Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0279/2007

Forhandlinger :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. juli 2007 - Strasbourg EUT-udgave

15. Situationen i Pakistan (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om situationen i Pakistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, formand for Rådet. - (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg glæder mig over at få lejlighed til at tale om Pakistan, der uden tvivl spiller en vigtig rolle, selv om dette rent faktisk ikke altid anerkendes i tilstrækkelig grad. Jeg ved, at nogle af de ærede medlemmer anser vores forbindelser med Pakistan for at være af særlig betydning, og det glæder mig derfor at kunne redegøre for Rådets holdning til landet og høre Parlamentets synspunkter.

Situationen i Pakistan udvikler sig hurtigt i denne sidste fase forud for valget, og vi håber, at det gode samarbejde med Europa-Parlamentet vil fortsætte i de kommende måneder. Der er knyttet en lang historie til EU's forbindelser med Pakistan, der går helt tilbage til 1976, hvor vores første samarbejdsaftale blev undertegnet.

I de seneste år har vores forbindelser af forskellige årsager desværre ikke være så tætte, som begge parter kunne have ønsket. Dette var baggrunden for, at EU i 2005 gik i gang med at revidere sin politik over for Pakistan, idet Rådet erkendte, at visse spørgsmål i landet gav anledning til problemer. Der var også fuld enighed om, at den eneste effektive politik ville være at opretholde regelmæssige forbindelser med den pakistanske regering. Denne beslutning dannede udgangspunkt for EU's og Pakistans fælles erklæring, der blev vedtaget i Berlin den 8. februar. Vores politiske dialog blev således formaliseret, og det blev muligt at gennemføre samarbejdsaftalen fra 2004, den såkaldte tredjegenerationssamarbejdsaftale, fuldt ud.

Forbindelserne mellem EU og Pakistan har således været baseret på et nyt grundlag siden starten af året. Vi håber, at dette vil medvirke til at øge forståelsen mellem de to parter. Dette er et skridt fremad i en langsigtet proces, der skal sikre et samarbejde, som forhåbentlig bliver gavnligt. Det er også en anerkendelse af den betydning, som EU tillægger Pakistan som partnerland.

Selv om vi har fastlagt vores langsigtede mål, er der samtidig nogle spørgsmål, der skal løses på kort sigt. Vi ved, at de seneste begivenheder giver anledning til en vis bekymring i Europa-Parlamentet, og vi deler i nogen grad denne bekymring. Vi har i den seneste uge rettet al vores opmærksomhed mod kampene omkring Den Røde Moské i Islamabad. Jeg ønsker ikke at gå ind i en diskussion om baggrunden for den nuværende situation. Jeg vil hellere rose regeringen for dens beslutning om at gå op imod de grupper, der prædiker intolerance. Vi havde naturligvis alle gerne set en fredelig løsning på den fastlåste situation, men det er vigtigt, at regeringen greb beslutsomt ind over for den radikale ekstremisme. Der skal skelnes imellem de grupper, der prædiker intolerance, og de grupper, der demonstrerer fredeligt.

Rådet var meget bekymret over den vold, der brød ud i Karachi i maj. Det er meget vigtigt, at vi gør vores yderste for at sikre, at det samme ikke sker igen. Rådet overvåger situationen i Pakistan tæt gennem sine permanente kontakter med EU's ambassader i Islamadad. Vi håber, at alle parter vil udvise tilbageholdenhed, herunder især at de retshåndhævende myndigheder vil handle ud fra situationen og anvende mindst mulig magt over for civile.

Rådet følger også sagen vedrørende højesteretspræsident Chaudhry meget tæt. Det er vigtigt, at retssagen mod hr. Chaudhry håndteres retfærdigt uden unødig indblanding. Medierne skal også have frihed til at løse deres oplysningsopgave uden at blive udsat for trusler. EU ønsker generelt, at Pakistan fortsætter sin fornuftige, moderate linje og overholder internationale standarder for demokratiske principper og retsstatsprincippet. Vores forbindelser er baseret på denne forståelse. Som angivet i artikel 1 i samarbejdsaftalen fra 2004 er respekten for menneskerettigheder og demokratiske principper væsentlige elementer i aftalen. Vi agter at arbejde på dette grundlag.

Som følge af parlamentsvalget står Pakistan over for at skulle træffe et valg i 2007. EU bakker fuldt ud op om alle tiltag, der fremmer et bæredygtigt demokrati i Pakistan, styrkelsen af landets demokratiske institutioner og god regeringsførelse i landet. EU mener således, at det er vigtigt, at det kommende valg i Pakistan er frit og retfærdigt. Vi mener også, at det er vigtigt, at den næste præsident i Pakistan vælges på grundlag af loven. Det afgørende er, at regeringen styrkes på grundlag af demokratisk legitimitet. Det er nødvendigt, hvis regeringen skal løse Pakistans mange problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Som rådsformanden netop har nævnt, har vi alle været vidne til begivenhederne i og omkring Den Røde Moské i Islamabad, og ifølge de seneste rapporter er det meste af området nu blevet ryddet, og operationen er i gået ind i sin sidste fase. Jeg håber virkelig ikke, at der vil ske yderlige tab af menneskeliv. Det har chokeret mig, at disse begivenheder finder sted midt inde i den pakistanske hovedstad, og at flere hundrede mænd og kvinder har været involveret. Det er meget beklageligt, at de grupper, der fortsat yder modstand, ikke accepterede en fredelig løsning som påpeget af hr. Lobo Antunes.

Jeg værdsætter i høj grad den tålmodighed, som regeringen har udvist med henblik på at nå frem til en forhandlingsløsning for at undgå blodsudgydelser, navnlig da børn er blevet tvunget til at forblive i moskeen imod deres egen og deres forældres vilje. Med denne begivenhed står det helt klart for den pakistanske befolkning og den øvrige verden, at den religiøse fundamentalisme og intolerance udgør en fare for os og for et i bund og grund moderat og fredeligt samfund.

I de sidste par måneder har studenterne og de gejstlige i Den Røde Moské rent faktisk forsøgt at tage loven i egen hånd. Jeg er overbevist om, at den pakistanske befolkning ikke ønsker, at deres land bevæger sig i denne retning. Regeringen handler rigtigt ved at gribe beslutsomt ind over for dette fænomen. Andre begivenheder, herunder flere nylige bombninger i den nordvestlige grænseprovins og det formodede angreb på præsident Musharrafs fly i fredags, viser klart, at Pakistan er nødt til fortsat at være på vagt og holde fast for at sikre, at terrorismen og ekstremismen ikke vil gå af med sejren.

EU ønsker fortsat at indgå i et konstruktivt samarbejde med Pakistan. De vigtigste målsætninger for vores involvering er at fremme regional og intern stabilitet, at fremme demokratiseringen og at støtte Pakistans bestræbelser på at konsolidere sin position som en moderat muslimsk stat. Det glæder mig at meddele Parlamentet, at vi afholdt det første møde i Det Blandede Udvalg under tredjegenerationssamarbejdsaftalen i Islamabad den 24. maj. Mødet var en god anledning til at indlede nye former for samarbejde med Pakistan f.eks. ved at etablere et underudvalg om regeringsførelse og menneskerettigheder, der skal være et forum for en mere intens dialog om disse spørgsmål.

Vi har desuden styrket vores samarbejde med Pakistan væsentligt, således at vores bistand øges til 200 millioner euro over de kommende fire år, navnlig inden for områderne udvikling af landdistrikter og uddannelse. Formålet hermed er at bidrage til et mere velstående og stabilt Pakistan.

Den nuværende politiske situation i Pakistan er præget af usikkerhed. Der er mange spekulationer i luften om mulige valgscenarier. Et af disse scenarier er baseret på præsident Musharrafs bebudede plan om at blive genvalgt af de nuværende forsamlinger inden parlamentsvalget. Et andet scenarium er muligheden for indgåelse af en aftale mellem præsidenten og oppositionspartierne, der kan føre til et hurtigt parlamentsvalg, der vil give Musharraf mulighed for at blive genvalgt af de nye forsamlinger.

Da der skal afholdes et meget vigtigt parlamentsvalg i Pakistan senere på året, mener jeg, at det fortsat er nødvendigt at understrege betydningen af at styrke de demokratiske institutioner og udvikle en politisk proces med større inddragelse af alle parter. Som bekendt er Pakistan et af de prioriterede lande, til hvilke der muligvis vil blive udsendt en EU-valgovervågningsmission. Jeg vil foretage en nøje vurdering af de resultater, som den undersøgelsesdelegation, der blev sendt af sted i sidste måned, er kommet frem til, og herefter beslutte, om der skal udsendes en mission på et senere tidspunkt.

Jeg mener, at der er alvorlige problemer forbundet med den procedure, der er blevet fulgt i forbindelse med udarbejdelsen af valglisterne. Flere millioner vælgere er tilsyneladende ikke opført på listerne, og der skal gribes ind omgående for at løse dette problem.

Vi skal således foretage en nøje vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at udsende en valgovervågningsmission i en situation, hvor der som sagt er alvorlige problemer omkring opfyldelsen af betingelserne for et demokratisk valg, og vi er nødt til at følge udviklingen i de kommende uger og måneder.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg har været kritisk indstillet over for den pakistanske regering gennem længere tid, bl.a. på grund af dens tolerance over for A.Q. Kahns spredning af kernevåben og den forfærdelige behandling af religiøse mindretal. Jeg har også til tider tvivlet på, om præsident Musharraf, der udadtil er vores allierede i kampen mod terrorisme, virkelig er fast besluttet på at udrydde radikale islamiske jahadis og forhindre, at unge, herunder EU-borgere, uddannes i de muslimske skoler (Deobandi-madrassas), der følger den hårde linje.

Vi er nu vidne til den blodige indtagelse af Den Røde Moské, hvor bevæbnede islamister havde lukket sig inde sammen med kvinder og børn. Musharraf udtalte, at de militante grupper havde tilknytning til al-Qaeda. Hvorfor fik denne sag så lov til at ulme siden januar, hvilket er sket, idet sikkerhedsstyrkerne har ignoreret den ulovlige besættelse af området, oplagring af våben og bortførelse af kvinder til moskekomplekset? Var formålet at iscenesætte et blodigt opgør? Eller var formålet at vise, at ekstremisterne udgør en risiko, og bevise over for Vesten, at præsidenten er modstander af terrorisme, en holdning, der er blevet mere kritisk på det seneste, hvor det hævdes, at den meget magtfulde pakistanske militære efterretningstjeneste i al hemmelighed har hjulpet Taleban-styrker med at omgruppere sig i grænseområderne mod Afghanistan?

Det hævdes endvidere, at Abdul Aziz, den gejstlige leder af de militære grupper i Den Røde Moské, havde familiemæssig tilknytning til ISI. Denne krise er helt sikkert en velkommen afledning for præsident Musharraf, der nu er under pres på grund af afsættelsen af højesteretspræsidenten, og som forsøger at begrunde yderligere fem år ved magten, og som selvfølgelig er meget opsat på at fastholde den pakistanske hærs stærke indflydelse.

EU har god grund til at frygte ustabilitet i en islamisk stat med kernevåben, og jeg opfordrer nu præsident Musharraf til at give to tidligere civile, verdslige premierministre tilladelse til at vende tilbage fra deres eksil og gå op imod farlige ekstremister i et demokratisk valg og medvirke til at opbygge et tolerant og demokratisk land, der er levedygtigt efter præsident Musharrafs afgang.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Denne debat er vigtig, og tidspunktet er velvalgt. Det er interessant, at vi kommer til at høre tre indlæg fra Det Forenede Kongerige, men det afspejler de samfund, vi repræsenterer. Vi ved, at mange europæiske borgere er bekymrede over situationen i Pakistan og præsident Musharrafs fremtid, der er usikker i øjeblikket, og vi er klar over, at denne i høj grad hænger sammen med landets fremtid.

Jeg vil ikke være lige så kritisk som dr. Tannock, men det beslutningsforslag, som vi har forelagt, afspejler vores bekymring, da mange af os har besøgt landet - vi har mødt præsidenten både her og i Pakistan - og vi ønsker det bedste for Pakistan. Vi anerkender de meget reelle udfordringer, som Pakistan står over for, ikke mindst den meget vanskelige opgave med at bekæmpe terrorismen i Pakistan. Vi respekterer den internationale rolle, som landet har spillet i bekæmpelsen af den globale terrorisme. Vi anerkender den indsats, der allerede er blevet gjort, og vil støtte fremtidige bestræbelser.

Bekæmpelsen af terrorisme kan imidlertid ikke bruges til at dække over uredelig adfærd og forseelser. Kommissæren talte om den alvorlige begivenhed i Den Røde Moské i lighed med dr. Tannock, der også henviste til suspenderingen af højesteretspræsident Chaudhry og følgerne heraf.

Jeg vil gerne følge op på såvel kommissærens som hr. Lobo Antunes' bemærkninger vedrørende valget. Rådets repræsentant sagde, at vi støtter foranstaltninger, der fremmer et bæredygtigt demokrati - og det gør vi naturligvis. Jeg anerkender og glæder mig over kommissærens støtte til nedsættelsen af et underudvalg om regeringsførelse og menneskerettigheder i Pakistan.

Jeg vil gerne på det kraftigste opfordre præsident Musharraf til ikke blot at sikre, at det kommende valg afholdes, men at det sker under forhold, der sikrer, at en international overvågningsmission kan godkende valget, uanset om den udsendes af EU eller af andre. Det er af afgørende betydning for enhver pakistansk præsidents eller regerings troværdighed, ja for enhver regerings troværdighed.

Jeg håber især, at det i forbindelse med valgforberedelserne sikres, at valget afholdes på en ordentlig måde, herunder at flere kvinder får mulighed for at stille op til valget. Som kommissæren påpegede, er det ikke tilstrækkeligt, at valglisterne er i orden, idet der heller ikke er nogen, der må føle, at de er blevet udelukket.

Det er nødvendigt med en fri og åben presse under et valg, hvor journalisterne ikke er bange for at sige og skrive, hvad de vil. Jeg håber, at interimsregeringen vil forholde sig helt neutral i overgangsperioden under valget.

Pakistan er et stort land med et stolt folk og en alt for urolig fortid. Jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af hele Europa-Parlamentet, når jeg siger, at Parlamentet er parat til at gøre sit yderste for at støtte Pakistan i en vanskelig periode, således at landet får mulighed for at udvikle sig, og at støtte bestræbelser, der fremmer et fuldt ud velfungerende og fredeligt demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! De tragiske begivenheder, der udviklede sig i Den Røde Moské i Islamabad, viser, at den ekstremistiske ideologi udgør en klar og reel trussel mod Pakistan. Ekstremisterne udgør en fare for flertallet af moderate pakistanere og for NATO-styrker udstationeret i Afghanistan. De følgevirkninger, som disse begivenheder har haft i Peshawar, Baluchistan, Waziristan og Bajor, viser, at ekstremisterne nu har fået fodfæste mange steder i landet.

Den folkelige fordømmelse af de militante gruppers voldelige adfærd, som de fleste pakistanere har givet udtryk for, viser imidlertid, at ekstremisme fortsat er et yderliggående mindretalsfænomen i Pakistan. Regeringen skal imødegå dette flertal af moderate pakistanere, hvis der skal skabes bred politisk enighed.

EU's forhold til Pakistan er baseret på ønsket om demokrati, fred og stabilitet, handel og udvikling og respekt for menneskerettighederne. Rådet og Kommissionen har i år gjort en betydelig indsats for at styrke dette forhold, og vi skal fortsat øve indflydelse som en vigtig donor i regionen og forbedre den pakistanske befolknings tilværelse.

EU skal fortsat støtte sundheds- og uddannelsesprojekter i Pakistan, således at de fattigste borgere sikres et reelt alternativ til de muslimske skoler (madrassas). Vi skal insistere på, at regeringen respekterer domstolenes uafhængighed, retsstatsprincippet og den pakistanske befolknings menneskerettigheder, samtidig med at landet bevæger sig hen imod demokratiske valg. Vi skal fordømme alle forsøg på at undertrykke ytrings- og mediefriheden, og vi skal være solidariske med hele Pakistans juridiske stand, når vi fordømmer suspenderingen af højesteretspræsident Chaudhry.

Endelig skal EU sende et klart budskab til præsidenten om, at en overgang til civilt styre gennem et frit og retfærdigt valg er …

(Formanden afbrød taleren)

 
  
  

FORSÆDE: Marek SIWIEC
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg har modtaget seks beslutningsforslag(1), jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 12. juli 2007.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg er alvorlig bange for, at det skrøbelige pakistanske demokrati er i fare. Afsættelsen af den pakistanske retspræsident og den efterfølgende indskrænkning af mediefriheden tegner ikke godt for afholdelsen af frie og retfærdige valg. Der er en række meldinger om officielle og uofficielle trusler rettet mod medlemmer af den juridiske stand og krænkelser af antiterrorloven med det formål at forfølge politiske modstandere.

Jeg har fået oplyst af pakistanere, at moderate politiske partier, journalister og civilsamfundet marginaliseres, samtidig med at ekstremistiske grupper får større indflydelse på samfundet.

Jeg beklager dybt, at de seneste uroligheder har kostet menneskeliv, og opfordrer præsident Musharraf til at sikre, at de pakistanske myndigheder respekterer menneskerettighederne fuldt ud. Jeg anmoder desuden præsidenten om at overholde de løfter, han afgav over for Europa-Parlamentets delegation under besøget i Pakistan i december 2006 om overgang til civilt styre og om opbygning af demokratiske institutioner og navnlig de tilsagn, han afgav om mediefrihed. Jeg anmoder Rådet og Kommissionen om at gøre kraftig indsigelse over for Pakistan og stille krav om, at demokratiet og respekten for menneskerettighederne genskabes.

 
  

(1)Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik