Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2007

Συζήτηση :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0422

Συζητήσεις
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Έκθεση Descamps (A6-0296/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να λάβω τον λόγο και σας ευχαριστώ, κυρία Descamps, για την έκθεσή σας, η οποία προωθεί τη διαδικασία ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψήφισα υπέρ του προτεινόμενου εγγράφου διότι η διαδικασία ψηφιοποίησης βιβλίων, εγγραφών σε μαγνητικές ταινίες, και εγγραφών ήχου και εικόνας που είναι τώρα σε εξέλιξη σε όλα τα κράτη μέλη είναι αργή και αποσπασματική. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εστιάσουμε την προσοχή στον συντονισμό αυτών των εθνικών πρωτοβουλιών και κυρίως στη διαφύλαξη του ψηφιακού υλικού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητο να επιδείξουμε μεγάλη προσοχή στη διαφύλαξη των ψηφιακών αντιγράφων. Η δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου ενός βιβλίου ή μιας ταινίας δεν αποτελεί απαραίτητα εγγύηση της μακροχρόνιας διατήρησής του.

Όλο το ψηφιακό υλικό, είτε πρόκειται για ψηφιοποιημένο έργο είτε πρωτότυπο ψηφιακό υλικό, πρέπει να διατηρείται κατά τρόπο ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο σε μόνιμη βάση. Δεν έχουμε μεγάλη πείρα στην ψηφιακή διατήρηση. Απουσία συνεπούς στρατηγικής, μόνη η ψηφιοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε απαξίωση της πραγματοποιούμενης επένδυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πολύ ολοκληρωμένης έκθεσης της αξιότιμης συναδέλφου μου Marie-Hélène Descamps σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης για να καταστήσουμε την πολιτιστική και επιστημονική μας κληρονομιά παγκοσμίως προσβάσιμη σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Επιθυμώ να αποτίσω τιμή στον πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Jacques Chirac, ο οποίος –μαζί με άλλους πέντε αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης– είχε την πρωτοβουλία για το έργο αυτό τον Απρίλιο 2005. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδεικνύει σθεναρά στην Επιτροπή ότι η τελευταία πρέπει να αναγάγει σε προτεραιότητα το έργο αυτό. Είμαι επίσης ευτυχής που βλέπω να αναδύονται πιθανές λύσεις στα λειτουργικά προβλήματα: συντονισμός των υφιστάμενων ψηφιακών βιβλιοθηκών της Ευρώπης, δημόσια πρόσβαση, και συνεργασία με τους διάφορους εμπλεκόμενους του χώρου, και ιδιαίτερα, επί παραδείγματι, τους συγγραφείς, τους εκδότες και τα βιβλιοπωλεία.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξίζει την υποστήριξή μας, διότι θα βοηθήσει να καταπολεμηθεί η άγνοια και έτσι να προαχθεί η δημοκρατία, η ειρήνη και η ευημερία. Συγχαρητήρια, Marie-Hélène Descamps!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2006 με την οποία αυτή καλούσε τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ψηφιοποίησης, και με την οποία πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης με τη μορφή κοινού σημείου πολυγλωσσικής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Στις 13 Νοεμβρίου 2006 το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις συστάσεις αυτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση αλλά έκανε μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούσαν στη διευκρίνιση, έχοντας υπόψη τον αριθμό προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν, επί παραδείγματι κατά τη διάρκεια της εργασίας για τη σχεδιαστική και τεχνική οργάνωση όλων των κατηγοριών πολιτιστικού υλικού, όσον αφορά τα διάφορα στάδια που πρέπει να έχουμε υπόψη και τις δυνατότητες που προκύπτουν από συγγραφικά έργα χωρίς δικαιώματα δημιουργού.

Παρότι ενδέχεται να διατηρούμε αμφιβολίες σχετικά με τις διάφορες προτάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψηφίσαμε υπέρ της ιδέας ενώ επισημάναμε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού, υπεράσπισης της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, επίτευξης αλληλεγγύης και οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια ενδιαφέρουσα ιδέα δεν καθίσταται μια ακόμη πηγή διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. − (SV) Μια βιβλιοθήκη έργων απαλλαγμένων από δικαιώματα δημιουργού είναι μια εξαιρετική ιδέα, υπερβολικά καλή για να παρέμβει η ΕΕ και να τα κάνει θάλασσα. Κατά συνέπεια απέχω από την ψηφοφορία. Καλή ιδέα (+), η ΕΕ θα την καθυστερήσει με την γραφειοκρατία της (-) = αποχή.

 
  
  

Έκθεση Zatloukal (A6-0326/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης πρωτοβουλίας του τσέχου συναδέλφου μου Thomáš Zatloukal σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που συνέταξε ως απάντηση σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ουσιώδεις, όπως και ο στόχος θέσπισης ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για τη διά βίου μάθηση, το οποίο θα διευκολύνει την αναγνώριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων και θα επιτρέπει τη διαφανή μετάβαση από μια εκπαιδευτική κατεύθυνση σε άλλη. Υποστηρίζω επίσης την εισαγωγή μιας νοοτροπίας αξιολόγησης στην εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, με αξιόπιστες μεθόδους μέτρησης.

Η επένδυση στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση έχει καίρια σημασία για την κοινωνική συνοχή και θα δώσει στους ανθρώπους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις διάφορες αλλαγές στη ζωή τους. Στηρίζω όλες τις προτάσεις της έκθεσης αναφορικά με τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή και επαγγελματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής, παρότι σημειώσαμε σε αυτήν αρκετά θετικά στοιχεία, επειδή διαφωνούμε με τη γενική γραμμή επιχειρηματολογίας και με ορισμένες από τις θέσεις που διατυπώνονται σε αυτή, είτε αυτές αφορούν τους στόχους της επιμόρφωσης είτε τα δίδακτρα, παραβλέποντας το γεγονός ότι τα προβλήματα μειονεκτουσών ομάδων δεν μπορούν να επιλύονται απλά και μόνον με την προσφορά οικονομικών κινήτρων όπως αυτά που ανακοινώθηκαν για την Πορτογαλία. Τέτοια μέτρα δεν συνιστούν τρόπο μείωσης της ανισότητας όσον αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ακόμη και αν συμφωνούμε με τα επιχειρήματα του εισηγητή ότι η εκπαίδευση επιδρά στην οικονομική ανάπτυξη «αυξάνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ικανότητα καινοτομίας», και υιοθετούμε την άποψη ότι με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα άτομα και η κοινωνία συνολικά μπορούν να επιτύχουν απόδοση της επένδυσής τους της τάξης του 8% ετησίως, μπορούμε να δούμε τι κινδυνεύουν να χάσουν οι χώρες αν δεν επενδύσουν αποφασιστικά σε επιμόρφωση προσιτή σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 75 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ –ήτοι το 32% του εργατικού δυναμικού– λαμβάνουν ανεπαρκή εκπαίδευση. Το 2010 μόνον το 15% των νέων θέσεων εργασίας θα είναι διαθέσιμο γι’ αυτή την ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Γι’ αυτό και η ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Στην πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου χρειάζεται να υπενθυμίζουμε ότι η εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας.

Η παρούσα έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται με αριθμό θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με αυτά. Επί παραδείγματι, η παράγραφος 12 του σχεδίου έκθεσης προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση «ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στον τομέα των έγκαιρων και στοχευμένων μέτρων, προκειμένου να εντοπιστούν οι πρακτικές που θα αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Το σχέδιο έκθεσης στην παράγραφο 48 αναφέρει: «[Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] «πιστεύει ότι, για να επιλεγούν ορθότερα οι στόχοι της κοινοτικής δράσης, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί διαδικασία βασισμένη σε εκθέσεις που θα υποβάλλονται περιοδικά από τα κράτη μέλη καθώς και σε ανεξάρτητη επαλήθευση, ώστε να αναβαθμιστεί η αποδοτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της ΕΕ με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους μαθητές και στην επίτευξη των σχετικών με την ισότητα στόχων».

Όλα αυτά αποτελούν μια προσπάθεια παρέμβασης σε τομείς αρμοδιότητας οι οποίοι είναι προνόμιο των κρατών μελών. Η αρχή της επικουρικότητας παραμερίζεται ως συνήθως, και η άμιλλα μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπονομεύεται. Κατά συνέπεια ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Zatloukal σχετικά με την αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, στην ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η χαμηλή αποδοτικότητα και ή άνιση πρόσβαση έχουν ως συνέπεια υψηλό λανθάνον κόστος –μειωμένα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος, αυξημένες απαιτήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στήριξη από δημόσιους πόρους, καθώς και το κόστος που συνδέεται με ένα υψηλότερο επίπεδο αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας του Μαρτίου 2000, δινόταν έμφαση στην εκπαίδευση ως το κλειδί για την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει λογικές ιδέες όσον αφορά μεθόδους επαναφοράς αποτελεσματικής διδασκαλίας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα πανεπιστήμια.

Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι η έκκληση που περιέχεται στην έκθεση, με την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταρτίσουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. − (SV) Η έκθεση περιέχει πολλές καλές ιδέες για το πώς θα μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός κλπ., όμως στη συνέχεια τα χαλάει όλα με το να κάνει λόγο για το πώς τα πανεπιστημιακά δίδακτρα μπορούν να χρησιμεύσουν ως οικονομικό κίνητρο! Το χειρότερο όλων είναι η εμμονή στην «αποτελεσματικότητα», την «ανταγωνιστικότητα» και τα «υψηλότερα πρότυπα απόδοσης». Τι απέγινε η δημιουργικότητα, η ικανότητα κριτικής εξέτασης και η ανεξάρτητη σκέψη; Η ΕΕ θέλει να δημιουργεί κομφορμιστές προγραμματισμένους να καταναλώνουν και να παράγουν. Ευτυχώς η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Θα ψηφίσω κατά της έκθεσης.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: RC-B6-0357/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι 129 χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, ο βαθμός στον οποίο η ποινή αυτή χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρότατες ανησυχίες. Μόνο το 2006 εκτελέστηκαν 1591 άνθρωποι× τουλάχιστον 3 861 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα καταδικασμένοι σε θάνατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την καταπολέμηση της θανατικής ποινής. Η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί βασικό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις της ΕΕ με χώρες μη μέλη της ΕΕ στα διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η πολιτική δέσμευση συμβαδίζει με σημαντική οικονομική στήριξη για σχέδια που υλοποιούνται βάσει της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Κατά συνέπεια είναι ακόμη πιο λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής στις 10 Οκτωβρίου, εξ αιτίας της αντίθεσης της πολωνικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι αυτή η στάση που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση, ως μέρος της προεκλογικής στρατηγικής της, θα βλάψει την εικόνα της Πολωνίας στη διεθνή σκηνή και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την προαγωγή ων βασικών αξιών της. Η απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή και η ιδέα για κοινό ψήφισμα, το οποίο η Ένωση θα καταθέσει στην προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, αξίζουν να στηριχθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με τη θανατική ποινή. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη χώρα μου, την Πολωνία, η θανατική ποινή καταργήθηκε προ 19 ετών.

Ωστόσο διαφορετικό πράγμα είναι να αντιτίθεται κανείς στη θανατική ποινή, και εντελώς διαφορετικό να υποστηρίζει κανείς τους φανατικούς υπέρμαχους της κατάργησης της θανατικής ποινής, οι οποίοι στηρίζουν την αντίθεσή τους σε οιαδήποτε τιμωρία των ανθρώπων για τα εγκλήματά τους στην βαθιά πεποίθηση ότι ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Είμαι πεπεισμένος ότι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και πρέπει να λογοδοτούν γι’ αυτές και πρέπει να τιμωρούνται γι’ αυτές, επειδή διαθέτουν ελεύθερη βούληση.

Η πεποίθηση των φονταμενταλιστών υπέρμαχων της κατάργησης της θανατικής ποινής, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν και δεν διαθέτουν ελεύθερη βούληση, και επομένως δεν μπορούν να τιμωρούνται, βασίζεται ουσιαστικά στην περιφρόνηση για την ανθρωπότητα και σε μια εσφαλμένη παρακαταθήκη της Γαλλικής Επανάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η θανατική ποινή παραβιάζει το θεμελιωδέστερο των δικαιωμάτων –το δικαίωμα στη ζωή!

Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι η θανατική ποινή έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Η θανατική ποινή είναι απάνθρωπη, βάρβαρη και εντελώς μη υπερασπίσιμη, και δεν μπορούμε να τη δούμε ως οτιδήποτε άλλο από μια πράξη εκδίκησης. Έτσι ο λόγος για την επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποκήρυξη της θανατικής ποινής ως προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ είναι προφανής.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Βάσει του άρθρου 24(2) του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, η θανατική ποινή δεν θα εφαρμόζεται υπό οιεσδήποτε περιστάσεις.

Όπως συχνά έχουμε πει, συμφωνούμε με την πρωτοβουλία να υποβληθεί στην 62η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών πρόταση ψηφίσματος με την οποία θα ζητείται η έγκριση παγκόσμιου δικαιοστάσιου για τη θανατική ποινή –ένα δικαιοστάσιο το οποίο κατά τα φαινόμενα έχει ήδη τη στήριξη 95 χωρών– ως ένα βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο λαχταρούν την κατάργηση της θανατικής ποινής, ενώ όλο και περισσότερες χώρες θεσπίζουν δικαιοστάσιο κατά της εφαρμογής της ή την καταργούν εντελώς στη εσωτερική έννομη τάξη τους. Όπως έχουμε προηγουμένως επισημάνει, το βήμα αυτό θα συνιστά πρόοδο για τον πολιτισμό που είναι σημαντικό να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Η πρωτοβουλία μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.

Με τον τρόπο αυτό προσθέτουμε τη φωνή μας σε αυτές που ζητούν και αγωνίζονται ακατάπαυστα να τεθεί ένα τέλος στην κουλτούρα της βίας, στον εκχυδαϊσμό του θανάτου, της βίας και του πολέμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως θα συνιστούσε σαφή ένδειξη προόδου για την ανθρωπότητα. Σαφώς διαπράττονται άλλες φρικαλεότητες, ιδιαίτερα από χώρες που θανατώνουν χωρίς καν τη απόδειξη ενοχής, όμως η αποδοχή της θανατικής ποινής αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφική έννοια η οποία θα πρέπει να εξαλειφθεί από τις κοινωνίες μας. Κατά συνέπεια η πρόταση για δικαιοστάσιο για να τεθεί τέλος στη θανατική καταδίκη αξίζει την υποστήριξή μας και τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με αυτό, μια Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής θα μπορούσε να έχει το ως αποτέλεσμα να «προκαλέσει αμηχανία» σε εκείνα τα κράτη που καταφεύγουν σε αυτή και κατά συνέπεια αυτή η πρωτοβουλία θα ήταν επωφελής.

Όσον αφορά την ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Θανατικής Ποινής, θεωρώ ότι αυτό είναι μια προσπάθεια να διοργανωθεί μια ευρωπαϊκή γιορτή για κάτι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη ενώ, όπως γνωρίζουμε, αυτή εγείρει άλλα θέματα σχετικά με τα οποία δεν υπάρχει ομοφωνία. Για το λόγο αυτό αμφιβάλλω για τα προτερήματα αυτής της πρωτοβουλίας.

Τέλος, δεν θα ήθελα αυτό το πνεύμα της ιερότητας της ζωής να επεκταθεί και σε άλλους τομείς και σε άλλα θέματα για τα οποία επίσης θεωρώ ότι η προστασία της ζωής είναι δείγμα πολιτισμού.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος: RC-B6-0362/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής δύναμης στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, προκειμένου να τεθεί τέλος στη βία εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή αυτή και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την εθελούσια επιστροφή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Ήδη, η σύγκρουση του Νταρφούρ υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, όμως, με την ανάπτυξη της μικτής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης τις επόμενες ημέρες, θα μπορούσε να καταστεί αδύνατη η αναχαίτιση της μεταδοτικής εξάπλωσης της βίας στις γειτονικές χώρες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ευρωπαϊκή δύναμη είναι κρίσιμης σημασίας για το συνολικό σχέδιο αποκατάστασης της ασφάλειας και προαγωγής της συμφιλίωσης στην περιοχή. Ωστόσο, θα επιτύχει τους στόχους της μόνον αν όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη «παίξουν το παιχνίδι» της ειρήνευσης. Αυτό απαιτεί την τήρηση τουλάχιστον δύο προϋποθέσεων, στις οποίες επεδίωξα να επιμείνω κατά τη σύνταξη του ψηφίσματος. Πρώτον, η δύναμη πρέπει να είναι απολύτως ουδέτερη και αμερόληπτη. Δεύτερον, η εσωτερική σύνθεσή της πρέπει να είναι ισορροπημένη: η Γαλλία δεν πρέπει να προσπαθήσει να παίξει το ρόλο του μαριονετίστα –και η στάση του Nicolas Sarkozy δεν είναι καθησυχαστική όσον αφορά το σημείο αυτό.

Μαζί με τους άλλους σοσιαλιστές γάλλους βουλευτές του Σώματος, θα επαγρυπνώ ιδιαίτερα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα της Αφρικής και της Ευρώπης έχουν προτεραιότητα στην περιοχή της οποίας την ευθύνη έχει η Γαλλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι μια εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτό που χρειάζεται μια χώρα ή μια διακυβερνητική οργάνωση για να αποστείλει ειρηνευτικές δυνάμεις στις περιοχές σύγκρουσης. Εμείς καταρχήν δεν έχουμε αντιρρήσεις τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν και να αποστείλουν στρατεύματα υπό ειρηνευτική εντολή, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα διεξαχθεί υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών και όχι της ΕΕ.

Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η κατάσταση που επικρατεί στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη φιλοδοξία της ΕΕ να δημιουργήσει στρατιωτική ισχύ σε επίπεδο Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι και πρέπει να παραμείνουν αυστηρά τομείς εθνικής αρμοδιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η επιχείρηση, η οποία σαφώς είναι στρατιωτική ως προς το πεδίο δράσης και διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύει στην παγίωση της επεμβατικής, μιλιταριστικής στρατηγικής αντίληψης της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για ορισμένους, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση θα αποτελέσει πραγματική δοκιμή της αποκαλούμενης «αξιοπιστίας» και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, με άλλα λόγια της στρατιωτικοποίησής της υπό τις εντολές και σύμφωνα με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεών της.

Η πλειοψηφία του ΕΚ εγκρίνει την «εντολή» γι’ αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εκ μέρους της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη «χρήση βίας» – υπό την έννοια του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών– σε περιοχή της Αφρικής. Αυτή είναι επεμβατική ενέργεια που συνεπάγεται στρατιωτική «παρουσία» με νεοαποικιακούς στόχους μια πραγματική πολεμική ενέργεια σε μια περίπλοκη περιοχή όπου διακυβεύονται ισχυρά συμφέροντα, που συνδέονται με τον έλεγχο τεράστιων ενεργειακών πόρων.

Οι πραγματικοί λόγοι πίσω από το μεγάλο αυτό «ενδιαφέρον» για την περιοχή από μέρους των μεγάλων δυνάμεων της ΕΕ, και ιδιαίτερα της Γαλλίας, συνδέονται άμεσα προς τα αποτελέσματα διερευνητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνουν ενδείξεις ύπαρξης τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων.

Κονγκό, Τσαντ και Κεντροαφρικανική Ένωση. Ποια είναι η επόμενη χώρα;

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία των Βρετανών Συντηρητικών υποστηρίζει μια συντονισμένη στρατηγική, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για επίλυση των προβλημάτων του Νταρφούρ και των όμορων περιοχών του ανατολικού Τσαντ και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και της προστασίας των εκτοπισθέντων και των προσφύγων. Ωστόσο, αντιτίθεται καταρχήν στην ίδια την έννοια μιας «επιχείρησης ΕΠΑΑ» και στην περιττή, δαπανηρή και διχαστική προσπάθειας της ΕΕ να αναμειχθεί σε στρατιωτικά θέματα. Συνεπώς, καταψηφίσαμε το ψήφισμα.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος: RC-B6-0363/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την κατάσταση στη Βιρμανία όμως έχω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον επιφυλακτικό χαρακτήρα του. Πρέπει να επαινέσουμε την Ινδία για τη στήριξή της για μεταρρυθμίσεις στη Βιρμανία, και πρέπει να εγκρίνουμε αυστηρά μέτρα εις βάρος της Κίνας, η οποία μπλοκάρει την εντολή των Ηνωμένων να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη στρατιωτική χούντα. Η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές δικτατορικών καθεστώτων.

Λόγω των κυρώσεων που η Ένωση έχει εδώ και πολύ καιρό επιβάλει στη χώρα, η οικονομία της Βιρμανίας τώρα εξαρτάται από την Κίνα. Κατά συνέπεια ζητώ η Ένωση να υλοποιήσει την απειλή επιβολής κυρώσεων εις βάρος της Κίνας, αν η χώρα δεν καταδικάσει τη χούντα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα, δεν πρέπει να διστάσουμε. Την Κίνα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα να έχει καλές εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη και εμείς θέλουμε να επιδεικνύεται σεβασμός για τις αξίες μας. Η προστασία της δημοκρατίας μπορεί να έλθει σε σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα των ευρωπαίων επενδυτών στην Κίνα όμως αυτή θα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Αν θέλουμε δίκαιο εμπόριο, είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στις θέσεις μας και να μην ενδώσουμε.

Λυπάμαι για την αναβλητικότητα των αριστερών βουλευτών όσον αφορά το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, όταν προσπάθησαν να εμποδίσουν την ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος: ωσάν να λυπούνται για το ότι η υποστήριξη της Δυτικής Ευρώπης βοήθησε στην κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη το 1988.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίσαμε πειστικά υπέρ αυτού του ψηφίσματος, όμως η Ευρώπη πρέπει να πράξει περισσότερα. Σας έχω ήδη αποστείλει επιστολή, κύριε Πρόεδρε, ζητώντας σας να προσκαλέσετε αντιπροσωπεία βουδιστών μοναχών στην Ευρώπη, η οποία ενδεχομένως θα συνοδεύεται από τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη, τον Δαλάι Λάμα, αναφορικά με τον οποίο οι αρχές των Βρυξελλών και η βελγική κυβέρνηση έχουν αναισχύντως ακολουθήσει τις εντολές της Κίνας.

Μιλώντας για τις αρχές των Βρυξελλών, είμαι κατάπληκτος, κύριε Πρόεδρε, για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη υπάρξει σαφής αντίδραση από την πλευρά σας που να καταδικάζει τις εσφαλμένες και σκόπιμες ενέργειες των αρχών των Βρυξελλών αναφορικά με ορισμένους βουλευτές του ΕΚ. Ο αγώνας για ελευθερία δεν είναι μόνον ο αγώνας των βουδιστών μοναχών, είναι ο αγώνας αυτών που διαμαρτύρονται δημοκρατικά, όπως επί παραδείγματι κατά του εξισλαμισμού της Ευρώπης! Η σιωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαράδεκτη., όταν βουλευτές του ΕΚ όπως οι Vanhecke, Borghezio και άλλοι διαδήλωσαν για την ελευθερία της Ευρώπης! Ντροπή!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Borghezio, κατ’ εξαίρεση θα σας απαντήσω τώρα. Ενεργήσαμε, και θα ήθελα να πω και πάλι ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση όταν θέλουν σημαντικά πρόσωπα να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας το απαγορεύει αυτό οποιοσδήποτε στον κόσμο. Αυτό το κατέστησε πραγματικά σαφές στους ενδιαφερομένους ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Δαλάι Λάμα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην ψηφοφορία του σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί ελεύθερη πρόσβαση για τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στην εξελισσόμενη κρίση στη Βιρμανία, αντιστρέφοντας την απόφαση αυτής της χώρας να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης σε αυτόν τον απεσταλμένο. Δεν υπάρχει ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στην απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για τους βιρμανούς στρατηγούς και στην απαγόρευση ενός νόμιμου αντιπροσώπου της διεθνούς κοινότητας. Χαιρετίζω τη χθεσινοβραδινή έκκληση της Γαλλίας για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στη Βιρμανία. Ωστόσο, το πάγωμα δεν ισοδυναμεί με αποεπένδυση και οι στοχοθετημένες κυρώσεις που ζητεί το Κοινοβούλιο δεν θα εφαρμοστούν αν δεν απομακρυνθούν τα περιουσιακά στοιχεία και αυτό ισχύει και για γαλλικές εταιρείες όπως η Total και η Elf. Τέλος, δεν ζητούμε μόνο την προστασία των διαδηλωτών, αλλά εκφράζουμε και την αλληλεγγύη μας προς εκείνους. Αν πρόκειται για μια «σαφράν επανάσταση», ελπίζουμε ότι θα είναι ειρηνική και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν συμμετείχα στην ψηφοφορία για τη Βιρμανία, επειδή πιστεύω ότι, παρά τις καλές προθέσεις μας, οι αρχές αυτής της χώρας ουδεμία σημασία δίνουν στο τι ψηφίζουμε.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσω, ότι οι διαδηλώσεις μπόρεσαν να λάβουν χώρα στην Βιρμανία για αρκετές ημέρες χωρίς σημαντικά προβλήματα, ενώ στην πρωτεύουσά μας τις Βρυξέλλες, μια ειρηνική διαδήλωση κατεστάλη βάναυσα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ας κοιτάξουμε προσεκτικότερα τις παραβιάσεις των δικών μας δικαιωμάτων, της δικής μας ελευθερίας να διαδηλώνουμε στην Ευρώπη μας, πριν αρχίσουμε να κοιτάζουμε τα σπίτια των άλλων!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα πρόσφατα γεγονότα στη Βιρμανία παρέχουν απεριόριστη απόδειξη, αν μια τέτοια απόδειξη χρειαζόταν, ότι η δημοκρατία (με όλα όσα αυτή συνεπάγεται, ειδικά την υποκείμενη προϋπόθεσή της, ήτοι την ελευθερία) είναι αυτό που οι λαοί ποθούν. Η ιδέα ότι η δημοκρατία δεν είναι συμβατή με ορισμένους λαούς ή γεωγραφικές περιοχές είναι μέγα ψεύδος το οποίο ακόμη και οι πιο αυτάρεσκοι realpolitik πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν.

Τούτου λεχθέντος, είναι σαφές ότι οι δηλώσεις και μόνο ελάχιστα επισπεύδουν τη νίκη αυτής της αποπειραθείσας δημοκρατικής επανάστασης. Το να αγνοούμε το γεγονός ότι αμφότερες Κίνα και Ρωσία, σε αυτήν όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ακολουθούν εξωτερική πολιτική που είναι πλήρως ασύμβατη με τις αξίες που εμείς οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί μας υποστηρίζουμε, είναι σοβαρό λάθος.

Η επέκταση της δημοκρατίας είναι ουσιώδης για ένα ειρηνικό κόσμο και η στήριξή μας για τα δημοκρατικά κινήματα, από κοινού με τους συμμάχους μας, είναι καθήκον έναντι των αξιών στις οποίες πιστεύουμε.

Τέλος, είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να κατανοούμε την πραγματική γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής, για να μην εκθρέψουμε μια παράλογη παγκόσμια τάξη.

 
  
  

– Έκθεση Lehtinen (A6-0294/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του φινλανδού συναδέλφου μου Lasse Lehtinen σχετικά με τις διασυνοριακές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών.

Είναι πράγματι καιρός να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή μέτρων τα οποία θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά υπηρεσιών έχοντας ένα ενιαίο σύστημα υποχρεώσεων για παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Είναι ουσιώδες όχι μόνον οι καταναλωτές αλλά και οι εταιρείες –και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές διασυνοριακών υπηρεσιών– να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από μια μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και απλότητα, καθώς και από τη μείωση του κόστους.

Στηρίζω την ιδέα, που περιγράφεται στην έκθεση, ότι ουδεμία διάκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι θα πρέπει αμφότεροι να υπόκεινται εξίσου στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής επειδή στην πραγματικότητα αποπειράται, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα όπως «προστασία των καταναλωτών» και «νομική αβεβαιότητα», να δώσει ακόμη μια ώθηση στην ήδη σημαντική απορρύθμιση των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως το τελικό ψήφισμα κατέστησε απολύτως σαφές.

Αν ο στόχος ήταν αυτή η τόσο αναγκαία προστασία των καταναλωτών, τότε θα είχε υπάρξει ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τους λόγους γι’ αυτό το χαμηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και την έννοια αυτής της «νομικής αβεβαιότητας», ιδιαίτερα την απορρύθμιση των αγορών, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, την εργασιακή αβεβαιότητα και τις συνθήκες διαβίωσης εργαζομένων και καταναλωτών. Είναι ακριβώς τα μέτρα αυτά, που εγκρίθηκαν στο όνομα της «ενιαίας αγοράς» και των «κανόνων ανταγωνισμού», που περιόρισαν δικαιώματα και έκαναν δυσκολότερη την πρόσβαση στις βασικότερες υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια, το να διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν και να ενισχυθούν αυτές οι πολιτικές, στο όνομα της προστασίας των καταναλωτών, δεν είναι μόνον αθέμιτο, αλλά και λάθος, ειδικά δε από τη στιγμή που η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να αναδιατυπώσει σε βάθος και να εναρμονίσει τις διάφορες διατάξεις που ισχύουν σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών σημαίνει ρήξη με αυτές τις πολιτικές και προώθηση της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ανύψωση κύρους της εργασίας και του εργατικού δυναμικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lehtinen για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών και υποστηρίζω τις κινήσεις που θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα. Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Παρά ταύτα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών παραμένει χαμηλή και ως εκ τούτου δεν αξιοποιείται πλήρως η εσωτερική αγορά. Η Ομάδα μου εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα ενισχυθεί καλύτερα μέσω του σαφούς καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται επαρκώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. − (SV) Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ασαφής και περίπλοκη, και επιτρέπει περιθώρια ερμηνείας του τρόπου εφαρμογής της στα χέρια ενός Δικαστηρίου που δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Τώρα έχουμε μια έκθεση που λέγει ρητά: όχι νέα νομοθεσία στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό είναι καλό και θα αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ζημιά. Επιπλέον υπάρχει η πρόταση να επιτρέπεται στους καταναλωτές να καταθέτουν συλλογικές διασυνοριακές αγωγές και μια κάποια ρύθμιση της ευθύνης των εταιρειών. Αυτό με οδηγεί στο να ψηφίσω υπέρ, παρά το αίτημα για νέες «πρωτοβουλίες», ήτοι νόμους σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι. Εξάλλου, μπορώ να καταψηφίσω τους νόμους αυτούς όταν έλθουν ενώπιόν μας...

 
  
  

– Έκθεση Buitenweg (A6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε στην ΕΕ να υφίσταται διακρίσεις λόγω της καταγωγής του ή της θρησκείας του.

Οι απόψεις σε ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν ότι οι διακρίσεις είναι συχνό φαινόμενο. Είμαστε εξοικειωμένοι με το παράδειγμα από το παρελθόν των διακρίσεων κατά του σλοβακόφωνου πληθυσμού, και της βαθμιαίας αφομοίωσής του, στην Ουγγαρία από κατεστημένα ευρέος φάσματος πολιτικών αποχρώσεων –φασιστικών, κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και δεξιών– όπου τώρα έχουν απομείνει μόνον 37 000 από τους 500 000 σλοβακόφωνους πολίτες που υπήρχαν τη δεκαετία του 1920.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες που μεταναστεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργούν εθνοτικούς οικισμούς αλλά πρέπει να εντάσσονται πλήρως και να υιοθετούν τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας της χώρας υποδοχής. Ορισμένοι από τους βρετανούς συναδέλφους μου πρόσφατα ανέφεραν μια κατάσταση όπου σε ειρηνική συγκέντρωση στη Βρετανία ορισμένοι πολίτες φορούσαν δημόσια μπλουζάκια με το σύνθημα «όχι Βρετανός αλλά Μουσουλμάνος».

Η μεταφορά μιας οδηγίας της ΕΕ στο δίκαιο των κρατών μελών πρέπει να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, και ορθά ζητείται από τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν την ύπαρξη διατάξεων κατά των διακρίσεων ακόμη και αν ορισμένοι πολίτες δεν γνωρίζουν γι’ αυτές και έχουν περιορισμένη ενημέρωση σε σχέση με αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισέρχεται σε λίαν επικίνδυνη πορεία με αυτήν την έκθεση Buitenweg και κατά συνέπεια, μαζί με την πολιτική Ομάδα μου ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής. Επειδή ο συνδυασμός του δικαιώματος των αποκαλούμενων φορέων ισότητας να ασκούν διώξεις και της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως στο πλαίσιο ένδικων διαφορών και σε άλλα απαγορευμένα πεδία για διακρίσεις κατά την άποψή μας αναμφίβολα θα οδηγήσει σε κυνήγι μαγισσών κατά ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαφορετική ή κριτική άποψη. Επειδή περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Η Ευρώπη θέλει μια νέα ιερά εξέταση κατά οιουδήποτε ο οποίος αρνείται να αποδεχθεί τα δόγματα και την πολυπολιτισμική κοινωνία της. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος ομάδων μειονοτήτων· πρόκειται για νομιμοποίηση μιας προσεκτικά εκπονημένης πολιτικής ορθότητας.

Αν θέλουμε να τα βάλουμε με τις πραγματικές διακρίσεις, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των γυναικών της μουσουλμανικής κοινότητας της Ευρώπης, ή να ασκήσουμε πίεση στην υποψήφια προς ένταξη Τουρκία για τον τρόπο που εφαρμόζει κραυγαλέα διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, όμως, τέτοιες πολιτικές ενέργειες φυσικά δεν έχουν θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ατζέντα του.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι πιστεύω στην ίση μεταχείριση των ατόμων, ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Και πιστεύω στην ισότητα σε αυτό το Σώμα, συνεπώς πιστεύω ότι είναι δικαίωμα όλων να καταθέτουν τροπολογίες που δεν το υποστηρίζουν αυτό. Παρόλα αυτά όμως μου προκαλεί έκπληξη η σειρά των τροπολογιών που υποστήριξαν ορισμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μειονοτήτων και εκπλήσσομαι επίσης που ορισμένοι απείχαν σε αυτές τις ψηφοφορίες.

Και αυτό διότι πιστεύω ότι η θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τον σεβασμό των μειονοτήτων, τον σεβασμό των ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και πιστεύω ότι είναι αυθόρμητη τάση για εμάς η υποστήριξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι Βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν πλήρως την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Ωστόσο, οι Συντηρητικοί απείχαν από την ψηφοφορία για αυτή την έκθεση διότι στοιχεία της έκθεσης ζητούν τη μετατόπιση του βάρους της αποδείξεως από τον κατήγορο στον κατηγορούμενο. Αποτελεί θεμελιώδες μέρος της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου η εφαρμογή της αρχή «αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου». Πιστεύουμε επίσης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εμπλακεί με κανέναν τρόπο στη δικαστική διαδικασία στα κυρίαρχα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld και Christofer Fjellner (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Buitenweg (Α6-0278/2007) σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να καταπολεμούνται όλες οι μορφές διακρίσεων στην κοινωνία και κατά συνέπεια χαιρετίζουμε την επανεξέταση της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας από την Επιτροπή. Η επανεξέταση είναι ένα πολύτιμο μέσο για τον προσδιορισμό του τρόπου επίτευξης βελτιώσεων στην πάλη κατά των διακρίσεων.

Υπερασπιζόμαστε την ισότητα και κατά συνέπεια είμαστε αντίθετοι στα αιτήματα της εισηγήτριας για θετική δράση. Αντιτιθέμεθα σθεναρά στην καταγραφή και συλλογή δεδομένων που στοχεύουν στην κατηγοριοποίηση των ανθρώπων ανάλογα με τη φυλετική ή την εθνοτική τους καταγωγή. Ως υπέρμαχοι των θεμελιωδών αρχών της κοινωνίας του κράτους δικαίου, έχουμε επίσης δισταγμούς σχετικά με το αίτημα της έκθεσης για την εφαρμογή της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης, η οποία διατυπώνει ορισμένες λογικές και ισορροπημένες επισημάνσεις και ενδελεχώς καλύπτει τα βασικά προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Σωστά αναφέρει ότι πολύ λίγοι από τους συμπολίτες μας έχουν σαφή αντίληψη των δικαιωμάτων τους και ζητεί αποτελεσματικότερη ενημέρωση.

Ιδιαίτερα, υποστηρίζω την ιδέα να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Ο ρόλος αυτών των φορέων είναι καίριος, και είναι όντως επιτακτικό να παραμείνουν ανεξάρτητοι.

Η έκθεση διαπιστώνει με ανησυχία το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη παρέλειψαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιό τους, ή τουλάχιστον να τη μεταφέρουν πλήρως.

Όσον αφορά το πιο ευαίσθητο θέμα εδώ, ήτοι τη συλλογή δεδομένων, η έκθεση επισημαίνει με σαφήνεια ότι αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα σέβεται την ιδιωτική ζωή, και αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό μορφών διακρίσεων που υφίστανται οι μειονότητες.

Όταν πρόκειται για μια αρχή τόσο θεμελιώδους σημασίας όπως η ίση μεταχείριση, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με το να μένει απλά στα λόγια, η Ευρώπη δεν μπορεί να αρκείται στο να θεσπίζει ένα ελάχιστο νομοθεσίας, και η Ευρώπη δεν μπορεί να αρκείται στον απλό ρόλο του παρατηρητή. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους σθεναρά ενθάρρυνα το Σώμα στην Ολομέλεια να εγκρίνει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είχαμε ήδη την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε, σε σχέση με το πολυδιαφημισμένο «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» ότι, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, το καίριο ζήτημα που ανακύπτει είναι το ζήτημα της εγγυημένης άσκησης δικαιωμάτων.

Με άλλα λόγια, η διαφύλαξη και η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών –ειδικά όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων που βασίζονται σε φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, με τις οποίες ασχολείται η παρούσα έκθεση– συνεπάγεται τη διασφάλιση ότι υπάρχει καθολική πρόσβαση στα βασικά δικαιώματα, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η τροφή, η εκπαίδευση, η απασχόληση, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων, η δίκαιη αμοιβή, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία, η άθληση, τα πολιτικά δικαιώματα και η συμμετοχή των πολιτών, μεταξύ πολλών άλλων, και πλήρης άσκηση αυτών. Ωστόσο, η έκθεση μόνον ακροθιγώς αναφέρεται στο θέμα αυτό το οποίο, κατά την άποψή μας, είναι κρίσιμης σημασίας.

Είναι σαφώς απαραίτητο ο καθένας να είναι πλήρως ενημερωμένος για τα δικαιώματά του και να έχει τη δυνατότητα να τα διεκδικεί και να του παρέχεται βοήθεια όταν αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται, ειδικά υπό το φως της εγγυημένης ελεύθερης και καθολικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη – μια θεμελιώδη δημόσια υπηρεσία η οποία υποστηρίζει τη δημοκρατία– όμως η ουσιώδης προϋπόθεση είναι ένας σε βάθος κοινωνικός μετασχηματισμός που θα βασίζεται στην επίθεση κατά του καπιταλισμού, τη βασική αιτία της ανισότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση Buitenweg για την ίση μεταχείριση των ατόμων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Οι διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ή ακόμα και λόγω αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικού υποβάθρου ή γενετήσιου προσανατολισμού, εξακολουθούν να αποτελούν συχνό φαινόμενο στην ΕΕ. Τα μεμονωμένα κράτη μέλη και η ΕΕ συνολικά πρέπει να αναλάβουν δράση για την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε μορφής – από την εστίαση σε μεμονωμένα περιστατικά στους δρόμους, μέχρι την κατάργηση του απαρχαιωμένου νόμου περί διαδοχής στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Εγκρίνω την έκθεση της κ. Buitenweg για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.

Ο ρατσισμός βρίσκεται σε αντίθεση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι τρομακτική η διαπίστωση ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων ρατσιστικών επιθέσεων έχει αυξηθεί δραματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η ενημέρωση για τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τις δυνατότητες διεκδίκησης των δικαιωμάτων πρέπει να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ακόμα, υποστηρίζω την έκκληση της εισηγήτριας να μην δίνει η Επιτροπή σημασία μόνο στη σωστή νομική μεταφορά της οδηγίας αλλά να λαμβάνει υπόψη και τα εμπόδια που υπάρχουν στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. − (SV) Ορισμένες φορές ένας βουλευτής βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος όσον αφορά τις επιλογές που οφείλει να κάνει. Η ψηφοφορία επί της παρούσας έκθεσης υπήρξε τυπικό παράδειγμα μιας τέτοιας κατάστασης. Αφενός, είχαμε μια έκθεση η οποία ασχολείται με τη θέσπιση νομοθεσίας μεγάλα τμήματα της οποίας τα βρίσκω ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα× αφετέρου, τροπολογίες από την πολιτική Ομάδα ITS οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποκαθιστούσαν τις αδυναμίες της έκθεσης αλλά πρότειναν την εισαγωγή νέων, ακόμη και χειρότερων, επιχειρημάτων. Δεν είναι δυνατό να ψηφίσω υπέρ των συνεισφορών της πολιτικής Ομάδας ITS. Κατά συνέπεια αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο στην Ευρώπη και είναι ένα πρόβλημα που είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό από κοινού σε διακυβερνητικό επίπεδο. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, ασχολούμαστε με μια νομοθεσία η οποία έχει ευρύτατη εμβέλεια και βασίζεται σε αρχή δικαίου η οποία είναι αρκετά ξένη προς τις αντιλήψεις μας. Η θετική δράση από μόνη της είναι μια αμφίβολη μέθοδος, όμως η καταγραφή της φυλής ενός προσώπου –προϋπόθεση για τη διασφάλιση ότι μια τέτοια δράση μπορεί να λειτουργήσει– είναι απαράδεκτη, τόσο από ηθικής άποψης όσο και από την άποψη της διασφάλισης της προσωπικής ακεραιότητας Εξίσου υπάρχουν ισχυροί λόγοι για επιφυλάξεις σχετικά με την αντιστροφή του βάρους αποδείξεως. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το σύστημα δικαίου μας, το οποίο βασίζεται στην αρχή ότι κάποιος είναι αθώος έως ότου αποδειχθεί η ενοχή του, όσο επαινετή και αν υπήρξε η αρχική πρόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Buitenweg σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.

Η κ. Buitenweg συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση. Παρά την πρόοδο στη μεταφορά των οδηγιών κατά των διακρίσεων στο εθνικό δίκαιο, δεν υπήρξε ακόμη μείωση του αριθμού θυμάτων φυλετικών ή εθνοτικών διακρίσεων.

Το να καταστήσουμε ευχερέστερο για κάποιον να διεκδικήσει τα δικαιώματά του μέσω της δικαστικής οδού και βοήθειας στη δικαστική διαδικασία είναι σημαντικά θέματα, στα οποία η εισηγήτρια αναφέρεται.

Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε την ενημέρωση για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ ευρέως διαθέσιμα, δεδομένου ότι τα δικαιώματα ελάχιστα χρησιμεύουν αν οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν πώς να επωφεληθούν από αυτά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στο χώρο εργασίας, οι εργοδότες στην Πολωνία έχουν υποχρεωθεί να ενημερώνουν το προσωπικό τους σχετικά με των νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών, τόσο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι κάθε άτομο στην Ευρώπη γνωρίζει τα δικαιώματά του.

 
  
  

– Έκθεση Kauppi (A6-0290/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα την έκθεση Kauppi για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην ΕΕ. Η Ευρώπη ηγήθηκε της προσπάθειας για την επίτευξη τεράστιας προόδου όσον αφορά την ισότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

Ένας συγκεκριμένος τομέας προόδου είναι οι δημόσιες υπηρεσίες προστασίας, ειδικά οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην εκλογική μου περιφέρεια, παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες από την Ένωση Πυροσβεστών και το κοινό, αυτή η πρόοδος κινδυνεύει να χαθεί καθώς το συμβούλιο της κομητείας που ελέγχεται από τους Φιλελευθέρους απειλεί να περικόψει 700 000 στερλίνες από τον προϋπολογισμό, θέτοντας τέλος στην 24ωρη πυροσβεστική κάλυψη στους δύο εναπομείναντες πυροσβεστικούς σταθμούς στο Camborne και στο Falmouth, ενώ οι ίδιοι εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους επιδόματα 1 εκατομμυρίου στερλινών ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαίρομαι για το γεγονός ότι τέσσερις από τις πέντε προτάσεις που παρουσίασα εξ ονόματος της Ομάδας μας για ψήφιση στην ολομέλεια, και οι οποίες αποτελούσαν τμήμα της γνωμοδότησής μου που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, έχουν εγκριθεί.

Εφιστώ την προσοχή στα υψηλά επίπεδα φτώχειας και απομόνωσης που πλήττουν τις γυναίκες σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων για εγγύηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, η οποία πρέπει να είναι κεντρικός στόχος σε όλα τα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των άλλων οικείων κοινοτικών πολιτικών.

Ήταν επίσης σημαντικό να δούμε να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, διασφαλίζοντάς τους ευχερέστερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, νέες δομές μέσων ενημέρωσης, αποτελεσματικές και κατάλληλες τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, και υποδομές και διευκολύνσεις για παιδιά και οικογένειες, ιδιαίτερα τοπικούς παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και αγορές.

Επιπλέον, η επιμονή στην ισότητα για τις γυναίκες στη γεωργία, και η πρόσκληση στη EUROSTAT να περιλαμβάνει αυτές τις κατηγορίες στις στατιστικές της, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη προβολή στην εργασία που κάνουν οι γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδες δημοκρατικό θέμα το οποίο πρέπει να αναχθεί σε θέμα προτεραιότητας σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η έκθεση περιέχει πολλές προτάσεις για το πώς πρέπει να επιτευχθεί η ισότητα, ορισμένες εξ αυτών εστιάζουν σε μέτρα πολιτικής απασχόλησης, στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και σε προγράμματα κατάρτισης διαφόρων ειδών. Ωστόσο, με σαφήνεια προκύπτει ότι ως συνήθως, είναι θέμα αύξησης των οικονομικών πόρων της Ένωσης και της εξουσίας της και διεξαγωγής δαπανηρών ενημερωτικών εκστρατειών υπό την αιγίδα της Ένωσης. Τα όργανα της ΕΕ δεν είναι τα κατάλληλα όργανα για θέματα τέτοιου είδους. Η εναρμόνιση συχνά οδηγεί σε βήματα προς τα πίσω για τις χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο, δεδομένου ότι η βάση εκκίνησης ποικίλλει παρά πολύ από χώρα σε χώρα.

Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να είναι στόχος για όλα τα κράτη μέλη, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο. Επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης αυτής, επειδή η πρόθεση είναι να επεκταθούν οι εξουσίες της ΕΕ εις βάρος των κυρίαρχων κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), − γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της ισότητας αντρών και γυναικών.

Μολονότι η Επιτροπή επιδιώκει την ισότητα αντρών και γυναικών, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και μέτρα διότι μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται γνήσια πρόοδος ως προς την υλοποίηση της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία».

Ζητώ μισθούς και συντάξεις ανεξάρτητους από το φύλο και την προώθηση της γονικής άδειας για τους άνδρες και της άδειας πατρότητας. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που δημιουργείται από τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. λόγω μητρότητας ή φροντίδας προσώπων που χρειάζονται περίθαλψη).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Kauppi σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην έκθεσή της η κ. Kauppi ζητεί από τα κράτη μέλη να παλέψουν κατά της ανισότητας στην απασχόληση γυναικών και ανδρών.

Η ανισότητα είναι εμφανέστερη στον τομέα της απασχόλησης. Η μέση διαφορά στους μισθούς γυναικών και ανδρών στην ΕΕ ανέρχεται στο 15%, και σε ορισμένες χώρες η διαφορά ανέρχεται έως και στο 30%. Ποσοστό 32% των γυναικών εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε σύγκριση με το 7% των ανδρών.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των γυναικών που είναι μετανάστριες και των γυναικών που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, των ηλικιωμένων γυναικών και των μόνων μητέρων, οι οποίες περιθωριοποιούνται και υφίστανται διακρίσεις σε πολλούς τομείς της ζωής.

Πρέπει να παλέψουμε κατά των στερεοτύπων του φύλου, τα οποία συναντούμε στην εργασία, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης. Θα ήταν επίσης καλό να καταρτιστούν ενημερωτικές εκστρατείες, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν οι ίδιες να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Kauppi επειδή επισήμως ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει αναλύσεις κατά φύλο και να εξετάσει τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στη ζωή των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών συστημάτων.

Έχοντας υπάρξει εισηγήτρια το 1997 για την κατάσταση των συμμετεχουσών συζύγων των αυτοαπασχολούμενων, σε μικρές επιχειρήσεις και στη γεωργία, θα επεσήμαινα ότι 10 ακριβώς χρόνια μετά περιμένουμε ακόμη προτάσεις από την Επιτροπή για την ενίσχυση της οδηγίες του 1986 και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για να αναγνωριστεί το καθεστώς των συμμετεχουσών συζύγων –αυτών των δεκάδες εκατομμυρίων εργαζομένων οι οποίες στατιστικά είναι αόρατες, και πολλές εξ αυτών δεν διαθέτουν κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης για ασθένεια, αναπηρία, ή γήρας, ειδικά σε περίπτωση διαζυγίου.

Ελπίζω η Επιτροπή τελικά να πράξει το καθήκον της στο θέμα αυτό και ότι θα παρακολουθήσει το παρόν ψήφισμα στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω αυτή την έκθεση, η οποία προτείνει πολιτικές για την ισότητα των φύλων ως αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση της σαφούς διάστασης του φύλου της δημογραφικής πρόκλησης της Ευρώπης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου