Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2227(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0190/2007

Keskustelut :

PV 10/07/2007 - 20
CRE 10/07/2007 - 20

Äänestykset :

PV 12/07/2007 - 6.5
CRE 12/07/2007 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0345

Puheenvuorot
Torstai 12. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
PV
  

- Darfur (B6-0311/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvostin sitä, että äänestämässämme päätöslauselmassa nostettiin esille responsibility to protect. Kyse ei aina ole sotilaallisesta interventiosta, mutta on selvää, että YK:lla on tämä velvollisuus. Ilman sitä järjestö kutistuu nyökyttelijöiden ja väärinkäyttäjien kerhoksi.

YK:n kyvyttömyydestä on valitettavasti merkkejä. Darfurin kriisin inhimillinen tragedia on uusi häpeäläikkä kansainvälisen yhteisön kokousasiakirjoihin. Miksi YK puuttuu herkemmin Lähi-idän kuin Afrikan ongelmiin? Kriisin yksi syy on etninen marginalisointi ja poliittisen ratkaisun avain on, että rauhanneuvotteluihin saadaan sidottua kaikki osapuolet. Toiseksi taustalla on alikehittyneisyys ja ympäristökatastrofi. Kriisi on ensimmäinen ilmastonmuutossota. Myös humanitaarinen ratkaisu on siten välttämätön.

On arvokasta, että EU haluaa nähdä vastuunsa Darfurin ja muiden Afrikan ongelmien ratkaisemisessa. Toivoisin, että joskus voimme sanoa Yhdysvalloista samaa. Joku voi todeta, että Eurooppa potee huonoa omaatuntoa historian tähden. Voi olla, mutta se ei tapa ihmisiä. Hiljaisuus ja välinpitämättömyys tappavat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Darfurin tilannetta koskevan päätöslauselman puolesta. Kannatan erityisesti Khartumin aseidenvientikiellon entistä tiiviimpää seurantaa sekä alueen lentokieltoalueen valvontaa. Kannatan pyyntöä perusteellisen selvityksen tekemisestä Afrikan unionin palkattomista sotilaista.

 
  
  

- Piecykin mietintö (A6-0235/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan panna merkille, että tulevaa meripolitiikkaa koskevassa äänestyskuviossa otetaan huomioon se, että Frontex-asiasta on tullut lähes farssi.

Kuten tiedetään, solidaarisuus Frontexille, joka on osa yhdennettyä politiikkaa, on muodostunut lähes vitsiksi. Vain yksi helikopteri – saksalainen – on luvattu, eikä kenties ole pantu merkille sitä, että kaksi Maltan naapurivaltiota on käytännöllisesti katsoen sulkenut ilmatilansa. Toinen on ajoittain kieltänyt saksalaista helikopteria saapumasta ilmatilaansa ja toinen on jopa uhannut sen pudottamisella. Tämän vuoksi äänestin tällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Arvoisa puhemies, on tietenkin totta, että Euroopan meripolitiikka kohtaa kaikenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haasteita, jotka edellyttävät yhteistä lähestymistapaa, mutta tässä ei ole kyse siitä. Kysymys on siitä, tarvitaanko tämän asian ratkaisemiseen laaja-alaista yhdennettyä eurooppalaista meripolitiikkaa kaikkine siihen liittyvine lisäsääntöinen ja -säädöksineen.

Minusta Euroopan meripolitiikka ja –hallinto hyötyisivät paljon enemmän käytännöllisistä jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden välisistä kampanjoista, joilla pyrittäisiin kauaskantoiseen yhteistyöhön, kuin kaikenlaisista uusista säännöistä ja säädöksistä. Merkittävää on koordinointi, tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä, hallintotaakan keventäminen sekä meritutkimuksen edistäminen. Euroopan unioni ei kuitenkaan voi missään olosuhteissa puuttua asioihin, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteeseen tai markkinavoimiin, kuten rannikon suojelutoimet, aluesuunnittelu tai satamien markkinasääntely.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Tuen täysin kollegani Piecykin mietintöä.

Tekstissä, joka on Euroopan parlamentin vastaus komission vihreään kirjaan Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta, tarkastellaan monia merkittäviä seikkoja.

Siinä käsitellään erityisesti ilmastonmuutoksen muodostamaa haastetta meripolitiikalle. Euroopan unionin meripolitiikalla on oltava merkittävä asema tällä alalla laivojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, laivojen mahdollisessa sisällyttämisessä päästökiintiöiden kauppaan sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä.

On ratkaisevan tärkeää, että saavutetaan kestävä tasapaino ympäristön suojelun ja Euroopan valtamerien kaupallisen hyödyntämisen välillä. Lisäksi katson, että koska äänestimme sen puolesta, että komission on tehostettava kaikkia siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen saattamista koskevia toimia onnettomuustapauksissa sekä kaksoisrungon pakollisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin komission vihreään kirjaan "Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" perustuvan mietinnön puolesta, koska minusta on hyvin tärkeää edistää menestyvää ja kestävää meritaloutta.

Mietinnössä esitetään yhdennetty poliittinen lähestymistapa asiaan, siinä esitetään konkreettisia merenkulkua, laivaston ja merenkulun turvallisuutta, matkailua, kalastusta, satamapolitiikkaa, meriympäristöä, tutkimusta, teollisuutta ja maankäyttöä koskevia ehdotuksia, erityisesti laivojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva ehdotus sekä ehdotus eurooppalaisen rannikkovartioston perustamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Poliittiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat luonnollisesti tärkeitä. Mitä tulee joihinkin tässä päätöslauselmassa ehdotettuihin toimenpiteisiin, lainsäädäntömenettelyjä lukuun ottamatta, Euroopan parlamentin enemmistö kuitenkin tapansa mukaan hieman liioittelee. Ehdotukset lisäisivät byrokratiaa ja vahvistaisivat käsitystä Euroopan parlamentista toimielimenä, jolla on pakonomainen tarve suhteettomaan toimintaan.

Monet tässä mietinnössä esitetyt ehdotukset menevät liian pitkälle, joten olen päättänyt äänestää tätä mielipidettä tarjoavaa mietintöä vastaan, koska katson, että se olisi voitu laatia lyhyemmin ja ytimekkäämmin. Tällaisena mietinnössä esitettyä näkemystä EU:n tulevasta meripolitiikasta leimaa kyvyttömyys olla puuttumatta asioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Katsomme, että jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön perustuva meripolitiikka, mikä yhteisön tasolla merkitsisi yhteisvaikutuksen koordinointia merialaan liittyvän politiikan ja jokaisen valtion määrittämien toimenpiteiden (kuten muun muassa kalastuksen, liikenteen, ympäristön ja energian aloilla) vahvistamiseksi ja lisäarvon antamiseksi voisi olla myönteistä.

Tämä ei kuitenkaan ole se vaihtoehto, jota parlamentin oma-aloitteisessa mietinnössä ehdotetaan, sillä siinä edistetään, vaan siinä edistetään tulevan "yhteisen meripolitiikan" luomista ja pyritään siirtämään jäsenvaltioiden keskeistä toimivaltaa EU:n ylikansalliselle tasolle, mikä on lähestymistapa, jota emme hyväksy.

Tämän vuoksi hylkäämme tiukasti ehdotetut tarkistukset, jotka koskevat vankasti kannattamiamme periaatteita, kuten:

- jokaisen jäsenvaltion itsemääräämisoikeuden ja toimivallan täysimääräistä kunnioittamista niiden aluevesien ja taloudellisten kieltoalueiden hallinnossa, erityisesti merivarojen – varsinkin biologisten varojen – sekä turvallisuutta, pelastustoimintaa sekä merenkulun tarkastuksia ja valvontaa koskevissa kysymyksissä niiden vesialueilla,

- kalastusalan yhä suurempi arvo, ottaen huomioon sen strategisen merkityksen eri valtioille, kuten Portugalille, alan yhteiskunnallis-taloudellisen kestävän kehityksen takaaminen asianmukaisin poliittisin ja taloudellisin keinoin.

Tämän vuoksi äänestimme vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vaikka kannatankin Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta laaditussa Piecykin mietinnössä esitettyjä ympäristönäkökohtia sekä käytännön yhteistyömuotoja koskevia ehdotuksia, en kuitenkaan kannata useita tässä mietinnössä esitettyjä ehdotuksia, kuten "eurooppalaisen rannikkovartioston" perustamista. Pelkään, että mietinnön seurauksena liiallinen sääntely rikkoisi toissijaisuusperiaatetta, joten olen päättänyt pysyä kannassamme tässä vaiheessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin kaikkien niiden tarkistusten puolesta, joissa korostetaan tämän meripolitiikan ympäristöulottuvuutta.

On hyvin tärkeää, ettei meristrategian ympäristöpilari ole pelkkä henkisesti rikastuttava lisäys, vaan että merien ja valtamerien hyvän ekologisen tilan palauttaminen on olennainen tavoite, johon muun EU-politiikan ja jäsenvaltioiden politiikan ratkaisut perustuvat.

Valtamerien ekosysteemin heikentymisellä on vakavia vaikutuksia planeettaan ja ihmisen toimintaan: kalakannat häviävät ja ilmaston sekä valtamerien säätelyvaikutus heikkenee. Pääasiallinen syy tähän on ihmisen toiminnan aiheuttama pilaantuminen. Ympäristön ensisijainen asema on siis tunnustettava voimakkaasti ja tulevan merialueita koskevan direktiivin on oltava jäsenvaltioiden ja EU-politiikan kannalta sitova.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Äänestän tarkistusta 34 vastaan, koska merien biologinen monimuotoisuus ei ole puhtaasti kansallinen asia. Merien luonnonvarat liikkuvat jatkuvasti, ja liikakalastus tietyllä alueella vaikuttaa koko mereen ja voi tuhota alueita ja ekosysteemejä paljon laajemmin kuin kansallisella alueella. Tämän vuoksi on hyväksyttävä kansainvälisiä merivarojen hyödyntämistä rajoittavia säännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan lämpimästi Piecykin mietintöä meripolitiikasta ja onnittelen esittelijää hänen laaja-alaisesta lähestymistavastaan.

Mietintö on hyvin merkittävä pyrittäessä korostamaan uutta lähestymistapaa meriympäristömme suojelemiseen. Lähestymistapa on kiireesti tarpeen ympäristön kannalta herkkien alueiden suojelemiseksi aluksesta toiseen tapahtuvalta öljynsiirrolta. Kotimaani Skotlannin Firth of Forthia uhkaa ehdotus aluksesta toiseen tapahtuvasta öljynsiirrosta. Toivon, että luontotyyppidirektiiviä pannaan täytäntöön asianmukaisesti merilintujen, merinisäkkäiden ja muiden lajien suojelemiseksi. Tarvitsemme kuitenkin laaja-alaisen meriympäristöämme koskevan lähestymistavan selkeine ja avoimine vastuualoineen meriympäristömme suojaamiseksi tulevia sukupolvia varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Piecyk privind o viitoare politică maritimă a Uniunii şi felicit raportorul pentru calitatea activităţii desfăşurate. Integrarea politicilor, acţiunilor şi deciziilor legate de politica maritimă va asigura o mai strânsă cooperare între toţi actorii ale căror acţiuni au un impact asupra oceanelor şi mărilor europene. Consider, de asemenea, că sectoarele maritime ale fluviilor europene trebuie şi ele incluse în politica maritimă a Uniunii Europene.

Autostrăzile maritime se numără încă din 2004 printre cele 30 de proiecte prioritare ale reţelei transeuropene de transport.

Aderarea României şi a Bulgariei asigură Uniunii Europene vecinătatea cu Marea Neagra şi aproape întreg cursul Dunării se află în interiorul sau. Pentru Uniunea Europeană dezvoltarea cooperării la Marea Neagră va fi extrem de importantă. Regiunea Mării Negre joacă un rol important pentru securitatea energetică a Uniunii Europene şi pentru extinderea pieţei interne de transport către statele vecine Uniunii Europene.

Sper ca Uniunea Europeană să includă prevederi ale politicii maritime comunitare, de exemplu protejarea mediului şi a biodiversităţii zonelor de coastă şi de delte sau estuare, în politica sa de vecinătate şi în acordurile bilaterale pe care le semnează cu terţe ţări. În acest context menţionez ca deosebit de importantă protejarea biodiversităţii Deltei Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vaikka mietinnössä esitetään useita hyödyllisiä huomioita, vastustan sitä, että EU millään tavoin vaatisi toimivaltaa Yhdistyneen kuningaskunnan aluevesillä tai että EU:n meripolitiikkaan sisällytettäisiin sotilastoimia. Lisäksi yhteinen kalastuspolitiikka on ollut kalastusalallemme ja merieliöstölle, joten toimivalta olisi siirrettävä takaisin kansallisvaltioille.

 
  
  

- Cramerin mietintö (A6-0219/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Suhtaudun yleensä myönteisesti rautateiden kehittämiseen. Kehitys on ympäristön kannalta merkittävää. En kuitenkaan voi hyväksyä mietinnön 4 kohdassa esitettyä ehdotusta, jonka seurauksena Euroopan parlamentti vastustaisi ylipitkiä raskaita ajoneuvoja ("gigaliners"). Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on oltava itsellään mahdollisuus valita kantansa siihen, voivatko tällaiset raskaat ajoneuvot asianmukaisesti kuulua niiden yleiseen tieliikennekuvioon. Toivon, että komissio ja neuvosto antavat jäsenvaltioiden päättää itse tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ensimmäinen rautatiepaketti käynnistyi tavoitteenaan "liikenteen siirtymisen perusta". Toisin sanoen siinä edistettiin tavaraliikenteen siirtymistä maanteiltä rautateille. Mutta Troijan hevosen tavoin sillä pyrittiin itse asiassa peittämään rautatieliikenteen, erityisesti tavaraliikenteen avautuminen kilpailulle ja yksityiselle edulle ensiaskeleena rautatiealan täydelliseen vapauttamiseen EU:n tasolla.

Olemme alusta alkaen tuominneet ja hylänneet tämän prosessin pyrkimykset.

Kuten muissakin EU:n ajamisissa vapauttamisissa, mitä tahansa, joka sujuu tiettynä ajankohtana huonosti, käytetään lähtökohtana (peittäen tällaisen tilanteen todelliset syyt, kuten järjestelmälliset toimet julkisen liikennealan purkamiseksi ja heikentämiseksi) liberalisointimenetelmien perusteluna ja niin kutsutun "kilpailun" – täysin selittämättä sitä kuinka ja miksi – korostamiseksi lääkkeenä joka vaivaan, jonkinlaisena ihmeidentekijänä, mutta joka viime kädessä tuo mukanaan seurauksia, joita olemme jo korostaneet.

Jokaisen valtion tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaiset julkiset investoinnit rautatiealaan ovat epäilemättä hyvin tärkeitä, mutta ei siten, että se luovutetaan laajan julkisen edun tuottojen logiikalle, joka pyrkii saamaan valtaa tällä jokaiselle valtiolle hyvin tärkeällä julkisella alalla toteuttamalla liberalisointia EU:n sisämarkkinoiden tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Cramerin mietinnössä todetaan aivan oikein, että tavaraliikenteessä on lyöty laimin ympäristöasioita. Tämä on seurausta rahtiliikenteen määrän kasvusta moottoriteillä ja lentoteitse, kun samalla rahtiliikenne raiteilla on vähentynyt. Mietinnössä palautetaan mieleen, että tie- ja lentoliikennettä on edistetty rahoitusvälinein, joita on käytetty myös raideliikenteen vähentämiseen. Haluamme korostaa, että monien tehtaiden ja satamien raideyhteydet on suljettu viime aikoina. Olemme kuitenkin esittelijän kanssa eri mieltä vapaiden markkinoiden kyvystä ratkaista tämä ongelma. Esittelijä ja parlamentin oikeistoryhmät ovat sitä mieltä, että vapaa kilpailu rajat ylittävässä liikenteessä on paras ratkaisu. Tämän näkemyksen puolustajat viittaavat tilanteeseen maanteillä ja lentoliikenteessä ja olettavat kilpailun automaattisesti houkuttavan uusien kiinnostuneiden yritysten aallon. Käytännössä olemme kuitenkin nähneet, ettei tähän mennessä tällaisia myönteisiä tuloksia ole ollut. Kun tätä epätodellista väitettä ei oteta huomioon, mietintö saa kaiken tukemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestän rautatieliikenteen elvyttämisen puolesta EU:n liikennepolitiikan olennaisena osatekijänä.

Mietinnössä ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta osoitetaan, ettei paketti ole saanut aikaan rautatieliikenteen kestävää piristymistä eikä tavarakuljetusten merkittävää siirtymistä maanteiltä rautateille.

On kuitenkin olennaista, että rautatieliikenteestä tulee keskeinen ydintekijä EU:n liikennepolitiikassa seuraavista syistä: lisääntyvät liikenneongelmat, kasvavat päästöt, rajalliset energiavarat sekä tieliikenneonnettomuuksien kuolonuhrien määrän lisääntyminen.

Tämän vuoksi pyydän liikenteen infrastruktuurikuluja koskevan toisen direktiivin esittämistä vuoteen 2008 mennessä. Direktiivissä on kuvattava EU:n yhdenmukainen tiemaksujärjestelmä kaikille vähintään 3,5 tonnia painaville raskaille ajoneuvoille. Lisäksi niin kutsutut ulkoiset kulut, toisin sanoen liikenneoperaatioista seuraavat ympäristökulut on otettava huomioon infrastruktuurimaksuissa. Tässä yhteydessä haluan viitata Sveitsin hyvin hyödylliseen järjestelmään, jossa raskaiden ajoneuvojen maksut liittyvät päästöihin. Sveitsi on onnistunut hyvin siirtämään liikennettä maanteiltä rautateille, ja maantiekuljetusten lisääntynyt tehokkuus on rajoittanut kuluttajahintojen nousun puoleen prosenttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Ensimmäinen rautatiepaketti, jonka tavoitteena oli markkinoiden avaaminen kansainväliselle rautatietavaraliikenteelle 15. maaliskuuta 2003 mennessä on ollut jossain määrin menestyksekäs. Lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on kuitenkin havaittavissa puutteita ja viivästymisiä jäsenvaltioissa. Viivästymisten seurauksena on ollut vaikutuksia rautatieyritysten rakenneuudistuksiin sekä todella kilpailukykyisten markkinoiden luomiseen.

Koska useat näkökohdat ovat vielä toteutumatta, emme voi vielä havaita ensimmäisen rautatiepaketin myönteisiä vaikutuksia, joten katsomme, että on luotava resursseja korjaamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tarvitsemmeko tämän vuoksi riippumattoman ja avoimen kansallisen seurantaelimen, jolla on käytettävissään riittävät resurssit, jotta se voi puuttua aktiivisesti nykyisiin kilpailun vääristymiin? Tarvitsemme myös toimenpiteitä, jotka liittyvät aidon yhteentoimivuuden luomiseen – sen puuttuminen rautatieverkostossa on edelleen suurin este yhdennetyn Euroopan rautatieliikennealueen perustamiselle – kuten eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän nopea perustaminen, erityisesti ensisijaisiksi katsotuilla rautatieliikenneväylillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Cramer şi consider acest document ca fiind deosebit de important. Având în vedere că transportul contribuie la 15%-30% din emisiile de CO2, dezvoltarea modalităţilor mai puţin poluante de transport trebuie să constituie o prioritate la nivel european. De altfel, 70% din proiectele prioritare de transport transeuropean sunt destinate transportului feroviar şi transportului naval, mai puţin generatoare de gaze cu efect de seră.

Dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză pentru pasageri trebuie să se realizeze cu prioritate în toate statele Uniunii Europene. Investiţiile în infrastructura de transport şi pentru modernizarea sistemului rulant sunt foarte mari, dar şi beneficiile aduse vor fi pe măsură.

De asemenea, pentru dezvoltarea transportului feroviar, va fi esenţială asigurarea interoperabilităţii, dezvoltarea şi implementarea sistemului ERTMS.

Felicit raportorul şi doresc să îl asigur că avem aşteptari foarte mari de la transportul feroviar.

 
  
  

- Barsi-Patakyn mietintö (A6-0190/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, maanosamme kestävää liikkuvuutta käsittelevässä mietinnössä, josta juuri äänestimme, ei pelkästään korosteta entistä paremman infrastruktuurin rakentamista, vaan edellytetään myös, että tämä toteutetaan vastuullisesti ja kunnioittavasti. Siinä korostetaan, että jäsenvaltioiden on tarkasteltava parannetun infrastruktuurin ympäristövaikutuksia sekä tutkittava liikennettä ottaen samalla huomioon yhteiskunnallis-taloudelliset tekijät suhteessa turvallisuuteen.

Tämä on erityisen tärkeää kotimaassani Irlannissa, jossa tällä hetkellä on suuri tarve tehdä luonnonhistoriallisista kohteista ensisijaisia säilyttämiskohteita. Irlannin viranomaiset ovat aloittaneet yhden Euroopan merkittävimmän arkeologisen kohteen tuhoamisen pyrkiessään parantamaan Irlannin liikennejärjestelmiä. Kaikkiaan 41 kohdetta, jotka kuuluvat eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, myös Lismullenin kansallismonumentti, tuhotaan moottoritien alta, joka on aivan tarpeettomasti linjattu sen läpi. Kun nämä monumentit on tuhottu, ei niiden mukana katoavaa kulttuuriperintöä enää voida korvata.

Kestävää liikkuvuutta koskevan mietinnön mukaan tulevaisuuden liikennepolitiikassa on optimoitava jokaisen valtion oma potentiaali puhtaiden ja tehokkaiden liikennejärjestelmien tavoitteisiin vastaamiseksi. Irlanti kykenee tähän, mutta moottoritie Taran halki ei ole oikea vastaus.

Irlannin viranomaiset eivät ole harkinneet vaihtoehtoisia reittejä, vaan sen sijaan tuhoavat tien rakentamisella merkittäviä historiallisia kohteita, kuten Baronstownin, joka tuhottiin kuusi päivää sitten klo neljältä aamulla. Viranomaiset eivät myöskään ole harkinneet alueen vanhan rautatien kunnostamista Dubliniin suuntautuvaan työmatkakäyttöön, jolla vähennettäisiin tieliikennettä ja polttoaineen kulutusta. Meidän olisi palattava uudelleen junan kaltaisiin vanhoihin liikennemuotoihin, jollaiset olivat ennen käytössä Taran lähistöllä.

Vaikka kannatankin kestävän kehityksen Euroopan unionia parempaa liikenneinfrastruktuuria, olen tiukasti sitä mieltä, ettemme saa emmekä voi uhrata yhtä arvokkaimmista arkeologisista kohteista väärin sijoitetulle moottoritielle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Liikenne- ja matkailuvaliokunnan laadittua yksityiskohtaisen selvityksen kuusi vuotta liikenteestä annetun valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen haluan tuoda julki kannatukseni Euroopan laajuisen liikenneverkoston toteutukselle sekä älykkäiden liikennejärjestelmien ja teknisten innovaatioiden käytölle.

Pahoittelen rahoituksen puutetta infrastruktuurin kehittämisessä, sillä se on suuri uhka Euroopan talouskasvulle. Euroopan laajuiseen verkostoon osoitetut EU-varat ovat edelleen rajalliset, vaikka todellinen hyöty TEN-T-ohjelmasta voidaan saavuttaa vain, jos koko verkosto rakennetaan. Tämän vuoksi kehotan komissiota esittämään ehdotuksia uusien vaihtoehtojen mahdollisesta laajentamisesta ja innovatiivisista rahoitusmekanismeista.

Kun otetaan huomioon liikenteen ympäristön kannalta haitalliset vaikutukset, on osoitettu, että vähäinenkin siirtymä liikennemuotojen välisessä tasapainossa voisi vähentää merkittävästi teiden ruuhkautumista. Tämän vuoksi odotan innokkaasti ulkoisten ympäristökulujen arviota, joka komission on määrä esittää vuoteen 2008 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), kirjallinen. (DE) Barsi-Patakyn mietintö ei tosiasiassa vie meitä yhtään eteenpäin, ja tämän vuoksi äänestin tyhjää. Voi olla hyödyllistä uudistaa sitoumuksemme Euroopan laajuiseen liikenneverkostoon ja julistaa, että vähäinenkin siirtymä liikennemuotojen välisessä tasapainossa vähentäisi merkittävästi teiden ruuhkautumista. On kuitenkin muistettava, että monet tiet varsinkin kaupungeissa ruuhkautuvat sen vuoksi, että julkisen paikallisliikenteen tila ei tee siitä houkuttelevaa vaihtoehtoa. Periaatteesta puhumisen lisäksi EU ei ole juurikaan esittänyt järkeviä ratkaisuja tällä alalla.

Mitä tulee hyvin kiistanalaisiin ylipitkiin raskaisiin ajoneuvoihin, ei ole mitään perustetta sille, että kansalaiset joutuvat kustantamaan entistä korkeampia teiden ylläpitokustannuksia sekä hyväksymään lisääntyvät turvallisuusriskit kuljetusliikkeiden mahdollisten säästöjen vuoksi. Jos haluamme ympäristön suojelun olevan itsestään selvää – ja ympäristöväitteitä todellakin esitetään valtavien ylipitkien raskaiden ajoneuvojen puolustamiseksi – tarvitaan tehokkaita toimia ympäristön kannalta hyväksyttävien käyttövoimajärjestelmien edistämiseksi. Euroopan parlamentti voisi antaa tässä hyvän esimerkin omalla ajoneuvokäytöllään.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tyytymättömyys Euroopan unionin liikennepolitiikan soveltamiseen ja tuloksiin ei merkitse aikaansaatujen parannusten kiistämistä liikenneturvallisuuden, palvelujen laadun tai ympäristön alalla.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää.

Yksi merkittävimmistä syistä politiikan puutteisiin on yhteisön rahoituksen rajallisuus. Ainoa tapa välttää viivästyksiä ja ensisijaisten tavoitteiden muuttumista on soveltaa innovatiivisia rahoituskeinoja, kuten julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksia sekä jäsenvaltioiden hankkeiden tukemista.

Euroopan laajuisiin liikennehankkeisiin osoitetut yhteisön varat ovat rajallisia. Tämän vuoksi ne olisi keskitettävä sellaisiin rajat ylittäviin pätkiin, joiden lisäarvo mahdollistaa yhteenliittyvän ja yhteentoimivan Euroopan laajuisen liikenneverkoston.

On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää välttää kansallisten verkostojen tilkkutäkin muodostumista, joten komission on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa taattava EU:n liikennelainsäädännön soveltaminen ja täytäntöönpano.

Lopuksi, myös entistä tiiviimpi yhteistyö unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on tarpeen yhteyksien luomiseksi parhaiden käytäntöjen sekä liikennepolitiikan ja muiden kansallisten tai yhteisön politiikkojen välillä esimerkiksi energian, ympäristön, matkailun ja innovoinnin kaltaisilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Domeniul transporturilor este esenţial pentru dezvoltarea economică a tuturor regiunilor Uniunii Europene, prin crearea de locuri de muncă, asigurarea liberei circulaţii a persoanelor şi a mărfurilor şi dezvoltarea întreprinderilor.

Calea navigabilă interioară Uniunii Europene formată din Rhin, canalul Main şi Dunăre scurtează distanţa dintre partea de nord-vest si partea de sud-est a Uniunii Europene cu aproape 4000 de kilometri, asigurând în acelaşi timp dezvoltarea unui mod de transport mai puţin poluant. Sper ca programele NAIADES şi Marco Polo II să sprijine mai mult statele membre să îşi dezvolte transportul naval.

Interoperabilitatea, interconectarea reţelelor europene de infrastructură şi dezvoltarea de terminale multi-modale vor contribui la o dezvoltare echilibrată a tuturor modalităţilor de transport.

Nu trebuie însa să uităm că una din cauzele schimbărilor climatice este poluarea datorată mijloacelor de transport. Este important că 70% din cele 30 de proiecte prioritare sunt dedicate transportului feroviar şi celui naval. Sper însa ca lista celor 30 de proiecte prioritare să fie extinsă în curând pentru a include mai multe proiecte ale noilor state membre şi pentru a fructifica ieşirea Uniunii Europene la Marea Neagra.

 
  
  

- Toimet sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi (B6-0277/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme päätöslauselman puolesta, koska tiedämme, että sydän- ja verisuonisairauksien todellinen tilanne on huolestuttava. On tärkeää lisätä tietoa näiden sairauksien riskitekijöiden ehkäisemisestä. On siis tärkeää tarkastella päätöslauselmassa esitettyjä toimia.

Tiedämme, että terveys on kokonaisvaltaista fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Nykyajan stressin ohjaamasta yhteiskunnasta on kuitenkin havaittavissa useita ristiriitoja, kun lepoon, perheen yhteiseen aikaan, fyysisestä terveydestä ja henkisestä tasapainosta huolehtimiseen on liian vähän aikaa. Aika ei riitä fyysiseen harjoitteluun ja ravinto on huonoa, työpaikalla oikeudet heikkenevät erityisesti ylityön ja lomaoikeuden lyhentymisen vuoksi, puhumattakaan työttömyydestä tai sen pysyvästä uhasta. Kaikella tällä on vakavia vaikutuksia ihmisten elämään ja heidän tasapainoonsa ja täten myös sydän- ja verisuonisairauksien yleistymiseen.

Sydän- ja verisuonisairauksia koskevasta tiedotus- ja ehkäisykampanjasta ei kuitenkaan saa tulla terveyden yhteisöllistämiskampanja. Haluamme julkisten terveyspalvelujen turvaa ja jokaisen jäsenvaltion vastuunkantoa terveydenhuollon ylläpidossa ja hallinnossa taataksemme jokaisen oikeuden terveyteen sen sijaan, että se kuuluisi vain niille, joilla on varaa maksaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jolla pyritään torjumaan nykyajan vaarallisinta tappajaa Euroopassa, nimittäin sydän- ja verisuonisairauksia. Päätöslauselmassa suositeltiin sekä ennaltaehkäiseviä strategioita, tiedotuskampanjoita sekä terveellisten elintapojen edistämistä, ja tuen tätä kaikkea.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Koska sydän- ja verisuonisairauksien osuus kaikista EU:n kuolemantapauksista on yli 40 prosenttia, tätä asiaa on tarkasteltava kiireesti niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla. Jäsenvaltiot voivat itse tehdä paljonkin parantamalla riskinvalvontaa, laatimalla ehkäiseviä suuntaviivoja jne. Tämä on kuitenkin selvästi ala, jossa EU voi saada aikaan lisäarvoa edistämällä jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa. Tuen päätöslauselmassa esitettyä kehotusta perustaa Euroopan laajuinen tietokanta sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyyden, niiden aiheuttaman kuolleisuuden ja sairastuvuuden sekä riskitekijöiden valvomiseksi. Tällainen tietokanta voisi helpottaa paljonkin ehkäisyä jäsenvaltioiden tasolla.

 
  
  

- Matkustajarekisteriä koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa (RC-B6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) EU:n ja Yhdysvaltojen hiljattain tekemä sopimus matkustajarekistereistä on vähintäänkin mahdoton hyväksyä, mitä tulee matkustajarekisteritietojen luovuttamiseen Yhdysvaltain turvallisuusministeriölle. Monien valitettavien näkökohtien joukosta esitän seuraavat:

Tiedonsiirto perustuu ei sitoviin takeisiin, joita Yhdysvaltojen turvallisuusministeriö voi yksipuolisesti muuttaa koska tahansa.

Tietoja voidaan käyttää ennalta määrittämättömiin tarkoituksiin, ja niiden säilyttämisaika pitenee kolmesta ja puolesta vuodesta viiteentoista vuoteen. Viidentoista vuoden säilytysajan – joka muodostuu seitsemästä aktiivisesta ja kahdeksasta passiivisesta vuodesta – jälkeen ei myöskään ole minkäänlaisia takeita tietojen lopullisesta hävittämisestä.

Arkaluonteisia tietoja (esim. tietoja, jotka paljastavat henkilön rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset näkemykset ja ammattiyhdistysjäsenyyden, sekä terveyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä tietoja) saatetaan Yhdysvaltain turvallisuusministeriön käyttöön.

Sopimuksessa viitataan myös mahdolliseen myöhempään EU:n matkustajarekisteritietojärjestelmään tai yhden tai useamman jäsenvaltion järjestelmään, jonka mukaan järjestelmän sisältämät matkustajarekisteritiedot voidaan saattaa Yhdysvaltain turvallisuusministeriön käyttöön.

Tämä on suoraan sanottuna sietämätöntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. – (FR) Olen iloinen siitä, että Euroopan unioni on päässyt Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen matkustajarekisteritietojen käytöstä. Ymmärrän, että eurooppalainen sopimus oli saatava aikaan ennen väliaikaisen sopimuksen päättymistä. Pahoittelen kuitenkin sitä, että sopimus merkitsee merkittäviä puutteita parlamentin kannalta ratkaisevilla aloilla.

Siirretyn tiedon määrän vähentäminen on vain vähäinen yksityiskohta. Siirtyminen PULL-järjestelmästä PUSH-järjestelmään on vuoden 2004 saavutus – sen olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten.

Olen iloinen siitä, että Yhdysvaltojen tietosuojalakia on laajennettu koskemaan myös eurooppalaisia, koska me vaadimme sitä. Tämän vaarantaa kuitenkin se, että takeet eivät ole sitovia, ei ole laillisesti sitovaa sopimusta. Lisäksi Yhdysvaltojen turvallisuusministeriö varaa itselleen oikeuden ottaa käyttöön poikkeuksia tietosuojaan ilman ennalta määritettyjä kriteerejä.

Lopuksi tuomitsen demokraattisen valvonnan puuttumisen, tietojen säilytysajan merkittävän pidentämisen jopa viiteentoista vuoteen sekä sopimuksen asianmukaisen arvioinnin puutteen. Pyysimme näitä seikkoja uuden matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen perustaksi. Pahoittelen sitä, ettei neuvosto kuunnellut näitä parlamentin vaatimuksia.

 
  
  

- Rosatin mietintö (A6-0264/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Äänestin Dariusz Rosatin euroaluetta koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta 2007 laatiman mietinnön puolesta. Mietinnöstä keskustellaan Euroopan parlamentissa ajankohtana, jona on hyvin tärkeää rohkaista muita jäsenvaltioita jatkamaan toimia valmistautuakseen euroalueeseen liittymiseen.

Maltan ja Kyproksen jälkeen Slovakian euroalueen jäsenyyshakemusta tarkastellaan ensi vuonna. Mikuláš Dzurindan edellisen hallituksen aikana Slovakian arvioitiin kuuluvan kymmenen euron käyttöönottoon parhaiten valmistautuneen valtion joukkoon. Liettuan kokemusten perusteella, sillä sen hakemus hylättiin vain inflaatiokynnyksen toteutumatta jäämisen vuoksi, ja Slovenian euroalueeseen liittymisen 1. tammikuuta 2007 rohkaisemana katson, että Slovakia on vastuullisessa asemassa ja takaa Maastrichtin kriteerien kestävän täyttymisen.

Mitä tulee Euroopan yhtenäisvaluutan käyttöönottoon uusissa jäsenvaltioissa, haluan jälleen kiinnittää huomionne Euroopan parlamentin lokakuussa 2005 hyväksymään kirjalliseen lausumaan tarpeesta ottaa käyttöön yhden ja kahden euron setelit. Näiden seteleiden puuttuminen horjuttaa Euroopan kansalaisten kykyä arvostaa euron korkeaa arvoa esimerkiksi Slovakiassa, jossa kansalaisten keskipalkka on vain joitakin satoja euroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin jäsen Rosatin laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta, jossa vastattiin euroaluetta koskevaan komission vuosittaiseen kertomukseen 2007. Haluan aluksi ylistää euron teknistä ja taloudellista menestystä ja euroalueen moitteetonta toimintaa. Onnittelen Sloveniaa – jonka presidentiksi toivon mukaan valitaan piakkoin ystäväni Peterle, josta tulisi tuolloin Euroopan unionin neuvoston seuraava puheenjohtaja – siitä, että se täytti edellytykset liittyä euroalueeseen 1. tammikuuta 2007. Toivotan Kyprokselle ja Maltalle onnea, jotta nekin saavuttaisivat tämän tavoitteen 1. tammikuuta 2008.

Kuten Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy säännöllisesti korostaa, euroalueen toimintaa on pian lujitettava niin rakenteellisesti kuin sen käytännön taloushallinnonkin osalta. Joidenkin jäsenvaltioiden, myös Ranskan, olisi lisäksi hyödynnettävä myönteistä talouskehitystä korjatakseen julkistalouden puutteet. Talous- ja rahaunionin (EMU) on kiireellisesti oltava yhteydessä Euroopan keskuspankkiin (EKP) lisätäkseen johdonmukaisuutta rahapolitiikan, kasvun ja työllisyyden välillä, kuten perussopimuksissa määrätään.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolue vastustaa tiukasti Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä euroalueeseen, ja tavanomaisen käytännön mukaan olemme äänestäneet tyhjää Rosatin mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä. Suhtaudumme kuitenkin valppaasti EU:n kauppa-alueen järkevän valuuttapolitiikan tarpeeseen ja vastustamme erityisesti valuuttapolitiikan alistamista poliittisille päämäärille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnössä "pannaan tyytyväisenä merkille suotuisa talouskehitys vuonna 2006" euroalueella, mutta ei onnistuta peittämään tiettyjä euroalueen tulevaisuuden kehitykseen liittyviä huolia ja riskejä. On totta, että tuotto on prosenttiosuutena BKT:sta korkeimmalla tasolla koskaan, mutta palkkakehitys on hidastunut ja kasvu on alle työn tuottavuuden tason; toisin sanoen hyöty tuottavuudesta menee edelleen työnantajille.

Mietinnössä sivuutetaan yhteiskunnalliset jännitteet eikä siinä juurikaan puhuta eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisestä EU:ssa, yhä epävarmemmasta työllisyydestä sekä korkeista työttömyysasteista. On yhä vaikeampaa perustella palkkojen uusia jäädyttämisiä ja pyytää edelleen kiristämään vyötä, kun hyvinvoinnin hedelmät edelleen menevät rahoituksesta ja taloudesta vastaaville ryhmille.

Tosiasiassa he pyrkivät sivuuttamaan sen, että tärkein asia tässä taloussuhdanteessa on nostaa palkkoja ja julkisia investointeja kysynnän kasvattamiseksi. Juuri tässä mietintö epäonnistuu, kun se painottaa talousarvion vakauttamista ja hintavakautta, toisin sanoen vähemmän julkisia investointeja ja enemmän palkkamalttia.

Tuomitsemme tämän strategian, joten äänestämme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. - (SV) Mietinnössä esitetään selkeä kuva siitä, kuinka EMU liittyy EU-valtion luomiseen. Mietinnössä pyritään edistämään jäsenvaltioiden talouspolitiikan entistä tiiviimpää koordinointia. Euroalueen ulkoisen edustuksen katsotaan tarvitsevan vahvistusta ja sisäisen koordinoinnin ulkoisella näyttämöllä parantuvan.

Samaan aikaan todetaan esimerkiksi, että kilpailukyky kehittyy euroalueella eri suuntiin ja että euron arvonnousulla suhteessa esimerkiksi Yhdysvaltain dollariin on ollut erilaisia vaikutuksia eri jäsenvaltioihin riippuen jäsenvaltioiden talouden rakenteista ja niiden valmistusteollisuuden joustavuudesta. Mietinnössä korostetaan myös, ettei EKP:n valuuttapolitiikka voi koskaan olla täysin tietyn jäsenvaltion tilanteen mukaista.

Juuri näitä seikkoja korostettiin Ruotsin EMUa koskevassa kansanäänestyksessä vastustajien puolella vuonna 2003, ja tämä sai kannatusta ruotsalaisten äänestäjien suurelta enemmistöltä.

Voin vain todeta, että vastustajat argumentoivat varsin oikein korostaessaan, että EMU on pitkä harppaus kohti Euroopan yhdysvaltoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Haluan äänestää euroaluetta koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta 2007 laaditun Rosatin mietinnön puolesta.

Professori Rosati esitteli erinomaisesti laaditun mietinnön. Se on varmasti hyvä perusta keskustelulle euroalueen yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä tulevista lisätoimista ja haasteista.

Vuonna 2006 euroalueella koettiin dynaamista kasvua viennin alalla. Sisäinen kysyntä piristyi, BKT kasvoi nopeammin ja työttömyysaste laski. Syntyi kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa, ja inflaatioaste pysyi vakaana. Samalla julkisen talouden vaje pieneni.

Samaan aikaan, ja tämä otetaan huomioon mietinnössä, suurilla talouksilla on edelleen suuri julkisen talouden vajeita. Budjettikurin soveltamisen epäonnistuminen voi johtaa tiukempaan valuuttapolitiikkaan ja yhä suurempiin eroavuuksiin talouskasvun, tuottavuuden ja kilpailukyvyn tasoissa jäsenvaltioiden kesken.

Esittelijä toteaa aivan oikein, että rakenneuudistukset ovat tarpeen, kuten myös toimet, joilla tähdätään kilpailukyvyn kehittämiseen ja palvelumarkkinoiden avaamiseen, joilla voi olla myönteinen vaikutus kasvuun ja uusien työpaikkojen syntymiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Rosati privind "zona Euro" şi felicit raportorul.

Consider că introducerea euro a determinat o mai mare coeziune între cele 318 milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene care utilizează această monedă în viaţa de zi cu zi. Creşterea economică realizată precum şi creşterea gradului de angajare (aproape 2 milioane de noi locuri de muncă) din această zonă sunt dovezi clare că Uniunea Economică şi Monetară a contribuit la stabilitatea macroeconomică a statelor aderente.

Felicit Slovenia pentru aderarea la zona euro începând cu 1 ianuarie 2007. Raportorul propune reanalizarea criteriilor de convergenţă în cazul noilor state membre, având în vedere că inflaţia ar putea face o parte din procesul de relansare economică, dar subliniază că acestea trebuie aplicate conform Tratatului. De asemenea, este nevoie de o mai buna coordonare în domeniul politicii de schimb valutar.

În ciuda performanţelor zonei euro, totalul cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare ale statelor din zona euro nu depăşeşte 2% din PIB, ceea ce este sub ţinta de 3% stabilita de Strategia de la Lisabona.

Statele din zona euro trebuie să reprezinte un model de dezvoltare economică şi socială pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 
  
  

- Mitchellin mietintö (A6-0266/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tyhjää jäsen Mitchellin laatimasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, joka käsitteli Euroopan keskuspankin (EKP) vuosikertomusta 2006. Pidän EKP:n riippumattomuutta olennaisen tärkeänä, sillä aiemman talous- ja rahakehityksen perusteella emme koskaan enää saa uskoa rahavalvontaa poliitikkojen käsiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, ettei tässä mietinnössä käsitellä tyydyttävästi sitä, että Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKPJ) ei korosteta riittävästi talouskasvua. Emme saa unohtaa, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklassa määrätään, että EKPJ:n on tuettava yleistä talouspolitiikkaa yhteisössä osallistuakseen 2 artiklassa määriteltyjen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hintatason vakauden tavoitetta. Sen on etenkin edistettävä taloudellisen toiminnan tasapainoista ja kestävää kehitystä, korkeatasoista työllisyyttä ja sosiaaliturvaa sekä korkeatasoista kilpailukykyä ja talouskehityksen lähentymistä. Vaikka tarvitsemme vahvan euron kilpailuvalttimme säilyttämiseksi, se ei saa olla liian vahva, jotta talouskasvusta saadaan pysyvää etenkin viennin alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), kirjallinen. Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolue vastustaa tiukasti Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä euroalueeseen, ja tavanomaisen käytännön mukaan olemme äänestäneet tyhjää Mitchellin mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä. Suhtaudumme kuitenkin valppaasti EU:n kauppa-alueen järkevän valuuttapolitiikan tarpeeseen ja vastustamme erityisesti valuuttapolitiikan alistamista poliittisille päämäärille.

 
  
  

- Rosatin (A6-0264/2007) ja Mitchellin (A6-0266/2007) mietinnöt

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), kirjallinen. – (FR) Haluan esittää kaksi huomautusta näistä kahdesta mietinnöstä, joista olemme tänään äänestäneet, Euroopan keskuspankin toiminnasta ja euroalueesta.

Ensimmäinen huomautus on, että tästä saa vaikutelman, ettei minkäänlaista valvontaa ole yhtenäisvaluutan suhteen. On totta, että on olemassa yhtenäisvaluutta, mutta entä sitten? Se ei saa aikaan kasvua – siihen liittyviltä talousarviouudistuksilta ja rakenneuudistuksilta odotettiin tätä – eikä se johda taloussuhdanteiden, tulosten tai pankkien määrittämien korkojen lähentymiseen. Mitä tulee eurooppalaiseen valuuttapolitiikkaan, voidaan vain pahoitella, ettei se vieläkään ole täyttänyt euroalueen jäsenvaltioiden tarpeita, kahdeksaa nousua Euroopan keskuspankin viitekorossa 18 kuukauden aikana, niiden kyseenalaisia motiiveja ja minkäänlaisen vaihtokursseja koskevan politiikan puuttumista.

Ennen kaikkea on havaittavissa, tämä on toinen huomioni, että perussopimusten uudistusprosessista huolimatta – jota pidän tarpeettomana – ei millään tavalla kyseenalaisteta tämän politiikan julkituotua tavoitetta ja lopultakin pakoteta Frankfurtissa toimivaa pankkia tukemaan kasvua ja työllisyyttä Euroopan yhtenäisvaluutta-alueen ideologisen luomisen sijaan. Valtiovarainministeriä tässä tapauksessa esittävä Nicolas Sarkozy ei näytä kykenevän edistämään tätä tilannetta.

 
  
  

- Lähi-itä (RC-B6-0268/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Lähi-idän tilannetta koskevan mietinnön puolesta.

Olen edelleen hyvin huolissani koko Palestiinan siviiliväestön humanitaarisesta tilanteesta. On toteutettava käytännön toimia – maksettava takaisin kaikki verot, osittain poistettava Länsirannan 500 muuria ja avattava Gazan kaitaleen rajanylityspaikat kansainväliselle avulle – kaikkien palestiinalaisten elinolojen parantamiseksi.

Euroopan parlamentin sosialistiryhmän ranskalaisena jäsenenä kehotan Euroopan parlamenttia ja kansainvälistä yhteisöä tekemään kaikkensa, jotta humanitaarinen apu ja hätäapu saavuttavat gazalaiset.

Lopuksi haluan kehottaa käynnistämään uudelleen sisäisen poliittisen vuoropuhelun palestiinalaisten kesken. Vuoropuhelussa on tähdättävä uuden hallituksen muodostamiseen sovinnon ja kansallisen yhtenäisyyden hengessä Länsirannan ja Gazan maantieteellisen ja poliittisen jakautumisen estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa tuomitaan Hamasin vallanotto Gazassa. Kannatan erityisesti sen korostamista, ettei nykyistä kriisiä pidä käyttää verukkeena kestävän rauhan löytämiseen tähtäävien pyrkimysten lopettamiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Palestiinan tilanne on suuri huolenaihe. Sen lisäksi, että se osoittaa, ettei Israel ole ongelman ydin – mitä monet ovat jo pitkään sanoneet – se myös tuo ilmi kaksi valitettavaa tosiseikkaa. Ensinnäkin on olemassa joukkoja, jotka ovat valmiit ja halukkaita tekemään mitä tahansa saadakseen valtaa ja käyttääkseen sitä väkivaltaisesti. Toisaalta, koska palestiinalaishallinnon henki on kyseessä, se ei kykene tekemään sopimuksia tai saamaan järjestystä omiin joukkoihinsa.

Me kaikki – Lähi-itä, Israel ja Euroopan unioni – tarvitsemme pöydän toiselle puolen niin luotettavan kumppanin, että sen kanssa voidaan neuvotella, ja niin vahvan kumppanin, että se kykenee panemaan sopimuksen täytäntöön. Ilman sellaista kumppania ei voi tulla menestyksekkäitä rauhanneuvotteluja. On myös mahdotonta sopia rauhasta ja turvallisuudesta ilman päättäväisyyttä. Yksiselitteisen tavoitteemme on oltava vähintäänkin kahden valtion rauhanomaisen ja turvallisen yhteis- ja rinnakkaiselon takaaminen. Tämän saavuttamiseksi meidän on tunnustettava, mitkä ovat todellisia rauhan ja turvallisuuden esteitä, sen sijaan että tuomitsemme, kuten usein tapahtuu, aivan kuin kaikki toimet olisivat samanarvoisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Äänestämme Lähi-idän tilannetta koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan.

Euroopan parlamentin Lähi-idän tilannetta koskevassa mietinnössä pyritään tekopyhällä pöyhkeilyllä vahvistamaan EU:n imperialistinen politiikka alueella. Siinä peitetään EU:n valtava vastuu, asetetaan samanarvoisiksi rikoksentekijät ja uhrit sekä EU:n, Yhdysvaltojen ja NATO:n imperialistiset väliintulot, jotka jatkavat Israelin palestiinalaisalueen miehitystä sekä Israelin hallituksen rikoksia Palestiinan kansaa kohtaan.

Yhdysvaltojen ja Naton sekä EU:n imperialistiset väliintulot, jotka tähtäävät "uuteen Lähi-itään" sekä Israelin uhkarohkea politiikka alueella kokonaisuudessaan ovat syypäitä palestiinalaisalueiden, Libanonin ja koko alueen vaaralliseen tilanteeseen. Israelin miehitysjoukkojen välitön vetäytyminen palestiinalaisalueilta, itsenäisen palestiinalaisvaltion perustaminen Itä-Jerusalem pääkaupunkinaan ja imperialististen väliintulojen lopettaminen Lähi-idän maissa ovat alueen kansalaisten perusvaatimuksia taistelussaan.

 
  
  

- Tilanne Pakistanissa (RC-B6-0279/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä äänestysselityksessä haluan ainoastaan korostaa sitä, että huolimatta siitä, että päätöslauselmassa esitetään joitakin viittauksia joihinkin Pakistanin nykytilannetta koskeviin merkittävimpiin näkökohtiin, sen sisältö peittää tehokkaasti Pakistanin hallituksen osallisuuden Afganistanin invaasioon ja miehitykseen Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimesta ja Naton miehitysjoukkojen "korvaamiseen". Siinä ei mainita painostusta, jota Pakistanin viranomaiset ovat jo myöntäneet kokeneensa Yhdysvaltojen ja sen eurooppalaisten liittolaisten käsissä, jotta Pakistan tukisi hyökkäystä Afganistaniin. Siinä ei myöskään mainita Naton pommituksia Afganistanin ja Pakistanin rajalla, jossa monia viattomia siviilejä on kuollut rajan molemmin puolin.

Kyse on kaksinaamaisesta...

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Vaikka Eurooppa, Yhdysvallat ja yleisesti koko maailma tarvitsisivat Pakistanin apua terrorismin vastaisessa taistelussa, erityisesti mitä tulee Al Qaidaan, tämä ei tarkoita sitä, että Pakistanin hallitus, joka nykyisin on todellinen presidenttikeskeinen järjestelmä, saisi ehdottoman tukemme. Aivan päinvastoin. Perusarvot ja demokratian luovuttamaton luonne ansaitsevat tukemme, ja Euroopan unionin on hoidettava suhteitaan Pakistaniin tässä hengessä, varsinkin vaalien alla. Tämän todettuani katson kuitenkin myös tärkeäksi korostaa sitä, että Punaisen moskeijan hiljattaiset tapahtumat korostavat sitä tosiseikkaa – jos todisteita enää kaivataan – että radikaali islamilaisuus on hyvin todellinen, hyvin vaarallinen ja hyvin aktiivinen uhka.

 
  
  

- Meijerin mietintö (A6-0214/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Makedonia, jonka opin tuntemaan ensimmäisen kerran vuonna 1962 ylpeili monilla vuosisataisilla asioilla, perinteisillä mökeillä, maaradoilla, hevoskärrykuljetuksilla, perinteisillä puvuilla ja eri etnisten ryhmien rinnakkaiselolla. Nyt 45 vuotta myöhemmin Makedonia on sittemmin toteutuneen pitkälle ulottuvan kehityksen tulos.

Katson, että 1990-luvulla Euroopan unioni teki vakavan virheen entisen Jugoslavian hajottua. Hajoaminen kiistettiin liian pitkään, ja kun se lopulta tunnustettiin, sivuutimme etnisen moninaisuuden. Joissakin tapauksissa tunnustettiin vääriä rajoja, sotilastoimiin turvauduttiin tarpeettomasti ja tehtiin päätös sopimattomasta puuttumisesta sisäisiin asioihin. Haitta oli suhteellisen vähäinen Makedoniassa. Esittelijänä toivon voivani osaltani edistää rauhaa, demokratiaa, sovittelua ja edistymistä tässä valtiossa. Parlamentin 558 ääntä mietintöni puolesta ovat askel oikeaan suuntaan Makedonian Euroopan unioniin liittymisen tiellä. Jäsenyyttä on haettu jo aiemminkin, mutta ilman menestystä. Toivon, että seuraavassa vuosikertomuksessa voimme todeta liittymisen suurimpien esteiden poistuneen ja neuvoston aloittaneen liittymisneuvottelut.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestimme mietintöä vastaan, ei pelkästään sen vuoksi, että vastustamme EU:ta ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian siihen liittymistä, vaan myös koska katsomme, että EU:n puuttuminen asioihin hankaloittaa vaarallisella tavalla tilannetta alueella ja vaarantaa yhteisen ja kaikkien hyväksymän ratkaisun löytymiseen tähtäävän menettelyn YK:ssa.

Emme kiinnitä huomiota nimeen, koska se on maantieteellinen nimitys ja kaikki haitalliset viittaukset lunastamattomat kannat poistetaan.

Ongelmien ydin on imperialistisissa suunnitelmissa, EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton puuttumisessa Balkanin asioihin sekä rajojen muuttumisessa. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja muiden Balkanin valtioiden yhdentyminen EU:hun ja Natoon synnyttää uusia ongelmia kansalaisten kustannuksella. Kotimaani ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisten suhteiden menneisyys, Aigeianmeren ja Kyproksen tilanne osoittavat, että ΕU, ΝΑΤΟ tai Yhdysvallat eivät takaa rauhaa ja turvallisuutta. Pikemminkin päinvastoin, ne vaarantavat kansallisen itsenäisyyden ja sotkevat kotimaani ja muut valtiot alueen vaarallisiin tilanteisiin.

Uusi demokratia-, PASOK-, Synaspismos- ja Laos-puolueet johtavat ihmisiä harhaan nimikysymystä koskevalla halvalla patriotismillaan, vaikka samalla soveltavat politiikkaa, jossa seurataan Balkanin tilanteesta vastuussa olevia imperialisteja.

Kansamme ja kyseisen alueen kansalaiset voivat...

(äänestysselitystä lyhennettiin, koska se ylitti 200 sanaa)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) En äänestänyt Meijerin mietinnön puolesta sen lopullisessa muodossa, koska halusin, että otetaan paremmin huomioon Kreikan puolen kanta ja tunteet sekä YK:ssa parhaillaan käytävät kahdenväliset neuvottelut naapurivaltiomme nimiasiasta.

Pelkään pahoin, että historiallinen mahdollisuus tyydyttävän kompromissin löytymiseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, molemmin puolin hyväksyttävä yhdistelmänimi, menetettiin lopullisesti vuonna 1992. Puolueeni kannattaa edelleen ratkaisua, jossa löydetään molemmin puolin hyväksyttävä yhdistelmänimi, sekä kaikkia relevantteja rakentavia aloitteita. Emme kuitenkaan katso naapurivaltion nimen olevan ensisijainen tavoite ulkopolitiikassamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Äänestin ryhmäkollegani Erik Meijerin entisesti Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta laatimaa mietintöä vastaan, koska toisin kuin esittelijä toteaa, ulkoasiainvaliokunta lisäsi seuraavat sanat mietinnön 3 kohtaan: Euroopan parlamentti "pitää tervetulleen Makedonian hallituksen yhteistyötä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alalla ja erityisesti sen osallistumista EU:n Althea-operaatioon sekä sen halukkuutta edistää ETPP:n mahdollisuuksia sekä tulevia EU:n johtamia siviilikriisinhallintaoperaatioita ja sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita".

Tällaisen kannan hyväksyminen on katastrofaalista. Kohdassa hyväksytään "YUTP", joka todellisuudessa merkitsee EU:n militarisointia. Näin hyväksytty malli velvoittaa mahdollisen jäsenyyttä hakevan maan ottamaan osaa EU:n sotilaalliseen puoleen ja aseistautumaan voidakseen osallistua "ETPP:n mahdollisuuksien" edistämiseen. Siinä hyväksytään Althea-operaatio. Althea-operaatio symbolisoi muun muassa taloudellista keplottelua, jota tapahtuu EU:n sotilasoperaatioissa Athenan kaltaisten välineiden kautta, joita parlamentti ei valvo. Euroopan parlamentin ei pidä osallistua toimenpiteisiin, joiden on määrä voimistaa EU:n militarisointia. Muuten mietintö on parempi kuin Euroopan parlamentin tavanomaiset Balkanin valtioita koskevat mietinnöt.

 
  
  

- TRIPS-sopimus ja lääkkeiden saatavuus (B6-0269/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin TRIPS-sopimusta ja lääkkeiden saatavuutta koskevan päätöslauselman puolesta.

Katson, että lääkkeiden saatavuus kohtuuhintaan köyhissä kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa on olennainen edellytys virallistettaessa Euroopan unionin ehdottamia kehitystavoitteita. Katson, että näiden lääkkeiden tarjoaminen auttaa vähentämään köyhyyttä, lisäämään ihmisten turvallisuutta sekä edistämään ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Näin ollen Euroopan unionin politiikan olisi tähdättävä kohtuuhintaisten lääkkeiden mahdollisimman laajaan saatavuuteen kehitysmaissa.

Lopuksi haluan kehottaa neuvostoa tukemaan kehitysmaita, jotka turvautuvat TRIPS-sopimukseen sisältyviin joustomahdollisuuksiin ja tunnustavat Dohan julistuksen, jotta ne voivat tarjota elintärkeitä lääkkeitä kohtuuhintaan osana kansallista kansanterveysohjelmaansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Dohan julistuksen jälkeen perustettu mekanismi halvempien lääkkeiden tuomiseksi maahan epäonnistui, koska se palveli lähinnä alibina erityisesti Afrikan vähemmän kehittyneiden maiden sisällyttämiselle maailmakaupan vapauttamista koskevaan liiketoimintasuunnitelmaan.

Suurilla lääkemonopoleilla ei ole halukkuutta menettää valtavia voittojaan, joita ne saavat patenteista ja melkoisesta "terveysbisneksestä".

Näin miljoonilta ihmisiltä viedään heidän oikeutensa terveyteen. Tutkimukset lääkehoidon löytämiseksi suuntautuvat "lievittävään" hoitoon, sillä jatkuva sairaus on tuottoisampaa. Kapitalismi kaupallistaa ihmishengen.

Maailmanpankki ja IMF ovat asettaneet lainoilleen ja tuelleen ehdoksi kansallisten terveysjärjestelmien yksityistämisen ja vapauttamisen, sysäten sitä yhä enemmän suurten monikansallisten toimijoiden valtaan.

Terveys ei kuulu WTO:n toimivaltaan, sillä se on johtava elin kilpailun ja kaupan alalla.

On varmistettava jokaisen valtion oikeus taata oikeus terveyteen.

Tämän oikeuden takaamisessa julkisella sektorilla on korvaamaton asema erityisesti ehkäisevän ja primäärin terveydenhuollon tarjoamisessa ja kaikkia hyödyttävän tutkimuksen tukemisessa, mutta yhtä lailla ihmisten keskeisten hyödykkeiden ja palvelujen saatavuutta rajoittavista patenteista ja muista lisensseistä vapaiden lääkkeiden ja rokotteiden valmistamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa pyydetään tekemään enemmän lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa. Katson erityisesti, että neuvoston on tuettava kehitysmaita, jotka hyödyntävät TRIPS-sopimukseen sisältyviä joustomahdollisuuksia. Lisäksi kannatan päätöslauselmassa esitettyä kehotusta, että komissio ja jäsenvaltiot tarjoaisivat rahoitustukea lääkkeiden paikalliseen valmistamiseen kehitysmaissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), kirjallinen. – (FR) "Lääkkeiden ja etelän köyhien valtioiden" yhteenliittäminen synnyttää ongelmia sovitettaessa yhteen "lääketeollisuuden teollis- ja tekijänoikeuksia sekä ihmisten oikeutta terveydenhuoltoon".

WTO:n huippukokouksessa Hongkongissa päästiin sopimukseen, jonka tulokset eivät vielä ole yltäneet tuberkuloosin, malarian ja aidsin aloille. Sen paremmin geneerisiä kuin muitakaan lääkkeitä ei ole ihmisten saatavilla.

Tämän uskaliaan ratkaisun asiasisältö perustuu 1960-luvulta peräisin olevaan käsitteeseen "ihmiskunnan yhteisestä perinnöstä".

Merkittävimmät taudit ovat levinneet kaikkialle maailmaan ihmisten muuttaessa ja matkustellessa. Nämä sairaudet voivat tuhota ihmiskunnan. Näimme tämän SARS- ja lintuinfluenssatapauksissa. Maailmanlaajuisiin sairauksiin tarvitaan siis maailmanlaajuiset lääkkeet.

Maailmanlaajuisten sairauksien hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä on oltava "ihmiskunnan yhteisen perinnön patentti".

Näiden 2000-luvun patenttien oikeudellinen asema olisi avoin, kuten myös hallitustenvälisistä maksuosuuksista maksettava vero. Voitaisiin tarkastella "julkisen ja Yksityisen sektorin kumppanuutta" johon osallistuisivat "monikansalliset lääkeyhtiöt ja WHO" tai hallitukset. Voitaisiin myös harkita kansainvälisen statuksen omaavan "yrityksen" perustamista merenpohjan hyödyntämisessä sovelletulla tavalla.

Tärkein asia on maailmanlaajuisten pandemioiden maailmanlaajuisen hallinnon innovatiivinen periaate.

 
  
  

- Demokraattinen valvonta osana kehitysyhteistyötä koskevaa välinettä (B6-0310/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjallinen. (DE) Tämänpäiväinen mietintö on jo neljäs muutaman kuukauden sisällä, ja se osoittaa kehitysyhteistyön menojen parlamentaarisen valvonnan merkityksen. Euroopan unionin on asetettava kehitysyhteistyössä ensisijaiseksi tavoitteeksi vuosituhattavoitteiden saavuttaminen. On valitettavaa, että monissa maakohtaisissa strategia-asiakirjoissa korosteta riittävästi köyhyyden poistamista. Komission on toimitettava parlamentille tietoja köyhyyden poistamiseksi suunniteltujen toimien vaikutuksista.

 
  
  

- Kamińskin mietintö (A6-0217/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Olen iloinen siitä, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ehdotuksia ei torjuttu, sillä niillä ohjataan mietinnön poliittiset eleet järkevämmälle perustalle. Me kaikki tiedämme, etteivät liittymistä koskevat keskustelut Ukrainan kanssa voi käynnistyä heti, vaan pikemminkin seuraavien kymmenen vuoden aikana tai myöhemmin, vaikka kaikki täällä ääriliikkeiden kannattajia lukuun ottamatta toivovat Ukrainan jäsenyyttä. Tuomitsen halvat eleet ja olenkin tyytyväinen mietinnön järkeviin tarkistuksiin. Tämä tulee olemaan tärkeä osoitus demokraattisesta toiminnasta ennen Ukrainan vaaleja, ja erityisesti se edistää talousyhteistyön lujittamisesta laaditun sopimuksen tekemistä, ja se on todellinen askel eteenpäin yhdentymisessä Eurooppaan. Kiitän jäsen Kamińskya ja jäsen Brokia heidän halukkuudestaan tähän kompromissiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Kollegani Kamiñskin mietintö on tulosta pohdinnoista, jotka koskevat Euroopan tulevaa muotoa sekä sitä, onnistummeko rakentamaan kristillisille periaatteille pohjaavan Euroopan unionin.

Mitä Ukraina merkitsee Euroopan unionille? Minusta Ukraina on yksi Euroopan unionin merkittävimmistä strategisista kumppaneista, joten onkin ilahduttavaa, että tällä mietinnöllä Euroopan unioni ojentaa auttavan kätensä kohti Kiovaa. Vain mahdollinen tulevaisuus Euroopan unionissa voi auttaa Ukrainaa jatkamaan uudistusprosessia. Mietintö on ensimmäinen virallinen asiakirja, jossa lähetetään Ukrainalle ja erityisesti sen eurooppalaismielisille ja demokratiaa kannattaville joukoille myönteinen, rakentava viesti, jolla rohkaistaan valtiota kolme vuotta oranssin vallankumouksen jälkeen saattamaan päätökseen yhdentymistehtävä.

EU:n ja Ukrainan välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean valtuuskunnan jäsenenä äänestin mielihyvin mietinnön puolesta ja teen kaikkeni sen täytäntöönpanemiseksi. Entiset kommunistivaltiot, jotka ovat aikanaan kokeneet totalitarismin ja jotka tietävät, kuinka haasteellista ja vaikeaa on täyttää kaikki edellytykset eurooppalaiseen perheeseen liittymiseksi, osoittavat erityistä solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan ja takaavat, että ovi eurooppalaiseen kotiin pysyy aina avoimena Ukrainalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, esitän suullisen äänestysselityksen ryhmäni puolesta.

Ukraina on merkittävä eurooppalainen valtio, jonka demokraattista, perustuslaillista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä on tuettava. Tämä on myös vähintäänkin EU:n oman edun mukaista.

Ukrainan ja EU:n välinen vahvistettu sopimus on merkittävä keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Nyt tarvitaan useita käytännön edistysaskeleita, kuten liittyminen WTO:hon, vapaakauppa-alue, tehostettua naapuruuspolitiikkaa ja eräänlainen Euroopan talousalue. Ukrainalaisten on tiedettävä, että demokratia toimii heidän edukseen.

Se, kuinka kauan EU voi pitää kiinni Ukrainan mahdollisesta jäsenyydestä riippuu sekä Ukrainan uudistuskyvyistä että EU:n uudistuskyvyistä.

Ukrainan kansalaiset eivät tarvitse epärealistisia tai lähitulevaisuuden käytännön edistymisen kannalta tyhjiä lupauksia.

Tämän vuoksi sitovaa EU:n jäsenyyshakemusta ei voida tehdä nyt, mutta sen mahdollisuutta ei myöskään pidä sulkea pois.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, olemme hyväksyneet uskomattoman merkittävän mietinnön neuvotteluvaltuuksista, jotka koskevat uuden ja paremman sopimuksen tekemistä Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan kesken.

Olen vakuuttunut siitä, että tämä suuri ja kaunis valtio on tulevaisuudessa Euroopan unionin jäsen. Tämä toteutuu, kunhan Ukraina jatkaa sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia uudistuksiaan ja vahvistaa edelleen demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Meidän on syvennettävä suhteitamme itänaapuriimme, varsinkin talous- ja kulttuuriasioissa. Meidän on vaalittava nuorisohankkeita, opiskelija- ja tutkijavaihtoa. On hyvin tärkeää, että tuemme Ukrainan energia-alan yhdentymistä Euroopan unionin energiamarkkinoihin. Euroopan unionin on korkea aika avautua enemmän Ukrainalle. Nyt hyväksytty mietintö on hyvä esimerkki tästä asenteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, jäsen Kamińskin mietintö neuvotteluvaltuuksista uuden ja paremman sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan kesken on merkittävä unionia ja Ukrainaa lähentävä askel. On kuitenkin häpeällistä, että mietintö on laadittu näin myöhään. Venäjää ja sen muun muassa Ukrainaa koskevia suunnitelmia koskevat pelot ovat synnyttäneet uuden rautaesiripun, tällä kertaa Ukrainan länsirajalle. Tilanteen on aika muuttua.

Minusta pikemminkin Ukraina kuin Turkki ansaitsisi etusijan Euroopan unionin jäsenyyden kannalta. Pikemminkin Ukraina kuin Turkki on eurooppalainen valtio. Se on osa eurooppalaista kulttuuria ja se on oikeusvaltio. Lisäksi Ukraina tunnustaa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot. Turkki ei esimerkiksi tunnusta Kyproksen itsenäisyyttä. Tulevien liittymisneuvottelujen osalta ensisijaisen aseman olisi oltava Ukrainalla, ei Turkilla, jonka kulttuuri on meille vieras.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan korostaa, että jäsen Kamińskin mietintö on merkittävin Euroopan parlamentin lausunto tässä istunnossa. Se tulee erityisen sopivaan aikaan, vaikka Ukrainan poliittinen vakaus horjuukin tällä hetkellä. Me Euroopan unionissa lähetämme selkeän ja ymmärrettävän viestin. "Kyllä, me olemme yhdentyneet, kutsumme teidät tiiviiseen tulevaisuuden yhteistyöhön kanssamme ja ajan myötä todennäköisesti myös jäseneksemme."

Tämä on kaikille eurooppamielisille ja länsimielisille ukrainalaispoliitikoille viesti, jonka mukaan uudistuksiin, demokratian kehittämiseen ja valtion imagon muuttamiseen kannattaa investoida. Haluan myös korostaa, että Euroopan parlamentin ääni on moraaliselta kannalta hyvin merkittävä. Tämä johtuu siitä, että käännymme jälleen yhden entisen neuvostoalueen, Neuvostoliittoon kuuluneen valtion puoleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ukrainaa koskevassa mietinnössä esitetään näkökohtia, jotka toistuvat aina, kun on kyse EU:n suhteista Itä-Euroopan valtioihin. Esimerkkinä tästä on kehotus syventää sisäistä uudistusta, jotta nämä valtiot omaksuisivat täysin EU:n uusliberalistisen opin.

Tässä yhteydessä ensisijaisena tavoitteena esitetään "Ukrainan asteittainen taloudellinen yhdentyminen EU:n sisämarkkinoihin", jolla taataan "kilpailukykyisen markkinatalouden luominen" (korostaen energia-alaa) sekä "Ukrainan läheinen osallistuminen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan". Tähän voisimme lisätä todellisuudentajun (ja jos mahdollista myös muistin) poispyyhkimisen, jotta mikään ei muistuttaisi sivilisaation edistymisestä maailman ensimmäisen sosialistisen rakennelmakokeilun tuloksena.

Yhdysvaltojen, Naton ja suurimpien EU:n jäsenvaltioiden tätä valtiota koskevista kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta – onhan sen strateginen merkitys Euroopassa merkittävä – ne tulevat aina kohtaamaan vastarintaa Ukrainassa. Tämän vuoksi on tärkeää osoittaa solidaarisuutta Ukrainan kansaa ja Odessan hiljattaisia mielenosoituksia kohtaan, joissa protestoitiin Yhdysvaltojen ja Naton Ukrainassa toteutettavia Sea Breeze 2007 –sotaharjoituksia vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Ukrainan EU-jäsenyyttä tarkastelevan mietinnön puolesta. Kannatan vetoomusta ratkaisun löytämiseksi nykyiseen kriisiin, jotta hallitus ratkaisisi korruptio-ongelman ja lähentäisi valtion energiamarkkinoita Euroopan unioniin.

 
  
  

- Geringer de Oedenbergin mietintö (A6-0241/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Pahoittelemme seuraavien ehdotustemme hylkäämistä:

- Suosittelimme, että sen lisäksi, että huomiota kiinnitetään niin kutsutusta "tilastovaikutuksesta" kärsineiden alueiden erityistilanteeseen, jotka ovat joutuneet leikkausten kohteeksi nykyisessä rahoituskehyksessä, olisi esitettävä tarkistustarve, jotta nämä alueet voisivat saada samantasoisen tuen kuin ne olisivat saaneet, jos tukikelpoisuuskriteerit olisivat perustuneet 15 jäsenvaltion EU:hun.

- Vaadimme komissiota nopeasti määrittämään "vahvistetun kumppanuuden" sisällön, jota se ilmoitti sovellettavan syrjäisimpiin alueisiin, sekä aloittamaan pysyvän, joustavan ja asianmukaisesti rahoitetun politiikan ja toimenpiteet, joita voidaan mukauttaa jokaisen alueen tarpeisiin ja jotka auttavat torjumaan niiden kohtaamia jatkuvia kehitysrajoitteita.

Lisäksi:

- Kehotimme komissiota tutkimaan uusia keinoja arvioida aluekehityksen eri näkökohtia siten, etteivät ne perustu yksinomaan BKT:hen asukasta kohden vaan myös muihin indikaattoreihin, kuten työttömyysasteeseen sekä luonteeltaan sosiaalisiin määrällisiin ja laadullisiin indikaattoreihin (kuten köyhyysaste, koulutustaso ja tulojen epätasainen jakautuminen), ja parantamaan samalla ostovoimapariteetilla mittaamisessa sovellettua menettelyä kehittämällä parempia alueellisia ja kansallisia indikaattoreita.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE), kirjallinen. (SK) Tuen täysimääräisesti esittelijän laatimaa mietintöä. Kannatan erityisesti vakavien toimenpiteiden toteuttamista suurten puutteiden poistamiseksi EU:n köyhimpien alueiden kehityksessä. Monet Slovakian alueet kuuluvat köyhimpiin alueisiin. Haluan korostaa, että tällaiset alueet tarvitsevat erityistä tukea jatkuvissa institutionaalisissa, hallinnollisissa ja taloudellisissa vaikeuksissaan.

Toistan vielä, että on hyvin tärkeää välttää vahoissa jäsenvaltioissa tehtyjä virheitä, jotka toistuivat jäsenvaltioissa myös vuosina 2004—2006, ja kehotan komissiota laatimaan käsikirjan parhaista ja huonoimmista käytännöistä sekä luettelon tapauskohtaisista tutkimuksista, joilla olisi muun muassa minimoitava se, että yhteisön tuki kohdennetaan heikosti joillakin alueilla. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat parhaita mahdollisia toimia ja hyödyntävät köyhimpien alueiden luonnonvaroja ja kulttuuria muuttaakseen ne investointeja houkutteleviksi alueiksi. Tällä alalla innovatiivisilla lähestymistavoilla voi olla merkittävä asema.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Usein toistellusta eurooppalaisesta kriisistä huolimatta yhtä periaatteita, arvoja ja strategioita määrittävää politiikkaa ei onneksi ole kyseenalaistettu. Yleisesti ottaen niin kansalaiset kuin poliittiset johtajatkin ovat tiukasti vakuuttuneita siitä, että koheesiopyrkimykset vastaavat samaan yhteisöön kuuluvien kumppaneiden välisen solidaarisuuden tarpeeseen. Samalla se on investointia talouskasvun edellytysten levittämiseksi koko yhteisöön.

On kuitenkin tuotava ilmi kaksi seikkaa. Ensinnäkin on korostettava tilastollisia eroavuuksia. On useita alueita, joista on tullut tilastollisesti vauraampia kuin ne todella ovat vain laajentumisen vuoksi. Niiden poistaminen tukikehyksestä olisi sekä väärin että tähän mennessä noudattamiemme poliittisten tavoitteiden kannalta virhe. Toiseksi on tärkeää, että koheesiopolitiikka mukautetaan uuteen taloudelliseen tilanteeseen. Alikehittyneisyyden ja köyhyyden syyt, tai toisin sanoen tällaiseen tilanteeseen vaikuttavat tekijät, ovat nykyisin erilaisia, joten politiikkaa on räätälöitävä ja mukautettava, jotta nykyinen rahoitus ei pelkästään vastaa vanhaa epätasapainoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Olen kiitollinen jäsen Geringer de Oedenbergille, joka hyväksyi esittämäni tarkistukset, joilla pyrin jälleen kerran korostamaan, että syrjäisimmät alueet ovat edelleen Euroopan unionin köyhimpiä alueita.

Tästä perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa todetaan, että yhteisön on mukautettava politiikkaansa ja päätettävä erityistoimenpiteistä syrjäisimpien alueiden tukemiseksi ottaen huomioon niiden pysyvät ja yhdistyneet rakenteelliset ja maantieteelliset haitat.

Kannatan unionin syrjäisimpien alueidensa tukemiseksi soveltamaa strategiaa, mutta kehotan komissiota nopeasti selventämään soveltamansa "vahvistetun kumppanuuden" sisällön – erityisesti alueiden kilpailukyvyn lisäämisen kannalta – sekä laajemman naapurialueita koskevan toimintasuunnitelman.

Syrjäisimmillä alueilla toteutettu rakennepolitiikka olisi vieläkin vaikuttavampaa, jos komissio osoittaisi suurempaa joustavuutta ja suostuisi tarvittaessa luopumaan tietyistä "yhteisöopeista" ja ottaisi paremmin huomioon näiden alueiden erityispiirteet.

Odotan innolla syrjäisimpiä alueita koskevaa uutta tiedonantoa, jonka komissio lupasi tänä vuonna, ja toivon sen puhaltavan uutta henkeä syrjäisestä sijainnistaan johtuvista haitoista kärsiviin alueisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistipuolueen edustajat vastustavat tiukasti EU:n koheesiopolitiikan tehokkuutta koskevaa mietintöä ja äänestivät sitä vastaan. Mietinnössä käytetyt EU:n tiedot osoittavat täysin päinvastaista. Jäsenvaltioiden ja EU:n eri alueiden väliset vastakohdat ja eriarvoisuus lisääntyvät ja syvenevät. Yksi paljastava esimerkki, mitä tulee EU:n jäsenvaltioiden väliseen väitettyyn lähentymiseen ja koheesioon on Kreikka, jossa BKT asukasta kohden vuonna 1960 oli 44,78 prosenttia yhteisön keskiarvosta, 71,79 prosenttia sen liittyessä ETY:yn ja vain 66,59 prosenttia reilut kaksikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 2002.

EU:n politiikka ei onnistu vähentämään eriarvoisuutta ja köyhyyttä, pikemminkin päin vastoin, se lisää niitä mitä suurimmassa määrin. Se näyttää tietä monopolipääoman ryöstelylle jäsenvaltioiden hyvinvointia tuottavissa varoissa ja kiihdyttää kansalaisten hyväksikäyttöä. Niin kutsutun koheesiopolitiikan tavoitteena ei ole koheesio, sillä pyritään määrittämään työntekijöiden henkiinjäämisedellytykset mahdollisimman matalalle tasolle, juuri köyhyysrajan yläpuolelle, yhteiskunnallisen protestin hillitsemiseksi, jota ei kuitenkaan voida välttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Äänestysselitykset päättyivät tähän.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö