Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. juli 2007 - Strasbourg EUT-udgave

Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (forhandling)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Jeg værdsætter i høj grad kommentarerne og indholdet i Kommissionens svar i aften. Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke havde ventet mig mindre af hende. Kommissæren var helt sikkert til stor hjælp under hele DCI-processen, hvor hun i lighed med sin kollega, kommissær Michel, ofte forsøgte at løse op for situationen, når vi var kørt fast.

Jeg glæder mig over hendes udtalelser om de årlige handlingsprogrammer, da vi virkelig er nødt til at reagere behørigt på det brev, som kommissær Ferrero Waldner og kommissær Michel sendte til fru Morgantini og undertegnede i min egenskab af ordfører for DCI, da det fremgik klart af dette brev, at Parlamentet selv afgør, hvilke strukturer, det vil etablere, og hvilke programmer og strategidokumenter det vil undersøge.

Jeg er også nødt til at sige, at Parlamentet er blevet kastet hovedkuls ind i denne proces, da instrumentet for udviklingssamarbejde først blev godkendt i december sidste år, og denne proces er helt ny for os alle. I de situationer, hvor det har været et spørgsmål om knald eller fald, har jeg fået nogle meget dårlige meldinger om den holdning til de flerårige handlingsprogrammer, der er blevet udvist af visse folk i Kommissionen. Som formand for gruppe C, der undersøger nogle af de latinamerikanske lande, må jeg sige, at samarbejdet har været meget fint. Jeg mener, at Kommissionen bør fremme et fortsat godt samarbejde, da det skaber en generel god atmosfære og et meget godt arbejdsklima. Det giver os mulighed for at udnytte vores mest positive erfaringer, når vi skal tackle de spørgsmål, som vi alle ønsker at tackle, dvs. opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene og de allerfattigste befolkningsgruppers behov i den lidende verden.

Jeg vil gerne understrege, at vi er i en vigtig fase. Kommissionen og Parlamentet har gjort en stor indsats med henblik på at sikre, at EU bliver bedre i stand til at gennemføre sine udviklingspolitikker. I forbindelse med forhandlingerne om instrumentet for udviklingssamarbejde gjorde vi det klart, at vi ikke ønskede at blive inddraget i mikroforvaltning. Mikroforvaltning henhører under Kommissionens og Rådets kompetenceområde, men vi ønsker at få et overblik. Parlamentet bør have et overblik, og Kommissionen har ingen grund til at frygte, at Parlamentet blander sig på dette område. Parlamentet, Kommissionen og Rådet bør samarbejde om at yde effektiv bistand og ikke konkurrere indbyrdes og holde ting fra hinanden. Hvordan kan vi samarbejde om at yde effektiv bistand til de lande, som vi forsøger at hjælpe?

De første skridt med hensyn til instrumentet for udviklingssamarbejde er ved at blive taget, og det er vores ansvar, at det implementeres korrekt. DCI har formaliserede strukturer, idet det anerkendes, at Parlamentet har en vigtig tilsyns- og rådgivningsrolle. Vi har arbejdet ihærdigt på at undersøge Kommissionens strategidokumenter og formulere holdninger til forskellige aspekter af disse strategier. Jeg forventer, at Kommissionen tager behørigt hensyn til vores holdninger til strategidokumenterne.

Som led i vores tilsynsrolle insisterer vi på, at politikken fortsat sigter på opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene om bekæmpelse af nogle af de værste former for fattigdom i verden. Parlamentet skal til stadighed have tilfredsstillende garantier herfor.

Jeg var meget imponeret, da det tyske formandskab først på året meddelte, at AVS-dokumenterne ville blive fremsendt på samme måde som dokumenterne for de asiatiske og latinamerikanske lande.

Så vidt jeg forstår, gjorde én medlemsstat - dette er måske ikke en retfærdig fremstilling - visse indsigelser i denne forbindelse. Jeg ved, at der er tale om en lang række dokumenter, og det lyder meget godt, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling eller AVS-medlemsstaterne på en eller anden måde bør behandle disse. I modsætning til Parlamentet mødes Den Blandede Parlamentariske Forsamling og forsamlingens gruppe af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet ikke hele tiden, og det er ikke muligt at gennemføre en sådan kontrol af de eksisterende strukturer.

Vi har tre stående udvalg, og vi kunne måske foretage en selektiv udvælgelse af visse aspekter og undersøge disse. Dette bør imidlertid ikke på nogen måde influere på Europa-Parlamentets stillingtagen til, hvilke dokumenter det ønsker at undersøge på bedste vis.

Vores mål bør altid være opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene. Vi er ikke konkurrenter. Vi kan samarbejde. Vi forsøgte igennem to år under DCI-processen at overbevise Kommissionen og andre om, at vi virkelig forsøgte at finde et virkelig godt instrument. Da vi blev hørt, fandt vi endelig frem til dette instrument.

Fru kommissær! De bør ikke lytte til dårlige råd. De bør ikke lytte til folk, der skaber forhindringer. Vi er på samme hold. Vi ønsker at opfylde millenniumudviklingsmålene. De bør ikke tilbageholde oplysninger, som Parlamentet retmæssigt bør have som led i sin tilsynsrolle. Vi vil reagere gavmildt, effektivt og hensigtsmæssigt.

Mange tak for Deres bidrag her i aften.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik