetstider och övriga arbetsvillkor. Man har pratat om minimiregler, men om vi ska följa generaladvokatens yttrande i Laval-målet så är det inte bara minimiregler. Det är faktiskt normalregler. Så långt går generaladvokaten i sitt yttrande. Det är viktigt för löntagarna. Det är viktigt för att de ska få goda villkor, men det är också viktigt för företagen. Om vi inte hade haft det här regelverket så skulle vi ha gynnat de företag som betalar ut dåliga löner och de företag som har urusla arbetsvillkor. Det hade inte rått någon konkurrensneutralitet. Detta är viktigt både för löntagarna och för företagen.

Kommissionen har gjort en tolkning. Jag kan säga att det finns delar som vi är eniga om, men det finns också delar som vi är oeniga om. Låt mig börja med de delar vi är eniga om. Det behövs ett bättre informationsutbyte mellan myndigheterna i de olika medlemsländerna. De företag som tillfälligt har en verksamhet i ett annat land behöver informeras betydligt mycket bättre om villkoren i det land dit de kommer. Där kan vi göra åtskilliga saker i framtiden.

Kommissionen har tittat på rättspraxis och har ibland gjort övertolkningar, men ibland också riktiga tolkningar. När det gäller tredjelandsmedborgare så har vi inga synpunkter på den tolkning som kommissionen gjort, men när det gäller en del andra saker så har vi inte samma uppfattning.

Låt mig ta två exempel. Det ena gäller kravet på en representant. Där har kommissionen gjort en övertolkning av den rättsuppfattning som finns. Det fall som finns handlar om att representanten skulle tvingas vara bosatt i det land där verksamheten utförs. Det kravet ställer vi inte. Däremot är det viktigt att länder kan ställa krav på en representant som inte är vem som helst utan verkligen har mandat att föra företagets talan. Det är viktigt i mitt land där vi har kollektivavtal. Men det är också viktigt i andra länder ur myndigheternas perspektiv, för arbetsmiljövillkor och annat. Man måste kunna ställa krav på en representant, att den personen har mandat att föra företagets talan.

Nästa fråga gäller social dokumentation. Det är rättsfall som man från kommissionen hänvisar till. Det handlar om Belgien och att om man skulle bevara dokumentation i fem år. Det är en orimlig tid. Det kan jag hålla med om. Men det behövs dokumentation som visar vilka löntagare som är anställda och arbetar och vilka löner och arbetstider de har. Det behövs utan tvekan under den tid som arbetet utförs och också en rimlig tid efteråt. Vi vet ju att det fuskas med en del av det här, så en rimlig tid efteråt behövs.

Det fel som kommissionen har gjort är att övertolka i sitt meddelande. Man övertolkar rättspraxisen. Det är viktigt med kravet på representant. Det är viktigt med kravet på social dokumentation. Kommissionen säger att vi inte skall utmana någon arbetsmarknadsmodell inom Europa. Det är ett viktigt uttalande, men man gör faktiskt just det när man riktar kritik mot de medlemsländer som ställer krav på representanter och social dokumentation. Om man inte får lov att göra det så blir det ju omöjligt att ha en ordnad arbetsmarknad och omöjligt att upprätthålla vår arbetsmarknadsmodell. Då är det en annan modell vi pratar om. Detta borde kommissionen ta till sig. Även Tyskland har riktat precis samma kritik som kommer från de nordiska länderna.

Till sist skulle jag bara vilja ta upp en fråga om balansen. Det borde också riktas kritik mot de länder som inte har några kontroller över huvud taget. Det finns länder som inte har kontroller i tillräcklig omfattning, vilket gör att löntagare kanske jobbar under villkor som inte uppfyller de krav som finns i utstationeringsdirektivet. Det borde riktas kritik mot dessa länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, 13. června 2007 Komise přijala poslední sdělení, které navazuje na sdělení z roku 2006. Komise v tomto sdělení plně podporuje cíl členských států potírat nezákonné praktiky na trhu práce. Komise uznává, že vnitrostátní orgány musí provádět vhodné kontroly s cílem zajistit, aby poskytovatelé služeb dodržovali vnitrostátní pracovní podmínky.

Nicméně z hodnocení pokroku dosaženého od roku 2006, které Komise provedla na základě informací od členských států a sociálních partnerů na úrovni EU, vyplývá, že některá opatření uplatňovaná v některých členských státech jsou nepřiměřená a překračují rámec toho, co je nutné k zajištění účinné ochrany vysílaných pracovníků. Jak bylo uvedeno ve sdělení z června 2007, zdá se, že tato skutečnost souvisí s nedostatečně účinnou spoluprací mezi příslušnými orgány v členských státech a s nedostatečným přístupem k informacím.

Ve svých sděleních Komise připomíná, že volný pohyb služeb, který patří k základním zásadám Smlouvy o ES, lze omezit pouze pravidly, jež lze odůvodnit nadřazenými důvody obecného zájmu, jako je ochrana pracovníků, a tyto důvody musí být přiměřené. Zda je možné daná vnitrostátní opatření, jako je například požadavek mít zástupce s bydlištěm v hostitelské zemi nebo povinnost uchovávat na jejím území pro případ kontroly některé dokumenty týkající se sociálních a pracovních podmínek, považovat za oprávněná a přiměřená, je třeba vyhodnotit případ od případu.

Komise nyní důkladně vyhodnotí situaci v každém členském státě, aby určila, která kontrolní opatření je třeba považovat za neoprávněná a nepřiměřená. V případě potřeby zahájí Komise řízení pro nesplnění povinností, aby zajistila soulad s právními předpisy Společenství.

Chci zdůraznit, že stejně tak Komise prozkoumá zda opatření, která přijímají jednotlivé státy, jsou dostatečná a účinná a v případě, že nebudou dostatečná a účinná bude postupovat stejným způsobem, protože účelem je účinná ochrana pracovníků bez omezení vnitřního trhu.

Komise v současné době nemá v úmyslu zveřejnit další pokyny. Konečné rozhodnutí týkající se souladu daných vnitrostátních opatření náleží Soudnímu dvoru, který již vynesl některé rozsudky, nikoliv Komisi nebo Parlamentu.

Pokud jde o spolupráci v oblasti informací, kontroly provedené Komisí ukazují, že došlo k povzbudivým zlepšením. Nicméně další zlepšení jsou i nadále nezbytná. Komise proto navrhuje zlepšit a posílit správní spolupráci s členskými státy, mimo jiné zapojit další dotčené subjekty, zejména sociální partnery, kteří hrají při kontrole dodržování pravidel důležitou úlohu.

Z hodnocení opatření v oblasti prosazování předpisů vyplývá, že uplatňování směrnice sice nevedlo k mnoha formálním stížnostem nebo soudním řízením, přesto si některé problémy, jako je účinnost přeshraničního vymáhání sankcí nebo ochrana pracovníků v případě několikanásobného subdodavatelství, zaslouží další úvahy. Do těchto úvah chce Komise zapojit sociální partnery a členské státy.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že sdělení z června 2007 uvádí, že Komise v zásadě nechce zpochybnit různé sociální modely členských států, ani způsob, jakým jednotlivé státy organizují svůj systém pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Samozřejmě je ovšem úlohou Komise zajistit, aby bylo striktně uplatňováno právo Evropského společenství a v takových případech, kdy byla přijata nepřiměřená opatření, která nesměřují k ochraně pracovníků, nýbrž jejich důsledkem je omezení svobody poskytování služeb na vnitřním trhu, v takovém případě musí samozřejmě Komise jednat, jak jí ukládá Smlouva.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews, on behalf of the PPE-DE Group. – Madam President, one of the challenges of trying to produce an oral question followed by an immediate resolution in a very short space of time is to get it to reflect fully everything we want it to say. I think on this occasion, as in maybe some others, the very rush has meant that not all of us agree with the wording of every detail of the resolution. That is not meant to be a criticism of political opponents on the other side of the House. It is just meant to be a comment, a statement of where it is.

I would like to add – unofficially in any response and consideration the Commission gives to this – the following question. If the current directive is not being implemented satisfactorily in all Member States, could the Commission please consider taking a bit more time out to understand why? Are there some intrinsic problems with the directive? Are there some issues that certain Member States still have with it? So rather than us just forcibly saying ‘the directive is the directive is the directive, thou shalt implement it without delay’, please can we look at listening a little bit more, because I am sure there is something we can learn. In principle, we are all for having a directive in this area so that there is clarity.

The final thing I would just say is certainly from this side of the House. We are interested in helping workers being posted. We are interested of course in their security of work conditions, but we are interested in promoting their mobility. We are not interested in using this as a device for protectionism to prevent workers being posted.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, meneer de commissaris, ik kan u zeggen dat mijn fractie zeer gemengde gevoelens heeft over deze nieuwe mededeling van de Commissie. Enerzijds is het natuurlijk goed dat de Commissie werk wil blijven maken van de tenuitvoerlegging van de detacheringsrichtlijn, want bijna wekelijks worden ons nieuwe gevallen van sociale uitbuiting van gedetacheerde werknemers gesignaleerd en die situatie zette trouwens ook de arbeidsvoorwaarden in onze landen erg onder druk. Maar anderzijds hebben wij toch sterk de indruk dat de Commissie nog altijd niet het juiste evenwicht te pakken heeft tussen enerzijds het garanderen van de vrijheid van dienstverlening en anderzijds de bescherming van de werknemers.

Het is toch duidelijk, meneer de commissaris, dat een aantal controlemaatregelen die lidstaten invoeren, zoals bijvoorbeeld het verplicht bewaren van documenten op de werkplek, het opleggen van detacheringsverklaringen of de aanwezigheid van een gemachtigd vertegenwoordiger essentiële elementen zijn om de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers te kunnen beschermen.

Het is bovendien overduidelijk, commissaris, dat lidstaten alleen kunnen vertrouwen op hun eigen nationale maatregelen, omdat de broodnodige transnationale samenwerking tussen administraties en de toegang tot de noodzakelijke informatie nagenoeg ontbreken en internationale afdwingingsmechanismen gewoon niet werken. Maar toch wordt in de mededeling gesuggereerd dat een pak van die maatregelen niet compatibel is met de Gemeenschapswetgeving en dreigt u zelfs met inbreukprocedures, nog vóór de broodnodige stappen gezet zijn om de informatiedoorstroming te verzekeren, de samenwerking tussen de lidstaten echt te doen functioneren en een effectief systeem van sancties op poten te zetten.

Uiteraard verwelkomt mijn fractie het voornemen van de Commissie om een permanente commissie op hoog niveau op te zetten om de lidstaten te helpen hun samenwerking uit te bouwen. Maar administratieve samenwerking, commissaris, is niet voldoende. Wat wij bovendien vragen is een Europees platform voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde inspectiediensten van de lidstaten. Zolang dit aspect niet geregeld is, ontbreekt een cruciaal instrument om de detacheringsrichtlijn te doen naleven.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. – Fru formand! Hr. kommissær! Jeg vil på min gruppes vegne bakke op om den tilgang, Kommissionen har valgt i forbindelse med dette direktiv. Nemlig at satse på bedre information, på forstærket samarbejde mellem medlemslandene og i grove tilfælde af overtrædelser tage dem for Domstolen.

Desværre må vi jo erkende, at i et udvidet EU med store indkomstforskelle er der meget usikkerhed og utryghed knyttet til dette tema. Det er frygten for, at medarbejdere udstationeret i et andet medlemsland arbejder under ringere sociale vilkår end de normale i værtslandet og på den måde skaber en trussel mod den sociale tryghed. Og på den anden side ser vi stadig mange bureaukratiske hindringer for den frie udveksling af tjenester i EU. Det hæmmer konkurrencen og giver dårligere service til borgerne. Og det er jo netop den balance udstationeringsdirektivet skal sikre. At der er fri mulighed for at levere service på tværs af grænser, og at det sker under overholdelse af arbejdsmarkedsbeskyttelsen i værtslandet. Ved høringer i Beskæftigelsesudvalget har vi tidligere af repræsentanter fra arbejdsgivere og fagforeninger fået fortalt, at udstationeringsdirektivet faktisk er godt nok, men det er meget indviklet. Derfor kender arbejdsgivere og lønmodtagere ikke deres pligter og rettigheder godt nok. Og det skal vi gøre noget ved. Det skal være let og enkelt at gøre tingene på den lovlydige måde, og det skal ske ved information, vel at mærke forståelig information, på ens eget sprog og med let adgang til at få hjælp til løsning af problemer.

Kommissionen har konstateret, at medlemslandene ikke altid har tillid til de informationer, der udveksles mellem landene, og jeg synes, det er en god ide, at man derfor nu forstærker det løbende samarbejde mellem medlemslandene på dette område. Desuden bør Dublin-agenturet for levevilkår tage på sig at udveksle god praksis og på den måde inddrage både arbejdsmarkedsparter og medlemslandene i en positiv proces.

I spørgsmålet om værtslandets krav om en repræsentant, som hr. Jan Andersson nævnte, og om dokumentation på arbejdsstedet mener jeg også, det er vigtigt, at vi holder den rigtige balance, og jeg mener egentlig grundlæggende, at det er den Kommissionen har fundet. Det er baggrunden for vores ændringsforslag til betænkningen. Repræsentanten skal ikke nødvendigvis være fysisk til stede i værtslandet. Det er vi enige om, og det vil jeg godt have præciseret.

Vedrørende henvisningen til Laval-sagen eller Waxholm-sagen mener jeg, at vi skal afvente den endelige afgørelse, før vi bruger denne sag som vejledning for retstilstanden.

Og det var de bemærkninger, jeg havde.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Diese Diskussion ist auch eine Warnung: Sollte diese Mitteilung ein weiterer Versuch sein, die gestrichenen Artikel 24 und 25 der ursprünglichen Dienstleistungsrichtlinie über die Hintertür wiedereinzuführen, dann erteilt das Parlament dem eine deutliche Absage! Die Entsenderichtlinie dient dem Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, und dieses Schutzziel bleibt unangetastet!

Bei der Entsenderichtlinie gilt das Vor-Ort-Prinzip, d. h. auch, dass alle Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die dem Schutz der entsandten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Einsatzort dienen und ihre Rechte gewährleisten, legitim und gewollt sind. Die Entsenderichtlinie ist ein Gesetz für den freien Dienstleistungsbinnenmarkt. Diese Freiheit gibt es aber nicht zu jedem Preis. Es gibt keinen Freibrief für Sozialdumping.

Ich bin es leid, eine Diskussion am grünen Tisch darüber zu führen, ob es theoretisch möglich ist, den Nachweis einer gerechten Lohnzahlung in zwei oder vier Wochen im Herkunftsland zu besorgen. Die Situation auf den großen und kleinen Baustellen Europas spricht eine andere Sprache. Ohne die Kontrollmöglichkeiten der Lohnunterlagen vor Ort werden die Räume für kriminelle Machenschaften deutlich ausgeweitet.

Dafür wollen Sie doch nicht die Verantwortung übernehmen? Gehen Sie auf die Baustellen, ehe Sie weitere Schritte unternehmen! Sehen Sie sich an, wie die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um ihren gerechten Lohn geprellt werden, und wie dort Wettbewerb durch Sozialdumping verzerrt wird! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort — das muss das Prinzip bleiben, das hier gilt!

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald, on behalf of the GUE/NGL Group. – Madam President, first of all we need to remember that the Posting of Workers Directive is about workers’ rights, and it just lays down minimum standards in terms of pay rates, holidays, working hours and so on. Without the Directive, workers are open to all sorts of abuses through post-box companies and bogus self-employment, a fact which some employers have not been slow to exploit.

However, it seems to me that, in its emphasis, the Commission gives primacy to removing obstacles to the provision of services and the orderly functioning of the internal market. I believe the resolution associated with this oral question represents a step back from existing Parliament positions, most recently expressed in the Schroedter report. The fact is that the Commission has not enforced the Directive, and many Member States ignore its provisions. These failures should not be sidestepped in arguments about proportionality or protectionism. When Parliament adopted the Services Directive, those of us who were concerned about its impact on workers’ rights were assured that the proper enforcement of the Posting of Workers Directive would deal with our concerns. That has not happened, and the Commission has failed to enforce this Directive properly. This leaves many workers exposed, without the minimum standards necessary to avoid exploitation and abuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Am 13. Juni hat die Generaldirektion Beschäftigung der Kommission die Mitteilung veröffentlicht, dass einige Mitgliedstaaten das Arbeitnehmerentsendegesetz nicht paragraphengetreu umsetzen. Deutschland zählt dazu. Meinem Land wird vorgeworfen, die Kontrollen zu scharf auszuüben und damit eine Ausgrenzung von Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedstaaten zu betreiben. Das ist eine Provokation! Von einem Kommissar, den ich wegen seiner Ausgewogenheit sonst sehr schätze, erhoffe ich mir eine differenziertere Haltung.

Die Zusammenarbeit zwischen Entsendeländern und Aufnahmeländern ist zwar wichtig, kann jedoch eine effiziente Kontrolle keineswegs ersetzen. Unser gemeinsames Ziel muss doch sein, Arbeitnehmerschutz sicherzustellen, Sozialdumping zu unterbinden, Schwarzarbeit aufzudecken und zu bestrafen. Das aber lässt sich nur sicherstellen, wenn wir wesentliche Dokumente kennen, und zwar in der Sprache des Gastlandes. Diese sind bereitzuhalten: Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Arbeitszeitnachweise. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs unterstützt diese Ansicht. Denn offenkundig haben Kontrolleure erhebliche Probleme mit Dokumenten, die nicht in der jeweiligen Landessprache verfasst worden sind.

Zweitens: Um Mahnbescheide ordnungsgemäß zuzustellen, muss der Empfänger eine Anschrift in Deutschland nachweisen und keine dubiose Briefkastenadresse im Ausland, die nur deshalb gewählt wurde, um möglichst unauffindbar zu sein. Übrigens hat jedermann einen offiziellen Bevollmächtigten zu ernennen, er kann hierfür angeben, wen er für richtig hält. Als Adresse gilt übrigens auch der Arbeitsplatz. Ich halte das für eine faire Lösung.

Das angedrohte Vertragsverletzungsverfahren ist eine einzige Zumutung! In der Europäischen Union, Herr Kommissar, muss es gerecht zugehen, erst recht bei den Kontrollen! Herr Kommissar Špidla, bitte bewahren Sie Ausgewogenheit und Augenmaß, wie wir es sonst von Ihnen gewohnt sind!

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Louis Cottigny (PSE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis de ceux qui pensent que le détachement des travailleurs est une chance pour l'Union européenne et ses citoyens. Une chance à la fois sur le plan économique et pour ce qui est de contribuer au renforcement de l'idée européenne. Les travailleurs qui se déplacent sur le territoire européen sont avant tout des Européens, et ils doivent être traités comme tels, ce qui, à mon sens, veut dire que pour un même emploi sur le même territoire, aucune inégalité ne doit être permise.

L'un des problèmes que suscite aujourd'hui la directive 96/71/CE, est que, du fait du manque d'harmonisation des systèmes nationaux en matière de droit du travail et des disparités existant entre nouveaux et anciens États membres dans ce domaine, une crainte apparaît que cette directive permette d'arbitrer entre États membres et de se rattacher au "moins-disant social". Je le répète une fois de plus: c'est par le haut que l'Europe sociale doit se construire, et non en mettant en pièces ses acquis sociaux, comme certains le souhaitent ici. J'en veux pour preuve certains amendements déposés sur le rapport concernant la modernisation du droit du travail.

Dans ce domaine, je leur recommande de ne pas jouer aux alchimistes, au risque de se retrouver face à des conflits sociaux incontrôlables. À mon sens, pour éviter ces écueils, les États membres doivent pouvoir continuer à maintenir un certain nombre de restrictions mais aussi, quand ils accueillent des travailleurs détachés, ils doivent pouvoir imposer certaines conditions. Je pense notamment que les travailleurs détachés doivent pouvoir bénéficier, dans les pays d'accueil, de représentants mandatés qui doivent être indépendants. Ils doivent pouvoir fournir des informations pertinentes concernant leur temps de travail et les conditions de sécurité et de santé liées à ce travail, afin qu'une protection puisse leur être garantie. Les salariés détachés doivent pouvoir procéder à une déclaration préalable, afin de permettre aux partenaires sociaux dans les États d'accueil, où les salaires sont fixés par négociation collective, d'entrer en jeu pour négocier directement avec l'entreprise d'origine des travailleurs détachés.

Mais nous devons aller encore plus loin dans ce domaine en poursuivant des réflexions telles que la mise en place d'un salaire minimum européen. Nous devons avoir une volonté politique de convergence vers un socle de droits sociaux communs dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est avec de telles pratiques que nous nous engageons sur la voie d'une Europe sociale, d'une Europe unie, d'une Europe des travailleurs que nous souhaitons tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Als wir die Dienstleistungsrichtlinie diskutiert haben, haben wir sehr klar und eindeutig gesagt, dass die Dienstleistungsrichtlinie in keiner Weise die sozialen Rechte in den Mitgliedstaaten berühren darf. Deshalb haben wir die berühmten Artikel 24 und 25 aus der Dienstleistungsrichtlinie herausgenommen, weil diese Rechte nicht durch die Hintertür zunichte gemacht werden dürfen.

Wir waren uns auch darüber einig, dass die Entsenderichtlinie, falls es Probleme gibt, entsprechend geändert werden muss, damit Unklarheiten beseitigt werden. Ich möchte an diesen Kompromiss erinnern, dem auch die Europäische Kommission damals zugestimmt hat, und möchte diese Zustimmung auch wieder einfordern.

Ich teile Ihre Ansicht, Herr Kommissar, dass die fehlende bzw. schlechte Zusammenarbeit der Behörden einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir mit der Entsenderichtlinie solche Probleme haben. Glauben Sie denn wirklich, dass durch die Abschaffung der Kontrollmöglichkeiten, der Dokumentation und all der Dinge, die für die Kontrolle notwendig sind, die fehlende Zusammenarbeit verbessert wird? Im Gegenteil! Fehlende Dokumentation plus schlechte Zusammenarbeit der Behörden bedeutet Sozialdumping pur. Ist es das, was Sie wollen? Ich glaube nicht!

Lassen Sie uns deswegen gemeinsam darauf hinarbeiten, dass die Verwaltungszusammenarbeit verbessert wird und dass die Öffnung der Märkte für Dienstleistungen und der Märkte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einem höchstmöglichen Sozialniveau erreicht werden. Dann tun wir etwas Positives für Europa, d. h. wir richten uns nicht destruktiv gegen die Mitgliedstaaten, sondern bemühen uns positiv um Lösungen, mit denen wir die Sache auch wirklich nach vorne bringen können. Das ist der Weg, den wir gehen sollten. Andernfalls werden wir nichts von dem erreichen, was wir eigentlich haben wollten.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Madam President, I am disappointed that Commissioner Špidla has told us today that he does not propose a new communication on this issue.

If European workers are to move from Member State to Member State without triggering a race to the bottom, we must ensure that the law is clear, that there are standards applied commonly across the European Union and that they are fully implemented. The Posting of Workers Directive, as it stands, does not meet those criteria, nor do the guidelines which the Commission published only a year ago. Right now, we need the Commission to insist on the retention of documents in the Member States where a worker is posted and we need to insist on an identifiable employer who carries legal responsibility for compliance. Even that will not be enough unless all Member States put in place compliance mechanisms and severe penalties for breaches of the law.

There is no possibility of progress on issues like flexicurity and reform of labour law unless we deal with issues such as workers’ security in this area. Workers in Europe will not stand for a diminution of their rights or a race to the bottom. We will not get any legislation through this House which weakens their rights in any way unless they can see that there are advantages for them in preventing a race to the bottom. I believe the short-sightedness of the Council and the Commission in this area is unbelievable, and it is simply inexplicable if they are serious about creating a European social union.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánové, dovolte mi, abych jasně zdůraznil, že správná aplikace směrnice o vysílání pracovníků není žádnými zadními dveřmi, kterými chceme oslabit a podminovat ochranu pracovníků na evropském pracovním trhu. Naopak, správná aplikace je účinnou ochranou pracovníků, to je základní věc. Není v žádném případě pravdou, že Komise zamýšlí omezit možnosti kontroly a chci jasně konstatovat, že jakákoliv opatření, která členský stát považuje za potřebná a která jsou proporcionální vzhledem k účelu, jsou samozřejmě správná a použitelná.

Musím také konstatovat, že rozhodování o této směrnici, stejně tak jako o sdělení se v žádném případě neodehrávalo u zeleného stolu a bylo nesčetněkrát diskutováno s terénem a se sociálními partnery. Myslím si, že v uplatňování práva každý z nás zná onu jemnou hranici mezi tím, kde se právo stává pouhou byrokracií, neslouží účelu a naopak slouží k účelům, které jsou jiné a nesprávné. Proto kontroly mají být hluboké a účinné, ale v rámci metody, která se používá, směrnice a právo obecně nedovoluje všechno. Není všechno akceptovatelné, pouze ty věci, které jsou v rámci práva, které jsou účinné a současně proporcionální.

Pokud jde o změnu této směrnice, která byla naznačována, mohu konstatovat, že Parlament sám se zabýval touto otázkou nejméně dvakrát nebo třikrát, stejně tak jako sociální partneři a nikdy nebylo zformulováno převažující stanovisko o tom, že je třeba směrnici zásadním způsobem přepracovat. Naopak vždy bylo zformulováno stanovisko, že je třeba vylepšit spolupráci a zlepšit implementaci. Chci také konstatovat, že implementace je věcí členských států a Komise má za svůj úkol zajistit, aby tato implementace byla v rámci evropského práva s tím, že má povinnost použít ty právní prostředky, které má k dispozici. Z tohoto hlediska Komise samozřejmě ověřuje, jaká je situace na pracovních trzích v jednotlivých členských zemích a postupuje vyváženým způsobem tak, jak to ostatně právo vyžaduje.

Je nepochybné, že zlepšení administrativní spolupráce je mimořádně důležité, stejně tak je velmi důležité zlepšení spolupráce mezi jednotlivými kontrolními orgány v členských zemích a v tomto směru bude Komise postupovat dále a zesilovat své úsilí. Jestliže se v dalších debatách ukáže některý důvod pro rozšíření legislativy, jistě bude tento bod otevřen a živě debatován. V daném okamžiku ani předběžná politická debata v Parlamentu, ani debata se sociálními partnery nenasvědčuje tomu, že by bylo správné otevřít novou legislativní aktivitu v této oblasti.

Dámy a pánové, musím znovu zdůraznit, účelem této směrnice je účinně chránit pracovníky. Veškeré kontrolní kroky, které vedou k této účinné ochraně, jsou správné. Státy, které nechrání pracovníky účinnou kontrolou, nejsou v souladu s touto směrnicí. Přes to všechno je zřejmé, že jakákoliv kontrola v jakékoliv oblasti musí být v právním smyslu vykonávána proporcionálně a mnohdy o to, co je v daném okamžiku proporcionální vedeme spor. Tento spor mezi evropskými institucemi je oprávněn rozhodnout soud v Lucemburku.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Zum Abschluss der Aussprache wurde gemäß Artikel 108 Absatz 5 der Geschäftsordnung ein Entschließungsantrag(1) eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, 11.7.2007, statt.

 
  

(1)Siehe Protokoll


15. Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (debates)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt der Bericht von Willi Piecyk im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz über die Die künftige EU-Meerespolitik: eine europäische Vision für Ozeane und Meere (2006/2299(INI)) (A6-0235/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk (PSE), Berichterstatter. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Meerespolitik hat auch das Parlament Neuland betreten. Fünf Ausschüsse waren an diesem Bericht beteiligt und haben ein ganz ordentliches Ergebnis erzielt. Ich möchte zu Beginn den Kollegen Satu Hassi, Struan Stevenson, Jorgo Chatzimarkakis und Yiannakis Matsis als Ko-Berichterstatter herzlich für die Zusammenarbeit danken. Ein Dank geht auch an meine Mitarbeiter Helge Jordan und Dörte Schramm — und auch der Praktikant Jan hat gut recherchiert —, denn ohne meine Mitarbeiter wäre der Bericht so nicht möglich gewesen.

Liebe Kollegen! Führen wir uns folgende Situation in Sachen Meer vor Augen: 90 % des Außenhandels und 40 % des Binnenhandels der EU erfolgen auf dem Seeweg. 40 % des europäischen Bruttoinlandsprodukts werden in den Küstenregionen erwirtschaftet. Rund zwei Drittel aller Europäer machen am liebsten an den Küsten Urlaub und der Küstentourismus hat allein im Jahr 2004 72 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Küstentourismus setzt aber saubere Meere voraus. Dies macht deutlich, dass es notwendig — ja, von existenzieller Bedeutung — ist, dass die EU eine integrierte Meerespolitik nicht nur formuliert, sondern auch umsetzt.

Es ist das große Verdienst der Kommission, dass sie diese Notwendigkeit mit dem Grünbuch Meerespolitik auf die Europäische Agenda gesetzt hat. Allerdings bleibt das Grünbuch häufig vage, beschreibend, nicht sehr konkret. Nach einem Jahr der Konsultationen brauchen wir nun weniger Konferenzen und mehr Maßnahmen, mehr konkretes politisches Handeln, frei nach Goethe: „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen!“.

Herr Kommissar! Wenn wir morgen den Bericht verabschieden, kommt auf die Kommission — und natürlich auch auf die Mitgliedstaaten — jede Menge Arbeit zu. Meine Mitarbeiter haben nachgezählt: Im Berichtsentwurf sind über 80 Forderungen an Kommission und Rat enthalten. Fasst man diese großzügig zusammen, so bleiben immer noch 33 Maßnahmenbündel übrig, deren Umsetzung wir von Rat und Kommission in der Zukunft erwarten.

Ich will nur einige wenige wichtige Bereiche ansprechen. Stichwort Schifffahrt: Wir erwarten, dass der Rat umgehend sieben Gesetzgebungsmaßnahmen zur Schiffssicherheit verabschiedet, und zwar zur Hafenstaatskontrolle, zu Notliegeplätzen, zur Haftung nach Unfällen usw. — dies nur an die Adresse der portugiesischen Präsidentschaft. Ein Anachronismus besonderer Art ist, dass Kurzstreckenseeverkehr in Europa immer noch als internationaler Handel behandelt wird. Deshalb muss Küstenschifffahrt endlich in den Binnenmarkt integriert werden. Meeresautobahn: Seit der Verabschiedung der Transeuropäischen Netze im Jahr 2004 sind wir hier keinen Millimeter vorangekommen. Hier muss die Kommission einen Koordinator benennen, damit sich endlich etwas bewegt!

Bewältigung des Klimawandels: Schiffstransport ist in der Relation natürlich die umweltfreundlichste Transportart, trotzdem ist diese Transportart nicht sauber. 4 % Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, und dazu kommen jede Menge an Schwefeldioxid- und an Stickoxidemissionen. Ich bin überzeugt, wir kommen am Emissionshandel in der Schifffahrt nicht vorbei. Aber noch wichtiger ist eine drastische Reduzierung der Schiffsemissionen und auch der Einsatz regenerativer Energien wie Wind und Sonne auf Schiffen. Gleichzeitig liegen hier großartige Wachstumspotenziale für den europäischen Schiffbau und seine Zulieferindustrie. Nicht zuletzt im Rahmen von LeaderSHIP 2015, geht es um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit dieser gesamten Branche.

Zur maritimen Klimapolitik gehört, dass wir dort, wo es möglich ist, Schiffe in den Häfen mit Energie von Land versorgen, und dazu gehört auch, dass der längst überfällige Aktionsplan der Kommission zur Förderung der Offshore-Windenergie umgesetzt wird.

Stichwort Beschäftigung: Wenn der maritime Sektor Klage führt, dass junge Leute die entsprechenden Berufe nicht ergreifen wollen, muss man fragen dürfen: Wie aktiv sind diese Berufe in der Vergangenheit ausgestattet worden? Deswegen brauchen wir eine Ausbildungsoffensive. Aber es ist auch richtig, dass Beschäftigte auf Schiffen nicht Arbeitnehmer zweiter Klasse sein dürfen.

Stichwort Meeresverschmutzung: Die Entsorgung von 100 % der Schiffsabfälle in den Häfen ist erforderlich. Illegale Öleinleitungen müssen bekämpft werden. Doch gleichzeitig ist es notwendig, wenn 80 % der Meeresverschmutzung durch Landeinträge verursacht wird, dass es hier einen konkreten Aktionsplan der Kommission gibt, um für Abhilfe zu sorgen.

Stichwort Meeresforschung: Wir haben hervorragende Institute in dieser Union, aber sie sind nicht vernetzt, deswegen brauchen wir ein europäisches meereswissenschaftliches Konsortium mit allen Instituten und die kräftige Unterstützung der Kommission.

Frau Präsidentin! Ich will nicht moralisieren, aber es ist unbestritten, dass das Meer uns nicht braucht, aber wir das Meer brauchen. Und weil das so ist, brauchen wir eine gute, integrierte europäische Meerespolitik. Daher werden wir jede Ratspräsidentschaft daran messen, wie in Zukunft Fortschritte bei der Meerespolitik realisiert werden.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Madam President, honourable Members, when we began this process the words ‘towards a maritime policy for the European Union’ made up a phrase full of potential and promise.

Today, two years after our work started and one year since the launch of the Green Paper, we are no longer only talking of what is possible. We are talking of what can become a reality. On 30 June we ended the consultation process. Thousands of stakeholders throughout Europe have taken an active part in the process expressing overwhelming support for this project. Parliament has been very active in the run-up to this debate. Let me express my thanks and appreciation at the outset to the rapporteur, Willi Piecyk, for having coordinated the keen interest of the various committees and having produced this impressive report. I would also like to thank the rapporteurs of the various active committees for their invaluable input as well as the other MEPs who were particularly supportive of the maritime policy project. We are especially happy with the holistic cross-sectoral nature of the opinion of Parliament. The common understanding reflected in the report is a good basis for the future functioning of a holistic and integrated maritime policy for Europe.

The contents of the report are indeed impressively vast and we are grateful for such a substantial number of suggestions. We welcome the fact that Parliament points out that in the area of maritime affairs, speedy progress must be made on the legislative proposals which are now before the Council and which relate both to the safety of maritime transport and to the protection and preservation of the marine environment. The goals of our future maritime policy will indeed need to see a proper implementation of this legislation by Member States.

In the 2008 preliminary draft budget the Commission has also asked for credits to undertake preparatory actions which aim to start implementing of some actions foreseen under the new maritime policy and we hope that Parliament will support these requests.

We are prepared in particular to work in areas such as the integration of surveillance systems for activities on the sea, the setting-up of a network on data relating to the seas and oceans and on the exchange of best practices in maritime industries and services through the promotion of maritime clusters in 2008. We are convinced that such projects will yield substantial benefits in the long run.

Turning to some specific elements raised in the report, let me make some general comments. The Commission welcomes the call by Parliament to ensure that the environmental dimension is clearly reflected in the proposals we will be making in October and is committed to paying particular attention to climate change. In this regard the Commission is analysing the contributions of all stakeholders which deal with emissions trading and shipping, renewable forms of energy such as wind and solar power for ships, land-based power supply for ships in ports, offshore wind energy, ship dismantling and others. All these will have a positive contribution to make with respect to climate change and broader environmental considerations.

As has been said on many occasions, the marine environmental protection strategy remains at the core of the maritime policy and constitutes its environmental pillar. They will mutually reinforce one another.

The Commission also welcomes the recognition underlined in the report of the importance of maritime transport to the European economy. Efforts at simplification and better regulation remain a top priority for the Commission. Maritime transport presents one of the least environmentally damaging modes of transport. Bearing this in mind, efforts should be stepped up to improve the track record even further.

Maritime transport is also important beyond reasons of sustainability as it contributes to further the integration of our common internal market and is crucial for Europe’s external trade in this era of globalisation.

The economic importance of the maritime sectors for the European Union and the success of a number of national and regional clusters are well known. The concertation on EU maritime policy has demonstrated a keen interest of all those involved to strengthen and encourage the development of maritime clusters across the European Union. The Commission has committed itself to promoting best practice and interlinkages for maritime clusters in both national and regional contexts through mapping Europe’s maritime clusters and analysing their potential cooperation.

With respect to the points raised in the report on research and innovation, the Commission believes that excellence in maritime research and technology is essential to develop the vast potential of sea resources in a sustainable manner. It will constitute a fundamental basis to achieve integration and to enhance synergies in the different maritime sectors. This is why marine research and technology was recognised as a cross-cutting priority in the Seventh Research Framework Programme that will be addressed with particular attention.

We recognise the importance of tourism as a driver for sustainable growth in coastal and maritime areas. At the same time, coastal and maritime tourism can be used as a tool to foster the preservation of cultural, historical and environmental features of our maritime space.

A communication is planned for 2007 and it will set out an agenda for a sustainable and competitive European tourism. It will be based on the report that collected the reactions of all European tourist stakeholders and will point to possible new initiatives at EU level, including on coastal and maritime tourism, which could usefully complement Member States’ initiatives.

The Commission welcomes the positive attitude of the report towards the need to ensure sustainability in the field of fisheries. We have taken a number of initiatives in order to increase the number of marine protected areas and to develop policies in favour of longer-term approaches to fisheries management.

In addition, the Commission has already made proposals for the progressive elimination of discards. Within the context of the October package, the Commission will also adopt proposals aimed at combating illegal, unreported and unregulated fisheries and measures on destructive fishing practices.

Turning now to social aspects, let me say that we fully share the concerns of Parliament regarding the scarcity of experts and well-trained professionals facing the maritime industry and will look with great interest at the suggestions made in the report for specialised training courses aimed at providing a broad understanding of the ecosystem-based approach to sea and oceans management.

We also share Parliament’s opinion that the exclusion of seafarers from social directives should be reviewed. With regard to social rules for seafarers, let me underline the importance of the ongoing work between the social partners on integrating the consolidated ILO Convention on Working Conditions for Seafarers into Community law.

One final point concerning governance: it is clear from our consultations with Member States and stakeholders that closer coordination between all sectoral policies and all levels of governance is required if we are to make a success of maritime policy. I therefore find the position of Parliament on this issue both timely and relevant. In addition, we recognise that the exchange and stimulation of best practice in integrated maritime policy making needs to be backed by platforms that support the exchange of experience and information on best practice. To this end, we intend to organise annual conferences which will bring together relevant actors from regions, Member States and at EU level, including stakeholders in all relevant areas. This exercise will also contribute to raising the visibility of the maritime sectors in general.

Honourable Members, in order to build on the momentum gained during the consultation process, we aim to put forward an ambitious maritime policy package on 10 October and present it for further consultation with Parliament and the Council. The package will translate the vision of a new EU maritime policy into reality. It will include a communication on the consultation process that will show how broad and extensive it has been and that will highlight the close and constructive engagement we have had with our interlocutors, and a second communication that will propose a European maritime policy and action plan. The policy will focus on Europe’s maritime reality, on the importance of an integrated approach to maritime affairs and on our vision for the policy and its principles. It will aim to promote and develop the sustainable use of the oceans and seas, delivering a high quality of life across the regions, providing transparency and raising the visibility of maritime Europe, strengthening Europe’s maritime international leadership role and, last but not least, reaching for Europe’s full knowledge and innovation potential in maritime affairs. The action plan will indicate our intention as regards how to implement a maritime policy through the identification of the actions and the subjects for a proposal.

In conclusion, may I once again congratulate Parliament and the rapporteurs concerned for their excellent work. We look forward to continuing our close dialogue with you in the months ahead in the interest of laying the foundations for a more integrated European maritime policy for Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE), ympäristöasioiden, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, suuri kiitos esittelijä Willi Piecykille erinomaisesta yhteistyöstä vahvistettua yhteistyötä tekevien valiokuntien välillä. Meidän on tärkeää ymmärtää, että puhdas meri ja terveet meriekosysteemit ovat myös merten taloudellisen hyödyntämisen perusta. Siksi on tärkeää integroida ympäristönäkökulma kaikkeen merta koskevaan päätöksentekoon.

Esimerkiksi lyhytnäköinen ylikalastus on johtanut monien kalakantojen romahtamiseen ja se on myös tärkein syy meribiodiversiteetin heikkenemiseen. Kalakantoja ei voi elvyttää vähentämättä maalta mereen tulevia saasteita, teollisia kemikaaleja ja myös maatalouden lannoitteita, jotka rehevöittävät merta. Erityisen tärkeää tämä on suljetuilla merialueilla kuten Itämeri. Kuten esittelijä totesi, myös laivaliikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää, sillä se on yksi tärkeimmistä hengitysilmaamme pilaavien päästöjen lähteistä.

Myös ilmastonmuutos on merille enemmän kuin meren pinnan nousua, sillä se tarkoittaa myös meren happamoitumista, millä on dramaattiset vaikutukset kaikkiin meriekosysteemeihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. – Frau Präsidentin! Zunächst einmal meinen Dank an den Berichterstatter, der bei der Zusammenarbeit wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Eine so gute Kooperation habe ich noch nie erlebt. Ich gratuliere!

Der Kommission möchte ich für die Vorlage des Grünbuchs und für den integrierten Ansatz danken. Es wurde Zeit. Wir haben als Europäer – und das sage ich aus der Sicht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie – im Bereich der Meerespolitik einiges zu bieten! Wir sind bei den maritimen Clustern Weltmarktführer, bei den Schiffswerften liegen wir weltweit an der Spitze, 40 % der Handelsflotten sind in europäischer Hand und bei den maritimen Ausrüstungen liefern wir insgesamt 35 % aus der EU. Auch in der Forschung sind wir sehr gut! Die blaue Biotechnologie ist ein Zukunftsbereich, für die Energieversorgung aus dem Meer und auch bei der Senkung von CO2-Emissionen ist einiges zu erwarten.

Allerdings sprechen wir nicht mit einer Stimme! Deswegen tut es gut, dass dieser Ansatz jetzt vorliegt. Das Paket, das Sie, Herr Kommissar, schnüren wollen, erwarten wir mit großer Spannung. Die Welt schaut auf uns, weil sie von uns einiges erwartet. Wir hoffen auf ein gutes Paket!

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE), Draftsman of the opinion of the Committee on Fisheries. – Mr President, I too would like to thank Willi Piecyk for a brilliant report and for an object lesson in how cooperation between committees should take place. What the Fisheries Committee set out to do was to produce a maritime strategy designed to develop protection, enhance our marine heritage and encourage the sustainable exploitation of our seas and oceans, but I think – to repeat what the Commissioner said – without effectively tackling the fundamental causes of climate change now, the whole EU maritime policy could be rendered worthless.

A sustainable fishing industry helps to meet this criterion and thus if fishing does not take its rightful place at the core of the EU’s maritime strategy then these needs will be met by products caught by people using methods and in places over which we have no control at all.

The importance of this streamlining of management cannot be understated. This would bring benefits to everybody and to the environment as a whole. The ‘polluter pays’ principle is currently a rule which is not adhered to in the EU maritime sector. Companies who pollute the sea should contribute to an EU-wide fund geared toward fisheries restocking and environmental conservation.

The fisheries report also points out the significance of improving the image of the fisheries sector, calling for more resources devoted to research and education aimed at improving knowledge and skills.

I also agree with the Commission that the network of marine protected areas across EU waters should be extended and a system of integrated coastal zone management set up to ensure that we put a stop to the wanton degradation of habitats and sharp decline in biodiversity which have been all too commonplace in recent years.

I look forward to the action plan in the autumn from the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιαννάκης Μάτσης (PPE-DE), Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – Κυρία Πρόεδρε, τις εισηγήσεις μου για τη ναυτιλιακή πολιτική τις συμπεριέλαβα στη γνωμοδότησή μου, που ενεκρίθη ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές.

Καμιά όμως εισήγηση – και το τονίζω με την παρουσία του Επιτρόπου – δεν μπορεί να επιτύχει, εάν δεν προστατευθεί το περιβάλλον, το οποίο ο άνθρωπος μανιωδώς καταστρέφει με τραγικές αποδείξεις τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών και ημερών στις χώρες της Μεσογείου.

Όλοι οι σχεδιασμοί τελούν υπό την αίρεση ότι θα καταφέρουμε να διασώσουμε το περιβάλλον και να αναστρέψουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα σε αυτή την πολιτική δράσης, αρχής γενομένης από τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πυρόσβεσης, η οποία θα λειτουργεί με κοινές συνεισφορές μέσων αλλά και κονδύλια, κυρίως των ενδιαφερομένων κρατών μελών, και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα τους θερινούς μήνες.

Εάν υπάρχει βούληση, τα πάντα μπορούν να γίνουν και να αποτραπούν οι κίνδυνοι. Διαφορετικά οι πολιτικές μας θα μένουν γράμμα κενό περιεχομένου. Και για ποια ανάπτυξη παράκτιων περιοχών θα μιλούμε, όταν σ’ αυτές τις περιοχές δεν θα υπάρχει πλέον, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, τίποτε άλλο παρά καμένη γη;!

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró, em nome do Grupo PPE-DE. – Senhora Presidente e caros colegas, quero, em primeiro lugar, felicitar Willy Piecyk pelo excelente trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos meses. Soube ouvir, soube conciliar perspectivas e, sobretudo, soube defender uma visão holística e construtiva da estratégia marítima. Foi também essa visão que defendi enquanto relator-sombra do PPE.

Fica assim provado que com equilíbrio é possível desenvolver a economia e salvaguardar o ambiente e que um olhar fragmentado sobre o mar e os oceanos é um olhar sem dimensão nem ambição. O mar, que é por excelência o lugar da globalização, tem para nós, europeus, uma importância fulcral. Sabendo que o crescimento do comércio mundial irá aumentar o transporte marítimo e consequentemente desenvolver várias das economias do mar, é vantajoso pensarmos a uma escala europeia, mas isso não significa, a nosso ver, uma política comum única.

O desejável é uma abordagem estratégica que tire partido do potencial de cooperação entre os 27 Estados-Membros, uma cooperação que tenha em conta os custos do combate à imigração ilegal, à poluição, contra o tráfico de estupefacientes e o contrabando ou na luta pela segurança do território europeu, uma cooperação inteligente a favor do ambiente marinho, que tanto é do interesse dos ambientalistas quanto dos que dão prioridade à economia.

A poluição é uma ameaça à natureza mas é igualmente um risco para os aproveitamentos económicos que podemos retirar do mar e dos oceanos. O equilíbrio há-de ser, pois, a palavra-chave. Nem o fundamentalismo que impede o desenvolvimento económico, nem a exploração desordeira e destruidora dos recursos.

Neste sentido é essencial olhar o potencial do mar e dos oceanos na perspectiva do investimento na investigação e do desenvolvimento, preservando igualmente a tradição. Se queremos modernizar a nossa economia temos de financiar redes de cientistas, promover a partilha do conhecimento, ser os primeiros nas novas economias e nas novas indústrias, mas também apostar seriamente no destino turístico das costas europeias, que é um património de uma riqueza e de uma diversidade incomparáveis.

Finalizo, Senhora Presidente, com a expectativa de que seja possível, já a partir de amanhã, navegar com rumo, ou seja, a caminho da definição e execução de propostas consequentes em matéria de política marítima europeia, intenção aliás que tivemos oportunidade de ouvir aqui hoje da parte do Sr. Comissário Borg.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, em nome do Grupo PSE. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros relatores, cara relatora, gostaria de vos felicitar pelo excelente trabalho que realizaram e permitir-me-ia frisar seis preocupações fundamentais, a ter em conta na execução da política europeia para os mares e oceanos: fazer com que a legislação existente e a criar seja integrada num quadro único; que a gestão seja também integrada no contexto de um planeamento marítimo que tenha em conta todos os interesses em presença; que seja integrado o mar na legislação ambiental existente, cumprindo designadamente convenções internacionais, como a Convenção OSPAR; que se ponha em prática uma gestão baseada nos ecossistemas marinhos; que se promova o desenvolvimento das comunidades piscatórias com a mesma aproximação desenvolvida com sucesso no domínio rural; que se crie um quadro integrado para o controlo e aplicação dessa legislação nos mares.

A política marítima europeia não pode repetir os erros da política comum das pescas, que criou uma disfunção entre a concepção das políticas e os seus usufrutuários, por um lado, e os custos da sua aplicação e do seu controlo, por outro. Numa região como a dos Açores a aplicação da Directiva sobre a Estratégia Marinha, por exemplo, tem custos que podem cifrar-se em muitos milhões de euros. Nós pensamos que a Europa tem que actuar aqui de forma integrada também do ponto de vista financeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, esta misma mañana –¡qué coincidencia con este debate de política marítima!– he tenido la oportunidad de leer un artículo de prensa en el que se decía que el origen de los humanos está en el agua, que sin este líquido elemento no podemos vivir y que los humanos adultos no somos en nuestro 75 % otra cosa que agua.

Además, las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta está ocupada por el agua de los mares y océanos y se produce un ciclo constante de trasvases de agua de los océanos a la atmósfera, de ésta a la Tierra para, finalmente y a través de los ríos, volver al mar, lo cual hace que resulte obligado poner todas nuestra atención en la sostenibilidad del medio acuático marino, máxime cuando hace tiempo que se nos encendieron todas las alarmas a nivel mundial respecto al deterioro del medio ambiente, en general, y al cambio climático, en particular.

Nosotros consideramos que en todos los ámbitos institucionales —tanto comunitario, como estatal, regional y local—, así como en el privado, deben adoptarse rápidamente medidas que mejoren la calidad de las aguas. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por el amplio calendario que figura en la propuesta de directiva sobre una estrategia marina. Creemos que, al igual que cuando hablamos de la contaminación atmosférica y del agujero en la capa de ozono, no nos queda mucho tiempo para poder actuar e invertir la actual tendencia. Si no lo hacemos cuanto antes, me temo que el proceso degenerativo será irreversible.

Por tanto, hemos propuesto que se adapte urgentemente el calendario de elaboración de los planes de acción derivados de la nueva estrategia marina, haciéndolos acordes con otros programas importantes de la Unión, como los financiados por el FEDER, el Fondo de Cohesión y también la política agrícola, ya que asimismo hay actividades agrícolas que acaban arrojando vertidos al mar.

Igualmente consideramos que es necesario contar con la información más precisa sobre lo que ocurre en los mares y océanos. Somos partidarios de una mejor coordinación y conexión de todos los institutos europeos de investigación marina, impulsando bien una red o bien un consorcio europeo y creando una base de datos marítima accesible a todos ellos.

Debemos mejorar la formación y la información a todos los niveles y difundir las mejores prácticas en cuanto al control y a la contaminación. En este aspecto vuelvo a insistir en algo que vengo repitiendo desde hace años, como es la necesidad de hacer obligatoria la instalación en los buques de dispositivos —que ya están inventados— de control de vaciado y limpieza de tanques y sentinas, a modo de cajas negras no manipulables, que serán el mejor método para impedir los vertidos deliberados, y lo digo sin menoscabo de que ello se complemente con la inspección y vigilancia por satélite.

No debemos olvidarnos de los pescadores profesionales, que constituyen un grupo importante de población cuyo modus vivendi debemos asegurar de cara a su futuro, evitando que se despueblen o sean invadidas por el urbanismo salvaje las poblaciones costeras o insulares.

Finalmente, propugnamos que se aplique también al sector marino el principio de «quien contamina paga» y que se cree un fondo comunitario destinado a la repoblación y conservación de la flora y fauna marinas, sobre la base de las contribuciones de todas las actividades industriales energéticas, turísticas, recreativas y de todo tipo que contaminan nuestros mares.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, the EU has about 65 000 kilometres of coastline. Scotland has about one-sixth of that and 95 inhabited islands. Clearly, we have much to offer as well as much to gain from an EU maritime strategy which helps us to sustain and develop our coastal communities. Scotland is energy rich with oil and gas reserves and offshore wind and wave generation potential. Scotland is well placed to develop further maritime transport hub facilities. Scotland has excellent marine research facilities which can contribute to a better understanding of marine environment issues, and, in spite of the CFP, Scotland still has a high proportion of the EU’s fishing industry.

The idea of an EU maritime strategy is to be welcomed but it must not signal a shift towards EU waters being regarded as a common resource with no particular attachment to individual maritime nations. Let the EU act only where our maritime nations require action or support for their own strategic planning. Let us learn the lessons of the CFP and its failure.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Τα αστρονομικά κέρδη των εφοπλιστών και των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία από τη μια και από την άλλη η εντατικοποίηση στο έπακρο της δουλειάς και η μαζική αντικατάσταση των ναυτεργατών από τα κράτη μέλη με φθηνότερο εργατικό δυναμικό, με μισθούς πείνας που δεν ξεπερνούν τα 515 δολάρια το μήνα καθώς και τα μεγάλα ναυτικά εγκλήματα, όπως των πλοίων Erika, Prestige, Sea Diamond και άλλα, που προκάλεσαν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές και συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη, αποτελούν σαφή δείγματα της αντιλαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ανυπόστατος ο ισχυρισμός και υποκριτικό το ενδιαφέρον των εφοπλιστών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων, ότι δήθεν δεν υπάρχει επαρκές ναυτεργατικό δυναμικό και ενδιαφέρονται να προσελκύσουν ναυτεργάτες από τα κράτη μέλη στη ναυτιλία, όταν από κοινού οι ίδιοι διώχνουν μαζικά τους Eυρωπαίους ναυτεργάτες από τα πλοία με συνεχείς μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και ταυτόχρονα τους αντικαθιστούν με φτηνότερους ναυτεργάτες από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στον κλάδο.

Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι πολύ μεγάλες για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους των νησιών στις απομακρυσμένες περιοχές, στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, het belang van de oceanen is bekend. We leven, eten en genieten ervan. Daarom is aandacht voor een goed beheer van deze oceanen van levensbelang. In het verslag van collega Piecyk wordt daaraan op een alomvattende wijze aandacht besteed. Dat goede beheer vereist een uitgebalanceerde benadering waarin ecologische en economische aspecten tegen elkaar worden afgewogen op mondiaal, Europees en nationaal niveau. Op deze wijze zijn we ook in de toekomst in staat de vruchten van de oceanen te plukken.

Graag maak ik een opmerking over de ontwikkeling van havens. Om een wezenlijke bijdrage aan de welvaart van burgers te kunnen leveren, is het van belang dat zij zich binnen randvoorwaarden kunnen ontwikkelen op hun sterke punten. Naar mijn mening dient Europa terughoudend te zijn bij het beïnvloeden van die ontwikkeling, zowel op ruimtelijk als op economisch gebied. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van hun havens en de markt zal zorgdragen voor een efficiënte afhandeling van de ladingsstromen. Om dat in de tekst zichtbaar te maken, heb ik een aantal amendementen ingediend en ik hoop dat de collega's deze kunnen steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (non-attached). Madam President, much can sound plausible about a maritime package, but what I fear about a maritime policy for the EU is that it will be used by the Commission to grab powers to control every facet of life, events and activities at sea. Considering the unmitigated disaster which the existing competence of the EU in fisheries policy has been for the United Kingdom under the iniquitous common fisheries policy, I have little confidence that anything better would result from delivering the totality of maritime affairs to the EU. Excessive regulation, stifling controls and witless directives would, I fear, result. Indeed, even on fisheries, what I read in this report is a blueprint for driving more fishermen out of employment under the guise of even further restricting effort under a so-called ‘precautionary approach’.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – Voorzitter, de zee is een groot goed met een enorme rijkdom en daar moeten we goed voor zorgen. Juist daarom is de geïntegreerde benadering van dit Groenboek zo belangrijk. Maar het moet wel praktisch en goed werkbaar zijn, zodat we ons doel niet voorbijschieten.

Ik ben het eens met de rapporteur dat zorg voor het milieu en duurzaamheid belangrijk zijn. Hulde ook voor zijn verslag. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat het erg moeilijk was ten gevolge van de procedure van nauwere samenwerking. We hebben nu een kerstboom van 147 paragrafen. Wat ik belangrijk vind en betreur, is dat het belang van het maritiem vervoer een beetje ondergesneeuwd lijkt te raken onder nieuwe maatregelen. Juist vanuit het oogpunt van duurzaamheid is maritiem vervoer zo belangrijk.

We hebben al heel veel regelgeving als het gaat om veiligheid of milieuvriendelijk vervoer. Maar het is nog steeds heel slecht gesteld met de tenuitvoerlegging en de handhaving door de lidstaten. Ik zou de Commissie echt ertoe willen oproepen van de uitvoering en handhaving van de bestaande regelgeving een prioriteit te maken. De Europese Unie moet ook meer coördinerende bevoegdheden hebben en desnoods ook de handhaving kunnen afdwingen. Eind 2006 zou de Commissie al komen met een onderzoek naar de haalbaarheid van een Europese kustwacht. Het is nu medio 2007 en we hebben helaas nog steeds niets gezien. Ik zou u echt ertoe willen oproepen werk hiervan te maken.

Voorzitter, de Commissie moet de lidstaten aanspreken op goede ruimtelijke ordening en kustzonebeheer. Maar het moeten wel de lidstaten zijn die daar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. Ook de lokale, regionale en landelijke politiek voelen verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en behoud van die zones en, juist als het om land gaat, moet hier wat mij betreft de subsidiariteit van toepassing zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE). – Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à remercier Willy Piecyk pour l'impressionnant travail de synthèse qu'il a fourni. C'est au final un rapport complet, équilibré et qui prend bien en compte la dimension économique, environnementale et sociale de cette future politique maritime. En matière sociale, il souligne l'importance de la formation professionnelle et des perspectives de carrière, ainsi que l'impérieuse nécessité pour les États membres de l'Union de signer et de ratifier rapidement les conventions de l'OIT relatives au travail maritime. Une telle exigence est essentielle si l'on veut que le savoir-faire européen dans ce domaine ne disparaisse pas. Pour le reste la balle est désormais dans le camp de la Commission et des États membres.

Concernant ces derniers, la réforme du budget de l'Union à partir de 2008 devrait leur donner l'occasion de montrer qu'ils prennent ces enjeux au sérieux. Quant à la Commission, elle aura pour mission la coordination de cette politique maritime. Il s'agit d'un chantier immense où l'absence d'une ligne solide pourrait vite mener au chaos. C'est pourquoi je pense que l'idée d'un commissaire en charge de la politique maritime, qui dispose d'un mandat suffisant pour arbitrer quand cela s'impose, mérite d'être examinée. Bien sûr, solidité ne saurait signifier rigidité. Aussi, pour donner la souplesse nécessaire à la mise en œuvre des initiatives qui seront décidées dans le cadre de cette future politique maritime, je crois qu'il serait pertinent d'y associer fortement les régions.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE). – Fru formand! Jeg vil gerne fremhæve to punkter, dels vedrørende Østersøen og dels vedrørende udbygning af EU’s havne. Intet sted er behovet for bedre samspil mellem EU, nationale regeringer og regionale og lokale myndigheder mere tydeligt end netop i Østersøen. Vi har brug for en bedre koordineret strategi for at redde miljøet, redde fiskeriet og få en bæredygtig og effektiv udvikling af søtransport i et godt samspil med landsretssporten.

Østersøen er et af verdens mest forurenede have, og Kommissionen bør derfor udvikle en egentlig EU-strategi for Østersøregionen. Vedrørende havnene: Hvis vi skal udvikle søtransporten, er det nødvendigt, vi satser på bygning og udvidelse af havne og havneområder og på vej- og togforbindelser til havnene. Derfor bør den nye EU-strategi indeholde en havnestrategi, der giver havnene mulighed for at udvikle sig i trit med markedsudvikling og efterspørgsel. Vi skal sikre, at anden EU-lovgivning og fortolkning heraf ikke hæmmer havnenes udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – Aderarea României şi a Bulgariei a adus Marea Neagră la graniţa Uniunii Europene, creând astfel oportunitatea dezvoltării unei politici maritime care să cuprindă toate mările şi oceanele ce înconjoară Europa.

Marea Neagră şi Marea Mediterană reprezintă două zone de maximă importanţă pentru politica de vecinătate a Uniunii. Dezvoltarea portuară, comerţul, industria costieră, cercetarea, pescuitul şi turismul sunt elemente integrate atât politicii de vecinătate cât şi celei maritime. Reţelele de transport maritim, politicile regionale de mediu şi canalele de transport pentru resurse energetice sunt, de asemenea, incluse în planurile de acţiune ale ambelor politici. Politica maritimă europeană va veni în sprijinul politicii de vecinătate, catalizând şi complementând acţiunile acesteia.

Politica maritimă trebuie să iniţieze şi să aplice măsuri în cadrul subiectelor menţionate pentru asigura o dezvoltare convergentă atât a statelor membre cât şi a statelor riverane incluse în politica de vecinătate. O politică maritimă europeană viabilă trebuie să asigure cooperarea între statele vecine şi între acestea şi Uniune, şi să aibă capacitatea de a dirija problematicele din cadrul structurilor regionale a căror activitate s-a dovedit utilă până în prezent. O dovadă în acest sens este şi asumarea de către Uniunea Europeană a statutului de observator în cadrul BS.

Elaborarea unei politici maritime trebuie să aibă în vedere specificul fiecărei zone, ca de exemplu problema traficului de orice natură şi optimizarea tranzitului de produse energetice în cazul Mării Negre sau fenomenul migraţiei în cazul Mării Mediterane.

Acţiunile deja preconizate de către Comisie, precum comunicarea referitoare la sinergia Mării Negre trebuie sa reprezinte puncte de referinţă în consolidarea viitoarei politici maritime comune europene. Marea nu este o barieră ci o punte de legătură pentru consolidarea căreia trebuie făcut un efort comun de cunoaştere reciprocă şi solidaritate cu posibilităţi reale de implicare europeană în procesele de democratizare şi de dezvoltare ale statelor riverane.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (PSE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst meinen Dank an den Berichterstatter Willi Piecyk für die hervorragende Arbeit, die er mit diesem Bericht geleistet hat.

Ich möchte in meinem Beitrag ganz kurz auf zwei Punkte eingehen. Erstens auf den Punkt Energie: Das Meer bietet unendlich viel Energie. Speziell ist hier die Windenergie zu nennen, welche ein großes Potenzial hat. Dieses Potenzial muss ausgeschöpft werden. Wie können wir es ausschöpfen? Europa braucht starke Anreizsysteme, damit Investoren das Risiko eingehen, in Windenergie auf dem Meer zu investieren. Damit diese Voraussetzungen geschaffen werden, bedarf es der Koordinierung. Darum begrüße ich es ausdrücklich, dass die Kommission im Bericht aufgefordert wird, einen Aktionsplan für den Ausbau der Windenergie vorzulegen. Außerdem wird durch den Windenergieaktionsplan das Ziel erreicht, im Jahr 2020 20 % des Pirmärenergiebedarfs durch erneuerbare Energien abzudecken, wie es auf dem Frühjahrsgipfel beschlossen wurde.

Des Weiteren begrüße ich, dass im Bericht die Installation einer intelligenten Netzinfrastruktur vorgesehen wird. Nur so können die im Bericht vorgeschlagenen 50 Gigawatt an installierter Offshore-Leistung für 2020 realisiert werden.

Zweiter Punkt: Klimawandel und Schiffsverkehr. Die Klimaänderung wird erhebliche Auswirkungen auf die Meere und Ozeane haben. Deshalb muss auch der Verkehrsträger, der das Medium Wasser zum Transport nutzt, in den Emissionshandel einbezogen werden. Das Legislativverfahren zur Einbeziehung des Flugverkehrs durchläuft gerade die erste Lesung im Parlament. Vor dem Hintergrund, dass der Schiffsverkehr viel mehr Treibhausgasemissionen verursacht als der Flugverkehr, unterstütze ich die Forderung des Berichterstatters, den Schiffsverkehr in das Emissionshandelssystem einzubeziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE). – Signora Presidente, Signor Commissario, onorevoli colleghi, il Parlamento affronta per la prima volta con una visione d'insieme il sistema del mare, degli oceani, delle zone costiere e delle isole europee. Una ricchezza straordinaria per l'Europa che nel suo territorio ha circa 68.000 km di coste, il doppio di quelle degli Stati Uniti e il triplo di quelle della Russia. Una dimensione e delle problematiche che in passato sono state trascurate. La redazione del Libro verde costituisce una svolta per costruire una nuova politica marittima fondata su questo enorme patrimonio, che possiede potenzialità uniche ed inesplorate.

In tal senso la relazione Piecyk – per la quale mi complimento con il collega – dà un contributo importante: in particolar modo ne condivido l'attenzione posta sugli aspetti ambientali. Le coste sono infatti territori particolarmente vulnerabili, dove l'effetto del cambiamento climatico e dello sfruttamento intensivo delle risorse è più evidente. Di fronte a tale emergenza occorre adottare atteggiamenti di tutela e rispetto, per far sì che il mare possa continuare a rappresentare una risorsa per le popolazioni che abitano le zone costiere. La relazione Piecyk, a mio avviso, deve essere corredata di ulteriori proposte, presentate sotto forma di emendamenti, che chiariscano la portata di questa importante iniziativa.

Innanzitutto una politica europea per il mare dovrebbe essere dotata, al pari delle altre, di appropriate risorse. Per questo il negoziato sul prossimo quadro finanziario deve tenere conto degli obiettivi individuati dal Libro verde sul mare. Allo stesso modo è opportuno che il Commissario per gli affari marittimi rimanga tale e il suo portafoglio non sia limitato alle sole questioni della pesca.

Un'attenzione speciale infine va dedicata alle isole, che per la loro attrattiva e le loro caratteristiche naturali, costituiscono una risorsa preziosa in termini di sostenibilità e competitività per la politica marittima europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE). – Arvoisa puhemies, meriä uhkaavat ihmisen toimet sekä maalla että merellä. Valtaosa merivesiä lämmittävästä happamoittavasta hiilidioksidista syntyy maalla, mutta yhä suurempi osa syntyy kasvavasta meriliikenteestä itsestään. Molempiin on puututtava.

Meriliikenne on sisällytettävä kansainvälisiin ilmastosopimuksiin ja päästökauppaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttamasta merivesien lämpenemisestä aiheutuu arvaamattomia seurauksia koko maapallon ekosysteemille. Onhan yli 80 prosenttia ilmastojärjestelmän lisääntyvästä lämpenemisestä varastoitunut meriin.

Vuoden 1961 jälkeen valtamerien lämpeneminen on ulottunut aina 3000 metriin saakka. Tämä muuttaa meriekologiaa ja merten ekologista monimuotoisuutta. Joitakin lajeja, kuten koralleja, uhkaa tuhoutuminen ja toisia, niin sanottuja tulokaslajeja, liiallinen runsastuminen.

Itämeri on maailman haavoittuvin merialue. Kasvavan meriliikenteen, kuten öljykuljetusten, aiheuttamaan uhkaan on varauduttava ennaltaehkäisevästi ja liikennöivien alusten on oltava mahdollisimman turvallisia. Varoitusjärjestelmien ja torjuntatoimien on oltava kunnossa kaikkialla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE). – Grazzi president. L-Ewropa qiegħda preżentament tiffoka fuq viżjoni ġdida għall-ibħra, liema ibħra mingħajr dubju għandhom potenzjal kbir ħafna. Ilkoll naqblu li l-baħar huwa ferm importanti għall-Unjoni Ewropea u matul iż-żmien il-baħar sar element ewlieni f'dak li huwa dibattitu politiku u nistgħu ngħidu li huwa fatt magħruf kemm huwa essenzjali sabiex inkunu nistgħu inħarsu lejn din il-viżjoni marittima b'mod aktar olistiku.

Il-Kummissarji responsabbli għall-politika relatata mal-baħar, fosthom b'mod speċjali il-Kummissarju Malti Joe Borg, ippreparaw dokument dwar il-futur tal-politika marittma għall-Unjoni. Il-pubblikazzjoni ta' din il-Green Paper nidiet konsultazzjoni estensiva rigward il-possibilitajiet tal-politika marittima ta' suċċess li ġiet adottata mill-Kummissjoni. L-għan kien li jintlaħaq mod konġunt ta' kif tiġi mwettqa l-poltika li taffettwa l-attività marittima u fl-istess ħin tinżamm is-sinerġija bejn settur u ieħor, dejjem b'mod sostenibbli. Din il-poltika marittima hija ġdida u sejra tikkontribwixxi għal titjib tal-livell ta' l-għijxin tal-pajjiżi qrib il-kosta b'mod li jirrifletti l-politika għall-iżvilupp reġjonali. Politika ta' dan it-tip mhux biss ser issaħħaħ il-kompetizzjoni globali imma sejra wkoll tipproteġi l-ambjent u tħares lejn l-isfidi bħal m'huma l-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima fost l-oħrajn. Nistgħu, u għandna d-dmir, li dawn l-isfidi indawruhom f'suċċessi.

L-aspettattivi huma kbar iżda m'għandniex ninsew li l-opportunitaijet ta' kif nilqgħu dawn l-isfidi huma kbar ukoll. Nixtieq insejjaħ lill-Erwopej biex ma jitilfux din l-opportunita'. Nixtieq nikkonkludi billi nsostni li huwa ċar li l-koperazzjoni Ewropea hija neċessarja sabiex nimxu 'l quddiem. Il-futur ta' l-Ewropa għandu l-bażi tiegħu fl-ibħra. Dan jirrikjedi li aħna nikkoperaw fuq livell ġdida u jiena tal-fehma li benefiċċji biss jistgħu ikunu riżultat ta' dan. Grazzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE). – Senhora Presidente, caros colegas, caro camarada Piecyk, muito obrigada pelo seu relatório. Como refere no seu relatório, as políticas sectoriais e isoladas que temos actualmente não respondem aos desafios que este novo século implica ao nível de uma política de mares e temos que dotar a União Europeia de uma visão integrada que, de forma horizontal e global, apresente soluções. Soluções para o desenvolvimento da qualidade de vida nas zonas costeiras, para a criação de estruturas e desenvolvimento do sector do transporte, para a preservação do fundo dos mares e dos recursos marinhos, para a criação de parcerias e centros de excelência que visem uma gestão sustentada dos oceanos e dos mares na União a 27. Os mares devem ser protegidos e enaltecidos de forma comum, partilhada, no sentido de fomentarmos e assegurarmos um turismo sustentável, uma política de pescas equilibrada, um sector de transportes marítimos mais amigo do ambiente, uma preservação consciente e eficaz deste elemento essencial que é o mar.

As alterações climáticas, a poluição, a pressão urbanística nas zonas costeiras, a falta de tratamento de águas que desaguam nos nossos mares são tudo matérias que devem receber a nossa particular atenção, estudo e preocupação comum, de forma a assegurar a manutenção de um ecossistema marinho saudável. Essencial é aliar estas preocupações à inovação e aos novos recursos energéticos que podemos retirar dos mares com uma energia proveniente das ondas e à criação de centros de excelência que se dediquem ao estudo dos oceanos.

Para tal é preciso aproximar o mar, a cultura do mar e a educação sobre o mar dos cidadãos europeus, aproximá-los das suas origens, é preciso envolver as regiões insulares que por natureza estão ligados aos mares, mas é urgente trabalhar para a coesão dos factores marítimos na realidade das regiões europeias continentais costeiras, por excelência e tradição...

(O Presidente tira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – Madame le Président, Monsieur le Commissaire, les régions ultrapériphériques sont citées à plusieurs reprises dans le Livre vert, mais elles restent largement sous-estimées dans la réflexion globale qui est menée sur une approche intégrée de la politique maritime, malgré leur situation géographique dans l'océan Indien, dans l'Atlantique et la mer des Caraïbes, et en dépit du fait que ces régions comptent parmi les plus concernées par la question de la gestion durable des mers, des océans et des zones côtières. Ainsi, la création d'un réseau de recherche sur la biodiversité marine tropicale, le Netbiome, projet financé au titre du sixième PCRD et regroupant les sept RUP et certains PTOM, constitue une avancée importante dans le domaine de la gestion marine durable et la recherche et développement dans le milieu marin tropical.

Les RUP sont confrontées à des aléas tels que les tsunamis, les cyclones et, évidemment, le réchauffement climatique, autant de cataclysmes qui fragilisent le milieu et les fonds marins. Vous avez, d'ailleurs, été victime d'un de ces aléas, Monsieur le Commissaire, puisque vous avez dû renoncer à un déplacement à l'île de la Réunion en mars dernier à cause du cyclone Gamède. L'expérience des RUP, en termes de prévention des risques et de réduction de la vulnérabilité des zones côtières, doit apporter une valeur ajoutée considérable à notre réflexion commune. Par ailleurs, la question de l'équilibre entre tourisme et respect du milieu marin se pose plus qu'ailleurs dans les RUP afin que ce secteur d'activité permette un développement durable de ces régions où le tourisme figure parmi les premières sources de revenu.

Enfin, la question de la cohérence entre les différentes politiques européennes se pose dans le domaine de la pêche, car nos régions doivent renforcer la sécurité en mer et rendre les métiers de la pêche plus attractifs, alors que la politique actuelle vise à limiter la puissance et le nombre des navires, y compris dans nos régions où l'état de la ressource ne le justifie pas.

J'espère que la réflexion actuelle aboutira à l'émergence d'une politique maritime européenne globale et cohérente, dans laquelle les RUP se verront reconnaître un rôle privilégié, à la hauteur de la connaissance approfondie des mers qui les caractérise. Enfin, je voudrais terminer en remerciant Willi Piecyk pour son travail.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, I welcome the Commission’s Green Paper and today make the case for my own region, the East of England, to host the proposed European Centre of Excellence in the UK. With 700 km of low-lying coastline, major ports at Great Yarmouth, Ipswich, Felixstowe, Harwich and Tilbury, areas of outstanding natural beauty in north Norfolk and on the Stour and Orwell estuaries, for us it is a practical, not a theoretical, ambition to create a better relationship between people and the sea.

We need to build on the EU-funded centre promoting renewable energy in Lowestoft – due to open this year – where my region’s potential for offshore wind development could meet 25% of the United Kingdom’s electricity needs and make a major contribution towards European targets to cut carbon emissions. We need to recognise that rising sea levels – 40 cm by 2050 in the East of England – mean that current plans for coastline protection against erosion and flooding are no more than a sticking plaster for our region and for Europe. Devastating floods across East Anglia in 1953 killed 307 people, and today nearly half a million properties are at risk. We have to do more.

Finally, the maritime strategy must support economic development in maritime regions. We suffer from peripherality. In my region, King’s Lynn, Clacton-on-Sea, Southend-on-Sea and Thurrock are amongst the top 10% in terms of multiple deprivation in the UK. In port development, tourism and regeneration, we have to make the concept of sustainable development a reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – Señor Presidente, yo quiero empezar mi intervención agradeciendo a Willi Piecyk el magnífico trabajo que ha realizado como ponente, porque es evidente que adoptar un enfoque integrado y duradero de la gestión marina es vital para Europa.

Actividades indispensables para alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa se desarrollan en el medio acuático y el mar representa también otros valores menos mercantiles, pero que tienen que ver con la identidad y con la cultura más profundas de nuestros pueblos.

La pesca –y lo lamento– ha quedado un tanto desdibujada en este Libro Verde, a pesar de ser una competencia exclusiva de la Comisión y objeto de una política común. Además de su importancia económica, la pesca es fundamental para el mantenimiento del empleo y de la cultura en numerosas regiones europeas.

Estoy convencida de que este sector será uno de los grandes beneficiarios de una mejor integración con otras políticas relacionadas con el mar, por ejemplo, la mejora de la formación y de las condiciones de vida y de trabajo de la gente del mar o el incremento de la inversión en investigación, indispensable para comprender el funcionamiento de los mares y de los océanos.

Como europea que soy, originaria de Galicia –una región marítima–, estoy convencida de que esta política va a jugar un papel esencial para las regiones costeras, sus ciudades y sus pueblos.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – Senhor Presidente, começaria por agradecer ao colega Willi Piecyk pelo seu excelente relatório, mas também pela disponibilidade para receber e integrar contributos que viessem clarificar, alargar o âmbito e também dar nova eficiência à política marítima europeia.

Vindo de uma região marítima insular e ultraperiférica, os meus contributos visaram garantir o adequado reconhecimento da importância das RUPS na definição e eficaz implementação da política marítima, devido ao posicionamento geográfico destas e seu vasto conhecimento sobre oceanos e mares e consequente partilha de responsabilidade entre a União Europeia e as RUPS. Melhor gestão e exploração sustentável dos recursos marinhos, valorização das zonas costeiras através de uma cuidada organização da orla costeira e medidas específicas com vista ao desenvolvimento de uma política costeira alargada, apoio aos transportes marítimos respeitadores do ambiente, inclusive através do desenvolvimento de uma estratégia portuária e europeia eficaz e adaptada às características das zonas europeias, apoio à investigação marinha, designadamente na área da medicina, da energia e, em geral, dos recursos marinhos, promoção dos direitos sociais, tendo em conta aquilo que vem da Organização Internacional do Trabalho, por forma a garantir a excelente visibilidade e, por último, a formação da vida profissional do sector marítimo, trabalhem no mar ou trabalhem em terra, e garantia de que o turismo, enquanto uma das principais actividades económicas ligadas aos mares e oceanos, é devidamente tida em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch ich möchte Willi Piecyk ganz herzlich für seinen wirklich ausgezeichneten Bericht danken.

Ich komme aus einer Region mit einer tief verwurzelten maritimen Tradition. Die Überfischung der Meere und der Zusammenbruch mehrerer Werften führten zu einer Arbeitslosenquote von bis zu 20 %. Aber es gibt jetzt wieder Schiffbau. Statt Fischverarbeitung ist Biotechnologie angesagt. Der Offshore-Standort für Windenergie wächst. Klimaforschung wird großgeschrieben. Das ist das Ergebnis umfassender Investitionen nicht nur in Forschung und Innovation, sondern auch in die Aus- und Weiterbildung. Wir müssen mehr für die Ausbildungsförderung in maritimen Berufen tun! Hier entstehen gute und zukunftssichere Arbeitsplätze. Das Wachstumspotenzial wird allein für die nächsten fünf Jahre auf rund 15 % geschätzt, und ich bin froh, dass der Bericht von Willi Piecyk hier einen klaren Schwerpunkt gesetzt hat, anders als dies im Grünbuch der Kommission der Fall war.

Abschließend appelliere ich an alle Kolleginnen und Kollegen, dem Änderungsantrag meiner Fraktion zuzustimmen, wonach Schluss damit zu sein hat, dass Seeleute noch immer Arbeitnehmer zweiter Klasse sind. Auch für sie müssen uneingeschränkt die europäischen Mindeststandards im Arbeitsrecht gelten.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, honourable Members, once again your contributions here today demonstrate the commitment of Parliament to maritime policy and this is clear proof of the excellent coordination work carried out by Mr Piecyk.

In your contributions, you raised a number of points which clearly merit further study and consideration, especially in view of the preparation for the adoption of the Blue Paper by the Commission next October.

Let me state clearly that the aim of our work on maritime policy is to unlock the potential that exists in the sustainable use of our oceans and seas. We are looking for the first time at this maritime space in an integrated and holistic manner and we seek to build on where we see the added value. Let me underline that this is certainly not an exercise in centralisation of powers but one which seeks to provide an incentive for coordination and to involve stakeholders much more than they are involved today.

Clearly, this is the beginning of the process and not the end. There will be opportunities to continue to develop our positions on a number of points raised. Let me just repeat that a maritime policy cannot be a one-size-fits-all policy. The specificities of the different seas around the European Union have to be properly factored in.

Let me just say a word on the regional aspects. Clearly, we view the regional dimension as the key factor in our exercise and the ultra-peripheral dimension is undoubtedly focal. I would like to assure you that those involved on a regional level and regional actions will remain a cornerstone of our policy as we bring this issue forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar na quarta-feira.

Declarações escritas (artigo 142º)

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc (ITS), în scris. – Raportul domnului Willi Piecyk din Comisia pentru transport si turism abordează un ansamblu de probleme de cea mai mare actualitate privitor la stabilirea unor reguli şi percepte general valabile pentru statele membre ale U.E. în vederea protejării şi exploatării raţionale a apelor mărilor şi oceanelor.

Mă voi referi la unele chestiuni legate de specificul situaţiei la Marea Neagră, mare de frontieră externă a Uniunii, şi anume: după căderea regimului comunist în România, dezvoltarea turismului pe litoralul de vest al Mării Negre a atras o creştere îngrijorătoare a poluării apelor mării din cauza nenumăratelor restaurante deschise chiar pe plajă, restaurante care deversează în mare reziduurile de tot felul; în acelaşi timp plaja s-a îngustat foarte mult din cauza acestor stabilimente.

Poluarea Marii Negre este datorată în bună măsură şi exploatării neraţionale a Deltei Dunării - al doilea fluviu ca mărime în Europa după Volga. Asupra echilibrului biologic al Deltei, asupra faunei şi florei unice în Europa, are un puternic impact negativ construirea de către Ucraina a canalului Bâstroe - acţiune împotriva căreia s-au pronunţat specialişti din toată lumea.

Pentru aceste motive, la care se pot adăuga multe altele, considerăm că propunerile făcute de raportor şi în special construirea unei politici europene maritime unice pe baza prevederilor din Cartea Verde sunt bine venite şi le susţinem în întregime.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), par écrit. – Avec ce rapport, nous mesurons pleinement le potentiel que l'UE pourrait tirer d'une politique maritime plus intégrée, qui passerait de mesures fragmentées et spécifiques à des propositions plus cohérentes. Dans son livre vert, la Commission n'y parvient guère, mais reconnaissons que nous ne l'y aidons pas beaucoup plus avec ce rapport trop long et insuffisamment structuré.

Je retiendrai quatre défis principaux à relever: concilier développement économique et protection de l'environnement, y compris les questions de sécurité maritime et de biodiversité marine; réussir l'aménagement du littoral pour faire cohabiter les zones portuaires, résidentielles, d'activités économiques et naturelles; passer d'une économie traditionnelle vers de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée, comme les biotechnologies marines et les nouvelles énergies; mettre en place une gouvernance efficace, ce défi politique et administratif conditionnant la réussite de l'ensemble.

Il existe bien un réel potentiel de développement des activités liées à la mer, qui représentent aujourd'hui 3% à 5% du PIB européen, mais mettre tout cela en musique sera difficile et nécessitera une coordination efficace.

Dans ce rapport, l'UE est pionnière et affiche ses ambitions. Reste à trouver les moyens pour passer de cette vision à une politique intégrée.

 

16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se o período de perguntas (B6-0133/2007).

Foram apresentadas as seguintes perguntas à Comissão.

Primeira parte

A pedido do Comissário Verheugen, o período de perguntas começará pela pergunta nº 28.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 28 do Catherine Stihler (H-0493/07)

Assunto: Consulta sobre a informação ao paciente

Poderá a Comissão indicar como tenciona consultar formalmente as organizações de consumidores para a elaboração do relatório sobre as práticas correntes em matéria de informação aos pacientes, tal como está previsto no artigo 88º bis da Directiva 2004/27/CE(1)?: "No prazo de três anos após a entrada em vigor da Directiva 2004/726/CE, a Comissão, após consulta das organizações de doentes, de consumidores, de médicos e de farmacêuticos dos Estados-Membros e de outras partes interessadas, apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre as práticas actuais em matéria de informação - nomeadamente por Internet - e sobre os respectivos riscos e benefícios para o doente"?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Herr Präsident, Frau Abgeordnete! Gemäß Artikel 88a der Richtlinie 2001/83/EG erstellt die Kommission derzeit einen Bericht über die gegenwärtigen Praktiken, wie Patienten über Arzneimittel informiert werden. Der Bericht wird eine zusammenfassende Darstellung des gegenwärtigen Standes enthalten, jedoch noch keine politischen Leitlinien oder Vorschläge, die nach Artikel 88a erst in einem zweiten Schritt zu entwickeln sind. Sobald die Endfassung des Berichts vorliegt, wird er umgehend dem Rat und dem Europäischen Parlament vorgelegt.

Im Rahmen der Vorbereitung haben die Kommissionsdienststellen in umfassender Weise Verbände von Patienten und Verbrauchern, die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger konsultiert. Entsprechend dem üblichen Verfahren wurde die Öffentlichkeit mehr als zwei Monate lang konsultiert, und zwar von April bis Juni dieses Jahres. Der Entwurf ist auf der Webseite der Generaldirektion Unternehmen und Industrie veröffentlicht worden, und es wurde um Stellungnahme gebeten.

Bis jetzt sind bereits mehr als fünfzig Beiträge eingegangen, und täglich kommen noch einige dazu. Zehn dieser Beiträge stammen von Verbänden der Patienten und Verbraucher. Dies belegt nachdrücklich, dass Verbraucherverbände wie auch alle anderen Interessenträger sowie die allgemeine Öffentlichkeit die Gelegenheit hatten, ihre Ansichten und Beiträge zu diesem Bericht mitzuteilen, und sie haben das auch umfassend getan.

Die eingegangenen Antworten werden sehr sorgfältig geprüft, und auf der Grundlage dieser Prüfung wird im Abschlussbericht die beste Strategie zu erwägen sein, um allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern gleichen Zugang zu möglichst aussagekräftigen Informationen über Arzneimittel zu verschaffen.

Ich möchte Ihnen versichern, Frau Abgeordnete, dass diese Frage mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass ich alles tun werde, um diesen Prozess so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen, dass es aber ganz entscheidend ist, dass wir Vorschläge machen, die sich auf umfassende Informationen und auf eine umfassende Konsultation der Öffentlichkeit stützen, und dass nach meiner Auffassung in dieser Frage Genauigkeit, Präzision und Qualität eindeutig wichtiger sind als die Geschwindigkeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – Thank you, Commissioner. I think there is great concern over how parties have been consulted. Many of us here feel that there should be no change to the current legislation, i.e. keep the ban on direct consumer advertising and no backdoor routes to direct advertising of pharmaceuticals. We need to allow more consumer involvement in the pharmaceutical forum with a focus on what patients and ordinary consumers want and need to know rather than what industry wants to provide. Therefore, will the Commissioner consider changes to the timetable adopted to allow for appropriate consideration of all alternative points of view and to address the problem of information in a patient-centred way with patient-centred solutions?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Frau Abgeordnete! Ich möchte Ihnen zunächst versichern, dass wir in der politischen Bewertung völlig übereinstimmen: Wir dürfen das Tor zu Produktwerbung im Bereich von verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht öffnen! Mit meiner Mitwirkung wird das auch nicht geschehen. Es kann nur darum gehen, den Patienten objektive, umfassende, neutrale Informationen bereitzustellen, und zwar in einer Art und Weise, die die Patienten nicht verwirrt, die dafür sorgt, dass alle Patienten gleichen Zugang zu diesen objektiven und neutralen Informationen haben.

Das Problem, das wir heute haben, besteht ja darin, dass es Patientengruppen gibt, die via Internet und andere moderne Kommunikationstechnologien Zugang zu allen möglichen Informationen haben. Aber viele Patienten haben diese Informationen nicht, und das ist ein Zustand, den wir beseitigen müssen.

Ich möchte noch einmal ganz eindeutig klarstellen: Die Grenze zur Produktwerbung wird nicht überschritten werden! Und es wird ganz klar festgelegt werden, an welchen Regeln und Kriterien sich die Informationen, um die es geht, orientieren müssen.

Was den Zeitplan angeht, so sagte ich ja bereits, dass die Konsultationsphase abgeschlossen ist. Wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, jetzt auf der Grundlage dieser Konsultation den Abschlussbericht fertigzustellen. Ich habe Ihnen bereits zugesagt, dass ich alles tun werde, um das zu beschleunigen. Es wird auf jeden Fall noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres geschehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 26 do Brian Crowley (H-0467/07)

Assunto: Luta contra o desemprego dos jovens e o desemprego de longa duração na UE

A Comissão pode indicar que medidas tomou este ano para lutar contra o desemprego dos jovens e o desemprego de longa duração na União Europeia e para garantir que os cidadãos da UE que estão desempregados tenham acesso a acções de formação de qualidade no domínio das tecnologias da informação?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, vážené dámy poslankyně, trh práce v Evropě se všeobecně zlepšuje a zlepšuje se způsobem, který je velmi rychlý a naprosto zřetelný. Ještě nikdy nepracovalo v Evropě tolik lidí a za dlouhou dobu poprvé známe tak nízká čísla o nezaměstnanosti. Zůstává ovšem pravdou, že přetrvává vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, která je víceméně dvojnásobná v porovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti v Evropské unii. Nezaměstnanost mladých je v prvé řadě záležitostí členských států v rámci jejich politik pracovního trhu. Na druhé straně je zřejmé, že k řešení tohoto problému může přispět i Evropská unie.

Zásadní úloha Evropské unie spočívá v podpoře členských států v těchto dvou oblastech:

– koordinace a sledování vnitrostátních politik členských států v oblasti zaměstnanosti v rámci Lisabonské strategie a

– finanční podpora, zejména pak prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Rámec pro koordinaci politik nabízí přepracovaná Lisabonská strategie. Komise pečlivě sleduje vnitrostátní politiky zaměstnanosti. V nejnovější společné zprávě o zaměstnanosti Komise a Rada podtrhly naléhavou potřebu zlepšit situaci mladých lidí na trhu práce. Ačkoli se členské státy zavázaly k tomu, že mladým lidem budou nabízet nový začátek, většina z 4,6 milionů mladých nezaměstnaných v prvních šesti měsících nezaměstnanosti nezíská ani nabídku pracovního místa, ani nabídku vzdělávání či odborné přípravy. Navíc mladí lidé, kteří zaměstnání najdou, mívají často nejisté smluvní podmínky. Komise se domnívá, že jde o znepokojivý stav a doporučila členským státům, aby situaci mladých lidí zlepšily, a to zejména kroky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Podle názoru Komise by se měly podnikat kroky zejména v těchto třech oblastech:

zaprvé sociální začlenění: sociální začlenění je zásadním prvkem udržitelného rozvoje v Evropě. Komise bude nadále podporovat aktivní začleňování, založené na tom, že se lidem na okraji pracovního trhu poskytne možnost integrace na trhu práce, programy zajišťující odpovídající minimální příjem a přístup ke kvalitním sociálním službám;

zadruhé celoživotní vzdělávání, protože je nepochybné, že vzdělání plodí vzdělání a lidé, kteří jsou vzdělání a mají vyšší kvalifikaci, mají i lepší přístup k celoživotnímu vzdělávání než lidé, kteří by je nejvíce potřebovali, tj. lidé s nízkou kvalifikací nebo starší lidé se zastaralými dovednostmi. Komise v souvislosti s Lisabonskou strategií vydala členským státům několik doporučení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména pokud jde o předčasné ukončování školní docházky a zvýšení úrovně vzdělání, kterého Evropané dosahují. Chtěl bych konstatovat, že referenčním cílem Evropské unie je docílit, aby předčasné ukončování školní docházky pokleslo pod 10 %, avšak v současné době toto číslo je 15,2 % a v některých zemích je ještě významně vyšší. Právě omezení předčasného ukončování školní docházky je podle našeho názoru jednou z hlavních cest jak zlepšit možnosti mladých lidí na trhu práce. Dalším doporučením, které Komise poskytla, je podpora geografické mobility. Jsme v situaci, kdy se spolu s nezaměstnaností vyskytuje v některých regionech a odvětvích nedostatek pracovních sil. Je proto třeba mladé lidi vybízet k tomu, aby těchto pracovních příležitostí využívali;

další možností je finanční podpora Unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Unie vedle koordinace politik podporuje snahy členských států v oblasti modernizace trhu práce. V období 2007–2013 členské státy obdrží celkem 72,6 miliard eur k financování reforem vnitrostátního trhu práce. Více než 90 % této částky bude přímým příspěvkem na dosažení lisabonských cílů. Investice do lidského kapitálu, která představuje jednu třetinu rozpočtu Evropského sociálního fondu, je nejdůležitější prioritou pro období 2007–2013. Dalších 30 % této částky bude vyhrazeno na sociální začlenění znevýhodněných skupin.

Prostřednictvím Evropského sociálního fondu již bylo dosaženo těchto konkrétních výsledků: každoročně přibližně 2 miliony lidí vstoupí do zaměstnání poté, co využili podpory některého z projektů Evropského sociálního fondu. V roce 2007 se projektů Evropského sociálního fondu zúčastní okolo 25 % nezaměstnaných v EU. Podpory projektů Evropského sociálního fondu každoročně využije okolo 1 milionu lidí, kteří jsou sociálně vyloučeni či znevýhodněni. Zhruba 4 miliony lidí prostřednictvím Evropského sociálního fondu absolvují každoročně odbornou přípravu v rámci programů celoživotního vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že jak už jsem zdůraznil, problematika nezaměstnanosti mladých lidí přetrvává, hledá Komise další účinnější cesty. A proto právě teď Komise dokončuje návrh sdělení, který se bude týkat začleňování mladých lidí do vzdělávání, zaměstnávání a společnosti a jehož přijetí kolegiem je stanoveno na září tohoto roku. K tomuto sdělení bude připojen pracovní dokument útvaru Komise o zaměstnanosti mladých lidí.

Dámy a pánové, jak jsem již zdůraznil, otázka nezaměstnanosti mladých lidí je samozřejmě především otázkou členských států, jejich politiky zaměstnanosti, jejich politiky vzdělávání a podobně, avšak Evropská unie nemůže zůstat nečinná a také nezůstává nečinná.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – Mr President, I thank the Commissioner for his response. In the short time available to me, I will focus on three specific areas.

First of all, with regard to youth unemployment, we see that there is a huge skills shortage, not just in the areas of the internet, communications or technology, but also in terms of the traditional skills used, for example, by carpenters, electricians, stonemasons and so on. There does not seem to be any new initiative to try and enforce extra training out of resources in there.

Secondly, with regard to the mobility question, there are barriers that are put in place that affect young people, in particular, in travelling to get jobs and have their qualifications recognised where they have them.

Thirdly, and finally, with regard to long-term unemployment, back-to-work schemes are important, allowing people to retain some of their social rights and thus helping them integrate back into the work system again. What proposals are there for that in particular?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Tyto dva body jsou samozřejmě mimořádně důležité a bylo by možné velmi široce na ně odpovídat, ale přesto mi dovolte, abych se zabýval odpovědí velmi stručně. Samozřejmě, že v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Evropského sociálního fondu se zaměřujeme na otevírání kvalifikací a správně jste zdůraznil, že kvalifikace nejsou jenom čistě intelektuální, ale že jsou i v řadě oborů řemeslných a dalších činností. Proto je velmi důležité, že Komise v současné době v rámci fóra pro restrukturalizaci připravuje fórum, které se bude zabývat pracovním trhem budoucnosti, tzn. pracovním trhem s pracovními místy, která bude možné dlouhodobě považovat za stálá nebo přicházející, a součástí našeho úsilí bude samozřejmě zformulovat i odpovídající požadavky kvalifikační, odpovídající moduly pro získávání kvalifikace a metodu jak tuto rovnováhu mezi budoucností pracovního trhu a kvalifikacemi pružně a vytrvale sledovat.

Pokud jde o mobilitu pracovní síly, opět je celá řada dílčích bodů a dílčích cest, kterými bychom chtěli podpořit mobilitu. Myslím, že nejdůležitější je cíl, který zpracovává můj kolega Ján Figel, to jest projekt politiky uznávání kvalifikací, tzn. uznávání kvalifikací nikoli jenom v oborech, ve kterých se již kvalifikace uznává, nýbrž i v kvalifikacích ostatních, tzn. i v kvalifikacích řemeslných. Myslím si, že pokud v tomto projektu postoupíme, výrazně usnadníme situaci mladých lidí na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 27 do Olle Schmidt (H-0487/07)

Assunto: Refúgio para escritores e jornalistas perseguidos

A União Europeia tem a obrigação de apoiar um debate aberto em sociedades fechadas e ditaduras. Num número excessivo de países, porém, a liberdade de expressão continua a estar associada ao risco da própria vida. Em todo o mundo, jornalistas e escritores são perseguidos, raptados e assassinados. A liberdade de expressão é importante para que as ditaduras dêem lugar a sociedades abertas e democráticas. A Comissão poderia enviar um sinal claro da importância da liberdade de expressão, oferecendo um refúgio temporário a escritores e jornalistas perseguidos na sequência de restrições à liberdade de expressão. Recentemente, o governo dinamarquês propôs uma medida neste sentido.

Está a Comissão disposta a tomar a iniciativa de oferecer um refúgio na União Europeia aos escritores ameaçados de perseguição em consequência das restrições à liberdade de expressão?

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vice-President of the Commission. The conditions under which third-country nationals can be granted international protection like refugee subsidiary protection status in a Member State have been harmonised at Community level. In fact, the Qualification Directive 2004/83/EC imposes on the EU Member States concerned the obligation to grant refugee status to third-country nationals who seek protection on the grounds of a well-founded fear of being persecuted for reasons of political opinion.

In this context, the concept of political opinion encompasses any opinion concerning matters on which the state, government or society is engaged, going beyond identification with a specific political party or recognised ideology.

Member States are therefore obliged by virtue of EU law to offer protection to journalists and writers who, as a result of exercising their freedom of expression, have in their countries of origin a well-founded fear of persecution in the form of a threat to their life, physical freedom or other serious violations of their human rights.

The Commission welcomes any initiatives by individual Member States to raise the level of protection granted to writers and journalists persecuted as a result of restrictions on their freedom of expression.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – Det är ett positivt svar. Jag vill med min fråga uppmana kommissionsledamoten att ta ett initiativ tillsammans med medlemsstaterna för att få till stånd en mer reglerad form och se till att författare och journalister som har möjlighet att komma till Europa också får göra det. Jag tycker att det är vår skyldighet med tanke på den oerhört svåra situation som råder i världen. Låt mig påminna kommissionsledamoten om att förra året mördades 113 personer som jobbade i medievärlden, 807 sattes i fängelse, nästan 1 500 personer blev fysiskt attackerade, 56 kidnappade, 18 författare dödades, 144 fängslades. Det är hög tid att agera. Man skulle kunna tänka sig ett stipendium på EU-nivå som kommissionsledamoten tog initiativ till.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, ben volentieri rispondo all'onorevole deputato. Poiché la direttiva è in vigore, tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettarla. Un aspetto su cui si può fare probabilmente di più è quello dell'informazione e della comunicazione verso i paesi d'origine: lì probabilmente vi è scarsa conoscenza delle possibilità offerte dalla legge europea di trovare protezione quando si è un giornalista e si è a rischio.

Per quanto riguarda i programmi di comunicazione, tutti gli Stati membri debbono sapere che la Commissione europea è pronta non solo a cofinanziarli ma anche a promuoverli. Quindi una migliore conoscenza per una migliore applicazione di una direttiva che esiste esattamente nei termini che Le ho descritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Herr Präsident! Ich möchte anmerken, dass ich diese Anfrage des Kollegen ausdrücklich unterstütze, denn in Ländern, wo zuerst Bücher verboten und verbrannt und dann die Menschen, die diese Bücher schreiben, verfolgt werden, weht nicht der Geist, der die Europäische Union beflügelt und vorantreibt! Ich dehne die Frage noch etwas aus: Ich bin der Meinung, dass diese Menschen nicht nur besonderen Schutz brauchen, sondern dass es der Europäischen Union ein Anliegen sein müsste, dass das, was sie schreiben, auch weiterverbreitet werden kann, dass es weitergetragen wird, um genau diese Diktaturen, unter denen sie leiden, zu beseitigen. Erwägt die Kommission, diese Menschen dahingehend zu unterstützen, dass sie sich nicht nur hier aufhalten dürfen, sondern dass das, was sie tun, auch gefördert wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, noi abbiamo già immaginato addirittura dei programmi per far conoscere le opinioni di persone che, nei loro paesi, vengono definite scrittori dissidenti, in modo da promuovere la diffusione di idee liberali e democratiche. Il nostro obiettivo finale è quello di far conoscere tali idee proprio nei paesi da cui questi scrittori o questi giornalisti provengono.

È nostro compito diffondere i valori democratici al di là dei confini europei e credo che sia giusto farlo anche utilizzando la voce di scrittori e di giornalisti coraggiosi, che debbono essere protetti in Europa ma le cui idee devono essere conosciute anche nei paesi da cui sono fuggiti. Quindi in linea di principio sono d'accordo con tale impostazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – When we think of persecuted and threatened journalists, it is difficult not to mention the recent release of Alan Johnston in Gaza, which was welcomed by us all. Would the Commission agree, however, that a careful balance has to be struck in ensuring that terrorist organisations, such as Hamas, are not enhanced or rewarded for a role in delivering that which never should have happened, namely, the removal of the liberty of a brave journalist like Alan Johnston? Would the Commissioner care to comment on that?

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, è evidente che su questa impostazione l'Europa si è già espressa per voce dei Ministri degli esteri dell'Unione europea: la liberazione delle persone rapite è un dovere che diplomaticamente impegna l'Europa.

La liberazione di Alan Johnston è stato un atto da noi apprezzato ma, ovviamente, come Lei ha detto, nessuno ritiene di dover ricompensare Hamas che, come tutti sanno, è tuttora nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Ciò detto, è evidente che quello che a noi preme maggiormente è che vengano salvate vite umane e che i giornalisti possano svolgere la loro attività, anche in aree difficili e in zone di conflitto o ad alto rischio, altrimenti verrebbe meno la missione propria di un giornalista, che è andare anche dove è pericoloso e riferire quello che ha visto e sentito.

 
  
  

Segunda parte

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente.

Pergunta nº 29 do Stavros Arnaoutakis (H-0500/07)

Assunto: Risco de extinção das reservas de peixe no Mar Egeu

Segundo estudos científicos publicados, as reservas de peixe no Mar Egeu estão a diminuir perigosamente pondo as zonas de pesca em risco de esgotamento. Esta situação agrava-se com a não aplicação de medidas efectivas para a gestão sustentável das actividades da pesca, bem como pela utilização incontrolada de artes e práticas de pesca que danificam significativamente os ecossistemas das zonas de reprodução/renovação das reservas pesqueiras.

A Comissão Europeia tem a tarefa imediata de proteger esta região contra o desenvolvimento destes fenómenos, por um lado para manter pelo menos as reservas e por outro, para proteger os pescadores costeiros que vivem da pesca. Como tenciona a Comissão fazer face a esse grave problema?

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. I thank Mr Arnaoutakis for his question concerning the Aegean Sea and its fisheries resources. It will be recalled that the Council of Ministers adopted the proposed regulation concerning management measures for the sustainable exploitation of fisheries resources in the Mediterranean Sea in late 2006. That regulation consequently entered into force in January 2007. The Commission believes that the regulation represents a fair and vigorous response to the problems raised by the honourable Member as far as both demersal and small pelagic species are concerned. For other highly migratory species like bluefin tuna, the Community also recently adopted new legislation that will contribute to improving the conservation status of these stocks.

Let me underline here that establishing management measures is, however, not enough if adequate implementation and follow-up of the measures are not carried out. Both Member States and fishermen’s organisations have a fundamental role to play in this respect. The Commission will be very attentive to ensure proper enforcement of all the measures. It is for this reason that on 2 April 2007 I wrote to the Ministers of the Member States concerned to assess where we stand as regards the application of the regulation a few months after its adoption. My departments will continue to monitor the situation and the implementation by the Member States of the various provisions contained in that regulation.

In addition to Community measures that may be further complemented in the future, it is also fundamental to promote fisheries management measures in the framework of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), so that Mediterranean countries that are not members of the European Union can also contribute to the sustainability of marine living resources.

Active participation of Member States’ scientists in the proceedings of the GFCM Scientific Advisory Committee is an important way to achieve this. In the case of the Aegean Sea, it is primarily the responsibility of Greece and Turkey to ensure adequate scientific cooperation in order to provide sound scientific advice for fisheries management.

In order to facilitate and promote further scientific cooperation in the Mediterranean eastern basin, the Commission, together with Greece and Italy, is planning to support a new FAO regional project named EastMed.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για την απάντησή του και θα ήθελα να του καταθέσω ότι στο Αιγαίο, και μέσα στη Μεσόγειο γενικά, δραστηριοποιούνται αλιείς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών.

Ωστόσο οι Έλληνες και οι κοινοτικοί αλιείς της περιοχής υφίστανται όλους τους περιορισμούς και εφαρμόζουν τις κοινοτικές οδηγίες σε αντίθεση με τους αλιείς των τρίτων χωρών, που αλιεύουν χωρίς περιορισμούς και πολλές φορές ανεξέλεγκτα.

Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να δώσει μια άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό;

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Yes, as I said, the Commission can intervene directly with regard to the management of fisheries within Community waters, in particular involving Community fishers. In that regard I made reference specifically to the Mediterranean regulation, which has just come into effect and we are monitoring it closely in order to see that there is proper implementation.

Obviously the Mediterranean Sea, and your part of the Mediterranean Sea, involves third countries with whom we have relationships. With Turkey in particular there is the association relationship, and Turkey is also a candidate for membership. With regard to fisheries, we try to work closely with these third countries in other fora which are responsible for the management of fisheries in the Mediterranean, in particular the GFCM, which is the General Fisheries Commission for the Mediterranean. As regards highly migratory species there is ICAT, which is the commission that has responsibility for blue fin tuna, in particular, and swordfish. Here we are trying to work closely with third countries who are also members of these fora in order to push forward common regulatory measures. In that way we are trying to maintain and establish as level a playing field as possible.

Obviously it is essential that European Union take the lead, and therefore in establishing our own regulatory regime for fisheries in Community waters, we set the example and do our utmost to see to it that third countries with fishing rights in the Mediterranean adopt similar measures through GFCM or ICAT so that our fishers would not be prejudiced as a result of having more stringent fishing rules for the management of the fishery.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Wir haben in der vergangenen Woche in Ihrem Heimatland Malta von Problemen der küstennahen Fischerei in einem anderen Teil des Mittelmeers gehört. Gibt es hier spezielle Möglichkeiten, Programme und Strategien, um vor allem die küstennahe Fischerei und den Schutz der ansässigen Fischer in besonderer Weise zu fördern?

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Coastal fishing in the Mediterranean is a particularly sensitive issue, given the fact that the Mediterranean fishery is somewhat more specific than fisheries one would find in the North Sea, for example, which principally comprises mixed fisheries. Therefore, one cannot be as selective as one would like to be and the measures that apply in the Mediterranean are based more on technical measures than on setting total allowable catches and quotas.

However, having said that, the Mediterranean fisheries policy has introduced regulations, for the first time, that are quite tough in order to regulate Mediterranean fisheries and in particular coastal fisheries. There is a requirement on the part of Member States to draw up management plans for fisheries with regard to the coastal dimension and, in particular, measures relating to the types of gear used, as well as measures relating to minimum landing sizes.

We are now monitoring the implementation of this regulation, as I said in my reply to the question. This was adopted just at the end of last year and came into effect at the beginning of this year. The timeframes are being introduced during the course of this year and next year. I hope that within the timeframes set in the regulation, the Member States will have the necessary measures in place so that we will be able to have a much more sustainable fishery in the Mediterranean, especially with regard to coastal fisheries.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Συγχαίρω το συνάδελφο Αρναουτάκη για την ερώτησή του και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Ερωτώ όμως ποιοι είναι οι όροι εισαγωγής και εμπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αλιευμάτων από αλιείς τρίτων χωρών;

Η αυξημένη αλιεία σημαίνει και αυξημένη ζήτηση λόγω προσφορότερων τιμών. Δεν είναι μόνο ο τρόπος αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. The rules applicable to the importation of fish are regulated under the general provisions relating to WTO negotiations and the WTO regime. There are certain elements whereby, with regard to fisheries in particular, there is not total liberalisation and, therefore, there are certain measures to protect the Community industry. However, one needs to see how the discussions will unfold during the course of this year in order to see what further liberalisation concerning imported fisheries products will occur.

Having said that, however, it is important to underline that we will submit measures later this year to fight illegal fishing. Under these, if fish are caught by vessels operating under a third-country flag and those vessels cannot prove that the fish have been caught sustainably – in other words, within, for example, quota limits and within the parameters of the rules applicable in different regional fisheries management organisations, such as, in the case of the Mediterranean, the GFCM – then those fish will be considered illegal and authorisation will not be given for them to be landed in the Member State where they would have been landed. This would provide us with a very effective measure, which, I hope, will help us curtail the landing of illegally caught fish.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Pergunta nº 30 do Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0452/07)

Assunto: Protecção dos direitos da criança nas relações externas da UE

A comunicação da Comissão sobre uma estratégia europeia para os direitos da criança publicada a 4 de Julho de 2006 considera, no quadro da unidade temática "situação global" que cerca de 300.000 crianças combatem como soldados em mais de 30 conflitos armados em todo o mundo. Se bem que fosse desejável que a questão das crianças soldado estivesse resolvida e que as situações extremas de violação dos seus direitos tivessem diminuído, a imprensa internacional refere-se com frequência ao fenómeno de recrutamento de crianças soldado com exemplos concretos em África e na Ásia.

Como encara a Comissão, no âmbito das suas relações externas, o fenómeno da utilização de crianças soldado em operações militares? Que medidas concretas se propõe tomar para que o combate ao recrutamento militar de crianças seja uma prioridade da sua agenda política nas suas relações com os países que forçam as crianças a participar em operações militares? Como irá a Comissão encorajar a aplicação do Protocolo anexo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, para que os Estados respeitem a condição de se abster de recrutar pessoas com menos de 18 anos para receber instrução militar e participar em conflitos armados?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. The Commission not only thoroughly and strongly condemns the recruitment and the use of children in armed forces and groups, it is also actively contributing to a sustained international effort using all the available means in combating this phenomenon. And we are working actively, both at the policy level and also through our different funding instruments, to promote the rights of the child in armed conflict.

There are three levels here. One is the policy level. The European Union has established a particularly robust basis to work on these issues. Since 2003, several important policy documents have been adopted including the EU guidelines on children and armed conflict, the EU concept for support for this disarmament, demobilisation and reintegration and the checklist for integration of the protection of children affected by armed conflict into ESDP operations and, finally, the Commission communication towards an EU strategy on children’s rights from 2006.

Now, in our political dialogues with partner countries, we regularly raise issues related to children’s rights. For example, we raised with the Lebanese Government the ratification of the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child. We also urge states that have not yet done so to ratify and fully implement the statute of the International Criminal Court which classifies enlisting children as a war crime. And we have been financially supporting the recent revision of the Cape Town principle, resulting in February of this year in the adoption of the Paris principles. Furthermore, we also continue to work with and actively support the UN’s special representatives for children in armed conflict, UNICEF, OHCHR, UNHCR and other non-governmental bodies.

Secondly, we have made this issue a high priority in our assistance efforts at individual country level, for instance, with regard to projects on disarmament, demobilisation and reintegration programmes, for instance, in Sudan or with regard to prevention of child recruitment in Colombia or demobilisation, reintegration and prevention of recruitment of child soldiers. That has facilitated the demobilisation of more than 3000 children.

Finally, within the new European instrument for democracy and human rights, we have also earmarked an amount of EUR 6.8 million for 2007 to 2010, aiming to protect children’s rights in armed-conflict situations.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την απάντησή της. Θα ήθελα όμως να με πληροφορήσει ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις υποδοχής τέτοιων παιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. As I just said, we have quite a number of these different guidelines and we are implementing the guidelines that are there. I just mentioned, for instance, the EU strategy on the rights of the child. This is done first by political dialogue. Secondly, we are also helping them with their own strategies. That means we are working with the individual countries and we are also supporting financially the recent revision of the Cape Town principles. As I said, that resulted in the Paris principles and we are also officially expressing political support for those guidelines.

So we are trying to work on all the different fronts by helping the countries but by also using our own projects.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 31 do Bernd Posselt (H-0460/07)

Assunto: Estratégia para a região do Mar Negro

Qual é a situação da estratégia externa da UE para o desenvolvimento da região do Mar Negro, e que papel desempenham, nesse contexto, as questões relacionadas com os direitos humanos, a segurança e a política externa em matéria de energia?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. This is a question on the strategy of the Black Sea region. Beyond the three EU Member States, the Black Sea region comprises seven other countries covered by European Union policies: one is the neighbourhood policy, the pre-accession process in the case of Turkey is the second, and then we have the strategic partnership with Russia. These, and mainly the European neighbourhood policy, determine our strategy towards the region as a whole.

Promoting prosperity and stability is therefore one of our main goals, and we offer substantial cooperation programmes. Recently we have, as you know, put forward a Black Sea synergy initiative that has just been adopted under the German Presidency.

The region is of key importance to us, particularly for EU energy supplies – not only security of energy supplies but also diversification. We are also promoting a dialogue with all the Black Sea countries on energy security to provide a transparent framework for production, transport and transit, not only in a regional context but also to enhance our own energy security and supplies through diversification.

We are also working on upgrading the existing energy infrastructure and on promoting the development of new infrastructure in the context of a Caspian Sea-Black Sea-EU energy corridor. There are also all the human rights standards as set out by the Council of Europe and the OECE that also apply to all the Black Sea states. We therefore want to improve human rights standards, but we also want to support and strengthen democratic structures and civil society in particular. This is key.

Finally, security is the third point and, in particular, the ‘frozen conflicts’ that present a huge challenge. We hope that active EU involvement in ongoing efforts to address these conflicts will provide an opportunity to resolve them in the not too distant future.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Frau Kommissarin! Vielen Dank für die sehr ausführliche und umfassende Antwort. Ich habe noch zwei Ergänzungsfragen. Erstens: Wir beschäftigen uns am Donnerstag in einer Dringlichkeitsdebatte mit Transnistrien. Wie beurteilen Sie die Lage in Moldau?


Die zweite Frage bezieht sich auf das Spannungsfeld der drei südkaukasischen Staaten, wo ja in den letzten Tagen und Wochen viel stärkere Spannungen – so etwas wie Stellvertreterkonflikte – entstanden sind. Ist die Kommission hier vermittelnd aktiv?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Mitglied der Kommission. Zuerst zu Transnistrien und Moldau: Wir hatten erst vor kurzem einen wichtigen Dialog mit Präsident Voronin persönlich, und ich möchte Ihnen sagen, dass wir sehr eng mit Präsident Voronin zusammenarbeiten, selbstverständlich im Rahmen unserer Nachbarschaftspolitik.

Wir wissen, dass Gespräche zwischen Voronin und Präsident Putin stattgefunden haben, aber wichtig ist, dass dies in die 5+2-Gespräche, die wir führen, einmündet. Auf unserem Weg bemühen wir uns sehr, Moldau jede mögliche Unterstützung zu geben. Es gibt immer wieder Menschenrechtsfragen, die anzusprechen sind — das habe ich auch persönlich gemacht, sowohl in einem Brief an Präsident Voronin als auch direkt in unseren Gesprächen —, aber wir müssen dieses Land, das das ärmste Land in Europa ist, unbedingt unterstützen, und das tun wir auch mit unseren Programmen.

Was die Spannungen im Südkaukasus betrifft: Es ist richtig, dass es stärkere Spannungen gibt. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Lösung der Konflikte in Südossetien, Abchasien, aber natürlich auch Nagorno-Karabach nur möglich ist, indem man einen verstärkten, intensivierten politischen Dialog führt. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit den verschiedenen Sonderbeauftragten des Hohen Vertreters, und wir haben die Nachbarschaftspolitik in den Dienst der Schaffung des richtigen Umfeldes gestellt, um einen Lösungsansatz zu finden.

Während in Nagorno-Karabach eine Chance gegeben war, die der Präsident leider noch nicht genutzt hat, wobei wir aber alle hoffen, dass es vielleicht einen Durchbruch gibt, und während wir in Südossetien gewisse Verbesserungen erkennen, sehen wir auf der anderen Seite in Abchasien immer größere Probleme und müssen hier ganz besonders wachsam sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Frau Kommissarin, Sie haben in Ihrer Antwort auf die Frage des Kollegen Posselt eine Reihe von wichtigen Politikbereichen erwähnt. Ich möchte ein weiteres Thema ansprechen: Die Situation am Schwarzen Meer hat dazu geführt, dass wir nun auch dort eine wichtige Außengrenze der EU haben. Das wirft Fragen bezüglich der legalen ebenso wie der illegalen Grenzüberschreitung auf. Gibt es hier im Bereich der Visapolitik, der Immigrationspolitik, aber auch der Verhinderung der illegalen Immigration Möglichkeiten?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Mitglied der Kommission. Ich darf dazu sagen, verehrter Herr Abgeordneter, dass wir es hier mit verschiedenen Staaten zu tun haben. Zum einen handelt es sich um die neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien, die einen entsprechenden Beitrag zur gemeinsamen Formulierung der EU-Migrationspolitik leisten.

Aber wir haben natürlich auch andere Länder, wie z. B. das Bewerberland Türkei. Wenn es so weit ist und diese Frage als Kapitel abgehandelt wird, hat die Türkei den acquis zu akzeptieren und zu übernehmen.

Die Beziehungen zu einigen dieser Länder sind Teil der Nachbarschaftspolitik, und hier nehmen wir vor allem zwei Bereiche in Angriff: auf der einen Seite gewisse Visaerleichterungen, auf der anderen Seite aber auch die Frage der Rückübernahmeabkommen, um der illegalen Migration vorzubeugen bzw. sie so weit wie möglich zu stoppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Aš norėjau paklausti dėl Bulgarijos Kozlodujaus 3 ir 4 bloko uždarymo. Nors taip buvo įsipareigota Stojimo sutartyje, kaip jums atrodo, ar, dabar esant tokiai energetinei situacijai Europoje ir pasaulyje, tikslinga uždaryti ekonomiškai veikiančią, gerai veikiančią ir saugią elektrinę arba jos blokus?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. I would say that this is one of the important reasons for having this Black Sea synergy cooperation and for having the Economic Council of the Black Sea as the instrument for bringing this cooperation forward. We would like to see, on the one hand, our partner countries, the neighbourhood countries and, on the other hand, our own Member States, working closely together with the candidate country, that is Turkey, but then particularly also with the strategic partner, i.e. Russia.

We are at the very beginning of this new policy and I think this policy has to grow. There was a very important meeting in Istanbul which I hope henceforth will provide the opportunity for intensifying and deepening our cooperation. However, I think that it is too early to make an assessment just now. Now is the time to go forward and see what we can achieve, but this is clearly the intention.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 32 do Evgeni Kirilov (H-0479/07)

Assunto: A situação das enfermeiras búlgaras e do médico palestiniano na Líbia

Poderá a Comissão informar sobre a actual situação das enfermeiras búlgaras e do médico palestiniano na Líbia, na sequência da recente visita da Comissária Benita Ferrero-Waldner e do Ministro alemão dos Negócios Estrangeiros Frank-Walter Steinmeier a este país? Poderá a Comissão retirar algumas conclusões desta situação e apresentar uma análise política da forma como as negociações com as autoridades líbias deverão continuar a ser conduzidas?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. Mr President, the case of the Bulgarian and Palestinian medical personnel is one of my top priorities. During the visit to Libya, together with Foreign Minister Steinmeier, who was at that time the President-in-Office of the Council, we recorded progress in the discussions with the Libyan authorities and with the representatives of the children’s families. It appears that we are now getting closer to finding a solution based on human solidarity that might produce results.

The families and the Government have been constructive, and we have confirmed our readiness to take into consideration continuing the Benghazi Action Plan in favour of the children and, in particular, in favour of the Benghazi Centre for Infectious Diseases and Immunology.

Now we are waiting for the verdict of the Supreme Court that is expected tomorrow, on 11 July, but this will not be the end because another step is planned before the Libyan High Judicial Council.

We are in very close contact with the Libyan authorities and of course we hope that there will be a positive outcome to the story, but we are not there yet.

 
  
MPphoto
 
 

  Евгени Кирилов (PSE). – Г-жо комисар, благодаря на Вас и на немското председателство за огромните усилия, които положихте.

Вие, г-жо комисар, характеризирате тези преговори като деликатни. Обикновено често казвате така. Всъщност търпение и деликатност проявява Европейската комисия. Либийският режим, който не иска да търси истинската причина за СПИН-епидемията до този момент, не проявява деликатност и си е намерил за тази цел дългосрочни заложници. Той драстично нарушава човешките права на европейски граждани вече 8 години и развива удобната му теза за независимото либийско правосъдие. А то е толкова независимо, колкото например са либийските медии, които за този период не посмяха нито един път да представят другата гледна точка, за разлика от българските и европейските медии.

Попитах Ви за политическата оценка, защото този процес е политически. Логично е за утрешното заседание на съда в Либия и неговото решение, както и за всички решения до сега, либийските власти да носят отговорност. Бих желал да Ви попитам: „Имате ли алтернативен план за действие (председателят се опитва да го прекъсне.), ако Либия продължи да използва преговорите за удължаването на агонията на медицинските сестри и палестинския лекар?“

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. I would like to say that I am for the first time hopeful that there might be positive movement. But for the moment we are not yet there, as I said. We do not want to have a plan B because we really want to work for what we have been trying to do: help the Bulgarian nurses and the Palestinian medic find their freedom again.

The next days will be crucial. We will be very attentive and we have offered the Libyan authorities the opportunity of really having a mid-term plan for working towards a Benghazi centre that will not only be a centre for the town, but will also be a regional centre and a centre for HIV/AIDS treatment for that part of sub-Saharan Africa.

So let us hope and let us work together in order to find a good solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – This case really is an outrageous one. My colleague, David Martin, was one of the first to raise this issue in the last Parliament, before 2004. Yet we are still here. The Libyan Government has to recognise that this has threatened to sour relations permanently between the EU and Libya, which is a great pity given that Libya has just come out of the cold. I welcome your proposal for a Benghazi centre. I hope the decision tomorrow is the right one. If not, I hope that the High Judicial Authority will be able to make the right decision. But if not – and I understand you do not want a plan B now – will you come back to us with further proposals for action if we do not get the right decision in the last two opportunities we have?

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. I would like to say again that the Libyan authorities see more and more that they too would like to have good relations with the European Union. I think they have understood how important it is to get out of isolation and, and that this case is still an obstacle.

Tomorrow the Supreme Court will most probably come forward with its verdict, but we also know – and I think it is important to emphasise this – that this will not be the end of the road. There will still be the political decision of the High Judicial Council.

If there is no solution, we will certainly come back and we will have to see what has to be done. But as I said before, I have a cautious optimism this time. Let us hope, let us not only cross our fingers but work together as much as we can. And this is what we will do right up to the last minute. I can assure you of that.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – Pani Komisarz! Chciałbym poprosić, aby uniknąć sytuacji, w której Unia Europejska wzorem Stanów Zjednoczonych będzie płacić haracz, jak ten, który swego czasu wymagany był przez pułkownika Kadafiego w zamian za wypuszczenie pielęgniarek i lekarza, kiedy to żądano pieniędzy, wysokiej stawki za uwolnienie ofiar. Nie powinniśmy do tego dopuścić.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. I do not want to go into any details of what we are talking about with the Libyan authorities. However, I can assure you that there is no ransom to be paid. Our sole strategy from the outset has been to say that there is solidarity with the Libyan people, and especially with the children that have been affected. There is also solidarity with their families. We also think it is sometimes a possibility to convert a risk or a difficult situation into a chance. The chance could be that this Benghazi Centre could not only be a centre for treating those children and their families, but also a centre of excellence in the future for the region, and even maybe for a part of sub-Saharan Africa. I can absolutely assure you there is no ransom being paid.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 35 do Georgios Papastamkos (H-0453/07)

Assunto: Energia nuclear na região dos Balcãs

Que projectos foram transmitidos á Comissão relativos à construção de novas centrais nucleares nos Estados-Membros da UE da península dos Balcãs e, de um modo geral, do Sudeste da Europa? Dado o gradual encerramento dos reactores da central de Kozloduy e a simultânea construção em Belene, construção, como se apresenta a carta energética da região? Tendo em conta as reservas suscitadas pelo historial de intensa e forte actividade sísmica da região, considera a Comissão que a energia nuclear seja a solução estratégica correcta e responsável para resolver as necessidades em energia dos países da região?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. With respect to the region in question, there is one notification on the construction of a new nuclear power plant and one commitment on closure. On 27 February of this year, Natsionalna Elektricheska Kompania (National Electric Company) notified the Commission, under Article 41 of Euratom, of its investment project. The notification concerns the construction of a new third-generation VVER-1000 nuclear plant in Belene (Bulgaria).

The closure of units three and four of Kozlodui nuclear power plant, as an integral part of Bulgaria’s Treaty of Accession to the European Union, is also happening. The Commission, in its role as Guardian of the Treaties, will oversee the correct implementation of the relevant clauses of this Treaty. The closure of these units should not cause major energy supply concerns. The Community assistance for decommissioning, based on the Treaty of Accession, also covers measures consequential to the closure of the reactors in the field of replacement capacity, energy efficiency and supply actions.

In addition, in the opinion of both the Commission and the World Bank, new base load investments are needed throughout the whole region. However, there are no particular structural problems in generation at present.

The Commission has consistently underlined that it is for each Member State to decide whether or not to rely on nuclear power for the generation of electricity. Should Member States decide to invest in new nuclear power generation, the Commission will exercise available powers to ensure that new investment projects meet the highest standards of safety, security and non-proliferation, as required by the Euratom Treaty.

On the seismic issue, pursuant to Article 37 of Euratom, Bulgaria is required to provide the Commission with general data relating to the plan for the disposal of radioactive waste. This will apply to the new nuclear power plant in Belene. The submission of this data is due at least six months before any discharge authorisation of radioactive effluents is granted by the Bulgarian competent authorities. On the basis of this data, and after consultation of the Article 31 Group of Experts, the Commission will deliver an opinion. The latter will check whether the implementation of the plan, both in normal operation and in the event of accident, is liable to result in a radioactive contamination of the water, soil or air space of another Member State. As the Commission review also covers accidental scenarios, the general data to be provided by Member States should contain information on the degree of seismic activity in the region, on probable maximum seismic activity and on the designed seismic resistance of the nuclear installation.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για την απάντησή του.

Κύριε Πρόεδρε, συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την τραγωδία του Τσερνομπίλ, με ανυπολόγιστο αριθμό περιπτώσεων άμεσου ή έμμεσου αργού θανάτου. Ούτε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ούτε η Επιτροπή έχουν δώσει στη δημοσιότητα αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με αυτή την τραγωδία.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Ελβετία μια μελέτη με τη βραχυγραφία Pegasos που συνδέει το σεισμικό κίνδυνο με την πυρηνική ενέργεια. Η μελέτη αυτή είδε το φως της δημοσιότητας στη Neue Zürcher Zeitung.

Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία πιθανοτήτων ανάλυσης σεισμικού κινδύνου; Αυτά τα στοιχεία περιμένουμε και όχι το αν κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να έχει ή να μην έχει πυρηνική ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. According to the Euratom Treaty, we must deliver an opinion. We definitely will require all the necessary data from the companies which would like to build the nuclear reactor and, in our opinion, we will give the matter due thought on the basis of the information that we receive from the authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Sehr geehrter Herr Kommissar, es liegen noch immer zwei Richtlinien beim Rat, die sich mit der Entsorgung beschäftigen. Ich glaube, dass diese Richtlinien, die von der Kommission vorgeschlagen und vom Parlament stark unterstützt wurden, jetzt endlich einer Weiterbehandlung bedürfen. Sehen Sie eine Chance, dass mit der Liberalisierung des Energiemarkts auch die Konditionen für die Endlagerung und die Dekommissionierung gemeinsamen Standards unterworfen werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. Unfortunately, I do not see the link with liberalisation and how it would influence the position of a Member State. A much stronger instrument of influence is the high level group on the treatment of safety and nuclear waste, because this is the way to proceed and to gather together all the member countries – those that have nuclear power and those that do not – and to really push these issues forward. The liberalisation of the market will not have any effect, because nuclear energy is a part of national energy mix and each country would like to make its own decisions.

It is a highly sensitive political issue, so I believe that market liberalisation will have no influence on this type of decision. Countries that normally oppose the use of nuclear power will not change their mind. Those countries that use nuclear power continue to use it. Therefore, I believe that the best way to promote the directive is to work in a high level group of all 27 Member States and, in this way, to establish a broader consensus on establishing higher nuclear safety standards and better treatment of nuclear waste.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Norėjau pasiteirauti apie galimybę sukurti Juodosios jūros dimensiją. Turime Šiaurės dimensiją, į kurią sėkmingai buvo įtraukta Rusija ir laikomasi susitarimų (kartais Rusija jų nesilaiko). Ar galima būtų šiuos Šiaurės dimensijos elementus panaudoti Juodajai jūrai ir tuo pačiu turėti kompleksinį požiūrį į visas problemas?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. The main reason for closure was doubt about safety levels. It was well debated during the whole pre-accession strategy, and a decision was taken by the Bulgarian authorities based on the safety evaluation. The closure is not about supply or lack of it, but about safety. That is why I believe there is no way we can compromise on this. If it was for any other reason, such as excess of power – but it was not, it was only for safety reasons, recognised by Bulgarian authorities when they subscribed to the Treaty. Moreover, this Treaty has been ratified in all the Member States, meaning that not only have the governments that signed it made an obligation, but this obligation has been endorsed by the citizens of all other Member States. In my opinion there is no new data that would allow us to come back to this decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 36 do Dimitrios Papadimoulis (H-0474/07)

Assunto: Manutenção das reservas de combustíveis na Grécia

A Comissão grega da concorrência, com a sua decisão 334/V/2007 adoptada depois de examinar o mercado dos produtos petrolíferos, apresentou uma série de medidas e propostas em que é feita uma referência particular à manutenção das reservas. A Comissão grega da Concorrência já tinha, numa consulta pública, constatado problemas com o regime de manutenção das reservas: "Com o actual regime jurídico de manutenção de reservas de segurança, impedem-se, de facto, as importações de produtos petrolíferos e, portanto, a concorrência a nível da refinação é limitada às duas unidades de refinação locais. Isto acontece porque não enfrentam fortes pressões da concorrência dos preços (inferiores) de importação, o que faz com que as duas refinarias locais cobrem preços às empresas de comercialização de combustíveis na Grécia mais elevados que nos outros Estados­Membros da UE apesar do baixo custo do petróleo bruto de que beneficiam as companhias de refinação locais".

Adoptou o governo grego as medidas propostas pela Comissão grega da concorrência? Como comenta a Comissão o regime de manutenção de reservas em vigor e as soluções propostas? Tenciona a Comissão fazer diligências junto do governo grego para que adopte as propostas supra, e outras, para reforçar a concorrência?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. The existing EU legislation leaves it up to Member States to decide the system of stock maintenance. The EU legislation imposes certain obligations on stock levels. It does impose requirements on internal arrangements to keep those stocks apart from some general conditions which apply to stockholding arrangements such as the principles of fairness, non-discrimination and transparency.

On the basis of the information provided by the Greek authorities, the European Commission considers for the time being that there is no evidence to justify an infringement procedure in relation to the stockholding arrangements undertaken in relation to the directive.

Taking the above into consideration, the Commission will continue to monitor regularly the level of stocks held in Greece in order to ensure levels required by EU legislation. At the same time, the European Commission would like to point out that in 2001 the European Court of Justice decided that a stockholding arrangement in Greece, not regulated by the above-mentioned directive, breached Article 28 of the European Community Treaty on the free movement of goods. The case was closed after the Commission was informed that the Greek authorities complied with the judgement of the Court of Justice.

However, if there are new elements which would amount to a breach of Article 28, such as banning or inhibiting imported goods, the European Commission would examine this new detailed information.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Επίτροπε, τα νέα στοιχεία είναι οι προτάσεις της ίδιας της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λέει ότι τα σημερινά υψηλά επίπεδα αποθεμάτων που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία στην πράξη απαγορεύουν τις εισαγωγές έτοιμων προϊόντων και διευκολύνουν ολιγοπωλιακές καταστάσεις, καθώς κυριαρχούν δύο εταιρίες διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές προ-φόρων για τα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ερώτημα είναι: Θα κάνετε μία παρέμβαση προς τις ελληνικές αρχές για την εφαρμογή αυτών που προτείνει η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ή προτιμάτε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου;

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. The Commission carries out its duties very responsibly, and we really monitor the level of stocks and the arrangement. At this stage, we have no evidence that Greece is in breach of legislation on stocks. If we receive new information that Greece is in breach of that legislation, we will launch infringement proceedings immediately. At the same time, it would be wrong to equate stocks with higher prices, because stocks have a very minimal influence on the price level of petroleum products.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 37 do Justas Vincas Paleckis (H-0480/07)

Assunto: Oleoduto "Družba"

Em Julho do ano passado, a Rússia suspendeu o fornecimento de petróleo à Lituânia e à Letónia através do oleoduto "Družba". Desde há quase um ano que não temos quaisquer informações oficiais sobre os motivos da suspensão e as perspectivas de os fornecimentos serem retomados. A Rússia apresenta como justificação o facto de estar ainda em curso o estudo económico e técnico sobre a reparação do oleoduto "Družba", no termo do qual se verificará se é rentável para a Rússia reparar o oleoduto ou se deve ser construído um novo oleoduto Unečia – Velikije Luki – Primorsk. Segundo os peritos, o Governo russo tomou já a decisão política de renunciar ao oleoduto "Družba", dado que o novo oleoduto ofereceria à Rússia a possibilidade de não ter de fazer transitar o petróleo através de território bielorrusso e polaco para, em vez disso, o transportar directamente para a União Europeia através do porto de Primorsk, no Mar Báltico. Tal contradiz a estratégia da UE de transportar menos petróleo por via marítima, a fim de evitar as consequências ecológicas negativas, e terá consequências significativas para o aprovisiomento de petróleo de oito Estados, entre os quais se contam seis Estados-Membros da UE, a saber, a Lituânia, a Polónia, a Hungria, a Eslováquia, a República Checa e a Alemanha.

Em Março, os Chefes de Estado e de Governo da UE declararam que o objectivo da política energética era garantir a segurança do abastecimento dos Estados-Membros da UE com fontes energéticas e a diversificação da respectiva infra-estrutura. A desactivação do oleoduto "Družba" significará um malogro claro desta política europeia. Que medidas concretas pensa a Comissão adoptar para obviar a esta situação? Quais são os prognósticos e as recomendações da Rede dos Correspondentes de Segurança Energética (NESCO)?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. Since the beginning of the disruption of oil supplies via the Druzhba pipeline, the European Commission has asked the Russian side to provide transparency and information about envisaged steps to remedy the situation. This transparency was repeatedly requested by letter and in several bilateral meetings up to the highest level, including the last EU-Russia Summit in May of summer this year. The Commission notes the resolution of the Russian Government of 21 May 2007 to go ahead with the preparation for the construction of a pipeline from Unecha to the Primorsk terminal on the Baltic, a development which could presumably lead to reduced deliveries via the Druzhba pipeline.

The possibility of further increases in oil exports via Primorsk underline the importance of a strong legislative framework for maritime safety and environmental risks related to the tanker traffic and effective implementation of that framework. The Baltic Sea is a focus of particular attention, its establishment of traffic lines, monitoring of single hub tanker traffic by the European Maritime Safety Agency – EMSA. In the dialogue on transport, it has been agreed that maritime safety is one of the most important subjects.

The Commission considers that pipeline transport of oil is preferable to tanker transport when there is maritime safety or environmental risks. Such risks need to be taken into account by investors and promoters. In March 2007 the European Council endorsed an energy policy for Europe containing an extensive action plan which sets out the strategy. The strategy should be assessed as a whole. Security of supply should be achieved by advances in several parts of the action plan, notably the establishment and functioning of the internal energy market and solidarity arrangement between the Member States within the market. These also include the diversification of energy, making an effort in terms of energy efficiency and last, but not least, work towards a strong single voice in external energy relations.

The network of energy security correspondents set up in May has just started preparing its work but it will be a very good instrument in the future in assessing the external supply risks.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Thank you, Commissioner, for your comprehensive answer. In Lithuania, the people and also the government very much appreciate the efforts of the Commission but, nevertheless, the Druzhba pipeline does not function. I am afraid to say that the Russian side is not willing to cooperate. What is the role of the Network of Energy Security Correspondents in this story?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. As for the Druzhba pipeline there is no other instrument that continues to keep this question on the agenda. Nesco really cannot help: its role is to prevent or anticipate the disruption of supplies and it therefore cannot provide the necessary information.

We are not asking too much. We need clear data and commitments. Will they use the pipe? If so, when do they expect to use it? We are not asking for secret data. We are just asking normal questions that good neighbours should exchange because it is not related to security of supply. We are saying that it is a good idea to use the pipeline because it stops congestion on the seas and diminishes environmental risks.

We are all hoping that the pipeline will be back in use as soon as possible and, if necessary, we would be willing to provide whatever support was necessary. Therefore, Nesco has a very limited role in this because it is an instrument for alleviating supply risks.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Kommissar, wir haben bei verschiedenen Pipelines Koordinatoren eingesetzt, die sich um diese Pipelines kümmern. Glauben Sie, dass es auch für die Druschba-Trasse eine gute Lösung wäre, einen Koordinator zu benennen?

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission. For oil, we have not, so far, had trans-European energy networks. I would say it is high time to reconsider this because we have undervalued supply risks concerning oil. So we should bring oil back into our energy debate in this House, as well as in the Council and in the Commission.

We are now preparing a study evaluating all the risks of oil supply, which parts of the world we get it from, what role is played by congestion, where the risks come from etc. I believe at some stage we should move to promote particular projects. One very obvious oil project where we would like to promote development is the reversal of the flow of the Odessa-Brody-Płock-Gdańsk pipeline because it brings oil from the congested Black Sea region to its markets. This is a project I can already mention where I would envisage the need for such a coordinator, but today the legal framework does not apply to oil.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (ver Anexo).

O período de perguntas está encerrado.

(A sessão, suspensa às 19h10, é reiniciada às 21 horas).

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO MAURO
Vicepresidente

 
  

(1) JO L 136 de 30.4.2004, p. 34.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)

18. Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (debates)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Michael Cramer, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (2006/2213(INI)) (A6-0219/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE), Berichterstatter. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei den Schattenberichterstattern für die Zusammenarbeit beim ersten Eisenbahnpaket bedanken.

Grundsätzlich kann man sagen, das erste Eisenbahnpaket war ein voller Erfolg. Die Öffnung der Netze in Europa für den Eisenbahngüterverkehr hat sich bewährt. Besonders gut abgeschnitten haben dabei die Länder, die sich schon frühzeitig darauf vorbereitet haben und nicht erst abgewartet haben, wann denn die Netze geöffnet werden. So konnte Deutschland den Güterverkehr auf der Schiene um 25 % steigern, die Niederlande nach Öffnung der Netze um 42,5 %, und das Vereinigte Königreich und Polen konnten ihren Anteil auf der Schiene um 60 % steigern – beim Vereinigten Königreich allerdings auf niedrigem Niveau. Das kommt der Umwelt zugute, und das kommt dem Verkehr in Europa zugute!

Die Länder, die sich nicht darauf vorbereitet haben, die bis zum letzten Moment gewartet haben, schnitten nicht so gut ab. Beispielsweise musste Frankreich, das erst zu Beginn dieses Jahres seine Netze im Güterverkehr geöffnet hat, im selben Zeitraum einen Rückgang des Güterverkehrs auf der Schiene um 28 % verzeichnen. Die Güter werden heute vermehrt auf der Straße befördert. Das passt nicht in die klimapolitische Landschaft!

In meinem Bericht gehe ich auch darauf ein, dass sich der modal split insgesamt nicht geändert hat. Das liegt natürlich daran, dass wir zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern keine fairen Rahmenbedingungen haben. Wir haben eklatant unfaire Rahmenbedingungen! Wir können auch sagen, der Verkehr in Europa ist zu billig, nur der umweltfreundliche Verkehr auf der Schiene ist zu teuer.

Und wir haben auch eine unfaire Förderpraxis: Etwa 95 % der gesamten Ko-Finanzierung der EU im Verkehrssektor gehen in den Straßen- und nicht in den Schienenverkehr, wie in Sonntagsreden immer gefordert und behauptet wird! Deshalb bin ich sehr froh, dass wir im Ausschuss Einigkeit darüber erzielen konnten, dass in Zukunft 40 % der Mittel, die für den Verkehrssektor ausgegeben werden, in die Schiene fließen sollen. Es kann nicht sein, dass unsere Anstrengungen durch eine fehlerhafte Finanzierungspraxis konterkariert werden.

Die unfairen Rahmenbedingungen können sich auch so darstellen, dass uns die EU z. B. eine verbindliche Schienenmaut vorschreibt, die für alle Lokomotiven auf allen Strecken gilt und in der Höhe unbegrenzt ist. Auf der Straße hingegen haben wir eine in der Höhe limitierte Straßenmaut, die freiwillig ist, die von den Mitgliedstaaten erhoben werden kann oder auch nicht, und die nur auf Autobahnen und nur für LKW ab 12 Tonnen gilt. Das ist unfairer Wettbewerb, und das muss sich ändern, sonst hat die Schiene keine Chance!

Einige der neuen Mitgliedstaaten machen zum Beispiel Folgendes: Sie erheben eine sehr hohe Maut auf die Güterverkehrsleistung auf der Schiene. Die acht höchsten Schienenbenutzungsgebühren werden in den neuen Mitgliedstaaten erhoben. Gleichzeitig wird mit dieser hohen Maut der Personenverkehr subventioniert, der kaum oder gar keine staatliche Subventionierung erhält, und auf der Straße können die Güter abgabenfrei befördert werden. Das ist ein Modell, um den Verkehr von der Schiene auf die Straße zu verlagern – genau das Gegenteil von dem, was der zuständige Kommissar, was die EU immer behauptet, tun zu wollen.

Wir wollen also einen fairen Wettbewerb. Dieser faire Wettbewerb ist aber noch nicht vollständig. Denn gerade diejenigen Eisenbahnunternehmen, die nicht auf eine lange staatliche Tradition zurückblicken können, fühlen sich in Europa immer wieder behindert. Dazu gibt es beispielsweise Beschwerden, dass der Netzzugang oder eine günstige Trasse nicht gewährt werden kann, weil diese schon an die konzerneigene Bahn vergeben wurde, dass ihre Wünsche nicht befriedigt werden können, weil zuvor von den staatlichen Unternehmen eine Weiche ausgebaut oder ein Überholgleis demontiert wurde, dass ohne Grund Langsamfahrstellen verordnet werden, damit die Wünsche der neuen Güterverkehrsunternehmen nicht erfüllt werden können, dass die Trassenpreise drastisch erhöht werden, wenn staatliche Eisenbahnunternehmen an ein anderes Unternehmen verkauft wurden, dass Quersubventionierung nicht verhindert wird, dass nichtstaatliche Unternehmen oft höhere Energiepreise bezahlen als Konzerntöchter.

Sie sehen, trotz unseres Erfolges ist noch viel zu tun! Denn insgesamt hat sich in Europa der modal split zwischen Straße und Schiene nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Aber eines können wir sagen: Mit dem ersten Eisenbahnpaket ist der Niedergang gestoppt worden. Damit es aufwärts geht, brauchen wir nun faire Rahmenbedingungen für den Eisenbahnverkehr in Europa!

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je me réjouis que le Parlement européen se soit saisi du rapport de la Commission sur la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire du 3 mai 2006, et je voudrais remercier particulièrement M. Cramer, l'auteur du rapport, pour son travail tout à fait sérieux et solide.

L'enjeu de la politique ferroviaire européenne est de mettre en place un cadre réglementaire qui encourage les nouveaux investissements et la fourniture de services de transport compétitifs dans un espace ferroviaire commun. La création de cet espace ferroviaire commun requiert la transposition pleine et correcte des dispositions communautaires. Dans son rapport de 2006, la Commission avait identifié les conditions à remplir pour relever le défi: je rappellerai les plus importantes.

Premièrement, la restructuration des entreprises historiques doit être achevée. Elle doit se faire dans le respect des conditions de séparation comptable et de neutralité des fonctions essentielles telles que l'allocation des capacités et la tarification. Deuxièmement, les principes qui sous-tendent la tarification de l'infrastructure ferroviaire doivent être établis en prenant en compte la tarification des autres modes de transport. Cela doit s'inscrire dans une stratégie globale favorisant une concurrence équitable des modes, et donc le développement durable. Troisièmement, le bon fonctionnement des organes de contrôle et de sécurité exige que ces mêmes organes soient dotés des ressources financières et humaines nécessaires. Ces organes doivent jouir d'une indépendance réelle.

Le Parlement européen reprend largement les priorités d'action qui ont été identifiées par la Commission. Ces priorités mettent en avant les conditions de concurrence intermodale et intramodale, ainsi que les règles régissant la séparation entre infrastructure et exploitation.

S'agissant des conditions permettant une concurrence intermodale, la Commission veut créer un cadre concurrentiel juste et équilibré. Dans votre rapport, Monsieur Cramer, vous évoquez une concurrence plus équitable entre modes de transport, notamment par le biais de l'internalisation des coûts externes du transport routier. Lors de l'adoption de la directive Eurovignette, j'ai pris l'engagement de soumettre, en juin 2008, une méthodologie pour l'internalisation des coûts externes. Eh bien, cet engagement sera tenu!

Quant aux conditions de concurrence intramodales, je soutiens votre position en faveur du déploiement rapide du système européen de signalisation ERTMS/ETCS et de la réduction du niveau de bruit des wagons. Sur ce dernier point, à savoir les nuisances sonores, je présenterai une communication de la Commission sur les mesures à prendre.

Nous sommes d'accord aussi concernant les infrastructures. C'est la priorité à donner pour promouvoir une bonne performance du transport ferroviaire de fret. Au mois d'octobre, je proposerai à la Commission une communication sur un réseau ferroviaire axé sur le fret en Europe. Ce document présentera un plan d'action qui couvrira les principales suggestions de votre résolution.

Enfin, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'une stricte neutralité des fonctions essentielles pour réussir la politique d'ouverture des marchés et le renforcement de la concurrence. Votre rapport décrit les effets positifs de l'ouverture sur la performance du fret ferroviaire dans les pays membres qui ont ouvert les marchés les premiers.

Enfin, je voudrais vous rappeler combien la Commission entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les États membres mettent effectivement en œuvre les dispositions des paquets ferroviaires. Et s'il le faut, nous ouvrirons des procédures d'infraction. Un marché européen ne peut se développer que si le cadre réglementaire est cohérent sur l'ensemble du territoire européen. L'accès non discriminatoire aux services annexes au transport ferroviaire, par exemple dans les gares de triage, est essentiel pour le bon fonctionnement du marché ferroviaire. Mes services évaluent également des options en vue d'une refonte de la législation du premier paquet ferroviaire sur ce point, ce qui nous conduira à une refonte du code ferroviaire européen l'année prochaine.

Voilà ce que je voulais dire en réponse à M. Cramer, que je remercie une nouvelle fois. Je veux bien sûr lui confirmer que l'intention de la Commission et du commissaire que je suis est bien, en effet, de tout faire pour que le transfert modal au bénéfice du ferroviaire soit aussi important que possible dans les années qui viennent.

Je vais à présent écouter, Monsieur le Président, les parlementaires avec beaucoup d'attention, pour pouvoir leur répondre en conclusion du débat.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Cramer, dass Ihr Bericht bei mir nicht immer und überall Begeisterung hervorgerufen hat, wissen Sie. Darüber brauchen wir uns heute nicht zu unterhalten. Es fehlt die Ausgewogenheit, und es fehlt die Praxisnähe.

So waren darin viele Regelungen enthalten, denen ein inhaltlicher Zusammenhang zur Implementierung des ersten Eisenbahnpaketes fehlt. Aus diesem Grund haben wir – unser Obmann, Herr Jarzembowski und ich – zwanzig Änderungsanträge eingebracht, von denen allein elf auf die Streichung kompletter Absätze abzielen. Die Abstimmung im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr verlief dann zu meiner Zufriedenheit.

Wichtige Punkte sind zum einen die Aufforderung an die Kommission, unverzüglich gegen diejenigen Mitgliedstaaten vorzugehen, die das erste und das zweite Eisenbahnpaket noch nicht fristgerecht umgesetzt haben. Zum anderen war es uns wichtig, dass bei der Frage der Finanzierung des weiteren Ausbaus der europäischen Verkehrswege vor allem die dreißig prioritären Projekte der Transeuropäischen Netze vorrangig gefördert werden sollen. Bedauerlicherweise konnte die komplette Streichung des Absatzes „Regulierung der Trennung von Netz und Betrieb“ nicht durchgesetzt werden. Ich lehne eine Einschränkung der Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Organisationsmodellen strikt ab. Wir benötigen fundierte Erkenntnisse. Wir müssen wissen, welche Vor- und Nachteile eine solche Trennung tatsächlich mit sich bringt. Wir brauchen heute noch Flexibilität für die Eisenbahnunternehmen. Deswegen haben wir eine getrennte Abstimmung beantragt.

Ich möchte noch kurz etwas zur Problematik der der „Gigaliner“, also der überlangen 60-Tonnen-LKW, sagen. Wir werden morgen bei der Abstimmung über diesen Bericht, der ja das Eisenbahnpaket zum Inhalt hat, Ihrem diesbezüglichen Änderungsantrag, Herr Cramer, nicht zustimmen können. Ich teile aber uneingeschränkt die Auffassung, dass Güter auf die Schiene gehören. Deswegen mag das widersprüchlich sein, aber ein Änderungsantrag zum Thema Gigaliner hat in diesem Bericht nichts zu suchen. Wir werden das beim Bericht Ayala Sender diskutieren. Dort wird dann auch Zeit für die Debatte sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, au moment où nous dressons le bilan du premier paquet ferroviaire, force est de constater que nous sommes encore loin du compte. Malgré les progrès accomplis, et notamment le fait d'avoir enrayé un déclin qui semblait inéluctable, la part modale du rail reste encore trop faible. C'est d'autant plus regrettable qu'en ces temps de dérèglement climatique, le choix du rail voit sa pertinence chaque jour confirmée par l'actualité.

Les raisons de ce bilan en demi-teinte, nous les connaissons: on a trop misé sur l'ouverture, dont il ne faut certes pas nier les apports, sans se préoccuper assez des obstacles techniques, en particulier le manque d'interopérabilité, sachant que celle-ci aurait dû accompagner l'ouverture au fur et à mesure, au lieu de la suivre de loin en loin.

Cette situation tient probablement au fait que libéraliser ne coûte en général pas grand chose aux États, tandis qu'harmoniser est une autre affaire. Aujourd'hui, au moment même où l'on recommence enfin à s'attaquer aux problèmes d'interopérabilité, il me paraît donc inquiétant que, sous couvert de comodalité, les objectifs de transfert modal vers le rail, notamment, passent au second plan. Au lieu de revoir les objectifs à la baisse, il aurait fallu revoir les moyens intellectuels autant que financiers à la hausse.

J'espère que ce rapport contribuera donc à rappeler le chemin qu'il nous reste encore à parcourir pour redonner au rail la place qu'il mérite.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, comme vous l'avez souligné avant moi, le premier paquet avait pour objet de jeter les bases d'un espace ferroviaire européen intégré et, par une modernisation du réseau, d'encourager le report du transport de marchandises de la route vers le rail, de manière à réduire la production de CO2 et aussi, bien évidemment, tous les engorgements routiers dont souffre notre Europe. Je souhaite remercier mon collègue M. Cramer pour son rapport d'initiative qui établit un bilan complet de la mise en œuvre du premier paquet, sans omettre de souligner toutefois tous les éléments qui affectent les performances du rail et tous ceux qui freinent la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés.

Il convient de souligner en premier lieu, en effet, que l'ouverture du réseau ferroviaire, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité, a permis une augmentation largement significative du transport de marchandises, en tout cas globalement au sein de l'Union européenne, et des petites entreprise ferroviaires ont également pu s'intéresser à des niches jugées peu rentables par les opérateurs historiques.

Je me réjouis que le rapport mette également l'accent sur le système actuel de tarification en ce qui concerne l'utilisation de l'infrastructure, qui ne permet pas la mise en place d'une concurrence loyale entre les différents modes de transport de marchandises. Je pense qu'il est indispensable, aujourd'hui, de parvenir le plus rapidement possible à une harmonisation des droits de péage plafonnés par secteur qui puisse prendre davantage en compte l'internalisation des coûts externes et qui limite l'augmentation exponentielle à laquelle nous assistons actuellement.

Je pense également qu'il sera nécessaire de rediscuter de la directive Eurovignette, celle-ci ayant constitué une avancée que nous devons poursuivre, et je me réjouis que vous ayez confirmé ce soir, Monsieur le Commissaire, que des discussions à ce sujet étaient prévues dès juin 2008. Je souhaite, par ailleurs, Monsieur le Commissaire, qu'avec vous, la Commission s'engage rapidement dans un processus de modernisation et de développement des infrastructures intermodales, principalement sur les corridors internationaux des RTT, passant par un équipement système ERTMS et permettant une jonction véritable avec les infrastructures portuaires, d'une part, et les infrastructures fluviales, d'autre part.

Enfin, je souhaite que la Commission présente des recommandations en vue de l'assainissement financier des chemins de fer qui, de mon point de vue, devra prendre en compte le désendettement dont ont bénéficié certains opérateurs historiques, de manière à mettre l'ensemble des acteurs du transport ferroviaire sur un pied d'égalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, Komisāra kungs! Vispirms gribētu pateikties Krāmera kungam par šo ziņojumu, lai arī tas, protams, tiek ļoti pretrunīgi vērtēts. Un savā īsajā runā gribētu pieskarties tikai vienam aspektam —mani gandarīja, ka šajā ziņojumā tika uzsvērts, ka Eiropas Savienības robežvalstis, piemēram, Baltijas valstis, neskatoties uz to, ka liberalizēja šo dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu, īstenībā ir atkarīgas no kravu pasūtītājiem, un mūsu gadījumā tā visbiežāk ir Krievija. Ja Krievija tomēr izvēlas sadarboties ar dzelzceļa monopola uzņēmumu, tad mums ir samērā grūti redzēt reālu ietekmi no šīs dzelzceļa likumdošanas pirmās paketes ieviešanas. Tāpēc es domāju, ka šis jautājums ar Krieviju būtu jāapspriež tālāk arī no citiem iespējamiem aspektiem, un vēl jo vairāk, ja Krievijas vicepremjers Ivanovs paziņoja par konteinera kravu plūsmu virzīšanu tikai uz Krievijas ostām. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, al vele jaren constateert iedereen dat de spoorwegen in alle Europese landen de slag om het goederenvervoer verliezen. Dat geldt zelfs voor het grensoverschrijdende vervoer over de lange afstand. Het spoorsysteem is geschikt voor massatransporten en in sommige gevallen zijn daarvoor lang geleden speciale goederenlijnen aangelegd, vooral in en rondom industriegebieden in Duitsland. Ook de recent geopende Betuwelijn in Nederland, onderdeel van de vrachtcorridor nr. 1 van Rotterdam door Duitsland en Zwitserland naar Genua, is zo'n speciale lijn die volledig ongeschikt is voor passagiersvervoer.

Ondanks deze gunstige uitgangspositie voor het spoor is het aandeel van over het spoor vervoerde goederen gedaald en daalt in sommige gevallen zelfs het volume. Veel van dat vervoer is overgenomen door de vrachtauto en de grote groei van het goederenvolume wordt grotendeels over de autowegen afgehandeld waardoor die wegen steeds verder verstopt raken.

Voor een belangrijk deel heeft die verschuiving te maken met de infrastructuur. Vroeger beschikten de spoorwegen over een zeer fijn vertakt netwerk. Zij ontsloten zowel dorpen op het platteland als havens en fabrieksterreinen in de steden. Naast goederenlijnen waren er ook overslagstations waar goederenwagons werden verzameld en herverdeeld over verschillende treinen. Veel bedrijven hadden een eigen aansluiting op het spoorwegnet. Dat betekende dat een goederenwagon rechtstreeks kon rijden tussen een havenkade en een ver weg gelegen fabriek zonder tussentijdse overslag van goederen. Alles wat men tegenwoordig met multimodale systemen wil bewerkstelligen, was toen al bereikt. Helaas hebben overheden ervoor gekozen om het spoorwegnet in te krimpen omdat dit als verliesgevend werd beschouwd. Veel kleine spoorlijnen zijn opgeheven en veel aansluitingen op bedrijven zijn verdwenen. Daarentegen zijn miljarden geïnvesteerd in de uitbreiding van het ruimte vretende net van autosnelwegen.

Tegenwoordig kan het goederentransport van deur tot deur meestal alleen nog plaatsvinden door middel van een vrachtauto. Die is onmisbaar voor het voortransport en het natransport en dan lijkt het gemakkelijk om ook het veel langere, tussenliggende gedeelte over de weg te laten plaatsvinden. Herstel van bedrijfsaansluitingen en overslagstations zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van het goederenvervoer per spoor.

Het eerste spoorwegpakket berust mede op de veronderstelling dat het spoorvervoer de werkwijze van wegvervoer en luchtvervoer moet overnemen. Internationale ondernemingen regelen dan het grensoverschrijdende vervoer van begin- tot eindpunt en dat is voor diegene die iets te vervoeren heeft het meest aantrekkelijk. Mijn fractie heeft er steeds op gewezen dat dit niet de enig mogelijke oplossing is. Er is een alternatief. Namelijk een betere samenwerking tussen nationale spoorwegondernemingen. Die moeten elkaar niet zien als concurrenten maar als partners in een alomvattend Europees spoornetwerk. Juist door hen aan te zetten tot concurrentie gaat de samenwerking stroever verlopen. Tot nu toe zien we geen positieve resultaten van de ingeslagen koers. De vrije markt is vaak geen oplossing voor problemen, maar de oorzaak ervan.

De rapporteur pleit terecht steeds voor toepassing van het nieuwe standaardbeveiligingssysteem, ERTMS. Wij zijn dat met hem eens. Wij constateren ook dat het opstarten van dat systeem veel minder spoedig verloopt dan werd verwacht en dat naast het nieuwe systeem handhaving van een tweede oude systeem noodzakelijk blijft. Vanwege de gemiddelde lage snelheid in het vrachtvervoer levert ERTMS hier wel minder problemen op dan bij hogesnelheidslijnen voor passagiersvervoer.

Tot slot, met de heer Cramer zijn we het verder eens dat het luchtvervoer en het wegvervoer kunstmatig goedkoop worden gemaakt en dat het spoorvervoer kunstmatig duur wordt gemaakt. Als we daaraan niets veranderen, blijft het minst milieuvriendelijke vervoer winnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – Herr Präsident, lieber Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kollegen! Das war ja interessant: Herr Meijer hat geradezu die Urgeschichte der Eisenbahn noch einmal vor unseren Augen vorbeilaufen lassen. Nur die Idee, dass sie für den Frachtverkehr Eisenbahnschienen von Dorf zu Dorf legen können, dürfte sich doch auch bei Ihnen so langsam als unrealistisch herausgestellt haben.

Herr Cramer, diese simple Verteufelung des Lkw kann ich auch nicht teilen! Ein Lkw-Unternehmen bezahlt doch Unternehmenssteuer, Kfz-Steuer, Mineralölsteuer und Mautgebühren. Also ist die Behauptung, dass der Lkw umsonst fährt und der Wettbewerb verzerrt ist, einfach unrealistisch. Ich teile völlig Ihre Auffassung, dass es nicht in Ordnung ist, wenn das Finanzministerium in Polen die Trassenpreise zu hoch ansetzt. Aber das ist dann eine Frage, mit der sich die polnische Regierung auseinandersetzen muss, und nicht die europäische Gesetzgebung. Wir sollten die polnische Regierung vielleicht daran erinnern, dass die Trassenpreise nicht zur Sanierung des polnischen Haushaltes gedacht sind, sondern zur Förderung des Eisenbahnwesens. Das hat aber mit den Lkw nun wirklich nichts zu tun!

Herr Präsident! Ich würde Sie gerne bitten, dass Sie auch beim zweiten Eisenbahnpaket darauf achten, dass es alle Mitgliedstaaten zügig umsetzen. Wir haben ja durchgesetzt, dass bis zum 1. Januar dieses Jahres die Netze für den nationalen und grenzüberschreitenden Warenverkehr geöffnet werden müssen, und da sehe ich eine große Möglichkeit, die Märkte in Europa grenzüberschreitend zu bedienen.

Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich gerne aufgreifen würde, und ich bitte Sie, Näheres dazu auszuführen. Sie haben gesagt, die Kommission ist gerne bereit, bei der Reduzierung des durch Eisenbahnwaggons verursachten Lärms zu helfen. Sie haben eine Mitteilung angekündigt. Meine Frage: Wann werden Sie diese Mitteilung vorlegen? Schätzen Sie, dass europäische Aspekte stärker in den Vordergrund gerückt werden, oder werden Sie nationale Fördermöglichkeiten eröffnen? Die Lärmbelastung ist etwas, was wir gerade in den Großstädten nicht hinnehmen können, wenn etwa nachts Eisenbahnzüge durch Wohnquartiere fahren. Wenn Sie da Hilfe leisten wollen, sind wir Ihnen sehr dankbar!

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie pana Cramera w sprawie wdrażania pierwszego pakietu kolejowego wskazuje na trudności i problemy z jego wprowadzeniem. Rozwój i sprawne działanie transportu kolejowego może doprowadzić do przejęcia przewozu większej części towarów i osób, odciążając tym samym transport drogowy, ograniczając tym emisję dwutlenku węgla. Szybki transport osób może też być konkurencyjny dla lokalnych linii lotniczych i transportu autokarowego. Powiązanie transportu kolejowego, samochodowego i wodnego może zmniejszyć jego koszty, podnosząc efektywność gospodarki.

W realizacji tego pakietu należy zwrócić szczególną uwagę na: wsparcie projektów kolejowych, szczególnie w krajach niemających środków na uzupełnienie i modernizację sieci i sprzętu, wspieranie wszelkich działań, z wymianą dobrych praktyk włącznie, w celu stworzenia elastycznych i konkurencyjnych form pracy przedsiębiorstw kolejowych, monitorowanie i usuwanie barier organizacyjnych, administracyjnych i finansowych hamujących rozwój transportu, wspieranie przejęcia części międzynarodowych przewozów samochodowych przez kolej.

Dziękuję panu Cramerowi za potrzebne i wnikliwe opracowanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – O relatório hoje em debate contém aspectos que reflectem as exigências dos grandes interesses privados que estão na génese da liberalização e da privatização do serviço público de transporte ferroviário promovido ao nível da União Europeia e que rejeitamos.

Consideramos que, pelo contrário, o relatório deveria denunciar que em países da União Europeia se verifica o desmembramento do serviço público e das empresas públicas, o encerramento de linhas ramais e de estações, a redução de serviços e do número de comboios, a redução brutal do número de trabalhadores ferroviários e o aumento do trabalho precário neste sector. Como consideramos que o relatório deveria pugnar, em outros aspectos, pela promoção do serviço público ferroviário através da existência de fortes empresas públicas com todas as suas valências, com uma gestão eficaz que garanta elevados níveis de qualidade de serviço e padrões de segurança, pela garantia do serviço público ferroviário com elevada qualidade, capacidade e conforto e com preços sociais, dando uma resposta plena às necessidades de mobilidade das populações e de transporte de mercadorias, pelo assegurar dos postos de trabalho dos trabalhadores do sector promovendo a sua integração nos quadros efectivos das empresas, dignificando as carreiras e os salários e assegurando uma formação contínua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, je remercie chacune et chacun des intervenants des observations judicieuses dont ils m'ont fait part.

Je dirai néanmoins quelques mots sur un point qui, à ma surprise, n'a pas vraiment retenu l'attention du Parlement. Il s'agit de la séparation entre la gestion de l'infrastructure ferroviaire et la prestation de services de transport. C'est, en effet, cette séparation qui permet de donner à la concurrence toute sa portée. Il faut vraiment que nous assurions un accès non discriminatoire pour faciliter l'entrée sur le marché de nouveaux entrants. Il s'agit là d'un point important.

Je voudrais répondre à quelques questions. En évoquant la comodalité, notre but était simplement d'expliquer que le transport ferroviaire, qui est incontestablement la meilleure solution sur la longue distance, doit pouvoir être complété par un transport de proximité qui, dans certains cas, ne peut être assuré, comme l'a dit M. Jarzembowski, que par la route. Ainsi, l'idée n'est pas d'enlever quelque chose au ferroviaire, mais au contraire de lui permettre de prendre toute sa place. Eh oui, c'est très clair! Je m'adresse en particulier à M. Navarro: il ne faut pas se tromper sur l'intention. L'intention est vraiment de réussir ce transfert modal, auquel je suis très attaché, comme vous l'êtes. Et je dois dire que tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse du financement des infrastructures à travers les réseaux transeuropéens, de l'interopérabilité que le système ERTMS et ETCS va nous permettre, de l'acceptation croisée du matériel roulant ou de la promotion du trafic fret sur des corridors européens, toutes ces réalisations visent à obtenir un transfert modal le plus important possible. Je crois que, sur ce point, notre démarche ne présente aucune ambiguïté.

Madame Griesbeck, je voudrais vous confirmer l'intention de la Commission de présenter des guidelines sur les aides d'État dans le secteur ferroviaire avant la fin de l'année. Je voudrais aussi confirmer à M. Jarzembowski que la communication sur les bruits des wagons est prévue pour l'automne de cette année. Je ne peux pas en dire plus pour le moment; nous sommes en train d'y travailler.

Il y a certainement d'autres questions qui mériteraient réponse. Sachez, en tout cas, que j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Je considère, pour ma part, que le travail effectué par M. Cramer et sa commission est un travail qui éclaire notre Commission. Je voudrais encore répéter que, ce que nous voulons, ce sont des conditions de concurrence intermodales et intramodales équitables qui permettent effectivement de développer ce transfert modal auquel, je le répète encore une fois, nous tenons beaucoup, notamment pour des raisons d'environnement et de décongestionnement de notre réseau routier.

Pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, nous avons plus que jamais besoin du ferroviaire. Je dois dire que, chaque jour, j'œuvre en ce sens avec beaucoup de détermination. J'ai d'ailleurs constaté, avec l'inauguration de Betuwe aux Pays-Bas, qu'une volonté s'affirmait réellement en Europe en vue de donner au rail toute sa place; et, effectivement, si dans certains cas, des problèmes de redevance se posent, il incombe aux États membres de prendre leurs responsabilités. Ce transfert modal est une véritable cause prioritaire en Europe. Il faut aussi que les gouvernements acceptent d'en faire leur priorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 11 luglio 2007.

 

19. Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) (debates)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Arūnas Degutis, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione) (COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)) (A6-0178/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE), pranešėjas. – Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. 

Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. 

Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti.  

Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. 

Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. 

Norėčiau paminėti keletą tokių vietų:

Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti.   

Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. 

Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti. 

Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai).

 Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti.

 Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo.

 Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro.

Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, la proposition dont vous débattez aujourd'hui consacre un grand succès de la Communauté européenne. Elle vise, en effet, à moderniser et à compléter la réglementation de 1992 qui a créé le marché unique de l'aviation en Europe. La création de ce marché unique de l'aviation a permis aux transports aériens en Europe de connaître une expansion sans précédent.

Le nombre de compagnies aériennes a augmenté et il y a eu un accroissement général du trafic et de la concurrence. Depuis la libéralisation totale en 1997, le nombre des liaisons a augmenté de plus de 60%; davantage de villes sont desservies, notamment dans les régions isolées. L'apparition de nouveaux concurrents a entraîné une baisse significative des tarifs sur de nombreuses liaisons. De plus en plus d'Européens peuvent voyager par avion. Cette évolution contribue à la croissance économique, ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects.

Compte tenu de ce succès, la Commission entend maintenir les principes fondamentaux de ce marché libéralisé. La proposition vise simplement à simplifier la consolidation de la législation actuelle. Elle propose aussi quelques adaptations pour améliorer l'efficacité de son application. Premièrement, la révision permet un nettoyage du texte pour supprimer les parties obsolètes liées à la phase de transition vers le marché libéralisé. Le texte est clarifié, des ambiguïtés sont supprimées, trois règlements sont consolidés en un seul texte.

Deuxièmement, la proposition vise à obtenir une application efficace et homogène des règles communautaires. Actuellement, on observe des divergences entre les États membres dans l'application du troisième paquet. Grâce à cette révision, nous aurons une application plus homogène, notamment en ce qui concerne l'octroi et la surveillance des licences d'exploitation. La proposition renforce, par ailleurs, le suivi de la viabilité financière des compagnies, en particulier des nouveaux entrants.

Troisièmement, la proposition renforce la coordination des États membres sur les services intracommunautaires et sur le survol de transit par des compagnies de pays tiers. Il est important de favoriser une approche communautaire coordonnée pour assurer l'intégrité du marché européen et faciliter le travail des négociateurs avec les pays tiers.

Enfin, quatrième point, la proposition défend de nouveaux droits pour les passagers. Le droit pour les passagers de disposer de l'information complète sur le prix réel d'un billet, taxes, charges et frais compris. Le droit de ne pas être discriminé en fonction de la nationalité ou de la résidence lors de l'achat d'un billet.

Ainsi, cette mise à jour devrait encore renforcer l'attrait du marché unique européen dans de nombreux pays tiers. Ces principes s'appliquent non seulement à la Suisse, aux pays de l'espace économique européen, mais également au Maroc, aux pays du Sud-Est européen et ils constituent une référence sur le plan international.

C'est pourquoi je remercie, Monsieur le Président, le Parlement pour la rapidité avec laquelle il s'est saisi de ce dossier. Je tiens à saluer le travail effectué par votre rapporteur, M. Degutis, et à remercier le président de la commission des transports et du tourisme, M. Paolo Costa, ainsi que tous les membres de cette même commission car, je n'hésite pas à le dire, le Parlement a bien amélioré notre texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Degutis, als Berichterstatter und allen mitwirkenden Kollegen ganz herzlich für die Zusammenarbeit danken. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach der Abstimmung im Ausschuss einen ausgewogenen und praxisnahen Bericht zur Durchführung von Luftverkehrsdiensten vorgelegt haben. Bereits die Kommission hat in diesem Fall einen gut durchdachten und zielführenden Vorschlag vorgelegt. Auch an die Adresse der Kommission einen herzlichen Dank!

Da ich mit dem Abstimmungsergebnis im Ausschuss grundsätzlich zufrieden bin, möchte ich nur auf die Transparenzanforderungen bei der Angabe von Flugpreisen eingehen. Ich habe mich von Anfang an dafür stark gemacht, dass wir Transparenz ohne zusätzliche Bürokratie schaffen und dass wir alle Beteiligten in gleicher und gerechter Weise einbinden. Der Flugpreis, mit dem geworben wird, soll klar erkennen lassen, welche Gebühren, Abgaben und Steuern er enthält und wohin sie fließen. Flugticketpreise sollen für den Verbraucher verständlich und transparent sein. Dies gilt vor allem für die Werbung mit Flugpreisen auf Internetseiten.

Hier besteht jedoch über das Wie und den genauen Umfang immer noch Uneinigkeit. Änderungsantrag 48 normiert, dass die Angaben und Gebühren aufgelistet und in vier Kategorien zusammengefasst werden: Das sind erstens Steuern und sonstige staatliche Gebühren und Abgaben, zweitens Flugsicherungsgebühren, drittens Gebühren, Abgaben, Entgelte und sonstige Kosten zugunsten der Fluggesellschaften sowie viertens Gebühren, Abgaben, Entgelte und sonstige Kosten zugunsten der Flughafenbetreiber. Nun können Flugsicherungsgebühren im Vorfeld nicht klar angegeben werden. Deswegen werde ich morgen für meine Fraktion die Streichung dieser zweiten Kategorie der Flugsicherungsgebühren durch eine getrennte Abstimmung beantragen.

Trotz dieser Abänderung wird der gefundene Kompromiss dem Transparenzerfordernis in vollem Umfang gerecht, und zwar unter Berücksichtigung der Interessen der Fluggäste, aber auch der Fluggesellschaften. Ich kann deswegen die neuen Änderungsanträge 54 und 55 des Berichterstatters für unsere Fraktion nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir begrüßen den Vorschlag der Kommission und natürlich den Bericht des Berichterstatters, denn beide tragen ihren Teil dazu bei, den europäischen Luftverkehrsbinnenmarkt zu vollenden und das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Ich möchte mich auf vier Punkte beziehen und diese herausheben.

Erstens: Die beschlossene Regelung hinsichtlich Preistransparenz ist ein eindeutiger Sieg für die Verbraucher. Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, Bürger mit falschen Lockangeboten zu ködern. Alle Flugpreise sind unabhängig vom Vertriebsweg umfassend und detailliert darzustellen. Natürlich werden die Preise für die Flugsicherheitsdienste pauschal veranschlagt. Die Preise müssen letztendlich aber nachvollziehbar sein. Aber darüber muss man sich nicht streiten. Insgesamt wird hier Klarheit für die Passagiere hergestellt und der Wettbewerb gestärkt.

Zweitens: Im Hinblick auf Wet-Lease-Verträge schaffen wir eine ausgewogene Regelung, die einerseits den Bedürfnissen der Fluggesellschaften Rechnung trägt, wenn saisonale Schwankungen oder ein außergewöhnlicher Bedarf entstehen und sie auf ein solches Modell angewiesen sind. Andererseits wird deutlich, dass ein Unterlaufen europäischer Sicherheits- und Sozialstandards nicht hingenommen werden kann.

Drittens: Wie in vielen Berichten zur Luftfahrtgesetzgebung tauchen auch in unserem Bericht zahlreiche Änderungsanträge zu Sozialvorschriften für die Arbeitnehmer auf. Hier ist die Kommission dringend gefordert, endlich einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, damit die Lücke geschlossen werden kann, die die Dienstleistungsrichtlinie hinterlässt und die wir in der hier vorliegenden Verordnung nicht füllen können.

Viertens: Das neue einstufige Verfahren zur Verkehrsaufteilung ist einfacher und kürzer als alles Bisherige. Das ist auch im Hinblick auf die Zukunft eine gute Entscheidung, die eine flexiblere Antwort auf Kapazitätsengpässe bei der Infrastruktur ermöglicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Dziękuję posłowi Degutis za przedstawione sprawozdanie. Należy zgodzić się z tym, co powiedział pan komisarz Barrot, że trzeci pakiet w zakresie wewnętrznego rynku lotniczego, który ma już piętnaście lat, bardzo istotnie przyczynił się do rozwoju europejskiego lotnictwa cywilnego.

Dziś potrzebne są zmiany. W szczególności dotyczy to: leasingu, uzyskiwania koncesji na usługi transportu powietrznego, spraw socjalnych załóg, ochrony pasażerów przed bankructwem przewoźnika i tak dalej. W grę wchodzi również rzeczywiste przestrzeganie ośmiu tak zwanych wolności lotniczych.

Najwięcej emocji budzi kwestia przejrzystości cen biletów lotniczych. Pasażer oczekuje prawdy o tym, ile faktycznie ma zapłacić za przelot, a nie zakamuflowanej reklamy.

Żywię przekonanie, iż przyjmowane przez nas rozporządzenie wraz z dyrektywą o zakazie nieuczciwej konkurencji, wchodzącą w życie za pięć miesięcy, przyczynią się wyraźnie do wzmocnienia praw pasażera. To pasażer musi być podmiotem działań zarówno przewoźnika, jak i portu lotniczego. Niestety obecnie zbyt często zdarza się, że jest traktowany jak byle jaki towar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, za skupinu GUE/NGL. – Milé kolegyně, vážení kolegové, společná pravidla pro provozování služeb letecké přepravy ve Společenství navazují na třetí letecký balíček, resp. na problémy spojené s jeho praktickým používáním. Snad největším problémem zde řešeným je bezpečnost přepravy, zajištění sociálních podmínek zaměstnanců, a to i u strojů zapůjčených s osádkami a jistoty zákazníků, ti totiž platí tradičně předem. S tím souvisejí otázky finančního zdraví letecké společnosti, zvýšené požadavky na podmínky pronájmu letadel včetně navrhovaných časových omezení.

Domnívám se, že je také žádoucí, aby zákazník věděl, co si vlastně za své peníze koupil. Jistě i vám by byl podezřelý inzerát letecké společnosti slibující dopravu za 1 euro. Jinou otázkou samozřejmě zůstává, jak podrobný má být rozpis ceny, co všechno má povinně obsahovat. V této souvislosti je velmi důležité vyjasnit si rozdělení nákladové položky za odbavení cestujícího a za odbavení letadla, včetně nikdy nekončící diskuze o pojmu přiměřený zisk. Rozhodně nemůžu přijmout tvrzení, která se ozvala v diskuzi, že jde o technickou normu a sociální otázky do ní nepatří.

Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Degutisovi, který se ve svých vystoupeních dotýká i sociálních otázek. Odvedl dobrou práci a jeho zpráva si zaslouží naši podporu. Pokud jde o předložené pozměňovací návrhy, potom až na výjimky – tj. č. 16, 29, 37, 40, 42, 49 a 50 – s nimi souhlasím. A i u těchto jmenovaných nejde ve většině případů o věcný nesouhlas. Jde zpravidla o to, že stejná věc by byla uvedena ve dvou místech anebo o výběr lepší alternativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kollegen! Ich möchte mich noch auf drei Aspekte beziehen: Bei der Konsolidierung des dritten Luftfahrtpakets ist hinsichtlich der Transparenz der Flugpreise nicht nur entscheidend, dass hier keine Lockangebote gemacht werden sollen, die nicht echt sind, sondern es geht auch darum, ob die Sicherheitsgebühren, die pauschal von den Fluggästen gefordert werden, tatsächlich durch die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen gedeckt sind. Ich habe bei manchen Sicherheitsgebühren das Gefühl, dass die Flughäfen sich hier ein zusätzliches Entgelt erwirtschaften. Es ist im Sinne der Transparenz der Kosten ganz wichtig, dass die Sicherheitsgebühren auch tatsächlich den Kosten entsprechen, die für Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

Zweitens würde ich gerne auf den Wettbewerb zwischen den Flughäfen eingehen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich würde Sie bitten, dass Sie doch alsbald einmal in ein oder zwei Fällen darstellen, inwieweit die von Ihnen selbst erlassenen Leitlinien für zulässige (oder unzulässige) Beihilfen für Regionalflughäfen in der Gemeinschaft tatsächlich Anwendung finden. Nach meiner Auffassung gibt es sehr viele Regionalflughäfen, die nur durch Subventionen aufrechterhalten werden, die überhaupt nie in der Lage sein werden, sich wirtschaftlich selbst zu tragen. In diesen Fällen müssten Ihre Leitlinien eigentlich zu einem Ende der Subventionierung führen.

Drittens: Mit dieser Konsolidierung des dritten Luftfahrtpakets verändern wir ein wenig die Definition eines Flughafensystems. Herr Kommissar, ich würde Sie bitten, auch hier gelegentlich Näheres auszuführen. Es kann nicht sein, dass das Gesetz vorschreibt, dass ein Flughafensystem nur bestehen darf, wenn es dasselbe Ballungsgebiet bedient, und dann Flughäfen wie Frankfurt oder Hahn behaupten, sie seien zwar 120 km voneinander entfernt, würden aber denselben Ballungsraum bedienen und müssten deshalb als Flughafensystem anerkannt werden. Solche ausufernden Anerkennungen von Flughafensystemen sollten Sie auf keinen Fall zulassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, quiero agradecer al ponente, señor Degutis, su excelente ejercicio de flexibilidad a la hora de aceptar algunas de las propuestas de los distintos diputados. También quisiera felicitar al Comisario por su magnífica presentación, porque ha demostrado que este texto supone y conlleva un ejercicio de mejora de la legislación definitivamente, pues con ello se consigue actualizar, simplificar y consolidar en sus mejores aspectos una normativa que se había quedado obsoleta y que necesitaba, dado el desarrollo del sector, una actualización rápida.

En realidad todo son beneficios para todos los actores del sector, especialmente para los pasajeros, en un sector tan sufrido como el de la aviación. La incoherencia, además, entre este tipo de reglamentos no solamente suele falsear el funcionamiento del mercado interior sino que induce, desde nuestro punto de vista, a riesgos para la calidad del servicio y la seguridad y las condiciones de trabajo.

Entre los logros o mejorías que el Parlamento ha introducido me gustaría destacar, entre otros —la mayoría los han señalado ya mis compañeros—, la exigencia de una mayor transparencia y control de la situación financiera de las empresas y operadoras del sector.

Dado el crecimiento exponencial de este sector y la aparición de golosos nichos de potenciales clientes —como es el caso de los inmigrantes, con creciente poder adquisitivo gracias a la regularización laboral, por ejemplo, en mi país— se hace mucho más urgente aplicar con rigor reglas y condiciones para evitar los fraudes y abusos que se suelen dar en la venta de billetes y también las ofertas mentirosas de las compañías que aparecen por doquier.

Nos parecen también muy razonables las disposiciones para evitar y mitigar las consecuencias sociales de tales fraudes y de las posibles quiebras. Además, en este sentido, la transparencia de los precios y la no discriminación en la adquisición, sea cual sea el canal a través del cual el viajero adquiere los billetes, nos parecen también fundamentales como mejoría de este texto.

Otro de los aspectos que creo que han aflorado y también han mejorado son los relativos a las condiciones sociales para los trabajadores del sector. Evitar el dumping social que falsea el juego económico y social evitando que se juegue con los trabajadores desplazados empleados por compañías transnacionales que operan en distintas bases ha sido un logro y una mejora.

Todavía mejor es que el debate que se ha abierto a lo largo del proceso de elaboración de este informe ha llevado a la petición, en la enmienda 61, de una propuesta legislativa sobre las condiciones sociales y laborales, que creo que debe ser de urgente presentación por la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – Mr President, the opening-up of air travel to millions of citizens has been brought about by the low-fares airlines. I agree with the Commissioner that the single aviation market has been a singular success. Airlines such as Ireland’s Ryanair have revolutionised the aviation sector and have put pressure on the older, more established and more expensive airlines to follow suit. Such competition is good for the consumer and the traveller.

However, I want to focus on what has already been mentioned by four people tonight, and that is that there is a problem. In such a competitive market, airlines have indulged – and still continue to indulge – in extremely attractive but grossly misleading price advertising. A travel fare advertised at five cents looks very attractive indeed, but when the consumer goes to book, either online or otherwise, the five-cent ticket can be several hundred euro when taxes and other charges are factored in.

I raised this issue by way of a parliamentary question here last January, and the Commission replied, ‘the Commission, while maintaining the general rule of price freedom, proposes that “air carriers operating within the Community [...] provide the general public with comprehensive information on their air fares and rates and the conditions attached”. Consumers will thus be informed of the actual price (price of ticket plus the various charges and taxes).’

The Degutis report, which we are debating here tonight, will give practical effect to this, and that is extremely welcome. The obligation on airlines to introduce full transparency is extremely welcome and very important, because the consumer will now see from the very outset exactly what he or she will have to pay. That alone will not reduce the numbers of people travelling – as a lot of people think it might – but in my opinion it will further enhance competition and benefit the travelling public.

Finally, could the Commissioner tell us when exactly we can expect this to come into effect? The sooner the better, in my view.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, je remercie tous les intervenants et je me félicite de la plupart des amendements proposés. Ces amendements clarifient utilement plusieurs points, concernant notamment le suivi économique et financier des compagnies ou encore les questions de location d'aéronefs.

Je soutiens pleinement les avancées proposées concernant le lieu principal d'établissement afin de garantir un contrôle effectif sur les compagnies dont une autorité nationale a la charge. La Commission partage également vos propositions relatives aux conditions d'octroi et de retrait des licences, même si nous ne pouvons pas accepter que cette mesure puisse se faire sur la base de la seule suspicion. Les simplifications apportées concernant les obligations de service public et les coordinations d'aéroports permettront une mise en œuvre plus souple et efficace des mesures.

Par ailleurs, si la Commission peut soutenir sans aucun problème la majeure partie des amendements, je vais tout de même vous faire part de quelques réserves. Je peux comprendre et soutenir la nécessité de trouver des solutions pour les passagers abandonnés lors d'une faillite de compagnie aérienne. Mme Ayala y a fait allusion. Ce sont bien, en effet, de telles situations qui ont conduit à cette mise à jour de la réglementation, celle-ci visant à renforcer les conditions de l'octroi des licences et le contrôle économique et financier des compagnies. Mais je ne peux pas, à ce stade, accepter une nouvelle obligation dont nous n'avons pas encore analysé la faisabilité et la portée en termes économiques et financiers. C'est pourquoi, à mon avis, nous devrions faire référence à la nécessité de prévoir des conditions de remboursement et de rapatriement, sans pour autant nous prononcer dès à présent sur une solution dont nous ne connaissons pas encore l'impact réel.

Deuxième réserve, en ce qui concerne la dimension sociale. Il est tout à fait important que les autorités nationales appliquent correctement la législation nationale et européenne adéquate. Il est bon de rappeler aux États membres ces obligations, prévues par le traité et les législations nationales, mais ce règlement sectoriel ne semble pas le plus approprié pour traiter cette question. Il nous faut approfondir le sujet pour mieux en saisir toutes les dimensions et pour définir les besoins réels qui appellent une réponse au niveau communautaire. Aussi, la proposition de votre rapporteur me semble juste, à savoir faire référence aux obligations des États membres dans un considérant.

Par ailleurs, je veux répondre, bien sûr, à ceux d'entre vous qui m'ont interrogé sur la proposition à venir. Oui, la Commission mène une étude sur les effets du marché intérieur de l'aviation sur l'emploi et les conditions de travail. Cette étude, qui sera terminée fin 2007, nous permettra d'alimenter nos réflexions et de déterminer quelles mesures concrètes prendre.

Comme M. Jarzembowski l'a évoqué, la Commission hésite concernant les obligations trop marquées pour la distribution du trafic entre aéroports. Il est légitime d'exiger des temps de connexion avec les centres-villes raisonnables et efficaces. Mais n'est-ce pas aller trop loin si l'on impose un temps déterminé, ainsi qu'une obligation de liaison entre les aéroports?

J'en viens au problème des prix. Les dispositions sur la transparence des prix et la pleine information du passager sont nécessaires, mais elles doivent être praticables et intelligibles. Votre rapporteur a raison de vouloir couvrir tous les vols en partance d'un aéroport de la Communauté européenne. Cependant, l'extension de cette obligation aux seules compagnies communautaires dans les pays tiers pose de sérieuses difficultés juridiques et commerciales.

Je voudrais répondre à la question des coûts liés à la sûreté. Il est vrai que la Commission est favorable à ce que le coût de la sûreté et la part du prix du billet qui en découle soient connus. Et, d'autre part, elle tient à la présentation claire des différents frais, redevances, taxes et surcharges. Cependant, s'il est vrai que ce règlement vise à garantir l'information du passager, nous ne pouvons pas l'utiliser pour fixer l'utilisation, les caractéristiques de chaque charge, de chaque taxe; de telles dispositions auront leur place dans la directive sur les redevances aéroportuaires en discussion dans nos institutions.

Madame Jeggle, en ce qui concerne la publicité sur Internet, je suis d'accord avec vous, mais l'amendement 48 nous paraît très compliqué. Il faut vraiment être clair et concret.

Je veux aussi répondre à M. Stockmann et à M. Kohliček au sujet de la question de la location avec équipage, le wet lease. Il faut permettre une relative flexibilité pour répondre aux besoins exceptionnels tout en établissant des conditions strictes pour la sécurité et la périodicité. Je suis favorable à un système permettant de concilier les exigences de sécurité et la nécessité de recourir à la location avec équipage à titre exceptionnel et pour une période limitée.

Enfin, pour des raisons de concurrence équitable avec les pays tiers, je considère comme justifié de compenser la suppression de l'article 23 sur le price leadership par une possibilité d'appliquer des restrictions, dès lors qu'un pays tiers avec lequel un accord a été signé ne reconnaît pas les mêmes droits. C'est un principe de bon sens qui doit nous aider lors des négociations avec les pays tiers. Et je remercie le Parlement d'avoir soutenu l'approche de la Commission concernant les relations avec les pays tiers, qui doivent être menées de façon coordonnée. Et là, j'aurai encore besoin de l'appui du Parlement, Monsieur le Président, pour les prochaines étapes.

Je ne prétends pas avoir répondu à toutes les questions. Je le redis très simplement, le travail du Parlement a amélioré notre texte. Et donc, Monsieur Degutis, Monsieur le président de la commission des transports, c'est réellement avec beaucoup de satisfaction que je remercie le Parlement de son travail; et les questions que vous avez évoquées sont très judicieuses. J'ai noté que, pour certaines d'entre elles, ce n'était pas nécessairement dans ce texte qu'il fallait apporter une réponse. Sur le plan social, j'ai indiqué que nous étions en train de travailler, et que d'ici la fin de l'année, j'y verrais plus clair pour évoquer une proposition éventuelle.

Monsieur le Président, il m'a semblé nécessaire de fournir ces réponses un peu approfondies afin de clôturer un débat de grande qualité.

Rapport Degutis (A6-0178/2007)

La Commission peut accepter les amendements suivants: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 51, 52, 53, 54, 55 et 56.

La Commission peut accepter en principe les amendements suivants: 1, 8, 10, 12, 20, 23, 31, 32, 36, 44 et 49.

La Commission peut accepter en partie les amendements suivants: 33, 45 et 47.

La Commission ne peut accepter les amendements suivants: 2, 15, 16, 17, 25, 35, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 57, 58, 59, 60 et 61.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 11 luglio 2007.

 

20. Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (debates)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Etelka Barsi-Pataky, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, su "Per un'Europa in movimento - Mobilità sostenibile per il nostro continente" (2006/2227(INI)) (A6-0190/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky (PPE-DE), előadó. – A Parlament üdvözli az európai közlekedéspolitika alapdokumentumának, a fehér könyvnek a félidős felülvizsgálatát. Örülünk annak, hogy a Bizottság az erről szóló jelentését széles körű egyeztetést követően tette meg és alapos munkát végzett. Üdvözöljük azt is, hogy több területen javaslatot tett az eddigi közlekedéspolitika módosítására.

A Parlament elismeri az elmúlt öt évben elért eredményeket, ugyanakkor több vonatkozásban is kritikusak vagyunk. A Parlament felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy javaslatainkat az európai közlekedéspolitika sarokkövének tekintsék.

Nos, melyek ezek? Először is, az elmúlt évek tapasztalata, hogy a közlekedéspolitika gyenge pontja a szabályozás alkalmazásában van. A megvalósításra pedig nemegyszer jelentős késéssel, esetenként hiányosan vagy egyáltalán nem kerül sor. A Bizottság jelentése nem néz szembe kellő alapossággal és őszinteséggel ezzel a problémával, és ezért nem is javasol megfelelő megoldást. A Parlament hangsúlyozza az európai, a nemzeti és a regionális szintek közötti együttműködés fontosságát, ennek megerősítését és az összedolgozást.

Másodsorban a Parlament többségének az a véleménye, hogy a közlekedéspolitikát a korábbinál reálisabban kell alakítani. A felülvizsgálat igen helyesen állapítja meg, hogy a közlekedés mint szolgáltatás kulcsfontosságú szerepet tölt be a gazdaságban és a társadalomban, ezektől elválasztani nem lehet, és az a javaslatunk, hogy teljesen integráljuk a lisszaboni stratégiába.

Többségében egyetértünk azzal, hogy a meglévő kapacitásokat önmagukban vagy integráltan optimálisabban kell kihasználni, és minden egyes szállítási módnak önmagában kell fenntarthatónak lennie, különösen vonatkozik ez a logisztikára. A komodalitás mellett egyes területeken, különösen a hosszú távú szállításoknál jelentős szerepet tulajdonítunk a „modal shift”-nek.

Harmadsorban az európai gazdaság növekedésére nézve kockázatot jelent az infrastruktúra elégtelen finanszírozása. A Bizottság jelentése, de a Tanács állásfoglalása sem néz kellően szembe ezzel a problémával. Az európai közlekedésnek több közösségi finanszírozásra, több tagállami finanszírozásra, bátrabb pénzügyi megoldásokra, és főleg politikai támogatásra van szüksége, hogy kulcsfontosságú projektjeit megvalósítsa. Kérjük és várjuk, hogy haladéktalanul elkezdődjenek a hétéves költségvetés felülvizsgálatának idevonatkozó munkálatai.

Negyedszer, beszéljünk a 2001 óta megváltozott körülményekről és az új kihívásokról. Ezek közül kiemelem először azokat a feladatokat, amelyek Európa 2004-es és 2007-es újraegyesítéséből következnek, amelyek jelentősen növelték a különbségeket Európán belül és a sokféleséget is, amelyet az európai jogalkotásban sokkal gondosabban kell elemezni. Közös érdekünk továbbá az egymáshoz kapcsolódó, átjárható transzeurópai hálózat. Így a kohéziót biztosító források teljes körű kihasználása minden szint és minden intézmény közös felelőssége kell, hogy legyen.

Ötödször, szembe kell néznünk azzal, hogy megnőtt és folyamatosan növekszik a közlekedés klímaváltozásra gyakorolt hatása. Bár a tavaszi tanácsülés tiszteletreméltó általános célokat fogalmazott meg, ezek gyakorlati átültetése az előttünk álló jogszabályalkotás, az elkövetkező időszak feladata. Ilyen például a 2008-ban esedékes bizottsági javaslat az externális költségek internalizálására vonatkozóan.

Hatodszor, ide vonatkozik és azzal is számolnunk kell, hogy a hagyományos intézkedések lassan elérik a hatékonyságuk korlátait, ezért ki kell használnunk az intelligens közlekedési rendszerekben rejlő lehetőségeket. Az ipar számára megfelelő jogi, gazdasági és műszaki környezetet kell létrehoznunk. Vannak elindított közösségi, nagy, átfogó projektjeink, ígéretes közös európai projektek. Az Uniónak azonban nincsenek tapasztalatai ezekben az innovációkban, itt ki kell taposni az utat.

De mit sem érnek a klímaváltozásra adott európai válaszok, ha a globális térben nem tudjuk érvényesíteni ezeket. Biztos úr, az a véleményünk, hogy a félidős felülvizsgálat után sor kell kerüljön az európai közlekedéspolitika ilyen értelemben történő folyamatos megújítására, az új kihívásokhoz való hozzáigazításra, mert különben a zsúfoltság, a környezetre gyakorolt nyomás, a társadalmi fenntarthatóság problémái súlyos akadályt jelentenek Európa gazdasági növekedése és jóléte számára. Köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik konstruktívan támogatták a jelentés elkészítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être là pour participer à ce débat sur la politique européenne des transports. Je veux saluer la qualité du travail de Mme Barsi-Pataky qui, par la concision des messages, a lancé un signal politique fort. Vous venez de dire à l'instant, Madame Barsi-Pataky, qu'une politique des transports doit savoir se renouveler constamment pour, précisément, s'adapter, et vous avez souligné l'importance de faire de cette croissance du transport une croissance durable. Je me félicite de la justesse de votre rapport et de son adéquation avec l'examen à mi-parcours du livre blanc.

Vous avez accueilli favorablement l'approche réaliste de la communication de la Commission; c'est une approche qui se veut actualisée, conforme aux objectifs de Lisbonne, inscrite dans le cadre de la stratégie européenne pour le développement durable. Ces objectifs se rapportent aux quatre piliers de notre approche: mobilité durable, mobilité sécurisée, mobilité innovante et dimension internationale.

Vous avez soutenu également le concept de comodalité et nous devons en effet, pour réussir le report modal, réduire les impacts négatifs de tous les modes de transport pour, justement, assurer l'efficacité et la performance environnementale de chaque mode de transport. La promotion de systèmes intelligents de transport et de la logistique, les politiques de mobilité urbaine, le développement de systèmes de tarification intelligents sont autant de moyens pour y contribuer sans mettre en danger la mobilité nécessaire à la croissance.

J'évoquerai à présent les prochaines échéances qui s'inscrivent dans cette ligne. Le livre vert sur les transports urbains, dont vous soulignez l'importance. Le plan d'action sur la logistique que je compte vous soumettre prochainement et qui inclura des actions visant à supprimer les obstacles administratifs, opérationnels et fonctionnels: stimuler la formation et l'échange des meilleures pratiques, promouvoir la standardisation à travers les différents modes. Une communication sur la politique portuaire est prévue pour l'automne, dans laquelle seront, entre autres choses, évalués les aspects de l'intégration des infrastructures portuaires dans la chaîne logistique. La prochaine nomination d'un coordonnateur européen pour les autoroutes de la mer et d'un autre coordonnateur européen pour les voies navigables, et nous allons consolider le cadre institutionnel de la navigation intérieure avec l'harmonisation des certificats des pilotes et la mise en place d'un fonds d'innovation dans ce secteur.

Ensuite, la communication sur un réseau ferroviaire axé sur le fret en Europe. Ensuite, la tarification des infrastructures. Comme vous l'avez souhaité lors de l'adoption de la nouvelle directive Eurovignette, la Commission présentera en 2008 une méthodologie pour l'internalisation des coûts externes. Voilà, disons, un bon agenda qui correspond, Madame Barsi-Pataky, très largement à vos préconisations.

Je voudrais ajouter quelques observations sur certains passages de votre rapport en commençant par rappeler que la Commission mène une politique rigoureuse de poursuite des infractions, laquelle commence à porter ses fruits.

Dans un autre registre, je comprends que les négociations internationales soient un sujet sensible pour le Parlement. Cela dit, c'est à la Commission qu'il appartient de négocier des accords internationaux, mais elle informera régulièrement le Parlement européen sur l'évolution des négociations. Je prends note également de votre demande de rapport concernant la directive sur l'interopérabilité des systèmes de péage routier électronique et nous présenterons, comme prévu par la directive, un rapport pour 2009. La Commission est en train d'évaluer l'impact du système modulaire européen. Malgré les avantages et une efficacité accrue dans certains cas, cette option demeure controversée.

Enfin, la Commission supporte pleinement le développement des biocarburants avec l'établissement de normes européennes pour ce type de carburants. Il s'agit de faciliter la réalisation de l'objectif minimum de l'Union européenne: 10% de biocarburants dans la consommation totale de carburants d'ici 2020.

Je vais maintenant écouter avec attention vos observations et je remercie une fois encore le Parlement et la Commission d'avoir bien voulu donner des avis éclairés sur cet examen à mi-parcours du livre blanc.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitoksia esittelijä Barsi-Patakylle hänen tekemästään työstä.

Teollisuusvaliokunnan puolesta minun on kuitenkin pakko valittaa sitä, että liikennevaliokunta otti vain hyvin vähän huomioon teollisuusvaliokunnan ehdotuksia. Perinteinen ajattelutapa on se, että taloudelle ja teollisuudelle on sitä parempi mitä enemmän liikenne kasvaa. Teollisuusvaliokunta kuitenkin otti huomioon sen, että liikenne aiheuttaa muille paljon sellaisia kustannuksia, jotka eivät nykyisin sisälly liikenteen hintoihin.

Liikenne on sektori, jonka hiilidioksidipäästöt kasvavat nopeammin kuin minkään muun sektorin. Esimerkiksi tieliikenteen päästöt ovat vuoden 1990 jälkeen kasvaneet yli 25 prosenttia ja lentoliikenteen yli 50 prosenttia. Tämä tekee tyhjäksi ne päästövähennykset, joita on saavutettu muilla aloilla, kuten teollisuudessa ja energiantuotannossa.

Onkin siis aika ryhtyä noudattamaan saastuttaja maksaa -periaatetta myös liikenteessä ja sisällyttää ympäristöhaittojen kustannukset liikennemuotojen hintoihin. Tätä edellyttää myös reilu kilpailu eri liikennemuotojen välillä. Liikennevaliokunta ikävä kyllä halusi vesittää tämän periaatteen siten, että liikenteen ympäristömaksut käytettäisiin liikennesektorilla. Myös liikenteessä on kuitenkin otettava hiilidioksidipäästöt vakavasti. On asetettava selkeät tavoitteet paitsi ajoneuvojen myös koko liikenteen päästöjen vähentämiselle.

Osa tätä kokonaisuutta on myös liikenteen vähentäminen, erityisesti auto- ja lentoliikenteen. Puolet päivittäisistä automatkoista Euroopan unionissa on alle viiden kilometrin mittaisia. Ne tapahtuvat pääasiassa kaupungeissa. Jos edes joka kolmas näistä lyhyistä automatkoista korvattaisiin kävelyllä, pyöräilyllä tai busseilla, koko Euroopan hiilidioksidipäästöt vähenisivät useita prosentteja. Esimerkiksi Saksan valtakunnan päästöt vähenisivät 4 prosenttia. Lisäksi ilman saasteet vähenisivät juuri siellä, missä ihmisiä asuu kaikkein eniten.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yli 300 000 eurooppalaista kuolee joka vuosi ennenaikaisesti ilmansaasteiden takia, joiden tärkein aiheuttaja kaupungeissa on autoliikenne. Myös elinkeinoelämä hyötyisi saasteiden aiheuttamien sairastamisien vähenemisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich Frau Barsi-Pataky zu ihrem Bericht beglückwünschen und ihr für ihre Arbeit und besonders für ihre Kompromissbereitschaft danken. Es ist ihr gelungen, in einem sehr kurzen, aber präzisen und weitsichtigen Bericht einen Ausblick auf Schwerpunkte der zukünftigen europäischen Verkehrspolitik zu geben. Fachleute — vor allem diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen können — werden dies schätzen. Unsere Bürger allerdings werden die detaillierten, greifbaren Beispiele und die konkreten Vorschläge vermissen.

Die Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission von 2001 zeigt einen großen Nachholbedarf. Dieser bezieht sich nicht allein auf die Sicherheitsaspekte, sondern auch auf viele andere Bereiche, wie Umweltverträglichkeit, Investitionstätigkeit — Stichwort TEN-Realisierung — und Logistik. Frau Barsi-Pataky mahnt die richtigen Schritte vor allem dadurch an, dass sie ein ko-modales Netz von Verkehrsträgern unterstützt, in dem jeder Verkehrsträger seine Stärken entwickelt, um Gütertransportleistungen zum gemeinsamen Nutzen zu erbringen.

Mir fehlen ein wenig die Forderungen nach einem angemessenen gemeinschaftlichen Rahmen zur Ko-Modalität im Tourismus, also bei der Mobilität der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Auch im öffentlichen und privaten Personenfernverkehr brauchen wir ko-modale Ansätze, um die weiter wachsenden Mobilitätsbedürfnisse befriedigen zu können.

Die Verknüpfung von zur Lösung anstehenden Verkehrsproblemen mit der Entwicklung intelligenter Transportsysteme und innovativer technischer Lösungen begrüße ich sehr. Politik sollte mutig genug sein, um sicherheitsrelevanten Maßnahmen im Verkehrsgeschehen einen legislativen Vorrang einzuräumen.

Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hierzu gehören auch strenge Vorschriften für Longliner bis 44 Tonnen und Sicherheitsmanagements für die Verkehrsinfrastrukturen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, quiero felicitar calurosamente a la señora Barsi-Pataky por su capacidad de sintetizar un proceso y un procedimiento tan magmático como el de esta revisión del Libro Verde, a pesar –digamos– de todas las buenas intenciones. Pero era de esperar que todos los diputados y diputadas quisiéramos añadir alguna de la gran cantidad de ideas que nos sugería la propuesta de la Comisión.

También quiero felicitarla por su capacidad de llegar a compromisos válidos, que van a conseguir de esta manera un amplio apoyo de todo el Parlamento.

Ha logrado un buen equilibrio entre los objetivos irrenunciables, como era el cambio modal, a favor de modos todavía poco desarrollados y con grandes ventajas medioambientales, como es el caso del ferrocarril o de las vías navegables, pero siendo capaz, al mismo tiempo, de imbricarlo en un nuevo concepto de co-modalidad que le daba el toque de realismo más aceptable para todos los actores del sector y que rebajaba muchas de las presiones que nos impedían avanzar con planteamientos más razonables.

Recuerdo como uno de los dramas de la legislación comunitaria -aunque no sólo de la comunitaria- su deficiente aplicación. Reclamar, pues, instrumentos novedosos para esta aplicación es fundamental.

Compartimos también y reforzamos su crítica por la insuficiente financiación de las redes transeuropeas y del resto de las medidas del transporte a nivel europeo y consideramos que abre perspectivas de futuro que pueden sernos muy útiles para el debate de 2008, para lograr definitivamente la financiación a la altura de nuestras ambiciones para el transporte europeo.

Aprobamos y le agradecemos también su comprensión a la hora de integrar el transporte en el corazón de la Estrategia de Lisboa. Creemos que así se podrá responsabilizar definitivamente a los Estados miembros en ambos ámbitos: el de la aplicación legislativa y el de la financiación suficiente.

Nos parecen también esperanzadores los planteamientos a favor de la logística, que procuraremos seguir en el informe que estamos desarrollando actualmente, así como las soluciones innovadoras y su apoyo absoluto y continuo a los sistemas de transporte inteligente.

También apoyamos su apelación a la diversidad y a lo que ha conllevado a partir de la ampliación, que ella conoce mejor que nadie.

Estamos de acuerdo con su planteamiento en relación con el enfoque global y las relaciones con los países terceros, que nos parece que es un ámbito de futuro para todo el tema del transporte europeo.

Apreciamos también su apoyo al Libro Verde del transporte urbano y le agradecemos finalmente su comprensión sobre la necesidad de actualizar su informe, en relación con el cambio climático, recogiendo la última propuesta del Consejo relativa a la reducción de las emisiones de CO2.

Lo único que tengo que anunciarle, al final, es que no podremos seguirla en su apoyo al concepto modular que aparece en el apartado 11 de su informe, pero creo que, a través de la propuesta que tal vez el señor Grosch nos va a proporcionar, podremos darle solución a ese pequeño problema entre ambos Grupos.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente, quella che stiamo esaminando è un'ottima relazione, che consente al Parlamento di comprendere, sostenere e mettersi in linea con il lavoro che la commissione dovrà svolgere in questo ultimo scorcio della sua attività. La relazione Barsi-Pataky coglie nel segno tutti i problemi che abbiamo affrontato in questi anni e consente quindi di dare un contributo strategico alla nostra politica.

Ho avuto la sfortuna, per così dire, di arrivare solo un momento prima di quell'evidente salto di priorità che è avvenuto in queste ultime settimane, con l'inserimento prospettico nell'attività dell'Unione della lotta contro i cambiamenti climatici e di una diretta assunzione del tema dei costi energetici. Credo che ciò ci imponga di rileggere il tutto alla luce delle nuove priorità, legittimando o rendendo più chiaro l'insieme delle politiche che noi dovremmo attuare per far sì che anche il trasporto dia il suo contributo al raggiungimento di questi due obiettivi.

Ciò significa lavorare per utilizzare altri carburanti o gli stessi carburanti con motori più efficienti, cercare di organizzare viaggi più efficienti attraverso la logistica ma anche e soprattutto ridare criterio e logica all'esigenza di insistere su un migliore sfruttamento delle modalità di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico, climatico e anche nell'organizzare la nostra vita in modo da ridurre la nostra domanda di mobilità non necessaria.

Questo non fa altro che sottolineare nuovamente le strategie storiche, le quali in fondo rendono onore alla politica europea dei trasporti. L'interoperabilità, l'accesso ai mercati e l'integrazione delle reti ritornano con prepotenza sulla scena, seppur con due qualificazioni: il tempo e il denaro. Il tempo diventa più urgente: tutto avrebbe bisogno di essere accelerato e di essere spinto a raggiungere risultati più rapidi se vogliamo mantenere anche gli obiettivi di riduzione di CO2 e dei costi energetici, così come prospettati nei nuovi obiettivi che l'Unione si è posta.

L'altro problema è quello del finanziamento. L'intermediazione che l'Unione fa rispetto agli investimenti degli Stati ha bisogno di essere riconsiderata nel medio periodo: non mi riferisco semplicemente al finanziamento delle infrastrutture, che è sicuramente il più ingente, ma anche all'interoperabilità o ad altre misure che agevolano l'accesso ai mercati. Si tratta di un finanziamento che non ha soltanto bisogno di essere ottenuto a livello europeo, bensì che esige che la Commissione abbia la possibilità di coordinare le politiche e i finanziamenti di tutti gli Stati onde garantire un celere conseguimento dei risultati di cui abbiamo bisogno.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Der Titel des Berichts klingt sehr gut: „Für ein mobiles Europa – nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent“. Die klarste Aussage im Bericht von Frau Barsi-Pataky steht in Ziffer 14: Es ist eine Tatsache, dass die Halbzeitbilanz zum Weißbuch der Kommission von 2001 keine langfristigen Ziele und Antworten enthält. Die Verkehrspolitik der EU ist voller Widersprüche. In schönen Grundsätzen wird vieles richtig erkannt, an der konkreten Umsetzung mangelt es aber häufig.

In diesem Bericht wird klar festgehalten, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels zugenommen haben, nicht zuletzt aufgrund einer f