Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2094(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0278/2007

Rozpravy :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0422

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Zpráva: Descamps (A6-0296/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (CS) Děkuji za slovo a děkuji paní Descampsové za zprávu, která posouvá dále proces digitalizace knihoven v Evropské unii.

Svým hlasováním jsem podpořil předběžný dokument, protože proces digitalizace knižního fondu, filmových záznamů a také audio- a videozáznamů, který probíhá ve všech členských státech, je pomalý a roztříštěný. Považuji za nutné soustředit pozornost na koordinaci těchto národních iniciativ a především na uchovávání digitálního materiálu. Na celoevropské úrovni je potřeba věnovat zvláštní pozornost uchovávání digitálních kopií. Vytvoření digitální kopie knihy nebo filmu není zárukou jejich dlouhodobého zachování.

Všechen digitální materiál, ať už je to digitalizované dílo, ale i původní digitální materiál, je potřeba udržovat tak, aby byl neustále dostupný. Totiž s digitálním uchováváním máme malé zkušenosti. Chybí-li ujednocená strategie, samotná digitalizace může vést ke znehodnocení vynaložených investic.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro velmi rozumnou zprávu své ctěné kolegyně Marie-Hélène Descampsové o vytvoření Evropské digitální knihovny, která by všem a ve všech evropských jazycích zpřístupnila naše kulturní a vědecké dědictví.

Když toto píši, přeji si, abych mohl vzdát poctu bývalému francouzskému prezidentovi Jacquesovi Chiracovi, který se – spolu s pěti dalšími představiteli států Evropské unie – ujal v dubnu roku 2005 iniciativy na tomto projektu. Jsem rád, že Evropský parlament silně signalizuje Komisi, že tento projekt by se měl stát prioritou. Jsem také rád, že se vynořují možná řešení operačních problémů: koordinace všech existujících evropských digitálních knihoven, přístup pro veřejnost a spolupráce s vícerými hlavními aktéry v tomto sektoru, například zejména se spisovateli, vydavateli a knihkupci.

Toto je nástroj, který si zaslouží naši podporu, protože pomůže bojovat proti nevědomosti, a tak propagovat demokracii, mír a prosperitu. Dobrá práce, Marie-Hélène Descampsová!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Tato zpráva se týká doporučení Evropské komise z 24. srpna 2006 vyzývající členské státy, aby koordinovaly své úsilí o dosažení synergie na evropské úrovni v oblasti digitalizace a navrhující zřízení evropské digitální knihovny formou společného vícejazyčného přístupového portálu k evropskému kulturnímu dědictví. Dne 13. listopadu 2006 Rada tato doporučení jednohlasně přijala.

Evropský parlament schválil tato doporučení, předložil však několik návrhů zaměřených na objasnění, přičemž se bere v úvahu rozsah problémů, které se mohou objevit, například během práce na koncepční a technické organizaci všech kategorií kulturního materiálu, vzhledem k různým stádiím, která musí být vzata v úvahu, a potenciálu textových materiálů, na které se nevztahuje autorské právo.

Přestože v nás mohou přetrvávat pochybnosti o různých návrzích zahrnutých do tohoto usnesení Evropského parlamentu, hlasovali jsme ve prospěch této koncepce, poukazujíce přitom na potřebu chránit autorská práva, bránit jazykovou a kulturní různorodost, dosáhnout solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti, a to proto, abychom zajistili, že se tato zajímavá myšlenka nestane jen dalším zdrojem diskriminace a sociálního vyloučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. − (SV) Knihovna prací, které nejsou chráněny autorským právem, je vynikající myšlenka, příliš dobrá na to, aby se do toho pletla EU a pokazila to. Proto se zdržuji hlasování. Dobrá myšlenka (+), EU ji oddálí svou byrokracií (-) = zdržuji se.

 
  
  

Zpráva: Zatloukal (A6-0326/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně(FR) Hlasoval jsem pro tuto vynikající zprávu vycházející z vlastní iniciativy mého českého kolegy Tomáše Zatloukala o efektivnosti a spravedlnosti v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy, která byla vypracována jako odpověď na sdělení Evropské komise.

Celoživotní vzdělávání a odborná příprava jsou nutností, jako je cílem založení evropské soustavy kvalifikací pro celoživotní učení, která má usnadnit uznávání studijních výsledků a umožnit viditelné, transparentní přestupování mezi různými studijními obory. Jsem taktéž pro zavedení kultury hodnocení systémů vzdělávání o odborné přípravy prostřednictvím spolehlivých opatření.

Investice do celoživotního vzdělávání a odborné přípravy je ústředním bodem pro sociální soudržnost a poskytne lidem ty dovednosti, které potřebují, aby se mohli efektivněji přizpůsobit různým změnám ve svém životě. Podporuji všechny návrhy uvedené ve zprávě ve vztahu k různým úrovním vzdělávání: předškolní, základní, středoškolské, univerzitní a odborné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, ačkoliv jsme si v ní všimli několika pozitivních prvků, protože nesouhlasíme s celkovou linií jejích argumentů a s některými postoji, ať už se týkají cílů dalšího vzdělávání nebo poplatků, které obcházejí skutečnost, že problémy znevýhodněných skupin není možné řešit jen tím, že se jim nabídnou finanční podněty, jako například ty ohlášené pro Portugalsko. Toto není způsob, jak je možné snížit nespravedlnost v přístupu k univerzitnímu vzdělání.

I když zohledníme argumenty zpravodaje, že vzdělání ovlivňuje ekonomický růst „zvyšováním lidského kapitálu a schopnosti inovace“ a názor, že zvyšováním efektivnosti vzdělávání a odborné přípravy mohou jednotlivci a společnost jako celek získat návratnost svých investic až o 8 % ročně, můžeme vidět, které země tím ztratí, pokud rozhodujícím způsobem neinvestují do dalšího vzdělávání, které by bylo přístupné všem vrstvám obyvatelstva.

Podle nedávných studií 75 milionů občanů EU – jinými slovy 32 % pracovní síly – nedostalo přiměřené vzdělání. V roce 2010 bude jen 15 % nových pracovních míst otevřených pro tuto skupinu lidí, kteří pocházejí zejména z nejméně zvýhodněných vrstev obyvatelstva. Proto je potřeba zajistit rovný přístup ke vzdělání.

 
  
MPphoto
 
 

  ne Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Většině v tomto Parlamentu je třeba pravidelně připomínat, že systém vzdělávání je v Evropské unii národní záležitostí.

Tato zpráva Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu projednává množství záležitostí, kterými by se měly zabývat instituce EU, které však s nimi nemají vůbec nic do činění. Například, v odstavci 12 návrhu zprávy se uvádí, „že je potřebný větší výzkum v oblasti předškolního vzdělávání na úrovni EU, zejména v oblasti raných a cílených činností s cílem určit praktické kroky, které povedou k očekávaným účinkům“.

Navrhovaný text odstavce 48 zní: „[Evropský parlament] se domnívá, že pro to, aby se lépe zaměřila činnost EU, by bylo potřeba vyvinout proces založený na zprávách pravidelně předkládaných členskými státy a také na nezávislé kontrole s cílem vyhodnotit výkon systémů vzdělávání a odborné přípravy v rámci EU, přičemž je nutné věnovat zvláštní pozornost získávání základních dovedností žáky a dosažení cílů spravedlnosti“.

Toto všechno je pokus zasahovat do oblasti pravomocí, které jsou výhradními právy členských států. Zásada subsidiarity se jako obyčejně dává stranou a v této důležité oblasti se podkopává konkurence institucí v této důležité oblasti. Proto hlasuji proti této zprávě

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. − (PL) Vážený pane předsedo, hlasuji pro tuto zprávu pana Zatloukala o účinnosti a spravedlnosti v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy.

Politiky odborného vzdělávání a odborné přípravy mají významný pozitivní dopad na ekonomické a sociální výsledky, na vyvážený růst a sociální soudržnost. Nízká účinnost a nerovný přístup ústí do vysokých skrytých nákladů – omezené daňové příjmy, zvýšené požadavky na zdravotní péči a podporu z veřejných fondů, jakož i náklady spojené s vyšší úrovní protispolečenského chování.

V  závěrech Evropské rady na zasedání v Lisabonu v březnu 2000 se důraz kladl na vzdělávání jako klíč k růstu evropské ekonomiky a společnosti.

Tato zpráva představuje citlivé myšlenky týkající se metod opětovného zavedení efektivního vyučování na základních a středních školách a také na univerzitách.

Co je také důležité, je výzva obsažená v této zprávě, v níž jsou vlády členských států vyzývány, aby uskutečnily dlouhodobé plánování priorit vzdělávání na národní i místní úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. − (SV) Zpráva obsahuje mnoho dobrých myšlenek, jak snížit sociální vyloučení, atd., ale pak se všechno pokazí tím, že se v ní hovoří o tom, jak mohou univerzitní poplatky sloužit jako finanční podnět! Nejhorší ze všeho je to, že se příliš zabývá „efektivností“, „konkurenceschopností“ a „vyššími standardy výkonu“. Co se stalo s kreativitou, schopností kritického zkoumání a nezávislého myšlení? EU chce výrobní jednotky konformistů, orientovaných na spotřebu a výrobu. Naštěstí EU nemá moc nad vzděláváním, a tak by to mělo i zůstat. Budu hlasovat proti této zprávě.

 
  
  

Návrh usnesení: RC-B6-0357/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Vážený pane předsedo, navzdory skutečnosti, že 129 zemí zrušilo trest smrti, míra, do jaké se tento trest používá po celém světě, je stále velmi znepokojující. Jen v roce 2006 bylo popraveno 1 591 osob; nejméně 3 861 osob je v současnosti odsouzeno k trestu smrti. Evropská unie je světovým lídrem v boji proti trestu smrti. Zrušení trestu smrti je klíčovou otázkou v oblasti lidských práv ve vztazích EU se zeměmi, které nejsou členy EU na mezinárodních fórech, jakým je OSN. Tento politický závazek jde ruku v ruce s významnou finanční podporou projektů realizovaných v rámci Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva. Navíc, zrušení trestu smrti se přijímá jako podmínka pro členství v Evropské unii a v Radě Evropy.

Je proto o to více politováníhodné, že Evropa nebude díky opozici z polské vlády dne 10. října oslavovat Světový den proti trestu smrti. Chtěla bych vyjádřit politování, že tento postoj, který polská vláda přijala jako součást předvolební strategie, poškodí image Polska z hlediska propagace jeho základních hodnot na mezinárodním poli a v celé Evropské unii. Rozhodnutí Rady týkající se memoranda o trestu smrti a myšlenka společného usnesení, které Unie předloží na nejbližším jednání Valného shromáždění OSN, si zaslouží úplnou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Vážený pane předsedo, rád bych řekl, že jsem hlasoval proti usnesení o trestu smrti. Chtěl bych zdůraznit, že v mé zemi, v Polsku, byl trest smrti zrušen před 19 lety.

Jenže jedna věc je být proti trestu smrti a docela jiná podporovat fundamentalistické zastánce zrušení trestu smrti, kteří jsou proti jakémukoliv trestu pro lidi za spáchané trestné činy, a to na základě hlubokého přesvědčení, že člověk není zodpovědný za své činy. Jsem přesvědčen, že lidé jsou zodpovědní za své činy, měli by se za ně zodpovídat a měli by ze ně být potrestáni, protože jednají ze svobodné vůle.

Přesvědčení fundamentalistických zastánců zrušení trestu smrti, že lidé nemají svobodnou vůli a neovládají ji a nemohou být proto potrestáni, je vlastně založeno na pohrdání lidstvem a falešném odkazu Francouzské revoluce.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Trest smrti porušuje nejzákladnější z lidských práv – právo na život!

Neexistují žádné studie, které mohou dokázat, že trest smrti má odstrašující účinek. Trest smrti je nelidský, barbarský a absolutně neospravedlnitelný a není možné jej považovat za žádný jiný čin než za pomstu. Proto je důvod naléhání Evropské unie na zřeknutí se trestu smrti jako podmínky pro členství v EU samozřejmý.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Podle čl. 24 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky se trest smrti nesmí použít za žádných okolností.

Jak jsme už často říkali, souhlasíme s postupem přednést na 62. jednání Valného shromáždění OSN návrh usnesení, které bude směřovat k přijetí všeobecného moratoria k trestu smrti – moratoria, které má v současnosti 95 zemí – které by bylo krokem ke zrušení trestu smrti.

Miliony mužů a žen na celém světě touží po zrušení trestu smrti a rostoucí počet zemí zavedl moratorium proti jeho použití, nebo ho zcela zrušil ve svém vnitrostátním právním řádu. Jak jsme již poukázali, tento právní krok byl pokrokem pro civilizaci, který je třeba rozšířit do dalších zemí. Naše iniciativa může v tomto ohledu pomoci.

Tímto přidáváme náš hlas k těm, kteří se ustavičně snaží a usilují udělat konec s kulturou násilí, zlehčování smrti, agrese a války.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Celosvětové zrušení trestu smrti by bylo jasným znamením pokroku lidstva. Jiné hrůzy se očividně páchají, obzvlášť zeměmi, které zabíjejí dokonce bez zjištění viny, nicméně přijetí trestu smrti odráží filosofické chápání, které by se mělo z našich společností vymazat. Proto si návrh na moratorium o ukončení trestu smrti zaslouží naši podporu a závazek členských států EU. V tomto směru by měl mít Světový den proti trestu smrti účinek „zahanbení“ těch států, které se k němu uchylují, a byl by proto přínosem.

Co se týče myšlenky Evropského dne proti trestu smrti, zdá se mi, že jde o pokus zavést evropskou oslavu něčeho, co v Evropě už neexistuje, zatímco, jak víme, tento pokus vyvolává další otázky, v nichž nejsme jednomyslní. Z tohoto důvodu pochybuji o účincích této iniciativy.

Nechtěl bych, by se tato kultura posvátnosti života rozšířila do dalších oblastí a na jiné záležitosti, při kterých se mi zdá, že ochrana života je známkou civilizace.

 
  
  

– Návrh usnesení: RC-B6-0362/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písemně. – (FR) Vítám závazek Evropského parlamentu týkající se rozmístění evropských sil v Čadu a Středoafrické republice, aby se ukončilo tamější násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a vytvořily podmínky pro dobrovolný návrat stovek tisíc uprchlíků a postižených osob. Dárfúrský konflikt se už šíří za hranice státu, jenže rozmístění smíšených sil OSN a Africké unie by mohlo v nejbližších dnech znemožnit zastavení nakažlivého rozšíření násilí do sousedních zemí.

Toto je důvod, proč jsou evropské síly rozhodnuty pro celkový plán obnovení bezpečnosti a podpory smíru v tomto regionu. Těchto cílů se však dosáhne jen tehdy, když si všichni účastníci konfliktu „zahrají“ na nastolování míru. Je však třeba dodržet nejméně dvě podmínky, na nichž jsem se snažila trvat při přípravě tohoto usnesení. Za prvé, tyto síly by měly být absolutně neutrální a nestranné. Z druhé, jejich vnitřní složení by mělo být vyrovnané. Francie nesmí hrát roli režiséra – postoj Nikolase Sazkozyho nás v tomto směru neuklidňuje.

Společně s dalšími francouzskými socialisty, kteří jsou členy tohoto Parlamentu, jsme zejména ostražití, abychom zajistili, že zájmy Afriky a Evropy budou prioritou v oblastech, za které nese Francie zodpovědnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Junilistan se domnívá, že mandát OSN je to, co potřebuje země nebo mezivládní organizace, aby mohl vyslat mírové síly do oblastí konfliktů. V zásadě nemáme námitky proti tomu, aby se členské státy spojily a vyslaly vojska pod mandátem nastolování míru za předpokladu, že se operace vede pod vlajkou OSN a ne EU.

Je však žalostné, pokud se situace vládnoucí v Čadu a Středoafrické republice používá jako záminka pro ambice EU vytvořit vojenskou sílu na úrovni Unie. Zahraniční a bezpečnostní politika je a musí zůstat národní záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Není pochybnosti o tom, že tato operace, která má jasné vojenské zaměření a která je vedena pod záštitou OSN, je zaměřena na konsolidaci intervence, vojensko-strategické představy SZBP/EBOP Evropské unie.

Pro někoho bude tato vojenská operace skutečnou zkouškou tzv. „důvěryhodnosti“ a operační efektivnosti Evropské bezpečnostní a obranné politiky, jinými slovy její militarizace pod velením a v souladu se zájmy jejích hlavních mocností.

Většina Evropského parlamentu schvaluje „mandát“ pro tuto vojenskou operaci ze strany EU, který zahrnuje „použití síly“ – ve smyslu významu Kapitoly VII Charty OSN – v regionu Afriky. Tento akt intervence zahrnuje vojenskou „přítomnost“ společně s neokoloniálními cíly, skutečný akt války ve složitém regionu, kde jsou v sázce silné zájmy propojené s kontrolou obrovských zásob energie.

Skutečné důvody, které stojí za tímto velkým „zájmem“ ze strany hlavních mocností EU, obzvláště Francie, jsou přímo úměrné výsledkům průzkumných činností, které naznačují existenci obrovských zdrojů ropy a dalších přírodních zdrojů.

Kongo, Čad a Středoafrická republika. Kdo bude další?

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Delegace britských konzervativců podporuje koordinovanou strategii pod záštitou OSN pro vyřešení problémů v Dárfúru a v sousedních regionech východního Čadu a Středoafrické republiky včetně humanitární pomoci a ochrany osob vysídlených v rámci vlastní země a uprchlíků. Zpravidla to však odporuje základní koncepci operace EBOP a nepotřebné, zbytečné rozvratné snaze EU zapojit se do vojenských záležitostí. Proto jsme hlasovali proti usnesení.

 
  
  

– Návrh usnesení: RC-B6-0363/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Rezoluci o Barmě jsem podpořila, ale mám vážné výhrady ke kompromisnímu znění. Je třeba ocenit postoj Indie, která podporuje reformy v Barmě, a je třeba učinit zásadní kroky proti Číně, která blokuje mandát OSN k zahájení jednání s vojenskou juntou. Čína stojí v čele zemí, které podporují diktátorské režimy.

Unie uvalila sankce již dávno, takže Barma je teď ekonomicky závislá na Číně. A proto žádám, aby Unie uplatnila hrozbu sankcí vůči Číně, pokud neodsoudí juntu. Pokud obranu lidských práv a demokracie ve světě myslíme vážně, nesmíme váhat. Čína velmi stojí o dobré obchodní vztahy s Evropou a my zase usilujeme o respektování našich hodnot. Obrana demokracie se možná dostane do střetu s ekonomickými zájmy evropských investorů v Číně, ale jen na čas. Vždyť i kvůli férovému obchodování je nutné stát si pevně za svým a neustupovat.

Odsuzuji liknavost, s jakou se postavili levicoví poslanci k tomuto tématu již na pondělním zasedání, kdy se pokusili zablokovat hlasování o společné rezoluci ještě v tomto týdnu. Jako by litovali, že podpora západní Evropy umožnila pád komunistických režimů v roce 1968 ve východní Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, přesvědčivě jsme hlasovali pro toto usnesení, ale Evropa musí dělat víc. Napsal jsem Vám dopis, pane předsedo, v němž Vás žádám, abyste pozval do Evropy delegaci buddhistických mnichů, provázenou i nejvyšším duchovním vůdcem, dalajlámou, v souvislosti s nímž bruselské úřady a belgická vláda hanebně souhlasily s čínským diktátem.

Když mluvíme o představitelích Bruselu, jsem překvapen, vážený pane předsedo, že jste ještě jednoznačně neodsoudil nesprávné a úmyslné jednání bruselských úřadů, pokud jde o několik poslanců Evropského parlamentu. Boj za svobodu není jen bojem buddhistických mnichů, je bojem těch, kteří protestují demokraticky, například proti islamizaci Evropy. Ticho Evropského parlamentu je potupné, když poslanci EP, například pan Vanhecke, pan Borghezio a jiní demonstrovali za svobodu Evropy! Hanba!

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. − Pane Borghezio, výjimečně Vám odpovídám nyní. Podnikli jsme jisté kroky a chci zopakovat, že za žádných okolností nikomu na světě nedovolíme, by zakázal jakýmkoliv důležitým osobám nebo osobnostem vstoupit do Evropského parlamentu, pokud tak budou chtít učinit. Předseda Evropského parlamentu se opravdu vyjádřil jasně vůči těm, kterých se to týká. Dalajláma je v Evropském parlamentu vždy vítaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Pane předsedo, ve svém dnešním hlasování Evropský parlament požaduje neomezenou svobodu pobytu a vstupu pro zvláštního vyslance OSN pro odvíjející se krizi v Barmě, čímž by se zrušilo rozhodnutí země zamítnout tomuto vyslanci víza. Nemůže existovat morální rovnost mezi zamítnutím víz barmským velitelům a zamítnutím víz legitimnímu představiteli mezinárodního společenství. Vítám včerejší výzvu Francie zmrazit aktiva v Barmě. Zmrazit však neznamená snížit míru investic a cílené sankce, které tento Parlament žádá, se neuskuteční, pokud se aktiva neodstraní, a to i včetně francouzských společností Total a Elf. Konečně, nežádáme jen ochranu pro demonstranty, ale vyjadřujeme jim i svoji solidaritu. Pokud je toto šafránová revoluce, doufáme, že bude klidná, a ve jménu lidských práv a demokracie doufáme, že bude úspěšná.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nezúčastnil jsem se hlasování o Myanmaru, protože si myslím, že i navzdory našim dobrým úmyslům je představitelům v té zemi jedno, jak hlasujeme.

Musím však upozornit na to, že demonstrace v Myanmaru se během několika dnů mohly uskutečnit bez větších problémů, zatímco v našem hlavním městě Bruselu byla klidná demonstrace brutálně potlačena ještě dřív, než začala. Podívejme se blíže na porušování našich práv, našich svobod u nás v Evropě předtím, než se začneme starat o jiné lidi!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Nedávné události v Barmě jsou absolutním důkazem, jak byl potřebný takový důkaz, že demokracie (se vším, co zahrnuje, zejména svůj základní předpoklad, a to svobodu) je to, po čem národy touží. Názor, že demokracie je neslučitelná s určitými národy nebo geografickými regiony, je obrovská lež, kterou by i ta nejsamolibější reálná politika sotva mohla tolerovat.

Takto řečeno je jasné, že samotné naše výroky zmůžou málo pro urychlení vítězství pokusu o demokratickou revoluci. Ignorovat skutečnost, že Čína i Rusko při této, stejně jako i při jiné příležitosti, pokračují v zahraniční politice, která je zcela neslučitelná s hodnotami, které my, Evropané, a naši spojenci podporujeme, je velkou chybou.

Šíření demokracie ve shodě s našimi spojenci je nezbytné pro mírumilovný svět a podporu demokratických hnutí a je naší povinností vůči hodnotám, kterým věříme.

Konečně jsem přesvědčen, že při této, stejně jako i při jiných příležitostech, je důležité chápat skutečnou geopolitickou realitu regionu ze strachu, aby se neživilo zvrácené zřízení světa.

 
  
  

– Zpráva: Lehtinen (A6-0294/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastní iniciativy mého finského kolegy, pana Lasse Lehtinena, o povinnostech poskytovatelů přeshraničních služeb.

Je skutečně načase podpořit zavedení opatření přispívajících k dokončení vnitřního trhu služeb prostřednictvím jednotného systému povinností pro poskytovatele služeb, aby se dále usnadnil rozvoj hladkého fungování vnitřního trhu. Je nezbytné, aby nejen spotřebitelé, ale i společnosti, a zejména malé a střední podniky, které nakupují nebo poskytují přeshraniční služby, mohly mít užitek z vyšší právní jistoty, jednoduchosti a snížení nákladů.

Podporuji myšlenku navrženou ve zprávě, že pokud jde o povinnosti poskytovatelů služeb, neměly by existovat žádné rozdíly mezi poskytovateli veřejných a soukromých služeb, kteří by oba měli stejně podléhat rozsahu působnosti směrnic o ochraně spotřebitele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, protože se použitím argumentů jako “ochrana spotřebitele“ a „právní nejistota“ vlastně snaží podpořit už tak značnou deregulaci služeb, především veřejných služeb, jak to objasňuje konečná verze usnesení.

Kdyby byla cílem tato velmi potřebná ochrana spotřebitele, byla by se uskutečnila mnohem rozsáhlejší diskuse o příčinách takové nízké míry ochrany spotřebitele a významu „právní nejistoty“, zejména deregulaci trhů, privatizaci služeb, zaměstnanecké nejistoty a životních podmínek pracovníků a spotřebitelů. Tato opatření, schválená ve jménu „jednotného trhu“ a „pravidel hospodářské soutěže“, jsou těmi, která oslabila práva a ztížila přístup k nejzákladnějším službám.

Tedy usoudit, že je potřeba prosazovat a upevňovat tyto politiky ve jménu ochrany spotřebitele, je nejen nespravedlivé, ale i nesprávné, obzvlášť když už Komise oznámila svůj záměr na důkladné přeformulování a harmonizaci různých platných opatření týkajících se práv spotřebitele.

Efektivní ochrana spotřebitele znamená skončit s těmito politikami a podporovat rozvoj vysoce kvalitních veřejných služeb a důstojné práce a pracovní síly.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu pana Lehtinena o poskytovatelích přeshraničních služeb a podporuji postupy, které zvýší spotřebitelskou důvěru v této oblasti. Sektor služeb tvoří téměř 70 % HDP EU a neustále se rozvíjí. Spotřebitelská důvěra v transakce v oblasti přeshraničních služeb však zůstává nízká, a proto není vnitřní trh plně využíván. Moje politická skupina se domnívá, že spotřebitelská důvěra bude nejvyšší tehdy, když budou povinnosti poskytovatelů přeshraničních služeb jasně stanoveny v celé EU tak, aby byli spotřebitelé adekvátně chráněni.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. − (SV) Směrnice o službách je nejasná a těžkopádná, pravomoc její implementace zůstává v rukou Soudního dvora, který nemůže být zamítnut. Máme nyní zprávu, v níž se jasně říká: žádná nová legislativa v sektoru služeb. Je to dobré a předejde se tak dalším škodám. Kromě toho se navrhuje povolit spotřebitelům společné přeshraniční postupy a určitou regulaci zodpovědnosti firem. To mě vede k tomu, abych hlasoval pro, i navzdory výzvě po nových „iniciativách“, t. j. zákonech na úrovni EU, které nejsou nezbytné. Konec konců, mohu hlasovat proti nim, když vystoupí před nás...

 
  
  

– Zpráva: Buitenweg (A6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Je nepřípustné, aby kdokoliv v Unii byl diskriminován na základě svého původu či náboženství.

Nálady v některých státech Unie ukazují, že diskriminace je stále častým jevem. Známý je příklad z minulosti diskriminace a postupné asimilace slovensky mluvícího obyvatelstva v Maďarsku, establishmenty nejrůznějších politických barev – fašistických, komunistických, socialistických i pravicových, kdy z počtu 500 tisíc slovensky mluvících občanů z 20. let minulého století zůstalo jen 37 tisíc.

Na druhou stranu, občané, kteří emigrují do států Evropské unie, by neměli vytvářet nová etnická sídliště, avšak měli by se úplně integrovat a osvojit si principy svobody a demokracie hostující země. Kterýsi z britských kolegů nedávno zmiňoval situaci, kdy v Británii část občanů veřejně proklamovala heslo na klidném shromáždění nápisy na tričkách, cituji, „ne Británie, ale muslimové“, konec citace.

Provádění evropské směrnice do legislativy členských států musí odpovídat nejvyšším možným standardům a je správné, že členské země mají v povinnostech informovat o existenci antidiskriminačních předpisů, avšak navzdory tomu část občanů o nich neví a má v této oblasti nízké právní vědomí.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Vážený pane předsedo, Evropský parlament nastupuje zprávou paní poslankyně Buitenwegové velmi nebezpečnou cestu a já jsem hlasoval proti, spolu se svou politickou skupinou. Protože kombinace práv tzv. orgánů prosazujících rovnost soudit lidi a přenesením důkazního břemene v soudním sporu a jiných zakázaných důvodů k diskriminaci bude, podle našeho názoru, nepochybně vést k pronásledování těch lidí, kteří mají rozdílný a kritický názor. Protože toto je to, o čem to všechno je. Evropa chce novou inkvizici proti komukoliv, kdo odmítá dogmata a multikulturní společnost. To nemá nic společného se zbavením se diskriminace proti menšinovým skupinám, je to všechno o legalizování důkladně vytvořené politické korektnosti.

Pokud chceme zaútočit na skutečnou diskriminaci, měli bychom se věnovat situaci žen v evropské muslimské společnosti nebo vyvinout tlak na kandidátskou zemi Turecko proti způsobu, jakým očividně diskriminuje náboženské menšiny, ale, samozřejmě, to nevyhovuje Evropskému parlamentu a jeho agendě.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Vážený pane předsedo, hlasoval jsem pro toto usnesení, protože věřím ve rovné zacházení s osobami nezávisle na rase a etnickém původu. A věřím v rovnost v tomto Parlamentu a také věřím, že je to právo lidí zapsat i ty dodatky, které toto nepodporují. Ale přece jen se divím přívalu dodatků, pro které někteří členové Parlamentu hlasovali a které jsou v protikladu s principem rovného zacházení s menšinami, a stejně tak jsem překvapen, že někteří lidé se zdrželi hlasování.

Protože si myslím, že základní princip Evropské unie je ten, kterým respektujeme menšiny, respektujeme lidi z každého jiného prostředí, a myslím si, že je naším impulsem, abychom je ve všem podporovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. Britští konzervativci plně podporují zásadu rovného zacházení nezávisle na rasovém nebo etnickém původu. Avšak konzervativci se zdrželi hlasování o této zprávě, protože se ve zprávě vyžaduje přenesení důkazního břemene ze žalobce na žalovaného. Základní součástí práva Spojeného království je to, že se aplikuje princip presumpce neviny. My také vnímáme, že EU by se žádným způsobem neměla plést do soudních procesů suverénních členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld a Christofer Fjellner (PPE-DE), písemně. − (SV) Hlasovali jsme o zprávě z vlastní iniciativy paní Buitenwegové (A6-0278/2007) o uplatňování směrnice, která ustanovuje zásadu rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ.

Považujeme ta důležité bojovat se všemi formami diskriminace ve společnosti, a proto vítáme zprávu Komise o implementaci předmětné směrnice. Zpráva je hodnotnou pomůckou k definování toho, jaká zlepšení mohou být učiněna v boji proti diskriminaci.

Hájíme rovnost, a proto nesouhlasíme s požadavkem pozitivní činnosti požadované zpravodajkou. Striktně protestujeme proti zaznamenávání a sbírání údajů s cílem kategorizovat lidi podle rasy nebo etnického původu. Jako ochránci základních principů společnosti, která se řídí zákony, máme také pochybnosti o požadavcích uvedených ve zprávě týkajících se uplatnění přesunu důkazního břemene.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. – (FR) Vítám schválení této zprávy, která vytvořila hodně spravedlivých a vyvážených podnětů a důkladně pokrývá hlavní problémy ve vztahu k uplatnění směrnice. Správně konstatuje, že velmi málo našich spoluobčanů si uvědomuje svoje práva, a vyžaduje, aby byly informace efektivněji rozšiřovány.

Podporuji zejména myšlenku poskytovat prostředky orgánům, jejichž povinností je propagace rovnosti. V tomto je jejich klíčová úloha a je velmi důležité, aby zůstaly nezávislé.

Záznamy zprávy se zabývají faktem, že určité členské státy neuspěly při provádění směrnice, nebo ji neprovedly úplně.

Vzhledem k nynější nejcitlivější otázce, konkrétně shromažďování údajů, je zpráva opatrná při jejím prosazování, které musí provádět způsobem respektujícím soukromí osob a výhradně jen pro účely odhalení forem diskriminace, kterými mohou menšiny trpět.

Co se týká principu takové zásadní důležitosti, jakou je rovnost zacházení, Evropa nemůže být spokojená jen se slovní podporou, Evropa nemůže být spokojená s uzákoněním jen nepatrného minima legislativy, a Evropa nemůže být obyčejným pozorovatelem. Existují důvody, pro které důrazně trvám na tom, aby Parlament na plenárním zasedání schválil tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně (PT) V souvislosti s velmi proklamovaným „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny“ jsme již měli příležitost zdůraznit klíčovou otázku, která se nám vynořuje. Touto otázkou je zaručení práv každého jednotlivce.

Jinými slovy, zajištění a uplatňování principu stejných příležitostí, bez ohledu na rasovou nebo etnickou příslušnost, o čemž hovoří také tato zpráva. Zahrnuje zabezpečení všeobecného přístupu k základním právům a jejich výkonu, jako jsou zdravotnictví, výživa, vzdělání, zaměstnání, práva dělníků a odborářů, spravedlivá mzda, kultura a zábava, sport, občanství a občanská angažovanost a mnoho jiných. Avšak tato zpráva se dotýká této, podle našeho názoru klíčové otázky, jen okrajově.

Pro každého z nás je jednoznačně nezbytné, být si vědom svých práv; a každý jednotlivec musí být schopen podniknout kroky a získat podporu, když jsou tato práva přehlížena. Zejména ve světle svobodného a všeobecného přístupu ke spravedlnosti, která je základní služnou společnosti ukotvenou v demokracii. Základní podmínkou je však důkladná sociální reforma, spočívající v útoku proti kapitalismu, který je hlavní příčinou těchto rozdílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. Podporuji zprávu kolegyně Buitenwegové o zásadě rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ. Diskriminace na základě rasy, případně etnického původu nebo dokonce na základě postižení, věku, pohlaví, víry či náboženství, sociálního zázemí nebo sexuální orientace je stále součástí života v EU. Jednotlivé členské státy a Evropská unie jako celek musí podniknout kroky k odstranění diskriminace ve všech jejích formách, od zaměření se na jednotlivé případy na ulicích až po zrušení zastaralého Zákona o nástupnictví na trůn (Act of Settlement) ve Velké Británii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Souhlasím se zprávou paní poslankyně Buitenwegové, která se týkala zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ.

Rasismus je v konfliktu se všemi zásadami Evropské unie a zjištění, že počet rasově motivovaných útoků v EU dramaticky vzrostl, je šokující. Proto se domnívám, že bychom měli připisovat mnohem větší důležitost zajišťování informací o zákonech proti diskriminaci a prostředkům k prosazování práv jednotlivců. Kromě toho jsem stoupencem žádosti paní zpravodajky, aby Komise dohlédla nejen na korektní provedení směrnice, ale také aby zohlednila překážky, které je třeba překonat.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. − (SV) Někdy se poslanec při rozhodování ocitne mezi dvěma mlýnskými kameny. Hlasování o této zprávě bylo toho typickým příkladem. Na jedné straně máme zprávu týkající se zavedení legislativy, ze které já osobně velkou část považuji za pochybnou. Na druhé straně máme pozměňovací a doplňující návrhy vycházející z iniciativy parlamentní skupiny ITS, které v mnohých případech nenapravily nedostatky této zprávy, ale navrhly zavedení nových, ještě horších opatření. Jen velmi těžko bych mohl hlasovat ve prospěch návrhů skupiny ITS, a proto se zdržuji hlasování.

Diskriminace v Evropě je nepochybně stále palčivým problémem, který se dá jen velmi těžce odstranit. Nepopírám existenci důvodů k prodiskutování společného boje proti ní na mezivládní úrovni. V tomto konkrétním případě však máme co do činění s legislativou s dalekosáhlými následky založenou na zásadě zákona, který se od našich představ značně liší. Pozitivní postup je už sám o sobě pochybným způsobem, ale zaznamenávání údajů o rasovém původu jednotlivce, které jsou podmínkou fungování tohoto procesu, je nepřípustné nejen z morálního hlediska, ale také z aspektu ochrany osobní integrity. Stejně tak existují opodstatněné důvody k výhradám proti přesunu důkazního břemena. Jsem přesvědčen, že naše soudnictví, založené na principu presumpce neviny, musí být chráněno, jakkoliv chvályhodný mohl být původní úmysl.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně (PL) Hlasuji pro přijetí zprávy paní poslankyně Buitenwegové o uplatňování zásady rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ.

Paní poslankyně Buitenwegová připravila výbornou zprávu. Navzdory pokrokům v provádění antidiskriminačních směrnic se ještě stále nesnížil počet obětí rasové nebo etnické diskriminace.

Velmi závažnou problematikou, o které hovořila paní zpravodajka, je usnadnit přístup k soudům a právní pomoci při domáhání se práv jednotlivce.

Také si myslím, že je velmi potřebné zpřístupnit informace o právech občanů EU široké veřejnosti, protože práva, o kterých lidé nevědí nebo nemají informace o jejich využití, nejsou příliš k užitku. S cílem vyřešit tento problém v pracovním prostředí jsou zaměstnavatelé v Polsku povinni informovat své zaměstnance o antidiskriminačních zákonech.

V souvislosti s Evropským rokem rovných příležitostí je naší úlohou dohlédnout na to, aby instituce Evropské unie, stejně jako i členské státy, vynaložily všemožné úsilí na zajištění informovanosti všech svých občanů o jejich právech.

 
  
  

– Zpráva: Kauppi (A6-0290/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – Vážený pane předsedající, podpořil jsem zprávu kolegyně Kauppiové o rovnosti mužů a žen v EU. Evropa kráčí dlouhými kroky ke zlepšení rovnosti v celé Unii.

Významný pokrok se uskutečnil v oblasti ochrany veřejnosti, zejména v požárních službách. V mém vlastním volebním obvodě je i navzdory silným protestům veřejnosti a odborové organizace požárního sboru tento pokrok ohrožen snižováním rozpočtu ze strany městské rady kontrolované liberály o 700 000 GBP (21 350 000 CZK), kvůli čemuž musel být zrušen 24hodinový monitoring na dvou požárních stanicích v Camborne a Falmouthu, zatímco si ročně mohou dovolit platit 1 000 000 GBP (30 500 000 CZK).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně (PT) Těší mě, že čtyři z pěti návrhů, které jsem představila jménem naší poslanecké skupiny do hlasování v plénu a které tvořily část mého posudku přijatého Výborem pro zemědělství, bylo schváleno.

Chci poukázat na vysokou úroveň chudoby a izolaci postihující ženy v některých venkovských oblastech a zároveň na potřebu účinných opatření, která by zaručila rovné příležitosti pro ženy. Toto musí být hlavním cílem všech prostředků společné zemědělské politiky (SZP) a jiných důležitých politik Společenství.

Taktéž bylo důležité pokládat zlepšující se kvalitu života žen ve venkovských oblastech za zásadní a touto cestou jim zajistit snazší přistup ke vzdělání, odborné přípravě, celoživotnímu učení, nové mediální infrastruktuře, efektivním a vyhovujícím zdravotnickým službám v regiónech, zařízením a infrastruktuře pro děti a rodiny, zejména dětským jeslím, předškolním zařízením, školám, kulturním centrům a trhům.

Stejně tak pokud jde o položení důrazu na rovnost žen v zemědělství a na vyzvání EUROSTATu k zařazení této kategorie osob do svých statistik, čímž by se zviditelnila práce vykonávaná ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Podle naší strany Junilistan je rovnost mezi muži a ženami základem demokracie a musí být prioritou na celém světě.

Zpráva obsahuje mnoho návrhů na dosažení rovnosti. Některé se soustřeďují na opatření v zaměstnanecké politice, na účast žen v politickém dění a různé školící programy. Bohužel, je nám jasné, že tak jako obvykle, to závisí na navýšení finančních prostředků z Unie spolu s posílením jejích pravomoci, stejně jako na spuštění nákladné kampaně pod záštitou Unie. Instituce EU nejsou těmi správnými orgány pro záležitosti tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že startovací čára se v každé zemi liší, harmonizace by byla krokem zpátky pro ty země, které udělaly největší pokrok.

Dosáhnutí rovnosti mužů a žen musí být cílem všech členských států, ale tuto otázku je třeba řešit na úrovni jednotlivých členských států. Protože cílem této zprávy je rozšíření pravomoci EU na úkor svrchovanosti států v rámci Evropské unie, rozhodli jsme se hlasovat proti ní.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji pro rovnost mužů a žen.

I navzdory tomu, že Komise pracuje na dosažení rovnosti mezi muži a ženami, je potřeba vynaložit další úsilí a přijmout nová opatření, protože jsme doposud nezaznamenali žádný opravdový pokrok v uplatňování pravidla stejné mzdy za stejnou práci.

Požaduji stejné mzdy a důchody bez ohledu na pohlaví a podporu pro muže na rodičovské dovolené. Mimo to vyzývám členské státy, aby přijaly zvláštní opatření pro boj proti nerovnostem mezi ženami a muži způsobeným přerušením práce, zejména v důsledku mateřské dovolené nebo dovolené z důvodu péče o nezaopatřené osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně (PL)Vážený pane předsedající, hlasuji pro zprávu paní Kauppiové o rovnosti mužů a žen v rámci Evropské unie.

Ve své zprávě paní poslankyně Kauppiová vyzývá členské státy k boji proti nerovnému postavení v zaměstnávání mužů a žen.

V pracovním prostředí je tato nerovnost nejpatrnější. Průměrný rozdíl platů mužů a žen v rámci EU je 15 % a v některých evropských zemích tento rozdíl dosahuje až 30 %. Až 32 % žen je zaměstnáno na částečný úvazek v porovnání se 7 % mužů.

Je potřeba věnovat pozornost postavení přistěhovalkyň a žen pocházejících z etnických menšin, ženám ve vyšším věku a svobodným matkám, které jsou často přehlíženy a diskriminovány v mnoha oblastech.

Měli bychom bojovat proti předsudkům založeným na pohlaví, které vidíme v práci, v oblasti vzdělání stejně jako v médiích. Také by bylo vhodné připravit informační kampaně, aby byly také ženy samy schopny poradit si v situacích, v kterých trpí jejich důstojnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro, vzhledem k tomu, že zpráva paní poslankyně Kauppiové veřejně vyzývá Evropskou komisi k začlenění analýzy z hlediska rovnosti mezi ženami a muži a  stejného hlediska v ohledu na dopad důchodové reformy na životy žen v Evropské unii se zřetelem na individualizaci důchodcovských práv spolu s daňovým systémem, stejně jako se systémem sociálního zabezpečení.

Protože jsem v roce 1997 pracovala jako zpravodajka o situaci partnerů pomáhajících osobám samostatně výdělečně činným v malých podnicích a zemědělství, chtěla bych poukázat na fakt, že i po uplynutí 10 let stále očekáváme návrhy Komise na posílení směrnice z roku 1986 na vytvoření evropského rámce, který by zastřešil pomáhající manželské partnery jako členy rodiny. Jde o desetitisíce statisticky neviditelných pracujících, z nichž mnozí z nich nemají pojištění pokrývající nemoc, invaliditu a ani důchodové pojištění, a kteří zejména v případě rozvodu nemají zabezpečení.

Věřím, že Komise splní svoji povinnost a dá tomuto rozhodnutí pokračování v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Svým hlasováním jsem podpořil tuto zprávu, která poukazuje na politiku rovnosti žen a mužů jako na základní prostředek plnění jasného hlediska rovnosti žen a mužů v rámci demografické výzvy Evropy.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí