Index 
Debates
PDF 947k
Thursday, 27 September 2007 - Strasbourg OJ edition
1. Opening of the sitting
 2. Documents received: see Minutes
 3. Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (debate)
 4. Equality between women and men in the EU (debate)
 5. Welcome
 6. Need for a comprehensive strategy to control cancer (written declaration): see Minutes
 7. Request for waiver of parliamentary immunity: see Minutes
 8. Agenda: see Minutes
 9. Voting time
  9.1. i2010: Digital libraries (vote)
  9.2. Efficiency and equity in European education and training systems (vote)
  9.3. Implementation of the Council decision concerning the moratorium against the death penalty (vote)
  9.4. ESPD operation in eastern Chad and the north of Central African Republic (vote)
  9.5. Situation in Burma (vote)
  9.6. Obligations of cross-border service providers (vote)
  9.7. Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (vote)
  9.8. Equality between women and men in the EU (vote)
 10. Membership of committees and delegations: see Minutes
 11. Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes
 12. Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes
 13. Communication of Council common positions: see Minutes
 14. Explanations of vote
 15. Corrections to votes and voting intentions: see Minutes
 16. Decisions concerning certain documents: see Minutes
 17. Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
 18. Dates for next sittings: see Minutes
 19. Adjournment of the session
 ANNEX (Written answers)


  

PRZEWODNICZY: PAN MAREK SIWIEC
Wiceprzewodniczący

 
1. Opening of the sitting
  

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.00)

 

2. Documents received: see Minutes

3. Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (debate)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Katalijnę Marię Buitenweg w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie stosowania dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2007/2094(INI)) (A6-0278/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Rapporteur. – Voorzitter, ik wil graag beginnen met het bedanken van de vele collega's die aan dit document hebben bijgedragen. Zeven jaar geleden was ik co-rapporteur voor de richtlijn waarvan we nu de evaluatie bespreken. Al die tijd hebben we Parlements-breed opgetrokken, wel op een paar andersdenkenden na die, zoals u straks zult zien, amendementen hebben ingediend. We hebben veel en soms ook heftig gediscussieerd, zoals bijvoorbeeld over het delen van de bewijslast, maar het gezamenlijke doel hebben we gelukkig nooit uit het oog verloren en ik hoop dan ook dat u dit verslag zult zien als een gezamenlijk project.

In 2000 stemden wij in ruime meerderheid voor de richtlijn die met recht revolutionair genoemd kan worden. Europa-breed werd discriminatie verboden zowel op de arbeidsmarkt, als bij sociale zekerheid, en het huren van huizen en werd gelijke behandeling verplicht. Ik was en ik ben er buitengewoon trots op. Het was goed werk van de Commissie, van de Raad en van het Europees Parlement. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de werkelijkheid ook radicaal veranderd is. Er vindt nog steeds veel discriminatie plaats.

De laatste jaren zijn de uitingen van discriminatie en racisme zelfs toegenomen, zowel in aantal als in ernst. De werkloosheid onder migranten is in de meeste landen beduidend hoger dan onder de rest van de beroepsbevolking. Er is meer racistisch geweld. Wetgeving is heel belangrijk bij het tegengaan van discriminatie, want het werkt ook normerend. Het geeft aan waar de Europese Unie voor staat en hoe we met elkaar om willen gaan en wat niet getolereerd kan worden. Wetgeving geeft mensen ook instrumenten om verhaal te halen tegen discriminatie.

De Europese Commissie is nu heel druk bezig om te kijken of de lidstaten de Europese afspraken goed in nationale wetgeving hebben omgezet. Ik heb daar deze week ook met commissaris Špidla over gesproken en ik zie dat de Commissie van goede wil is en in goed overleg met de lidstaten de wetgeving geïmplementeerd wil krijgen. Daar wil ik de Commissie echt mee complimenteren.

Maar ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er wel wat peper bij mag, wel wat daadkracht. Deze wetten hadden in 2004 geïmplementeerd moeten zijn. Er wordt geschermd met gevoeligheden en moeilijke details, maar deze Commissie heeft bij haar aantreden gezegd dat antidiscriminatiebeleid de kern van haar beleid zou zijn en u bent al over de helft van uw mandaat. Ik respecteer absoluut wat u tot nu toe heeft gedaan, maar ik hoop dat u de lidstaten iets meer op de huid gaat zitten. Dat is broodnodig.

Minder dan de helft van de landen heeft de richtlijn volledig geïmplementeerd. Zo is in veel landen de definitie van directe en indirecte discriminatie, van intimidatie en van bewijslast, niet goed omgezet. Er zijn ook een aantal lidstaten waar discriminatie op de arbeidsmarkt weliswaar is verboden, maar die het net een stapje te ver vonden gaan om ook discriminatie te verbieden bij het aanbieden van goederen en diensten. Toch zijn juist daar veel problemen.

Neem bijvoorbeeld het onderwijs. Volgens het nieuwe EU-Agentschap voor de grondrechten komt het voor dat kinderen uit Roma-gezinnen ten onrechte op scholen voor geestelijk gehandicapte kinderen worden geplaatst. Of kijk naar huisvesting; er worden regelmatig appartementen aangeprezen met de opmerking dat het appartementengebouw vreemdelingenvrij is. Dat kan niet geaccepteerd worden.

Het verbod op discriminatie, ook buiten de arbeidsmarkt, moet onmiddellijk van kracht worden. Voorzitter, een wet is alleen doeltreffend, als de burgers hun rechten kennen, maar volgens Eurobarometer denkt slechts 35% van de ondervraagden dat er in hun land antidiscriminatiewetgeving bestaat. Zelfs een lager percentage dan dat zegt te weten wat het moet doen als het slachtoffer is geworden van discriminatie. Hoe gaat de Commissie garanderen dat de wet een realiteit wordt in de levens van mensen? Het informeren van mensen staat als verplichting in de richtlijn opgenomen, maar hoe gaat de Commissie daar handen en voeten aan geven?

Voorzitter, ook als mensen wél weten dat er een wet is, kan het pad nog vol kuilen blijken, want soms worden problematische eisen gesteld. Zo is in sommige landen de periode voor het indienen van een klacht wel heel erg kort, bijvoorbeeld slechts 30 dagen. De rest van de procedure kan daarentegen soms weer absurd lang duren en buitengewoon ingewikkeld zijn. Inbreuk op antidiscriminatiebeleid moet worden aangepakt via doeltreffende, evenredige en ontmoedigende strafmaatregelen. Dat staat allemaal braaf in die richtlijn; daar waren we het over eens. Maar toch beschikken maar heel weinig landen over adequate strafmaatregelen.

Misschien tijd voor een positieve noot. Het goede is dat in vrijwel alle landen inmiddels instanties voor gelijke behandeling zijn. Dat is een belangrijk iets en in veel landen gaat het niet alleen over raciale discriminatie, maar gaat het ook over bredere gronden. Ik juich dat toe. Maar helaas beschikken niet alle instanties dan ook weer over de financiën om hun taken uit te voeren en ik verzoek de Commissie dan ook om dit punt mee te wegen bij de evaluatie van de uitvoering van de antidiscriminatiewetgeving; kan de Commissie daarop reageren?

Voorzitter, om af te ronden: ik ben trots op de wetgeving. Er is vooruitgang met het implementeren in de nationale wetten, maar het is nog niet voldoende. Veel landen hebben het nog niet volledig gedaan. Maar zelfs als ze dat wel helemaal qua letter hebben gedaan, dan nog moeten we zorgen dat mensen ook geïnformeerd zijn over hun rechten, want als mensen niet weten welke rechten ze hebben, zullen ze uiteindelijk ook nooit verhaal kunnen halen en juist dat is buitengewoon belangrijk bij het bestrijden van discriminatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, honorables parlementaires, la Commission salue ce rapport sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

La Commission prend note des préoccupations exprimées par le Parlement concernant divers aspects et souhaite attirer votre attention sur les points suivants. Pour ce qui est du contrôle de la mise en œuvre de la directive par les États membres, la Commission a ouvert, à la fin du mois de juin dernier, des procédures d'infraction à l'encontre de quatorze États membres, qui n'avaient pas transposé correctement la directive en droit national. Je me dois de préciser qu'un certain nombre d'États ont déjà modifié leur législation pour répondre aux préoccupations de la Commission, ou indiqué qu'ils étaient disposés à le faire.

S'agissant des informations détaillées sur la transposition de la directive dans les États membres, comme nous l'avons indiqué dans notre communication de 2005 sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous, nous publions, chaque année, le rapport complet du groupe d'experts juridiques, et les différents rapports nationaux sont disponibles en ligne.

Mme Buitenweg indique, à juste titre, que les organismes chargés de l'égalité jouent un rôle-clé dans la lutte contre la discrimination. C'est d'ailleurs pourquoi nous finançons le réseau EQUINET qui regroupe les organismes des États membres aux fins de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

Comme l'indique le rapport, la collecte de données est un sujet sensible. Toutefois, sans elle, il est impossible d'évaluer l'ampleur des discriminations et de savoir si les mesures prises sont efficaces. Étant donné qu'une grande partie des informations collectées peuvent être des données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique de la personne, voire ses convictions religieuses ou sa vie sexuelle, elles doivent être traitées dans le respect des dispositions applicables de la directive 95/46/CE relative à la protection des données.

D'une manière générale, cette directive interdit le traitement des données sensibles à caractère personnel. Cependant, elle prévoit certaines dérogations à cette règle, notamment dans le cas où la personne concernée a donné son consentement explicite ou lorsque – je cite – le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques en matière de travail.

En outre, sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations. Il incombe donc aux États membres de décider s'il convient ou non de collecter des données relatives à l'origine ethnique afin de produire des statistiques pour lutter contre la discrimination, pour autant que les garanties requises par la directive sur la protection des données soient mises en place.

L'enquête Eurobaromètre sur la discrimination dans l'Union européenne a montré que, dans l'ensemble, de nombreux citoyens européens étaient disposés à fournir anonymement des informations à caractère personnel dans le cadre d'un recensement pour lutter contre la discrimination. Trois citoyens de l'Union européenne sur quatre seraient prêts à communiquer des informations personnelles relatives à leur origine ethnique et à leur religion ou leurs convictions.

Ce type d'informations est particulièrement important dans le contexte de l'action positive qui vise à remédier à des discriminations et à des désavantages profondément enracinés. En février dernier, la Commission européenne a publié un guide européen relatif aux données en matière d'égalité, destiné à aider les États membres à améliorer la collecte de données.

La même enquête Eurobaromètre de janvier 2007 a révélé que les citoyens n'avaient pas le sentiment de connaître suffisamment leurs droits en tant que victimes de discrimination. Bien que le niveau de connaissances varie considérablement entre, par exemple, la Finlande, où 65% des personnes interrogées affirment connaître leurs droits, et l'Autriche, où seulement 17% des répondants sont de cet avis, le taux moyen, qui est de 32% seulement, montre clairement, comme vous l'avez d'ailleurs très bien souligné, que les activités de sensibilisation restent plus que jamais nécessaires.

Je suis persuadé que nos activités actuelles, renforcées par l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous en 2007, avec quelque 430 actions au niveau des États membres, et la campagne pour la diversité contre les discriminations contribueront à combler ce manque de connaissances.

Je tiens à indiquer en particulier que nous finançons des programmes de formation à l'intention des ONG, des syndicats, des avocats et des entreprises.

La Commission est fermement décidée à utiliser tous les instruments disponibles pour améliorer la situation des Rom dans l'Union européenne. Il s'agit notamment de veiller à l'application de la directive 2000/43/CE, de se servir des fonds structurels communautaires, en particulier du Fonds social européen, et de sensibiliser tant les Rom que le grand public à leurs droits et obligations.

Un groupe consultatif d'experts de haut niveau sur l'intégration sociale et professionnelle des minorités ethniques, y compris des Rom, présentera son rapport et un ensemble de recommandations au début du mois de décembre. Ce groupe a pour objectif d'identifier les obstacles à l'intégration et de mettre en avant les bonnes pratiques appliquées par les pouvoirs publics et les entreprises.

Dans ce contexte, nous nous félicitons de l'intérêt du Parlement européen pour la question des discriminations multiples et je suis évidemment impatient de connaître, à la fin de cette année, les résultats d'une étude qui est réalisée pour la Commission. Il est clair qu'à elle seule, la non-discrimination n'est pas suffisante pour offrir des chances égales à certains groupes, qui sont plus désavantagés que d'autres sur le plan social: la Commission a donc commandé une analyse approfondie des bonnes pratiques appliquées dans les États membres, surtout dans le contexte de la politique d'emploi.

La Commission estime aussi qu'il est très important que les États membres appliquent correctement le cadre juridique, mais il est évident que la législation à elle seule ne suffit pas. Nous souhaitons la compléter par la recherche, la sensibilisation, la formation et l'échange de bonnes pratiques, de manière à prévenir la discrimination et, lorsque ce n'est pas possible, à offrir une réparation adéquate aux victimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite remercier Mme Buitenweg pour le travail de qualité qu'elle a effectué. Ce rapport dresse des constats justes et équilibrés. Les problèmes les plus importants concernant l'application de la directive sont mentionnés de façon exhaustive.

Il est vrai que très peu de nos concitoyens ont une connaissance claire de leurs droits dans le cas où ils seraient victimes de discriminations. À ce titre, il paraît tout à fait nécessaire d'assurer une meilleure diffusion de l'information auprès de nos concitoyens, en particulier cette année, Année européenne de l'égalité des chances. Je soutiens en particulier l'idée d'accorder des ressources suffisantes à des organismes chargés de l'égalité. Ils jouent un rôle déterminant dans ce domaine et ils doivent, comme le précise à juste titre le rapport, impérativement rester indépendants.

Mais le constat le plus inquiétant est certainement la non-transposition, ou la transposition incomplète, de la directive dans certains États membres. Nous devons absolument nous mobiliser pour que tous les États membres se dotent des dispositions législatives nécessaires pour que chacun, quel que soit l'État où il réside, puisse bénéficier d'une protection indispensable.

S'agissant du point de vue le plus sensible, la collecte des données, le rapport prend soin de préciser qu'elle doit se faire dans le respect de la vie privée et dans le seul but de détecter les discriminations dont les minorités peuvent être victimes. Il ne s'agit en aucun cas de dévier dangereusement vers le profilage ethnique, mais il s'agit d'avoir enfin des données qui permettront de mesurer l'importance de ce phénomène et d'y apporter des solutions appropriées.

Quand il s'agit d'un principe aussi fondamental que celui de l'égalité de traitement, l'Europe ne peut se contenter de mots, l'Europe ne peut se contenter d'une législation a minima, l'Europe ne peut se contenter d'observer. Nous devons être attentifs. Mais nous aussi, nous devons agir, aller de l'avant, faire en sorte que l'Europe soit exemplaire en la matière: plus elle le sera, plus elle sera irréprochable.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à remercier Mme Buitenweg pour son excellent travail. Nous soutenons entièrement son rapport. En effet, les données récentes montrent, malheureusement, que la discrimination reste un problème d'actualité important dans un grand nombre d'États européens.

Le premier rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, d'août 2007, montre ainsi que les crimes racistes sont en augmentation dans au moins huit pays de l'Union. Ceci est d'autant plus inquiétant que l'Union européenne dispose d'une législation très avancée contre les discriminations. Celle-ci est cependant mal transposée et incomplètement mise en œuvre par les États membres, je suis bien d'accord. Les citoyens européens sont mal informés et savent, ne savent pas surtout, qu'ils ont la possibilité d'avoir recours à cette législation pour faire respecter leurs droits lorsqu'ils sont victimes de discriminations.

En tant que rapporteur de l'Année européenne sur l'égalité des chances pour tous et sur la décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, je pense qu'un effort supplémentaire doit être mené par les États membres pour assurer la bonne application de la législation européenne. Il est également nécessaire de faire connaître largement nos textes afin que les citoyens européens se les approprient.

Par ailleurs, le réel progrès de cette directive sur l'égalité de traitement est, en effet, le renversement de la charge de la preuve. Nous devons donc insister pour que des instruments concrets soient mis en place afin de garantir ce progrès dans tous les États européens.

Enfin, je pense qu'il est nécessaire de renforcer le cadre légal européen de lutte contre les discriminations par l'adoption d'une directive horizontale qui couvre l'ensemble des discriminations inscrites à l'article 13 du traité et, d'ailleurs, je souhaite à ce titre demander à la Commission quel est l'état d'avancement de cette étude de faisabilité d'une telle directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, wij hier in het Europees Parlement maken wetten, maar met wetten alleen kunnen we racisme en xenofobie niet uitbannen. Uitspraken van politici en andere opinion leaders dragen bij tot een klimaat van haat en onverdraagzaamheid, waarbinnen discriminatie gewoon wordt gevonden en zo blijft de wet een dode letter.

Ik zou eigenlijk willen dat de Europese Commissie de discriminatie in Europa net zo voortvarend aan de kaak stelt als inbreuken op bijvoorbeeld marktregels. We moeten menselijk kapitaal in Europa net zo goed beschermen als geldelijk kapitaal. Als we Bill Gates kunnen aanpakken, kunnen we zeker bedrijven en overheden aanpakken die discrimineren. We weten dat 14 regeringen op punten nog steeds niet voldoen aan de richtlijn gelijke behandeling, maar de Commissie lijkt weinig haast te maken met het handhaven van de regels en geeft de landen veel te veel tijd om aan de regels te voldoen. Die wet had al jaren geleden geïmplementeerd moeten zijn; daar zou Bill Gates niet mee weg komen.

In de strijd tegen terrorisme en misdaad mogen we onze grenzen ook niet verleggen. Sommige maatregelen treffen exclusief bepaalde groeperingen en lijken discriminatie te legitimeren. Denk bijvoorbeeld aan stop and search praktijken, profiling methods enz., enz. Ook maatregelen voor integratie zijn soms discriminerend en ik constateer met tevredenheid dat bijvoorbeeld de vorige regering in mijn land maatregelen wilde invoeren voor integratie die vervolgens door de rechter zijn verboden, omdat ze inderdaad discriminerend waren.

Tussen de amendementen viel mij één amendement op, namelijk amendement 4, waarin staat dat bescherming van minderheden en het naleven van antidiscriminatiewetgeving een nationale kwestie is. Als er één ding nu niet nationaal is, dan is het wel onze gemeenschappelijke Europese waarden en het is dus bij uitstek de bevoegdheid van Europa om toe te zien op gelijke behandeling van élke burger van Europa, want dat is het doel van de Europese integratie en de markt is daarbij overigens alleen maar een middel.

Tenslotte, vrijheid van religie is ook een groot goed én fundamenteel recht, maar mag niet worden misbruikt om discriminatie op basis van etniciteit goed te praten. Zo mag bijvoorbeeld een katholieke school niet onder het mom van godsdienstvrijheid kindertjes van een bepaalde etniciteit weigeren, omdat ze eigenlijk liever een witte school houden. Andersom is ook kritiek op de islam niet automatisch racisme.

Tenslotte, Voorzitter, de wetten zijn belangrijk en het is ontzettend goed dat we deze wet hebben, maar we zijn er met z'n allen bij om ervoor te zorgen dat het klimaat zodanig blijft dat discriminatie niet meer voorkomt.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio ringraziare la collega per il lavoro svolto. Come relatrice al Parlamento europeo sui diritti dei minori, io vorrei innanzitutto sottolineare una parte importante di questa relazione e cioè, quella relativa ai bambini rom. Vorrei infatti richiamare l'attenzione dei presenti sul fatto che a fare le spese più gravi della discriminazione e dell'esclusione sociale, sono proprio i minori.

In Europa ci sono molti, troppo bambini di strada, spesso di origini rom, ai quali è negato un futuro perché non hanno una formazione scolastica adeguata, in molti casi sono del tutto analfabeti. Questi bambini non ricevono cure mediche adeguate, né le necessarie vaccinazioni. Sono, quindi, bambini che non hanno un futuro, perché hanno un'infanzia negata, perché spesso sono costretti all'accattonaggio, a raccogliere l'elemosina, quasi sempre durante l'orario scolastico, o sono destinati al lavoro nero.

Così come è scritto anche nella relazione, occorre impegnare gli Stati membri nella realizzazione di politiche positive contro la discriminazione. In questo specifico caso, politiche che garantiscano il diritto allo studio ai bambini e che impegnino le famiglie degli stessi bambini rom al rispetto dell'obbligo scolastico. Occorre inoltre organizzare adeguate campagne rivolte ai cittadini per incoraggiarli a collaborare con le istituzioni, per evitare che a danno dei minori si consumino episodi di discriminazione, di sfruttamento e di esclusione sociale.

Concludo anch'io dicendo che è inaccettabile che ancora troppi Stati membri, e tra questi purtroppo il mio paese l'Italia, non hanno trasposto adeguatamente le disposizioni della direttiva nelle legislazioni nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to thank Ms Buitenweg for this report, which draws attention to one of the more serious issues in Europe’s problem of racial and ethnic discrimination.

Commissioner, in my opinion the Commission should be more active in order to promote transposition of the Racial Equality Directive. Each day brings us a lot of cases where correct transposition is necessary to protect victims. I would also like to mention that some practices related to linguistic policy may be considered as indirect discrimination under the Directive. For example, in my country, Latvia, as well as in neighbouring Estonia, states which have a high proportion of ethnic minorities, there are disproportionate language criteria for employment, as well as requirements to use only one language in communication with authorities. I believe that if such practices lead to under-representation of racial and ethnic minorities in different areas of social life, Member States have a duty to develop policies aiming at ensuring equal access and avoiding discrimination.

There is another matter of concern. Sometimes different treatment on the grounds of nationality may be considered as indirect ethnic discrimination. It happens when policy concerning citizenship is aimed at excluding those of minority backgrounds – Roma or Russians, for example.

I hope that the European courts, as well as the Inter-American Court of Human Rights, which stated that there should not be racial or ethnic discrimination on access to nationality, will not be less progressive and will monitor carefully the impact of policy concerning nationality on persons belonging to different ethnic groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi la direttiva antidiscriminazione è una direttiva molto buona e di alto valore etico, ma in Europa diversi paesi non solo stanno facendo poco o nulla per recepire la direttiva e i suoi contenuti nella propria legislazione, ma di fatto gli abusi razziali o etnici sono all'ordine del giorno. L'Italia, ad esempio, è sotto procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea per non aver recepito la suddetta direttiva.

In particolare, l'Unione europea contesta all'Italia il non recepimento nella legislazione nazionale del concetto di molestia su base razziale, l'assenza di una legge che prevede il rovesciamento dell'onere della prova e la mancanza di norme precise sulla protezione contro gli abusi razziali o etnici. Lo scorso dicembre nel comune di Opera, vicino a Milano, un gruppo di cittadini guidati dai dirigenti della Lega di Alleanza nazionale hanno letteralmente cacciato e bruciato le tende con dentro una trentina di minorenni rom. A Pavia decine di rom sono stati scacciati al grido "camere a gas". Alla periferia di Roma, solo qualche giorno fa, 40 incappucciati armati di bastoni, coltelli e bottiglie incendiarie hanno assaltato nella notte un campo rom di Ponte Mammolo.

In Italia, quasi ogni giorno, uno o più campi nomadi vengono sgomberati dalle amministrazioni comunali senza garantire ai rom i più elementari diritti. E' questa la protezione sociale particolare richiesta dalla relazione, soprattutto in seguito all'allargamento nei confronti dei rom? Mi associo nel sottolineare che le sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ricordo inoltre che il 25 aprile abbiamo approvato ….

(Il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke, namens de ITS-Fractie. – Voorzitter, ik vrees dat mijn mening over dit verslag wel een beetje afwijkt van al hetgeen ik reeds in deze zaal heb gehoord, want ik beschouw dit verslag als een merkwaardig verslag, in elk geval merkwaardig voor een instelling die zichzelf democratisch noemt, omdat hier op basis van een hoogst betwistbare richtlijn aanbevelingen worden gedaan die in mijn ogen indruisen tegen fundamentele rechten en vrijheden en die op een aantal punten botsen met fundamentele beginselen van de rechtsstaat.

De waarheid is dat échte discriminatie van minderheidsgroepen in Europa of écht racisme - en gelukkig maar - zeer marginale fenomenen zijn die reeds adequaat en terecht worden bestreden. Waar we in dit verslag mee te maken hebben, is echter iets heel anders. Het gaat hier in werkelijkheid over de zoveelste poging om muilkorfreglementen in te voeren om de vrije meningsuiting nog verder op de helling te zetten, om een klimaat van echte progressieve meningsterreur te scheppen, waarbij uiteindelijk autochtone mensen eigenlijk verplicht worden om voorrang te verlenen aan allochtonen. Dit is het zóveelste verslag dat autochtonen discrimineert.

Zo beschouw ik in het bijzonder de omkering van de bewijslast voor discriminatie en rechtszaken, vooral op het gebied van tewerkstelling, als absoluut verwerpelijk in een democratische rechtsstaat waar eenieder wordt geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen wordt.

Kortom, het gaat in dit verslag niet over discriminatie, het gaat over een soort juridisering van de politieke correctheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Dovoľte mi hneď na úvod, aby som poďakovala kolegyni Buitenweg za prácu, ktorú vykonala v tejto správe. Dovoľte mi zároveň, aby som sa pozrela na túto problematiku z iného zorného uhla.

Narastajúca mobilita ľudí nás núti, aby sme boli otvorenejší k tým, ktorí prichádzajú do našich krajín. Toto otvorenie začína však výchovou v rodinách. Je to v rodine, kde sa deti najskôr naučia rešpektovať druhého. Rodina je prvá komunita, ktorá by mala učiť k otvorenosti, rešpektu a solidarite. Výchova proti rasovej a etnickej intolerancii sa musí stať viditeľným pilierom všetkých dimenzií výchovy a vzdelávania, či sa jedná o školy alebo o spoločnosť vo všeobecnosti. Výchova a vzdelávanie sa musia sústrediť na etické základy, ktoré posilňujú jednotu ľudskej rodiny.

Z tohto dôvodu otázka interakcie medzi kultúrami, rovnako ako otázka mieru a rešpektu rôznosti, sa stali dnes politickými a bezpečnostnými otázkami najvyššieho významu. Boj proti rasovej diskriminácii sa sústreďuje hlavne na spôsob, ako chceme zabezpečiť spolužitie medzi ľuďmi a národmi na začiatku nového storočia a tisícročia. Samozrejme určitá legislatíva je potrebná, ale naša spoločnosť by sa mala vyrovnať s rasovou a etnickou diskrimináciou tak, že poctivo zhodnotíme minulosť a spoločne budeme hľadať budúcnosť pre každú ľudskú osobu, kde každý bude rešpektovaný vo svojej dôstojnosti a neoddeliteľných právach.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – Köszönöm, elnök úr! Ha egy felmérés során a megkérdezettek 60%-a úgy ítéli meg, hogy őt valamilyen hátrányos megkülönböztetés éri, akkor ez figyelmeztetés a tagországoknak és figyelmeztetés Európának.

Az etnikai, faji származás szerinti megkülönböztetés él, és félő, hogy hosszú ideig élni fog, hiszen Európa egyre színesebb, az etnikai különbségek láthatóvá válnak, és az önmagukat egy nemzetiségűnek tekintő országok is egyre színesebb kultúrát hordozóvá válnak.

Buitenweg asszony kiváló jelentése lehetőséget ad az értékelésre, a mérlegelésre. A Bizottság pedig a továbblépés ígéretét hozta el ma hozzánk, hiszen ha több országban hiányzik az irányelv méltó átültetése, akkor indokolt a figyelmeztetés és feltétlenül szükséges a segítség. Majdnem minden képviselőtársam elmondta, hogyha a polgárok nem ismerik a védelemhez való jogukat, akkor nem is fognak tudni élni vele.

A faji, etnikai alapú megkülönböztetés tágabb körben is problémákat vet fel, hiszen az etnikai kisebbséghez tartozás leginkább identitásvállalás kérdése. Nekünk Kelet-Közép-Európában nincsenek jó tapasztalataink az adatszolgáltatási hajlandóságról, és elérünk odáig, hogy cigány az, akit a környezete annak tekint, és ez leginkább életmód kérdése nem valódi faji identitásé. Az Alapjogi Ügynökség sokat tud majd tenni a helyzet javításáért.

Még két megjegyzés: nagyon sokat tehet az irányelv végrehajtása azért, hogy a cigányság ne sodródjon ki Európából. És a másik: az új tagországokkal új etnikai blokkok jelentek meg Európa történelmi térképén. A 20. század, a két világháború szomorú hagyatéka, hogy az ellentétek még mindig élnek, a sebek nem gyógyultak be. Mindannyian felelősek vagyunk. Köszönöm elnök úr.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, I welcome very much the Commission taking infringement proceedings against 14 Member States for failure to properly implement the Directive.

I am chastened to see that my own state, the UK, is on the list. One of the issues in the case of my country is that the definition of indirect discrimination does not comply. Clearly there is no room for complacency, even in a country that has had legislation against race discrimination for over 40 years.

Strong political will is needed on this subject, which makes it all the more disappointing that the Council did not think this debate important enough for it to be represented.

I was very interested to hear the statistic quoted by Commissioner Michel that three out of four Europeans are willing for data on ethnic origin to be collected on an anonymous basis, and I welcome the fact that the Commission has done a lot of work in this area in recent years and produced a guide for best practice. We have come a very long way since 1999, when I dared put the words ‘ethnic monitoring’ in my draft report on the European Year against Racism and got whole bucketloads of objections.

I obviously agree with Mr Gaubert that we have to watch carefully that ethnic and racial data collected for purposes of highlighting and fighting discrimination does not itself become a tool of discrimination through racial or ethnic profiling.

I should like to ask the Commissioner to what extent, besides data protection safeguards, the police in their operations – which are, of course, a supply of services – fall within the scope of the discrimination ban, such as in their conduct of stop-and-search operations. The police as employers clearly fall within that scope, but I have never been entirely clear to what extent the Directive applies to police operations.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Przeglądając stan implementacji dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne stwierdziłem, podobnie jak sprawozdawczyni, że wiele państw członkowskich przyjęło szeroki zakres tej dyrektywy, wychodząc poza jej zakres przedmiotowy. Państwa członkowskie, z nielicznymi wyjątkami, zadbały o równe traktowanie swoich obywateli w pełnym zakresie. Pozostały pewne luki i niedopatrzenia, które wymagają dopracowania. Niejednokrotnie przepisy umieszczone są w różnych aktach prawnych, ale nie powinno to stanowić przeszkody w egzekwowaniu prawa na poziomie krajowym.

Uważam, że przygotowanie legislacyjne w Unii Europejskiej jest na dobrym poziomie. Gorzej jest ze świadomością ludzi, którzy ewentualnie dopuszczać się mogą dyskryminacji wobec osób trzecich. W tym momencie jednak musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak rozwijać świadomość i wrażliwość ludzi w naszym globalnym świecie? W świecie, gdzie nieustannie ludzie z wielorakich powodów zmieniają miejsce swojego pobytu...

(Przewodniczący odebrał mówcy głos.)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – Mijnheer de Voorzitter, het probleem met een verslag, zoals dat van mevrouw Buitenweg, is dat men uitgaat van vrome principes en goede bedoelingen, maar dat er jammer genoeg een diepe kloof gaapt met de concrete realiteit. Natuurlijk is het zo dat discriminatie op basis van ras of afkomst verwerpelijk is. De vraag is alleen of deze discriminatie zo wijdverbreid is als men altijd wil doen geloven. Het jongste jaarverslag van het EUMC (Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat) spreekt van een toename van het fenomeen, terwijl het EUMC niet in staat is die stelling te staven met concreet cijfermateriaal. Het EUMC is zelfs niet eens in staat om een algemeen aanvaarde definitie te geven van wat discriminatie is.

Al te vaak gaat men ervan uit dat zowat alle problemen met allochtonen hun oorzaak vinden in de zogenaamde discriminatie, waarvan ze geacht worden het slachtoffer te zijn. Dit discours heeft rampzalige gevolgen, omdat het hele bevolkingsgroepen onttrekt aan het concept persoonlijke verantwoordelijkheid. Het knuffelbeleid en de slachtoffercultuur hebben de problemen alleen maar erger gemaakt en ik sluit me dan ook graag aan bij het minderheidsstandpunt dat door Koenraad Dillen werd geformuleerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor, pentru început, daţi-mi voie să apreciez consistenţa şi calitatea acestui raport, punctând în acelaşi timp importanţa subiectului pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi dezvoltarea comunităţilor. În intervenţia mea, doresc să atrag atenţia asupra importanţei educaţiei în punerea în practică a principiilor şi prevederilor europene în domeniul egalităţii de tratament între persoane.

În raport este subliniat în mod corect că legile sunt eficiente numai atunci când cetăţenii sunt conştienţi de propriile lor drepturi. Rămâne în continuare o necesitate informarea cetăţenilor, dar şi educarea acestora pentru a reacţiona; în fond, pentru a se apăra. De-abia atunci când oamenii au curajul să vorbească, au curajul să scrie şi să apeleze la drepturile lor, de-abia atunci fenomenele de discriminare pot fi limitate.

În acelaşi timp, educaţia pentru toleranţă este extrem de importantă pentru supravieţuirea oricărei comunităţi. A învăţa să trăieşti alături de ceilalţi, a accepta diferenţele nu ca o fatalitate, ci ca o oportunitate de a construi întregul, înseamnă a urma calea sigură de a eradica fenomenele de acest tip.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! Unia Europejska ma dobrą legislację, ustalone standardy antydyskryminacyjne, a dyrektywy są w opracowaniu Gratuluję tego sprawozdania, które koleżanka dzisiaj przedstawiła. Z kolei państwa wcielają w życie to, co my tutaj postanowimy. Państwa zawierają w swoich konstytucjach klauzule antydyskryminacyjne, mają całe działy prawa, które mają bronić obywateli przed dyskryminacją. Dlaczego zatem jest tak niedobrze? Dlaczego zatem nadal mamy tak liczne przykłady dyskryminacji, z którymi nie bardzo możemy sobie poradzić?

Wydaje mi się, że problem leży w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – informacja, po drugie – egzekucja obowiązku. Skupię się na informacji. Otóż informacja, to nie tylko działania państw. Państwa w bardzo niewielkim zakresie, jak się okazuje, informują zwykłego obywatela o tym, czym jest dyskryminacja. Wydaje mi się, że tę rolę powinny w większym stopniu przejąć na siebie organizacje pozarządowe, które doskonale potrafią zająć się poszczególnymi warstwami społecznymi, poszczególnymi grupami obywateli oraz udzielić im informacji o tym, czym jest imigracja. Proszę zapytać imigrantek, kobiet starszych, samotnych matek, czy czują się dyskryminowane. Powiedzą: „Nie, to jest nasz los. To jest zły los”. Trzeba im pomóc odnaleźć się, wskazać im procedury i właściwe organy.

Chciałabym także, żeby Parlament Europejski włączył się w przygotowanie kodeksu dobrych praktyk, które byłyby dzielone między organizacjami. I ostatnie zdanie. Mam nadzieję, że akcja Komisji Europejskiej w postaci żółtej ciężarówki objeżdżającej Europę z wystawą antydyskryminacyjną oraz Rok Równych Szans, to nie wszystko, na co nas stać. Zróbmy więcej dla dyskryminowanych!

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – Panie Przewodniczący! Wprowadzanie w życie zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, a także bez względu na ich kolor skóry, przekonania, wiarę, najczęściej związane jest z działaniem ciągłym i nigdy nie kończącym się. Każde przybliżenie zasadniczego celu jest dużym sukcesem. Nie możemy oczekiwać, że z dnia na dzień zmienimy wszystkich ludzi, że wyzbędą się naturalnej cechy – dążenia do poprawiania swojego życia i walki z tymi, którzy potencjalnie mogą im w tym dążeniu przeszkadzać. Ale musimy zrobić wszystko, aby usuwać bariery prawne, socjologiczne, ekonomiczne, a także edukować, stwarzać warunki do wspólnej egzystencji i zmieniać nasze negatywne nastawienia do innych ludzi, bez względu na różnice między nami. A na koniec chciałem powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z panem posłem Vanhecke w sprawie poglądów.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Mr President, in welcoming this Commission communication, I regret that, despite this and other legislation, discrimination across the EU has not decreased but has increased dramatically.

I would like to respond to those from the far right who challenge this because, let me tell you, that this year alone, I have met around 500 people from the Sikh community from France, from Belgium, from Italy, from Germany, all citing shocking cases of unacceptable discrimination against them because of their appearance: because they wear a turban.

Since 2004, there have been a number of Sikh boys who have been expelled from schools in France for not removing their turban. There are similar cases in Belgium and Germany.

Whilst the French High Court ruled that Sikh men could wear their turban on their driving licence ID photo, the French Ministry, within 24 hours of this verdict, expressly forbade it.

At Brussels Airport, Sikh men are regularly asked to remove their turbans, which is considered a major insult.

Furthermore, I receive weekly calls from Italy about people unable to go about their daily business because they are Sikhs. So these cases are clearly a violation of everything that this report is asking for and what the Commission is propagating.

Therefore, I would like to ask the Commissioner what he and the Commission are doing to challenge these cases of discrimination. We cannot talk about unity and diversity and then ignore practices of governments of many Member States.

I would like to congratulate Ms Buitenweg, the rapporteur on this report, for bringing forward measures that I hope will give some redress to those who are being marginalised because of ignorance and because of a lack of awareness and respect for other people’s culture.

Finally, I sincerely hope that in this year of equal opportunity, and next year of intercultural dialogue, we have the will to ensure that our deeds reflect our words.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – Panie Przewodniczący! Oczywiście nikt na świecie w XXI wieku nie może nie popierać walki z dyskryminacją. Ja również poprę to sprawozdanie, chociaż uważam, że uprzedzenia nie mają tła rasowego i etnicznego, tylko kulturowe, cywilizacyjne i religijne. Zauważę przy okazji, że łatwiej by nam było w Europie przestrzegać zasad niedyskryminacji, gdybyśmy prowadzili politykę imigracji chcianej i kontrolowanej, bowiem nikt w zasadzie nie będzie się odnosił z agresją i niechęcią do partnera, którego sam sobie dobrał.

To sprawozdanie mówi w skrócie o prawach imigrantów. Pomówmy również o ich obowiązkach! Łatwiej nam będzie nie dyskryminować obcokrajowców i ludzi innych kultur, jeżeli zachowają oni szacunek dla kultury i obyczajów autochtonów, wykażą wolę integracji i nie będą budować państwa w państwie w naszej Europie o korzeniach, jak by nie było, chrześcijańskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – Voorzitter, ik dank mevrouw Buitenweg voor het uitstekende werk dat zij heeft geleverd met dit verslag. Of het nu gaat over discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt, op sportclubs of op school, op alle fronten is het een inbreuk op de waarden waar we in Europa voor staan. Wat we nodig hebben, is een integrale aanpak op alle niveaus, Europees, nationaal en lokaal. Wetgevers, politici en slachtoffers van discriminatie zelf hebben hier een belangrijke rol in te spelen. We moeten Europese burgers bewust maken van hun rechten en van de middelen die ze hebben om die rechten op te eisen.

Ik wil de Commissie met klem verzoeken haar verantwoordelijkheid te nemen en toe te zien op een snelle en adequate implementatie van de richtlijn gelijke behandeling. De richtlijn is een stap in de goede richting, maar de effectiviteit valt en staat bij de implementatie door de lidstaten. Ik vraag dan ook aan de Commissie om het eerder in 2004 door Barrosso zélf aangekondigde morele leiderschap te tonen, dat hard nodig is. Ook anno 2007, nota bene in het jaar van Equal opportunities for all, is discriminatie in Europa nog aan de orde van de dag. Juist nu, in een tijd waar bepaalde groepen, ik denk dan in het bijzonder aan de positie van moslims in Europa, de wind zeker niet mee hebben, hebben we op alle terreinen mensen nodig die zich sterk maken tegen discriminatie.

Ik wil mij dan ook aansluiten bij de oproep aan de Commissie om de maatregelen te verbreden tot alle mogelijke vormen van discriminatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Pirmininke, sveikinu pranešėją, paruošus pranešimą, padėsiantį, tikiuosi, labiau apsaugoti žmones nuo rasinės ir etninės diskriminacijos bei sėkmingiau išieškoti žalos atlyginimo.

Dar labai daug reikia nuveikti, kad etninės lygybės ir užimtumo lygybės direktyvos būtų tinkamai įgyvendintos. Žmonės Europos Sąjungos valstybėse, ypač naujosiose, vis dar nežino savo teisių, jiems trūksta laiko, ar tiesiog neįmanoma finansiškai pareikšti ieškinį. Daugelyje šalių nukentėję nuo diskriminacijos nesugeba susitelkti ir įgalioti ginti jų kolektyvines teises pajėgesnėms asociacijoms. Sunku rinkti duomenis opiais klausimais, nustatant netiesioginę diskriminaciją arba įvertinant diskriminacijos mastą visuomenėje. Todėl Europos Komisija klumpa stebėdama direktyvų įgyvendinimą bei nustatydama prastos padėties priežastis.

Palaikau kolegų rekomendacijas daugiau išteklių skirti nevyriausybinėms organizacijoms, kurios informuoja piliečius ir teikia teisinę pagalbą diskriminacijos aukoms. Labai svarbus ir žiniasklaidos vaidmuo.

Ta proga norėčiau kreiptis į kolegas. Visi mes turime savo biurus šalyse, kuriose esame išrinkti. Ten galėtume teikti ir finansuoti pirmines teisines konsultacijas, kuriose piliečiai būtų informuoti apie diskriminaciją draudžiančius teisės aktus ir galimybę naudotis žalos atlyginimo teise. Žodžiu, galėtumėme tiesiogiai padėti žmonėms.

Privalėtume dar aktyviau telkti politinę valią kovos su rasine diskriminacija ir užimtumo nelygybe stiprinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord dire que je vais, évidemment, transmettre à mon collègue Špidla les appréciations largement positives que j'ai entendues par rapport à son action. Je crois qu'il le mérite et, donc, je lui ferai part de cette appréciation. Je vais aussi lui faire part, évidemment, des remarques et des demandes pressantes, ou des attentes, du Parlement européen par rapport au travail qui reste à accomplir.

Pour commencer, je voudrais faire une petite mise au point. Je ne partage bien entendu pas, et la Commission non plus, l'expression de certains relents d'exclusion que j'ai entendue - heureusement, c'est marginal. De la même manière, je ne peux pas laisser passer qu'il y aurait un risque de création d'État dans l'État chrétien ou dans l'Europe chrétienne. Je respecte pleinement, bien entendu, les personnes, les citoyens qui pensent de cette manière, mais je dois quand même - c'est un devoir, me semble-t-il - rappeler simplement que l'Europe n'est pas religieusement ou philosophiquement ou politiquement univoque. Je crois qu'il est bon, à certains moments, de rappeler ce genre d'évidence.

Mevrouw Buitenweg en mevrouw In 't Veld hebben terecht de nadruk gelegd op een grondig probleem, namelijk de omzetting van de richtlijnen in de nationale wetgevingen. De Commissie is zich er ten volle van bewust dat druk moet blijven worden uitgeoefend op de lidstaten die de Europese wetgeving niet naleven. De Commissie deelt die bezorgdheid met de instellingen die zich met die belangrijke zaken in de lidstaten bezighouden; u weet dat wij die instellingen en organisaties natuurlijk op een zeer goede en warme manier steunen.

À propos de la nouvelle initiative, il y a, pour le moment, une analyse d'impact la concernant: l'étude sur l'incidence des discriminations a déjà commencé. On doit, évidemment, connaître l'ampleur du problème. Actuellement, les consultations sont en cours auprès du grand public, auprès des ONG, auprès des partenaires sociaux, dans les entreprises et, aussi, au Parlement européen. Normalement, il y aura un rapport sur l'analyse d'impact en janvier 2008. Ensuite, aura lieu la consultation interservices en mars, avril 2008. Cette initiative doit figurer, d'ailleurs, dans le programme de travail de la Commission 2008, qui est à l'examen et qui sera publié fin octobre, début novembre. Ensuite encore, si elle est adoptée, comme nous l'avons proposé, une proposition sera soumise à la Commission en juin 2008, et les choses suivront donc normalement leur cours.

Voilà, je ne peux évidemment que souligner notre pleine parenté de réflexion et d'analyse avec les intervenants, en tout cas avec la plupart d'entre eux, et je voudrais féliciter, au nom de la Commission, Mme Buitenweg pour l'excellent travail qu'elle a fait. Je crois que l'exemple qui est donné ici montre à quel point le rôle du Parlement européen peut être déterminant pour faire avancer une Europe des droits, respectueuse des minorités, respectueuse de tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się dziś, 27 września 2007 r.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), írásban. – Szeretnék gratulálni Kathalijne Buitenweg képviselőtársamnak az általa készített jelentéshez, és egyben szeretném felhívni a figyelmet néhány fontos problémára.

Az európai állampolgárok jogtudatossága meglehetősen alacsony, a vonatkozó jogszabályokat és a jogi védelem struktúráját pedig éppen a hátrányos megkülönböztetés áldozatai, így az etnikai kisebbségek – különösen a romák – szinte egyáltalán nem ismerik. Ezért meglehetősen kevés diszkriminációs per indul az Európai Unióban, ráadásul az azokban kiszabott alacsony pénzbüntetések komolytalanok, különösen, ha összehasonlítjuk az Egyesült Államokban folytatott hasonló eljárásokkal. A tagállamok felelőssége és kötelessége volna a nyilvánosság tájékoztatása és felvilágosítása, hogy az állampolgárok minél szélesebb körben megismerhessék jogaikat és lehetőségeiket.

Az esélyegyenlőségi szervek az állampolgároktól távol, kis túlzással csupán papíron működnek, az érintettek aktív részvétele nélkül. További probléma, hogy e szervek a tagállami kormányzatok erős pénzügyi, infrastrukturális, személyzeti és politikai függésében kénytelenek működni.

Szükséges lenne egy hatékony, európai szintű elszámoltatási és „monitoring” rendszer, valamint az éves jelentések rendszeressé tétele, melyek révén lehetőség nyílna figyelemmel kísérni az esélyegyenlőségi szervek független működését.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Le rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes en 2007 est l'occasion tout d'abord de saluer l'engagement de l'Union européenne en faveur des droits des femmes, et ce depuis 1957. Cependant, comme les récentes statistiques suscitées par l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie tendent à le montrer, on ne saurait se satisfaire de la situation.

Premièrement l'accès et la place des femmes dans le marché du travail relèvent encore trop souvent de l'utopie. Trente-deux ans après la directive du Conseil sur le rapprochement des rémunérations entre hommes et femmes, l'écart reste encore trop élevé, avec des différences de rémunérations de l'ordre de 15% en moyenne.

Deuxièmement, l'égalité des genres sera atteinte avec une lutte accrue contre l'exclusion et les inégalités de traitement, en particulier dans les zones rurales, où les femmes travaillant aux cotés des exploitants agricoles - conjoints aidants - souffrent parfois de graves injustices, en cas de divorce, de succession ou d'accès à la propriété. Elles ne sont en outre toujours pas comptabilisées dans les analyses statistiques.

Certains textes doivent être urgemment suivis des faits. Dans ce combat prioritaire, l'action de l'Union européenne doit aussi faire évoluer et rapprocher les cultures nationales, par une sensibilisation et une prévention accrues.

 

4. Equality between women and men in the EU (debate)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Piię-Noorę Kauppi w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej  2007 (2007/2065(INI)) (A6-0290/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, firstly I would like to express my gratitude to the Commission for drafting this very important report. Equality between women and men is an issue that continues to deserve our full attention. Although much has been achieved in the past decades, important challenges remain.

The focus of the Commission report is on employment issues. For example, the gender pay gap, insecurity in the job market and the reconciliation of professional and family life are issues that have a bearing on the lives of millions of women every single day. They are also clearly linked to the demographic challenge facing Europe. As the Commission report indicates, six million of the eight million jobs created in the EU since 2000 have been taken up by women. Most of these six million new jobs for women come from the services sector. The 11.7 million new jobs created by the services sector are mostly occupied by women. That is why the services sector, its growth and the internal market are such a key issue for many women in Europe.

However, the majority of new jobs for women are part-time jobs, some of them unsafe and insecure with low salaries. Fixed-term contracts are also a big problem for many women in Europe, who would like to have more sustainability and stability in their family life as well. Commission figures show that, in the EU, 32% of women in employment have a part-time job, compared to only 7% of men, so there is clearly a gender dimension in the part-time job market in Europe.

The gender pay gap, on which the Commission issued an initiative in July, is 15% on average across the EU, and up to 30% in some European countries. The gender pay gap has not decreased, although directives on the principle of equal pay for men and women have been in place for more than 30 years, so it is very timely that the Commission has taken up this issue. On the other hand, we know that Member States that have adopted policies reconciling professional and family life for both women and men have higher birth rates, a higher percentage of women in the labour market and higher employment rates.

Across the EU, women also hold the majority of highly-skilled, non-manual jobs. This week there was quite wide coverage of a Finnish study about women leaders in business. A total of 14 000 Finnish companies were looked at and women business leaders made a 1% better return every year for the stakeholders of companies than male leaders. That is 10% better than men. Even though all the other things were removed from the calculation, there was clearly an advantage for women in business leadership, so this is also something that the Commission is going to take into account in the future.

In Finland, as in other countries, education has been the key for female advancement. The rise in educational standards has gone hand in hand with increased female employment. In Finland, for example, 32.7% of women are highly skilled, compared to only 24.3% of men, according to the Commission study. So all the initiatives in the field of education and life-long learning that the Commission has tabled are needed and it is very important that we keep education focused on gender policies.

My report calls for specific measures to combat inequalities caused by interrupted patterns of employment resulting from maternity leave and leave to take care of dependants. It caused the Commission to develop gender analyses on the impact of pension reforms on women’s lives in the EU with the objective of individualising pension rights as well as the social security and tax system. What I find particularly important is that the report urges Member States to mutualise the cost of maternity leave allowance in order to ensure that women no longer represent a more costly source of labour than men. I certainly hope that my own Member State, which has a world record Government of 60% women ministers, will take on board this issue and mutualise paternity/maternity leave costs.

The report also underlines the need to address the major democratic deficit. We want to investigate the situation that prevents women’s participation in politics and in senior management in public administration at all levels and, if possible, take measures to combat such situations. Attention must also be paid to the situation of women belonging to ethnic minorities and women immigrants, as their marginalisation is reinforced by multiple discrimination from both outside and within their own communities. I urge the Commission to cooperate with Member States to collect relevant data and to enforce measures that would prevent human trafficking for sexual exploitation and forced labour.

I think that we can finish on a very positive and encouraging note. Women today have opportunities that most of their mothers and grandmothers could never have dreamt of. Women who are reaping the benefits of the brave new world should speak out, and I think that it was very important that the Commission took the initiative to table this report. We continue to fight for full equality for both genders in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les Députés, la Commission accueille bien entendu favorablement le rapport et la proposition de résolution sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. L'adoption du rapport souligne l'engagement du Parlement en faveur de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je remercie et félicite Mme le rapporteur Kauppi pour le soutien exprimé dans ce document à l'approche et aux actions de la Commission européenne pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

L'égalité entre les hommes et les femmes est, avant tout, une valeur fondatrice de l'Union européenne. Elle est aussi un domaine où l'Europe a ouvert la voie et a souvent précédé les évolutions sociales. Au cours de ces dernières années, des initiatives importantes et ambitieuses ont été lancées. L'adoption de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes a mis en avant le plein engagement de la Commission à mettre tout en œuvre pour progresser résolument vers une égalité effective entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.

La Commission accueille favorablement l'accent mis dans la proposition de résolution du Parlement sur un certain nombre de thèmes qui figurent parmi les domaines d'action prioritaire de la feuille de route, notamment l'égalité de l'indépendance économique entre femmes et hommes, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la représentation équilibrée aux postes décisionnels et la lutte contre les stéréotypes.

Si les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes sont indiscutables, les défis restent évidemment importants. La Commission partage l'avis du rapporteur qu'il est essentiel de poursuivre nos efforts et de consolider nos acquis. À cet égard, la Commission est consciente de l'importance d'une bonne application de l'acquis communautaire et elle exerce son rôle de gardienne des traités avec détermination. La Commission n'hésite pas à ouvrir des procédures d'infraction lorsqu'elle constate qu'une directive européenne n'est pas correctement transposée. En ce moment, plusieurs procédures d'infraction sont ouvertes, à des stades différents, dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Dans la perspective d'améliorer le respect de la législation communautaire, la Commission a instauré un réseau des organismes chargés de la promotion, au niveau national, de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. C'est le Network of the Equality Bodies. La Commission est d'avis que la mise en commun des expériences des différents organismes nationaux et la coopération renforcée avec la Commission permettront aux Equality Bodies de mieux jouer leur rôle: promouvoir l'égalité de traitement et assurer une interprétation plus uniforme de la législation par les instances nationales.

Par ailleurs, le rapport souligne le rôle central de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour arriver à une véritable égalité entre hommes et femmes. La Commission partage cette analyse. Nous savons bien que ce sont les femmes qui, majoritairement encore, assument les responsabilités familiales et domestiques. Elles sont ainsi plus susceptibles que les hommes de voir leur parcours éducatif et professionnel interrompu, ou même abandonné, ce qui conduit inévitablement à des inégalités entre les hommes et les femmes au niveau de la vie professionnelle et à une perte du potentiel productif des femmes. L'offre de services de garde d'enfants accessibles, abordables et de qualité est, à cet égard, capitale pour contribuer à l'augmentation du taux d'emploi des femmes, comme le soulignent les objectifs de Barcelone. La Commission fera un rapport en 2008 sur les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs.

Par ailleurs, la Commission a lancé une consultation des partenaires sociaux sur la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, dont la deuxième phase vient de se clôturer fin juillet. Selon la Commission, la question est complexe et doit être traitée à travers un ensemble d'instruments diversifiés. Toutefois, la législation communautaire existante pourrait être amendée pour mieux tenir compte des nouveaux défis auxquels l'Europe doit faire face. La Commission est en train d'analyser la réponse des partenaires sociaux à cette consultation et prendra sur cette base les actions nécessaires. Par ailleurs, nous continuons de soutenir l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine, comme cela est mis en évidence dans le projet de résolution.

À ce titre, je rappelle que le respect de l'égalité entre toutes les femmes et tous les hommes est une valeur fondamentale de l'Union européenne. Dans ce contexte, la question de la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est absolument essentielle. C'est pour cette raison qu'il s'agit de l'une des priorités de la feuille de route pour l'égalité entre les hommes et les femmes adoptée par la Commission l'année dernière.

Enfin, j'aimerais insister sur l'importance de la lutte contre les stéréotypes, soulignée à plusieurs reprises dans le rapport. Ce sera, sans doute, la barrière la plus difficile à lever pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, la lutte contre les stéréotypes va au-delà de la législation et des instruments financiers: il s'agit de changer des comportements, des attitudes et des valeurs qui déterminent et influencent le rôle des hommes et des femmes dans la société et leurs choix professionnels. La politique d'égalité a toujours été, et continuera à être, un moteur de changement des comportements et des mentalités. La Commission accueille favorablement le soutien que lui apporte le Parlement européen par cette proposition de résolution.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), relatora de parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. – Como relatora da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural quero sublinhar a importância da aprovação de algumas propostas do nosso parecer, que não foram incluídas no relatório da colega Kauppi, e solicitar o seu apoio para a sua aprovação neste plenário dada a sua importância para milhões de mulheres agricultoras e do mundo rural cujo trabalho precisa de ter mais visibilidade incluindo-as nas estatísticas agrícolas e não como domésticas.

É fundamental que o seu estatuto de mulheres agricultoras seja plenamente reconhecido, que a igualdade de direitos e oportunidades se concretize, incluindo nos sistemas de segurança social. Que haja uma efectiva protecção da maternidade e um acesso mais fácil à saúde, à educação, à formação ao longo da vida, a equipamentos de apoio à infância e à família designadamente infantários, centros culturais e mercados de proximidade, o que exige maiores investimentos e melhores serviços públicos no mundo rural. Só assim poderemos contribuir para combater os elevados níveis de pobreza e isolamento de mulheres em certas zonas rurais e conseguir uma maior coesão social.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits (ALDE), Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. – Herr Präsident! Die Erwerbstätigkeit von Frauen nimmt zu, doch leider überproportional in prekären Arbeitsverhältnissen. Das soll heißen: Frauen müssen flexibel sein und bekommen dafür wenig Geld. Den meisten Frauen sind die triple C jobs vorbehalten: C wie cleaning, also Putzen, C wie caring, also Pflegen, und C wie cashiering, also Kassieren in Supermärkten und shopping malls. Doch wir Frauen wollen das triple M: M wie money – gleicher Lohn für gleiche Arbeit, M wie Management – immer mehr Frauen haben eine Top-Ausbildung, also sollte es ihnen mühelos möglich sein, die gläserne Decke ins Management zu durchstoßen – und schließlich auch M wie motherhood – ja, wir wollen Beruf, Karriere und Mutterschaft vereinbaren können, und dafür brauchen wir wesentlich mehr Unterstützung von der Politik.

Wir brauchen nicht nur mehr Kinderbetreuungsplätze, wie das in den Barcelona-Zielen formuliert ist. Nein, wir brauchen Kinderbetreuung von höchster Qualität. Das müssen sich alle Mütter und Väter leisten können, und das muss von der Gemeinschaft finanziert werden. Nicht nur die Kinder von Wohlhabenden sollen von klein auf optimal gefördert werden. Wir brauchen nicht nur gleiches Recht für Männer und Frauen, wir brauchen auch gleiches Recht für alle Kinder. Erziehung und Bildung beginnt nicht mit der Schule, sondern wesentlich früher. Da müssen wir umdenken.

Vieles davon steht in dem erstklassigen Bericht der Kollegin Kauppi. Wir unterstützen ihn – Gratulation der Berichterstatterin!

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi anch'io mi congratulo con la collega Kauppi per questa relazione, che fotografa la situazione oggi esistente in Europa nel mondo del lavoro. Noi abbiamo avuto varie occasioni all'interno della commissione per i diritti delle donne di affrontare questa questione, ma oggi la collega Kauppi ha il merito di mettere in evidenza un problema, di illuminarlo, che è quello che ci dice come ancora una volta, in Europa, nel mondo delle donne esiste una diversità di salario, una diversità di retribuzione insostenibile a parità di lavoro.

E questo pur riconoscendo che la scolarizzazione femminile è una scolarizzazione alta, oggi le donne sono il 59% degli europei laureati, la presenza nel mondo del lavoro delle donne è significativamente aumentata, questa presenza vede dei riconoscimenti importanti per quanto riguarda i risultati che essa riesce ad ottenere. Però, io credo che il merito maggiore consista nell'avere evidenziato alcuni degli elementi che rendono la presenza delle donne nel mondo del lavoro ancora difficile, tanto da far sì che di fatto anche senza giustificazioni – anche di fronte a leggi europee e dei singoli Stati membri che impediscono diversi salari nel mondo del lavoro – questo avviene. Non avviene solo nel sud dell'Europa, come solitamente si suole dire, ma avviene in tutta Europa, anche nei paesi nordici, anche in quelli dove la tradizione ci porta a far riconoscere alla presenza delle donne del mondo del lavoro e delle istituzioni una presenza ormai più consolidata e più riconosciuta.

Allora io credo, io punto l'attenzione su una questione di quelle sollevate dalla Kauppi, che è la scelta di generalizzare in tutti gli Stati membri di mettere totalmente a carico della comunità i costi delle indennità di maternità e di congedo parentale, perché questi costi, finché sono in parte ancora a carico delle aziende, costituiscono dei motivi che spingono a una minore assunzione di personale femminile e ne condizionano poi anche la carriera.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, señor Comisario, tras felicitar a la ponente por su buen informe quiero también destacar, en primer lugar, la buena sintonía que ha seguido marcando el trabajo conjunto de todas las instituciones europeas durante este año 2007 en relación con las políticas de igualdad y destacar y congratularnos por el elevado grado de compromiso de nuestras instituciones con la igualdad de género, como ha puesto de relieve el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo y la Hoja de ruta de la igualdad entre hombres y mujeres que está vigente hasta el año 2010.

En cuanto a indicadores que figuran en el informe y en relación con el informe del año anterior, cabe lamentar, como hace el informe y como acaba de mencionar la señora Sartori, que no se haya manifestado una evolución significativa favorable hacia la igualdad real de retribución por igualdad de trabajo. La diferencia salarial en función del género en la Unión Europea sigue siendo del 15 %; la reducción de esta brecha requiere un esfuerzo adicional en los próximos años.

Un dato positivo del informe en cuanto a empleo es que 6 de los 8 millones de empleos creados en la Unión Europea desde el año 2000 han sido ocupados por mujeres, aunque esta tasa de empleo presenta grandes diferencias según la edad, que también habría que corregir.

Una cuestión muy importante a destacar que se deriva del informe es la importancia que tienen las políticas de igualdad a la hora de abordar el desafío demográfico al que se enfrenta Europa. Es un hecho que aquellos Estados miembros que han adoptado políticas de conciliación de la vida personal y profesional para las mujeres y hombres presentan tasas de natalidad más altas, presentan un porcentaje mayor de mujeres en el mercado laboral y unas tasas de empleo más elevadas.

También quiero destacar con preocupación que todavía los colectivos de mayor riesgo de exclusión y de pobreza siguen siendo las mujeres de avanzada edad y las madres de familias monoparentales.

Y, finalmente, quiero señalar, tal como se hace en el informe, que sería interesante y de gran utilidad que, en futuros informes anuales preceptivos sobre la igualdad entre hombres y mujeres, se incluyeran también datos relativos a los países candidatos para que pudieran ser usados durante la negociación.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, onnittelut kollega Piia-Noora Kaupille tärkeästä mietinnöstä.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusperiaatteista, kuten myös komissaari Michel sanoi, mutta se on vain yksi perusperiaate, jota pidetään esillä tällaisissa puheissa ja julkilausumissa. Todellisuudessa EU ei kovin paljon ole kiinnostunut naisten ja miesten tasa-arvosta. Se näkyi myös komissaarin puheessa. Hän totesi, että EU tulee jatkossakin tekemään kaikkensa. Se ei tuo mitään konkretiaa. Mitä EU tekee, että EU:n hyväksymät direktiivit palkkatasa-arvosta ja monesta muustakin asiasta pannaan todellakin täytäntöön?

Minun mielestäni EU:n pitäisi todella havahtua siihen, että miehet ja naiset olisivat Euroopassa vielä tasa-arvoisemmassa asemassa. EU puhuu paljon enemmän kuin tekee, myös jäsenvaltiot puhuvat paljon enemmän kuin tekevät. Itse asiassa tämä asia ei ainakaan EU:n korkeinta johtoa paljon hetkauta. Ei taida hetkauttaa paljon enempää myöskään meidän omien valtioidemme korkeimpia päättäjiä tai työmarkkinajärjestöjä. Siellä ovat muut asiat tärkeämpiä. Se näkyy siinä, että palkkaepätasa-arvo on edelleen 15 prosenttia EU-maissa yleensä ja omassa kotimaassani, tasa-arvon edelläkävijämaassa, valitettavasti 20 prosenttia.

Toivon, että komissaari ja koko komissio tulevaisuudessa todella tajuaisivat, tunnustaisivat ja tekisivät jotakin sen eteen, että EU:n periaate on miesten ja naisten tasa-arvo. Tänä päivänä se on tyhjä kirjain.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, son muchos, ciertamente, los puntos que quisiera señalar de este informe, por el que felicito a la ponente, pero me voy a centrar en los dos que creo que son los más relevantes.

En primer lugar, quisiera celebrar que el informe de la Comisión para este año 2007 se centre en cuestiones relativas al empleo, como la diferencia de remuneración, la conciliación y las directivas sobre igualdad de trato, dado que la independencia económica de la mujer es una de las prioridades del plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres.

En ese sentido es cierto ?y el informe de la Comisión lo señala? que seis de los ocho millones de empleos creados en la Unión Europea desde el año 2000 están ocupados por mujeres; y sería éste un dato ciertamente positivo si no fuera porque se ve empañado por el hecho de que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo ocupados por mujeres son a tiempo parcial, muchos de ellos de carácter precario e inseguro, mal remunerados y con escasas perspectivas de evolución salarial.

Asimismo, en el informe se constata que no ha habido ninguna evolución significativa en relación con la diferencia de retribución en función del género y ésta es, lógicamente, una preocupación cuando, de media, el salario de las mujeres es un 15 % inferior al de los hombres, llegando en algunos países hasta el 30 %.

El segundo aspecto significativo que quisiera destacar tiene que ver con un sector particular de mujeres, las que trabajan en la agricultura. En concreto se demanda que mejore la situación jurídica de dichas mujeres, tanto en lo relativo a la seguridad social, garantizando su acceso directo, como en lo relativo a su papel en las explotaciones agrícolas, haciendo especial hincapié en la cotitularidad de las explotaciones familiares, el acceso al crédito y sus derechos en materia sucesoria.

Ambos son aspectos a los que la Comisión debería prestar especial atención y, más concretamente, redoblar los esfuerzos en favor de una mayor igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a trato y a oportunidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Tack till föredraganden, Kauppi, och alla övriga som har engagerat sig i detta arbete. Ett stort problem som jag skulle vilja lyfta fram i arbetet för jämställdhet är att alltför många i dag tror att vi har lika möjligheter. Det stämmer, ibland, i teorin, men vi har långt kvar när det gäller lika möjligheter i praktiken. Denna resolution belyser detta faktum och lämnar bra förslag på vad som kan göras och vad som faktiskt måste göras nu.

Jag har upprepade gånger bland annat i detta parlament krävt och lyft fram behovet av könsuppdelad statistik inom alla områden. Först när vi ser fakta kan vi förändra. Om vi inte kan belägga de stora existerande könsskillnaderna med fakta, glöms de bort. Dessutom inser man inte hur omfattande de egentligen är. Därför är det ett självklart krav som jag återupprepar, nämligen att all statistik ska vara könsuppdelad.

Jag vill också lyfta fram min och hela min politiska grupps stora oro när det gäller skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män i fråga om betalt arbete; det obetalda arbetet vet vi ju att det utförs av kvinnor. Samtidigt som vi ser siffror på ökat antal arbetstillfällen för kvinnor, ser vi också vilken typ av anställningar det handlar om. Majoriteten av de nya jobben för kvinnor handlar om otrygga, osäkra deltidsanställningar och låglönearbeten. Vi måste stoppa denna utveckling.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie o równości kobiet i mężczyzn jest kolejnym dowodem, że polityka równouprawnienia odgrywa ważną rolę. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo do czynnego udziału we wszystkich dziedzinach życia publicznego wraz z potwierdzeniem prawnym. Jednak godności nie doświadcza się poprzez same zapisane akty prawne, ale poprzez odpowiednie zabezpieczenia: materialne, także duchowe, emocjonalne, zwłaszcza w zdrowej rodzinie.

Natomiast współczesna propaganda deprecjonująca rolę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa wykształca poczucie winy u dziewcząt i kobiet pragnących pozostać w domu i zajmować się dziećmi. Zamiast pomocy, ochrony prawnej, doceniania roli żony i matki wychowującej dzieci, następuje nadmierne obciążenie i uprzedmiotowienie kobiet, czemu sprzyja dodatkowo propagowana mentalność antykoncepcyjna, aborcyjna, skrajny indywidualizm, skonfliktowanie rodziców z dzieckiem, wydłużanie wieku emerytalnego prowadzące do destrukcji psychofizycznej.

Należy ciągle przypominać, że równa godność, równouprawnienie kobiet i mężczyzn nie oznacza tożsamości z mężczyznami. Wszelkie formy maskulinizacji kobiet, rywalizowanie na wszystkich polach z mężczyznami zubaża nie tylko kobiety, ale całe społeczeństwo zniekształcając bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości i męskości.

Dzisiaj potrzeba szczególnej wrażliwości w unikaniu działań oderwanych od realnych potrzeb i aspiracji oraz przezwyciężenia przesadnego indywidualizmu i relatywizmu moralnego. Zwłaszcza przy brakach podstawowej infrastruktury możliwości rozwoju ekonomicznego konieczne jest przeciwdziałanie dyskryminacji w wielu dziedzinach życia, dlatego nie tylko prawo, ale organizacje społeczne powinny ułatwiać spełnianie obowiązków. Jednak zamiast indoktrynacji i unifikacji rodzącej zamęt i konflikty. Dlatego apeluje o poszanowanie godności każdego człowieka, nie tylko równych płac, ale poszanowanie tradycji, kultury, religii, wartości ważnych dla tożsamości narodowej i kulturowej, co ubogaci współczesną europejskość.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, au nom du groupe ITS. – Monsieur le Président, chers collègues, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui a, pour une large part, vocation à enfoncer les portes ouvertes. En effet, on y trouve toujours les mêmes chiffres que ceux habituellement fournis concernant les taux d'emploi, les écarts de rémunération ou encore la nature des emplois. On y trouve aussi les sempiternelles descriptions sur la persistance de stéréotypes liés au genre et sur les discriminations qui en découlent quant à l'absence des femmes dans certains secteurs du marché du travail. Je pense en particulier à la haute technologie, aux sciences, à la recherche, ou encore à l'ingénierie.

Je tiens pourtant à souligner une contradiction apparente dans ce rapport. Comment peut-on se féliciter, au paragraphe 17, des effets positifs de la mondialisation sur l'accès à l'éducation, aux soins, à la santé et au travail, qu'il soit à domicile, en sous-traitance ou dans le cadre de microentreprises, pour les femmes et, en même temps, faire état des conséquences négatives de cette même mondialisation, entraînant la féminisation de la pauvreté, au paragraphe 18? Quel paragraphe doit-on prendre en considération?

Par ailleurs, il est recommandé d'instaurer sur le plan européen des mesures de sensibilisation pour une tolérance zéro vis-à-vis des insultes sexistes. Mais qu'est-ce qu'une insulte sexiste? Mme Royal, ex-candidate à la Présidence de la République française, a-t-elle fait l'objet d'insultes sexistes lorsqu'un de ses anciens camarades socialistes a dit qu'elle n'était pas la meilleure candidate à la fonction suprême? Ou était-ce simplement une critique, ou encore un simple avis?

Il est dangereux de légiférer sur ce point car cette notion n'est pas juridiquement définie, et ne peut l'être. De plus, nous sommes ici dans un domaine qui appartient, par essence, au subjectif et à l'irrationnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – Dámy a pánové, opět se rozhořčujeme nad statistikami, které říkají, že ženy mají lepší výsledky, ale trvale o 15 % nižší platy. Ano, je tu skleněný strop, kdy muži do vyšších pozic pouštějí ženy jen neradi. Jsou tu i stereotypy, kterým někdy podléhají bohužel i samy ženy. To chceme změnit. Jsem ale přesvědčená, že když chce někdo něco změnit, měl by začít právě u sebe.

Statistika zaměstnanců Evropského parlamentu i Komise jasně říká, že na nejlépe placených místech pracují v drtivé většině muži. A na těch nejméně placených zase převládají ženy. Mnoho polyglotních vysoce výkonných vysokoškolaček tu pracuje za platy sekretářky. Jejich lépe placení nadřízení mají vesměs kvalifikaci dvojí. Jsou to muži a jsou tu dlouho.

Domnívám se, dámy a pánové, že doporučení evropských institucí ke genderové problematice bude bráno vážně až ve chvíli, kdy zde proběhne důkladná analýza odměňování z hlediska vzdělání a výkonu a přepracuje se platový systém i řízení lidských zdrojů. Jinak jsme vůči občanům v pozici těch, kteří káží vodu a pijí víno.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα 50 χρόνια από την Ιδρυτική Συνθήκη της ενωμένης Ευρώπης, γιορτάζουμε και 50 χρόνια προόδου στο θέμα της κατοχύρωσης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με αποκορύφωμα την οριζόντια αναφορά της σε όλα τα πεδία δράσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.

Για τις συγκεκαλυμμένες ανισότητες ανδρών και γυναικών, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν στις πολιτικές και τις πρακτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται ανάλυση και αξιολόγηση των αρνητικών καταστάσεων που τις προκαλούν. Η έκθεση λοιπόν της αγαπητής συναδέλφου κυρίας Kauppi, την οποία συγχαίρω, παραθέτει πολλές δράσεις για 'θεραπεία' των επί μέρους διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Τονίζω ιδιαίτερα τα μέτρα για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην ενίσχυση της οικογένειας ως βασικού φορέα για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και, τελικά, την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισότητα των δύο φύλων θα πρέπει να συμπεριλάβει περιπτώσεις γυναικών που με ελεύθερη βούληση, για πολύ ή λίγο χρόνο, επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά, γέροντες και εξαρτημένα άτομα χωρίς η παραμονή τους εκτός του εργασιακού χώρου να επιφέρει διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Κύριε Επίτροπε, μεταφέρω με βαθειά απογοήτευση την κατάσταση των γυναικών της Ελλάδας που δια του Τύπου πληροφορούνται ότι έχετε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της χώρας μου για εξάλειψη των ελαστικότερων ορίων ηλικίας που ισχύουν για τις γυναίκες. Για ποιον λόγο η πρόωρη συνταξιοδότηση των θυγατέρων και των μητέρων δεν μπορεί να είναι αντάλλαγμα της προσφοράς στην οικογένεια;

Ισότητα ναι, κύριε Επίτροπε, αλλά όχι εξίσωση. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάνουν καλή χρήση της νεοσυσταθείσας ευρωπαϊκής συμμαχίας για την οικογένεια με σκοπό να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοπόρες προσεγγίσεις για πολιτικές που είναι φιλικές προς την οικογένεια και που θα συμβαδίζουν με τις εθνικές δημόσιες πολιτικές και, με τον τρόπο αυτόν, θα προβάλλουν την ισότητα.

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάσσει τη χορήγηση ισότιμων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τη γονική άδεια, η σχετική οδηγία, αποφασισμένη μόνο μεταξύ Επιτροπής και κοινωνικών εταίρων, χρειάζεται αναθεώρηση, και έχετε υποσχεθεί, κύριε Επίτροπε, την αναθεώρηση αυτή για το 2008.

Απαιτείται όμως δέσμευση και του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις νεαρών γυναικών αλλά και σε ό,τι αφορά τις απολύσεις νεαρών μητέρων. Η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, απαιτούν τη δημιουργία ενός εργαλείου για τον έλεγχο των διακρίσεων αυτών. Ελπίζουμε ότι η δράση σας θα είναι άμεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann in allen Punkten, die Frau Kauppi in ihrem Bericht angesprochen hat, die volle Unterstützung unserer Sozialdemokratischen Fraktion zusagen. Der Gleichstellungsbericht erscheint im Jahr der Chancengleichheit für alle, und wir haben auch fünfzig Jahre Gleichstellungspolitik in der Europäischen Union zu verzeichnen. Wenn nicht Druck gemacht wird und sich Tatsachen ändern, dann werden die Frauen der Europäischen Union kein Vertrauen mehr entgegenbringen.

Angekündigt war auch noch für dieses Jahr 2007 die Einführung des Europäischen Gleichstellungsinstituts. Wie sieht es mit der Besetzung der Direktion aus? Wir als Parlament haben hier Mitspracherecht. Wo wird letztendlich die Vorbereitung vorangetrieben, so dass die Arbeiten in Vilnius noch in diesem Jahr beginnen können?

Die Kernkompetenzen der EU bei der Lohngleichheit – ein ganz großer Bereich, der von vielen Kolleginnen angesprochen wurde – sind nicht verwirklicht. Ich finde, es ist ein Skandal, dass immer noch 15 % der Frauen weniger Geld für ihre Arbeit bekommen als die Männer. Nur in Schweden sieht es mit knapp 10 % besser aus. In meinem Land, Deutschland, bin ich – hier sind es 26 % – nicht länger bereit, das hinzunehmen. Hier muss die Kommission auch einmal den Mut aufbringen und gegenüber den Mitgliedstaaten Druck machen.

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Hier hat Herr Špidla Maßnahmen ergriffen. Ich finde das gut. Wir unterstützen es, dass auch die Väter in die Verantwortung eingebunden werden. Hier haben auch die Unternehmen große Verantwortung. Wir haben deshalb als Fraktion eine europaweite Kampagne gestartet, die das unterstützt.

Wir wollen eine qualitative und quantitative Evaluierung unserer Maßnahmen, die wir zum Beispiel über die Strukturfonds ergreifen. Eine kürzliche Anhörung im Regionalausschuss hat ergeben, dass es noch fast nicht berücksichtigt wird, dass Frauen sehr viel weniger vom EU-Haushalt profitieren als Männer. Gender budgeting ist also eine Kernforderung, die wir hier auch haben.

Die Kommission hat Maßnahmen in zwei Bereichen angekündigt: Festschreibung und rechtliche Sicherung von Maßnahmen gegen Mehrfachdiskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Wir haben das heute zwar kaum angesprochen, aber das ist ein brennendes Problem, das gelöst werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – Soovin tänada raportööri olulise küsimuse taastõstatamise eest. Ma ei arva, et me murrame selle raportiga sisse lahtisest uksest. Uks võib ju lahti olla, aga kui klaaslagi on meie peal, siis me peame selle teemaga jälle ja jälle tegelema.

Oma kõnes tahaksin peatuda paaril punktil. Eriti arvestades asjaolu, et soolise võrdõiguslikkuse toimiv poliitika on oluline vahend majanduskasvu saavutamiseks.

Vaatamata võrdõiguslikkuse de jure olemasolule kõigis Euroopa Liidu riikides, kestab de facto ebavõrdsus võimu ning majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele ressurssidele juurdepääsu jaotumisel naiste ja meeste vahel. Tingitud on see valitsevate tavade püsimisest ja nende mõjust perekondlike kohustuste ebavõrdsele jaotusele ning enamiku naiste jaoks eksisteerivatest pere- ja tööelu ühitamise takistustest. Eeltoodu näitab paraku demokraatia defitsiiti Euroopa tasandil.

Kahe sugupoole võrdne osalemine otsuste vastuvõtmisel on demokraatia esmane tingimus, siinjuures pean silmas otsustamist kõikides eluvaldkondades. Liberaalid ütlevad, et inimeste õigus ise otsustada on edu pant. Valikuvabadus aga realiseerub, kui naine ja mees saavad teha oma valikuid kõigis valdkondades. Et mehed-naised, rõhutan – mehed ja naised – saaksid aga kombineerida tööd perega, vajame kvaliteetseid lastehoiuvõimalusi, peresõbralikku töökeskkonda ja toetavat õigusraamistikku.

Seega on oluline parandada nii õiguslikku kui ka mitteõiguslikku raamistikku, ning tõsta ühiskonnas teadlikkuse taset. Muutes samas iganenud mõttemalle, st. naised peavad muutuma osalejatest ka otsustajateks, ainult siis saame me rääkida ühiskonnast, kus mõlema sugupoole huvid on esindatud-arvestatud, ühiskonnast, mis on tõeliselt demokraatlik.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Berichterstatterin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der EU gefeiert, und wir können auch auf 50 Jahre Meilensteine für die Gleichstellung von Frauen und Männern zurückblicken. Doch bitter finde ich das Fazit der EU-Kommission im Gleichstellungsbericht 2007. Es zeigt, dass in vielen Bereichen Gleichstellung ein Lippenbekenntnis ist und wir noch weit von der Realität entfernt sind.

Wir haben heute schon viele Zahlen gehört – es gibt große Unterschiede in der Beschäftigungsquote von Männern und Frauen und die Frauen haben in vielen Mitgliedstaaten mit wenigen Ausnahmen eine höhere Arbeitslosenquote. Fast ein Drittel der Frauen arbeitet Teilzeit. Wir wissen, dass in den Führungs- und Machtzentralen Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert sind. Ein Skandal ist in der Tat das Lohngefälle von durchschnittlich 15 %, in Deutschland sogar 27 %!

Ich freue mich auch, dass die Kommission die verpflichtende Elternzeit für Väter zu einem Thema gemacht hat. Ganz klar war, dass die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Tagesordnung der EU-Kommission gehört. Doch in anderen Bereichen der EU-Gleichstellungspolitik scheinen Sie in den Leerlauf geschaltet zu haben. In den Leerlauf deshalb, weil wir keine politische Initiativen – außer der erwähnten Einbeziehung der Väter in die Elternzeit – von Ihnen hören!

Das Gender Institute ist angesprochen worden, Gewalt gegen Frauen. Was tun Sie, um diesen Lohnunterschied in den Griff zu bekommen? Da höre ich außer Lyrik wenig! Da sind wir in der Pflicht, möglichst mehr zu machen, auch gender budgeting – seit Jahren angekündigt, doch wo sind die Indikatoren? Also machen Sie die Gleichstellungspolitik in der EU durch ambitionierte Gesetzesvorschläge wieder zum Leuchtturm.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – Voorzitter, mevrouw Kauppi, bedankt en gefeliciteerd met het verslag, maar ik wil me nu toch even richten tot de Commissie. Hoewel de Commissie geregeld lippendienst bewijst aan gendergelijkheid, ook vandaag weer, faalt zij in de praktijk keer op keer om haar goede voornemens om te zetten in concrete daden. Sterker nog, in plaats van maatregelen te nemen die genderongelijkheid verminderen, die armoede onder vrouwen tegengaan en die vrouwen helpen met het oplossen van dagelijkse problemen waarmee zij geconfronteerd worden, verslechtert het beleid van de Commissie juist vaak hun positie.

Een goed voorbeeld hiervan betreft de zogenaamde flexicurity en het versoepelen van het ontslagrecht. Wanneer de voorstellen van de Commissie in haar Groenboek worden uitgevoerd, zullen juist vrouwen die nu al vaak werken in tijdelijke contracten op uitzendbasis en voor relatief lage beloning hiervan de dupe zijn. Het zijn specifiek vrouwen die veel problemen hebben met zaken als pensioenopbouw, ziektekosten en het combineren van zorg en werktaken. En wat doet de Commissie? In plaats van vrouwen, en werknemers in het algemeen trouwens, de zekerheid te bieden die hun leven wat gemakkelijker zou maken, wil de Commissie een nog grotere onzekerheid creëren.

Wij constateren in dit verslag over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen dat er in 2007 nog heel grote verschillen zijn. Het bestrijden hiervan zou nog veel meer prioriteit moeten krijgen, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Gendergelijkheid zou automatisch in al het Commissiebeleid moeten worden verwerkt. Dat wij de Commissie hier keer op keer op moeten wijzen, vind ik eigenlijk diep treurig.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM). – Mr President, I see from this report that there is to be no relief from this programme of spending our money to promote gender awareness, interfering in business hiring decisions and forcing firms to offer flexible working and generous leave arrangements, but nowhere do I see any recognition of side effects. There is no understanding that much of this social engineering is largely self-defeating.

The simple logic, like it or not, is that if it costs more to hire women, then fewer women will be hired, despite the rules that prevent employers from mentioning gender in job advertisements and interviews. All legislation designed to prevent discrimination against women, or old people, or minorities, has the undesirable result of demeaning those who would have achieved without the legislation.

All our jobs, for women and men, depend on the wealth generated by the economy. Most jobs are provided by small businesses. Well, unlike in this Parliament, out there in the real world of small business, women and men are employed and they earn money by producing goods and services that other people are happy to pay for. This obsession with promoting gender equality is just one of many sources of interference in small business. If we continue to add more cost and more restrictions, then business will hire less and pay less. In the end we might be more equal, but we shall all be poorer, both women and men.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Gratuluję pani Kauppi! Wszyscy zgadzamy się z koniecznością wzrostu liczby urodzeń w Europie, aby poprawić sytuację demograficzną. Jeśli to się uda, a musi się udać, będzie to oznaczało, że znacząca ilość kobiet, zwłaszcza młodych, co najmniej czasowo, wypadnie z rynku pracy. A przecież już dzisiaj brak ludzi do pracy w wielu miejscach Europy.

Dla przykładu w nauce europejskiej brakuje około 700 tysięcy naukowców. Tymczasem zaledwie co czwarty doktor to kobieta, a co dziesiąty profesor w Europie jest kobietą. A przecież wyższe studia kończy w Europie więcej kobiet niż mężczyzn. Są więc dobrze przygotowane do pracy naukowej, ale przerywają ją i nie kontynuują.

W każdym sektorze zachęty i ułatwienia w podejmowaniu pracy przez kobiety musi wyglądać inaczej. Dla przykładu w nauce stosuje się kilka prostych zabiegów. Po pierwsze, możliwość pracy naukowej w domu. Po drugie, organizowanie bardzo wygodnych i tanich przedszkoli w murach instytutów czy uniwersytetów. Po trzecie, opieka nad dzieckiem wymiennie przez kobietę i mężczyznę. Po czwarte, zdobywanie stopni naukowych także w trakcie przerwy na wychowanie dzieci. I po piąte, przestrzeganie, aby kobiety i mężczyźni zarabiali tyle samo na równoległych stanowiskach.

Europa nie może sobie pozwolić, aby wykształcone i uzdolnione kobiety przegrywały w konkurencji na polu naukowym tylko dlatego, że rodzą dzieci. Na szczęście ktoś się już tym zajął. UNESCO wraz z firmą L′Oréal prowadzą od kilku lat akcję na rzecz kobiet w nauce. Zobaczymy efekty, dobre efekty, tej akcji na wystawie już od najbliższego poniedziałku, 1 października, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, na parterze, na przeciw banku KBC. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE). – Em 2005, no meu relatório sobre a Estratégia de Lisboa na perspectiva de género, alertei para as várias discriminações a que as mulheres europeias estão sujeitas.

Dois anos decorridos, muitos discursos e boas intenções, muitos debates e conferências, muitos relatórios e estudos, o que mudou? Que avanços foram registados no que diz respeito à diferença salarial entre homens e mulheres ou em relação à participação das mulheres na tomada de decisão ou ainda quanto à conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, não só para as mulheres mas também para os homens. Embora tenha havido progressos em alguns Estados-Membros lamentavelmente a nível europeu mudou muito pouco.

A diferença salarial continua nos 15%, a participação das mulheres na tomada de decisão subiu apenas 1%. As mulheres continuam a dedicar três vezes mais tempo que os homens às responsabilidades familiares. E, no entanto, as mulheres estão em maior número nas universidades. Lentamente vão-se afirmando, mas subsistem muitas discriminações, designadamente quando são mães e só por serem mães. Talvez por isso as taxas de natalidade sejam tão baixas. E as mulheres migrantes e refugiadas, as mulheres pertencentes a minorias étnicas, as mulheres idosas, as mulheres com deficiências, essas são duplamente discriminadas.

Precisamos de melhores leis tais como, por exemplo, as leis da paridade que foram aprovadas em países como Portugal e a Espanha, mas precisamos também que as leis existentes sejam cumpridas, designadamente as leis da publicidade para acabar com as representações degradantes das mulheres na publicidade e nos meios de comunicação social. É preciso mudar as leis para mudar as mentalidades. Precisamos de menos palavras e mais resultados.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Gerbiamas Pirmininke, ponios ir ponai, moterų ir vyrų lygybės klausimas ES tebėra aktualus. Per 2006 m. įvyko nedaug pokyčių. ES moterų darbo užmokestis taip ir liko 15 procentų mažesnis nei vyrų. Moterys turi sunkumų grįžtant į darbo rinką, kylant karjeros laiptais.

Iki šiol nėra įgyvendinta 1975 m. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo. Valstybės narės nerodo politinės valios spręsti lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimus. Todėl pritariu pranešime pateiktam siūlymui Komisijai atlikti tyrimą, kaip valstybės narės įgyvendina Bendrijos teisės aktus moterų ir vyrų lygybės klausimais, ir imtis veiksmų, jei Bendrijos teisė neįgyvendinama.

Kalbant apie lyčių aspekto integravimą, norėčiau pabrėžti geros praktikos ir jos skleidimo svarbą, ypač gerinant moterų dalyvavimą politikoje ir politinių sprendimų priėmimo procesuose. Tokios patirties turi mano šalis, Lietuva. Tokios patirties sklaidai svarbų vaidmenį gali atlikti Komisija ir tinkamas Europos socialinio fondo panaudojimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Nepatrím ani k zástancom extrémneho feminizmu a ani si nemyslím, že demokracia by mala byť rodovo slepá, preto vítam túto iniciatívnu správu pani spravodajkyne Kauppi, ku ktorej jej srdečne blahoželám.

Problematika harmonizácie nárokov na profesionálnu kariéru a rodinných povinností je veľmi pálčivým problémom, do tejto sféry patrí v súčasnosti materská, rodičovská a otcovská dovolenka. Vzhľadom na zmenené podmienky v globalizovanom svete by sme mali aj z úrovne Európskeho parlamentu povzbudiť členské krajiny, aby tieto systémy modernizovali. Na základe podnetu mladých rodín, možno by bolo prínosné, aby členské štáty zvážili zaviesť vyplácanie dávok v období materskej dovolenky v trvaní minimálne 12 mesiacov vo výške 100 % príjmu a v období rodičovskej dovolenky minimálne v období 24 mesiacov, kedy sa matky príp. otcovia naplno venujú svojmu dieťaťu, minimálne vo výške 50 % príjmu.

Čas materstva a rodičovstva je v jazyku zákona formulovaný stále ako dovolenka, napriek tomu, že nielen matky ale aj psychológovia, lekári, sociológovia a mnohí ďalší odborníci súhlasia s rodičmi v tom, že na materskej a rodičovskej dovolenke v žiadnom prípade nejde o dovolenku. Myslím, že nastal čas začať od jazyka, ktorým sa o materstve a rodičovstve hovorí, a nazvať materskú dovolenku výstižnejšími slovami. Po ukončení prieluky v aktívnom pracovnom živote je potrebné uľahčiť bezbariérový návrat matiek a otcov na pracovný trh a pokračovanie v ich profesionálnej kariére.

Za dôležité pokladám dôraz na potrebu vzdelávacích opatrení počas rodičovskej dovolenky s cieľom vyrovnať sa so zmenenými nárokmi zamestnania a zároveň posilňovanie kľúčových znalostí ako sú podnikateľský duch, vedecký a technologický prístup. Na tento účel by mohli byť v regiónoch využité aj štrukturálne fondy. Som presvedčená, že naša spoločnosť si musí materstvo a rodičovstvo vážiť oveľa viac. Rodičia majú nesmierne zodpovednú úlohu pri formovaní spoločnosti, aké deti vychovajú, takou bude celá Európa.

Zároveň na základe takýchto opatrení by sa určite viac žien mohlo venovať popri výchove detí aj náročnejšej, napr. vedeckej kariére.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE). – Herr talman! Herr kommissionär! Det känns lite beklämmande att stå här och tala om ett betänkande om jämställdhet i Europeiska unionen 2007. Det borde inte behövas. Det borde vara en självklarhet, inte minst med tanke på att EU består av en majoritet av kvinnor. Men tyvärr är det ett faktum att det behövs. Den absolut viktigaste frågan är att få ut männen på spelplanen, att få dem att göra mål. Annars är spelet förlorat. Här kommer några passningar till männen: Kvinnors förvärvsfrekvens måste öka. De måste få rätt till heltid och möjlighet till deltid. Löneklyftan måste bort. Är det verkligen så att vi kvinnor i EU är 15 procent mindre värda än männen? Kvinnor måste ha större utrymme i styrelserummen, inom politiken och i näringslivet. Pappor måste också ta ett större ansvar för hem och familj, vara delaktiga i föräldraledigheten, inte minst för barnens skull.

Det är många viktiga saker som parlamentet har att uppmana kommissionen och medlemsländerna att göra. Låt oss hoppas att de lyssnar och går till handling!

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Srdečne blahoželám kolegyni Kauppi k tejto veľmi dobrej správe, ktorá je výsledkom úzkej spolupráce všetkých členiek Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Spravodajkyňa veľmi dobre podčiarkla dôležitosť implementovať politiku rovnosti medzi mužmi a ženami do Lisabonskej stratégie. Jedným z cieľov lisabonskej agendy je zvýšiť počet žien, ktoré pracujú, ktoré sú v pracovnom pomere. V rovnakom čase však nie sme schopní formálne uznať neformálnu prácu žien, ktorá nie je finančne ohodnotená. Sú nám známe ženy, ktoré pracujú, aby zabezpečili solidaritu medzi generáciami, ktoré sa angažujú ako dobrovoľníčky a ktoré vytvárajú prijateľné podmienky pre sociálne vzťahy. Táto neformálna práca však nie je ohodnotená. Nechceme ju oficiálne uznať, lebo za ňou nevidíme peniaze, ktoré cirkulujú. Podľa mňa, táto logika je jednou z foriem diskriminácie voči ženám. Som presvedčená, že by to mohol byť reálny politický projekt pre nášho priateľa komisára Špidlu, uznať neformálnu a finančne neohodnotenú prácu žien. Vyriešilo by to aj mnohé problémy minorít, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili.

Aby sme pokročili v tejto problematike, máme v Európe i vo svete osobnosti a inštitúcie, ktoré nám ponúkajú matematické a štatistické modely a ich politické uplatnenie. Jedným z nich je už viackrát spomínaný Gary Becker, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku.

Pán predseda, pán komisár, milé kolegyne, dovolila som si upozorniť na skutočný problém rovnosti medzi mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Nadszedł czas, aby państwa członkowskie podjęły nareszcie zdecydowane kroki mające na celu eliminację przestarzałych wzorców podejmowania decyzji i postępowania, zwłaszcza w sektorze administracji, w celu lepszego uwzględnienia problematyki płci we wszystkich politykach.

Ciągle istnieją różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, których efektem są na przykład niższe zarobki, dyskryminacja kobiet w ciąży czy młodych matek. Choć obiecujący jest wskaźnik zatrudnienia kobiet, z którego wynika, że od 2000 roku 6 z 8 milionów nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej przypadło kobietom, to jednak różnica płac pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej wynosi ciągle średnio 15 %, a w niektórych państwach sięga nawet 30 %.

Niedopuszczalne jest, aby kobieta z powodu macierzyństwa, które jest odpowiedzialnością obojga rodziców, była traktowana gorzej od mężczyzny na rynku pracy, co odbija się na jej karierze zawodowej, zarobkach i później świadczeniach emerytalnych. Należy zwalczać stereotypy dotyczące płci, dlatego popieram postulat utworzenia w ramach polityki spójności linii budżetowej przeznaczonej na finansowanie działań mających na celu promowanie równouprawnienia oraz finansowanie badań nad wpływem strategii politycznych na sytuację życiową kobiet.

Gratuluję serdecznie pani Kauppi doskonałego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor, consider că a sosit vremea ca Uniunea Europeană să finanţeze corespunzător obiectivele nobile descrise de Tratat, cum ar fi combaterea discriminării de gen sau atingerea unui nivel al salarizării egal pentru femei şi bărbaţi.

Raportul pe care îl dezbatem a surprins una din oportunităţile principale ce sunt deschise egalităţii de gen prin bugetul Uniunii Europene. Este vorba de fondurile structurale şi de coeziune, la nivelul cărora trebuie să se vadă o facilitare a accesului femeilor la resurse europene. Din datele pe care le avem, în urma ultimei extinderi a Uniunii Europene, femeile au avut comparativ mai puţin de câştigat de pe urma fondurilor din politica regională şi de coeziune, iar acest fapt trebuie corectat.

Cu toate acestea, nu este îndeajuns să analizăm doar fondurile din politica regională şi cea de coeziune, deşi ponderea acestora în bugetul Uniunii - aproape 36% - ne obligă să luptăm pentru ca ele să ajungă la cât mai multe femei.

Trebuie să vedem şi care sunt evoluţiile recente ale programelor tradiţionale din politica de gen a Uniunii Europene, cum sunt PROGRESS, Daphne sau EQUAL. Deşi atât programul PROGRESS în ansamblu, cât şi secţiunea 5, dedicată egalităţii de gen, beneficiază anul acesta de o suplimentare de fonduri, în termeni relativi, linia bugetară pentru egalitate este în 2008 mai mică decât în anul precedent.

Programul Daphne pentru combaterea violenţei în familie a înregistrat până acum rezultate excelente, iar Comisia Europeană a înţeles acest lucru şi a recomandat creşterea bugetului faţă de 2007. Atât pentru aceste două programe, cât şi pentru programul EQUAL, Consiliul a operat reduceri faţă de sumele propuse de Comisie în proiectul preliminar de buget. Mai mult, Consiliul a propus o diminuare cu 7,5% a fondurilor destinate noului institut de gen, reducere total nejustificată pentru o agenţie europeană aflată la început de drum.

Din păcate, observăm în continuare că voinţa politică a Consiliului de a transpune în realitate strategiile europene pentru egalitatea de şanse, pentru alocare bugetară, încă lipseşte. De aceea, Parlamentul, ca braţ al autorităţii bugetare, trebuie să compenseze acest deficit şi să ofere consistenţă politicii de gen a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). – Voorzitter, ik wil ook de rapporteur graag bedanken voor een uitstekend en ook een zeer evenwichtig verslag. Verschillende punten zijn al aangestipt. Ik wil als lid van zowel de Commissie rechten van de vrouw als de Landbouwcommissie, nu vooral ingaan op de situatie van vrouwen in de landbouwsector.

Wat daar als eerste opvalt, is de onzichtbaarheid van veel vrouwen die in de landbouwsector werkzaam zijn. 40% van de werkgelegenheid in de landbouw wordt ingevuld door vrouwen, maar veel officiële statistieken, inclusief die van Eurostat, mijnheer de commissaris, kijken alleen naar vrouwelijke werknemers, aan de ene kant, en vrouwelijke bedrijfsleiders, aan de andere kant, en zien daarbij de categorie meewerkende partners over het hoofd, terwijl dit met name op de vele gezinsbedrijven in noordwest-Europa de grootste categorie van vrouwelijke arbeidskrachten is. Deze vrouwen leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de bedrijfsvoering en vaak ook nog eens aan de verbreding van de activiteiten van het bedrijf en op het platteland. Ik roep Eurostat dan ook op deze grote groep vrouwen zichtbaar te maken in de officiële statistieken. De Commissie roep ik op bij haar beleid rekening te houden met deze grote categorie vrouwelijke arbeidskrachten.

Verder wordt juist de categorie van die meewerkende partners in de dagelijkse praktijk in sommige lidstaten geconfronteerd met de nodige problemen, bijvoorbeeld bij de opbouw van pensioenrechten, de toegang tot sociale zekerheid, problemen bij bedrijfsbeëindiging of echtscheiding, en de toegang tot ziekte of zwangerschapsverlof, al ben ik blij dat er in Nederland op dit punt in elk geval actie wordt ondernomen. Graag wil ik de Commissie wijzen op het project "Je verdiende loon", dat in mijn land met steun uit het ESF deze hindernissen voor die meewerkende partners in kaart wil brengen. Ik hoop dat de Commissie de conclusies van dit onderzoek wil meenemen bij het bepalen van toekomstig beleid zodat we met deze onmisbare vrouwelijke arbeidskrachten een sterke Europese landbouw en een vitaal platteland overeind kunnen houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). – Domnule Preşedinte, dragi colegi, după anul 2000, din cele 8 milioane de noi locuri de muncă, 6 milioane au fost ocupate de femei. Am putea crede că a venit, în mod real, vremea egalităţii de şanse, sau chiar a discriminării pozitive a femeii în raporturile de gen. Nu putem însă spune asta, pentru că realitatea acestor noi locuri de muncă, a celor 6 milioane de femei, ne contrazice.

Nu putem face faţă în mod real pericolului de îmbătrânire şi de scădere demografică cu care se confruntă Europa şi statele membre astăzi, dacă cele mai multe angajări ale femeilor au fost şi sunt precare, pe timp parţial de lucru, sau slab plătite. Diferenţa între salarii în Europa rămâne de 15% în defavoarea femeilor.

Statele membre în ansamblu, şi România nu face excepţie, vor trebui să investească în continuare în educaţia eliberată de stereotipurile de gen, să adopte politici clare care să concilieze viaţa de familie şi profesională a femeilor şi bărbaţilor.

Aş dori să o felicit pe doamna raportor pentru munca sa extraordinară şi cred în mod real că avem nevoie de evaluări anuale ale rezultatelor acţiunilor incluse în foaia de parcurs privind egalitatea de gen; avem nevoie de un acord definitiv pe teme cum ar fi costurile maternităţii, ale concediului parental, ale individualizării drepturilor de pensii şi regimului de securitate socială şi de fiscalitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, tout d'abord, la Commission partage très largement les préoccupations qui ont été exprimées par la plupart des intervenants. Certains orateurs, plusieurs orateurs, quasiment tous les orateurs demandent ce que la Commission fait.

La Commission effectue, comme vous le savez, la tâche de contrôle de la transposition et de l'application du droit communautaire en matière d'égalité hommes/femmes. Cela consiste, essentiellement, à lancer et à gérer des procédures d'infraction lorsqu'elle constate qu'un État membre n'a pas correctement transposé une des directives ou lorsqu'elle est saisie d'une plainte de citoyen révélant une mauvaise transposition ou application d'une des directives. Ainsi, pour ce qui concerne les procédures d'infraction à la directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes, dix-huit lettres ont été envoyées en avril 2007. La Commission examine actuellement les réponses et il y aurait une décision sur l'avis motivé en décembre.

Alors, rapidement, quelques questions plus précises, plus concrètes. Concernant l'implantation de l'Institut européen pour l'égalité des hommes et des femmes à Vilnius, il y a eu une réunion du Management Board en octobre et le recrutement du directeur est en cours.

Pour ce qui concerne les initiatives sur le gender pay gap, de nombreux intervenants ont, à juste titre, mis l'accent sur le différentiel au niveau des salaires. La réponse à cette question est expliquée dans la communication. La Commission va, en 2008, analyser la législation actuelle pour voir si elle est adéquate et quels changements sont nécessaires.

En ce qui concerne la question des femmes en zone rurale: les femmes indépendantes travaillant dans l'agriculture sont déjà couvertes par la directive 86/613/CEE. La Commission vient de commencer une analyse de cette législation pour voir si elle est efficace et quoi changer.

Enfin, une question de nature plus idéologique, mais à laquelle je veux répondre, qui touche à la flexisécurité. Le but de la flexisécurité, c'est d'accroître la flexibilité du marché du travail, pas d'accroître l'insécurité et, en même temps, de créer plus de choix sur le marché, en donnant aux travailleurs plus de moyens de s'adapter, par exemple, par la formation, par la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Monsieur Michel, veuillez accepter mes excuses. C'est là un système que l'on est en train d'essayer de changer en réformant le fonctionnement du Parlement.

Il est indécent d'avoir un débat où – je pense à la considération due non seulement au commissaire, mais aussi, en particulier, aux collègues qui ont suivi le débat – on en arrive à pareil brouhaha, juste avant les votes.

Je m'excuse, Monsieur le Commissaire.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

Pido excusas a aquellos y aquellas que han intervenido y a quienes hemos tenido que cortar la palabra porque, realmente, el tiempo atribuido no es razonable. No debería haber en nuestro funcionamiento intervenciones de un minuto, en las que, realmente, no se puede aportar nada. Pero esta cuestión figura también en el debate de la reforma del funcionamiento del Parlamento, al que tendremos que dar respuesta en breve.

La votación tendrá lugar dentro de un momento.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), írásban. – A nemek közötti egyenlőség biztosítása szempontjából fontosnak tartom az átfogó, rendszeres és objektív információk – köztük minél szélesebb és frissebb, harmonizált közösségi statisztikai adatok rendelkezésre bocsátását. Így kiemelt jelentőséget tulajdonítok azoknak az éves jelentéseknek is, melyekben a Bizottság beszámol be a nők és férfiak helyzetéről.

A Közösség sokat tett az esélyegyenlőség jogi alapjainak kiszélesítéséért, de más kérdés, hogy a gyakorlatban ezek hoztak-e eredményt. Erre részben ad választ az éves beszámoló. Fontosnak tartanám a 2006-10 közötti ütemtervben foglalt stratégiai célkitűzések gyakorlati alakulásának rendszeres figyelemmel kísérését, a jogszabályok tagállami gyakorlati megvalósításának vizsgálatát, a gender mainstreaming elvének közösségi politikákba történő integrálásának, a különböző projektek nemekre gyakorolt hatásának áttekintését.

Mivel az Európai Unió jövőjét nagyban meghatározza az, hogy miként tudunk több nőt bevonni a foglalkoztatásba, külön, részletesen és kiemelten kell foglalkozni a nők részvételével, részvételének előmozdításával a munkaerőpiacon, az elhelyezkedésüket, előrelépésüket, a munka és a családi élet párhuzamos fenntartását gátló akadályok megszüntetésével, a hátrányos helyzetű nők (migránsok, etnikai kisebbségek, egyedülálló szülők) helyzetének vizsgálatával.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), bil-miktub. – Artiklou 41 tat-Trattat Ewropew jistipula li "kull Stat Membru jiżgura l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' l-ugwaljanza fil-pagi bejn il-ħaddiema irgiel u l-ħaddiema nisa għall-istess xogħol jew xogħol bl-istess valur".

Dan huwa prinċipju mill-aktar importanti li hemm bżonn li naraw li qed jiġi implimentat f' kull pajjiż.

Naħseb li wasal iż-żmien li nimxu pass ieħor 'il quddiem.

F' Malta għandna għadd ta' sitwazzjonijiet fejn persuni, kemm nisa u kif ukoll irġiel, jitħallsu b'rati u sistemi differenti minkejja li jagħmlu l-istess xogħol. Dawn il-ħlasijiet differenti qed ikunu ġustifikati fuq kriteriji burokratiċi, bħas-sena li matulha dawn il-persuni jkunu ġew impjegati.

F' każ li din id-diskriminazzjoni ssir bejn żewg nisa jew żewgt irgiel, ma jkunx qed isir ksur tat-Trattat Ewropew fl-interpretazzjoni dejqa tiegħu.

Sitwazzjonijiet simili jeżistu u huma evidenti fis-Servizz Pubbliku u fi bnadi oħra.

Għalhekk, hemm bżonn li kemm il-Kummissjoni u kif ukoll il-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, jieħdu inizjattivi ġodda biex nassiguraw prinċipju wieħed u sempliċi: l-istess ħlas għall-istess xogħol, int min int.

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

5. Welcome
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Es ist mir eine große Freude, eine Delegation von Abgeordneten aus der Volksrepublik China zu begrüßen, die auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz genommen hat.

(Beifall)

Die Mitglieder der Delegation sind nach Straßburg gekommen, um anlässlich des 25. Interparlamentarischen Treffens Europäisches Parlament – China mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament zusammenzutreffen.

Herr Wang Yingfan, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China, steht der Delegation vor. Sie besteht aus fünf Mitgliedern des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in Begleitung des chinesischen Botschafters bei der Europäischen Union, Seiner Exzellenz Chengyuan, und mehrerer hochrangiger Beamter der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses.

Heute Nachmittag reist die Delegation weiter nach Athen, wo sie ihren Europa-Besuch fortsetzen wird. Meine besten Wünsche an die Delegation für ihren weiteren Aufenthalt in der Europäischen Union!

 

6. Need for a comprehensive strategy to control cancer (written declaration): see Minutes

7. Request for waiver of parliamentary immunity: see Minutes

8. Agenda: see Minutes

9. Voting time
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

9.1. i2010: Digital libraries (vote)
  

– Bericht: Descamps (A6-0296/2007)

 

9.2. Efficiency and equity in European education and training systems (vote)
  

– Bericht: Zatloukal (A6-0326/2007)

 

9.3. Implementation of the Council decision concerning the moratorium against the death penalty (vote)
  

– Entschließung: RC-B6-0357/2007

 

9.4. ESPD operation in eastern Chad and the north of Central African Republic (vote)
  

– Entschließung: RC-B6-0362/2007

– Vor der Abstimmung über Ziffer 3 Buchstabe h:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir schreiben in dieser Entschließung ausdrücklich, dass EUFOR eine Brückenfunktion mit einem zeitlich begrenzten Mandat und einer darauf folgenden Anschlussmission hat. Aus dem Brief der Regierung des Tschad vom 21.9. geht aber nicht klar hervor, dass diese dem auch zustimmen wird. Deswegen habe ich folgenden ergänzenden Änderungsantrag zu Ziffer 3 Buchstabe h:

‘a clear commitment by the government of Chad prior to the start of the EUFOR deployment is needed to accept the assessment of the international community with regard to the necessity of a successor mission.’

Und dann geht es im Text weiter.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). – M. le Président, vous n'avez pas demandé notre avis sur cet amendement avant de le mettre aux voix.

Vous auriez dû demander s'il y avait des oppositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE). – Monsieur le Président, je crois que cet amendement est inutile dans la mesure où les Nations unies ont reçu, le 11 septembre 2007, une lettre du gouvernement tchadien, dont j'ai ici photocopie, dans laquelle il donne son accord: "accueille avec satisfaction les nouvelles recommandations du Secrétaire général des Nations unies contenues dans son rapport du 10 août 2007 pour le déploiement d'une présence internationale dans l'est du Tchad, destiné etc...".

Donc, cet amendement est inutile. L'accord est écrit, et tout le monde peut l'avoir. Je suis très surpris parce que j'ai envoyé le texte à M. Gahler. Je propose donc qu'on vote contre cet amendement.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – Ich habe den Text hier natürlich auch, und der entscheidende Punkt ist:

‘after six months the Government of Chad will assess the initial outcome of this presence with a view to a possible succession to the European Union operation by other contingents within the framework of the United Nations and with the consent of Chad’.

Das heißt, der Tschad hat eine Veto-Möglichkeit. Wenn die Regierung nicht einverstanden ist, dann findet das nicht statt. Deswegen meine Formulierung, dass der Tschad die Bewertung der internationalen Gemeinschaft akzeptieren soll und sich nicht in eine Veto-Funktion begeben kann.

(Beifall)

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

 

9.5. Situation in Burma (vote)
  

– Entschließung: RC-B6-0363/2007

– Vor der Abstimmung über Ziffer 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Mr President, while we have a delegation from the National People’s Congress in the public gallery, can I also say that I hope Mr Wang Ying-Fan will take a very strong message from this House that we expect China to be more active in bringing about a solution to the problems in Burma.

(Prolonged applause)

Mr President, we spoke about this yesterday and I know he will take our views back with him.

In order to save time, may I propose two oral amendments? We have a very fast changing situation in Burma at the moment. First, I propose that, in paragraph 1, we have an additional sentence at the end: ‘and utterly condemns the brutal response by the Burmese authorities’.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Mr President, paragraph 3 would now read: ‘Expresses its horror at the killing of peaceful protesters, insists that the security forces return to barracks and calls for recognition of the legitimacy of the demands that are being made, for international medical assistance for the injured and for the release of arrested demonstrators and other political prisoners.’

(Prolonged applause)

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – Herr Präsident! Ich stimme Herrn Van Orden und den Kolleginnen und Kollegen zu – auch hinsichtlich der Anwesenheit von Herrn Wang und der Delegation –, dass dieses Haus ein nachdrückliches Signal geben sollte. Doch haben wir bezüglich Ziffer 5 die Bitte, dass wir den Text wie folgt ändern, weil wir überprüft haben, was sich bisher im Sicherheitsrat abgespielt hat und wir nicht sicher sind, den Text absolut sorgfältig verfasst zu haben. Weil wir aber sehr präzise sein wollen, bitten wir darum, dass wir die Ziffer 5 wie folgt abfassen:

‘Asks China fully to support a clear statement of the United Nations Security Council condemning the use of brutal force’

Ob das Veto schon eingelegt worden ist, wird man sehen, aber dass wir eine klare Verurteilung durch den Sicherheitsrat brauchen, und China das tun sollte, dafür bitten wir um Zustimmung.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir hätten seitens unserer Fraktion auch einen mündlichen Änderungsantrag vorzubringen, aber ich glaube, wir können uns hier auf einer gemeinsamen Linie treffen. Nach meinen Informationen hat China bereits dagegen gestimmt, aber nicht China allein, sondern auch das andere permanente Mitglied des Sicherheitsrates, Russland. Deswegen würde ich mich damit einverstanden erklären, die Formulierung von Martin Schulz zu übernehmen, so dass wir China und Russland dort stehen haben.

 
  
  

(Die mündlichen Änderungsanträge werden übernommen.)

(Beifall)

 

9.6. Obligations of cross-border service providers (vote)
  

– Bericht: Lethinen (A6-0294/2007)

 

9.7. Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (vote)
  

– Bericht: Buitenweg (A6-0278/2007)

 

9.8. Equality between women and men in the EU (vote)
  

– Bericht: Kauppi (A6-0290/2007)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 47:

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE). – Eftersom vi nu ska få ett jämställdhetsinstitut, föreslår jag att vi gör följande tillägg i punkt 47: ”med hjälp av jämställdhetsinstitutet”. Punkten får då denna lydelse: Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hjälp av jämställdhetsinstitutet ta med fakta och statistik från anslutnings- och kandidatländerna.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

10. Membership of committees and delegations: see Minutes

11. Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes

12. Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes

13. Communication of Council common positions: see Minutes

14. Explanations of vote
  

- Bericht: Descamps (A6-0296/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Ďakujem za slovo a ďakujem pani Descamps za správu, ktorá posúva ďalej proces digitalizácie knižníc v Európskej únii.

Svojím hlasovaním som podporil predbežný dokument, pretože proces digitalizácie knižného fondu, filmových záznamov a tiež audio a video záznamov, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch, je pomalý a roztrieštený. Považujem za nutné sústrediť pozornosť na koordináciu týchto národných iniciatív, a predovšetkým na uchovávanie digitálneho materiálu. Na celoeurópskej úrovni je potrebné venovať významnú pozornosť uchovávaniu digitálnych kópií. Vytvorenie digitálnej kópie knihy alebo filmu nemusí byť zárukou ich dlhodobého zachovania.

Všetok digitálny materiál, či už je to digitalizované dielo, ale aj pôvodný digitálny materiál, je potrebné udržiavať tak, aby bol neustále dostupný. Totiž s digitálnym uchovávaním máme malé skúsenosti. Samotná digitalizácia bez dôslednej stratégie uchovávania kópie môže viesť k znehodnoteniu vynaložených investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le très bon rapport de mon excellente collègue, Marie-Hélène Descamps, sur la création d'une bibliothèque numérique européenne visant à rendre accessible à tous notre patrimoine culturel et scientifique et ce, dans toutes les langues européennes.

Au moment d'écrire ces lignes je souhaite rendre hommage à l'ancien président de la République française, M. Jacques Chirac, qui, avec cinq autres chefs d'État de l'Union européenne ont pris l'initiative de ce projet en avril 2005. Je me réjouis du signal fort adressé par le Parlement européen à la Commission européenne pour faire de ce projet une priorité. De même, je salue les pistes de solutions opérationnelles qui sont ouvertes: coordination de l'ensemble des bibliothèques numériques en Europe, accès par les citoyens, collaboration avec les acteurs de ce secteur, notamment les auteurs, les éditeurs et les libraires, etc...

Cet outil doit être soutenu et il sera un instrument de combat majeur contre l'ignorance et, donc, en faveur de la démocratie, la paix et la prospérité. Bravo à Marie-Hélène Descamps!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pronuncia-se sobre a recomendação de 24 de Agosto de 2006, da Comissão Europeia, em que esta apela a que os Estados-Membros coordenem os seus esforços para a criação de sinergias a nível europeu na área digital, propondo a criação de uma biblioteca digital europeia, sob a forma de ponto de acesso comum multilingue ao património cultural europeu. Em 13 de Novembro de 2006, o Conselho pronunciou-se, por unanimidade, favorável a estas recomendações.

O Parlamento Europeu pronunciou-se favoravelmente mas faz um conjunto de propostas que pretendem ser clarificadoras, tendo em conta o conjunto de problemas que podem surgir, incluindo no trabalho de organização conceptual e técnica de todas as categorias de material cultural, nas fases que é preciso ter em conta e no potencial oferecido pelo material escrito livre de direitos.

Embora tenhamos dúvidas sobre várias propostas incluídas na resolução do Parlamento Europeu, votámos favoravelmente a ideia, alertando, no entanto, para a necessidade de defesa dos direitos de autor, para a defesa da diversidade linguística e cultural, para a solidariedade e a coesão económica e social, de forma a garantir que uma ideia interessante não seja transformada em mais um motivo de discriminação e exclusão social.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Bibliotek för upphovsrättsbefriade verk är en lysande idé, alldeles för bra för att EU ska klanta till det och lägga sig i. Därför avstår jag i omröstningen. Bra idé (+), EU kommer att försena det med sin byråkrati (-) = avstår.

 
  
  

- Bericht: Zatloukal (A6-0326/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du très bon rapport d'initiative de mon collègue tchèque, Thomás Zatloukal, sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens d'éducation et de formation en réponse à une communication de la Commission européenne.

La formation tout au long de la vie, de même que l'objectif de la création d'un cadre européen des qualifications pour la formation tout au long de la vie, qui facilite la reconnaissance du niveau acquis et permette une transition transparente et claire entre différentes formules de formation, est essentielle. Je soutiens l'idée d'introduire une culture de l'évaluation dans les systèmes d'éducation et de formation professionnelle avec des estimations fiables.

Les investissements dans la formation tout au long de la vie sont au cœur de la cohésion sociale et fournissent aux personnes les compétences nécessaires leur permettant de mieux s'adapter aux différents changements qui se produisent dans leur vie. Je soutiens toutes les propositions de ce rapport concernant les différents niveaux d'enseignement: préscolaire, primaire, secondaire, supérieur et professionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra este relatório, apesar de considerarmos que tem alguns aspectos positivos, por discordamos do contexto geral e de posições aí defendidas, seja quanto aos objectivos do ensino superior, seja quanto às propinas, escamoteando que as dificuldades dos grupos desfavorecidos não podem ser resolvidas por meros incentivos financeiros como aqueles que estão anunciados para Portugal. Essa não é a forma de melhorar a equidade no acesso à educação universitária.

Mesmo utilizando as argumentações da relatora quanto à influência da educação no crescimento económico pelo "aumento do capital humano e da capacidade de inovação", ao considerar que, aumentando a eficiência da educação e da formação, os indivíduos e a sociedade no seu conjunto obtêm um retorno do investimento que pode atingir os 8% ao ano, podemos verificar o que perdem os países que não apostam decisivamente num ensino superior que seja acessível a todas as camadas populacionais.

Segundo estudos recentes, 75 milhões de cidadãos da UE – ou seja, 32% da mão-de-obra – receberam instrução insuficiente. Em 2010, apenas 15% dos novos postos de trabalho estarão disponíveis para esse grupo de pessoas, oriundas, na sua maioria, de sectores desfavorecidos da sociedade. O que justificaria a necessidade de garantir uma efectiva equidade na educação.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Majoriteten i detta Europaparlament behöver regelbundet påminnas om att utbildningspolitiken i Europeiska unionen är en nationell fråga.

Detta betänkande från Europaparlamentets kulturutskott tar upp en mängd saker för EU:s institutioner att arbeta med som inte angår dem över huvudtaget. I till exempel punkt 12 i förslaget till betänkande föreslås att Europaparlamentet skall inta positionen ”att det behövs mera forskning på gemenskapsnivå kring förskoleutbildningen, framför allt på området tidiga och målinriktade åtgärder, för att man ska få reda på vilka rutiner som ger förväntad effekt”.

I förslaget till punkt 48 skrivs det: ”Europaparlamentet anser att det skulle behöva utvecklas ett förfarande för utvärdering av EU:s utbildningssystem för att EU:s åtgärder ska bli mer målinriktade. Utvärderingen bör bygga på såväl regelbundna rapporter från medlemsstaterna som en oberoende verifiering, och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt elevernas tillägnande av grundläggande färdigheter samt uppnåendet av målen på rättvisans område.”

Allt detta är försök att tränga sig in på medlemsstaternas nationella kompetensområden. Subsidiaritetsprincipen körs över som vanligt, och den institutionella konkurrensen på detta viktiga område undermineras. Vi röstar därför nej till detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Panie Przewodniczący! Głosuję za sprawozdaniem Tomáša Zatloukala w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia.

Polityka kształcenia i szkolenia zawodowego ma istotny pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze i społeczne, zrównoważony rozwój i spójność społeczną. Z kolei niska skuteczność i nierówny dostęp powoduje ogromne koszty – straty podatkowe, większe zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną i wsparcie ze środków publicznych, a także koszty związane z wyższym stopniem zachowań społecznie patologicznych.

We wnioskach z posiedzenia Rady w Lizbonie w marcu 2000 r. podkreślono, że kształcenie to klucz do rozwoju gospodarki i społeczeństwa europejskiego.

Sprawozdanie to przedstawia trafne pomysły na to, jak przywrócić sprawność nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz na uniwersytetach.

Ważny jest także, zawarty w sprawozdaniu, apel do rządów państw członkowskich o długoterminowe planowanie priorytetów edukacyjnych na szczeblu lokalnym i narodowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Flera bra idéer om hur man ska minska utanförskap m.m. finns med i betänkandet, men sedan urartar det genom att tala om huruvida avgifter till universiteten kan fungera som ekonomiska incitament! Värst är väl inriktningen på ”effektivitet” ”konkurrenskraft” och ”bättre prestationsnormer”. Vart tog kreativiteten vägen, förmågan till kritisk granskning, självständigt tänkande? EU vill ha lydiga produktionsenheter fostrade till konsumtion och produktion. Tur att EU inte har makten över utbildningen, och så ska det förbli. Jag röstar nej.

 
  
  

- Entschließung: RC-B6-0357/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Mimo że 129 państw zniosło już karę śmierci, skala stosowania tej kary na całym świecie jest jednak nadal bardzo niepokojąca. Tylko w 2006 roku wyrok śmierci wykonano 1591 razy; co najmniej 3861 osób oczekuje obecnie na jego wykonanie. Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie walki przeciwko karze śmierci. W stosunkach z państwami trzecimi na forach międzynarodowych, takich jak ONZ, zniesienie kary śmierci jest kluczowym celem, jaki, w kwestii praw człowieka, stawia sobie Unia. Zaangażowanie polityczne Unii idzie też w parze ze znacznym wsparciem finansowym projektów realizowanych w ramach Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka. Co więcej, zniesienie kary śmierci przyjmuje się też jako naturalny warunek członkostwa w Unii Europejskiej oraz Radzie Europy.

Tym bardziej szkoda, że z powodu sprzeciwu polskiego rządu Europa nie będzie 10 października obchodziła Dnia Przeciwko Karze Śmierci. Wyrażam ubolewanie, że takie stanowisko polskiego rządu, stanowiące część gry przedwyborczej, w rezultacie szkodzi obrazowi Polski, na arenie międzynarodowej oraz całej Unii Europejskiej, w promocji podstawowych ich wartości. Decyzja Rady w sprawie memorandum na wykonywanie kary śmierci oraz idea wspólnej rezolucji, jaką Unia zaproponuje na najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ze wszech miar zasługują na poparcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – Panie Przewodniczący! Chciałem powiedzieć, że głosowałem przeciwko rezolucji dotyczącej kary śmierci. Chciałbym podkreślić, że w moim państwie, w Polsce, od 19 lat nie istnieje kara śmierci.

Natomiast, co innego jest sprzeciw wobec kary śmierci, a co innego jest popieranie fundamentalistycznych abolicjonistów, którzy opierają swój sprzeciw przeciwko wszelkiemu karaniu ludzi za ich przestępstwa, w głębokim przeświadczeniu, że człowiek nie odpowiada za swoje czyny. W moim przeświadczeniu człowiek odpowiada za swoje czyny i za nie powinien odpowiadać, i powinien być stosownie karany, ponieważ ma wolną wolę.

Przeświadczenie fundamentalistycznych abolicjonistów, że człowiek nie ma i nie posiada wolnej woli, w związku z czym nie może być karany, jest w gruncie rzeczy pogardą dla człowieka i fałszywym dziedzictwem rewolucji francuskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Dödsstraff strider mot den mest grundläggande av alla rättigheter – rätten till liv!

Det finns därför inga som helst studier som kan visa på att dödsstraff har en avskräckande effekt. Dödsstraffet är inhumant, barbariskt och helt oförsvarbart och kan inte ses som annat än en hämndaktion. Därför är Europeiska unionens krav på ett förbud mot dödsstraff som ett villkor för medlemskap i EU en självklarhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. "Em caso algum haverá pena de morte", assim está consignado no Artigo 24.º, alínea 2, da Constituição da República Portuguesa.

Como afirmámos por diversas vezes, acompanhamos a iniciativa da apresentação à 62.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas de uma proposta de resolução solicitando a adopção de uma moratória universal para a pena de morte - que, ao que é indicado, já conta com o apoio de cerca 95 países - enquanto passo para a abolição da pena de morte.

A abolição da pena de morte é uma aspiração de milhões de homens e mulheres em todo o mundo, sendo cada vez maior o número de países que estabeleceram uma moratória quanto à sua aplicação ou que a aboliram na sua ordem jurídica interna. Como salientámos anteriormente, tal passo significaria um ganho civilizacional que seria importante tornar extensível a outros países. A presente iniciativa poderá contribuir nesse sentido.

Desta forma, juntamos a nossa voz aos que, de forma coerente, aspiram e lutam para colocar um fim à cultura da violência, da banalização da morte, da agressão e da guerra.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A abolição da pena de morte à escala global seria um sinal manifesto de progresso para a Humanidade. É evidente que há outros horrores que se praticam, nomeadamente por Estados que matam sem sequer condenar, mas a aceitação da pena de morte corresponde a uma concepção filosófica que deveria estar arredada das nossas sociedades. Assim, a proposta de uma moratória que tem como objectivo conseguir o fim da pena de morte merece o nosso apoio e o empenho dos Estados-Membros da UE. Nesse sentido, um Dia Mundial contra a Pena de Morte poderia ter o efeito de “embaraçar” os Estados que a praticam, podendo, assim, ser positivo.

Quanto à ideia de um Dia Europeu contra a Pena de Morte, parece-me que se trata de instaurar a celebração europeia contra um facto que não existe na Europa, ao mesmo tempo que, como sabemos, implica provocar outras discussões onde, aí sim, falha a unanimidade. Por essa razão, duvido da virtude dessa iniciativa.

Finalmente, não desejava que esta cultura do primado da vida se estendesse a outros domínios e a outras questões, onde a defesa da vida também me parece ser um sinal de civilização.

 
  
  

- Entschließung: RC-B6-0362/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), par écrit. – Je me réjouis de l'engagement du Parlement européen en faveur du déploiement d'une force européenne au Tchad et en Centrafrique pour mettre fin aux violences à l'encontre des populations civiles et créer les conditions d'un retour volontaire des centaines de milliers de réfugiés et déplacés. Car déjà, aujourd'hui, le conflit du Darfour n'a plus de frontière. Mais demain, lorsque la force mixte ONU-Union africaine va s'y déployer, la contagion vers les pays voisins pourrait devenir incontrôlable!

C'est pourquoi cette force européenne est indispensable au dispositif global de sécurisation et de réconciliation dans la région. Mais elle ne portera ses fruits que si toutes les parties en conflit "jouent le jeu" de la paix. Pour cela, elle doit respecter au moins deux conditions sur lesquelles j'ai souhaité insister dans la rédaction de cette résolution. D'abord, une absolue neutralité et impartialité. Ensuite, un équilibre dans la composition des forces en présence: la France ne doit pas chercher à "tirer les ficelles". L'attitude de Nicolas Sarkozy laisse planer des doutes à ce sujet.

Aux côtés des socialistes français du Parlement européen, je serai particulièrement vigilante pour faire prévaloir l'intérêt de l'Afrique et celui de l'Europe sur le "pré carré" français.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan anser att ett mandat från FN är vad som krävs för att ett land eller en mellanstatlig organisation ska skicka fredsbevarande styrkor till konflikthärdar. Vi har principiellt sett inga invändningar mot att medlemsstater går samman och skickar trupper på fredsbevarande uppdrag, under förutsättning att operationen står under FN- och inte under EU-flagg.

Det är emellertid beklämmande att den rådande situationen i Tchad och i Centralafrikanska republiken används som förevändning för EU:s ambitioner att skapa en militärmakt på unionsnivå. Utrikes- och säkerhetspolitik är och måste förbli strikt nationella frågor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Não há dúvida de que esta operação, de âmbito claramente militar e sob a égide da ONU, visa concretizar o conceito estratégico intervencionista e militarista da PESC/PESD da União Europeia.

Para alguns, esta operação militar apresenta-se como um verdadeiro teste à dita "credibilidade" e operacionalidade da "Política Europeia de Segurança e de Defesa" da UE, ou seja, da sua militarização sob o comando e segundo os interesses das suas grandes potências.

A maioria do PE aprova o "mandato" para esta acção militar da UE, que inclui o "recurso à força" - no âmbito do Artigo VII da Carta da ONU -, numa região de África. Trata-se de um acto de ingerência e de "presença" militar com ambições neocolonialistas, uma verdadeira operação de guerra, numa região caracterizada pela sua complexidade e onde estão em causa grandes interesses ligados ao controlo dos imensos recursos energéticos.

As reais razões que estão na origem de tanto "interesse" por esta região por parte das grandes potências da UE, nomeadamente da França, são directamente proporcionais aos resultados das prospecções realizadas, que apontam para a existência de grandes jazidas de petróleo e de outros recursos naturais.

O Congo, o Chade e a República Centro-Africana. Quem se seguirá?

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. The British Conservative delegation is supportive of a coordinated strategy, under the auspices of the UN, for resolution of the problems of Darfur and the neighbouring regions of eastern Chad and the Central African Republic, including humanitarian assistance and the protection of IDPs and refugees. However, it is opposed in principle to the very concept of an ‘ESDP operation’ and the unnecessary, wasteful and divisive effort by the EU to involve itself in military matters. We therefore voted against the resolution.

 
  
  

- Entschließung: RC-B6-0363/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Rezoluci o Barmě jsem podpořila, ale mám vážné výhrady ke kompromisnímu znění. Je třeba ocenit postoj Indie, která podporuje reformy v Barmě, a je třeba učinit zásadní kroky proti Číně, která blokuje mandát OSN k zahájení jednání s vojenskou juntou. Čína stojí v čele zemí, které podporují diktátorské režimy.

Unie uvalila sankce již dávno, takže Barma je teď ekonomicky závislá na Číně. A proto žádám, aby Unie uplatnila hrozbu sankcí vůči Číně, pokud neodsoudí juntu. Pokud obranu lidských práv a demokracie ve světě myslíme vážně, nesmíme váhat. Čína velmi stojí o dobré obchodní vztahy s Evropou a my zase usilujeme o respektování našich hodnot. Obrana demokracie se možná dostane do střetu s ekonomickými zájmy evropských investorů v Číně, ale jen na čas. Vždyť i kvůli férovému obchodování je nutné stát si pevně za svým a neustupovat.

Odsuzuji liknavost, s jakou se postavili levicoví poslanci k tomuto tématu již na pondělním zasedání, kdy se pokusili zablokovat hlasování o společné rezoluci ještě v tomto týdnu. Jako by litovali, že podpora západní Evropy umožnila pád komunistických režimů v roce 1968 ve východní Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi abbiamo votato questa risoluzione con convinzione, ma l'Europa deve fare molto di più. Le ho già scritto una lettera, signor Presidente, per chiedere di invitare una delegazione di monaci buddisti in Europa, accompagnata magari dall'alta autorità spirituale, dal Dalai Lama, nei cui confronti le autorità di Bruxelles e il governo belga hanno vergognosamente subito il diktat della Cina.

E a proposito delle autorità di Bruxelles, mi stupisco, signor Presidente, che non sia sentita ancora in quest'Aula, da parte sua, una voce chiara di condanna di quello che è avvenuto, per colpa e determinazione delle autorità di Bruxelles nei confronti di alcuni europarlamentari. La battaglia per la libertà non è solo quella dei monaci buddisti, è di chi manifesta democraticamente, per esempio contro l'islamizzazione dell'Europa! E' una vergogna il silenzio del Parlamento europeo, quando europarlamentari come Vanhecke, Borghezio e altri hanno manifestato per la libertà dell'Europa! Vergogna!

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Herr Kollege Borghezio, ich gebe jetzt ausnahmsweise eine Antwort. Wir sind tätig geworden, und ich möchte erneut zum Ausdruck bringen, wir werden es in keinem Fall akzeptieren, wenn hohe Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten generell das Europäische Parlament besuchen wollen, dass das durch irgendjemand in der Welt unterbunden wird. Dies ist auch durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments gegenüber den Betroffenen deutlich gemacht worden. Der Dalai Lama ist immer im Europäischen Parlament willkommen!

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, in its vote today, the European Parliament demands unfettered access for the United Nations envoy in the unfolding crisis in Burma, reversing that country’s decision to deny a visa to that envoy. There can be no moral equivalence between the visa ban on the Burmese generals and their ban on the legitimate representative of the international community. I welcome last night’s call by France to freeze assets in Burma. However, to freeze is not to disinvest and the targeted sanctions this Parliament calls for will not be realised unless assets are removed, and that includes French companies such as Total and Elf too. Finally, we not only call for protection for the protesters, but also express to them our solidarity. If this is a Saffron Revolution, we hope it will be peaceful, and in the name of human rights and democracy, we hope it will be successful.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho partecipato alla votazione sul Myanmar, perché penso che nonostante i buoni nostri propositi, le autorità di quel paese se ne fregano tranquillamente di quello che noi votiamo.

Devo però rilevare questo, che in Myanmar le manifestazioni sono potute andare avanti senza eccessivi problemi per parecchi giorni, nella nostra capitale Bruxelles invece una pacifica manifestazione è stata brutalmente repressa, proprio appena era incominciata. Allora guardiamo magari un pochino più alle violazioni dei nostri diritti, della nostra libertà di manifestare nella nostra Europa, prima ancora di andare a vedere in casa altrui!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O que se tem passado na Birmânia prova à exaustão, e como se necessário fosse, que a Democracia (com tudo o que ela implica, em particular a sua força maior que é a Liberdade) é uma ambição dos Povos. A ideia de que a Democracia não é compatível com alguns povos ou geografias é uma enorme mentira que apenas a mais cómoda Realpolitik pode aceitar.

Isto dito, é evidente que apenas as nossas proclamações fazem pouco pela vitória desta tentativa de revolução democrática. E ignorar que tanto a China como a Rússia revelam, nesta como noutras ocasiões, uma política externa em nada compatível com os valores que nós, europeus, e os nossos aliados defendemos, é um grave erro.

A expansão da Democracia é uma necessidade para um Mundo de Paz e o apoio, concertado com os nossos aliados, aos movimentos democráticos é um dever que temos para com os valores em que acreditamos.

Por último, insisto que, nesta como noutras ocasiões, é importante perceber a verdadeira geopolítica da região, sob pena de estarmos a alimentar uma ordem mundial perversa.

 
  
  

- Bericht: Lehtinen (A6-0294/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le rapport d'initiative de mon collègue finlandais, Lasse Lehtinen, sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers.

Le moment est vraiment venu d'encourager la mise en œuvre de mesures qui contribuent à achever le marché intérieur des services en ayant un système uniforme d'obligations incombant aux prestataires de services pour promouvoir encore plus le développement d'un marché intérieur des services homogène. Il est essentiel que les consommateurs, mais aussi, et surtout, les entreprises, notamment les PME, aussi bien en leur qualité d'acheteurs qu'en leur qualité de vendeurs de services transfrontaliers, puissent bénéficier d'une sécurité juridique accrue, d'une plus grande simplicité et d'une réduction des coûts.

Je soutiens l'idée développée dans le rapport selon laquelle il convient de ne faire aucune différence entre prestataires publics et privés, lesquels devraient également être astreints au champ d'application des directives sur la protection des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra este relatório dado que, com o argumento da "protecção dos consumidores" e da "incerteza jurídica", se pretende, de facto, dar mais um impulso à já grande desregulamentação dos serviços e, em especial, dos serviços públicos, como ficou ainda mais claro na resolução final.

Se o objectivo fosse a tão necessária defesa dos consumidores, ter-se-ia aprofundado o debate sobre as causas da tal "pouca protecção dos consumidores" e o significado da tal "incerteza jurídica", designadamente a desregulamentação dos mercados, a privatização dos serviços, a precarização do emprego e das condições de vida dos trabalhadores e consumidores. São essas medidas decididas em nome do aclamado "mercado único" e das "regras de concorrência", que têm reduzido direitos e dificultado o acesso aos mais elementares serviços.

Por isso, concluir que o necessário é continuar e acentuar essas políticas, em nome da protecção do consumidor, não só é desleal como é falso. Tanto mais que a própria Comissão já anunciou a intenção de reformular e harmonizar, por baixo, as variadas disposições em vigor em matéria de direito do consumidor.

A efectiva protecção dos consumidores passa pela ruptura com estas políticas e na promoção e desenvolvimento de serviços públicos de qualidade, na dignificação do trabalho e dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I voted in favour of the Lehtinen report on cross-border service providers and support moves which will increase consumer confidence in this area. The services sector makes up almost 70% of EU GDP and is continually growing. Nevertheless, consumer confidence remains low in cross-border service transactions and accordingly full advantage is not being taken of the internal market. My group considers that consumer confidence will be best served by the obligations of service providers being clearly set out across the EU so that consumers are adequately protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Tjänstedirektivet är otydligt, krångligt och lämnar över makten över hur det ska genomföras i den oavsättliga domstolens händer. Nu har vi ett betänkande som uttryckligen säger: ingen ny lagstiftning på tjänsteområdet. Det är bra och stoppar ytterligare skador. Dessutom finns förslaget om att konsumenter ska kunna föra grupptalan över gränserna och en viss reglering av företagens ansvar. Detta gör att jag röstar ja, trots krav på nya ”initiativ”, dvs. lagar på EU-nivå som inte är nödvändiga. Jag kan ju rösta mot dem när de kommer...

 
  
  

- Bericht: Buitenweg (A6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Je neprípustné, aby ktokoľvek v Únii bol diskriminovaný na základe svojho pôvodu či náboženstva.

Nálady v niektorých štátoch Únie poukazujú, že diskriminácia je stále častým javom. Známy je príklad z minulosti diskriminácie a postupnej asimilácie slovensky hovoriaceho obyvateľstva v Maďarsku, establishmentami najrôznejších politických farieb - fašistických, komunistických, socialistických i pravicových, kedy z počtu 500-tisíc slovensky hovoriacich občanov z rokov 20-tych minulého storočia zostalo už len 37-tisíc.

Na druhej strane, občania, ktorí emigrujú do štátov Európskej únie, by nemali vytvárať nové etnické sídliská, avšak mali by sa úplne integrovať a osvojiť si princípy slobody a demokracie hosťovskej krajiny. Ktorýsi z britských kolegov mi nedávno spomínal situáciu, keď v Británii časť občanov verejne proklamovala heslo na pokojnom zhromaždení nápismi na tričkách, citujem „nie Británia, ale moslimovia“, koniec citácie.

Transpozícia európskej smernice do legislatívy členských štátov musí zodpovedať najvyšším možným štandardom a je správne, že členské krajiny majú v povinnostiach informovať o existencii antidiskriminačných predpisov, avšak napriek tomu časť občanov o nich nevie a má v tejto oblasti nízke právne vedomie.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – Mijnheer de Voorzitter, met dit verslag Buitenweg slaat het Europees Parlement een zeer gevaarlijke weg in en ik heb dan ook, samen met mijn fractie, tegen dit verslag gestemd. Want de combinatie van het vervolgingsrecht voor zogenaamde instellingen voor gelijke behandeling met de omkering dan nog wel van de bewijslast in rechtszaken en nog meer verboden discriminatiegronden zullen ongetwijfeld leiden, menen wij, tot een heksenjacht, een jacht op mensen met een andere en kritische mening. Want daarover gaat het. Europa wil een nieuwe inquisitie oprichten tegen eenieder die weigert de dogma's en de multiculturele samenleving te aanvaarden. Met het wegwerken van discriminatie tegen minderheidsgroepen heeft dit niets te maken, wel met de juridisering van een welbepaalde politieke correctheid.

Als men de échte discriminatie wil aanpakken, dan moet men ook maar eens eindelijk werk maken van de situatie van de vrouwen binnen de moslimgemeenschap in Europa, of de kandidaat-lidstaat Turkije onder druk zetten in verband met de openlijke discriminatie van de religieuze minderheden, maar dat past natuurlijk niet in het plaatje van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Mr President, I voted in support of this resolution because I believe in equal treatment between persons, irrespective of their racial or ethnic origin. And I believe in equality in this House, so I believe that it is people’s rights to put down amendments that do not support that. But I am still, nevertheless, surprised at the string of amendments that some Members of this House have voted to support which are contrary to the principle of equal treatment for minorities and I am surprised equally that some people abstained on those votes.

This because I think the fundamental principle of the European Union is one where we respect minorities, we respect people from all different backgrounds, and I think it is an impulse of ours that we should support these, whatever.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), in writing. British Conservatives fully support the principle of equal treatment, irrespective of racial or ethnic origin. However, Conservatives have abstained on this report as elements of the report call for the shift of burden of proof from the accuser to the accused. It is a fundamental part of UK law that the principle of ‘innocent until proven guilty’ applies. We also feel that the EU should not become involved in any way in the judicial process in sovereign Member States.   

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld och Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. Vi har röstat för Kathalijne Buitenwegs initiativbetänkande (A6-0278/2007) om tillämpningen av direktivet om principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.

Vi anser att det är viktigt att bekämpa alla former av diskriminering i samhället och välkomnar därför kommissionens översyn av implementeringen av direktivet i fråga. Översynen är ett värdefullt hjälpmedel för att kunna utvärdera hur förbättringar kan göras för att bekämpa diskriminering.

Vi värnar likabehandling och motsätter oss därför föredragandens krav på positiv särbehandling och tar kraftfullt avstånd från registrering och insamling av uppgifter som syftar till att kategorisera människor efter ras eller etniskt ursprung. Som försvarare av samhällets grundläggande rättsprinciper ställer vi oss även tveksamma till kravet i betänkandet på användande av omvänd bevisbörda.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce rapport qui dresse des constats justes et équilibrés et qui énumère de façon exhaustive les problèmes majeurs concernant l’application de la directive. Il précise justement que très peu de nos concitoyens ont une connaissance claire de leurs droits et appelle à une meilleure diffusion de l’information auprès de nos concitoyens.

Je soutiens en particulier l'idée d'accorder des ressources suffisantes pour les organismes chargés de l’égalité; qui jouent un rôle déterminant dans ce domaine et qui doivent à juste titre impérativement rester indépendants.

Il constate avec inquiétude la non-transposition ou la transposition incomplète de la directive dans certains États membres.

S'agissant du point le plus sensible, la collecte des données, le rapport prend le soin de préciser qu'elle doit se faire dans le respect de la vie privée et dans le seul but de détecter les discriminations dont les minorités peuvent être victimes.

Quand il s'agit d'un principe aussi fondamental que celui de l'égalité de traitement, l'Europe ne peut pas se contenter de mots, L'Europe ne peut se contenter de législations a minima, L'Europe ne peut se contenter d'observer. C'est pourquoi j'ai fortement soutenu l'adoption de ce texte en séance plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Já tivemos a oportunidade de sublinhar, a propósito do proclamado "Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades", que, no debate sobre a igualdade de oportunidades, a questão central que emerge é a garantia do exercício de direitos.

Isto é, a salvaguarda e a aplicação do princípio da igualdade de oportunidades - nomeadamente quanto à não distinção de origem racial ou étnica, que o presente relatório aborda - pressupõem o assegurar do acesso universal e do pleno exercício de direitos básicos, como a saúde, a alimentação, a habitação, a educação, o emprego, os direitos laborais e sindicais, o salário justo, a cultura e a actividade lúdica, o desporto, a cidadania e a participação cívica, entre muitos outros. No entanto, o relatório apenas toca ao de leve nesta questão que, a nosso ver, é a central.

Sem dúvida que é necessário que cada um de nós tenha plena consciência dos seus direitos e que tenha a possibilidade de intervir e obter apoio quando estes são desrespeitados, nomeadamente sendo garantido o livre e universal acesso à justiça - um serviço público fundamental, alicerce da democracia -, mas o que se exige e que se impõe é uma profunda transformação social que vá fundo no ataque ao capitalismo, que é a raiz primeira das desigualdades.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I support the Buitenweg report on equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic origin. Discrimination on grounds of racial or ethnic origin or, indeed on grounds of disability, age, gender, faith or religion, social background or sexual orientation remain all too common throughout the EU. Individual Member States and the EU as a whole must take action to eliminate discrimination in all its forms – from targeting individual incidents on the streets, to abolishing the UK’s archaic Act of Settlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Kathalijne Buitenweg zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Rassismus steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Europäischen Union, und es ist erschreckend festzustellen, dass die Zahl der erfassten rassistischen Übergriffe in der Europäischen Union dramatisch gestiegen ist. Daher bin ich der Auffassung, dass die Information über die Antidiskriminierungsgesetze und die Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung einen viel höheren Stellenwert erhalten sollten. Ferner unterstütze ich die Aufforderung der Berichterstatterin, dass die Kommission nicht nur auf die korrekte rechtliche Umsetzung der Richtlinie achten sollte, sondern auch die in der Praxis bestehenden Hindernisse berücksichtigen muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. Ibland ställs en parlamentariker inför den besvärliga situationen att välja mellan pest och kolera. Omröstningen om detta betänkande var ett typexempel på detta. Å ena sidan ett betänkande som behandlar införlivandet av en lagstiftning som jag finner till stora delar djupt tveksam. Å andra sidan ändringsförslag från ITS, som i merparten av fallen inte åtgärdade betänkandets svagheter utan ämnade införa nya, än värre argument. Att rösta för ITS låter sig knappast göras. Därför valde jag att lägga ned min röst.

Tveklöst är diskriminering ett fortsatt utbrett, svårutrotat problem i Europa. Jag utesluter inte att det kan finnas anledning att fundera över hur det skulle tacklas gemensamt på överstatlig nivå. I just detta fall behandlas dock en lagstiftning som är mycket långtgående, grundande på en rättsprincip tämligen främmande vår egen. Positiv särbehandling är i sig en tvivelaktig metod, registrering av ras – en förutsättning för att det sistnämnda ska fungera – oacceptabelt, både ur moraliskt och integritetsvärnande perspektiv. Likaså finns starka skäl att känna reservationer gentemot den omvända bevisbördan. Jag är övertygad om att vår rättspraxis, som utgår från att man är oskyldig tills man är dömd, måste försvaras, hur lovvärd avsikten inledningsvis än må ha varit.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. Głosuję za przyjęciem sprawozdania pani poseł Buitenweg w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Pani poseł przygotowała bardzo dobre i rzetelne sprawozdanie. Pomimo postępu w transpozycji dyrektywy antydyskryminacyjnej, liczba ofiar nierównego traktowania osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne wciąż nie maleje.

Ułatwienie dochodzenia swoich praw na drodze prawnej, czy pomoc w procesie dowodowym to bardzo ważne elementy, na które trafnie pani sprawozdawczymi zwróciła uwagę.

Uważam również, że bardzo ważnym aspektem jest rozpowszechnienie informacji na temat praw, jakie przysługują obywatelom Unii, gdyż przecież prawa nie przynoszą żadnego pożytku, jeśli obywatele nie są świadomi ich istnienia lub nie wiedzą w jaki sposób można z nich korzystać. Aby zapobiec takiej sytuacji w miejscu pracy, w Polsce nałożono obowiązek na pracodawcę, aby informował on pracowników o przepisach prawa dotyczących dyskryminacji.

Musimy zapewnić, że w kontekście Europejskiego Roku Równych Szans zarówno instytucje Unii Europejskiej, jak i państwa członkowskie dołożą wszelkich starań, aby każda osoba w Europie była świadoma swoich praw.

 
  
  

- Bericht: Kauppi (A6-0290/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – Mr President, I supported the Kauppi report on equality between women and men in the EU. Europe has led the way to a position where enormous strides have been made in equality, all the way across the Union.

One particular area of progress has been in public protection services, in particular in the fire services. Yet in my own constituency, despite massive protests by the Fire Brigades Union and the public, these advances are under threat as the Liberal-controlled County Council is threatening to cut GBP 700 000 from the budget, ending 24-hour fire cover in the last two remaining fire stations in Camborne and Falmouth, while they pay themselves an extra GBP 1 million a year in allowances.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Congratulo-me por terem sido aprovadas quatro das cinco propostas que apresentei, em nome do nosso Grupo, para votação em plenário, e que faziam parte do meu parecer aprovado na Comissão da Agricultura.

Saliento o alerta para os elevados níveis de pobreza e isolamento de mulheres em certas zonas rurais, insistindo na necessidade de medidas efectivas que garantam a igualdade de oportunidades para as mulheres, o que deve ser um objectivo central em todos os instrumentos da Política Agrícola Comum (PAC) e noutras políticas comunitárias relevantes.

De igual modo foi importante considerar essencial melhorar a qualidade de vida das mulheres que vivem em áreas rurais, garantindo-lhes um acesso mais fácil à educação e à formação profissional, à educação ao longo da vida, às novas infra-estruturas no domínio da comunicação, a eficientes e adequados serviços públicos de saúde de proximidade e a infra-estruturas e equipamentos de apoio à infância e à família, designadamente creches, infantários, escolas, centros culturais e mercados de proximidade.

Igualmente a insistência no estatuto da igualdade das mulheres que trabalham na agricultura, convidando o EUROSTAT a incluir estes grupos nas suas estatísticas, dando visibilidade ao trabalho das mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande demokratisk fråga som måste prioriteras i alla länder världen över.

Betänkandet innehåller många förslag till hur denna jämställdhet ska uppnås, bland dessa betonas arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kvinnors deltagande i det politiska livet och olika former av utbildningsplaner. Det framgår dock tydligt att det som vanligt är fråga om att vidga de ekonomiska medlen för unionen, dess makt samt även att genomföra kostsamma kampanjer i unionens namn. EU:s institutioner är inte de rätta instanserna för dessa typer av frågor. Harmonisering resulterar ofta i tillbakagång för de länder som har nått längst, då utgångspunkten för olika länder ser mycket olika ut.

Jämställdhet mellan män och kvinnor måste vara ett mål för alla medlemsländer, men frågan ska hanteras på nationell nivå. Vi har valt att rösta nej till detta betänkande, då syftet är att utvidga EU:s befogenheter på bekostnad av de suveräna staterna inom Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auch wenn die Kommission um die Gleichstellung von Frauen und Männern bemüht ist, sind weitere Anstrengungen und Maßnahmen notwendig, da sich bisher noch kein echter Fortschritt bei der Umsetzung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ abzeichnet.

Ich fordere geschlechtsneutrale Löhne und Renten sowie die Förderung des Elternurlaubs für Männer und des Vaterschaftsurlaubs. Auch müssen die Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern zu bekämpfen, welche durch eine Unterbrechung der Erwerbsbiographie entsteht (z. B. durch Mutterschaft oder die Betreuung pflegebedürftiger Personen).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Panie Przewodniczący!

Głosuję za sprawozdaniem posłanki Piia-Noora Kauppi w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej.

W swoim sprawozdaniu posłanka Kauppi wzywa państwa członkowskie do zwalczania nierówności w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn.

Nierówność najbardziej widoczna jest na płaszczyźnie zawodowej. Średnia różnica płac między kobietami i mężczyznami w UE wynosi 15%, osiągając w niektórych krajach nawet 30%. Aż 32% kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w porównaniu z 7% mężczyzn.

Na poparcie zasługuje zwrócenie uwagi na sytuację imigrantek i kobiet z mniejszości etnicznych, kobiet w starszym wieku oraz samotnych matek, które są marginalizowane i dyskryminowane na wielu płaszczyznach.

Należy zwalczać stereotypy dotyczące płci, które są obecne w życiu zawodowym, edukacji oraz w mediach. Zalecane powinno być także opracowanie kampanii zwiększających świadomość, aby kobiety same mogły sobie radzić z sytuacjami uwłaczającymi ich godności.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté le rapport de Mme Kauppi, parce qu'il incite formellement la Commission européenne à développer l'analyse et l'approche intégrée de l'égalité des sexes en ce qui concerne l'impact des réformes des pensions sur la vie des femmes dans l'Union européenne, en vue d'individualiser les droits à pension et les régimes de sécurité sociale et de fiscalité.

Ayant été le rapporteur, en 1997, sur la situation des conjoints aidants dans les PME et dans l'agriculture, je voudrais souligner qu'après dix ans, nous attendons toujours les propositions de la Commission européenne pour le renforcement de la directive de 1986 et pour créer un cadre européen pour un statut des conjoints aidants, ces dizaines de millions de travailleurs invisibles, qui n'apparaissent dans aucune statistique, qui souvent n'ont aucune couverture sociale contre la maladie, l'invalidité et la vieillesse, surtout en cas de divorce.

J'espère que la Commission fera enfin ses devoirs dans ce domaine et qu'elle réservera des suites concrètes à cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I support this report, which suggests gender equality policies as a fundamental means to meet the clear gender dimension of Europe's demographic challenge.

 

15. Corrections to votes and voting intentions: see Minutes

16. Decisions concerning certain documents: see Minutes

17. Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes

18. Dates for next sittings: see Minutes

19. Adjournment of the session
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Ich erkläre die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für unterbrochen.

(Die Sitzung wird um 12.50 Uhr geschlossen.)

 

ANNEX (Written answers)
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
Fråga nr 22 från Anna Hedh (H-0656/07)
 Angående: Jämställdhet
 

Jämställdhet är en av gemenskapens grundläggande värderingar och mål för all verksamhet inom unionen. EU:s medlemsstater och gemenskapens institutioner är skyldiga att se till att jämställdhet genomsyrar alla EU:s politikområden. Tyvärr har vi mycket kvar att göra för att uppnå detta.

Därför undrar jag hur Portugal under sitt ordförandeskap kommer att arbeta för att se till att jämställdhetsperspektivet – ”gender mainstreaming” – blir verklighet inom unionens organ, främst inom rådsarbetet?

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

A igualdade entre sexos é efectivamente um dos valores e objectivos centrais da União Europeia. Apesar dos progressos já alcançados muito falta ainda fazer, sobretudo na área da integração da perspectiva da igualdade entre os sexos, ou seja, da promoção da igualdade entre homens e mulheres em todas as actividades. Mantendo os compromissos reiteradamente assumidos pelos Estados-Membros nesta matéria, a Presidência Portuguesa diligencia presentemente para que as questões da igualdade entre sexos sejam integradas em todos os contextos pertinentes, incluindo nos trabalhos do Conselho.

O Conselho aborda regularmente a questão da integração da perspectiva da igualdade entre sexos quando procede à revisão da aplicação da Plataforma de Acção de Pequim. Foram já concebidos por sucessivas Presidências indicadores para as áreas críticas de preocupação definidas na Plataforma de Pequim. Relativamente a este tema a Presidência Portuguesa tem por seu lado em curso a elaboração de um conjunto de indicadores sobre "as mulheres e a pobreza", bem como de um pacote de conclusões do Conselho, para aprovação pelo Conselho em Dezembro. De 8 a 9 de Outubro será realizada no Porto uma conferência sobre "tráfico de seres humanos e género".

O programa da Presidência Portuguesa inclui igualmente várias outras iniciativas de promoção da integração da dimensão de género e da igualdade entre homens e mulheres, como já comunicado pelo Ministro Pedro Silva Pereira ao Parlamento Europeu quando da sua comparência perante a Comissão para os Direitos da Mulher e Igualdade dos Géneros, em 16 de Julho de 2007.

Em 11 de Setembro de 2007 foi realizada em Lisboa uma reunião do Grupo de Alto Nível para a Integração da Perspectiva da Igualdade entre os Sexos. O Grupo debateu os indicadores projectados sobre "as mulheres e a pobreza", a igualdade entre homens e mulheres na Estratégia de Lisboa, a preparação da próxima 52.ª Sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto das Mulheres, bem como uma série de outras importantes questões. Em 5 de Outubro de 2007 a Presidência acolherá um encontro informal de Ministros responsáveis pela igualdade entre homens e mulheres.

Por último, a Presidência tem o prazer de recordar que 2007 é o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, iniciativa baseada numa decisão conjuntamente tomada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Foram já realizados vários eventos, encontrando-se agendada para 19 de Novembro de 2007 a conferência de encerramento, em Lisboa. A Presidência tenciona apresentar ao Conselho, em Dezembro, um projecto de resolução que reflicta os resultados alcançados ao longo do ano.

Para concluir, para além dos progressos já registados na Europa nas últimas décadas em matéria de igualdade entre homens e mulheres, a Presidência está determinada a levar mais longe a promoção deste objectivo, sobretudo através da integração da perspectiva da igualdade entre sexos.

 

Vraag nr. 23 van Frank Vanhecke (H-0657/07)
 Betreft: Opdeling België
 

De Vlaamse krant 'De Tijd' meldt dat het scenario van een splitsing van België vrij reëel is in EU-kringen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, zou door tal van zijn collega's zijn aangesproken over de situatie in België waarbij de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Jan Kubra, parallellen trekt met de splitsing van Tsjechoslowakije.

Kan de Raad mij bevestigen dat toekomstige interne afwikkelingen behoren tot het uitsluitend interne domein van de lidstaat België?

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

Não é política do Conselho responder a questões hipotéticas sobre o futuro de um Estado-Membro.

 

Question no 24 by Marian Harkin (H-0659/07)
 Subject: Intergovernmental Conferences
 

Considering that most political debates and crucial decisions take place during Intergovernmental Conferences, and given that it is important to allow citizens and civil society to follow debates of political importance, can the Council comment on any efforts it has made or will make to ensure that Intergovernmental Conferences will become more transparent in future?

Has the Council considered opening part of the sessions of the Intergovernmental Conference to the public, to release the proceedings to the media and to organise regular consultations?

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

O Conselho não pode tomar posição sobre a questão invocada pela Senhora Deputada. Decorre do artigo 48.º do Tratado da UE que a Conferência Intergovernamental (CIG) é uma conferência dos representantes dos governos dos Estados-Membros. Embora seja convocada pelo Presidente do Conselho, o Conselho não participa nessa Conferência nem está a ela associado.

De acordo com a prática seguida para as anteriores CIG, as reuniões da Conferência não estão abertas ao público. Todavia, chama-se a atenção da Senhora Deputada para o facto de que todos os documentos da Conferência são facultados ao público e estão acessíveis na página Internet do Conselho, permitindo assim aos cidadãos e à sociedade civil acompanharem os debates da Conferência.

Gostaria também de recordar que o Parlamento Europeu está estreita e activamente associado aos trabalhos da Conferência Intergovernamental, encarregada da elaboração do Tratado Reformador, participando com três representantes.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0662/07)
 Θέμα: Εξίσωση θυτών και θυμάτων του Β' Παγκοσμίου πολέμου στην Ουκρανία
 

Στην εξίσωση θυτών και θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου προχώρησαν, στις 2 Σεπτέμβρη, οι τοπικές αρχές του Κριχόφτσκι στη Δυτική Ουκρανία, με χρηματοδότηση τοπικών επιχειρηματιών, εγκαινιάζοντας κοινό μνημείο προς τιμή αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για να ηττηθεί ο φασισμός, όσο και των μελών της Ουκρανικής φασιστικής οργάνωσης που συνεργάστηκε με τις δυνάμεις της ναζιστικής κατοχής. Έτσι, στη μία πλάκα του μνημείου αναγράφονται τα ονόματα των 44 κατοίκων του χωριού, που έπεσαν πολεμώντας μέσα από τις γραμμές του Κόκκινου Στρατού τους ναζί και ακριβώς απέναντι τα ονόματα των 16 ντόπιων φασιστών συνεργατών τους.

Πως κρίνει το Συμβούλιο τις διαρκώς αυξανόμενες προσπάθειες που γίνονται σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, στις οποίες μάλιστα πρωτοστατούν οι κυβερνήσεις των Βαλτικών χωρών μελών της Ε.Ε., για να αποσιωπηθεί η Αντιφασιστική Νίκη των λαών, να παραχαραχτεί η Ιστορία, και να νομιμοποιηθούν οι ναζί και οι συνεργάτες τους και τα εγκλήματά τους σε βάρος της ανθρωπότητας;

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

O Conselho recorda que a União Europeia defende os princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito, princípios esses que são comuns a todos os Estados-Membros. Cabe aos historiadores esforçarem-se por fazer uma narrativa objectiva, baseada em todas as fontes disponíveis, dos destinos da Ucrânia e dos países bálticos durante a Segunda Guerra Mundial e investigarem os crimes contra a humanidade cometidos nos seus territórios durante a Guerra.

 

Vraag nr. 26 van Bastiaan Belder (H-0664/07)
 Betreft: Onregelmatigheden in de besluitvorming voor internationale standaardisatie in het ISO
 

Heeft de Raad kennisgenomen van de recente onregelmatigheden in de besluitvorming voor internationale standaardisatie in het ISO, waaronder het chanteren en kopen van stemmen en het op andere manieren oneigenlijk beïnvloeden van nationale stemcommissies?

Is de Raad van mening dat de ISO-procedures aanzienlijke aanpassing behoeven om beter toegesneden te zijn op controversiële standaarden als OOXML?

Zo ja, welke aanpassingen wil de Raad voorstellen in overleg met de lidstaten en andere deelnemende landen, alsmede de nationale commissies?

Overweegt de Raad sancties jegens de ondernemingen die hun marktpositie gebruiken om Europese bedrijven tegen hun wil bij dit soort praktijken te betrekken c.q. om andere leveranciers en open source-toepassingen op concurrentieachterstand te zetten?

Zie onder meer: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469"

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é uma organização não governamental, actualmente constituída por organismos de normalização de 157 países.

A União Europeia não é nem pode ser membro da ISO, embora todos os Estados-Membros tenham diferentes tipos de participação nas actividades dessa organização (na qualidade de organismos membros ou de membros correspondentes).

Dado que não existem delegações dos Estados-Membros da UE, seria muito difícil pedir aos organismos nacionais de normalização para coordenarem as suas posições.

No âmbito da avaliação de impacto prévia à apresentação de uma nova proposta legislativa, a Comissão avalia as consequências de qualquer política de normalização, especialmente se for susceptível de impedir a livre concorrência.

Não compete ao Conselho impor sanções por comportamentos anti-concorrenciais. É à Comissão que o n.º 2 do artigo 85.º do Tratado CE atribui competências para tal.

 

Ερώτηση αρ. 27 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0668/07)
 Θέμα: Ένταση της αστυνομικής αυθαιρεσίας στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 

Σύμφωνα με καταγγελίες ακαδημαϊκών και δημοσιεύματα έγκυρων εφημερίδων, η γερμανική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 4 ακαδημαϊκών ερευνητών κοινωνιολογίας κάτω από απαράδεκτες συνθήκες κράτησης με σαθρά επιχειρήματα, όπως η χρήση σε ακαδημαϊκά τους κείμενα όρων όπως «ανισότητα» και «ανάπλαση υποβαθμισμένων συνοικιών» κ.α., που χρησιμοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις, συνωμοτική συμπεριφορά «μη χρήσης κινητών τηλεφώνων σε συναντήσεις τους με ακτιβιστές», ή ακόμα τη «διανοητική ικανότητα σύνταξης σύνθετων κειμένων».

Γνωρίζει το Συμβούλιο το γεγονός; Πιστεύει ότι ενέργειες σαν αυτήν ενθαρρύνονται από το πλαστό δίλημμα ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια; Θεωρεί ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών ενισχύει την αυθαιρεσία των διωκτικών αρχών και την δημιουργία κλίματος τρομοφοβίας και ότι παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα;

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

A Presidência gostaria de sublinhar que o artigo 33.º do TUE impede o Conselho de tomar posição sobre as medidas nacionais em matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança interna.

Quanto à pergunta do Senhor Deputado sobre se o Conselho considera que a legislação antiterrorista a nível da UE incentiva o comportamento arbitrário das autoridades responsáveis pela aplicação da lei, com o devido respeito, a Presidência discorda.

Toda a legislação ou demais medidas comunitárias em matéria de combate ao terrorismo se baseiam e estão consignadas no quadro do Estado de direito.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0670/07)
 Θέμα: Άρνηση έκδοσης βίζας σε βουλευτές του ΚΚ Λευκορωσίας
 

Η πρεσβεία της Γαλλίας στο Μινσκ αρνήθηκε την έκδοση βίζας στον βουλευτή Ιγκόρ Καρπένκο, Β’ Γραμματέα του ΚΚ Λευκορωσίας προκειμένου να συμμετάσχει στο φεστιβάλ του «Αβάντε» στην Πορτογαλία, μετά από εξευτελιστικές διαδικασίες που περιλάμβαναν προφορική συνέντευξη και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μερικούς μήνες πριν οι αρχές της Τσεχίας αρνήθηκαν επίσης τη χορήγηση βίζας στην βουλευτή Τατιάνα Γκοπλούμπεβα, Α’ Γραμματέα του Κ.Κ. Λευκορωσίας, για να επισκεφθεί την Πράγα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση Κομμουνιστικών Κομμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις οι αρνήσεις έγιναν λίγες μόνον ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση χωρίς επίσημη αιτιολογία και παρά την παρουσίαση διπλωματικών διαβατηρίων.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την στάση αυτή των αρμόδιων αρχών να μην αποδέχονται τα διπλωματικά διαβατήρια χώρας με την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, να υποβάλλουν βουλευτές σε εξευτελιστικές διαδικασίες λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και να εκδίδουν τις βίζες με βάση αυθαίρετα πολιτικά κριτήρια;

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

O Conselho gostaria de informar o Senhor Deputado que Igor Karpenko figura na lista de restrições de visto da União Europeia, aprovada pela Posição Comum do Conselho 2006/362/PESC, de 18 de Maio de 2006, que altera a Posição Comum 2006/276/PESC que impõe medidas restritivas contra alguns altos funcionários da Bielorrússia, implementada pela Decisão do Conselho 2006/718/PESC de 23 de Outubro de 2006. Em conformidade com estes actos jurídicos, "os Estados-Membros devem aprovar as medidas necessárias para impedir a entrada ou o trânsito no seu território das pessoas responsáveis pelas violações das normas internacionais em matéria de eleições durante as eleições presidenciais bielorrussas de 19 de Março de 2006 e pela repressão violenta da sociedade civil e da oposição democrática."

A participação na Festa do Avante não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos n.ºs 2, 3, 4 e 6 do artigo 1.º da Posição Comum 2006/276/PESC que permitem a derrogação da restrição à admissão. De facto, não se trata de um nacional português, não está em causa nenhuma das obrigações de direito internacional mencionadas no n.º 3 e 4 do mencionado artigo, não se verificam no caso razões humanitárias urgentes que justificassem a deslocação e, finalmente, não se trata a Festa do Avante de uma reunião intergovernamental em que se desenvolva um diálogo político que promova directamente a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito na Bielorrússia.

Como questão de política geral, a decisão de emitir ou não vistos a nacionais de países terceiros que devem possuir um visto quando atravessam as fronteiras externas de um Estado-Membro da União Europeia é da responsabilidade do Estado-Membro em causa. Como regra geral, os titulares de passaportes diplomáticos e de serviço não estão isentos de visto, caso o país de que são nacionais esteja incluído na lista comum do Anexo I do Regulamento (CE) n.º 539/2001, de 15 de Março. O mesmo Regulamento permite que os EMs celebrem acordos de supressão de visto para titulares de passaportes diplomáticos e de serviço com esses países terceiros, mas tal não sucede entre os Estados em causa. O passaporte diplomático da Bielorrússia é aceite como documento de viagem, mas apenas permite a entrada no território dos EMs com visto.

A sujeição dos requerentes de visto a uma entrevista pessoal é um dos requisitos habituais previstos nas Instruções Consulares Comuns (2005/C 326/01) e não pode ser considerado como um tratamento humilhante ou arbitrário. Quanto à recolha de impressões digitais, passará a ser igualmente um requisito com a introdução do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), prevista para o ano de 2009. Não está prevista, neste âmbito, uma isenção genérica para titulares de passaportes diplomáticos.

 

Pergunta nº 29 do Pedro Guerreiro (H-0671/07)
 Assunto: Expiração do denominado "Memorando de entendimento" entre a UE e a China relativamente à importação de certos produtos têxteis e de vestuário
 

Como temos vindo a salientar, ao longo deste ano, o denominado "Memorando de entendimento" sobre as exportações de certos produtos têxteis e de vestuário da China para os países da União Europeia - concluído a 10 de Junho de 2005, e integrando 10 das cerca de 35 categorias de produtos importadas deste país - expira dia 31 de Dezembro de 2007.

Este acordo introduziu, embora de forma limitada, medidas de salvaguarda específicas relativamente às exportações chinesas, não entrando em linha de conta com as importações para a UE provenientes de outros países terceiros.

É crescente o número de organizações do sector que tem vindo a alertar para a necessidade da existência de medidas que limitem o crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário para a União Europeia - evitando a situação ocorrida em 2005 -, como a prorrogação das restrições em vigor e a sua aplicação a novas categorias, aliás, à semelhança do contemplado em acordos celebrados entre a China e os EUA.

Quais as medidas está o Conselho a pensar accionar - incluindo ao nível da limitação da importação - de forma a defender a capacidade produtiva e os postos de trabalho do sector do têxtil e vestuário, um sector que tem uma grande importância socio-económica na UE, designadamente para as regiões desfavorecidas, onde este se concentra?

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

O Conselho está a acompanhar de perto a evolução nesse sector com base em informações estatísticas sobre importações de produtos têxteis e de vestuário, que a Comissão apresenta regularmente.

O Comité de Gestão Têxtil está a analisar diferentes hipóteses com vista a dar uma resposta às preocupações que vêm sendo manifestadas por uma grande parte dos Estados-membros. A PPUE acompanha com particular atenção esta questão que é assunto da máxima importância e deve ser tratado com a maior rapidez.

Por fim, talvez fosse útil salientar que o Memorando de Entendimento a que o Senhor Deputado se refere foi assinado pelo Comissário do Comércio Externo, em nome da Comissão, e pelo Ministro chinês do Comércio, em nome da República Popular da China.

 

Anfrage Nr. 30 von Hans-Peter Martin (H-0673/07)
 Betrifft: Zuständigkeit für "unabhängige" Einrichtungen
 

Für welche „unabhängigen“ Einrichtungen der Europäischen Union in der Art von ISS (Institut für Sicherheitsstudien) oder EUSC (Satellitenzentrum) ist der Rat derzeitig zuständig?

Welche organisatorischen Einheiten innerhalb des Rates sind für welche dieser Einrichtungen verantwortlich?

Wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen organisatorischen Einheiten des Rates waren in den Jahren 2000 bis 2006 für diese Einrichtungen zuständig?

Wie hoch war der finanzielle Aufwand, aufgegliedert für administrative, operationelle und personelle Tätigkeiten, innerhalb der einzelnen organisatorischen Einheiten des Rates in den Jahren 2000 bis 2006 für diese Einrichtungen?

 
  
 

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e não vincula o Conselho nem os Estados–Membros, não foi apresentada oralmente durante o período de perguntas dirigidas ao Conselho da sessão do Parlamento Europeu de Setembro II de 2007, em Estrasburgo.

O Conselho criou três agências no domínio da política externa e de segurança comum: a Agência Europeia de Defesa (AED), o Centro de Satélites da União Europeia (CSUE) e o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (IES).

Desde a criação do IES e do CSUE enquanto agências, em 2001, e da AED, em 2004, estima-se que o pessoal do Secretariado-Geral do Conselho responsável por essas agências seja em média o seguinte: 1,5 de "equivalente a tempo inteiro" do quadro AD e 0,1 de "equivalente a tempo inteiro" de pessoal do secretariado.

 

QUESTIONS TO THE COMMISSION
Anfrage Nr. 43 von Manfred Weber (H-0666/07)
 Betrifft: Nachwachsende Rohstoffe, Kompetenzzentrum in Straubing
 

Eine Alternative zu den endlichen fossilen Rohstoffen ist die Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe. Hierzu hat sich in Straubing (DE) ein europaweit angesehenes Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo) etabliert. Unter einem Dach sind Forschung, Umsetzung in angewandte Technologie und Vermarktung von NaWaRos zusammengefasst. Angesichts der Klimadiskussion und verstärkten Nutzung von regenerativen Energien und Biomasse wird diesem Bereich ein immer höherer Stellenwert zukommen, der auch einen europäischen Mehrwert beinhaltet.

Wie fördert die Europäische Union die Forschung, auch die anwendungsnahe Forschung, im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe? Wie können einzelne Forschungsstandorte von diesen Aktivitäten profitieren?

Welche Maßnahmen führt die Europäische Kommission zur Vernetzung der Forschung im Bereich nachwachsende Rohstoffe durch?

Sieht die Kommission Bedarf an einer Einrichtung zur Koordinierung eines europaweiten Netzwerks zur Erforschung und praxisorientierten Anwendung der Forschungsergebnisse im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, und würde sie diesbezüglich auch Finanzmittel zur Verfügung stellen?

 
  
 

The Commission’s framework programmes for research and technology development (RTD) have for many years supported research into renewable bio-resources. The current (7th) Framework Programme (FP7), under theme 5 "Energy", puts a particular emphasis on biomass-related research, with biofuel development being a key priority. The main focus is on (1) cost-competitive 1st generation biofuels produced from food crops, (2) 2nd generation biofuels produced from lignocellulosic or "woody" biomass, and (3) integrated production of energy and products from biomass in bio-refineries. Under theme 2 "Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology", collaborative research on renewable resources and their use is supported in three areas 1) Improved biomass and plant renewables, 2) Bioprocesses, and 3) Environmental biotechnologies, Use of waste and by-products. The results from EU funded biomass research in previous framework programmes over the past decade can be found at http://www.biomatnet.org/home.html"

Any research organisation, legally established in any country, may participate in FP7, provided that the minimum conditions as laid down in the Rules for Participation have been met. Actual research funding through FP7 can only be sought by putting together a pan-transnational consortium of partners who then submit a project proposal in response to a specific topic in a dedicated annual call for proposals. Research centres can also help shape EU RTD priorities by contributing to the research agendas of the relevant technology platforms.

The European Commission supports networking of research in the field of bioenergy renewable resources and bioenergy through the use of different instruments. For example, the Network of Excellence “Overcoming barriers to bioenergy” aims at the sharing of research infrastructures and research personnel in one or more of the most relevant areas of bioenergy by the creation of a new and integrated structure (a “virtual” research institute). Another example is the Coordination Action “NETBIOCOF” that promotes European cooperation between research organisations in the field of biomass co-firing in new and existing power plants. The Specific Support Action "EPOBIO", supported in the 6th Framework Programme, aims to apply genomics knowledge to improve the economic potential of plant-derived raw materials for energy or chemical use.

The ERA-NET(1) scheme provides support for the coordination of national and regional research programmes in the European Research Area. In this respect, the individual ERA-NETS for Industrial Biotechnology, for Bioenergy and for Plants are extremely relevant.

European Technology Platforms also foster networking of research by bringing together all interested stakeholders in a certain field. There are four Platforms in particular which have an important bearing on the area of renewable bio-resources: (1) Sustainable Chemistry, (2) Plants for the Future, (3) Biofuels and (4) Forest-Based Sector. These platforms have developed strategic research agendas, which provide key input to research priorities in FP7.

In addition, the FP7 Capacities Work Programme includes integrating activities to support the networking of existing research infrastructures. One of the priority topics under this programme aims at the development of the next generation of bio-fuels.

Besides the Framework Programme, the Commission has also set up a Member States' network for the coordination, the promotion and the implementation of the Knowledge Based Bio-Economy in the Member States, called the KBBE-NET.

As already mentioned there are a number of initiatives currently being financed by the 6th and 7th Framework Programmes for RTD aiming at networking and coordinating research activities in the area of renewable resources. The need for financing further activities or enhancing existing ones will be assessed in the light of the outcome of ongoing progress and inputs received in the development of future FP7 Work Programmes.

 
 

(1) European Research Area Network

 

Interrogazione n. 44 dell'on. Marco Cappato (H-0676/07)
 Oggetto: Mobilità dei ricercatori in UE
 

Considerando che il principio di libera circolazione previsto dal Trattato dell’Unione europea garantisce la mobilità per ciascun cittadino dell’Unione europea, non ritiene necessario la Commissione proporre un’iniziativa per eliminare gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori all’interno dello spazio comunitario?

Se sì, non ritiene inoltre la Commissione opportuno armonizzare il trattamento dei ricercatori a livello europeo, sia per quanto riguarda la tipologia di contratto che le caratteristiche della retribuzione?

 
  
 

The Commission is fully conscious of the need to act in order to facilitate circulation of researchers in Europe and to promote their career development. It is the reason why a strategy - taking into account the repartition of competence with the Member States- has been defined in the recent years concerning these two aspects, particularly through two Communications endorsed by the Council.

This strategy has resulted in a number of important initiatives of a legislative, financial or more concrete nature.

Concerning the promotion of the geographical, intersectoral or interdisciplinary mobility, a lot has already been achieved, with for instance the strong increase in the budget under 7th Framework Programme (FP7) concerning human resources and especially through the Marie Curie grants; the European Mobility Portal and European Network of Mobility Centres; the ERA(1)-Link pilot initiative to network European researchers in the US; the EU 'scientific visa' directive and recommendations.

Other initiatives relate more to the promotion of the researchers' career. Thus a Recommendation on the European Charter for Researcher and a Code of Conduct for their recruitment was adopted and its adoption promoted via a number of information and awareness actions both at national and European level. A study on the remuneration of researchers was also launched, showing the progress still to ameliorate the attractiveness of the profession of researcher.

The interest of the Commission for the question of researchers is also attested by the recent consultation launched through the ERA Green Paper. Stakeholders are asked whether there is a need for a more effective European framework to improve mobility conditions for researchers and portability of supplementary pensions rights and also to ensure improved working conditions to them. The answers to this consultation will be carefully studied together with the results of another questionnaire on new forms of mobility, more focused on whether there is a need to adapt rules for coordination of social security schemes.

The Commission is currently doing this analysis work and it is thus too early to make proposals. However, it is already apparent that the majority of stakeholders are in favour of more stringent and concrete measures. In the forthcoming months, therefore, the Commission may propose specific measures aimed at removing remaining obstacles to the movement of researchers.

The Commission does not intend to propose harmonisation of the legal status as well as level of remuneration of researchers throughout Europe, which are fields under national competence. Nevertheless, in light of the set of principles stated in the Charter & Code, the Commission may propose initiatives aimed among others at improving researchers' working conditions in order to make a career in research attractive.

 
 

(1) European Reserach Area

 

Question no 49 by Seán Ó Neachtain (H-0628/07)
 Subject: Shannon airport and a new airline route development programme
 

Can the European Commission state how many programmes it has approved in recent years whereby a Member State government is allowed to subsidise the development of new airline routes in its country or from a specific airport for a period of up to three years so that these new airline routes can become profitable?

 
  
 

Since the entry into force of the "Community guidelines on financing of airports and start-up aid to airlines departing from regional airports"(1) on 9 December 2005 the Commission has approved 4 schemes whereby start-up "aid" can be granted to airlines to operate new routes from regional airports. These decisions have been:

­ Commission Decision of 11 November 2006 on Route development scheme for Malta(Case N 640/2006);

­ Commission Decision of 13 June 2007 Start-up aid to the airport of Antwerp(Case N 156/07);

­ Commission Decision of 4 April 2007 Start-up aid to the airports of Puglia (Case N 55/07) and

­ Commission Decision of 10 July 2007 creation of a marketing fund for Norrköping airport in Sweden (Case N 791/2006).

A further two cases have been adopted by the Commission, these were:

­ Commission Decision of 22 June 2006 Aid to Ryanair (route London-Toulon) (Case N 563/05);

­ Commission Decision of 16 May 2006 UK Scheme for route development fund (Case N 303/05).

These latter two Decisions did not directly apply the rules laid out in the 2005 guidelines, as the State aids question were notified before the entry into force of the guidelines.

 
 

(1) OJ C312/1 of 9.12.2005

 

Anfrage Nr. 50 von Michl Ebner (H-0642/07)
 Betrifft: Brenner-Basistunnel
 

Der Transitverkehr über den Brennerpass hat seit 1998 um mehr als 50 % zugenommen. Im ersten Halbjahr 2007 überquerten täglich beinahe 6.000 LKW die Alpen über diesen Pass. Da es sich bei den Alpen um eine ökologisch besonders sensible Region handelt, wurde schon vor längerer Zeit beschlossen, durch den Bau des Brenner-Basistunnels (BBT) das betroffene Gebiet und die Bevölkerung zu entlasten. Der Brenner bzw. der BBT scheint seit Anbeginn im TEN- V als das erste Projekt auf.

Das Großprojekt BBT soll zwischen 4,5 und 8 Mrd. Euro kosten, ein Betrag, den sich die betroffenen Mitgliedstaaten und die EU aufteilen wollen. Italien und Österreich haben im Juli 2007 die notwendigen Dokumente für die im Herbst geplante Ausschreibung von Gemeinschaftszuschüssen im Bereich Transport und Energie eingereicht.

Kann die Kommission bestätigen, dass bei der Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen die 2007 vom Europäischen Parlament beschlossene Regelung im Ausmaß von 30 % zur Anwendung kommt? Was wird die Kommission bezüglich des Kommunikationsdefizits mit der Bevölkerung über den Nutzen des BBT unternehmen? Wie will die Kommission die Finanzierung des BBT nach 2012 sichern?

 
  
 

L'axe ferroviaire Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo (PP 1) fait partie des 30 projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Le projet du tunnel de base du Brenner, cité par l'honorable parlementaire, constitue le maillon central de ce projet prioritaire. Le 10 juillet 2007, un Memorandum of Understanding a été signé entre M. Faymann, le Ministre des Transports autrichien, et M. Di Pietro, le Ministre des Transports italien, en présence de M. Tiefensee, Ministre des Transports allemand, qui a indiqué en leur présence que l'Allemagne fera tout le nécessaire pour garantir l'interopérabilité et la capacité nécessaire pour l'accès nord au tunnel jusqu'au moment de son entrée en service.

La signature du Memorandum of Understanding a effectivement permis aux deux Etats membres d'envoyer au mois de juillet 2007 une seule proposition de cofinancement communautaire concertée pour le tunnel de base du Brenner, en conformité avec les critères communautaires pour les projets transfrontaliers. L'ensemble des propositions reçues des 27 Etats membres dans le cadre de l'appel à proposition pour l'octroi d'un concours financier communautaire pour les travaux liés aux projets prioritaires de ce réseau sont en cours d'évaluation par la Commission. Sur base de cette évaluation, la Commission décidera de la répartition du budget RTE-T pour la période 2007-2013 à la fin de l'automne 2007.

La Commission ne peut donner à ce stade aucune indication sur l'octroi d'une éventuelle subvention communautaire pour ce projet prioritaire.

La Commission ne peut par ailleurs donner des garanties quant à un éventuel financement du tunnel de base du Brenner après 2013. Elle ne peut en effet s'engager sur des futurs budgets de l'Union européenne.

La Commission suit de près la réalisation du projet Berlin-Palerme en général et du tunnel de base du Brenner en particulier. Elle a nommé en juillet 2005 un coordonnateur européen pour cette ligne, M. Karel Van Miert, qui a remis son deuxième rapport d'activité le 19 juillet 2007. Ce rapport a été transmis au Président de la Commission TRAN(1) le 10 septembre 2007. M. Van Miert s'est fortement engagé pour coordonner ce projet prioritaire.

 
 

(1) Commission des transports et du tourisme

 

Question no 51 by Gay Mitchell (H-0645/07)
 Subject: Air transport to island Member States
 

What proposals does the Commission have to ensure adequate air transport between island Member States and the rest of the EU?

 
  
 

L'importance d'assurer la mobilité vers les régions insulaires est parfaitement reconnue par la Commission, qui considère que les transports adéquats sont une condition de la cohésion économique et sociale. Les Etats membres insulaires sont concernés au même titre.

A cet égard, le transport aérien est le mode le plus rapide pour garantir cette mobilité. La mise en place du marché intérieur européen de l'aviation a été couronnée de succès et a permis d'accroître considérablement le nombre de routes et d'opérateurs, au plus grand bénéfice des consommateurs.

Il existe la possibilité sous certaines conditions pour les Etats membres d'octroyer des aides au démarrage afin d'encourager l'établissement de nouvelles routes. Ces aides doivent être notifiées à la Commission, en vertu de l'article 88 du Traité CE. La Commission les évalue sur base des articles 86 et 87 du Traité et des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux(1).

La législation européenne actuelle prévoit également la possibilité d'imposer des obligations de service public (OSP) dans le transport aérien lorsque le marché ne répond pas aux nécessités réelles de ces Etats et régions.

Ces OSP peuvent faire l'objet sous certaines conditions de droits exclusifs d'une durée de 3 ans, renouvelable par appel d'offres.

Afin d'accroître l'attractivité de ces OSP à un plus grand nombre de candidats, la Commission a proposé d'étendre la durée à 4 ans.

Enfin, les projets d'aides à caractère social, visant à réduire les prix des billets d'avion pour les résidents insulaires, sont en principe compatibles avec le marché commun pour autant que ces aides n'entraînent pas de discriminations injustifiées entre bénéficiaires et entre transporteurs aériens.

 
 

(1) Journal Officiel C312, 09/12/2005

 

Anfrage Nr. 52 von Jörg Leichtfried (H-0647/07)
 Betrifft: Sicherheit im slowakischen Luftraum/Situation slowakischer FlugverkehrsleiterInnen
 

Mittels eines Streiks machten slowakische FlugverkehrsleiterInnen auf gravierende Sicherheitsmängel in der slowakischen Flugsicherheit aufmerksam. Daraufhin wurde ein Audit von Eurocontrol durchgeführt, das schwere Mängel, Risiken und vor allem die Nichteinhaltung europäischer Sicherheitsstandards (ESARRs) zu Tage brachte. Seitens der slowakischen Flugsicherheit werden die Resultate heruntergespielt, und trotz der Zusage der slowakischen Zivilluftfahrtbehörde, eine Evaluierung des Eurocontrol-Berichts durchzuführen und die empfohlenen Maßnahmen bis zum 30. April 2007 umzusetzen, ist bis dato nichts geschehen. Die damals streikenden Mitarbeiter wurden mit disziplinären Konsequenzen konfrontiert, Gehaltsbestandteile vorenthalten. Weiters wird eine inoffizielle Black-List mit den Namen der streikenden Mitarbeiter geführt.

Sind der Kommission diese Missstände in der Slowakei bekannt?

Was gedenkt die Kommission bezüglich dieser Missstände zu unternehmen?

 
  
 

La Commission confirme qu’Eurocontrol a procédé, à l’initiative de l’administration slovaque de l’aviation civile, à un audit de sécurité au début de 2007. Cet audit a révélé certains défauts de conformité dans l’application des exigences réglementaires de sécurité d'Eurocontrol et du règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. Suite à cela, le prestataire slovaque de services aériens de navigation aérienne LPS a proposé des mesures correctives, dont certaines ont pris effet immédiatement et d’autres devraient être mises en œuvre d’ici à la fin 2007. La Commission ne dispose d’aucune information suggérant que cette procédure ordinaire ne serait pas suivie.

Il convient, en outre, de souligner que la nature des défauts de conformité recensés ne devrait pas amener à qualifier la sécurité de l’espace aérien slovaque de gravement déficiente.

 

Pregunta nº 53 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0593/07):
 Asunto: Plan estratégico para las regiones ultraperiféricas
 

Ante el retraso que se ha producido en la presentación del Plan estratégico para las regiones ultraperiféricas y teniendo en cuenta las dificultades que se plantean para estas regiones a consecuencia de problemas nuevos como el aumento de los costes del transporte aéreo, la caída del turismo y las presiones migratorias, ¿podría la Comisión asegurar que contaremos con ese Plan estratégico en un plazo razonable y si dispondrá la Comisión de los medios necesarios para su desarrollo?

 
  
 

La Commission a adopté le 12 septembre 2007 la communication sur le bilan et les perspectives futures de la stratégie à l'égard des régions ultrapériphériques(1). Cette communication dresse le bilan de la mise en œuvre de la stratégie à l'égard de ces régions depuis 2004, et vise à en renforcer les trois axes stratégiques au travers de mesures spécifiques complémentaires à mettre en œuvre à court terme: compétitivité, accessibilité et intégration régionale.

Cette communication propose également l'ouverture d'un débat sur des thématiques à plus long terme, identifiées comme particulièrement sensibles pour les régions ultrapériphériques (RUP) et correspondant à celles évoquées par l'honorable parlementaire: le défi du changement climatique, l'enjeu de l'évolution démographique et des flux migratoires, l'agriculture et la politique maritime.

D'autre part, la question de l'accessibilité reste au cœur de la stratégie de la Commission envers les régions ultrapériphériques. Les régions ultrapériphériques dépendent de manière exclusive du transport aérien, tant pour la mobilité de leurs résidents vers le continent européen que pour celle des visiteurs et des acteurs socio-économiques vers leurs territoires. C'est pourquoi la Commission invite ses partenaires, dans le cadre de la réflexion sur le changement climatique, à s'interroger sur "les mesures qu'il faudrait adopter pour que l'objectif de la réduction des émissions n'ait pas un impact négatif sur l'accessibilité, l'économie et les citoyens des RUP".

Cette communication est adressée au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Un échange sur la communication aura lieu avec les quatre Institutions visées, en commençant par le Parlement. Par ailleurs des travaux partenariaux complèteront la mise en œuvre actuelle et future de la stratégie à l'égard des RUP.

La Commission veillera à ce que les mesures spécifiques appropriées soient adoptées dans les différents domaines d'intervention dans le courant de la période 2007-2013 en mettant en œuvre les moyens nécessaires, et préparera la stratégie pour le futur à l'issue de la phase consultation.

 
 

(1) COM(2007)507 final

 

Question no 54 by Lambert van Nistelrooij (H-0596/07)
 Subject: Strengthening the European neighbourhood policy
 

In 2005 the European Neighbourhood Programme Initiative (ENPI) was adopted. So far, it seems that there has been a slow uptake in the specific Member States. There is therefore concern about the progress of the programme.

In order to strengthen the European neighbourhood policy I understand that the Commission will evaluate yearly – the first time being at the end of 2007 – the European Neighbourhood Policy Initiative on cross-border cooperation. This will most likely include information on the local and regional uptake per country concerned, the joint operational programmes and the related decentralised capacity-building.

Together with the evaluation, what measures will the Commission propose to increase the uptake of the cross-border initiatives at local and regional level?

 
  
 

Since the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) was adopted later than expected and entered into force only on 29 November 2006 it is too early to have either evidence of possible poor uptake of cross-border initiatives or to express concerns in this regard. On the contrary, the Commission expects this new financing instrument to enable better and more flexible co-operation on various aspects of the European Neighbourhood Policy (ENP), especially with regard to cross-border cooperation (CBC) issues.

Currently the CBC programmes are being jointly elaborated by the participating countries. The Commission expects that the majority of programmes will be submitted in 2007, which should allow them to be adopted at the turn of 2007. This is still well within the provisions of Art 9 (6) of ENPI stipulating that programmes shall be submitted “one year after the adoption of the CBC Strategy Paper (e.g. by March 2008)”. The relatively long time needed to prepare the programmes can be explained by the novelty of the approach: it is the first time that Member States and Partner Countries go through the exercise of defining together (and in consultation with local partners) their priorities and identifying the measures to be funded over the next seven years.

In any event, under point 48 of the “Interinstitutional Agreement” on budgetary discipline and sound financial management, the two arms of the budgetary authority have undertaken to authorise the transfer to subsequent years, of allocations not used in 2007. This also applies to the European Regional Development Fund (ERDF) contribution to the ENPI.

The Commission is closely monitoring the preparation and implementation of the cross-border cooperation programmes, also taking into account elements such as those mentioned by the Honourable Member (local/regional uptake of the programmes). On that basis the Commission might revise and adapt its CBC Strategy during its mid-term review.

 

Klausimas Nr. 55, pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0603/07)
 Tema: Dėl aplinkos infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems
 

Europos Sąjungos šalyse priimti atitinkami teisės aktai, pagal kuriuos neįgaliesiems užtikrinamos lygios galimybės. Tačiau praktiškai dažnai susiduriama su neįgaliųjų asmenų poreikių diskriminacija, ypatingai būsto ir viešosios aplinkos infrastruktūros nepakankamu pritaikymu. Daugelyje ES šalių asmenys, turintys judėjimo, regėjimo, klausos ar kitas negalias dėl nepritaikytos jų poreikiams aplinkos negali patekti į kai kurias įstaigas, pasiekti darbo vietos, naudotis informacijos priemonėmis, kultūros ar kitomis paslaugomis, kurios prieinamos kitiems visuomenės nariams.

Šiuo metu vyksta diskusijos dėl atskiros direktyvos, pagal kurią visos valstybės narės būtų įpareigotos užtikrinti aplinkos pritaikymą kokybiškam neįgaliųjų poreikių tenkinimui, parengimo. Kokia yra Europos Komisijos pozicija šiuo klausimu ir ar planuojamos atitinkamos priemonės, siekiant sustiprinti šalių narių įsipareigojimus sudaryti lygias galimybes neįgaliųjų asmenų poreikiams tenkinti?

 
  
 

Directive 2000/78/EC establishes a general framework for equal treatment in employment and occupation, and prohibits discrimination on grounds of disability, age, religion and belief and sexual orientation in employment and training. Article 5 of this Directive requires employers to make "reasonable accommodation" for disabled employees. This Directive has been transposed by all the Member States, and if a disabled person is discriminated against in employment they have a legal remedy at national level. This Directive does not however apply outside the field of employment, occupation and training.

As announced in its Annual Policy Strategy for 2008(1), and building on a study of existing anti-discrimination legislation in the Member States(2), the Commission plans to propose measures designed to prevent and combat discrimination outside the labour market, including on the basis of disability (as well as other grounds). The preparation of the impact assessment associated with the preparation of these measures includes a public on-line consultation(3) which will end on 15 October 2007. The Commission will use the results of the consultation and the impact assessment in the drafting of its proposals and its subsequent contacts with EU institutions, Member States and other stakeholders.

More specifically, in relation to the issue of access to information by persons with disabilities raised in the question, the Commission intends to assess by end 2007 progress achieved on accessibility to Information and Communication Technologies, as announced in the Communication on e-Accessibility(4).

 
 

(1) COM (2007)65
(2) http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/mapstrand1_en.pdf
(3) http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=270
(4) COM(2005)425

 

Ερώτηση αρ. 56 του κ. Παναγιώτη Δημητρίου (H-0608/07)
 Θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και Τουρκία
 

Σε πρόσφατη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας διετύπωσε τον ισχυρισμό ότι η εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ένα διάταγμα του 1923, βάσει του οποίου δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο Τούρκοι πολίτες, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους εντός Τουρκίας. Mε τον τρόπο αυτό το τουρκικό κράτος, μη λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο, και ειδικότερα την ΕΣΔΑ και τη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ, παρεμβαίνει στην εσωτερική οργάνωση μιας θρησκευτικής κοινότητας, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά στο δικαίωμα μη Τούρκων υπηκόων να ασκούν το δικαίωμά τους στη θρησκευτική ελευθερία μέσω της συμμετοχής τους στα δρώμενα θρησκευτικών κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Το πρόβλημα αυτό έχει επανειλημμένως επισημανθεί στις Εκθέσεις Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία.

Ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας, έναντι των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου για σεβασμό της θρησκευτικής τους ελευθερίας, όπως αυτές ορίζονται στην Εταιρική σχέση και στο σχετικό Διαπραγματευτικό Πλαίσιο;

 
  
 

The Commission will continue to closely monitor issues related to religious freedom with a view to reaching solutions that would respect fully the rights and freedoms guaranteed by the European Convention of Human Rights and case law of the European Court for Human Rights.

Developments related to religious freedom are reported in the annual Commission Progress Reports and reviewed as part of the accession negotiations, in the context of Chapter 23 on the Judiciary and Fundamental Rights.

When appropriate the Commission also raises individual issues with the Turkish authorities, in the framework of the regular political dialogue.

 

Anfrage Nr. 57 von Hans-Peter Mayer (H-0609/07)
 Betrifft: Vorgehen bei Ausschreibung eines öffentlichen Auftrags mit einem Budget unterhalb des Schwellenwerts, auf die ausschließlich Angebote mit einem Budget oberhalb des Schwellenwerts eingehen
 

Nach der Richtlinie 2004/18/EG(1) des Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ist die Ausschreibung öffentlicher Aufträge oberhalb des Schwellenwerts im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekanntzumachen.

Ist bei einer öffentlichen Ausschreibung mit einem Budget unterhalb des Schwellenwerts, auf die ausschließlich Angebote eingehen, die über dem Schwellenwert liegen, die Ausschreibung aufzuheben, und muss eine neue EU-weite Ausschreibung erfolgen, oder kann gleichwohl vergeben werden?

 
  
 

The methods for calculating the estimated value of public contracts are set out in Article 9 of Directive 2004/18/EC. According to this provision, the calculation of the estimated value of a public contract shall be based on the total amount payable, net of value added tax (VAT), as estimated by the contracting authority. This estimate must be valid at the moment at which the contract notice is sent or, in cases where such notice is not required, at the moment at which the contracting authority commences the contract awarding procedure.

Therefore, if it turns out at the moment of awarding the contract that only tenders with a value above the threshold have been submitted, this does not necessarily call into question the choice of the award procedure. In particular, it is not required to cancel the procedure and organise a new EU-wide procedure, if the contracting authority can demonstrate that at the time of estimating the value, it acted bona fide and in accordance with the rules set out above.

In any event, contracting authorities have to be aware of the fact that contracts below the thresholds for application of the EU Directives on the award of public contracts have nevertheless to be awarded in accordance with the general rules and principles of Community law. These require, in particular, a sufficient degree of advertising for the award of contracts that might be relevant to the Internal Market. The Commission has published an Interpretative Communication(2) where it explains its views on the practical implication of these Community law principles.

If the Honourable Member wishes to have an opinion on a specific case, the Commission is of course willing to examine any facts that would be submitted to it in order to evaluate whether the above-mentioned conditions of legality of the tender have been complied with.

 
 

(1) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114.
(2) Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives, OJ C 179, 1.8.2006

 

Vraag nr. 58 van Frank Vanhecke (H-0610/07)
 Betreft: Vaderschapsverlof
 

In Duitsland heeft de bevoegde minister Ursula von der Leyen in het kader van de invoering van het ouderschapsgeld zogenaamde 'vaderschapsmaanden' (Vätermonate) ingevoerd: het ouderschapsgeld wordt in plaats van 12 maanden 14 maanden uitbetaald wanneer ook de vader een tijdje zijn beroepswerkzaamheden onderbreekt om voor de kinderen te zorgen.

Naar verluidt zou Europees commissaris Vladimir Spidla de invoering van een verplichtend vaderschapsverlof overwegen en zou hij na toekomstige gesprekken met vakbonden en werkgeversorganisaties daartoe een wetgevend voorstel indienen (Barbara Schäder, 'EU-Kommissar will Väter zur Auszeit verpflichten', Der Spiegelonline, 18 juli 2007).

Kan de Commissie mij bevestigen of Europees commissaris Spidla inderdaad overweegt om een wetgevend voorstel dienaangaande in te dienen? Op welke specifieke rechtsgrondslag berust een dergelijk voorstel? Vinden enkel gesprekken met vakbonden en werkgeversorganisaties plaats of ook met andere actoren? Druist een dergelijk voorstel niet in tegen de bevoegdheden van de lidstaten en het subsidiariteitsbeginsel?

 
  
 

In the Roadmap for equality between women and men(1), reconciliation of professional, private and family life has been identified as one of the priority areas for action in the period 2006 – 2010. In October 2006, the Commission launched a first stage consultation of the social partners at European level on the reconciliation of professional, private and family life(2) in accordance with the procedures set out in Article 138 of the EC Treaty. Having examined the responses to this first stage consultation, the Commission launched the second stage of the consultation process on 30 May 2007(3). In the second stage document, the Commission sets out a number of options for possible legislative and non-legislative measures, including the option of bringing forward a proposal for legislation on paternity leave. The Commission also asks the social partners to assess the provisions of their framework agreement on parental leave, which was given legal effect by means of Directive 96/34/EC(4), with a view to its review. It also indicates that depending on the outcome of the second stage consultation, of negotiations between the social partners, and of a detailed impact assessment, the Commission will consider bringing forward proposals to complement the existing legislation in the area of reconciliation.

In response to the second stage consultation, the ETUC(5), BUSINESSEUROPE(6), UEAPME(7) and CEEP(8) have decided to set up a joint working group, within the context of the European social dialogue, to evaluate the framework agreement on parental leave. They have also indicated that the European social partners intend to use this opportunity to evaluate parental leave arrangements in connection with other arrangements supporting parents and work-life balance to assess if actions need to be taken. They will report on progress in March 2008. The aforementioned organisations, as well as other European social partners, have also submitted individual responses to the second stage consultation.

The Commission is examining the social partners' responses at present. It is therefore too early to say if the Commission will submit a legislative proposal on paternity leave (i.e. a short period of leave for fathers around the time of the birth or adoption of a child).

Should the Commission decide to submit a legislative proposal in this area, the Member States and Parliament will have an opportunity to discuss and amend it, as any legislative proposal on paternity leave would be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the EC Treaty.

Issues relating to leave, including paternity leave, fall within the scope of Article 137(1)(a) of the Treaty i.e. working conditions. Community action to support and complement the activities of the Member States in this area is therefore possible.

 
 

(1) COM (2006)92
(2) SEC(2006) 1245, 12.10.2006.
(3) SEC(2007) 571, 30.05.2007.
(4) OJ L 145, 19.6.1996
(5) European Trade Union Confederation
(6) Confederation of European Business
(7) European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises
(8) European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest

 

Question no 59 by Jim Higgins (H-0612/07)
 Subject: Brazilian beef imports
 

In the light of the graphic evidence presented by the Irish Farmers Association at a meeting with the Commission on 16 July 2007 regarding the lack of standards in beef production in Brazil, is the European Commission prepared to impose a total ban on Brazilian beef imports into Europe?

 
  
 

The EU sanitary import policy is based on science, on sanitary and phytosanitary rules and relevant international standards, and endorsed by the experience of its application.

The Food and Veterinary Office (FVO) has considered one by one each of the allegations made in the Irish Farmers' Association report.

Overall, the Commission feels that the allegations made in this report are to a large extent based on an incorrect interpretation of EU requirements for beef imports.

The Commission is aware that there are still some problems that the Brazilian authorities have to address and it has requested auditable evidence of the rectification of the remaining deficiencies by the end of 2007.

The FVO has scheduled further missions to Brazil, within 2007, to ensure that these deficiencies are correctly addressed.

The Commission is ready to take all appropriate measures if these shortcomings are not corrected.

 

Question no 60 by Mairead McGuinness (H-0619/07)
 Subject: Controls and standards in place in the Brazilian beef sector
 

Can the Commission outline its view of the current situation in relation to Brazilian beef imports?

It was reported in early July that Commissioner Fischer Boel in a letter to her colleague Commissioner Kyprianou raised the issue of the Irish Farmers' Association's mission to Brazil, and the report that it produced based on its visit. She noted that '[...] These findings are so dramatic that we cannot just let it go. In my view we need to verify these findings in a convincing and effective manner'. Has this been done?

Is the Commission convinced that the quality and safety standards that apply to beef production in Brazil are sufficient?

What efforts has the Commission made to raise beef production standards at international level to match those of the EU?

 
  
 

Based on an inspection in March 2007 on the implementation of the relevant EU animal and public health requirements, the Commission assessment is that the current situation in Brazil does not warrant any immediate change to the import rules on beef currently in place.

However, following this inspection the Commission has continued to put pressure on the Brazilian authorities in order for them to further improve their veterinary control measures.

A further inspection in Brazil is foreseen before the end of 2007 and the Commission is ready to take further action, as appropriate.

The EU cannot require a third country to implement some of the veterinary measures applied within the EU like those on traceability, as this would clearly be against the principles and rules of the SPS/WTO(1) agreement.

Nevertheless, EU requirements on imports of beef are science-based, proportionate and non-discriminatory, sometimes stricter than the OIE(2) standards and adequate to protect the health of EU consumers. The Commission, together with the Member States, strives to ensure that imported products comply with these import conditions.

The Commission is aware of a visit carried out in Brazil by the Irish Farmer's Association (IFA), on the basis of which a report has been prepared. The IFA report does not provide accurate information on the EU requirements applied to the import of beef from Brazil.

 
 

(1) Sanitary and phytosanitary/World Trade Organisation.
(2) World Organization for Animal Health.

 

Question no 61 by Jim Allister (H-0614/07)
 Subject: Approval procedures for GM crops
 

Why does it take 30-36 months to approve GM crops within the EU, when such approval procedures take only 9-18 months in the USA?

Will the EU move to synchronised approval of GM varieties, so that EU procedures are not disadvantaged by inflated livestock feed costs resulting from delay in approvals?

 
  
 

The reasons why authorising a Genetically Modified (GM) crop takes on average longer in the EU than in Third Countries are complex. They deserve a specific analysis. The Commission would mention different factors:

One is that the current system for the authorization of GM food and feed is applicable only since April 2004 and, just like any new mechanism, needed some time to optimize its functioning. This is also true for the biotech companies which had to familiarize with new regulatory requirements.

Second, in order to provide an answer to the concerns of the EU citizens on the safety of GM crops, the new regulatory framework has put in place an evaluation system which is far more demanding than any other in the world. This obliges companies to prepare specific dossiers and to reply to a series of scientific questions eventually posed by the European Food Safety Authority (EFSA) during the risk assessment procedure.

A third element is the lack of support on the conclusions of the scientific evaluation and hence the Commission proposals for the approval of Genetically Modified Organisms (GMOs) by Member States. The difficulty to get the support of a qualified majority of Member States obliges the Commission to follow the path of the comitology procedure in its entirety, i.e. to involve the Council.

Against this situation, the position of the Commission has always been clear. It is determined to fully implement the legislative framework avoiding any possible deadlock in the authorisation procedure without compromising on the principle of a very strict risk assessment.

Along this line, and as a consequence of the experience gained in these three years, relevant improvements have already been registered.

For example, the time taken by EFSA to carry out its completeness check on any new dossier has been reduced and the Authority has recently taken the commitment to finalise this section of the risk assessment within six weeks from the submission of the application.

A similar positive trend occurred in the validation of the detection methods, another crucial part of the process.

Furthermore the Commission has taken different initiatives to gain more support from Member States. Following the College debate on GMOs of April 2006, a specific action plan has been defined with the objective of improving the scientific consistency and transparency of the decisions on GMOs. For instance the GMO Panel of EFSA is now systematically providing explanations on how the comments raised by Member States have been taken into account in its opinions. Recent votes have shown an improvement in the support of Member States to authorisation proposals.

 

Question no 62 by Philip Bushill-Matthews (H-0615/07)
 Subject: Solidarity Fund
 

Can the Commission confirm that an application for assistance from the EU Solidarity Fund following massive flood damage in the UK has been lodged by the UK Government, and if so on what date this application was received by the Commission?

Can the Commission please give an outline indication of the maximum and minimum funding that might be available, and also how rapidly such funds might be transmitted, given the urgent need to improve flood defences at the earliest possible opportunity ahead of future downpours?

 
  
 

The Commission can confirm that an application for EU Solidarity Fund (EUSF) assistance has been received from the United Kingdom (UK) government on 20 August 2007. It has been announced to the Commission that more detailed information, in particular updated damage estimates, would be presented towards the end of September 2007.

If the UK application is assessed to be meeting the criteria for mobilising the Solidarity Fund, the Commission will propose an amount of aid to the budgetary authority who has to approve the necessary appropriations by way of an amending budget procedure.

The amount of aid is calculated in a standard way based on total direct damage and taking into consideration the damage threshold for mobilising the Fund applicable to the country in question. For the UK the threshold in 2007 is € 3.267 billion: A lower rate of aid of 2.5% is granted for the part of the damage below the threshold plus a higher rate of aid of 6% for the part of the damage exceeding the threshold. Any final amount will depend on the detailed analysis of the file and therefore a precise figure cannot be given at this stage.

At this stage it is not possible to predict how long the different steps of the procedure will take. It should be noted that EUSF aid may only be used for specific types of emergency operations relating to the damage caused by the floods (including the securing of preventive infrastructures). Financing preventive measures is not possible under the EUSF; however, the cohesion policy operational programmes of the regions concerned could include such measures.

 

Zapytanie nr 63 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0621/07)
 Dotyczy: Wsparcie UE w budowie infrastruktury drogowej
 

Jak Komisja widzi możliwość wsparcia ze strony UE budowy dróg, autostrad i projektów kolejowych w Polsce w kontekście piłkarskich Mistrzostw Europy 2012?

 
  
 

Transport investments in Poland will mainly be financed from the Infrastructure and Environment Operational Programme, in which EU funding of €17.8 billion is foreseen for projects in the field of transport for the period 2007-2013. This programme is not finalised yet and is currently under negotiation with the Polish authorities.

Priority will be given to Trans-European Transport Network (TEN-T) investments, especially those included in the list of 30 projects of European interest. The priorities for the trans-European transport networks were agreed by the Council and the Parliament in 2004(1). In these Guidelines, a list of 30 priority projects or major axes of European interest were identified aiming at connecting the Member States and integrating the networks of the new Member States in a sustainable, safe and secure manner. Poland is concerned by four TEN priority projects. These will be highly relevant for the Championship by offering modern, safe and secure connections between the major cities in Poland.

The Commission would like to inform the Honourable Member that EU funds may also support road infrastructure disclosing the sites and cities hosting the Championship and public transport investments, with the objective to improve access to stadiums and hosting cities.

 
 

(1) Decision 2004/884/EC on the Guidelines for the development of the trans-European transport network (TEN)

 

Pregunta nº 64 formulada por Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0622/07):
 Asunto: Directiva de Servicios Sanitarios y su impacto sobre las oficinas de farmacia
 

Ante el procedimiento de infracción abierto por la CE, Dirección General de Mercado Interior, que pretende liberalizar las farmacias rompiendo una estructura y un sistema que sirve perfectamente al ciudadano y contribuye a la calidad en el servicio farmacéutico.

¿Desea la Comisión hacer de este campo un mercado perfecto, regulado por la ley de la oferta y la demanda, donde la salud de los ciudadanos y los valores y principios acordados por el Consejo de la UE sean un factor marginal?

¿Cree la Comisión Europea que es posible modificar el Tratado (art. 152) a base de procedimientos de infracción y saltando por encima de las instituciones reguladoras, a saber, el Consejo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales?

 
  
 

The Commission would first like to assure the Honourable Member that it is perfectly aware of the major importance of health services and notably pharmacy services for European citizens.

The Commission would however wish to stress that its infringement policy in this field is not calling for a "liberalisation" of the pharmacy service sector.

The objective of the infringement procedures is to ensure the compatibility of the national legislations on establishment of pharmacies with the fundamental freedoms enshrined in the Treaty. The Commission has received and is still receiving a number of complaints from European citizens who claim that the conditions of establishment of pharmacists in some Member States are discriminatory, not transparent or unnecessarily restrictive and therefore flout their fundamental freedoms. It is the Commission's duty, as guardian of the EC Treaty, to ensure, if necessary by pursuing infringement procedures that the fundamental freedoms already conferred to the citizens are respected, over and above the existence of an Act of secondary law on the subject.

This does not imply that the Commission considers that this front-line health service cannot be subject to proportionate health related measures to ensure accessibility and more generally the highest level of pharmacy service provision to all citizens in the broadest sense of that term.

This position also does not imply that other Articles of the Treaty are in any way amended or that there is any conflict with the prerogatives of other institutions. As regards precisely Article 152 of the EC Treaty quoted by the Honourable Member, it is worth mentioning that the Court of Justice has had the opportunity to recall in a recent ruling of 16 May 2006(1) that if, according to Article 152 (5), Community action in the field of public health must fully respect the responsibilities of the Member States for the organisation and delivery of health services and medical care, that provision does not exclude that the Member States may be required under other Treaty provisions to make adjustments to their national systems of social security.

 
 

(1) Case C-372/04, points 146 and 147.

 

Fråga nr 65 från Olle Schmidt (H-0623/07)
 Angående: Den rysk-tyska gasledningen i Östersjön
 

Kommissionen uppgav i våras (H-0231/07)(1) att det inte spelade någon roll om den rysk-tyska gasledningen drogs över land eller under vatten för att klassas som ett TEN-E projekt. Själva dragningen ansågs däremot vara ett beslut som ska fattas av investerarna ”på grundval av deras egna kommersiella intressen och bedömningar”.

Uttalanden från den ryska regeringen gällande Östersjön visar att energiförsäljningen till övriga Europa också har syften utöver de rent kommersiella. EU bör därför lyssna till den oro som finns i regeringar och bland allmänheten, bl.a. i Polen, Finland, de baltiska länderna och Sverige. Särskilt de sydsvenska myndigheterna har uttryckt oro inför konsekvenser för säkerhetspolitiken i Östersjön i kombination med ett ännu starkare EU-beroende av rysk energi. Ett transeuropeiskt projekt som detta måste, inte minst i ljuset av Rysslands politiska utveckling, vara till lika delar säkerhets- som energi- och miljöpolitiskt betingat.

Håller kommissionen det verkligen för troligt att Nord Stream kommer att balansera dessa intressen?

 
  
 

Un projet de l'envergure de Nord Stream doit prendre en considération aussi bien les questions de sécurité que les problèmes énergétiques, et ne pas oublier les exigences environnementales.

Dans le cas de ce projet prioritaire, déclaré d'intérêt européen, la question de la sécurité se pose, comme pour tous les gazoducs de cette importance. Un certain risque existe donc tant pour la construction que pour l'exploitation d'un tel projet industriel, et il appartient aux opérateurs de respecter toutes les règlementations en vigueur (nationales, européenes et internationales) et de prendre toutes les mesures pour réduire au maximum ce risque. Cependant, et en règle générale, le gazoduc est le moyen le plus sûr pour le transport du gaz naturel. Le fait que Nord Stream soit sous-marin (c'est cette version qui a été retenue dans les orientations des réseaux transeuropéens d'énergie adoptés par le Conseil et le Parlement) ne change rien à ce constat: les dizaines de gazoducs "off shore" actuellement en service en Europe depuis plusieurs décennies ont prouvé depuis longtemps leur fiabilité en matière de sécurité.

Les considérations énergétiques ont aussi une grande importance, particulièrement à un moment où la demande en gaz augmente fortement et où les ressources endogènes diminuent. Vers 2015, l'UE devrait importer au moins 100 milliards de m3 de gaz naturel supplémentaires chaque année. C'est pourquoi la Commission mène depuis plus de 10 ans une politique en faveur des réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), et qu'elle vient d'adopter un plan pour les interconnexions prioritaires (PIP) où une dizaine de gazoducs dont Nord Stream sont identifiés comme étant stratégiquement très importants pour satisfaire la demande en gaz de l'Union.

Les considérations environnementales doivent être pleinement prises en compte, conformément aux législations en vigueur. Dans le cadre de la convention UNECE(2)-Espoo (signée par les neuf Etats Baltes et la Fédération de Russie), la compagnie Nord Stream a entrepris la réalisation d'une evaluation d'impact environnemental dont le rapport final devrait être produit avant fin 2007. Dans ce cadre, une vingtaine de réunions publiques, et une centaine de réunions avec les autorités compétentes se sont tenues dans tous les pays concernés. En tant que représentante de la Communauté européenne, partie contractante de la Convention d'Espoo, la Commission a elle aussi été informée à l'occasion de trois réunions, et elle a déjà averti la compagnie Nord Stream qu'elle veillera au respect des obligations communautaires et internationales en matière d'environnement.

 
 

(1) Skriftligt svar av den 24.4.2007.
(2) United Nations Economic Commission for Europe

 

Question no 66 by David Martin (H-0624/07)
 Subject: Discrimination against Italian Lettori
 

Over the last 25 years, foreign language teachers have been discriminated against by Italian universities. The European Court of Justice judgment of 18 July 2006 failed to meaningfully address this situation. In light of the fact that this situation does not seem to have been resolved through the regular channels, what steps will the Commission now take to ensure that Italy stops this discrimination and, in addition, how will the Commission ensure that foreign language lecturers are properly compensated?

 
  
 

The Commission invites the Honourable Member to refer to its reply to question E-2691/07 concerning the recognition of acquired rights of former foreign language assistants ("Lettori") in several Italian universities.

The Commission recalls that the European Court of Justice ruled, in its judgment of 18 July 2006(1), that the legislation adopted by the Italian authorities was not incompatible with Community law for the purpose of re-constructing the career of Lettori. Furthermore, following this judgment, the Commission received assurances from the Italian authorities that this legislation was effectively applied.

In this context, any problem regarding the implementation of the Italian legislation in question should be dealt with at national level before the relevant authorities, including courts. Only national courts could decide to grant individual damage.

 
 

(1) case C-119/04, Rec.2006, p.I-6885

 

Question no 67 by Eoin Ryan (H-0626/07)
 Subject: EU involvement in the UN peacekeeping force to Sudan
 

Can the European Commission make a preliminary estimation as to how many peacekeepers of the 20 000 UN contingent that will be deployed in Sudan will come from EU Member States?

 
  
 

The deployment of peacekeepers by the EU is a matter falling under Member States' competence; the Commission does not have at this stage any detailed information regarding the commitments by individual Member States.

The Commission is aware that President Bashir of Sudan has insisted on several occasions that UNAMID(1) should have a predominantly African character. The United Nations for its part has indicated that it does not believe that the need for fully-equipped specialised forces – especially transport and engineering units able to protect themselves – can be met without appealing to countries from outside the African continent.

 
 

(1) The United Nations/African Union Hybrid operation in Darfur

 

Question no 68 by Liam Aylward (H-0632/07)
 Subject: Traceability and labelling requirements for countries which export food into the EU
 

What is the European Commission doing to ensure that the same level of regulation which exists in Europe for EU food products in terms of traceability and labelling requirements is put in place in other countries which export food products into the territories of the European Union?

 
  
 

Under EU law, traceability means the ability to track any feed, food, food-producing animal or substance that will be used for consumption through all stages of production, processing and distribution.

Traceability doesn’t itself make food safer. It is a risk management tool to be used in order to assist in containing a food safety problem.

Traceability is compulsory for food business operators at all stages of the food chain, namely from the importer up to the retail level.

Exporters in trading partner countries are not legally covered, as EU law could not have extra territorial effect. However, it should be noted that it is common practice among some EU food business operators to request trading partners to meet some traceability requirements.

The food labelling requirements apply to any foodstuff marketed in the EU, included to those imported.

 

Vraag nr. 69 van Philip Claeys (H-0633/07)
 Betreft: Verbod op een politieke partij in Duitsland
 

Eind augustus 2007 sprak de Europees Commissaris voor burgerlijke vrijheden zich uit voor een verbod op de Nationale Partei Deutschlands (NPD). Hij stelde dat ook andere EU-lidstaten met 'grote problemen in verband met rechtsextremisme' te maken hebben en noemde daarbij expliciet Frankrijk, België, Denemarken en Italië. Volgens hem moet in deze landen de strijd tegen racisme en xenofobie worden opgevoerd en moeten er zowel inzake preventie als inzake repressie maatregelen worden genomen.

Wat bedoelt de Commissie in kwestie met 'grote problemen in verband met rechtsextremisme'? Over welke politieke partijen gaat het volgens de Commissie? Is de Commissie van mening dat ook de partijen in kwestie verboden moeten worden? Zo ja, op basis van welke bevindingen?

 
  
 

The Commission considers that it is important to maintain the memory of Nazi crimes as a tribute to its victims and as a means for educating future generations. Any attitude aiming at giving a positive or banal image of this ideology including the participation in the political life of parties claiming and defending it, is opposed to European Union values.

As regards extremism, the Commission reiterates that racism and xenophobia are incompatible with the principles upon which the European Union is founded and which are common to the Member States.

The establishment of an inventory of political parties on the basis of their ideology or their banning in the Member States does not fall as such within the powers conferred to the Commission by the EC Treaty.

An important step in the fight against racism and xenophobia is that the Justice and Home Affairs Council of Ministers, on 19 April 2007, reached a political agreement on a Framework Decision on Combating certain forms and expressions of Racism and Xenophobia by means of criminal law. The aim of this Framework Decision is to approximate criminal law provisions related to racist and xenophobic offences.

In the future, under certain circumstances, specific actions including actions of political parties could be considered under this new legislation.

 

Pregunta nº 70 formulada por Maria Badia i Cutchet (H-0634/07):
 Asunto: Renovación de la pedagogía de la ciencia en las escuelas
 

En los últimos años, muchos estudios han destacado un descenso alarmante de los estudiantes de ciencias y de matemáticas, un descenso atribuido principalmente al método de enseñanza de la ciencia en las escuelas. El informe encargado por la Comisión a Michel Rocard sobre una pedagogía renovada para el futuro de Europa, recomienda recuperar métodos pedagógicos más efectivos en las escuelas, basados en el cuestionamiento, y promover activamente la formación continua del profesorado, así como el desarrollo de redes entre los docentes. También considera que debería concederse una mayor atención a la participación de las niñas en las asignaturas científicas de las escuelas, para incrementar su confianza en la ciencia.

Teniendo en cuenta que sólo una mejora de la cultura científica permitirá la emergencia de una verdadera sociedad y economía del conocimiento en la Unión Europea, y que el aprendizaje científico parece ser la clave para avanzar en esta dirección, ¿qué acciones piensa tomar la Comisión para promover la renovación de la pedagogía científica en las escuelas de la Unión?

 
  
 

The Commission shares the concern of the Honourable Member at the relative decline of youngsters' interest in mathematics and science, especially of girls. This is happening while Europe faces a growing demand for qualified human resources in science and technology (S & T) and skills shortages in those areas. It is all the more critical given the importance of mathematics, science and technology for European competitiveness and for the knowledge based society. Moreover, a good level of scientific culture plays a major role not only by enabling citizens to participate effectively in societal debates, but also to access better jobs.

For all these reasons, combating the declining interest and recruitment into science and technology studies and addressing the gender imbalance in this field is a priority objective of the Work Programme "Education & Training 2010"(1) which supports Member States in delivering their responsibilities for their education systems. It is also one of five European benchmarks for education and training agreed by the Council in 2003(2). 'Mathematics, Science and Technology' is also among the eight key competences for lifelong learning, set out in a 2006 Recommendation from the Parliament and the Council(3). The Commission's new Communication "Improving the Quality of Teacher Education" (adopted 3 August 2007)(4) underlines the importance of teachers acquiring the full range of subject knowledge, attitudes and pedagogical skills needed to better prepare young people to take their place in society and in the world of work, namely by helping them to acquire the key competences identified in the Recommendation.

Within the Open Method of Coordination, the Commission has been working closely with Member States in this field since 2001. Two progress reports have been published, recommending that: “More effective and attractive teaching methods should be introduced, in particular by linking more systematically S&T learning to real-life context and experiences”, and “teachers should be given opportunities to update their knowledge of both content and didactics”(5). A mapping of relevant initiatives across Europe has also been carried out to encourage exchanges of experience and good practice(6).

Eurydice, the information network on education in Europe, has carried out a survey on ‘Science Teaching in Schools in Europe’(7) in 30 countries. The survey stresses the role of teachers in linking theory and practice and the importance of practical work in science learning. It also underlines the crucial role of gender awareness in teacher training.

The experts' report "Science Education NOW: A renewed pedagogy for the future of Europe" (group chaired by Mr Rocard), to which the Honourable Member refers, is a joint initiative of Commissioner responsible for Science and Research and Commissioner responsible for Education, Training, Culture and Youth. The report looks at existing European initiatives for more effective science teaching and calls for the introduction of a new approach to science education, mainly through inquiry-based teaching methods.

The Commission has started a debate under the current Presidency to identify together with the Member States possibilities to implement this report's recommendations.

The Commission will support initiatives of Member States and their efforts to modernize their education systems, namely on scientific teaching and learning. The instruments of the new Lifelong Learning Programme (LLP) offer a wide range of possibilities to this end.

The Commission also supports through its 7th Framework Programme for Research and Technological development actions aiming at enhancing formal and informal science teaching. In its Science in Society part, the 7th Framework Programme calls for the “creation of an open environment which triggers curiosity for science in children and young people, by reinforcing science education at all levels, including schools, and promoting interest and full participation in science among people from all backgrounds”.

 
 

(1) Detailed work programme on the follow-up of the objectives of Education and training systems in Europe (February 2002)
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614en00010022.pdf
(2) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_en.pdf (OJ C 134, 7.6.2003)
(3) OJ L394, 30.12.2006, p.10.
(4) http://ec.europa.eu/education/com392_en.pdf
(5) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf
(6) ibidem
(7) http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=081EN

 

Ερώτηση αρ. 71 του κ. Νικόλαου Βακάλη (H-0635/07)
 Θέμα: Ενεργοποίηση του άρθρου 100(2) της ΣΕΚ στην περίπτωση της Ελλάδας
 

Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα, όπως προβλέπει το άρθρο 100(2) της Συνθήκης, μετά τις φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου; Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να φτάσει και ποια μορφή να έχει η ενίσχυση αυτή; Ποιοι μπορεί να είναι "οι όροι" -όπως αναφέρει η Συνθήκη- που θα θέσει το Συμβούλιο για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής;

 
  
 

A full and detailed assessment of the damages caused by the wildfires in southern Greece and the island of Evia in August 2007 has not been yet concluded by the Greek authorities. Fires have a direct damage effect in the stock of wealth (buildings, agricultural fields, livestock) that will slow growth. On the other hand the rebuilding efforts and the funds from public and private sources to be channelled to the regions hit by the fires, should positively impact investment activity over the coming years. Therefore the impact on economic growth of Greece is likely to be contained.

Regarding the possible application of Article 100(2), the Commission will examine the situation once a full and detailed assessment of the damages becomes available.

Other EU solidarity instruments are nevertheless envisaged. The President of the Commission and the Commissioner responsible for Regional policy stressed, in a visit to the affected areas, that when an assessment will have been made of the damage caused to the economy and to the environment, the Commission will activate the Solidarity Fund and whatever else is necessary to help Greece. In addition, the European Investment Bank has offered to put in place a framework loan rapidly in favour of Greece for an amount of €100 million, as a first instalment of a larger loan to be decided in view of Greece’s final requirements.

 

Question no 72 by Bill Newton Dunn (H-0646/07)
 Subject: Environmental impact assessments
 

Would the Commission kindly confirm that, under Article 5(3) of the EIA Directive, mitigation proposals in respect of development applications on or affecting Natura sites must be made available for public consultation as an Addendum to the Environmental Statement before any decision at all on the application is taken, and that practices in parts of the UK such as granting primary consent before the public is informed followed by secondary consent afterwards are invalid legally?

 
  
 

According to Article 5(3), second indent of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive as amended(1),(2),(3), the information to be provided by a developer shall include at least inter alia, "a description of the measures envisaged in order to avoid, reduce and, if possible remedy significant adverse effects"; Article 3, first indent, specifies that an EIA shall identify, describe and assess direct and indirect effects on "fauna and flora", which would include of course Natura 2000 sites where these may be adversely affected by the development concerned.

According to Article 6.1 of the same Directive, "authorities likely to be concerned by the project by reason of their specific environmental responsibilities are given an opportunity to express their opinion" on the information supplied pursuant to Article 5; this information is also made available to the public concerned which is "entitled to express comments and opinions when all options are open to the competent authority or authorities before the decision on the request for development consent is taken" (Article 6.4).

It is therefore clear that the public and competent environmental authorities have to be given an early and effective opportunity to participate in the environmental decision-making procedures before development consent is given.

This was confirmed by the European Court of Justice in Case C-201/02 ex parte Delena Wells in its judgement of 7 January 2004(4) at paragraph 52 where the Court held that "where national law provides that the consent procedure is to be carried out in several stages, one involving a principal decision and the other involving an implementing decision which cannot extend beyond the parameters set by the principal decision, the effects which the project may have on the environment must be identified and assessed at the time of the procedure relating to the principal decision. It is only if those effects are not identifiable until the time of the procedure relating to the implementing decision that the assessment should be carried out in the course of that procedure".

 
 

(1) Council Directive 85/337/EEC, OJ L 175 05.07.85
(2) amended by Council Directive 97/11/EC, OJ L 73, 14.03.97
(3) amended by European Parliament and Council Directive 2003/35/EC, OJ L 156, 25.06.03
(4) OJ C 47, 21.02.2004

 

Fråga nr 73 från Anna Hedh (H-0648/07)
 Angående: Alkohol
 

Enligt kommissionen finns klara kopplingar mellan alkoholkonsumtion och folkhälsa. Enligt kommissionär Kyprianous tal i plenum den 5 september bidrar alkoholen till att 100 000 människor dör i alkoholrelaterade skador och sjukdomar varje år i Europa. Alkoholen kostar 125 miljarder euro per år och samhällskostnaderna i EU för alkoholen är därmed i stort sett av samma storleksordning som kostnaden för tobak. Den referensnivå som används i Sverige för att avgöra om en transport av alkohol över landgränsen är av privat eller kommersiell karaktär är i dag 230 liter alkoholhaltiga drycker per införseltillfälle. Svensk alkoholpolitik består av ett antal delar varav en har varit höga punktskatter och därmed inköpspris. Detta verktygs betydelse har nu kraftigt minskat då rådande EU-regler tillåter import av stora mängder alkohol från andra medlemsstater som inte tillämpar samma politik. Anser kommissionen, med tanke på den tydliga koppling som finns mellan alkoholkonsumtion och folkhälsa, att Sverige av folkhälsoskäl kan justera den svenska referensnivån nedåt utan att bryta mot EU:s regelverk? Kan Sverige med stöd av artikel 30 eller annan del av fördraget sätta andra införselgränser för alkohol som en del i sin restriktiva alkoholpolitik?

 
  
 

The Commission shares the concern of the Honourable Member regarding alcohol misuse and that is why the Commission adopted on 24 October 2006 a Communication on reducing alcohol related harm. However, the vast majority of Member States do not consider it appropriate to curb alcohol consumption through the level of excise duties, inter alia because moderate, responsible consumption by adults is not considered detrimental to health or raises social concerns generally. Sweden follows a different policy in the matter. This forms part of the discretion left to Member States.

In accordance with the principle governing the internal market, Article 8 of Directive 92/12/EEC lays down that private individuals wishing to purchase alcohol in another Member State may do so provided the goods are transported by and are for the own use of the individual. The indicative level, totalling 230 litres of various categories of alcoholic drinks (among which only 10 litres of spirit drinks), to which the Honourable Member refers is laid down in Article 9 of that Directive. The purpose of guide levels fixed in accordance with this provision is only to provide orientation when it comes to establish whether the products are genuinely for the individual's own use and, therefore, not subject to duty in the Member State of destination, or whether they are for commercial purposes in which case duty will be due. Thus, the figures given in Article 9 shall not be considered as allowances. However, Member States may not fix guide levels lower than those set out in Article 9.

With regard to Article 30 of the Treaty, the Commission notes that Article 8 of Directive 92/12/EEC, read in connection with Article 9 thereof, exhaustively deals with the matter in question, namely importation of products from a given Member State into another Member State without payment of taxes in the latter. Indeed, these provisions take account of the interest, on the part of Member States, to apply their own taxes on products brought into their territory from other Member States. This interest may be related to tax income reasons or, indeed to other policy reasons linked to alcohol taxation, such as health protection. In this regard, it has to be recalled, first, that the harmonisation system to which these provisions belong does not foresee maximum rates, which implies that Member States may fix their national rates at any point equal or above the minimum rate, including for reasons of health protection. It has to be recalled, secondly, that in this very context, some Member States including Sweden have been granted transitional regimes. These regimes derogate from Articles 8 and 9, having regard to the particular position of these States(1), notably in terms of public health policies.(2) Those regimes have expired on 31 December 2003 (for Sweden, cf. Article 26(3) of Directive 92/12/EEC).

In sum, the way in which Member States of importation may apply their own tax rules to private imports from other Member States is harmonised at Community level, including with regard to possible health policies of the former. Consequently, Member States are not entitled to invoke Article 30 EC in the matter, in order to unilaterally lay down and apply stricter rules.

 
 

(1) In the case of Sweden, the Accession Treaty provided for a transitional period ending 31 December 1996. This period was prolonged through Directive 96/99/EC (OJ L 8 of 11.1.1997) and through Directive 2000/44/EC (OJ L 161 of 1.7.2000). both of which amended Article 26 of Directive 92/12/EEC.
(2) The fifth recital of Directive 96/99/EC as well as the second recital of Directive 2000/44/EC refer to the fact that Sweden has "traditionally applied high excise duties to the products concerned both as an important source of revenue and for health and social reasons".

 

Pergunta nº 74 do Paulo Casaca (H-0649/07)
 Assunto: Surto de cólera no Curdistão iraquiano
 

Perante o gravíssimo surto de cólera que se está a desenvolver no Curdistão iraquiano, as autoridades regionais solicitaram já a ajuda internacional. Tenciona a Comissão Europeia responder ao apelo?

 
  
 

The Commission is alarmed by the outbreak of cholera in Iraqi Kurdistan and is following the situation closely. As reported by the World Health Organization, a high level committee chaired by the Minister of Health has been set up and necessary measures have been taken. The mortality rate has been reported as less than 1%, which suggests that the treatment of the patients is under control.

The World Health Organization is coordinating the response to the outbreak of the disease. As part of this response, the International Committee of the Red Cross, with the financial support of the Humanitarian Aid Directorate General (DG ECHO), donated necessary infusions to the local Ministry of Health authorities.

Furthermore, since 2004 the Commission has been systematically supporting the health sector in Iraq through the International Reconstruction Fund Facility for Iraq, United Nations Development Group - Iraq Trust Fund (UNDG - ITF), cluster D dedicated to Health and Nutrition. A new contribution amounting to € 12,000,000 was allocated to this cluster in June 2007 in order to prepare the national health authorities to deal with these and other threats of public health.

 

Zapytanie nr 75 skierowane przez Bogusław Sonik (H-0650/07)
 Dotyczy: Sytuacja mniejszości chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie
 

Chciałbym zwrócić uwagę na sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie. Obecna sytuacja w regionie powoduje, że chrześcijanie czują się coraz mniej bezpieczni. Jednym z powodów jest wzrost radykalizmu islamskiego. Skutkuje to tym, iż wielu chrześcijan udaje się na emigrację. W najgorszej sytuacji są chrześcijanie mieszkający od wieków w Iraku. Stają się oni często ofiarami terroru szerzącego się w Iraku. Również w Libanie, podczas wojny, ucierpiało wielu chrześcijan zamieszkujących ten kraj, niemających nic wspólnego z Hezbollahem. W Egipcie chrześcijanie znaleźli się w środku konfliktu między rządem a radykałami islamskimi. W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z Middle East Christian Association, którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu. W Algierii rząd ograniczył niemuzułmanom swobody w wyznawaniu wiary, co bezpośrednio uderzyło w chrześcijan zamieszkujących ten kraj.

Jakie kroki Komisja podjęła w celu zwiększenia bezpieczeństwa chrześcijan w regionie?

Czy Komisja zamierza zwrócić się do szefów rządów państw, w których problem prześladowań istnieje?

Czy Komisja przygotowuje w ramach Euro-Mediterranean Partnership działania mające na celu poprawę sytuacji mniejszości chrześcijańskich w regionie?

 
  
 

The Commission would like to thank the Honorable Member for his question regarding the situation of Christian minorities in the Middle East and the Maghreb.

The Commission is acutely aware of the reported constraints that Christians, but also other religious minorities are facing in many countries of the region. Together with the Member States it is paying very close attention to the human rights and democracy situation in the region, including as regards the respect for religious freedom and protection of religious minorities.

The EU is actively engaged in discussions on freedom of thought, conscience and religion with a broad range of countries in the region and raises these and other human rights concerns in political dialogue meetings with the countries concerned. It also voices its concerns regarding religious freedom and related intolerance and discrimination via demarches and public statements, reminding partner countries of their commitments under international law which prohibits discrimination on any grounds.

The EU is also actively seaking to advance the cause of human rights protection under the European Neighbourhood Policy (ENP). The jointly agreed ENP Action Plan with Egypt contains objectives to promote the protection of human rights in all its aspects; to improve dialogue between cultures and religions; to cooperate in the fight against intolerance, discrimination, racism and xenophobia and in the promotion of respect for religions and culture. Similarly, the ENP Action Plan with Lebanon attaches importance to the protection of rights of minorities as well as the fight against discrimination, racism, xenophobia and racial hatred discourse. Regrettably, there is no ENP action plan yet with Algeria.

As to the Commission assistance programmes, the Commission has extensively funded human rights and democracy projects addressing discrimination and minority issues under the EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights), and will continue to do so in the future. In addition, the MEDA programme(1) has given support to the establishment of national human rights strategies and national institutions on human rights.

 
 

(1) Instrument of economic and financial cooperation under the Euro-Mediterranean partnership

 

Question no 76 by Marian Harkin (H-0652/07)
 Subject: Food additives
 

Recent findings from a study commissioned by the UK Food Safety Authority published in the Lancet medical journal found that a number of food additives including, E110, E102, E122, E124, E211, E104 and E129 have revealed a possible link to hyperactive behaviour and can adversely influence the behaviour of children.

In light of these findings can the Commission comment on what action it has taken or will be taking to address these alarming findings in order to review the safety of all EU permitted food additives?

 
  
 

The Commission is aware of the work recently published in the scientific journal 'The Lancet' which indicated that consumption of some food additives could have an influence on hyperactive behaviour in children.

The Commission has asked the European Food Safety Authority (EFSA), as the risk assessment body within Europe, to examine the findings of this study and any other related information in the public domain and to provide an opinion as soon as possible.

On the basis of the opinion of EFSA the Commission will consider if any further measures are necessary.

Before food additives are approved for use within the European Union they must first be evaluated for their safety. All food additives which are authorised within the European Union have therefore previously been evaluated by either the EFSA or the Scientific Committee on Food (SCF). Moreover the Commission keeps all additives under continuous observation and requests EFSA to examine any new findings which may change the outcome of a previous evaluation.

Additionally in relation to the proposal on food additives which is part of the Commission's package of proposals on food improvement agents, the Commission has asked the EFSA to undertake a re-evaluation of all currently permitted food additives. This re-evaluation is underway and EFSA are in the process of re-evaluating the permitted food colours.

 

Question no 78 by Colm Burke (H-0658/07)
 Subject: EU research into suicide prevention
 

World Suicide Prevention Day took place on 10 September. This reminds us of the fact that premature deaths from suicide necessitate urgent action.

Each year in Europe 58 000 people commit suicide. In my own country, Ireland, the suicide rate has doubled since the early 1980s, with now an average of 495 deaths each year through suicide.

Suicide is one of the leading causes of death among young people. About 14% of all suicides affect the 15-24 age group, with young males particularly at risk.

How is the Commission supporting research into the causes of suicide and evaluation of strategies for suicide prevention across the EU?

 
  
 

With the last enlargement round, the number of deaths from suicide in the EU has come to about 60,000 per year. It is estimated that 10 times more people undertake suicide attempts. Suicide rates in some Member States are among the highest in the world. At the same time, there is evidence showing that preventive action can reduce suicide rates. Tackling suicidal behaviour should therefore be a public health priority.

The Commission is active. It co-finances the European Alliance Against Depression (EAAD) from its Public Health Programme. Depression is a major cause for suicide and many regional networks against depression has already been created across Europe.

Secondly, under the 7th Framework Programme for Research and Technological Development, relevant calls for proposals were just closed on “Evaluation of suicide prevention strategies across and within European countries” and "From mood disorders to experimental models". The proposals received will now undergo the usual evaluation process.

 

Question n° 79 de Alain Hutchinson (H-0660/07)
 Objet: Éligibilité aux fonds structurels des dépenses de rénovation de logements à vocation sociale
 

Le nouveau règlement FEDER (CE) n° 1080/2006(1) limite la possibilité d’intervention de ce fonds en matière de logement pour les seuls pays membres ayant adhéré à l’Union européenne après le 1er mai 2004. Outre le fait que le choix du critère basé sur la date d’adhésion, et non pas sur la situation socio-économique d'un État ou d'une région, est étonnant, il est également contestable dans la mesure où d'importants problèmes d'accès au logement se posent dans de nombreuses villes et régions d'Europe qui ne sont pas forcément toutes situées sur le territoire d'un nouvel État membre. En cette matière, il est pourtant très important pour la poursuite de l'objectif européen de cohésion de pouvoir agir partout où cela s'avère nécessaire. C’est dans ce souci que le Parlement européen a adopté, le 10 mai dernier, une résolution P6_TA(2007)0183 sur le logement et la politique régionale (2006/2108(INI)) dans laquelle il demandait que l'accès aux fonds communautaires pour la rénovation de logements sociaux soit étendu à l'ensemble des États membres lors de la prochaine révision des règlements régissant la politique de cohésion. La Commission pourrait-elle informer le Parlement des mesures qu'elle compte proposer afin de répondre à cette demande du Parlement?

 
  
 

La Commission confirme l'information qu'elle a déjà transmise au Parlement dans le cadre de la suite donnée à la résolution P6_TA(2007)0183 sur le logement et la politique régionale(2), approuvée le 10 mai 2007.

La Commission ne prévoit pas de révision de la réglementation régissant la politique de cohésion, qui restera en vigueur jusqu'à la fin 2013. L'opportunité d'élargir l'éligibilité du logement à tous les Etats membres se posera, le moment venu, dans le cadre de la discussion sur la réforme de la politique de cohésion après 2013.

 
 

(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
(2) 2006/2108(INI)

 

Ερώτηση αρ. 80 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0663/07)
 Θέμα: Απειλή για τη δημόσια υγεία η μόλυνση των υδάτων στον Ασωπό
 

Νερό-δηλητήριο χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι πολλών πόλεων και περιοχών της Αττικής και της Βοιωτίας, λόγω της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών που υδροδοτούν τις παραπάνω περιοχές με εξασθενές χρώμιο, νιτρικά, χλώριο και μόλυβδο που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη λεκάνη του Ασωπού ποταμού. Βαρύτατες είναι οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1996 μέχρι σήμερα αφού παρά τις επισημάνσεις αρμόδιων φορέων για την διαρκώς αυξανόμενη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, δεν έλαβαν κανένα μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει μέτρα και να χρηματοδοτήσει ενέργειες που θα συμβάλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση ασφαλούς υδροδότησης των περιοχών αυτών, στην απορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και στην προστασία του από τα βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και τη διενέργεια ερευνών για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία των κατοίκων των περιοχών αυτών και τους κινδύνους επέκτασης της μόλυνσης;

 
  
 

The Water Framework Directive(1) (WFD) requires Member States to carry out an analysis of the impacts of the human activities on the status of waters by 2004. To date, Greece has not carried out a proper environmental assessment as required by the WFD and consequently the Commission initiated an infringement procedure in relation to compliance with Articles 5(1) and 15(2) of the WFD, which has been brought before the Court on 21 March 2007.

The limited information provided by the Greek authorities in the context of WFD reporting acknowledges the presence of high concentrations of organic pollutants and nutrients (phosphorus and nitrates) in the river Asopos, due to industrial and waste water discharges and agricultural activities.

The Commission will further investigate this case and request additional information from the Greek authorities about the situation in the Asopos river basin, and in particular as regards the quality of the drinking water.

EU funding instruments such as the Cohesion Fund(2), the European Agricultural Fund for Rural Development(3) and the European Regional Development Fund(4) provide for eligibility of a range of measures to protect and enhance the quality of our waters – from planning and assessment to operational measures. However, it is the responsibility of Member States to choose, within these eligible measures, their priorities and projects.

 
 

(1) Directive 2000/60/EC of the Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327 of 22.12.2000, as amended
(2) Council Regulation (EC) No 1084/2006 of 11 July 2006 establishing a Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164/94, OJ L 210 of 31.7.2006
(3) Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), OJ L 277 of 21.10.2005
(4) Regulation (EC) No 1080/2006 of the Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999, OJ L 210 of 31.7.2006

 

Vraag nr. 81 van Bastiaan Belder (H-0665/07)
 Betreft: Onregelmatigheden in de besluitvorming voor internationale standaardisatie in het ISO
 

Heeft de Commissie kennisgenomen van de recente onregelmatigheden in de besluitvorming voor internationale standaardisatie in het ISO, waaronder het chanteren en kopen van stemmen en het op andere manieren oneigenlijk beïnvloeden van nationale stemcommissies?

Is de Commissie van mening dat de ISO-procedures aanzienlijke aanpassing behoeven om beter toegesneden te zijn op controversiële standaarden als OOXML?

Zo ja, welke aanpassingen wil de Commissie voorstellen in overleg met de lidstaten en andere deelnemende landen, alsmede de nationale commissies?

Overweegt de Commissie sancties jegens de ondernemingen die hun marktpositie gebruiken om Europese bedrijven tegen hun wil bij dit soort praktijken te betrekken c.q. om andere leveranciers en open source-toepassingen op concurrentieachterstand te zetten?

Zie onder meer: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469

 
  
 

The question refers to an ongoing decision-making process at the International Standards Organisation (ISO) which is very controversial as a result of the strongly held positions of different stakeholders.

The Commission is aware that irregularities regarding decision-making at both national and international levels have been reported in the media. However, the Commission is not directly involved either in the process or in the governance of ISO, and is therefore not in a position to undertake a verification of alleged improper behaviour.

ISO is an independent international standards organisation. The responsibility for the proper functioning of ISO is primarily with its members, the national standards bodies, and it is for them to verify the reported irregularities and to consider a possible follow-up.

Generally, the corrrect functioning of international standardisation is important for the EU standardisation policy. Therefore the Commission encourages ISO and the other recognised standards bodies to respect the World Trade Organisation principles of international standardisation, namely transparency, openness, inclusiveness, impartiality and consensus, effectiveness, relevance and coherence.

The Commision expects ISO and its members to fully implement these principles in their decision-making processes. Through the agreement for cooperation between the European Standards Organisations and the Commission, European national standards bodies are also expected to respect the same principles.

The Commission is committed to ensuring competition based upon merit . In this regard, it is important that standard-setting processes are subject to open and transparent procedures, as outlined in paragraphs 159-178 of the Commission's Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to horizontal cooperation agreements(1).

 
 

(1) See http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/c_003/c_00320010106en00020030.pdf

 

Ερώτηση αρ. 82 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0667/07)
 Θέμα: Γιατροί ασφαλιστικού φορέα εργάζονται ανασφάλιστοι
 

900 ιατροί του ΙΚΑ, όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, παραμένουν όμηροι συμβάσεων, χωρίς ασφαλή θέση εργασίας, και χωρίς ασφάλιση, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας 5500 ιατροί μετά από πολυετή απασχόληση στο ασφαλιστικό αυτό ταμείο και μετά την μετατροπή της σύμβασης τους σε αορίστου χρόνου, παραμένουν χωρίς ασφάλιση στο Ταμείο αυτό σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Σκοπεύει η Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η άτυπη αλλά διαρκής αυτή ομηρία και να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι ιατροί στο ΙΚΑ θα αποκτήσουν πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και να μετατραπούν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων που καλύπτουν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας από συμβάσεις έργου σε αορίστου χρόνου;

 
  
 

The question submitted by the Honourable Member raises two issues.

The first concerns the actions which the Commission intends to take in order to ensure that fixed-term contracts of workers in permanent jobs are converted into permanent contracts. In this regard, the Commission invites the Honourable Member to refer to its reply to Oral Question H-0532/07 by Mr Papadimoulis(1).

The second issue concerns the allegation that doctors employed by IKA on permanent contracts, after conversion of their previous fixed-term contracts into permanent ones, do not benefit of any insurance coverage. The Commission is unable to provide more details based on the information provided by the Honourable Member.

 
 

(1) Réponse orale du 4 septembre 2007

 

Vraag nr. 83 van Anne Van Lancker (H-0669/07)
 Betreft: Rapport over racisme en xenofobie in de lidstaten van de EU
 

In een rapport van het EU Agency for Fundamental Rights over racisme in de EU blijkt dat er nog vaak gediscrimineerd wordt op basis van afkomst, hoewel 2 richtlijnen (2000/78/EG(1) en 2000/43/EG(2)) dat verbieden. In België gaat discriminatie vooral over werkgelegenheid. De richtlijnen zorgden vooral voor een aantal goedwerkende nationale organen om klachten te verwerken, maar die resulteren vaak niet in sancties. In een aantal landen zijn er zelfs nog geen organen voorhanden die klachten mbt. racisme verwerken, hoewel 2000/43/EG dat voorschrijft. Is de Commissie op de hoogte van het rapport? Acht de Commissie geen snellere maatregelen mogelijk die de lidstaten kunnen aansporen discriminatie op basis van afkomst te verminderen? Heeft de Commissie voorstellen die kunnen leiden tot een betere naleving van de door haar opgestelde richtlijnen mbt. discriminatie?

 
  
 

The Commission is aware of the "Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU" recently published by the Fundamental Rights Agency.

The Commission places great importance on the correct transposition of Directive 2000/43/EC, the "Race Equality" Directive, by the Member States. It has examined in detail the legislation of the Member States, and decided to send reasoned opinions to 14 Member States on 27 June 2007. As regards the "Equality Bodies" that the Member States are obliged to have under the Directive, only two Member States still have no such body to help victims of discrimination. The Commission has contacted the national authorities on this point.

The Commission is encouraged, in its contacts with the national authorities, by the increasing level of compliance of national law with the EU anti-discrimination Directives.

The Commission takes a number of actions to encourage Member States to fight against discrimination. For example, it funds a large number of initiatives which aim to prevent or reduce discrimination, such as awareness raising, fighting against stereotypes, training for NGOs, trade unions and the legal profession and the exchange of good practice between Equality Bodies. These are an essential complement to the EU legal framework.

 
 

(1) PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
(2) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.

 

Pergunta nº 84 do Pedro Guerreiro (H-0672/07)
 Assunto: Expiração do denominado "Memorando de entendimento" entre a UE e a China relativamente à importação de certos produtos têxteis e de vestuário
 

Como temos vindo a salientar, ao longo deste ano, o denominado "Memorando de entendimento" sobre as exportações de certos produtos têxteis e de vestuário da China para os países da União Europeia - concluído a 10 de Junho de 2005, e integrando 10 das cerca de 35 categorias de produtos importadas deste país - expira dia 31 de Dezembro de 2007.

Este acordo introduziu, embora de forma limitada, medidas de salvaguarda específicas relativamente às exportações chinesas, não entrando em linha de conta com as importações para a UE provenientes de outros países terceiros.

É crescente o número de organizações do sector que tem vindo a alertar para a necessidade da existência de medidas que limitem o crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário para a União Europeia - evitando a situação ocorrida em 2005 -, como a prorrogação das restrições em vigor e a sua aplicação a novas categorias, aliás, à semelhança do contemplado em acordos celebrados entre a China e os EUA.

Quais as medidas está a Comissão a pensar accionar - incluindo ao nível da limitação da importação - de forma a defender a capacidade produtiva e os postos de trabalho do sector do têxtil e vestuário, um sector que tem uma grande importância socio-económica na UE, designadamente para as regiões desfavorecidas, onde este se concentra?

 
  
 

Textiles and more specifically textile trade with China is a crucial item on the Commission's agenda for the end of 2007. In this context, the Commission has been consistently concerned and defended the interests of the European industry.

Indeed against a background of virtually free access to the EU market, the export oriented EU Textile and Clothing Industry is faced with high tariffs and non tariff barriers which hamper access to key markets and thus curtail the industry's possibility to enhance their competitiveness. The work achieved in the High Level Group (HLG) i.e. the Market Access Action Plan (MAAP) is extremely valuable. The Commission is pursuing the implementation of the MAAP in its bilateral encounters as well as at the multilateral level with a view to seeking better market access. Efforts will continue to focus on seeking the reduction or elimination of tariffs and/or Non-tariff Barriers (NTBs) in the context of bilateral negotiations or instruments, or through other World Trade Organisation instruments.

On the specific item of China Textiles, the Commission wishes to re-iterate that according to the EC-China Memorandum of Understanding signed in Shanghai in June 2005 the agreed import limitations on the ten textiles and clothing categories will be lifted on 31 December 2007. The Commission is fully aware of the importance of the textile sector in the EU industry and of the interests of certain Member States and regions in the sector. The Commission has, however, no intention to propose to extend the quotas on imports of certain textile and clothing categories beyond 2007.

The Memorandum of Understanding also covers the year 2008. In order to ensure a smooth transition in 2008, the Commission will closely monitor imports of textiles from China. To this end, the Commission is currently considering the introduction of a surveillance mechanism without any quantitative restrictions in the form of either single (on the EU side only) or double surveillance (on both the EU and Chinese sides) system. This is currently being discussed with all parties concerned.

The Commission will elaborate a formal proposal in due course with the aim of having a formal decision made public by the end of October 2007.

 

Anfrage Nr. 85 von Hans-Peter Martin (H-0674/07)
 Betrifft: Zuständigkeit und Ausgaben für dezentrale Agenturen
 

Selbst Experten, die sich seit Jahren mit der Frage der EU-Agenturen beschäftigen, wissen auf Grund mangelnder Transparenz auf grundsätzliche Fragen keine Antwort. Kann die Kommission daher folgende Fragen beantworten:

Welche Generaldirektion der Kommission ist derzeit für welche dezentrale Agentur verantwortlich?

Wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Generaldirektionen der Kommission waren, aufgelistet nach den Jahren 2000 bis 2006, beziehungsweise wie viele sind derzeit für die dezentralen Agenturen zuständig?

Wie hoch war der finanzielle Aufwand, aufgegliedert für administrative, operationelle und personelle Tätigkeiten, innerhalb der einzelnen Generaldirektionen der Kommission in den Jahren 2000 bis 2006 für die dezentralen Agenturen?

 
  
 

En réponse à la première question posée, l'honorable parlementaire trouvera ci-dessous la liste des organismes décentralisés sur le plan géographique et la Direction Générale au sein de la Commission en charge des relations avec eux.

La Commission informe l'honorable parlementaire que les 2 autres questions posées demandent des recherches importantes et que les informations requises seront transmises dès que possible.

Nom de l’agence

Direction Générale

European Centre for the Development of Vocational Training

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(CEDEFOP)

(Thessaloniki / EL)

Education and Culture

Education et Culture

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

(EUROFOUND)

(Dublin / IE)

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Emploi, affaires sociales et égalité des chances

European Environment Agency

Agence européenne pour l’environnement

(EEA)

(Copenhagen / DK)

Environment

Environnement

European Training Foundation

Fondation européenne pour la formation

(ETF)

(Torino / IT)

Education and Culture

Education et Culture

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

(EMCDDA – OEDT)

(Lisboa / PT)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

European Medicines Agency

Agence europeénne des médicaments

(EMEA)

(London / UK)

Enterprises

Entreprises

Office for Harmonisation in the Internal Market

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(OHIM)

(Alicante / ES)

Internal Market

Marché intérieur

European Agency for Safety and Health at Work

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

(EU-OSHA)

(Bilbao / ES)

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Emploi, affaires sociales et égalité des chances

Nom de l’agence

Direction Générale

Community Plant Variety Office

Office communautaire des variétés végétales

(CPVO)

(Angers / FR)

Health and Consumer Protection

Santé et protection des consommateurs

Translation Centre for bodies of the European Union

Centre de traduction des organes de l’Union européenne

(CdT)

(Luxembourg / LU)

Translation

Traduction

European Agency for Reconstruction

Agence européenne pour la réconstruction

(EAR)

(Thessaloniki / EL)

Enlargement

Elargissement

European Food Safety Authority

Autorité de sécurité alimentaire européenne (EFSA)

(Parma / IT)

Health and Consumer Protection

Santé et protection des consommateurs

European Maritime Safety Agency

Agence europeénne de la sécurité maritime

(EMSA)

Lisboa (PT)

Energy and Transport

Energie et transports

European Aviation Safety Agency

Agence européenne pour la sécurité aérienne

(EASA)

Köln (DE)

Energy and Transport

Energie et transports

European Agency for Networks and Information Security

Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l’information

(ENISA)

Heraklion (EL)

Information Society

Société de l’information

European Centre for Disease Prevention and Control

Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies

(ECDC)

Stockholm (SE)

Health and Consumer Protection

Santé et protection des consommateurs

European Railway Agency

Agence ferroviaire européenne

(ERA)

Lille/Valenciennes (FR)

Energy and Transport

Energie et transports

European GNSS Supervisory Authority

Autorité de Surveillance européenne GNSS

(GSA)

Transport

European Agency for the Management of Operational Co-operation at the External Borders

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

(FRONTEX)

(Warsaw (PL)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

Community Fisheries Control Agency (CFCA)

still in Brussels,

later in Vigo (ES)

Agence communautaire de contrôle des pêches

Momentanément à Bruxelles, ultérieurement à Vigo (ES)

Fisheries and maritime affairs

Pêche et affaires maritimes

Nom de l’agence

Direction Générale

REACH

European Chemicals Agency

Agence européenne des produits chimiques

(ECHA)

Helsinki / FI

Enterprise and Industry

Entreprises & Industrie

Environment

Environnement

Enterprise and Industry

Enterprises & Industrie

European Institute for Gender Equality

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Vilnius (LT)

Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Emploi, affaires sociales et égalité des chances

Fundamental Rights Agency

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Wien (AT)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

European Institute for Security Studies

Institut d’études de sécurité de l’Union européenne

(ISS)

Paris (FR)

Dépend du Conseil

European Union Satellite Centre

Centre satellitaire de l’Union européenne

(EUSC)

Torrejon de Ardoz (ES)

Dépend du Conseil

European Defence Agency

Agence européenne de défense

(EDA)

Brussels (BE)

Dépend du Conseil

European Police Office

Office européen de police

(EUROPOL)

The Hague (NL)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

European Judicial Co-operation Unit

Unité européenne de coopération judiciaire

(EUROJUST)

The Hague (NL)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

European Police College

Collège européen de police

(CEPOL)

Bramshill (UK)

Justice, Freedom and Security

Justice, Liberté et Sécurité

 

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0675/07)
 Θέμα: Ληστρική διαχείριση των αποθεμάτων ασφαλιστικών ταμείων από χρηματοπιστωτικούς ομίλους
 

Η επαναγορά από την «JP Morgan» δομημένου ομολόγου της ελληνικής κυβέρνησης, αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ, από τα ασφαλιστικά Ταμεία ΤΕΑΔΥ, ΤΣΕΥΠ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΠΟΚΑ και η έντοκη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για το δεύτερο τρίμηνο από την ίδια και για το πρώτο τρίμηνο από τα λεφτά των φορολογουμένων αποκαλύπτει τις σοβαρές ευθύνες της αμερικανικής αυτής Τράπεζας για τη διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών Ταμείων. Η ομολογία αυτή της ληστρικής διαχείρισης από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των αποθεμάτων των ασφαλιστικών Ταμείων αναδεικνύει τους κινδύνους που αυτά διατρέχουν εφόσον τα αποθεματικά παραδίδονται στα χέρια των ιδιωτών προς εκμετάλλευση.

Πώς εκτιμά η Επιτροπή την διαδικασία αγοραπωλησίας των δομημένων ομολόγων του ελληνικού κράτους που κατέληξαν στο σύνολο τους σε ασφαλιστικά ταμεία με καταφανώς παράνομες διαδικασίες; Ποιες θεωρεί ότι είναι οι ευθύνες της αμερικανικής Τράπεζας και πως μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων δεν θα γίνονται βορά στο βωμό του κέρδους μονοπωλιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά θα αξιοποιούνται προς όφελος των εργαζομένων;

 
  
 

The Commission has no general supervisory role on the functioning of the pension funds in the Member States. Since the information provided obviously concerns pension funds responsible for administration of statutory pension schemes (as opposed to occupational pension schemes), it does not indicate infringements of provisions of Community law such as for instance Directive 2003/41 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision. Therefore, the case at issue does not fall within the competence of the Commission.

 
Legal notice - Privacy policy