Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 11 юли 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 3.Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Представяне на програмата на португалското председателство (разискване)
 5.Свикване на междуправителствена конференция (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.Време за гласуване
  7.1.График за 2008 г. (вот)
  7.2.Свикване на междуправителствена конференция (вот)
  7.3.Сливания и разделяне на акционерните дружества (вот)
  7.4.Специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007-2013 г. (вот)
  7.5.Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (вот)
  7.6.Излезли от употреба превозни средства (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) (вот)
  7.7.Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) (вот)
  7.8.Опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) (вот)
  7.9.Рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) (вот)
  7.10.Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността (вот)
  7.11.Общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги (вот)
  7.12.Политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга (вот)
  7.13.Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (вот)
  7.14.Командироване на работници (вот)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Годишен доклад за 2007 г. относно еврозоната - Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г. (разискване)
 12.Дневен ред
 13.Годишен доклад за 2007 г. относно еврозоната - Годишен доклад на ЕЦБ за 2006 г. (продължение на разискването)
 14.Палестина (разискване)
 15.Положението в Пакистан (разискване)
 16.Бъдещо споразумение за Косово (разискване)
 17.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2006 г. (разискване)
 18.Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарства (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 20.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 21.Демократичен контрол в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (разискване)
 22.Природни бедствия (разискване)
 23.Статистическа програма на Общността за периода 2008-2012 г. - Навременно предаване и проверка на статистическите данни, предоставяни от държавите-членки (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (899 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1305 kb)
Правна информация - Политика за поверителност