Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0362/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Hlasovanie :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 26. septembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predseda . Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o operácii PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Ďakujem Vám, pán predseda. Portugalské predsedníctvo víta túto príležitosť na výmenu názorov v súvislosti s možnou operáciou v rámci PESD (Európska bezpečnostná a obranná politika) na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky. Konflikt v Dárfúre zostáva jednou z najväčších priorít zahraničnej politiky EÚ. Sme potešení najnovším vývojom, a po prvé najmä oznámením, že 27. októbra začnú rokovania pod záštitou OSN a osobitného veľvyslanca Africkej únie s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu, ktoré by zlepšilo perspektívu mieru v Dárfúre. Po druhé, takisto považujeme za pozitívne jednomyseľné prijatie rezolúcie bezpečnostnej rady 1769 o vytvorení misie UNAMID (spoločná operácia Africkej únie a OSN v Dárfúre), ktorou sa urýchli snaha o vyriešenie tohto konfliktu v Dárfúre.

Aby sa však týmto úsilím dosiahli nejaké výsledky, konflikt v Dárfúre sa musí riešiť v rámci širších regionálnych súvislostí. Negatívny vplyv tohto konfliktu na humanitárnu a bezpečnostnú situáciu v susediacich krajinách, najmä v Čade a Stredoafrickej republike, je príčinou veľkého znepokojenia. Podľa nášho názoru nemožno nájsť dlhodobé riešenie konfliktu v Dárfúre bez stabilizácie situácie v týchto susediacich krajinách.

Ako iste viete, Rada vo svojich záveroch z 23. júla zdôraznila akútnu potrebu riešiť destabilizujúci vplyv krízy v Dárfúre na humanitárnu a bezpečnostnú situáciu v susediacich krajinách a zopakovala svoju podporu rozmiestneniu viacrozmernej prítomnosti OSN na východe Čadu a severovýchode Stredoafrickej republiky.

Rada sa takisto rozhodla pokračovať v hľadaní možného riešenia paralelnej spolupráce v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky s cieľom podporiť túto viacrozmernú prítomnosť OSN so zreteľom na zlepšenie bezpečnosti v týchto oblastiach.

Počas leta prebiehali prípravy na túto operáciu. Dňa 12. septembra Rada prijala koncepciu krízového riadenia, v ktorej sa vymedzujú hlavné plánovacie parametre tejto paralelnej spolupráce. Osobitný dôraz sa venuje cieľu ochrany ohrozených civilistov, najmä utečencov a vysídlených osôb, a zjednodušenia dodávky humanitárnej pomoci prostredníctvom zlepšenia bezpečnosti v tomto regióne.

Pokiaľ ide o vnútornú politickú situáciu v týchto dvoch krajinách, Rada je presvedčená, že misiou by sa mala zachovať jej nezávislosť, nestrannosť a neutralita. Plánovanie založené na tejto koncepcii, v súlade s postupmi krízového riadenia EÚ, je k dispozícii. Ďalším krokom, ktorý je potrebné prijať, bude schválenie spoločnej akcie týkajúcej sa konceptu operácie a operačného plánu, vrátane vymedzenia zloženia síl. Operácia bude trvať jeden rok a očakáva sa, že sa nahradí medzinárodnou misiou OSN. Akákoľvek operácia PESD v Čade a Stredoafrickej republike sa musí zakladať na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN a bude sa vykonávať v rámci prísnej konzultácie s OSN a našimi africkými partnermi.

EÚ víta vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 27. augusta, v ktorom sa uvádza, že Bezpečnostná rada OSN je pripravená schváliť zavedenie viacrozmernej prítomnosti na východe Čadu a severovýchode Stredoafrickej republiky. Súčasťou každej operácie EÚ v Čade a Stredoafrickej republike musia byť politické iniciatívy zamerané na riešenie regionálneho rozmeru konfliktu v Dárfúre. Konkrétne, malo by sa podporovať každé úsilie o normalizáciu vzťahov medzi Čadom a Sudánom, v súlade s dohodami z Tripolisu a Rijádu. Od Sudánu, Čadu a Stredoafrickej republiky by sa malo takisto vyžadovať, aby dodržiavali svoje záväzky, pokiaľ ide o neposkytovanie podpory povstaleckým hnutiam, ktoré z ich území vyvíjajú činnosť proti iným krajinám.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a vážení páni, včerajším prijatím rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1778/2007 o rozmiestnení medzinárodných síl na východe Čadu a severovýchode Stredoafrickej republiky sa pre Radu a Európsku úniu otvoril priestor, aby v rámci niekoľkých dní schválila operáciu PESD v týchto krajinách. Je to bezpochyby najdôležitejším úspechom, a som presvedčený, že sa to stretne s pozitívnym ohlasom. Cieľové regióny tejto operácie sú v súčasnosti v stave všeobecnej nestability a zlej bezpečnosti, ktorý má vplyv na státisícky civilistov, ktorí musia žiť v podmienkach mimoriadnej zraniteľnosti. Ako iste viete, túto situáciu nemožno vysvetliť iba rozširujúcim sa vplyvom krízy v Dárfúre na Čad a Stredoafrickú republiku. Existujú takisto endogénne dôvody, ktoré sú pre tieto krajiny, najmä pre Čad, typické.

Stabilitu v týchto oblastiach Čadu a Stredoafrickej republiky možno zabezpečiť iba ak bude medzinárodná akcia, najmä akcia Európskej únie, obsahovať niekoľko faktorov. V prvom rade ide o kvalitu vojenskej a policajnej prítomnosti v Čade a Stredoafrickej republike, v druhom rade je to prijatie takého prístupu, ktorý nie je založený výlučne na bezpečnosti, ale obsahuje aj poskytovanie pomoci a vytvorenie politických štruktúr, a nakoniec ide o schopnosť obmedziť a eliminovať akékoľvek zasahovanie Sudánu a regiónu Dárfúr v Čade a Stredoafrickej republike.

Začnem prvým bodom: je to oblasťou, ktorá patrí do druhého piliera. Členovia Rady vyjadrili stanoviská k tejto záležitosti a v nasledujúcich dňoch budú mať bezpochyby ešte väčší priestor. Jedným dôležitým prvkom, ktorý sa v rámci rozmiestnenia týchto európskych bezpečnostných síl musí zohľadniť, je samozrejme potreba ochrany humanitárnej zóny. Z tohto dôvodu zamestnanci Úradu pre humanitárnu pomoc úzko spolupracovali s vojenskými plánovačmi Rady s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušného mandátu a vysokej úrovne spolupráce medzi vojenskými a humanitárnymi agentúrami. Trvali sme najmä na tom, aby boli na mieste prítomní styční úradníci európskych bezpečnostných síl, s cieľom zabezpečiť úzke prepojenia a stálu výmenu informácií s humanitárnymi organizáciami.

Teraz prejdem k druhému bodu. Pomocné opatrenia, ktoré poskytla Komisia, sa týkajú troch aspektov. Prvým je bezpečnostná podpora operácie čadskej polície, pod dohľadom OSN. Predstavuje to najmä financovanie prípravy 800 čadských príslušníkov polície, ktorí budú zodpovední za udržiavanie poriadku v táboroch, ktoré boli zriadené pre utečencov a vysídlené osoby. Je dôležité, aby bola táto policajná akcia príkladná. Takisto je veľmi dôležité, aby ju miestni obyvatelia dobre prijali. Na tento účel sa majú prostredníctvom nástroja pre stabilitu pred koncom roka 2007 poskytnúť finančné prostriedky vo výške približne 10 miliónov EUR.

Teraz prejdem k humanitárnym opatreniam. V roku 2007 Komisia vyčlenila 30,5 milióna EUR na núdzovú humanitárnu pomoc a viacsektorové programy pomoci určené na podporu utečencov a vnútorne vysídleného obyvateľstva, ako aj hostiteľských komunít v Čade. Stredoafrická republika získala pomoc vo výške 8 miliónov EUR a podobná suma sa vyčlenila aj na rok 2008.

Tretí prvok sa týka opätovnej integrácie a obnovy. V krátkej dobe sa majú z 9. európskeho rozvojového fondu vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre Čad a Stredoafrickú republiku vo výške približne 13,1 milióna EUR. Tento program je určený na pokračovanie aktivít Úradu pre humanitárnu pomoc v rámci sledovania stratégie obnovy a prechodu na rozvoj.

Vážené dámy a vážení páni, tieto pomocné opatrenia sú nevyhnutné, zároveň však musia byť spojené s akciami týkajúcimi sa politického vývoja. Ak sa má zabezpečiť dlhodobá stabilita, akcie, ktoré sa prijímajú na medzinárodnej a európskej úrovni, je potrebné dopĺňať rôznymi inými akciami spojenými s obnovením právneho štátu, obnovením hospodárskej správy, reformou právnych a bezpečnostných systémov a podporou politického dialógu medzi vládou a opozičnými stranami. Nie je potrebné hovoriť, že je to veľmi dôležitým prvkom najmä vzhľadom na voľby v roku 2009.

Komisia bude naďalej presadzovať tento globálny prístup v Čade a Stredoafrickej republike. Komisia sa takisto veľmi usiluje o vyriešenie konfliktu v Dárfúre, nielen poskytovaním humanitárnej pomoci a pomoci pri obnove, ale aj podporovaním procesu rokovania a mediácie, do ktorého sme samozrejme aktívne zainteresovaní. V tejto súvislosti som nedávno informoval generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorým je pán Ban Ki-moon, a predsedu komisie Africkej únie, ktorým je pán Konaré, že Komisia by v rámci podpory rokovaní prispela do fondu pre Dárfúr. Komisia okrem toho financuje iniciatívy zamerané na zabezpečenie účasti a odhodlania dárfúrskej spoločnosti v procese riešenia tohto konfliktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl von Wogau, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, humanitárna situácia v Čade, najmä pozdĺž hranice so Sudánom, ktorá má 1360 km, ale taktiež v oblasti, ktorá hraničí so Stredoafrickou republikou, podľa môjho názoru robí intervenciu medzinárodnej komunity nevyhnutnou.

Pred niekoľkými dňami som bol v Čade a mal som možnosť vytvoriť si názor o danej situácii. Viac ako 400 000 utečencov a vysťahovalcov je umiestnených v táboroch v tejto hraničnej oblasti. Tieto tábory sú v nepretržitom ohrození nájazdov banditov a gangov, ale taktiež Janjaweedskej milície zo Sudánu. Situácia na otvorenom priestranstve je ešte zložitejšia. Vzhľadom na nebezpečenstvo, stále viac a viac ľudí hľadá útočisko v táboroch.

Pre zmiernenie kritickej situácie týchto ľudí je nevyhnutné zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti v tomto regióne, aby sa ľudia mohli vrátiť domov. Ide o ťažkú úlohu, a preto s cieľom zvládnuť ju, je nevyhnutné spoločné zdieľanie tejto situácie. Organizácia Spojených národov sa zaviazala pomôcť pri rozvíjaní policajnej sily, ktorá sa neskôr môže pridať k bezpečnostným silám. Na druhej strane, Európska únia bola požiadaná, aby poskytla pomoc vojsk, ktoré by odvrátili nebezpečenstvo vpádov Janjaweedov a banditov a nebezpečenstvo útokov na utečencov, vysťahovalcov a civilistov.

Návrhom tohto uznesenia Európsky parlament podporuje túto operáciu za nasledovných podmienok: Po prvé, ako ste upozornili vážený pán predseda, vážený pán komisár, politické rokovania musia pokračovať, keďže koniec koncov potrebujeme politické riešenie. Predtým ako vyšleme do tejto oblasti vojská, musíme mať oficiálne oprávnenie zasiahnuť v prípade útokov Janjawedov a banditov.

Zabezpečená musí byť veľká oblasť. To znamená, že aj sila, ktorá bude zabezpečovať túto oblasť musí byť dostatočne veľká, aby dokázala zlepšiť bezpečnostnú situáciu. Musí byť jasné, že je to európska sila pozostávajúca z niekoľkých európskych národov. EUFOR musí byť dostatočne vybavený, aby mohol vykonávať svoj mandát. Z pohľadu relatívne malej sily vojska a s ohľadom na veľkosť hraničnej oblasti to znamená, že vynikajúci dôvtip a možnosti dopravy sú nevyhnutné, keďže táto sila musí byť schopná rýchlo sa rozhodnúť v prípade ohrozenia a musí byť taktiež schopná okamžite sa premiestniť na stanovené miesto.

Za žiadnych okolností nemôžeme dopustiť, aby sa s ohľadom na svoj mandát alebo nedostatočnú vybavenosť, ocitla európska sila v Čade v ohrození a zabezpečovala len svoju ochranu a nebola tak schopná plnohodnotne vykonávať svoj mandát. Európsky parlament musí taktiež definovať stratégiu odchodu, ktorá musí predvídať ako a kým bude EUFOR nahradený po ukončení svojej ročnej pôsobnosti.

V súčasnom návrhu uznesenia Európsky parlament upozorňuje, že vo svetle politickej situácie v regióne, táto európska sila v Čade by mala konať ako nestranná sila zabezpečujúca bezpečnosť a ochranu civilistov. Rozmiestnenie EUFOR-u minulý rok v Kongu ukázalo aká je dôležitá spoľahlivosť a nestrannosť ako aj nezávislosť na to, aby bol zaručený úspech operácie.

V súčasnej situácii, rozmiestnením sily na obdobie jedného roka, Európska únia prispeje k zlepšeniu humanitárnej situácie a podporí Africkú úniu v preberaní zodpovednosti za tento región. Uskutočnenie oboch týchto aspektov je nevyhnutné, preto vás žiadam, aby ste hlasovali za súčasné znenie uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE.(PT) Včerajšie prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1778 (2007) svedčí o tom, že situácia v regióne hraníc medzi Sudánom, Čadom a Stredoafrickou republikou predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.

Gesto Parlamentu smerom k rezolúcii zároveň svedčí o naliehavosti vyriešiť túto situáciu a  zodpovednosti Európskej únie v súvislosti s poskytnutím ochrany. Drvivá väčšina poslancov Parlamentu súhlasí s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov a s poskytnutím humanitárnej pomoci prostredníctvom MVO utečencom žijúcim v biede a v neustálom strachu. Všetci uvádzajú dôvody pre prítomnosť medzinárodných ozbrojených síl v tomto regióne. Žiadna krajina ani organizácia nemôže lepšie naplniť očakávania súvisiace s mandátom, ktorý bol udelený rezolúciou č. 1778 ako Európska únia. Jej PESD (Európska bezpečnostná a obranná politika) je určená práve pre takéto naliehavé prípady.

V tomto kontexte, pokiaľ ide o vyslanie ozbrojených síl EÚ do tohto regiónu, sa Rada a portugalské predsedníctvo môžu spoľahnúť na podporu Parlamentu. Európsky parlament však musí upozorniť na niektoré znepokojujúce aspekty týkajúce sa tejto misie. Po prvé, obávame sa, že neochota členských štátov poskytnúť silu s ohľadom na  minimálny počet členov posádky ako aj minimálne vojenské vybavenie bude viesť k zníženiu účinnosti tejto misie. Radi by sme dodali, že čím menšie bude prispenie ostatných členských štátov, o to väčšia bude sila francúzskej zložky. Pripomínam však, že vnímanie tejto misie ako nestrannej je základom jej úspechu a Francúzsko v tomto regióne nie je považované za nestranného aktéra.

Po druhé, Parlament žiada, aby táto sila bola súčasne sprevádzaná diplomatickým útokom v tomto regióne s cieľom posunúť národný zmierovací proces medzi Čadom a Stredoafrickou republikou. Nestálosť je v tomto regióne zakorenená najmä u domorodého obyvateľstva, dokonca spojená s drámou v Dárfúre, a preto môže byť premožená len prostredníctvom vnútorného politického procesu. Ako sa uvádza v návrhu uznesenia Parlamentu, bez citlivého politického zmierovacieho procesu nemôže operácia Európskej únie, ktorá by mala trvať 12 mesiacov, priniesť mier do tohto regiónu.

Nakoniec, Parlament víta mandát, ktorý bude vykonávaný v súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov. Je dôležité, aby bol tento mandát správne interpretovaný a aby európske vojská boli aktívnejšie v poskytovaní ochrany civilistom v prípade nebezpečenstva, aby bola vytýčená oblasť pre medzinárodné organizácie, ktoré budú poskytovať humanitárnu pomoc a vytvorené podmienky pre ochranu misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike a v Čade (MINURCAT). Doterajšia história, od Kigali po Srebrenicu, je plná tragických príkladov bezbranných civilistov, ktorí doplatili na prílišnú úzkostlivosť a váhavosť medzinárodných vojsk.

Dúfame, že jedného dňa bude táto operácia modelovým príkladom PESD a  dôkazom túžby Európskej únie posilniť Organizáciu Spojených národov a túžby prispieť k vyriešeniu sporov v súlade s medzinárodným právom a zodpovednosťou zabezpečiť ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, v mene skupiny ALDE. – (NL) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, ako už bolo niekoľkokrát povedané, Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov včera odhlasovala multidimenzionálnu prítomnosť vojsk na východe Čadu a severovýchode Stredoafrickej republiky po dobu jedného roka. Misia bude rozdelená na civilnú a policajnú, MINURCAT, a vojenskú misiu Európskej únie, EUFOR, ktorá bude mať podpornú a ochrannú funkciu.

Táto európska ochranná a obranná misia bude operovať v súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov, a preto bude schopná využiť všetky opatrenia na splnenie svojich úloh a zároveň sa na výslovné želanie Parlamentu bude riadiť mandátom. To prispeje k úspešnému naplneniu misie, ale zároveň podstatne zvýši svoju a našu zodpovednosť.

Pokiaľ ide o situáciu v Dárfúre, na pôde Parlamentu sme opakovane vyslovili znepokojenie a obavy z nedostatku bezpečnosti a nestability v susedných teritóriách ako aj v celom regióne. Viac ako 1 milión ľudí bolo nútených utiecť do zahraničia alebo do inej časti svojej krajiny. Sú vystavení všetkým možným utrpeniam a násiliu, pričom ženy a deti trpia najviac. Navyše, táto situácia ohrozuje nestále prímerie v Čade aj v Stredoafrickej republike, pretože politickí rebeli rovnako ako banditi vidia v tejto situácii príležitosť okradnúť, zneužiť a zabiť civilistov.

Úloha EUFOR-u bude jednoduchá. Predtým ako o tom začneme hovoriť, zamyslime sa nad zostavením týchto vojsk, ako povedala pani Gomesová, je nevyhnutné ich nielen zostaviť, ale aj vyzbrojiť. V okamihu pravdy sa umára každý členský štát, vrátane toho môjho: chvíľa, keď už nestačí len hovoriť, ale musíme konať a zabezpečiť to, o čom sme doteraz len hovorili, vojakov a materiál. Táto povinnosť sa týka aj Parlamentu. Trvali sme na úplných informáciách a využili sme naše schopnosti a poskytli sme dostatočne odôvodnené a zdokumentované riešenie. Toto riešenie je výsledkom dlhých diskusií, ktoré sme viedli počas minulého týždňa.

Ide o priaznivé riešenie tejto situácie. Bude našou prácou a našou zodpovednosťou vytvoriť podmienky na začatie misie a zaručiť jej priebeh v plnom prúde, hneď ako to bude možné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ģirts Valdis Kristovskis, v mene skupiny UEN. (LV) Vážená pani predsedajúca, v mene Skupiny únie za Európu národov by som rád zdôraznil, že podporujeme vojenskú misiu PESD ako súčasť najväčšej mierovej misie na svete, v Čade a v Stredoafrickej republike. Hovoríme o najzávažnejšej cezhraničnej humanitárnej kríze na svete. V skutočnosti Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov mala konať oveľa skôr. Štvorročné oneskorenie spôsobilo smrť 200 000 ľudí, 2.5 milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy a poskytovatelia humanitárnej pomoci sú surovo napádaní. Môžeme predpokladať, že kríza spustená konfliktom v Dárfúre bude skúšať politickú vôľu Európskej únie rovnako ako aj jej vojenské možnosti. Pred niekoľkými dňami generálny tajomník D. Leakey uistil členov, že napriek problémom s financovaním a ťažkosťami predvídať všetky možné hrozby a riziká, ktoré by mohli vzniknúť z operácie, z vojenského hľadiska je Európska únia schopná uskutočniť túto operáciu aspoň na takej úrovni ako v Bosne, pričom samotná operácia nebude až taká intenzívna ako v Bosne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poskytnem vám niekoľko ďalších čísel, ktoré súvisia s našou diskusiou: 230 000 utečencov, plus ďalších 170 000 vysťahovalcov vo vlastnom štáte a odhadovaných 700 000 ľudí, ktorí sú vystavení riziku útokov.

Sme tu na to, aby sme vyplnili dieru v ochrane. Na to sa musí Európska misia sústrediť. Od včera je v platnosti mandát. Pokiaľ ide o nestrannosť, o tej sa ešte nerozhodlo. Nateraz to vyzerá tak, že francúzske vojská, ktoré sú už v Čade prítomné budú posilnené len niekoľkými krajinami. Táto skutočnosť ohrozuje nestrannosť ako aj úspešnosť misie.

Od ministrov zahraničných vecí, ktorí musia v piatok rozhodnúť, žiadam, aby bola oblasť operácie pre misiu EUFOR presne vymedzená. Keďže tá stále nie je vymedzená. Bolo by katastrofou, keby táto misia nebola uskutočnená v oblasti, kde je najviac potrebná, a to v hraničnej oblasti. Očakávam, že Európska únia sa dohodne s režimom v Čade a zaistí právo uskutočniť operáciu aj pozdĺž 35 km hraníc. V opačnom prípade ide o zásterku, ktorá môže vystaviť nebezpečenstvu oveľa viac ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážená pani predsedajúca, pre vysvetlenie, toto je misia PESD v Čade a Stredoafrickej republike v súlade s kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov, inými slovami, ide o vojenskú operáciu. Nejde tu o Sudán a Dárfúr. Francúzska vláda chce uskutočniť túto misiu EÚ za každých okolností. Veliteľstvo síl a operačný štáb chcú zaistiť Francúzi sami. Nemecká vláda a britská vláda sú veľmi skeptické. Francúzske vojská sú v Čade už rozmiestnené. Je zrejmé, že Francúzsko zastáva úlohu ochrancu vo vzťahu k vládam Čadu a Stredoafrickej republiky a teraz jednoducho chce tento postoj prikrášliť logom EÚ. Francúzske vojská nie sú nestranné, ale naopak, sú očividne zaujaté. Ako príklad uvediem skutočnosť, že bombardovali rebelov operujúcich v krajine. Vedúci predstavitelia rebelov už oznámili, že pokiaľ sily EÚ nebudú nestranné, budú viesť proti týmto vojskám vojnu.

Teraz som počul, že Severská bojová skupina nie je k dispozícii a rezolúcia Organizácie Spojených národov žiada otvorenú spoluprácu s vojskom a políciou v Čade. Očividne Čad ako aj Stredoafrická republika nie sú demokratické. Návrat utečencov nie je zahrnutý v mandáte síl EÚ a táto misia je – úprimne povedané – neobyčajne nebezpečná. Ako skupina, budeme hlasovať proti rezolúcii, pretože zastávame názor, že situácia sa nezlepší, ale naopak ďalej sa bude zhoršovať následkom tejto operácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dovoľte mi vysvetliť výhody tejto operácie pre pána Pflügera a ďalších kolegov: mandát síl EÚ je v podstate humanitárny a jeho cieľom je zabezpečiť ochranu utečencov v Čade a Dárfúre, aj pomocou vojenských nástrojov. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov súhlasila s rozmiestnením síl EÚ v súlade s mandátom a následkom toho je skutočnosť, že Európska únia je okamžite podrobená medzinárodnému skúmaniu, čo je schopná dosiahnuť v zahraničnej politike ako aj vo vojenských otázkach.

Táto operácia so sebou nesie obe, riziko aj príležitosť: ide o riziko s ohľadom na neobyčajne ťažké politické parametre v tomto konfliktom zaťaženom regióne, ale na druhej strane, zároveň ponúka príležitosť ukázať, že Európska únia rozvinula svoju zahraničnú politiku a vojenské možnosti a môže citlivo konať vo veci ochrany utečencov v tomto regióne.

V súčasnosti sa však mnohí zhodnú, že riziko je väčšie ako ponúkaná príležitosť. Preto Európsky parlament vypracoval zoznam podmienok, ktoré tu už boli naznačené: z pohľadu časového obmedzenia mandátu k presne vymedzeným cieľom a úlohám, riadnej prípravy a technického vybavenia vojsk EUFOR-u, a dotácie mandátu zahŕňajúceho i stratégiu odchodu.

Prirodzene, musíme očakávať, že táto operácia, aby mohla byť úspešná, bude nielen oficiálne odsúhlasená, ale taktiež bude mať podporu miestnych vlád. Verím, že všetci s týmto súhlasíme, ak všetky tieto podmienky, ktoré vytýčil Európsky parlament, budú splnené, šance na úspech sú väčšie ako riziko, a potom môžeme odsúhlasiť túto misiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE).(FR) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán úradujúci predseda  Rady, som spokojný s návrhom rezolúcie a s rozhodnutím, ktoré presadzuje ale rád by som povedal ešte niečo iné: keď ľudská surovosť vedie k tragédii a utrpeniu, ako sme to videli v Dárfúre, potom naše svedomie vyžaduje solidárnosť. Som hlboko potešený, že Európska únia odpovedá na naliehavú žiadosť generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Mnoho poslancov a diplomatov, vrátane mojej priateľky a kolegyne, pani Gomesovej, upozornilo na skutočnosť, že táto operácia v žiadnom prípade nesmie vyzerať ako príležitosť na podporu záujmov Francúzska alebo ako podpora rozšírenia francúzskych vojsk v regióne. Dúfam, že nikoho neprekvapí, keď podporím tento názor.

Ako bývalý predseda vlády môžem s presvedčením povedať, že prítomnosť Francúzska v tomto regióne je záležitosťou historického dedičstva, keď bremeno kolonializmu bolo také veľké, že je potrebné uplatnenie politiky solidárnosti s ľuďmi ako pomoci pri opätovnom získaní mieru a stability a začatí účinnej vlády. Francúzsko nemá žiadne strategické alebo hospodárske záujmy v týchto regiónoch a ja som jedným z tých, ktorí by nás radi videli odchádzať už omnoho skôr: ušetrilo by to mnoho peňazí a bolo by to aj v našom záujme. Ani zdroje uránu v Nigerskej republike nepredstavujú strategický záujem kráľovskej veľkosti, ale jednoducho vyžadujú mier a stabilitu, aby mohli byť tieto zásoby prístupné každému a aby mohol byť založený konkurenčný trh.

Preto ide v podstate o európsku mierovú operáciu, nie o francúzsku operáciu, a takto by to malo byť. Rád by som však dodal upozornenie: táto vízia sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa zapojí veľké množstvo európskych členských štátov a vyšlú svoje vojská do tejto oblasti. Ducha solidarity, na ktorého sú z historických dôvodov v súvislosti s Francúzskom kladené väčšie požiadavky ako na ostatné krajiny, by poškodila vaša neprítomnosť, ktorá by zároveň prispela k  postkoloniálnemu podozreniu. Nemalo by to zmysel, a preto by som proti tomu namietal.

Dovoľte mi na záver ešte jednu poznámku. Ústne vylepšenie, ktoré sme dnes ráno počuli od nášho kolegu pána Gahlera je – nanešťastie preňho – nepodstatné. Čadská republika, prostredníctvom svojho ministra zahraničných vecí, súhlasila s touto operáciou v písomnom oznámení, ktoré bolo zaslané Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov len pred niekoľkými dňami. Fotokópiu tohto dokumentu mám so sebou a rád ju poskytnem pánovi Gahlerovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – Vážená pani predsedajúca, aj ja podporujem rozhodnutie vyslať 4000 vojsko EÚ do Čadu, ktoré by plnilo funkciu mierovej jednotky. Skutočnosťou je, že Čad aj Stredoafrická republika sú politicky nestále. Taktiež vieme, že v Dárfúre, v regióne Sudánu sa uskutočňuje genocída. Ak do Čadu nevyšleme mierové jednotky, riskujeme oveľa vyššiu úroveň nestálosti a násilia v tomto regióne Afriky.

Odhaduje sa, že v utečeneckých táboroch v Čade je okolo 400 000 utečencov zo Stredoafrickej republiky a z Dárfúru, ale iba 250 vojenských dozorcov, ktorí riadia tieto tábory. Utečenecké tábory v Čade predstavujú obrovskú humanitárnu krízu a medzinárodné spoločenstvo, vrátane Európskej únie, musí pomôcť vláde Čadu s týmto stále rastúcim problémom. To, čo počujeme od ľudí, ktorí nedávno navštívili túto oblasť, je naozaj strašné a ako som už povedala, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách a zabrániť tomuto utrpeniu.

Rozhodnutie rozmiestniť 26 000 mierových jednotiek Organizácie Spojených národov v Sudáne má moju plnú podporu. Európska únia musí byť v čele vedenia mierových síl. Vítam i dnešné rozhodnutie Parlamentu týkajúce sa úlohy írskych mierových jednotiek v budúcich misiách Organizácie Spojených národov a Európskej únie v Sudáne, Stredoafrickej republike a v Čade.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, situácia v Čade a v Stredoafrickej republike je zložitá najmä pre ľudí, ktorých postihuje, a preto v zásade súhlasím s postojom EÚ, ktorá sa snaží o stabilizovanie situácie a zlepšenie podmienok pre život týchto ľudí.

Vo vyhlásení z 27. augusta, predseda Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov opísal záujmy medzinárodného spoločenstva zahájiť operáciu EÚ s dobou pôsobnosti 12 mesiacov s cieľom premostiť časovú priepasť až do príchodu ďalšej misie Organizácie Spojených národov. Preto EÚ vymedzila dĺžku trvania operácie na časové obdobie jedného roka. Som presvedčený, že potrebujeme mandát, nie obmedzovať sami seba s cieľom sebaobrany, ale potrebujeme byť schopní sledovať svoje ciele a nezastaviť sa.

Text rezolúcie, ktorú včera prijala Bezpečnostná rada ukazuje týmto smerom: hovorí o multidimenzionálnej prítomnosti určenej na pomoc pri vytváraní podmienok napomáhajúcich k dobrovoľnému, bezpečnému a trvalému návratu utečencov a vysťahovalcov. Sme oprávnení ‘uplatniť všetky nevyhnutné opatrenia’.

Preto žiadam Radu, aby nedovolila využitie tejto sily v prospech kozmetického skrášľovania Francúzska. S ohľadom na národnosť veliteľa, je nevyhnutná ohľaduplnosť k miestnym. Nanešťastie, Francúzsko doposiaľ nebolo nestranné, keďže podporovalo vládu v súvislosti s konfliktom v Čade a v Stredoafrickej republike. Preto jazykom určeným na velenie a operáciu na miestnej úrovni by mala byť angličtina, aby ľudia poznali rozdiel medzi Európanmi, na ktorých sú už zvyknutí a ktorí práve prišli.

V súvislosti s Britániou by som rád povedal, že Spojené kráľovstvo zabránilo veleniu síl EÚ v Bruseli, aby viedli operáciu a tento krok si podľa môjho názoru nezaslúži nič iné ako ostrú kritiku. Sám nebyť účastný, ale uprieť ostatným právo využívať spoločné štruktúry: v budúcnosti by sme mali zabrániť tomu, aby sa takáto situácia opakovala!

Stále však pochybujem o dosiahnuteľnosti stanovených cieľov. Stanovili sme si jasné ciele? Koľko vysťahovalcov by malo byť späť doma na konci roka? Koľko utečencov z Dárfúru by sa malo vrátiť do Dárfúru? Nedosiahneme nič, ak budeme mať ten istý počet ľudí v táboroch ako máme teraz.

Dôležité je zvážiť i náklady: Počul som, že len vybudovanie pristávacej dráhy a centrály bude stáť 100 miliónov EUR. Ďalej sú tu náklady vojska. Môže nám Rada poskytnúť celkový finančný rámec?

Ešte jeden posledná, ale kľúčová skutočnosť: predtým ako rozmiestnime sily, musíme mať prísľub od vlády Čadu, že bude možné následné rozmiestnenie síl Organizácie Spojených národov, ktoré budú pokračovať v misii a to v prípade akéhokoľvek zloženia týchto síl. Počul som, čo povedal náš kolega. Rád by som to mal potvrdené písomne, formou oficiálneho dokumentu, od vlády Čadu, nie iba ústnym prejavom ministra na Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. Ak budem mať ten dokument, budem hlasovať za tento projekt. Buď budeme mať alternatívne riešenie, alebo o rok po ukončení operácie zanecháme za sebou vojenské vzduchoprázdno a veľmi rýchlo budeme presne tam, kde sme teraz. V takomto prípade by sme vyhodili stovky miliónov do vzduchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán úradujúci predseda Rady, mám veľkú radosť, že sme dnes schopní diskutovať a hlasovať za uznesenie týkajúce sa otázky, ktorej podľa môjho názoru nie je venovaná dostatočná pozornosť, keďže situácia v Sudáne, Čade a Stredoafrickej republike je neúnosná a v tomto Parlamente sa na to nesmie zabúdať.

Mám záujem na tom, aby som túto neradostnú záležitosť, ktorá je následkom genocídy v Dárfúre, neprešla mlčaním. Od roku 2003 má kríza v Dárfúre na svedomí dva a pol milióna utečencov, vrátane 125 000 utečencov v Čade. Na svedomí má aj niekoľko stotisíc mŕtvych.

Do dnešného dňa museli humanitárne agentúry Organizácie Spojených národov a MVO premiestniť svoje tábory 31 krát s cieľom vyhnúť sa násiliu, ale nepodarilo sa im vyhnúť zatknutiu niektorých členov sudánskou políciou, masakru 12 humanitárnych pracovníkov a zmiznutiu ďalších piatich.

Cieľom uznesenia, o ktorej dnes rokujeme, je prispieť k ukončeniu tejto situácie v hraničných oblastiach. Táto situácia je neprijateľná, ale zároveň jej závažnosť je relatívna v porovnaní s rozsahom katastrof, ktoré sa v súčasnosti dejú v tejto časti sveta.

Z tohto hľadiska by som rada upozornila na našu zodpovednosť, ktorá by nemala byť obmedzená len na podporu alebo izolované a úzko definované operácie akými sú núdzové odpovede na konfliktné situácie. Táto zodpovednosť si vyžaduje činnosť v širšom kontexte, do ktorého patria i takéto konflikty. Taktiež si vyžaduje opatrenia, ktoré budú v predstihu, inými slovami povedané, urobiť všetko pre to, aby takéto konflikty nevznikali.

Druhá časť môjho príspevku sa týka situácie humanitárnych organizácií pôsobiacich v regióne. Spôsob akým sú vyvíjané metódy intervencie ozbrojených síl a úloha humanitárnych agentúr v konfliktných situáciách svedčí o tom, že hranice, ktoré oddeľujú tieto dve strany sa stierajú.

Keďže často dochádza k zámene osôb, ktoré vykonávajú humanitárnu pomoc za osoby z vojska, humanitárni pracovníci sú vystavení riziku a s tým súvisí i ohrozenie ľudí, ktorí by mali mať z humanitárnych služieb úžitok.

Preto je dôležité, aby naša ochranná sila v nijakom prípade nebola zapletená do operácii humanitárnych skupín, ktoré pôsobia v regióne. Som rád, že dokument, ktorý dnes prejednávame je zameraný aj na túto skutočnosť, ktorá je dôležitá pre budúci rozvoj našich politík, v tomto regióne ale aj kdekoľvek na svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, podporujem vyslanie vojska PESD na misiu na hranice Čadu/Dárfúru a vítam dnešnú príležitosť diskutovať o tomuto návrhu.

Konflikt v Dárfúre má strašné cezhraničné následky na susediaci Čad a Stredoafrickú republiku, ktorého vedľajším efektom je množstvo utečencov a tisícky vysťahovalcov.

Podľa názoru odborníkov, táto misia je splniteľná napriek niektorým závažným chybám v ochrane a v uskutočniteľnosti samotnej operácie. Infraštruktúra je v tejto oblasti veľmi úbohá, zásobovanie vodou a logistické linky sú náročné. Takáto misia je ohrozená i zo strany rebelujúcich proti vláde, ale to je otázka skôr dôkladného zhodnotenia rizík, ktoré hrozia v tomto regióne a je možné ich prekonať.

Takže nie je dôvod na ďalšie odkladanie rozmiestnenia vojska. Disponujeme armádou, potrebujeme ešte politickú vôľu.

Vyzývam preto írske vojsko, aby sa stalo súčasťou misie PESD. Írsko môže byť účastné na európskom úsilí stabilizovať tieto hraničné oblasti poznačené krízou.

Vojsko by mohlo byť pre túto operáciu stiahnuté zo Severských bojových skupín. Misia PESD, rovnako ako tieto bojové skupiny, je premosťujúcou operáciou. Írske vojsko, ktoré v súčasnosti pôsobí v Libanone by sa taktiež mohlo zapojiť do tejto misie.

Táto sila má mnoho úctyhodných cieľov. Pomohlo by to zlepšiť bezpečnostnú situáciu v tomto regióne pred zapojením ďalších síl Organizácie Spojených národov/Africkej únie v Dárfúre. Taktiež by pomohla organizáciám sprístupniť koridory pre humanitárnu pomoc, ktoré boli predtým neprístupné. Po tretie, nakoniec by to mohlo uľahčiť návrat sudánskych utečencov.

Som presvedčený, že táto misia by mala mať mandát zosúladený s Kapitolou VII Charty Organizácie Spojených národov, ktorý by v prípade potreby, najmä v nadväznosti na útoky na civilistov, tábory, dediny, humanitárnych pracovníkov, policajtov Organizácie Spojených národov a na sebaobranu, umožňoval zakročiť.

Obdobie dažďov pomaly končí. Počet útokov na tábory utečencov rastie, keďže milícia a skupiny rebelov sa s ústupom dažďov stávajú mobilnými. Teraz je vhodný okamih pre Organizáciu Spojených národov, aby konala. Nečinnosť bude zaplatená životmi. EÚ je najvhodnejšou organizáciou na začatie tejto misie a prevzatie tejto úlohy.

Nabádam Radu, aby okamžite zahájila jednotnú akciu, aby sme neprišli o šancu dostať vojsko EÚ tam, kde je najviac potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že dnes poobede je v Parlamente prítomných mnoho generálov, ktorí riadia vojsko spoza stola! Zúfalá humanitárna a bezpečnostná situácia v Dárfúre a susediacich regiónoch Čadu a Stredoafrickej republiky nevyhnutne potrebuje medzinárodnú pomoc, ale musím povedať, že sa to netýka záležitosti, ktorú tu máme dnes pred sebou, ktorá je o PESD, ako to už mnoho rečníkov dnes povedalo.

Dlho som protestoval proti plytvaniu so zdrojmi, duplicite, rozdeleniam, a duplicite zahrnutej do pokusov EÚ rozvíjať svoje vojsko. Neexistuje žiadne vojsko EÚ, pán Ryan. Naše národy majú svoje vojská a v súčasnosti prebieha pokus o zorganizovanie medzinárodnej vojenskej intervencie zo strany týchto štátov, ktoré majú ozbrojené sily a expedičné možnosti, nie je ich však veľa. To sa uskutočňuje najmä prostredníctvom NATO a OSN. Inštitúcie EÚ majú len málo spoločné so záležitosťami ozbrojených síl.

Je očividné, že motívy nadšencov PESD-u majú politický charakter. Jeden z nich dokonca povedal, že na Čad by sa malo pozerať ako na politickú príležitosť. EÚ sa sama ponúkla OSN, nebola to OSN, ktorá požiadala o pomoc EÚ. EÚ je neobyčajne nadšená, keď môže svoju inštitucionálnu nálepku nalepiť na ďalšiu vojenskú operáciu, ale vojenské štáby jednotlivých národov nezdieľajú nadšenie eurokratov. S ohľadom na dosť dlhé čakanie na komunikačné spojenie, na najbližší námorný prístav, ktorý je vzdialený tisícky míľ, nedostatok vodných zdrojov a infraštuktúru, a neochotu prejsť do protiútoku v súvislosti so skupinami rebelov, je Čadská misia riskantná z každého pohľadu. Británia, Nemecko a Taliansko sa rozhodli nevyslať svoje vojská.

Čo bude úlohou tejto sily? Rozhodne nie zhostiť sa ozbrojených nepriateľov, ktorí vytvárajú zmätok v tejto rozsiahlej africkej oblasti. Nepochybne, najviac sily bude venovanej ochrane a podpore samotnej sily v ťažkej situácii počas presunov. Rozhodne musíme prestať využívať ľudskú tragédiu na politické účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Musím vecne pripomenúť, že tento návrh vyslať sily PESD-u do Čadu a Stredoafrickej republiky podporila drvivá väčšina poslancov, ktorí sa vyjadrovali k tejto otázke. Ako budete informovaní a čo už medzitým bolo dnes povedané – myslím, že včera – Bezpečnostná rada povolila Európskej únii túto operáciu. Ako bolo povedané, toto povolenie bolo pre Európsku úniu kľúčovým v súvislosti so začatím tejto operácie. Všetky vojenské prípravy a plánovanie môže byť teraz uskutočnené a Rada sa, samozrejme, neskôr vyjadrí k tejto záležitosti prostredníctvom jednotnej akcie.

Koniec koncov, z celkového pohľadu môže teraz Európska únia prejsť od samotných vyhlásení a sľubov k praktickým krokom a činu. To sa zhoduje s tým, čo hlása Európska únia v súvislosti so záväzkom, ktorý má voči Afrike a jej ľuďom. Úzka spolupráca s Afrikou a jej ľuďmi by mala priniesť mier tam, kde je konflikt, pokrok tam, kde je chudoba, zdravie a vzdelanie tam, kde je prítomná choroba, a aspoň niečo tam, kde nie je nič, alebo je veľmi málo. V tomto smere zaistíme i úctu ku všetkým naším hodnotám a zásadám. Portugalské predsedníctvo víta posledný vývoj a zároveň prihliada na podporu tejto operácie zo strany väčšiny poslancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. Na záver diskusie som prijala päť návrhov v súvislosti s uznesením podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku1.

Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 27.09.07. <BRK>

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia