Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2594(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0310/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0310/2007

Keskustelut :

PV 11/07/2007 - 21
CRE 11/07/2007 - 21

Äänestykset :

PV 12/07/2007 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0354

Puheenvuorot
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

21. Demokraattinen valvonta osana kehitysyhteistyötä koskevaa välinettä (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma demokraattisesta valvonnasta osana kehitysyhteistyötä koskevaa välinettä.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on suuri ilo olla täällä. Haluan kiittää parlamenttia ja erityisesti kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä rakentavasta vuoropuhelusta, jota olemme voineet käydä strategialuonnosasiakirjojemme demokraattisen valvonnan yhteydessä.

Olen useassa yhteydessä ja etenkin kollegani Louis Michelin kanssa 26. maaliskuuta laatimassamme ja kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle osoittamassamme yhteisessä kirjeessä toistanut, että sitoudumme tutkimaan huolellisesti valiokunnan huomautukset strategia-asiakirjoista, jotka koskevat vuosittaisten toimintaohjelmien valmistelua sekä hankkeidemme ja ohjelmiemme toteuttamista. Ohjelmien valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Osa niistä on jo toimitettu teille, ja loput lähetetään teille syksyyn mennessä komiteamenettelyä koskevan päätöksen 8 artiklan mukaisesti. Näiden vuotuisten toimintaohjelmien liitteenä on myös tiivistelmätaulukoita, joissa selitetään yksityiskohtaisesti, miten huomautuksenne on otettu huomioon tai miksi näin ei ole voitu tehdä.

Olen lisäksi lähettänyt tällä viikolla puheenjohtaja Borrell Fontellesille erikseen kirjeen, jossa selvitän, miten olemme käsitelleet huomautuksenne ja miten ne on otettu huomioon vuotuisissa toimintaohjelmissa, jotka on jo lähetetty teille. Olenkin hieman pettynyt kuullessani päätöslauselmaesityksestä, jossa arvostellaan komission ohjelmatyötä. Toivon, ettei tämä vaaranna avointa vuoropuheluamme ja yhteistyötämme, joita olemme valmiit jatkamaan.

Haluaisin seuraavaksi käsitellä muutamia asioita, jotka parlamentti on ottanut usein esiin ja etenkin nyt tässä päätöslauselmaesityksessä. Olemme tietenkin täysin sitoutuneet köyhyyden lieventämistä koskevaan yleistavoitteeseen ja pyrimme saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet kehitysyhteistyövälineen (DCI) avulla. Haluankin tähdentää, että kaikki maakohtaisissa strategia-asiakirjoissa suunnitellut toimet koskevat kehitysyhteistyötä ja kuuluvat DCI:n ensisijaisiin aloihin. Tässä yhteydessä on korostettava, että asetuksen mukaan meidän on meneteltävä jokaisen maan kohdalla eri tavoin sen kehityssuhteista ja -tarpeista riippuen. Esimerkiksi Bangladeshilla on erilaiset kehitystarpeet kuin Brasilialla. Yhdymme parlamentin näkemykseen siitä, että terveydenhuollolla ja koulutuksella on merkittävä rooli köyhyyden poistamisessa ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

Haluan tässä yhteydessä toistaa, että komissio on sitoutunut noudattamaan sovittua sosiaalialojen 20 prosentin vertailuarvoa vuoteen 2009 mennessä toteuttamalla näihin aloihin liittyviä hankeohjelmia tai myöntämällä talousarviotukea ja ottamalla lähtökohdaksi kaikkien maantieteellisten alueiden keskiarvon. Vuosina 2007–2010 toteutettavissa ensimmäisissä monivuotisissa tavoiteohjelmissa on jo selkeä rahoitusosuus perusterveydenhuoltoa ja koulutusta koskevaa kokonaisvertailuarvoa varten. Tämä osuus on vahvistettu vuodeksi 2007 hyväksytyissä vuotuisissa toimintaohjelmissa. Toimitamme parlamentille asiasta yksityiskohtaisia tilastotietoja heti, kun hankkeissa ja ohjelmissa siirrytään toteutusvaiheeseen.

Virallisen kehitysapukelpoisuuden osalta haluan vakuuttaa teille, että olemme huolehtineet ja huolehdimme jatkossakin vuotuisten toimintaohjelmien valmistelutyön yhteydessä siitä, että ohjelmissa noudatetaan DCI:n säännöksiä OECD:n/DAC:n maantieteellisten ohjelmien kriteereistä, ja säilytämme samalla aihekohtaisia ohjelmia koskevassa asetuksessa säädetyn joustavuuden. Säännösten noudattamisesta tehdään tietenkin virallinen arviointi vuonna 2009 alkavan puolivälitarkistuksen aikana. Komissio aikoo tehdä ehdotuksia asetusten muuttamisesta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Tiedämme, että sidosryhmien kuulemisprosessia on vielä parannettava muun muassa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumisen osalta. Kehitysapumme periaatteena on kuitenkin myös se, että apua annetaan kumppanimaan johdolla ja että avulla edistetään kansallisten kehityssuunnitelmien laadintaa. Yritämme siis kaikin tavoin kannustaa kunkin maan kansallisia viranomaisia pyytämään kansallisilta parlamenteiltaan sekä alue- ja paikallisviranomaisiltaan ja kansalaisyhteiskunnalta lausuntoja maiden omista kehityssuunnitelmista, sillä se olisi osoitus hyvästä hallintotavasta.

Vuotuisissa toimintaohjelmissamme selvitetään tarkemmin, millaisia kuulemiseen liittyviä toimia olemme toteuttaneet. Hiljattain hyväksytty Kambodžaa koskeva ohjelma on tästä hyvä esimerkki. Komissio on toimittanut strategia-asiakirjojensa yhteydessä kaikki muista avustustoiminnoista saatavilla olevat tiedot ja selvittänyt, miten vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Olemme parlamentin tavoin erittäin kiinnostuneita saamaan kokonaiskuvan kaikkien avunantajien toiminnoista, ja pyrimme kaikin tavoin tarjoamaan lisätietoa uuden vakiokäytännön mukaisesti.

Aiomme tietenkin sisällyttää ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, demokratian, hyvän hallintotavan ja ympäristön kestävyyden edistämisen kaltaiset monialaiset asiat kaikkiin ohjelmiin. Se on ollut alusta alkaen tärkein tavoitteemme. Voitte luottaa siihen, näin tehdään toteutusvaiheessa.

Haluan lopuksi painottaa, että komissio soveltaa talousarviotuen yhteydessä tiukkoja kelpoisuuskriteerejä, jotka arvioidaan uudelleen aina ennen talousarviotuen maksamista. Valitessani talousarviotukeen oikeutettuja maita olen yrittänyt ottaa päätöslauselmanne tärkeimmät kohdat huomioon poliittisissa ja strategisissa kysymyksissä sekä makrotalouden vakauteen ja julkisten varojen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Voitte olla varmoja siitä, että saatte yksityiskohtaista tietoa huomautuksistanne siinä vaiheessa, kun lähetämme vuotuiset toimintaohjelmat teille tarkastettavaksi komiteamenettelyn mukaisesti. Komissio on valmis keskustelemaan vuotuisista toimintaohjelmista asiasta vastaavien parlamentin elinten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin myönteisesti komission jäsenen tämäniltaiseen vastaukseen sisältyviin kommentteihin ja vastauksen sisältöön. En totta puhuakseni odottanutkaan häneltä muuta. Havaitsin DCI-prosessin aikana, että hänestä oli suuresti apua tilanteen usein jumiutuessa, sillä hän yritti päästä tilanteesta eteenpäin samoin kuin hänen kollegansa, komission jäsen Michel.

On myös ilahduttavaa kuulla, mitä hänellä oli kerrottavanaan vuotuisista toimintaohjelmista, koska komission jäsenet Ferrero-Waldner ja Michel lähettivät jäsen Morgantinille ja minulle, DCI:n esittelijälle, kirjeen, jonka perusteella meidän on todellakin ryhdyttävä toimiin. Tuossa kirjeessä nimittäin tehtiin selväksi, että parlamentti päättää itse, millaisia rakenteita se perustaa ja mitä ohjelmia ja strategia-asiakirjoja se ottaa tutkittavakseen.

Lisäksi on todettava, että parlamentti on pannut töpinäksi, kun otetaan huomioon, että DCI hyväksyttiin vasta viime joulukuussa ja että se on meille kaikille aivan uudenlainen prosessi. Vaikka parlamentti olisi vähän hutiloinutkin, olen puolestani kuullut todella huonoja uutisia siitä, miten jotkut komission työntekijät suhtautuvat vuotuisiin toimintaohjelmiin. Oma kokemukseni joitakin Latinalaisen Amerikan maita tutkivan C-ryhmän puheenjohtajana on osoittanut, että yhteistyö on sujunut oikein hyvin. Olenkin sitä mieltä, että komission jäsenen olisi kannustettava jatkamaan hyvää yhteistyötä, koska se luo hyvää ilmapiiriä ja todella hyvän työskentelysuhteen. Tämän ansiosta voimme kaikki tuoda parhaimman kokemuksemme sellaisten kysymysten käsittelyyn, jotka kaikki haluamme ratkaista. Tällaisia asioita ovat vuosituhannen kehitystavoitteet ja äärimmäisen köyhien ihmisten tarpeet kärsimysten täyttämissä maanosissa.

Haluan tähdentää tämänhetkisen vaiheen tärkeyttä. Komissio ja parlamentti ovat tehneet paljon työtä sen hyväksi, että EU pystyisi parantamaan kehitysyhteistyöpolitiikkansa toteutusta. Koko kehitysyhteistyövälineestä käytävien neuvottelujen ajan teimme selväksi, ettemme halua olla mukana mikrotason johtamisessa. Mikrotason johtaminen on komission ja neuvoston asia, mutta haluamme kuitenkin valvoa sitä. On aivan oikein, että parlamentti valvoo, eikä komission pidä pelätä parlamentin osallistumista siihen. Meidän, komission ja neuvoston pitäisi yhdessä pyrkiä toimimaan tehokkaasti eikä kilpailla keskenämme tai yrittää pitää asiat salaisesti itsellämme. Miten voimme tehdä yhteistyötä tehostaaksemme avun toimittamista niille maille, joita yritämme auttaa?

Otamme parhaillaan ensimmäisiä askeleita DCI:n saralla, ja meidän kaikkien velvollisuutena on saada se onnistumaan. DCI:llä on viralliset rakenteet, joissa tunnustetaan parlamentin tärkeä tehtävä valvojana ja neuvojana. Olemme nähneet paljon vaivaa käydessämme läpi komission laatimat strategia-asiakirjat ja esittäessämme kantamme näiden strategioiden eri näkökohdista. Odotan komission tutkivan tarkkaan kannanottomme sisällyttääkseen ne strategia-asiakirjoihin.

Valvojan roolissamme meidän on vaadittava, että politiikassa keskitytään jatkuvasti vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen, sillä niillä pyritään lieventämään joitakin köyhyyden pahimpia ilmenemismuotoja maailmassa. Parlamentille on annettava jatkuvasti takeita siitä, että tämä asia hoidetaan tyydyttävästi.

Minusta oli todella vaikuttavaa kuulla puheenjohtajavaltio Saksan toteavan vuoden alussa, että AKT-asiakirjat toimitetaan parlamentille samaan tapaan kuin ne oli toimitettu Aasian ja Latinalaisen Amerikan maille.

Nyt ymmärtääkseni yksi jäsenvaltio on vastustanut tätä – vaikka olen tässä ehkä väärässä. Tiedän, että asiakirjoja on lukuisia, ja kuulostaa todella hyvältä, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous tai AKT-jäsenvaltiot ottavat asian jollain tavalla käsiteltäväksi. Toisin kuin parlamentilla, yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella ja siihen kuuluvilla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden edustajilla ei kuitenkaan ole jatkuvasti istuntoja, eikä niiden rakenteilla voida toteuttaa tämän tasoista valvontaa.

Meillä on kolme pysyvää komiteaa, ja ehkä voisimme joissakin valikoiduissa tarkastuksissa tarkastella joitakin näistä näkökohdista. Tämä ei kuitenkaan saa millään tavoin estää parlamenttia tarkastamasta haluamiaan asiakirjoja mahdollisimman hyvin.

Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen pitäisi aina olla tavoitteenamme. Emme kilpaile keskenämme. Voimme tehdä yhteistyötä. Yritimme kehitysyhteistyövälinettä koskevassa prosessissa vakuuttaa komissiolle ja muille kahden vuoden ajan, että yritimme todellakin saada aikaan erittäin hyvän välineen. Kun meitä sitten lopulta kuunneltiin, saimme sellaisen välineen.

Arvoisa komission jäsen, älkää kuunnelko huonoja neuvoja. Älkää kuunnelko ihmisiä, jotka haluavat rakentaa esteitä. Olemme samassa joukkueessa. Haluamme saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Älkää salatko parlamentilta tietoja, joita sillä on oikeus saada valvojan roolissaan, ja huomaatte, että saatte meiltä ystävällisen, tehokkaan ja avuliaan vastauksen.

Paljon kiitoksia osallistumisestanne tämäniltaiseen istuntoomme.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Ennen kuin annan puheenvuoron jäsen van den Bergille, totean surukseni, että tämä on ilmeisesti hänen viimeinen puheensa Euroopan parlamentissa, ennen kuin hän siirtyy hoitamaan muita tehtäviä. Hyvä jäsen van den Berg, toivotamme varmasti kaikki teille hyvää jatkoa, vaikka meistä onkin ikävää menettää teidät.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, kannatan sitä, mitä jäsen Mitchell totesi AKT-politiikkaa koskevista suunnitelmista. Tammikuun 1. päivänä tuli voimaan kehitysyhteistyön uusi rahoitusväline, jossa vuosituhannen kehitystavoitteiden piti olla keskeisessä asemassa. Nyt on tullut aika tarkistaa, onko nämä säädökset ja periaatteet toteutettu käytännössä.

Kehitysyhteistyövaliokunta on viime kuukausien aikana käyttänyt paljon aikaa kansallisten politiikka-asiakirjojen tarkastukseen. Henkilöstön jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet ja sihteerit ovat kaikki tehneet kovasti töitä valiokunnissa ja parlamentissa. Tarkastettuamme huolellisesti Etelä-Amerikan, Aasian ja Etelä-Afrikan maita ja alueita koskevat poliittiset strategiat olemme tulleet siihen tulokseen, että koko suunnattomasta määrästä suunnitelmia vain kuudessa oli riittämätön oikeudellinen perusta, ja olemme siksi palauttaneet ne käsittelyyn päätöslauselmien muodossa. Joihinkin muihin tapauksiin olemme reagoineet kirjeitse ja ottaneet esiin muutamia asioita.

Arvoisa komission jäsen, olemme demokraattisen valvonnan yhteydessä havainneet myös joitakin perustavanluonteisia ongelmia, joihin törmätään epäilemättä myös komissiossa. Kehitysyhteistyövälineen tärkeimpänä tavoitteena on poistaa köyhyys ja saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Tämä on kaikkia yhdistävä päämäärä, jota ei nähdäksemme tuotu riittävän hyvin esiin kansallisissa politiikka-asiakirjoissa osittain siksi, että niissä on vielä aiempien, vanhan ajan suunnitelmien leima.

Haluan muistuttaa komissiota vakaasta sitoutumisestamme 20 prosentin saavuttamiseen. Annan arvoa sille, mitä komission jäsen hetki sitten totesi. Hän sanoi takaavansa, että tämä 20 prosenttia saavutetaan vuoteen 2009 mennessä. Jos tämä kerran todetaan näin selvästi, luotamme siihen, että näin myös tapahtuu. Asian edistämiseksi voidaan tehdä vuosituhannen kehitystavoitteita sisältäviä sopimuksia. Talousarviotukeahan kuitenkin myönnetään, ja sen on tietenkin täytettävä vaatimukset, kuten aiheellisesti totesitte. Kuvitelkaa kuitenkin, että näin tapahtuu ja vuosituhannen kehitystavoitteet sisältävien sopimusten annetaan raueta. Tämä merkitsee vähintäänkin sitä, että osapuolena olevan hallituksen tiedetään tekevän useita asioita peruskoulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Tällöin se voidaan ottaa mukaan 20 prosenttiin perustellulla ja paljon selkeämmällä tavalla. Jos näin ei tapahdu, kaikki jää hyvin epämääräiseksi.

Haluan myös kiinnittää huomionne siihen, että kansainväliseen rahastoon osoitetaan ensi vuonna 50 miljoonaa euroa kehitysyhteistyövälineen aihekohtaisesta ohjelmasta "Investointi ihmisiin". Kansainvälinen rahasto on hieno juttu, jolle annamme tukemme. Viime vuonna myönsimme 62 miljoonaa euroa. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että teille jää käytännössä kovin vähän rahoitusta muita säädöksessä lueteltuja tarkoitusperiä varten. Epäonnistutte, jos näin tapahtuu kaksi vuotta peräkkäin. Haluan kiinnittää huomionne tähän asiaan. Tämä edellyttää neuvotteluja AKT-kumppanien ja Euroopan kehitysrahaston kanssa.

Jotain on kuitenkin tehtävä, koska muuten aihekohtainen ohjelma "Investointi ihmisiin" jää ilman sisältöä. Euroopan parlamentti ei epäröi käyttää tarvittaessa budjettivälinettään. Ralf Walter toimii aktiivisesti tällä saralla ja – kuten tiedätte – hän on perinpohjainen ihminen näissä asioissa. Arvoisa komission jäsen, en kuitenkaan halunnut tänä iltana esittää Dreigroschenoperin [Kolmen pennin oopperan] Max Mackie Messerin roolia, koska nimenomaan te olette pukeutunut "vaaleansiniseen". Satun lisäksi olemaan hyvällä tuulella, koska tämä on viimeinen puheenvuoroni.

Haluan lopuksi esittää yhden henkilökohtaisen kommentin. Arvoisa puhemies, kuten totesitte, minut on nimitetty 1. syyskuuta alkaen kruunun asiamieheksi Groningeniin. Haluan kiittää lämpimästi kollegoitani Euroopan parlamentissa ja henkilökuntaa sekä komission sihteeristöjen henkilöstöä siitä valtavasta tuesta, jota olen saanut niin komission jäsenen Michelin kuin komission jäsenen Ferrero-Waldnerinkin taholta. Toivon voivani lausua parlamentille jäähyväiset 28. elokuuta, jolloin toivottavasti taas tapaan teidät kaikki, mutta siihen saakka toivotan teille kaikille kaikkea hyvää.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kiitos osallistumisestanne parlamentin työhön.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, tuo oli edellisen puhujan viimeinen puheenvuoro, ja tämä on minun ensimmäiseni täysistunnossa. Toivon, että kohtelette minua hyvin.

Minun täytyy aluksi huomauttaa, että kehitysyhteistyövälineen (DCI) perustamisasetuksen hyväksymisprosessi on ollut – kuten tiedämme – tuskallinen ja mutkikas, ja siinä on ilmennyt toisinaan useita vaikeuksia. Parlamentin ensimmäinen vastaus, jonka tarkoituksena oli hylätä koko ehdotus, hyväksyttiin tuolloin yksimielisesti kehitysyhteistyövaliokunnassa, ja se sai myös kolmen muun lausunnon antaneen valiokunnan yksimielisen kannatuksen. Tämä kaikki johti siihen, että komissio ja neuvosto istuivat neuvottelupöydän ääreen ja onnistuivat lopulta vakuuttamaan, että ne molemmat kunnioittavat parlamentin valintaa turvautua yhteispäätösmenettelyyn. Tämän me kaikki jo tiedämme.

Kuten kaikki tiedämme, ehdotus lopulta hyväksyttiin, vaikka monikaan niistä tekijöistä, jotka aiheuttivat huolta yli vuosi sitten, ei ole hävinnyt.

Välissä kuluneena vuonna parlamentti on antanut kolme päätöslauselmaa, joissa se varoittaa komissiota toimivaltuuksien ylittämisestä ja pyytää sitä korjaamaan tilanteen, mitä se ei kumma kyllä ole tehnyt. Komissiota pitäisi myös muistuttaa siitä, mitä saattaa tapahtua, jos se soveltaa liian usein komiteamenettelyä toimiessaan parlamentin kanssa.

Parlamentti etenee tutkimatta asioita huolellisesti, ja tämän päätöslauselman yksimielinen hyväksyminen kehitysyhteistyövaliokunnassa on mielestäni erittäin merkittävää.

DCI-asetuksessa säädetään esimerkiksi, että "yhteisö edistää kehitysprosessia, joka on kumppanimaan johtama ja omistama". Haluaisimme kuitenkin tietää, onko näiden kumppanimaiden parlamentteihin oltu yhteydessä ennen strategia-asiakirjojen hyväksymistä, ja jos on, onko näitä kokouksia koskevia tietoja saatavilla.

DCI-asetuksessa edistetään myös kattavia ja osallistavia tapoja lähestyä kehitysyhteistyötä sekä kaikkien yhteiskuntaryhmien laajaa osallistumista kehitysprosessiin ja kansalliseen vuoropuheluun. Meillä ei ole kuitenkaan mitään tietoa siitä, onko tällaisia yhteyksiä tosiasiassa luotu.

Meillä on myöskin liian vähän tai ei lainkaan tietoa siitä, kuinka paljon DCI:stä rahoitettiin näitä strategia-asiakirjoja. Haluaisimme tietää, onko strategia-asiakirjoihin saatu rahoitusta muista lähteistä, ja jos on, kuinka moni asiakirja rahoitetaan kyseisistä lähteistä. Lyhyesti sanottuna: sisältyykö strategia-asiakirjoihin ohjelmia, joissa ei ole DCI-asetuksessa säädettyjä vuosituhannen kehitystavoitteita? Jos sisältyy, kuinka paljon rahoitusta tällaisille ohjelmille on myönnetty?

Näiden epäilyjen lisäksi ryhmällämme on monia muitakin epäilyjä. Ehkäpä epäilyt hälvenevät, kun saamme ilmoittamianne tietoja kehitysyhteistyövaliokunnalta. Emme ole kuitenkaan unohtaneet, että avoimuus mainitaan DCI-asetuksessa ohjelmien toteutuksen keskeisenä piirteenä jopa seitsemän kertaa. Meidän täytyy mielestämme toimia tässä esimerkkinä, joten komission pitäisi huolehtia siitä, että parlamentti pidetään täysin ajan tasalla. Näin voidaan hälventää ne epäilyt, joita välineen hallinnointitapa on viimeisen puolen vuoden aikana aiheuttanut.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, viime vuonna Suomen puheenjohtajuuskaudella saavutimme merkittävän kompromissin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, jonka myötä yhteisö pystyy jatkossakin täyttämään apusitoumuksensa ja takaamaan katkeamattoman ulkosuhderahoituksen.

DCI-asetus ottaa huomioon köyhyyden moniulotteisuuden. Se on siten toiveikas lähtökohta kehitysyhteistyöksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vaatii täsmäaseita. Asetus vahvistaa ensimmäisenä säädöksenä OECD:n kehitysapukomitean antaman kehitysyhteistyöpolitiikan määritelmän. Tämä on keskeistä sen takaamiseksi, ettei kehitysyhteistyölle osoitettua talousarviota käytetä muiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valitettavasti käytäntö ei ole vastannut asetuksen sisältöä. Luonnoksissaan maakohtaisiksi strategia-asiakirjoiksi komissio on toistuvasti ylittänyt toimeenpanovaltansa, eikä ole ottanut huomioon DCI:n tavoitteita. Parlamentti on päätöslauselmissaan puuttunut jo useasti siihen, ettei strategia-asiakirjaluonnosten päätavoitteena ole ollut köyhyyden poistaminen. Ne eivät ole siten vastanneet OECD:n kehitysapukomitean määrittelemiä virallisen kehitysavun vaatimuksia.

Komissio ei voi jatkossa ohittaa DCI:n keskeistä sisältöä ja OECD:n kehitysyhteistyöpolitiikan ydintä. Asetuksen mukaan rahoitus voi olla talousarviotukea vain, jos valtion julkisten menojen hoito on riittävän avointa. Tukikelpoisuuskriteerejä on sovellettava tiukasti. Ratkaisevaa on myös tukea kumppanivaltioiden parlamentaarista valvontaa. Valvonnan heikkous on kolmansissa maissa laajasti syynä siihen, ettei edustuksellinen demokratia kykene vastaamaan vahvojen hallitusten mielihaluihin.

Olen myös hieman pettynyt siihen, ettei komissio ole ollut omasta aloitteestaan kovin yhteistyöhaluinen. Komission on syytä muistaa, että Euroopan parlamentilla on tarpeellinen rooli DCI:n täytäntöönpanossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Parlamentilla on ollut ensimmäistä kertaa tämän rahoitusvälineen yhteydessä valvontatehtävä, joka koskee kansallisia strategioita. Parlamentin ja komission välinen vuoropuhelu on ollut mielestäni erittäin rakentavaa, ja sitä pitäisikin käyttää mallina mahdolliselle muulle yhteistyölle, jota toivottavasti tehdään esimerkiksi AKT-maiden tapauksessa. Toimielinten välisessä yhteistyössä on kuitenkin vielä parantamisen varaa etenkin tietojen jakamisen osalta.

Parlamentin mielestä on erittäin tärkeää saada selvitystä siitä, miten eri kansallisilla strategioilla voidaan kaiken kaikkiaan auttaa täyttämään taloudellinen sitoumus, jonka mukaan 20 prosenttia käytettävissä olevista varoista kohdennetaan perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen. On valitettavaa, ettei vuosituhannen kehitystavoitteille ole yleisesti ottaen annettu keskeisempää asemaa eri kansallisissa strategia-asiakirjoissa. Tämän rahoitusvälineen tavoitteena on torjua köyhyyttä etenkin saavuttamalla kyseiset tavoitteet. Joihinkin kansallisiin strategia-asiakirjoihin sisältyy toimia, jotka liittyvät kaupankäyntiin, korkeakoulutukseen, siviili-ilmailuun ja jopa EU-tietouden lisäämiseen tukea saavissa maissa.

Parlamentti ymmärtää, että jotkin näistä toimista ovat tärkeitä erityisesti kyseisten maiden viranomaisille. Minun mielestäni meidän ja komission pitäisi kuitenkin keskittyä toimiin, jotka liittyvät suoraan vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen, sillä niillä on paljon suorempi vaikutus köyhyyden vastaiseen taisteluun. Niiden pitäisi olla etusijalla. Niitä ei voida poistaa, kuten joissakin tapauksissa on tehty.

Haluan huomauttaa, ettei parlamentti ole saanut vastauksia kaikkiin kysymyksiin, jotka komissiolle on prosessin aikana esitetty. Uskon, että saamme vielä nämä vastaukset, kuten komission jäsen tänään totesi, ja kiitänkin häntä siitä.

Arvoisa puhemies, oli surullista kuulla teidän kertovan, että jäsen van den Berg lähtee parlamentista. Kukaan ei ole korvaamaton, mutta toiset ihmiset on helpompi korvata kuin toiset. Max ei epäilemättä ole sellainen ihminen! Varsinkin me sosialistit jäämme kaipaamaan häntä kovasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kuten hyvin tiedätte, kehitysyhteistyövälineen täytäntöönpanon arviointi on tällä hetkellä tärkeä osa sen valiokunnan työskentelyä, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia.

Prosessi on meille hyvin tärkeä, ja toivomme, että komissio ottaa parlamentin esittämät kommentit täysimääräisesti huomioon.

Parlamentin on huolehdittava erityisesti siitä, että DCI:n ydintavoite eli köyhyyden poistaminen saavutetaan ja että DCI:lle myönnetyt varat osoitetaan ainoastaan tähän toimintaan. Parlamentin on myös varmistettava, että 20 prosenttia varoista kohdennetaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Siltikään meille ei ole täysin selvää, miten tämä 20 prosentin tavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2009 mennessä.

Arvoisa komission jäsen, on hyvin tärkeää, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan ja että kaikissa ohjelmissa ja kaikissa maissa kiinnitetään riittävästi huomiota myös laaja-alaisiin toimiin, kuten ihmisoikeuksien edistämiseen, sukupuolten tasa-arvoon, hyvään hallintotapaan, lasten oikeuksiin, alkuperäiskansojen oikeuksiin, ympäristön kestävyyteen sekä aidsin kaltaisten tautien torjuntaan.

Tämä on tavoitteenamme, kun analysoimme tekemiänne ehdotuksia demokraattisesti, ja toivomme, että oma osuutemme ja yhteistyön hengessä annettu työpanoksemme näkyvät myös vuotuisissa toimintasuunnitelmissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, olemme tehneet paljon työtä yhdessä, ja ainakin minun mielestäni tähän demokraattiseen valvontaan kuuluvaa vuoropuhelua on käyty rakentavassa hengessä. Sen yhteydessä on käyty lukuisia parlamentin keskusteluja ja vaihdettu useaan otteeseen mielipiteitä parlamentin jäsenten, itseni, kollegani Louis Michelin ja monien komission virkamiesten kesken. Olemme käyneet vilkasta kirjeenvaihtoa, ja totesinkin jo, että viimeisin kirje oli osoitettu puheenjohtaja Borrell Fontellesille. Kuten jo todettiin, parlamentti on äänestänyt kolmesta päätöslauselmasta, ja neljännestä keskustellaan parhaillaan.

Olemme nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen: hankkeiden ja ohjelmien toteutukseen, jossa jokaisen toimielimen on hoidettava oma tehtävänsä. Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla. Olemme tästä ehdottomasti samaa mieltä, mutta valvontavastuu ei koske mikrotason johtamista. Voitte kuitenkin olla varmoja siitä, että toimitamme parlamentille mahdollisimman paljon tietoa myös mikrotason johtamisesta.

Totean jäsen van den Bergille ensinnäkin, että haluamme kiittää häntä kehitysyhteistyöasioissa tehdystä hienosta työstä ja etenkin myös toiminnasta vaikeiden operaatioiden päätarkkailijana. Olen arvostanut suuresti hänen tasapuolista suhtautumistaan niihin.

Mitä tulee tämäniltaiseen keskustelunaiheeseemme – aihekohtaista ohjelmaa "Investointi ihmisiin" koskeviin neuvotteluihin – välitän Louis Michelille pyynnön AKT-kumppanien kesken ja niiden kanssa järjestettävistä neuvotteluista, kuten todettiin.

Muista seikoista voin vain todeta, että olemme todellakin yrittäneet ottaa ne huomioon. Pyydän teitä kuitenkin myös arvostamaan sitä, että olemme vastuullinen organisaatio ja vastuullinen sidosryhmä tässä asiassa. Jos voimme tehdä yhteistyötä, saatte meistä vastuullisen yhteistyökumppanin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi yhden päätöslauselmaesityksen(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 12. heinäkuuta 2007.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö