Zoznam 
Rozpravy
PDF 942k
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (rozprava)
 4. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (rozprava)
 5. Privítanie
 6. Potreba komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 7. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 8. Program: pozri zápisnicu
 9. Hlasovanie
  9.1. Elektronické knižnice (hlasovanie)
  9.2. Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (hlasovanie)
  9.3. Vykonanie rozhodnutia Rady, ktoré sa týka moratória na trest smrti (hlasovanie)
  9.4. Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (hlasovanie)
  9.5. Situácia v Barme (hlasovanie)
  9.6. Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb (hlasovanie)
  9.7. Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (hlasovanie)
  9.8. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (hlasovanie)
 10. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 14. Vysvetlenie hlasovania
 15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19. Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)


  

PREDSEDÁ: PÁN SIWIEC
podpredseda

 
1. Otvorenie rokovania
  

(Rokovanie sa začalo o 10.00 hod.)

 

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (rozprava)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa, ktorú vypracovala Kathalijne Maria Buitenwegová v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o používaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod. (2007/2094(INI)) (A6-0278/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), spravodajkyňa. – (NL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade sa musím poďakovať svojim kolegom, ktorí prispeli k vypracovaniu tohto dokumentu. Pred siedmimi rokmi som bola spoluspravodajkyňou pre smernicu a teraz tu už prerokúvame správu o jej používaní. Stanovisko parlamentu bolo po celý čas jednoznačné, okrem jedného alebo dvoch odporcov, ktorí, ako onedlho uvidíte, predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Veľmi dlho a detailne, ba niekedy dokonca nekompromisne sme napríklad diskutovali o nesení dôkazného bremena. Našťastie sme však nikdy nespustili z očí spoločný cieľ a dúfam, že aj vy budete chápať túto správu ako výsledok spoločnej práce.

V roku 2000 sme výraznou väčšinou hlasovali v prospech smernice, ktorú možno právom označiť ako revolučnú. Diskriminácia bola zakázaná v celej Európe – v oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a bytovej politiky, a smernica zároveň uzákonila právo na rovnaké zaobchádzanie. Bola som a ešte stále som nesmierne pyšná na to, čo sme dosiahli. Komisia, Rada a Európsky parlament vykonali dobrú prácu. To však, samozrejme, neznamená, že by sa veci v tejto oblasti výrazne zmenili. Diskriminácia v mnohých formách neustále pretrváva.

V ostatných rokoch vzrástol počet i závažnosť prípadov diskriminácie a rasizmu. V mnohých krajinách je nezamestnanosť medzi prisťahovalcami výrazne vyššia v porovnaní s ostatnou časťou populácie v produktívnom veku. Vo zvýšenej miere sa prejavuje rasovo motivované násilie. Legislatíva zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabraňovaní diskriminácii, pretože stanovuje normu. Oboznamuje ľudí s postojmi Európskej únie, hovorí o tom, ako by sme sa mali k sebe navzájom správať a čo by sme nemali v žiadnom prípade tolerovať. Legislatíva zároveň stanovuje aj spôsoby právneho odškodnenia pre obete diskriminácie.

Európska komisia momentálne veľmi intenzívne skúma, či jednotlivé členské štáty riadne transponovali pravidlá EÚ do svojho vnútroštátneho právneho systému. Hovorila som o tom minulý týždeň s pánom komisárom Špidlom a je jasné, že Komisia má v tomto smere dobré zámery – s potešením sa postará o to, aby jednotlivé členské štáty túto legislatívu zaviedli. Za to Komisii vyjadrujem svoju vďačnosť.

Nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že to celé potrebuje viac elánu a energie. Tieto právne predpisy sa mali zaviesť ešte v roku 2004. Uskutočnilo sa veľa rozhovorov týkajúcich sa citlivých otázok a náročných detailov, keď však súčasná Komisia preberala úrad, oznámili ste, že hlavnou náplňou vašej politiky budú opatrenia zamerané na boj proti diskriminácii a viac ako polovica funkčného obdobia je už za vami. Máte môj obdiv za všetko, čo ste doposiaľ vykonali, ale dúfam, že ešte trochu viac pritlačíte na členské štáty. Je to nevyhnutné.

Smernicu v plnej miere zaviedla menej ako polovica členských štátov. V mnohých nebola správne transponovaná definícia priamej a nepriamej diskriminácie, zastrašovania a dôkazného bremena. Niektoré členské štáty jednoznačne zakazujú diskrimináciu v oblasti zamestnanosti, avšak zákaz diskriminácie v oblasti poskytovania tovarov a služieb považujú za prehnané. Toto sú však presne tie miesta, kde sa vyskytuje množstvo problémov.

Pozrime sa napríklad na vzdelávanie. Podľa novej Agentúry Európskej únie pre základné práva sú deti z rómskych rodín nevhodne umiestňované do škôl pre mentálne a fyzicky postihnuté deti. Alebo vezmime si oblasť bytovej politiky; byty na predaj sa bežne inzerujú s poznámkou, že komplex „nie je určený pre cudzincov“. To je neprípustné.

Zákaz diskriminácie v ďalších oblastiach ako aj v oblasti zamestnanosti musí okamžite nadobudnúť účinnosť. Vážený pán predsedajúci, zákon je účinný jedine vtedy, ak ľudia poznajú svoje práva, ale podľa Eurobarometra iba 35 % opýtaných si myslí, že ich krajina má antidiskriminačné zákony. Menšia časť stále tvrdí, že vie, čo by robila v prípade, keby sa ona sama stala obeťou diskriminácie. Akým spôsobom zaručí Komisia, že zákon sa stane realitou v živote ľudí? Smernica ukladá povinnosť informovať ľudí, ale akým spôsobom navrhuje Komisia zaistiť, aby sa táto povinnosť vymáhala?

Vážený pán predsedajúci, dokonca i v prípadoch, keď ľudia vedia, že zákon existuje, ich cesta môže stále byť plná prekážok, pretože občas sa objavujú problematické pravidlá a požiadavky. V niektorých krajinách je napríklad doba na podanie žaloby veľmi krátka, napríklad iba 30 dní. Naproti tomu samotný proces môže byť absurdne dlhý a komplikovaný. Porušenie antidiskriminačných zákonov musí vyvolať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Veľmi pekne je to vyjadrené v smernici; my všetci sme s tým súhlasili. Avšak len málo krajín má primerané sankcie.

Nastal čas pre pozitívnu poznámku. Dobrou vecou je, že v súčasnosti prakticky všetky krajiny majú subjekty pre rovnaké zaobchádzanie. Toto je veľký úspech a v mnohých krajinách sa tieto subjekty zaoberajú rasovo motivovanou diskrimináciou, ako aj diskrimináciou v iných oblastiach. Vítam túto iniciatívu. Nanešťastie, nie všetky subjekty majú dostatok prostriedkov na uskutočňovanie nápravy v tejto oblasti, a preto žiadam Komisiu, aby takisto zvážila tento fakt pri vyhodnocovaní implementácie antidiskriminačných zákonov. Môže sa Komisia k tomuto vyjadriť?

Vážený pán predsedajúci, na záver by som rada povedala, že som hrdá na legislatívu. Veľký, ale nie dostatočný pokrok sa urobil v oblasti transpozície. V mnohých krajinách sa ešte neuskutočnila úplná transpozícia. Ale dokonca i v krajinách, kde prebehla do detailov, sa musíme ubezpečiť, že ľudia sú dostatočne informovaní o svojich právach, lebo ak o nich nevedia, nemôžu sa ich ani dožadovať, čo je v boji s diskrimináciou nesmierne dôležité .

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, vážená pani Buitenwegová, vážení členovia Parlamentu, Komisia víta túto správu o používaní smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá uplatňuje princípy rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod.

Komisia zaznamenala rôzne obavy, ktoré vyjadril Parlament, a rada by upriamila vašu pozornosť na niekoľko problémov. V súlade s procesom monitorovania zavádzania smernice jednotlivými členskými štátmi, Komisia koncom júna iniciovala konania o porušení predpisov voči 14 členským štátom, pretože nezabezpečili riadnu transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva. Rád by som ešte podotkol, že v dôsledku obáv zo strany Komisie značný počet členských štátov už doplnil alebo naznačil, že je pripravený doplniť svoju legislatívu.

Vzhľadom na podrobné informácie o transpozícii smernice jednotlivými členskými štátmi, ktoré sme zaznamenali v oznámení o rámcovej stratégii pre nediskrimináciu a rovnaké príležitosti pre všetkých z roku 2005, každoročne vydávame súhrnnú správu skupiny právnych expertov a  správy jednotlivých štátov sú k dispozícii online.

Pani Buitenwegová správne naznačila, že subjekty zodpovedné za presadzovanie rovnosti zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti diskriminácii. To je aj dôvodom, prečo financujeme sieť Equinet, ktorá napomáha výmenu skúseností a osvedčené postupy medzi subjektmi zodpovednými za rovnaké zaobchádzanie v jednotlivých členských štátoch.

Ako už naznačuje správa, zber údajov je veľmi citlivá záležitosť. Bez neho by však nebolo možné stanoviť rozsah diskriminácie, ani si urobiť obraz o tom, či sú prijaté opatrenia účinné. Keďže veľké množstvo nazhromaždených informácií spadá do kategórie citlivých osobných údajov týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu, náboženského presvedčenia alebo sexuálnej orientácie, treba postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Táto smernica ukladá všeobecný zákaz spracovávania citlivých osobných údajov. Umožňuje ale celý rad výnimiek predovšetkým v prípadoch, keď osoba, ktorej sa spracovávanie takýchto údajov týka, dá na to svoj výslovný súhlas, alebo – a to citujem – spracovávanie údajov je nevyhnutné na účely výkonu povinností a špecifických práv v oblasti pracovného práva.

Členské štáty sú takisto oprávnené – pod podmienkou poskytnutia vhodných bezpečnostných opatrení – udeľovať výnimky z dôvodov závažného verejného záujmu. Závisí iba od členských štátov, či sa na účely vypracovania štatistiky rozhodnú zbierať údaje týkajúce sa etnického pôvodu s cieľom bojovať proti  diskriminácii. Táto štatistika bude podliehať implementácii bezpečnostných opatrení požadovaných smernicou o ochrane osobných údajov.

Prieskum Eurobarometer o diskriminácii v Európskej únii ukazuje, že väčšina európskych občanov bola všeobecne pripravená poskytovať anonymne osobné údaje v súvislosti s prieskumom verejnej mienky s cieľom bojovať proti diskriminácii. Tri zo štyroch požiadaných osôb boli pripravené poskytnúť svoje osobné údaje o svojom etnickom pôvode, náboženskom presvedčení alebo viere.

Takéto informácie sú mimoriadne dôležité v kontexte pozitívnych opatrení zameraných na zmiernenie diskriminácie a hlboko zakoreneného znevýhodneného postavenia. Komisia vo februári 2007 publikovala odporúčania Európskej únie pre zber a budovanie databázy údajov pre jednotlivé oblasti rovnosti, aby pomohla členským štátom zlepšiť postup pri zbere údajov.

Tá istá štúdia Eurobarometer z januára 2007 odhalila, že ľudia sa cítia nedostatočne informovaní o svojich právach pre prípad, že by sa sami stali obeťou diskriminácie. Hoci sa stupeň znalostí výrazne odlišoval – napríklad medzi Fínskom, kde 65 % opýtaných povedalo, že pozná svoje práva, a Rakúskom, kde na túto otázku kladne odpovedalo iba 17 % – faktom zostáva, že priemer iba 32 % jasne ukazuje, ako ste práve uviedli, že aktivity na zvýšenie povedomia v tejto oblasti sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Som presvedčený, že naše súčasné aktivity podporené tohtoročným Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých, v rámci ktorého sa usporiadalo okolo 430 akcií na úrovni členských štátov, a európskou kampaňou boja za rôznorodosť a proti diskriminácii pomôžu prekonať nedostatočné povedomie.

Rád by som spomenul aj programy odbornej prípravy, ktoré financujeme pre mimovládne organizácie, odborové organizácie, právnikov a spoločnosti.

Komisia je odhodlaná použiť akýkoľvek dostupný prostriedok na zlepšenie situácie Rómov v Európskej únii. To znamená, že bude treba zaistiť dôslednú aplikáciu smernice 2000/43/ES, využívajúc pritom štrukturálne fondy spoločenstva, predovšetkým Európsky sociálny fond, a pozdvihnúť povedomie medzi Rómami samotnými, ako aj všeobecnú verejnú mienku o ich právach a povinnostiach.

Expertná pracovná skupina pre sociálnu a odbornú integráciu etnických menšín, vrátane Rómov, začiatkom decembra predloží správu, súčasťou ktorej bude súbor odporúčaní. Cieľom skupiny je identifikácia prekážok, ktoré bránia integráciu a podporovanie osvedčených postupov, tak ako ich uplatňujú verejné inštitúcie a spoločnosti.

V tomto kontexte vítame iniciatívu Európskeho parlamentu o otázkach viacnásobnej diskriminácie a určite si koncom roka rada prečítam výsledky štúdie, ktorú vykonáva pre Komisiu. Je zrejmé, že nediskriminácia sama osebe nepostačuje na vytvorenie rovnakých možností pre určité skupiny, ktoré sú v porovnaní s ostatnými sociálne väčšmi znevýhodnené: Komisia preto požiadala o vypracovanie hĺbkovej analýzy o osvedčených postupoch, tak ako ich uplatňujú členské štáty hlavne v oblasti zamestnaneckej politiky.

Komisia považuje za rovnako dôležité, aby členské štáty riadne uplatňovali svoje vlastné zákony, hoci samotná existencia legislatívy jednoznačne nestačí. Naším cieľom je jej posilňovanie výskumom, zvyšovaním povedomia, odbornej prípravy, výmenami osvedčených postupov a týmto spôsobom zabraňovať diskriminácii všade, kde je to len možné, a primerane odškodňovať jej obete, kde to nie je možné.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert, v mene skupiny PPE-DE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať pani Buitenwegovej za vykonanú prácu, ktorá je mimoriadne kvalitná. Správa nastolila niekoľko priamych a dobre premyslených otázok a dôkladne rozpracovala hlavné problémy spojené s využívaním smernice.

Je pravda, že iba veľmi málo spoluobčanov náležite pozná svoje práva v prípade, keď sa stanú obeťami diskriminácie. Prvoradou úlohou by teda malo byť zabezpečenie efektívnejšieho rozširovania informácií, obzvlášť teraz, keď máme európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. Podporujem myšlienku poskytovania dostatočných finančných zdrojov pre subjekty poverené presadzovaním rovnosti. V tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu a ako bolo správne uvedené v správe, je absolútne nevyhnutné, aby zostali nezávislé.

Veľmi znepokojujúca je obava z neschopnosti niektorých členských štátov transponovať smernicu alebo z ich neschopnosti transponovať ju úplne. Musíme prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby všetky členské štáty prijali nevyhnutné zákony a aby každý jednotlivec, nezávisle od krajiny, v ktorej žije, dostal rovnaký stupeň ochrany.

S ohľadom na najcitlivejší problém, ktorý predstavuje zber osobných údajov, správa stanovuje, že sa musí vykonávať spôsobom, ktorý bude rešpektovať súkromie jednotlivcov a bude sa vykonávať výlučne iba na účely určovania foriem diskriminácie, ktorou môžu trpieť menšiny. Nikdy sa nemôže dostať do nebezpečnej oblasti profilovania na základe rasy, ale musí poskytovať výlučne iba informácie potrebné na presné určenie rozsahu diskriminácie a tvorbu vhodných riešení.

Pri princípe zásadného významu, akým je rovnosť zaobchádzania, sa Európa nemôže uspokojiť iba s poskytovaním slovnej podpory, Európa nemôže byť spokojná s tým, že zavedie minimálne právne predpisy a Európa sa nemôže uspokojiť iba s úlohou pozorovateľa. Musíme byť ostražití, ale je iba na nás samotných konať, byť v čele a zaistiť, aby Európa bola príkladom: čím viac dokážeme v tejto oblasti vykonať, tým menej budeme otvorení výčitkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dovoľte mi, aby som sa poďakovala pani Buitenwegovej za jej vynikajúcu prácu. Jej správa má našu plnú podporu. Žiaľ, z nedávnych štatistík vyplýva, že diskriminácia v mnohých členských štátoch naďalej ostáva závažným a pretrvávajúcim problémom.

Prvá správa Agentúry Európskej únie pre základné práva z augusta 2007 zaznamenala nárast rasovo motivovaných trestných činov minimálne v ôsmich krajinách Únie. Je to o to znepokojujúcejšie, že EÚ disponuje vysoko rozvinutou legislatívou zameranou proti diskriminácii. Súhlasím však s tým, že členské štáty slabo transponovali a iba čiastočne zaviedli túto legislatívu. Ľudia v Európe nie sú dobre informovaní a hlavne si neuvedomujú, že môžu využiť legislatívu na uplatnenie svojich práv, ak sa stanú obeťami diskriminácie.

Ako spravodajkyňa Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých a rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii som presvedčená, že členské štáty musia pracovať tvrdšie, aby sa postarali o náležitú aplikáciu európskej legislatívy. Texty, ktoré sme vytvorili, musia byť obšírnejšie propagované, aby sa s nimi ľudia Európy mohli identifikovať.

Najväčším prínosom tejto smernice o rovnakom zaobchádzaní je ustanovenie o dôkaznom bremene. Preto musíme nástojiť na realizácii praktických opatrení, aby sa táto výhoda sprístupnila vo všetkých členských štátoch EÚ.

Záverom vyjadrujem presvedčenie, že nám treba posilniť európsky právny rámec na boj proti diskriminácii, a to prijatím celoplošnej smernice, ktorá by zahŕňala všetky formy diskriminácie uvedené v článku 13 Zmluvy, a zároveň by som sa rada spýtala Komisie, ako pokročila v štúdiu realizovateľnosti tejto smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ’t Veld, v mene skupiny ALDE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, v Európskom parlamente vydávame zákony, ale samotné zákony nestačia na odstránenie rasizmu a xenofóbie. Výroky politikov a iných tvorcov verejnej mienky podporujú atmosféru nenávisti a neznášanlivosti, takže zákon ostáva mŕtvou literou.

Skutočne by som rada videla, že Európska komisia bojuje proti diskriminácii v Európe rovnako dôsledne ako napríklad proti porušeniu trhových pravidiel. Mali by sme chrániť ľudský kapitál v Európe rovnako rázne ako kapitál finančný. Ak môžeme napadnúť Billa Gatesa, rozhodne môžeme napadnúť aj spoločnosti a orgány, ktoré sa dopúšťajú diskriminácie. Vieme, že vlády 14 štátov doteraz nedosiahli súlad so smernicou o rasovej rovnoprávnosti v jednom či dvoch aspektoch, ale nezdá sa, že by Komisia nedočkavo vymáhala zachovávanie predpisov a skôr poskytuje členským štátom príliš veľa času na to, aby sa spamätali. Tento zákon mal byť implementovaný už pred niekoľkými rokmi; veď Billovi Gatesovi by sme nedovolili uniknúť.

Pokiaľ ide o boj proti terorizmu a zločinnosti, nesmieme si dovoliť posúvať bránku. Niektoré opatrenia sa vzťahujú iba na niektoré skupiny a zdá sa, akoby sa nimi legalizovala diskriminácia. Zoberme si, napríklad, oprávnenie polície zastaviť a prehľadať osoby, metódy profilovania atď. atď. Aj integračné opatrenia môžu byť niekedy diskriminačné a som rád, že integračné opatrenia, ktoré sa v mojej krajine usilovala zaviesť ostatná vláda, súd následne zamietol, lebo boli skutočne diskriminačné.

Medzi rozmanitými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi upútal moju pozornosť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4. Hovorí sa v ňom, že ochrana menšín a dodržiavanie antidiskriminačnej legislatívy je záležitosťou, ktorá sa týka jednotlivých členských štátov. Ak existuje niečo, čo nie je národnou, ale našou spoločnou európskou hodnotou, tak je to európska zodpovednosť zabezpečiť pre každého európskeho občana rovnaké zaobchádzanie, lebo to je cieľom európskej integrácie a trh je iba čírym prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa.

Na záver mi dovoľte povedať, že náboženská sloboda je významným a základným právom, ale nesmie byť zneužitá a nesmie dávať právo na diskrimináciu na základe etnickej príslušnosti. Napríklad katolícka škola nesmie zneužívať náboženskú slobodu ako zámienku na vylúčenie detí s určitým etnickým pozadím, ak chce v skutočnosti udržať školu len pre bielych. Na druhej strane nie je automaticky rasistom ten, kto kritizuje islam.

Napokon, vážený pán predsedajúci, zákony sú dôležité a je to neobyčajne dobré, že máme tento zákon, ale všetkým nám záleží na tom, aby sme udržali atmosféru bez diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať svojej kolegyni za jej prácu. Ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre práva menšín by som sa rada zamerala na dôležitú časť tejto správy, ktorá sa týka rómskych detí. Rada by som upozornila všetkých tu prítomných, že najhoršími problémami diskriminácie a vylúčenia zo spoločnosti trpia práve deti.

V Európe je na ulici veľa, príliš veľa detí, ktoré pochádzajú z rómskeho prostredia, nemajú pred sebou nijakú budúcnosť, lebo nedostali primerané školské vzdelanie a v mnohých prípadoch sú úplne negramotné. Týmto deťom sa neposkytuje náležitá zdravotná starostlivosť, ani nutné očkovania. V dôsledku toho sa stávajú deťmi bez budúcnosti, lebo sa im odoprelo prežívať detstvo, a preto sú často nútené žobrať, zbierať milodary takmer vždy počas školského vyučovania, alebo skončia v nelegálnej práci.

Na základe správy sa musia členské štáty zaviazať a zaviesť pozitívne politiky zamerané proti diskriminácii. V tomto prípade to majú byť politiky, ktoré zaručia deťom právo na vzdelávanie a ktoré budú od rodín týchto rómskych detí požadovať, aby sa presvedčili, že ich deti navštevujú povinné vyučovanie. Je potrebné zorganizovať vhodné kampane, ktoré povzbudia občanov k spolupráci so školami, aby sa zabránilo prípadom diskriminácie, vykorisťovania a sociálneho vylúčenia detí.

Na záver chcem povedať, že je neprijateľné, že príliš veľa členských štátov, žiaľ, vrátane mojej vlastnej krajiny, Talianska, ešte len čaká úloha transponovať ustanovenia smernice do svojho vnútroštátneho práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, rada by som vyjadrila svoje poďakovanie pani Buitenwegovej za jej správu, ktorá upozorňuje na jeden z najzávažnejších problémov Európy, a to na problém rasovej a etnickej diskriminácie.

Vážený pán komisár, podľa môjho názoru by mala byť Komisia oveľa aktívnejšia  pri presadzovaní transpozície smernice o rasovej rovnoprávnosti. Každý deň sa stretávame s množstvom prípadov, ktoré si vyžadujú správne transponovanie smernice na ochranu obetí. Rada by som spomenula, že niektoré postupy súvisiace s jazykovou politikou možno v zmysle smernice považovať takisto za nepriamo diskriminačné. Napríklad v mojej krajine, Lotyšsku, ako aj v susednom Estónsku, teda v štátoch, ktoré majú vysoké percento etnických menšín, vládnu pri prijímaní do zamestnania neprimerané jazykové kritériá, ako aj požiadavka používať jeden jazyk v komunikácii s úradmi. Ak takéto postupy vedú k nedostatočnému zastúpeniu rasových a etnických menšín v rozličných oblastiach spoločenského života, domnievam sa, že členské štáty sú povinné vypracovať politiky, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnaký prístup a zabrániť diskriminácii.

Je tu aj ďalší naliehavý problém. Rozdielne zaobchádzanie na základe národnosti možno niekedy považovať za nepriamu etnickú diskrimináciu. Dochádza k nej vtedy, ak cieľom politiky týkajúcej sa občianstva je vylúčiť všetkých tých, ktorí pochádzajú z menšinového prostredia – napríklad Rómov alebo Rusov.

Dúfam, že európske súdne dvory, ako aj Interamerický súd pre ľudské práva, ktoré vyhlásili, že nemožno pripustiť rasovú a etnickú diskrimináciu na základe národnosti, nebudú menej progresívne a budú starostlivo monitorovať vplyv politiky vychádzajúcej z národnostnej príslušnosti na osoby patriace k iným etnickým skupinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hoci je antidiskriminačná smernica veľmi dobrou smernicou významnej etickej hodnoty, niekoľko európskych krajín robí veľmi málo alebo vôbec nič, aby transponovali smernicu a jej obsah do svojho vlastného právneho systému, hoci v skutočnosti rasová a etnická diskriminácia je na každodennom poriadku. Napríklad Taliansko čelí zo strany Európskej únie konaniu o porušení predpisov, lebo netransponovalo túto smernicu.

Európska únia osobitne zdôrazňuje, že Taliansku sa nepodarilo transponovať pojem rasové obťažovanie do vnútroštátneho práva, že mu chýba zákon o dôkaznom bremene a nedisponuje osobitnými opatreniami proti rasovému a etnickému zneužívaniu. Minulý rok v decembri v samosprávnej obci Opera neďaleko Milána skupina občanov vedená vodcami nacionálnej strany Lega di Alleanza doslova vyštvala a podpálila stany ukrývajúce asi tridsať rómskych detí. V Pavii vyhnali desiatky Rómov sprevádzaných pokrikmi o „plynových komorách“. Na periférii Ríma iba pred niekoľkými dňami v noci napadlo 40 útočníkov zahalených kapucňami a vyzbrojených palicami, nožmi a Molotovovými koktailmi rómsky tábor v Ponte Mamolo.

Orgány miestnej správy v Taliansku takmer každý deň vyprázdnia jeden alebo viac turistických táborov bez toho, aby Rómovia mohli uplatniť svoje základné práva. Toto je tá konkrétna sociálna ochrana, ktorej sa pre Rómov dožaduje správa, a to najmä po rozšírení? Rád by som ešte zdôraznil, že sankcie, ktoré možno použiť v prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade so smernicou, musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Rád by som ešte poukázal na to, že 25. apríla sme schválili...

(Predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke, v mene skupinyITS. (NL) Vážený pán predsedajúci, obávam sa, že moje postrehy k tejto správe budú v určitom rozpore s tým, čo v Parlamente doposiaľ odznelo, nakoľko ju považujem za absurdnú. Na pôde inštitúcie, ktorá sa nazýva demokratickou, vyznieva naozaj zvláštne, pretože na základe veľmi sporných smerníc vydáva odporúčania, ktoré sú, podľa môjho názoru, v konflikte so základnými právami a slobodami a v istom zmysle aj v rozpore so základnými princípmi práva.

Pravdou je, že skutočná diskriminácia menšín v Európe alebo naozajstný rasizmus je, našťastie, v súčasnosti už veľmi okrajovým javom, proti ktorému sa adekvátne a veľmi náležite bojuje. Spomínaná správa je o niečom celkom inom. Ide len o ďalší z nekonečného množstva pokusov o zavedenie pravidiel, ktoré budú neskôr nahlodávať a ohrozovať slobodu prejavu, vytvárajúc ovzdušie vzrastajúceho psychického teroru, vďaka ktorému domáci obyvatelia skončia tak, že budú musieť vo svojej krajine pozitívne diskriminovať prisťahovalcov. Je to opäť ďalšia správa diskriminujúca tých, čo nikam neemigrovali.

Takže ja považujem za úplne trestuhodné obrátenie dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie a v súdnych procesoch najmä v oblasti zamestnania. v krajinách, kde je zákon postavený práve na pravidle, že každý musí byť považovaný za nevinného, pokiaľ sa zákonným postupom nedokáže jeho vina.

Skrátka, táto správa sa nezaoberá diskrimináciou, ale je akýmsi druhom legalizácie politickej korektnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Dovoľte mi hneď na úvod, aby som poďakovala kolegyni Buitenwegovej za prácu, ktorú vykonala v tejto správe. Dovoľte mi zároveň, aby som sa pozrela na túto problematiku z iného zorného uhla.

Narastajúca mobilita ľudí nás núti, aby sme boli otvorenejší k tým, ktorí prichádzajú do našich krajín. Toto otvorenie začína však výchovou v rodinách. Je to v rodine, kde sa deti najskôr naučia rešpektovať druhého. Rodina je prvá komunita, ktorá by mala učiť k otvorenosti, rešpektu a solidarite. Výchova proti rasovej a etnickej intolerancii sa musí stať viditeľným pilierom všetkých dimenzií výchovy a vzdelávania, či sa jedná o školy alebo o spoločnosť vo všeobecnosti. Výchova a vzdelávanie sa musia sústrediť na etické základy, ktoré posilňujú jednotu ľudskej rodiny.

Z tohto dôvodu otázka interakcie medzi kultúrami, rovnako ako otázka mieru a rešpektu rôznosti, sa stali dnes politickými a bezpečnostnými otázkami najvyššieho významu. Boj proti rasovej diskriminácii sa sústreďuje hlavne na spôsob, ako chceme zabezpečiť spolužitie medzi ľuďmi a národmi na začiatku nového storočia a tisícročia. Samozrejme určitá legislatíva je potrebná, ale naša spoločnosť by sa mala vyrovnať s rasovou a etnickou diskrimináciou tak, že poctivo zhodnotíme minulosť a spoločne budeme hľadať budúcnosť pre každú ľudskú osobu, kde každý bude rešpektovaný vo svojej dôstojnosti a neoddeliteľných právach.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Ďakujem, pán predsedajúci. Ak sa 60 % opýtaných ľudí cíti byť určitým spôsobom diskriminovaných, potom je to varovanie pre členské štáty a pre Európu.

Diskriminácia na etnickom alebo rasovom podklade stále existuje a musíme sa mať na pozore pred jej dlhodobým pokračovaním, nakoľko Európa sa stále viac diverzifikuje a etnické rozdiely sú viditeľné i v krajinách, ktoré sa považovali za monoetnické a teraz sa stávajú domovom rôznych kultúr.

Výborná správa pani Buitenweg nám dáva príležitosť na hodnotenie a zamyslenie sa. Medzitým nám dnes Komisia prisľúbila ďalšie kroky v tejto oblasti, keďže niekoľko krajín zlyhalo v primeranej implementácii smernice. V dôsledku toho je toto varovanie oprávnené a pomoc je nevyhnutne potrebná. Takmer každý z mojich kolegov zdôraznil, že ak občania nepoznajú svoje právo na ochranu pred diskrimináciou, nebudú schopní ho ani uplatniť.

Diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu prináša problémy aj v širšom kontexte, pretože byť členom nejakej etnickej menšiny je v prvom rade otázkou identity. Vo východnej a strednej Európe sme doposiaľ nemali veľmi pozitívnu skúsenosť, keď išlo o snahu získať údaje v prípade, že človeka považuje jeho okolie za „cigáňa“, čo sa zdá byť skôr vecou životného štýlu ako samotnej rasovej identity. Agentúra pre základné práva by mohla pre zlepšenie tejto situácie urobiť veľa.

Mám ešte dve ďalšie pripomienky. Prvá; implementácia smernice môže výrazne pomôcť tomu, aby sa rómska komunita prestala hnať mimo Európy. Druhá; s novými členskými štátmi sa vynorili nové etnické bloky na mape európskej histórie. Je to smutné dedičstvo 20. storočia a dvoch svetových vojen, ktorých rozpory stále pretrvávajú a rany po nich sa ešte nezahojili. Všetci sme zodpovední. Ďakujem, pán predsedajúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, naozaj som uvítala, že Komisia podnikla kroky v konaní o porušení voči 14 členským štátom za zlyhanie v riadnej implementácii smernice.

Trápi ma, keď vidím, že aj môj vlastný štát, Spojené kráľovstvo, je na tomto zozname. Jedným z problémov v prípade mojej krajiny je, že definícia nevyhovuje nepriamej diskriminácii. Samozrejme, dôvod na sebauspokojenie neexistuje ani pre štát, ktorý má svoju legislatívu už vyše 40 rokov postavenú na odpore voči rasovej diskriminácii.

Tento problém si bude vyžadovať silnú politickú vôľu, no ešte menej uspokojivé je, že Rada nepovažovala túto rozpravu za dosť dôležitú na to, aby sa jej zúčastnila.

So záujmom som si vypočula štatistiku citovanú pánom komisárom Michelom, ktorá hovorí, že traja zo štyroch Európanov sú ochotní anonymne poskytnúť údaje o svojom etnickom pôvode a som rada, že Komisia urobila za posledné roky veľa práce v tejto oblasti a vytvorila príručku osvedčených postupov. Prešli sme už dlhú cestu od roku 1999, kedy som sa odvážila v rámci môjho návrhu správy o Európskom roku proti rasizmu použiť pojem „etnický monitoring“, za ktorý som dostala spŕšku námietok.

Určite súhlasím s pánom Gaubertom v tom, že musíme dávať pozor, aby sa práve etnické a rasové údaje zozbierané pre potreby objasnenia a boja proti diskriminácii nestali prostredníctvom rasového alebo etnického profilovania nástrojom diskriminácie.

Rada by som sa spýtala pána komisára, v akom rozsahu, okrem ochrany údajov, spadajú zásahy polície, – ktorá samozrejme poskytuje služby, – do rámca diskriminačného zákazu napríklad v ich konaní pri zastavení a vykonaní osobnej prehliadky. Je zrejmé, že tento zákaz sa vzťahuje na políciu ako zamestnávateľa, avšak nikdy mi nebolo úplne jasné, do akej miery sa smernica vzťahuje na policajné operácie.

(Predsedajúci prerušil rečníčku)

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, keď sa pozriem na situáciu vzhľadom na vykonávanie smerníc Európskej únie vrátane smernice zavádzajúcej zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod, vidím, rovnako ako spravodajkyňa, že mnohé členské štáty venujú tejto smernici veľkú pozornosť a presahujú dokonca rámec, ktorý pokrýva. Až na malé výnimky sa členské štáty snažia zaoberať celým spektrom zaobchádzania medzi osobami. Zostávajú ešte určité medzery a opomenutia, na ktorých je potrebné popracovať. Niekedy sú nariadenia obsiahnuté v rôznych legislatívnych aktoch, avšak to by nemalo byť prekážkou pre implementáciu zákona na národnej úrovni.

Verím, že legislatívny systém Európskej únie je na dobrej úrovni. Problém spočíva skôr vo vedomí ľudí, ktorí sa nechajú diskriminovať inými. V súčasnosti však musíme nájsť odpoveď na nasledujúcu otázku: Ako možno budovať právne vedomie a vnímavosť v našom globálnom svete? Vo svete, kde z rôznych dôvodov ľudia sústavne menia miesto svojho pobytu...

(Predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Vážený pán predsedajúci, problémom so správami, akou je aj správa od pani Buitenweg, je, že začína síce pri úctyhodných princípoch a dobrých zámeroch, ktoré sú žiaľ od skutočnej reality úplne vzdialené. Samozrejme, diskriminácia na základe rasy alebo pôvodu je trestuhodná. Otázkou je, či je diskriminácia taká rozšírená, ako si to ľudia vždy mysleli. Posledná výročná správa EUMC, Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, hovorí o náraste tohto javu, avšak neposkytuje konkrétne čísla, ktoré by to potvrdili. EUMC dokonca nedokázalo ponúknuť ani definíciu toho, čo je vlastne diskriminácia.

Príliš často ide o domnienku, že prakticky všetky problémy, ktoré súvisia s imigrantmi, sú dôsledkom ich údajnej diskriminácie. Tento fakt má katastrofálne následky, pretože celé populačné skupiny pozbavuje osobnej zodpovednosti. Politika zaobchádzania v rukavičkách a kultúra hľadania obetí problém iba zhoršila a som rád, že môžem podporiť menšinový názor vyjadrený pánom Koenraad Dillenom.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najskôr mi dovoľte, aby som ocenila konzistentnosť a kvalitu tejto správy, a tiež zdôraznila dôležitosť obsahu so zreteľom na zlepšenie života ľudí a rozvoj spoločenstiev. V mojom príhovore by som rada upriamila pozornosť na vzdelávanie v implementovaní európskych princípov a nariadení v oblasti rovnakého zaobchádzania s jednotlivcami.

Správa veľmi vhodne zdôrazňuje fakt, že zákony sú efektívne iba ak obyvatelia poznajú svoje práva. Ešte stále pretrváva požiadavka informovať a vzdelávať občanov, aby sa dokázali ozvať, a teda v konečnom dôsledku sa vedeli brániť. To sa však dá uskutočniť iba vtedy, keď ľudia majú odvahu hovoriť, písať a chopiť sa svojich práv, aby sa fenomén diskriminácie odstránil.

Zároveň je pre prežitie akéhokoľvek spoločenstva nesmierne dôležitá výchova k tolerancii. Správnou cestou, ktorá vedie k odstráneniu takýchto problémov, je učiť sa žiť s inými ľuďmi, prijímať ich rozdiely nie ako niečo negatívne, ale ako možnosť na poskladanie jedného celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, Európska únia má kvalitné zákony, pevne zavedené antidiskriminačné štandardy a pripravované smernice. Chcela by som poblahoželať mojej kolegyni k tejto správe, ktorú dnes prezentovala. Členské štáty postupne zavádzajú to, o čom sa tu rozhodne. Štáty sa majú vo svojich ústavách protidiskriminačné klauzuly a majú zákony, ktoré by mali chrániť občanov pred diskrimináciou. Prečo je potom súčasná situácia taká zlá? Prečo máme ešte stále tak veľa prípadov diskriminácie, s ktorými si nedokážeme poradiť?

Zdá sa mi, že problém spočíva v dvoch rovinách. Po prvé v informáciách a po druhé v realizácii požiadaviek. Chcela by som sa zamerať na oblasť informácií. Za sprostredkovanie informácií nenesú zodpovednosť iba vlády. V konečnom dôsledku vláda neposkytuje veľa informácií o podstate diskriminácie obyčajným ľuďom. Zdá sa mi, že táto úloha by mala vo väčšej miere patriť mimovládnym organizáciám, ktoré môžu vhodne pôsobiť v konkrétnych oblastiach spoločnosti, u konkrétnych skupín obyvateľov a poskytovať im informácie o tom, čo znamená prisťahovalectvo. Len sa skúste spýtať imigrantov, starších žien alebo slobodných matiek, či sa cítia byť diskriminovaní. Povedia vám: „Nie, to je náš osud. Je to len smola“. Potrebujú nájsť samých seba; potrebujú pomoc s vybavovaním na úradoch a v konaní s orgánmi.

Uvítala by som, keby sa Európsky parlament zapojil do prípravy kódexu postupov, ktorý by bol záväzný pre rôzne organizácie. Chcem ešte povedať poslednú vec. Dúfam, že projekt Európskej komisie, žltý kamión cestujúci po Európe s výstavou proti diskriminácii a podujatie Európsky rok rovnakých príležitostí nie je ešte všetko, čo sme schopní v tejto oblasti urobiť. Urobme viac na pomoc tým, ktorí sú vystavení diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, farbu pleti, presvedčenie alebo náboženstvo predstavuje neustálu a pokračujúcu aktivitu. Každý krok k cieľu môžeme považovať za veľký úspech. Je nemožné zmeniť postoje všetkých za jeden deň. To by sa každý musel zbaviť svojich prirodzených podmienok, ktoré by mali zlepšiť život a bojovať proti všetkému, čo by toto zlepšenie mohlo potenciálne ohroziť. Každopádne, je nutné, aby sme sa všemožne snažili odstrániť právne, sociologické a ekonomické prekážky, poskytovať vzdelávanie, vytvárať podmienky pre harmonické spolunažívanie a tiež meniť naše negatívne postoje voči iným ľuďom bez ohľadu na rozdiely medzi nami. Na záver by som chcel vyjadriť svoj absolútny nesúhlas s názorom týkajúcim sa postojov, ktorý vyslovil pán Vanhecke.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, aj keď vítam toto oznámenie Komisie, je mi ľúto, že napriek tomuto a ostatným vydaným zákonom sa diskriminácia v rámci EÚ neznížila, ale naopak výrazne vzrástla.

Rada by som reagovala na kolegov z extrémnej pravice, ktorí tento fakt spochybňujú, nakoľko sa mi počas tohto roku podarilo stretnúť s približne 500 ľuďmi z náboženskej komunity sikhov vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku a v Nemecku a všetci popisovali šokujúce prípady nehoráznej diskriminácie namierenej voči nim iba kvôli ich vzhľadu, kvôli tomu, že nosia turban.

Od roku 2004 veľa sikhských chlapcov vylúčili zo škôl vo Francúzsku, pretože odmietli odložiť turban. Podobné prípady sú známe aj v Belgicku a Nemecku.

Kým francúzsky Najvyšší súd rozhodol, že sikhovia môžu byť na fotografii vodičského preukazu s turbanom, francúzske ministerstvo to ešte do 24 hodín od tohto rozhodnutia výslovne zakázalo.

Na letisku v Bruseli pravidelne vyzývajú mužov zo sikhskej komunity, aby si zložili turban, čo sa považuje za vážnu urážku.

Navyše každý týždeň dostávam telefonáty z Talianska o tom, ako ľudia nemôžu normálne pracovať iba preto, že sú sikhovia. Tieto prípady sú evidentne porušením všetkého, čo žiada táto správa a propaguje Komisia.

Chcela by som sa preto opýtať pána komisára, čo on a celá Komisia robí pre odstránenie týchto prípadov diskriminácie. Nedá sa tu hovoriť o jednote a rozdielnosti, a potom ignorovať konanie vlád mnohých členských štátov.

Blahoželám spravodajkyni, pani Buitenweg, k tejto správe a ďakujem jej za to, že predostrela opatrenia, ktoré, ako dúfam, prinesú určité zlepšenie pre tých, ktorí sú vytláčaní na okraj kvôli ignorancii a nedostatku úcty voči iným kultúram.

Na záver úprimne verím, že v tomto roku rovnakých príležitostí a v budúcom roku dialógu medzi kultúrami urobíme všetko pre to, aby naše skutky odrážali to, čo hovoríme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, je zrejmé, že v 21. storočí musíme všetci podporovať boj proti diskriminácii. Aj ja som zástancom tejto správy, i keď verím, že predsudky sú založené skôr na kultúre, civilizácii a náboženstve ako na rasovom alebo etnickom základe. Chcel by som mimochodom dodať, že by pre nás v Európe bolo jednoduchšie dodržiavať antidiskriminačné princípy, keby sme zaviedli politiku kontrolovanej imigrácie pre ľudí, ktorých sme v našich krajinách chceli mať, z čoho vyplýva, že nik sa nesmie správať agresívne alebo nepriateľsky voči partnerovi, ktorého sme si sami vybrali.

Táto správa v podstate hovorí o právach prisťahovalcov. Uvažujme však aj o ich povinnostiach. Bolo by jednoduchšie nediskriminovať cudzincov a ľudí z iných kultúr, pokiaľ sa oni správajú s úctou ku kultúre a tradíciám krajiny, do ktorej prišli a chcú do nej patriť, a nie vytvoriť si svoj štát v štáte v rámci Európy, ktorá, to musíme uznať, má svoje korene v kresťanstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Vážený pán predsedajúci, som vďačná pani Buitenweg za výbornú prácu, ktorú odviedla v tejto správe. Diskriminácia a rasizmus nech sú už kdekoľvek, na trhu práce, v športových kluboch alebo v škole, sú útokom na hodnoty, ktoré si my v Európe hlboko vážime. Na všetkých úrovniach (európskej, národnej a miestnej) potrebujeme kombinovaný prístup. Zákonodarcovia, politici i samotné obete diskriminácie tu zohrávajú dôležitú rolu. Obyvatelia Európy si musia byť vedomí svojich práv a mať k dispozícii prostriedky na ich dosiahnutie.

Naliehavo žiadam Komisiu, aby si konala svoju povinnosť a dohliadla na to, aby smernica o rasovej rovnosti bola vykonaná rýchlo a správne. Smernica predstavuje krok správnym smerom, ale jej účinnosť závisí od jej riadneho vykonávania členskými štátmi. Vyzývam Komisiu, aby preukázala morálne vedenie, na ktoré v roku 2004 apeloval pán Barroso, a ktoré je také veľmi potrebné. Diskriminácia sa v Európe ešte stále bežne vyskytuje aj v roku 2007, aj keď je to Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. Práve teraz, keď to niektoré skupiny nemajú najľahšie, (konkrétne mám na mysli postavenie moslimov v Európe), potrebujeme ľudí, ktorí sa zasadia proti diskriminácii v ktorejkoľvek oblasti.

Tiež by som uvítala, keby Komisia rozšírila antidiskriminačné opatrenia na všetky možné formy diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal spravodajkyni k príprave správy, ktorá, ako dúfam, pomôže chrániť ľudí pred rasovou a etnickou diskrimináciou a zabezpečí väčšie úspechy v uplatňovaní práva na odškodnenie.

Máme veľa práce s hľadaním spôsobov efektívnej realizácie smerníc o etnickej rovnosti a rovnosti v zamestnaní. Obyvatelia najmä nových členských štátov EÚ ešte stále nepoznajú svoje práva; buď nemajú dostatok času, alebo je pre nich z finančného hľadiska nemožné svoje práva hájiť. Vo väčšine krajín tí, ktorí trpia diskrimináciu, nie sú schopní spojiť svoje sily a vytvoriť silnejšie zoskupenie na obranu svojich kolektívnych práv. Je ťažké zbierať informácie o týchto tŕnistých problémoch prostredníctvom identifikovania nepriamej diskriminácie alebo posudzovaním rozsahu diskriminácie v spoločnosti. Preto Európska komisia čelí problémom s dohľadom nad implementáciou smerníc a s určovaním dôvodov nešťastných situácií, v ktorých je diskriminácia prítomná.

Podporujem návrhy mojich kolegov na vyčlenenie väčších zdrojov mimovládnym organizáciám, ktoré informujú občanov a poskytujú právnu pomoc obetiam diskriminácie. Veľmi dôležitá je aj úloha médií.

Mojim kolegom by som chcel povedať nasledovné: Každý z nás má svoju kanceláriu v krajine, v ktorej bol zvolený. Mohli by sme tam poskytovať a financovať prvotné právne konzultácie, počas ktorých by sa ľudia mohli informovať o právnych aktoch zakazujúcich diskrimináciu a o možnostiach uplatnenia práva na legálne odškodnenie. Skrátka, mohli by sme ľuďom pomôcť priamo.

Mohli by sme aktívnejšie mobilizovať politickú vôľu na posilnenie boja proti rasovej diskriminácii a nerovnosti v zamestnaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás na začiatku uistil, že samozrejme odovzdám môjmu kolegovi pánovi Vladimírovi Špidlovi pozitívne vyjadrenia, ktoré som si vypočul v súvislosti s jeho aktivitami. Verím, že obdiv je opodstatnený a iste ho sprostredkujem ďalej. Určite mu tiež odovzdám pripomienky Európskeho parlamentu, jeho naliehavé žiadosti a očakávania v súvislosti s prácou, ktorú je ešte potrebné urobiť .

Na úvod by som chcel objasniť jednu vec. Určite sa nestotožňujem, a Komisia ich tiež nezdieľa, s istými prednesenými názormi, ktoré odzrkadľujú tendenciu vedúcu k vyčleneniu, a som rád, že sú naozaj iba okrajové. Podobne sa musím vyjadriť aj k tvrdeniu o existencii hrozby vytvorenia štátu v kresťanskom štáte, alebo v rámci kresťanskej Európy. Tým nechcem povedať, že nerešpektujem jednotlivcov, ktorí zmýšľajú takýmto smerom, ale cítim povinnosť pripomenúť vám, že Európa nábožensky, filozoficky ani politicky nehovorí len jedným hlasom. Verím, že občas je užitočné zdôrazniť aj takúto evidentne jasnú skutočnosť.

(NL) Pani Buitenweg a pani In ’t Veld správne poukázali na zásadný problém transpozície smerníc do národného práva. Komisia si plne uvedomuje potrebu vyvíjať tlak na tie členské štáty, ktoré ešte nezosúladili svoje právne predpisy s európskou legislatívou. Komisia zdieľa tento záujem s orgánmi pre ľudské práva, ktoré dozerajú na dôležité problémy v členských štátoch; ako iste viete, týmto orgánom a organizáciám ochotne poskytujeme stabilnú podporu.

(FR) V súčasnosti posudzujeme vplyv novej iniciatívy, pričom proces skúmania jej účinkov na diskrimináciu sa už začal. Je zrejmé, že potrebujeme poznať rozsah problému. Vedieme rozhovory so širokou verejnosťou, s mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi v rámci spoločností a v Európskom parlamente. Ak všetko pôjde dobre, v januári 2008 by správa o posúdení vplyvu mala byť hotová. Ďalším krokom budú medziútvarové konzultácie v marci a apríli 2008. Táto iniciatíva bude začlenená do pracovného programu na rok 2008, ktorý sa v súčasnej dobe ešte pripravuje a bude vydaný koncom októbra alebo začiatkom novembra. Ak bude prijatý tak ako je navrhovaný, Komisia dostane návrh v júni 2008 a jeho uskutočňovanie sa následne môže začať.

V podstate sa naše zmýšľanie a analýzy podobajú tým, ktoré vo svojich príspevkoch predstavili poslanci Parlamentu, alebo aspoň väčšine z nich, a rád by som v mene Komisie ocenil výbornú prácu pani Buitenwegovej. Čo sme tu videli, je príkladom toho, aká podstatná môže byť úloha Parlamentu v presadzovaní Európy založenej na právach osôb, rešpektujúcej menšiny a samozrejme všetkých svojich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, 27. septembra 2007.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. – (HU) Rada by som zablahoželala mojej kolegyni pani Kathalijne Buitenweg za správu, ktorú pripravila a zároveň by som chcela upriamiť pozornosť na niekoľko zásadných problémov.

Právne vedomie európskych občanov je prevažne obmedzené a samotné obete nespravodlivej diskriminácie, inými slovami etnické menšiny, (a to najmä Rómovia), takmer vôbec nepoznajú príslušné právne predpisy alebo inštitúcie, ktoré im ponúkajú právnu ochranu. Z tohto dôvodu sa len veľmi málo prípadov diskriminácie dostáva v Európskej únii na súd. Navyše, uložené finančné pokuty v takýchto prípadoch sú absurdne nízke najmä v porovnaní s podobnými súdnymi procesmi v Spojených štátoch. Členské štáty by mali mať zodpovednosť a povinnosť informovať a vzdelávať verejnosť s cieľom zabezpečiť, aby čo najviac obyvateľov poznalo svoje práva a možnosti.

Strediská pre ľudské práva sú občanom vzdialené; a nebudem veľmi preháňať, keď poviem, že fungujú len na papieri, bez aktívnej účasti na strane postihnutých. Ďalším problémom je to, že fungovanie týchto stredísk je vo veľkej miere závislé od vlád jednotlivých členských štátov, a to konkrétne v oblasti financovania, infraštruktúry, ľudských zdrojov a politiky.

Na európskej úrovni potrebujeme zriadiť efektívny systém skladania účtov a monitorovania, ako aj prinášať systematickejšie výročné správy, aby sme tak mohli zistiť, či strediská pre ľudské práva fungujú nezávisle.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. – (FR) Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii (2007) nám dáva príležitosť vzdať poctu záväzku Európskej únie voči právam žien, ktorý existuje už od roku 1957. Avšak ako ukazujú posledné štatistiky vytvorené pri prijatí Rumunska a Bulharska do Únie, so súčasnou situáciou sa môžeme len ťažko uspokojiť.

Na prvom mieste vstup na trh práce a postavenie na pracovnom trhu z veľkej časti mnohé ženy diskriminuje. Tridsaťdva rokov od zavedenia smernice Rady, ktorá požadovala, aby ženy a muži dostávali za rovnakú prácu rovnakú mzdu, je v priemere 15 % rozdiel stále príliš veľký.

Po druhé, dosiahnutie rodovej rovnosti si vyžaduje väčšiu snahu v boji proti sociálnemu vylúčeniu a nerovnému zaobchádzaniu najmä vo vidieckych oblastiach, kde ženy pracujúce po boku poľnohospodárov, ako ich asistujúce manželky, môžu v prípade rozvodu alebo v súvislosti s dedičstvom,či prístupom k majetku utrpieť vážnu nespravodlivosť. A tieto ženy ani nie sú vždy brané do úvahy v štatistických analýzach.

Naliehavo potrebujeme dať rôznym častiam legislatívy praktický účinok. Úlohou Európskej únie v tomto životne dôležitom úsilí je pomocou zvyšovania právneho vedomia a efektívnejšej prevencie zabezpečiť, aby sa kultúry národov vyvíjali a zbližovali.

 

4. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (rozprava)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Nasleduje správa o rovnosti žien a mužov v Európskej Únii − 2007, ktorú pripravila pani kolegyňa Piia-Noora Kauppi v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (2007/2065(INI)) (A6-0290/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) , spravodajkyňa. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela vyjadriť svoju vďačnosť Komisii za prípravu tejto veľmi dôležitej správy. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii je problematika, ktorá si zasluhuje našu plnú pozornosť. Hoci sme v posledných desaťročiach dosiahli mnoho, dôležité problémy pretrvávajú.

Stredobodom správy Komisie sú otázky spojené so zamestnanosťou. Napríklad rodové rozdiely v platovom ohodnotení, neistota na pracovnom trhu, zosúladenie pracovného a rodinného života, toto sú otázky, ktoré majú vplyv na každodenný život miliónov žien. Sú tiež jasne spojené s demografickým problémom, ktorému čelí Európa. Ako vyplýva zo správy Komisie, na šiestich z ôsmich miliónov nových pracovných miest vytvorených v EÚ od roku 2000 pôsobia ženy. Väčšina z týchto šiestich miliónov nových pracovných miest obsadených ženami pochádza zo sektora služieb. Z 11,7 milióna nových pracovných miest vytvorených v odvetví služieb väčšinu vykonávajú ženy. Preto je sektor služieb, jeho rast a vnútorný trh, takým dôležitým pre mnoho žien v Európe.

Avšak väčšinu nových pracovných miest pre ženy tvorí zamestnanie na čiastočný pracovný úväzok, pričom niektoré z nich sú nebezpečné, neisté a slabo platené. Veľkým problémom pre mnoho žien v Európe sú tiež pracovné zmluvy na dobu určitú, a to s ohľadom na udržateľnosť pracovného miesta a rovnako na stabilitu ich rodinného života. Z údajov Komisie vyplýva, že 32 % žien zamestnaných v EÚ má zamestnanie na čiastočný úväzok v porovnaní s iba 7 % mužov, čo je jasným znakom rodového rozdielu v zamestnaniach na čiastočný úväzok na trhu práce v Európe.

Priemerný rozdiel v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami, v súvislosti s ktorým Komisia spustila v júli iniciatívu, je v rámci EÚ 15 % a v niektorých európskych krajinách až 30 %. Rodový rozdiel v platovom ohodnotení sa neznížil, hoci smernice o zásade rovnakej odmeny pre mužov a ženy sú v platnosti už viac ako 30 rokov, preto je veľmi príhodné, že sa Komisia zaoberá touto problematiku. Na druhej strane vieme, že členské štáty, ktoré prijali politiku na zosúladenie pracovného a rodinného života žien a mužov majú vyššiu pôrodnosť, vyššie percento žien uplatnených na trhu práce a vyššiu mieru zamestnanosti.

Ženy tiež pracujú v rámci EÚ na väčšine vysoko kvalifikovaných, nie manuálnych pracovných pozíciách. Tento týždeň sme mali dosť rozsiahle spravodajstvo týkajúce sa fínskej štúdie o ženách na vedúcich pozíciách v obchode. Z celkového množstva 14 000 fínskych spoločností, ktoré boli súčasťou štúdie, vytvorili ženy na vedúcich pozíciách každoročne o 1 % vyšší zisk než muži. To je o 10 % lepší výsledok ako mali muži. Aj napriek tomu, že všetko ostatné bolo z prepočtu vylúčené, ženy mali vo vedúcom postavení v obchode jasnú prevahu. Rovnako aj túto skutočnosť vezme v budúcnosti Komisia do úvahy.

Vo Fínsku, rovnako ako v ostatných krajinách, je vzdelanie kľúčom ku kariérnemu postupu žien. Zvýšenie vzdelávacích noriem ide ruka v ruke so zvýšením zamestnanosti žien. Podľa štúdie Komisie je napríklad vo Fínsku 32,7 % vysoko kvalifikovaných žien v porovnaní s 24,3 % mužov. Teda všetky iniciatívy na poli vzdelania a celoživotného vzdelávania, ktoré navrhla Komisia, sú potrebné a je veľmi dôležité, aby bolo vzdelávanie naďalej zamerané na politiku rodovej rovnosti.

Moja správa vyzýva na zavedenie osobitných opatrení na zabránenie rozdielom, ktoré sú spôsobené prerušením práce pre čerpanie materskej dovolenky alebo dovolenky z dôvodu starostlivosti o nezaopatrenú osobu. Komisia pripraví rodovú analýzu vplyvu dôchodkových reforiem na život žien v EÚ s cieľom uplatňovať individuálny prístup k dôchodkovým právam, rovnako ako k systému sociálneho zabezpečenia a daňovému systému. Za obzvlášť dôležitú považujem skutočnosť, že správa nalieha na členské štáty, aby rozložili náklady na materskú dávku v období materskej dovolenky, čím by zabezpečili, že ženy už nebudú predstavovať finančne nákladnejšiu pracovnú silu ako muži. Rozhodne dúfam, že môj vlastný členský štát, ktorý drží svetový rekord – vládu pozostávajúcu zo 60 % ženských ministeriek, sa ujme tejto problematiky a rozloží náklady na materskú/otcovskú dávku.

V správe sa rovnako zdôrazňuje potreba venovať sa hlavnému demokratickému deficitu. Chceme preskúmať okolnosti, ktoré zabraňujú účasti žien v politike a vo vyššom manažmente verejnej správy na všetkých úrovniach a, ak to bude možné, prijať opatrenia na zabránenie takýmto situáciám. Musíme tiež venovať pozornosť situácii žien, ktoré patria do etnických menšín a prisťahovalkyniam, pretože ich sociálne vylúčenie zvyšuje viacstranná diskriminácia zvonku, ako aj zvnútra ich vlastných komunít. Vyzývam Komisiu na spoluprácu s členskými štátmi pri zhromažďovaní náležitých údajov a aby presadila prijatie opatrení, ktoré by mohli zabrániť obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania a nútenej práce.

Myslím, že to môžeme uzavrieť pozitívnou a povzbudivou poznámkou. Ženy dnes majú príležitosti, o ktorých väčšina ich matiek a starých matiek nemohla ani snívať. Ženy, ktoré žnú úrodu úžasného nového sveta, by mali vysloviť svoj názor a myslím si, že bolo veľmi dôležité, že Komisia prebrala iniciatívu pri predložení tejto správy. Pokračujeme v boji za úplnú rovnosť oboch pohlaví v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. (FR) Vážený pán predsedajúci, pani Kauppiová, poslanci Parlamentu, Komisia nadšene víta túto správu a návrh uznesenia o rovnosti žien a mužov v Európskej únii. Prijatím správy sa zdôrazňuje záväzok Parlamentu v oblasti dosiahnutia rodovej rovnosti. Rád by som poďakoval a zablahoželal pani Kauppiovej ako spravodajkyni za skutočnosť, že text vyjadruje podporu prístupu a opatreniam Európskej komisie, ktoré prijíma na podporu rovnosti žien a mužov.

Rodová rovnosť je predovšetkým jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Je to tiež priestor, v ktorom Európa udáva cestu, v mnohých prípadoch predvída zmeny v spoločnosti. Počas posledných pár rokov bolo začatých niekoľko dôležitých a náročných iniciatív. Prijatie časového plánu pre rovnosť žien a mužov vyzdvihlo veľkorysé záväzky Komisie, ktoré spočívajú, na všetkých frontoch, v ráznom presadzovaní snahy o dosiahnutie skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi v každej oblasti.

Komisia víta dôraz, ktorý kladie Parlament svojím vyhlásením na rôzne námety, ktoré plán tiež určuje ako oblasti na prioritné vybavenie, obzvlášť rovnosť medzi ženami a mužmi v zmysle ekonomickej nezávislosti, zosúladenie pracovného a súkromného života, rovnováha v zastúpení žien a mužov na pracovných pozíciách v procese rozhodovania, a potreba boja proti stereotypom.

Kým sme nepochybne zaznamenali pokrok v snahe o dosiahnutie rodovej rovnosti, hlavné problémy očividne pretrvávajú. Komisia súhlasí so spravodajkyňou, že musíme pokračovať v našich snahách a upevniť to, čo bolo dosiahnuté. V tomto ohľade si je Komisia vedomá dôležitosti účinnej aplikácie acquis communautaire, pričom bude svoju úlohu strážcu Zmlúv vykonávať rázne. Nebude váhať začať konanie o porušení predpisov, ak sa bude domnievať, že smernica nebola transponovaná správne. Poznáme niekoľko súčasných príkladov konania o porušení predpisov, v rôznych etapách, vo vzťahu k rodovej rovnosti.

S cieľom zlepšiť súlad s právom Spoločenstva, Komisia pripravila sieť – známu ako Európska sieť subjektov v oblasti rovnosti – spájajúcu organizácie zodpovedné na národnej úrovni za presadzovanie rovnosti žien a mužov. Komisia sa nazdáva, že zlúčenie skúseností na národnom stupni a bližšia spolupráca so samotnou Komisiou môže viaceré špecializované inštitúcie zefektívniť v ich úlohe podporovania rovnosti a zabezpečiť, aby národné agentúry zodpovedné za vysvetlenie legislatívy tak urobili čo najjednotnejšie.

V správe sa tiež zdôrazňuje veľký význam zosúladenia pracovného a súkromného života v procese dosiahnutia skutočnej rovnosti mužov a žien. Uvedené odráža vlastný názor Komisie. Je nám dobre známe, že vo väčšine domácností zodpovednosť za rodinné a domáce povinnosti ďalej nesú ženy. Potom je pravdepodobnejšie, že ženy viac ako muži musia prerušiť, či dokonca ukončiť svoje vzdelávanie alebo kariéru. Toto nevyhnutne vedie k rodovým nerovnostiam vo vzťahu k práci, rovnako ako k podrývaniu produktívneho potenciálu žien. Poskytnutie dostupných a finančne dosiahnuteľných služieb starostlivosti o dieťa na dobrej úrovni je nesmierne dôležité ako prostriedok zvýšenia zamestnanosti žien, čo je argument pochádzajúci z barcelonských cieľov. Komisia bude podávať správy o postupe v plnení týchto cieľov v roku 2008.

Komisia sa tiež ujala procesu diskusie so sociálnymi partnermi o zosúladení pracovného a súkromného života, ktorého druhá fáza bola ukončená na konci júla. Podľa názoru Komisie je to komplexná otázka, ktorej sa treba venovať prostredníctvom celej škály nástrojov. Súčasné právne predpisy Spoločenstva však zároveň môžu byť pozmenené a doplnené tak, aby väčšmi zohľadňovali problémy, ktoré Európa musí riešiť. Komisia v súčasnosti skúma reakcie sociálnych partnerov na diskusiu, ktoré použije ako základ na prijatie nevyhnutných opatrení. Budeme tiež pokračovať v podpore výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti, ako uvádza návrh uznesenia.

Rád by som zopakoval, že úcta k zásade rovnosti všetkých žien a všetkých mužov je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Otázka vyrovnanej účasti žien a mužov v procese rozhodovania je preto veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu je to jedna z priorít v časovom pláne na dosiahnutie rodovej rovnosti, ktorý Komisia prijala minulý rok.

Rád by som skončil zdôraznením toho, aké dôležité je bojovať proti stereotypom, čo je bod, ktorý sa v správe objavil viackrát. Stereotypy pravdepodobne tvoria najväčšiu prekážku na ceste k rovnosti medzi ženami a mužmi a bojovať  proti nim vyžaduje úsilie až nad rámec legislatívnych a finančných opatrení: je to o zmene foriem správania, postojov a hodnôt, ktoré určujú a ovplyvňujú mužské a ženské úlohy v spoločnosti a pracovné rozhodnutia, ktoré robia. Politika rovnosti bola vždy hnacou silou zmeny v správaní a spôsobov myslenia a v tejto úlohe bude pokračovať. Komisia srdečne víta podporu Parlamentu vo forme tohto návrhu uznesenia.

 
  
  

PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), spravodajkyňa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaného o stanovisko. – (PT) Ako spravodajkyňa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka by som rada zdôraznila dôležitosť schválenia niektorých návrhov obsiahnutých v našom stanovisku, ktoré neobsahovala správa pani Kauppiovej, a požiadala o vašu podporu na ich schválenie na tomto plenárnom zasadnutí vzhľadom na ich dôležitosť pre milióny žien pracujúcich v poľnohospodárstve a na vidieku, ktorých činnosť musí byť zviditeľnená prostredníctvom ich začlenenia do štatistík ako poľnohospodárskych a nie domácich pracovníčok.

Pre ich právne postavenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve je nesmierne dôležité, aby boli plne uznané v záujme zefektívnenia rovnakých práv a možností vrátane oblasti sociálneho zabezpečenia. Materstvu musí byť poskytnutá účinná ochrana, pričom existuje aj potreba lepšieho prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, celoživotnému vzdelávaniu, zariadeniam pre deti a rodiny, najmä jasliam, miestnym kultúrnym centrám a trhom, z ktorých všetky vyžadujú väčšie investície a lepšie verejné služby vo vidieckych oblastiach. Toto je jediný spôsob, ako zabrániť vysokým stupňom chudoby a izolácie, ktoré postihujú ženy v niektorých vidieckych oblastiach, a dosiahnuť lepšiu sociálnu súdržnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits (ALDE), spravodajkyňa Výboru pre kultúru a vzdelávanie požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, v súčasnosti pracuje viac žien, no nanešťastie neprimerané množstvo ich pracuje v neistých zamestnaniach. To znamená, že ženy musia byť flexibilné, a predsa zarábajú málo. Medzi práce vyhradené najmä pre ženy patrí upratovanie, opatrovanie a pozícia pokladníčky v supermarketoch alebo nákupných strediskách; ekvivalentom týchto slov v angličtine je trojité C – cleaning, caring, cashiering. No my ženy chceme iné tri pozície, ich ekvivalentom v angličtine je trojité M: money ako peniaze – rovnaká mzda za rovnakú prácu, management ako manažment – čoraz viac žien je vysoko kvalifikovaných, čiže by nemali mať problém preniknúť cez sklený strop na vedúce pozície, a nakoniec motherhood ako materstvo – áno, chceme mať možnosť spojiť prácu, kariéru a materstvo, a z tohto dôvodu potrebujeme oveľa väčšiu politickú podporu.

Nepotrebujeme len viac zariadení na opatrovanie detí, ako je to stanovené v barcelonských cieľoch. Nie, my potrebujeme starostlivosť o deti tej najvyššej kvality. Všetky matky a otcovia musia byť schopní dovoliť si starostlivosť o dieťa, a Spoločenstvo ich musí finančne podporiť. Nie sú to len deti zámožných rodičov, ktoré by mali prijímať maximálnu podporu od skorého veku. Nepotrebujeme rovnaké práva len pre mužov a ženy, ale rovnako potrebujeme aj rovnaké práva pre všetky deti. Vzdelávanie a výchova nezačína v škole, ale oveľa skôr. Musíme zmeniť spôsob nášho myslenia.

Veľa z tohto môžeme nájsť v prvotriednej správe pani Kauppiovej, ktorú podporujeme. Vyslovujem spravodajkyni blahoželanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori, v mene skupiny PPE-DE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tiež by som rada zablahoželala pani Kauppiovej za jej správu, ktorá poskytuje pohľad na súčasnú situáciu v oblasti práce v Európe. Keď sme vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť mali príležitosť nahliadnuť do tejto problematiky, pani Kauppiová nám pomohla označiť a objasniť určitý problém. Týmto problémom je fakt, že v Európe existuje rozdiel v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami, rozdiel v mzde za rovnakú prácu, ktorý nemôžeme tolerovať.

Táto situácia vznikla aj napriek tomu, že školská dochádzka u žien je vysoká, v súčasnosti tvoria ženy 59 % absolventov v Európe, vzrástlo aj zapojenie žien do pracovného procesu a ženy teraz získavajú značné uznanie za výsledky, ktoré dosahujú. Verím, že dôležitejším bodom je, že správa poukazuje na niektoré prvky, ktoré neprestávajú sťažovať zapojenie žien do pracovnej činnosti s tým dôsledkom, že sa to v praxi deje bez akéhokoľvek opodstatnenia, čo je v úplnom protiklade k európskym zákonom a k zákonom členských štátov zakazujúcich rozdielnu odmenu za vykonanú prácu. Nedeje sa to len na juhu Európy, ako sa obyčajne tvrdí, ale v rámci celej Európy, dokonca aj v škandinávskych krajinách, a dokonca aj v krajinách, v ktorých nás tradícia vedie k akceptovaniu zapojenia žien do pracovného procesu a inštitúcie sú tu pevnejšie a lepšie uznané.

Preto sa domnievam, že zameraním sa na jeden z problémov vznesených pani Kauppiovou, teda to, či úplné rozloženie nákladov na materské dávky a rodičovské príspevky má byť všeobecnou praxou v členských štátoch, že tieto náklady, kým sú ešte čiastočne znášané spoločnosťami, podporia zamestnávateľov prijímať menší počet žien, čo následne ovplyvní ich kariéru.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell , v mene skupiny PSE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, zároveň s poďakovaním spravodajkyni za jej kvalitnú správu chcem zdôrazniť predovšetkým harmóniu, ktorá charakterizovala spoločné úsilie všetkých inštitúcií EÚ v oblasti politiky rodovej rovnosti počas roka 2007. Chvályhodný je pevný záväzok našich inštitúcií dosiahnuť rodovú rovnosť, ako je to vyjadrené v Európskom pakte pre rodovú rovnosť prijatom Európskou radou a Pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov, ktorý je účinný do roku 2010.

Čo sa týka ukazovateľov uvedených v správe, s prihliadnutím na správu za predošlý rok, nedostatok podstatnejšieho pokroku smerom k zásade rovnakej mzdy za rovnakú prácu, o ktorej sa zmienila pani Sartoriová, je poľutovaniahodný a právom kritizovaný. Rodové rozdiely v odmeňovaní v Európskej únii dosahujú 15 %, pričom ich zníženie bude vyžadovať v nasledujúcich rokoch väčšie úsilie.

Priaznivou informáciou v tejto správe je, že šesť z ôsmich miliónov pracovných miest vytvorených v Európskej únii od roku 2000 bolo obsadených ženami, hoci sú tu značné vekové rozdiely, ktoré treba poopraviť.

Závažným bodom, ktorý vyplýva zo správy, je dôležitosť politiky rovnosti vo vzťahu k demografickému problému, ktorému čelí Európa. Skutočnosťou je, že tie členské štáty, ktoré prijali politiku zosúladenia súkromného a pracovného života u mužov a žien majú vyššiu pôrodnosť, vyššie percento žien uplatnených na trhu práce a vyššiu zamestnanosť.

Znepokojivé je aj to, že staršie ženy a matky v jednočlenných rodinách sú aj naďalej skupinou s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia.

Záverom by som rada, súčasne so správou, poukázala na to, že by bolo veľmi zaujímavé a užitočné, ak by ročné správy o rovnosti mužov a žien v budúcnosti obsahovali štatistiky pre kandidátske krajiny, ktoré by potom mohli byť použité pri rokovaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, v mene skupiny ALDE. – (FI) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, gratulujem pani Kauppiovej k dôležitej správe.

Rodová rovnosť je jedným zo základných princípov EÚ, ako uviedol aj komisár Michel, ale je to len jeden základný princíp „v hre“, akou sú tieto prejavy a vyhlásenia. V skutočnosti EÚ nejaví veľký záujem o rovnosť mužov a žien, čo bolo tiež evidentné v prejave komisára Michela. Povedal, že EÚ urobí všetko, čo bude môcť. To ale nie je nič konkrétne. Čo urobí EÚ, aby zaručila, že smernice prijaté na zabezpečenie rovnakej odmeny za prácu a mnoho ďalších otázok, budú skutočne realizované?

Myslím si, že EÚ by sa mala prebudiť a uvedomiť si, že muži a ženy by mali mať v Európe vyrovnanejšie postavenie. EÚ veľa rozpráva, ale menej koná, rovnako ako členské štáty. V skutočnosti táto otázka nikoho nestrhne k činu, aspoň nie predstaviteľov EÚ. Predpokladám, že situácia je rovnaká aj v prípade tých, ktorí rozhodujú, a v prípade organizácií na trhu práce v našich vlastných krajinách. Existuje mnoho iných, dôležitejších problémov. Vidieť to aj na tom, že rodový rozdiel v platovom ohodnotení je vo všeobecnosti v krajinách EÚ stále na úrovni 15 % a v mojej krajine, ktorá je priekopníkom otázky rovnosti, tvorí bohužiaľ 20 %.

Dúfam, že komisár Michel a Komisia ako celok si jedného dňa uvedomia dôležitosť tejto problematiky a urobia niečo na propagáciu zásady rovnosti žien a mužov. Dnes sú to len prázdne slová.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, gratulujem spravodajkyni k jej správe. Je v nej veľa bodov, o ktorých by som sa chcel zmieniť, no zameriam sa na dva, ktoré sa mi zdajú najviac relevantné.

Po prvé vítam skutočnosť, že sa správa Komisie za rok 2007 zameriava na otázky zamestnanosti, akými sú rodový rozdiel v odmeňovaní, zosúladenie pracovného a rodinného života a smernice o rovnakom zaobchádzaní, vzhľadom na to, že ekonomická nezávislosť žien jednou z priorít Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov.

Je pravda, ako sa uvádza v správe Komisie, že šesť z ôsmich miliónov pracovných pozícií vytvorených v Európskej únii od roku 2000 je obsadených ženami. Toto by bol určite pozitívny vývoj, ak by neexistovala skutočnosť, že väčšina nových pracovných pozícií obsadených ženami sú pozície na dobu určitú, z ktorých je veľa neistých a slabo platených a ktoré majú malú nádej na zvýšenie odmeny za túto prácu.

V správe sa tiež poukazuje na to, že  pri odstraňovaní rodového rozdielu v odmeňovaní nenastal nijaký významný pokrok, čo nám dáva dôvod na znepokojenie, keďže priemerný plat žien je o 15 % nižší než plat mužov, dokonca v niektorých krajinách je to až 30 %.

Po druhé by som rád zdôraznil niečo, čo sa týka určitej skupiny žien, a to tých, ktoré pracujú v poľnohospodárstve. Je tu potreba zlepšiť ich právne postavenie vzhľadom na sociálne zabezpečenie, ku ktorému by mali mať zaručený priamy prístup, ako aj vzhľadom na ich úlohu v držbe pôdy v poľnohospodárstve, kde musí byť dané jasné stanovisko k spoluvlastníctvu rodinných držieb, prístupu k úverom a dedičským právam.

Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť obom týmto bodom. Konkrétne musí zdvojnásobiť svoje úsilie, aby sa dosiahla väčšia rovnosť medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o zaobchádzanie a ich možnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL. – (SV) Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala spravodajkyni, pani Kauppiovej a všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili na tejto práci. Hlavný problém, ktorý by som rada zdôraznila v problematike rodovej rovnosti je ten, že príliš veľa ľudí dnes verí, že máme rovnaké príležitosti. Niekedy je rovnosť v teórii pravdivá, no my máme pred sebou dlhú cestu, aby sa tak stalo aj v skutočnosti. Toto uznesenie upriamuje pozornosť na daný fakt a predkladá dobré návrhy na to, čo teraz treba naozaj urobiť.

Opakovane, aj v tomto Parlamente, som žiadala a zdôrazňovala potrebu štatistík rozpísaných vo všetkých oblastiach podľa pohlavia. Len keď vidíme fakty, môžeme niečo zmeniť. Ak odhalením faktov nemôžeme zdokumentovať obrovské rozdiely, ktoré medzi pohlaviami existujú, budú sa ignorovať. Okrem toho si ľudia neuvedomujú, aké sú tieto rozdiely obrovské. Preto opakujem svoju požiadavku – všetky štatistiky musia byť rozpísané podľa pohlavia.

Rada by som tiež zdôraznila svoj veľký záujem, ktorý je tiež záujmom mojej politickej skupiny, o rozdiely v zamestnanosti medzi ženami a mužmi, čo sa týka platenej práce; všetkým nám je známe, že neplatenú prácu vykonávajú ženy. Keď vidíme čísla ukazujúce nárast voľných pracovných miest pre ženy, zároveň vidíme, o aký typ zamestnania ide. Väčšina nových pracovných miest pre ženy sú príležitostné, neisté pracovné pozície na polovičný úväzok a slabo platené miesta. S touto situáciou musíme skoncovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, v mene skupiny IND/DEM. – (PL) Vážený pán predsedajúci, správa o rovnosti žien a mužov je ďalším dôkazom, že politika rovnosti plní dôležitú úlohu. Rovnako ženy ako aj muži majú právo zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých oblastiach verejného života a tiež majú nárok na zakotvenie tohto práva v zákone. Avšak dôstojnosť nie je pociťovaná len prostredníctvom zákonodarných aktov, ale tiež prostredníctvom primeranej úrovne materiálnej, duchovnej a emocionálnej podpory, najmä v rámci zdravej rodinnej štruktúry.

Nanešťastie, súčasná propaganda znehodnocuje úlohu manželstva, rodiny a matky, a vštepuje pocit viny tým dievčatám a ženám, ktoré chcú zostať doma a starať sa o deti. Namiesto poskytnutia podpory, právnej ochrany, namiesto ocenenia úlohy manželky a matky vychovávajúcej deti, sa stretávame s objektivizáciou ženy, ktorá je preťažená očakávaniami. Toto je znásobené propagovanými názormi týkajúcimi sa antikoncepcie, potratu, extrémneho individualizmu, konfliktu medzi rodičmi a deťmi a dokonca odďaľovaním dôchodkového veku, čo vedie k psychickému a fyzickému zrúteniu.

Je dôležité neustále ľuďom pripomínať, že rovnosť, čiže rovnaké práva žien a mužov, neznamená stať sa rovnakou ako muž. Všetky formy ženského prispôsobovania sa mužom, súperenie s mužmi na každej úrovni, zbedačuje nielen ženy, ale aj spoločnosť ako celok, pokrivuje bohatstvo a vnútorné hodnoty ženskosti a mužskosti.

Dnes je potrebná určitá citlivosť, aby sme sa vyhli konaniu, ktoré je odlišné od skutočných potrieb a túžob ľudí, a aby sme prekonali výstrednosti individualizmu a morálneho relativizmu. Nevyhnutné je, najmä v situáciách, kde nie je žiadna základná infraštruktúra pre ekonomický rast, potláčať diskrimináciu v mnohých oblastiach života. Z tohto dôvodu sociálne organizácie, rovnako ako zákony, majú poskytovať podporu pri napĺňaní našich povinností, namiesto vštepovania a zjednocovania toho, čo vyvoláva nepokoj a konflikt. Preto volám po dôstojnosti každej ľudskej bytosti, aby bola rešpektovaná, nielen s ohľadom na rovnakú odmenu za prácu, ale tiež s ohľadom na rešpektovanie tradícií, kultúr, náboženstiev a hodnôt, ktoré sú dôležité pre národnú a kultúrnu identitu, čo v konečnom dôsledku obohatí súčasnú Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, v mene skupiny ITS. – (FR) Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, správa, ktorá je dnes pred nami je do značnej miery cvičením v opakovaní toho, čo je zjavné. Nájdeme tu tie isté, už známe štatistiky týkajúce sa zamestnanosti, rodového rozdielu v odmeňovaní a druhu práce. Môžeme tu rovnako nájsť nekonečné opisy stálosti rodových stereotypov a výslednú diskrimináciu odrážajúcu sa v absencii žien v určitých odvetviach na trhu práce. Mám na mysli najmä progresívnu technológiu, vedu, výskum a strojárenstvo.

Správa však obsahuje zjavné protirečenie. Ako môžeme privítať globalizáciu v odseku 17 – uvítaním jej pozitívneho vplyvu na prístup žien k vzdelaniu, starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, či už doma, v rámci subdodávateľstva, alebo v mikropodnikoch – a zároveň, v odseku 18, zdôrazňovať negatívny dopad globalizácie v podobe feminizácie chudoby? Ktorý z týchto odsekov máme brať vážne?

Na inom mieste správa odporúča stanoviť opatrenia s celoeurópskou platnosťou na zvýšenie povedomia o nulovej tolerancii sexistických urážok. Ale čo znamená sexistická urážka? Bola Ségolène Royalová, ktorá bojovala v posledných francúzskych prezidentských voľbách, obeťou sexistických urážok, keď sa jeden z jej bývalých socialistických súdruhov vyjadril, že nie je najlepšou kandidátkou na najvyšší úrad v krajine? Alebo to nebolo nič viac, než kritika, alebo jednoducho vyjadrenie názoru?

Je nebezpečné zakladať legislatívu na pojmoch ako sú tieto, ktoré nemajú žiadnu právnu definíciu a ani ju mať nemôžu. Okrem toho sa tu zaoberáme oblasťou, ktorá je v podstate subjektívna a neracionálna.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Dámy a páni, opätovne sa rozčuľujeme nad štatistikami, ktoré ukazujú, že hoci ženy dosahujú lepšie výsledky, ich platy sú trvale o 15 % nižšie. Áno, existuje sklený strop, ktorý znamená, že muži neradi vidia ženy pracujúce na vyšších pozíciách. Existujú stereotypy, ktorých obeťami sa niekedy stávajú samotné ženy. Toto chceme zmeniť. Hoci podľa môjho názoru, ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od nás.

Štatistika zamestnancov Európskeho parlamentu a Komisie jasne ukazuje, že v drvivej väčšine na najlepšie platených miestach pracujú muži. Ženy prevládajú na tých najmenej platených pozíciách. Veľa vysoko kvalifikovaných lingvistiek s vysokoškolským titulom tu pracuje za plat sekretárky. Ich lepšie platení nadriadení majú zväčša dva druhy kvalifikácie: sú to muži a sú tu už dlho.

Dámy a páni, som toho názoru, že odporúčania inštitúcií EÚ k rodovej problematike sa budú brať vážne len vtedy, keď vykonáme dôkladnú analýzu vzťahu systémov odmeňovania voči vzdelaniu a výkonnosti ľudí, a keď sa prepracuje manažment ľudských zdrojov a platový systém. Pokiaľ sa tak nestane, občania nás budú vidieť ako ľudí, ktorí vodu kážu a, víno pijú.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulous-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, oslavujeme 50. výročie zakladajúcej zmluvy zjednotenej Európy, ako aj 50. výročie pokroku v zabezpečovaní rovnosti medzi mužmi a ženami. Vyvrcholením toho druhého je horizontálny vzťah vo všetkých sférach činnosti Európskej komisie a dialógu s občianskou spoločnosťou.

V postojoch a praktikách mnohých členských štátov EÚ sa stále vyskytujú skryté nerovnosti medzi mužmi a ženami. Je potrebné urobiť analýzu a vyhodnotenie negatívnych pomerov, ktoré spôsobujú tieto nerovnosti. Správa mojej váženej kolegyne, pani Kauppiovej, ktorej týmto blahoželám, uvádza viaceré spôsoby, ako čeliť čiastočnej diskriminácii žien.

Chcela by som obzvlášť vyzdvihnúť opatrenia na podporu rovnocennej účasti mužov a žien na zabezpečovaní živobytia pre rodinu, ktorá je základným faktorom hospodárskeho rozvoja, prosperity a spoločenskej súdržnosti EÚ. Z rodovej rovnosti by mali mať prospech ženy, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú ostať doma na dlhšie alebo kratšie obdobie, aby sa starali o deti, starších ľudí alebo iných rodinných príslušníkov. Skutočnosť, že tieto ženy nie sú zamestnané, by ich nemala vystavovať diskriminácii vo vzťahu k právam na dôchodkové a sociálne dávky.

Pán komisár, som veľmi sklamaná situáciou gréckych žien. Podľa tlačových správ ste začali konanie o porušení zmluvy proti mojej krajine s cieľom eliminovať flexibilnejšie vekové podmienky týkajúce sa žien. Prečo nemôže byť skoršie priznanie dôchodku dcéram a matkám výmenou za to, čím prispievajú svojim rodinám?

Rovnosť áno, pán komisár, ale nie rovnováha. Členské štáty, EÚ a sociálni partneri môžu dobre využiť novovytvorenú Európsku alianciu pre rodiny. Môžu sa propagovať osvedčené postupy a priekopnícke postupy, ktoré sú priaznivé pre rodinu. Budú držať krok s národnými postupmi, a tým podporovať rovnosť.

Demografický problém v EÚ si vyžaduje, aby mali muži a ženy rovnaké šance. Čo sa týka rodičovskej dovolenky, príslušná smernica, na ktorej sa dohodla výhradne Komisia a sociálni partneri, si žiada prepracovanie a Vy, pán komisár, ste sľúbili, že sa tak stane v roku 2008.

Tiež je však potrebné, aby bol súkromný sektor povinný zamestnávať mladé ženy a riešiť prepúšťanie mladých matiek. Produktivita a rozvoj EÚ si, pán komisár, vyžaduje vytvorenie mechanizmu na monitorovanie diskriminácie tohto druhu. Očakávame, že podniknete okamžité kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a pani, môžem ubezpečiť pani Kauppiovú o plnej podpore našej Socialistickej skupiny v Európskom parlamente vo všetkých bodoch, ktorým sa venovala vo svojej správe. Správa o rovnosti vychádza v roku rovnakých príležitostí pre všetkých a zároveň si pripomíname aj päťdesiat rokov politiky rovnosti v Európskej únii. Ak nebude vyvinutý tlak a veci sa nezmenia, ženy nebudú viac dôverovať Európskej únii.

Vyhlásilo sa, že rok 2007 bude svedkom založenia Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Aká je situácia pokiaľ ide o vymenovanie do jeho vedenia? Tu má náš Parlament právo prehovoriť. Ako ďaleko sú vlastne prípravy na zaručenie toho, že sa inštitút vo Vilniuse stane prevádzkyschopným ešte pred koncom roka?

EÚ nevyužila svoje kľúčové kompetencie vo sfére rovnakého odmeňovania – vo významnej oblasti, ktorej sa venovali mnohé kolegyne. Považujem za poburujúce, že 15 % žien stále dostáva nižšiu mzdu ako muži. Švédsko je jedinou krajinou, kde je situácia lepšia, s hodnotou iba 10 %. U nás, v Nemecku, je to 26 % a ja to už viac nebudem tolerovať. Toto je prípad, kedy musí Komisia nabrať odvahu, aby vyvinula tlak na členské štáty.

Čo sa týka zosúladenia pracovného a rodinného života, pán Špidla už v tejto oblasti prijal opatrenia. Som rada. Podporujeme skutočnosť, že otcovia tiež musia prispieť svojím dielom. Podnikom teda v tejto oblasti prináleží veľká zodpovednosť. Preto naša skupina spustila celoeurópsku podpornú kampaň.

Chceme kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie opatrení, ktoré prijímame, napr. v rámci štrukturálnych fondov.Nedávne vypočutie vo Výbore pre regionálny rozvoj ukázalo, že sa doteraz takmer vôbec neprihliadalo na skutočnosť, že ženy majú oveľa menší prospech z rozpočtu EÚ ako muži. Rodový rozpočet je preto našou ďalšou kľúčovou požiadavkou.

Komisia avizovala opatrenia v dvoch oblastiach: zavedenie legislatívnych opatrení na boj proti viacstrannej diskriminácii ako aj na boj proti násiliu na ženách. Dnes sme sa tejto témy takmer vôbec nedotkli, ale je to naliehavý problém, ktorý treba riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že znovu upozornila na dôležitý problém. Nedomnievam sa, že by sme touto správou rozrazili dvere dokorán. Je celkom možné, že tieto dvere už boli otvorené, ale ak máme nad hlavou sklený strop, potom sa týmto problémom musíme stále znova a znova zaoberať.

V mojom príhovore by som sa rada zamerala na dve záležitosti. Najmä, ak beriem do úvahy skutočnosť, že stratégia zavádzania rovnakých práv pre obidve pohlavia je dôležitým prostriedkom na dosiahnutie hospodárskeho rozvoja.

Napriek tomu, že podľa zákona existujú vo všetkých krajinách Európskej únie rovnaké práva, v skutočnosti stále pretrváva nerovnosť v rozdeľovaní moci a prístupe k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym zdrojom medzi mužmi a ženami. Je to zapríčinené pretrvávaním panujúcich zvykov a ich vplyvom na nerovnaké delenie rodinných povinností, ako aj prekážkami, s ktorými sa väčšina žien stretáva pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života. Ľutujem, že to musím povedať, ale je to dôkazom nedostatku demokracie na európskej úrovni.

Rovnaká účasť obidvoch pohlaví v procese rozhodovania je nevyhnutným predpokladom demokracie, a preto sa teraz vyjadrím k rozhodovaniu vo všetkých zamestnaniach. Liberáli tvrdia, že právo ľudí samostatne sa rozhodovať je kľúčom k úspechu. Sloboda výberu sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak si ženy a muži môžu sami vyberať vo všetkých oblastiach. Aby muži a ženy, opakujem, muži a ženy, mohli zosúladiť prácu a rodinu, potrebujeme kvalitné zariadenia na opatrovanie detí, pre rodinu priaznivé pracovné prostredie a podporný legislatívny rámec.

Je tiež dôležité zlepšiť legislatívny, ako aj nelegislatívny rámec a zvýšiť úroveň informovanosti spoločnosti. To isté sa týka aj zastaraných modelov myslenia, inak povedané, ženy sa musia zmeniť z účastníčok na tie, ktoré rozhodujú. Potom budeme môcť hovoriť o spoločnosti, kde sú zastúpené a zohľadnené záujmy obidvoch pohlaví, o spoločnosti, ktorá je naozaj demokratická.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pani Kauppiová, dámy a páni, tento rok sme oslávili 50. výročie vzniku EÚ a môžeme sa obzrieť späť na 50 rokov medzníkov vo vzťahu k rovnosti mužov a žien. Jednako považujem zistenia správy Komisie o rovnosti z roku 2007 za horkú pilulku, ktorú máme prehltnúť. Správa odhalila, že v mnohých oblastiach má rodová rovnosť iba slovnú podporu ľudí a stále je ďaleko od reality.

Dnes sme počuli veľa štatistík – v mierach zamestnanosti mužov a žien sú veľké rozdiely a v mnohých členských štátoch majú ženy, až na niekoľko výnimiek, vyššiu mieru nezamestnanosti. Takmer jedna z troch žien pracuje na čiastočný úväzok. Vieme, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo vládnych a vedúcich postoch. Je to skutočne hanba, že priemerný rozdiel v odmeňovaní práce predstavuje 15 % a v Nemecku sa zvyšuje až na 27 %.

Som tiež rada, že sa Komisia zaoberala otázkou povinnej rodičovskej dovolenky pre otcov. Bolo celkom jasné, že otázka zosúladenia rodiny a práce patrí do agendy Komisie. No zdá sa, že v ostatných oblastiach politiky rodovej rovnosti ostala Komisia nečinná. Hovorím to preto, lebo sme od Komisie nepočuli žiadne politické podnety, okrem vyššie uvedenej rodičovskej dovolenky pre otcov.

Spomínal sa Inštitút pre rodovú rovnosť, ako aj násilie páchané na ženách. Čo robí Komisia, aby sa popasovala s rozdielom v odmeňovaní práce? To, čo počúvam, sa veľmi nelíši od prázdnych slov. Je našou povinnosťou, aby sme v tejto oblasti urobili viac, vrátane rodového rozpočtu, ktorý bol roky ohlasovaný. Kde sú však ukazovatele? Požiadala by som teda Komisiu, aby navrhla ambicióznu legislatívu, nech sa politika rodovej rovnosti stane opäť svetelným majákom v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Vážený pán predsedajúci, moje poďakovanie a poklona patria pani Kauppiovej za jej správu, mám však niekoľko pripomienok pre Komisiu. Komisia pravidelne vyjadruje slovnú podporu rodovej rovnosti a dnes tak opäť urobila, ale znovu neuspela a nepremenila svoje dobré úmysly na konkrétne činy. A čo je ešte horšie, namiesto toho, aby podnikla kroky na zmiernenie rodovej nerovnosti, aby zápasila s chudobou a pomáhala ženám riešiť problémy, s ktorými sa každý deň stretávajú, politika Komisie často ich pozíciu ešte viac sťažuje.

Dobrým príkladom je „flexiistota“, teda opatrenia, ktoré robia zákony týkajúce sa prepúšťania flexibilnými. Ak sa budú realizovať návrhy Komisie načrtnuté v zelenej knihe, sú to práve ženy, často zamestnávané na základe krátkodobých zmlúv ako pracovníčky na výpomoc a pomerne zle platené, kto bude trpieť. Sú to konkrétne ženy, kto má problémy s otázkami ako vytváranie dôchodkových prostriedkov, zdravotné náklady a „zosúladenie starostlivosti o rodinu a platenej práce. A čo robí Komisia? Namiesto toho, aby poskytla ženám, vlastne pracujúcim vo všeobecnosti, istotu, ktorá by trochu zjednodušila ich život, Komisia navrhuje spôsobiť ešte väčšiu neistotu.

Z tejto správy o nerovnosti mužov a žien vyplýva, že v roku 2007 stále pretrvávajú vážne rozdiely. Treba dať väčšiu prioritu prekonaniu tohoto problému slovami aj skutkami. Hľadisko rodovej rovnosti by sa malo automaticky uplatňovať vo všetkých politikách Komisie. Považujem za naozaj žalostné, že Komisii túto skutočnosť stále musíme pripomínať.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, zo správy vidím, že v tomto programe použitia našich prostriedkov na podporu zvýšenia povedomia o rodovej nerovnosti, na zasahovanie do firemných rozhodnutí týkajúcich sa prijímania do zamestnania a na ovplyvňovanie firiem, aby ponúkali flexibilnú prácu a štedré dovolenkové programy, nedôjde k žiadnej zmene. Nikde však nevidím, že by sa pripúšťali aj vedľajšie účinky. Chýba uznanie, že väčšina tohto sociálneho inžinierstva ide z veľkej časti proti sebe.

Jednoduchá logika, či sa vám to páči alebo nie, je v tom, že ak je drahšie zamestnať ženu, potom bude do zamestnania prijatých menej žien napriek pravidlám, ktoré zabraňujú zamestnávateľom, aby uvádzali pohlavie vo svojich pracovných ponukách a počas pohovorov. Každá navrhnutá legislatíva, ktorá má zabrániť diskriminácii žien, starých ľudí alebo menšín prináša nežiadúci výsledok prejavujúci sa ponižovaním tých, ktorí by niečo dosiahli aj bez nej.

Všetky naše pracovné miesta, pre ženy aj mužov, závisia od bohatstva vytvoreného hospodárstvom. Väčšinu pracovných miest poskytujú malé podniky. Nuž, nie ako v tomto Parlamente, tam vonku, v reálnom svete malých podnikov, sú zamestnané ženy a muži a zarábajú peniaze výrobou tovarov a služieb, za ktoré iní ľudia radi zaplatia. Táto posadnutosť podporovaním rodovej rovnosti je iba jednou z mnohých možností miešania sa do záležitostí malých podnikov. Ak budeme naďalej pridávať náklady a obmedzenia, potom budú podniky menej zamestnávať a tiež menej platiť. Nakoniec budeme mať väčšiu rovnosť, ale všetci, muži aj ženy, budeme chudobnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal pani Kauppiovej. Všetci súhlasíme s potrebou zvyšovať pôrodnosť v Európe, aby sa zlepšila demografická situácia. Ak sa to podarí, a to sa musí podariť, bude to znamenať, že významný počet žien, najmä mladých žien, bude musieť odísť aspoň načas z trhu práce. Je to problém, lebo v mnohých častiach Európy máme už teraz nedostatok pracujúcich.

Napríklad, vedecká sféra v Európe pociťuje deficit, ktorý predstavuje až 700 000 osôb. Napriek tomu je v Európe sotva jeden zo štyroch lekárov, a iba jeden z desiatich profesorov, žena. A to v situácii, keď v Európe získava vyššie vzdelanie viac žien ako mužov. Znamená to, že ženy sú dobre pripravené na akademickú prácu, ale ju prerušia a nepokračujú v nej.

Stimuly a možnosti ponúkané ženám, aby nastúpili do zamestnania, sa v jednotlivých sektoroch musia líšiť. Napríklad, v sektore vzdelávania existuje množstvo jednoduchých krokov. Po prvé, možnosť robiť akademickú prácu doma. Po druhé, zabezpečenie príjemných a dostupných materských škôl v tesnej blízkosti inštitútov a univerzít. Po tretie, opatrovanie detí mužmi alebo ženami. Po štvrté, možnosti získania akademických titulov počas materskej dovolenky. Nakoniec po piate, uistenie, že muži a ženy zarobia za rovnakú prácu rovnako.

Európa nemôže dovoliť, aby pretrvávala situácia, keď vzdelané a kvalifikované ženy v akademických oblastiach doplácajú na to, že rodia deti. Našťastie, niekto prejavil záujem o túto oblasť.

UNESCO spolu so spoločnosťou L’Oréal už niekoľko rokov organizuje projekt pre ženy v akademickom sektore. Výsledky, veľmi dobré výsledky, môžeme vidieť na výstave, ktorá bude otvorená budúci pondelok, 1. októbra, v Európskom parlamente v Bruseli, na prvom poschodí oproti banke KBC. Rád by som vás všetkých srdečne pozval na jej návštevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE). – (PT) V roku 2005 som vo svojej správe o lisabonskej stratégii z rodového pohľadu poukázala na rozličné formy diskriminácie postihujúcej európske ženy.

 Zmenilo sa niečo o dva roky neskôr, po mnohých diskusiách a dobrých zámeroch, mnohých rozpravách a konferenciách, mnohých správach a štúdiách? Aký pokrok nastal, pokiaľ ide o rozdiely v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami, účasti žien na rozhodovacom procese alebo vo veci zosúladenia pracovného, rodinného a súkromného života mužov a žien? Hoci v niektorých členských krajinách došlo k pokroku, na európskej úrovni sa, bohužiaľ, zmenilolen veľmi málo.

Rozdiel v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami aj naďalej dosahuje priemer 15 % a účasť žien v rozhodovaní sa zvýšila iba o 1 %. Ženy stále venujú až trikrát viac času rodinným povinnostiam ako muži. Napriek tomu sa zvyšuje počet žien na univerzitách. Pomaly sa presadzujú, ale stále narážajú na mnohé formy diskriminácie, najmä keď sa stanú matkami, a práve z tohto dôvodu. Možno preto je pôrodnosť taká nízka. Migrantky a utečenky, ženy z etnických menšín, staršie ženy, ženy so zdravotným postihnutím, všetky tieto skupiny čelia dvojakej diskriminácii.

Potrebujeme lepšie zákony. Také zákony o rovnosti, aké boli prijaté v Španielsku a Portugalsku, ale tiež žiadame, aby boli dodržiavané súčasné zákony, najmä zákony o reklame, ktoré by mali odstrániť ponižujúce obrazy žien v reklame a masovokomunikačných prostriedkoch. Musíme zmeniť zákony, aby sme zmenili postoje. Vyžadujeme menej slov a viac výsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, otázka rovnakých príležitostí pre ženy a mužov je aj naďalej závažnou otázkou v EÚ. V roku 2006 sa zmenilo len málo. Platy žien v EÚ sú stále o 15 % nižšie ako platy mužov. Ženy, ktoré sa vracajú na trh práce alebo stúpajú po kariérnom rebríku, čelia vážnym problémom.

Smernica Rady z roku 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy nebola dosiaľ vykonaná. Členské štáty nepreukazujú žiadnu politickú vôľu riešiť problémy týkajúce sa rodovej nerovnosti a začleňovania sa na pracovisku. Z tohto dôvodu súhlasím s návrhom správy, podľa ktorého by mala Komisia vypracovať štúdiu o tom, ako členské štáty vykonávajú právne predpisy Spoločenstva v oblasti rovnosti, a prijať náležité opatrenia v prípade, že tieto predpisy neboli vykonané.

Keď už hovoríme o začleňovaní sa žien na pracovisku, chcela by som zdôrazniť význam osvedčených metód a ich šírenia, najmä pri zlepšovaní možností týkajúcich sa účasti žien v politike a na politickom rozhodovacom procese. Moja krajina, Litva, má s tým skúsenosti. Komisia a tiež účinné využívanie Európskeho sociálneho fondu môžu prispieť k šíreniu týchto metód.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Nepatrím ani k zástancom extrémneho feminizmu a ani si nemyslím, že demokracia by mala byť rodovo slepá, preto vítam túto iniciatívnu správu pani spravodajkyne Kauppiovej, ku ktorej jej srdečne blahoželám.

Problematika harmonizácie nárokov na profesionálnu kariéru a rodinných povinností je veľmi horúcim problémom, do tejto sféry patrí v súčasnosti materská, rodičovská a otcovská dovolenka. Vzhľadom na zmenené podmienky v globalizovanom svete by sme mali aj z úrovne Európskeho parlamentu povzbudiť členské krajiny, aby tieto systémy modernizovali. Na základe podnetu mladých rodín, by bolo možno prínosné, aby členské štáty zvážili zavedenie vyplácania dávok v období materskej dovolenky v trvaní minimálne 12 mesiacov vo výške 100 % príjmu a v období rodičovskej dovolenky minimálne v období 24 mesiacov, kedy sa matky, príp. otcovia naplno venujú svojmu dieťaťu, minimálne vo výške 50 % príjmu.

Čas materstva a rodičovstva je v jazyku zákona formulovaný stále ako dovolenka, napriek tomu, že nielen matky, ale aj psychológovia, lekári, sociológovia a mnohí ďalší odborníci súhlasia s rodičmi v tom, že na materskej a rodičovskej dovolenke v žiadnom prípade nejde o dovolenku. Myslím, že nastal čas začať od jazyka, ktorým sa o materstve a rodičovstve hovorí, a nazvať materskú dovolenku výstižnejšími slovami. Po ukončení prestávky v aktívnom pracovnom živote je potrebné uľahčiť bezbariérový návrat matiek a otcov na pracovný trh a pokračovanie v ich profesionálnej kariére.

Za dôležité pokladám kladenie dôrazu na potrebu vzdelávacích opatrení počas rodičovskej dovolenky s cieľom vyrovnať sa so zmenenými nárokmi zamestnania a zároveň posilňovanie kľúčových znalostí, ako sú podnikateľský duch, vedecký a technologický prístup. Na tento účel by mohli byť v regiónoch využité aj štrukturálne fondy. Som presvedčená, že naša spoločnosť si musí materstvo a rodičovstvo vážiť oveľa viac. Rodičia majú nesmierne zodpovednú úlohu pri formovaní spoločnosti, aké deti vychovajú, takou bude celá Európa.

Zároveň na základe takýchto opatrení by sa určite viac žien mohlo venovať popri výchove detí aj náročnejšej, napr. vedeckej kariére.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE).(SV) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, je trochu skľučujúce stáť tu a hovoriť o správe týkajúcej sa nerovnosti v Európske únii v roku 2007. Nemalo by to byť nevyhnutné. Malo by to byť samozrejmé, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ má prevahu žien. Smutnou pravdou však je, že je to potrebné. Je veľmi dôležité dostať mužov na hraciu plochu a prinútiť ich skórovať. Inak je zápas stratený. Tu je niekoľko prihrávok mužom. Zamestnanosť žien sa musí zvýšiť. Ženy musia mať právo na prácu na plný úväzok a možnosť práce na čiastočný úväzok. Rozdiely v odmeňovaní sa musia zrušiť. Majú ženy v EÚ naozaj o 15 % menšiu hodnotu ako muži? Ženy musia mať väčšie zastúpenie v zasadacích miestnostiach správnych rád, politike a priemysle. Otcovia musia prevziať viac zodpovednosti za domácnosť a rodinu a vybrať si svoj podiel z rodičovskej dovolenky hlavne v záujme svojich detí.

Je veľa dôležitých vecí, ktoré musí Parlament pripomínať Komisii a členským štátom, aby ich urobili. Dúfajme, že počúvajú a podniknú potrebné kroky!

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Srdečne blahoželám kolegyni Kauppiovej k tejto veľmi dobrej správe, ktorá je výsledkom úzkej spolupráce všetkých členiek Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Spravodajkyňa veľmi dobre podčiarkla dôležitosť implementovať politiku rovnosti medzi mužmi a ženami do lisabonskej stratégie. Jedným z cieľov lisabonskej agendy je zvýšiť počet žien, ktoré pracujú, ktoré sú v pracovnom pomere. V rovnakom čase však nie sme schopní formálne uznať neformálnu prácu žien, ktorá nie je finančne ohodnotená. Vieme o ženách, ktoré pracujú, aby zabezpečili solidaritu medzi generáciami, ktoré sa angažujú ako dobrovoľníčky a ktoré vytvárajú prijateľné podmienky pre sociálne vzťahy. Táto neformálna práca však nie je ohodnotená. Nechceme ju oficiálne uznať, lebo za ňou nevidíme peniaze, ktoré cirkulujú. Podľa mňa je táto logika jednou z foriem diskriminácie voči ženám. Som presvedčená, že by to mohol byť reálny politický projekt pre nášho priateľa, pána komisára Špidlu, uznať neformálnu a finančne neohodnotenú prácu žien. Vyriešilo by to aj mnohé problémy ,menšín, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili.

Aby sme pokročili v tejto problematike, máme v Európe i vo svete osobnosti a inštitúcie, ktoré nám ponúkajú matematické a štatistické modely a ich politické uplatnenie. Jedným z nich je už viackrát spomínaný Gary Becker, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku.

Pán predsedajúci, pán komisár, vážené kolegyne, dovolila som si upozorniť na skutočný problém rovnosti medzi mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, nastal čas, aby členské štáty konečne podnikli rázne kroky na odstránenie zastaraných vzorov správania a rozhodovania, predovšetkým v riadení, aby sa vo všetkých politikách venovalo viac pozornosti rodovej otázke.

Stále sa vyskytujú rozdiely v zaobchádzaní s mužmi a ženami. Vedú napríklad k nízkym príjmom a diskriminácii tehotných žien a mladých matiek. Napriek nádejnému znameniu, pokiaľ ide o zamestnanosť žien – od roku 2000 pôsobia ženy na šiestich z ôsmich miliónov nových pracovných miest vytvorených v Európskej únii –, rozdiel v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami v EÚ stále dosahuje priemer 15 % a v niektorých krajinách až 30 %.

Je neprijateľné, že iba kvôli materstvu, ktoré je zodpovednosťou obidvoch rodičov, sa na trhu práce zaobchádza so ženami horšie ako s mužmi, čo ovplyvňuje ich kariéru, príjem a neskôr aj dôchodkové dávky. Je nevyhnutné prekonať rodové stereotypy a z tohoto dôvodu som za návrh, aby sa v rámci kohéznej politiky vytvorila rozpočtová položka, ktorá by slúžila na financovanie opatrení zameraných na podporu rovnakých príležitostí a skúmania dopadov politických stratégií na život žien.

Rada by som srdečne zablahoželala pani Kauppiovej k vynikajúcej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, verím, že prišiel čas, aby Európska únia náležite finančne podporila vznešené ciele opísane v Zmluve, ako napríklad boj proti rodovej diskriminácii alebo dosiahnutie rovnakého platového ohodnotenia pre ženy a mužov.

Správa, o ktorej rokujeme, predstavuje jednu z hlavných príležitostí otvorených rodovej rovnosti prostredníctvom rozpočtu Európskej únie. Pozostáva zo štrukturálnych a kohéznych fondov, z úrovne, na ktorej treba vidieť uľahčenie prístupu žien k európskym zdrojom. Podľa údajov, ktoré máme, po poslednom rozšírení Európskej únie získali ženy porovnateľne menej prostriedkov z regionálnych a kohéznych fondov. To treba napraviť.

Nestačí však analyzovať iba regionálne a kohézne fondy, hoci ich význam v rozpočte EÚ – takmer 36 % – nás núti bojovať, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu žien.

Tiež musíme vidieť, aký je najnovší vývoj v tradičných programoch rodovej politiky Európskej, únie, ako sú PROGRESS, Daphne alebo EQUAL. Hoci tento rok program PROGRESS ako celok a aj jeho piata časť, venovaná rodovej rovnosti, ťaží z doplnkových fondov, je to relatívne, lebo v roku 2008 je rozpočtová položka pre rovnosť menšia ako v predchádzajúcom roku.

Program Daphne zameraný na boj proti domácemu násiliu dosiahol vynikajúce výsledky, čo si všimla Európska komisia a odporučila zvýšenie rozpočtu v porovnaní s rokom 2007. Pre obidva tieto programy, ako aj pre program EQUAL nariadila Rada zníženie v porovnaní so sumami navrhnutými Komisiou v predbežnom návrhu rozpočtu. Navyše, Rada navrhla aj zníženie prostriedkov pre nový rodový inštitút o 7,5 %, čo je úplne neospravedlniteľné zníženie prostriedkov pre začínajúcu európsku inštitúciu.

Bohužiaľ, neustále pozorujeme, že Rade chýba politická vôľa, pokiaľ ide o uskutočňovaniu európskych stratégií týkajúcich sa rovnosti šancí a rozdeľovania rozpočtu. Preto musí Parlament, ako jeden z rozpočtových orgánov, vyrovnávať tento deficit a zaisťovať dôslednosť vo vzťahu k rodovej politike Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). – (NL) Vážený pán predsedajúci, tiež by som sa rada poďakovala pani spravodajkyni za vynikajúcu a objektívnu správu. Mnohé z bodov boli už spomenuté. Ako členka Výboru pre práva žien a Výboru pre poľnohospodárstvo sa budem zaoberať najmä pozíciou žien v poľnohospodárstve.

Čo si ako prvé každý všimne, je prehliadanie mnohých žien pracujúcich v poľnohospodárskom sektore. 40 % miest v poľnohospodárstve je obsadených ženami, ale mnohé oficiálne štatistiky vrátane štatistík Eurostatu, pán komisár, sa pozerajú buď iba na ženy ako zamestnancov alebo ako zamestnávateľov. Neprihliadajú vôbec na vypomáhajúce manželky, hoci tieto ženy tvoria najväčšiu kategóriu pracovníkov v mnohých rodinných podnikoch v severovýchodnej Európe. Významne prispievajú k podnikaniu a tiež často napomáhajú pri rozvoji činností poľnohospodárskeho podniku a vidieka. Preto vyzývam Eurostat, aby túto veľkú skupinu žien zahrnul do oficiálnych štatistík. Vyzývam Komisiu, aby prihliadala na túto veľkú kategóriu pracujúcich žien pri vytváraní svojich politík.

Navyše, je to práve táto kategória pracujúcich partneriek, ktorá v niektorých členských štátoch naráža na každodenné praktické problémy, napríklad pri nadobúdaní dôchodkových práv, pri získavaní sociálneho zabezpečenia, keď ich poľnohospodársky podnik prestane fungovať, keď sa rozvedú, a tiež keď sú práceneschopné alebo sú na materskej dovolenke. Musím však s radosťou povedať, že v Holandsku sa už podnikajú kroky na nápravu tejto situácie. Chcela by som upozorniť Komisiu na projekt „Je verdiende loon“ („ Je to právom tvoje“), ktorý bol u nás spustený za pomoci ESF s cieľom poukázať na prekážky, ktorým tieto partnerky čelia. Dúfam, že Komisia zoberie jeho závery do úvahy pri zostavovaní budúcej politiky, aby sme vďaka týmto pracujúcim ženám aj naďalej mohli mať silné európske poľnohospodárstvo a životaschopný vidiek.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne, od roku 2000 na šiestich z ôsmich miliónov nových pracovných miest pôsobia ženy. Môžeme sa domnievať, že skutočne nastal čas rovnosti šancí alebo dokonca pozitívnej diskriminácie žien v rodových vzťahoch. A predsa to nemôžeme povedať, lebo pravá podoba týchto pracovných miest šiestich miliónov žien tomu odporuje.

Nemôžeme skutočne riešiť hrozbu starnutia a demografického poklesu, ktorým sa v súčasnej dobe zaoberá Európa a členské štáty, ak je väčšina pracovných miest pre ženy neistých, na čiastočný úväzok alebo nedostatočne platených. Aj naďalej je v Európe 15 % rozdiel v platovom ohodnotení v neprospech žien.

Členské štáty vo všeobecnosti, a Rumunsko nie je výnimkou, budú musieť investovať do vzdelávania zbaveného rodových stereotypov, prijímať zrozumiteľné politiky, ktoré zladia rodinný a profesionálny život žien a mužov.

Rada by som zablahoželala pani spravodajkyni k jej pozoruhodnej práci. Skutočne sa domnievam, že potrebujeme každoročné vyhodnotenia výsledkov činností zahrnutých v pláne uplatňovania rodovej rovnosti. Potrebujeme konečnú dohodu o takých záležitostiach, ako sú náklady na príspevky na materskú a rodičovskú dovolenku, uplatňovanie individuálneho prístupu k dôchodkovým právam a systému sociálneho zabezpečeniu a zdaňovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv povedať, že Komisia do veľkej miery zdieľa znepokojenie, ktoré vyjadrila väčšina rečníkov. Niektoré z nich – vlastne všetky – si vyžadujú opatrenia, ktoré už Komisia prijíma.

Ako iste viete, úlohou Komisie je monitorovať transpozíciu a použitie práva Spoločenstva v oblasti rodovej rovnosti. V podstate to znamená, že Komisia dáva podnety na konania o porušení a pokračuje v nich, keď sa ukáže, že členský štát riadne netransponoval nejakú smernicu alebo keď sa na ňu obráti občan so sťažnosťou na nevhodnú transpozíciu alebo uplatnenie smernice. Takže, čo sa týka konania o porušení smernice o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi, v apríli 2007 bolo zaslaných 18 listov. Komisia v súčasnosti skúma odpovede a v decembri sa očakáva rozhodnutie o odôvodnenom stanovisku.

Dovoľte mi, aby som sa v rýchlosti pozrel na pár podrobnejších a špecifických problémov. Pokiaľ ide o založenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vo Vilniuse, správna rada zasadala v októbri a teraz prebieha výberový proces na obsadenie miesta riaditeľa.

Prejdem na iniciatívy týkajúce sa rozdielu v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami. Viaceré poslankyne, ktoré vystúpili, zdôrazňovali rozdiely v odmeňovaní – a oprávnene. Naša reakcia na túto otázku je vysvetlená v oznámení. V roku 2008 vykoná Komisia analýzu súčasných právnych predpisov s cieľom zistiť ich primeranosť a navrhnúť nevyhnutné zmeny.

Pokiaľ ide o otázku žien vo vidieckych oblastiach, súkromné podnikateľky pracujúce v poľnohospodárstve už reflektuje smernica 86/613/EHS. Komisia začala skúmať tento právny predpis, aby zistila, či je účinný, a určila, čo treba zmeniť.

Napokon sa dostávam k viac ideologickej otázke týkajúcej sa flexiistoty, na ktorú však chcem reagovať,. Cieľom flexiistoty je zvýšiť flexibilitu na trhu práce – nie zvýšiť neistotu – a zároveň vytvárať lepšie možnosti výberu poskytovaním dodatočných prostriedkov na adaptáciu pracovníkov, napríklad prostredníctvom školení alebo krokov na zosúladenie súkromného a pracovného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Prijmite, prosím, moje ospravedlnenie, pán Michel. Toto je systém, ktorý sa v súčasnosti snažíme zmeniť ako súčasť reformy fungovania Parlamentu.

Je nevhodné, nielen z ohľaduplnosti k pánovi komisárovi, ale aj k všetkým poslancom, ktorí sledovali diskusiu, aby sa rozprava skončila podobnou zvadou tesne pred hlasovaním.

Ospravedlňujem sa, pán komisár.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Ospravedlňujem sa rečníkom, ktorých vystúpenie som musel skrátiť, lebo pridelený čas nie je celkom primeraný. V našich rozpravách by nemali byť žiadne jednominútové vystúpenia, pretože nie sú skutočným prínosom do diskusie. Tento problém je ale súčasťou rozpravy o reforme rokovaní Parlamentu, ktorej sa budeme v krátkosti venovať.

Hlasovanie sa bude konať o chvíľu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písomne (HU) Myslím si, že z hľadiska zabezpečenia rodovej rovnosti je životne dôležité disponovať podrobnými, systematickými a objektívnymi informáciami vrátane prístupu k harmonizovaným štatistickým údajom Spoločenstva, ktoré sú čo možno najširšie a najaktuálnejšie. Vzhľadom na to sa zároveň domnievam, že sú obzvlášť dôležité výročné správy, v ktorých Komisia prezentuje situáciu mužov a žien.

Spoločenstvo urobilo veľký kus práce pri rozširovaní právneho základu pre rodovú rovnosť, lenže druhou otázkou je, či to v praxi prinieslo nejaké výsledky. Do istej miery prináša odpoveď na túto otázku výročná správa. Domnievam sa, že by bolo potrebné zaviesť systematické sledovanie skutočného postupu pri napĺňaní strategických cieľov, ktoré sú stanovené pre roky 2006 – 2010 v Pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov, a to, aby sa skontrolovalo, či členské štáty v praxi implementujú legislatívu a preskúmala sa integrácia začlenenia rodového hľadiska do systému Spoločenstva, ako aj účinky rodovej otázky viacerých projektov.

Keďže budúcnosť Európskej únie bude do veľkej miery závisieť od toho, ako dokážeme získať viac žien pre trh práce, musíme venovať osobitnú, podrobnú a cielenú pozornosť skúmaniu účasti žien na pracovnom trhu a spôsobov ich mobilizovania, aby sme odstránili prekážky, ktoré ženám bránia nájsť si zamestnanie, postupovať vo svojej kariére alebo zosúladiť pracovný a rodinný život, ako aj skúmaniu situácie znevýhodnených žien (migranti, etnické skupiny, osamelí rodičia).

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), písomne. – (MT) Článok 141 Zmluvy o ES hovorí, že „Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.“

Je to veľmi dôležitá zásada a my musíme zabezpečiť jej vykonávanie v každej krajine.

Verím, že prišiel čas urobiť ďalší krok vpred.

Na Malte máme niekoľko situácií, pri ktorých sú ľudia, ženy aj muži, platení podľa rôznych sadzieb a systémov, napriek skutočnosti, že vykonávajú rovnakú prácu. Tieto rozdielne platby sa odôvodňujú na základe byrokratických kritérií, ako napríklad rokom, v ktorom boli tieto osoby zamestnané.

Ak sa takáto diskriminácia vyskytne medzi dvomi ženami alebo dvomi mužmi, nejde v striktnom výklade o porušenie Zmluvy o ES.

Podobné situácie existujú a sú zrejmé vo verejnom sektore ako aj inde.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby Komisia ako aj vlády členských štátov podnikli nové iniciatívy, aby zabezpečili aplikáciu jednej jednoduchej zásady: rovnaká pláca za rovnakú prácu, nech ste ktokoľvek.

 
  
  

predsedá: pán PÖTTERING
predseda

 

5. Privítanie
MPphoto
 
 

  Predseda. – Je pre mňa veľkým potešením privítať v mene Parlamentu delegáciu členov Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky, ktorí sú usadení na galérii pre významných návštevníkov.

(potlesk)

Členovia delegácie pricestovali do Štrasburgu, aby sa stretli so svojimi kolegami z Európskeho parlamentu pri príležitosti 25. výročia medziparlamentného stretnutia medzi členmi Európskeho a čínskeho parlamentu.

Delegáciu vedie pán Wang Jingfan, podpredseda Výboru zahraničných vzťahov Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky. Delegácia zahŕňa päť členov Stáleho výboru Národného ľudového kongresu vrátane Jeho excelencie, pána Čchengjuan Kuan, čínskeho veľvyslanca pri Európskej únii a niekoľko ďalších vysokopostavených predstaviteľov Oddelenia zahraničných vzťahov Národného ľudového kongresu.

Dnes poobede cestuje delegácia do Atén, kde bude pokračovať vo svojej návšteve Európy. Členom delegácie prajem príjemný zvyšok pobytu na území Európskej únie.

 

6. Potreba komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu

7. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu

8. Program: pozri zápisnicu

9. Hlasovanie
MPphoto
 
 

  Predseda . − Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Výsledky a ostatné podrobnosti o hlasovaní: pozri zápisnicu)

 

9.1. Elektronické knižnice (hlasovanie)
  

Správa: Descamps (A6-0296/2007)

 

9.2. Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (hlasovanie)
  

Správa: Zatloukal (A6-0326/2007)

 

9.3. Vykonanie rozhodnutia Rady, ktoré sa týka moratória na trest smrti (hlasovanie)
  

Návrh uznesenia: RC-B6-0357/2007

 

9.4. Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (hlasovanie)
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0362/2007

Pred hlasovaním o odseku 3 (h):

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, v tomto uznesení predovšetkým tvrdíme, že EUFOR sa má považovať za premosťovaciu silu medzi terajším mandátom, ktorý má nahradiť nasledujúca misia. Vláda Čadu však listom zo dňa 21. septembra neobjasnila, či k tomu dá súhlas. Preto vzniká tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 3 (h):

(DE) „pred začiatkom rozmiestnenia EUFOR-u je potrebný jasný záväzok vlády Čadu prijať hodnotenie medzinárodného spoločenstva týkajúce sa nevyhnutnosti nasledujúcej misie.“

(DE) Text ďalej pokračuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Vážený pán predseda, nezaujímali ste sa o náš názor na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pred jeho zaradením do hlasovania.

Mali ste sa spýtať, či niekto nie je proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE). – (FR) Vážený pán predseda, nazdávam sa, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nadbytočný vzhľadom na list, ktorý dostali Spojené národy od vlády Čadu dňa 11. septembra 2007, v ktorom vláda vyslovuje svoj súhlas. Mám tu kópiu listu a citujem: „vláda Čadu víta nové odporúčania generálneho tajomníka Spojených národov, ktoré sa nachádzajú v jeho správe zo dňa 10. augusta 2007, spolu s názorom na rozmiestnenie medzinárodnej prítomnosti vo východnom Čade, ktoré majú prispieť k [...]“ a tak ďalej.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto neslúži žiadnemu účelu. Dohoda je písomná a prístupná každému, kto si ju želá prečítať. Som dosť prekvapený, lebo kópiu tohto textu som zaslal pánovi Gahlerovi. Z tohto dôvodu navrhujem, aby sme hlasovali proti tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Samozrejme, mám tu ten text a jeho kľúčovým bodom je:

– „po šiestich mesiacoch zhodnotí vláda Čadu počiatočný výsledok tejto prítomnosti z hľadiska možného nástupníctva operácie Európskej únie inými kontingentmi v rámci plánu Spojených národov a so súhlasom Čadu“.

(DE) To znamená, že to môže Čad vetovať. Ak vláda nesúhlasí, nič sa neuskutoční. To je dôvod, prečo navrhujem doplniť, že Čad musí prijať hodnotenie medzinárodného spoločenstva a nemôže použiť právo veta.

(potlesk)

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý)

 

9.5. Situácia v Barme (hlasovanie)
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0363/2007

Pred hlasovaním o odseku 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Vážený pán predseda, kým ešte máme delegáciu Národného ľudového kongresu na galérii pre verejnosť, chcem tiež povedať, že dúfam, že si pán Wang Jingfan odnesie z tohto Parlamentu veľmi silný odkaz o našich očakávaniach, že Čína bude aktívnejšie presadzovať riešenie problémov v Barme.

(dlhotrvajúci potlesk)

Vážený pán predseda, rozprávali sme o tomto včera a viem, že si naše názory odnesie so sebou.

Aby sme ušetrili čas, smiem navrhnúť dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy? V súčasnosti sa nám situácia v Barme veľmi rýchlo mení. Po prvé, navrhujem, aby sme v odseku 1 pridali na koniec ďalšiu vetu: ‘a úplne odsudzuje brutálnu odpoveď barmských predstaviteľov.

 
  
  

(Ústny doplňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

Pred hlasovaním o odseku 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Vážený pán predseda, odsek 3 by teraz znel: „Vyjadruje svoje zdesenie nad zabitím mierumilovných protestujúcich, nalieha, aby sa bezpečnostné sily vrátili do kasární a vyzýva k uznaniu oprávnenosti uskutočňovaných požiadaviek na medzinárodnú lekársku pomoc pre zranených a na prepustenie zatknutých demonštrantov a ostatných politických väzňov.“

(dlhotrvajúci potlesk)

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

Pred hlasovaním o odseku 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Vážený pán predseda, súhlasím s pánom Van Ordenom a ďalšími – berúc do úvahy aj prítomnosť pána Wang Jingfan a delegácie – že tento Parlament by mal vyslať empatický signál. V súvislosti s odsekom 5 by sme však mali požadovať, aby bol text pozmenený nasledovne, pretože po tom, čo sa v minulosti stalo v Bezpečnostnej rade, si viac nemôžeme byť istí, či sme navrhli text dostatočne opatrne. Len kvôli tomu, že chceme byť veľmi presní, žiadame, aby bol odsek 5 preformulovaný nasledovne:

(DE) „Žiada Čínu, aby plne podporila jasné stanovisko Bezpečnostnej rady Spojených národov, ktoré odsudzuje použitie brutálnej sily.“

(DE) Uvidíme, či sa právo veta už použilo, no žiadame Parlament, aby súhlasil, že potrebujeme jasné odsúdenie Bezpečnostnou radou a Čína by ho mala podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, naša skupina taktiež chcela predložiť na rokovanie ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale myslím si, že môžeme súhlasiť s týmto spoločným prístupom. Podľa mojich informácií už Čína hlasovala proti a nielen Čína, ale aj ďalší stály člen Bezpečnostnej rady, Rusko. Preto by som súhlasil s prerokovaním pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Martina Schulza, aby sa Čína a Rusko dostali do úzkych.

 
  
  

(Ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté)

(potlesk)

 

9.6. Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb (hlasovanie)
  

– Správa: Lethinen (A6-0294/2007)

 

9.7. Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (hlasovanie)
  

Správa: Buitenweg (A6-0278/2007)

 

9.8. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (hlasovanie)
  

– Správa: Kauppi (A6-0290/2007)

Pred hlasovaním o odseku 47:

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE).(SV) Keďže teraz budeme mať Inštitút pre rodovú rovnosť, navrhujem, aby sme do odseku 47 pridali nasledovné: „pomocou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť’. Odsek bude potom znieť: ‘[Európsky parlament], pomocou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, žiada Komisiu, aby zahrnula fakty a štatistiky z pristupujúcich a kandidátskych krajín…“.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

 

10. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu

13. Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu

14. Vysvetlenie hlasovania
  

Správa: Descamps (A6-0296/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ďakujem za slovo a ďakujem pani Descamps za správu, ktorá posúva ďalej proces digitalizácie knižníc v Európskej únii.

Svojím hlasovaním som podporil predbežný dokument, pretože proces digitalizácie knižného fondu, filmových záznamov a tiež audio a video záznamov, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch, je pomalý a roztrieštený. Považujem za nutné sústrediť pozornosť na koordináciu týchto národných iniciatív, a predovšetkým na uchovávanie digitálneho materiálu. Na celoeurópskej úrovni je potrebné venovať významnú pozornosť uchovávaniu digitálnych kópií. Vytvorenie digitálnej kópie knihy alebo filmu nemusí byť zárukou ich dlhodobého zachovania.

Všetok digitálny materiál, či už je to digitalizované dielo, ale aj pôvodný digitálny materiál, je potrebné udržiavať tak, aby bol neustále dostupný. Totiž s digitálnym uchovávaním máme malé skúsenosti. Samotná digitalizácia bez dôslednej stratégie uchovávania kópie môže viesť k znehodnoteniu vynaložených investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za veľmi rozumnú správu mojej ctenej kolegyne Marie-Hélène Descamps o vytvorení Európskej digitálnej knižnice, ktorá by všetkým a vo všetkých európskych jazykoch sprístupnila naše kultúrne a vedecké dedičstvo.

Keď toto píšem, prajem si, aby som mohol vzdať poctu bývalému francúzskemu prezidentovi Jacquesovi Chiracovi, ktorý sa – spolu s piatimi ďalšími predstaviteľmi štátov Európskej únie – ujal v apríli 2005 iniciatívy na tomto projekte. Som rád, že Európsky parlament silne signalizuje Komisii, že tento projekt by sa mal stať prioritou. Som tiež rád, že sa vynárajú možné riešenia operačných problémov: koordinácia všetkých existujúcich európskych digitálnych knižníc, prístup pre verejnosť a spolupráca s viacerými hlavnými aktérmi v tomto sektore, napríklad najmä so spisovateľmi, vydavateľmi a kníhkupectvami.

Toto je nástroj, ktorý si zaslúži našu podporu, lebo pomôže bojovať proti ignorancii a tak propagovať demokraciu, mier a prosperitu. Dobrá práca, Marie-Hélène Descamps!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa týka odporúčaní Európskej komisie z 24. augusta 2006 vyzývajúcich členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie na dosiahnutie synergie na európskej úrovni v oblasti digitalizácie a navrhujúcich zriadenie európskej digitálnej knižnice formou spoločného viacjazyčného prístupového portálu k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Dňa 13. novembra 2006 Rada tieto odporúčania jednohlasne prijala.

Európsky parlament schválil tieto odporúčania, predložil však niekoľko návrhov zameraných na objasnenie, berúc do úvahy rozsah problémov, ktoré sa môžu objaviť, napríklad počas práce na koncepčnej a technickej organizácii všetkých kategórií kultúrneho materiálu, vzhľadom na rôzne štádiá, ktoré sa musia brať do úvahy a potenciál textových materiálov, na ktoré sa nevzťahuje autorské právo.

Aj keď v nás môžu pretrvávať pochybnosti o rôznych návrhoch zahrnutých v tomto uznesení Európskeho parlamentu, hlasovali sme v prospech tejto koncepcie, poukazujúc pritom na potrebu chrániť autorské práva, brániť jazykovú a kultúrnu rôznorodosť, dosiahnuť solidaritu a ekonomickú a sociálnu súdržnosť, a to preto, aby sme zabezpečili, že sa táto zaujímavá myšlienka nestane len ďalším zdrojom diskriminácie a sociálneho vylúčenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. − (SV) Knižnica prác, ktoré nie sú chránené autorským právom, je vynikajúca myšlienka, príliš dobrá na to, aby sa do toho miešala EÚ a zbabrala to. Preto sa zdržiavam hlasovania. Dobrá myšlienka (+), EÚ ju oddiali svojou byrokraciou (-) = zdržiavam sa.

 
  
  

Správa: Zatloukal (A6-0326/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne(FR) Hlasoval som za túto vynikajúcu správu vychádzajúcu z vlastnej iniciatívy môjho českého kolegu Tomáša Zatloukala o efektívnosti a rovnosti v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá bola vypracovaná ako odpoveď na oznámenie Európskej komisie.

Celoživotné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutnosťou, ako je cieľ založenia európskej sústavy kvalifikácií pre celoživotné vzdelávanie, ktorá má uľahčiť uznávanie študijných výsledkov a umožniť viditeľné, transparentné prestupovanie medzi rôznymi študijnými odbormi. Som taktiež za zavedenie kultúry hodnotenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom spoľahlivých meradiel.

Investícia do celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy je ústredným bodom pre sociálnu súdržnosť a poskytne ľuďom tie zručnosti, ktoré potrebujú, aby sa mohli efektívnejšie prispôsobiť rozličným zmenám vo svojom živote. Podporujem všetky návrhy uvedené v správe vo vzťahu k rôznym úrovniam vzdelávania: predškolské, základné, stredoškolské, univerzitné a odborné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, aj keď sme si v nej všimli niekoľko pozitívnych prvkov, pretože nesúhlasíme s celkovou líniou jej argumentov a s niektorými jej postojmi, či už sa týkali cieľov ďalšieho vzdelávania alebo poplatkov, ktoré obchádzajú skutočnosť, že problémy znevýhodnených skupín nemožno riešiť len tým, že sa im ponúknu finančné podnety, ako napríklad tie ohlásené pre Portugalsko. Toto nie je spôsob, ako možno znížiť nerovnosť v prístupe k univerzitnému vzdelaniu.

Aj keď zohľadníme argumenty spravodajcu, že vzdelanie ovplyvňuje ekonomický rast „zvyšovaním ľudského kapitálu a schopnosti inovácie“ a názor, že zvyšovaním efektívnosti vzdelávania a odbornej prípravy môžu jednotlivci a spoločnosť ako celok získať návratnosť svojich investícií až o 8 %ročne, môžeme vidieť, ktoré krajiny tým stratia, ak rozhodujúcim spôsobom neinvestujú do ďalšieho vzdelávania, ktoré by bolo prístupné všetkým vrstvám obyvateľstva.

Podľa nedávnych štúdií 75 miliónov občanov EÚ – inými slovami 32 % pracovnej sily – nedostalo primerané vzdelanie. V roku 2010 bude len 15 % nových pracovných miest otvorených pre túto skupinu ľudí, ktorí pochádzajú najmä z najmenej zvýhodnených vrstiev spoločnosti. Preto je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Väčšine v tomto Parlamente treba pravidelne pripomínať, že systém vzdelávania je v Európskej únii národnou záležitosťou.

Táto správa Výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu prejednáva množstvo záležitostí, ktorými by sa mali zaoberať inštitúcie EÚ, ktoré však s nimi nemajú vôbec nič do činenia. Napríklad, v odseku 12 návrhu správy sa uvádza, aby Európsky parlament prijal stanovisko, „že je potrebný väčší výskum v oblasti predškolského vzdelávania na úrovni EÚ, najmä v oblasti skorých a cielených činností s cieľom určiť praktické kroky, ktoré povedú k očakávaným účinkom“.

Navrhovaný text odseku 48 znie: „[Európsky parlament] sa domnieva, že na to, aby sa lepšie zamerala činnosť EÚ, by bolo potrebné vyvinúť proces založený na správach pravidelne predkladaných členskými štátmi, ako aj na nezávislej kontrole, s cieľom vyhodnotiť výkon systémov vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ, venujúc osobitnú pozornosť získavaniu základných zručností žiakmi a dosiahnutiu cieľov rovnosti“.

Toto všetko je pokus zasahovať do oblastí právomocí, ktoré sú výsadnými právami členských štátov. Zásada subsidiarity sa ako obyčajne dáva stranou a v tejto dôležitej oblasti sa podkopáva konkurencia inštitúcií. Preto hlasujeme proti tejto správe

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Vážený pán predseda, hlasujem za túto správu pána Zatloukala o efektívnosti a rovnosti európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Politiky odborného vzdelávania a odbornej prípravy majú významný pozitívny dopad na ekonomické a sociálne výsledky, na vyvážený rast a sociálnu súdržnosť. Nízka efektivita a nerovný prístup ústia do vysokých skrytých nákladov – obmedzené daňové príjmy, zvýšené požiadavky na zdravotnú starostlivosť a podporu z verejných fondov, ako aj náklady spojené s vyššou úrovňou protispoločenského správania.

V záveroch lisabonskej Európskej rady z marca 2000 sa dôraz kládol na vzdelávanie ako kľúč k rastu európskej ekonomiky a spoločnosti.

Táto správa predstavuje citlivé myšlienky týkajúce sa metód opätovného zavedenia efektívneho vyučovania na základných a stredných školách ako aj na univerzitách.

Čo je tiež dôležité, je výzva obsiahnutá v tejto správe, v ktorej sa vlády členských štátov vyzývajú, aby uskutočnili dlhodobé plánovanie priorít vzdelávania na národnej aj miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. − (SV) Správa obsahuje veľa dobrých myšlienok, ako znížiť sociálne vylúčenie atď., ale potom sa všetko pokazí tým, že sa v nej hovorí o tom, ako môžu univerzitné poplatky slúžiť ako finančný podnet! Najhoršie zo všetkého je to, že sa príliš zaoberá „efektívnosťou“, „súťaživosťou“ a „vysokými štandardmi výkonu“. Čo sa stalo s kreativitou, schopnosťou kritického skúmania a nezávislého myslenia? EÚ chce výrobné jednotky konformistov, orientovaných na spotrebu a výrobu. Našťastie EÚ nemá moc nad vzdelávaním a tak by to malo aj zostať. Budem hlasovať proti tejto správe.

 
  
  

Návrh uznesenia: RC-B6-0357/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Vážený pán predseda, napriek skutočnosti, že 129 krajín zrušilo trest smrti, miera, do akej sa tento trest používa po celom svete, je stále veľmi znepokojujúca. Len v roku 2006 bolo popravených 1 591 osôb; najmenej 3 861 osôb je v súčasnosti odsúdených na trest smrti. Európska únia je svetovým lídrom v boji proti trestu smrti. Zrušenie trestu smrti je kľúčovou otázkou v oblasti ľudských práv vo vzťahoch EÚ s nečlenskými štátmi EÚ na medzinárodných fórach, akým je OSN. Tento politický záväzok ide ruka v ruke s významnou finančnou podporou projektov realizovaných v rámci Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva. Navyše, zrušenie trestu smrti sa prijíma ako podmienka pre členstvo v Európskej únii a v Rade Európy.

Je preto o to viac poľutovaniahodné, že Európa nebude vďaka opozícii z poľskej vlády dňa 10. októbra oslavovať Svetový deň proti trestu smrti. Chcela by som vyjadriť ľútosť, že tento postoj, ktorý poľská vláda prijala ako súčasť predvolebnej stratégie, poškodí imidž Poľska z hľadiska propagácie jeho základných hodnôt na medzinárodnom poli a v celej Európskej únii. Rozhodnutie Rady týkajúce sa memoranda o treste smrti a myšlienka spoločného uznesenia, ktoré Únia predloží na najbližšom rokovaní Valného zhromaždenia OSN, si zaslúžia úplnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, rád by som povedal, že som hlasoval proti uzneseniu o treste smrti. Chcel by som zdôrazniť, že v mojej krajine, v Poľsku, bol trest smrti zrušený pred 19 rokmi.

Lenže jedna vec je byť proti trestu smrti a celkom iná podporovať fundamentalistických abolicionistov, ktorí sú proti akémukoľvek trestu pre ľudí za spáchané trestné činy a to na základe hlbokého presvedčenia, že človek nie je zodpovedný za svoje činy. Som presvedčený, že ľudia sú zodpovední za svoje činy, mali by sa za ne zodpovedať a mali by byť za ne potrestaní, pretože konajú zo slobodnej vôle.

Presvedčenie fundamentalistických abolicionistov, že ľudia nemajú slobodnú vôľu a neovládajú ju a nemôžu byť preto potrestaní, je vlastne založené na pohŕdaní ľudstvom a falošnom odkaze z Francúzskej revolúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Trest smrti porušuje najzákladnejšie z ľudských práv – právo na život.

Neexistujú žiadne štúdie, ktoré môžu dokázať, že trest smrti má odstrašujúci účinok. Trest smrti je neľudský, barbarský a absolútne neospravedlniteľný a nemožno ho považovať za nijaký iný čin ako pomstu. Preto je dôvod naliehania Európskej únie na zrieknutie sa trestu smrti ako podmienky pre členstvo v EÚ samozrejmý.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Podľa článku 24 ods. 2 Ústavy Portugalskej republiky sa trest smrti nesmie použiť za žiadnych okolností.

Ako sme už často povedali, súhlasíme s postupom predniesť na 62. rokovaní Valného zhromaždenia OSN návrh uznesenia, ktoré bude smerovať k prijatiu všeobecného moratória o treste smrti – moratória, ktoré má v súčasnosti evidentne podporu 95 krajín – ktoré by bolo krokom k zrušeniu trestu smrti.

Milióny mužov a žien po celom svete túžia po zrušení trestu smrti a narastajúci počet krajín zaviedol moratórium proti jeho použitiu alebo ho úplne zrušil vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku. Ako sme už poukázali, tento krok by bol pokrokom pre civilizáciu, ktorý treba rozšíriť do ďalších krajín. Naša iniciatíva môže v tomto ohľade pomôcť.

Týmto pridávame náš hlas k tým, ktorí sa ustavične snažia a usilujú spraviť koniec s kultúrou násilia, zľahčovania smrti, agresie a vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Celosvetové zrušenie trestu smrti by bolo jasným znamením pokroku ľudstva. Iné hrôzy sa očividne páchajú, obzvlášť krajinami, ktoré zabíjajú dokonca bez zistenia viny, no prijatie trestu smrti odráža filozofické chápanie, ktoré by sa malo z našich spoločností vymazať. Preto návrh na moratórium o ukončenia trestu smrti si zaslúži našu podporu a záväzok členských štátov EÚ. V tomto smere by mal mať Svetový deň proti trestu smrti účinok „zahanbenia“ tých štátov, ktoré sa k nemu uchyľujú a bol by preto prínosom.

Čo sa týka myšlienky Európskeho dňa proti trestu smrti, zdá sa mi, že ide o pokus zaviesť európsku oslavu niečoho, čo v Európe už neexistuje, kým, ako vieme, tento pokus vyvoláva ďalšie otázky, pri ktorých nie sme jednomyseľní. Z tohto dôvodu pochybujem o účinkoch tejto iniciatívy.

Nechcel by som, aby sa táto kultúra posvätnosti života rozšírila do ďalších oblastí a na iné záležitostí, pri ktorých sa mi zdá, že ochrana života je známkou civilizácie.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0362/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písomne. – (FR) Vítam záväzok Európskeho parlamentu týkajúci sa rozmiestnenia európskych síl v Čade a Stredoafrickej republike, aby sa ukončilo tamojšie násilie voči civilnému obyvateľstvu a vytvorili podmienky pre dobrovoľný návrat stoviek tisíc utečencov a postihnutých osôb. Dárfurský konflikt sa už šíri za hranice štátu, lenže rozmiestnením zmiešaných síl OSN a Africkej únie by mohlo v najbližších dňoch znemožniť zastavenie nákazlivého rozšírenia násilia do susedných krajín.

Toto je dôvod, prečo sú európske sily rozhodujúce pre celkový plán obnovenia bezpečnosti a podpory zmieru v tomto regióne. Tieto ciele sa však dosiahnu len vtedy, keď sa všetci účastníci konfliktu „zahrajú“ na nastoľovanie mieru. Treba však dodržať najmenej dve podmienky, na ktorých sa som snažila trvať pri príprave tohto uznesenia. Po prvé, tieto sily by mali byť absolútne neutrálne a nestranné. Po druhé, ich vnútorné zloženie by malo byť vyrovnané. Francúzsko nesmie hrať úlohu bábkara – postoj Nicolasa Sazkozyho v tomto smere nás neupokojuje.

Spolu s ďalšími francúzskymi socialistami, ktorí sú členmi tohto Parlamentu, sme najmä ostražití, aby sme zabezpečili, že záujmy Afriky a Európy budú prioritou v oblastiach, za ktoré nesie Francúzsko zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Junilistan sa domnieva, že mandát z OSN je to, čo potrebuje krajina alebo medzivládna organizácia, aby mohla vyslať mierové sily do oblastí konfliktov. V zásade nemáme námietky voči tomu, aby sa členské štáty spojili a vyslali vojská pod mandátom nastoľovania mieru za predpokladu, že sa operácia vedie pod vlajkou OSN a nie EÚ.

Je však žalostné, ak sa prevládajúca situácia v Čade a Stredoafrickej republike používa ako zámienka pre ambície EÚ vytvoriť vojenskú silu na úrovni Únie. Zahraničná a bezpečnostná politika je a musí zostať národnou záležitosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Niet pochybností o tom, že táto operácia, ktorá má jasné vojenské zameranie a ktorá je vedená pod záštitou OSN, je zameraná na konsolidáciu intervencie, vojensko-strategickej predstavy SZBP/EBOP Európskej únie.

Pre niektorých bude táto vojenská operácia skutočným testom tzv. „dôveryhodnosti“ a operačnej efektívnosti Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, inými slovami jeho militarizácie pod velením a v súlade so záujmami jeho hlavných mocností.

Väčšina Európskeho parlamentu schvaľuje „mandát“ pre túto vojenskú operáciu zo strany EÚ, ktorý zahŕňa „použitie sily“ – v zmysle významu Kapitoly VII Charty OSN – v regióne Afriky. Tento akt intervencie zahŕňa vojenskú „prítomnosť“ spolu s neokoloniálnymi cieľmi, skutočný akt vojny v zložitom regióne, kde sú v stávke silné záujmy prepojené s kontrolou obrovských zásob energie.

Skutočné dôvody, ktoré stoja za týmto veľkým „záujmom“ zo strany hlavných mocností EÚ, obzvlášť Francúzska, sú priamo úmerné výsledkom prieskumných činností, ktoré naznačujú existenciu obrovských zdrojov ropy a ďalších prírodných zdrojov.

Kongo, Čad a Stredoafrická republika. Kto bude ďalší?

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Delegácia britských konzervatívcov podporuje koordinovanú stratégiu pod záštitou OSN na vyriešenie problémov v Dárfúre a v susedných regiónoch východného Čadu a Stredoafrickej republiky vrátane humanitárnej pomoci a ochrany osôb vysídlených v rámci vlastnej krajiny a utečencov. Spravidla to však odporuje základnej koncepcii operácie EBOP a nepotrebnej, zbytočnej rozvratníckej snahe EÚ zapojiť sa do vojenských záležitostí. Preto sme hlasovali proti uzneseniu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: RC-B6-0363/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Rezolúciu o Barme som podporila, ale mám vážne výhrady ku kompromisnému zneniu. Treba oceniť postoj Indie, ktorá podporuje reformy v Barme, a treba urobiť zásadné kroky proti Číne, ktorá blokuje mandát OSN na začatie rokovania s vojenskou juntou. Čína stojí na čele krajín, ktoré podporujú diktátorské režimy.

Únia uvalila sankcie už dávno, takže Barma je teraz ekonomicky závislá od Číny. A preto žiadam, aby Únia uplatnila hrozbu sankcií voči Číne, pokiaľ neodsúdi juntu. Ak ochranu ľudských práv a demokracie vo svete myslíme vážne, nesmieme váhať. Čína veľmi stojí o dobré obchodné vzťahy s Európou a my sa zase usilujeme o rešpektovanie našich hodnôt. Ochrana demokracie sa možno dostane do stretu s ekonomickými záujmami európskych investorov v Číne, ale len na istý čas. Veď aj kvôli čestnému obchodovaniu je nutné stáť si pevne za svojím a neustupovať.

Odsudzujem odsúvanie, s  akým sa ľavicoví poslanci postavili k tejto téme už na pondelkovom rokovaní, keď sa pokúsili zablokovať hlasovanie o spoločnej rezolúcii ešte v tomto týždni. Ako by ľutovali, že podpora západnej Európy umožnila pád komunistických režimov v roku 1968 vo východnej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, presvedčivo sme hlasovali za toto uznesenie, ale Európa musí robiť viac. Napísal som Vám list, pán predseda, v ktorom Vás žiadam pozvať do Európy delegáciu budhistických mníchov, sprevádzanú aj najvyšším duchovným vodcom, dalajlámom, v súvislosti s ktorým bruselské úrady a belgická vláda hanebne súhlasili s čínskym diktátom.

Keď hovoríme o predstaviteľoch Bruselu, som prekvapený, vážený pán predseda, že ste ešte jednoznačne neodsúdili nesprávne a úmyselné konanie bruselských úradov, pokiaľ ide o niektorých poslancov Európskeho parlamentu. Boj za slobodu nie je len bojom budhistických mníchov, je bojom tých, ktorí protestujú demokraticky, napríklad proti islamizácii Európy. Ticho Európskeho parlamentu je potupné, keď poslanci EP, napríklad pán Vanhecke, pán Borghezio a iní demonštrovali za slobodu Európy! Hanba!

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Pán Borghezio, výnimočne Vám odpovedám teraz. Podnikli sme isté kroky a chcem zopakovať, že za žiadnych okolností nikomu na svete nedovolíme, aby zakázal ktorýmkoľvek dôležitým osobám alebo osobnostiam vstúpiť do Európskeho parlamentu, ak tak budú chcieť urobiť. Predseda Európskeho parlamentu sa naozaj vyjadril jasne voči tým, ktorých sa to týka. Dalajláma je v  Európskom parlamente vždy vítaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Pán predseda, vo svojom dnešnom hlasovaní Európsky parlament požaduje neobmedzenú slobodu pobytu a vstupu pre osobitného vyslanca OSN pre odvíjajúcu sa krízu v Barme, čím by sa zrušilo rozhodnutie krajiny zamietnuť tomuto vyslancovi víza. Nemôže existovať morálna rovnosť medzi zamietnutím víz barmským veliteľom a zamietnutím víz legitímnemu predstaviteľovi medzinárodného spoločenstva. Vítam včerajšiu výzvu Francúzska zmraziť aktíva v Barme. Zmraziť však neznamená znížiť mieru investícií a cielené sankcie, ktoré tento Parlament žiada, sa neuskutočnia, pokiaľ sa aktíva neodstránia, a to aj vrátane francúzskych spoločností Total a Elf. Napokon, nežiadame iba ochranu pre demonštrantov, ale vyjadrujeme im aj našu solidaritu. Ak je toto šafránová revolúcia, dúfame, že bude pokojná, a v mene ľudských práv a demokracie dúfame, že bude úspešná.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, nezúčastnil som sa hlasovania o Mjanmarsku, pretože si myslím, že aj napriek naším dobrým úmyslom, predstaviteľom v tej krajine je jedno, ako hlasujeme.

Musím však upozorniť na to, že demonštrácie v Mjanmarsku sa počas niekoľkých dní mohli uskutočniť bez väčších problémov, zatiaľ čo v našom hlavnom meste Bruseli bola pokojná demonštrácia brutálne potlačená ešte skôr, ako začala. Pozrime sa bližšie na porušovanie našich práv, našich slobôd u nás v Európe predtým, než sa začneme starať do iných ľudí!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Nedávne udalosti v Barme sú absolútnym dôkazom, ak bol taký dôkaz potrebný, že demokracia (so všetkým, čo zahŕňa, najmä svoj základný predpoklad, a to slobodu) je to, po čom národy túžia. Názor, že demokracia je nezlúčiteľná s určitými národmi alebo geografickými regiónmi je obrovská lož, ktorú by aj tá najsamoľúbejšia skutočná politika sotva mohla tolerovať.

Takto povedané je jasné, že naše výroky samotné zmôžu málo na urýchlenie víťazstva pokusu o demokratickú revolúciu. Ignorovať skutočnosť, že Čína aj Rusko, pri tejto, ako aj pri inej príležitosti, pokračujú v zahraničnej politike, ktorá je úplne nezlúčiteľná s hodnotami, ktoré my, Európania, a naši spojenci podporujeme, je veľkou chybou.

Šírenie demokracie v zhode s našimi spojencami je nevyhnutné pre mierumilovný svet a podporu demokratických hnutí a je našou povinnosťou voči hodnotám, ktorým veríme.

Nakoniec, som presvedčený, že pri tejto, ako aj pri iných príležitostiach, je dôležité chápať skutočnú geopolitickú realitu regiónu, zo strachu, aby sa neživilo zvrátené zriadenie sveta.

 
  
  

– Správa: Lehtinen (A6-0294/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy môjho fínskeho kolegu, pána Lasse Lehtinena, o povinnostiach poskytovateľov cezhraničných služieb.

Je skutočne načase podporiť zavedenie opatrení prispievajúcich k dokončeniu vnútorného trhu služieb prostredníctvom jednotného systému povinností pre poskytovateľov služieb, aby sa ďalej uľahčil rozvoj hladkého fungovania vnútorného trhu. Je nevyhnutné, aby nielen spotrebitelia, ale aj spoločnosti, a najmä malé a stredné podniky, ktoré nakupujú alebo predávajú cezhraničné služby, mohli mať úžitok z vyššej právnej istoty, jednoduchosti a zníženia nákladov.

Podporujem myšlienku navrhnutú v správe, že pokiaľ ide o povinnosti poskytovateľov služieb, nemali by existovať žiadne rozdiely medzi poskytovateľmi verejných a súkromných služieb, ktorí by obaja mali rovnako podliehať rozsahu pôsobnosti smerníc o ochrane spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, pretože sa použitím argumentov ako „ochrana spotrebiteľa“ a „právna neistota“ vlastne snaží podporiť už aj tak značnú dereguláciu služieb, predovšetkým verejných služieb, ako to objasňuje konečná verzia uznesenia.

Ak by bola cieľom táto veľmi potrebná ochrana spotrebiteľa, bola by sa uskutočnila omnoho rozsiahlejšia diskusia o príčinách takej nízkej miery ochrany spotrebiteľa a význame „právnej neistoty“, najmä deregulácii trhov, privatizácii služieb, zamestnaneckej neistoty a životných podmienok pracovníkov a spotrebiteľov. Tieto opatrenia, schválené v mene „jednotného trhu“ a „pravidiel hospodárskej súťaže“, sú tými, ktoré oslabili práva a sťažili prístup k najzákladnejším službám.

A teda usúdiť, že je potrebné presadzovať a upevňovať tieto politiky v mene ochrany spotrebiteľa, je nielen nespravodlivé, ale aj nesprávne, obzvlášť keď už Komisia vyhlásila svoj zámer na dôkladné preformulovanie a harmonizáciu rozličných platných opatrení týkajúcich sa práv spotrebiteľa.

Efektívna ochrana spotrebiteľa znamená skončiť s týmito politikami a podporovať rozvoj vysokokvalitných verejných služieb a dôstojnej práce a pracovnej sily.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Lehtinena o poskytovateľoch cezhraničných služieb a podporujem postupy, ktoré zvýšia spotrebiteľskú dôveru v tejto oblasti. Sektor služieb tvorí takmer 70 % HDP EÚ a neustále sa rozvíja. Spotrebiteľská dôvera v transakcie v oblasti cezhraničných služieb však ostáva nízka, a preto sa vnútorný trh plne nevyužíva. Moja politická skupina sa domnieva, že spotrebiteľská dôvera bude najvyššia vtedy, keď budú povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb jasne stanovené v celej EÚ tak, aby boli spotrebitelia adekvátne chránení.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. − (SV) Smernica o službách je nejasná a ťažkopádna, právomoc jej implementácie ostáva v rukách Súdneho dvora, ktorý nemôže byť zamietnutý. Máme teraz správu, v ktorej sa jasne hovorí: žiadna nová legislatíva v sektore služieb. Je to dobré a predíde sa tak ďalším škodám. Okrem toho sa navrhuje povoliť spotrebiteľom spoločné cezhraničné postupy a určitú reguláciu zodpovednosti firiem. To ma vedie k tomu, aby som hlasoval za, aj napriek výzve po nových „iniciatívach“, t.j. zákonoch na úrovni EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Koniec koncov, môžem hlasovať proti nim, keď vystúpia pred nás...

 
  
  

– Správa: Buitenweg (A6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Je neprípustné, aby ktokoľvek v Únii bol diskriminovaný na základe svojho pôvodu či náboženstva.

Nálady v niektorých štátoch Únie poukazujú, že diskriminácia je stále častým javom. Známy je príklad z minulosti diskriminácie a postupnej asimilácie slovensky hovoriaceho obyvateľstva v Maďarsku, establishmentami najrôznejších politických farieb – fašistických, komunistických, socialistických i pravicových, kedy z počtu 500 tisíc slovensky hovoriacich občanov z rokov 20-tych minulého storočia zostalo už len 37 tisíc.

Na druhej strane, občania, ktorí emigrujú do štátov Európskej únie, by nemali vytvárať nové etnické sídliská, avšak mali by sa úplne integrovať a osvojiť si princípy slobody a demokracie hosťovskej krajiny. Ktorýsi z britských kolegov mi nedávno spomínal situáciu, keď v Británii časť občanov verejne proklamovala heslo na pokojnom zhromaždení nápismi na tričkách, citujem „nie Británia, ale moslimovia“, koniec citácie.

Transpozícia európskej smernice do legislatívy členských štátov musí zodpovedať najvyšším možným štandardom a je správne, že členské krajiny majú v povinnostiach informovať o existencii antidiskriminačných predpisov, avšak napriek tomu časť občanov o nich nevie a má v tejto oblasti nízke právne vedomie.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Vážený pán predseda, Európsky parlament nastupuje správou pani poslankyne Buitenwegovej na veľmi nebezpečnú cestu a ja som hlasoval proti, spolu s mojou politickou skupinou. Pretože kombinácia práva tzv. rovnoprávnych orgánov súdiť ľudí a zmenou dôkazného bremena v súdnom spore a iných zakázaných dôvodov na diskrimináciu bude, podľa nášho názoru, nepochybne viesť k prenasledovaniu tých ľudí, ktorí majú rozdielny a kritický názor. Pretože toto je to, o čom to všetko je. Európa chce novú inkvizíciu proti komukoľvek, kto odmieta dogmy a multikultúrnu spoločnosť. Toto nemá nič spoločné so zbavením sa diskriminácie proti menšinovým skupinám, je to všetko o legalizovaní dôkladne vytvorenej politickej korektnosti.

Ak chceme zaútočiť na skutočnú diskrimináciu, mali by sme sa venovať situácii žien v európskej moslimskej spoločnosti alebo vyvinúť tlak na kandidátsku krajinu Turecko proti spôsobu ako očividne diskriminuje náboženské menšiny, ale, samozrejme, toto nevyhovuje Európskemu parlamentu a jeho agende.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie, pretože verím v rovnaké zaobchádzanie s osobami nezávisle od rasového alebo etnického pôvodu. A verím v rovnosť v tomto Parlamente a taktiež verím, že je to právo ľudí zapísať aj tie dodatky, ktoré toto nepodporujú. Ale som predsa len udivený nad prívalom dodatkov, za ktoré niektoré niektorí členovia parlamentu hlasovali a ktoré sú v protiklade s princípom rovnakého zaobchádzania s menšinami, a rovnako som prekvapený že niektorí ľudia sa zdržali hlasovania.

Pretože si myslím, že základný princíp Európskej únie je ten, ktorým rešpektujeme menšiny, rešpektujeme ľudí z každého rozdielneho prostredia, a myslím si, že je naším stimulom, aby sme ich vo všetkom podporovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci plne podporujú zásadu rovnakého zaobchádzania nezávisle od rasového alebo etnického pôvodu. Avšak konzervatívci sa zdržali hlasovania o tejto správe, keďže sa v správe žiada posun dôkazného bremena zo žalobcu na žalovaného. Základnou súčasťou práva Spojeného kráľovstva je to, že sa aplikuje princíp prezumpcie neviny. My tiež vnímame, že EÚ by sa nijakým spôsobom nemala miešať do súdnych procesov suverénnych členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld and Christofer Fjellner (PPE-DE), písomne. − (SV) Hlasovali sme správu z vlastnej iniciatívy pani Buitenwegovej (A6-0278/2007) o uplatňovaní smernice, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.

Považujeme za dôležité bojovať so všetkými formami diskriminácie v spoločnosti, a preto vítame správu Komisie o implementácii predmetnej smernice. Správa je hodnotnou pomôckou k definovaniu toho, aké zlepšenia môžu byť urobené v boji proti diskriminácii.

Obhajujeme rovnosť, a preto nesúhlasíme s požiadavkou pozitívnej činnosti požadovanej predkladateľom. Striktne namietame voči zaznamenávaniu a zbieraniu údajov s cieľom kategorizovať ľudí podľa rasy alebo etnického pôvodu. Ako ochrancovia základných princípov spoločnosti, ktorá sa riadi zákonmi, máme tiež pochybnosti o požiadavkach uvedených v správe  týkajúcich sa vykonania presunu dôkazného bremena.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Vítam schválenie tejto správy, ktorá vytvorila veľa spravodlivých a vyvážených podnetov a dôkladne pokrýva hlavné problémy vo vzťahu k aplikovaniu smernice. Správne konštatuje, že veľmi málo našich spoluobčanov si je jasne vedomých svojich práv, a vyžaduje, aby boli informácie efektívnejšie rozširované.

Podporujem najmä myšlienku poskytovať dostatočné prostriedky orgánom, ktorých povinnosťou je propagácia rovnosti. V tomto je ich kľúčová úloha a je naozaj nevyhnutné, aby ostali nezávislé.

Záznamy správy sa zaoberajú faktom, že určité členské štáty neuspeli pri transponovaní smernice, alebo ju netransponovali úplne.

Vzhľadom na teraz najcitlivejšiu otázku, konkrétne zbieranie údajov, je správa opatrná pri jej presadzovaní, ktoré musí vykonávať spôsobom rešpektujúcim osobné súkromie a výhradne iba na účely odhalenia foriem diskriminácie, ktorými môžu menšiny trpieť.

Čo sa týka princípu takej zásadnej dôležitosti, akou je rovnosť zaobchádzania, Európa nemôže byť spokojná iba so slovnou podporou, Európa nemôže byť spokojná s uzákonením iba nepatrného minima legislatívy, a Európa nemôže byť spokojná byť iba obyčajným pozorovateľom. Existujú dôvody, pre ktoré dôrazne trvám na tom, aby Parlament na plenárnom zasadnutí schválil túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne (PT) V súvislosti s veľmi proklamovaným “Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých” sme už mali príležitosť zdôrazniť kľúčovú otázku, ktorá sa nám vynára. Touto otázkou je zaručenie práv každého jednotlivca.

Inými slovami, zaistenie a uplatňovanie princípu rovnakých príležitostí, bez ohľadu na rasovú alebo etnickú príslušnosť, o čom hovorí aj táto správa. Zahŕňa zapezpečenie všeobecného prístupu a výkonu základných práv, ako zdravotníctvo, výživa, vzdelanie, zamestnanie, práva robotníkov a odborárov, spravodlivá mzda, kultúra a zábava, šport, občianstvo a občianská angažovanosť a mnoho iných. Avšak táto správa sa dotýka tejto, podľa nášho názoru kľúčovej otázky, len okrajovo.

Pre každého z nás je jednoznačne nevyhnutné, byť si vedomý svojich práv; a každý jednotlivec musí byť schopný podniknúť kroky a získať podporu, ak sú tieto práva prehliadané. Najmä vo svetle slobodného a všeobecného prístupu k spravodlivosti, ktorá je základnou službou spoločnosti ukotvenou v demokracii. Základnou podmienkou je však dôkladná sociálna reforma, spočívajúca v útoku proti kapitalizmu, ktorý je hlavnou príčinou týchto rozdielov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Podporujem správu kolegyne Buitenwegovej o zásade rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Diskriminácia na základe rasy, prípadne etnického pôvodu alebo dokonca na základe invalidity, veku, pohlavia, vierovyznania či náboženstva, sociálneho zázemia alebo sexuálnej orientácie je stále súčasťou života v EÚ. Jednotlivé členské štáty a Európska únia ako celok musia podniknúť kroky na odstránenie diskriminácie vo všetkých jej formách, od zamerania sa na jednotlivé prípady na uliciach až po zrušenie zastaralého Zákona o nástupníctve na trón vo Veľkej Británii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Súhlasím so správou pani poslankyne Buitenwegovej, ktorá sa týkala zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod.

Rasizmus je v konflikte so všetkými zásadami Európskej únie a zistenie, že počet rasovo motivovaných útokov v EÚ dramaticky vzrástol, je šokujúce. Preto sa domnievam, že by sme mali pripisovať omnoho väčšiu dôležitosť zabezpečovaniu informácií o zákonoch proti diskriminácii a prostriedkom na presadzovanie práv jednotlivca. Okrem toho, som stúpencom žiadosti pani spravodajkyne, aby Komisia dozrela nielen na korektnú transpozíciu smernice, ale taktiež, aby zohľadnila prekážky, ktoré treba prekonať.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. − (SV) Niekedy sa poslanec pri rozhodnutiach ocitne medzi dvoma mlynskými kameňmi. Hlasovanie o tejto správe bolo toho typickým príkladom. Na jednej strane máme správu týkajúcu sa zavedenia legislatívy, z ktorej ja osobne veľkú časť považujem za pochybnú. Na druhej strane máme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vychádzajúce z iniciatívy parlamentnej skupiny ITS, ktoré v mnohých prípadoch nenapravili nedostatky tejto správy, ale navrhli zavedenie nových, ešte horších opatrení. Len veľmi ťažko by som mohol hlasovať v prospech návrhov skupiny ITS, a preto sa zdržujem hlasovania.

Diskriminácia v Európe je nepochybne stále pálčivým problémom, ktorý sa dá len veľmi ťažko odstrániť. Nepopieram existenciu dôvodov na prediskutovanie spoločného boja proti nej na medzivládnej úrovni. V tomto konkrétnom prípade však máme do činenia s legislatívou s ďalekosiahlymi následkami založenou na zásade zákona, ktorý sa od našich predstáv značne líši. Pozitívny postup je už sám osebe pochybným spôsobom, ale zaznamenávanie údajov o rasovom pôvode jednotlivca, ktoré sú podmienkou pre fungovanie tohto procesu, je neprípustné nielen z morálneho hľadiska, ale aj z aspektu ochrany osobnej integrity. Rovnako existujú opodstatnené dôvody na výhrady proti presunu dôkazného bremena. Som presvedčený, že naše súdnictvo, založené na princípe prezumpcie neviny, musí byť chránené, akokoľvek chvályhodný mohol byť pôvodný úmysel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne (PL) Hlasujem za prijatie správy pani poslankyne Buitenwegovej o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.

Pani poslankyňa Buitenwegová pripravila výbornú správu. Napriek pokrokom v transpozícii antidiskriminačných smerníc sa ešte vždy neznížil počet obetí rasovej alebo etnickej diskriminácie.

Veľmi závažnou problematikou, o ktorej hovorila pani spravodajkyňa, je uľahčiť prístup k súdom a právnej pomoci pri domáhaní sa práv jednotlivca.

Taktiež si myslím, že je veľmi potrebné sprístupniť informácie o právach občanov EÚ širokej verejnosti, keďže práva. o ktorých ľudia nevedia alebo nemajú informácie o ich využití, nie sú veľmi na osoh. S cieľom vyriešiť tento problém v pracovnom prostredí sú zamestnávatelia v Poľsku povinní informovať svojich zamestnancov o antidiskriminačných zákonoch.

V súvislosti s Európskym rokom rovnakých príležitostí je našou úlohou dohliadnuť na to, aby inštitúcie Európskej únie, ako aj jej členské štáty vynaložili všemožné úsilie na zaistenie informovanosti všetkých svojich občanov o ich právach.

 
  
  

– Správa: Kauppi (A6-0290/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – Vážený pán predseda, podporil som správu kolegyne Kauppiovej o rovnosti mužov a žien v EÚ. Európa kráča dlhými krokmi k zlepšeniu rovnosti po celej Únii.

Významný pokrok sa uskutočnil v oblasti ochrany verejnosti, najmä v požiarnych službách. V mojom vlastnom volebnom obvode je aj napriek silným protestom verejnosti a odborovej organizácie požiarneho zboru tento pokrok ohrozený znižovaním rozpočtu zo strany mestskej rady kontrolovanej liberálmi o 700 000 GBP (26 000 000 SKK), kvôli čomu musel byť zrušený 24-hodinový monitoring na dvoch posledných požiarnych staniciach v Camborne a Falmouthe, zatiaľ čo si ročne môžu dovoliť platiť 1 000 000 GBP (38 000 000 SKK).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Teší ma, že päť z návrhov, ktoré som predstavila v mene našej poslaneckej skupiny do hlasovania v pléne a ktoré tvorili časť môjho posudku prijatého Výborom pre poľnohospodárstvo, bolo schválených.

Chcem poukázať na vysokú úroveň chudoby a izoláciu postihujúcu ženy v niektorých vidieckych oblastiach a zároveň na potrebu účinných opatrení, ktoré by zaručili rovnaké príležitosti pre ženy. Toto musí byť hlavným cieľom všetkých prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP) a iných dôležitých politík Spoločenstva.

Taktiež bolo dôležité pokladať zlepšujúcu sa kvalitu života žien vo vidieckych oblastiach za vitálnu a touto cestou im zaistiť ľahší prístup ku vzdelaniu, odborným školeniam, celoživotnému vzdelávaniu, novej mediálnej infraštruktúre, efektívnym a vyhovujúcim zdravotníckym službám v regiónoch, zariadeniam a infraštruktúre pre deti a rodiny, najmä detským jasliam, predškolským zariadeniam, školám, kultúrnym centrám a trhom.

Rovnako ako aj pokiaľ ide o kladenie dôrazu na rovnosť žien v poľnohospodárstve a na vyzvanie EUROSTATu na zaradenie tejto kategórie osôb do svojich štatistík, čím by sa zviditeľnila práca vykonaná ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Podľa našej strany Junilistan je rovnosť medzi mužmi a ženami základnom demokracie a musí byť prioritou na celom svete.

Správa obsahuje mnoho návrhov na dosiahnutie rovnosti. Niektoré sa sústreďujú na opatrenia v zamestnaneckej politike, na účasť žien v politickom dianí a rôzne školiace programy. Bohužiaľ, je nám jasné, že tak, ako zvyčajne, to závisí od navýšenia finančných prostredkov z Únie spolu s posilnením jej právomocí, ako aj od začatia nákladej kampane pod záštitou Únie. Inštitúcie EÚ nie sú tými správnymi orgánmi pre záležitosti takéhoto druhu. Keďže štartovací bod sav každej krajine líši, harmonizácia by bola krokom späť pre krajiny, ktoré spravili najväčší pokrok.

Dosiahnuť rovnosť mužov a žien musí byť cieľom všetkých členských štátov, ale túto otázku je potrebné riešiť na úrovni jednotlivých členských štátov. Keďže cieľom tejto správy je rozšíriť právomoci EÚ na úkor zvrchovanosti štátov v rámci Európskej únie, rozhodli sme sa hlasovať proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem za rovnosť mužov a žien.

Aj napriek tomu, že Komisia pracuje na dosiahnutí rovnosti medzi mužmi a ženami, je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie a prijať nové opatrenia, keďže sme doteraz nezaznamenali žiaden ozajstný pokrok v uplatňovaní pravidla rovnakej mzdy za rovnakú prácu.

Žiadam rovnaké mzdy a dôchodky bez ohľadu na pohlavie a podporu otcovskej a rodičovskej dovolenky. Okrem toho vyzývam členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia na boj proti nerovnostiam medzi ženami a mužmi spôsobenými prerušením práce, najmä v dôsledku materskej dovolenky alebo dovolenky z dôvodu starostlivosti o nezaopatrené osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Vážený pán predseda, hlasujem za správu pani Kauppiovej o rovnosti mužov a žien v rámci Európskej únie.

Vo svojej správe pani poslankyňa Kauppiová vyzýva členské štáty na boj proti nerovnému postaveniu v zamestnávaní mužov a žien.

V pracovnom prostredí je táto nerovnosť najviditeľnejšia. Priemerný rozdiel platov mužov a žien v rámci EÚ je 15 % a v niektorých európskych krajinách tento rozdiel dosahuje až 30 %. Až 32 % žien je zamestnaných na čiastočný úväzok v porovnaní so 7 % mužov.

Je potrebné venovať pozornosť postaveniu imigrantiek a žien pochádzajúcich z etnických menšín, napríklad ženám vo vyššom veku a slobodným matkám, ktoré sú často prehliadané a diskriminované v mnohých oblastiach.

Mali by sme bojovať proti stereotypu pohlaví, ktorý vidíme v práci, v oblasti vzdelania ako aj v médiách. Taktiež by bolo vhodné pripraviť informačné kampane, aby boli aj ženy samé schopné poradiť si v situáciách, pri ktorých trpí ich dôstojnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za, keďže správa pani poslankyne Kauppiovej verejne vyzýva Európsku komisiu na začlenenie rodovej analýzy a rodového hľadiska týkajúcich sa dopadu dôchodkovej reformy na životy žien v Európskej únii so zreteľom na individualizáciu dôchodkových práv spolu s daňovým systémom, ako aj systémom sociálneho zabezpečenia.

Keďže som v roku 1997 pracovala ako spravodajkyňa o situácii partnerov pomáhajúcich samostatne zárobkovo činným osobám v malých podnikoch a poľnohospodárstve, chcela by som poukázať na fakt, že aj po uplynutí 10 rokov stále očakávame návrhy Komisie na posilnenie smernice z roku 1986 na vytvorenie európskeho rámca, ktorý by zastrešil manželských partnerov pomáhajúcich ako členovia rodiny. Ide o desaťtisíce štatisticky neviditeľných pracujúcich, z ktorých mnohí nemajú poistenie pokrývajúce chorobu, invaliditu a ani dôchodkové poistenie, a ktorí najmä v prípade rozvodu nemajú zabezpečenie.

Verím, že Komisia splní svoju povinnosť a dá tomuto rozhodnutiu pokračovanie v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Svojím hlasovaním som podporil túto správu, ktorá poukazuje na politiku rodovej rovnosti ako na základný prostriedok plnenia jasného rodového rozmeru demografickej výzvy Európy.

 

15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

16. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

18. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

19. Prerušenie zasadania
MPphoto
 
 

  Predseda. − Prerušujem zasadanie Európskeho parlamentu.

(Rokovanie sa skončilo o 12:50 h. )

 

PRÍLOHA (Písomné odpovede)
OTÁZKY PRE RADU (Za tieto odpovede nesie výhradnú zodpovednosť úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.)
Otázka č. 22, ktorú predkladá Anna Hedh (H-0656/07)
 Vec: Rovnosť
 

Rovnosť predstavuje jednu zo základných hodnôt a jeden zo základných cieľov EÚ v oblasti všetkých činností Únie. Členské štáty a inštitúcie Spoločenstva sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby rovnosť prenikla do všetkých oblastí politiky EÚ. Napriek tomu nás od dosiahnutia týchto cieľov delí ešte dlhá cesta.

Akým spôsobom v tejto súvislosti plánuje Portugalsko počas svojho predsedníctva Rady zabezpečiť, aby sa uplatňovanie rodového hľadiska stalo realitou v rámci orgánov EÚ a predovšetkým v činnosti Rady?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rodová rovnosť je naozaj jednou zo základných hodnôt a jedným zo základných cieľov Európskej únie. Napriek tomu, že v tejto oblasti bol dosiahnutý pokrok, je ešte stále potrebná ďalšia činnosť, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie rodového hľadiska, inými slovami pri podpore rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach. V súlade so záväzkami, ku ktorým sa opätovne zaväzujú členské štáty, v tejto oblasti sa portugalské predsedníctvo v súčasnosti snaží o zabezpečenie skutočnosti, aby otázky rovnosti boli začlenené do všetkých príslušných oblastí vrátane práce Rady.

Rada pravidelne skúma otázku uplatňovania rodového hľadiska v rámci skúmania vykonávania Pekinskej akčnej platformy. Jednotlivé predsedníctva už navrhli ukazovatele v hlavných oblastiach záujmu, ktoré sú určené v Pekinskej platforme. V tejto súvislosti portugalské predsedníctvo v súčasnosti pracuje na návrhu série ukazovateľov týkajúcich sa „žien a chudoby“, ktoré budú dopĺňať balík záverov Rady, ktoré Rada predloží na schválenie v decembri. V Porte sa 8. – 9. októbra bude konať konferencia venovaná téme obchodovania s ľudskými bytosťami a rodového hľadiska.

V programe portugalského predsedníctva sa tiež nachádzajú rôzne iné iniciatívy zamerané na podporu uplatňovania rodového hľadiska, ako už oznámil minister Pedro Silva Pereira Európskemu parlamentu, keď 16. júna 2007 hovoril k Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Skupina na vysokej úrovni pre uplatňovanie rodového hľadiska sa stretla 11. septembra 2007 v Lisabone. Skupina diskutovala o plánovaných ukazovateľoch v oblasti „ženy a chudoba“, rovnosti medzi mužmi a ženami v rámci lisabonskej stratégie, prípravách na blížiace sa 52. zasadnutie Výboru OSN pre postavenie žien, ako aj o množstve iných dôležitých záležitostí. Predsedníctvo bude 5. októbra 2007 hosťovať neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za rovnosť medzi mužmi a ženami.

A na záver predsedníctvo s radosťou zdôrazňuje, že rok 2007 je Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých, čo je iniciatíva vychádzajúca zo spoločného rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady. Konali sa už rôzne podujatia a záverečná konferencia sa bude konať 19. novembra v Lisabone. V decembri predsedníctvo hodlá Rade predložiť návrh uznesenia sumarizujúceho výsledky dosiahnuté počas roka.

K pokroku, ktorý Európa dosiahla počas uplynulých desaťročí v oblasti rodovej rovnosti, je portugalské predsedníctvo odhodlané prispieť pomocou podpory tohto cieľa, najmä prostredníctvom uplatňovania rodového hľadiska.

 

Otázka č. 23, ktorú predkladá Frank Vanhecke (H-0657/07)
 Vec: Rozdelenie Belgicka
 

Flámske noviny De Tijd priniesli správu, že rozdelenie Belgicka sa v kruhoch EÚ vníma ako reálna možnosť. Belgický minister zahraničných vecí, Karel De Gucht, sa zjavne rozprával s mnohými zo svojich kolegov o otázke situácie v Belgicku, aj so slovenským ministrom zahraničných vecí, Jánom Kubišom, s ktorým našli paralely s rozdelením Československa.

Mohla by Rada potvrdiť, že budúci vnútorný vývoj bude patriť do výlučnej vnútornej právomoci členského štátu Belgicko?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Nie je politikou Rady odpovedať na hypotetické otázky týkajúce sa budúcnosti ktoréhokoľvek členského štátu.

 

Otázka č. 24, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0659/07)
 Vec: Medzivládne konferencie
 

So zreteľom na to, že väčšina politických diskusií a kľúčových rozhodnutí sa uskutočňuje počas medzivládnych konferencií, a na to, že je dôležité umožniť občanom a občianskej spoločnosti sledovať politicky dôležité diskusie, môže Rada predstaviť iniciatívy na zabezpečenie toho, aby medzivládne konferencie boli v budúcnosti viac transparentné?

Plánuje Rada sprístupniť verejnosti časť rokovaní medzivládnych konferencií, sprístupniť rokovania médiám a organizovať pravidelné konzultácie?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rada nemôže prijať stanovisko k otázke, ktorú nastolila pani Harkinová. Medzivládnou konferenciou podľa článku 48 Zmluvy o EÚ je konferencia zástupcov vlád členských štátov. Napriek tomu, že ju zvoláva predseda Rady, Rada sa na konferencii nezúčastňuje, ani s ňou nie je v spojení.

V súlade s postupom, ktorý dodržiavali predchádzajúce medzivládne konferencie, nie sú jej zasadnutia otvorené verejnosti. Chceli by sme však pani Harkinovú upozorniť na skutočnosť, že všetky dokumenty konferencie sú dostupné širokej verejnosti a sú prístupné na internetovej stránke Rady, a tým umožňujú jednotlivým občanom a občianskej spoločnosti sledovať záležitosti, o ktorých sa na konferencii diskutuje.

Tiež chceme zdôrazniť, že Európsky parlament je úzko a aktívne prepojený s prácou medzivládnej konferencie, ktorá bola poverená vypracovaním reformnej zmluvy, v rámci ktorej ho zastupujú traja zástupcovia.

 

Otázka č. 25, ktorú predkladá Athanasios Pafilis (H-0662/07)
 Vec: Spájanie prenasledovateľov a obetí druhej svetovej vojny na Ukrajine
 

2. septembra prostredníctvom slávnostného odhalenia pamätníka, ktorý financovali miestni podnikatelia, pripomínajúceho tých, čo svoj život položili v boji proti fašizmu a proti členom ukrajinskej fašistickej organizácie kolaborujúcej s nacistickými okupačnými silami, spojili miestne orgány v meste Krychovski na západnej Ukrajine prenasledovateľov a obete druhej svetovej vojny. Na jedinej pamätnej tabuli sa nachádzajú mená 44 obyvateľov regiónu, ktorí umreli v boji proti nacistom v radoch Červenej armády a hneď vedľa ich mien je uvedených 16 mien miestnych fašistov, ktorí s nacistami kolaborovali.

Aký je názor Rady na narastajúce úsilie vynakladané v celej Európe – a vlády pobaltských štátov, ktoré sú členmi Európskej únie, sú v tejto súvislosti najiniciatívnejšími – na ignorovanie víťazstva nad fašizmom, na prepisovanie dejín a legalizáciu nacistov a ich spolupracovníkov, ako aj zločinov proti ľudskosti, ktorých sa dopustili?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rada by chcela zdôrazniť, že Európska únia obhajuje zásady slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu a tieto zásady sú spoločné pre všetky členské štáty. Je úlohou historikov, čerpajúcich zo všetkých dostupných zdrojov, aby sa pokúsili poskytnúť objektívnu analýzu udalostí na Ukrajine a v pobaltských štátoch počas druhej svetovej vojny a aby prešetrili zločiny proti ľudskosti spáchané na ich územiach počas tohto historického obdobia.

 

Otázka č. 26, ktorú predkladá Bastiaan Belder (H-0664/07)
 Vec: Nezrovnalosti v súvislosti s rozhodovacím procesom o medzinárodnej normalizácii v rámci organizácie ISO
 

Aké je stanovisko Rady k nedávnym nezrovnalostiam v súvislosti s rozhodovacím procesom o medzinárodnej normalizácii v rámci organizácie ISO vrátane vydierania a kupovania hlasov a iných foriem nevhodného ovplyvňovania vnútroštátnych hlasovacích výborov?

Mali by byť, podľa názoru Rady, postupy organizácie ISO významne upravené, aby boli vhodnejšie na riešenie problémov s kontroverznými normami, akým je formát OOXML?

Ak áno, aké zmeny navrhne Rada v konzultácii s členskými štátmi a inými zúčastnenými krajinami, ako aj vnútroštátnymi výbormi?

Plánuje Rada navrhnúť sankcie pre spoločnosti, ktoré zneužívajú svoje postavenie na trhu na účely zapojenia európskych podnikov proti ich vôli do praktík tohto druhu alebo na účely konkurenčného znevýhodnenia iných dodávateľov a aplikácií s voľne dostupným zdrojovým kódom?

Pozri napríklad: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) je mimovládna organizácia, ktorej členmi sú v súčasnosti normalizačné orgány zo 157 krajín.

Európska únia nie je a nemôže byť členom organizácie ISO, napriek tomu, že všetky členské štáty sa rôznym spôsobom podieľajú na činnostiach tejto organizácie (ako členské orgány alebo korešpondenční členovia).

Keďže neexistujú žiadne delegácie z členských štátov EÚ, bolo by veľmi zložité požiadať vnútroštátne normalizačné orgány, aby skoordinovali svoje stanoviská.

Pokiaľ ide o vypracovanie hodnotenia vplyvu pred predložením nového návrhu právneho predpisu, Komisia hodnotí následky akejkoľvek normalizačnej politiky, najmä ak existuje pravdepodobnosť narušenia voľnej hospodárskej súťaže.

Udeľovanie trestov za správanie narušujúce hospodársku súťaž nie je úlohou Rady. Právomoci súvisiace s touto úlohou vyplývajú pre Komisiu z článku 85 ods. 2 Zmluvy o ES.

 

Otázka č. 27, ktorú predkladá Diamanto Manolakou (H-0668/07)
 Vec: Zvýšenie počtu prípadov svojvoľného správania polície pod zámienkou boja proti terorizmu
 

Podľa sťažností akademických pracovníkov a správ z dôveryhodných tlačových zdrojov nemecká polícia zatkla štyroch univerzitných výskumných pracovníkov v oblasti sociológie a zadržiava ich za neprijateľných podmienok. Boli obvinení z takých slabých dôvodov, akým je používanie terminológie, ktorú využívajú teroristické organizácie, vo svojich výskumných prácach, ako sú slová „nerovnosť“ a „gentrifikácia“, konšpiračné podmienky ako napríklad „nepoužívanie mobilných telefónov počas stretnutí s aktivistami“, a dokonca aj ich „intelektuálne schopnosti vytvárať dômyselné texty“.

Vie Rada o týchto skutočnostiach? Domnieva sa Rada, že takéto činnosti sú podporované falošnou dichotómiou medzi ľudskými právami a bezpečnosťou? Domnieva sa, že právne predpisy EÚ a členských štátov zamerané na boj proti terorizmu podporujú svojvoľné správanie zo strany orgánov presadzovania práva, vytváranie atmosféry strachu z teroristickej hrozby a porušovanie ľudských práv?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Predsedníctvo by chcelo zdôrazniť, že ustanovenia článku 33 Zmluvy o EÚ Rade nedovoľujú prijímať stanoviská týkajúce sa vnútroštátnych záležitostí súvisiacich s udržiavaním práva a poriadku a ochranou vnútornej bezpečnosti.

Pokiaľ ide o otázku váženej pani poslankyne, či sa Rada domnieva, že právne predpisy EÚ zamerané na boj proti terorizmu podporujú svojvoľné správanie zo strany orgánov presadzovania práva, predsedníctvo si dovoľuje nesúhlasiť.

Všetky právne predpisy Spoločenstva zamerané na boj proti terorizmu vychádzajú z rámca právneho štátu a patria do tohto rámca.

 

Otázka č. 28, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0670/07)
 Vec: Odmietnutie udeliť víza členom bieloruskej komunistickej strany
 

Po ponižujúcom procese, ktorý pozostával z osobného pohovoru a odoberania odtlačkov prstov, francúzska ambasáda v Minsku odmietla udeliť víza pánovi Igorovi Karpenkovi, poslancovi a druhému tajomníkovi bieloruskej komunistickej strany, ktoré potreboval, aby sa mohol zúčastniť na festivale organizovanom novinami Avante v Portugalsku. Pred niekoľkými mesiacmi české orgány odmietli udeliť víza pani Tatiane Golubeve, poslankyni a prvej tajomníčke bieloruskej komunistickej strany, ktoré potrebovala, aby mohla vycestovať do Prahy na stretnutie komunistických strán. V obidvoch prípadoch sa o odmietnutí udeliť víza rozhodlo len niekoľko hodín pred plánovaným odchodom príslušných osôb a napriek skutočnosti, že sú držiteľmi diplomatických pasov.

Odsudzuje Rada prístup, ktorý prijali príslušné orgány, keď odmietli uznať diplomatické pasy krajiny, s ktorou Európska únia a jej členské štáty udržiavajú diplomatické vzťahy, keď podrobili poslancov ponižujúcim procesom, akým je napríklad odoberanie odtlačkov prstov a keď udeľovanie víz podriadili svojvoľným politickým kritériám?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rada by chcela váženého pána poslanca informovať, že na pána Igora Karpenka sa vzťahujú vízové obmedzenia, ktoré boli schválené v spoločnej pozícii Rady 2006/362/SZBP z 18. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ktorá je vykonávaná rozhodnutím Rady 2006/718/SZBP z 23. októbra 2006. V súlade s týmito právnymi ustanoveniami „členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu alebo prechodu cez svoje územia osobám, ktoré sú zodpovedné za porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. marca 2006 a za ostrý zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii.“

Na účasť na festivale novín Avante sa nevzťahuje ani jedna zo situácií stanovených v článku 1 ods. 2, 3, 4 a 6 spoločnej pozície Rady 2006/276/SZBP, ktorou sa povoľuje výnimka z obmedzení vstupu. V skutočnosti príslušná osoba nie je portugalským štátnym príslušníkom, neprichádza do úvahy žiadna z podmienok medzinárodného práva, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 3 a 4, neexistuje žiadna naliehavá humanitárna potreba oprávňujúca vycestovanie a na záver festival novín Avante nie je medzivládnym zasadnutím, na ktorom by sa mal viesť politický dialóg, ktorým sa priamo podporuje demokracia, ľudské práva a právny štát v Bielorusku.

Vzhľadom na všeobecný systém je rozhodnutie o udelení alebo neudelení víz štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí musia byť držiteľmi víz pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie, záležitosťou príslušného členského štátu. Vo všeobecnosti nie sú držitelia diplomatických pasov alebo služobných pasov vyňatí z vízových požiadaviek, keď je krajina, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, zaradená do spoločného zoznamu v Prílohe I k nariadeniu (ES) 539/2001 z 15. marca 2001. V tomto istom nariadení sa umožňuje členským štátom udeliť výnimky z vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov, avšak toto nie je prípad daných krajín. Bieloruský diplomatický pas sa uznáva ako cestovný doklad, avšak vstup na územie členského štátu umožňuje len v prípade, že je doplnený vízami.

Podrobenie žiadateľov o víza osobnému pohovoru je bežnou požiadavkou stanovenou v Spoločných konzulárnych pokynoch (2005/C 326/01) a nemôže sa považovať za ponižujúce alebo svojvoľné zaobchádzanie. Pokiaľ ide o odoberanie odtlačkov prstov, tento postup sa tiež stane povinným po zavedení vízového informačného systému (VIS), ktoré je plánované na rok 2009. V tejto oblasti neexistuje všeobecná výnimka pre držiteľov diplomatických pasov.

 

Otázka č. 29, ktorú predkladá Pedro Guerreiro (H-0671/07)
 Vec: Uplynutie platnosti tzv. memoranda o porozumení medzi EÚ a Čínou o dovoze určitých textilných a odevných výrobkov
 

Ako sme zdôrazňovali počas celého roku, takzvanému memorandu o porozumení týkajúcemu sa čínskeho vývozu určitých textilných a odevných výrobkov do členských štátov EÚ, ktoré bolo uzatvorené 10. júna 2005 a ktoré sa vzťahuje na desať z približne 35 kategórií výrobkov dovážaných z Číny, uplynie platnosť 31. decembra 2007.

V tejto dohode sa zavádzajú, hoci len obmedzeným spôsobom, osobitné ochranné opatrenia pre čínsky vývoz a nezohľadňuje sa v nej dovoz do EÚ z iných tretích krajín.

Zvyšujúci sa počet organizácii v odvetví zverejnilo varovania týkajúce sa potreby opatrení zameraných na obmedzenie exponenciálneho rastu dovozu textilných a odevných výrobkov do EÚ, prostredníctvom čoho sa snažia vyhnúť opakovaniu udalostí z roku 2005, akými sú napríklad rozšírenie v súčasnosti platných obmedzení a ich uplatňovanie na nové kategórie v súlade s dohodami uzatvorenými s Čínou a USA.

Na akých opatreniach sa dohodlo, s odkazom aj na obmedzenie dovozu, s cieľom chrániť výrobnú kapacitu a pracovné miesta v odvetví textilných a odevných výrobkov, v odvetví, ktoré má hlavný sociálny a hospodársky význam v EÚ, najmä v znevýhodnenejších regiónoch, kde sa koncentruje?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rada veľmi starostlivo sleduje vývoj v tomto odvetví na základe štatistických údajov o dovoze textilných a odevných výrobkov, ktoré jej pravidelne predkladá Komisia.

Riadiaci výbor pre textil skúma rôzne možnosti, s cieľom reagovať na obavy, ktoré vyslovilo množstvo členských štátov. Portugalské predsedníctvo EÚ veľmi starostlivo sleduje túto záležitosť, keďže je nesmierne dôležitá a je potrebné, aby sa vyriešila čo najrýchlejšie.

A na záver by mohlo byť užitočné zdôrazniť, že memorandum o porozumení, na ktoré odkazuje vážený pán poslanec, podpísali európsky komisár pre obchod v mene Komisie a čínsky minister obchodu v mene Čínskej ľudovej republiky.

 

Otázka č. 30, ktorú predkladá Hans-Peter Martin (H-0673/07)
 Vec: Zodpovednosť za „autonómne“ agentúry
 

Za ktoré „autonómne“ agentúry Európskej únie typu ISS (Inštitút pre bezpečnostné štúdie) alebo EUSC (Satelitné stredisko) je Rada v súčasnosti zodpovedná?

Ktoré organizačné jednotky Rady sú zodpovedné za ktoré z týchto agentúr?

Koľko zamestnancov v príslušnej organizačnej jednotke Rady bolo zodpovedných za tieto agentúry v období od roku 2000 do roku 2006?

Aké vysoké boli finančné výdavky, rozdelené na administratívne, prevádzkové a zamestnanecké činnosti, v jednotlivých organizačných jednotkách Rady vynaložené na tieto agentúry v období od roku 2000 do roku 2006?

 
  
 

Táto odpoveď, ktorú pripravilo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani členské štáty, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na druhej septembrovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Rada založila tri agentúry v oblasti pôsobnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky: Európsku obrannú agentúru (EDA), Satelitné stredisko Európskej únie (EUSC) a Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (ISS).

Po zriadení inštitútu ISS a strediska EUSC so štatútom agentúr v roku 2001 a agentúry EDA v roku 2004 sa počet zamestnancov Generálneho sekretariátu Rady zodpovedných za tieto agentúry odhaduje v priemere takto: 1,5 zamestnancov vyjadrené v ekvivalentoch plného pracovného úväzku v kategórii AD a 0,1 zamestnanca vyjadrené v ekvivalentoch plného pracovného úväzku v asistentskej kategórii.

 

OTÁZKY PRE KOMISIU
Otázka č. 43, ktorú predkladá Manfred Weber (H-0666/07)
 Vec: Obnoviteľné suroviny; kompetenčné centrum v Straubingu
 

Využívanie obnoviteľných surovín je alternatívou k využívaniu vyčerpateľných zdrojov fosílnych palív. Na tento účel bolo zriadené kompetenčné centrum pre obnoviteľné suroviny v nemeckom Straubingu. V rámci celej Európy má veľmi dobré renomé. Zastrešuje výskum, konverziu k využívaniu aplikovanej technológie a marketing obnoviteľných surovín. Vzhľadom na diskusiu o zmene klímy a väčšom využívaní obnoviteľných energií a biomasy bude táto oblasť stále nadobúdať na význame aj s pridanou európskou hodnotou.

Akým spôsobom Európska únia pomáha výskumu vrátane výskumu zameraného na aplikácie v oblasti obnoviteľných surovín? Akým spôsobom môžu jednotlivé výskumné strediská využívať výhody týchto činností?

Aké opatrenia prijíma Komisia na prepojenie výskumu v oblasti obnoviteľných surovín?

Vníma Komisia ako potrebné zariadenie určené na koordináciu celoeurópskej siete pre výskum a praktické uplatňovanie výsledkov výskumov v oblasti obnoviteľných surovín a poskytla by finančné prostriedky v tejto súvislosti?

 
  
 

V rámci programov Komisie pre výskum a technologický rozvoj je výskum obnoviteľných biozdrojov podporovaný už mnoho rokov. Súčasný, 7. rámcový program v rámci témy č. 5 o energii, kladie osobitný dôraz na výskum spojený s biomasou, kde kľúčovou prioritou je zavedenie biopalív. Hlavným zameraním je: po prvé, nákladovo konkurencieschopná prvá generácia biopalív vyrobená z poľnohospodárskych plodín; po druhé, druhá generácia biopalív vyrobená z lignocelulózy alebo drevnej biomasy; a po tretie, integrovaná produkcia energie a produkty z biomasy v biorafinériách. V rámci témy č. 2 Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológia, spoločný výskum obnoviteľných zdrojov a ich využitie je podporovaný v troch oblastiach: po prvé, vylepšená biomasa a obnova rastlín; po druhé, bioprocesy; a po tretie, environmentálne biotechnológie, využitie odpadu a vedľajších produktov. Výsledky výskumu biomasy financovaného EÚ v predchádzajúcich rámcových programoch za posledných desať rokov sú dostupné na http://www.biomatnet.org/home.html" .

Každá výskumná organizácia, právoplatne ustanovená v ktorejkoľvek krajine, sa môže zúčastniť siedmeho rámcového programu za predpokladu, že dodrží aspoň minimum podmienok, stanovených v pravidlách účasti. O konkrétne finančné prostriedky na výskum cez siedmy rámcový program sa môže žiadať iba tak, že sa vytvorí nadnárodné konzorcium partnerov, ktorí potom predložia návrh projektu na konkrétnu tému, ktorá je uvedená v každoročnej výzve na podávanie projektov. Výskumné centrá môžu taktiež pomáhať formovať priority výskumu a technologického rozvoja EÚ prispievaním do výskumu príslušných technologických platforiem.

Európska Komisia podporuje budovanie siete výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov bioenergie a bioenergie použitím rôznych nástrojov. Napríklad sieť excelentnosti „Prekonávanie bariér k bioenergii“ má za cieľ vzájomné zdieľanie výskumných infraštruktúr a zamestnancov výskumu v jednej alebo viacerých príslušných oblastiach bioenergie vytvorením novej a integrovanej štruktúry ( „virtuálny“ výskumný inštitút). Ďalším príkladom je koordinačná akcia „NETBIOCOF“, ktorá podporuje európsku spoluprácu medzi výskumnými organizáciami v oblasti spoločného spaľovania biomasy v nových a existujúcich elektrárňach. Osobitné podporné opatrenie „EPOBIO“, podporované v 6. rámcovom programe má za cieľ uplatniť poznatky z genomiky na zlepšenie ekonomického potenciálu rastlinných surovín na energetické alebo chemické spracovanie.

ERA-NET(1) schéma poskytuje podporu koordinácie národných a regionálnych programov v Európskom výskumnom priestore. Preto sú jednotlivé siete pre priemyselnú biotechnológiu, pre bioenergiu a pre rastliny nesmierne dôležité.

Európske technologické platformy tiež podporujú prepojenie výskumu tým, že spájajú všetkých zainteresovaných v danej oblasti. Zvlášť štyri platformy sú veľmi dôležité v oblasti obnoviteľných biozdrojov: (1) trvalo udržateľná chémia, (2) rastliny budúcnosti, (3) biopalivá a (4) lesný sektor. Tieto platformy vyvinuli strategické výskumné programy, ktoré sú kľúčovým podkladom pre výskumné priority v siedmom rámcovom programe.

Kapacitný pracovný program siedmeho rámcového plánu taktiež zahŕňa integračné aktivity na podporu prepojenia existujúcich výskumných infraštruktúr. Jedna z prioritných tém tohto programu má za cieľ vývoj novej generácie biopalív.

Okrem rámcového programu, Komisia tiež zriadila sieť pre koordináciu, podporu a implementáciu znalostného biohospodárstvaekonómie v členských štátoch pod názvom KBBE-NET.

Ako bolo spomenuté, šiesty a siedmy rámcový program financuje množstvo iniciatív vo výskume a technologickom rozvoji, ktoré sú zamerané na prepojenie a koordináciu výskumných aktivít v oblasti obnoviteľných zdrojov. Potreba financovania ďalších aktivít alebo rozšírenia už existujúcich bude vyhodnotená na základe výsledkov prebiehajúceho vývoja a podnetov obdržaných pri príprave budúcich pracovných programov v siedmom rámcovom programe.

 
 

(1) Sieť Európskeho výskumného priestoru.

 

Otázka č. 44, ktorú predkladá Marco Cappato (H-0676/07)
 Vec: Mobilita výskumných pracovníkov v EÚ
 

Keďže zásada voľného pohybu osôb zakotvená v Zmluve o Európskej únii zaručuje mobilitu každého občana Európskej únie, nedomnieva sa Komisia, že by bolo potrebné predložiť návrh na odstránenie prekážok mobility výskumných pracovníkov v rámci európskeho priestoru?

Ak áno, nedomnieva sa Komisia, že by bolo potrebné zharmonizovať mzdy a pracovné podmienky výskumných pracovníkov na európskej úrovni s ohľadom na obidva typy zmlúv a foriem odmeňovania?

 
  
 

Komisia si je plne vedomá potreby konať na uľahčenie dosiahnutia výmeny výskumných pracovníkov v Európe a na podporu rozvoja ich kariéry. To je aj dôvodom, prečo táto stratégia – zohľadnenie rozdelenia kompetencií s členskými štátmi – bola v posledných rokoch stanovená tak, že sa týka týchto dvoch aspektov, najmä prostredníctvom dvoch oznámení, ktoré Rada schválila.

Z tejto stratégie vyplynulo množstvo dôležitých iniciatív legislatívneho, finančného alebo konkrétnejšieho charakteru.

Mnoho sa už dosiahlo v podpore medzinárodnej, medzisektorovej a medziodborovej mobility, napríklad veľkým nárastom v rozpočte siedmeho rámcového programu v oblasti ľudských zdrojov a to predovšetkým prostredníctvom grantov Marie Curie; zriadením európskeho portálu mobility a európskej siete centier mobility; spustením pilotnej iniciatívy ERA(1)-Link, ktorá spája európskych výskumných pracovníkov v Spojených štátoch; a vydaním smernice a doporučení o vízach pre vedeckých pracovníkov Európskej únie.

Ďalšie iniciatívy sa viac týkajú podpory kariéry výskumných pracovníkov. Preto sa prijalo odporúčanie pre Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a kódex správania pre ich nábor a bolo podporené množstvom aktivít, zameraných na zvýšenie informovanosti, na národnej aj európskej úrovni. Taktiež sa spustila štúdia odmeňovania výskumných pracovníkov, ktorá ukazuje cestu k zvýšeniu atraktívnosti povolania výskumného pracovníka.

Dôkazom toho, že Komisia sa zaujíma o otázky výskumu, je aj nedávne spustenie konzultácií prostredníctvom zelenej knihy európskeho výskumného priestoru. V prípade všetkých zúčastnených zisťujeme, či je potrebný efektívnejší európsky program, ktorý zlepší podmienky mobility výskumných pracovníkov a prenosnosť práv na doplnkový dôchodok, a tiež zabezpečí zlepšenie ich pracovných podmienok. Dôkladne posúdime výsledky týchto konzultácií spolu s výsledkami ďalšieho dotazníka, ktorý sa týka nových foriem mobility a je viac zameraný na otázku, či je potrebné prispôsobiť pravidlá koordinácie programov sociálneho zabezpečenia.

Komisia v súčasnosti spracováva túto analýzu a je preto predčasné predkladať návrhy. Napriek tomu je jasné, že väčšina zúčastnených podporuje prísnejšie a konkrétnejšie opatrenia. Preto v nasledujúcich mesiacoch Komisia môže predložiť osobitné opatrenia zamerané na odstránenie zostávajúcich prekážok pri pohybe výskumných pracovníkov.

Komisia nemá v úmysle navrhnúť harmonizáciu právneho stavu alebo úroveň odmeňovania výskumných pracovníkov v rámci Európy, čo je v kompetencii jednotlivých štátov. Na základe princípov vyjadrených v charte a kódexe, Komisia však môže navrhnúť iniciatívy s cieľom zlepšiť pracovné podmienky výskumných pracovníkov, aby sa zatraktívnilo zamestnanie vo výskume.

 
 

(1) Európsky výskumný priestor.

 

Otázka č. 49, ktorú predkladá Seán Ó Neachtain (H-0628/07)
 Vec: Letisko Shannon a program rozvoja nových leteckých liniek
 

Môže európska komisia uviesť, koľko schválila v posledných rokoch programov, v ktorých je vláde členského štátu umožnené dotovať rozvoj nových leteckých liniek vo svojej krajine alebo z konkrétneho letiska na obdobie do troch rokov, aby mohli tieto nové letecké linky byť ziskové?

 
  
 

Od 9. decembra, kedy vstúpili do platnosti usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk(1), Komisia schválila štyri schémy, ktoré umožňujú poskytnúť pomoc na začatie činnosti pre letecké spoločnosti na prevádzkovanie nových liniek z regionálnych letísk. Boli to tieto rozhodnutia:

Rozhodnutie Komisie z 11. novembra 2006 o schéme rozvoja leteckých liniek pre Maltu (Prípad číslo N 640/2006);

Rozhodnutie Komisie z 13. júna 2007 o pomoci na začatie činnosti pre letisko Antverpy (Prípad číslo N 156/07);

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2007 o pomoci na začatie činnosti pre letiská v Apúlii (Prípad číslo N 55/07) a

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2007 o vytvorení marketingového fondu pre letisko Norrköping vo Švédsku (Prípad číslo N 791/2006).

Ďalšie dva prípady, ktoré Komisia prijala, boli:

Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2006 o pomoci pre Ryanair (linka Londýn – Toulon) (Prípad číslo N 563/05);

Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2006 o schéme fondu rozvoja leteckých liniek v Spojenom kráľovstve (Prípad číslo N 303/05).

Tieto dve posledné rozhodnutia priamo nezohľadnili pravidlá, ktoré boli stanovené v usmerneniach z roku 2005, pretože otázky štátnej pomoci boli zverejnené predtým ako vstúpili usmernenia do platnosti.

 
 

(1) Ú. v. EÚ C 312/1, 9.12.2005.

 

Otázka č. 50, ktorú predkladá Michl Ebner (H-0642/07)
 Vec: Brennerský tunel
 

Hustota dopravy prechádzajúcej Brennerským priesmykom sa od roku 1998 zvýšila o viac ako 50 %. V prvej polovici roku 2007 prešlo týmto prechodom cez Alpy takmer 6 000 kamiónov denne. Keďže Alpy sú osobitne ekologicky citlivou oblasťou, bolo v minulosti prijaté rozhodnutie na isté odbremenenie dotyčnej oblasti a jej obyvateľov prostredníctvom vybudovania tzv. Brennerského tunela. Projekt Brennerského tunela je od začiatku vedený ako prvý projekt TEN-T.

Očakáva sa, že projekt tunela na úpätí bude stáť medzi 4,5 a 8 miliardami EUR, čo je suma, na ktorej sa majú podieľať dotyčné členské štáty a EÚ. Taliansko a Rakúsko predložili v júli 2007 požadovanú dokumentáciu na výzvu pre finančnú pomoc Spoločenstva v oblasti dopravy a energetiky, ktorá je naplánovaná na jeseň.

Môže Komisia potvrdiť, či sa bude pravidlo 30 %, ktoré prijal Parlament v roku 2007, uplatňovať na udelenú finančnú pomoc Spoločenstva? Aké opatrenia Komisia príjme na nápravu komunikačného deficitu s obyvateľstvom o výhodách Brennerského tunela? Akým spôsobom Komisia zabezpečí financovanie projektu tunela po roku 2012?

 
  
 

Železničná os Berlín – Verona/Miláno – Bologna – Neapol – Messina – Palermo (prioritná os č. 1) je jedným z 30 prioritných projektov v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Projekt Brennerského tunela, na ktorý odkazuje vážený pán poslanec, je ústredným spojovníkom na tejto prioritnej osi. Ministri dopravy Rakúska a Talianska, Werner Faymann a Antonio Di Pietro, 10. júla 2007 podpísali memorandum o porozumení za prítomnosti ich nemeckého kolegu Wolfganga Tiefenseea, ktorý poskytol záruky, že Nemecko urobí všetko potrebné, aby zabezpečilo interoperabilitu a poskytne prístup zo severnej strany tunela, keď bude v prevádzke.

Podpísanie memoranda o porozumení umožnilo dvom členským štátom predložiť v júli 2007 jediný, koordinovaný návrh na financovanie Spoločenstva pre projekt Brennerského tunela v súlade s kritériami Spoločenstva pre cezhraničné projekty. Komisia v súčasnosti posudzuje všetky návrhy, ktoré dostala od 27 členských štátov v reakcii na výzvu na predkladanie návrhov na finančnú podporu Spoločenstva na práce spojené s prioritnými projektmi siete TEN-T. Na základe tohto hodnotenia sa neskôr na jeseň roku 2007 rozhodne, akým spôsobom prerozdelí rozpočet TEN-T na obdobie rokov 2007 – 2013.

V tomto štádiu Komisia nemôže povedať, či bude tomuto prioritnému projektu udelená finančná pomoc Spoločenstva.

Rovnako nemôže poskytnúť žiadne záruky, pokiaľ ide o možné financovanie projektu tunela po roku 2013. Nie je schopná poskytnúť žiadny záväzok v súvislosti s budúcimi rozpočtami Európskej únie.

Komisia starostlivo sleduje pokrok dosiahnutý v rámci projektu Berlín – Palermo vo všeobecnosti a osobitne pokrok v rámci projektu tunela. V júli roku 2005 vymenovala európskeho koordinátora pre túto os Karla Van Miert, ktorý predložil svoju druhú správu o činnosti 19. júla 2007. Správa bola postúpená predsedovi Výboru TRAN(1) 10. septembra 2007. Pán Van Miert je v plnej miere zaviazaný úlohe koordinácie tohto prioritného projektu.

 
 

(1)Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

 

Otázka č. 51, ktorú predkladá Gay Mitchell (H-0645/07)
 Vec: Letecká doprava do ostrovných členských štátov
 

Aké návrhy má Komisia na zabezpečenie adekvátnej leteckej dopravy medzi ostrovnými členskými štátmi a zvyškom EÚ?

 
  
 

Komisia si v plnej miere uvedomuje význam zabezpečenia mobility smerom k ostrovným regiónom a týka sa to aj primeranej dopravy ako podmienky sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Je to v záujme ostrovných členských štátov.

Letecká doprava je evidentne najrýchlejším spôsobom zabezpečovania tejto mobility. Úspešné zriadenie európskeho jednotného trhu s leteckými službami umožňuje významne zvýšiť počet trás a leteckých spoločností a spotrebiteľom prináša množstvo výhod.

Členské štáty môžu, za predpokladu splnenia určitých podmienok, udeliť štátnu pomoc na začatie činnosti, s cieľom podporiť otvorenie nových trás. Takúto pomoc musia Komisii oznámiť podľa článku 88 Zmluvy o ES. Komisia zhodnotí pomoc podľa článkov 86 a 87 zmluvy a podľa usmernení Spoločenstva týkajúcich sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk.(1)

V súčasnosti existuje v európskych právnych predpisoch ustanovenie týkajúce sa záväzku služby vo verejnom záujme, ktoré sa uplatňuje v prípade leteckej dopravy, ak trh nespĺňa aktuálne potreby štátov alebo regiónov.

Záväzok služby vo verejnom záujme môže podliehať určitým podmienkam, pokiaľ ide o exkluzívne práva na trojročné obdobie, ktoré sú obnoviteľné prostredníctvom postupu výberového konania.

S cieľom zatraktívniť záväzky služby vo verejnom záujme pre viacerých žiadateľov, Komisia navrhla predĺženie tohto obdobia na štyri roky.

A na záver podpora projektov sociálneho charakteru zameraných na znižovanie ceny leteckej dopravy pre obyvateľov ostrovov je v zásade v súlade so spoločným trhom za predpokladu, že nevedie k neoprávnenej diskriminácii medzi jej príjemcami alebo medzi leteckými spoločnosťami.

 
 

(1)Ú. v. EÚ C 312, 9.12.2005.

 

Otázka č. 52, ktorú predkladá Gay Mitchell (H-0647/07)
 Vec: Bezpečnosť v slovenskom leteckom priestore/situácia slovenských letových dispečerov
 

Slovenskí letoví dispečeri vyhlásili štrajk s cieľom upozorniť na skutočnosť, že bezpečnosť letectva na Slovensku je vážne nevyhovujúca. V následnom audite organizácie Eurocontrol boli odhalené vážne nedostatky a riziká a predovšetkým neschopnosť spĺňať európske bezpečnostné normy (ESARR). Slovenská agentúra pre bezpečnosť letectva znižuje význam zistení a napriek tomu, že Slovenský úrad pre civilné letectvo prisľúbil zhodnotiť správu organizácie Eurocontrol a vykonať odporúčané opatrenia do 30. apríla 2007, do dnešného dňa tak neurobil. Zamestnanci, ktorí štrajkovali, boli podrobení disciplinárnemu konaniu a prišli o časť mzdy. Okrem toho sa ich mená teraz objavili na čiernom zozname, ktorý sa neoficiálne vedie.

Uvedomuje si Komisia, aká odsúdeniahodná situácia vládne na Slovensku a aké kroky hodlá prijať v tejto súvislosti?

 
  
 

Komisia môže potvrdiť, že organizácia Eurocontrol vykonala bezpečnostný audit začiatkom roku 2007 na žiadosť Slovenského úradu pre civilné letectvo. V audite bolo odhalených množstvo nedostatkov súvisiacich s nesúladom v uplatňovaní bezpečnostných pravidiel organizácie Eurocontrol a nariadenia Komisie (ES) č. 2096/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb. Poskytovateľ leteckých navigačných služieb na Slovensku – spoločnosť Letové prevádzkové služby (LPS), následne navrhol nápravné opatrenia, z ktorých niektoré nadobudli hneď účinnosť, pričom ostatné by mali byť vykonané do konca roku 2007. Komisia nemá k dispozícii žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že tento postup, ktorý je úplne bežný, nebude dodržaný.

Rovnako je potrebné zdôrazniť, že povaha nedostatkov v uplatňovaní noriem, ktoré boli odhalené nebola taká, aby naznačovala závažné bezpečnostné nedostatky v slovenskom leteckom priestore.

 

Otázka č. 53, ktorú predkladá Manuel Medina Ortega (H-0593/07)
 Vec: Strategický plán pre najvzdialenejšie regióny
 

Vzhľadom na oneskorenie v predkladaní strategického plánu pre najvzdialenejšie regióny a na ťažkosti, ktorým tieto regióny čelia v dôsledku nových problémov, akými sú zvýšené náklady na leteckú dopravu, znižujúce sa množstvo turistov a migračný tlak, môže Komisia zaručiť, že týmto strategickým plánom budeme disponovať v rámci rozumnej časovej lehoty a že Komisia bude disponovať finančnými prostriedkami na vykonávanie tohto plánu?

 
  
 

Komisia 12. septembra 2007 prijala oznámenie s názvom Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky.(1) V oznámení sa hodnotí vykonávanie stratégie pre tieto regióny od roku 2004 a hľadá sa spôsob na posilnenie jej troch hlavných osí – konkurencieschopnosti, dostupnosti a regionálnej integrácie, prostredníctvom osobitných doplnkových opatrení, ktoré by mali byť v dohľadnej dobe prijaté.

V oznámení sa rovnako hľadá spôsob na otvorenie diskusie o dlhodobejších témach, ktoré boli označené za osobitne citlivé pre najvzdialenejšie regióny, a tieto sa odzrkadľujú v záležitostiach, ktoré vo svojej otázke nastoľuje vážený pán poslanec, ktorými sú: zmena klímy, demografické zmeny a riadenie migrácie, poľnohospodárstvo a námorná politika.

Zároveň je naďalej ústrednou otázkou stratégie Komisie pre najvzdialenejšie regióny dostupnosť. Tieto regióny sú závislé výlučne od leteckej dopravy v prípade mobility obyvateľov najvzdialenejších regiónov, ako aj občanov Európy a v prípade mobility do najvzdialenejších regiónov a späť pre turistov a subjekty sociálno-hospodárskeho rozvoja. Z tohto dôvodu v kontexte riešenia problému zmeny klímy Komisia vyzýva svojich partnerov, aby diskutovali o tom „aké opatrenia sú potrebné, aby cieľ znížiť emisie nemal negatívny vplyv na prístupnosť, hospodárstvo a občanov najvzdialenejších regiónov?“

Oznámenie je určené Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Bude sa o ňom diskutovať so všetkými štyrmi inštitúciami, pričom prvým bude Parlament. Rovnako bude dodržiavaný partnerský prístup v prebiehajúcom a budúcom vykonávaní stratégie pre najvzdialenejšie regióny.

Komisia zabezpečí, aby boli prijaté vhodné osobitné opatrenia v rôznych príslušných oblastiach počas obdobia rokov 2007 – 2013, pričom využije zdroje potrebné na tento účel a pripraví stratégiu do budúcnosti, keď bude ukončená konzultačná fáza.

 
 

(1)KOM(2007) 507 v konečnom znení.

 

Otázka č. 54, ktorú predkladá Lambert van Nistelrooij (H-0596/07)
 Vec: Posilnenie európskej susedskej politiky
 

V roku 2005 bola prijatá iniciatíva európskeho susedského programu. Zatiaľ sa zdá, že členské štáty prijímajú túto iniciatívu pomaly. Preto je obava o pokrok v tomto programe.

Rozumiem tomu tak, že Komisia každoročne prehodnotí – prvýkrát na konci roku 2007 – iniciatívu európskej susedskej politiky na posilnenie cezhraničnej spolupráce. Toto bude s najväčšou pravdepodobnosťou zahŕňať informácie o miestnych a regionálnych prijatiach na krajinu, spoločné operačné programy a s tým spojené decentralizačné budovanie kapacít.

Spoločne s hodnotením, aké opatrenia navrhne Komisia, aby sa zvýšilo prijímanie cezhraničných iniciatív na miestnej a regionálnej úrovni ?

 
  
 

Keďže nástroj európskeho susedstva a partnerstva bol prijatý neskôr, ako sa predpokladalo, a vstúpil do platnosti až 29. novembra 2006, je ešte príliš skoro na to, aby sme mali dôkaz o nedostatočnom prijímaní cezhraničných iniciatív, alebo aby sme vyjadrili znepokojenie v tejto oblasti. Na druhej strane Komisia očakáva, že tento nový finančný nástroj umožní lepšiu a flexibilnejšiu spoluprácu v rôznych aspektoch európskej susedskej politiky, predovšetkým v súvislosti s otázkami cezhraničnej spolupráce.

V súčasnosti zúčastnené krajiny spoločne vypracovávajú programy cezhraničnej spolupráce. Komisia očakáva, že väčšina programov bude predložená v roku 2007, čo by umožnilo ich prijatie na prelome roka 2007. To by bolo stále v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 6 uvedeného v nástroji európskeho susedstva a partnerstva, o tom, že programy by mali byť predložené ,,jeden rok po prijatí strategického dokumentu cezhraničnej spolupráce (napr. do marca 2008)“. Potreba relatívne dlhého času na prípravu dokumentov môže byť vysvetlená novosťou prístupu: je to po prvýkrát, keď členské štáty a partnerské krajiny spoločne (ako aj v konzultácii s miestnymi partnermi) definujú svoje priority a určujú opatrenia, ktoré budú finančne podporené počas najbližších siedmych rokov.

Na základe bodu 48 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, sa obe zložky rozpočtového orgánu zaväzujú schváliť prevod prostriedkov nevyužitých v roku 2007 na nasledujúce roky. To sa vzťahuje aj na príspevok európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) do nástroja európskeho susedstva a partnerstva.

Komisia pozorne sleduje prípravu a realizáciu programov cezhraničnej spolupráce, taktiež zohľadňuje niektoré aspekty, ako napríklad tie, ktoré spomenul ctihodný poslanec ( miestne a regionálne prijatia programov). Na základe toho by Komisia mohla zrevidovať a prijať stratégiu cezhraničnej spolupráce počas svojho strednodobého hodnotenia.

 

Otázka č. 55, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0603/07)
 Vec: Prispôsobovanie environmentálnej infraštruktúry potrebám zdravotne postihnutých ľudí
 

V krajinách EÚ boli prijaté primerané právne predpisy zaručujúce rovnaké príležitosti pre zdravotne postihnutých ľudí. Avšak v praxi sú potreby zdravotne postihnutých ľudí často predmetom diskriminácie, najmä kvôli neprimeranému prispôsobeniu bývania a infraštruktúry verejných priestranstiev. V mnohých členských štátoch EÚ nemajú ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu, zrakovo a sluchovo postihnutí a ľudia s iným typom postihnutia prístup k niektorým inštitúciám, nemôžu si nájsť prácu alebo využívať zdroje informácií alebo kultúrne a iné služby, ktoré sú dostupné ostatným členom spoločnosti, pretože prostredie nebolo prispôsobené ich potrebám.

V súčasnosti prebiehajú diskusie o príprave osobitnej smernice, v ktorej by sa od všetkých členských štátov požadovala záruka, že prostredie je uspokojivo prispôsobené potrebám zdravotne postihnutých ľudí. Aké je stanovisko Komisie k tejto otázke a plánuje sa prijatie primeraných opatrení, v ktorých sa bude hľadať spôsob na posilnenie záväzkov členských štátov k vytváraniu rovnakých príležitostí, s cieľom splniť potreby zdravotne postihnutých ľudí?

 
  
 

Smernica 2000/78/ES ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, zakazuje diskrimináciu na základe postihnutia, veku, náboženstva, vierovyznania a sexuálnej orientácie v zamestnaní a vzdelávaní. Článok 5 tejto smernice vyžaduje od zamestnávateľov, aby vytvorili pre zamestnancov so zdravotným postihnutím ,,primerané ubytovanie“. Všetky členské štáty transponovali túto smernicu, a ak je postihnutá osoba diskriminovaná v zamestnaní, majú právne opravné prostriedky na národnej úrovni. Táto smernica sa však neuplatňuje mimo oblasti zamestnania, povolania a vzdelávania.

Ako bolo uvedené v ročnej politickej stratégii na rok 2008(1) a na základe štúdie existujúcich právnych predpisov namierených proti diskriminácii v členských štátoch(2), Komisia plánuje navrhnúť opatrenia na prevenciu a boj proti diskriminácii mimo trhu práce, spolu s diskrimináciou na základe postihnutia (ako aj iných typov diskriminácie). Príprava hodnotenia vplyvu v súvislosti s prípravou týchto opatrení zahŕňa verejnú on-line diskusiu(3), ktorá bude ukončená 15. októbra 2007. Komisia použije výsledky tejto diskusie a hodnotenia vplyvu pri príprave svojich návrhov a pri ďalších kontaktoch s inštitúciami Európskej únie, s členskými štátmi a s ostatnými zainteresovanými stranami.

Konkrétne, v súvislosti s problémom prístupu k informáciám pre osoby s postihnutím, ktoré sa spomína v otázke, Komisia plánuje do konca roku 2007 zhodnotiť dosiahnutý pokrok v dostupnosti informačných a komunikačných technológií, ako to bolo ohlásené v oznámení o prístupnosti elektronických technológií.(4)

 
 

(1) KOM (2007) 65.
(2) http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/mapstrand1_en.pdf
(3) http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=270
(4) KOM(2005) 425.

 

Otázka č. 56, ktorú predkladá Panayiotis Demetriou (H-0608/07)
 Vec: Ekumenický patriarcha a Turecko
 

V nedávnom rozsudku turecký najvyšší súd stanovil, že ekumenický patriarcha musí byť volený v súlade s výnosom 1923, v ktorom sa stanovuje, že jedine tureckí občania, ktorí svoju činnosť vykonávajú na území Turecka, majú právo hlasovať a kandidovať vo voľbách. Týmto spôsobom Turecko, ignorujúc acquis Spoločenstva a najmä Európsky dohovor o ľudských právach a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, zasahuje do vnútornej organizácie náboženského spoločenstva, pričom stanovuje závažné obmedzenia na práva netureckých občanov uplatňovať svoje právo na náboženskú slobodu prostredníctvom účasti na činnosti náboženských spoločenstiev, do ktorých patria. Tento problém sa opätovne nastoľuje v správach Komisie o pokroku Turecka.

Aké kroky hodlá Komisia podniknúť, s cieľom zabezpečiť, že Turecko spĺňa záväzky, ku ktorým sa zaviazalo v kontexte predvstupového procesu voči nemoslimským spoločenstvám a ekumenickému patriarchovi na zachovanie náboženskej slobody, ktoré sú záväzkami stanovenými v dohode o partnerstve a v rokovacom rámci?

 
  
 

Komisia bude pokračovať v dôslednom monitorovaní záležitostí týkajúcich sa slobody vierovyznania s úmyslom dosiahnuť riešenie, ktoré by plne rešpektovalo práva a slobody zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva.

Vývoj v otázkach slobody vierovyznania sa uvádza vo výročnej správe Komisie a je posudzovaný ako súčasť prístupových rokovaní v kontexte kapitoly 23 o súdnictve a základných právach.

V prípade potreby, Komisia tiež kontaktuje turecké úrady s jednotlivými problémami v rámci pravidelných politických diskusií.

 

Otázka č. 57, ktorú predkladá Hans-Peter Mayer (H-0609/07)
 Vec: Smerovanie činnosti v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek s hodnotou nižšou, ako je prahová hodnota, na ktoré sa prihlasujú len verejní obstarávatelia s hodnotou vyššou, ako je prahová hodnota
 

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES(1) z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sú zákazky s hodnotou vyššou, ako je prahová hodnota stanovená v tejto smernici, predmetom oznámenia uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Ak sa v reakcii na oznámenie týkajúce sa verejnej zákazky s hodnotou nižšou, ako je prahová hodnota, prihlasujú len verejní obstarávatelia s hodnotou vyššou, ako je prahová hodnota, musí sa postup zrušiť a zorganizovať nová verejná súťaž v celej EÚ, alebo sa zákazka stále môže udeliť?

 
  
 

Metódy na výpočet odhadovanej hodnoty verejných zákaziek sú stanovené v článku 9 smernice 2004/18/ES. Podľa tohto ustanovenia je výpočet odhadovanej hodnoty verejnej zákazky založený na celkovej splatnej sume, čistej dani z pridanej hodnoty tak, ako odhadol verejný obstarávateľ. Tento odhad musí byť platný v momente, keď sa posiela oznámenie o obstarávaní, alebo, ak sa takéto oznámenie nevyžaduje, v momente, keď verejný obstarávateľ začne proces udeľovania zákazky.

Preto ak sa ukáže, že v momente udelenia zákazky boli podané iba ponuky, ktoré mali vyššiu hodnotu ako stanovená hranica, automaticky to nespochybňuje výber postupu udeľovania zákazky. Najmä sa nevyžaduje, aby sa výberové konanie zrušilo a zorganizovalo nové celoeurópske výberové konanie, ak vie verejný obstarávateľ preukázať, že v čase odhadovania hodnoty zákazky jednal v dobrom úmysle a v súlade s pravidlami, ktoré sú popísané vyššie.

V každom prípade, verejní obstarávatelia si musia byť vedomí toho, že zákazky s nižšou hodnotou ako hranica pre uplatnenie smerníc Európskej únie o udeľovaní verejných zákaziek musia aj tak byť udelené v súlade so všeobecnými pravidlami a princípmi právnych predpisov Spoločenstva. Tieto vyžadujú najmä dostatočný stupeň reklamy na udelenie zákaziek, ktoré sa môžu uplatniť na vnútornom trhu. Komisia vydala výkladové oznámenie(2), v ktorom vysvetľuje svoj pohľad na praktické uplatňovanie týchto princípov a právnych predpisov Spoločenstva.

Ak si ctihodný poslanec želá vyjadrenie ku konkrétnemu prípadu, Komisia je samozrejme ochotná preskúmať akékoľvek fakty, ktoré by jej boli podané, aby mohla zhodnotiť, či boli splnené podmienky legálnosti výberového konania tak, ako to bolo uvedené vyššie.

 
 

(1)Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
(2) Výkladové oznámenie Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní Ú. v. EÚ C 179, z 1.8.2006.

 

Otázka č. 58, ktorú predkladá Frank Vanhecke (H-0610/07)
 Vec: Otcovská dovolenka
 

V Nemecku zodpovedná spolková ministerka, Ursula von der Leyenová, zaviedla tzv. otcovské mesiace (Vätermonate) ako súčasť balíka opatrení na zavedenie platenej otcovskej dovolenky. Platby otcovskej dovolenky majú byť vykonávané počas 14 mesiacov namiesto 12, ak otec tiež načas preruší svoju prácu, aby sa mohol starať o deti.

Komisár Vladimír Špidla očividne zvažuje zavedenie povinnej otcovskej dovolenky a z tohto dôvodu plánuje po budúcich rozhovoroch s odborovými zväzmi a organizáciami zamestnávateľov predložiť návrh právneho predpisu (zdroj: Barbara Schäder, „EU-Kommissar will Vater zur Auszeit verpflichten“, Der Spiegelonline, 18. júla 2007).

Môže Komisia potvrdiť, či komisár Špidla skutočne zvažuje predloženie návrhu právneho predpisu v tejto oblasti? Aký by bol jeho osobitný právny základ? Prebiehajú rozhovory len s odborovými zväzmi a organizáciami zamestnávateľov alebo aj s inými zúčastnenými stranami? Nebol by takýto návrh v rozpore s právomocami členských štátov a zásadou subsidiarity?

 
  
 

V pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov(1) bolo zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života označené za jednu z prioritných oblastí na podniknutie krokov v období 2006 – 2010. V októbri 2006 Komisia spustila prvé štádium konzultácií sociálnych partnerov na európskej úrovni o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného života(2) v súlade s postupmi stanovenými v článku 138 Zmluvy o ES. Po preskúmaní odoziev na toto prvé kolo konzultácií Komisia spustila 30. mája 2007 druhé kolo konzultačného procesu(3). V dokumente z druhého kola Komisia stanovuje niekoľko možností na prípadné legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré zahŕňajú možnosť predložiť návrh na legislatívu týkajúcu sa otcovskej dovolenky. Komisia tiež žiada sociálnych partnerov, aby prehodnotili ustanovenia rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke, ktorá nadobudla právnu účinnosť na základe smernice 96/34/ES(4) s cieľom upravenia tejto dohody. Tiež to naznačuje, že v závislosti od výsledku konzultácií druhého kola rokovaní medzi sociálnymi partnermi a podrobného vyhodnotenia vplyvu, Komisia zváži predloženie návrhov, ktoré v oblasti zosúladenia doplnia už existujúcu legislatívu.

V odozve na druhé kolo konzultácií sa ETUC(5), BUSINESSEUROPE(6), UEAPME(7) a CEEP(8) rozhodli, že v rámci kontextu európskeho sociálneho dialógu, vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorá vyhodnotí rámcovú dohodu týkajúcu sa rodičovskej dovolenky. Taktiež uviedli, že európski sociálni partneri majú v úmysle využiť túto príležitosť na vyhodnotenie opatrení týkajúcich sa rodičovskej dovolenky v súvislosti s ďalšími opatreniami, ktoré podporujú rodičov a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, a zhodnotiť, či je potrebné učiniť nejaké opatrenia. Správu o pokroku predložia v marci 2008. Uvedené organizácie, tak ako aj ostatní európski sociálni partneri, predkladajú jednotlivé pripomienky do druhého kola konzultácií.

V súčasnosti Komisia posudzuje pripomienky sociálnych partnerov. Z toho dôvodu je predčasné povedať, či Komisia predloží legislatívny návrh týkajúci sa otcovskej dovolenky (t.j. krátkodobého voľna pre otcov v čase narodenia alebo adopcie dieťaťa).

Ak sa Komisia rozhodne predložiť legislatívny návrh v tejto oblasti, členské štáty a Parlament budú mať príležitosť na jeho prediskutovanie a doplnenie, pretože každý legislatívny návrh týkajúci sa otcovskej dovolenky môže byť prijatý v súlade s postupom uvedeným v článku 251 Zmluvy o ES.

Otázky týkajúce sa dovolenky, vrátane otcovskej dovolenky, sa vzťahujú na článok 137 ods. 1 písm. a) Zmluvy t. j. pracovných podmienok. Preto sú činnosti Spoločenstva na podporu a doplnenie aktivít členských štátov v tejto oblasti možné.

 
 

(1) KOM (2006) 92.
(2) SEK(2006) 1245, z 12.10.2006.
(3) SEK(2007) 571, z 30.05.2007.
(4) Ú. v. ES L 145, 19.6.1996
(5) Európska konfederácia odborových zväzov.
(6) Konfederácia európskych podnikov.
(7) Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov.
(8) Európske centrum podnikov so štátnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu .

 

Otázka č. 59, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0612/07)
 Vec: Dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie
 

Na základe obrazovej dokumentácie, ktorá bola prezentovaná na stretnutí Združenia írskych farmárov s Komisiou 16. júla 2007 a týkala sa nedostatočnej úrovne v produkcii hovädzieho mäsa v Brazílii, je európska Komisia pripravená úplne zakázať dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie do Európy?

 
  
 

Otázky hygieny v európskej dovoznej politike sú podložené vedou, hygienickými a fytosanitárnymi pravidlami a príslušnými medzinárodnými normami a sú podporené skúsenosťami z ich aplikácie.

Potravinový a veterinárny úrad podrobne zvážil každé obvinenie spomenuté v správe Združenia írskych farmárov.

Celkový dojem Komisie je taký, že obvinenie spomenuté v tejto správe sú v značnej miere založené na nesprávnej interpretácii požiadaviek EÚ týkajúcich sa dovozu hovädzieho mäsa.

Komisia si je vedomá, že brazílske úrady ešte stále musia riešiť niektoré problémy, a požiadala o overiteľné dôkazy , že zvyšné nedostatky boli odstránené do konca roku 2007.

Potravinový a veterinárny úrad naplánoval ďalšie cesty do Brazílie v roku 2007, aby sa uistil, že týmto nedostatkom bola venovaná náležitá pozornosť.

Komisia je pripravená prikročiť k príslušným opatreniam, ak tieto nedostatky nebudú odstránené.

 

Otázka č. 60, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0619/07)
 Vec: Existencia kontroly a noriem pre sektor hovädzieho priemyslu v Brazílii.
 

Môže Komisia predostrieť svoj pohľad na súčasnú situáciu pri dovoze hovädzieho mäsa z Brazílie?

Začiatkom júla bolo oznámené, že komisárka Fischerová Boelová v liste svojmu kolegovi komisárovi Kyprianouovi otvorila otázku cesty Združenia írskych farmárov do Brazílie, a správy, ktorú združenie vypracovalo na základe tejto návštevy. V liste spomína, že ,,[...] tieto zistenia sú tak závažné, že ich nemôžeme nechať nepovšimnuté“. Podľa môjho názoru si musíme tieto zistenia presvedčivo a efektívne overiť. Stalo sa tak?

Je Komisia presvedčená, že normy kvality a bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú na produkciu hovädzieho mäsa v Brazílii, sú dostatočné?

Aké úsilie vynaložila Komisia na to, aby sa zvýšila úroveň produkcie hovädzieho mäsa na medzinárodnom poli a vyrovnala sa tak úrovni EÚ?

 
  
 

Na základe kontroly uplatnenia príslušných požiadaviek EÚ na ochranu zdravia zvierat a verejnosti z marca 2007, si Komisia myslí, že súčasná situácia v Brazílii nevyžaduje žiadnu okamžitú zmenu pravidiel dovozu hovädzieho mäsa, ktoré platia v súčasnosti.

Ale aj po ukončení tejto inšpekcie Komisia pokračuje v tlaku na brazílske úrady, aby ešte viac zlepšovali svoje veterinárne kontrolné opatrenia.

Predpokladá sa ďalšia inšpekcia v Brazílii do konca roku 2007 a Komisia je pripravená prijať ďalšie opatrenia, ak to bude potrebné.

EÚ nemôže požadovať od tretej krajiny, aby vykonala niektoré veterinárne opatrenia platné v EÚ, ako napríklad schopnosť zistiť pôvod, pretože by to bolo jasne proti princípom a pravidlám hygieny a fytosanitárnej ochrany v rámci Svetovej obchodnej organizácie.(1)

Napriek tomu, požiadavky EÚ na dovoz hovädzieho mäsa sú vedecky podložené, primerané, nediskriminujúce, v niečom prísnejšie ako normy OIE(2), a dostatočné na to, aby chránili zdravie spotrebiteľov EÚ. Komisia sa spolu s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby bol dovážaný tovar v súlade s týmito dovoznými podmienkami.

Komisia berie na vedomie cestu Združenia írskych farmárov do Brazílie, na základe ktorej bola vypracovaná správa. Správa združenia neposkytuje presné informácie o požiadavkách EÚ, ktoré sa vzťahujú na dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie.

 
 

(1) Hygiena a fytosanitárna ochrana/Svetová obchodná organizácia.
(2) Svetová organizácia pre zdravie zvierat.

 

Otázka č. 61, ktorú predkladá Jim Allister (H-0614/07)
 Vec: Schvaľovacie postupy pre geneticky modifikované plodiny
 

Prečo trvá v EÚ schválenie geneticky modifikovaných plodín 30 – 36 mesiacov, keď rovnaké postupy schvaľovania trvajú v USA iba 9 – 18 mesiacov?

Pristúpi EÚ k synchronizovanému schvaľovaniu geneticky modifikovaných druhov tak, aby procedúra EÚ nebola znevýhodnená zvýšenými nákladmi na kŕmenie zvierat, ktoré zapríčiní oneskorenie pri schvaľovaní?

 
  
 

Dôvody, prečo v EÚ trvá schvaľovanie geneticky modifikovaných (GM) plodín v priemere dlhšie ako v tretích krajinách, sú zložité. Zaslúžia si špecifickú analýzu. Komisia by sa chcela zmieniť o rôznych faktoroch.

Jedným je, že súčasný systém na schvaľovanie GM potravín a krmiva je platný iba od apríla 2004, a ako každý nový mechanizmus potrebuje určitý čas na zefektívnenie svojho fungovania. To platí aj o biotechnologických spoločnostiach, ktoré sa museli oboznámiť s novými regulačnými požiadavkami.

Po druhé, aby bolo možné vyjadriť sa k obavám obyvateľov EÚ vzhľadom na bezpečnosť GM plodín, nový regulačný rámec zaviedol hodnotiaci systém, ktorý je oveľa náročnejší než akýkoľvek iný systém vo svete. To zaväzuje spoločnosti k tomu, aby si pripravili konkrétne spisy a odpovedali na série vedeckých otázok, ktoré im počas hodnotenia rizika položí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Tretím prvkom je nedostatočná podpora v záveroch vedeckého hodnotenia a z toho vyplývajú návrhy Komisie na schválenie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) členskými štátmi. Vzhľadom na problém získať podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov, musí sa Komisia riadiť postupom komitológie v celom jeho rozsahu, t. j. zapojiť Radu.

Stanovisko Komisie k tejto situácii bolo vždy jasné. Je rozhodnutá plne uplatniť legislatívny rámec, aby sa predišlo prípadnej patovej situácii v schvaľovacom postupe bez porušenia zásady veľmi prísneho hodnotenia rizika.

V tomto smere a vďaka skúsenostiam získaných v týchto troch rokoch už boli zaregistrované príslušné zlepšenia.

Napríklad čas, ktorý potreboval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na vykonanie kontroly úplnosti akéhokoľvek nového spisu bol skrátený a príslušný orgán sa nedávno zaviazal, že dokončí túto časť hodnotenia rizika do šiestich týždňov od podania žiadosti.

Podobný pozitívny trend sa prejavil v hodnotení detekčných metód, ďalšej kľúčovej časti procesu.

Navyše Komisia prijala rôzne iniciatívy, aby získala väčšiu podporu od členských štátov. V následnosti na diskusiu Kolégia o GMO v apríli 2006 bol definovaný konkrétny akčný plán, ktorý má za úlohu zlepšiť vedeckú jednotnosť a transparentnosť rozhodnutí týkajúcich sa GMO. Príkladom je vedecká skupina Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre GMO, ktorá systematicky poskytuje vysvetlenia k tomu, ako sa pripomienky členských štátov zapracovali do postojov úradu. Nedávne hlasovania ukázali zlepšenie v podpore členských štátov pri schvaľovaní návrhov.

 

Otázka č. 62, ktorú predkladá Philip Bushill-Matthews (H-0615/07)
 Vec: Fond solidarity
 

Môže Komisia potvrdiť, že vláda Spojeného kráľovstva podala žiadosť o podporu z Fondu solidarity EÚ v následnosti na značné povodňové škody v Spojenom kráľovstve, a ak tomu tak je, v ktorý deň Komisia túto žiadosť obdržala?

Mohla by prosím Komisia podať hrubý odhad maximálnej a minimálnej výšky finančných prostriedkov, ktoré môžu byť k dispozícii, a tiež ako rýchlo by mohli byť tieto prostriedky prevedené, so zreteľom na naliehavú potrebu zlepšiť ochranu proti povodniam pri prvej možnej príležitosti pred príchodom ďalších lejakov.

 
  
 

Komisia môže potvrdiť, že obdržala žiadosť vlády Spojeného kráľovstva o pomoc z Fondu solidarity EÚ 20. augusta 2007. Komisii bolo oznámené, že podrobnejšie informácie, najmä aktualizované odhady škôd, budú predložené ku koncu septembra 2007.

Ak bude zhodnotené, že žiadosť Spojeného kráľovstva spĺňa kritériá pre mobilizáciu Fondu solidarity, Komisia navrhne výšku pomoci rozpočtovému orgánu, ktorý musí schváliť nevyhnutné prostriedky formou opravného rozpočtového postupu.

Výška pomoci sa vypočíta štandardným spôsobom na základe celkových priamych škôd a zoberie sa do úvahy prahová hranica škôd pre mobilizáciu Fondu pre príslušnú krajinu. Táto prahová hranica pre Spojené kráľovstvo v roku 2007 predstavuje 3,267 miliárd EUR: Nižšia miera pomoci vo výške 2,5 % sa priznáva pre časť škody, ktorá nepresiahne prahovú hranicu, plus vyššia miera pomoci vo výške 6 % pre časť škody, ktorá prahovú hranicu presiahne. Konečná suma bude závisieť od podrobnej analýzy dokumentov, a preto nemôžeme v tomto čase uviesť presnú výšku pomoci.

V tomto štádiu nie je možné odhadnúť, ako dlho budú trvať jednotlivé kroky tohto postupu. Treba mať na zreteli, že prostriedky z Fondu solidarity EÚ môžu byť použité len na určité druhy krízových činností, ktoré sa týkajú škôd spôsobených povodňami (vrátanie zabezpečenia infraštruktúry na predchádzanie povodniam). Financovanie preventívnych opatrení z Fondu solidarity EÚ nie je možné, ale operačné programy kohéznej politiky dotknutých regiónov môžu takéto opatrenia obsahovať.

 

Otázka č. 63, ktorú predkladá Ryszard Czarnecki (H-0621/07)
 Vec: Podpora EÚ pre budovanie cestnej infraštruktúry
 

Akú podporu môže EÚ poskytnúť budovaniu ciest a diaľnic a železničným projektom v Poľsku v rámci príprav na majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré sa tu budú konať v roku 2012?

 
  
 

Investície do dopravy v Poľsku budú financované hlavne z operačného programu Infraštruktúra a životné prostredie, v ktorom sa predpokladá financovanie z EÚ do oblasti dopravy vo výške 17,8 miliardy EUR v období rokov 2007 – 2013. Tento program ešte nie je dokončený a v súčasnosti sa o ňom rokuje s poľskými orgánmi.

Prioritu budú mať investície do transeurópskej dopravnej siete, najmä tie, ktoré sú zahrnuté do zoznamu 30 projektov európskeho záujmu. Priority pre transeurópsku dopravnú sieť boli schválené Radou a Parlamentom v roku 2004(1). V týchto usmerneniach bol zoznam 30 prioritných projektov a hlavných osí európskeho záujmu, určený s cieľom prepojenia členských štátov a integrovania sietí nových členských štátov udržateľným a bezpečným spôsobom. Poľska sa týkajú štyri prioritné projekty transeurópskej dopravnej siete (TEN). Tieto projekty budú veľmi dôležité pre majstrovstvá, pretože ponúknu moderné a bezpečné spojenia medzi najdôležitejšími mestami Poľska.

Komisia by chcela informovať váženého pána poslanca, že fondy EÚ môžu byť použité aj na podporu cestnej infraštruktúry na miestach a v mestách, kde sa budú majstrovstvá konať a na investície do hromadnej dopravy, s cieľom zlepšiť prístup k štadiónom a hostiteľským mestám.

 
 

(1) Rozhodnutie 2004/884/ES o základných usmerneniach spoločenstva pre
rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN).

 

Otázka č. 64, ktorú predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0622/07)
 Vec: Smernica o zdravotníckych službách a jej vplyv na lekárne
 

Vzhľadom na konania o porušení, ktoré Komisia a jej GR pre vnútorný trh začali, s cieľom liberalizovať lekárne prostredníctvom zrušenia štruktúry a systému, ktoré veľmi dobrým spôsobom slúžia občanom a prispievajú ku kvalite farmaceutických služieb.

Hodlá Komisia túto oblasť pretransformovať na dokonalý trh regulovaný zákonom dopytu a ponuky, v rámci ktorého sú zdravie občanov a hodnoty a zásady, na ktorých sa zhodla Rada EÚ, len marginálnymi faktormi?

Domnieva sa Komisia, že je možné zmeniť a doplniť zmluvu (článok 152) na základe konaní o porušení a prehlasovaním regulačných inštitúcií, konkrétne Rady, Európskeho parlamentu a národných parlamentov?

 
  
 

Komisia by najskôr chcela ubezpečiť váženú pani poslankyňu, že si je dobre vedomá veľkého významu zdravotníckych a tiež lekárenských služieb pre európskych občanov.

Komisia by však rada zdôraznila, že jej politika týkajúca sa porušovania práva v tejto oblasti nevyžaduje „liberalizáciu“ sektoru lekárenských služieb.

Cieľom postupov týkajúcich sa porušovania práva je zabezpečiť súlad medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi o zriaďovaní lekární a základnými slobodami, ktoré sú ustanovené v Zmluve. Komisia už dostala a ešte stále dostáva veľké množstvo sťažností od európskych občanov, ktorí tvrdia, že podmienky pre zriaďovanie lekární v niektorých členských štátoch sú diskriminujúce, netransparentné alebo neprimerane prísne, a tým nie sú v súlade s ich základnými slobodami. Úlohou Komisie, ako ochrankyne Zmluvy ES, je zabezpečiť, ak je potrebné aj uplatňovaním konania o porušení povinností, aby základné slobody, ktoré už boli občanom priznané, boli rešpektované, nad rámec existencie aktu sekundárneho práva v tejto oblasti.

To neznamená, že Komisia sa domnieva, že táto dôležitá zdravotná služba nemôže spadať pod primerané opatrenia týkajúce sa zdravia, aby sa zabezpečila dostupnosť a celkovo najvyšší stupeň poskytovania lekárenských služieb všetkým občanom v najširšom zmysle slova.

Tento postoj taktiež neznamená, že iné články Zmluvy sú akýmkoľvek spôsobom pozmenené alebo že vzniká konflikt s výsadnými právami iných inštitúcií. Čo sa týka práve článku 152 Zmluvy o ES, ktorý citovala vážená pani poslankyňa, je dôležité spomenúť, že Súdny dvor si mal možnosť v nedávnom rozhodnutí z 16. mája 2006(1) pripomenúť, že aj keď podľa článku 152 ods. 5 konanie Komisie v oblasti verejného zdravia musí v plnom rozsahu rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, toto ustanovenie nevylučuje, že iné ustanovenia Zmluvy vyžadujú od členských štátov, aby prispôsobili svoje národné systémy sociálneho zabezpečenia.

 
 

(1) Prípad C-372/04, body 146, 147.

 

Otázka č. 65, ktorú predkladá Olle Schmidt (H-0623/07)
 Vec: Rusko-nemecký projekt plynovodu v pobaltskom regióne
 

Na jar Komisia uviedla (H-0231/07)(1), že nerobí rozdiel v tom, či rusko-nemecký plynovod bude viesť po zemi alebo popod vodu, aby ho klasifikovala ako projekt TEN-E. Skutočná trasa sa, na druhej strane, považovala za otázku rozhodnutia investorov „na základe ich vlastných obchodných záujmov a úsudku.“

Vyhlásenia ruskej vlády týkajúce sa pobaltského regiónu naznačujú, že predaj energií do zvyšnej časti Európy má tiež ciele, ktoré presahujú čisto obchodné aspekty. EÚ by preto mala venovať pozornosť obavám vlád a verejnosti, napríklad v Poľsku, Fínsku, pobaltských republikách a vo Švédsku. Najmä orgány v južnom Švédsku vyjadrili obavy z následkov na bezpečnostnú politiku v pobaltskom regióne v súvislosti s ešte vyššou mierou závislosti EÚ od ruských zdrojov energií. Transeurópsky projekt ako tento by mal byť, okrem iného vzhľadom na politický vývoj v Rusku, založený v rovnakej miere na faktoroch súvisiacich s bezpečnostnou politikou, energetickou politikou a politikou životného prostredia.

Skutočne sa Komisia domnieva, že je pravdepodobné, že v rámci projektu Severný prúd, budú tieto záujmy vyvážené?

 
  
 

V rámci projektu takého rozsahu, akým je projekt Severný prúd, sa nevyhnutne musia zohľadňovať bezpečnostné otázky, ako aj energetické problémy a samozrejme environmentálne požiadavky.

Tento prioritný projekt, ktorý bol vyhlásený za projekt európskeho záujmu, nastoľuje otázky bezpečnosti, ako všetky plynovody takejto dĺžky. Existuje tu riziko spojené s budovaním, ako aj prevádzkou priemyselného projektu tohto rozmeru a je povinnosťou zapojených subjektov, aby dodržiavali všetky v súčasnosti platné právne predpisy (vnútroštátne, európske a medzinárodné) a aby prijali každý možný krok na zníženie rizika. Avšak vo všeobecnosti sú plynovody najbezpečnejším spôsobom prepravy zemného plynu. Skutočnosť, že Severný prúd má byť plynovodom vedúcim popod vodu (čo je verzia projektu začlenená do usmernení pre transeurópske energetické siete, ktoré prijali Rada a Parlament) je v tejto súvislosti nepodstatná. Desiatky plynovodov vedúcich popod pobrežné vody, ktoré v súčasnosti v Európe fungujú, a ktoré takto fungujú už desiatky rokov, dokázali svoju spoľahlivosť, pokiaľ ide o bezpečnosť počas celého tohto obdobia.

Energetické záujmy majú tiež veľmi veľký význam, najmä v čase, keď dopyt po zemnom plyne prudko narastá a naše vlastné zdroje sa vyčerpávajú. Očakáva sa, že okolo roku 2015 bude EÚ každoročne dovážať prinajmenšom o 100 miliárd m3 zemného plynu viac. Z tohto dôvodu je už viac ako desaťročie politikou Komisie podporovať transeurópske energetické siete (TEN-E), a preto práve prijala Prioritný plán na prepojenie sietí (PPI) zahŕňajúci okolo desať plynovodov vrátane Severného prúdu, ktoré boli označené za strategicky dôležité na pokrytie potrieb Únie v oblasti zemného plynu.

V plnej miere sa musia tiež zohľadniť environmentálne aspekty v súlade so súčasnými právnymi požiadavkami. V súlade s Dohovorom z Espoo Európskej hospodárskej komisie OSN(2) (ktorý podpísalo deväť pobaltských štátov a Ruská federácia), spoločnosť zodpovedná za Severný prúd vykonáva posúdenie vplyvu na životné prostredie, ktorého záverečná správa by mala byť uverejnená pred koncom roku 2007. Toto posúdenie pozostáva z 20 verejných stretnutí a okolo 100 stretnutí s príslušnými orgánmi vo všetkých dotknutých krajinách. Ako zástupca Európskeho spoločenstva – zmluvná strana Dohovoru z Espoo – bola Komisia jednou zo strán upovedomených o troch stretnutiach a už oznámila Severnému prúdu, že bude ostražitá, pokiaľ ide o dodržiavanie európskych a medzinárodných environmentálnych záväzkov.

 
 

(1) Písomná odpoveď zo dňa 24.4.2007.
(2)Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov.

 

Otázka č. 66, ktorú predkladá David Martin (H-0624/07)
 Vec: Diskriminácia talianskych učiteľov cudzích jazykov
 

Za posledných 25 rokov talianske univerzity diskriminujú učiteľov cudzích jazykov. Rozsudok Európskeho súdneho dvora z 18. júla 2006 nedokázal zmysluplne vyriešiť túto situáciu. Na základe faktu, že táto situácia nebola vyriešená normálnou cestou, aké kroky teraz Komisia podnikne, aby zabezpečila zastavenie tejto diskriminácie v Taliansku a okrem toho ako zaručí, že lektori cudzích jazykov budú primerane odškodnení?

 
  
 

Komisia vyzýva váženého pána poslanca, aby sa oboznámil s odpoveďou Komisie na otázku E-2691/07, ktorá sa týka uznania získaných práv bývalých učiteľov cudzích jazykov na niekoľkých talianskych univerzitách.

Komisia pripomína, že Európsky súdny dvor stanovil vo svojom rozsudku z 18. júla 2006(1), že právne predpisy, ktoré prijali talianske orgány, boli nezlučiteľné s právom Spoločenstva za účelom znovuvybudovania kariéry lektorov cudzích jazykov. Navyše, prijatím rozsudku bola Komisia zo strany talianskych orgánov ubezpečená, že tieto právne predpisy boli účinne uplatňované.

V tejto súvislosti, akýkoľvek problém, týkajúci sa uplatňovania talianskych právnych predpisov, by sa mal riešiť na národnej úrovni pred príslušnými orgánmi, vrátane súdov. Iba vnútroštátne súdy môžu rozhodnúť o udelení osobného odškodnenia.

 
 

(1) Prípad C-119/04, Zb. (2006), s. I-6885.

 

Otázka č. 67, ktorú predkladá Eoin Ryan (H-0626/07)
 Vec: Účasť EÚ v mierových silách OSN v Sudáne.
 

Môže Európska Komisia predbežne odhadnúť koľko z 20 000 vojakov mierovej misie OSN, ktorí budú nasadení v Sudáne, pochádza z členských krajín EÚ?

 
  
 

Rozmiestnenie mierových síl EÚ spadá do pôsobnosti právomocí členských štátov; Komisia nemá v tejto fáze žiadne podrobné informácie, týkajúce sa záväzkov jednotlivých členských krajín.

Komisia si je vedomá, že sudánsky prezident Bašír pri viacerých príležitostiach trval na tom, že operácia UNAMID(1) by mala mať prevažne africký charakter. Organizácia spojených národov uvádza, že sa nazdáva, že potreba plne vybavených špecializovaných síl – predovšetkým dopravných a technických útvarov, schopných ochrániť sa – môže byť dosiahnutá bez obrátenia sa na krajiny mimo afrického kontinentu.

 
 

(1) Operácia zmiešaných síl Africkej únie/Organizácie Spojených národov (AÚ/OSN) v Dárfúre (UNAMID).

 

Otázka č. 68, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0632/07)
 Vec: Požiadavky na vysledovateľnosť a označovanie pre krajiny, ktoré vyvážajú potraviny do EÚ.
 

Čo robí Európska Komisia pre to, aby zabezpečila, že rovnaká úroveň predpisov, ktoré existujú v Európe pre potraviny EÚ z hľadiska požiadaviek vysledovateľnosti a označovania, je zavedená aj v ostatných krajinách, ktoré vyvážajú potraviny na územia Európskej únie?

 
  
 

Podľa práva EÚ, vysledovateľnosť znamená možnosť vystopovať akékoľvek krmivo, potraviny, zvieratá chované na výrobu potravín alebo zložku, ktorá bude použitá na spotrebu počas všetkých stupňov výroby, spracovania a distribúcie.

Samotná vysledovateľnosť nerobí potraviny bezpečnejšími. Musí byť použitý nástroj riadenia rizika, s cieľom pomáhať pri potláčaní problému bezpečnosti potravín.

Vysledovateľnosť je povinná pre podnikateľov v potravinárstve vo všetkých fázach potravinového reťazca, a to konkrétne od dovozcu až po úroveň maloobchodu.

Vývozcovia v obchodných partnerských krajinách nie sú právne krytí, nakoľko právo EÚ nemôže mať mimoúzemnú účinnosť. Je však potrebné podotknúť, že medzi niektorými podnikateľmi v potravinárstve v EÚ je bežnou praxou, že od obchodných partnerov vyžadujú splnenie určitých požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti.

Požiadavky označovania potravín sa vzťahujú na všetky potraviny, s ktorými sa obchoduje v EÚ, vrátane tých, ktoré sú dovážané.

 

Otázka č. 69, ktorú predkladá Philip Claeys (H-0633/07)
 Vec: Zákaz politickej strany v Nemecku
 

Koncom augusta 2007 sa európsky komisár zodpovedný za občianske slobody vyjadril za zakázanie strany Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Poznamenal, že ostatné členské štáty EÚ tiež čelili „veľkým problémom s pravicovým extrémizmom“ a vyslovene v tejto súvislosti uviedol Francúzsko, Belgicko, Dánsko a Taliansko. Podľa komisára je nevyhnutné v týchto krajinách zintenzívniť boj proti rasizmu a xenofóbii a prijať opatrenia na ich prevenciu, ako aj na ich odstránenie.

Čo rozumie Komisia pod slovami „veľké problémy s pravicovým extrémizmom“? Podľa Komisie, ktorých politických strán sa tieto problémy týkajú? Domnieva sa Komisia, že tieto dotknuté strany by tiež mali byť zakázané? Ak áno, na základe akých zistení?

 
  
 

Komisia sa domnieva, že je dôležité, aby sa zachovala spomienka na zločiny fašizmu ako pocta jeho obetiam a ako spôsob vzdelávania budúcich generácií. Každý postoj s cieľom pozitívne vykresliť alebo banalizovať túto ideológiu, vrátane účasti na politickom živote strán, ktoré ju zastávajú a obhajujú, je v protiklade s hodnotami Európskej Únie.

V súvislosti s extrémizmom Komisia zdôrazňuje, že rasizmus a xenofóbia sú nezlučiteľné s princípmi, na ktorých je Európska únia založená, a ktoré sú spoločné pre členské štáty.

Vytvorenie súpisu politických strán na základe ich ideológie alebo ich zákazu v členských krajinách nespadá medzi právomoci Komisie tak, ako jej boli udelené Zmluvou o ES.

Dôležitým krokom v boji proti rasizmu a xenofóbii je to, že Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci dosiahla 19. apríla 2007 politickú dohodu ohľadom rámcového rozhodnutia o boji proti istým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie na základe trestného práva. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je priblížiť ustanovenia trestného práva, ktoré sú spojené s páchaním trestných činov rasizmu a xenofóbie.

V budúcnosti môžu byť za istých okolností osobitné opatrenia, vrátane opatrení politických strán, považované za nové právne predpisy.

 

Otázka č. 70, ktorú predkladá Maria Badia i Cutchet (H-0634/07)
 Vec: Dôkladná revízia kompetencií potrebných na vyučovanie prírodných vied
 

Počas uplynulých rokov sa v mnohých štúdiách zdôrazňoval pokles v počte študentov prírodných vied a matematiky, z čoho sa vo veľkej miere viní spôsob, akým sú prírodné vedy vyučované na školách. V správe, o ktorej vypracovanie Komisia požiadala Michela Rocarda, týkajúcej sa obnovenej pedagogiky pre budúcnosť Európy sa odporúča prijatie účinnejších vzdelávacích metód založených viac na výskume v školách a aktívna podpora celoživotného vzdelávania učiteľov v spolupráci so zriaďovaním sietí medzi učiteľmi. V správe sa tiež uvádza, že „by sa mala venovať osobitná pozornosť zvyšovaniu účasti dievčat na kľúčových školských predmetoch v oblasti prírodných vied a zvyšovaniu ich sebavedomia v tejto oblasti.“

Keďže len kvalitnejšia vedecká kultúra umožní dospieť k skutočnej spoločnosti založenej na vedomostiach a znalostnému hospodárstvu v EÚ a zdá sa, že vzdelávanie v oblasti vedy je kľúčom k dosiahnutiu pokroku v tomto smere, aké kroky plánuje Komisia prijať s cieľom podporiť dôkladnú revíziu vyučovania prírodovedných predmetov v školách Únie?

 
  
 

Komisia zdieľa znepokojenie váženej pani poslankyne vzhľadom na relatívny pokles záujmu mládeže, predovšetkým dievčat, o matematiku a vedné odbory. Deje sa to v čase, keď Európa čelí rastúcemu dopytu po kvalifikovaných ľudských zdrojoch v oblasti vedy a technológií a nedostatku odborných znalostí v týchto oblastiach. Je to ešte kritickejšie vzhľadom na význam matematiky, vedy a technológie pre konkurencieschopnosť Európy a pre spoločnosť založenú na poznatkoch. Okrem toho, dobrá úroveň vedeckej kultúry sa významne podieľa nielen na umožňovaní občanom efektívne sa zúčastňovať spoločenských diskusií, ale tiež na zabezpečení prístupu k lepším pracovným miestam.

Z týchto dôvodov je boj proti klesajúcemu záujmu, nábor na štúdium vedy a technológie a riešenie rodovej nerovnováhy v tejto oblasti prioritným cieľom pracovného programu ,,Vzdelávanie a odborná príprava 2010“(1), ktorý podporuje členské štáty v plnení si svojich zodpovedností za vlastné vzdelávacie systémy. Je to taktiež jedným z piatich európskych cieľov pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré Rada schválila v roku 2003(2). Matematika, veda a technológia sú aj medzi ôsmymi kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie, ktoré sú uvedené v Odporúčaní Parlamentu a Rady z roku 2006(3). Nové oznámenie Komisie o zvyšovaní kvality vzdelávania učiteľov, ktoré bolo prijaté 3. augusta 2007(4), zdôrazňuje dôležitosť toho, aby učitelia získali plný rozsah vedomostí z predmetu, prístupy a pedagogické zručnosti potrebné na lepšiu prípravu mladých ľudí na ich uplatnenie v spoločnosti a v pracovnom prostredí, a to hlavne poskytnutím pomoci učiteľom pri získavaní kľúčových kvalifikácií, ktoré sú uvedené v odporúčaní.

V rámci otvorenej metódy koordinácie Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi v tejto oblasti už od roku 2001. Dve správy, ktoré boli doteraz publikované, doporučujú, aby: „boli predložené efektívnejšie a atraktívnejšie metódy vzdelávania, najmä systematickejším prepojením vedecko-technického vzdelávania s reálnym životom a skúsenosťami“, a ,,bolo učiteľom umožnené aktualizovať si svoje vedomosti ako v obsahu tak aj v metodológii vyučovania“(5). Taktiež sa uskutočnilo mapovanie dôležitých iniciatív v celej Európe, aby sa podporila výmena skúseností a osvedčených postupov.(6)

Informačná sieť pre vzdelávanie v Európe Eurydice uskutočnila prieskum vyučovania prírodných vied v európskych školách v 30 krajinách(7). Tento prieskum zdôrazňuje úlohu učiteľov pri prepájaní teórie s praxou a dôležitosť praktickej prípravy pri vyučovaní prírodných vied. Taktiež zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu rodového povedomia pri príprave učiteľov.

Správa expertnej skupiny, ktorú vedie pán Rocard, o vzdelávaní v prírodných vedách: a obnovenej pedagogike pre budúcnosť Európy, ktorú spomína vážená pani poslankyňa, je spoločnou iniciatívou komisára pre vedu a výskum a komisára pre vzdelávanie, výchovu, kultúru a mládež. Táto správa sa zaoberá existujúcimi európskymi programami na zvyšovanie efektívnosti vyučovania prírodných vied a navrhuje zavedenie nového prístupu k vyučovaniu prírodných vied, najmä využívaním učebných metód kladenia otázok a hľadania odpovedí.

Komisia spolu s členskými štátmi začala diskusiu v rámci súčasného predsedníctva o hľadaní možností realizácie odporúčaní uvedených v správe.

Komisia podporí iniciatívy členských štátov a ich snahu o modernizáciu svojich systémov vzdelávania, najmä vo vyučovaní prírodných vied. Nástroje nového programu celoživotného vzdelávania ponúkajú v tejto oblasti širokú škálu možností.

Komisia formou siedmeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj taktiež podporuje aktivity, zamerané na rozšírenie formálneho aj neformálneho vyučovania prírodných vied. Vo svojej časti Veda v spoločnosti siedmy rámcový program vyzýva na vytvorenie otvoreného prostredia, ktoré podporuje záujem o prírodné vedy medzi deťmi a mládežou, posilňovanie vzdelávania v prírodných vedách na všetkých stupňoch vrátane škôl, a podporu záujmu o prírodné vedy a plnej účasti všetkých skupín obyvateľstva na nich.

 
 

(1) Podrobný pracovný program o realizácii cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (február 2002)
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614en00010022.pdf
(2) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_en.pdf (Ú. v. EÚ C 134, 7.6.2003).
(3) Ú. v. EÚ L 394, z 30.12.2006, s. 10.
(4) http://ec.europa.eu/education/com392_en.pdf
(5) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/math2004.pdf
(6) ibd. (na tom istom mieste ako predchádzajúca poznámka).
(7) http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=081EN

 

Otázka č. 71, ktorú predkladá Nikolaos Vakalis (H-0635/07)
 Vec: Uplatňovanie článku 100 ods. 2 Zmluvy o ES v prípade Grécka
 

Hodlá Komisia navrhnúť, aby Rada udelila Grécku finančnú pomoc Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 100 ods. 2 Zmluvy v reakcii na smrteľné a katastrofické požiare, ktoré ničili Grécko v auguste? Aká je najvyššia dostupná suma a akú formu by táto pomoc mohla mať? Pokiaľ ide o „podmienky“, na ktoré sa v zmluve odkazuje, aké podmienky by mohla Rada stanoviť v prípade udelenia takejto pomoci?

 
  
 

Úplný a podrobný odhad škôd, spôsobených lesnými požiarmi na juhu Grécka a na ostrove Evia v auguste 2007, zatiaľ grécke úrady neoznámili. Požiare priamo spôsobili škodu na majetkoch (budovách, poľnohospodárskych pozemkoch, hospodárskych zvieratách), ktoré sa budú obnovovať len pomaly. Na druhej strane snahy o znovu vybudovanie a finančné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov sú nasmerované do oblastí, ktoré boli postihnuté požiarmi a mali by v nasledujúcich rokoch pozitívne ovplyvniť investičné aktivity. Preto sa zdá, že dopad na hospodársky rast Grécka bude zvládnuteľný.

Vzhľadom na možné uplatňovanie článku 100 ods. 2 Komisia preskúma situáciu po predložení úplného a detailného odhadu škôd.

Napriek tomu sa počíta s ďaľšímími nástrojmi solidarity EÚ.Predseda Komisie a komisár pre regionálnu politiku zdôraznili pri svojej návšteve postihnutých oblastí, že keď bude k dispozícii odhad škôd, ktoré boli spôsobené ekonomike a životnému prostrediu, Komisia spustí fond solidarity a ďalšie opatrenia potrebné pre pomoc Grécku. Európska investičná banka ďalej ponúkla Grécku, že urýchlene zavedie rámcovú pôžičku vo výške 100 miliónov EUR ako prvú časť väčšej pôžičky, o ktorej sa rozhodne po oznámení konečných požiadaviek zo strany Grécka.

 

Otázka č. 72, ktorú predkladá Newton Dunn (H-0646/07)
 Vec: Posúdenie vplyvov na životné prostredie
 

Mohla by Komisia potvrdiť, že podľa článku 5 ods. 3 smernice o posúdení vplyvov na životné prostredie, návrhy na zmiernenie týkajúce sa rozvojových prihlášok na miestach označených Natura alebo tam, kde by tieto miesta mohli byť poznačené, musia byť predložené na verejnú diskusiu ako dodatok k stavu životného prostredia pred tým, ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie o takejto prihláške, a že postupy na územiach Spojeného kráľovstva, ako napríklad udelenie primárneho súhlasu pred tým, ako je informovaná verejnosť a následné udelenie sekundárneho súhlasu, sú právne neplatné?

 
  
 

Podľa článku 5 ods. 3 druhá zarážka smernice o posúdení vplyvov na životné prostredie po zmene a doplnení(1),(2),(3), v informáciách poskytnutých staviteľom bude zahrnuté aspoň, okrem iného, „popis predpokladaných opatrení na zabránenie, zníženie a na prípadné odstránenie významných nepriaznivých vplyvov“; článok 3 prvá zarážka určuje, že analýza dopadov na životné prostredie určí, popíše, a odhadne priame aj nepriame vplyvy na faunu a flóru, čo, samozrejme, zahŕňa miesta označené ako Natura 2000, na ktoré môže mať príslušný rozvoj negatívne následky.

Podľa článku 6.1 tej istej smernice, ,,orgány, ktorých sa projekt pravdepodobne dotkne, mali z dôvodov svojich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia možnosť na požiadanie vyjadriť svoje stanovisko” ohľadne informácií poskytnutých na základe článku 5; tieto informácie sú tiež poskytnuté verejnosti, ktorej sa to týka a ktorá je ,,oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie“ (článok 6.4).

Je preto jasné, že verejnosť a príslušné orgány životného prostredia musia dostať možnosť dostatočne včas a efektívne sa zúčastniť na rozhodovacom procese pred tým, ako sa prijme rozhodnutie o súhlase s budovaním.

Takto to bolo potvrdené európskym súdnym dvorom v prípade C-201/02 ex parte Delena Wells vo svojom rozsudku zo 7. januára 2004(4) v paragrafe 52, kde súd rozhodol, že ,,tam, kde vnútroštátne právo vyžaduje, aby postup pri udeľovaní súhlasu pozostával z niekoľkých krokov, jeden predstavuje hlavné rozhodnutie, a ďalší predstavuje uplatňujúce rozhodnutie, ktoré nemôže presiahnuť parametre uvedené v hlavnom rozhodnutí, vplyv, ktorý takýto projekt môže mať na životné prostredie, musí byť vymedzený a zhodnotený v kroku, ktorý sa týka hlavného rozhodnutia. Len v tom prípade, ak sa tieto vplyvy nedajú identifikovať skôr, ako prebieha krok týkajúci sa uplatňujúceho rozhodnutia, sa toto zhodnotenie vykoná počas tohto kroku“.

 
 

(1) Smernica Rady 85/337/ES, Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
(2) Pozmenené a doplnené smernicou Rady 97/11/ES, Ú. v. ES L 73, 14.3.1997.
(3) Pozmenené a doplnené smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2003/35/ES, Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003.
(4) Ú. v. EÚ C 47, 21.2.2004.

 

Otázka č. 73, ktorú predkladá Anna Hedh (H-0648/07)
 Vec: Alkohol
 

Podľa Komisie existuje zjavné prepojenie medzi spotrebou alkoholu a verejným zdravím. Ako vyhlásil komisár Kyprianou vo svojom prejave k Parlamentu 5. septembra, každoročne v Európe umiera 100 000 ľudí na následky zranení alebo chorôb súvisiacich s požívaním alkoholu. Alkohol predstavuje ročne 125 miliárd EUR, a preto predstavujú jeho sociálne náklady pre EÚ približne rovnakú sumu ako náklady na tabak. Referenčná hodnota, ktorá sa využíva vo Švédsku na určenie, či sa alkohol prevážaný cez hranice využíva na súkromné alebo obchodné účely je v súčasnosti 230 litrov alkoholických nápojov na dovoznú zásielku. Švédska politika týkajúca sa požívania alkoholu pozostáva z viacerých súčastí, pričom jednou z nich sú vysoké spotrebné dane, a teda aj vysoká nákupná cena. Avšak sila tohto nástroja sa teraz vo výraznej miere oslabila, keďže v súčasnosti platné pravidlá EÚ umožňujú dovoz veľkého objemu alkoholu z iných členských štátov, v ktorých sa neuplatňuje rovnaká politika. Domnieva sa Komisia, vzhľadom na jasné prepojenie medzi spotrebou alkoholu a verejným zdravím, že by Švédsko mohlo znížiť referenčnú hodnotu na základe obáv o verejné zdravie bez toho, aby porušilo právne predpisy EÚ? Mohlo by Švédsko na základe článku 30, alebo akejkoľvek inej časti Zmluvy, stanoviť iné dovozné obmedzenia v prípade alkoholu, ako súčasť svojej reštriktívnej politiky v oblasti alkoholu?

 
  
 

Komisia zdieľa obavy váženej pani poslankyne týkajúce sa zneužívania alkoholu, a preto 24. októbra 2006 prijala oznámenie o znižovaní škôd z požívania alkoholu. Napriek tomu, prevažná väčšina členských štátov nepovažuje za vhodné, aby sa konzumáciu alkoholu obmedzovala mierou spotrebnej dane, okrem iného preto, že mierna a zodpovedná konzumácia alkoholu dospelými sa nepovažuje za zdraviu škodlivú, alebo zvyšujúcu všeobecné obavy spoločnosti. Švédsko presadzuje v tejto oblasti inú politiku. Táto oblasť je ponechaná členským štátom na vlastné uváženie.

V súlade s princípom, ktorý riadi vnútorný trh, článok 8 smernice 92/12/EHS stanovuje, že súkromné osoby, ktoré si želajú kúpiť alkohol v inom členskom štáte, môžu tak urobiť, ak je tovar prevážaný touto osobou a slúži len na jej vlastné použitie. Orientačná hodnota, ktorá činí spolu 230 litrov alkoholických nápojov rôznych kategórií (medzi nimi len 10 litrov liehovín), a ktorú vážená pani poslankyňa spomína, je stanovená v článku 9 tejto smernice. Tieto orientačné hodnoty stanovené v súlade s týmto ustanovením slúžia iba na poskytnutie prehľadu, keď treba zistiť, či sú výrobky skutočne iba pre osobnú potrebu, a preto nepodliehajú precleniu v cieľových členských štátoch, alebo sú určené na komerčné účely, a v tom prípade budú podliehať precleniu. Údaje uvedené v článku 5 sa teda nemôžu považovať za kvóty. Členské štáty však nesmú stanoviť orientačné hodnoty nižšie ako tie, ktoré sú stanovené v článku 9.

So zreteľom na článok 30 Zmluvy, Komisia pripomína, že článok 8 smernice 92/12/EHS, vnímaný v súvislosti s článkom 9 tejto smernice, sa podrobne týmto problémom zaoberá, a to konkrétne vývozom výrobkov z jedného členského štátu do druhého členského štátu bez zaplatenia daní v druhom štáte. Tieto ustanovenia zohľadňujú záujem na strane členských štátov uplatniť svoje vlastné dane na výrobky privezené na ich územie z ostatných členských štátov. Tento záujem môže byť spojený s príjmami z daní alebo s inými politickými dôvodmi, ktoré súvisia so zdaňovaním alkoholu, akým je napríklad ochrana zdravia. V tejto súvislosti treba pripomenúť, po prvé, že harmonizačný systém, do ktorého tieto ustanovenia patria, nepredpokladá maximálne sadzby, čo znamená, že členské štáty majú možnosť kedykoľvek si stanoviť, vrátane dôvodov ochrany zdravia, svoje vlastné vnútroštátne sadzby, ktoré budú rovnaké alebo vyššie ako je minimálna sadzba. Po druhé, musíme práve v tejto súvislosti pripomenúť, že niektorým členským štátom vrátane Švédska boli udelené prechodné režimy. Tieto režimy sa odchyľujú od článku 8 a 9, so zreteľom na osobitnú pozíciu týchto štátov(1), predovšetkým z hľadiska politiky verejného zdravia(2). Platnosť týchto režimov sa skončila 31. decembra 2003 (pre Švédsko pozri článok 26 ods. 3 smernice 92/12/EHS).

Takže spôsob, akým členské štáty, do ktorých sa dováža tovar, môžu zaviesť svoje vlastné daňové pravidlá pre súkromné dovozy z iných členských štátov, je harmonizovaný na úrovni Spoločenstva, aj s prihliadnutím na možnú zdravotnú politiku. Následne tak členské štáty nemajú právo na využitie článku 30 ES v tejto veci a na jednostranné ustanovenie a uplatnenie prísnejších pravidiel.

 
 

(1) V prípade Švédska, Zmluva o pristúpení poskytla preklenovacie obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 1996. Toto obdobie bolo predĺžené smernicou 96/99/ES (Ú. v. ES L 8 z 11.1.1997) a smernicou 2000/44/ES (Ú. v. ES L 161 z 1.7.2000), a obe smernice boli dodatkom článku 26 smernice 92/12/EHS.
(2) Piate odôvodnenie smernice 96/99/ES a tiež aj druhé odôvodnenie smernice 2000/44/ES sa týkajú toho, že Švédsko ,,tradične uplatňuje vysoké spotrebné dane na tovary, ktoré sa považujú za dôležitý zdroj príjmov, ako aj zo zdravotných a spoločenských dôvodov”.

 

Otázka č. 74, ktorú predkladá Paulo Casaca (H-0649/07)
 Vec: Vypuknutie epidémie cholery v irackom Kurdistane
 

Vzhľadom na veľmi vážne prepuknutie epidémie cholery, ktorá v súčasnosti zasahuje iracký Kurdistan, žiadajú regionálne úrady o medzinárodnú pomoc. Bude Komisia reagovať na ich výzvu?

 
  
 

Komisia je znepokojená prepuknutím cholery v irackom Kurdistane a dôkladne situáciu sleduje. Ako sa uvádza v správe Svetovej zdravotníckej organizácie, boli prijaté nevyhnutné opatrenia a bol zriadený výbor na vysokej úrovni, ktorému predsedá minister zdravotníctva. Hlásená úmrtnosť je menej ako 1 %, čo naznačuje, že liečba pacientov je pod kontrolou.

Svetová zdravotnícka organizácia koordinuje reakciu na prepuknutie tejto choroby. Ako súčasť tejto reakcie, Medzinárodný výbor Červeného kríža s finančnou podporou Generálneho riaditeľstve pre humanitárnu pomoc (GR ECHO), darovali potrebné infúzie miestnym orgánom ministerstva zdravotníctva.

Od roku 2004 Komisia navyše systematicky podporuje sektor zdravotníctva v Iraku pomocou Medzinárodného fondu na obnovu Iraku, trustového fondu OSN pre Irak, skupiny D, venovanej zdraviu a výžive. Nový finančný príspevok vo výške 12 mil. EUR bol v júni 2007 pridelený tejto skupine, aby pripravila štátne orgány zdravotnej starostlivosti na to, aby si vedeli poradiť s týmito a aj ďalšími hrozbami verejného zdravia.

 

Otázka č. 75, ktorú predkladá Bogusław Sonik (H-0650/07)
 Vec: Situácia kresťanských menšín na Strednom východe a v krajinách Magrebu
 

Chcel by som upozorniť na súčasnú situáciu na Strednom východe a v krajinách Magrebu, ktorá v čoraz väčšej miere znepokojuje kresťanov. Jedným z dôvodov je vzostup islamského radikalizmu. V jeho dôsledku sa kresťania uchyľujú k emigrácii. Situácia kresťanského spoločenstva, ktoré žije v Iraku už storočia, je najhoršia a jeho členovia sa často stávajú obeťami teroru, ktorý vládne v krajine. Počas vojny s Libanonom mnohí kresťania žijúci v krajine, ktorí nemali nič dočinenia s Hizballáhom, trpeli. V Egypte uviazli kresťania uprostred konfliktu medzi vládou a islamskými radikálmi. V auguste boli dvaja kresťanskí aktivisti z Kresťanského združenia pre Stredný východ zatknutí a obvinení z vyjadrovania agresívnych antiislamských názorov. V Alžírsku vláda obmedzila slobodu vyjadrenia svojej viery nemoslimského obyvateľstva, čo má priamy vplyv na kresťanov žijúcich v tejto krajine.

Aké kroky hodlá Komisia prijať na posilnenie bezpečnosti kresťanov v tomto regióne?

Hodlá predložiť svoje požiadavky hlavám vlád krajín, v ktorých dochádza k prenasledovaniu?

Pracuje na programoch v rámci euro-stredomorského partnerstva zameraných na zlepšenie situácie kresťanských menšín v tomto regióne?

 
  
 

Komisia by rada poďakovala váženému pánovi poslancovi za otázku týkajúcu sa situácie kresťanských menšín na Strednom východe a v Magrebe.

Komisia si skutočne uvedomuje obmedzenia, ktorým musia kresťania ale aj iné náboženské menšiny v mnohých krajinách tohto regiónu čeliť. Spolu s členskými štátmi veľmi pozorne sleduje situáciu týkajúcu sa ľudských práv a demokracie v regióne, vrátane rešpektovania slobody vierovyznania a ochrany náboženských menšín.

EÚ sa aktívne zapája do diskusií ohľadom slobody myslenia, vedomia a náboženstva so širokým spektrom krajín v tomto regióne a na stretnutiach s príslušnými krajinami, vyzdvihuje pri politických diskusiách tieto aj iné obavy týkajúce sa ľudských práv. Prostredníctvom diplomatických demaršov a verejných vyhlásení, vyjadruje tiež svoje obavy týkajúce sa slobody vierovyznania a s tým spojenej netolerancie a diskriminácie a pripomína partnerským krajinám ich záväzky, vyplývajúce z medzinárodného práva, ktoré zakazujú akúkoľvek diskrimináciu.

EÚ sa taktiež bude aktívne zapájať do presadzovania témy ochrany ľudských práv v rámci európskej politiky susedských vzťahov. Spoločne schválený akčný plán európskej susedskej politiky s Egyptom obsahuje ciele na podporu ochrany ľudských práv vo všetkých aspektoch; zlepšiť dialóg medzi kultúrami a náboženstvami; spolupracovať v boji proti netolerancii, diskriminácii, rasizmu a xenofóbii a v podporovaní rešpektovania náboženstva a kultúry. Podobne tak aj akčný plán európskej susedskej politiky s Libanonom zdôrazňuje význam ochrany práv menšín ako aj boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a rasovej neznášanlivosti. Žiaľ, zatiaľ neexistuje žiadny akčný plán európskej susedskej politiky s Alžírskom.

Čo sa týka programov pomoci, Komisia vynaložila veľa prostriedkov na projekty ľudských práv a demokracie, ktoré sa venujú diskriminácii a záležitostiam menšín v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), a plánuje tak robiť aj v budúcnosti. Program spolupráce MEDA(1) tiež poskytuje podporu pre zostavenie stratégií pre ľudské práva na národnej úrovni a pre národné inštitúcie ľudských práv.

 
 

(1) Nástroj hospodárskej a finančnej spolupráce v rámci euro-stredomorského partnerstva.

 

Otázka č. 76, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0652/07)
 Vec: Potravinové prísady
 

Nedávna štúdia, ktorú si objednal úrad pre bezpečnosť potravín Spojeného kráľovstva a bola publikovaná v lekárskom časopise The Lancet, zistila, že mnohé potravinové prísady, vrátane E110, E102, E122, E124, E211, E104 a E129, môžu súvisieť s hyperaktívnym správaním a môžu negatívne ovplyvniť správanie detí.

Môže Komisia vo svetle týchto zistení priblížiť, čo urobila alebo plánuje urobiť v súvislosti s týmito alarmujúcimi zisteniami, aby sa preskúmala bezpečnosť všetkých potravinových prísad povolených v EÚ?

 
  
 

Komisia si je vedomá štúdie, ktorá bola nedávno publikovaná v odbornom časopise The Lancet a ktorá naznačila, že konzumácia niektorých potravinových prísad môže súvisieť s hyperaktívnym správaním detí.

Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EUBP) ako organizáciu pre hodnotenia rizika v Európe, aby preštudovala zistenia tejto štúdie a iných dostupných informácií týkajúcich sa tejto problematiky, a aby čo najskôr vyjadrila svoj názor.

Na základe vyjadrenia Európskeho úrad pre bezpečnosť potravín potom Komisia zváži, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Pred tým, ako sa povolí používanie potravinových prísad v rámci Európskej únie, musí sa preveriť ich bezpečnosť. Všetky potravinové prísady, ktoré sú povolené v rámci Európskej únie tak už boli preverené buď Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, alebo vedeckým výborom pre potraviny. Komisia taktiež neustále sleduje potravinové prísady a žiada Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby preskúmal všetky nové zistenia, ktoré by mohli mať vplyv na predchádzajúce hodnotenia.

V súvislosti s návrhom o potravinových prísadách, ktorý je súčasťou balíka návrhov Komisie, ktorý sa týka látok na zlepšenie potravín, Komisia taktiež požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vykonal prehodnotenie všetkých v súčasnosti povolených potravinových prísad. Toto prehodnotenie v súčasnosti prebieha a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín tiež prehodnocuje povolené potravinové farbivá.

 

Otázka č. 78, ktorú predkladá Colm Burke (H-0658/07)
 Vec: Výskum EÚ o prevencii proti samovraždám
 

10. septembra prebehol svetový deň prevencie proti samovraždám. Pripomína nám to, že predčasná smrť v dôsledku samovraždy si vyžaduje bezodkladné opatrenia.

Každoročne spácha samovraždu v Európe 58 000 ľudí. V mojej vlastnej krajine, v Írsku, sa počet samovrážd od začiatku 80-tych rokov zdvojnásobil a v súčasnosti predstavuje v priemere 495 prípadov samovrážd každý rok.

Samovražda je jedným z najčastejších príčin smrti medzi mladými ľuďmi. Približne 14 % všetkých samovrážd pripadá na mládež vo veku od 15 do 24 rokov a mladí muži predstavujú najväčšie riziko.

Ako Komisia podporuje výskum príčin samovrážd a hodnotenie postupov pri prevencii proti samovraždám v rámci EÚ?

 
  
 

Po poslednom kole rozširovania dosiahol počet úmrtí spôsobených samovraždou v EÚ 60 000 ročne. Odhaduje sa, že desaťkrát viac ľudí sa o samovraždu pokúsi. Počet samovrážd v niektorých členských štátoch patrí medzi najvyššie vo svete. Existujú ale aj dôkazy, podľa ktorých môžu preventívne opatrenia znížiť počet samovrážd. Boj so sklonmi k samovražde by sa mal tak stať jednou z priorít verejného zdravia.

Komisia nie je nečinná. Zo svojho programu verejného zdravia spolufinancuje Európsku alianciu proti depresii (EADD). Depresia je hlavnou príčinou samovraždy a po celej Európe bolo už vytvorených veľa regionálnych sietí proti depresii.

Po druhé, v rámci 7. rámcového programu pre výskum a technický rozvoj, sa práve ukončila výzva na návrhy projektov na témy ,,Hodnotenie postupov pri prevencii samovrážd v krajinách Európy aj medzi nimi“, a ,,Od porúch nálad k experimentálnym modelom“. Doručené návrhy teraz prejdú zvyčajným procesom hodnotenia.

 

Otázka č. 79, ktorú predkladá Alain Hutchinson (H-0660/07)
 Vec: Oprávnenosť výdavkov zo štrukturálneho fondu na obnovu sociálneho bývania
 

V novom nariadení (ES) 1080/2006(1) týkajúcom sa EFRR sa obmedzuje pomoc na bývanie čerpaná z fondu len na členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie po 1. máji 2004. Okrem skutočnosti, že výber kritéria vychádzajúceho z dátumu pristúpenia a nie zo sociálno-hospodárskej situácie v členskom štáte alebo regióne je dosť prekvapujúci, rovnako je sporný v tom ohľade, že mnohé veľké problémy súvisiace s prístupom k bývaniu v mnohých mestách a regiónoch v Európe sa nevyhnutne nevyskytujú len v nových členských štátoch. V tejto súvislosti je však najdôležitejšie, s cieľom plniť európske ciele v oblasti kohéznej politiky, aby bolo možné pristúpiť k činnosti, kedykoľvek je nevyhnutná. Parlament teda 10. mája 2007 prijal uznesenie, P6_TA(2007)0183 o bývaní a regionálnej politike (2006/2108(INI)), v ktorom vyzýva, aby bol prístup k fondom Spoločenstva na obnovu sociálneho bývania rozšírený na všetky členské štáty v rámci najbližšieho preskúmania právnych predpisov upravujúcich kohéznu politiku. Môže Komisia uviesť, aké opatrenia plánuje predložiť, s cieľom vyhovieť výzve Parlamentu?

 
  
 

Komisia potvrdzuje informácie, ktoré už predložila Parlamentu ako súčasť opatrení nadväzujúcich na uznesenie P6_TA(2007)0183 o bývaní a regionálnej politike,(2) ktoré bolo prijaté 10. mája 2007.

Komisia neplánuje žiadne preskúmanie pravidiel upravujúcich kohéznu politiku, ktoré budú platné do konca roku 2013. Otázka týkajúca sa rozšírenia kritérií oprávnenosti na bývanie na všetky členské štáty bude v blízkej budúcnosti prediskutovaná v rámci rozhovorov o reforme kohéznej politiky po roku 2013.

 
 

(1)Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.
(2)2006/2108(INI).

 

Otázka č. 80, ktorú predkladá Athanasios Pafilis (H-0663/07)
 Vec: Ohrozenie verejného zdravia znečistením vôd rieky Asopos
 

Desiatky tisíc ľudí žijúcich v mnohých mestách a regiónoch Atiky a Boiótie používajú kontaminovanú vodu vzhľadom na znečistenie podzemných vôd a prameňov, ktoré zásobujú tieto regióny šesťmocným chrómom, nitrátmi, chlórom a olovom, ktoré sa našli v povodí rieky Asopos. Od roku 1996 nesú veľkú zodpovednosť za túto situáciu grécke vlády, keďže napriek varovaniam príslušných orgánov o neustále rastúcom znečistení podzemných vôd spôsobených nekontrolovaným uskladňovaním priemyselného odpadu, neboli schopné prijať žiadne opatrenia zamerané na ochranu verejného zdravia.

Mohla by Komisia vyhlásiť, či hodlá preskúmať opatrenia a finančne podporiť činnosti zamerané na pomoc ochrane verejného zdravia a zabezpečenie dodávok nekontaminovanej vody do týchto regiónov, na dekontamináciu podzemných vôd a ich ochranu proti priemyselnému odpadu a výskum následkov na verejné zdravie obyvateľov týchto regiónov a rizika rozširovania znečistenia?

 
  
 

Rámcová smernica o vode(1) vyžaduje, aby členské štáty previedli analýzu dopadu ľudskej činnosti na stav vodstva do roku 2004. Do dnešného dňa však Grécko nepreviedlo dostatočné environmentálne hodnotenie tak, ako to vyžaduje rámcová smernica o vode, a následne Komisia začala konanie o porušení predpisov v súvislosti s dodržiavaním článkov 5 ods. 1 a 15 ods. 2 tejto smernice, čo sa dostalo na súd 21. marca 2007.

Čiastkové informácie, ktoré grécke úrady poskytli v súvislosti s požiadavkami rámcovej smernice o vode potvrdzujú prítomnosť vysokých koncentrácií organických znečisťujúcich a výživných látok (fosforu a nitrátov) v rieke Asopos, ktorá je spôsobená vypúšťaním priemyselných a odpadových vôd a poľnohospodárskymi činnosťami.

Komisia bude ďalej skúmať tento prípad a vyžiada si ďalšie informácie o situácii v povodí rieky Asopos od gréckych úradov, a najmä informácie o kvalite pitnej vody.

Použitie finančných nástrojov EÚ ako napríklad Kohézny fond(2), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka(3) a Európsky fond regionálneho rozvoja(4) je oprávnené pri veľkom množstve opatrení na ochranu a zlepšenie kvality našich vôd – počínajúc plánovaním a hodnotením až po operačné opatrenia. Ale je v kompetencii členských štátov, aby si vybrali svoje priority a projekty na financovanie v rámci týchto dostupných nástrojov.

 
 

(1) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000 (smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva).
(2) Nariadenie Rady (ES) č.1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94, Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006.
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006.

 

Otázka č. 81, ktorú predkladá Bastiaan Belder (H-0665/07)
 Vec: Nezrovnalosti v súvislosti s rozhodovacím procesom o medzinárodnej normalizácii v rámci organizácie ISO
 

Aké je stanovisko Komisie k nedávnym nezrovnalostiam v súvislosti s rozhodovacím procesom o medzinárodnej normalizácii v rámci organizácie ISO vrátane vydierania a kupovania hlasov a iných foriem nevhodného ovplyvňovania vnútroštátnych hlasovacích výborov?

Mali by byť, podľa názoru Komisie, postupy organizácie ISO významne upravené, aby boli vhodnejšie v konaniach s kontroverznými normami, akým je formát OOXML?

Ak áno, aké zmeny navrhne Komisia pri konzultácii s členskými štátmi a inými zúčastnenými krajinami, ako aj vnútroštátnymi výbormi?

Plánuje Komisia navrhnúť sankcie pre spoločnosti, ktoré zneužívajú svoje postavenie na trhu na účely zapojenia európskych podnikov proti ich vôli do praktík tohto druhu alebo na účely konkurenčného znevýhodnenia iných dodávateľov a aplikácií s voľne dostupným, otvoreným zdrojovým kódom?-{}-

Pozri napríklad: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7183/469

 
  
 

Otázka sa týka prebiehajúceho procesu rozhodovania v Medzinárodnej organizácii pre normy (ISO), ktorý je veľmi kontroverzný z dôvodu pevných postojov jednotlivých zainteresovaných strán.

Komisia si je vedomá, že nezrovnalosti týkajúce sa rozhodovacieho procesu na národnej aj medzinárodnej úrovni boli publikované v médiách. Komisia napriek tomu nie je priamo zainteresovaná ani v procese, ani v riadení ISO, a nemôže preto vykonať overovanie údajného neprimeraného správania.

ISO je nezávislá medzinárodná organizácia pre normy. Zodpovednosť za správne fungovanie tejto organizácie majú hlavne jej členovia, národné orgány pre normy, a je na nich, aby preverili publikované nezrovnalosti a zvážili prípadné následné opatrenia.

Správne fungovanie systému medzinárodných noriem je vo všeobecnosti dôležité pre normalizačnú politiku EÚ. Komisia preto nabáda ISO a iné uznané orgány štandardizácie, aby rešpektovali princípy medzinárodnej štandardizácie Svetovej obchodnej organizácie, najmä transparentnosť, otvorenosť, všeobsažnosť, nestrannosť a konsenzus, efektívnosť, dôležitosť a súdržnosť.

Komisia očakáva od organizácie ISO a jej členov, že plne uplatnia tieto princípy pri svojich rozhodovacích konaniach. V rámci dohody o spolupráci medzi európskou organizáciou pre normy a Komisiou sa očakáva, že národné orgány pre normy v európskych krajinách budú rešpektovať tie isté princípy.

Komisia je odhodlaná zabezpečiť konkurenciu založenú na kvalite. V tomto ohľade je dôležité, že procesy stanovovania noriem sa riadia otvorenými a transparentnými postupmi, ako je to popísané v paragrafoch 159 až 178 usmernení Komisie o použiteľnosti článku 81 zmluvy ES na horizontálne dohody o spolupráci(1).

 
 

(1) Pozri http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/c_003/c_00320010106en00020030.pdf

 

Otázka č. 82, ktorú predkladá Diamanto Manolakou (H-0667/07)
 Vec: Lekári zamestnaní sociálnou poisťovňou pracujúci bez poistenia
 

Deväťsto lekárov, ktorí pracujú pre grécku sociálnu poisťovňu IKA a desiatky tisíc pracovníkov v iných verejných odvetviach sú rukojemníkmi svojich zmlúv, bez akejkoľvek pracovnej istoty či poistenia, a to aj v prípadoch, keď pracujú na stálych a stabilných miestach. Päťtisíc päťsto lekárov je stále bez poistného krytia od tejto organizácie, napriek tomu, že pre ňu pracujú veľa rokov a ich typ zmluvy bol zmenený na zmluvu na dobu neurčitú na rozdiel od iných ich kolegov.

Prijme Komisia potrebné iniciatívy zamerané na ukončenie tejto netypickej, avšak pretrvávajúcej situácie a zabezpečí, že lekári, ktorých zamestnáva poisťovňa IKA, získajú plné práva na zamestnanie, poistenie a dôchodkové práva a že typ zmlúv všetkých pracovníkov pracujúcich na stálych a stabilných miestach bude zmenený na zmluvu na dobu neurčitú?

 
  
 

V otázke, ktorú položila vážená pani poslankyňa, je poukázané na dva problémy.

Prvý sa dotýka činností, ktoré má Komisia v úmysle vykonať s cieľom zabezpečiť, že zmluvy na dobu určitú, zamestnancov na trvalých pracovných miestach sa zmenia na zmluvy na dobu neurčitú. V tejto súvislosti Komisia vyzýva váženú pani poslankyňu, aby sa oboznámila s odpoveďou Komisie na ústnu otázku H-0532/07, ktorú položil pán Papadimoulis.

Druhý problém sa dotýka obvinenia, že lekári, zamestnaní gréckou sociálnou poisťovňou IKA na dobu neurčitú, po zmene svojich predchádzajúcich zmlúv z doby určitej na dobu neurčitú, nemôžu využívať žiadne poistenie. Komisia nemôže poskytnúť viac detailov vzhľadom na informácie, ktoré poskytla vážená pani poslankyňa.

 

Otázka č. 83, ktorú predkladá Anne Van Lancker (H-0669/07)
 Vec: Správa o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ
 

Podľa správy o rasizme v EÚ, ktorú uverejnila Agentúra Európskej únie pre základné práva sú ľudia ešte stále často diskriminovaní na základe svojho pôvodu, a to napriek tomu, že je to zakázané v dvoch smerniciach (2000/78/ES(1) a 2000/43/ES(2)) ). V Belgicku dochádza k diskriminácii predovšetkým v oblasti zamestnania. Príslušnými smernicami sa predovšetkým zriadilo množstvo dobre fungujúcich vnútroštátnych orgánov, ktorých úlohou je riešiť sťažnosti, avšak tieto konania často nevedú k udeľovaniu trestov. V mnohých krajinách ešte neboli zriadené orgány, ktorých úlohou je riešiť sťažnosti súvisiace s rasizmom, a to napriek tomu, že ide o požiadavku stanovenú v smernici 2000/43/ES. Zoznámila sa Komisia s touto správou? Vidí Komisia nejakú možnosť prijať bezprostrednejšie opatrenia na povzbudenie členských štátov, aby obmedzili diskrimináciu na základe pôvodu? Hodlá Komisia predložiť návrhy na skvalitnenie súladu so smernicami o diskriminácii?

 
  
 

Komisia má informácie o „Správe o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ“, ktorá bola nedávno publikovaná Agentúrou pre základné práva.

Komisia kladie veľkú dôležitosť na správne transponovanie smernice 2000/43/ES o rasovej rovnosti členskými štátmi. Detailne preskúmala právne predpisy členských krajín a rozhodla sa zaslať 27. júna 2007 odôvodnené stanoviská 14 členským štátom. Pokiaľ ide o orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, ktoré sú členské štáty povinné podľa smernice mať, iba dva členské štáty stále takýto orgán na pomoc obetiam diskriminácie nemajú. Komisia ohľadom toho kontaktovala štátne orgány.

Po svojich kontaktoch so štátnymi orgánmi, Komisia pozitívne vníma nárast úrovne súladu vnútroštátneho práva s antidiskriminačnými smernicami EÚ.

Komisia prijíma množstvo opatrení, ktorými nabáda členské štáty bojovať proti diskriminácii. Napríklad financuje veľké množstvo iniciatív, ktoré majú za cieľ predchádzať alebo znižovať diskrimináciu, ako napríklad zvyšovanie informovanosti, boj proti stereotypom, príprava na prácu v mimovládnych organizáciách, v odboroch a právnej profesii a výmena osvedčených postupov medzi orgánmi na podporu rovnakého zaobchádzania. Tieto predstavujú nevyhnutný doplnok právneho rámca EÚ.

 
 

(1)Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(2)Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

 

Otázka č. 84, ktorú predkladá Pedro Guerreiro (H-0672/07)
 Vec: Uplynutie platnosti tzv. memoranda o porozumení medzi EÚ a Čínou o dovoze určitých textilných a odevných výrobkov
 

Ako sme zdôrazňovali počas celého roku, takzvanému memorandu o porozumení týkajúcemu sa čínskeho vývozu určitých textilných a odevných výrobkov do členských štátov EÚ, ktoré bolo uzatvorené 10. júna 2005 a ktoré sa vzťahuje na desať z približne 35 kategórií výrobkov dovážaných z Číny, uplynie platnosť 31. decembra 2007.

V tejto dohode sa zavádzajú, hoci len obmedzeným spôsobom, osobitné ochranné opatrenia pre čínsky vývoz a nezohľadňuje sa v nej dovoz do EÚ z iných tretích krajín.

Zvyšujúci sa počet organizácii v odvetví zverejnilo varovania týkajúce sa potreby opatrení zameraných na obmedzenie exponenciálneho rastu dovozu textilných a odevných výrobkov do EÚ, prostredníctvom čoho sa snažia vyhnúť opakovaniu udalostí z roku 2005, akými sú napríklad rozšírenie v súčasnosti platných obmedzení a ich uplatňovanie na nové kategórie v súlade s dohodami uzatvorenými s Čínou a USA.

Na akých opatreniach sa dohodlo, s odkazom aj na obmedzenie dovozu, s cieľom chrániť výrobnú kapacitu a pracovné miesta v odvetví textilných a odevných výrobkov, v odvetví, ktoré má hlavný sociálny a hospodársky význam v EÚ, najmä v znevýhodnenejších regiónoch, kde sa koncentruje?

 
  
 

Textil a konkrétnejšie obchod s textilom s Čínou je kľúčovým bodom v programe Komisie na koniec roka 2007. Komisia sa v tejto súvislosti nepretržite venuje tejto téme a háji záujmy európskeho priemyslu.

V porovnaní s prakticky voľným prístupom na trh EÚ, textilný a odevný priemysel EÚ zameraný na vývoz čelí vysokým clám a necolným prekážkam, ktoré bránia prístupu na kľúčové trhy a obmedzujú tak možnosť priemyslu zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Práca, dosiahnutá v skupine na vysokej úrovni, napríklad Akčný plán prístupu na trh, je mimoriadne cenná. Komisia vykonáva uplatňovanie akčného plánu prístupu na trh na svojich bilaterálnych stretnutiach ako aj na multilaterálnej úrovni s cieľom nájsť lepší prístup na trh. Bude pokračovať v úsilí s cieľom hľadať zníženie alebo úplné odstránenie cla a necolných prekážok v kontexte bilaterálnych rokovaní alebo nástrojov alebo využitím iných nástrojov Svetovej obchodnej organizácie.

Čo sa týka konkrétneho problému čínskeho textilu, Komisia by rada zopakovala, že podľa memoranda o porozumení medzi Čínou a Európskym spoločenstvom, ktoré bolo podpísané v Šanghaji v júni 2005, budú dohodnuté obmedzenia importu v desiatich kategóriách textilu a odevov zrušené 31. decembra 2007. Komisia si je plne vedomá dôležitosti textilného sektora pre priemysel EÚ a záujmov niektorých členských štátov a regiónov v tomto sektore. Komisia však nemá v úmysle navrhnúť, aby sa predĺžila platnosť kvót na dovoz tovarov v určitých textilných a odevných kategóriách aj na obdobie po roku 2007.

Memorandum o porozumení bude v platnosti aj v roku 2008. Aby sa zabezpečil hladký prechod v roku 2008, Komisia bude podrobne sledovať dovoz textilu z Číny. S týmto cieľom Komisia v súčasnosti zvažuje zavedenie sledovacieho mechanizmu bez obmedzenia množstva vo forme buď jednostranného systému sledovania (len zo strany EÚ), alebo dvojstranného (zo strany EÚ aj Číny). V súčasnosti prebiehajú diskusie na túto tému so všetkými zúčastnenými stranami.

Komisia pripraví formálny návrh v dostatočnom termíne na to, aby sa formálny súhlas mohol zverejniť do konca októbra 2007.

 

Otázka č. 85, ktorú predkladá Hans-Peter Martin (H-0674/07)
 Vec: Zodpovednosť za decentralizované agentúry a s nimi súvisiace výdavky
 

Dokonca ani odborníci, ktorí sa otázkou agentúr EÚ zaoberajú roky, nedokážu odpovedať na niektoré základné otázky z dôvodu nedostatočnej transparentnosti. A teda:

Ktoré z generálnych riaditeľstiev Komisie je v súčasnosti zodpovedné za ktorú z decentralizovaných agentúr?

Koľko zamestnancov príslušného generálneho riaditeľstva bolo zodpovedných za decentralizované agentúry, v každom z rokov od roku 2000 do roku 2006 a koľko zamestnancov je za ne zodpovedných v súčasnosti?

Aké vysoké boli finančné výdavky, rozdelené na administratívne, prevádzkové a zamestnanecké činnosti, v jednotlivých generálnych riaditeľstvách Komisie vynaložené na tieto agentúry v období od roku 2000 do roku 2006?

 
  
 

V odpovedi na prvú otázku váženého pána poslanca uvádzame zoznam geograficky decentralizovaných orgánov spolu so zoznamom generálnych riaditeľstiev Komisie, ktoré sú zodpovedné za vzťahy s týmito orgánmi.

Pokiaľ ide o odpoveď na ďalšie dve otázky váženého pána poslanca, bude si vyžadovať podrobný výskum, a teda Komisia poskytne požadované informácie v čo najkratšom časovom období.

Názov agentúry

Generálne riaditeľstvo

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

European Centre for the Development of Vocational Training

(CEDEFOP)

Solún (EL)

GR pre vzdelávanie a kultúru

DG Education and Culture

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions

(EUROFOUND)

Dublin (IE)

GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti

DG Employment, Social affairs and Equal opportunities

Európska environmentálna agentúra

European Environment Agency

(EEA)

Kodaň (DK)

GR pre životné prostredie

DG Environment

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

European Training Foundation

(ETF)

Turín (IT)

GR pre vzdelávanie a kultúru

DG Education and Culture

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

(EMCDDA – OEDT)

Lisabon (PT)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

Európska agentúra pre lieky

European Medicines Agency

(EMEA)

Londýn (UK)

GR pre podnikanie

DG Entreprises

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

Office for Harmonisation in the Internal Market

(OHIM)

Alicante (ES)

GR pre vnútorný trh

DG Internal Market

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

European Agency for Safety and Health at Work

(EU-OSHA)

Bilbao (ES)

GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti

DG Employment, Social affairs and Equal opportunities

Názov agentúry

Generálne riaditeľstvo

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Community Plant Variety Office

(CPVO)

Angers (FR)

GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

DG Health and Consumer Protection

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Translation Centre for bodies of the European Union

(CdT)

Luxemburg (LU)

GR pre preklad

DG Translation

Európska agentúra pre obnovu

European Agnecy for Reconstruction

(EAR)

Solún (EL)

GR pre rozšírenie

DG Enlargement

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

European Food Safety Authority (EFSA)

Parma (IT)

GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

DG Health and Consumer Protection

Európska námorná bezpečnostná agentúra

European Maritime Safety Agency

(EMSA)

Lisabon (PT)

GR pre energetiku a dopravu

DG Energy and Transport

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

European Aviation Safety Agency

(EASA)

Kolín (DE)

GR pre energetiku a dopravu

DG Energy and Transport

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

European Network and Information Security Agency

(ENISA)

Heraklion (EL)

GR pre informačnú spoločnosť

DG Information Society

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

European Centre for Disease Prevention and Control

(ECDC)

Štokholm (SE)

GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

DG Health and Consumer Protection

Európska železničná agentúra

European Railway Agency

(ERA)

Lille/Valenciennes (FR)

GR pre energetiku a dopravu

DG Energy and Transport

Úrad pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami

European Global Navigation Satellite System (GNSS) Supervisory Authority

(GSA)

GR pre dopravu

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders

(FRONTEX)

Varšava (PL)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (CFCA)

Community Fisheries Control Agency

Stále má sídlo v Bruseli, pričom

sa presúva do Viga (ES)

GR pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti

DG Fisheries and maritime affairs

Názov agentúry

Generálne riaditeľstvo

REACH

Európska agentúra pre chemické látky

European Chemicals Agency

(ECHA)

Helsinki (FI)

GR pre podnikanie a priemysel

DG Enterprise and Industry

GR pre životné prostredie

DG Environment

GR pre podnikanie a priemysel

DG Enterprise and Industry

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

European Institute for Gender Equality

Vilnius (LT)

GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti

DG Employment, Social affaires and Equal opportunities

Agentúra pre základné práva

Fundamental Rights Agency

Viedeň (AT)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie

European Institute for Secutity Studies

(ISS)

Paríž (FR)

Zodpovedá sa Rade

Satelitné stredisko Európskej únie

European Union Satellite Centre

(EUSC)

Torrejon de Ardoz (ES)

Zodpovedá sa Rade

Európska obranná agentúra

European Defence Agency

(EDA)

Brusel (BE)

Zodpovedá sa Rade

Európsky policajný úrad

European Police Office

(EUROPOL)

Haag (NL)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

European Judicial Co-operation Unit

(EUROJUST)

Haag (NL)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

Európska policajná akadémia

European Police College

(CEPOL)

Bramshill (UK)

GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

DG Justice, Freedom and Security

 

Otázka č. 86, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0675/07)
 Vec: Plienenie rezerv penzijných fondov finančnými konglomerátmi
 

Spätné odkúpenie štruktúrovaného dlhopisu gréckej vlády v hodnote 280 miliónov EUR spoločnosťou J. P. Morgan z penzijných fondov TEADY, TSEYP, TEAYFE a TEAPOKA, a preplatenie nahromadeného úroku touto spoločnosťou počas druhého kvartálu a prostriedkov daňových poplatníkov počas prvého kvartálu dokazuje, akú veľkú zodpovednosť nesie táto americká banka za riadenie rezerv penzijných fondov. Skutočnosť, že finančné orgány pripúšťajú plienenie rezerv penzijných fondov dokazuje riziko, akému sú tieto fondy vystavené, keď sú zverené do súkromných rúk a aké citlivé sú, pokiaľ ide o zneužívanie.

Aké je stanovisko Komisie k postupom, ktoré zahŕňajú nákup a predaj štruktúrovaných dlhopisov Gréckeho štátu, ktoré vo svojej celistvosti skončili v penzijných fondoch prostredníctvom zjavne nelegálnych postupov? Do akého rozsahu sa domnieva, že je americká banka zodpovedná, a aké opatrenia je možné prijať na zabezpečenie, aby rezervy penzijných fondov neboli korisťou ziskuchtivých monopolistických finančných inštitúcií, ale namiesto toho budú využité pre dobro pracovníkov?

 
  
 

Komisia nemá žiadnu všeobecnú dozornú úlohu vo fungovaní dôchodkových fondov v členských štátoch. Keďže informácie, ktoré boli poskytnuté sa zjavne týkajú dôchodkových fondov, ktoré sa používajú na správu zákonného dôchodkového poistenia (a nie zamestnaneckého dôchodkového poistenia), a tak nepredstavujú porušenie ustanovení práva Spoločenstva, ako napríklad smernice 2003/41 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Preto tento prípad nespadá do pôsobnosti Komisie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia