Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2251(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0322/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 2
CRE 26/09/2007 - 2

Ψηφοφορία :

PV 26/09/2007 - 6.6
CRE 26/09/2007 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0414

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

2. Μετανάστευση - Νόμιμη μετανάστευση - Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση

- των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μετανάστευση,

- της έκθεσης της κ. Lilli Gruber, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση [2006/2251(INI)] (A6-0322/2007) και

- της έκθεσης του κ. Javier Moreno Sánchez, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών [2006/2250(INI)] (A6-0323/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ανταπόκρισή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά τη μετανάστευση.

Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005, συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο καθορισμού της ανταπόκρισης σε αυτές τις προκλήσεις. Κατά την έγκριση της σφαιρικής προσέγγισης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη μιας ισορροπημένης, σφαιρικής και συνεκτικής προσέγγισης, η οποία να καλύπτει τις πολιτικές καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, να αντλεί τα οφέλη της παράνομης μετανάστευσης. Η εφαρμογή της εν λόγω σφαιρικής προσέγγισης έχει υπάρξει αποφασιστική προτεραιότητα διαδοχικών Προεδριών.

Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης δεν έχει παραμείνει στατική, αλλά έχει εξειδικευθεί και αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και την πρόοδο ως προς την εφαρμογή της. Είναι πλέον ενταγμένη στην ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνεδρίασή του της 21ης και 22ας Ιουνίου του τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την επέκταση και ενίσχυση της σφαιρικής προσέγγισης. Τα εν λόγω συμπεράσματα προβλέπουν ειδικότερα την εφαρμογή της σφαιρικής προσέγγισης σε γειτονικές περιοχές προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ΕΕ και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και την κινητικότητα.

Η σημασία της εφαρμογής της σφαιρικής προσέγγισης υπογραμμίστηκε από τα γεγονότα του θέρους και ειδικότερα από τα όσα συνέβησαν στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ. Καθώς συνεχίζουμε την εφαρμογή της σφαιρικής προσέγγισης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο μέτρα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης όσο και μέτρα ανάπτυξης ευκαιριών για νόμιμη μετανάστευση.

Το Συμβούλιο έχει καταβάλει προσπάθειες να σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των δύο αυτών αδιαχώριστων στόχων. Στη σύνοδό του τον Ιούνιο συζήτησε την κατάσταση στα νότια σύνορα της Μεσογείου. Επαναβεβαίωσε τη σπουδαιότητα του ρόλου που οφείλει να διαδραματίσει ο Frontex και αποφάσισε νέα μέτρα ενόψει των προτάσεων που κατέθεσε η Μάλτα. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν και οδήγησαν στην υιοθέτηση, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου, συμπερασμάτων σχετικά με την ενίσχυση της διαχείρισης των νότιων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ. Σε ορισμένα από αυτά τα συμπεράσματα ζητείται η ανάληψη επείγουσας δράσης για την ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων και συμφωνιών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενθαρρύνονται να προσφέρουν διμερή στήριξη σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν εξαιρετικές πιέσεις λόγω της παράνομης μετανάστευσης, εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και του επιπέδου συνεργασίας με γειτονικές τρίτες χώρες. Η συνεργασία αυτή θα καλύπτει, λόγου χάρη, τα μέτρα επιστροφής, τις συνθήκες υποδοχής, τις αρμοδιότητες όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους ανηλίκους.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων τους, την ανάληψη των ευθυνών τους για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, την καταπολέμηση της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστροφής των παράνομων μεταναστών.

Έμφαση έχει δοθεί στην ανάγκη στενής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ένα ακόμη αναγκαίο στοιχείο είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της δραστηριότητας του Frontex, κυρίως μέσω της οργάνωσης μακροπρόθεσμων κοινών επιχειρήσεων και της επέκτασης των δραστηριοτήτων εντός του ευρωπαϊκού δικτύου παράκτιων περιπολιών.

Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα μέτρα, το Συμβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει μια έκθεση σχετικά με την πιθανή λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνδυασμό με την εις βάθος ανάλυση ορισμένων προτάσεων της Μάλτας καθώς και μια μελέτη των συναφών τμημάτων του ναυτικού δικαίου, και να δεσμευτεί, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με την πράσινη βίβλο της Επιτροπής για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ότι θα δημιουργήσει ειδικευμένες ομάδες για θέματα ασύλου.

Ο ρόλος του Frontex στη διασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από τα κράτη μέλη καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός. Όπως γνωρίζετε, ο Frontex ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον Οκτώβριο του 2005, όμως στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έχει αναπτύξει την επιχειρησιακή του ικανότητα και έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζοντας την προσοχή του στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Έχουν ήδη διεξαχθεί διάφορες κοινές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του Frontex, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες επιχειρήσεις στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας ήταν η έναρξη λειτουργίας, τον Μάιο του τρέχοντος έτους, του ευρωπαϊκού δικτύου παράκτιων περιπολιών, το οποίο μακροπρόθεσμα θα ολοκληρώσει το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης.

Ένα εξίσου σημαντικό γεγονός ήταν η έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, και η θέση σε εφαρμογή, στις 20 Αυγούστου, του κανονισμού που αφορά τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, γνωστών ως RABITs. Με τον κανονισμό αυτόν δημιουργείται ένας μηχανισμός παροχής ταχείας υπηρεσιακής συνδρομής για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από αίτηση κράτους μέλους το οποίο αντιμετωπίζει κατάσταση εξαιρετικής και επείγουσας πίεσης, ιδίως λόγω της άφιξης σε σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων μεγάλων αριθμών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχειρούν να εισέλθουν παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Frontex βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Εντούτοις, για να είναι αποτελεσματικές οι επιχειρήσεις τις οποίες συντονίζει ο Frontex, είναι κρίσιμο να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός. Σύμφωνα με τον κανονισμό Frontex, ο Frontex έχει δημιουργήσει ένα κεντρικό μητρώο διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, γνωστό ως CRATE. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει ήδη μεγάλο αριθμό ελικοπτέρων, αεροσκαφών, πλοίων και άλλου εξοπλισμού τον οποίο τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να διαθέσουν για χρήση σε επιχειρήσεις τις οποίες συντονίζει ο Frontex.

Όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου έχουν ήδη ξεκινήσει την ανάλυση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Η πρόταση αυτή, η οποία αποβλέπει στην καταπολέμηση της παράνομης εργασίας ως παράγοντα προσέλκυσης της παράνομης μετανάστευσης, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2007.

Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της συναπόφασης προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας, το Συμβούλιο έχει επίσης δώσει ύψιστη προτεραιότητα στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών προτύπων και διαδικασιών στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Το θέμα αυτό αναλύεται επί του παρόντος από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου.

Όσον αφορά την πολιτική επανεισδοχής, πρέπει να επισημανθεί ότι, μετά τη θέση σε εφαρμογή, τον Ιούνιο, της συμφωνίας επανεισδοχής με τη Ρωσία, έχει ήδη αποφασιστεί να υπογραφεί η συμφωνία επανεισδοχής με την Ουκρανία ενώ έχει επίσης υπογραφεί σειρά συμφωνιών επανεισδοχής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία. Όλες αυτές οι συμφωνίες θα οριστικοποιηθούν μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέλω τώρα να πω λίγα λόγια για την πολιτική σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο και η πορτογαλική Προεδρία θέτουν επίσης ως προτεραιότητα την προαγωγή της νόμιμης μετανάστευσης. Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου η Προεδρία διοργάνωσε στη Λισαβόνα διάσκεψη υψηλού επιπέδου αφιερωμένη στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Στη διάσκεψη αυτή μετείχαν υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθώς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Η εν λόγω διάσκεψη χειρίστηκε τα θέματα που άπτονται της νόμιμης μετανάστευσης, όπως οι δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η ολοκλήρωση και το πρόγραμμα της Λισαβόνας, καθώς και η μετανάστευση και η ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης θα είναι πολύ σημαντικά για την κατεύθυνση των ενεργειών μας τους προσεχείς μήνες.

Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει επίσης προσεχώς την επεξεργασία των προτάσεων για τη θέσπιση οδηγίας πλαισίου σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την εργασία και τη θέσπιση ενιαίας άδειας διαμονής, καθώς και για μια οδηγία σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής ιδιαίτερα ειδικευμένων εργαζομένων, την οποία ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες. Οι δύο αυτές προτάσεις, σε συνδυασμό με άλλες οι οποίες θα παρουσιαστούν τα επόμενα χρόνια, συνιστούν τα επόμενα βήματα του σχεδίου πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006.

Το Συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει την ανάλυση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να επεκταθεί και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας η δυνατότητα να αποκτήσουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Το Συμβούλιο αναμένει απλώς τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υιοθέτηση αυτού του σχεδίου.

Ως προς το θέμα των εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της μετανάστευσης, οφείλω να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο έχει εργαστεί εντατικά για την εφαρμογή της σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα που υιοθέτησε τον Δεκέμβριο του 2005 και το 2006. Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας στα συμπεράσματα σχετικά με την επέκταση και ενίσχυση της σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης, τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Τον Δεκέμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή: να διατυπώσει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της σφαιρικής προσέγγισης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές που γειτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση· να προτείνει τρόπους ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ προκειμένου να αναπτυχθεί μια ισορροπημένη εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες η οποία να είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη· να προτείνει τρόπους και μέσα διευκόλυνσης της προσωρινής κυκλικής μετανάστευσης· και να παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και παροχή πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες μορφές νόμιμης κυκλοφορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή παρουσίασε δύο ανακοινώσεις ενόψει των προαναφερθεισών προσκλήσεων και, μετά την έγκριση αυτών των ανακοινώσεων της Επιτροπής, η Προεδρία παρουσίασε στο Συμβούλιο σχέδια συμπερασμάτων με σκοπό την έναρξη εργασιών για τις ενέργειες που περιέγραψε η Επιτροπή.

Η ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη για τη μετανάστευση θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Σκοπός αυτής της διάσκεψης είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την υλοποίηση μέτρων σχετικά με θέματα που άπτονται της μετανάστευσης. Επιπλέον, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική μέσω της συνέχισης και εντατικοποίησης του διαλόγου για θέματα μετανάστευσης που ξεκίνησε το 2005 με τις αφρικανικές χώρες. Έχει δοθεί επίσης προτεραιότητα στην παρακολούθηση των υπουργικών διασκέψεων για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη που διεξήχθησαν στο Ραμπάτ τον Ιούλιο του 2006 και στην Τρίπολη τον Νοέμβριο του 2006. Οι εν λόγω υπουργικές διασκέψεις, η πρώτη εκ των οποίων ήταν περιφερειακή και η δεύτερη ηπειρωτική, εντόπισαν μια σειρά τομείς στους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού μεταναστών.

Το Συμβούλιο αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να μετατραπούν τα κοινά προγράμματα που συμφωνήθηκαν στο Ραμπάτ και την Τρίπολη σε συγκεκριμένα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για τον τρόπο που περιέγραψε το γενικό πλαίσιο της κοινής μας δράσης, ενώ θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, την κ. Gruber και τον κ. Moreno Sánchez, για τις δύο εκθέσεις που συζητούμε και σχολιάζουμε σήμερα.

Μια αρχική παρατήρηση είναι βεβαίως το πόσο έχει προχωρήσει η Ευρώπη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, με άλλα λόγια μπορούμε να αρχίσουμε με μια νότα αισιοδοξίας. Όλοι θυμόμαστε ότι, μέχρι και τη σύνοδο κορυφής του Hampton Court τον Οκτώβριο του 2005, διατυπώνονταν αμφιβολίες για το κατά πόσον η Ευρώπη μπορούσε καν να αποκτήσει μια κοινή στρατηγική για τη μετανάστευση. Σήμερα, η στρατηγική αυτή δεν είναι απλώς ένα σύνθημα που όλοι χρησιμοποιούμε, αλλά εφαρμόζουμε ήδη ορισμένες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί και έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς.

Τούτο καταδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση του παγκόσμιου, μη αναστρέψιμου, φαινομένου της μετανάστευσης· η δράση των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πια αρκετή. Καταδεικνύει επίσης ότι η ευρωπαϊκή δράση είναι ωφέλιμη για την ίδια την Ευρώπη, για τα κράτη μέλη και για όλους τους εταίρους μας, τόσο για τον Νότο –κυρίως όσον αφορά τις χώρες της Αφρικής– όσο και για τους ανατολικούς γείτονές μας, διότι, όπως μας υπενθυμίστηκε, η Επιτροπή έχει προτείνει την επέκταση της σφαιρικής προσέγγισης προς ανατολάς, ήτοι στα μεταναστευτικά ρεύματα που προέρχονται από την Ανατολή. Το Συμβούλιο έχει εκφράσει την πλήρη συμφωνία του.

Μιλούμε πολύ συχνά για μια σφαιρική προσέγγιση. Όλοι τώρα συμφωνούμε ως προς το ότι αυτό σημαίνει τη δημιουργία ενός απολύτως αναπόσπαστου δεσμού μεταξύ της εξωτερικής διάστασης και των εσωτερικών μεταναστευτικών πολιτικών. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να διαχειριζόμαστε τη μετανάστευση αποκλειστικά εντός των συνόρων μας· πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, η οποία, ακόμα και σήμερα, συνίσταται σε συντριπτικό βαθμό από απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν τις διώξεις, τη φτώχεια ή τον πόλεμο, που δεν έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ του να εγκαταλείψουν τη χώρα τους ή να παραμείνουν σε αυτή. Υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους προκειμένου να επιβιώσουν.

Είναι λοιπόν σαφές ότι τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσω μιας προσέγγισης που στηρίζεται στην ασφάλεια, αν και οι περιπολίες στη Μεσόγειο είναι, και θα συνεχίσουν να είναι, απαραίτητες για την προστασία της περιοχής γύρω από τις Κάναριες Νήσους. Αυτή δεν μπορεί να είναι η μόνη μας στρατηγική, και οπωσδήποτε πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με ένα αίτημα που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη της ΕΕ: τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης. Αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

Όσο καλύτερα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε την οικονομική μετανάστευση, και οφείλουμε να μπορούμε να την διαχειριστούμε, τόσο περισσότερο θα μειωθεί το γκρίζο, νεφελώδες στρώμα της παράνομης μετανάστευσης. Γι’ αυτό θέλω να ξεκινήσω μιλώντας για τη νόμιμη μετανάστευση, την οποία συζητήσαμε σε μια σημαντική συνεδρίαση στη Λισαβόνα πριν από μερικές ημέρες. Συζητήσαμε τις προοπτικές για το μέλλον, και αποκόμισα την εντύπωση –την οποία ευελπιστώ ότι θα επιβεβαιώσει το Σώμα– ότι υπάρχει θετική πολιτική δυναμική για την εξέταση της οικονομικής μετανάστευσης με μη ιδεολογικό τρόπο.

Με κάθε ειλικρίνεια, αυτό οφείλουμε να το πράξουμε έχοντας ως δεδομένο ότι χρειαζόμαστε μη κοινοτικούς εργαζόμενους, καθώς και ότι δεν πρέπει να γινόμαστε τρομολάγνοι παρουσιάζοντας τεράστιους αριθμούς οι οποίοι μπορεί να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις. Ορισμένοι παρατηρητές, ακόμη και άρθρα μεγάλων εφημερίδων έχουν δηλώσει: «είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 20 εκατομμύρια νόμιμους μετανάστες». Τέτοιοι αριθμοί είναι, ειλικρινώς, επικίνδυνοι. Είναι διαφορετικό να επισημαίνουμε μια εμφανή δημογραφική τάση, ότι δηλαδή η Ευρώπη γερνάει και ο αριθμός των ευρωπαίων εργαζομένων θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης του πληθυσμού, και εντελώς διαφορετικό να φανταζόμαστε από τώρα αριθμούς οι οποίοι μπορεί να αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση μετά από 50 χρόνια.

Καλό είναι λοιπόν να διαχειριστούμε όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου, αρχίζοντας από τη μείωση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Η δεύτερη ωστόσο πτυχή είναι η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προς τον σκοπό αυτόν, χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό σε όλους αυτούς τους τομείς οι οποίοι, θα μπορούσε να πει κανείς, μοιάζει να έχουν κάπως εγκαταλειφθεί από πολλούς συμπολίτες μας στην Ευρώπη. Ο τρίτος παράγοντας είναι το γεγονός ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να είναι το μόνο μέσο αντιμετώπισης της μείωσης του πληθυσμού.

Δεν πρέπει να λησμονούμε, λόγου χάρη, ότι, ενώ μιλάμε για μετανάστευση από μη κοινοτικές χώρες, συνεχίζουμε να θέτουμε φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών εργαζομένων. Ορισμένοι από τους ευρωπαίους συμπολίτες μας δεν είναι πλήρως ελεύθεροι να εργαστούν σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό είναι γνωστό με τον τεχνικό όρο «κοινοτική προτίμηση», όμως πρέπει να εξηγείται μέσω πολιτικών πράξεων και όχι με έναν γραφειοκρατικό όρο. Σημαίνει ότι η Ευρώπη θα αποκτήσει πραγματική κινητικότητα του εργατικού της δυναμικού μόνον όταν αρθούν τα εμπόδια για τους ευρωπαίους εργαζόμενους, και αναφέρομαι ασφαλώς σε αυτούς που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη. Αυτή είναι λοιπόν μια ακόμη παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Η τέταρτη πτυχή σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε να θεωρήσουμε τη μείωση του πληθυσμού ως κάτι στο οποίο πρέπει να παραδοθούμε, λέγοντας «δεν πειράζει, θα έρθουν εργάτες από την Αφρική». Η μείωση του πληθυσμού μας, όπως και το μέλλον μας, πρέπει να μας απασχολούν σοβαρά. Γι’ αυτό, λόγου χάρη, τα μέτρα που αποβλέπουν στην παροχή βοήθειας στις οικογένειας και στην αύξηση της γεννητικότητας μεταξύ των Ευρωπαίων είναι εξίσου σημαντικά σε αυτό το πλαίσιο όσο και η διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης από το εξωτερικό της Ευρώπης.

Φυσικά αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων, και έχουν ήδη εγκριθεί ορισμένες τέτοιες πρωτοβουλίες στο πεδίο της μετανάστευσης. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι εγκαινιάζουμε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τη μετανάστευση. Ευελπιστώ ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα έχει ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες, εφόσον το επιτρέψει η γραφειοκρατία, και ότι θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε την πρώτη ενοποιημένη ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τη μετανάστευση. Η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, προσφορές, αναζητήσεις, τομείς στους οποίους υπάρχει ζήτηση εργατικού δυναμικού, και ούτω καθεξής. Θα ενισχύσει δε σημαντικά τις δυνατότητες της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης είναι επιτέλους πραγματικότητα. Συζητήσαμε και στο παρελθόν αυτό το θέμα, και έχετε δηλώσει ότι το στηρίζετε. Οφείλω να επισημάνω ότι το Συμβούλιο περιέκοψε ελαφρώς τη χρηματοδότηση που είχα αρχικά προτείνει, όμως τουλάχιστον το ταμείο έχει τεθεί σε λειτουργία. Διαθέτουμε σχεδόν 1 δισ. ευρώ για τον χειρισμό αυτής της σημαντικής συνιστώσας της μεταναστευτικής μας στρατηγικής. Δεν μπορεί να υπάρξει μετανάστευση χωρίς ένταξη. Το ευρωπαϊκό ταμείο έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή. Χρηματοδοτούμε μαθήματα γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες προέλευσης. Αυτή είναι μια ακόμη από τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης: εάν οι άνθρωποι που εισέρχονται στην Ευρώπη δεν διαθέτουν την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτούμε σε επιμέρους τομείς, ή αν δεν μιλούν τις γλώσσες των χωρών στις οποίες εργάζονται, είναι καταδικασμένοι σε κοινωνική απομόνωση και αυτό δεν το επιθυμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ήδη πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα.

Όπως ίσως γνωρίζετε, η Επιτροπή θα εγκρίνει δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες μετά από σχετική πρότασή μου σε λίγες ημέρες. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου αναφέρθηκε σε αυτές. Θα είναι και οι δύο οδηγίες, αρκετά καινοτόμες, η πρώτη εκ των οποίων θα αφορά τους ιδιαίτερα ειδικευμένους εργαζόμενους. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εξαντλείται στο παιχνίδι των αριθμών: πόσους μηχανικούς χρειάζεται η Ιταλία ή πόσους γιατρούς χρειάζεται το Βέλγιο. Τα θέματα αυτά θα αποφασίζονται από κοινού με τις κυβερνήσεις και τις αγορές εργασίας των ενδιαφερόμενων χωρών. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε την Ευρώπη πιο ελκυστική από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, οι οποίοι προσελκύουν το 95% των ιδιαίτερα ειδικευμένων μη Ευρωπαίων εργαζομένων –από χώρες τις Αφρικής και της Ασίας– ενώ η Ευρώπη συνολικά είναι σε θέση να προσελκύσει μόλις το 5%. Το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικά μικρό!

Η ιδέα μιας ευρωπαϊκής άδειας εργασίας με τη μορφή «μπλε κάρτας» συνίσταται στο εξής: ένας ιδιαίτερα ειδικευμένος εργαζόμενος για τον οποίο υπάρχει ζήτηση σε συγκεκριμένη χώρα αποκτά, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, το δικαίωμα μετακίνησης σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –όπου, βεβαίως, θα εργάζεται– χωρίς περίπλοκες τυπικότητες ή διαδικασίες. Το πρόσωπο αυτό θα έχει δικαίωμα επανόδου στη χώρα προέλευσής του εάν το επιθυμεί, και επιστροφής αργότερα στην Ευρώπη, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον το επιθυμεί. Αυτό το είδος κυκλικής μετανάστευσης μπορεί επίσης να αποτρέψει μια μόνιμη διαρροή εγκεφάλων από τις χώρες προέλευσης.

Η δεύτερη οδηγία, σχετικά με τα κοινά δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών, θα είναι φυσικά εξίσου σημαντική, καθόσον θα έχουμε συγχώνευση των αδειών εργασίας και διαμονής σε ένα ενιαίο έγγραφο για πρώτη φορά. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Ευρώπη για να εργαστεί. Προφανώς δεν μιλώ για τους αιτούντες άσυλο ή για περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών· μιλώ για τους ανθρώπους που εισέρχονται στην Ευρώπη για να εργαστούν: για τους οικονομικούς μετανάστες. Δεν πρέπει καταρχήν να γίνεται διάκριση μεταξύ διαμονής και εργασίας, και αυτός ο τύπος εγγράφου πρέπει να είναι διαφανής.

Είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η εναρμόνιση των δικαιωμάτων. Σε ορισμένα κράτη μέλη το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν διασφαλίζεται συνολικά, ενώ σε άλλες διασφαλίζεται. Η πρόταση την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα προβλέπει προφανώς τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα πέρα από το υφιστάμενο επίπεδο εάν, για παράδειγμα, ορισμένα εθνικά συστήματα είναι ήδη πιο ευνοϊκά. Εξυπακούεται ότι δεν αναμένουμε από μια πιο ενάρετη χώρα να μειώσει το επίπεδο των δικαιωμάτων της, όμως υποστηρίζουμε ότι οι λιγότερο ενάρετες χώρες πρέπει να αναβαθμίσουν το επίπεδο των δικαιωμάτων τους ως προς την παροχή κοινωνικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών και άλλων υπηρεσιών.

Το 2008 θα καταθέσω προτάσεις σχετικά με άλλες κατηγορίες μεταναστών εργαζομένων: τους εποχικούς εργαζόμενους, όσους παρακολουθούν προγράμματα αμειβόμενης κατάρτισης, καθώς και τις λεγόμενες «ενδοεταιρικές» μετακινήσεις. Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία έχει γραφεία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, η ιδέα είναι να διευκολυνθεί η μετακίνηση εντός της ίδιας εταιρείας χωρίς να ξεκινούν εκ του μηδενός οι συναφείς διαδικασίες σε κάθε χώρα. Στη συνέχεια, βεβαίως, έρχεται η σειρά των ανειδίκευτων εργατών: της μεγαλύτερης κατηγορίας, για την οποία εξακολουθεί να απαιτείται αρκετή ακόμη διερευνητική εργασία. Αντί να καταρτίσω από τώρα μια νομοθετική πρόταση, προτιμώ να προτείνω επιμέρους επιλογές, ή να παρουσιάσω μη δεσμευτικές προτάσεις –κάτι που θα πράξω στις αρχές του προσεχούς έτους– με σκοπό τη συλλογή σχολίων και προτάσεων πριν από την κατάρτιση της καλύτερης δυνατής πρότασης. Δεν μιλάμε εν προκειμένω για περιορισμένες ομάδες, αλλά για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς να διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλές πτυχές οι οποίες πρέπει να εξεταστούν.

Μια καίρια πτυχή –και εδώ παραθέτω από το κείμενο της έκθεσης της κ. Gruber– είναι βεβαίως η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης για την αποτροπή της διαρροής εγκεφάλων. Η συγκεκριμένη παράμετρος με ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως ανέφερα ήδη, η ιδέα της κυκλικής μετανάστευσης έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο: να αποφευχθεί η απομύζηση ενέργειας σε μόνιμη βάση. Έχει ήδη αρχίσει συνεργασία με ορισμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, για παράδειγμα, η οποία αποβλέπει συγκεκριμένα στην αξιολόγηση των πιο ενδεδειγμένων τρόπων διαχείρισης των περισσότερο ειδικευμένων εργαζομένων που εργάζονται στην Ευρώπη για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια επιστρέφουν στη χώρα τους, όπου μπορούν να απασχοληθούν και να εργαστούν προς όφελος της χώρας προέλευσής τους.

Ο διάλογος αυτός είναι ανοικτός και σκοπεύω να τον προωθήσω εντατικά τους προσεχείς μήνες, εν μέρει χάρη στην ισχυρή στήριξη που μου παρέχει η τρέχουσα πορτογαλική Προεδρία, όπως και οι προηγούμενες Προεδρίες. Στο πλαίσιο αυτό μας προσφέρεται μια τεράστια ευκαιρία. Επίκεινται δυο υπουργικές διασκέψεις: η ευρωμεσογειακή διάσκεψη στην οποία έγινε ήδη αναφορά, και η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Αφρικής. Ελπίζω και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο, διότι φυσικά αναμένω από τους αρχηγούς κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Αφρικής να υιοθετήσουν μια γνήσια διακήρυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την απασχόληση.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, φρονώ ότι θα έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προόδου, εν μέρει επειδή, όπως συμφωνήθηκε με την πορτογαλική Προεδρία, η πρόταση την οποία συζητήσαμε στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας, με το υπουργείο Απασχόλησης και το υπουργείο Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, θα προωθηθεί τώρα στο πρώτο κοινό Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης. Στις αρχές του Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά, θα αναληφθεί απτή πολιτική δράση για την ενοποίηση των διαφόρων συνιστωσών της στρατηγικής μας για τη μετανάστευση: δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στην ασφάλεια, αλλά θα εκτείνεται επίσης στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, οι οποίοι έχουν τεράστια σημασία για όλους τους λόγους που προανέφερα.

Οι συμφωνίες συνεργασίας με χώρες προέλευσης είναι ένα ακόμη ζήτημα. Η Επιτροπή έχει αρχίσει να συνεργάζεται με ορισμένες χώρες σε πειραματική βάση σε αυτόν τον τομέα. Εν συνόψει, έχουμε καταρτίσει στοιχεία ταυτότητας ανά χώρα. Κάθε χώρα είναι διαφορετική από τις άλλες, και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη μεταναστευτική ροή από το Μάλι με τον ίδιο τρόπο που διαχειριζόμαστε την αντίστοιχη ροή μεταναστών από τη Σενεγάλη. Κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Κατόπιν τούτου, προσφέρουμε ευκαιρίες σύναψης εταιρικής σχέσης ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας. Αποκαλούμε αυτό το σύστημα απλώς «πλατφόρμες συνεργασίας». Πρόκειται για συμφωνίες μια πλατφόρμα θεμάτων επί των οποίων πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία: από κοινού καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθόσον η εμπορία ανθρώπων ξεκινά από τη χώρα προέλευσης· εξαλείφοντας έτσι τη διαφθορά που προστατεύει αυτή τη διακίνηση ανθρώπων, αλλά και διαχειριζόμενοι τις ευκαιρίες απασχόλησης παρέχοντας ενημέρωση και προσφέροντας επαγγελματική και γλωσσική κατάρτιση. Έχουμε ανοίξει το πρώτο κέντρο απασχόλησης στο Μπαμάκο, την πρωτεύουσα του Μάλι, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έχουμε επίσης δηλώσει ότι σε αυτό το κέντρο θα προσφέρουμε ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα προγράμματα κατάρτισης. Έχουμε μάλιστα ξεκινήσει να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες. Το Μάλι είναι η πρώτη χώρα που εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον, και έχουμε ήδη αρχίσει την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τη συγκεκριμένη χώρα. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με άλλες χώρες, όπως και όταν μας προσεγγίζουν.

Όσον αφορά το θέμα της ένταξης, επιτρέψτε μου να δηλώσω πολύ σύντομα ότι η ένταξη είναι αναπόσπαστο στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής, και προφανώς το Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις πολιτικές που αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη όσων σέβονται τους κανόνες μας. Τέλος, η παράνομη μετανάστευση αποτελεί επίσης τμήμα της πολιτικής μας στρατηγικής. Γνωρίζω, και εκφράζω την ικανοποίησή μου γι’ αυτό, ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει εγκρίνει την έκθεση του κ. Weber για την ευρωπαϊκή πολιτική επαναπατρισμού. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε στο μέλλον, όμως είναι εξίσου σημαντικό.

Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνεται η αδήλωτη εργασία, η οποία προσελκύει παράνομο εργατικό δυναμικό. Όπως γνωρίζετε, στην Ευρώπη όλο και μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους. Αυτό είναι πηγή πολύ έντονης ανησυχίας. Αρχικά υπήρχε εργασία για πολλούς ανθρώπους –στους τομείς της εποχικής εργασίας, της γεωργίας, του τουρισμού, των δημοσίων έργων– ενώ τώρα παρατηρείται, δυστυχώς, αύξηση της ανεργίας. Τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους που χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους;

Συνεπώς, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε την παράνομη εργασία: πρέπει να τιμωρούμε τους εργοδότες που επωφελούνται από τους παράνομους μετανάστες· πρέπει να εγγυηθούμε μια πολιτική επαναπατρισμού που να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αλλά να είναι συγχρόνως πολύ σαφής και πολύ αυστηρή ως προς τους στόχους μας. Δεν επιτρέπεται να ανεχόμαστε την ανομία και τις επαναλαμβανόμενες παράνομες συμπεριφορές.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Frontex έχει συμβάλει στην απώθηση χιλιάδων παράνομων μεταναστών. Μόνο το εφετινό θέρος έσωσε περισσότερα από 1 200 άτομα τα οποία θα είχαν διαφορετικά χαθεί, όπως και τόσοι άλλοι, και γι’ αυτό οφείλουμε ευγνωμοσύνη στα πληρώματα των πλοίων, των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που μετέχουν σε επιχειρήσεις του Frontex. Εντούτοις, ο Frontex κατάφερε επίσης να μειώσει τη ροή παράνομων μεταναστών στις περιοχές στις οποίες περιπολεί. Έχει υπάρξει, είναι, και θα παραμείνει καίριας σημασίας μέσο στο πλαίσιο αυτής της σφαιρικής προσέγγισης.

Ολοκληρώνω την ομιλία μου, κυρία Πρόεδρε, με την επισήμανση ότι η μετανάστευση θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες, και όχι μόνο τους επόμενους μήνες. Είναι συνεπώς θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι της προσφέρεται μια θαυμάσια ευκαιρία να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο και σε αυτό όπως και σε πολλά άλλα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lilli Gruber, εισηγήτρια. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μετανάστευση δεν είναι ούτε έκτακτη ανάγκη ούτε παροδικό φαινόμενο. Το 2006 υπήρχαν 18,5 εκατομμύρια μετανάστες στην ΕΕ των 27. Τούτο οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως γνωρίζετε: στους πολέμους, τη φτώχεια, τις περιβαλλοντικές καταστροφές και τις αδίστακτες δικτατορίες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες, γι’ αυτό πρέπει να πάψει να είναι αναβλητική και να σχεδιάσει διαρθρωτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης η οποία μας αφορά όλους. Μόνοι μας δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτε!

Πολλά έχουν γίνει για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση, όμως δεν αρκούν. Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης είναι το άνοιγμα νόμιμων διαύλων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος, και γι’ αυτό ο Javier Moreno Sánchez και εγώ αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τις εκθέσεις μας από κοινού.

Οι οικονομίες μας δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς τους μετανάστες εργαζόμενους, και χωρίς τις συνεισφορές τους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των χωρών μας θα είχαν παραλύσει, καθόσον απειλούνται από την κατακόρυφη μείωση της γεννητικότητας. Τα στοιχεία της Eurostat είναι απολύτως σαφή: το 2050 το ένα τρίτο των 490 εκατ. Ευρωπαίων θα έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Το σχέδιο δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή το 2005 ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου καθόσον περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις για το άνοιγμα διαύλων νόμιμης μετανάστευσης με ενιαίο τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο. Προφανώς τα επιμέρους κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των ποσοστώσεων νόμιμων εισόδων.

Από τις πέντε οδηγίες που θα προτείνετε τους επόμενους μήνες, Επίτροπε Frattini, η προτεραιότητά μας είναι η οδηγία που εγγυάται ένα κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο οπωσδήποτε δεν θα είναι απλές, όμως το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υιοθετήσουμε τη συναπόφαση και να καταργήσουμε το δικαίωμα αρνησικυρίας στους κόλπους του Συμβουλίου.

Η έκθεσή μου εγκρίθηκε ομοφώνως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, με την εξαίρεση μίας αρνητικής ψήφου, και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στους συναδέλφους μου που προέρχονται από άλλες ομάδες για τη σθεναρή τους υποστήριξη. Στο κείμενο της έκθεσης ζητούμε να διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ συνεπή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Δεν μπορεί κανείς να νομοθετήσει για θέματα μετανάστευσης χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις της· χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε όργανο προπαγάνδας.

Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό και χωρίς ταμπού. Φρονώ συνεπώς ότι είναι κρίσιμο οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να επιδείξουν μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό αυτού του τόσο ευαίσθητου θέματος. Και οι δύο αυτές ομάδες, όπως γνωρίζετε, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία ένταξης.

Η ένταξη είναι αμφίδρομη διαδικασία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και για τις δύο πλευρές, και η ενεργός συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής είναι απολύτως αναγκαία. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Frattini, όταν αναφέρεστε στην αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα, διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνουν την ίση αμοιβή και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την επανένωση των οικογενειών και τη διασφάλιση στις γυναίκες νομικού καθεστώτος ανεξάρτητου από αυτό του συζύγου τους.

Σχετικά με την οδηγία για τους ιδιαίτερα ειδικευμένους εργαζόμενους, η λεγόμενη «μπλε κάρτα» μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει θαυμάσιο μέσο προσέλκυσης επαγγελματιών τους οποίους χρειάζεται πολύ η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, επιθυμούμε να ενημερωθούμε λίγο περισσότερο σχετικά με αυτή την μπλε κάρτα, κύριε Επίτροπε, δεδομένου ότι σήμερα –όπως υπενθυμίσατε– μόνο 5% των μεταναστών εργαζομένων είναι ιδιαίτερα ειδικευμένοι, έναντι 95% που είναι ανειδίκευτοι.

Η οδηγία για τους εποχικούς εργαζόμενους πρέπει να αντισταθμίσει τα προβλήματα ως προς τα δικαιώματα αυτής της τελευταίας ομάδας εργαζομένων, φρονώ δε ότι στους εποχικούς εργαζόμενους που σέβονται τους κανόνες πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητας πρόσβασης σε άλλες μορφές προσωρινής και μόνιμης μετανάστευσης. Ωστόσο, κύριε Frattini, οι μη δεσμευτικές προτάσεις ή επιλογές, όπως τις αποκαλέσατε, σχετικά με τους ανειδίκευτους μετανάστες και τους μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης δεν είναι άσχημες, πόσο όμως πρέπει να περιμένουμε μέχρις ότου επιτευχθεί η θέσπιση μιας οδηγίας σε αυτόν τον τομέα; Η ερώτησή μου απευθύνεται πρωτίστως στο Συμβούλιο.

Ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου εξαντλήθηκε, κυρίες και κύριοι. Καλούμε τις κυβερνήσεις και το Συμβούλιο να επιδείξουν μεγαλύτερο ρεαλισμό και γενναιότητα. Απαιτείται μια υπεύθυνη πολιτική για την αντιστάθμιση των φόβων και των αβεβαιοτήτων που εμφανίζονται στις ολοένα και πιο ανήσυχες κοινωνίες μας. Δεν υπάρχουν αδιαπέραστα σύνορα και δεν δεχόμαστε εισβολή από μετανάστες! Η μετανάστευση αποτελεί αναγκαιότητα, και αν την διαχειριστούμε συνετά μπορεί να καταστεί πλεονέκτημα για μια κοινωνία πολιτών η οποία σέβεται τη διαφορετικότητα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE), εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κ. Gruber, κυρίες και κύριοι, το να φανταζόμαστε το μέλλον της Ευρώπης και των κοινωνιών μας χωρίς μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίηση είναι εκτός πραγματικότητας. Η μετανάστευση είναι αναγκαία και θετική για τη δημογραφική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική ποικιλομορφία της ΕΕ.

Χρειαζόμαστε νόμιμους μετανάστες εργαζομένους με δικαιώματα και υποχρεώσεις, όχι σκλάβους. Η ανάπτυξη και η επιτυχία μιας πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή καταπολέμηση της άλλης πλευράς του νομίσματος: της παράνομης μετανάστευσης.

Η διαχείριση και ο έλεγχος αυτών των παράνομων μεταναστευτικών ροών υπερβαίνουν την ικανότητα δράσης των μεμονωμένων κρατών μελών, και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι η πιο ευαίσθητη πτυχή της κοινής γενικής μεταναστευτικής πολιτικής που πρέπει να αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι διεθνείς συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή θα αυξήσουν τις παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Οι ροές κινούνται πιο γρήγορα από την πολιτική μας απάντηση, και δεν θα σταματήσουν μόνες τους. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα.

Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε την προσέγγιση της Επιτροπής. Είναι σημαντική για την ανάπτυξη μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής από τα κράτη μέλη βασισμένης στον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε πνεύμα αλληλεγγύης, συνυπευθυνότητας, διαφάνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Καταρχάς, πρέπει να έχουμε ασφαλή χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορα μέσω ολοκληρωμένης παρακολούθησης και ελέγχου, και εδώ ο Frontex και οι δυνάμεις ταχείας επέμβασης (RABIT) είναι ο δρόμος που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε: ο δρόμος προς τη συνυπευθυνότητα και την αλληλεγγύη.

Κυρίες και κύριοι, ο Frontex λειτουργεί. Όπου έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις, έχουν σωθεί ζωές και η παράνομη μετανάστευση έχει μειωθεί σημαντικά. Οι παράνομοι μετανάστες χρειάστηκε να αναζητήσουν άλλες οδούς, όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα στην Ισπανία και στην Ιταλία.

Ωστόσο, ο Frontex είναι ένα νεογέννητο βρέφος, ένα παιδί της ΕΕ που μπορεί να μεγαλώσει και να εκτελέσει τα καθήκοντά του μόνο με υποστήριξη από τους γονείς του, τα κράτη μέλη, από τα οποία ζητούμε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους παρέχοντας τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να θεσπίσουμε, ως αποτρεπτικό μέτρο, μια ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής με πλήρη σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εργαστούμε για την εκπόνηση συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Επιθυμούμε να δούμε μια οδηγία για τις επιστροφές να εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας.

Κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε πολιτικό θάρρος και επιθυμία να αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο δέλεαρ της παράνομης μετανάστευσης: η παράνομη εργασία. Πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και των αδίστακτων επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες. Είναι ένας τομέας με τεράστια κρυφά συμφέροντα και χρηματικά ποσά, και απαιτεί αποφασιστική και ενεργητική απάντηση.

Πρέπει, όπως είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε, να δείξουμε μηδενική ανοχή στην παράνομη εργασία προκειμένου να μειώσουμε την παραοικονομία που δημιουργεί το «φαινόμενο ανοικτού καλέσματος». Η ψυχολογική διάσταση είναι προφανής. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα παράνομης εργασίας στην ΕΕ, υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τη μετανάστευση προς αυτή.

Επίσης θέλουμε να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων μέσω της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα – γυναίκες και παιδιά– και διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Η εξωτερική δράση απαιτεί διάλογο και στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο που ξεκίνησε στις Υπουργικές Διασκέψεις που διεξήχθησαν στο Ραμπάτ και στην Τρίπολη, και στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Βρυξελλών, δίνοντας έμφαση στη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης.

Πρέπει να κάνουμε τη μετανάστευση παράγοντα ανάπτυξης στις χώρες καταγωγής και στις χώρες υποδοχής, και να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τη συνανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις βαθύτερες αιτίες της παράνομης μετανάστευσης.

Πρέπει επίσης να μεγιστοποιήσουμε τον θετικό αντίκτυπο των κεφαλαίων που στέλνουν πίσω οι μετανάστες στην ανάπτυξη των χωρών τους και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες μικροπιστώσεων.

Επιπλέον, πρέπει να έχουμε μια συνεκτική εξωτερική πολιτική για να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα των εμπορικών στόχων και της αναπτυξιακής βοήθειας ούτως ώστε οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους και να μην χρειάζεται να εξάγουν τους υπηκόους τους.

Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να τελειώσω την παρέμβασή μου χωρίς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εισηγητές, με τους οποίους είχα μια στενή θετική συνεργασία, όπως προκύπτει και από την ευρεία συναίνεση που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία, κυρίες και κύριοι· πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και τις διόδους της, αλλά δεν χρειάζεται να καταπολεμήσουμε τους παράνομους μετανάστες, επειδή δεν είναι εγκληματίες: η μετανάστευση δεν είναι ένα έγκλημα. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στον δημαγωγικό ξενοφοβικό λόγο που συνδέει τη μετανάστευση με την ανασφάλεια, το έγκλημα, την τρομοκρατία ή την ανεργία. Κανείς δεν μεταναστεύει από καπρίτσιο: το κάνει πάντα από ανάγκη. Ας δράσουμε για να εξαλείψουμε αυτή την ανάγκη και να τη μετατρέψουμε σε μια προσωπική επιλογή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE), Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ τη Lilli Gruber και τον Javier Moreno Sánchez για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και τη συνεργασία που είχαμε μαζί για τη σύνταξη των δύο εκθέσεων.

Πάγια θέση της Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υιοθέτηση μιας γνήσιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής από τα 27 κράτη μέλη. Η μετανάστευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και, δεδομένου του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η νόμιμη μετανάστευση είναι πλέον μέρος της λύσης πολλών προβλημάτων της Ευρώπης και όχι ένα ακόμη πρόβλημα.

Η ευκαιρία διεκπεραίωσης γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ανάπτυξης μας έδωσε τη δυνατότητα, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κατοχυρώσουμε ίσα δικαιώματα για τα δύο φύλα, προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως των γυναικών και των παιδιών των μεταναστών, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης και γλωσσικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων μεταναστών.

Επίσης, έχει ληφθεί υπόψη η διαρροή εγκεφάλων από περιοχές του κόσμου, όπως οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες ζητούν έντονα ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της υγείας και πάσχουν κάθε φορά που ένας γιατρός εγκαταλείπει τη χώρα του για να αναζητήσει καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον σκοπό αυτό, καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της κυκλικής μετανάστευσης, έτσι ώστε οι μετανάστες να έχουν τη δυνατότητα επαναπατρισμού μετά από ένα χρονικό διάστημα και, με τον τρόπο αυτό, να μεταφέρουν στη χώρα τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης είναι απαραίτητο η Επιτροπή να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο που θα καλύπτει τον όρο «κυκλική μετανάστευση». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, κύριο Franco Frattini, για την ευαισθησία που έχει επιδείξει στο θέμα της μετανάστευσης τα τελευταία δύο χρόνια και για τη συνέχεια των προσπαθειών του προκειμένου τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μία κοινή μεταναστευτική πολιτική.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας έχω υπογραμμίσει τη σημασία της εξέτασης των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πτυχών σε σχέση με τη μετανάστευση. Αυτοί οι παράγοντες έχουν μια ζωτική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Είναι επίσης σημαντικό να διευκολυνθεί η ένταξη αυτών των ανθρώπων στις χώρες υποδοχής, μειώνοντας επομένως την αμοιβαία δυσπιστία.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, έχω προτείνει τη θέσπιση πολιτικών για την πρόσβαση και την ένταξη των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, με αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες.

Προκειμένου να αποτρέψουμε τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού, έχουμε εστιάσει στην πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την πρόσληψη τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε χώρες όπου η μετανάστευση ειδικευμένων επαγγελματιών θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή στη σημασία και ευθύνη των μέσων ενημέρωσης όταν μεταδίδουν πληροφορίες τόσο στις χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες υποδοχής, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μιας προκατειλημμένης εικόνας του φαινομένου της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE), Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. – Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων λυπάται που τόσο στην ανακοίνωση για το σχέδιο στρατηγικής για τη νόμιμη μετανάστευση όσο και στο κείμενο που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα ελάχιστα αναφέρεται το πρόβλημα της ισότητας των γυναικών.

Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου με αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε στον συντονισμό των πολιτικών για τη νόμιμη μετανάστευση να προασπίζεται ειδικά το δικαίωμα των γυναικών μεταναστριών που υφίστανται διπλή διάκριση, και να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση η οποία προωθεί τα δίκτυα των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης των ευάλωτων συνανθρώπων, των γυναικών και των παιδιών.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της σφαιρικής προσέγγισης των πολιτικών της νόμιμης μετανάστευσης που περιλαμβάνουν μέτρα ένταξης με αμφίδρομη δράση τόσο για την ενίσχυση αποδοχής από τις κοινωνίες υποδοχής όσο και ενίσχυση της βούλησης των μεταναστριών και μεταναστών να ενταχθούν.

Σ’ αυτό βοηθούν πολύ οι γυναίκες και οι οικογένειές τους η συνένωση των οποίων πρέπει να διευκολύνεται με ανεξάρτητο καθεστώς. Πρέπει να καταπολεμούνται οι διακρίσεις της κοινότητας καταγωγής, οι ακρωτηριασμοί, οι καταναγκαστικοί γάμοι, η πολυγαμία, τα εγκλήματα τιμής, η κάθε μορφής βία και να ενισχύεται η νόμιμη αξιοποίηση των προσόντων των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Frattini, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι πολιτικό ζήτημα ιδιαίτερης σπουδαιότητας διότι συχνά αφορά ανθρώπινα δράματα. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αντιλαμβάνεται τον σοβαρό χαρακτήρα αυτής της συζήτησης και τη σκέψη μας απασχολούν οι εκατοντάδες ζωές που χάνονται επειδή τα θύματα ονειρεύονταν να ζήσουν στην Ευρώπη. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας όταν σχεδιάζουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική.

Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για το έργο τους και τον Επίτροπο Frattini για την προθυμία και την πολιτική αποφασιστικότητα που επέδειξε. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελέγξουμε την εισροή μεταναστών. Διακυβεύονται η συνοχή της κοινωνίας μας, η ικανότητά μας να δεχόμαστε μετανάστες και η αποφασιστικότητά μας να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία. Για τη διαχείριση της μετανάστευσης είναι επιβεβλημένο να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που να στηρίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στον πραγματισμό και σε ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Κυρίες και κύριοι, κατά τη συζήτηση του θέματος της μετανάστευσης είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ των αιτούντων άσυλο, των προσωρινών προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών, οι τελευταίοι εκ των οποίων είναι και οι συντριπτικά πιο πολυάριθμοι. Στο εσωτερικό αυτής της κατηγορίας πρέπει επίσης να διακρίνουμε μεταξύ της παράνομης μετανάστευσης, που είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της νόμιμης μετανάστευσης, η οποία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Τασσόμαστε υπέρ αυστηρών μέτρων ως προς την παράνομη μετανάστευση. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της και να καταπολεμήσει τη μάστιγα των μαφιόζικων συμμοριών που εμπορεύονται την ανθρώπινη δυστυχία. Αναγνωρίζουμε ότι έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό πρόοδος, όπως η δημιουργία του οργανισμού Frontex, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, καθώς και η συγκρότηση των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα για την αστυνόμευση των παραμεθόριων περιοχών. Εντούτοις, όλα αυτά είναι πολύ ανεπαρκή, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό, το υλικό και οι οικονομικοί πόροι που χρησιμοποιούνται παραμένουν ανεπαρκείς. Ετοιμαζόμαστε τώρα να παράσχουμε σε αυτά τα όργανα τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται. Εντούτοις, αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, τα κράτη μέλη που δρουν ως φύλακες των εξωτερικών μας συνόρων πρέπει να λειτουργούν χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα. Έχει ζωτική σημασία να καταρτίσουμε ένα γνήσιο κοινοτικό πρωτόκολλο για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύστημα παρακολούθησης.

Τα κράτη μέλη μας δεν αντιμετωπίζουν όλα τα ίδια προβλήματα όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να διακρίνουμε μεταξύ των κρατών τα οποία λειτουργούν ως φύλακες των συνόρων μας και των υπολοίπων κρατών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες που βρίσκονται στα νότια και τα ανατολικά της Ένωσης είναι τεράστιες. Στον τομέα αυτόν η αλληλεγγύη πρέπει να εφαρμοστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να χρησιμοποιηθούν τα αναγκαία τεχνικά, επιμελητειακά και χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των κρατών μελών πρώτης γραμμής τα οποία αντιμετωπίζουν μαζικά κύματα παράνομης μετανάστευσης. Ενώ η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης απαιτεί τη λήψη μέτρων στα εξωτερικά μας σύνορα, απαιτεί επίσης την καταβολή προσπαθειών στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί τα 10 έως 15 εκατ. άτομα διαμένουν σήμερα παρανόμως στο έδαφός μας.

Αν η βασική κατευθυντήρια γραμμή των δημοκρατιών μας είναι η ισότητα έναντι του νόμου, επιβάλλεται να υιοθετήσουμε μια πολιτική η οποία θα προβλέπει τη συστηματική επιστροφή των προσώπων που έχουν εισέλθει παρανόμως στην ΕΕ στις χώρες προέλευσής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει την επιστροφή των παράνομων μεταναστών κατά τρόπο που να διασφαλίζει τον αυστηρότερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να αποτελεί καταφύγιο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους προκειμένου να αποφύγουν τις εις βάρος τους διώξεις και γι’ αυτό τασσόμαστε κατά της μαζικής νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών. Τέτοια εγχειρήματα όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά δημιουργούν στους παράνομους μετανάστες και σε όσους επιδιώκουν να εισέλθουν στην ΕΕ την ψευδαίσθηση ότι θα εξασφαλίσουν αργά ή γρήγορα τη νομιμοποίησή τους. Το μόνο που προσφέρουν τέτοιες αμνηστεύσεις είναι να διαιωνίζουν τη δραστηριότητα των εγκληματικών συμμοριών οι οποίες ασχολούνται με την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Χαιρετίζουμε θερμά την πρόταση της Επιτροπής να τιμωρούνται οι εργοδότες που προσλαμβάνουν παράνομους μετανάστες.

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, η πολιτική μας ομάδα πιστεύει ότι η αποδεδειγμένη προσήλωση της χώρας προέλευσης στον στόχο του ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να καταστεί προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις μας με τρίτες χώρες. Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης είναι ευθύνη των κρατών μελών, και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, αν επιθυμούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να συντονίζουμε τις προσπάθειές μας πιο αποτελεσματικά στο επίπεδο της ΕΕ των 27. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις δυνατότητες θέσπισης μιας κοινής διαδικασίας υποδοχής η οποία θα επιτρέπει σε ιδιαίτερα ειδικευμένους εργαζόμενους και σε άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η πρόταση για μια ευρωπαϊκή «μπλε κάρτα» πρέπει να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και συζήτησης, όπως και η ιδέα ενός προγράμματος κυκλικής μετανάστευσης για ανειδίκευτους εργάτες.

Κυρίες και κύριοι, η μετανάστευση εξαρτάται από τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ μιας κοινωνίας η οποία είναι συνεκτική, ισχυρή και ανοικτή σε άλλους, αφενός, και του σεβασμού του κράτους δικαίου, αφετέρου. Δεν επιδιώκουμε επ’ ουδενί να κλείσουμε τις πόρτες μας, θέλουμε απεναντίας να διασφαλίσουμε την κατάλληλη υποδοχή και ενσωμάτωση των υποψηφίων μεταναστών στην κοινωνία μας, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου παρακαλώ να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τις εκθέσεις τους, οι οποίες είναι πολύ αξιόλογες και απολύτως εύστοχες.

Θέλω να ξεκινήσω με μια εικόνα η οποία έχει εντυπωθεί στο μυαλό όλων μας τους τελευταίους μήνες: τη φωτογραφία των 40 επιζώντων ναυαγών που έμεναν προσκολλημένοι για δύο μερόνυχτα σε ένα δίχτυ αλιείας τόνου στη μέση της Μεσογείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διάσωση των αλιευμάτων φαίνεται ότι ήταν πιο σημαντική από τη διάσωση των ζωών αυτών των απελπισμένων ανθρώπων: δεν τους ανέβασαν στο αλιευτικό σκάφος που τους εντόπισε στην περιοχή. Αυτό το αναφέρω επειδή, όπως μας υπενθύμισε ο κ. Επίτροπος, στο θέμα της μετανάστευσης χρειαζόμαστε μια σφαιρική αλλά διαφοροποιημένη προσέγγιση. Πρέπει να είναι μια προσέγγιση που θα συνδυάζει την ισορροπία, την αλληλεγγύη και –όπως επεσήμανε η κ. Gruber– στην απουσία ταμπού.

Η μετανάστευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως θέμα ασφάλειας. Είναι μια αναγκαία πρόκληση για την Ευρώπη· είναι μια πτυχή της ένταξης και της κοινωνικής ανάπτυξης στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Ο Επίτροπος Frattini ανέφερε ότι η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο· επ’ αυτού συμφωνούμε. Η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις διάφορες συνιστώσες αυτού του πολυσύνθετου του θέματος.

Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μου απομένουν, θέλω να υπογραμμίσω τις τρεις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στις δύο αυτές εκθέσεις. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανάσχεσης της παράνομης μετανάστευσης είναι το άνοιγμα διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, στον βαθμό που οι μετανάστες και οι χώρες που τους δέχονται έχουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ως προς το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, θέλω να επισημάνω ότι η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να καθιερωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύει για όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο για όσα έχουν σύνορα προς τη Μεσόγειο. Συγχρόνως, όπως επεσήμαναν ήδη πολλοί από τους συναδέλφους μου, πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση διαμορφώνοντας στις χώρες προέλευσης συνθήκες οι οποίες αμβλύνουν τις αιτίες της βαθιάς απελπισίας από την οποία προσπαθούν να ξεφύγουν οι άνθρωποι αυτοί: τις βαθύτερες αιτίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Frattini.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθεί να είναι ένα αναγκαίο σημείο αναφοράς των πολιτικών μας. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα είναι ισχυρή και ουσιαστική μόνον εάν εμποδίσουμε την Ευρώπη να κλείσει τις πόρτες της στους μετανάστες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τίποτα δεν μπορεί να καταδείξει καλύτερα την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική από την περίπτωση των τυνήσιων ψαράδων. Όλες οι πτυχές του τραγικού αυτού περιστατικού –από τους μετανάστες σε φουσκωτές λέμβους στα ανοιχτά του πελάγους, μέχρι τους μεταφορείς λαθρομεταναστών που τους έβαλαν σε αυτές και τις αρχές που φυλάκισαν τους σωτήρες τους– μαρτυρούν την αποτυχία της προσέγγισης που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη στο θέμα της μετανάστευσης.

Κάθε φορά που προέκυπταν παρόμοιες ανθρώπινες τραγωδίες, στη διάρκεια μιας δεκαετίας απελπιστικής αδράνειας, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες έθεταν το απλό ερώτημα: Πόσοι άνθρωποι χρειάζεται να χάσουν τη ζωή τους, προτού να αντιληφθούν οι κυβερνήσεις ότι το να κλείνουν τις πύλες του «Φρουρίου Ευρώπη» δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός; Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι τόσο προς το δικό μας συμφέρον όσο και προς το συμφέρον όλων όσων πασχίζουν να εισέλθουν στο έδαφός μας ή είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν στην προσπάθειά τους αυτή. Καθώς ο λαϊκισμός έχει γεννήσει μια πολιτική ριζωμένη στον φόβο, είναι καιρός να εξετάσουμε τα πραγματικά στοιχεία που διαμορφώνουν την κατάσταση.

Στοιχείο πρώτο: Τα επόμενα 20 χρόνια, η Ευρώπη θα χάσει 20 εκατομμύρια εργαζομένους – εργαζομένους οι οποίοι στελεχώνουν τη βιομηχανία υπηρεσιών μας και οι φόροι των οποίων χρηματοδοτούν υπηρεσίες για τους πολίτες μας.

Στοιχείο δεύτερο: Οι εθνικές κυβερνήσεις θέτουν φραγμούς στους ανθρώπους που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να συναγωνιστεί –για την ακρίβεια, να επιβιώσει– στην εξοντωτική παγκόσμια αγορά. Ογδόντα πέντε τοις εκατό των καλύτερων διανοιών καταφεύγουν στην Αμερική και την Αυστραλία, απωθούμενοι από τη γραφειοκρατία μας, τη δυστροπία μας και τους φραγμούς που θέτουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Στοιχείο τρίτο: Από όσους μετανάστες φτάνουν στην Ευρώπη, μόνον οι 3 στους 20 αποτελούν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· οι περισσότεροι είναι ανειδίκευτοι, απελπισμένοι και απόκληροι. Οι προτάσεις του Επιτρόπου Frattini αντιμετωπίζουν το ήμισυ του προβλήματος, καθώς εκκινούν από τις ιδέες της κ. Hennis-Plasschaert για μια ευρωπαϊκή πράσινη κάρτα για την κάλυψη των κενών όσον αφορά το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό όμως το σχέδιο της «μπλε κάρτας» του παρουσιάζει το ίδιο ορισμένα κενά: δεν γίνεται μνεία, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους που χρειαζόμαστε στους τομείς της εστίασης, της περίθαλψης ή του τουρισμού. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις εάν συνοδευόταν από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, ωστόσο δεν συμβάλλει αρκετά στην αντιμετώπιση της πρόκλησης των λαθρομεταναστών στα νότια σύνορά μας.

Ας μην απατώμεθα: οι βολικοί υπολογισμοί της Επιτροπής, σύμφωνα με τους οποίους μπορούμε να επιλέγουμε μόνον τους καλύτερους και να αποφεύγουμε τους υπολοίπους, δεν θα τελεσφορήσουν. Ωθούμενοι από την ανέχεια, την πείνα, την εξαθλίωση και τον πόλεμο, άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να διασχίζουν τη Μεσόγειο, είτε ανταποκρίνονται στα κριτήριά μας είτε όχι. Γιατί; Διότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας υποτιμούν τα προϊόντα τους και λεηλατούν τους φυσικούς τους πόρους.

Βεβαίως και πρέπει να περιπολούμε τα σύνορα της Ευρώπης. Η έκθεση Moreno Sánchez δικαίως απαιτεί να διατεθούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων ο προϋπολογισμός, το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για το έργο του – μολονότι η εξαίρεση του Γιβραλτάρ από τον Οργανισμό, σαν να αφήνουμε μια τρύπα στον φράχτη, είναι πραγματικά ακατανόητη. Πλέον μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μόνο μια συνολική πολιτική της ΕΕ που να τιμωρεί τους μεταφορείς λαθρομεταναστών, να παρέχει νόμιμους διαύλους και να γεννά ελπίδα όπου επικρατεί απελπισία, μπορεί να αντιστρέψει την κυρίαρχη τάση.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μόνο μία επιλογή ως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες: είτε δεχόμαστε τα αγαθά τους είτε δεχόμαστε τους ανθρώπους τους. Εάν επιθυμούμε να εισέρχονται λιγότεροι, τότε πρέπει να τις βοηθήσουμε περισσότερο στο εσωτερικό τους, όπως αναφέρεται ορθώς στην έκθεση της κ. Gruber. Γι’ αυτό η πορτογαλική Προεδρία οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση των ευρωπαϊκών δασμών στα γεωργικά προϊόντα και να οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση την Ντόχα, η δε Επιτροπή οφείλει να σχεδιάσει μια γενναιόδωρη ημερήσια διάταξη για την Αφρική, συνδέοντας τα χρήματα και το άνοιγμα της αγοράς με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να προσφερθεί στους ανθρώπους αυτούς η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στην πατρίδα τους.

Κύριε Lobo Antunes, κύριε Frattini, πραγματοποιήστε την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου στον χώρο υποδοχής των μεταναστών της νήσου Έλλις της Νέας Υόρκης. Διδαχθείτε από την ιστορία της μετανάστευσής μας προς τα δυτικά καθώς σχεδιάζετε τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής τον Δεκέμβριο. Η μετανάστευση δεν θα εκλείψει: την προκαλεί το ξέφρενο μείγμα απελπισίας και ελπίδας, ακολουθεί τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, όμως έχει τη δυνατότητα, εάν τύχει κατάλληλης διαχείρισης, να εμπλουτίσει και να ζωογονήσει την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ήδη διάφορες οδηγίες για τη νόμιμη μετανάστευση, ενώ αναμένεται να προταθούν και άλλες, όμως το πραγματικό ανεπίλυτο πρόβλημα παραμένει η πρόληψη της παράνομης και μη ελεγχόμενης μετανάστευσης, καθώς και ο σαφής ορισμός και η διασφάλιση του σεβασμού των νόμων και των κανόνων που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ: αυτή είναι μια ζωτικής σημασίας προϋπόθεση της πολιτισμένης συνύπαρξης.

Είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο Frattini για τις προτάσεις που μας υπέβαλε. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει σοβαρό, στον βαθμό που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις –και αναφέρομαι σε δικαστικές υποθέσεις στη Γερμανία και την Ιταλία– σύμφωνα με τις οποίες οι γονείς ενός κοριτσιού το οποίο περιορίζουν στο σπίτι τους δεν μπορούν να διωχθούν, ή η αίτηση διαζυγίου μιας γυναίκας η οποία έχει επανειλημμένα ξυλοκοπηθεί από τον σύζυγό της δεν μπορεί να εξεταστεί διότι, σύμφωνα με τους δικαστές που εξέτασαν τις αντίστοιχες υποθέσεις, η συμπεριφορά αυτή είναι σύμφωνη με τα έθιμα και τις πρακτικές στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Όλα αυτά είναι επίσης σοβαρά ενόψει του σχεδίου μεταρρυθμιστικής Συνθήκης: προβλέπει μεν μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, όμως αυτή θα καθυστερήσει πολύ να θεσπιστεί, ενώ για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση χρειαζόμαστε αμέσως μια κοινή πολιτική.

Τον Φεβρουάριο του 2004 συνέταξα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τον οργανισμό Frontex, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2004 και τέθηκε σε λειτουργία από το 2005, όμως συνεχίζει να μην διαθέτει επαρκείς πόρους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εποπτεία όχι μόνο των επισήμων συνόρων αλλά και των πραγματικών συνόρων μας, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη εποπτεία χρειάζεται στα σύνορα των χωρών μας. Για να οικοδομήσουμε μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς ανοικτές ή συγκαλυμμένες συγκρούσεις, οι κίνδυνοι των οποίων είναι προφανείς –όπως ο κίνδυνος στρέβλωσης της ταυτότητάς μας καθώς και της ταυτότητας των άλλων– χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική καταπολέμησης των παράνομων συμπεριφορών. Καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην εντείνουν απλώς τους ελέγχους των συνόρων της ΕΕ, αλλά και να θεσπίσουν εναρμονισμένη νομοθεσία για την ταχεία και αποφασιστική τιμωρία των διακινητών ανθρωπίνων όντων, αλλά και να προαγάγουν καλύτερες συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ατομικής αξιοπρέπειας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αδύναμες πολιτικές οι οποίες ενθαρρύνουν την απειλή της τρομοκρατίας και της κοινωνικής δυσφορίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επισημαίνουμε ότι η απουσία κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για το δικαίωμα ασύλου οξύνει την κατάσταση, όμως δεν βλέπουμε να αναπτύσσουν οι πολιτικές ομάδες ιδιαίτερη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τους δύο εισηγητές μας, που αναγνώρισαν επιτέλους τη συνθετότητα των ζητημάτων και την ανάγκη για μια συνεπή προσέγγιση. Γνωρίζουμε ότι η μετανάστευση αποτελεί έκφανση της ζωής, γνωρίζουμε ότι αποτελεί κίνητρο ανάπτυξης και γνωρίζουμε ότι πολλοί υπήκοοι της ΕΕ θέλουν επίσης να μπορούν να κερδίσουν, να μάθουν ή να επιδιώξουν κάτι καλύτερο, όπως και οι άνθρωποι που έρχονται από την υποσαχάρια Αφρική.

Χαιρετίζουμε το κίνημα για ισότητα δικαιωμάτων για όλες τις ομάδες μεταναστών στην Ευρώπη, διότι μας προβληματίζει πλέον το γεγονός ότι η τομεακή προσέγγιση του θέματος ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, κατά την έννοια ότι μπορεί να ισχύουν διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων.

Ενδιαφερόμαστε όμως εξίσου να καταλήξουμε σε ένα καθεστώς για τα άτομα που δεν μπορούν επί του παρόντος να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους λόγω συγκρούσεων και έχουν καταστεί ως εκ τούτου πάμπτωχοι, συχνά στους δρόμους μας.

Επίσης, χαιρετίζουμε την έκκληση για περισσότερη ειλικρίνεια από τα κράτη μέλη ως προς την ανάγκη ύπαρξης μεταναστών εργαζομένων στις σημερινές μας οικονομίες. Η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει την αύξηση της μετανάστευσης, συμφωνώ δε απολύτως με όσους συναδέλφους έθιξαν την ανάγκη να μεταβάλουμε τους κανονισμούς μας στο εμπόριο. Όπως μάλιστα ακούσαμε, αν παίρνουμε τα ψάρια τους, πρέπει να πάρουμε και τους ψαράδες τους. Εν προκειμένω δε, καλώ αυτούς τους συναδέλφους να μην χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα δεινά ορισμένων μεταναστών – και να μην υπερψηφίζουν αλιευτικές συμφωνίες στο παρόν Σώμα, ούτε να υπερψηφίζουν κανόνες εμπορίου οι οποίοι είναι καταστροφικοί για τις οικονομίες τρίτων χωρών.

Ορθώς επίσης εξετάζουμε στη σημερινή συζήτηση την ανεργία σε σχέση με την ισότητα δικαιωμάτων και αμοιβών, καθώς και τις κατάλληλες επιθεωρήσεις, οι οποίες ωφελούν όλους τους εργαζομένους που πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Εάν ενδιαφερόμαστε για τη διαρροή εγκεφάλων, πρέπει επίσης να εξετάσουμε μέτρα συγκράτησης των δικών μας ειδικευμένων εργαζομένων. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τις δεξιότητες όσων διακινούμενων εργαζομένων έρχονται στις χώρες μας, το δε EQUAL μας έχει προσφέρει μερικά θαυμάσια σχετικά παραδείγματα, τα οποία δεν πρέπει να παραβλέψουμε.

Αν μάλιστα επιθυμούμε να προσελκύσουμε άτομα υψηλής ειδίκευσης, δεν αρκεί απλώς να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία· πρέπει συγχρόνως να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, που επίσης αποτρέπουν άτομα υψηλής ειδίκευσης από το να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος Frattini μας μίλησε σήμερα πρώτα για τη νόμιμη μετανάστευση και μετά για την παράτυπη μετανάστευση. Αν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούσαν αυτή τη λογική, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί του· δυστυχώς, όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές της ΕΕ χρησιμοποιούν πρωτίστως διατυπώσεις όπως άρνηση εισόδου, εγκληματικότητα των μεταναστών, καταστολή, το φάσμα της εισβολής· τώρα, επιτέλους, αρχίζουμε να μιλάμε για πολιτικές εισόδου. Συνεπώς, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο ότι μια πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση είναι κρίσιμη για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, για την αποφυγή της διά θαλάσσης προσπάθειας εισόδου στην Ευρώπη από επίδοξους μετανάστες, και προκειμένου να πάψει η Μεσόγειος να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ανοικτό νεκροταφείο. Πρέπει, όμως, να είμαστε επίσης λογικοί. Ως εκ τούτου, προτού προτείνουμε πολιτικές για την άρνηση εισόδου, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα διευρύνουμε τους διαύλους νόμιμης εισόδου και πώς θα ανταποκριθούμε στη δημογραφική πρόκληση.

Δεν κατάλαβα πραγματικά σε τι αναφερόταν σήμερα ο κ. Frattini, για το αν αναφερόταν σε διαρροές στον Τύπο. Στην πραγματικότητα, η πρόβλεψη για 20 εκατ. μετανάστες έως το 2030 έχει γίνει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράσινη βίβλο της, όπου εξηγείται ότι η δημογραφική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοια ώστε θα χρειαστούμε 20 εκατ. μετανάστες έως το 2030. Εντούτοις, 20 εκατ. μετανάστες δεν σημαίνει και 20 εκατ. ειδικευμένοι μετανάστες. Κινούμαστε ανάποδα: πρώτα εφαρμόζουμε πολιτικές για την άρνηση εισόδου, έπειτα αποφασίζουμε πώς θα προσελκύσουμε ειδικευμένους μετανάστες και, τέλος, ασχολούμαστε με το μείζον πρόβλημα του τι θα κάνουμε για όλους τους υπόλοιπους.

Φρονώ ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και να τις αναλύσουμε. Πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τι είδους πολιτική θέλουμε να υιοθετήσουμε σχετικά με την άρνηση εισόδου. Και μόνη η εξέταση του ενδεχόμενου επιβολής διοικητικής κράτησης 18 μηνών αποτελεί, νομίζω, έγκλημα και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρέπει να εξετάσουμε επίσης το έργο του Frontex. Εφέτος δαπανήσαμε 45 εκατ. ευρώ· ο Frontex διαθέτει προσωπικό 90 ατόμων και πραγματοποίησε τέσσερις θαλάσσιες αποστολές αυτό το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την πολιτική που εφαρμόζει ο Frontex. Η πολιτική του έχει δώσει στην άρνηση εισόδου προτεραιότητα έναντι της διάσωσης ανθρώπινων ζωών.

Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με αυτή την επισήμανση: η σωτηρία ανθρώπινων ζωών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Μετά από αίτημα του προέδρου της Ομάδας μας και άλλων, η Επιτροπή επρόκειτο να μας παρουσιάσει σήμερα την υπόθεση των επτά τυνησίων αλιέων που παραμένουν φυλακισμένοι στην Ιταλία επειδή έσωσαν 44 μετανάστες. Ευελπιστώ ότι ο Επίτροπος Frattini θα μπορέσει να μας διαφωτίσει για την υπόθεση αυτή, η οποία συνάδει με τη λογική της ποινικοποίησης της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο καημένος ο κ. Frattini είναι ακόμη χαμένος στον λαβύρινθο του Hampton Court καθώς παρακολουθούμε την ΕΕ να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τη δημοκρατία. Ας συγκρίνουμε την κατάστασή μας –δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά– με την Ελβετία.

Στην Ελβετία γνωρίζουν ότι η γνώση των ντόπιων αποτελεί το κλειδί της μεταναστευτικής πολιτικής. Η ΕΕ επιδιώκει να συγκεντρώσει τον έλεγχο της μετανάστευσης σε επίπεδο ανώτερο των εθνικών κυβερνήσεων. Οι Ελβετοί, τουναντίον, τον εκχωρούν προς τα κάτω, όποτε είναι δυνατόν, στο επίπεδο των καντονιών τους. Στην Ελβετία, το ετήσιο ποσοστό μεταναστών αποφασίζεται εν μέρει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και εν μέρει από τα καντόνια. Εκεί έχουν απορριφθεί προτάσεις για μια ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης.

Τα ελβετικά καντόνια και η μακρά τους παράδοση άμεσης δημοκρατίας αποτέλεσαν τα ιστορικά κίνητρα μιας μεταναστευτικής πολιτικής που λειτουργεί προς όφελος της εθνικής οικονομίας και διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην ελβετική κοινωνία. Όπως δηλώνει ο καθηγητής Windisch του Πανεπιστημίου της Γενεύης στο ενημερωτικό δελτίο του Γαλλικού Ιδρύματος Πολιτικής Καινοτομίας, τον Απρίλιο του 2006, η ελβετική άμεση δημοκρατία κλήθηκε –ανοικτά και από πολύ νωρίς– να χειριστεί τα ζητήματα της μετανάστευσης και της ένταξης μέσω –Θεός φυλάξοι!– δημοψηφισμάτων και της λαϊκής πρωτοβουλίας. Και προσθέτει: «Σε αντίθεση με εξαιρετικά συγκεντρωτικές χώρες, όπως η Γαλλία, ο διάλογος διεξήχθη τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καντονίων και κοινοτήτων, με αξιώσεις για λύσεις κοινοτικές, ενώ περιελάμβανε πρωτοβουλίες όπως η σύσταση γραφείου μετανάστευσης σε κάθε καντόνι και η γεωγραφική διασπορά των άρτι αφιχθέντων.»

Το δίδαγμα για όσους από εμάς, οι οποίοι, αντίθετα με τους Ελβετούς, δεν είχαμε την τύχη να παραμείνουμε εκτός ΕΕ είναι το εξής: Η μεταναστευτική πολιτική λειτουργεί στην Ελβετία διότι αποφασίζεται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες όσο και με τις εθνικές και διότι οι τοπικές κοινωνίες, και όχι μια απρόσωπη, συγκεντρωτική γραφειοκρατία, είναι υπεύθυνες για την ένταξη των μεταναστών στη βάση των αναγκών αυτών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον βαθμό που εξακολουθεί να υπόκειται προσωρινά στην ΕΕ, η μεταναστευτική πολιτική απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από αυτή την πηγή τοπικής γνώσης, εμείς δε στο Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου επισημάναμε πολύ εγκαίρως τις ατέλειες της εν λόγω προσέγγισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για το εξαίρετο έργο τους. Η προαγωγή και η ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης είναι η μόνη εφαρμόσιμη λύση, όχι μόνο για την καταπολέμηση της εγκληματικής συμπεριφοράς που συνδέεται με τις μεταναστευτικές ροές αλλά και για την προστασία και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως και όλοι οι άλλοι ευρωπαίοι πολίτες, οι μετανάστες πρέπει να ενσωματώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες κοινότητες και πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Προ ενός έτους εισηγήθηκα την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Όπως και τότε, θέλω και τώρα να υπογραμμίσω την ανάγκη να διαθέσει η Ευρώπη επαρκείς πόρους για την εξασφάλιση της δημιουργίας αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής, της κατάρτισης του προσωπικού μας, της πρόσβασης των αλλοδαπών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, της επιβολής αυστηρών ποινών σε όσους εκμεταλλεύονται την παράνομη μετανάστευση και, πάνω από όλα, της πλήρους συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Τώρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Frontex, πρέπει να αποκτήσει επαρκείς πόρους και να συμμετάσχουν σε αυτόν γειτονικές χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τα μεταναστευτικά ρεύματα με όσο το δυνατόν πιο ενεργό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Ναι, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη είχα μερικά προβλήματα με τη διερμηνεία, και επίσης, αν μου δώσετε μερικά δευτερόλεπτα, θέλω απλώς να πω ότι…

(Ο ομιλητής ομιλεί στα βασκικά)

Ζητώ συγγνώμη: ήθελα απλώς να προσθέσω λίγα λόγια στη βασκική γλώσσα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών καθώς, όπως έχει αναφερθεί ήδη σε αυτή τη συζήτηση, δεν είμαστε εγκληματίες· απλώς θέλουμε να μιλάμε στη γλώσσα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οφείλω να αποδώσω εύσημα στον Αντιπρόεδρο Frattini και να τον ευχαριστήσω διότι παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης το οποίο μας προσφέρει τουλάχιστον μια σημαντική βάση για τη συζήτηση και την αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης στο μέλλον.

Ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης, φρονώ ότι είναι ένα ισορροπημένο κείμενο, ως αποτέλεσμα χρήσιμων διαπραγματεύσεων και σημαντικών συμβιβαστικών τροπολογιών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε την ευρεία μας στήριξη στο κείμενο αυτό και, ως εκ τούτου, ως Κοινοβούλιο, να υποστηρίξουμε το μελλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό. Υπογραμμίζω ότι η θέση της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ συνεισέφερε την αναγκαία ισορροπία και ουσία κατά την κατάρτιση της υπό εξέταση έκθεσης.

Τα κεντρικά στοιχεία της στάσης που πάντα τηρούσε η Ομάδα μας έναντι του φαινομένου της μετανάστευσης έχουν επιβεβαιωθεί. Μεταξύ αυτών των συγκεκριμένων στοιχείων, υπενθυμίζω την προσήλωσή μας στη λήψη αυστηρών, αποφασιστικών μέτρων καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, στην υποστήριξη της στενής σύνδεσης μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης, και στην αναζήτηση περισσότερων μηχανισμών διαλόγου και ένταξης των μεταναστών.

Η έκθεση αυτή μπορεί αναμφίβολα να περιγραφεί ως ευρωπαϊκή έκθεση, και όχι μόνο για λόγους εντυπωσιασμού, καθόσον προσεγγίζει το φαινόμενο της μετανάστευσης ως κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού, τόσο ως προς τις θετικές όσο και ως προς τις αρνητικές του πτυχές, από όλους τους ευρωπαίους εταίρους. Όλοι πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη και ως εκ τούτου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τον ίδιο βαθμό προσοχής και αποφασιστικότητας, ακόμη και όταν έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ορισμένες χώρες παρά σε άλλες. Ανεξάρτητα από το εάν ένα σκάφος που μεταφέρει παράνομους μετανάστες ναυαγεί στα ανοικτά της Σικελίας ή των Καναρίων Νήσων ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό πρόβλημα.

Μια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον συντονισμό της αντιμετώπισης του φαινομένου της μετανάστευσης είναι τουλάχιστον αναγκαία. Η έκθεση αυτή μας βοηθά να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας αυτή την πεποίθηση, εκφράζοντας συγχρόνως πλήρη σεβασμό για την εθνική αρμοδιότητα ως προς τις ποσοτικές πτυχές και τις ροές μεταναστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους.

Η μετανάστευση δεν είναι νέο φαινόμενο, όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλά αυτό που είναι νέο είναι η τεράστια αύξησή της τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται στα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες πλήττονται από τη φτώχεια.

Επομένως πιστεύω ότι η κύρια πρόκληση τώρα είναι να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές, να διαρθρωθούν σύμφωνα με τις αληθινές ανάγκες, και να διασφαλιστούν υψηλότερα επίπεδα ένταξης αυτών των ανθρώπων στις χώρες υποδοχής, καθώς και να ενισχυθεί ο έλεγχος στα σύνορά μας, με πολιτικές που προβλέπουν τον επαναπατρισμό στις χώρες καταγωγής.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα που εμπορεύεται ανθρώπους. Είναι απαραίτητο να βρούμε μία απάντηση και να βάλουμε ένα τέλος στις ανθρώπινες τραγωδίες που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση: είμαστε σύμφωνοι σε αυτό το σημείο.

Οι συνοριακοί έλεγχοι, ωστόσο, πρέπει να είναι κοινοί στα κράτη μέλη. Η συνυπευθυνότητα και η αλληλεγγύη πρέπει να συμβαδίζουν.

Τώρα θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με τον Frontex, ο οποίος έχει επιτελέσει ένα αξιέπαινο έργο, και απευθύνομαι στο Συμβούλιο, το οποίο μόλις μας διάβασε μια μακριά λίστα σκαφών και ελικοπτέρων. Αυτό για το οποίο διερωτώμαι τώρα είναι το εξής: πού βρίσκονται; Δεν αρκεί να είναι απλώς στη λίστα. Πιστεύω επίσης ότι το Συμβούλιο ενεργεί κατά σχιζοφρενικό τρόπο όταν ζητεί περισσότερη ενίσχυση του Frontex και ταυτόχρονα κάνει περικοπές στον προϋπολογισμό κατά 2,5%, ενώ οι πιστώσεις έχουν εξαντληθεί ήδη για το οικονομικό έτος 2007.

Παρά τον Frontex, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η μεταναστευτική εισροή θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αν είμαστε απολύτως πρόθυμοι να την ελέγξουμε: καθώς προσφέρουμε μόνο την προθυμία μας και όχι νομοθεσία, διότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο αποφάνθηκαν κατά μιας ενιαίας οδηγίας για τις νομικές προϋποθέσεις εισόδου στην ΕΕ.

Είναι λες και όλα όσα ελπίζαμε στο Τάμπερε, όλα όσα υπερασπίστηκε τόσο σθεναρά η Σοσιαλιστική Ομάδα μας, απλώς εξανεμίστηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σε έναν κόσμο στον οποίο αντιμετωπίζουμε ολοένα και περισσότερες περιφερειακές συγκρούσεις, όπου υπάρχουν τεράστιες ανισότητες πλούτου και όπου παρατηρείται αυξανόμενη κινητικότητα, ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών θα καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός και, συγχρόνως, ολοένα και πιο δύσκολος. Είναι σε θέση η Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της μέσω μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη; Το θέμα αυτό το συζητούμε εδώ και αρκετό καιρό: τους παράγοντες άπωσης οι οποίοι υποχρεώνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, τους παράγοντες έλξης οι οποίοι τους βάζουν στον πειρασμό να φύγουν, τη σπουδαιότητα της παροχής βοήθειας στην περιοχή, τις συχνά απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται πολλοί άνθρωποι, την πρόθεση για μοίρασμα των βαρών μεταξύ των κρατών μελών, την επιστροφή των παράνομων μεταναστών, την έλλειψη ευκαιριών για νόμιμη μετανάστευση, τον κίνδυνο διαρροής εγκεφάλων, για να μην αναφέρουμε τις δημογραφικές μεταβολές που αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι στην Ένωση. Όλες αυτές οι πτυχές έχουν αντιμετωπιστεί κατά κάποιον τρόπο ή θα αντιμετωπιστούν στο εγγύς μέλλον μέσω οδηγιών, σχεδίων δράσης και άλλων μέσων. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Frattini. Την περασμένη Πέμπτη εκθέσατε για μια ακόμη φορά τους στόχους σας με μεγάλο ενθουσιασμό στο συνέδριο με θέμα τη διαμόρφωση μεταναστευτικών στρατηγικών το οποίο διοργάνωσα μαζί με άλλους συναδέλφους.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θαυμάζω τις δηλώσεις του υπουργού κ. Socrates. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν όντως ιστορική ευθύνη έναντι εκείνων που ταξιδεύουν σήμερα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, έχετε φανεί εξαιρετικά φιλόδοξος, η πραγματικότητα όμως μας αποδεικνύει ότι η ΕΕ έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συζήτηση για τη μετανάστευση είναι απολύτως πολωμένη σε πολλά κράτη μέλη. Δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αιτούντων άσυλο και οικονομικών μεταναστών, εκ των οποίων οι δεύτεροι είναι συχνά παράνομοι. Η συζήτηση κυριαρχείται από τα προβλήματα ένταξης. Υποστηρίζεται ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κινδυνεύουν και ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί ο μέσος μετανάστης θα εξισώνεται με τρομοκράτη. Ο ανοικτός, δίκαιος και διαφανής διάλογος είναι πάρα πολύ συχνά σχεδόν αδύνατος. Δυστυχώς, αυτό αντικατοπτρίζεται στις απελπιστικά αργές διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου, όταν το Συμβούλιο επιλέγει την εναρμόνιση, όμως οδηγείται εν τέλει στα δυσμενέστερα δυνατά ελάχιστα πρότυπα. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, αυτό γίνεται πάντα στη βάση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Ναι, είμαι εκ φύσεως ανυπόμονη, όμως δεν ήθελα να αφήσω ασχολίαστη και αυτή την πτυχή.

Στην πραγματικότητα, όμως, πολλά κράτη μέλη δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Η απουσία αλληλεγγύης είναι συγκλονιστική και μπορώ να αναφέρω τον Frontex, όμως υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πότε θα δείξουν τα κράτη μέλη ότι υποστηρίζουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, ότι δεν κινούνται πια με βάση τον φόβο, ότι θα πάψουν να καθορίζουν την πολιτική τους επικριτικά άρθρα στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων ή οι επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε μόνο με τα εύσχημα διατυπωμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η ερώτηση που θέλω να σας απευθύνω, συνεπώς, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, είναι πώς σκοπεύετε να μεριμνήσετε ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Είναι διατεθειμένος ο κ. Προεδρεύων του Συμβουλίου να δώσει στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητες συναπόφασης όσον αφορά τις νέες οδηγίες για τη νόμιμη μετανάστευση, όπως η μπλε κάρτα, ενόψει και της νέας Συνθήκης; Αυτό, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, είναι το σωστό μήνυμα που πρέπει να στείλετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος Doyle μας προειδοποιεί για τους κινδύνους που δημιουργούν οι απλουστευτικές λύσεις. Τα επιτεύγματα του Frontex, στον οποίο πρέπει να διατεθούν πολύ καλύτεροι πόροι, καταδεικνύουν ότι κάτι έχει αρχίσει να γίνεται και ότι επιτυγχάνονται αποτελέσματα. Η πολιτική της Γαλλίας κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει για ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνουν τα δικαστήρια, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, όπου αρχίζουν να κατάσχονται κτήρια τα οποία ενοικιάζονται σε παράνομους μετανάστες. Τέτοια πρακτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά.

Πόσο παραπειστικά επιχειρήματα ακούμε όμως από την καλοπροαίρετη και ανοιχτόμυαλη Αριστερά! Λυπούμαι, κυρία Gruber, όμως εκπλήσσομαι όταν ακούω ένα έξυπνο άτομο όπως εσείς να λέει ότι η νόμιμη μετανάστευση μπορεί να προαχθεί και η παράνομη μετανάστευση μπορεί να καταπολεμηθεί αν ανοίξουμε τις πύλες στους νόμιμους μετανάστες. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει! Μόνον εάν εξαλείψουμε τη μάστιγα της ανομίας μπορούμε να καταστήσουμε δυνατές αποδεκτές και ανεκτές λύσεις, μεταξύ άλλων και με αριθμητικούς όρους, με άλλα λόγια την εύτακτη, καθαρή και διαφανή μετανάστευση. Έχετε ποτέ ακούσει για τη Μαφία; Είναι αλήθεια ότι η λέξη αυτή απουσιάζει από την έκθεσή σας, όπως και η λέξη τρομοκρατία, όμως η Μαφία και η τρομοκρατία τρέφονται και πλουτίζουν από τη διακίνηση και από τους θανάτους φτωχών παράνομων μεταναστών. Αυτό ακόμη και εσείς μπορείτε να το κατανοήσετε· δεν είναι δύσκολο!

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια ερευνητική έκθεση την οποία χρηματοδότησε το Κοινοβούλιο. Αναφέρει το εξής:

(EN) «Συμπεραίνει κανείς λογικά ότι ο αριθμός των νεκρών στα ευρωπαϊκά σύνορα αυξήθηκε σημαντικά από τη στιγμή που οι έλεγχοι επεκτάθηκαν στα εξωτερικά σύνορα το 1995.»

(NL) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγματικότητα ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρώπη δεν έχει αυξηθεί, όμως τα σύνορα φυλάσσονται πολύ καλύτερα, γι’ αυτό τα συγκεκριμένα άτομα ακολουθούν πολύ πιο δύσκολες και πιο επικίνδυνες διαδρομές. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επίσης ότι:

(EN) «Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πιθανόν να αυξήσουν το ανθρώπινο κόστος λόγω του αυξημένου προσανατολισμού στην ασφάλεια και την επιτήρηση.»

(NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω πολύ να λάβω μια απάντηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Φρονώ ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε τέτοιες έρευνες, αλλά να συλλέγουμε οι ίδιοι στοιχεία σχετικά με τα θανάσιμα σημεία διέλευσης. Συμφωνείτε επ’ αυτού και, εν τοιαύτη περιπτώσει, ποιος πρέπει να συλλέγει τα συναφή στοιχεία;

Κύριε Πρόεδρε, δεν υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου συνοριακοί έλεγχοι, υποστηρίζω όμως ότι πρέπει να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω συνεπώς να χαιρετίσω την πρόταση της Επιτροπής για μια μπλε κάρτα. «Μπλε κάρτα»: το όνομα αναφέρεται στο γαλάζιο της ευρωπαϊκής σημαίας, όμως φαίνεται να αφορά κυρίως τα αστέρια. Απαιτεί συμπλήρωση. Χαίρομαι διότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι πρόκειται να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αναμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις της, διότι φρονώ ότι είναι ένα αναγκαίο συμπλήρωμα στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί έως τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM).(SV) Κύριε Πρόεδρε, η μετανάστευση παρατηρείται σε όλα τα στάδια της ανθρώπινης ιστορίας. Υπήρξε μάλιστα μια από τις θεμελιωδέστερες κινητήριες δυνάμεις της. Όταν μιλάμε για μετανάστευση μεταξύ χωρών, αναφερόμαστε συνεπώς σε πολύ θεμελιώδη ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα που άπτονται της ανθρώπινης ελευθερίας. Δεν έχουν οι άνθρωποι το δικαίωμα να ζουν σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου επιθυμούν; Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει τεθεί προς συζήτηση σήμερα. Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας είναι εντελώς ασύμβατο με την ελεύθερη μετανάστευση και είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με την πιο εκτεταμένη μετανάστευση εν γένει λόγω των διαφορετικών επιπέδων διαβίωσης.

Η μετανάστευση ως μέσο ανανέωσης των πληθυσμών μας είναι εξαρχής καταδικασμένη σύμφωνα με τα πορίσματα των συναφών ερευνών. Η μετανάστευση των μελών οικογενειών έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού. Θα έπρεπε το 50-70% του συνόλου του πληθυσμού σε μια χώρα να είναι μετανάστες αν θέλαμε να ανανεώσουμε τον πληθυσμό μιας χώρας όπως η Ιαπωνία.

Η διαρροή εγκεφάλων είναι ένα μείζον πρόβλημα για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Εν προκειμένω προτείνεται ουσιαστικά να αποστερήσουμε τον εκπαιδευμένο πληθυσμό τρίτων χωρών. Επιβάλλεται να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρέχονται στην ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Eurodac το 2006, που είναι το βιομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρώπη για την παρακολούθηση των αιτούντων άσυλο, καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των προσώπων που διέσχισαν παρανόμως ένα από τα σύνορα της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 64% σε σύγκριση με το 2005. Αυτή η ανησυχητική εξέλιξη αποδεικνύει απλώς, αν έχουμε χρεία αποδείξεων, ότι η Ευρώπη αδυνατεί να ελέγξει τα εξωτερικά της σύνορα και να περιορίσει την εκθετική αύξηση της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως από την Αφρική.

Η μόνη ακτίδα ελπίδας στην έκθεση είναι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών που έχουν εισέλθει παρανόμως στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί καθαυτή λύση και δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα. Επιτέλους! Ωστόσο, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες χρειάστηκε να καταφύγουν πρώτα σε αυτή την επικίνδυνη πολιτική της νομιμοποίησης, η οποία αναπόφευκτα δημιούργησε το λεγόμενο φαινόμενο της «προσδοκίας» και ως εκ τούτου επηρέασε τα μεταναστευτικά ρεύματα των ευρωπαίων γειτόνων τους, προτού μπορέσουν τελικά να καταλήξουν σε αυτή τη συνειδητοποίηση.

Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι. Τουλάχιστον έχουμε κάνει την αρχή. Ωστόσο, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση αποτελεσματικά, υπάρχει ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ληφθεί επειγόντως: η επαναφορά των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το τέχνασμα του Frontex, ενός πραγματικά άδειου κελύφους το οποίο διαθέτει ανεπαρκείς άνδρες και εξοπλισμό και δεν υποστηρίζεται καν από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αγωνιούν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους ως προς τη διαχείριση της μετανάστευσης, δεν πρόκειται ποτέ να σώσει την Ευρώπη από αυτόν τον φαύλο κύκλο.

Η ίδια η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για το συνεχιζόμενο και εκθετικά αυξανόμενο πρόβλημα της μετανάστευσης διότι συνυπέγραψε τις εγκληματικές συμφωνίες Σένγκεν. Πρέπει να τις καταργήσει, και μάλιστα γρήγορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εκτεταμένη νομοθεσία στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής. Διαθέτουμε τις συμβάσεις της Γενεύης, τη σύμβαση του Δουβλίνου, αρκετούς κανονισμούς και μεγάλο αριθμό οδηγιών.

Εντούτοις, η εφαρμογή τους προσκρούει σε σοβαρά προβλήματα και ο μεγάλος τους αριθμός καθιστά το όλο σύστημα αδιαφανές. Επιπροσθέτως, η νομοθεσία των κρατών μελών εφαρμόζεται συχνά με εσφαλμένο τρόπο και δημιουργείται σύγχυση μεταξύ του καθεστώτος των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Καθόσον ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι περιορισμένος, θα εστιάσω την προσοχή μου στο ζήτημα των παιδιών τα οποία δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους και τα οποία εγκαταλείπουν τη χώρα προέλευσής τους για να αναζητήσουν άσυλο σε μια άλλη χώρα: το 5% του συνόλου των αιτούντων άσυλο είναι παιδιά. Διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία για το πόσα από τα παιδιά αυτά έχουν καταθέσει αιτήσεις για χορήγηση ασύλου αλλά δεν γνωρίζουμε πόσα διασχίζουν τα σύνορα και δεν καταθέτουν αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. Γνωρίζουμε σε πόσα χορηγείται άσυλο, όμως δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την τύχη των παιδιών οι αιτήσεις των οποίων απορρίπτονται.

Επιπλέον, κατά την άφιξή τους σε μια χώρα τα παιδιά πρέπει να τεθούν υπό την προστασία ενός νόμιμου εκπροσώπου ο οποίος αναλαμβάνει να υπερασπιστεί το υπέρτατο συμφέρον τους, όμως δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς ορίζεται το υπέρτατο συμφέρον ενός παιδιού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός παιδιού δεν πρέπει να είναι ένας άπειρος εθελοντής, ένας φοιτητής ή ένα νομικό πρόσωπο με σύγκρουση συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ικανοποίηση διάβασα προσφάτως την έκκληση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην καταστεί η σημερινή συζήτηση άσκηση προεκλογικού λόγου. Επιπλέον, ακούγοντάς σας σήμερα το πρωί διαπιστώνω ότι οι θέσεις σας προσεγγίζουν επικίνδυνα τις θέσεις της δικής μου πολιτικής ομάδας.

Συμφωνώ με τη θέση της κ. Gruber ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τη μετανάστευση ενεργώντας ανεξάρτητα στη δική τους γωνιά της Ευρώπης. Συμφωνώ επίσης με την άποψη του κ. Moreno ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες με αυξημένο ποσοστό μετανάστευσης να αναπτυχθούν έτσι ώστε οι πολίτες τους να έχουν περισσότερα κίνητρα να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Συμφωνώ επίσης με τη δήλωση του κ. Fava ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί αυστηρή στάση έναντι των εργοδοτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται αδίστακτα τους εργαζομένους τους.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν τη μετανάστευση με τη βία και ισχυρίζονται ότι οι μετανάστες ευθύνονται για όλα τα δεινά που πλήττουν τη χώρα τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συμμερίζονται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευτυχώς, υπάρχουν επίσης εκείνοι που αγωνίζονται με ανθρωπιστικό τρόπο κατά της παράνομης μετανάστευσης, η οποία δημιουργεί απλώς σύγχρονους σκλάβους, και που υποστηρίζουν τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία προσφέρει σε όλους μας οικονομικές, πολιτισμικές και πνευματικές ευκαιρίες.

Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζουμε ένα πράγμα: το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί απλώς και μόνο με παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η μόνη λύση είναι μια ενορχηστρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν δημιουργήσαμε τον Frontex για να ψαρεύει πνιγμένους από τις θάλασσες στα ανοικτά της νότιας Ευρώπης ή για να μαζεύει από τις ανατολικές περιοχές παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει από πείνα και δίψα. Ο Frontex δεν είναι ένα αδιάβατο σύνορο, είναι ένα μέσο πρόληψης της άφιξης υπερβολικών αριθμών μεταναστών για τους οποίους δεν διαθέτουμε επαρκείς υλικούς πόρους και δυνατότητες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Ο έλεγχος των συνόρων μας δεν είναι τεχνικό πρόβλημα αλλά ούτε και στρατιωτικό πρόβλημα: είναι ζήτημα πολιτικό. Όπως και εσείς, αναζητώ την πιο ρεαλιστική και την πιο ανθρωπιστική λύση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή η λύση πρέπει να εξευρεθεί εδώ, γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι, πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ ημών και εκείνων που κυβερνούν τις χώρες οι οποίες αποτελούν τις κύριες πηγές προέλευσης της μετανάστευσης. Από εμάς εξαρτάται να εγκαινιάσουμε μια νέα, πιο αποτελεσματική μορφή από κοινού ανάπτυξης η οποία θα προβλέπει την ευφυή ρύθμιση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την ειρηνική άφιξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι μετανάστες συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θα τους συμβεί, όμως εμείς έχουμε δυνατότητα επιλογής: μπορούμε να επιλέξουμε να τους υποδεχτούμε με ενδιαφέρον, αξιοπρέπεια και κατανόηση. Από εμάς εξαρτάται εάν θα επιτύχουμε εκεί όπου οι άλλοι έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όντως χαιρετίσαμε αυτή την κοινή συζήτηση διότι είναι αδύνατον σήμερα να αποκτήσουμε μια πραγματικά αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση αν δεν αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά ζητήματα από κοινού και σε κοινοτικό επίπεδο.

Επί σειρά ετών οι χώρες μας τηρούν περιοριστική πολιτική έναντι της μετανάστευσης, ωστόσο η πολιτική αυτή δεν έχει αποτρέψει την άφιξη νέων μεταναστών. Απεναντίας, συνεχίζουν να έρχονται στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τεράστιους προσωπικούς κινδύνους, προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, ενώ για πολλούς εξ αυτών η μετανάστευση είναι ζήτημα επιβίωσης. Ο κόσμος είναι πλέον ένα παγκόσμιο χωριό και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταματήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την απελπισία. Ορισμένοι εξακολουθούν να προβάλλουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας, και η στάση αυτή είναι εντελώς ανεύθυνη.

Το όλο θέμα είναι κατά βάση θέμα ηθικής και αλληλεγγύης, και από εμάς εξαρτάται το αν θα βοηθήσουμε όλες αυτές τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι’ αυτό εξάλλου επιθυμώ την επέκταση αυτής της συζήτησης, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο το θέμα του Frontex. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εξηγήσει γιατί υποχρεώθηκε ο Frontex να αναστείλει τη δραστηριότητά του στη Μεσόγειο στα μέσα Αυγούστου λόγω έλλειψης επιχειρησιακών πόρων. Εντούτοις, το ζήτημα στο οποίο πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι το εξής: πώς θα επιτρέψουμε σε όσους επιθυμούν να έρθουν στην Ευρώπη να το πράξουν βάσει ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου;

Πρέπει ασφαλώς να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας ευρωπαϊκής «μπλε κάρτας»: αυτή θα επιτρέπει στους μετανάστες να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ της Ευρώπης και της χώρας προέλευσής τους υπό συνθήκες διαφάνειας και ασφάλειας. Συγχρόνως είναι σημαντικό να καταθέσει πρώτα η Επιτροπή μια πρόταση για τον καθορισμό κοινής βάσης όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών. Πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων υφίσταται σκανδαλώδη εκμετάλλευση στις διάφορες χώρες μας. Πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως ότι στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο είναι πλέον επείγον να καταστεί δυνατή η αρμονική ανάπτυξη των χωρών στις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να ζουν υπό συνθήκες φτώχειας. Αυτό είναι στοιχειώδες καθήκον μας. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν και να ζήσουν στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν: δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί επί του παρόντος, δεν έχουν αυτή την επιλογή.

Τέλος, ευελπιστώ ότι τα κράτη μέλη θα σεβαστούν την εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης να υποβληθεί το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και στη διαδικασία της συναπόφασης. Θα επαναλάβω απλώς ότι αυτό είναι επιβεβλημένο αν θέλουμε πραγματικά να υιοθετήσουμε μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, επιτέλους μας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε από κοινού τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης και της μετανάστευσης που χαρακτηρίζεται νόμιμη: πρόκειται για τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος χωρίς τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί σήμερα να ισχυριστεί ότι διαθέτει πραγματικά αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Στην πράξη, οι περισσότερες έχουν απλώς καταφέρει να δημιουργήσουν εκλογικές ανισορροπίες οι οποίες οδηγούν μόνο στην όξυνση των προβλημάτων, τα οποία δεν χρειάζονται μια τέτοια προσέγγιση εάν επιδιώκεται ειλικρινώς η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί σήμερα να ισχυριστεί ότι επιθυμεί να διαχειριστεί μόνο του τη μεταναστευτική του πολιτική και το τραγικό σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το γεγονός ότι πολλά από τα μέλη της είναι χώρες οι οποίες, ιστορικά, για δύο αιώνες ή παραπάνω, έχουν πολύ βαθιά γνώση της μετανάστευσης, καθόσον υπήρξαν θύματά της. Σήμερα θα ακουστούν ορισμένες απόψεις για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, όμως πιστεύω ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα. Σε έναν χώρο όπως ο δικός μας, στον οποίο επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι αποφάσεις που λαμβάνει ένα κράτος μέλος έχουν άμεσο αντίκτυπο στις γειτονικές του χώρες. Κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς τα εξωτερικά σύνορα θα είναι εφεξής κοινά για όλες τις χώρες της Ένωσης, δεν μπορούμε να αναμένουμε από τα κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της ΕΕ να διαχειριστούν, μόνα και αβοήθητα, τη μαζική εισροή μεταναστών που παρατηρούμε σήμερα στη Μάλτα, τις Κανάριες Νήσους και τη Λαμπεντούσα, στις ανατολικές περιοχές της Ένωσης, ακόμη όμως και στα βορειοδυτικά.

Καθόσον στον τομέα αυτόν η αλληλεγγύη είναι προφανώς αναγκαία, πρέπει να επιδείξουμε το είδος της πολιτικής βούλησης που έχω την εντύπωση ότι τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα να επιδείξουν. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια γνήσια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική εάν δεν τερματίσουμε την ανισορροπία που χαρακτηρίζει τις ισχύουσες Συνθήκες: η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να αποτελέσει τμήμα ειδικού κοινοτικού συστήματος, και η σημερινή συνολική παράλυση από την οποία πάσχει η πολιτική μας για τη νόμιμη μετανάστευση δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή.

Γι’ αυτό θέλω και πάλι να υπογραμμίσω ότι στην πολιτική μας για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη, όπως ορίζεται στην εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και της συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε αποτελεσματικά και δημοκρατικά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (UEN).(LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο, ενισχύοντας την κοινοτική προσέγγιση, αντιμετωπίζει επίσης τα θέματα που άπτονται της νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα μου –τη Λετονία– όσον αφορά το έλλειμμα απασχόλησης σε διάφορους τομείς όπως οι οικοδομές και οι υπηρεσίες τροφοδοσίας. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Λετονία για να εργαστούν νομίμως στους τομείς αυτούς σε διάφορες χώρες της ΕΕ, οπότε τις εργασίες αυτές τις αναλαμβάνουν στη χώρα μας πολίτες μη κοινοτικών χωρών, τόσο νομίμως όσο και παρανόμως. Για όσους, όμως, επιθυμούν εντόνως να ενισχύσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μειώσουν τον ρόλο των κρατών μελών, ειδικότερα των μικρών κρατών, ως προς τα θέματα που άπτονται της μετανάστευσης, θέλω να δώσω έμφαση σε μια διαφορετική πτυχή. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πείσουμε τα διάφορα κράτη μέλη να σταματήσουν να αντιστέκονται στην είσοδο στην αγορά εργασίας κρατών μελών τα οποία εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004, για να μην αναφέρουμε καν τη στάση έναντι των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση το 2007, η οποία ενθαρρύνει την παράνομη εργασία ακόμη και για πολίτες της ΕΕ. Πρέπει να είστε συνεπείς, κυρίες και κύριοι! Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, προτείνοντας νόμιμους διαύλους για τη μετανάστευση, μια ιδέα που εδράζεται ουσιαστικά στις οικονομικές ανάγκες της Ευρώπης, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους αδιαφορούν για τις πραγματικές ανάγκες όσων ζουν στις νότιες περιοχές της Ένωσης, στην πραγματικότητα δεν αποφασίζετε τόσο για τον αριθμό των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη αλλά μάλλον για όσους εξ αυτών εισέρχονται στο έδαφός μας νομίμως. Τι γίνεται όμως με όλους τους άλλους;

Γι’ αυτούς απομένει μόνο το εφιαλτικό ταξίδι. Παρεμπόδιση της δυνατότητάς τους να εγκαταλείψουν τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, παρεμπόδιση της πορείας τους στη θάλασσα, άτυποι δίαυλοι, κράτηση, διάσωση ή πνιγμός –και θέλω να σας ακούσω να επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά ότι η διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα αποτελεί οικουμενική και θεμελιώδη υποχρέωση, δείτε την υπόθεση των επτά τυνησίων αλιέων, και ότι είναι το ελάχιστο που πρέπει να περιμένουμε– και στη συνέχεια πιθανώς αναγκαστικός επαναπατρισμός, ατέλειωτες περιπλανήσεις σε εχθρικές χώρες διέλευσης, καθώς και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ.

Ως αρμόδιος Επίτροπος για τα θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπρεπε να είναι το κύριο μέλημά σας –όπως είναι και δικό μας μέλημα– και οι αρμοδιότητές σας σε αυτόν τον τομέα είναι πραγματικά πολύ εκτεταμένες, όπως μάλιστα όλοι γνωρίζουμε είναι τεράστιες.

Όταν η Σλοβακία απορρίπτει τις αιτήσεις ασύλου Τσετσένων υπηκόων, και τα άτομα αυτά απελαύνονται και πάλι στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα πέσουν θύματα κακομεταχείρισης; Ποιο είναι το αποτέλεσμα των αρχικών συμφωνιών επανεισδοχής τις οποίες διαπραγματεύτηκε η ΕΕ σε αυτή την περιοχή; Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα καταστολής όταν επιστρέφουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο ανθρώπους με συνοπτικές διαδικασίες;

Όταν οι περιπολίες του Frontex συναντούν πλοία γεμάτα μετανάστες στη θάλασσα πώς διασφαλίζεται ότι στους επιβαίνοντες παρέχεται επαρκής δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου και ότι οι εν λόγω περίπολοι θα αντιμετωπίσουν με ορθό τρόπο τους ανηλίκους, έχοντας υπόψη το υπέρτατο συμφέρον τους, όπως απαιτείται βάσει του διεθνούς δικαίου;

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να εξηγήσετε με σαφήνεια γιατί δεν εφαρμόζετε μια ενεργητική πολιτική η οποία θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Σε μια ομιλία διάρκειας ενός λεπτού, μπορούμε μόνο να υπογραμμίσουμε ότι οι κατασταλτικές, επικεντρωμένες στην ασφάλεια πολιτικές οι οποίες ποινικοποιούν τους μετανάστες, γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση, πρέπει να τερματιστούν. Τα κέντρα κράτησης μεταναστών πρέπει να κλείσουν και η απάνθρωπη πολιτική του επαναπατρισμού πρέπει να καταργηθεί. Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και όλες οι πολιτικές και η διαφθορά που ενθαρρύνουν αυτά τα φαινόμενα πρέπει να καταπολεμηθούν. Οι μετανάστες εργαζόμενοι πρέπει να νομιμοποιηθούν, διασφαλίζοντας τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα, κάτι που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον τερματισμό απαράδεκτων καταστάσεων εκμετάλλευσης. Απαιτείται δε μια αποτελεσματική πολιτική ένταξης η οποία θα περιλαμβάνει ρητώς την επανένωση των οικογενειών.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής δεν προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα και προβλήματα, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει άλλες κοινές πολιτικές. Η κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση είναι διαφορετική στις επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με αυτή την πολιτική πρέπει να σέβονται την κυριαρχία ενός εκάστου των κρατών, κάτι που βεβαίως δεν εμποδίζει την αναγκαία συνεργασία σε αυτόν τον τομέα σε επίπεδο ΕΕ. Αντί μιας κοινής πολιτικής, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια διαφορετική πολιτική και διαφορετικά μέτρα τα οποία θα προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μεταναστών και θα καταπολεμούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αρκετά κράτησε όλη αυτή η πολιτική υποκρισία. Το πρόβλημα δεν είναι το δικαίωμα στο άσυλο και τη μετανάστευση όταν πρόκειται για παρόμοιους τύπους πολιτισμών. Το μείζον ζήτημα εν προκειμένω είναι η μετανάστευση από έναν διαφορετικό πολιτισμό, και αυτό δεν ωφελεί κανέναν.

Η μετανάστευση ατόμων που αναζητούν εργασία είναι διπλά άδικη: στερεί από τη χώρα προέλευσης τις δεξιότητες για τις οποίες έχει καταβάλει κάποιο τίμημα, ενώ στη χώρα υποδοχής οδηγεί σε υποβάθμιση της αγοράς εργασίας και αφαιρεί ευκαιρίες απασχόλησης από τους ντόπιους ανέργους.

Η μετανάστευση ατόμων που αναζητούν καλύτερες κοινωνικές παροχές αποτελεί διπλό σφάλμα: ξεριζώνει φτωχούς ανθρώπους, τους οποίους υπνωτίζει η γοητεία του δυτικού κόσμου, ενώ στη χώρα υποδοχής αποσταθεροποιεί τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς που έχουν δημιουργηθεί και μπορούν να επιβιώσουν μόνον εντός του περιορισμένου και προστατευτικού πλαισίου του εθνικού κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με αυτό που γραφόταν στους τοίχους του εστιατορίου των βουλευτών στις Βρυξέλλες πριν από έναν μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται τη μετανάστευση. Το αντίθετο μάλιστα: εκείνο που έχει ανάγκη η Ευρώπη είναι μια ορθή οικογενειακή και δημογραφική πολιτική, η συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων εθνικών κρατών και η λειτουργία των συνόρων, όχι ο Frontex. Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει, αφενός, ότι η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται μέσω της μετανάστευσης αλλά μέσω της αυτάρκους ανάπτυξης και, αφετέρου, ότι η πραγματική προλεταριοποίηση εδραιώνεται όταν οι άνθρωποι χάνουν τις πολιτισμικές τους ρίζες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ικανότητα ενός εθνικού κράτους να ελέγχει τα σύνορά του και να μεταβάλλει τη μεταναστευτική του πολιτική κατά το δοκούν αποτελεί απτή επίδειξη εθνικής κυριαρχίας.

Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί τώρα να διορθώσει το βαρύτατο σφάλμα το οποίο διέπραξε το 2004, με την πολιτική ανοικτών θυρών προς την Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί καίρια ένδειξη για το πόση από την εθνική μας κυριαρχία έχουμε παραχωρήσει εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχουμε στη λέσχη αυτή. Λέγω «βαρύτατο σφάλμα» διότι, αντί των 13 000 προβλεφθέντων μεταναστών εργαζομένων, δεχθήκαμε 750 000, γεγονός που συνεπάγεται διαρροή εκατομμυρίων ανά έτος από το κράτος πρόνοιάς μας σε οικογενειακά επιδόματα και εκπτώσεις φόρου για τέκνα τα οποία δεν κατοικούν καν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δικαιούνται τα επιδόματα επειδή εργάζεται εδώ ο πατέρας τους. Λόγω των κανονισμών της ΕΕ, αδυνατούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση· εντούτοις, ορισμένοι επιθυμούν να παραχωρήσουμε ακόμη περισσότερες αρμοδιότητές μας στις Βρυξέλλες. Θα ήμασταν πραγματικά ανόητοι αν ακολουθούσαμε τις προτροπές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE-DE).(HU) Κυρίες και κύριοι, οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και οι δυσκολίες που έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμής όσον αφορά την κοινή δράση έχουν πλέον κατορθώσει να υπονομεύσουν τη στήριξη στους κόλπους της κοινωνίας κοινών αξιών όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε ανοίξει τα εσωτερικά μας σύνορα, δεν διαθέτουμε όμως ακόμη μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι τα ανοικτά σύνορα στο εσωτερικό της ΕΕ οδηγούν σε ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ειρήνη στο εσωτερικό των κοινωνιών μας και τη στήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων από την κοινή γνώμη, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη, πιο ισχυρή από ό,τι είναι επί του παρόντος, στο θέμα της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο, ότι οι πολίτες των νέων κρατών μελών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είναι ευρωπαίοι πολίτες.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρεί ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι αναγκαία για μια κατάλληλη και διαφανή κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρώτον: η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αποκλείει μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν όλες τις χώρες λόγω της ύπαρξης των ανοικτών συνόρων, όπως στην περίπτωση της απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης. Δεύτερον: κατευθυντήρια αρχή μας πρέπει να είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τρίτον: πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση κατά της παράνομης μετανάστευσης. Συνάδελφος βουλευτής της Σοσιαλιστικής Ομάδας είπε πριν από λίγο ότι η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους κανόνες των κρατών μελών διαπράττει όντως ποινικό αδίκημα, και γι’ αυτό μιλάμε για παράνομη μετανάστευση. Προκειμένου να καταπολεμήσουμε στην πράξη την παράνομη μετανάστευση, χρειαζόμαστε ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων από αυτήν που διαθέτουμε επί του παρόντος, καθώς και νομικές διατάξεις για τον επαναπατρισμό των μεταναστών.

Τέταρτον: οι κανόνες σχετικά με την παράνομη μετανάστευση πρέπει να ενισχυθούν και να καταστούν διαφανέστεροι –συγγνώμη, ήθελα να πω οι κανόνες σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση– λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τους τύπους εργατικού δυναμικού που απαιτούνται στις χώρες μας.

Πέμπτον: η μεταναστευτική πολιτική δεν πρέπει να αρχίζει στα σύνορά μας. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους βοήθειας παγκοσμίως, δεν θέτουμε πολλούς όρους όσον αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στις αποδέκτριες χώρες. Αυτή η κατάσταση πρέπει να πάψει να υφίσταται, και πρέπει να επιβληθούν τέτοιοι όροι στις αποδέκτριες χώρες. Ceterum censeo: η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερη μεταναστευτική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, πριν κάποιες δεκαετίες, εκατομμύρια ευρωπαίων συμπολιτών μας μετανάστευσαν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Νότιο Αφρική, ακόμη και εσωτερικά στην Ευρώπη. Δεν ήταν πλούσιοι, δραπέτευαν από τη φτώχια.

Απαιτήσαμε να τους υποδεχτούν και να τους δώσουν δικαιώματα. Τα εμβάσματά τους στήριξαν τις οικονομίες μας. Χιλιάδες ιταλικές, ελληνικές, ιρλανδικές σημαίες κυματίζουν σ’ αυτές τις χώρες στις εθνικές μας γιορτές. Αγαπούν τις χώρες που πήγαν αλλά τους επιτρέπεται να αγαπούν και τις χώρες από τις οποίες προήλθαν, χωρίς κάποιος να αισθάνεται ότι απειλείται από αυτή τη διπλή αγάπη. Διέπρεψαν και τόνωσαν τις οικονομίες των χωρών που πήγαν και τον πολιτιστικό και δημοκρατικό τους πλούτο.

Επομένως, είναι σαφές ότι η μετανάστευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως σαν αστυνομικό φαινόμενο, πόσο δε μάλλον σαν πιθανή πηγή τρομοκρατίας, έτσι όπως κατέληξε να συζητείται στην Ευρώπη.

Η πολιτική μετανάστευσης πρέπει να είναι συνολική και να συνεκτιμά μία πληθώρα πτυχών:

- πρώτον, βελτίωση διαύλων νόμιμης μετανάστευσης·

- δεύτερον, καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, αλλά κυρίως των απάνθρωπων κυκλωμάτων σωματεμπορίας μεταναστών και σεβασμός δικαιωμάτων σε κέντρα κράτησης· το μόνο έγκλημα των ανθρώπων αυτών είναι ότι γεννήθηκαν σε φτωχές χώρες ή σε χώρες πολέμου·

- τρίτον, αίτια εκροής μεταναστών: οι πόλεμοι, η φτώχια, η υπανάπτυξη, οι δικτατορίες· τα φαινόμενα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη με την εξωτερική και την οικονομική της πολιτική·

- τέταρτον, αίτια ελκυστικότητας της Ευρώπης με παράλληλη καταπολέμηση της παράνομης εργασίας·

- πέμπτον, δημογραφικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πρέπει να προσελκύσουμε εργατικό δυναμικό· το χρειαζόμαστε·

- έκτον, σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων·

- έβδομον, δημιουργία μιας Ευρώπης-γέφυρας μεταξύ λαών και πολιτισμών· ενδυνάμωση της εξωτερικής μας πολιτικής και δύναμης.

Ελάχιστα από τα παραπάνω απαιτούν αστυνομικές δράσεις. Αντιθέτως, απαιτούν πολιτικούς με διορατικότητα και με τόλμη. Χαίρομαι που η Επιτροπή, από την αρχική έμφαση στην αστυνομική αντιμετώπιση, προχωρεί σήμερα σε μία εξαιρετικά καλύτερη σφαιρική αντιμετώπιση. Συγχαρητήρια κύριε Frattini!

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre (UEN).(DA) Κύριε Πρόεδρε, στο επίκεντρο των προβλημάτων που μας απασχολούν εδώ βρίσκεται η δημογραφική ανισορροπία στον κόσμο. Η νομιμοποίηση της παράνομης μετανάστευσης δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα προβλήματα: ακόμη λιγότερα αποτελέσματα θα αποφέρει η διαχείριση της μετανάστευσης σύμφωνα με μια σειρά ενιαίων κανόνων. Μόνο η ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημοκρατίας θα βοηθήσουν. Οι χώρες της ΕΕ είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους ώστε να είναι αδύνατη η διαχείριση ενιαίων κανόνων. Στη Δανία περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες που προέρχονται από μη δυτικές χώρες δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας και όσοι μετέχουν στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα προσφέρει υψηλούς κατώτατους μισθούς και υψηλές κοινωνικές παροχές – τόσο υψηλές μάλιστα ώστε ελάχιστοι σε αυτό το Κοινοβούλιο να μπορούν να κατανοήσουν ότι η Δανία απλούστατα δεν μπορεί να εντάξει άτομα χωρίς επαγγελματικά προσόντα στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως της εθνικότητας του ενδιαφερομένου και ανεξαρτήτως της ύπαρξης μιας πρωτοβουλίας για την παροχή τεράστιας οικονομικής στήριξης.

Η αντίθεση που εκδηλώνεται σε όλα τα κράτη μέλη έναντι της μετανάστευσης από ξένους πολιτισμούς πρέπει να είναι αρκετή ώστε να πεισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούει περισσότερο τη φωνή του εκλογικού του σώματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κάθε συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση πρέπει να βασίζεται σε τέσσερα τουλάχιστον γεγονότα. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να έρθουν εδώ όσα τείχη, σίδερα φυλακής ή σκάφη και αν αναπτύξουμε. Οι άνθρωποι δεν έρχονται στην Ισπανία, τη Μάλτα ή την Ιταλία: έρχονται στην Ευρώπη. Όλες οι έρευνες επισημαίνουν το γεγονός ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός είναι απαραίτητος στην ΕΕ για να διασφαλίσει το τωρινό επίπεδο του κράτους ευημερίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ενοχλητικά υψηλό επίπεδο κακομεταχείρισης πολλών από αυτούς τους ανθρώπους από αδίστακτους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται την ευάλωτη κατάστασή τους για να αποκομίσουν κέρδος.

Αν ισχύει αυτό – και σας υπενθυμίζω ότι αυτό έχει αποδειχτεί ήδη και δεν είναι αποτέλεσμα προκαταλήψεων ή υποψιών – αν ισχύει, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αναπτύξουμε μια λογική και ευφυή ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την πρόσβαση στα σύνορά μας: το να εμποδίζουμε ανθρώπους να τα διασχίζουν δεν βοηθά στον έλεγχο της διαδικασίας· απλώς κάνει την κατάσταση πιο δραματική.

Πρέπει επίσης να υιοθετήσουμε μια υπεύθυνη στάση έναντι της διαδικασίας υποδοχής, διασφαλίζοντας δικαίωμα ασύλου και το καθεστώς πρόσφυγα στους μετανάστες, εξατομικευμένη μεταχείριση κάθε ατόμου, και ρεαλιστικές λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, διαβάσαμε με προσοχή τις εκθέσεις των δύο συναδέλφων, στις οποίες όμως δεν διαγράφονται προτάσεις οι οποίες να διαφοροποιούν επί της ουσίας τα μέτρα και τις πολιτικές που προωθούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Η Frontex για την οποία ζητούνται περισσότερα κονδύλια δεν αποτελεί μόνο έναν μηχανισμό αστυνόμευσης των συνόρων μας αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως πλατφόρμα ελέγχου τρίτων χωρών που συνορεύουν με την Ένωση. Η λύση για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης δεν είναι η διαμόρφωση μηχανισμών καταστολής και επέμβασης, ούτε η δημιουργία κέντρων φυλακών ή η συγκέντρωση βιομετρικών στοιχείων σε κεντρικές βάσεις δεδομένων και η ευρύτερη αντιμετώπιση όλων όσοι επιχειρούν να περάσουν τα σύνορά μας είτε ως τρομοκρατών είτε ως κακοποιών στοιχείων.

Παράλληλα, και η δημιουργία πλαισίου προδιαγραφών για νόμιμη μετανάστευση δεν θα καταστεί μέσον για να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση αν συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε ως πρόφαση για την προώθηση μέτρων που να εξυπηρετούν εξ ολοκλήρου την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των ίδιων των μεταναστών.

Η σχετική εισήγηση δεν κατακρίνει τη χρήση βιομετρικών στοιχείων, δεν διαχωρίζει τον έλεγχο από τη διαχείριση της μετανάστευσης και δεν καταπιάνεται με όσους μετανάστες δεν εμπίπτουν σε κατηγορίες χρήσιμων εγκεφάλων και απαραίτητων εργατικών χεριών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολυεθνικών.

Η μετανάστευση είναι σχέση αμφίδρομης προσφοράς και διαλόγου, ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και σεβασμού των λαών και των ανθρώπων, κατανόησης και διασφάλισης ίσων ευκαιριών και είναι καθήκον μας να προωθούμε πολιτικές προς αυτήν και μόνο την κατεύθυνση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα μιλήσαμε πολύ για τους μετανάστες. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ για λίγο σε αυτά που μας ερωτούν οι πολίτες μας. Το ερώτημα των πολιτών μας είναι: ενώ έχουμε εκατομμύρια ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητούμε για τη μετανάστευση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. Εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι όσον αφορά την υψηλή εξειδίκευση χρειαζόμαστε τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη.

Οι πολίτες ρωτούν επίσης αν παίρνουμε στα σοβαρά τις ανησυχίες τους για το ζήτημα αυτό. Μιλούμε για κυκλική μετανάστευση. Στην πατρίδα μου φέραμε τις τελευταίες δεκαετίες τούρκους πολίτες και τους εντάξαμε στο εργατικό δυναμικό. Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν Βιετναμέζοι. Η κυκλική μετανάστευση – δηλαδή η επιστροφή αυτών των φιλοξενούμενων εργαζομένων στις πατρίδες τους – δεν λειτούργησε σε αυτές τις χώρες μέχρι σήμερα. Πώς σκοπεύετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα; Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο;

Επίσης, πρέπει να διευκρινίσουμε στους πολίτες ότι θεωρούμε καθήκον των μεταναστών να ενσωματωθούν – όπως είπε προηγουμένως ο κ. Λαμπρινίδης – δηλαδή να μάθουν τη γλώσσα και να προσπαθήσουν να ενταχθούν. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση –για νόμιμη μετανάστευση– θα τύχει γενικής αποδοχής από τους πολίτες μόνο εάν καταστήσουμε σαφές, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, ότι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Μόνο τότε θα έχουμε τη συναίνεση της κοινής γνώμης για τη νόμιμη μετανάστευση.

Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση είναι η σαφής δέσμευση προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι θα αφήσουμε το θέμα των ποσοστώσεων, δηλαδή του καθορισμού του αριθμού των ατόμων που θα εισέλθουν σε κάθε αγορά εργασίας, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως ίσχυε. Αυτά εμπιστεύονται πολύ περισσότερο οι πολίτες.

Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές μας που παρουσίασαν μία καλή έκθεση. Θέλω να πω εξ ονόματος της Ομάδας μου, της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ, ότι χαιρόμαστε διότι και οι συνάδελφοι της αριστεράς στο Σώμα προσέγγισαν σε πολλά σημεία τη θέση μας, συγκεκριμένα όσον αφορά μια σταθερή πολιτική επιστροφής, το θέμα της παραμονής των ποσοστώσεων στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και την καθιέρωση αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων. Χαίρομαι πολύ που η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ κατάφερε να επιβάλει εδώ την άποψή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE).(HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Από το Τάμπερε έως τη Χάγη, από τον Claude Moraes και τον Patrick Gaubert έως τις δύο εξαίρετες σημερινές εκθέσεις και όλες τις ανακοινώσεις της Επιτροπής που μεσολάβησαν – αυτοί ήταν οι διάφοροι σταθμοί της διαδρομής στους οποίους μπορέσαμε ήδη να διαπιστώσουμε ότι η αυστηρότητα της μεταναστευτικής πολιτικής δεν αποτελεί από μόνη της πλεονέκτημα.

Στόχος μας πρέπει να είναι ο συντονισμός και η διαφοροποίηση. Πρέπει να συντονίσουμε τα σύνθετα φαινόμενα που συνεισφέρουν στη μετανάστευση, περιλαμβανομένης της μετανάστευσης για αποκλειστικά οικονομικούς λόγους, αλλά και της παράνομης διέλευσης των συνόρων. Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτών των προσώπων και των αιτούντων άσυλο, των ατόμων που εισέρχονται λαθραία στο πλαίσιο εγκληματικών δραστηριοτήτων, καθώς και όσων έχουν ενδεχομένως εξωθηθεί στην παράνομη δράση από τις ίδιες τις αρχές.

Μέχρι σήμερα, εμείς, τα νέα κράτη μέλη, ήμασταν χώρες διέλευσης, τώρα όμως θα είμαστε επίσης χώρες προορισμού και οι ευθύνες μας θα αυξηθούν, διότι και εμείς χρειαζόμαστε νέο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, δεν χρειαζόμαστε επιπλέον μυϊκή δύναμη ή φαιά ουσία προς εκμετάλλευση, αλλά νέο εργατικό δυναμικό για την αγορά εργασίας μας. Γι’ αυτό χαιρετίζω τους κανονισμούς που αναφέρονται στη θέση των μεταναστών στις συνθήκες της αγοράς εργασίας μας. Χαιρετίζω επίσης το σχέδιο θέσπισης κοινής νομοθεσίας και τα μέσα που προτείνονται σε αυτό το κοινό νομοθετικό σχέδιο.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό μέλλον με ανθρώπινο πρόσωπο, όπου η νόμιμη και η παράνομη μετανάστευση δεν συνιστούν αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής, και δεν συνεπάγονται την εγκατάλειψη της πατρίδας και της οικίας ενός ανθρώπου· απεναντίας, πρόκειται για μια προσωρινή περίοδο η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες επιστροφής μέσω της κατανόησης και της ένταξης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο οργανισμός Frontex καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, οφείλω όμως να επισημάνω ότι απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη των αναγκαίων αποτελεσμάτων. Τον περασμένο Ιούλιο η αποστολή του Frontex στη Μεσόγειο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των αφίξεων μεταναστών στη χώρα μου, τη Μάλτα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Απροσδόκητα, παρά το γεγονός αυτό, η αποστολή τερματίστηκε στα τέλη του Ιουλίου, και είδαμε μάλιστα τον αριθμό των αφίξεων να διπλασιάζεται τον Αύγουστο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος. Αυτόν τον μήνα η αποστολή του Frontex συνεχίζεται όμως παρατηρούμε ακόμη αύξηση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε; Σημαίνουν, πρώτον, ότι πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τον Frontex και γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει σταθερά να αυξήσει τον προϋπολογισμό του Frontex, και όχι να τον μειώσει, όπως προσπαθεί να κάνει το Συμβούλιο. Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη που υποσχέθηκαν στον Frontex τόσα πολλά πλοία, ελικόπτερα και αεροπλάνα δεν τηρούν τις υποσχέσεις που έδωσαν, και αναμένω τόσο από τον Frontex όσο και από την Επιτροπή να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για να υποχρεώσουν τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Τούτο σημαίνει επίσης ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να συνεργάζονται μαζί μας στον τομέα της μετανάστευσης τρίτες χώρες όπως η Λιβύη. Εντούτοις, σημαίνει συγχρόνως, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει τεθεί τέρμα στην υποκρισία ως προς την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Όλοι συμφωνούν ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η σωτηρία των ζωών των ανθρώπων που πνίγονται στη Μεσόγειο. Πολύ καλά, έτσι πρέπει να γίνει. Όταν όμως ρωτούμε, όπως ρώτησε η Μάλτα, ποιος θα υποδεχθεί τα άτομα που διασώζονται από τον πνιγμό, επικρατεί άκρα σιωπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι θετικό ότι έγινε επιτέλους κατανοητό πως η παράνομη μετανάστευση δεν αντιμετωπίζεται απλώς με κοινές προσπάθειες, αλλά ότι απαιτούνται και ολοκληρωμένες στρατηγικές για την από κοινού διαχείριση και τον συντονισμό της νόμιμης μετανάστευσης, ειδικά σε μία Ευρώπη χωρίς σύνορα. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι καθήκον μόνο των υπουργών Εσωτερικών, οι οποίοι συμφωνούν γρήγορα ως προς τα μέτρα για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ως εκ τούτου επικροτώ την πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι ανάλογοι λειτουργοί όπως για παράδειγμα ο αναπληρωτής καγκελάριός μας κ. Müntefering, γιατί η νόμιμη μετανάστευση σημαίνει πάντα και είσοδο στην αγορά εργασίας και συνακόλουθα στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Πρέπει ωστόσο να καταπολεμήσουμε εντατικότερα τα αίτια της μετανάστευσης και τους λόγους που κάνουν τόσο πολλούς ανθρώπους να αναζητούν τη σωτηρία στη φυγή από τις εξαθλιωμένες πατρίδες τους. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες νόμιμης απασχόλησης. Η «μπλε κάρτα» και η κυκλική μετανάστευση είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και δυο λόγια για τον Frontex: αυτό που κάνουν εδώ κάποια κράτη μέλη είναι σκανδαλώδες. Η αλληλεγγύη που συνιστάται πάντοτε, πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο για λίγα, και κατά τη γνώμη μου οι πρόσφυγες πρέπει να κατανέμονται σε όλα τα κράτη μέλη βάσει μεθόδου που πρέπει να οριστεί. Δεν μπορεί να είναι θέμα μόνο της Μάλτας ή των Καναρίων Νήσων ή της Ελλάδας. Ο Frontex θα είναι εν τέλει τόσο καλός όσο επιτρέπουν τα κράτη μέλη.

Παρενθετικά, ο Frontex δίνει πάντα στις δράσεις του ονόματα παρμένα από την ελληνική μυθολογία, π.χ. Ναυτίλος. Θεωρώ όμως ότι είναι κακόγουστο το ότι μία από τις επόμενες δράσεις ονομάζεται Ύδρα, και το όνομα αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί όποιος γνωρίζει την ελληνική μυθολογία, ξέρει και τι σημαίνει Ύδρα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια και να επισημάνω ορισμένα στατιστικά στοιχεία μόνο. Σύμφωνα με τη Eurostat, 45% των αλλοδαπών που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο επιλέγουν να παραμείνουν στην Ισπανία. Μεταξύ της 21ης Σεπτεμβρίου και των πρώτων πρωινών ωρών της 24ης Σεπτεμβρίου, 595 υπήκοοι της Υποσαχάριας Αφρικής έφτασαν στις ισπανικές ακτές. Από τις αρχές του έτους, 11 000 μετανάστες έχουν φτάσει στις Κανάριες Νήσους μόνο, και 9 000 εξ αυτών μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ήρα στις 23 Απριλίου.

Παρά τις επιχειρήσεις του Frontex, Ήρα, Ερμής, Ναυτίλος, Ποσειδών και Μάλτα, οι αριθμοί δείχνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα που διακινεί ανθρώπους έχει τα απαραίτητα μέσα για να αποφεύγει τους μηχανισμούς μας ελέγχου και ν’ ανοίγει νέες θαλάσσιες διόδους. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι ο μεγάλος αριθμός μεταναστών που φτάνει στις ακτές της Ανατολικής Ισπανίας, ή οι περισσότεροι από 4 000 μετανάστες από τη Σρι Λάνκα και το Πακιστάν που περιμένουν να μεταφερθούν στην Ευρώπη από τις ακτές της Γουινέας-Κόνακρι.

Επομένως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη μελών του οργανωμένου εγκλήματος, και στην ενίσχυση της αστυνομικής και διεθνούς συνεργασίας μέσω της συγκρότησης κοινών ομάδων έρευνας. Ο Frontex πρέπει να διατηρεί τις αποστολές του σε περιοχές κρίσης σε μόνιμη βάση. Είναι απαραίτητο να προωθήσει το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιπολιών για να ενισχύσει το έργο ελέγχου και παρακολούθησης.

Η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει συμφωνίες συνεργασίας και εκστρατείες ενημέρωσης, όχι μόνο σε μια γλωσσική και επαγγελματική βάση· οι χώρες καταγωγής και διέλευσης πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τους κινδύνους που διατρέχουν οι μετανάστες και για τους θανάτους τους.

Τέλος, πρέπει να υπάρχει συντονισμός των μεταναστευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποτραπούν ανεκτικοί νόμοι και διαδικασίες νομιμοποίησης που έχουν ως αντίκτυπο το «φαινόμενο ανοιχτού καλέσματος». Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε μια γενναιόδωρη και ανθρωπιστική πολιτική ασύλου, και την απαραίτητη διεθνή προστασία.

Τελειώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε: δεν μπορεί να μιλάει κανείς στο Συμβούλιο για αλληλεγγύη του 20%. Ο Frontex συνεισφέρει το 80% για τη ναύλωση σκαφών, αεροσκαφών, για τα καύσιμα, τα πάντα εκτός από υλική απόσβεση. Επομένως, το Συμβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει την αλληλεγγύη του 20%, και να αποφύγει τη διγλωσσία σε μια πολιτική που επηρεάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το πολύ καλό έργο τους. Με χαροποιούν τα σχέδια να κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη στους εργοδότες και τους ιδιώτες που απασχολούν εργαζόμενους παρανόμως. Η παράνομη εργασία, σε οικιακές εργασίες και για τη φροντίδα παιδιών λόγου χάρη, αφορούν ως επί το πλείστον γυναίκες, οι οποίες συχνά είναι μετανάστριες. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και τα οικονομικά συστήματα, καθώς και τον ανταγωνισμό στις εμπλεκόμενες χώρες. Χαίρομαι επίσης διότι θα παρέχεται διαρκής στήριξη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, η οποία κυριαρχεί. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη της προσπάθειας να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θυμάτων εντός μίας δεκαετίας, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψη αυτής της πρακτικής.

Από την άλλη πλευρά, εκφράζω την απογοήτευσή μου διότι η Ομάδα των Συντηρητικών στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν με στήριξε στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά να σπάσουν τα δεσμά τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η υπερψήφιση της τροπολογίας 29 προσφέρει μια νέα ευκαιρία να στηρίξουμε τις γυναίκες και τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην ΕΕ ή να βοηθηθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κάντε το, έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκες να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή – μετά την εμπορία ανθρώπων.

Χαίρομαι επίσης διότι συνεχίζουμε να λέμε «όχι» στους καταυλισμούς προσφύγων έξω από την ΕΕ. Θέλω όμως να απευθύνω μια προειδοποίηση όσον αφορά το είδος του εργατικού δυναμικού οικονομικών μεταναστών που θα υπάρχει στις χώρες μας αν δεν επιτρέψουμε να τους συνοδεύουν οι οικογένειες, οι σύντροφοι και τα παιδιά τους. Θα αποτελείται από κυρίως νέους άνδρες, και αυτό δεν είναι καλό για καμία κοινωνία στην ΕΕ.

Συζητούμε για τα σύνορα της ΕΕ. Είναι σημαντικό να μένουν εκτός των συνόρων άτομα τα οποία μετέχουν σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων, σε εγκλήματα, σε εμπορία ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ συγχρόνως τα άτομα που χρήζουν προστασίας πρέπει να γίνονται δεκτά σε μια ανθρωπιστική ΕΕ. Είναι η ραχοκοκαλιά της ΕΕ και δεν μπορούν να αποκλειστούν από το κοινό μέλλον της. Η μετανάστευση θα είναι σημαντική, όχι μόνο για όσους ζούμε εδώ τώρα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, πρέπει δε να επιτύχουμε τόσο την παγκόσμια όσο και τη δική μας ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση στηρίζεται σε δύο εκθέσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν σαφώς δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις: το σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση και τις προτεραιότητες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Θα διαπράξουμε σοβαρό σφάλμα αν ευνοήσουμε τη μία και λησμονήσουμε την άλλη προσέγγιση. Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η μετανάστευση είναι σήμερα ένα τεράστιο φαινόμενο. Εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα περίπου 26 εκατ. μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι βρίσκονται εδώ είτε νομίμως είτε παρανόμως. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει σαφώς ευρωπαϊκή διάσταση, όχι μόνον επειδή κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί από μόνο του να το διαχειριστεί αποτελεσματικά, αλλά κυρίως επειδή κάθε μεταβολή της μεταναστευτικής πολιτικής ενός κράτους μέλους μπορεί να έχει αντίκτυπο στα μεταναστευτικά ρεύματα και στην εξέλιξή τους σε άλλα κράτη μέλη.

Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, προφανώς υποστηρίζω την ιδέα της μπλε κάρτας καθώς και της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης για τη μετανάστευση για την παροχή πληροφόρησης, σε μεγάλη κλίμακα, σχετικά με τις συνθήκες και τις επιλογές όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζω τη στρατηγική της εγκατάλειψης της ιδέας μιας ενιαίας οδηγίας, μετά από μια περίοδο πολλών ετών αδιεξόδου στους κόλπους του Συμβουλίου, και της υιοθέτησης μιας προοδευτικής μεθόδου που συνίσταται στην παρουσίαση τεσσάρων τομεακών οδηγιών την προσεχή τριετία. Υπογραμμίζω την ανάγκη μιας πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας που να περιλαμβάνει την υπογραφή συμφωνιών με τρίτες χώρες με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης. Η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης είναι επιβεβλημένη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης εργασίας.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, πρέπει επίσης να εγγυηθούμε τον έλεγχο των συνόρων και την εκμετάλλευση των διαθέσιμων οργάνων, όπως ο Frontex και οι ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABITs), τα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση στους πόρους που απαιτούν τα καθήκοντά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα μόνο της νότιας Ευρώπης. Επηρεάζει επίσης την Ένωση ως σύνολο, μεταξύ άλλων και τη χώρα μου, την Πολωνία, η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά της ηπείρου.

Τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας είναι τα εκτενέστερα χερσαία σύνορα της Ένωσης, και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους. Επιπλέον, ο Frontex, από τον οποίο έχουμε τόσες πολλές προσδοκίες, έχει την έδρα του στη Βαρσοβία. Έχουμε αναθέσει ορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Frontex, και πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλίσουμε επίσης ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους και μέσα, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει δράση και να προστατέψει αποτελεσματικά τα σύνορά μας.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια από τους συμπατριώτες μου εγκατέλειψαν τα τελευταία χρόνια την Πολωνία. Έχουν μεταβεί σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης, εκμεταλλευόμενοι τις αρχές της κοινής αγοράς. Ωστόσο, έχουμε υποδεχτεί ταυτοχρόνως χιλιάδες άτομα από την Άπω Ανατολή, για παράδειγμα από την Κορέα και το Βιετνάμ. Εννοείται ότι έχουν επίσης εισέλθει στη χώρα άτομα από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Έχουμε ανάγκη αυτές τις νέες αφίξεις. Βοηθούν στην οικοδόμηση της Πολωνίας.

Γι’ αυτό χαιρετίζω τις εκθέσεις της κ. Grüber και του κ. Moreno Sánchez, και κυρίως την έκθεση για τη μεταναστευτική πολιτική, διότι προϋποθέτει την πολιτισμένη μετανάστευση μέσω της δημιουργίας διαύλων νόμιμης μετανάστευσης. Οι δύο εκθέσεις αλληλοσυμπληρώνονται θαυμάσια. Σε συνδυασμό με την πρόταση οδηγίας για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε εργοδότες που απασχολούν παράνομους μετανάστες, την οποία επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αντιπροσωπεύουν μια υγιή νομική βάση για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Χαίρομαι δε που το Κοινοβούλιο διαδραματίζει τόσο καίριο ρόλο σε αυτό το θέμα.

Θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο. Η μετανάστευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Πρέπει, απεναντίας, να θεωρούμε ότι αποτελεί ευκαιρία για τη γηράσκουσα Ευρώπη! Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια και τον ενθουσιασμό των ανθρώπων που έρχονται στις χώρες μας νομίμως, και να επιδιώκουμε τη συμμετοχή τους στη δημιουργία νέων εθνών και της κοινής μας Ευρώπης!

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, αξίζει να εξετάσουμε σε ποιες πτυχές δίνεται έμφαση στην έκθεση για την παράνομη μετανάστευση. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στη Λεκάνη της Μεσογείου. Εκφράζει επίσης αβάσιμη εμπιστοσύνη στα μέσα κοινοτικής δράσης.

Όλοι γνωρίζουμε ότι την ευθύνη για τον έλεγχο των συνόρων την φέρουν τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, πολλά εξαρτώνται ακόμη από την ετοιμότητα συγκεκριμένων υπηρεσιών των εμπλεκόμενων κρατών μελών, παρά τις αναφορές στην αρχή της επικουρικότητας και στην ύπαρξη του Frontex.

Η κατάσταση κατά μήκος των νοτιοανατολικών χερσαίων συνόρων μας απαιτεί επίσης προσοχή, οικονομικούς πόρους και κοινή δράση, παρότι δεν αποτελεί επί του παρόντος μείζονα διάδρομο παράνομης μετανάστευσης.

Επιπροσθέτως, η διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν ενδέχεται να οξύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Γι’ αυτό η πολιτική της Ένωσης για τη νόμιμη μετανάστευση είναι τόσο σημαντικό θέμα. Προκειμένου, όμως, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη νόμιμη οικονομική μετανάστευση, πρέπει πρώτα να λύσουμε το θέμα της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης.

Η ύπαρξη μεταβατικών περιόδων για το άνοιγμα των αγορών εργασίας στους πολίτες των νέων κρατών μελών, καθώς και μέτρων επιλεκτικής άρσης αυτών των περιορισμών, που συνεπάγονται άνοιγμα των αγορών εργασίας μόνο σε ιδιαίτερα ειδικευμένους εργαζόμενους, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια σε όλες τις προσπάθειες για μια κοινοτική μεταναστευτική πολιτική έναντι των πολιτών τρίτων χωρών.

Οι πολιτισμικοί και γεωγραφικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη νόμιμη μετανάστευση είναι επίσης σημαντικοί. Βάσει της γεωγραφικής τους θέσης, καθώς και πολιτισμικών και γλωσσικών ομοιοτήτων, τα κράτη μέλη είναι προφανώς περισσότερο διατεθειμένα να υιοθετήσουν μια μεταναστευτική πολιτική έναντι συγκεκριμένων τρίτων χωρών. Αναφέρομαι στις χώρες εκείνες οι πολίτες των οποίων μπορούν ευκολότερα να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες λόγω εγγύτητας και εξοικείωσης, αν μη τι άλλο με τη γλώσσα της εκάστοτε χώρας υποδοχής. Αυτή η μορφή νόμιμης μετανάστευσης έχει συνεπώς διπλή προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Μεσόγειος είναι το πιο άνισο σύνορο του κόσμου. Από οικονομική άποψη και από άποψη εισοδήματος, η τρομερή διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών προκαλεί μια ροή ανθρώπων που δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο από αστυνομικές δυνάμεις.

Το καλοκαίρι του 2006 είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον Επίτροπο Frattini επειδή εκείνος και μερικοί ισπανοί αλιείς έσωσαν την τιμή της Ευρώπης σώζοντας μια ομάδα ναυαγών, και στη συνέχεια είδαμε ένα επαίσχυντο παζάρεμα για το τι έπρεπε να κάνουμε μ’ αυτούς. Ένα χρόνο μετά, κύριε Επίτροπε, είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα;

Προχωρούμε αργά, πραγματικά πολύ αργά, και ο ρυθμός προόδου μας είναι ασύμβατος με τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής. Πρέπει να το χωνέψουμε καλά αυτό. Δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής διότι, μολονότι χρειαζόμαστε έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλο το δημογραφικό πλεόνασμα της Υποσαχάριας Αφρικής.

Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ο τρομερός συνδυασμός της πείνας αφενός και των κεραιών δορυφορικής τηλεόρασης αφετέρου. Το άδειο μπολ στην κουζίνα και το δορυφορικό πιάτο φορτωμένο με προσδοκίες συνιστούν το καλύτερο πρόσφορο έδαφος για την παράνομη μετανάστευση, την οποία μπορούμε να ελέγξουμε μόνο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και αποτρέποντας το πραγματικό «φαινόμενο ανοικτού καλέσματος»: την παράνομη εργασία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα που συζητούμε σήμερα είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη· καθένα μάλιστα από τα κράτη μέλη βρίσκεται αντιμέτωπο με διαφορετικές προκλήσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είτε ασχολούμαστε με την παράνομη είτε με τη μόνιμη μετανάστευση, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την ατραπό της ενιαίας προσέγγισης. Τα θέματα που άπτονται της μετανάστευσης πρέπει να παραμείνουν κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους μέλους.

Ωστόσο, είμαι υπέρ της εντονότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, όπου υφίσταται σύμπτωση απόψεων και μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα θετικά για όλους. Επίσης, όπως και προηγούμενοι ομιλητές, θέλω να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή του Σώματος στο σύστημα του Οργανισμού Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων, στον οποίο διαθέσαμε προσφάτως 12 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Εξαρχής, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, καθώς ορισμένα μέλη δεσμεύτηκαν να παράσχουν πόρους, αλλά δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Για να επιτύχει το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω υπεσχημένοι πόροι θα διατεθούν στο εγχείρημα όπως και όταν χρειαστεί.

Εντούτοις, αυτό δεν είναι το μόνο μέσο καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει να αναζητήσουμε νέες και καινοτόμες λύσεις στο σημείο ακριβώς όπου οι μετανάστες ξεκινούν το ταξίδι τους. Πρέπει να προβούμε σε στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες στα κράτη προέλευσης, καθιστώντας σαφές ότι η Ευρώπη δεν είναι μια ανοικτή θύρα. Προπαντός, πρέπει να στοχεύσουμε επίσης τους μεταφορείς λαθρομεταναστών.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος συνίσταται στο ότι τα κράτη μέλη μας πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές πολιτικές επαναπατρισμού για την αποτροπή όσων είτε επιζητούν είτε οργανώνουν τη λαθρομετανάστευση.

Συνοψίζοντας, τέλος, υποστηρίζω ότι αυτό που απαιτείται μεταξύ των κρατών μελών είναι η συνεργασία, όχι η ρύθμιση. Μια ενιαία προσέγγιση για όλους δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της μετανάστευσης, ούτε πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να σκεφτούμε ότι η λύση είναι «περισσότερη Ευρώπη».

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – (MT) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες η διαρκής ενασχόληση του Επιτρόπου Frattini σε συνδυασμό με την προτεραιότητα που δίνει στο θέμα η πορτογαλική Προεδρία παράγουν ορισμένα αποτελέσματα, παρά την τεράστια γραφειοκρατία και την εμφανή απουσία αλληλεγγύης ως προς ορισμένες πτυχές, οι οποίες καθυστέρησαν την αποτελεσματική εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών. Ωστόσο, το τραγικό αυτό θέμα αξίζει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να αντιμετωπίζει επειγόντως θεμελιώδη «ζητήματα», όπως: η υιοθέτηση πολιτικών «κατανομής των βαρών» μεταξύ όλων των κρατών μελών, η αναθεώρηση της οδηγίας Δουβλίνο II όπως προτείνεται στην παράγραφο 18 της έκθεσης Sánchez, η παροχή επαρκούς οικονομικής στήριξης ή στήριξης άλλου είδους, περιλαμβανομένης της διάθεσης κεφαλαίων για έργα υποδομής, καθώς και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, ή μη, αναπτυξιακών κέντρων όπως κέντρα απασχόλησης σε χώρες προέλευσης και διέλευσης, η ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής πολιτικής επαναπατρισμού, η εφαρμογή μιας έγκαιρης πολιτικής ένταξης και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό με έδρα στη Μεσόγειο για την ανάπτυξη αυτής της κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Frontex δεν μπορεί ποτέ να εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν εάν δεν μεταβληθούν ουσιαστικά οι όροι αναφοράς του. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές οι οποίοι μας έδειξαν με συγκεκριμένο τρόπο πόσο υστερεί η Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Αντιμετώπισαν το θέμα των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών που πέφτουν συχνά θύματα πολιτικής καταπίεσης, της φτώχειας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν μικρά κράτη μέλη όπως η Μάλτα τα οποία επωμίζονται δυσανάλογο βάρος, συχνά χωρίς να τους επιδεικνύεται πραγματική αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο προκλήσεις. Αφενός, παρακολουθούμε το φαινόμενο της γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού. Αφετέρου, εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια άτομα από αναπτυσσόμενες χώρες, τα οποία πασχίζουν να εισέλθουν είτε νομίμως είτε παρανόμως, προσέρχονται στις νότιες και ανατολικές πύλες της Ένωσης. Αυτή η πρόκληση πρέπει να αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κοινών προσπαθειών: καμία χώρα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη μπορεί να είναι, δεν μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα μόνη της.

Χαιρετίζω λοιπόν τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναζητήσει και να προτείνει κοινές λύσεις, όπως η χρήση του Frontex για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης μέσω του συστήματος της μπλε κάρτας ή μέσω συμφωνιών συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης. Χαιρετίζω επίσης τη σημερινή επανειλημμένη έκκληση του Επιτρόπου Frattini προς τις χώρες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανοίξει τις αγορές εργασίας τους στους συμπολίτες τους από τα νέα κράτη μέλη να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος. Αυτή ήταν σίγουρα μια από τις πιο πλήρεις, πιο λεπτομερείς και συνολικές συζητήσεις στις οποίες είχα την τιμή να προεδρεύω, να παρακολουθώ και να συμμετέχω στους κόλπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν μια συζήτηση στην οποία σημείωσα και από την οποία φυσικά αποκόμισα διάφορες προτάσεις, συστάσεις, συμβουλές και προτάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικές και καίριες για το έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε στο μέλλον.

Ενόψει όλων αυτών, θεωρώ ότι μπορώ ευλόγως να συμπεράνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια συνεκτική και συνολική στρατηγική για τον χειρισμό των θεμάτων της μετανάστευσης και ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα δώσουν υλική και πρακτική μορφή σε αυτή τη στρατηγική. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν ορισμένοι δισταγμοί, ορισμένες αμφιβολίες καθώς και, βεβαίως, η ανάγκη να φανούμε λίγο πιο φιλόδοξοι· οφείλω, όμως, να υπογραμμίσω ότι όλα θα εξισορροπηθούν στο πλαίσιο στο οποίο ζούμε και σύμφωνα με τις δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο και ότι μπορούμε, και πρέπει, να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην εφαρμογή μιας πραγματικά σφαιρικής προσέγγισης της μετανάστευσης.

Κατά τη γνώμη μας, δύο βασικές λέξεις αποτελούν το θεμέλιο αυτής της πολιτικής, ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη: ανθρωπισμός επειδή η πολιτική αυτή στηρίζεται στους ανθρώπους και έχει ως αντικείμενό της ανθρώπους. Αυτό το θέμα του ανθρωπισμού δεν επιτρέπεται να λησμονείται και δεν λησμονείται ποτέ από την Προεδρία. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, επιδιώκοντας να εισέλθουν στις κοινωνίες μας, προσπαθούν εύλογα να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αυτή είναι μια ανθρώπινη επιθυμία και επιδίωξη την οποία πρέπει να σεβόμαστε πλήρως. Η άλλη βασική λέξη είναι η αλληλεγγύη διότι, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν έχουμε να κάνουμε εν προκειμένω με ένα ζήτημα ή πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί από ένα μόνο κράτος μέλος, ή ακόμη και από δύο ή τρία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας επηρεάζει όλους και, ως εκ τούτου, τυγχάνει και πρέπει να τυγχάνει κοινής απάντησης. Ευτυχώς, θεωρούμε ότι ολοένα και εμφανέστερα συνειδητοποιείται η ανάγκη συνδυασμού των δύο αυτών εννοιών –του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης– κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μετανάστευση.

Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα κοινό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, έναν οργανισμό γνωστό ως Frontex, ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έκανε τα πρώτα του βήματα και, κατά τη γνώμη μας, παρότι αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες, ανταποκρίθηκε καλά στις υποχρεώσεις του. Είναι σαφές ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να τον εξοπλίσουμε με τα μέσα που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και ακριβέστερα. Εντούτοις, θεωρούμε ότι αυτό το συλλογικό όργανο έχει μέχρι στιγμής αποδείξει με ικανοποιητικό τρόπο ότι η δημιουργία του ήταν αναγκαία και ορθή.

Στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης, πολύ ορθώς έγινε σήμερα εδώ αναφορά στην ανάγκη αύξησης του διαλόγου μας με τρίτες χώρες, ειδικότερα δε με τις χώρες προέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων. Αυτός ο διάλογος είναι απολύτως αναγκαίος και, όπως έχει ήδη επισημανθεί, συμφωνώ πλήρως με την άποψη ότι, εάν δεν εξετάσουμε, αναλύσουμε και αντιμετωπίσουμε με κάποιον τρόπο τα αίτια που προκαλούν, στις συγκεκριμένες χώρες, αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Έχουμε εντείνει τον διάλογο σε αυτόν τον τομέα με την Αφρική και ευελπιστούμε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Αφρικής θα μπορέσουν να επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα, και εν τέλει η νόμιμη μετανάστευση, στο πλαίσιο της μετανάστευσης και του διαλόγου για τη μετανάστευση με τις χώρες προέλευσης. Η πορτογαλική Προεδρία έχει θέσει τη νόμιμη μετανάστευση σε μια από τις πρώτες θέσεις των προτεραιοτήτων της για ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος της εξάμηνης θητείας της. Η Επιτροπή έχει επίσης αναπτύξει δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα και έχει καταθέσει προτάσεις τις οποίες θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτές θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, οπότε ευελπιστούμε, όπως προανέφερα, ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο.

Εν κατακλείδι, παρά τις όποιες δυσκολίες, παρά τα δύσκολα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θεωρούμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ορισμένα σημεία ενδεχομένως πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Σε ορισμένα σημεία ενδεχομένως πρέπει να είμαστε λίγο ταχύτεροι, όμως πιστεύω ότι κανείς καλόπιστος παρατηρητής δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί πολλά.

Ασφαλώς το Συμβούλιο χαιρετίζει και ενθαρρύνει αυτή τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα εθίγη επίσης το θέμα της συναπόφασης και της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης. Όπως γνωρίζετε, η μεταρρυθμιστική Συνθήκη απορρέει από μια εντολή την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις αυτού του είδους πρέπει να λαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη, και σίγουρα όχι μόνο από την Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει, φρονώ ότι η μεταρρυθμιστική Συνθήκη, όπως και η Συνταγματική Συνθήκη, πραγματοποιεί εξαιρετικά σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της επέκτασης της διαδικασίας συναπόφασης σε πολλά νομοθετικά μέτρα εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι και εγώ ευγνώμων σε όλες και όλους τους ομιλητές που μετείχαν σε αυτή την άκρως σημαντική συζήτηση. Φρονώ ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί πραγματικά ενιαία προσέγγιση έναντι αυτού του παγκόσμιου φαινομένου το οποίο αφορά εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες και άνδρες και επηρεάζει όλες τις ηπείρους.

Καταρχάς, επισημάνθηκε –και συμφωνώ– ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παράνομες συμπεριφορές λαμβάνοντας μέτρα κατά των διακινητών και όσων εκμεταλλεύονται τους παράνομους μετανάστες, καθώς και μέσω μιας πολιτικής επαναπατρισμού η οποία θα είναι συγχρόνως αξιόπιστη και θα σέβεται πλήρως τα ατομικά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια κάθε ανθρωπίνου όντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει ορισμένες δραστηριότητες επαναπατρισμού και μπορεί να συνεχίσει να το πράττει. Υπενθυμίζω ότι οι πρωτοβουλίες επαναπατρισμού συχνά ανατίθενται στην Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες μας.

Φρονώ ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να συνδυάζει την παροχή βοήθειας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εμπορική πολιτική με την Αφρική και τη μετανάστευση. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις σοφές παρατηρήσεις του κ. Watson σχετικά με τις χώρες αυτές: «είτε δεχόμαστε τα αγαθά τους είτε δεχόμαστε τους ανθρώπους τους». Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναλογιστούμε, δεδομένου ιδίως ότι η στρατηγική μας πρέπει να είναι παγκόσμια και δεν μπορεί να αποκλείει τις εμπορικές σχέσεις ή την πολιτική μας για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στην Αφρική.

Οι έλεγχοι των εξωτερικών συνόρων είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Ορισμένοι αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν αμφιβολίες. Φρονώ ότι ο Frontex αξίζει τη στήριξή μας. Αξίζει τη στήριξή μας διότι, όπως συνέβη εφέτος το καλοκαίρι, δεν έχουν σωθεί μόνον ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα είχαν διαφορετικά χαθεί, αλλά οι αξιωματούχοι του Frontex έχουν συλλάβει μεγάλο αριθμό προσώπων: 400 άτομα, μέλη οργανώσεων διακίνησης, έχουν συλληφθεί και παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος καθόσον αφορά μόνο το περασμένο καλοκαίρι.

Ευελπιστώ συνεπώς ότι το Σώμα θα αναγνωρίσει την ανάγκη να διατεθούν στον Frontex πρόσθετοι πόροι στον προϋπολογισμό του 2008. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια τροπολογία με την οποία επιδιώκεται το άμεσο πάγωμα έως και του 30% των επιχειρησιακών δαπανών του Frontex. Ευελπιστώ ειλικρινά ότι η πρόταση αυτή θα επανεξεταστεί και ότι ο προϋπολογισμός, απεναντίας, θα αυξηθεί, με την προϋπόθεση της παρακολούθησης και της τήρησης απολύτως υπεύθυνης στάσης όσον αφορά τις δαπάνες.

Έγιναν ασφαλώς πολλές αναφορές στην οικονομική μετανάστευση. Η λεπτομερής πρόταση την οποία θα καταθέσω σχετικά με μια ευρωπαϊκή άδεια εργασίας δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα αποφασίσουμε στις Βρυξέλλες πόσοι μετανάστες απαιτούνται σε κάθε χώρα. Αυτό θα συνεχίσει να είναι ευθύνη της εθνικής κυβέρνησης κάθε επιμέρους χώρας και της εθνικής αγοράς εργασίας, θέλω λοιπόν να καθησυχάσω όσες και όσους διατυπώνουν ερωτήματα ή εκφράζουν ανησυχίες για το θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, κάθε κράτος μέλος θα είναι ελεύθερο να αποφασίσει πόσους εργαζόμενους από χώρες εκτός της Κοινότητας χρειάζεται σε κάθε κατηγορία. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα που τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να πουν είναι «δεν χρειαζόμαστε καθόλου μετανάστες» ενώ συνεχίζουν να ανέχονται την παράνομη μετανάστευση και την εκμετάλλευση της αδήλωτης εργασίας. Αυτό είναι αδύνατον επειδή θα υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες.

Η μετανάστευση μας θέτει φυσικά ενώπιον μιας οικουμενικής αξίας, την οποία ανέφεραν ορισμένοι από τους ομιλητές: της κινητικότητας μεταξύ των λαών. Θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά και δικαιώματα. Τα δικαιώματα συνοδεύονται πάντα από υποχρεώσεις. Μια πολιτική που θα περιλαμβάνει δικαιώματα αλλά όχι και υποχρεώσεις είναι αδιανόητη. Δεν μπορούμε και δεν επιθυμούμε να επιβάλουμε την ευρωπαϊκή μας νομοθεσία ή χρηματοδότηση σε οποιονδήποτε άλλον χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ομολόγων μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές: η ιδέα μας, η πολιτική μας, είναι η εταιρική σχέση. Είναι μια πολιτική για ένα σύμφωνο μεγάλης κλίμακας με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και μέσω των οποίων διέρχονται.

Ένα τέτοιο σύμφωνο θα περιλαμβάνει –και αυτή η συνιστώσα είναι καίριας σημασίας– τον πλήρη σεβασμό στην επικράτειά μας των νόμων μας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αδιαπραγμάτευτων και οικουμενικών αξιών μας: της ζωής, της αξιοπρέπειας κάθε γυναίκας και κάθε άνδρα, του σεβασμού του ατόμου. Μετά την επισήμανση αυτή, στρέφομαι τώρα στο θέμα της ένταξης.

Η ένταξη των μεταναστών συνεπάγεται την επίδειξη σεβασμού για την ιστορία και τη θρησκεία τους, διότι είναι μια πηγή εμπλουτισμού όλων μας, αλλά συνεπάγεται επίσης τον σεβασμό από τη δική τους πλευρά των παραδόσεών μας, της ιστορίας μας, του πολιτισμού και της θρησκείας μας. Γι’ αυτό, κατά τη γνώμη μου, ένταξη σημαίνει συμμετοχή.

Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν μπορούμε να εντάξουμε διά νόμου όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν, όσους δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν προς τα εμπρός, όσους πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί ακόμη και στην εποχή μας να ανέχεται τους καταναγκαστικούς γάμους ή την πολυγαμία. Τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες διότι έχουμε τους νόμους μας και τις οικουμενικές μας αξίες.

Όλα αυτά απαιτούν λοιπόν εκπαίδευση, εκμάθηση γλωσσών, επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τακτική απασχόληση και απόρριψη όλων των παράνομων συμπεριφορών. Απαιτούν την τήρηση αυστηρής στάσης απέναντι στην παρανομία. Κάποιος εξέφρασε την ακόλουθη σκέψη, με την οποία συμφωνώ πάρα πολύ: οι μετανάστες που διαπράττουν εγκλήματα είναι οι χειρότεροι εχθροί των έντιμων μεταναστών οι οποίοι εργάζονται και κερδίζουν ευτάκτως τα προς το ζην.

Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική στους πολίτες μας οι οποίοι είναι πολύ ανήσυχοι: δεν πρέπει να φοβούνται την ίδια τη μετανάστευση, αλλά όσους διαπράττουν εγκλήματα. Είναι καθήκον μας να διασφαλίζουμε την τιμωρία όσων διαπράττουν εγκλήματα, καθόσον διαφορετικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες διακρίσεις που απαιτούν οι πολίτες μας και δεν θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον φόβο, αυτή την ανησυχία η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε ρατσισμό και ξενοφοβία, ένα φοβερό αλλά εντεινόμενο φαινόμενο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επιλογές. Φρονώ ότι η επιλογή μας πρέπει να είναι να θεσπίσουμε ένα παγκόσμιο σύμφωνο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ ισοτίμων, μεταξύ εταίρων. Δεν πρέπει να υπάρχει μια πλευρά που θέτει τους όρους και μια άλλη που τους αποδέχεται· και δεν πρέπει να μας επιβάλλεται τίποτε το οποίο να θεωρούμε απαράδεκτο. Αυτό είναι αναγκαίο διότι μιλάμε για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα ανθρωπίνων όντων. Δεν μιλάμε ούτε για οικονομικές ούτε για γραφειοκρατικές αντισταθμίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 και συνεχίζεται στις 12.00)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Ο όρος «παράνομη μετανάστευση» είναι κάπως παράδοξος. Μεγάλωσα σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο ορισμένοι όροι θεωρούνταν εκ των προτέρων θετικοί ή αρνητικοί από τους κατέχοντες την εξουσία και από την προπαγάνδα τους. Για παράδειγμα, η λέξη «διεθνής» κατατασσόταν στους θετικούς όρους ενώ η λέξη «κοσμοπολίτικος» στους αρνητικούς. Πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην πέσουμε σε μια παρόμοια σημασιολογική παγίδα. Δεδομένου ότι η ξενοφοβία είναι κακή, είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς πολύ καλό να επιδιώκει μια χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να προφυλαχθεί από την παράνομη μετανάστευση. Σίγουρα πρόκειται περισσότερο για αναγκαίο κακό.

Είδα τη φράση «Κανένας δεν είναι παράνομος» γραμμένη σε έναν τοίχο στην πόλη μου, το Poznań. Κάποιες φορές αξίζει τον κόπο να σταματήσουμε και να σκεφτούμε αν ένα ανθρώπινο ον μπορεί πραγματικά να είναι παράνομο. Οι περιοχές στις οποίες πολλοί άνθρωποι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τα σύνορα της Ένωσης δεν είναι μόνο ο Ατλαντικός και η Μεσόγειος. Την περασμένη εβδομάδα μια γυναίκα από την Τσετσενία και οι τρεις μικρές κόρες της πέθαναν στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την τραγωδία που έχει πλήξει την πατρίδα τους. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν από την Τσετσενία, και είναι μάλιστα διατεθειμένοι, σε αυτή τους την προσπάθεια, να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους.

Η παρουσία αρκετών εκατομμυρίων μεταναστών στην Ευρώπη, οι οποίοι εισήλθαν στην Ένωση παρανόμως, αποτελεί πραγματικό πρόβλημα. Καθώς πασχίζουμε όμως να το επιλύσουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη τις οικουμενικές αξίες στις οποίες στηρίζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η ίδια η μετανάστευση δεν είναι αρνητικό φαινόμενο, για τον απλούστατο λόγο ότι κανένα ανθρώπινο ον δεν είναι αρνητικό φαινόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς. – (HU) Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, το 85% των ανειδίκευτων μεταναστών από τον αναπτυσσόμενο κόσμο ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το 5% πηγαίνει στις ΗΠΑ, ενώ μόλις το 5% των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης καταλήγει στις χώρες της γηραιάς ηπείρου και πάνω από το 50% απορροφάται αμέσως από την οικονομία των ΗΠΑ. Χαίρομαι διότι ένας από τους επιμέρους στόχους της έκθεσης της κ. Gruber είναι η ανάσχεση και η αντιστροφή αυτής της διαδικασίας.

Φρονώ ότι πρέπει να βρούμε τρόπους προσέλκυσης ιδιαίτερα ειδικευμένων εργαζομένων, συγχρόνως όμως πρέπει να αποτρέψουμε τη «διαρροή εγκεφάλων» από αναπτυσσόμενες χώρες. Ο όρος «ιδιαίτερα ειδικευμένοι εργαζόμενοι» πρέπει συνεπώς να οριστεί σαφώς και, επιπλέον, να τυποποιηθούν και να θεσπιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινά κριτήρια κατάρτισης.

Αυτή τη φορά δεν υποστηρίζω τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει η Επιτροπή την αρχή «όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο», και συμφωνώ με την άποψη ότι οι πέντε οδηγίες πρέπει να συγχωνευτούν. Η μείωση της γραφειοκρατίας θα αποδειχθεί επίσης πιο ελκυστική για τους ειδικευμένους εργαζόμενους.

Πριν από την κατάρτιση της οδηγίας (ή των οδηγιών), προτείνω να διενεργηθεί προκαταρτική αξιολόγηση αντικτύπου στην οποία θα ληφθούν επίσης υπόψη οι κοινωνικές παράμετροι. Η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι, εκπροσωπώντας τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών, η σχεδιαζόμενη νομοθεσία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση του κ. Frattini σχετικά με τη θέσπιση πακέτων ποσοστώσεων νόμιμων εισόδων μπορεί, νομίζω, να διευκολύνει τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας του ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης σε τρίτες χώρες.

Αντί της ευρωπαϊκής πράσινης κάρτας που προτείνεται στην έκθεση, θεωρώ ότι το νέο σύστημα της μπλε κάρτας είναι πολύ πιθανότερο να επιτύχει τα όσα ελπίζουμε όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου