Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2594(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0310/2007

Indgivne tekster :

B6-0310/2007

Forhandlinger :

PV 11/07/2007 - 21
CRE 11/07/2007 - 21

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0354

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. juli 2007 - Strasbourg EUT-udgave

21. Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand, mine damer og herrer! Det er en stor glæde at være til stede her i dag. Jeg vil gerne takke Parlamentet, herunder navnlig medlemmerne af Udviklingsudvalget, for den konstruktive dialog, som vi har haft i forbindelse med den demokratiske kontrol af vores udkast til strategidokumenter.

Jeg har ved flere lejligheder, navnlig i det brev, som jeg fremsendte til formanden for Udviklingsudvalget sammen med min kollega Louis Michel den 26. marts, på ny bekræftet, at vi vil foretage en omhyggelig undersøgelse af udvalgets bemærkninger til strategidokumenterne i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige handlingsprogrammer og gennemførelsen af vores projekter og programmer. Vi er i færd med at udarbejde disse programmer. Nogle af programmerne er allerede blevet fremsendt til Parlamentet, og de resterende programmer vil blive fremsendt til efteråret i overensstemmelse med komitologiafgørelsens artikel 8. Disse årlige handlingsprogrammer vil blive bilagt oversigter med en nærmere redegørelse for, hvordan der er blevet taget hensyn til Parlamentets bemærkninger, eller hvorfor det ikke var muligt at gøre dette.

I denne uge redegjorde jeg desuden i et særskilt brev til hr. Borrell for, hvordan vi har taget hensyn til Parlamentets bemærkninger, og hvordan disse er blevet indarbejdet i de årlige handlingsprogrammer, der allerede er blevet fremsendt til Parlamentet. Jeg er derfor lidt skuffet over, at der er blevet stillet et beslutningsforslag, der er kritisk over for Kommissionens programmering. Jeg håber, at dette forslag ikke rejser tvivl om, at vi lægger vægt på en åben dialog og samarbejde, og at vi også vil gøre dette fremover.

Jeg vil nu gerne ind på nogle af de spørgsmål, som Parlamentet har rejst ved forskellige lejligheder, navnlig i beslutningsforslaget. Det lægger os naturligvis stærkt på sinde at opfylde det overordnede mål om bekæmpelse af fattigdom og opfyldelse af millenniumudviklingsmålene inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde. Jeg vil gerne understrege meget klart, at alle de planlagte aktiviteter i vores landestrategidokumenter er udviklingsaktiviteter, der falder ind under de prioriterede sektorer i instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI). Det må her understreges, at vi ifølge forordningen skal anvende en differentieret strategi afhængig af de forskellige udviklingskontakter og -behov i de pågældende lande. Udviklingsbehovene i f.eks. Bangladesh er ikke de samme som i Brasilien. Vi er enige med Parlamentet i, at sundhedspleje og uddannelse er af afgørende betydning for fattigdomsbekæmpelse og opfyldelse af millenniumudviklingsmålene.

Jeg vil gerne bekræfte Kommissionens tilsagn om at respektere det aftalte referencebeløb svarende til 20 % fordelt over sociale sektorer inden 2009 gennem projektprogrammer og budgetstøtte i tilknytning til disse sektorer, idet der anvendes et gennemsnit for alle geografiske områder. Det fremgår af de første flerårige vejledende programmer for 2007-2010, at det samlede referencebeløb til grundlæggende sundhed og uddannelse allerede er blevet klart forøget. Det bekræftes i de årlige handlingsprogrammer for 2007 under godkendelse. Parlamentet vil få tilsendt detaljerede statistikker i forbindelse med gennemførelsen af projekterne og programmerne.

Med hensyn til støtteberettigelse til statslig udviklingsbistand vil jeg gerne forsikre Parlamentet om, at vi i forbindelse med udarbejdelsen af de flerårige handlingsprogrammer har sikret og vil sikre, at de er i fuld overensstemmelse med DCI's bestemmelser vedrørende de kriterier, der er fastlagt i OECD/DAC for geografiske programmer, og at vi samtidig agter at fastholde den fleksibilitet, som forordningen giver mulighed for i forbindelse med tematiske programmer. Der vil naturligvis blive foretaget en officiel vurdering af denne overensstemmelse i forbindelse med midtvejsevalueringen, der påbegyndes i 2009. Kommissionen har til hensigt at stille forslag til ændring af forordningerne, hvor den finder det hensigtsmæssigt.

Med hensyn til høring af de berørte parter er vi fuldstændig klar over, at der fortsat er behov for at forbedre høringsproceduren yderligere, herunder at inddrage lokale og regionale myndigheder. Det er imidlertid også et princip i vores udviklingsbistand, at den bør være styret af partnerlandet og bidrage til de nationale udviklingsplaner. Vi gør således vores yderste for at tilskynde de nationale myndigheder i de enkelte lande til at samarbejde med deres nationale parlamenter, regionale og lokale myndigheder og civilsamfundet omkring deres egne udviklingsplaner som led i god regeringsførelse.

Der vil blive redegjort nærmere for vores høringsmæssige tiltag i vores årlige handlingsprogrammer. Det nye årlige handlingsprogram vedrørende Cambodja er et godt eksempel. Med hensyn til donoraktiviteter og gennemførelsen af millenniumudviklingsmålene har Kommissionen tilvejebragt alle tilgængelige oplysninger i forbindelse med fremlæggelsen af sine strategidokumenter. I lighed med Parlamentet er vi også meget interesseret i at få et generelt overblik over alle donoraktiviteterne, og vi gør vores yderste for at tilvejebringe flere oplysninger ved hjælp af forskellige nye standarder.

Vi agter naturligvis at inddrage tværgående spørgsmål som f.eks. fremme af menneskerettigheder, ligestilling, demokrati, god regeringsførelse og miljømæssig bæredygtighed. Dette har været en central målsætning for os helt fra begyndelsen. Parlamentet kan være forvisset om, at dette vil ske i gennemførelsesfasen.

Med hensyn til spørgsmålet om budgetstøtte vil jeg afslutningsvis gerne understrege, at Kommissionen anvender strenge støttekriterier, der tages op til fornyet vurdering forud for alle budgetstøtteudbetalinger. Med hensyn til politikker og strategi, makroøkonomisk stabilitet og offentlig finansforvaltning har jeg forsøgt at tage hensyn til de centrale elementer i Parlamentets beslutning. Parlamentet vil modtage detaljerede oplysninger om Parlamentets bemærkninger, når vi fremsender de årlige handlingsprogrammer som led i Parlamentets droit de regard i henhold til komitologiproceduren. Kommissionen er fortsat villig til at drøfte de årlige handlingsprogrammer med de relevante organer i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Jeg værdsætter i høj grad kommentarerne og indholdet i Kommissionens svar i aften. Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke havde ventet mig mindre af hende. Kommissæren var helt sikkert til stor hjælp under hele DCI-processen, hvor hun i lighed med sin kollega, kommissær Michel, ofte forsøgte at løse op for situationen, når vi var kørt fast.

Jeg glæder mig over hendes udtalelser om de årlige handlingsprogrammer, da vi virkelig er nødt til at reagere behørigt på det brev, som kommissær Ferrero Waldner og kommissær Michel sendte til fru Morgantini og undertegnede i min egenskab af ordfører for DCI, da det fremgik klart af dette brev, at Parlamentet selv afgør, hvilke strukturer, det vil etablere, og hvilke programmer og strategidokumenter det vil undersøge.

Jeg er også nødt til at sige, at Parlamentet er blevet kastet hovedkuls ind i denne proces, da instrumentet for udviklingssamarbejde først blev godkendt i december sidste år, og denne proces er helt ny for os alle. I de situationer, hvor det har været et spørgsmål om knald eller fald, har jeg fået nogle meget dårlige meldinger om den holdning til de flerårige handlingsprogrammer, der er blevet udvist af visse folk i Kommissionen. Som formand for gruppe C, der undersøger nogle af de latinamerikanske lande, må jeg sige, at samarbejdet har været meget fint. Jeg mener, at Kommissionen bør fremme et fortsat godt samarbejde, da det skaber en generel god atmosfære og et meget godt arbejdsklima. Det giver os mulighed for at udnytte vores mest positive erfaringer, når vi skal tackle de spørgsmål, som vi alle ønsker at tackle, dvs. opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene og de allerfattigste befolkningsgruppers behov i den lidende verden.

Jeg vil gerne understrege, at vi er i en vigtig fase. Kommissionen og Parlamentet har gjort en stor indsats med henblik på at sikre, at EU bliver bedre i stand til at gennemføre sine udviklingspolitikker. I forbindelse med forhandlingerne om instrumentet for udviklingssamarbejde gjorde vi det klart, at vi ikke ønskede at blive inddraget i mikroforvaltning. Mikroforvaltning henhører under Kommissionens og Rådets kompetenceområde, men vi ønsker at få et overblik. Parlamentet bør have et overblik, og Kommissionen har ingen grund til at frygte, at Parlamentet blander sig på dette område. Parlamentet, Kommissionen og Rådet bør samarbejde om at yde effektiv bistand og ikke konkurrere indbyrdes og holde ting fra hinanden. Hvordan kan vi samarbejde om at yde effektiv bistand til de lande, som vi forsøger at hjælpe?

De første skridt med hensyn til instrumentet for udviklingssamarbejde er ved at blive taget, og det er vores ansvar, at det implementeres korrekt. DCI har formaliserede strukturer, idet det anerkendes, at Parlamentet har en vigtig tilsyns- og rådgivningsrolle. Vi har arbejdet ihærdigt på at undersøge Kommissionens strategidokumenter og formulere holdninger til forskellige aspekter af disse strategier. Jeg forventer, at Kommissionen tager behørigt hensyn til vores holdninger til strategidokumenterne.

Som led i vores tilsynsrolle insisterer vi på, at politikken fortsat sigter på opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene om bekæmpelse af nogle af de værste former for fattigdom i verden. Parlamentet skal til stadighed have tilfredsstillende garantier herfor.

Jeg var meget imponeret, da det tyske formandskab først på året meddelte, at AVS-dokumenterne ville blive fremsendt på samme måde som dokumenterne for de asiatiske og latinamerikanske lande.

Så vidt jeg forstår, gjorde én medlemsstat - dette er måske ikke en retfærdig fremstilling - visse indsigelser i denne forbindelse. Jeg ved, at der er tale om en lang række dokumenter, og det lyder meget godt, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling eller AVS-medlemsstaterne på en eller anden måde bør behandle disse. I modsætning til Parlamentet mødes Den Blandede Parlamentariske Forsamling og forsamlingens gruppe af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet ikke hele tiden, og det er ikke muligt at gennemføre en sådan kontrol af de eksisterende strukturer.

Vi har tre stående udvalg, og vi kunne måske foretage en selektiv udvælgelse af visse aspekter og undersøge disse. Dette bør imidlertid ikke på nogen måde influere på Europa-Parlamentets stillingtagen til, hvilke dokumenter det ønsker at undersøge på bedste vis.

Vores mål bør altid være opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene. Vi er ikke konkurrenter. Vi kan samarbejde. Vi forsøgte igennem to år under DCI-processen at overbevise Kommissionen og andre om, at vi virkelig forsøgte at finde et virkelig godt instrument. Da vi blev hørt, fandt vi endelig frem til dette instrument.

Fru kommissær! De bør ikke lytte til dårlige råd. De bør ikke lytte til folk, der skaber forhindringer. Vi er på samme hold. Vi ønsker at opfylde millenniumudviklingsmålene. De bør ikke tilbageholde oplysninger, som Parlamentet retmæssigt bør have som led i sin tilsynsrolle. Vi vil reagere gavmildt, effektivt og hensigtsmæssigt.

Mange tak for Deres bidrag her i aften.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Inden jeg giver ordet til hr. van den Berg, gør jeg med en vis bedrøvelse opmærksom på, at dette tilsyneladende vil blive hans sidste tale i Parlamentet, idet han skal i gang med nye udfordringer. Jeg er sikker på, at vi alle ønsker Dem held og lykke, selv om vi er kede af at miste Dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg, for PSE-Gruppen. - (NL) Fru formand! Jeg støtter hr. Mitchells synspunkt vedrørende AVS-handlingsplanerne. Den 1. januar i år trådte det nye finansieringsinstrument for udviklingssamarbejde i kraft. Millenniumudviklingsmålene skulle stå i centrum. Nu er tiden kommet til at undersøge, om disse love og principper er blevet omsat til praksis.

Vi har i Udviklingsudvalget i de forløbne måneder anvendt en stor del af vores tid til kontrol af landenes politikdokumenter. Der er arbejdet ihærdigt i udvalgene og i Parlamentet af medarbejdere, parlamentsmedlemmer og sekretariater. Vi har nøje kontrolleret politikstrategierne for lande og regioner i Sydamerika, Asien og Sydafrika. Og vi har konstateret, at der i seks specifikke tilfælde ud af et ganske stort antal planer var tale om et utilstrækkeligt retsgrundlag, og vi returnerede de pågældende planer ved resolutioner. I et antal andre tilfælde reagerede vi ved breve og rejste en række spørgsmål.

Fru kommissær! Under den demokratiske kontrolproces stødte vi også på nogle grundlæggende problemer, som De utvivlsomt også kæmper med i Kommissionen. Instrumentet for udviklingssamarbejde har først og fremmest til formål at udrydde fattigdom og virkeliggøre millenniummålene. Det er et overordnet mål, og det understreges efter vores opfattelse ikke i tilstrækkelig grad i landenes politikdokumenter, hvilket til dels skyldes, at disse stadigvæk er præget af tidligere planer, som beroede på ældre traditioner.

Jeg vil gerne erindre Kommissionen om vores faste aftale om 20 %. Jeg sætter pris på, at kommissæren for et øjeblik siden udtalte, at hun garanterer, at de 20 % bliver nået i 2009. Et så klart udsagn stoler vi på. Kontrakterne om millenniumudviklingsmålene kunne være en hjælp til at nå målet. Der ydes som bekendt budgetstøtte, og den må naturligvis opfylde de herfor gældende krav, som De helt korrekt påpegede. Men forestil Dem, at det er tilfældet, og man lader kontrakterne om millenniumudviklingsmålene løbe parallelt hermed. Det betyder som minimum, at man ved, at den omhandlede regering gør en række ting med hensyn til grundskole og sundhedsvæsen. Dermed kan man også med rette og langt mere utvetydigt medregne det i de 20 %. I modsat fald vil det fortsat stå meget uklart.

Ydermere vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på, at der i det kommende år vil gå 50 millioner euro fra den tematiske budgetpost "investering i mennesker" under instrumentet for udviklingssamarbejde til Den Globale Fond. Den Globale Fond er glimrende, og vi støtter den. Sidste år drejede det sig om 62 millioner euro. Det betyder imidlertid, at der er ganske få midler tilbage til andre mål, som alle er opført i lovgivningen. Sker det to år i træk, kører vi fast. Jeg beder Dem derfor være opmærksom herpå. Det kræver drøftelser med AVS-partnerne og Den Europæiske Udviklingsfond.

Der må imidlertid gøres noget, ellers står De i virkeligheden med en tom skal, hvad angår den tematiske budgetpost "investering i mennesker". Europa-Parlamentet vil ikke tøve med, om nødvendigt, at tage budgetinstrumentet i anvendelse. Ralf Walter gør en aktiv indsats på det felt, og De vil alle vide, at han i så henseende er en handlekraftig person. Jeg ville imidlertid, fru kommissær, ikke i aften optræde som Max Mackie Messer i Laser og pjalter. Det er trods alt Dem, der er mødt frem i light blue, og jeg er i det positive hjørne, for dette er mit sidste indlæg her i Europa-Parlamentet.

Afslutningsvis vil jeg gerne anlægge en personlig vinkel. Jeg er, som De anførte, fru formand, pr. 1. september udnævnt til dronningens repræsentant i Groningen. Jeg vil gerne rette en hjertelig tak til mine kolleger her i Europa-Parlamentet, til personalet og alle i Kommissionens sekretariater for den uvurderlige støtte, jeg har modtaget fra såvel kommissær Michel som kommissær Ferrero-Waldner. Den 28. august håber jeg at kunne tage afsked med Europa-Parlamentet og se Dem alle endnu en gang. For nærværende vil jeg derfor blot ønske Dem alle alt godt fremover.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak for Deres bidrag til Parlamentets arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga, for Verts/ALE-Gruppen. - (ES) Fru formand! For den forrige taler var det det sidste indlæg, og for mig er det mit første indlæg i plenarforsamlingen. Jeg håber, at De vil være storsindet over for mig.

Jeg vil begynde med at minde om, at vi ved, at processen med tilpasningen af forordningen, der oprettede instrumentet for udviklingssamarbejde, var indviklet, kompleks og til tider meget vanskelig. Det første svar, som Parlamentet kom med i et forsøg på at afvise forslaget som sådant, blev faktisk vedtaget enstemmigt af Udviklingsudvalget i sin tid, der fik en ligeledes enstemmig opbakning fra de andre tre udvalg, som afgav udtalelser herom. Alt dette førte Kommissionen og Rådet til forhandlingsbordet, og i sidste instans overbeviste det de to institutioner om, at de skulle respektere Parlamentets medbestemmelsesbeføjelser. Alt dette ved vi godt.

Vi ved naturligvis også godt, at forslaget blev vedtaget, men flere af de selv samme begrundelser, der vakte mistro for mere end et år siden, findes fortsat.

I årets løb har Parlamentet forelagt tre beslutninger, hvori det advarer Kommissionen om, at det var ved at overskride sine beføjelser, og at den burde rette op herpå. Det har den i øvrigt ikke gjort. Det er ikke nødvendigt at minde Kommissionen om, hvad der kan ske, hvis komitologien for så vidt angår Parlamentet bliver strakt for vidt.

Parlamentet synes stadig ikke, at tingene er klare, og jeg synes, at den kendsgerning, at denne beslutning er blevet vedtaget enstemmigt af Udviklingsudvalget, er meget vigtig.

Det står f.eks. i forordningen om udviklingssamarbejde, at Fællesskabet skal støtte en udviklingsproces, som partnerlandets leder og har taget til sig, men vi kunne godt tænke os at vide, om der har været kontakter med parlamenterne i disse partnerlande før vedtagelsen af strategidokumenterne, og om der i så tilfælde findes nærmere oplysninger om disse møder.

Formålet med forordningen om udviklingssamarbejde er desuden at fremme inddragelsen, deltagelsen samt en bred involvering af alle samfundets grupper i udviklingsprocessen og i den nationale dialog, men vi har ingen oplysninger om, hvorvidt der har været denne slags kontakter eller ej.

Samtidig synes vi, at der har været ringe eller ingen information om, med hvilken procent forordningen om udviklingssamarbejde har finansieret disse strategidokumenter. Vi vil gerne vide, om disse strategidokumenter er blevet støttet med andre finansieringsfonde, og i bekræftende fald, hvor mange af dem der vil blive finansieret af disse. Vi vil kort sagt gerne vide, om der findes programmer inden for strategidokumenterne, som ikke har fulgt en profil med udgangspunkt i millenniumsudviklingsmålene, sådan som det står i forordningen om udviklingssamarbejde. Hvis det forholder sig sådan, hvor mange penge har disse programmer så modtaget?

I vores gruppe vil vi fortsat have vores tvivl herom, men måske vil den blive afklaret med de meddelelser til Udviklingsudvalget, som De netop har nævnt, at De vil komme med, men vi må ikke glemme, at forordningen om udviklingssamarbejde hele syv gange nævner gennemsigtigheden som værende central for udviklingen af disse programmer. Vi synes, at vi skal foregå med et godt eksempel, og at Kommissionen burde informere Parlamentet fyldestgørende og åbent for på denne måde at få bugt med den uro, som forvaltningen af instrumentet har givet anledning til i de seks første måneder.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Fru formand! Sidste år under det finske formandskab nåede vi til enighed om et vigtigt kompromis om instrumentet for udviklingssamarbejde med den konsekvens, at EU i fremtiden vil kunne opfylde sine forpligtelser om støtte og garantere løbende finansiering af eksterne forbindelser.

I DCI-forordningen tages der højde for fattigdommens flerdimensionalitet. Det er derfor et lovende grundlag for udviklingssamarbejde og for at mindske fattigdommen. Hvis millenniumudviklingsmålene skal opfyldes, er der brug for præcisionsvåben. Forordningen er første led i styrkelsen af definitionen af en udviklingssamarbejdspolitik udarbejdet af OECD's Komité for Udviklingsbistand. Det er afgørende for at kunne garantere, at det budget, der er fastsat med henblik på udviklingssamarbejde, ikke anvendes til at nå andre politiske formål.

Desværre har denne praksis ikke afspejlet indholdet af forordningen. I udkastet til landestrategidokumenterne for de enkelte lande har Kommissionen gentagne gange overskredet sine udøvende beføjelser og ikke taget højde for DCI. Parlamentet har i sine beslutninger allerede gentagne gange påpeget, at hovedformålet med udkastet til landestrategidokumenterne ikke er bekæmpelse af fattigdom. Dermed er kravene om officiel udviklingsstøtte som defineret af OECD's Komité for Udviklingsbistand ikke opfyldt.

Kommissionen kan ikke fortsat ignorere de vigtigste punkter i DCI og de grundlæggende idéer i OECD's udviklingssamarbejdspolitik. Finansieringen kan i henhold til forordningen kun være i form af budgetstøtte, hvis det pågældende lands forvaltning af offentlige udgifter er tilstrækkeligt gennemsigtige. Kriterierne for berettigelse skal opfyldes fuldt ud. Det er endvidere afgørende at støtte den parlamentariske kontrol af partnerlandene. Det er hovedsageligt på grund af mangelfuld kontrol i tredjelandene, at repræsentativt demokrati ikke kan reagere på stærke regeringers mindste vink.

Jeg er endvidere noget skuffet over, at Kommissionen ikke har været villig til at samarbejde på eget initiativ. Kommissionen bør huske, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af DCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). - (PT) Fru formand! Parlamentet har for første gang inden for rammerne af dette nye instrument en tilsynsrolle med hensyn til de nationale strategier. Jeg betragter dialogen mellem Parlamentet og Kommissionen som meget konstruktiv, og dialogen kan tjene som model for eventuelt yderligere og ønskværdigt samarbejde, som det sker i forbindelse med AVS-landene. Samarbejdet mellem de to institutioner kan dog stadig forbedres, især med hensyn til udveksling af oplysninger.

Parlamentet mener, at det er meget vigtigt at få klarlagt den måde, hvorpå de forskellige nationale strategier generelt kan bidrage til den finansielle forpligtelse til at afsætte 20 % af de eksisterende midler til grundlæggende sundhedspleje og uddannelse. Med hensyn til de prioriteter, der er fastsat i de forskellige nationale strategier, beklager jeg, at der generelt ikke er foretaget større investeringer i millenniumudviklingsmålene. Formålet med dette finansielle instrument er at bekæmpe fattigdom, især gennem opnåelse af de pågældende mål. En række af de nationale strategier omfatter aktiviteter i relation til handel, videregående uddannelse, luftfart og endda fremme af EU i de lande, der modtager støtten.

Parlamentet forstår betydningen af nogle af disse handlinger, især for myndighederne i de pågældende lande. Jeg mener imidlertid, at Parlamentet og Kommissionen skal prioritere de aktiviteter, der er direkte forbundet med millenniumudviklingsmålene, som har en mere direkte virkning på bekæmpelsen af fattigdom. Disse forhold skal prioriteres. De kan ikke udelades, som det i nogle tilfælde sker.

Jeg ønsker at påpege, at Parlamentet ikke har modtaget svar på alle spørgsmålene til Kommissionen i denne proces. Jeg er sikker på, at Kommissionen vil svare på spørgsmålene, som vi også har fået at vide af kommissæren i dag, og det vil jeg gerne takke for.

(EN) Som formanden understregede, er jeg også ked af, at hr. van den Berg forlader os. Ingen er uerstattelig, men nogle er nemmere at erstatte end andre. Det er helt sikkert ikke tilfældet med Max! Han vil især blive dybt savnet af de socialdemokratiske medlemmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE). - (ES) Fru formand! De ved udmærket, fru kommissær, at undersøgelsen af anvendelsen af forordningen om udviklingssamarbejde i dag er en meget vigtig del af arbejdet i det udvalg, som jeg har den ære at være formand for.

Vi tillægger denne proces stor betydning, og vi håber til gengæld, at Kommissionen tager meget hensyn til de bemærkninger, som Parlamentet kommer med.

Parlamentet skal især holde øje med, at instrumentets grundlæggende målsætning, dvs. udryddelse af fattigdommen, bliver nået, og at de midler, der er afsat til instrumentet, først og fremmest bliver anvendt til dette formål, og i særdeleshed, at man når op på de 20 %, der er afsat til uddannelse og sundhed. Det er endnu ikke klart for os, hvordan vi kan nå dette mål om 20 % i 2009.

Fru kommissær! Det er meget vigtigt, at alle de involverede aktører bliver hørt, og at de horisontale politikker, f.eks. fremme af menneskerettighederne, ligestilling, god regeringsførelse, børns rettigheder og ikke mindst de oprindelige folks rettigheder, miljømæssig bæredygtighed og bekæmpelse af sygdomme, som f.eks. aids, også bliver behandlet ordentligt i alle programmerne og for alle landene.

Det er det, vi ønsker at opnå med vores demokratiske analyse af de forslag, De kommer med, og vi håber, at vores bidrag, og at den indsats, vi investerer heri, og som har været kendetegnet af den allerbedste samarbejdsånd, bliver afspejlet i de årlige handlingsplaner.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! Vi har ydet en stor indsats i fællesskab, og jeg mener i hvert fald, at vi har haft en konstruktiv dialog i forbindelse med denne demokratiske kontrol. Den har bl.a. omfattet en lang række debatter i Parlamentet, en lang række meningsudvekslinger mellem Dem, mine damer og herrer, undertegnede, min kollega Louis Michel og en lang række tjenestemænd i Kommissionen. Vi har udvekslet en række skrivelser, bl.a. den sidste skrivelse til hr. Borrell Fontelles, som jeg nævnte tidligere. Som sagt har Parlamentet vedtaget tre beslutninger, og vi er i færd med at drøfte det fjerde beslutningsforslag.

Vi er nu på vej ind i en ny fase, dvs. gennemførelsen af projekter og programmer, hvor de enkelte institutioner har en særlig rolle at spille. Jeg er enig med hr. Mitchell i, at Parlamentet har det tilsynsmæssige ansvar. Det er vi fuldstændig enige i, men dette omfatter ikke mikroforvaltning, og Parlamentet kan være forvisset om, at vi vil fremsende så mange oplysninger som mulig.

Hr. van den Berg! Vi vil for det første gerne takke Dem for Deres fremragende indsats på udviklingsområdet, herunder især som ledende observatør under vanskelige missioner. Jeg har i høj grad værdsat Deres meget afbalancerede tilgang på dette område.

Med hensyn til det særlige spørgsmål, som vi drøfter i aften - høringen vedrørende det tematiske program, investering i mennesker - vil jeg som tidligere nævnt underrette Louis Michel om kravet om høring i AVS-partnerlandene.

Med hensyn til de øvrige spørgsmål kan jeg blot sige, at vi virkelig har forsøgt at tage hensyn til alle aspekter. Jeg beder imidlertid Parlamentet om at anerkende, at vi er en ansvarlig organisation og ansvarlige aktører på dette område. Hvis vi kan arbejde sammen som partnere, vil Parlamentet få en meget ansvarlig partner.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Som afslutning på forhandlingen har jeg modtaget et beslutningsforslag(1).

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 12. juli 2007.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik