Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 26. septembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Tajné väznice a nezákonná preprava zadržaných osôb, ktoré sa týkajú členských štátov Rady Európy (správy Fava a Marty) (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda . Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o tajných väzniciach a nezákonnej preprave zadržaných osôb, ktoré sa týkajú členských štátov Rady Európy (správy Fava a Marty).

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, v decembri 2005 Európsky parlament vo svojom uznesení, v ktorom sa vyžaduje zriadenie dočasného výboru pre prepravu a nezákonné zadržiavanie väzňov, opäť potvrdil, citujem: „svoje odhodlanie v boji proti terorizmu, zdôrazňuje však, že tento boj nemožno vyhrať prostredníctvom obetovania základných princípov, ktoré sa terorizmus snaží zničiť, najmä že ochranu základných ľudských práv nemožno nikdy kompromitovať“.

Predchádzajúce predsedníctva Rady mali v tomto Parlamente možnosť vyjadriť svoj súhlas s týmto stanoviskom. Nemôžem začať bez toho, aby som zdôraznil, že súčasné predsedníctvo má také isté odhodlanie s rovnakým dôrazom. Rád by som pripomenul, že boj proti terorizmu nemôže kompromitovať naše hodnoty a princípy, ktoré sa týkajú ochrany základných práv. Podľa nášho názoru je to kľúčovou záležitosťou. V boji proti terorizmu budeme úspešní, iba ak zostaneme oslobodení: oslobodení od strachu a akéhokoľvek zneužívania alebo manipulácie v mene strachu. Našou najsilnejšou zbraňou a našou najúčinnejšou obranou sú naše hodnoty a princípy týkajúce sa ochrany našich základných práv.

Aj keď samotná Rada nemá právomoc vyjadriť svoje stanovisko, neexistuje žiadny členský štát Európskej únie, ktorý by neuznal význam vynaloženého úsilia a iniciatív prijatých s cieľom dospieť k pravde. Mali by sme si pamätať, že hovoríme o základných princípoch, na ktorých je založená naša európska demokracia. Hľadanie pravdy umožní eliminovať vznesené podozrenia. Je preto nevyhnutné, aby vyšetrovania v tejto oblasti túto vec vysvetlili, a aby neviedli k ďalšiemu zmätku. Predchádzajúce predsedníctva, ktoré mali príležitosť vystúpiť v tomto Parlamente, generálny tajomník a vysoký predstaviteľ a európsky koordinátor boja proti terorizmu v rámci spolupráce s dočasným výborom Európskeho parlamentu v tejto súvislosti nezlyhali.

Som preto presvedčený, že by bolo úplne nespravodlivé naznačovať akýkoľvek nedostatok odhodlania zo strany Rady alebo ministrov pre zahraničné veci. V skutku musím zdôrazniť mnohé iniciatívy, či už parlamentné alebo právne, ktoré rôzne európske krajiny prijali po týchto správach.

Z tohto dôvodu bolo úplne vhodné konať v duchu zásady subsidiarity. Ako iste viete, v mnohých oblastiach, ktoré výbor vyšetruje, nemá Európska únia žiadne právomoci konať. V tejto súvislosti mám na mysli najmä dohľad nad spravodajskými službami. Na túto skutočnosť už tento Parlament a jeho výbor upozorňovali predchádzajúce predsedníctva a vysoký predstaviteľ pán Solana. Možno to samozrejme ľutovať, pravdou však je, súčasné zmluvy obmedzujú rozsah pôsobnosti Rady v týchto oblastiach.

Z našej strany Vás však môžem ubezpečiť, že portugalské predsedníctvo bude aktívne a konštruktívne spolupracovať. Rád by som pripomenul úplnú a transparentnú spoluprácu, ktorú ponúkla portugalská vláda, počas vyšetrovaní tohto dočasného výboru Parlamentu, ktoré sa skončili vo februári tohto roka, ako aj v súvislosti s iniciatívami generálneho tajomníka Rady Európy podľa článku 52 Európskeho dohovoru o ľudských právach vo vzťahu k údajným letom CIA a nezákonným záchytným strediskám v Európe.

Ako je všeobecne známe, hoci samotná Rada neprijala stanovisko k správam, ktoré predložili pán Fava a pán Marty pod záštitou tohto Parlamentu a Rady Európy v uvedenom poradí, neznamená to, že tieto správy ignoruje. Rada v rámci zahraničnej politiky Európskej únie v skutočnosti aktívnym a pozitívnym spôsobom obhajovala ľudské práva a medzinárodné právne predpisy.

Dôsledne sme argumentovali, že ochrana základných hodnôt a medzinárodných právnych predpisov si vyžaduje vážnu a hĺbkovú diskusiu o ľudských právach v kontexte boja proti terorizmu. V tejto súvislosti EÚ zdôraznila, že ľudské práva, práva utečencov a medzinárodné humanitárne práva sa musia rešpektovať a dodržiavať. Rada bude naďalej podrobne monitorovať vývoj týkajúci sa ľudských práv v rámci boja proti terorizmu a príjme príslušné opatrenia na zabezpečenie ich ochrany. EÚ je aj naďalej odhodlaná presadiť absolútny zákaz mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania.

Naše akcie sa riadia týmto cieľom a s tretími krajinami budeme vždy diskutovať o obavách, ktoré tento problém spôsobuje. EÚ a jej členské štáty jasne uviedli, že existencia akýchkoľvek tajných záchytných stredísk, kde sú osoby zadržiavané v právnom vákuu, nie je v súlade s medzinárodnými humanitárnymi právnymi predpismi. V usmerneniach pre oblasť mučenia sa jasne uvádza, že členské štáty musia zakázať tajné záchytné miesta, pričom musia zabezpečiť, aby sa všetky osoby, ktorým je odňatá sloboda, zadržiavali v oficiálne uznaných záchytných strediskách, a aby boli miesta ich pobytu známe. V usmerneniach pre oblasť mučenia sa takisto uvádza, že žiadnu osobu nemožno násilím vrátiť do krajiny, kde by jej hrozilo riziko mučenia alebo zlého zaobchádzania.

Je všeobecne známe, že príslušné otázky, ktoré sa týkajú právomoci na kontrolu letísk, inšpekcie a spravodajských služieb, v podstate patria do zodpovednosti a pod kontrolu členských štátov. Je pravda, že Sitcen vykonáva pravidelné analýzy používajúc informácie, ktoré poskytujú členské štáty, nemá však operačnú jurisdikciu nad takzvanými "spravodajskými" službami. Je potrebné poznamenať, že členské štáty EÚ takisto čelili komplexnosti, ktorá je v tejto súvislosti typická pre systém triedenia a spracúvania žiadostí o prelet, pristátie a povolenia pre kontrolu na zemi. Predstavuje to pre všetkých novú veľkú výzvu. Pokiaľ ide o našu stranu, portugalská vláda nielen realizovala tento niekedy náročný a veľmi pomalý postup zberu údajov, takisto aj vytvorila pracovnú skupinu na hodnotenie mnohých postupov a navrhovanie zlepšení, ktorej význam bol riadne uznaný v záverečnej správe, ktorú tento Parlament prijal vo februári.

Musím zdôrazniť, že prácu, ktorú vykonal generálny tajomník Rady Európy, sme považovali za veľmi dôležitú, a správam, ktoré predložil pán Marty, sme venovali náležitú pozornosť. Dotazník a odporúčania, ktoré vypracoval generálny tajomník Rady Európy podľa článku 52 Európskeho dohovoru o ľudských právach, v Portugalsku, a podľa môjho názoru aj v iných členských štátoch, takisto umožnili bezprecedentné prehodnotenie vnútroštátnych právnych rámcov, záruk a kontrolných mechanizmov ako celku, vrátane analýzy postupov na triedenie, overovanie a kontroly žiadostí o povolenie na prelet a pristátie lietadiel na vnútroštátnom území.

V prípade Portugalska to určite viedlo k inštitucionálnym, technickým a prevádzkovým zlepšeniam. Pokiaľ ide o odporúčania generálneho tajomníka Rady Európy, ktoré sa týkajú kontrolných záruk, členovia ich prevažne chápali tak, že iniciatívy, ktoré sú k dispozícii, by nemali viesť k zbytočnému zdvojovaniu právnych predpisov alebo povereniu Rady Európy novými právomocami.

Na druhej strane možno súhlasiť, že existuje priestor na efektívnejšie uplatňovanie a prísnejšiu kontrolu existujúcich mechanizmov. Som presvedčený, že keby sa tieto vyšetrovania vykonali dôkladnejším a pokojnejším spôsobom, výsledky by boli efektívnejšie. Napriek stále odporúčanej precíznosti a bez ohľadu na zmätočné vyhlásenia, avšak v rámci snahy zohľadniť niektoré námietky vo vyhláseniach obhajujúcich význam príslušných hodnôt a dobrého mena európskych demokracií, je pravdou, že všetky tieto iniciatívy majú uplatnenie a zmysel. Preto v nich treba pokračovať, najmä teraz, keď sa stala kľúčovou dôkladná a otvorená analýza nových problémov, ktoré predstavujú teroristické hrozby, ako napríklad dilema bezpečnosť verzus sloboda. Okrem toho existuje stále väčšia potreba schopnosti reagovať na problémy, ktoré vznikli v dôsledku boja proti bezprecedentnej hrozbe, na základe medzinárodných právnych predpisov.

Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené dámy a vážení páni, posilňovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vychádzajúceho z Haagskeho programu a príslušného akčného plánu je jednou z hlavných priorít spoločného 18-mesačného programu nemeckého, portugalského a slovinského predsedníctva. Boj proti terorizmu je v tejto súvislosti jednou z najdôležitejších výziev, pre ktoré tieto tri predsedníctva definovali cieľ zintenzívniť spoluprácu v tejto oblasti, prostredníctvom pokračovania v implementácii stratégie EÚ na boj proti terorizmu. Ako iste viete, pán Gilles de Kerchove bol nedávno vymenovaný za nového európskeho koordinátora boja proti terorizmu, a podobne ako jeho predchodcovia bude pripravený poskytovať tomuto Parlamentu všetky potrebné informácie.

Túto príležitosť musím využiť aj na zdôraznenie toho, že v rámci transatlantického dialógu sme osobitne diskutovali o otázke dodržiavania ľudských práv v rámci boja proti terorizmu, najmä na poslednom samite Európskej únie a Spojených štátov v apríli, kde sa vyzdvihli závery Európskej rady z 11. decembra 2006.

Portugalsko, predsedajúc Rade, jasne uviedlo svoje odhodlanie pokračovať v tomto dialógu a rozširovať ho, pretože ho považuje za kľúčový pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. (IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a vážení páni, rád by som poďakoval zástupcovi Rady. Dámy a páni, Komisia – a ja – sme od začiatku sledovali a podporovali prácu dočasného výboru Európskeho parlamentu súvisiacu s touto veľmi dobre známou témou a vážnymi obvineniami a príslušnými dôležitými udalosťami.

Samotná závažnosť týchto udalostí, dokonca samotná predstava, že sa mohli stať, je samozrejme nevyhnutným dôvodom spolupráce všetkých troch inštitúcií, Komisie, Parlamentu a Rady. Je potrebné ešte raz zopakovať – a som rád, že to môžem urobiť – že boj proti terorizmu musí byť vyvážený plným rešpektovaním základných práv a právneho štátu. Sú to dve základné podmienky fungovania demokracie.

V tomto duchu som presvedčený, že nezákonná preprava väzňov a hypotéza o existencii viac alebo menej tajných záchytných stredísk – v prípade, že sa príslušným spôsobom preukážu – by nepochybne predstavovali vážne porušenie medzinárodných právnych predpisov a základných ľudských práv. Všetci vieme, že všetci členovia Európskej únie musia dodržiavať základné princípy Dohovoru o ľudských právach, najmä články 5 a 6.

Sme samozrejme presvedčení, že tieto udalosti sa v členských štátoch riadnym spôsobom prešetria. Tieto vyšetrovania musia samozrejme vykonávať príslušné súdne orgány. Jedna vec musí byť jasná, dokonca už bola mnohokrát jasne uvedená v správe, ktorú predložil pán Fava, a v správe Rady Európy: v parlamentnej správe sa môžu uvádzať fakty, Parlament však pochopiteľne nemá žiadnu právomoc ani povinnosť vykonávať súdne vyšetrovanie.

Ak ide o údaje z neznámeho zdroja, na základe právneho štátu – ktorý musíme rešpektovať – sa vyšetrovaním poverujú slobodné, nezávislé súdy. Ich úlohou je odhaliť zdroje, ktoré sú za obvineniami. Na objasnenie, obviniť členský štát alebo jednotlivca bez odhalenia zdroja tohto obvinenia je princípom, ktorý je prijateľný v parlamentnej správe, nie však v súdnom vyšetrovaní. Som preto presvedčený, že súdne vyšetrovania budú pokračovať, ako je tomu v niektorých členských štátoch vrátane mojej krajiny. Správa si však evidentne vyžaduje ďalší postup, takže uvádzam iniciatívy, o ktorých som presvedčený, že k uvedenému postupu prispejú:

Dňa 23. júla som napísal poľskej a rumunskej vláde, pričom som ich upozornil na ich povinnosť vykonať komplexné, hĺbkové vyšetrovanie a požiadal som ich o podrobné informácie o tom, či už tieto vyšetrovania začali a aký bol ich výsledok. Dúfam, že obe vlády odpovedia, o ich reakciách Vás samozrejme budem informovať, dôvodom je najmä moje presvedčenie, že ak je niekto z niečoho obvinený, v rámci pravdy a transparentnosti musí mať všetky právne možnosti vysvetlenia a dokázania nepravdivosti tohto obvinenia, v opačnom prípade sa vyšetrovaním musí poveriť nezávislý súd. Podľa môjho názoru je veľmi jasná odpoveď v záujme obvinenej strany.

Mojím druhým bodom je toto: ako som uviedol na poslednej schôdzi, vypracoval som dotazník pre všetky členské štáty, ktorý sa týka terorizmu. V tomto dotazníku každý členský štát uvádza opatrenia, ktoré prijal v rámci boja proti terorizmu, výsledky dosiahnuté v súvislosti s efektívnosťou vnútroštátnych právnych predpisov a najmä úroveň ochrany základných ľudských práv, ktorú poskytujú vnútroštátne právne predpisy. Mám v úmysle analyzovať odpovede a potom vypracovať správu pre Radu a Parlament o efektívnosti opatrení členských štátov, ktoré sú zamerané na boj proti terorizmu, a ich vhodnosti a zlučiteľnosti s princípom rešpektovania základných práv.

Môj tretí bod sa týka leteckej dopravy. Výboru LIBE som dal sľub, že preskúmam veľmi dôležitý právny aspekt, ktorému sa v súčasnosti nevenuje pozornosť: kde leží hranica medzi definíciou civilnej leteckej dopravy a vládnej leteckej dopravy, inými slovami, prečo vládna letecká doprava nepodlieha bežným kontrolám, ako je tomu v prípade civilnej leteckej dopravy? Táto práca prebieha podľa plánu a Európska komisia má predložiť oznámenie o celkovej leteckej doprave. Komisia preto príjme toto oznámenie veľmi skoro, na konci tohto roku, a predložíme samozrejme návrh na lepšiu definíciu uvedenej koncepcie vládnej leteckej dopravy, ktorá sa často vykladá takým spôsobom, ktorý umožňuje obchádzať nevyhnutné kontroly.

Existuje však ďalšia iniciatíva, ktorá sa týka leteckej dopravy. Je súčasťou všeobecného riešenia zavádzajúceho spoločné pravidlá pre všetky členské štáty, ktoré sa týkajú každého druhu lietadla, ktoré vstupuje do spoločného európskeho vzdušného priestoru bez letového plánu. Nepochybne viete, že od 1. januára 2009 sa na základe pravidiel implementácie takzvaného jednotného európskeho vzdušného priestoru všetkým členským štátom zavedú spoločné požiadavky pre letové plány, takže v tejto súvislosti zosúladíme pravidlá letových plánov všetkých lietadiel, či už cez európsky vzdušný priestor prelietavajú alebo doň vstupujú. Bude to obrovským prínosom, pretože sa obmedzí odlišné zaobchádzanie týkajúce sa preletov a pristátí, s ktorým sa v členských štátoch stretávame.

Ďalším bodom je ratifikácia dohody o vydávaní väzňov medzi Európou a Spojenými štátmi. Keby existovala, pričom už mala existovať, európska dohoda – ktorá je podpísaná, ale ešte nie je ratifikovaná – pravidlá vydávania väzňov zo Spojených štátov a do Spojených štátov by mohli byť oveľa jasnejšie. Hovoríme tu o väzňoch, ktorí podliehajú vyšetrovaniu alebo sú podozriví v súvislosti s terorizmom. Túto dohodu ešte musí ratifikovať niekoľko členských štátov, našťastie ich nie je veľa. Ešte raz som formálne vyzval všetkých ministrov spravodlivosti, aby čo najskôr ratifikovali túto dohodu o vydávaní väzňov medzi Európou a Spojenými štátmi.

Ešte tu je bod, ktorý sa týka dohľadu nad spravodajskými službami. Tento bod sa uvádza v oboch správach, ide však o citlivú záležitosť. Myslím si, že najdôležitejšia zo všetkého je vnútroštátna reakcia, aj keď je potrebné zdôrazniť určité spoločné požiadavky. Prvou požiadavkou je posilnenie parlamentnej kontroly v členských štátoch. Niektoré krajiny prijali alebo prijímajú vnútroštátne právne predpisy zamerané na značné posilnenie právomoci svojich národných parlamentov, ktoré sa týkajú dohľadu nad činnosťami spravodajských služieb. Podľa môjho názoru je to správna cesta, pretože ako iste uznáte, neviem si predstaviť budúce spoločné európske právne predpisy, ktorými by sa riadili tajné služby, a myslím si teda, že je veľmi dôležité, aby sa o tejto záležitosti diskutovalo.

Vážený pán predsedajúci, na záver by som rád uviedol, že si myslím, že o tejto záležitosti by sme mali naďalej diskutovať, majúc na mysli právny štát ako princíp a samozrejme dodržiavanie ľudských práv; medzi základné práva však takisto patrí právo nebyť obvinený, okrem prípadov, keď sa obvinenie zakladá na dôkazoch získaných podľa riadnych postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jas Gawronski, v mene skupiny PPE-DE. – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, moja politická skupina vyjadrila opodstatnenú kritiku správe pána Martyho a veľkou väčšinou hlasovala proti správe, ktorú predložil pán Fava. Je to zahanbujúce, pretože tento Parlament by mal byť schopný prekonať svoju vnútornú názorovú nejednotnosť a vyprodukovať spoločnú pozíciu aspoň v súvislosti so záležitosťami, akými sú terorizmus a ľudské práva. Žiaľ, nepodarilo sa nám to preto, že správa, ktorú predložil pán Fava, vychádza z tohto predsudku: Spojené štáty sú vinné! Rok sme teda stratili tým, že sme nehľadali pravdu, ale dôkaz o tejto vine, pričom sme opomínali a dokonca utajovali všetky skutočnosti, ktoré by dokazovali opak.

Rád by som ešte uviedol jeden praktický, dá sa povedať, že škandalózny príklad. Jedným z dôvodov, pre ktoré sme navštívili Poľsko, bol rozhovor s novinárkou, ktorá pred rokom medzi prvými oznámila existenciu väzníc CIA v Poľsku. Žiaľ, keď sme sa s ňou stretli, zmenila svoj názor; hovorím „žiaľ“, pretože to myslím ironicky. Už si nebola istá; povedala nám, že dnes by už taký článok nenapísala. Hoci je táto správa plná svedectiev novinárov, ktorí majú na tézu spravodajcu rovnaký názor, nie je v nej ani zmienka o zmene názoru tejto novinárky. Míňajúc peniaze daňových poplatníkov sme premrhali rok bez toho, aby sme objavili niečo iné okrem faktov, ktoré už boli známe z tlače a z oficiálnych i neoficiálnych zdrojov USA, a keby prezident Bush nepoukázal na existenciu väzníc CIA, nemali by sme istotu dokonca ani v tom.

Pán komisár Frattini, povedali ste nám, že Poľsku a Rumunsku ste napísali listy, v ktorých ich žiadate o vysvetlenie, nedostali ste však odpovede. Nikdy nie je dobré neodpovedať, nie som však prekvapený, pretože tieto obvinenia nie sú podložené. Vo svojom liste odkazujete na domnelé informácie, nie na konkrétne skutočnosti, a obe krajiny už na najvyššej úrovni uviedli, že vyšetrovania uskutočnili, a že podľa ich názoru žiadne väznice CIA neexistujú. Môže a nemusí to byť pravda a každý si o tom môže myslieť čo chce, ako ste však vy, pán Frattini, uviedli, nemožno obviňovať bez dôkazov.

Pravdou je, že správy, ktoré predložili pán Fava a pán Marty, sú plné fráz, ako napríklad „je veľmi pravdepodobné“ a „nemožno vylúčiť“, z ktorých potom vychádzajú pevné závery. Nech mi nikto s cieľom ospravedlniť nedostatok dôkazov nehovorí, že nie sme súd, a že náš dokument je politickým dokumentom. Keď sme vyzvaní, aby sme skúmali, či sú okolnosti dostatočne mimoriadne nato, aby sme sa odvolávali na článok 7 Zmluvy o Európskej únii, už to nie je politické.

Vzhľadom na to, že teraz v tomto Parlamente cítim pozitívne naladenie, pokiaľ ide o novú správu o CIA, mám jedno odporúčanie. Prestaňme produkovať tendenčné výklady minulosti; prestaňme vyšetrovať túto záležitosť, o ktorej sme nič nezistili. Nechajme to na súdy – ako povedal komisár – a na novinárov, ktorí majú nevyhnutné prostriedky na vyšetrovanie, a môžu to urobiť lepšie ako my. Sústreďme sa na budúcnosť, na politiku a na „odporúčaciu“ časť, ktorá je jedinou prijateľnou časťou správy, ktorú predložil pán Fava.

Spojené štáty určite urobili chyby; v niektorých prípadoch porušili ľudské práva, v rámci boja proti terorizmu je však veľmi jednoduché nerobiť chyby, ak sa nerobí nič. Terorizmus je novým fenoménom, ktorý v našich právnych predpisoch nie je zakotvený, a právne predpisy sa teraz musia prispôsobiť. Vypracujme právne predpisy týkajúce sa  riadenia s cieľom predchádzať akýmkoľvek ďalším porušovaniam ľudských práv, vyhýbať sa opakovaniu chýb z minulosti a prispôsobiť naše pravidlá a nariadenia novému druhu globálnej hrozby.

Snaha Komisie vykonať celkové hodnotenie opatrení prijatých členskými štátmi je správna; ostatné iniciatívy, ktoré oznámil a začal realizovať pán Frattini, sú takisto prijateľné. Zostáva však ešte veľa práce, ak sa má terorizmus riešiť globálnym, dôrazným a koordinovaným spôsobom. Mám na mysli internet a opatrenia na zabránenie a potrestanie kriminálnych činov, s cieľom vyhnúť sa paradoxnej situácii, ktorá spočíva v tom, že kým vlády konajú osobitne na vnútroštátnej úrovni, samotní teroristi konajú na globálnej úrovni prostredníctvom internetu a buniek umiestnených všade vo svete.

Naša budúcnosť závisí od našej schopnosti bojovať proti terorizmu. Zjednoťme sa s cieľom vyhrať tento boj. Využívanie IKT môže starším ľuďom pomôcť, aby sa stali nezávislejšími a udržali si zdravie, a môže zvýšiť kvalitu ich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, v mene skupiny PSE. (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, moja správa bola prijatá pred siedmimi mesiacmi, a odvtedy pochádzajú náznaky, že sa niečo nové deje, jedine zo Spojených štátov. Jeden z týchto náznakov spomenul pán Gawronski: prezident Bush dekrétom z 20. júla potvrdil, že jeho administratíva sa bude naďalej uchyľovať k nezákonnej činnosti CIA vo forme mimosúdneho zaisťovania a zadržiavania podozrivých teroristov v krajinách, ktoré si to želajú.

Ďalším významným náznakom je, že Kongres USA začal vlastné nezávislé vyšetrovanie mimoriadneho vydávania. Znamená to, že nejde o historickú kapitolu, ale o súčasnú záležitosť.

Súdne vyšetrovania prebiehajú v štyroch európskych krajinách: Španielsku, Portugalsku, Nemecku a Taliansku. Doteraz sa vydalo tridsaťdeväť predbežných príkazov na zadržanie mnohých úradníkov a agentov tajnej služby Spojených štátov. V rámci prešetrovania zo strany tohto Parlamentu sa zdokumentovali fakty, nie názory. Faktom napríklad je, že niektoré z našich vládnych a bezpečnostných služieb spolupracovali so CIA pri mimoriadnom vydávaní. Pána komisára Frattiniho by som rád upozornil, že naše zdroje v tomto prípade nie sú anonymné. Našimi zdrojmi boli vyhlásenia vlád Spojeného kráľovstva a Nemecka, ako je uvedené v správe.

Predložili sme 48 odporúčaní, predovšetkým Rade, a radi by sme sa dozvedeli, či Rada počas týchto siedmich mesiacov nasledovala aspoň jedno z týchto odporúčaní. Mali sme najmä tieto dve požiadavky: vyzvali sme európske inštitúcie – vrátane Rady – aby prevzali svoje príslušné zodpovednosti podľa článkov 6 a 7 Zmluvy, a očakávali sme, že Rada vyvinie tlak na všetky príslušné vlády, aby predložili úplné a komplexné informácie, s možnosťou realizácie vypočúvaní v prípade potreby. Nestalo sa tak. Vážený pán Lobo Antunes, nie je pravda, že Rada nemá právomoc; Rada má právomoc udelenú na základe článkov 6 a 7 Zmluvy.

Naše požiadavky by určite mohlo splniť nemecké predsedníctvo a teraz portugalské predsedníctvo. Oceňujeme iniciatívy pána Frattiniho, nie sme však spokojní s týmito dvoma šesťmesačnými predsedníctvami, ktoré v skutočnosti umožnili zabudnúť na rok práce nášho vyšetrovacieho výboru. Vzhľadom na to, že verejnosť v našich krajinách sa chce dozvedieť pravdu, mlčanie Rady – a musím povedať, že mnohých našich vlád – je pre Európu premárnenou šancou.

Nie je však v úmysle tohto Parlamentu vzdať sa. Je mi ľúto, pán Gawronski, ale k tejto téme sa musíme vrátiť. Správa Výboru pre občianske slobody z vlastnej iniciatívy bude naším príspevkom v rámci boja proti terorizmu takým spôsobom, ktorý vždy a všade rešpektuje ľudské práva každého jednotlivca; najdôležitejším ľudským právom, ako povedal pred stáročiami Cesare Beccaria, je prezumpcia neviny.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, v mene skupiny ALDE. – (ES) Vážený pán predseda, Parlament prijal uznesenie o tejto záležitosti, Rada Európy prijala ďalší text o tej istej záležitosti, jasný a explicitný vo všetkých oblastiach, a tí z nás, ktorí majú určité právne povedomie, však vedia a nie sú prekvapení, že – hovorím to s určitou dávkou irónie – existuje právny štát, najmä trestné právo, na základe ktorého nie je nikto povinný uskutočňovať sebakritické vyhlásenia. Prekvapuje nás to: Rada a všetky vlády to uplatňujú na seba.

V tomto prípade sa namiesto prijatia opatrení rozhodli naďalej mlčať, podobne ako obžalovaný, ktorý sa neobhajuje, ale odmieta akceptovať obvinenie jednoducho tým, že zostáva nečinný a naďalej mlčí.

Je zahanbujúce vidieť Radu ako inštitúciu a všetkých jej členov, ako konajú jednotne, kolektívne ťažiac z právnych predpisov, ktoré obžalovaní využívajú pred súdom. Mlčanie inštitúcií v súvislosti so zodpovednosťou, či už aktívne alebo pasívne, na základe akcií alebo nedbanlivosti, na základe presvedčenia alebo strachu zo spôsobenia problémov v dôsledku tlaku zo strany spojeneckého národa: toto mlčanie je jednou z najväčších potúp demokratického kontextu, v ktorom dnes žijeme, a týka sa všetkých zainteresovaných.

Je podobne ťažké uplatňovať mechanizmy zodpovednosti v Európskej únii, pretože tieto mechanizmy nie sú určené na uplatňovanie voči všetkým členským štátom, ktoré sa snažia navzájom sa chrániť.

Pri vypracovávaní Zmluvy a navrhovaní článkov 6 a 7 si určite nikto nepredstavil, že by sme sa nachádzali v situácii, v ktorej by sme neriešili porušovanie základných práv alebo nečinnosť týkajúcu sa ochrany základných práv zo strany vlády, ale zo strany európskej inštitúcie: samotná Rada zostáva nečinným spoločníkom, za spoluúčasti všetkých členských štátov. Takáto situácia sa nikdy nepredpokladala a naozaj predstavuje ochranu.

Nemáme žiadne právne mechanizmy, aby sme voči tomu prijali opatrenia, zástupcovi Rady by som však chcel povedať, že história tieto záležitosti objasní, pretože história vždy objasní chyby súčasnosti, v ktorej sa pod zámienkou ochrany našej slobody ohrozujú všetky koncepcie, na ktorých bola založená Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański , v mene skupiny UEN. (PL) Správa, ktorú predložil pán Fava, je založená na nepriamych dôkazoch, a namiesto pevných záverov sa v nej vytvára pocit podozrenia voči členským štátom.

Správa pána Martyho bola dokonca vypracovaná ešte menej zodpovedným spôsobom. Všetky jej zistenia sa zakladajú na anonymných zdrojoch a preto ich nie je možné overiť. Tento prístup nemôže poskytnúť žiadne ubezpečenie, že správa pána Martyho nepodliehala manipulácii zo strany služieb a organizácií, ktoré nie sú ochotné zapojiť sa do transatlantickej spolupráce v záujme prekonania terorizmu. Som veľmi rád, že pán Antunes uviedol, že medzinárodné právne predpisy nie sú dostatočné na riešenie problémov spojených s terorizmom. Ani jedna zo správ, o ktorých diskutujeme, nebola v ničom prínosom. Oficiálne vyšetrovania a skúmania, ktoré sa v Poľsku uskutočnili, sú v súlade s našimi princípmi občianskej kontroly tajných služieb. Okrem toho, naše princípy sú v súlade s príslušnými európskymi normami v tejto oblasti. Nevidím preto zmysel opakovania tejto diskusie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, správu, ktorú predložil pán Fava, schválil tento Parlament vo februári 2007 a obsahuje dlhý zoznam odporúčaní, ktoré sa týkajú právnych aj politických aspektov. Rád by som vedel, ako by sa Rada na tieto odporúčania odvolala a uviedla podrobnosti o tom, čo sa odvtedy urobilo. Ak Rada nemá k dispozícii správu, ktorú predložil pán Fava, radi jej poskytneme ďalšiu kópiu. Potom by sme však boli veľmi zvedaví na to, čo sa urobilo v súvislosti s odporúčaniami uvedenými v tejto správe, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi, ale aj v súvislosti s úlohou samotnej Rady, ktorej sa v tejto správe venuje pozornosť.

Pán Dick Marty, spravodajca Rady Európy, predložil v júli tohto roku aj druhú správu. Chcel by som sa obmedziť na dva body. V tejto správe uvádza, že niektoré európske vlády nielen bránili v hľadaní pravdy, dokonca v tom pokračovali prostredníctvom vytvárania koncepcie „štátnych tajomstiev“. Nie je to nič iné ako zneužívanie utajovania s cieľom chrániť tých, ktorí porušili právo. Je mi ľúto, že túto kritiku uplatňuje na moju vlastnú krajinu, ktorou je Spolková republika Nemecko, a najmä na Taliansko. Na druhej strane uvádza pozitívne príklady Bosny a Hercegoviny a Kanady, ktorá má v rámci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy štatút pozorovateľa. Na druhej strane však explicitne uvádza Poľsko a Rumunsko, a na tieto krajiny odkazuje v súvislosti s tajnými záchytnými strediskami. Bol by som rád, keby nám Rada aj v súvislosti s týmto bodom poskytla informácie o tom, čo sa urobilo.

V tomto prípade nestačí uvádzať subsidiaritu členských štátov, pretože ide o spoločné európske hodnoty. Rád by som vás upozornil na články 6 a 7 Zmluvy. Uplatňujú sa vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na subsidiaritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predseda, rada by som opísala, s čím sme sa stretli počas takzvanej „vojny proti terorizmu“ ako metódou „presúvania“ zneužívania ľudských práv.

Ľudia sa zadržiavajú v Guantáname, kde sú zbavovaní svojich najzákladnejších práv. Ľudia sa vydávajú nezákonným režimom, pretože ostatní si nechcú špiniť ruky. Prevádzkujú sa tajné väznice, ako prezident Bush sám priznal, a európske vlády sa jednoducho nepozerali, keď CIA systematicky porušovala ľudské práva na ich zvrchovanom území.

Rada Európy a tento Parlament nezostali ticho v prípade týchto škandalóznych udalostí; namiesto toho zhromažďovali informácie, vyšetrovali uvedené porušovania a nepochybne ich jasne kritizovali. Pán Dick Marty v tomto prípade odviedol naozaj veľa práce a rada by som mu za to poďakovala. V správe, ktorú predložil náš kolega pán Fava, a ktorú moja skupina podporila, sa vyzýva na okamžité ukončenie praxe, ktorá teraz vyšla najavo, stalo sa však niečo?

Napríklad v prípade Khaleda el-Masriho sa moja vláda iba pred pár dňami sklonila pred vládou USA. Administratíve USA odmieta predložiť žiadosť mníchovských prokurátorov o vydanie 13 agentov CIA, ktorí sú obvinení zo zneužívania pána el-Masriho. Prečo? Jednoducho preto, že samotné predloženie žiadosti by Washington nahnevalo.

Nemám nič proti spájaniu síl mojej vlastnej krajiny a Spojených štátov s cieľom bojovať proti hrozbe terorizmu, znamená to však, že únosy a mučenie už nie sú trestnými činmi? Určite nemožno agentom CIA dať plnú moc, aby si mohli robiť čo chcú? Naozaj ide o určitý druh transatlantickej bezpečnostnej zóny, o ktorej práve nemecký minister vnútra hovoril?

Naše základné hodnoty – a predovšetkým komplexná ochrana ľudských práv – nemôžu padnúť za obeť tejto takzvanej vojny proti terorizmu. Európsky parlament a Rada Európy túto skutočnosť správne zdôraznili, a od Rady a Komisie očakávam, že tento princíp bez výhrady podporia a predovšetkým, že sa ním budú riadiť pri svojich akciách. Rada by som povedala, že to, čo som dnes od Rady počula, nie je vôbec adekvátne. Naozaj očakávam, že Rada bude konať v súlade s princípmi, ktoré sama sformulovala, a že bude nasledovať odporúčania Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) Vážený pán predseda, už sú to skoro dva roky, odkedy Parlament rozhodol o zriadení dočasného vyšetrovacieho výboru; toto rozhodnutie sa presadilo napriek vážnym výhradám a opodstatneným námietkam. Dnes, o dva roky neskôr, sa tieto námietky opäť prekladajú. Dnes diskutujeme o dvoch správach: o správach, ktoré predložili pán Morty a pán Fava. Správa, ktorú predložil pán Fava, nepridáva k správe pána Mortyho nič, o čom by sme už predtým nevedeli.

Správa Rady Európy bola vyvážená a opatrná pri obviňovaní členských štátov. Nemožno to však povedať, žiaľ, o správe v tomto Parlamente. Skutočnosť, že dnes diskutujeme o oboch správach, možno označiť za pokrok. Takýto pokrok v oblasti spolupráce sa našťastie črtá aj v rámci agentúry pre základné práva.

Na konferencii predsedov politických skupín sa správne vyzvalo na úzku spoluprácu medzi Parlamentom a Radou Európy. Pokiaľ ide o základné práva, spolupráca je kľúčová, pretože ochrana základných práv má veľký význam. Ak je to účelom vyšetrovania akcií amerických bezpečnostných služieb na území Európy, Rada sa k tejto snahe musí takisto prihlásiť. Možno v rámci transatlantických vzťahov uzatvoriť dohody týkajúce sa boja proti terorizmu, alebo to zostane na úrovni jednostranne uložených opatrení?

V rámci všetkých opatrení zameraných na boj proti terorizmu sa právam často venuje málo pozornosti. Po dvoch vyšetrovaniach je čas pozrieť sa do budúcnosti a pokúsiť sa obnoviť vzťahy so Spojenými štátmi, ako rovnocenným partnerom. Veľmi by som ocenil, keby nám rada oznámila svoje plány v tejto konkrétnej záležitosti obnovenia vzťahov. Budeme vyvíjať tlak na Spojené štáty, aby sa vysvetlila otázka, či na území EÚ boli tajné záchytné tábory, alebo sa budeme usilovať, aby sa to už nezopakovalo?

Na záver, pán predsedajúci, mám otázku pre Vás: V rámci diskusie som sa 14. februára opýtal, či by sme nemohli dostať odhad nákladov vyšetrovania dočasného výboru. Dodnes sme nedostali žiadne informácie. Pán predsedajúci, mohli by ste dohodnúť aj finančnú správu okrem správy o vyšetrovaní? A mohla by aj Rada predložiť nejaké informácie o nákladoch, ktoré vznikli v rámci vyšetrovania pána Martyho? Pán Gawronski má pravdu: ide o míňanie peňazí daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Vážený pán predseda, v mene svojej skupiny by som chcel uviesť niekoľko poznámok. Je naozaj škoda, že dnes sme dospeli k názoru, že Rada naozaj neodpovedala na otázky, ktoré sa uvádzajú v januárovej správe, ktorú predložil pán Claudio Fava, čiastočne v mene Parlamentu. Čo vlastne urobila Rada s našimi závermi a so závermi Rady Európy? Uskutočnili sa vôbec nejaké konzultácie s cieľom zabrániť zopakovaniu postupov uvedených v týchto správach?

S reakciou Komisie sme spokojnejší. Komisia sa pustila do hodnotenia protiteroristických opatrení a spôsobu ich implementácie. Som naozaj veľmi potešený, že pán komisár práve uviedol spôsoby, ktorými možno predchádzať pristátiu lietadiel, ktoré nezákonným spôsobom prevážajú ľudí, na európskych letiskách v budúcnosti; je potrebné zaviesť systém kontroly tejto takzvanej „štátnej leteckej dopravy“.

Okrem toho sme samozrejme potešení, že bol vymenovaný ďalší koordinátor boja proti terorizmu a prajeme mu veľa úspechov. Boli sme trochu prekvapení náhlym príchodom pána Grijs de Vriesa, ktorý nikdy nepôsobil dojmom, že vo svojej práci je naozaj taký schopný. Dúfame, že postavenie nového koordinátora sa posilní, a že nový koordinátor bude v budúcnosti v prípade potreby schopný odpovedať na otázky Parlamentu.

Teraz prejdem k správe pána Martyho o možných tajných väzniciach v Poľsku a Rumunsku. Súhlasím s poznámkami, ktoré tu odzneli v súvislosti so skutočnosťou, že posledná správa bola založená na anonymných svedectvách. Pán Marty musí ešte objasniť, aké kritériá používa Rada Európy, keďže je možné citovať anonymné zdroje, a z tohto dôvodu nie sme úplne spokojní s prístupom pána Martyho. Množstvo ľudí bolo obvinených a neobjavili sa žiadne nové skutočnosti. Myslím si, že teraz je vhodný čas, aby pán Marty povedal, či možno tento zoznam zrušiť, najmä preto, že sú na ňom dvaja naši kolegovia. Už som to spomínal pred časom, keď sme s pánom Mortym diskutovali v rámci výboru.

A jeden bod na záver. Je samozrejme dôležité, aby sme občanom vysvetlili, že postupy, ktoré sa realizovali v niektorých členských štátoch, ako napríklad únosy ľudí mimo Európskej únie tajnými službami, sa už nemôžu opakovať, že CIA nemôže v Európe pôsobiť bez žiadneho dohľadu vnútroštátnych orgánov. Zdá sa, že Američania sa riadia podľa iných pravidiel ako my. Najnovšie príklady odmietnutia vydania ľudí alebo súhlasu so žiadosťou Talianska a Nemecka o deportáciu zo strany Američanov sú ďalším znamením, že sa naozaj riadime podľa iných noriem. Tieto dva príklady nám demonštrujú spôsob spolupráce medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Naozaj Američania dodržiavajú rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o bezpečnosť a ľudské práva?

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). Vážený pán predseda, predseda Rady mávol rukami a povedal, že EÚ nemá právomoc konať, že s nezákonnými letmi a tajnými väznicami „nemáme nič spoločné“. Potom uviedol, že Rada sa zapája do aktívneho presadzovania ľudských práv mimo Únie. Je mi naozaj dosť zle, keď počúvam predsedníctva ako donekonečna opakujú európske hodnoty a pritom tvrdia, že nemôžu vyvodiť zodpovednosť za zneužívanie ľudských práv v rámci EÚ.

Existujú dve veci, ktoré by ste mohli urobiť. Prečo podpísalo Dohovor OSN o nútenom zmiznutí iba 12 členských štátov a prečo sa podpísaniu vyhli práve Spojené kráľovstvo, Nemecko, Španielsko, Poľsko a Rumunsko – veľmi zaujímavý zoznam – a samozrejme Spojené štáty? Po druhé, mohli by ste zariadiť, aby členské štáty dobrovoľne prijali väzňov z Guantánama, ktorí majú byť prepustení. Spojené kráľovstvo muselo byť postavené pred súd predtým, ako ponúklo piatim obyvateľom Spojeného kráľovstva, aby sa vrátili domov. Ak EÚ vyzýva na zatvorenie Guantánama, čo sme viac-menej urobili, nech členské štáty dodržia svoje slová.

Súhlasím s pánom Frattinim, že parlamentné vyšetrovanie nie je dostatočné. Nemali sme právomoci ani vyšetrovacie metódy polície a súdov, predovšetkým by som však rada uviedla, že svedectvá obetí a iných osôb, ktoré sme získali a uverejnili, boli závažné, zhodné a presvedčivé. Po druhé, je smiešne kritizovať parlamentnú správu, keď členské štáty odmietli podporiť policajné alebo súdne vyšetrovania.

Výbor Spojeného kráľovstva pre spravodajskú činnosť a bezpečnosť, ktorý vymenúva predseda vlády, a ktorý sa predsedovi vlády – nie parlamentu – aj zodpovedá, kritizoval britské tajné služby za to, že si neuvedomili, že informácie, ktoré poskytujú CIA, by sa mohli zneužiť na únosy, zmiznutia a mučenie. Ak sú naše britské spravodajské služby naozaj také naivné, necítim sa veru veľmi dobre.

Je naozaj príjemné počuť, že komisár Frattini ukončuje zneužívanie európskeho vzdušného priestoru keď už je neskoro, pričom súkromné lietadlá sa vyhýbali kontrolám na štátnych letiskách alebo nevypĺňali letové plány, nie je to však náhradou zodpovednosti za predchádzajúce povolenie alebo toleranciu nezákonných letov cez európske územie alebo existencie tajných väzníc na tomto území.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Správa, ktorú predložil pán Fava, a správa pána Martyho za Radu Európy majú spoločnú črtu: chýbajú v nich dôkazy. Obsahujú mnoho nejasných, irelevantných úvah spravodajcov, ktoré sa týkajú vydávania osôb podozrivých z terorizmu a údajných tajných centier CIA v Európe.

O správe pána Favu sa už diskutovalo pri mnohých príležitostiach a ďalšia debata by bola strata času. Rád by som však srdečne zablahoželal pánovi Martymu. Na začiatku sa rozhodol, že jeho meno sa stane známym, a v tejto súvislosti bol určite veľmi úspešný. Obe jeho správy majú žalostný štandard, a ako právnik sa úplne zosmiešnil. Pán Marty asi dospel k záveru, že to stálo za to, aby sa jeho meno stalo v politických kruhoch známym. Okrem iného neumožnil vypočuť jednotlivcov, ktorí dobrovoľne predstúpili, vrátane poslancov Európskeho parlamentu, ktorých v správe najprv obvinil, potom si však nemohol nájsť čas.

Pán Marty neodpovedal na opakované výzvy poľských orgánov. Nebol schopný ponúknuť vysvetlenie tohto správania, keď sa objavil pred Výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné veci. Pán Marty má vážne problémy pri odlišovaní skutočností od špekulácií. Uznávam, že by to ohrozilo taktický prístup a strategický cieľ, ktorý si stanovil od začiatku, konkrétne politické sebazviditeľnenie. Je škoda, že na dosiahnutie tejto ambície využíva dobré meno Rady Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predseda, organizácia Amnesty International stanovila tón našej diskusie vyhlásením, ktoré dnes vydala. V tomto vyhlásení sa vlastne uvádza, že Nemecko odmieta požiadať o vydanie niektorých občanov USA, príslušníkov CIA, ktorí sú podozriví z organizovania zaistenia a zadržania pána Khaleda el-Masriho a jeho následného mučenia.

Právny systém preto na základe politického rozhodnutia nemá prostriedky na šírenie spravodlivosti v prípadoch, ktoré sa týkajú údajného porušovania ľudských práv, spáchaného v mene boja proti terorizmu. Je to presne tá situácia, o ktorú v tejto diskusii ide.

Pán úradujúci predseda Rady, povedali ste určité veci a uviedli ste hypotetické úvahy, ako napríklad: „boj proti terorizmu sa musí realizovať v rámci dodržiavania ľudských práv“. Súhlasíme s vami. Dnešná diskusia však ukazuje, že teraz sa potvrdzujú skutočné fakty: členské štáty Európskej únie sa zúčastňovali programu tajného zadržiavania a vydávania, ktoré v rámci územia EÚ zrealizovala CIA, pričom sa porušovali právne predpisy. Teraz sa to preukázalo.

Naša otázka znie: aké iniciatívy sa teraz chystáte prijať? Aké máte ponaučenie z tejto situácie? Kedy uznáte tieto nezákonné aktivity jasným spôsobom a v mene Rady? Kedy začnete vyvíjať tlak na členské štáty, aby poskytli úplné, presné a podrobné informácie o tom, čo sa predkladalo národným parlamentom a poslancom tohto Parlamentu? Kedy zariadite, aby členské štáty konečne prestali poskytovať diplomatické ubezpečenia?

Vítam oznámenie pána komisára Frattiniho, že bude predložená správa o efektívnosti protiteroristických opatrení a dodržiavaní ľudských práv. Som presvedčená, že Parlament očakáva túto správu s veľkým záujmom a veľmi sa teším na spoločnú diskusiu o tejto správe. Rada by som Vás tu a teraz k tejto diskusii vyzvala.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, som presvedčený, že pri schválení správy pána Favu vykonal tento Parlament značný kus práce. Podobne si myslím, že Generálne zhromaždenie Rady Európy významným spôsobom prispelo k potvrdeniu pravdy, ktorá teraz vyšla najavo: existovali tisíce letov, existovali desiatky únosov a európske vlády a spravodajské služby EÚ do toho boli priamo zainteresované.

Máme svedecké výpovede a takisto máme zápisnicu osobitného výboru Európskeho parlamentu, v ktorej sa dokazuje skutočnosť, že európske vlády sa stretli s administratívou Spojených štátov a diskutovali o mimoriadnom vydávaní. Je to skutočne dokázané a verejne známe a myslím si, že si to zaslúži rešpekt dokonca aj tých kolegov, ktorí hlasovali proti tejto správe.

Táto aféra má iba jedno čierne miesto: mlčanie Rady. Je to skôr trápne, vzhľadom na to, že všetci ostatní sa k tomu vyjadrili. Je tu však jedna anomália: kým Rada naďalej mlčí, vlády konajú. Nie je pravda, že vlády zatvárajú oči; robia všetko čo môžu, aby zabránili objasneniu pravdy. Talianska vláda v súčasnosti napríklad bráni úsiliu o vydanie agentov CIA zainteresovaných do súdnych opatrení, dokonca vyzvala na oficiálne utajenie s cieľom spomaliť súdnu aktivitu v prípade Abu Omara. Vlády teda v každom prípade konajú, hoci Rada naďalej mlčí. Podľa môjho názoru to nie je správne! Výborná práca tohto Parlamentu si zaslúži uznanie, a náznak uznania by mal v prvom rade prísť zo strany Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a vážení páni, vo výbore sme si svoju prácu urobili. Dokázalo sa, že CIA unášala v Európe ľudí. Prokuratúry v Miláne a Mníchove to bez pochyby zistili a dokázali.

Čo je to však za politiku, keď zodpovedné osoby v Ríme a Berlíne teraz odmietajú schváliť zatykač – správnym výrazom je – na vládu Spojených štátov. Únoscovia – ktorými agenti CIA, ktorí uniesli Khaleda el-Masriho v Skopje, nepochybne sú – musia byť vydaní. V právnom štáte – ktorým určite sme – platia právne predpisy pre všetkých rovnako. Je to pravda, dokonca aj keď niektorí vysokopostavení bezpečnostní úradníci v Berlíne tvrdia, že vzťahy s vládou USA sa naštrbili vďaka činnosti mníchovskej prokuratúry, ktorá si jednoducho robí svoju prácu predpísaným spôsobom: má to veľkú výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o mentalitu týchto ľudí a ich postoj k právnemu štátu.

Áno, proti medzinárodnému terorizmu treba bojovať všetkými prostriedkami, ale prosím Vás, prostriedkami, ktoré sú k dispozícii v rámci právneho štátu, a nie metódami divokého západu na základe princípu krajiny pôvodu, ako to tu robila CIA. Je správne a dobré, keď spolková kancelárka Angela Merkelová vyzýva Čínu, aby dodržiavala ľudské práva a prijíma Dalajlámu, nestačí to však. Aj v Európe máme veľa práce. Nemôžeme mať selektívny právny štát, právny štát, ktorý je silný, len keď vyhovuje systému.

Keď počúvam otázky týkajúce sa nákladov výboru, skutočných nákladov demokracie, týmto ľuďom musím povedať: moji milí, diktatúra je oveľa lacnejšia, akú má však cenu? Má takú cenu, ktorú nechceme platiť!

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Vážený pán predseda, súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi. Členské štáty konali spoločne v Rade aj v NATO a preto musíme za naše akcie takisto zodpovedať spoločne ako Rada; nemožno sa skrývať za argument právomoci a subsidiarity; nemožno spraviť obetných baránkov z dvoch konkrétnych členských štátov. Stále sa hovorí, že neexistuje presvedčivý právny dôkaz. Nie je potrebný najmä preto, že máme svedka, samotného pána Busha, ktorý uviedol: áno, existuje vydávanie, áno, existujú nezákonné zariadenia. Zájdem ešte ďalej: myslíme si, že je to vynikajúca myšlienka. Naviac, tieto skutočnosti sa dokázali v súdnych prípadoch v Nemecku a Taliansku, okrem všetkých ostatných faktov, ktoré máme na stole.

Okrem toho, Parlament nie je súdom – pán Frattini má pravdu – členské štáty však nemajú iba právnu, ale aj politickú a morálnu povinnosť zodpovedať za svoje akcie, nielen pred súdom, ale aj pred svojimi občanmi. Môžu sa ministri v Rade pozrieť svojim občanom priamo do očí a povedať, že porušovania ľudských práv v Európe zostanú nepotrestané? Presne o to tu ide. Obvinenia sú veľmi vážne, a ak to podľa Rady vôbec nie je pravda, potom ich musí vyvrátiť. Ak je však v týchto obvineniach aspoň zrnko pravdy, potom sú skutočnosti dosť vážne na oprávnenie vyšetrovania.

Na záver, takisto súhlasím s tými, ktorí sú „za“ vydávanie osôb medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou; avšak nielen keď ide o osoby, ktoré považujú za podozrivé Spojené štáty, ale aj keď krajiny Európskej únie žiadajú o vydanie agentov CIA. Využívanie IKT môže starším ľuďom pomôcť, aby sa stali nezávislejšími a udržali si zdravie, a môže zvýšiť kvalitu ich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, predchádzajúci rečník spomenul prezidenta Busha. Rád by som zdôraznil, že prezident Bush nespomenul Európu a preto by sa na neho nemali odvolávať. Nebudem sa vyjadrovať k správe, ktorú predložil pán Fava, keďže sa o nej už povedalo veľa. Namiesto toho sa zameriam na správu pána Martyho.

Dnes by sme mohli takisto diskutovať o abstraktnom umení. Hovorím to preto, že abstraktné umenie existuje, aj keď je niekedy nepochopiteľné. Neexistuje žiadny spôsob overenia, či sú obvinenia týkajúce sa operácií CIA a prítomnosti zadržiavaných osôb v Poľsku na niečom založené, podobne ako nepriamy dôkaz týkajúci sa existencie Jetiho v Himalájach a Lochnesskej príšery v Škótsku nie je dôvodom pre presvedčenie, že tieto dve bytosti existujú.

V parlamentnej správe sa uvádzajú väznice CIA, ktoré by mohli byť umiestnené na amerických vojenských základniach v Európe. Dnes večer by na nádvorí Parlamentu mohla pristáť celá flotila UFO. Mohla by pristáť, ale nepristala. Zaiste, ak by sme zriadili vyšetrovací výbor, mohol by dospieť k inému názoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Vážený pán predseda, keď počúvam Radu a niektorých svojich kolegov, nadobúdam presvedčenie, že sme stále v januári 2006, akoby sa odvtedy nič nestalo, odvtedy sme však mali vyšetrovací výbor, množstvo správ, a čo je najdôležitejšie, prezident Spojených štátov priznal, že tieto praktiky sa naozaj vyskytovali.

Čo viac potrebujú vlády a Rada, aby hodnoverným spôsobom odpovedali európskym občanom a tejto záležitosti pripísali trochu prestíže a dôveryhodnosti? Je zrejmé, že medzi praktizovaním a kázaním existuje značná medzera.

Vyzýva sa na primeranú dôslednosť, a ja súhlasím, je však potrebné povedať, že s dôslednosťou súvisia fakty a dôkazy, fakty, ktoré sa z času na čas opäť objavovali, a my teraz chceme vedieť nielen kto je zodpovedný, ale aj do akej miery.

Rád by som sa teda pána Loba Antunesa veľmi priamo opýtal: kedy už konečne požiadate európske vlády a vládu Spojených štátov, aby ukončili tieto praktiky, ktoré sme už mnohokrát potvrdili? Kedy už konečne získate späť prestíž a dôveryhodnosť, ktorú Rada a Európska únia ako celok každým dňom strácajú?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL).(SV) Vážený pán predseda, ako všetci vieme, v našej správe sa dokumentuje 1 245 prípadov nezákonných letov CIA, 21 nezákonných únosov a mnoho prípadov mučenia a zneužívania. Požadovali sme uzatvorenie väzenských táborov, akým je napríklad Guantánamo, a aby EÚ zaručila, že takéto zneužívania sa už nikdy nebudú opakovať. Čo sme dosiahli? Žiaľ, veľmi málo. USA naďalej pokračujú v zneužívaní v rámci takzvanej vojny proti terorizmu. Bolo smutné počúvať reakciu Rady na naše dôležité požiadavky.

Bol by som rád, keby Rada povedala, že vyvíjame tlak na USA, aby skončili s únosmi, a aby zavreli všetky väzenské tábory. Želám si, aby Európska únia – nielen my v Európskom parlamente – povedala, že zastávame ľudské práva. Želám si, aby EÚ povedala, že boj proti terorizmu nemožno nikdy viesť nezákonnými prostriedkami. Je jasné, že za ľudské práva treba bojovať stále. Musíme pokračovať v dohľade a zabezpečiť, aby sa už žiadna nevinná osoba nestala obeťou takzvanej vojny proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) Pred tým dňom v septembri 2006, keď prezident Bush potvrdil existenciu tajných väzníc v tretích krajinách, považovala portugalská vláda ubezpečenia Washingtonu, že nebola porušená suverenita alebo zákonnosť európskych spojencov, za dôveryhodné.

Po tomto dni, keď sa ukázalo, že v Európe sa uskutočnili rôzne vydávania, sa však ukázalo potrebné vyšetriť, či sa toho Portugalsko alebo portugalskí agenti zúčastnili, a najmä zabrániť ich ďalšej účasti. Pre mňa však bolo poľutovaniahodné a smutné, že 10. januára 2007 socialistická strana, moja strana, vládna strana hlasovala proti zriadeniu parlamentného vyšetrovacieho výboru. Ukázalo sa však, že na portugalských letiskách sa uskutočnilo viac ako 100 medzipristátí lietadiel zapojených do programu vydávania. Portugalská vláda napriek opakovaným žiadostiam nikdy nepredložila zoznamy pasažierov a posádok najviac podozrivých letov, ktoré SEF (Portugalská cudzinecká a hraničná služba) kontrolovala a identifikovala, národnému parlamentu ani tomuto Parlamentu.

Portugalská vláda nepovolila ani vypočutie riaditeľa tajnej služby ani jeho predchodcov od roku 2002 v rámci misie Európskeho parlamentu, ktorá navštívila Lisabon v decembri 2006. Portugalská vláda neposkytla národnému parlamentu ani Európskemu parlamentu mnohokrát žiadaný zoznam civilných a vojenských letov do Guantánama a z Guantánama , ktoré sa uskutočnili nad portugalským územím. Do decembra 2006 vláda odmietala existenciu týchto letov. Boli však zaznamenané a vytvorený zoznam obsahuje 94 preletov a 17 medzipristátí konkrétnych civilných a vojenských lietadiel USA od januára 2002 do konca júna 2006.

Existujú dôkazy o tom, že niektorými z týchto letov sa prepravovali väzni zo základne Incirlik v Turecku do Guantánama, vrátane „bosnianskej šestky“. Portugalská vláda nepoprela, že zoznam, ktorý dostal Európsky parlament, je pravý, namiesto toho tvrdila, že záchytné centrum Guantánamo nie je to isté ako vojenská základňa Guantánamo, a že lety smerujúce na túto vojenskú základňu boli pravdepodobne „normálne“ a pod dohľadom OSN alebo NATO. Generálny tajomník NATO následne toto vyhlásenie písomne odmietol.

V januári 2006 som získala dôkaz, že na základni Lajes na Azorských ostrovoch boli počas svojho transferu do lietadla USA spozorovaní zviazaní väzni. Novinári tento dôkaz potvrdili a uverejnili správy vrátane fotografií týchto budov.

Vážený pán predsedajúci, v Portugalsku teraz prebieha súdne vyšetrovanie. Nezačalo, žiaľ, na žiadosť portugalskej vlády, ale z mojej iniciatívy. Pravda však musí vyjsť najavo, vzhľadom na znepokojujúce skutočnosti, ktoré zistil tento Parlament, ktoré sa objavili počas vlády pána Durão Barrosa a počas tejto vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Vážený pán predseda, počas môjho vystúpenia by som sa takisto rád zameral na správu pána Martyho, ktorá sa v tomto Parlamente často spomína. Dôvodom je, že táto správa je charakteristická vysokým stupňom zámeny medzi objektívnou pravdou a subjektívnymi hodnoteniami.

Zastupujem stranu, ktorá je v opozícii súčasnej vlády, a ktorá bola takisto v opozícii minulej vlády. Stúpenci mojej strany nehlasovali ani za súčasného prezidenta, ani za jeho predchodcu. Naša strana pevne obhajuje ľudské práva a základné slobody. Považovali by sme za mimoriadne dôležité mať k dispozícii argumenty tohto druhu, keďže sa snažíme prekonať našu politickú opozíciu v Poľsku. Takéto argumenty, žiaľ, nemáme k dispozícii, pretože jednoducho neexistujú. Pod záštitou poľskej vlády sa takisto uskutočnilo vyšetrovanie stáleho výboru, v ktorom je zastúpená opozícia. Uvedeným vyšetrovaním sa nič neodhalilo; nič sa neodhalilo ani vyšetrovaním ombudsmana. Nesmieme preto zamieňať subjektívne hodnotenia skutočnosťami. Žiadne skutočnosti neexistujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (PSE). – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, mnoho mesiacov uplynulo, odkedy Parlament odsúdil dobre zdokumentované vážne nezákonné akty spáchané alebo tolerované rôznymi európskymi vládami spolu s tajnými službami Spojených štátov. Vtedy sme zdôrazňovali, že tie isté európske vlády robia málo alebo nerobia nič v rámci spolupráce s parlamentným výborom usilujúcim sa o odhalenie pravdy a zodpovednosti.

Vzhľadom na vyhlásenia Komisie a Rady môžeme povedať, že odvtedy sa veci sotva pohli. S cieľom prinútiť členské štáty, aby predložili adekvátne informácie o činnostiach svojich tajných služieb, sa urobilo veľmi málo alebo vôbec nič, odhliadnuc od chvályhodných listov, na ktoré odkázal pán komisár Frattini. Vôbec nič sa neurobilo s cieľom predefinovať úlohu a nezávislosť tajných služieb niektorých krajín, pokiaľ ide o zrejmú nadvládu a riadenie, o ktoré sa snažia tajné služby USA.

Vzhľadom na to, čo vieme napríklad o Taliansku, Poľsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku, je potrebné povedať, že niektoré dôležité riadiace centrá európskej bezpečnosti sú podriadené Spojeným štátom. Aj keby náš najdôležitejší spojenec rešpektoval európske právne predpisy a zásady, nikdy by sme určite nemohli súhlasiť so stratou európskej suverenity!

Začína to však byť neznesiteľné, keď vieme, že náš najdôležitejší spojenec sa k nám správa imperialistickým spôsobom, ignorujúc alebo porušujúc naše právne predpisy na našom území. Rád by som preto vyjadril moje sklamanie z vyhlásení Rady a Komisie. So presvedčený, že Parlament musí pokračovať vo svojej dobrej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Vážený pán predseda, zatváraním očí nad mučením a porušovaním ľudských práv zo strany štátu nemožno terorizmus poraziť. Bude sa tým prehlbovať nepriateľská nálada a spôsobí to novú vlnu teroristickej aktivity. To je trpké ponaučenie z 30 rokov trvajúceho konfliktu v Severnom Írsku. Demokratický štát nemôže zatvárať oči nad porušovaním ľudských práv a mučením. Naopak, v rámci snahy o ukončenie teroru je mimoriadne dôležité, aby sme ukázali silu nášho záväzku voči spravodlivosti.

Nedostatočná reakcia členských štátov na odporúčania tohto Parlamentu je dosť smutná. Musím povedať, že rovnako smutné je vidieť niektorých pravicových poslancov tohto Parlamentu, ako pštrosím spôsobom naďalej popierajú jasné skutočnosti. Spojené štáty priznali nezákonné zadržiavanie, prepravu a mučenie podozrivých a v skutočnosti v tom môžu pokračovať. To teraz nevieme.

Niektoré členské štáty EÚ pri tomto porušovaní ľudských práv spolupracujú. S poľutovaním konštatujem, že Írsko umožnilo, aby na jeho území pristálo 147 lietadiel prevádzkovaných CIA, o niektorých z nich je známe, že boli súčasťou vydávania väzňov. V Írsku sa neuskutočnilo žiadne parlamentné vyšetrovanie; v Írsku neexistovala parlamentná kontrola tajných služieb a neuskutočnila sa tu ani žiadna kontrola lietadiel CIA. Írska komisia pre ľudské práva oznámila, že prehodnocuje svoje kontakty s írskou vládou v tejto súvislosti, a že predkladá návrh na ukončenie spolupráce tento rok.

Na záver by som rád zareagoval na pána Bloklanda, ktorý sa pýtal na náklady spojené s vyšetrovaním tohto Parlamentu. Je to legitímna otázka, mohol by som sa ho však opýtať, akú cenu pripisuje ľudským právam? Akú cenu pripisuje prevencii mučenia? Som presvedčený, že týmto záležitostiam nemožno pripisovať cenu. Nemožno brať ohľad na náklady s cieľom odhaliť túto prax a prijať opatrenia na jej ukončenie. Využívanie IKT môže starším ľuďom pomôcť, aby sa stali nezávislejšími a udržali si zdravie, a môže zvýšiť kvalitu ich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Budem čo najstručnejší, v rámci tejto diskusie však odznelo mnoho rôznych príspevkov a otázok. Vážený pán predseda, ako iste pochopíte, niektorým z týchto otázok musím venovať plnú pozornosť a musím na ne reagovať. Poslanci tohto Parlamentu počas uvedenej diskusie samozrejme vyjadrili mnoho stanovísk, nie všetky jednotné. Všetky z nich si zaslúžia, aby som ich plne rešpektoval, napriek tomu nemôžem so všetkými súhlasiť. Nemôžem súhlasiť najmä s vystúpením jednej poslankyne z mojej krajiny, ktorá sa vo svojom vystúpení venovala výlučne situácii v Portugalsku. S týmto vystúpením určite nemôžem súhlasiť v žiadnom ohľade. Napriek týmto rozdielnym názorom som presvedčený, že sme sa všetci zhodli v dôležitom bode, že do boja proti terorizmu sme zapojení v mene slobody, a že túto vojnu môžeme vyhrať iba v rámci slobody.

Ako som už uviedol na začiatku svojho vystúpenia, boj proti medzinárodnému terorizmu možno vyhrať len prostredníctvom spoločného úsilia, rešpektujúc spoločné hodnoty a spoločné základné princípy Európskej únie a Spojených štátov.

Je pravda, že Rada dostávala výzvy, aby konala, ako som však už uviedol a ako uviedlo aj predchádzajúce predsedníctvo, samotná Rada nemá v tejto oblasti žiadnu právomoc. Môžete to odmietať, ale je to pravda. Dnes sa tu spomenuli články 6 a 7 zmlúv. Ako iste viete, v týchto článkoch sa uvádzajú princípy a hodnoty, nestanovujú sa v nich však právomoci. Inštitúcie môžu v súlade s takzvaným „princípom udeľovania právomocí“ tieto právomoci vykonávať iba ak im boli efektívne, jasne a výslovne udelené na základe zmlúv. Takýmto spôsobom fungujú inštitúcie Únie. Komisia dnes predsa predložila súbor návrhov a iniciatív, z ktorých sa niektoré už uskutočnili a niektoré sa ešte len vykonajú, a ktoré si prirodzene zaslúžia plnú pozornosť a snahu Rady. Rada samozrejme privíta návrhy Komisie.

Okrem toho by som rád zdôraznil, že členské štáty prijali množstvo iniciatív, najmä prostredníctvom svojich parlamentov, pričom vyšetrovania sa vykonávajú v súlade s odporúčaniami uvedenými v správe Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti mám osobitnú poznámku týkajúcu sa situácie v Portugalsku, dnes tu zastupujem portugalskú vládu, ktorú vytvorila socialistická strana, ktorá bola v Portugalsku oslavovaná za príkladný boj za demokraciu a slobodu v našej krajine. Ani vláda, ani socialistická strana nesúhlasila, nesúhlasí a nebude súhlasiť s porušovaním ľudských práv. Ako som už uviedol, vítame snahu a iniciatívy zamerané na odhalenie pravdy. Je preto nevyhnutné, aby sme boli dôslední, a základom dôslednej analýzy je neumožniť žiadnu zámenu alebo prijatie čistého predpokladu za skutočnosť.

Pokiaľ ide o uvedené transatlantické vzťahy, Rada zdôrazňuje, že v rámci boja proti terorizmu možno vo všeobecnosti zavádzať generalizované opatrenia vnútornej bezpečnosti, ktoré nie sú obmedzené na jeden členský štát Európskej únie, iba v rámci veľmi úzkej spolupráce so Spojenými štátmi. Túto spoluprácu je v každom prípade potrebné rozvíjať, ako sa uvádza vo vyhlásení z posledného transatlantického samitu, ktorý sa uskutočnil počas nemeckého predsedníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, nemyslím si, že niekto v tomto Parlamente by mohol mať pochybnosti o tom, že uvedené akcie sú nezákonné. Pridaná hodnota, ktorú vidím v správe pána Favu, spočíva v tom, že zaväzuje každého, všetky tri inštitúcie, aby zabezpečili, že takéto udalosti sa už nikdy nezopakujú. Táto urgentná žiadosť mi vychádza zo záverov správy pána Favu a je politickým bodom, o ktorom som presvedčený, že ho treba zdôrazniť.

Som teda presvedčený, že existujú dva aspekty. Jedným je stratégia, inými slovami pohľad do budúcnosti, v ktorej sa takéto udalosti na území Európy už nezopakujú, a druhým je viera v našich sudcov, že vyšetria minulosť. Ako už bolo uvedené, nikto nie je presvedčený, že možno nahradiť našich sudcov, ktorí musia vyšetrovať v súlade s právnym štátom, pričom musia zohľadňovať všetky dostupné dôkazy a rešpektovať prezumpciu neviny, ako pripomenul pán Fava. Minulosť a budúcnosť: sú to dve úrovne, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Vážené dámy a vážení páni, Európa a Spojené štáty majú nepochybne spoločnú tradíciu a ústavný základ garantovania základných práv. Som preto presvedčený, že samotné mučenie, nezákonné zadržiavanie a zaisťovanie osôb – dokonca aj v prípade podozrenia z terorizmu – nie sú v súlade s našim spoločným základom demokracie a práv. Dospel som teda k politickému záveru, že s cieľom zaistiť lepšiu bezpečnosť a viac práv je potrebné posilňovať euroatlantické vzťahy.

Bolo by dosť nevhodné obviňovať Spojené štáty, keď by sme sa naopak mali usilovať o spôsob vedenia spoločného boja proti terorizmu, ktorý je založený na rešpektovaní právneho štátu a základných práv. Toto je moje osobné ponaučenie, ktoré som si zobral z mnohých týchto odporúčaní.

Potom tu je otázka, akým spôsobom možno posilniť našu suverenitu. Toto je skutočne vážny problém. Ako môže Európa posilniť svoju vlastnú oblasť suverenity, aby už prestala byť slabým spojencom a stala sa silnejším spojencom v rámci euroatlantickej spolupráce? Jedným z úvodných príkladov je odkaz na jednotný európsky vzdušný priestor, ktorý som uviedol. Keď budeme mať od januára 2009 spoločné pravidlá, platné pre všetkých 27 členských štátov, týkajúce sa práv preletu, definície lietadiel a kontrolných právomocí nad týmto jednotným európskym vzdušným priestorom, Európska suverenita sa posilní. Okrem toho, Komisia bude mať v tejto fáze nepochybne právomoc koordinácie a dohľadu, pretože pravidlá už nebudú národné, ale európske.

Vážený pán predseda, na záver by som rád uviedol, že táto diskusia je ďalším dôvodom na začlenenie Charty základných práv do budúcej ústavnej zmluvy alebo inštitucionálnej zmluvy, bez ohľadu na to, ako ju nazveme. Je ďalším dôvodom, pretože toto začlenenie, tento inštitucionálny odkaz na chartu práv poskytne inštitúciám EÚ právomoc – vrátane dohľadu a súdnych konaní – v oblastiach, ktoré sú pre náš všetkých v našom každodennom živote kľúčové.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Rozprava je ukončená.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy a vážení páni, rád by som vedel, či je možné pripojiť článok 6 a článok 7 Zmluvy k zápisnici z tejto diskusie. Od Rady sme práve počuli, že články 6 a 7 sú obmedzené na stanovenie princípov. Ako iste viete, v článku 6 sa stanovujú princípy, kým v článku 7 sa stanovujú akcie na ochranu týchto princípov. Som presvedčený, že by malo zmysel pripomenúť Rade a mojim kolegom poslancom túto skutočnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . Zistíme, či je to možné v rámci procedurálnych postupov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia