Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0286/2007

Συζήτηση :

PV 04/09/2007 - 15
CRE 04/09/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/09/2007 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0375

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Έκθεση Casaca (A6-0297/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Θεωρούμε τη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων βασική για τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας και τη βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας, δεν αποδεχόμαστε όμως μια πολιτική διαχείρισης του αλιευτικού στόλου –όπως την ενέκρινε η ΕΕ– ή τη μείωση του μεγέθους του στόλου, βασική συνέπεια του οποίου θα είναι η σημαντική μείωση των μέσων παραγωγής και η δραματική απώλεια θέσεων απασχόλησης.

Για την επίτευξη του στόχου μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας μέσω της εφαρμογής μηχανισμών χρηματοδότησης και αποζημίωσης των αλιέων που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες μιας αλιευτικής δραστηριότητας που να είναι φιλική προς το περιβάλλον και από μέτρα περιορισμού της αλιείας, ιδίως στις πιο μειονεκτούσες περιοχές, που εξαρτώνται από τον τομέα της αλιείας.

Ομοίως, η αλιευτική προσπάθεια πρέπει να είναι αντίστοιχη με τους υφιστάμενους πόρους και με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος – πράγμα που θα προάγει ταυτοχρόνως τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία και την παραδοσιακή αλιεία και θα διαφυλάσσει τις αλιευτικές κοινότητες• σε αυτό το πλαίσιο, θα εξυπηρετούσε ιδιαιτέρως η επέκταση των αποκλειστικών ζωνών αλιείας των κρατών μελών από τα υφιστάμενα 12 στα 24 ναυτικά μίλια και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες από τα 100 στα 200 ναυτικά μίλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Casaca, διότι υπογραμμίζει με σαφήνεια τις στρεβλές συνέπειες του τρέχοντος συστήματος, που ενίοτε οδηγεί στη λήψη αποφάσεων οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από την κατά τόπους πραγματικότητα.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση της αλιείας τόνου με ειδικά συρόμενα δίχτυα στη Μεσόγειο. Όσοι επιλέγουν τον συγκεκριμένο τύπο αλιείας έχουν καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των αλιευτικών μεθόδων τους, η νομοθεσία όμως που θεσπίστηκε πρόσφατα τους θέτει δυσανάλογους περιορισμούς, με κίνδυνο να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους. Στην πράξη αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τους συναδέλφους τους στον Ανατολικό Ατλαντικό, Ισπανούς και Γάλλους. Με βάση τις προτάσεις της έκθεσης, μια προσέγγιση που να χρησιμοποιεί τις γεωγραφικές αλιευτικές περιοχές και να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνικών που εφαρμόζονται θα έδινε τη δυνατότητα διασφάλισης ενός δικαιότερου επιμερισμού της αλιευτικής προσπάθειας, ικανής να διασφαλίσει βιώσιμη ισορροπία μεταξύ αλιευτικών δυνατοτήτων και αλιευτικών ευκαιριών.

 
  
  

- Έκθεση Elles (A6-0300/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω την έκθεση Elles σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2007. Με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα να επισημάνω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για τη χώρα μου το οποίο μπορεί να μετριάσει τη στήριξη για επιπλέον δαπάνες.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Βρετανία είναι ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ με τη συμφωνία του Φοντενεμπλό το 1984 άφησε στις μελλοντικές βρετανικές κυβερνήσεις ένα δηλητηριώδες χάπι. Το Φοντενεμπλό δίνει και πάλι στη Βρετανία μια έκπτωση της τάξεως των δύο τρίτων της διαφοράς μεταξύ των ετήσιων εισφορών μας και των ετήσιων αποδείξεων πληρωμής από την ΕΕ. Συνεπώς, όλα τα νέα προγράμματα δαπανών κοστίζουν στη Βρετανία το διπλάσιο· πρώτα πληρώνουμε το 50% και ύστερα χάνουμε τα δύο τρίτα της συνδρομής της ΕΕ, γεγονός που μειώνει με μοναδικό τρόπο στην περίπτωσή μας τη συμβολή της ΕΕ από το 50% σε λιγότερο από 17%. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εισφορές της Βρετανίας είναι κάτι λιγότερο από το 15% του συνολικού προϋπολογισμού, οποιοδήποτε νέο σχέδιο για το οποίο η Βρετανία λαμβάνει λιγότερο από το ένα τρίτο της βοήθειας αφήνει τη Βρετανία οικονομικά χαμένη.

 
  
  

- Έκθεση Liberadzki (A6-0253/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά προσέγγιση 110 δισεκατομμύρια τόνοι/χλμ. επικίνδυνων εμπορευμάτων –επικίνδυνων για τους πληθυσμούς και για το περιβάλλον– μεταφέρονται ετησίως εντός της ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 8% του συνολικού όγκου των εμπορευματικών μεταφορών. Από αυτά, το 58% μεταφέρεται σιδηροδρομικώς, το 25% αεροπορικώς και το 17% μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών.

Η διεθνής μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ρυθμίζεται από διεθνείς συμφωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η χρήσιμη και αναγκαία συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη κυριαρχία των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μεταφορά (επικίνδυνων) εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους, για παράδειγμα μέσω του δικαιώματός τους να ρυθμίζουν, να εκδίδουν ατομικές άδειες και να απαγορεύουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρωτίστως για λόγους εθνικής ασφάλειας ή περιβαλλοντικής προστασίας.

Αυτό είναι ζήτημα αρχής που καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό στο πλαίσιο της αχαλίνωτης απελευθέρωσης των μεταφορών που προωθεί η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η πρόταση της Επιτροπής για απλούστευση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων πρέπει να επιδοκιμαστεί απόλυτα, και προς το συμφέρον της βελτίωσης της νομοθεσίας.

Μόλις στις 31 Αυγούστου 2007 επισκέφθηκα το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας 7 οδικών σηράγγων, στις οποίες συγκαταλέγεται και η μακρύτερη σήραγγα της Γερμανίας, και συνειδητοποίησα ότι είναι αναγκαία η εναρμόνιση, ιδίως των διατάξεων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σήραγγες.

Ταχύτατα δεν αυξάνονται μόνο γενικά οι μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά και η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, και μάλιστα παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η αύξηση αυτή να μην μπορεί να απορροφηθεί πλέον από ένα μόνο μεταφορικό μέσον. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ανάλογες διατάξεις όχι μόνο για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Έτσι θα βελτιωθούν οι δυνατότητες εφαρμογής της συντροπικής προσέγγισης του προβλήματος των μεταφορικών αναγκών μας. Το γεγονός ότι η παρούσα νομοθετική πράξη λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συστάσεις του ΟΗΕ και ταυτόχρονα την αξίωση των κρατών μελών της ΕΕ για επικουρικότητα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα με στόχο την κατανόηση των συμπολιτών μας. Καθώς η οδηγία συνοψίζει 4 «παλαιές» οδηγίες και μας γλιτώνει από 2 000 σελίδες νομικού κειμένου την καθιστά υπόδειγμα για το πώς γίνεται η μείωση της γραφειοκρατίας.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ρυθμίζουν ή και να απαγορεύουν τις μεταφορές ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους, π.χ. για λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Τελικά, οι πολίτες θα μπορούν να περιμένουν ότι αυτή η οδηγία θα συμβάλει στη βελτίωση τόσο της ασφάλειας των μεταφορών και όσο της περιβαλλοντικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (ITS), γραπτώς. – (FR) Επιτέλους και μία φορά που η πρόταση της Επιτροπής, που στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, το προτεινόμενο κείμενο στοχεύει στην απλοποίηση και ενοποίηση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας.

Επί του παρόντος, ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις οδηγίες και πολλές αποφάσεις της Επιτροπής διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διά ξηράς (σιδηροδρομικώς, οδικώς) και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Αυτή η ετερόκλητη συλλογή συνεπάγεται ότι οι κανόνες είναι υπερβολικά περίπλοκοι, ότι είναι δύσκολη η μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία και ότι, συχνά, είναι απηρχαιωμένοι.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, διότι ο όγκος των εσωτερικών μεταφορών στην ΕΕ βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, το ίδιο και ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σχεδόν 110 δισεκατομμύρια τόνων/χλμ/έτος αυτών των εμπορευμάτων μεταφέρονται κάθε χρόνο στην ΕΕ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρονται. Λόγω της στρατηγικής της θέσης στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, στα οδικά, σιδηροδρομικά και πλωτά δίκτυα της Γαλλίας συχνά σημειώνεται κυκλοφοριακή συμφόρηση και, κατ’ επέκταση, πολλά ατυχήματα μεταφορών.

Είναι πλέον καιρός όλη η περιμετρική, πλεονασματική νομοθεσία της ΕΕ επί του θέματος να εξαλειφθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις διάφορες μεταφορικές εταιρείες, αλλά και στις εθνικές αρχές, να κατοχυρώσουν και να ενισχύσουν πλήρως την ασφάλεια των μεταφορών αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Η καταστροφική φωτιά σε φορτηγό στη σήραγγα Gotthard και παρόμοια περιστατικά ασφαλώς δεν θα είναι, ενόψει της διαρκούς αύξησης των εμπορευματικών μεταφορών, οι τελευταίες τρομακτικές ειδήσεις που αφορούν δυστυχήματα με φορτηγά. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή τα φορτηγά συμμετέχουν σε πολύ μεγάλη αναλογία στην πρόκληση ατυχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, ενώ οι χρόνοι ανάπαυσης συχνά δεν τηρούνται εξαιτίας των ολοένα στενότερων περιθωρίων και της αυξανόμενης πίεσης του ανταγωνισμού. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος μεγαλώνει εξαιτίας των κακών δρόμων και του μποτιλιαρίσματος.

Αν ένα όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλακεί σε ένα τέτοιο ατύχημα, φυσικά οι συνέπειες είναι ακόμα πιο σοβαρές. Επίσης, επανειλημμένα γίνονται παράνομες μεταφορές ραδιενεργών, καυστικών ή εκρηκτικών φορτίων, και έτσι κινδυνεύει και η ζωή των δυνάμεων άμεσης επέμβασης όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Είναι οπωσδήποτε σωστό να προσαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας στη σημερινή κατάσταση, και γι’ αυτό ενέκρινα την έκθεση, όμως πρέπει επίσης να γίνουν ανάλογα αυστηρότεροι οι έλεγχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Μία από τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες της ΕΕ είναι η δημιουργία ασφαλών συνθηκών διαβίωσης για τους ευρωπαίους πολίτες. Οι εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ διογκούνται συνεχώς και, ανάλογα με αυτή την αύξηση, αυξάνεται επίσης ο όγκος των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Πρέπει, επομένως, να διασφαλίσουμε την απλοποίηση και την αποσαφήνιση της νομοθεσίας που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η επιδίωξη να συμπεριληφθεί σε μια ενιαία οδηγία η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς, οδικώς και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ενδέχεται να ενθαρρύνει τη συνδυασμένη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφορών και, μέσω της εφαρμογής θεσπισμένων κανόνων, να βελτιώσει την ασφάλεια και την ταχύτητα, με βάση τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την ταχεία παράδοση εμπορευμάτων και την παροχή των συναφών υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του πράγματος είναι, επομένως, η ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των μεταφορών εντός της επικράτειας της ΕΕ, περιλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων• πιστεύω ότι αυτό θα είναι δυνατό με την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται σε αυτήν την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του Bogusław Liberadzki για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ο καθηγητής Liberadzki είναι εξέχων ειδικός στον τομέα των μεταφορών. Η έκθεση που παρουσιάζει χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και δίνει μια ενδελεχή ανάλυση του προβλήματος που ανακύπτει.

Μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, αναμφίβολα, να εξασφαλίσει στους Ευρωπαίους ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, την ασφάλεια των μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση και ιδίως των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η αυξανόμενη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών οδήγησε σε αύξηση των οδικών, σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών. Γι’ αυτό υποστηρίζω την πρωτοβουλία να υπαχθούν όλες αυτές οι μορφές μεταφορών από κοινού σε μια ενιαία οδηγία. Πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αγωνιστούμε για τη θέσπιση νομοθεσίας που να κομίζει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες. Η συμπερίληψη των κανονισμών σε ένα ενιαίο έγγραφο της ΕΕ θα αυξήσει τη διαφάνεια και την προσβασιμότητά τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους.

 
  
  

- Εκθέσεις Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). (DE) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τις εκθέσεις Jeggle, διότι ελπίζω ότι έτσι θα διευκολυνθεί η επιβίωση των αγροτών μας. Υπήρξε, εξάλλου, μια εποχή όπου οι αγρότες μπορούσαν να ζουν πολύ καλά από τα προϊόντα τους. Σήμερα, οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται διαρκώς και, ενώ από αυτό ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις και αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, ο απλός αγρότης ωθείται ολοένα και πιο πολύ στον ρόλο του ικέτη. Πολλές φορές η μικρή γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να επιζήσει μόνο χάρη σε μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, και ο λόγος που πολλοί επωμίζονται αυτό το διπλό βάρος είναι πρωτίστως η αγάπη για τη φύση. Ωστόσο, όλο και πιο πολλοί είναι εκείνοι που τα παρατάνε, και αυτό οδήγησε ήδη σε εξάρτηση από τις εισαγωγές στον τομέα των φρούτων, των λαχανικών και των ζωοτροφών.

Μετά από την ένταξη στην ΕΕ, περισσότεροι από το 50% των αυστριακών αγροτών εγκατέλειψαν τη δραστηριότητά τους, δηλαδή σταμάτησαν την παραγωγή γάλακτος. Επομένως, πλησιάζουμε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σημείο που θα απειλείται η αυτάρκειά μας ως προς τον εφοδιασμό με φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από φρέσκο γάλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με τις τρεις εκθέσεις για το γάλα εξέφρασα τη στήριξή μου στις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς πιστεύω ότι αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ασφυκτική ρύθμιση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης στην ΕΕ είναι και περιττή και άνευ νοήματος, με συνέπεια να πλήττονται και οι καταναλωτές και οι παραγωγοί. Επομένως, είναι απολύτως σωστό να ελευθερωθούν οι υφιστάμενοι κανόνες. Θα ήταν αξιέπαινο, πέραν των υφιστάμενων τριών κατηγοριών του γάλακτος κατανάλωσης, να επιτραπεί η προσθήκη κατηγοριών του γάλακτος κατανάλωσης που περιέχει διαφορετικό ποσοστό σε λιπαρά. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί θα μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη.

Μάλιστα, η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει με σθένος την ελευθέρωση της αγοράς του γάλακτος κατανάλωσης, διότι το υφιστάμενο σύστημα ποσοστώσεων γάλακτος είναι και απηρχαιωμένο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να επιβάλουμε πρόστιμα στους παραγωγούς που παράγουν τεράστιες ποσότητες γάλακτος. Τώρα, σε μια φάση κατά την οποία η ζήτηση για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα αυξάνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ποσοστώσεις γάλακτος αποδεικνύονται σαφώς ότι είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη της γαλακτοβιομηχανίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − (EN) Η σημερινή δύναμη στον τομέα του γάλακτος δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στους γαλακτοπαραγωγούς της Ευρώπης. Η αυξανόμενη ζήτηση γαλακτοκομικών στην Ασία, η συρρίκνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής και η αυξημένη χρήση των προϊόντων της γης στις ΗΠΑ για παραγωγή βιοκαυσίμων οδηγεί την τιμή των γαλακτοκομικών προϊόντων σε υψηλότερες παρά ποτέ τιμές.

Ως βουλευτής του ΕΚ που εκπροσωπώ την αγροτική Ιρλανδία, με χαροποιεί το γεγονός ότι οι γαλακτοπαραγωγοί έχουν επάξια μια ευκαιρία, μολονότι το κόστος παραγωγής συνεχίζει να αυξάνεται καθιστώντας δυσκολότερη την επιβίωση ιδιαίτερα για τους μικρότερους γαλακτοπαραγωγούς.

Μια αλλαγή στους μηχανισμούς διαχείρισης της αγοράς επιφέρει αστάθεια. Καθώς έχει προγραμματιστεί η κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος έως το 2015, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την απορρόφηση της αστάθειας στην αγορά. Η αντίδραση των παραγωγών είναι άγνωστη. Η αύξηση της παραγωγής γάλακτος θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Οι μηχανισμοί διασφάλισης που επιτρέπονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα είναι σημαντικοί για τη σταθερότητα.

Επί του παρόντος, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή είναι μηδενικές λόγω της ισχύος στις παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθούν ως μηχανισμοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθιερωθούν μελλοντικά.

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη στον γαλακτοκομικό τομέα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια καλά οργανωμένη μετάβαση, προκειμένου να δοθεί στους αγρότες της Ευρώπης ένα σταθερό και λαμπρό μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Συμφωνούμε με τη θέση της έκθεσης ότι είναι σημαντικό να δοθεί μια κατά βάση ποιοτική ώθηση στο πρόγραμμα χορήγησης γάλακτος στα σχολεία. Λυπούμαστε, ωστόσο, που στην παρούσα του μορφή, με τη διαχειριστική φιλοσοφία που ακολουθείται και τους πόρους που διατίθενται επί του παρόντος, αυτό το πρόγραμμα σε πολλές περιπτώσεις ενθάρρυνε τα παιδιά να σταματήσουν να πίνουν γάλα, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή ποιότητα και τον ανεπαρκή χαρακτήρα των προϊόντων που παρέχονταν σε σχέση με τα γούστα των μαθητών γυμνασίου.

Συμφωνούμε, λοιπόν, ότι πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα των προϊόντων που περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα τόσο από πλευράς ποικιλίας όσο και από διατροφική και διαιτητική σκοπιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιλύσουμε απλά θέματα, όπως είναι η έλλειψη δικτύων ψύξης, διότι αυτό αποτρέπει τα σχολεία και πολλούς πορτογάλους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε άλλο πέραν του κατεργασμένου σε υπερυψηλή θερμοκρασία γάλακτος.

Η διατροφική αξία του γάλακτος είναι ευρέως γνωστή, και γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να πίνουν γάλα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό δυνατό, απαιτείται ενίσχυση για την παραγωγή ποιοτικού γάλακτος και η λύση γι’ αυτό βρίσκεται στα αναρίθμητα μικρά κοπάδια• κυρίως οι μικρές οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες είναι εκείνες που μέσω μιας ήπιας εκμετάλλευσης γαλακτοπαραγωγής, κρατούν ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες και δίνουν ζωή στην ύπαιθρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι εκθέσεις της Επιτροπής Γεωργίας για τα γαλακτοκομικά προϊόντα δημιουργούν ανάμεικτα αισθήματα. Η Λίστα του Ιουνίου στηρίζει την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ανάγκη να επιτραπεί η παραγωγή και πώληση γάλακτος κατανάλωσης που δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις κατηγορίες που ισχύουν επί του παρόντος. Αυτή η ελευθέρωση είναι καλή και διευκολύνει τα πράγματα για τη Σουηδία, που από το 1995 και μετά αντιμετώπισε προβλήματα σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των σουηδικών παραδόσεων στους άκαμπτους κανόνες της ΕΕ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι άλλες δύο εκθέσεις για το γάλα βασίζονται στην κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ και τις απορρίπτει η Λίστα του Ιουνίου. Η παραγωγή γάλακτος πρέπει να καθορίζεται στην ελεύθερη αγορά και να υπόκειται σε κανονικούς διατροφικούς ελέγχους για λόγους δημόσιας υγείας.

Οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας στην έκθεση (A6-0283/2007) σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι απλώς παράλογες. Προτείνουν την εξοικονόμηση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό και την αναδιανομή στον τομέα του γάλακτος, καθώς και τη θέσπιση προγράμματος αναδιάρθρωσης των κονδυλίων για το γάλα, την παροχή στήριξης σε αυτούς, εντός του κλάδου του γάλακτος, που πλήττονται από την αυξανόμενη ελευθέρωση της αγοράς, την κλιμάκωση των μέτρων στήριξης του μάρκετινγκ και των δραστηριοτήτων προώθησης του γάλακτος, την παροχή στήριξης για την παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές και την ενίσχυση του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία.

Αυτές οι προτάσεις μας βρίσκουν σφόδρα αντίθετους. Η Λίστα του Ιουνίου θέλει να παρατηρήσει ότι ευτυχώς που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει εξουσίες συναπόφασης στη γεωργική πολιτική της ΕΕ, διότι τότε η Ένωση θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των βαρέων επιδοτήσεων προς όλες τις διαφορετικές ομάδες στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), γραπτώς. − (DA) Οι δανοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –ο κ. Rasmussen, η κ. Thomsen, η κ. Schaldemose, ο κ. Jørgensen και ο κ. Christensen – ψήφισαν όχι μόνο κατά των προτάσεων της Επιτροπής, αλλά και κατά των τροπολογιών που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη της αντιπροσωπείας, η μεταρρύθμιση του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία είναι αναγκαία, η πρόταση όμως δεν προχωρεί όσο πρέπει. Η αντιπροσωπεία πιστεύει ότι η στήριξη του γάλακτος με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά πρέπει να καταργηθεί τελείως, ενώ μέγιστης στήριξης πρέπει να τύχει το υγιεινό γάλα.

Ωστόσο, η αντιπροσωπεία θέλει να υπογραμμίσει την υποστήριξή της στη μεταρρύθμιση της γεωργικής ενίσχυσης της ΕΕ με στόχο τον καλύτερο αγοραστρεφή προσανατολισμό, η δε γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει, μεταξύ άλλων, να συνδεθεί με την περιβαλλοντική πολιτική και τις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του Κοινοβουλίου, όλοι οι βουλευτές που έχουν οικονομικό συμφέρον στον γαλακτοκομικό τομέα θα πρέπει να κάνουν δήλωση συμφερόντων σε αυτές τις ψηφοφορίες.

 
  
  

- Ψήφισμα B6-0267/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι θεωρώ ότι πρέπει μετά από ένα χρονικό διάστημα να επανεξετάσουμε και να αξιολογήσουμε εάν το μέτρο αυτό είναι πραγματικά σωστό και αποτελεσματικό. Εάν δεν είναι αποτελεσματικό, θα το καταργήσουμε, εάν είναι μερικώς αποτελεσματικό και σωστό, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να εργαστούμε προκειμένου να υπάρξει τυποποίηση κατά την εφαρμογή –δηλαδή εξασφάλιση ενιαίων ελέγχων– προκειμένου να σταματήσει επιτέλους η ενόχληση που υφιστάμεθα σήμερα στα αεροδρόμια.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθόλου συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι, όταν η συζήτηση έρχεται στους περιορισμούς στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη, είναι αλήθεια ότι αυτό δεν είναι κάτι βολικό, είναι αλήθεια ότι είναι ενοχλητικό να πρέπει να πετάξει κάποιος αυτά που κουβαλά, από την άλλη πλευρά, όμως, η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας• η ασφάλεια είναι ο καλύτερος τρόπος.

Αν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μας λένε ότι υφίσταται απειλή, τότε εξακολουθεί να υφίσταται απειλή. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εγκρίνουμε ψηφίσματα και ψηφίζουμε υπέρ προτάσεων που αφορούν αυτό το θέμα, ούτως ώστε να μην φαινόμαστε κατά κανέναν τρόπο αδύναμοι ή λιπόψυχοι στη στάση μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Στη διάρκεια των συχνών υπηρεσιακών ταξιδιών μου, παρατηρώ ενοχλητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες οι οποίοι μεταφέρουν υγρά στη χειραποσκευή τους στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οι επιβάτες πρέπει να αποχωριστούν τα καλλυντικά τους. Ευτυχώς, μπορούν να καταφέρουν να πιουν ένα εμφιαλωμένο νερό του μισού λίτρου, οι κολόνιες όμως για μετά το ξύρισμα ή τα αφρόλουτρα που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων.

Οι επιβάτες θεωρούν αυτούς τους αυστηρούς αεροπορικούς ελέγχους ως παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Δεν γνωρίζουν για ποιον λόγο πρέπει να το κάνουν αυτό και είναι αγανακτισμένοι με την Ένωση, με τους γραφειοκρατικούς της κανόνες. Ο σκοπός της πτήσης τους ποικίλει και, συνεπώς, δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να αποχωριστούν βασικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ούτε οι υπάλληλοι διαθέτουν τον χρόνο ή και την απαιτούμενη έφεση να δικαιολογήσουν τους αυστηρούς ελέγχους που έχουν καθιερωθεί ως αντιτρομοκρατικός μηχανισμός.

Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος, με την οποία προτείνεται να τερματιστούν τα αμφιλεγόμενα μέτρα που επηρεάζουν τους επιβάτες αεροσκαφών και με την οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη για ερευνητικές μελέτες, ώστε να βρεθούν αποτελεσματικά μέσα για την ανίχνευση εκρηκτικών σε υγρή μορφή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει ενδελεχώς την απαγόρευση της μεταφοράς υγρών εντός των αεροσκαφών και –αν δεν προκύψουν πρόσθετα στοιχεία– θα καταργήσει αυτό το αμφιλεγόμενο μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Μολονότι το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου αποδεικνύει καταρχήν ότι στηρίζει οποιαδήποτε ανάκληση της νομοθεσίας της ΕΕ, πρόκειται για ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και, για τον λόγο αυτόν, το κόμμα μας δεν θα μπορούσε να στηρίξει ένα μέτρο που ενδεχομένως θα έθετε σε κίνδυνο τους επιβάτες και το πλήρωμα των αεροπορικών εταιρειών. Όπως δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση, η τρομοκρατία παραμένει μια σοβαρή και συνεχής απειλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Μολονότι το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου αποδεικνύει καταρχήν ότι στηρίζει οποιαδήποτε ανάκληση της νομοθεσίας της ΕΕ, πρόκειται για ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και, για τον λόγο αυτόν, το κόμμα μας δεν θα μπορούσε να στηρίξει ένα μέτρο που ενδεχομένως θα έθετε σε κίνδυνο τους επιβάτες και το πλήρωμα των αεροπορικών εταιρειών. Όπως δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση, η τρομοκρατία παραμένει μια σοβαρή και συνεχής απειλή.

Η άποψη της βρετανικής κυβέρνησης:

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα της Επιτροπής Μεταφορών αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των αερομεταφορών. Η τρομοκρατία παραμένει μια σοβαρή και συνεχής απειλή. Επί του παρόντος, δεν είναι πρακτικό να εξετάζεται παρά μια μικρή ποσότητα των υγρών που επιθυμούν να μεταφέρουν οι επιβάτες. Έτσι, οι προσωρινοί έλεγχοι, εν αναμονή μιας πιο κατάλληλης λύσης που θα βασίζεται στην τεχνολογία, αποτελούν επί του παρόντος τον μοναδικό τρόπο για τη σωστή διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα κυρίως λόγω της απαίτησης που περιλαμβάνει για επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και της αμεροληψίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 (εισαγωγή υγρών σε αεροσκάφη). Κατά τη γνώμη μου, το πιο παράλογο είναι ότι μπορώ να πετάξω στην Ευρώπη με υγρά αγορασμένα από τα Duty Free –αλκοόλ, άρωμα ή φαγητό που αγοράστηκε εκτός της ΕΕ– αλλά, κατά την αλλαγή αεροσκάφους εντός της ΕΕ, θα κατασχεθούν από τις αρχές.

Δεν έχει η Επιτροπή κατά νου ότι οι τρομοκράτες γνωρίζουν ίσως καλύτερα τον κανονισμό σε σύγκριση με τον μέσο επιβάτη σας και, συνεπώς, θα δράσουν ανάλογα; Επίσης, αυτό συνεπάγεται ότι η ασφάλεια σε όλα τα αεροδρόμια εκτός ΕΕ είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με το χειρότερο αεροδρόμιο εντός της ΕΕ. Ως τακτικός επιβάτης αεροπλάνων, θεωρώ ότι αυτό είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατον, να το πιστέψω.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τους περιορισμούς στην εισαγωγή υγρών εντός των αεροσκαφών, πιστεύω ότι η έγκριση της τροπολογίας –που κατατέθηκε και από την κοινοβουλευτική μας Ομάδα– με την οποία «καλείται» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει αυτόν τον κανονισμό, είναι ένα θετικό βήμα, αφού δεν έχει υπάρξει καμία απόδειξη μέχρι τώρα ότι είναι αποτελεσματικός από πλευράς ασφαλείας, ούτε έχουν προσκομιστεί καθόλου τεκμήρια, όπως είχε δοθεί ως υπόσχεση, μέσω μιας εξαντλητικής δημόσιας έκθεσης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι αν η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει ανάλογο κανονισμό στο μέλλον, πρέπει πρώτα να εκπονήσει μια έκθεση που θα αποδεικνύει ότι ανάλογο μέτρο θα είναι αποτελεσματικό.

Θέλω να επισημάνω ότι, παρόλο που εφαρμόζεται ο ισχύων κανονισμός, η Επιτροπή δεν έχει καν δημοσιεύσει ακόμα ή δεν έχει θέσει στη διάθεση του κοινού μια συγκεκριμένη δήλωση για τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται ενδεχομένως, έναν κατάλογο εξαιρέσεων για τους κανόνες αυτούς ή τους λόγους για το μέτρο. Ούτε διασφάλισε η Επιτροπή ότι παρεχόταν στους επιβάτες αεροσκαφών πλήρης και ορθή ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας κατά την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω τις κινήσεις για την αναθεώρηση των υφιστάμενων περιορισμών όσον αφορά την ποσότητα των υγρών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη εντός της ΕΕ. Υπερψήφισα το ψήφισμα το οποίο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους περιορισμούς και να διασφαλίσει ότι θα είναι ανάλογοι του κινδύνου.

Χρειαζόμαστε περιορισμούς που να είναι ρεαλιστικοί και ανάλογοι οποιασδήποτε ενδεχόμενης απειλής. Όλοι πρέπει να προστατευόμαστε πολύ σοβαρά από τις τρομοκρατικές απειλές, αλλά η απάντησή μας πρέπει να είναι ανάλογη και δικαιολογημένη.

Υπάρχει διακομματική ανησυχία ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δυσανάλογα δαπανηροί και διασπαστικοί. Θα επιθυμούσα την επανεξέταση της κατάστασης, και εάν αυτοί οι περιορισμοί συνεχιστούν, τότε η Επιτροπή πρέπει να δικαιολογήσει με σαφήνεια για ποιον ακριβώς λόγο απαιτούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν πλήρως την αναθεώρηση του κανονισμού ο οποίος διέπει τα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο εν λόγω κανονισμός σε ολόκληρη την ΕΕ ποικίλει, προκαλώντας ασυνέπεια και επιδεικνύοντας αδικία, και τυχόν αναθεώρηση πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως αυτήν την πτυχή. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό να ζητήσουμε την κατάργηση του κανονισμού σε αυτό το στάδιο, καθώς καταρχήν το αποτέλεσμα μιας εξέτασης από ειδικούς δεν θα πρέπει να προκαταβάλλεται και είναι κυρίαρχη η προστασία του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει την κατάργηση της νομοθεσίας της ΕΕ εν τω συνόλω. Ωστόσο, πρόκειται ένα ιδιαίτερο μέτρο το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο τους επιβάτες και το πλήρωμα και το οποίο δεν μπορούμε, συνεπώς, να στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα το εν λόγω ψήφισμα που επιδιώξει την κατάργηση του υφιστάμενου κανονισμού, ο οποίος θεσπίστηκε πέρυσι και περιορίζει τα υγρά που μεταφέρονται στα αεροσκάφη. Ανησυχώ ότι οι βρετανοί Φιλελεύθεροι και Πράσινοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν τώρα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης αυτού του νόμου, μολονότι τόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας όσο και το Υπουργείο Μεταφορών συστήνουν σθεναρά τη διατήρηση της εν λόγω νομοθεσίας. Ενώ συμφωνώ με την αναθεώρηση της νομοθεσίας σε συνεχή βάση, είναι πρόωρο και επικίνδυνο να καταργήσουμε τη νομοθεσία επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Πιστεύω ότι η απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών είναι πραγματική και ότι οι κίνδυνοι που αυτή ενέχει είναι τεράστιοι. Πιστεύω, επομένως, ότι η αναστάτωση για τους επιβάτες είναι αναλογική με αυτό που προστατεύουμε και εδώ δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα παραβίασης δικαιωμάτων, ελευθεριών ή εγγυήσεων, αλλά πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό μέσο που αποδείχτηκε αποτελεσματικό. Θεωρώ, επομένως, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδεικνύει υπερβολική βιασύνη και εκφεύγει του ρόλου του όταν ζητεί να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός για την εισαγωγή υγρών στα αεροσκάφη, μέχρις ότου προσκομιστούν νέες αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτήν την εφαρμογή.

Η αρχή της προφύλαξης υπαγορεύει ότι είναι καλύτερο να υφίσταται κανείς μια ελαφρά αναστάτωση παρά μια καταστροφή. Η αρχή της ασφάλειας υπαγορεύει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα πράγματα απλούστερα, παρά μόνο εφόσον είμαστε βέβαιοι για τους κινδύνους που υφίστανται.

Ψήφισα, επομένως, κατά της πρότασης ψηφίσματος με την οποία θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή κοινών βασικών προδιαγραφών στην αεροπορική ασφάλεια (εισαγωγή υγρών στα αεροσκάφη).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Σε μια περίοδο όπου μεγάλος αριθμός παραθεριστών επιστρέφει στην εργασία του, αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε για μερικούς από τους κανόνες ασφαλείας στα αεροσκάφη και στα αεροδρόμια.

Υπενθυμίζω ότι περισσότεροι από 16 εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται μέσω του εθνικού αερολιμένα των Βρυξελλών κάθε χρόνο, και από τον περασμένο Νοέμβριο τους απαγορεύεται να μεταφέρουν υγρά στις χειραποσκευές τους.

Σε ό,τι με αφορά, δεν τίθεται θέμα υπονόμευσης της ασφάλειας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός επιβατών παραπονούνται για τον τρόπο που εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση στα διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: σε ορισμένα, μπορούν να μεταφέρουν εντός της χειραποσκευής τους προϊόντα που έχουν αγοράσει στο αεροδρόμιο, ενώ σε άλλα δεν μπορούν.

Επιπλέον, είναι δύσκολο να επιβληθούν μέτρα αυτού του είδους σε επιβάτες, αφ’ ης στιγμής δεν έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η προστιθέμενη αξία τους από πλευράς ασφαλείας, και δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Μου φαίνεται, λοιπόν, λογικό να ζητήσω από την Επιτροπή να καταδείξει την εγκυρότητα αυτού του μέτρου, και αν αυτή αποδειχθεί, να θεσπιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του, σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες θα γνωρίζουν τελικά σε ποιον να απευθυνθούν!

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση διότι, ενώ έχει πραγματικό νόημα η επανεξέταση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου μέτρου, είναι σημαντικό να μην το καταργήσουμε. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω ευρωπαϊκών αεροδρομίων όπως το Gatwick στην περιφέρειά μου συχνά μπερδεύονται και αναστατώνονται με την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα, και ιδιαίτερα με τον τρόπο με τον οποίο οι επιβάτες αναμένονται να παραδίδουν τα υγρά που έχουν αγοράσει από τα Duty Free ενός αεροδρομίου στις αρχές που ελέγχουν τις χειραποσκευές τους. Το πρόβλημα φαίνεται ότι αφορά τους επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφη, οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές στο αεροδρόμιο «διέλευσης» και, στη συνέχεια, προσέρχονται στον έλεγχο ασφαλείας για την επόμενη πτήση τους. Είμαι αντίθετος στην πλήρη κατάργηση, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν εύλογες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια που πρέπει να θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητά μας. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές λύσεις για απλή κατάργηση, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση για τους επιβάτες και να διατηρήσει την ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Τα ισχύοντα, ανόητα μέτρα για την ασφάλεια των αεροδρομίων και των αερομεταφορών αποτελούν μια ατυχή και συνεχή υπενθύμιση της τρομοκρατίας. Δεν εμπνέουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας – τόσο του κοινού όσο και του χώρου του αερολιμένα. Όμως, αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να έχουν νόημα και να είναι ευέλικτοι. Πάνω από όλα, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά στοχοθετημένοι. Αυτό σημαίνει «καταγραφή χαρακτηριστικών», ένα βασικό μέτρο που αποφεύγεται διότι υπάρχει ο φόβος για κατηγορία «διακρίσεων».

Είναι περίεργο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως πρέπει να δώσει το πράσινο φως για νέα μέτρα ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να συντονίσουν την απάντησή τους – αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε νέους τομείς. Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει, βεβαίως, να αντισταθεί σε περαιτέρω προσπάθειες για άρση του εθνικού μας βέτο όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης και αστυνόμευσης. Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, με την παγκόσμια εμβέλειά της, είναι το κατάλληλο όργανο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αεροδρόμια σε όλον τον κόσμο πληρούν τις ανάγκες ασφαλείας. Απείχαμε από το ψήφισμα.

 
  
  

- Έκθεση Ayala Sender (A6-0286/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της συναδέλφου μου, της κ. Ayala Sender, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη και τη βιώσιμη κινητικότητα. Προσμένουμε με ανυπομονησία την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών το φθινόπωρο του 2007. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική, καθίσταται κατεπείγουσα η έναρξη της συζήτησης για τη φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική εδαφικής ανάπτυξης, που βασίζεται ιδίως στη χρηματοδότηση των υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νέες τεχνολογίες, δορυφόροι, κλπ.) μέσω της χρησιμοποίησης του μοχλού του χρέους με τη μεγαλύτερη, λόγου χάρη, χρήση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), που μπορεί να αποδεσμεύσει σχεδόν 1 000 δισεκατομμύρια ευρώ δυνητικών επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας, μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), κλπ. Μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική εδαφικής ανάπτυξης με βάση μαζικές επενδύσεις θα αποτελέσει μία από τις προϋποθέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις εφοδιαστικής να κάνουν τη δουλειά τους σωστά με το βέλτιστο κόστος και με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Υπάρχει ένας καλός λόγος για να εργαστούμε από κοινού για τη δημιουργία ενός ομαλώς λειτουργούντος συστήματος μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο την προώθηση της εσωτερικής αγοράς. Αμφισβητούμε, ωστόσο, πολλά μεμονωμένα σημεία σε αυτήν την έκθεση. Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η κοινή πολιτική μεταφορών υποχρηματοδοτείται και ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περαιτέρω σε πόρους σε αυτόν τον τομέα. Αμφισβητούμε την ανάγκη κοινών προδιαγραφών κατάρτισης για το προσωπικό του κλάδου μεταφορών και εφοδιαστικής εμπορευμάτων, καθώς τρέφουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ικανότητα κάθε κράτους μέλους να διαχειρίζεται ικανοποιητικά αυτόν τον τομέα. Τέλος, πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ανεξάρτητα αν μπορεί να δοθεί άδεια στα φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων των 60 τόνων. Βάσει αυτών των σημείων κριτικής, επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Μολονότι πολλές άλλες σκέψεις χρήζουν αναφοράς σε σχέση με αυτήν την έκθεση, θέλουμε να επισημάνουμε, σε αυτήν την αιτιολόγηση ψήφου, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιον λόγο απορρίφθηκε η τροπολογία που προτείναμε, που στοχεύει να συμπεριληφθεί αναφορά στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες –όπως είναι οι Αζόρες και η Μαδέιρα– στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για την εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Οι τροπολογίες μας, που απορρίφθηκαν, έδιναν έμφαση στα ακόλουθα:

- στη στρατηγική σημασία των δημοσίων υπηρεσιών και στη συμβολή τους στον δημόσιο τομέα για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και στην άσκηση κριτικής στις πολιτικές που αμφισβητούν τον ρόλο του κράτους ως πάροχου δημοσίων υπηρεσιών

- στα κίνητρα που διαμορφώνουν οι δημόσιες επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, που προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις και τη δυνατότητα χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, εκεί όπου δεν υφίσταται στρατηγική δημοσίων επενδύσεων.

Η απόρριψη αποκτά ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία, αφού η έκθεση επισημαίνει ότι η εφοδιαστική αποτελεί κατά κύριο λόγο επιχειρηματική δραστηριότητα· θεωρεί ωστόσο ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να συνεισφέρουν και να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές και ζητεί τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, όπως, επί παραδείγματι, οι διάφορες πρωτοβουλίες για τη χρήση δημόσιας και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης.

Φύλακες γρηγορείτε…

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Ενέκρινα την οδηγία επειδή φέρνει περισσότερο στο προσκήνιο της δημοσιότητας ειδικά τον τομέα των μεταφορών. Εξάλλου, η εφοδιαστική των μεταφορών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και βοηθάει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Κατά τη γνώμη μου, όμως, δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην οδηγία αυτή οι δηλώσεις για την έγκριση των megaliner γιατί είναι κοντόφθαλμες και δεν πάνε αρκετά μακριά. Υπερψήφισα την οδηγία μόνο επειδή ελπίζω ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο άμεσο μέλλον σε αυτό το θέμα και θα το ρυθμίσει χωριστά. Εδώ πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη οι πτυχές ασφαλείας και οι πτυχές που αφορούν το περιβάλλον, τις μεταφορές και την εφοδιαστική. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι νέες γνώσεις και οι δυνατότητες της πολιτικής να θεσπίσει ένα αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση τέτοιων οχημάτων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει διατάξεις για τη χρησιμοποίηση συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, για παράδειγμα συστήματα υποβοήθησης πέδησης, συστήματα προειδοποίησης εγκατάλειψης λωρίδας, συστήματα ελέγχου και προσαρμογής της ταχύτητας, κάμερες παρακολούθησης, ή κανόνες για τους διευθυντήριους άξονες και για την κατανομή της κίνησης σε περισσότερους τροχούς. Τέλος, δεν θα πρέπει να συνδέουμε αυτόματα τον όρο megaliner με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 60 τόνων. Πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι ειδικά τα megaliner με συνολικό επιτρεπόμενο βάρος 44 τόνων μειώνουν στην πραγματικότητα την επιβάρυνση των οδών και επιφέρουν τεράστια πλεονεκτήματα για την οικονομία, τις μεταφορές και το περιβάλλον χωρίς να βλάπτουν τους σιδηροδρόμους, που δεν μπορούν καν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες μεταφορικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), γραπτώς. – (FR) Μολονότι είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που εγκρίθηκε η έκθεση πρωτοβουλίας της κ. Ayala Sender για την εφοδιαστική εμπορευμάτων, που υπογραμμίζει τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφορών για πιο καθαρές και πιο βιώσιμες μεταφορές, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου για την έγκριση της παραγράφου 21, κατά της οποίας είχα ήδη ψηφίσει στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Ψήφισα κατά της παραγράφου αυτής, διότι τα εμπορευματικά οχήματα των 60 τόνων, στα οποία αυτή η παράγραφος μόλις άνοιξε την πόρτα, είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και για τους χρήστες των δρόμων μας, που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν αυτά τα φορτία. Τα επιχειρήματα του λόμπι των οδικών μεταφορών είναι εσφαλμένα: με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα βαρέα οχήματα ήδη δεν χρησιμοποιούν το μέγιστο της μεταφορικής τους ικανότητας, η μείωση των εκπομπών ρύπων με την οποία επιχειρούν να μας δελεάσουν, επικαλούμενοι «λιγότερα οχήματα για περισσότερα μεταφερόμενα αγαθά» είναι κόλπο. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο αυτών των φορτηγών διεθνών μεταφορών στις υποδομές μας, θα τον επωμιστούν τελικά οι φορολογούμενοι, αφού θα προκληθεί έκρηξη στους προϋπολογισμούς για τις εργασίες εκ νέου ασφαλτοστρώσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, πέραν των κινδύνων που ενέχει η ζημιά στις υποδομές, αυτό καθεαυτό το μέγεθος αυτών των τεράτων της ασφάλτου αποτελεί κίνδυνο για όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Μολονότι θα στηρίξω την έκθεση Ayala Sender διότι περιέχει πολλές καλές και εποικοδομητικές προτάσεις όσον αφορά το τεχνικό θέμα της εφοδιαστικής εμπορευμάτων, έχω ορισμένες ανησυχίες.

Κάτι που με ανησυχεί είναι ότι η δυνατότητα εισαγωγής φορτηγών 60 τόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι μια ιδέα που θεωρώ εσφαλμένη και ακατάλληλη, όταν οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές βρίσκονται σε ύφεση, και τη στιγμή που οι εθνικές υποδομές δεν μπορούν να υποβαστάξουν φορτηγά 60 τόνων, φαίνεται τρελό να εγκαταλείψουμε τα ισχύοντα όρια βάρους. Εκτιμώ ότι ορισμένες χώρες ήδη έχουν φορτηγά 60 τόνων, και για τον λόγο αυτόν είναι σωστό να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τα ίδια ποιο πρέπει να είναι το εθνικό τους όριο βάρους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι με αυτό δίνεται το πράσινο φως για φορτηγά 60 τόνων, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος «καταστροφικού» σεναρίου.

Δυστυχώς, η εξαιρετική έκθεση της κ. Ayala Sender εξετάστηκε με άδικο τρόπο, διότι οι βουλευτές και τα μέσα ενημέρωσης επεσήμαναν ένα μόνο τμήμα της – ήτοι τα φορτηγά των 60 τόνων. Συνεπώς, είναι σωστό να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να τα εισαγάγουν στα εθνικά τους δίκτυα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της Inés Ayala Sender σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η κ. Ayala Sender υπέβαλε μια πολύ καλή έκθεση, που παρέχει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για το σημαντικό αυτό θέμα. Χωρίς έναν αποτελεσματικό τομέα εφοδιαστικής, δεν μπορούν να επιτευχθούν στόχοι που αφορούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επενδυτές και τους εργαζομένους – με άλλα λόγια, τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η εφοδιαστική εμπορευμάτων είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή κονίστρα. Οι δραστηριότητες εφοδιαστικής, συνολικά, αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕγχΠ στην ΕΕ.

Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τον τεράστιο αντίκτυπο των ορθών λύσεων εφοδιαστικής στον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υποστηρίξουμε μια έκθεση που έχει στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης στον τομέα της εφοδιαστικής εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
  

- Ψήφισμα B6-0322/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία αναφέρεται ότι το δίκτυο EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες επαγγελματικής κινητικότητας) πρέπει να καταστεί μια σημαντική πλατφόρμα επικοινωνίας για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και μια υπηρεσία για την ενιαία εξυπηρέτηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων. Αυτή η υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης πρέπει να έχει ως στόχο την άρση των εμποδίων, ιδίως όσων εγείρονται από ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, που συνδέονται με την εργασία, καθώς και τη διεύρυνση της γνώσης των εργαζομένων για τα ατομικά τους δικαιώματα. Η γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα είναι καίριο μέσο για την επιτυχία της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας και γενικότερα για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με βάση την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μια σημαντική πρόκληση για την υιοθέτηση προσεγγίσεων «ευελισφάλειας» στην απασχόληση, προσεγγίσεων δηλαδή που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, παρέχοντας παράλληλα την ασφάλεια της απασχόλησης που προσδοκούν οι συμπολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την έκθεση δραστηριοτήτων του EURES για την περίοδο 2004-2005 σχετικά με τη συμβολή του EURES σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Πιστεύω ότι η γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα είναι καίριας σημασίας μέσο για την επιτυχία της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας.

Σε σχέση με αυτό, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προαγάγει περαιτέρω τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων μέσω της αυξημένης γραμμής του προϋπολογισμού για το 2007, προκειμένου να στηρίξει σχέδια στον τομέα της διεθνικής πρόσληψης προσωπικού και των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Το δίκτυο EURES παρουσιάζεται ως μια πιθανή πλατφόρμα επικοινωνίας της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, ως ένας παράγοντας, δηλαδή, που δύναται να συμβάλει στην ενθάρρυνση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων. Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην αντιμετώπιση των τρεχουσών ελλείψεων στην παρεχόμενη ενημέρωση, προκειμένου να αποφευχθούν οι φρικτές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε διάφορες χώρες, όπου πρέπει να πάνε για να εργαστούν, εν γένει λόγω της ανεργίας στη χώρα τους, όπως ισχύει για τους πορτογάλους εργαζόμενους.

Πρέπει να βελτιώσουμε την ενημέρωση για την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά τις διακοπές, τις αμοιβές, τα επιδόματα ασθενείας, στέγασης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αναγνωρίζονται και διαφυλάσσονται δεόντως τα δικαιώματα των εργαζομένων που πάνε για δουλειά σε μια χώρα άλλη από τη χώρα προέλευσής τους. Ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η έλλειψη ελέγχων. Είναι ευρέως γνωστό ότι συχνά απαιτείται από τους εργαζόμενους να δουλεύουν πολλές ώρες, χωρίς κατάλληλη στέγαση, ακόμα και χωρίς σύμβαση εργασίας, και ότι πληρώνονται πολύ λιγότερο από τα αρχικώς συμφωνηθέντα.

Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αν όντως θέλουμε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη κινητικότητα των εργαζομένων.

 
  
  

- Έκθεση Foglietta (A6-0303/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Υποστήριξα την έκθεση με στόχο τη συμβολή στη μείωση της υπερβολικής και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Υποστηρίζω, επίσης, το όριο 0,00%, μόνο όμως για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Τάσσομαι κατά των προειδοποιητικών σημάνσεων που αναγράφονται αδιακρίτως, δεδομένου ότι είναι κάτι που θεωρώ μη δεσμευτικό, καθώς και ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων να θεσπίσουν τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία δεν πρέπει να εφαρμόζονται αδιακρίτως, δεν πρέπει να υπαγορεύονται από λαϊκισμό ή να έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον να έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων κινδύνου, που απειλούνται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η παρουσίαση της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Foglietta προκάλεσε σχόλια που μπορεί να σημαίνουν ότι όλα τα μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υποτιμούν το σοβαρό πρόβλημα του αλκοολισμού. Δεν μπορώ να επιδοκιμάσω την προχειρότητα με την οποία αποκρύβονται τα προβλήματα της εξάρτησης από το αλκοόλ, από ευλάβεια για τους παραγωγούς των αλκοολούχων ποτών και των λόμπι τους. Η προστασία των νέων έχει μεγαλύτερη αξία, όπως και η θεραπεία του αλκοολισμού ως μιας σοβαρής ασθένειας που επηρεάζει κάθε άνθρωπο στο κοντινό περιβάλλον του άμεσα ενδιαφερόμενου. Στο τέλος, αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας δεν θα κάνει τίποτα για την αλλαγή της πραγματικής κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση στην τελική ψηφοφορία. Ωστόσο, θα προτιμούσαμε να έχουν εγκριθεί αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τις προειδοποιητικές αναγραφές στα μπουκάλια οινοπνευματωδών και τους κινδύνους που ενέχει για τις εγκύους η χρήση αλκοόλ. Είναι λυπηρό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε στην Ολομέλεια να υποστηρίξει τις τροπολογίες και τα τμήματα του υφιστάμενου κειμένου σύμφωνα με τα παραπάνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Foglietta σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα. Η Επιτροπή είχε δίκιο που εξέδωσε μια ανακοίνωση για την επιζήμια και επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ και τις βλαπτικές για την υγεία συνέπειές του. Υποστηρίζω τις προτάσεις, χωρίς να υπονομεύεται η αρχή της επικουρικότητας, υπέρ των φιλόδοξων γενικών στόχων για τα κράτη μέλη, με σκοπό να περιοριστεί η επιζήμια και επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι και οι έγκυες. Χαίρομαι που τα μέλη του ΕΚ, με τη σοφία τους, αναγνωρίζουν ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μπορεί να θεωρηθεί τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και του τρόπου ζωής, και ότι η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ (10 γραμμάρια ημερησίως) δύναται, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλει στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − (EN) Μετά τον καπνό και την υψηλή πίεση, η κατάχρηση οινοπνεύματος είναι η τρίτη πιο σημαντική αιτία ασθενειών και πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, κοστίζοντας εκατομμύρια στις υπηρεσίες υγείας. Τα οδικά ατυχήματα που σχετίζονται με αυτό συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές, ενώ οι παραβιάσεις της δημόσιας τάξης που σχετίζονται με το αλκοόλ και η κατανάλωσή του από ανηλίκους αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο μέσο αποτελεσματικότητας για τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με το αλκοόλ είναι η πραγματική ενημέρωση σε συνδυασμό με την επιβολή. Η αποτελεσματική εκπαίδευση στο σπίτι και στο σχολείο από τις τάξεις του δημοτικού είναι σημαντική.

Οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τους κινδύνους του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και, ιδιαίτερα, σχετικά με το φάσμα διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυϊκό αλκοολισμό (FASD), και στηρίζω την αρχική γλώσσα της έκθεσης η οποία δίνει έμφαση στην κατάλληλη προειδοποίηση στη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών, η οποία μπορεί να εμποδίσει τις γυναίκες να πίνουν αλκοόλ πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Καλώ την ιρλανδική κυβέρνηση να εξετάσει την υποχρεωτική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με στόχο αυτό το σύνδρομο.

Είμαι υπέρ του να ζητηθεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την ανεξάρτητη μελέτη της απόδοσης καινοτόμων μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης, ως έναν τρόπο μείωσης της επικίνδυνης και βλαβερής κατανάλωσης αλκοόλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς.(DA) Το Κίνημα του Ιουνίου υποστηρίζει τις προειδοποιητικές αναγραφές στα οινοπνευματώδη ποτά. Όταν αυτές οι προτάσεις επιστραφούν στο Κοινοβούλιο, θα εργαστούμε για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τις προειδοποιητικές αναγραφές, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να νομοθετήσουν σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση του αλκοόλ παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πέραν της παραδοσιακής, σε συντροφικό κλίμα, κατανάλωσης αλκοόλ, που ποικίλει από τη μια περιοχή στην άλλη και από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, είναι αναγκαίο να θυμόμαστε ότι η τακτική, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία και σοβαρές, άμεσες συνέπειες: τροχαία ατυχήματα και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Κατά συνέπεια, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα να υπενθυμίσουμε στους παραγωγούς και στους διανομείς αλκοόλ τις ευθύνες τους, να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις του κλάδου να παρέχουν την αναγκαία στήριξη, να ευαισθητοποιήσουν τα σχολεία και τις οικογένειες, να στείλουμε ένα μήνυμα με το οποίο να προβάλουμε στους νέους θετικά παραδείγματα και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους στα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση απλώς αναφέρεται ακροθιγώς, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, στο κεντρικό ζήτημα των βαθύτερων λόγων που ωθούν στην κατάχρηση αλκοόλ και, επομένως, έχει το μειονέκτημα ότι υιοθετεί αυτό που θα αποκαλούσαμε ψυχοτρόπο/κατασταλτική προσέγγιση με βάση τη διαδικασία εκτίμησης της ισορροπίας κινδύνου/απειλής/τιμωρίας.

Πρέπει να μην λησμονούμε ότι κάθε ναρκωτική ουσία που προκαλεί εθισμό και κάθε συμπεριφορά που απορρέει από εθισμό έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη για αποτελεσματικά συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν με βάση συγκεντρωμένα στοιχεία, φαίνεται όμως ότι ακολουθεί μια ατραπό που οδηγεί σε προκατασκευασμένο συμπέρασμα.

Προτού αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα του «αλκοόλ και εργασιακός χώρος» πρέπει να υπογραμμίσουμε την κεφαλαιώδη σημασία των προτύπων στη διαμόρφωση των αξιών και συμπεριφορών των νέων. Ακόμα και η υγεία στην εργασία, που πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εν προκειμένω στην πρόληψη και τη θεραπευτική αγωγή, εκλαμβάνεται ως επέκταση του καταπιεστικού χαρακτήρα και χαρακτήρα εκμετάλλευσης του εργοδότη παρά ως ανεξάρτητος μηχανισμός για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και της προώθησης της υγείας.

Πρέπει να δημιουργηθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν τους εργαζομένους οι οποίοι πάσχουν από εργασιακό άγχος, υπερβολικό φόρτο εργασίας, ανεργία και αβεβαιότητα στην εργασία, με στόχο την επισήμανση και τη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε να ψηφίσει κατά της έκθεσης και αρκετών από τις τροπολογίες. Η πολιτική για το αλκοόλ πρέπει να αποτελεί εθνικό θέμα και, επομένως, δεν μπορεί να διαμορφώνεται σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του συνήθειες πόσης, που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για το έργο των πολιτών του με στόχο τη μείωση των βλαβών που προκαλούνται από το αλκοόλ.

Σημειώνεται πρόοδος σε αυτόν τον τομέα σε διεθνές επίπεδο, όπως και σχεδόν σε κάθε τομέα, καθώς οι χώρες βρίσκουν τον δρόμο τους ακολουθώντας διαφορετική πορεία. Αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες άλλων χωρών, κάθε χώρα μπορεί τότε να αναπτύξει τη δική της στρατηγική για το αλκοόλ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτού του είδους ο θεσμικός ανταγωνισμός μεταξύ χωρών είναι ο λόγος για τις ιστορικές επιτυχίες των ευρωπαϊκών χωρών σχεδόν σε κάθε τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να θέτει προσκόμματα σε αυτόν τον ανταγωνισμό προωθώντας την ομογενοποίηση σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, με την οποία γίνονται μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη της κατάχρησης του αλκοόλ στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι νέοι και οι έγκυες γυναίκες.

Η έκθεση δεν δαιμονοποιεί τη συγκρατημένη κατανάλωση του κρασιού (με την εξαίρεση της ειδικής περίπτωσης των εγκύων γυναικών), που είναι μέρος της κουλτούρας και των παραδόσεών μας, αλλά εξετάζει την κατάχρηση του αλκοόλ.

Με χαροποιούν, επίσης, τα προτεινόμενα μέτρα για την παροχή καλύτερης ενημέρωσης στις εγκύους σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη.

Η κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, είναι επιβλαβής για το έμβρυο. Δυσπλασίες του προσώπου, μικροκεφαλία, νευρολογικά προβλήματα με υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα ή και διανοητική υστέρηση: αυτοί είναι ορισμένοι από τους κινδύνους για το παιδί.

Τέλος, με ικανοποιεί η πρόταση για τη δημοσίευση κατάλληλης ανακοίνωσης, που θα απευθύνεται στις εγκύους μέσω των υγειονομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Όλοι θα θέλαμε να καταπολεμηθεί η επιζήμια και επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως από τους νέους, των οποίων η τελευταία υπερβολή στη μόδα είναι αυτό που οι Γερμανοί αποκαλούν Koma-Saufen (κωματώδη μέθη), έναν όρο που γίνεται πλήρως κατανοητός στη χώρα μου.

Αναγνωρίζω την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει προκειμένου να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Δυστυχώς, το ψήφισμα επισημαίνει μόνο τις επιβλαβείς συνέπειες του αλκοόλ και όχι τα οφέλη από τη συγκρατημένη κατανάλωσή του. Πράγματι, είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι το κρασί που καταναλώνεται με μέτρο επενεργεί προληπτικά κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου και της παραφροσύνης. Αυτή, όμως, η πολύτιμη πληροφορία απαγορεύεται στις σημάνσεις βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών.

Γιατί να προειδοποιούνται οι γυναίκες πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να αγνοούνται οι συνέπειες του αλκοολισμού στους άνδρες που γονιμοποιούν; Γιατί να προτείνουμε υψηλότερους φόρους για τα αλκοολούχα ποτά, όταν είναι σαφές ότι ο αλκοολισμός είναι πιο εκτεταμένος σε χώρες με πολύ υψηλούς φόρους;

Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα θέσπισης ορίων αλκοόλ στο αίμα σε επίπεδο ΕΕ για όλους τους οδηγούς. Η μηδενική ανοχή σε οδηγούς που διαπράττουν παραβάσεις, είτε είναι νηφάλιοι είτε μεθυσμένοι, θα είναι πολύ αποτελεσματικότερη για την καταπολέμηση της αύξησης του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της προαναφερθείσας έκθεσης και χαιρετίζω τη συμπερίληψη μιας τροπολογίας επί της παραγράφου 16, την οποία υπερψήφισα και η οποία επισημαίνει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την επισήμανση προκειμένου να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ, και αυτό είναι κάτι που η ιρλανδική κυβέρνηση θα πρέπει βεβαίως να λάβει υπόψη. Ωστόσο, ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την επισήμανση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κάποιας εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα σε επίπεδο ΕΕ.

Αναμένω τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής σχετικά με την απόδοση καινοτόμων μέσων επικοινωνίας για τη μείωση της επικίνδυνης και βλαβερής κατανάλωσης αλκοόλ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, όπως ζητεί η προαναφερθείσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση και είμαι ικανοποιημένος διότι θα γίνει τώρα πραγματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ανηλίκους και της ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης οινοπνεύματος. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση σύμφωνα με την οποία το όριο για το ποσοστό αλκοολαιμίας θα πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το 0,00%, ιδιαίτερα για τους νέους οδηγούς, μολονότι κατανοώ ότι το όριο του 0,00% δεν είναι πρακτικό. Πιστεύω ότι τα ποτά «alcopops» πρέπει να διαχωριστούν από τα αναψυκτικά στα σούπερ μάρκετ και με ικανοποιεί το γεγονός ότι αυτό επισημαίνεται στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), γραπτώς. – (FR) Είναι πολύ καλό να νομοθετούμε για το γάλα, για τη διανομή του στα σχολεία ή στον στρατό, ή για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας, ο γαλακτοκομικός όμως τομέας είναι κάτι διαφορετικό.

Τη δεκαετία του 1980, η Επιτροπή στις Βρυξέλλες μας είπε ότι υπήρχαν λίμνες γάλακτος και βουνά από βούτυρο. Όπως συνέβη τότε και με τα δημητριακά, θεσπίστηκε μια πολιτική «μαλθουσιανής γραφειοκρατίας». Υπό την έμπνευση του γάλλου υπουργού Γεωργίας, του Michel Rocard, εφευρέθηκαν οι ποσοστώσεις γάλακτος. Αυτό σήμαινε την επιβολή δελτίου, τη σκόπιμη διαμόρφωση συνθηκών σπανιότητας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι λαοί εμπόδιζαν εαυτούς να παράγουν και απέρριπταν τα πλούτη που παρείχε η ίδια η φύση. Ακόμη χειρότερα, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τη σπανιότητα, φθάσαμε μέχρι του σημείου θέσπισης της παλαβής πριμοδότησης για τη σφαγή των βοοειδών.

Συνέβη αυτό που ήταν γραφτό να συμβεί. Οι φραγμοί στην παραγωγή περιόρισαν την παραγωγή. Από τις λίμνες γάλακτος καταλήξαμε στη λίμνη Αράλης του γάλακτος. Υπάρχει έλλειψη βουτύρου. Οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό το έλλειμμα οργανώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο που συνέβη και με το σιτάρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Το σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοολισμού (FAS) και το φάσμα διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυϊκό αλκοολισμό (FASD) πρέπει επειγόντως να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Οι προειδοποιήσεις στα οινοπνευματώδη προϊόντα για το FAS, παρόμοιες με αυτές στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με μια εκστρατεία ενημέρωσης για τη δημόσια υγεία αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο προειδοποίησης για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά την εγκυμοσύνη και οι γυναίκες δικαιούνται να γνωρίζουν τα γεγονότα. Η βιομηχανία οινοπνεύματος πρέπει να δράσει επειγόντως.

Επίσης, όσοι βουλευτές έχουν οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία οινοπνεύματος πρέπει να κάνουν δήλωση συμφερόντων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου