Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0316/2007).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνονται στο Συμβούλιο.

Η ερώτηση αριθ. 1 δεν γίνεται αποδεκτή (Παράρτημα II, Μέρος Α, παράγραφος 2, του Κανονισμού).

Ερώτηση αριθ.2 της κ. Silvia-Adriana Ţicău (H-0597/07)

Θέμα: Προοπτικές για το σχέδιο Galileο

Το σχέδιο Galileο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σχέδιο για την ΕΕ καθώς είναι το αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με το διάστημα και συνεργασίας μεταξύ των μελών κρατών και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου αυτών των μεταφορών.

Λαμβανομένου υπόψη του παρόντος αδιεξόδου στη χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου, μπορώ να ρωτήσω το Συμβούλιο της ΕΕ ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, και τι είδους συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Ινδία, έχει κατά νου η ΕΕ γι’ αυτό το σχέδιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, κατά τη διάρκεια της συνόδου του από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 2007 το Συμβούλιο ανέλυσε εις βάθος την κατάσταση όσον αφορά το σχέδιο Galileo και ενέκρινε σχετικό ψήφισμα. Στο εν λόγω ψήφισμα, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με διάφορες πτυχές του σχεδίου Galileo. Η Επιτροπή στη συνέχεια ενέκρινε αυτές τις προτάσεις (στις 19 Νοεμβρίου) και τώρα ελπίζουμε ότι τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου θα τις αναλύσουν με σκοπό τη λήψη μιας ολοκληρωμένης απόφασης για την υλοποίηση του σχεδίου Galileo, περιλαμβανομένων της δημόσιας χρηματοδότησης και των παραμέτρων της συμμετοχής του δημοσίου τομέα, πριν από τα τέλη του έτους.

Όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το Συμβούλιο αποδίδει τη μέγιστη σημασία στη συνεργασία με χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2001, όπως γνωρίζετε, έχουν υπογραφεί διάφορες συμφωνίες συνεργασίας που σχετίζονται με το σχέδιο Galileo με χώρες εκτός της ΕΕ όπως η Κίνα, το Ισραήλ και η Ουκρανία. Οι εν λόγω χώρες συνεισφέρουν στο πρόγραμμα Galileo όσον αφορά τον ορισμό του συστήματος, την έρευνα και τη βιομηχανική συνεργασία.

Ειδικότερα στην περίπτωση της Ινδίας, στις 7 Σεπτεμβρίου 2005 υπογράφηκε στο Νέο Δελχί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των διαπραγματευτών της Ινδίας. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις ινδικές αρχές προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η συμφωνία αυτή με τις συνήθεις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για το Galileo και να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στο εν λόγω σχέδιο. Όσον αφορά τους κανόνες που θα εφαρμοστούν, το Συμβούλιο πρέπει να περιμένει σχετική πρόταση της Επιτροπής προτού λάβει απόφαση επί του θέματος.

Προκειμένου να καθοριστεί καλύτερα η θέση των τρίτων χωρών, στις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί με χώρες εκτός της ΕΕ για την υπογραφή συμφωνιών βάσει των οποίων καθίστανται συνδεδεμένα μέλη που συμμετέχουν στην εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS).

Κύριος στόχος αυτής της απόφασης είναι να καταστεί δυνατή μια εναρμονισμένη προσέγγιση έναντι όλων των χωρών εκτός της ΕΕ μέσω του σαφούς καθορισμού των παραμέτρων της συμμετοχής τους στην εποπτική αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. υπουργό των Εξωτερικών για τις πληροφορίες που μας παρείχε. Ωστόσο, θέλω να επανέλθω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής μου, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση του σχεδίου GALILEO. Παρακαλώ τον κ. υπουργό των Εξωτερικών να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον πρακτικό τρόπο χρηματοδότησης αυτού του σχεδίου και για τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η πρόταση της Επιτροπής, καθώς και για το ποια θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου την προσεχή περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes. (PT) Δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου για τα υπό εξέταση θέματα, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Το θέμα αυτό πρέπει ασφαλώς να συζητηθεί στους κόλπους του Συμβουλίου, παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα που περιλαμβάνονται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής. Μπορώ να διαβεβαιώσω την αξιότιμη βουλευτή για δύο πράγματα: πρώτον, ότι η Προεδρία αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο Galileo είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα εξετάσει ως εκ τούτου το εν λόγω θέμα υπό αυτό το πρίσμα, με άλλα λόγια ως ένα σχέδιο στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση· δεύτερον, ότι η Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξει σε συμφωνία επί των κύριων πτυχών του σχεδίου Galileo κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, συμφωνώ ότι το Galileo είναι ένα σχέδιο επείγουσας προτεραιότητας για την ΕΕ, αλλά οι γεωργοί ανησυχούν τρομερά διότι η Επιτροπή είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει πλεονασματικά κεφάλαια της ΚΓΠ για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο Galileo. Καθώς το 2007 παρήγαγε προφανώς πλεόνασμα, ανησυχούν για το μέλλον τους.

Η ερώτησή μου για το Συμβούλιο είναι η εξής: οι διάφορες κυβερνήσεις, οι 27 κυβερνήσεις της ΕΕ, συμφωνούν ότι αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο προτεραιότητας και ότι τα κεφάλαια πρέπει να συγκεντρωθούν είτε μέσω εκτάκτων εισφορών είτε χρησιμοποιώντας κεφάλαια που απομένουν κάθε χρόνο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησα ήδη στην ερώτηση αυτή στην προηγούμενή μου απάντηση. Το θέμα της χρηματοδότησης βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Το Συμβούλιο πρέπει να το συζητήσει, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση επ’ αυτού. Αναμένεται βεβαίως ότι τα κράτη μέλη θα έχουν διαφορετικές απόψεις και ως προς αυτό το θέμα. Εντούτοις, θεωρώ ότι επικρατεί πραγματικά συναίνεση μεταξύ μας όσον αφορά τον στρατηγικό χαρακτήρα του σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.3 του κ. Bernd Posselt (H-0599/07)

Θέμα: Συνταγματική μεταρρύθμιση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Πώς κρίνει το Συμβούλιο το σημερινό στάδιο των μεταρρυθμίσεων και ιδίως της συνταγματικής μεταρρύθμισης και της μεταρρύθμισης της συμφωνίας του Ντέιτον στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί για την ανανέωση και την ένταξη αυτής της χώρας;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιολογήσει την τρέχουσα διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην ετήσια έκθεση για τη σημειωθείσα πρόοδο, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Νοέμβριο ως συνήθως.

Το Συμβούλιο έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένως τη σπουδαιότητα της ταχείας υλοποίησης των τεσσάρων βασικών προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, όπως αναφέρεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2005, ειδικότερα δε της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων της αστυνομίας. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, η πολιτική κατάσταση παραμένει τεταμένη τους τελευταίους μήνες λόγω της ριζοσπαστικοποίησης των θέσεων των βασικών ηγετών της Βοσνίας. Επί του παρόντος φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση επί του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, ιδίως ως προς την αναδιάρθρωση της αστυνομικής δύναμης.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, κ. Σολάνα, συναντήθηκε με τον Miroslav Lajčák, ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στις 10 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες, ο κ. Σολάνα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του για το έργο του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ και τις προσπάθειές του για την επίτευξη συμβιβασμού σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας με τους πολιτικούς ηγέτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ο Γενικός Γραμματέας και Ύπατος Εκπρόσωπος, κ. Σολάνα, απηύθυνε έκκληση στους ηγέτες της Βοσνίας να μετάσχουν εποικοδομητικά στην πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του ειδικού εκπροσώπου έτσι ώστε να αρθεί το τελευταίο εμπόδιο που δεν επιτρέπει τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε επίσης τις αρχές της χώρας αυτής να ενεργήσουν υπεύθυνα προκειμένου να μπορέσουν επιτέλους να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα για τον λαό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Το Συμβούλιο έχει εκφράσει επίσης τη στήριξή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση, με σκοπό τη δημιουργία πιο λειτουργικών κρατικών δομών οι οποίες θα είναι περισσότερο σε θέση να ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκτελεστικών και νομοθετικών σωμάτων, ενώ πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τις δυνατότητες διοίκησης και συντονισμού μεταξύ του κράτους και των οργάνων του.

Ως προς το θέμα του μέσου προενταξιακής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει 1 εκατ. ευρώ για τη συνταγματική μεταρρύθμιση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όπως θα γνωρίζετε, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης στις 7 Φεβρουαρίου 2007 μια κοινή δράση για την τροποποίηση και διεύρυνση της εντολής του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο αυτής της τροποποιηθείσας εντολής, ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ θα παρέχει πολιτικές συμβουλές και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα έχει μέλλον μόνον εάν μετατραπεί σε μία ισότιμη ομοσπονδία και των τριών εθνών της, στα οποία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι Κροάτες της Ερζεγοβίνης, αλλά και της Κεντρικής Βοσνίας. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο: τι μπορούμε να κάνουμε όταν μία οντότητα όπως η Republika Srpska εμποδίζει εκ των ένδον τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και την επιστροφή των προσφύγων, ενώ η ΕΕ ασκεί πίεση σε ολόκληρο το κράτος μόνο από έξω; Μιλάτε και με τις επιμέρους οντότητες και ασκείτε και σε αυτές πίεση ή αυτό γίνεται μόνο μέσω του κεντρικού κράτους; Αν είναι έτσι, θα είναι πολύ δύσκολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε βουλευτή, εκείνο που μπορώ να δηλώσω επ’ αυτού είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω των διπλωματικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της και ειδικότερα μέσω των ενεργειών του ειδικού της εκπροσώπου, για να διασφαλίσει ότι το υφιστάμενο αδιέξοδο ως προς τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ειδικότερα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, θα μπορέσει να αρθεί επιτυχώς και να μεριμνήσει για την υπέρβαση των εμποδίων που θα ανακύψουν. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.

Το Συμβούλιο θα λάβει φυσικά υπόψη τις προτάσεις και συστάσεις που ενδεχομένως θα υποβάλει ο ειδικός εκπρόσωπος λόγω της φυσικής παρουσίας του στην περιοχή. Όπως θα φαντάζεται ίσως ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο γνωρίζει τον σύνθετο χαρακτήρα της κατάστασης και ειδικότερα την επείγουσα ανάγκη υπέρβασης του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Όπως γνωρίζει ο κ. Υπουργός, η ενδεχόμενη ένταξη στην ΕΕ είναι για όλα τα κράτη των Βαλκανίων μεγάλη κινητήρια δύναμη για οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ως γνωστόν, γίνονται πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις με την Κροατία. Μπορεί το Συμβούλιο να δώσει μια συνοπτική εικόνα για τη συγκεκριμένη πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την Κροατία και κυρίως για το πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες σύνδεσης με τις άλλες χώρες και αν λειτουργούν καλά;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Seeber, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο έχει επανειλημμένως και συστηματικά παρουσιάσει την προσέγγισή του και τη γνώμη σχετικά με τις διαδικασίες προσχώρησης και την ευρωπαϊκή προοπτική διαφόρων χωρών, ιδίως στα Βαλκάνια. Το Συμβούλιο έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων. Μάλιστα, για μία από τις χώρες της περιοχής, την Κροατία, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της προσχώρησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επεσήμανα ήδη, τον Νοέμβριο, ως συνήθως, η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο στην οποία θα περιγράφει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα δε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία, και θα υποβάλει τις σχετικές προτάσεις της.

Αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διενεργήσουμε μια λεπτομερή και ενημερωμένη επισκόπηση της κατάστασης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, παρότι μπορεί να εμφανιστούν ορισμένες δυσχέρειες, προβλήματα ή καθυστερήσεις σε διάφορους τομείς, έχω την εντύπωση, με βάση την προσωπική μου εκτίμηση για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ότι αυτές προοδεύουν με καλούς ρυθμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.4 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0604/07)

Θέμα: Μέτρα για αύξηση της καινοτομίας

Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προτίθεται να προτείνει η Πορτογαλική Προεδρία προκειμένου να επιτευχθεί η επένδυση κατά 3% στην καινοτομία;

Ποια θα είναι η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές στις επιχορηγούμενες δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επί του παρόντος συμφωνήσει επί οιουδήποτε ποσοτικοποιημένου στόχου για τις επενδύσεις στην καινοτομία. Ένας τέτοιος στόχος θα ήταν πρακτικά αδύνατον να καθοριστεί και να υλοποιηθεί πρακτικά, δεδομένου ότι η καινοτομία καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να οριστούν και να μετρηθούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε συνεπώς το 2002 να υιοθετήσει έναν ενδεικτικό ποσοτικοποιημένο στόχο για τις δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη, γνωστή και ως Ε&Α. Αυτός είναι ο πασίγνωστος στόχος του 3%, που αποφασίστηκε στη Βαρκελώνη. Ο στόχος αυτός κατέστη εφικτό να τεθεί καθόσον οι δράσεις Ε&Α, οι οποίες ορίζονται διεθνώς στο εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ, είναι πιο εύκολο να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω στόχος χρησιμοποιήθηκε προσφάτως ως προτιμώμενος δείκτης αναφοράς, ενόψει των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται τα τελευταία χρόνια ως προς την αύξηση των ιδιωτικών προσπαθειών Ε&Α σε σημαντικούς τομείς του επιχειρηματικού κλάδου.

Εντούτοις, η δράση για την προαγωγή της καινοτομίας και της έρευνας είναι πολύ υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναπτύσσεται με τη χρήση διαφόρων μέσων όπως το πρόγραμμα πλαίσιο και το ΠΚΠ, γνωστό και ως πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) και το ΠΚΠ σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ, οι οποίες είναι οι κύριοι δικαιούχοι του ΠΚΠ. Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο καθιερώθηκε ελάχιστη ποσόστωση 15% για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας οι οποίες καλύπτονται από τις θεματικές προτεραιότητες που ορίζονται στο ειδικό πρόγραμμα για τη «Συνεργασία».

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ενίσχυση που παρέχει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων τους στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Οι ορεινές, νησιωτικές και πολύ απομακρυσμένες περιφέρειες λαμβάνουν στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Υποστηρίζονται επίσης μέσω των συναφών θεματικών προτεραιοτήτων του ειδικού προγράμματος για τη «Συνεργασία» του ΠΠ7, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών τους στους τομείς των μεταφορών, των πληροφοριών, των επικοινωνιών και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για τις «Ικανότητες», πρέπει να απελευθερωθεί το ερευνητικό δυναμικό των περιφερειών σύγκλισης και των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ. Εκτός από τα τρέχοντα προγράμματα και κίνητρα, η καινοτομία θα προωθηθεί επίσης μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών τις οποίες διαπραγματεύονται αυτή την περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πρόταση ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, η πρωτοβουλία EUROSTARS, η οποία θα επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην καινοτομία, άλλες πρωτοβουλίες δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ.

Πρέπει να προστεθεί ότι η Επιτροπή προετοιμάζει αυτή την περίοδο την πρότασή της για ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις στρατηγικές ενεργειακές τεχνολογίες, βάσει ευρύτατης δημόσιας διαβούλευσης. Σχεδιάζει δε να παρουσιάσει αυτή την πρόταση πριν από τα τέλη του 2007. Προς την ίδια κατεύθυνση, θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη νέα προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής, η οποία, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζεται στην αλλαγή του κλίματος για την οποία η καινοτομία και ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πτυχές θεμελιώδους σημασίας.

Σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες θα εστιάζονται επίσης σε ειδικά ενδιαφέροντα στις περιφέρειες που ανέφερε η αξιότιμη βουλευτής, όπως η πρωτοβουλία «bonus» η οποία σχεδιάζεται ήδη και μέσω της οποίας θα συντονίζεται η θαλάσσια έρευνα στη Βαλτική Θάλασσα.

Η πορτογαλική Προεδρία έχει λάβει υπόψη την επιδίωξη του στόχου του 3% για τις δαπάνες στον τομέα της Ε&Α και πρέπει να υπογραμμίσει τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ατύπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας τον Ιούλιο στη Λισαβόνα, οπότε αναλύθηκε ο ρόλος των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημόσιας πολιτικής που είναι σε θέση να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Το άτυπο Συμβούλιο στο οποίο αναφέρομαι εξέτασε επίσης την πολιτική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην καινοτομία και τη χρηματοδότηση, τη διεθνοποίηση και την ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειδικά μέτρα στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων στην επιστήμη και την τεχνολογία και την ενίσχυση των μέτρων στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας, η πορτογαλική Προεδρία ευελπιστεί επίσης να προωθήσει ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση των προσπαθειών όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον οποίον και ευχαριστώ για την απάντησή του, αν οι υποδομές των κρατών μελών και η προετοιμασία της ορθής διακυβέρνησης επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτού του φιλόδοξου προγράμματος για την καινοτομία και αν ελέγχονται τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν κάποιο σχέδιο στήριξης του προγράμματος για την καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Ελπίζω ότι κατάλαβα σωστά την ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού. Ειδάλλως, θα δεχθώ ευχαρίστως να με διορθώσει ή να με διαφωτίσει ως προς το ακριβές νόημα της ερώτησής της.

Θα απαντούσα ως εξής: όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, όλα αυτά τα ζητήματα σχετίζονται πολύ άμεσα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και ειδικότερα με την «οικονομική» πτυχή της εν λόγω στρατηγικής.

Επί του παρόντος προφανώς αξιολογούμε διάφορες πτυχές σε σχέση με τον νέο κύκλο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ένα από τα θέματα που πρέπει να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε είναι ακριβώς ο ρόλος των κρατών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων ή επιδιώξεων που προτείνονται σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, αυτό αφορά τα μέτρα που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς, βεβαίως, ως προς το κεφάλαιο της διακυβέρνησής τους, και με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις και τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, και ασφαλώς είναι επίσης χρήσιμο να παρακολουθεί στενά η Επιτροπή το πώς αναπτύσσουν και υιοθετούν τα κράτη μέλη τις πολιτικές τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(EN) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, απαντώντας στην ερώτηση αναφερθήκατε στην ενεργειακή απόδοση, και φρονώ ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση. Εχθές ο Επίτροπος Potočnik υπογράμμισε επίσης ότι η ύψιστη προτεραιότητα είναι η ενεργειακή απόδοση και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ποια πρόσθετα μέτρα μπορεί να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να κινητοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει και να στρέψει την αμέριστη προσοχή του στην επίλυση του ζωτικού αυτού προβλήματος της απόδοσης και της αλλαγής του κλίματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, τον Μάρτιο το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείται πρωτοπόρο διεθνώς τόσο ως προς τα ενεργειακά θέματα όσο και ως προς τα θέματα που άπτονται της αλλαγής του κλίματος. Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναλάβουμε μια σχεδόν ιστορική ευθύνη, θα έλεγα, στη διάσκεψη του Μπαλί, η οποία ευελπιστούμε ότι θα θέσει νέους στόχους για τις εκπομπές CO2 για την περίοδο μετά το Κυότο, από το 2012 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει σαφώς την ευθύνη να στηρίξει και/ή να ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να θέσει στόχους εξίσου φιλόδοξους με αυτούς που εμείς έχουμε θέσει.

Συνεπώς, διαθέτουμε ήδη, κύριε Paleckis, ένα άκρως φιλόδοξο πρόγραμμα προς εφαρμογή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειακών θεμάτων, το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών μελών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στην Πορτογαλία –και αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω άμεσα– το θέμα αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό και έχουμε αφιερώσει τεράστιες προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα. Εξάλλου, το θέμα των επενδύσεων σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες και στις επιστήμες που σχετίζονται με εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχει επίσης αναφερθεί.

Έχουμε πολλά να κάνουμε. Ελπίζουμε ότι τα όσα πρέπει να κάνουμε θα μπορούν να γίνουν γρήγορα και σωστά. Εννοείται ότι τώρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος επί του οποίου έχουμε συμφωνήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Σήμερα ψηφίσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το EIT και συμφωνούμε ουσιαστικά ότι πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα. Μέχρι πότε θεωρείτε ότι μπορεί η πορτογαλική προεδρία να παρουσιάσει πρόταση χρηματοδότησης που στη συνέχεια θα υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό μαζί με το Σώμα; Πιστεύετε ότι το EIT θα παίξει ρόλο και στην ενδιάμεση αναθεώρηση και τον «έλεγχο υγείας»;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Rübig, πρέπει να σας επισημάνω –με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε– πρέπει να σας επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, η εγκαινίασή του και η πρακτική έναρξη της λειτουργίας του αποτελούν προτεραιότητα για την πορτογαλική Προεδρία. Συνεπώς, θα αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι το Ινστιτούτο αυτό θα συσταθεί πριν από τη λήξη της πορτογαλικής Προεδρίας.

Βεβαίως, ενώ η Προεδρία έχει το καθήκον να αναλάβει δράση και να διατυπώσει προτάσεις, επαφίεται στα όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Προεδρίας σε αυτόν τον τομέα. Μπορώ να εγγυηθώ ότι η Προεδρία θα προσπαθήσει να δράσει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Υπάρχουν άλλα θέματα και ζητήματα για τα οποία είναι ασφαλώς υπεύθυνο το Συμβούλιο συνολικά, καθώς και τα θεσμικά όργανα, και το γεγονός αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.5 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0605/07)

Θέμα: Εξελίξεις στο Κόσοβο

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου κ. Χαβιέρ Σολάνα στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 10.7.2007 δήλωσε για το θέμα του Κοσόβου: « … περαιτέρω καθυστέρηση στο θέμα αυτό δεν θα είναι επωφελής». Επίσης, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο διπλωματικές πηγές αναφέρει ότι: «οι Βρυξέλλες εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αναγνώρισης του Κοσόβου» αλλά με τον «πιο οργανωμένο δυνατό τρόπο».

Πώς σχολιάζει το Συμβούλιο τις εξελίξεις στο θέμα; Μπορεί να διαψεύσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μονομερούς αναγνώρισης και μάλιστα προκαταλαμβάνοντας τις σχετικές διαδικασίες του ΟΗΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, στις 18 Ιουνίου 2007 το Συμβούλιο επανέλαβε τη θέση του ότι η συνολική πρόταση την οποία κατήρτισε ο Πρόεδρος Martti Ahtissari, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, παρέχει τη βάση για τη διευθέτηση του ζητήματος του Κοσσυφοπεδίου μέσω ενός νέου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του για την εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσει να υιοθετήσει εγκαίρως ένα τέτοιο ψήφισμα.

Όπως γνωρίζετε, οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ένα νέο ψήφισμα έχουν επί του παρόντος ανασταλεί, όμως το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένο ως προς το θέμα αυτό. Σε δήλωσή του τον Αύγουστο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, υπογράμμισε την πρωτοβουλία της ομάδας επαφής για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Πρίστινας και του Βελιγραδίου υπό την αιγίδα τρόικας η οποία θα συγκροτείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την ομάδα επαφής να του υποβάλει τα πορίσματά της έως τις 10 Δεκεμβρίου. Η πρόθεση στην οποία στηρίζεται αυτή η νέα περίοδος διαπραγματεύσεων είναι να διαδραματίσει η τρόικα ρόλο διευκόλυνσης, ενώ οι διαπραγματευόμενες πλευρές θα είναι υπεύθυνες για την υποβολή προτάσεων σχετικά με νέες ιδέες.

Όπως γνωρίζετε, στις 29 Ιουλίου 2007, ο Γενικός Γραμματέας και Ύπατος Εκπρόσωπος, κ. Σολάνα, όρισε τον πρεσβευτή Wolfgang Ischinger ως εκπρόσωπο της ΕΕ στην τρόικα. Μέχρι στιγμής η τρόικα συναντήθηκε χωριστά με τις δύο πλευρές στις 10 και 11 Αυγούστου στο Βελιγράδι και την Πρίστινα, στις 30 Αυγούστου στη Βιέννη, και στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Στις συνεδριάσεις της ομάδας επαφής σε υπουργικό επίπεδο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι υπουργοί θα συζητήσουν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και πρέπει να εκδώσουν δήλωση η οποία θα αποβλέπει στη σημαντική προώθηση της διαδικασίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου, επίσης στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθούν νέες χωριστές συναντήσεις μεταξύ της τρόικας και των δύο μερών, οι οποίες ενδέχεται να ακολουθηθούν από αρχική απευθείας συνάντηση μεταξύ των μερών την ίδια ημέρα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σολάνα, είναι πλέον αναγκαίο να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε αυτή τη διαδικασία και τα δύο μέρη και να διεξαγάγουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Κατά τη λήξη της διαδικασίας της τρόικας, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, στο παρόν στάδιο είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλέψουμε τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, μόλις χθες η Κοντολίζα Ράις δήλωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο θα γίνει ανεξάρτητο. Το αμερικανικό σενάριο είναι σαφές: μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας εντός του Δεκεμβρίου και άμεση αναγνώριση από τις ΗΠΑ.

Τι θέση παίρνει το Συμβούλιο απέναντι σ’ αυτή τη μεθόδευση; Σας ανησυχεί η εντεινόμενη αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής από τον αλβανικό εθνικισμό; Σκοπεύει να κινηθεί, επιτέλους, ενιαία το Συμβούλιο, διορατικά και ενωμένο;

Διαβάζω στους New York Times ότι ευρωπαίοι διπλωμάτες σπεύδουν να προκαταλάβουν τη θέση του Συμβουλίου ότι θα συρθεί πίσω από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μας λέτε αυτά που λένε οι διπλωμάτες στο Συμβούλιο; Θέλουμε μια καθαρή απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Δεν διάβασα ούτε άκουσα τις δηλώσεις της κ. Riis-Jørgensen και ως εκ τούτου δεν θέλω να τις σχολιάσω ευθέως. Ωστόσο, μπορώ να πω τα εξής: έχουμε τώρα μια διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, μια διαδικασία την οποία διευθύνει μια τρόικα που αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρέπει να αφήσουμε την τρόικα να επιτελέσει το έργο της, το οποίο πρέπει ιδεωδώς να πραγματοποιηθεί σε κλίμα νηφαλιότητας και εμπιστευτικότητας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο αυτής της τρόικας έχει φυσικά την πλήρη υποστήριξή μας. Εξάλλου, η εν λόγω τρόικα έχει λάβει σαφή εντολή να παρουσιάσει έκθεση τον Δεκέμβριο η οποία θα αποτελεί το αποτέλεσμα, θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, και κατά πάσα πιθανότητα συστάσεις που θα προκύπτουν από το έργο της τους προσεχείς μήνες. Ελπίζουμε λοιπόν, όπως προανέφερα, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί, ότι η έκθεση θα δημοσιευθεί και ότι οι τυχόν συστάσεις της τρόικας θα μας γνωστοποιηθούν επίσης.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί επιβεβλημένο, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά τα συμπεράσματα ή συστάσεις και οποιεσδήποτε και αν είναι οι προοπτικές για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου, όπως θα περιγράφονται στην έκθεση της τρόικας, όσον αφορά τις όποιες αποφάσεις χρειαστεί ενδεχομένως να ληφθούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και συνεκτική. Αυτή ήταν η μόνιμη έκκληση της πορτογαλικής Προεδρίας και είμαστε βέβαιοι ότι η έκκληση αυτή θα γίνει σεβαστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ξέρετε ότι ο κ. Παπαδημούλης είναι εντελώς απομονωμένος εδώ; Γνωρίζετε το ψήφισμα του Σώματος στο οποίο το 75% των βουλευτών είπε πως είμαστε υπέρ του σχεδίου Ahtisaari-Rohan και τασσόμαστε σαφώς υπέρ ενός ανεξάρτητου κράτους υπό τον έλεγχο της διεθνούς κοινότητας; Γνωρίζετε ότι έχουμε αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο διαίρεσης του Κοσσυφοπεδίου; Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τις φήμες ότι συζητείται η διαίρεση του Κοσσυφοπεδίου, γιατί αυτό το έχουν αποκλείσει και η ομάδα επαφής και το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Το θέμα της διαίρεσης ή διχοτόμησης του Κοσσυφοπεδίου δεν περιλαμβάνεται επ’ ουδενί στην ημερήσια διάταξη, ούτε αποτελεί μέρος των εργασιών της τρόικας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.6 του κ. Philip Claeys (H-0611/07)

Θέμα: Η υποψηφιότητα του Καζαχστάν για την προεδρία του ΟΑΣΕ

Αναφέρεται ότι το Καζαχστάν θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2009. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας που ασκεί την προεδρία εκπροσωπεί τον οργανισμό και συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του.

Είναι γνωστό ότι το Καζαχστάν είναι μια χώρα που δεν οργάνωσε ποτέ εκλογές που να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και όπου η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προβληματική.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενεργούν συχνά σαν ένα ενιαίο μπλοκ στον ΟΑΣΕ. Η ομοφωνία είναι ιδιαίτερα αναγκαία σε ένα τόσο θεμελιώδες ζήτημα όπως αυτό, καθώς μια μη δημοκρατική χώρα προβάλλεται υποψήφια για την προεδρία του ΟΑΣΕ. Η απόφαση πρόκειται να ληφθεί τον Νοέμβριο.

Ομονοεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ως προς το απαράδεκτο της υποψηφιότητας του Καζαχστάν; Θα προβάλλουν τα κράτη μέλη κοινό μέτωπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε βουλευτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση σχετικά με την υποψηφιότητα του Καζαχστάν για την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2009. Κατά τη γνώμη της ΕΕ, η εν λόγω υποψηφιότητα θα υπογραμμίσει την ανάγκη να πραγματοποιήσει το Καζαχστάν μεταρρυθμίσεις και να σέβεται τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΕ σε όλες τους τις διαστάσεις. Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οποιαδήποτε χώρα ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα σεβασμού των αρχών που διέπουν τον εν λόγω οργανισμό.

Σε συναντήσεις τους με τις πολιτικές αρχές του Καζαχστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν υπογραμμίσει ότι η χώρα αυτή πρέπει να αποδείξει ότι είναι διατεθειμένη και ικανή να επιδείξει πλήρη συμμόρφωση προς τις αρχές και τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΕ και ως προς τις τρεις διαστάσεις τους, με άλλα λόγια ως προς την ανθρώπινη διάσταση, την πολιτική και στρατιωτική διάσταση, καθώς και την οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS), αναπληρωτής συντάκτης. – (NL) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, κύριε υπουργέ. Να υποθέσω ότι υπονοείτε ότι το Καζαχστάν δεν πληροί επί του παρόντος αυτές τις προϋποθέσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Οφείλω να παρέμβω επειδή ο αξιότιμος βουλευτής έχει συναγάγει από την απάντησή μου κάτι που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στα λεγόμενά μου. Η δήλωσή μου ήταν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με την υποψηφιότητα του Καζαχστάν και ότι κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης θα ληφθεί υπόψη, τον κατάλληλο χρόνο, η συμμόρφωση του Καζαχστάν με τις προϋποθέσεις που ανέφερα. Αυτή η ανάλυση και συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τον κατάλληλο χρόνο και στον ενδεδειγμένο τόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 7 καθίσταται άκυρη.

Ερώτηση αριθ.8 του κ. Robert Navarro (H-0616/07)

Θέμα: Αλιεία τόνου στη Μεσόγειο

Στις 11 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 643/2007(1) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου που συνιστά η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού. Από την ανάγνωση του κειμένου προκύπτει ωστόσο ότι δεν τηρείται η αρχή της ισότητας μεταξύ των αλιέων τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελάχιστο βάρος των αλιευομένων ιχθύων και οι περίοδοι αλιείας διαφέρουν ανάλογα με τις γεωγραφικές ζώνες.

Ποιοι λόγοι εξηγούν τις διαφορές μεταχείρισης μεταξύ των αλιέων της Μεσογείου και αυτών του Ανατολικού Ατλαντικού;

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους γάλλους αλιείς τόνου της Μεσογείου κινδυνεύουν να διαταράξουν σοβαρά την κοινωνικοοικονομική ισορροπία του κλάδου. Πέρα του ορίου των 30 κιλών που επιβάλλει ο νέος κανονισμός, ο τόνος είναι δύσκολο να πουληθεί. Η περίοδος αλιείας που έχει περικοπεί κατά δύο εβδομάδες κινδυνεύει να προκαλέσει ισχυρή μείωση του κύκλου εργασιών για τους αλιείς. Από το μέτρο θίγονται περί του χίλιους αλιείς και οι οικογένειές τους.

Ως προς τι η αλιεία τόνου στη Μεσόγειο είναι πιο επιζήμια από αυτή του Ανατολικού Ατλαντικού;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Navarro. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, οφείλω να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή για την ερώτησή του σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης του τόνου. Το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε κατόπιν γνωμοδότησης των επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η οποία συνέστησε την άμεση λήψη εκτεταμένων μέτρων για την αποτροπή της παρατηρούμενης κατάρρευσης των πληθυσμών τόνου στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό. Η ICCAT ενέκρινε τη σύσταση με σκοπό την εφαρμογή ενός 15ετούς σχεδίου αποκατάστασης στην ετήσια σύνοδό της τον Νοέμβριο του 2006, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως μέλος της ICCAT, αποδέχθηκε τη διεθνή υποχρέωσή της να μεταφέρει το προαναφερθέν σχέδιο αποκατάστασης στην κοινοτική νομοθεσία.

Από εμπορική άποψη, οι συνέπειες της πλήρους μη συμμόρφωσης προς αυτή την υποχρέωση θα υπονόμευε σοβαρά τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις ασιατικές αγορές. Η υποχρέωση αυτή τηρήθηκε για το 2007 παρότι η υιοθέτηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2007 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις. Βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει αυτή την περίοδο τους κανονισμούς που απαιτούνται ώστε το σχέδιο να μπορεί να εφαρμοστεί μονίμως για 14 επιπλέον έτη, από 1ης Ιανουαρίου 2008. Για τους διάφορους τομείς ισχύουν διαφορετικοί κανόνες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις επιμέρους διαφορές όσον αφορά τους τύπους αλιείας, τα επίπεδα δραστηριότητας και την κατάσταση των πληθυσμιακών ομάδων. Πρέπει δε να υπενθυμιστεί ότι αυτοί οι αλιευτικοί τομείς κυμαίνονται από την υψηλής τεχνολογίας βιομηχανική αλιεία έως τη μη βιομηχανική παραδοσιακή αλιεία.

Οι ομάδες της ICCAT αποφάσισαν επί του σχεδίου βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων στις οποίες γίνονταν ορισμένες διακρίσεις μεταξύ της Μεσογείου και του Ανατολικού Ατλαντικού. Το Συμβούλιο θεωρεί συνεπώς ότι η ICCAT προσπάθησε να ακολουθήσει τις επιστημονικές αυτές συμβουλές διαφοροποιώντας συγχρόνως τις παραμέτρους του σχεδίου αποκατάστασης με σκοπό την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών.

Το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτό το σημαντικό σχέδιο αποκατάστασης έχει κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τις ενδιαφερόμενες αλιευτικές κοινότητες. Οι συνέπειες αυτές θα γίνουν επίσης αισθητές εάν οι πληθυσμοί τόνου καταρρεύσουν εκ νέου. Κατά τις διαπραγματεύσεις για την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2007 του Συμβουλίου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να προβλεφθεί διάταξη η οποία θα διασφαλίζει ότι το σχέδιο αποκατάστασης θα αναγνωριστεί ως τέτοιο από το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων τους από το Ταμείο προκειμένου να αντισταθμίσουν τις οικονομικές συνέπειες που θα υποστούν οι αντίστοιχες αλιευτικές κοινότητες. Προγραμματίζεται δε ότι αυτή η διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE), αναπληρωτής συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να μιλήσω εξ ονόματος του κ. Navarro, και στη συνέχεια να υποβάλλω μία δική μου ερώτηση, ή μάλλον να επαναλάβω μία ερώτηση.

Η ερώτησή μου εξ ονόματος του κ. Navarro είναι η εξής: η παράγραφος 4, του άρθρου 23 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, η οποία προβλέπει τη θέσπιση ενός σχεδίου αποκατάστασης του τόνου, επιτρέπει τυχόν πλεονάσματα που παράγονται από ένα κράτος μέλος σε σχέση με την ετήσια ποσόστωση να αφαιρούνται από μελλοντικές αλιευτικές δυνατότητες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο είναι το εξής: τι θα συμβεί σ’ εκείνους που έχουν αλιεύσει λιγότερο από την ποσόστωσή τους φέτος, καθώς η Επιτροπή έκλεισε τις αλιευτικές περιοχές την προηγούμενη εβδομάδα;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Ortuondo, δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο δεδομένου ότι στον κατάλογο υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένοι δύο ομιλητές. Εντούτοις, θα σας δώσω 15 επιπλέον δευτερόλεπτα αν θέλετε να θέσετε αμέσως το ερώτημά σας δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν μπορώ να επιτρέψω τρεις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Κατ’ εξαίρεση, και με την ανοχή των παρόντων συναδέλφων, σας επιτρέπω λοιπόν να συνεχίσετε για 15 ακόμη δευτερόλεπτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω επίσης να ζητήσω την ανοχή σας για να ρωτήσω την Προεδρία του Συμβουλίου πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 αν τα κράτη μέλη έχουν αποτύχει να συνεργαστούν με την Επιτροπή μη στέλνοντάς της τα υποχρεωτικά στοιχεία για τα αλιεύματα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αλιευτικού έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Ο αξιότιμος βουλευτής μου έθεσε ορισμένες ερωτήσεις, η μία εκ των οποίων είναι πολύ συγκεκριμένη και λεπτομερής. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ, ειλικρινά όμως πιστεύω ότι η πρώτη ερώτηση σχετίζεται άμεσα με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, οπότε θα ήταν καλύτερο να τεθεί σε αυτό το όργανο. Φρονώ ότι η Επιτροπή μπορεί σίγουρα καλύτερα από το Συμβούλιο να σας δώσει τις διευκρινίσεις που ζητάτε.

Ως προς τη δεύτερη ερώτησή σας, για την καταγγελλόμενη έλλειψη συνεργασίας των κρατών μελών με την Επιτροπή, εάν όντως αληθεύει τότε σίγουρα επαφίεται στην ίδια την Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση και να αναζητήσει τον καλύτερο τρόπο για να υποχρεώσει, ούτως ειπείν, τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με όσα τα ίδια έχουν θεσπίσει. Γι’ αυτό θεωρώ ότι το ερώτημα είναι σαφώς καλύτερο να τεθεί στην Επιτροπή και όχι στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Θα ήθελα να ρωτήσω την Προεδρία πώς χειρίζεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής σε συνάρτηση με τις αλιευτικές ποσοστώσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα η κλιματική αλλαγή αντισταθμίζεται από τη μεγάλη απορρόφηση θερμότητας από τις θάλασσες. Το 80% της ενέργειας δεσμεύεται ακόμα εκεί. Φυσικά όμως πρέπει να περιμένουμε ότι μελλοντικά θα θερμανθεί σημαντικά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πώς θα εξασφαλίσει η Προεδρία ότι αυτές οι νέες επιστημονικές γνώσεις θα ληφθούν ανάλογα υπόψη και ότι θα ληφθεί υπόψη το υδάτινο περιβάλλον κατά τον καθορισμό των ποσοστώσεων αλιευμάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι προτιμότερο να τεθεί στην Επιτροπή, παρά στο Συμβούλιο, καθόσον η Επιτροπή διαδραματίζει φυσικά ηγετικό και θεμελιώδη ρόλο σε αυτά τα θέματα. Μπορώ να δηλώσω στον αξιότιμο βουλευτή, όπως έχω ήδη προαναφέρει, ότι τα περιβαλλοντικά θέματα, ιδίως όσα σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας αλλά και του Συμβουλίου ως θέματα ύψιστης προτεραιότητας. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια σοβαρή πρόκληση μετά τη διάσκεψη του Μπαλί στα τέλη του τρέχοντος έτους και, μετά την ολοκλήρωση της όλης αυτής διαδικασίας, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε το 2009 νέους στόχους ως προς τις εκπομπές CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, επιθυμώ να κάνω και εγώ ορισμένα σχόλια στο θέμα του τόνου, και πιο συγκεκριμένα για το κλείσιμο των αλιευτικών περιοχών που διέταξε η Επιτροπή πρόσφατα καθώς τα ποσοστά που έχουν παραχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεραστεί.

Από τις πληροφορίες που μας παρέχει η Επιτροπή, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όταν οι αλιευτικές περιοχές έκλεισαν, ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, δεν είχαν αλιεύσει ακόμη την ποσόστωσή τους, ενώ άλλα όπως η Γαλλία και η Ιταλία είχαν υπερβεί τις δικές τους, και στην πραγματικότητα τις είχαν διπλασιάσει, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δυσάρεστη, το λιγότερο, θέση να έχει παραβιάσει τους διεθνείς κανόνες.

Η ερώτησή μου προς το Συμβούλιο είναι η εξής: τι μέτρα μπορεί να λάβει το Συμβούλιο για να αποζημιώσει τα κράτη που δεν έχουν εξαντλήσει τα αλιεύματά τους μέσω των περικοπών από εκείνα που έχουν αλιεύσει περισσότερα από τις επιτρεπόμενες ποσοστώσεις τους. Μπορεί να το κάνει αυτό το Συμβούλιο;

Έχω επίσης μία άλλη ερώτηση: τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο; Τι μέτρα θα λάβει για να διασφαλίσει ότι αυτού του είδους η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί ξανά;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Miguélez, για μια ακόμη φορά οφείλω να επισημάνω ότι πρέπει να απευθύνετε τις ερωτήσεις αυτές στην Επιτροπή. Η Επιτροπή βρίσκεται, λόγω των αρμοδιοτήτων της, σε θέση να δώσει κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις που μόλις μου θέσατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.9 του κ. Chris Davies (H-0617/07)

Θέμα: Κατάρτιση της νομοθεσίας ΕΕ δημοσία

Γνωρίζει το Συμβούλιο εάν υπήρξαν αρνητικές συνέπειες λόγω της απόφασής του τον Ιούνιο 2006 να μεταδίδει στη δικτυακή πύλη του Συμβουλίου τις συνεδριάσεις κατά τις οποίες οι υπουργοί συζητούν τη νομοθεσία;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Προς απάντηση της ερώτησης του αξιότιμου βουλευτή, η Προεδρία σας παραπέμπει στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής για τη διαφάνεια την οποία παρουσίασε η προηγούμενη φινλανδική Προεδρία στο Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2006. Η εν λόγω έκθεση περιελάμβανε την τελευταία μελέτη του Συμβουλίου για τον αντίκτυπο των νέων μέτρων για τη διαφάνεια στην αποτελεσματικότητα του έργου του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα προκαταρτικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, η οποία είναι επίσης προκαταρκτική, πρέπει να διενεργηθεί λεπτομερέστερη αξιολόγηση, πριν από τα τέλη του 2007, σχετικά με τα αποτελέσματα των νέων μέτρων για τη διαφάνεια, όταν θα έχει αποκτηθεί πρακτική πείρα από την εφαρμογή τους και τον αντίκτυπό τους στο έργο του Συμβουλίου.

Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2006 συνολικά 98 διαβουλεύσεις και συζητήσεις ήταν ανοικτές στο κοινό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Ιουνίου του 2006 και το άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Χαιρετίζω την απάντηση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το Συμβούλιο αποφάσισε να μεριμνήσει για τη μετάδοση αυτών των διαδικασιών, πριν από την ενδεχόμενη συμπερίληψη σχετικών διατάξεων στη μεταρρυθμιστική Συνθήκη.

Σημειώνω την απάντηση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου ότι, πριν από το τέλος του 2007, θα διενεργηθεί και θα δημοσιευθεί μελέτη, στην οποία ευελπιστώ ότι θα προτείνονται τρόποι επέκτασης των αρχών της δημοσιότητας και της διαφάνειας σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί να επιβεβαιώσει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου αν, πριν από τη λήξη της Προεδρίας του, πρόκειται να δημοσιευθεί όντως μια τέτοια μελέτη;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes. (PT) Εκείνο που μπορώ να σας επιβεβαιώσω και για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα πλέον προσφιλή στην πορτογαλική Προεδρία θέματα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ, στην παρούσα χρονική στιγμή, να εγγυηθώ συγκεκριμένες ημερομηνίες γι‘ αυτή τη μελέτη, μπορώ όμως να εγγυηθώ ότι η πορτογαλική Προεδρία ενδιαφέρεται εντόνως και είναι προσηλωμένη στον στόχο της προώθησης αυτού του θέματος που άπτεται της διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.10 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0620/07)

Θέμα: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Ποιο ρόλο βλέπει το Συμβούλιο για την ΕΕ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Αφγανιστάν, όπου είναι σταθμευμένα στρατεύματα από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται ουσιαστικά στον αυστηρό συντονισμό. Εσωτερικά, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της αμοιβαίας ενίσχυσης των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Εξωτερικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα βασικά μέλη της Κοινής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης που συστήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου του Αφγανιστάν, του 2006.

Η απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2007 να προωθηθεί η αποστολή ΕΠΑΑ (κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) στο Αφγανιστάν πρέπει να προσεγγίζεται στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης στρατηγικής. Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ (EUPOL) βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού. Μέσω αυτής της αποστολής, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει την πρόθεσή της να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της αστυνόμευσης, στο πλαίσιο συνδέσεων με το ευρύτερο κράτος δικαίου. Η εν λόγω αποστολή θα συνάδει ασφαλώς με τη δέσμευση της Επιτροπής υπέρ της μεταρρύθμισης του δικαστικού τομέα. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν κοινό στόχο την ενίσχυση της κυριαρχίας των κρατικών θεσμών στο Αφγανιστάν.

Από το 2001 και μετά το Αφγανιστάν έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία αντιπροσωπευτικών πολιτικών θεσμών, την απελευθέρωση του Τύπου, τη δημιουργία θεσμικών οργάνων στον τομέα της ασφάλειας, την επίτευξη βελτιώσεων όσον αφορά την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση των γυναικών, τον διορισμό ενός λειτουργικού ανωτάτου δικαστηρίου και τη σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής για τον διορισμό των ανώτατων αξιωματούχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και έχει ήδη συνεισφέρει 3,7 δισ. ευρώ από το 2002 και μετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια την οποία αποστέλλει φτάνει στους Αφγανούς σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Η μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται τώρα στη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου έχει ως στόχο να ενισχύσει τις παρεμβάσεις σε άλλους τομείς. Η Επιτροπή αναπτύσσει προγράμματα στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της υγείας και της διακυβέρνησης, και θα ενισχύσει οικονομικά τις όποιες δραστηριότητες πολιτικής βοήθειας αναπτύξουν τα κράτη μέλη μέσω ομάδων ανασυγκρότησης ανά επαρχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ακράδαντα ότι, όπως επισημάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου 2006, η ασφάλεια και η ανάπτυξη του Αφγανιστάν είναι αλληλένδετες. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί πάντα αμείωτο το ενδιαφέρον της για το Αφγανιστάν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω μιας ισχυρής και ισορροπημένης στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Antunes, γι’ αυτή τη διευκρίνιση. Απλώς ήθελα να θίξω ένα καίριο ζήτημα το οποίο σχετίζεται επίσης με τις δηλώσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Θέλω να ρωτήσω εάν σκοπεύει το Συμβούλιο να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς το Αφγανιστάν και να εντείνει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα. Κατά τη γνώμη μου, στο Αφγανιστάν απαιτούνται πολύ περισσότερα, πέραν της απλής στρατιωτικής παρουσίας. Η χώρα μου πάντως επιδεικνύει με συνέπεια πρακτικό ενδιαφέρον, δραστηριοποιούμενη στο έδαφος του Αφγανιστάν, γεγονός ενδεικτικό της επιθυμίας να επιτευχθεί σταθερότητα σε αυτή την περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή: η προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας από στρατιωτική άποψη στο Αφγανιστάν είναι αναγκαία, αποτελεί όμως ένα μόνο τμήμα του έργου που οφείλουμε να επιτελέσουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς στο Αφγανιστάν και πρέπει επίσης να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνιστώσα της «αφγανικής κοινωνίας των πολιτών». Πρέπει να επενδύσουμε στην υγεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρέπει βεβαίως να συνεχίσουμε επίσης να κερδίζουμε τις καρδιές του αφγανικού λαού.

Γι’ αυτό εφαρμόζουμε μια στρατηγική με δύο συνιστώσες, η μία εκ των οποίων είναι στρατιωτική και αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Χωρίς ασφάλεια και χωρίς σταθερότητα στην πράξη, δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη, και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Πρέπει συνεπώς να εγγυηθούμε αυτή την πτυχή και, συγχρόνως, να καταβάλουμε προσπάθειες και να επενδύσουμε στην κοινωνία των πολιτών και στους δημοκρατικούς θεσμούς στο Αφγανιστάν, σε αυτό που ονομάζουμε ανοικοδόμηση της διοικητικής ικανότητας του αφγανικού κράτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Η οικονομική σταθερότητα στο Αφγανιστάν είναι η βασική προϋπόθεση για μια λειτουργούσα δημοκρατία και για ειρήνη στη χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την Ατζέντα του Όσλο σχετικά με την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να προωθήσουμε τη σύσταση επιχειρήσεων, καθώς και για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την προαγωγή των εξαγωγών και εισαγωγών. Θεωρείτε δυνατό να εφαρμοστεί και στο Αφγανιστάν αυτή η ατζέντα του Όσλο;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Rübig, φρονώ ότι πρέπει να επενδύσουμε σε όλους τους τομείς της αφγανικής κοινωνίας, όπως μόλις επεσήμανα. Ασφαλώς, σε μια χώρα όπως το Αφγανιστάν, με τις τρέχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα μέτωπα της ασφάλειας αλλά και της οικονομίας, καθώς και ενόψει της ιδιαίτερης κοινωνικής δομής της, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Φρονώ λοιπόν ότι αυτός είναι πραγματικά ένας τομέας, ως προς τη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού του Αφγανιστάν, στον οποίο μπορούμε και πρέπει να επενδύσουμε. Ασφαλώς μπορούμε να συζητήσουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο το χρηματοδοτικό μέτρο, είναι όμως σαφές ότι κανείς σήμερα δεν αναμένει, επί του παρόντος τουλάχιστον, την εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Η στιγμή δεν είναι ακόμη κατάλληλη για κάτι τέτοιο.

Προκειμένου να αναζωογονηθεί ο οικονομικός ιστός του Αφγανιστάν, θεωρώ ότι πρέπει, ειδικότερα, να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στα επαγγελματικά προσόντα, στην κατάρτιση και, συγχρόνως, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.11 του κ. Eoin Ryan (H-0625/07)

Θέμα: Προσπάθειες της ΕΕ για να σταματήσει το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη

Μπορεί το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με το σημερινό επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και να γνωστοποιήσει τις συντονισμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής από οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Το Συμβούλιο παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA), την οποία εκπονεί ετησίως και διαβιβάζει στο Συμβούλιο η Europol και μια έκδοση της οποίας δημοσιεύεται και υποβάλλεται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις 13 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, στα συμπεράσματά του σχετικά με την OCTA για το 2007, το Συμβούλιο επανέλαβε την πεποίθησή του ότι ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να εστιαστεί στη μείωση της απειλής και της ζημίας που προκαλεί και, ειδικότερα, στην καταπολέμηση των ακόλουθων προβλημάτων: των εμποδίων στην εξάρθρωση ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που απορρέουν από τη διεθνή τους διάσταση ή επιρροή, του επιπέδου διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στην κοινωνία και την οικονομία, ιδίως ως προς την κατάχρηση νόμιμων επιχειρηματικών δομών και του μεταφορικού τομέα ειδικότερα, και, τέλος, της κατάχρησης της τεχνολογίας από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.

Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007 πρέπει να είναι οι ακόλουθες εγκληματικές αγορές: διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως συνθετικών ναρκωτικών· λαθρεμπορία και διακίνηση ανθρώπινων όντων, ιδίως σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση· απάτη, ιδίως στον τομέα των προϊόντων υψηλής φορολογίας και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας· παραχάραξη του ευρώ, παραχάραξη προϊόντων και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως και στην περίπτωση της OCTA για το 2006, τα συμπεράσματα αυτά υπογραμμιζόταν η ανάγκη για μια διεπιστημονική προσέγγιση με βάση τις πληροφορίες με σκοπό να μην παρεμποδιστούν απλώς οι εγκληματικές δραστηριότητες αλλά να εξαρθρωθούν επίσης οι εγκληματικές οργανώσεις, να προσαχθούν οι εγκληματίες στη δικαιοσύνη και να τους αφαιρεθούν τα κέρδη από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Αυτό συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιμέρους (ειδικευμένων) πόρων και τη συγκρότηση μηχανισμών με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στα όργανα επιβολής του νόμου και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εντόπιση και καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή.

Το Συμβούλιο ζητεί επίσης, στα συμπεράσματά του, την περαιτέρω ανάπτυξη μιας νέας, προσανατολισμένης στις πληροφορίες, στρατηγική ελέγχου που να καλύπτει το σύνολο της εθνικής –και ενδεχομένως της κοινοτικής– επικράτειας, συμπληρώνοντας τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων με πρόσθετους ελέγχους, καθ’ οδόν ή στον προορισμό, την παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλαίων και την επέκταση των ικανοτήτων ανάλυσης των εθνικών και κοινοτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN).(EN) Η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο απαντήσατε, κατά την έννοια ότι μου αναφέρατε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, δεν απαντήσατε όμως στο σκέλος που αφορούσε το επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι επί του παρόντος υποτιμάται σε σημαντικό βαθμό και ότι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος διεισδύουν σε τεράστιο αριθμό χωρών, αν όχι σε όλες τις χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί και πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ πιο συντονισμένο τρόπο από ό,τι σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν που σας θέτω αφορά μάλλον τα επίπεδα του οργανωμένου εγκλήματος εντός της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Ryan, όπως έχω ήδη επισημάνει, θεωρώ ότι θα ήταν, ή μάλλον ότι είναι χρήσιμο και μάλιστα αναγκαίο, να μελετήσετε και να συμβουλευθείτε την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Δεν αμφισβητώ το κατά πόσον υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο έγκλημα, δεδομένου ότι δεν μπορώ επί του παρόντος να σας παράσχω καμία σχετική πληροφορία, συχνά όμως συμβαίνει να δημιουργείται μια ψυχολογική εντύπωση αύξησης της εγκληματικότητας ενώ τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν πραγματικά κάτι τέτοιο.

Εντούτοις, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: απαιτείται όντως καταβολή πιο συντονισμένων προσπαθειών και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως δε συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών, προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές που προέρχονται από τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες είναι ποικίλες και πολυάριθμες. Όπως επεσήμανα, χάρη στις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες, οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένα μέσα συνεργασίας τα οποία είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν. Φρονώ ότι όλα τα κράτη μέλη μας γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των νέων τεχνολογιών και των νέων ευκαιριών που προσφέρουν στους εγκληματίες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες προκαλούν σίγουρα συγκεκριμένα προβλήματα στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Εννοείται ότι η πορτογαλική Προεδρία, όπως οφείλει, θα εξετάσει όλες τις προτάσεις και συστάσεις που θα υποβάλουν τα όργανα προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα οι απειλές που αντιπροσωπεύουν αυτές οι εγκληματικές ομάδες, οι οποίες, λόγω της φύσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος, δεν μπορεί παρά να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Υποθέτω ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου θα καταδικάζει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και οιασδήποτε κυβέρνησης εντός της ΕΕ. Εντούτοις, δυστυχώς, αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου το Sinn Féin, ηγετικό κόμμα στην κυβέρνηση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον IRA, το παράνομο Στρατιωτικό Συμβούλιο του οποίου ελέγχει πόρους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχουν συγκεντρωθεί από τις δραστηριότητες του IRA στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει διαλυθεί το Στρατιωτικό του Συμβούλιο. Είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να καταδικάσει μαζί μας αυτή την ασχήμια και να καλέσει τον IRA/Sinn Féin να διαλύσει αμέσως το παράνομο Στρατιωτικό του Συμβούλιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes. (PT) Η απάντησή μου ως προς το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και την εκτίμηση και αντίδραση του Συμβουλίου περιλαμβάνεται στην αρχική μου ομιλία. Δεν έχω τίποτε περισσότερο να προσθέσω σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.12 του κ. Seán Ó Neachtain (H-0627/07)

Θέμα: Οδική ασφάλεια

Μπορεί το Συμβούλιο να γνωστοποιήσει τα μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ó Neachtain, όπως ασφαλώς γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια τον Μάρτιο του 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε σχετικά συμπεράσματα στη σύνοδό του της 8ης και 9ης Ιουνίου 2006. Στα συμπεράσματα αυτά οι υπουργοί Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων και πρωτοβουλιών για την οδική ασφάλεια σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις επί του θέματος της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και, χάρη στην εξαίρετη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι δύο συννομοθέτες κατέληξαν πολύ γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με μια πρόταση οδηγίας για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων. Η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2007 και θα εφαρμοστεί έως την 31η Μαρτίου 2009.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το νέο αυτό νομοθετικό μέτρο ενδέχεται να σώσει έως και 1 200 ζωές στους δρόμους της Κοινότητας από τώρα έως το 2020. Το Συμβούλιο αξιολογεί επί του παρόντος την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ως προς την οποία, εκκρεμούσης της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευελπιστεί ότι θα εγκρίνει μια γενική προσέγγιση στη σύνοδο του Συμβουλίου την 1η και 2α Οκτωβρίου. Η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 7 000 τραυματισμοί και 600 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε έτος εάν εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνονται σε αυτό το σχέδιο νομοθετικού μέσου.

Οφείλω επίσης να επισημάνω στον αξιότιμο βουλευτή ότι μπορεί να είναι βέβαιος για την πρόθεση του Συμβουλίου να αξιολογήσει θετικά όλα τα μέτρα και πρωτοβουλίες υπέρ της οδικής ασφάλειας τα οποία θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των τρεχουσών προσπαθειών της για τη μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών στους δρόμους της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(EN) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και θέλω απλώς να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, απαιτείται τώρα πιο συντονισμένη προσέγγιση ενόψει του αριθμού των υπηκόων κρατών μελών που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, ιδίως στην περίπτωση της χώρας μου, της Ιρλανδίας, στην οποία εισέρχονται πολλοί άνθρωποι από την Ανατολική Ευρώπη φέρνοντας μαζί τους και τα αυτοκίνητά τους. Δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο, ή και η ίδια η Επιτροπή, έχουν προετοιμαστεί επαρκώς επί του παρόντος για τέτοιου είδους διασυνοριακές μετακινήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Ως Πορτογάλος, έχω και εγώ διαπιστώσει πολύ δραστικές εξελίξεις στη χώρα μου όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει πρόβλημα, ή μάλλον αντιμετώπιζε πρόβλημα, σε αυτόν τον τομέα και γι’ αυτό έχουμε καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν, τα τελευταία χρόνια, σε πολύ αισθητή μείωση της μάστιγας των θανάτων στις οδούς της Πορτογαλίας, κυρίως σε τροχαία ατυχήματα. Η μείωση αυτή οφείλεται στη συστηματική και επίμονη παρέμβαση της κυβέρνησης.

Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό σε όλους μας, καθώς μας επηρεάζει πολύ άμεσα και επιδεικνύουμε μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση απέναντί του. Ανέφερα στο τέλος της ομιλίας μου ότι το Συμβούλιο, εν προκειμένω η πορτογαλική Προεδρία, θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό, και θα είναι πανέτοιμο να αξιολογήσει και να λάβει υπόψη κάθε πρόταση που ενδέχεται να υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται επί του παρόντος για τη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών στις οδούς της Κοινότητας. Όπως προανέφερα, η Προεδρία, με άλλα λόγια το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για το θέμα αυτό διότι είναι και η ίδια υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην Πορτογαλία. Ως εκ τούτου, όπως επεσήμανα προηγουμένως, θα είναι πρόθυμη να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.13 του κ. Brian Crowley (H-0629/07)

Θέμα: Προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπορεί το Συμβούλιο να προβεί σε εμπεριστατωμένη δήλωση και να περιγράψει την πρόοδο που σημειώνουν σήμερα οι προσπάθειες της Κροατίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Crowley, μου δόθηκε ήδη η δυνατότητα να αναφερθώ σήμερα εν συντομία από αυτό το βήμα στην πρόοδο της διαδικασίας προσχώρησης της Κροατίας. Θα υπεισέλθω τώρα σε ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες, παραμένοντας όμως όσο το δυνατόν συντομότερος ενόψει των χρονικών περιορισμών.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Crowley, ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία προχωρούν πολύ ομαλά ενώ εφέτος επιτεύχθηκε πολύ ουσιαστική πρόοδος. Συνολικά, έχουμε ανοίξει και κλείσει προσωρινά δύο κεφάλαια: το κεφάλαιο 25 –επιστήμη και έρευνα– και το κεφάλαιο 26 – εκπαίδευση και πολιτισμός. Εν τω μεταξύ, έχουν ανοίξει 10 ακόμη κεφάλαια. Αυτά είναι: το κεφάλαιο 3 – ελεύθερη παροχή υπηρεσιών· το κεφάλαιο 6 – εταιρικό δίκαιο· το κεφάλαιο 7 – δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας· το κεφάλαιο 9 – χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· το κεφάλαιο 10 – κοινωνία της πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης· το κεφάλαιο 17 – οικονομική και νομισματική πολιτική· το κεφάλαιο 18 – στατιστικά στοιχεία· το κεφάλαιο 20 – επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική· το κεφάλαιο 29 – τελωνειακή ένωση· και, τέλος, το κεφάλαιο 32 – δημοσιονομικός έλεγχος.

Επιπλέον, το Συμβούλιο προτίθεται να πραγματοποιήσει την πέμπτη σύνοδο της Διάσκεψης Προσχώρησης με την Κροατία σε υπουργικό επίπεδο στις 15 Οκτωβρίου προκειμένου να ανοίξει το κεφάλαιο 28 – προστασία των καταναλωτών και της υγείας. Άλλα κεφάλαια θα ακολουθήσουν στα τέλη του έτους. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, ιδίως σε τομείς κρίσιμους για την επιτυχία κάθε υποψήφιας χώρας, όπως η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Το Συμβούλιο συνεχίζει επίσης να απευθύνει εκκλήσεις στην Κροατία να βελτιώσει τις διοικητικές της ικανότητες και να μεταφέρει αποτελεσματικά και να εφαρμόσει το κεντημένο, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρησή της. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η δυναμική και να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της διαδικασίας, πρέπει να επισημάνουμε ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πλαισίου διαπραγμάτευσης, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων της Κροατίας βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και της εφαρμογής της Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN).(EN) Προτού θέσω το ερώτημά μου, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο σήμερα στο Σώμα και συμμετείχε θαυμάσια σε τόσες πολλές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος του Σώματος.

Ως προς το θέμα του χρονοδιαγράμματος για την ένταξη της Κροατίας, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπιστεί σε μια σειρά από κεφάλαια των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας με την κροατική κυβέρνηση, θα μπορούσε όμως ο κ. Προεδρεύων του Συμβουλίου να μας αναφέρει κάποιο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτιμά ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις; Μιλάμε για χρονικό ορίζοντα διετίας ή τριετίας; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που μπορεί να αναφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν;

Δεύτερον, όσον αφορά τους τομείς η διαπραγμάτευση των οποίων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει –το όλο θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κροατία– ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί σε αυτούς τους τομείς;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Crowley, σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, συζητώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις, και όχι πάντα συμφωνώντας επί των πολύ σημαντικών αυτών θεμάτων για τις επιδιώξεις της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, ο αξιότιμος βουλευτής μου ζητά να πράξω το αδύνατον: να του δώσω ημερομηνία για την προσχώρηση της Κροατίας. Αδυνατώ να το πράξω διότι αυτή η προσχώρηση, ή αυτή η ημερομηνία, θα εξαρτηθεί κατά πάσα πιθανότητα περισσότερο από την Κροατία παρά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η Κροατία θα μπορεί πιθανότατα να προσδιορίσει αυτή την ημερομηνία καλύτερα από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η προσχώρηση στην ΕΕ, η ένταξη στην Ένωση, εξαρτάται από, ή αντιστοιχεί στην πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς την εκπλήρωση των συναφών κριτηρίων και προϋποθέσεων. Εκείνο που μπορώ να δηλώσω με απόλυτη κατηγορηματικότητα είναι ότι η Κροατία έχει σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική και σταθερή προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ότι η πορτογαλική Προεδρία έχει δεσμευτεί να προωθήσει αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της θητείας της και θα μεριμνήσει φυσικά, μαζί με την Επιτροπή, για την υπέρβαση των τυχόν εμποδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν.

Τον Νοέμβριο, όπως ανέφερα προ ολίγου απαντώντας σε άλλη ερώτηση, θα εκπονηθεί μελέτη της κατάστασης των διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Η μελέτη αυτή, καθώς και συναφής πρόταση, θα μας υποβληθούν από την Επιτροπή. Τα εν λόγω έγγραφα, όπως είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε, θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την παρουσίαση και παρακολούθηση του έργου που επιτελείται. Θα εκπονηθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, και με την αναμενόμενη προσοχή στη λεπτομέρεια, της Επιτροπής, η δε ανάλυση και οι προτάσεις και συστάσεις της Επιτροπής που θα περιλαμβάνονται στη μελέτη της θα είναι πολύ σημαντικές για την απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά το μέλλον και τη συνεχιζόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Κροατία.

Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά τα πιο δυσεπίλυτα θέματα είναι τα διοικητικά και δικαστικά θέματα, εκείνα ουσιαστικά που σχετίζονται με την ιδιαίτερη εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών. Σε αυτούς ακριβώς τους τομείς, ως προς την ιδιαίτερη εσωτερική τους δομή, τα κράτη μέλη οφείλουν να επενδύσουν περισσότερο και ίσως επίσης να πραγματοποιήσουν πιο εκτεταμένες και, θα λέγαμε, πιο οδυνηρές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κροατία θα μπορέσει να υπερβεί κάθε τέτοια δυσκολία και ότι, σύμφωνα με τις επιθυμίες της αλλά και με τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όχι πολύ απώτερο μέλλον θα καταστεί μέλος της Ένωσής μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.14 του κ. Liam Aylward (H-0631/07)

Θέμα: Κλιματική αλλαγή

Μπορεί η Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη δήλωση και να περιγράψει τις διαρθρώσεις που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, για να υπάρξει στενότερος συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής στις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε ότι ο στόχος της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 θα μπορέσει να επιτευχθεί;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Aylward, δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία ότι η αλλαγή του κλίματος είναι μια παγκόσμια πρόκληση η οποία απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Από τη δική τους πλευρά, οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποφασίσει να παρουσιάσουν στη διεθνή κοινότητα σαφείς ενδείξεις της αποφασιστικότητάς τους να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012. Μέχρις ότου επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ανεξάρτητη και σταθερή δέσμευση να επιτύχει, έως το 2020, μείωση κατά 20% τουλάχιστον των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Δεύτερον, η Ένωση σκοπεύει να δεσμευτεί υπέρ της μείωσης έως και 30% εφόσον άλλες ανεπτυγμένες χώρες προβούν σε παρόμοιες μειώσεις και αν οι εν λόγω ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες είναι πιο προηγμένες οικονομικώς, συνεισφέρουν αναλόγως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι καιρός να μελετήσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περίοδο μετά το 2012 και να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού χωρών. Η επιδίωξη πιο μόνιμου διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχει ζωτική σημασία για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για την περίοδο μετά το 2012 οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν στη διάσκεψη για το κλίμα που θα διεξαχθεί στο Μπαλί στα τέλη του έτους και στην οποία αναφέρθηκα ήδη στην απάντησή μου σε προηγούμενη ερώτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από τη διάσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές συναντήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα προσφέρουν σίγουρα πολύ θετική προστιθέμενη αξία στις διαπραγματεύσεις του Μπαλί. Η πρώτη είναι η συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, η οποία διεξήχθη ήδη στη Νέα Υόρκη στις 24 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη είναι η συνάντηση εκπροσώπων των κύριων οικονομιών στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση της διεθνούς διαδικασίας στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής της Βιέννης, τον Ιούνιο του 2006, να καθιερώσουν διάλογο υψηλού επιπέδου για την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι να προωθηθούν οι υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες και να προαχθεί η εφαρμογή της δήλωσης της συνόδου κορυφής της Βιέννης και του σχεδίου δράσης του Gleneagles για την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη τα οποία υιοθέτησαν οι ηγέτες του ομίλου των 8.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), αναπληρωτής συντάκτης. – (EN) Ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του.

Η ερώτηση όμως στόχευε στο γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την αναζήτηση λύσεων και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων ανά τον κόσμο, φαίνεται να έχουν αυξηθεί· η απόσταση μεταξύ των δύο φαίνεται να έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Προφανώς, όσο αποτελεσματικοί και αν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μιμηθούν και άλλοι την προσπάθειά μας και, ειδικότερα, διαπιστώνουμε τώρα ότι οι Αμερικανοί, ενόψει της Κίνας και της Ινδίας και των άλλων ζητημάτων που τους απασχολούν, ενδέχεται να σημειώσουν και πάλι ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Αυτό λοιπόν που θέλουμε πραγματικά να δούμε είναι συγκεκριμένες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα διατλαντικά ξαδέρφια μας στην Αμερική να ενώσουν τις προσπάθειές τους με τις δικές μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ισχύ της Ινδίας και της Κίνας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Crowley, συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Οφείλουμε να πείσουμε τα ξαδέρφια μας και, καθώς είναι ξαδέρφια μας, αναμένουμε να πεισθούν ή τουλάχιστον να επιδείξουν διάθεση να πεισθούν. Οφείλω να σας πω ότι ο δρόμος προς το Μπαλί και ο δρόμος μετά το Μπαλί θα είναι περίπλοκος και γεμάτος δυσκολίες. Κανείς δεν μπορεί να έχει την παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό, είναι όμως σαφές ότι, μέσω της επίμονης και ενορχηστρωμένης δράσης, μπορούμε, ελπίζω, να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι, χάρη στον μόνιμο διάλογο που έχει καθιερωθεί ειδικά με τα ξαδέρφια μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρόλα τα προβλήματα, όλες οι διαφορές και όλες οι τυχόν αποκλίσεις των απόψεών μας γι’ αυτό το θέμα που αφορά το κλίμα μπορούν να ξεπεραστούν.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στα οποία κατέληξε η συνάντηση του ομίλου των 8 στη Γερμανία και η δυνατότητα που δημιουργήθηκε εκεί ή η συμφωνία που επιτεύχθηκε εκεί ως προς τον θεμελιώδη ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα της αλλαγής του κλίματος κατέδειξαν με θετικό τρόπο τη δυνατότητα επίτευξης περαιτέρω προόδου και νέων συμφωνιών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Όπως είπα και προηγουμένως, έχει απολύτως ζωτική σημασία να διατηρήσει, ούτως ειπείν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ρόλο της ως πρωτοπόρου και ως ατμομηχανής που προετοιμάζει το έδαφος για τους άλλους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, θα έχετε προσέξει ότι οι επόμενες τρεις ερωτήσεις αφορούν όλες το Πακιστάν. Δυστυχώς, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις διατάξεις του Κανονισμού για να καλέσω το Συμβούλιο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις από κοινού καθόσον το Συμβούλιο έχει διαρθρώσει διαφορετικά το έργο του. Οφείλω να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη μεταρρύθμισης του Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, στα όσα εσείς, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνετε όσον αφορά την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Ώρας των Ερωτήσεων, ως προς τα οποία φρονώ ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο ελαστικούς κανόνες καθόσον διαθέτουμε συγκεκριμένο Κανονισμό τον οποίο οφείλουμε να τηρήσουμε. Ως εκ τούτου, υποχρεούμαι να θέσω τις ερωτήσεις αυτές ξεχωριστά, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανόν να μην απαντηθούν και οι τρεις. Ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών μας, θα δούμε κατά πόσον θα είμαστε λιγότερο ή περισσότερο παραγωγικοί.

Θα ξεκινήσω από την ερώτηση αριθ. 15 σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του στρατού του Πακιστάν. Η εν λόγω ερώτηση έχει υποβληθεί από τον κ. Rutowicz και καλώ το Συμβούλιο να την απαντήσει ευθέως.

Ερώτηση αριθ.15 του κ. Józef Rutowicz (H-0637/07)

Θέμα: Περιουσιακά στοιχεία του στρατού του Πακιστάν

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο στρατός του Πακιστάν κυριαρχεί στην οικονομία και τη διοίκηση της χώρας. Προτίθεται το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει ανάλυση για την αποτίμηση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί από επιχειρήσεις που συνδέονται με τον στρατιωτικό τομέα, ενώ η πακιστανική κοινωνία υποφέρει από φτώχεια;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Οι πολυάριθμοι διάλογοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν για τη χώρα αυτή και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τμήμα της συνολικής ανάλυσης στην οποία στηρίζεται η πολιτική του Συμβουλίου έναντι του Πακιστάν.

Η γενική κατάσταση της πακιστανικής οικονομίας και το επίπεδο ανάπτυξής της είναι δύο ακόμη συνιστώσες της ίδιας ανάλυσης. Εννοείται ότι και οι δύο αυτές συνιστώσες συνυπολογίζονται κατά τον γενικό καθορισμό της πολιτικής μας έναντι του Πακιστάν και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον κ. Antunes για την απάντησή του. Από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπός της ερώτησης ήταν ουσιαστικά να διευκρινιστεί εάν θα προσφερθεί κάποιο είδος ανθρωπιστικής ενίσχυσης σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους στο Πακιστάν. Θα είμαι ευγνώμων αν ο κ. Antunes μπορέσει να μας ενημερώσει επ’ αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Rutowicz, όπως γνωρίζετε, τα ζητήματα που άπτονται της χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας για τη συνεργασία και της αναπτυξιακής βοήθειας είναι θέματα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν ή πλήττονται από τη φτώχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο αλλά και το παρόν Κοινοβούλιο κάνουν ό,τι μπορούν για να προσπαθήσουν να συμβάλουν στην επίλυση αυτών των καταστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, χορηγούς διεθνούς βοήθειας και το γεγονός αυτό δεν μπορεί να λησμονείται.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι οι συντάκτες τους απουσιάζουν, οι ερωτήσεις αριθ. 16 και 17 καθίστανται άκυρες.

Ερώτηση αριθ.18 της κ. Mairead McGuinness (H-0639/07)

Θέμα: Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία McGuinness, όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού που διέπει το Ταμείο Αλληλεγγύης και η αποτελεσματικότητα αυτού του κανονισμού πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων που ορίζονται σε αυτόν.

Εξ όσων γνωρίζει το Συμβούλιο, σε περιπτώσεις καταστροφών που προβλέπονται από τον κανονισμό, η εφαρμογή του είναι αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί περιοδικά εκθέσεις στις οποίες περιγράφεται λεπτομερώς η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Σας ευχαριστώ για τη σύντομη απάντησή σας. Υποθέτω ότι το Συμβούλιο έχει γνώμη επί του θέματος, καθόσον τα κράτη μέλη θα έχουν άποψη σχετικά με το πώς επιδρά στις χώρες τους. Θεωρείτε ότι ο προϋπολογισμός του ενός δισεκατομμυρίου είναι επαρκής και ότι το ταμείο αντιδρά αρκετά γρήγορα στις διάφορες κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κυρία McGuinness, όπως προανέφερα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συμβουλίου, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, με άλλα λόγια η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης, έχει υπάρξει αποτελεσματική. Ήταν οπωσδήποτε θαυμάσια η πρόταση να συσταθεί ένα ταμείο το οποίο θα βοηθά τα κράτη μέλη να αντεπεξέρχονται σε τυχόν φυσικές ή άλλες καταστροφές, καθόσον αυτό ήταν κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Το εν λόγω ταμείο είναι σίγουρα χρήσιμο διότι τέτοιες καταστροφές δημιουργούν στα κράτη μέλη καταστάσεις ιδιαίτερης δυσκολίας και ανάγκης.

Ιδεωδώς, πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να ζητούνται και να προσφέρονται περισσότερα. Πρέπει βεβαίως να προσεγγίζουμε αυτό το θέμα ρεαλιστικά, αλλά συγχρόνως φιλόδοξα. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο, την ενδεδειγμένη στιγμή και εφόσον κατατεθεί σχετική πρόταση της Επιτροπής, δεν θα αρνηθεί να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα. Εντούτοις, προς το παρόν διαθέτουμε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και, χρησιμοποιώντας το, μπορούμε να εργαστούμε ρεαλιστικά, χαιρετίζοντας τη δημιουργία αυτού του ταμείου και τον αποτελεσματικό ρόλο που έχει διαδραματίσει, ο οποίος αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.19 του κ. Bill Newton Dunn (H-0641/07)

Θέμα: Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή

Αξιοποιεί το Συμβούλιο επαρκώς τα ταλέντα που δηλώνει το επώνυμο του Βρετανού Γενικού Προξένου στην Ιερουσαλήμ, κ. Makepeace;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Θα απαντήσω στην προφορική ερώτηση παρότι είμαι βέβαιος ότι έχει τεθεί και στο παρελθόν από τον κ. Newton Dunn. Πολύ καλά, θέλω να επισημάνω ότι οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζουν ότι οι κοινές θέσεις και οι κοινές δράσεις τις οποίες υιοθετεί το Συμβούλιο στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας τηρούνται και εφαρμόζονται όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει επίσης τον βρετανό Γενικό Πρόξενο στην Ιερουσαλήμ στον οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE).(EN) Θα παραιτηθώ του δικαιώματός μου στην υποβολή συμπληρωματικής ερώτησης, υπέρ του συναδέλφου μου που επιθυμεί να θέσει την ερώτηση αριθ. 20.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.20 του κ. Gay Mitchell (H-0644/07)

Θέμα: Κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προτίθεται το Συμβούλιο να προτείνει αλλαγές στην ανά κράτος μέλος κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Mitchell, μετά χαράς θα απαντήσω στην ερώτησή σας, πολλώ δε μάλλον επειδή, κατά την προσωπική μου γνώμη, οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη μεταρρυθμιστική Συνθήκη, ξεκινώντας από το ζήτημα της θέσπισης μιας νέας Συνθήκης της Ένωσης πολλά χρόνια πριν, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Πολύ ευχαρίστως λοιπόν θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Σας υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εντολή της 22ας Ιουνίου που δόθηκε στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2007, οι διατάξεις για το θέμα αυτό που πρέπει να περιλαμβάνονται στη μεταρρυθμιστική Συνθήκη προβλέπουν τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως σίγουρα θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, και προκειμένου να μην σπαταλήσει χρόνο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει ένα σχέδιο αυτής της πρωτοβουλίας έως τον Οκτώβριο του 2007. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται να κατατεθεί έκθεση σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου, ήτοι στις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισηγήτριες της οποίας είναι η κ. Lamassoure και η κ. Severin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Ευχαριστώ τον συνάδελφό που παραιτήθηκε από τη συμπληρωματική του ερώτηση, καθώς και τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που δέχτηκε να απαντήσει στην ερώτησή μου.

Ο λόγος για τον οποίο υποβάλλω αυτή την ερώτηση είναι ότι στην Ιρλανδία έχουμε ήδη πέσει από 15 σε 13 έδρες. Πρόκειται για ένα νησί στα δυτικά των ακτών της Ευρώπης. Είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα προτείνεται να μειωθούν οι έδρες μας από 13 σε 12, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθυσμός μας έχει αυξηθεί κατά 12% και αναμένεται να αυξηθεί και πάλι δραστικά.

Το μόνο ερώτημα που θέλω να θέσω στον κ. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου είναι το εξής: δεδομένου ότι υπάρχουν 16 επιπλέον έδρες που δεν έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, μπορείτε σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα επιχειρήματα της Ιρλανδίας υπέρ της διατήρησης των 13 εδρών; Νομίζω ότι, αν ελέγξετε τα αριθμητικά στοιχεία, θα διαπιστώσετε ότι τα επιχειρήματά μας είναι όντως ισχυρά· σας ζητώ λοιπόν να τα λάβετε δεόντως υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes.(PT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης είναι η Πορτογαλία, στο Cabo da Roca ή Cape Roca. Ίσως, με αυτή τη διαπίστωση, να αμφισβητώ τη δήλωση του αξιότιμου βουλευτή ως προς τη γεωγραφική θέση της χώρας του, πραγματικά όμως το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης βρίσκεται στη χώρα μου.

Ως προς το ερώτημα που ετέθη, ιδίως ως προς το δεύτερο σκέλος του, ο αξιότιμος βουλευτής θα λάβει ασφαλώς την απάντηση πρωτίστως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συναδέλφους του βουλευτές. Ωστόσο, ασφαλώς λαμβάνω υπόψη την επισήμανσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η ερώτηση αριθ. 31 δεν γίνεται αποδεκτή (Παράρτημα II, Μέρος Α, παράγραφος 2 του Κανονισμού).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.35 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  

(1)ΕΕ L 151, 13.6.2007, σελ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου