Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2092(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0349/2007

Predkladané texty :

A6-0349/2007

Rozpravy :

PV 11/10/2007 - 4
CRE 11/10/2007 - 4

Hlasovanie :

PV 11/10/2007 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0433

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. októbra 2007 - Brusel Verzia Úradného vestníka

4. Kapacita letísk a pozemná obsluha: smerom k politike vyššej účinnosti (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom je správa (A6-0349/2007), ktorú predkladá pani Jensen v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o kapacite letísk a pozemnej obsluhe: smerom k politike vyššej účinnosti (2007/2092(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE) , spravodajkyňa. (DA) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, nápor na európske letiská je v súčasnosti taký veľký, že aj malé meškanie na jednom letisku môže znamenať výrazné meškania na iných. Okrem toho, pokračujúci rast v leteckej doprave zväčší problémy na letiskách a to bude mať nepriaznivý vplyv na efektivitu, konkurencieschopnosť a životné prostredie. Kapacitné problémy na európskych letiskách nie sú len vnútroštátnym problémom ale európskym a preto vítam akčný plán Komisie a štrnásť bodový plán ako úvodný krok k zlepšeniu kapacity na európskych letiskách.

Návrhy Komisie sú však nedostatočné a preto sa v mojej správe navrhuje, aby Komisia do roku 2009 navrhla všeobecný plán na zlepšenie kapacity letísk v Európe. Samozrejme, v konečnom dôsledku je povinnosťou členských štátov, aby stavali a rozširovali letiská. Všeobecný plán má byť nástrojom alebo postupom, aby sa zaistilo, že členské štáty budú koordinovať svoje iniciatívy na podporu a rozšírenie kapacity letísk.

Je potrebné, aby sa tento problém skúmal z cezhraničného uhla pohľadu. Letiská majú rôzne charakteristické črty, rôzne silné stránky, dôležitá však je interakcia. To platí nielen pre interakciu medzi letiskami, ale aj pre interakciu s ostatnými spôsobmi dopravy a infraštruktúrami obklopujúcimi letiská (tzv. komodalita).

Rada by som sa poďakovala Komisii aj hovorcom ostatných politických skupín, pánovi El Khadraouimu, pánovi Jarzembowskému, pánovi López-Istúriz Whitovi a pani Lichtenbergerovej za ich mimoriadne konštruktívnu spoluprácu na tejto správe a som rada, že Parlament je schopný prezentovať jasnú správu ukazujúcu širokú podporu v záležitostiach kapacity aj liberalizácie smernice o pozemnej obsluhe.

Samozrejme, letiská sú milované aj nenávidené. Vytvárajú rast a prosperitu a poskytujú spojenie medzi regiónmi, ale takisto vytvárajú hluk a znečistenie a zaberajú priestor. Preto je dôležité, aby sa problémy riešili spôsobom vhodným pre všetky zainteresované strany. Po prvé, navrhujeme podporovanie ekologického rozširovania kapacity. Zapchatie samotného letiska môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak sa lietadlá nechávajú krúžiť, čoho následkom sú nie nevyhnutné emisie CO2. Následne tiež vítam iniciatívu Komisie začleniť leteckú dopravu do systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie. Mal by som však zdôrazniť, že je pre nás dôležité, aby sme veci zaviedli aj na globálnej úrovni. Po druhé, je dôležité, aby Komisia sledovala, ako krajiny zavádzajú spoločné pravidlá na prideľovanie termínov. V tejto súvislosti sa v správe tiež vyžaduje, aby Komisia stanovila časový rámec a lehoty s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi susednými členskými štátmi, pokiaľ ide o stavanie funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB). Je nevyhnutné, aby v tejto oblasti nastali podstatné zmeny do roku 2008 – je to pre Parlament vysoká priorita. Po tretie, je vzdušným zámkom predstavovať si, že môže existovať rozšírenie kapacity letiska bez riadneho zapojenia a spolupráce s regionálnymi a miestnymi správami. Je preto dôležité, aby medzi tými európskymi regiónmi s letiskami vznikol dialóg o koordinácii rozširovania kapacity. Regióny si môžu vymieňať skúsenosti a učiť sa od seba navzájom (Aký má letisko environmentálny vplyv na okolité obyvateľstvo? Aké sú plány územného rozvoja? Aký význam vo všeobecnosti má letisko pre rast a zamestnanosť v oblasti?) a možno vyvinúť z toho osvedčené postupy.

Dúfam, že Rada podporí základné myšlienky v tejto správe, konkrétne, že akčný plán Komisie nie je dostatočný, že sa musia vyvinúť usmernenia na optimalizáciu a rozvoj kapacity letísk, že sa aj tak požaduje dodatočná kapacita a že slová musia byť sprevádzané aj činmi.

Druhá časť mojej správy sa týka pozemnej obsluhy, to znamená všetkej obsluhy okolo lietadla a na letisku, od dodávania paliva a zaobchádzania s batožinou až po postup registrácie pred odletom. Tu sa Komisia pripravuje na revíziu existujúcej smernice o prístupe k trhu s pozemnou obsluhou na trhoch na letiskách Spoločenstva, čo je, ako vieme, háklivá téma. Rád by som sa poďakoval hovorcom za konštruktívnu spoluprácu, ktorú sme mali. Súhlasíme, že Komisia by mala vykonať aktualizovanú analýzu implementácie a vplyvu súčasnej smernice o pozemnej obsluhe pred tým, ako na program dáme novú liberalizáciu. Musíme mať úplný prehľad o vplyve na používateľov, cestujúcich a personál a budúca smernica musí zaistiť kvalitu v pozemnej obsluhe a primerané pracovné podmienky pre zamestnancov. Musíme zaistiť, aby nešlo o monopolistické podmienky a že pôjde o jasné pravidlá výziev na predkladanie ponúk s cieľom zapojiť používateľov. Dúfam, že správa bude inšpirovať Komisiu, aby postupovala so smernicou o pozemnej obsluhe, aj so 14-bodovým plánom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som sa poďakoval vám, pani Jensenová, ako aj Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Ďakujem za podporu akčného plánu Komisie a za vaše odhodlanie pre politiku Spoločenstva týkajúcu sa leteckej dopravy.

Jednou z výziev politiky leteckej dopravy je zabrániť upchatiu európskych letísk. Náš akčný plán sa zameriava na rozvoj súdržnej globálnej letiskovej politiky. Zahŕňa optimalizáciu výstupu existujúcich kapacít letísk a zlepšenie plánovania novej infraštruktúry zamedzením porovnávania čisto miestnych riešení a tvorbe prekážok. Lebo Parlament veľmi dobre chápe, že optimálne fungovanie siete európskych letísk možno zaručiť, len ak miestne akcie budú súčasťou súdržnej globálnej politiky. Postup navrhovaný Komisiou má byť realistický, keďže rešpektuje hospodárske a environmentálne obmedzenia, ktoré treba vziať do úvahy. Preto, pani Jensenová, bola priorita daná na úvod lepšiemu využitiu existujúcich kapacít letísk, vďaka rozvoju a harmonizovanej implementácii novej technológie. Je úplne zrejmé, že ak získame Jednotné nebo s funkčnými kontrolnými blokmi leteckej premávky, budeme schopní využívať existujúcu infraštruktúru oveľa lepšie. Je pravdou, že výstavba novej infraštruktúry spôsobí ešte viac problémov, najmä vo veľkých mestských oblastiach s výrazným dopytom po leteckej doprave. Náš akčný plán sa však zaoberá problémom tvorby novej infraštruktúry, ktorá je často nevyhnutná a chceme plánovať novú infraštruktúru pre lepšie ocenenie jej užitočnosti a umiestnenia s cieľom urobiť ju priaznivejšiu pre životné prostredie.

Vážená pani predsedajúca, Výbor pre dopravu a cestovný ruch prijal 2. októbra závery, ktoré sú menej náročné ako závery Parlamentu. Veľký počet členských štátov, možno príliš náchylných počúvať oprávnené osoby na svojich vlastných letiskách, nie je ochotných prijať koordináciu Spoločenstva a radšej budú naďalej klásť priority na miestne riešenia zavedené na každom letisku. Tento druh nadbytočnosti sťažuje realizáciu akčného plánu, ale podpora Parlamentu umožní Komisii, aby pracovala špecificky smerom k iniciatívam na základe príspevkov pani Jensenovej.

Ďakujem jej a takisto by som rád poďakoval Výboru pre dopravu a cestovný ruch za kvalitu práce a za to, že nám pomohol posunúť sa v tejto otázke ďalej, čo je dôležité aj v záujme harmonického, trvalo udržateľného rozvoja celého odvetvia leteckej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. – Pani predsedajúca, pokrok v leteckom priemysle prispel veľkou mierou k hospodárskemu pokroku a všeobecnej prosperite a môže k nim prispievať aj naďalej. Tento priemysel si nezaslúži nepriateľstvo environmentalistov, ktorému musí často čeliť. Tento prístup je tiež politicky nerozumný, pretože z vývoja majú veľký prospech naši voliči – ako v práci, tak aj v čase odpočinku. Letectvo urobilo veľa pre to, aby splnilo svoje záväzky voči životnému prostrediu. Vyvinulo a prijalo nové technológie a zlepšilo efektívnosť prevádzky. Je na politických orgánoch a administratívnych a regulačných úradoch, aby sa chopili svojej úlohy a povolili a s nadšením podporili pokračujúce zlepšovanie.

Skvelá správa pani Jensenovej obsahuje veľkú časť toho, čo môj výbor navrhoval. Sú tu však tri veci, ktoré Výbor pre hospodárske a menové veci predložil vo svojom stanovisku a ktoré sa neocitli v záverečnej správe.

Po prvé, prevádzka tichších lietadiel by mala umožniť zrušenie obmedzenia otváracích časov letísk a takmer všade pomôcť prechodu na 24-hodinovú prevádzku. To by výrazne zvýšilo využívanie kapitálu a kapacít letiskových infraštruktúr a samotných lietadiel, zlepšilo produktivitu a prinieslo lacnejšie služby, pričom vplyv na životné prostredie by nebol výrazný.

Po druhé, výber efektívnych prevádzkovateľov pozemnej obsluhy tiež zvyšuje produktivitu prostredníctvom zlepšenia využívania letiskovej infraštruktúry, hlavne tam, kde zvyšujú obrat lietadiel a prispievajú k dochvíľnosti a spokojnosti cestujúcich.

Po tretie, obhajovali sme uplatnenie trhových síl otvorenými aukciami letiskových prevádzkových intervalov a opustenie pôvodných národných predpisov, pričom by sa zachoval definovaný podiel prevádzkových intervalov na centrálnych letiskách pre podstatné regionálne prepravné služby.

Orgány zodpovedné za vytváranie prostredia, v ktorom pracujú letecké spoločnosti, musia prostredníctvom poskytovania adekvátnej a efektívnej infraštruktúry a stanovenia primeraných regulačných podmienok umožniť vyššiu produktivitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, spravodajca stanoviska Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, mnohí z vás zrejme prileteli sem do Bruselu cez moje domáce letisko, Frankfurt nad Mohanom. Rýchla obsluha je kľúčovým faktorom v kvalite pozemných služieb, ktoré sú zodpovedné za nakladanie a vykladanie, čistenie a doplnenie paliva do lietadla a uľahčenie systému pre cestujúcich.

Tieto postupy práce však musia do seba hladko zapadať. Európsky parlament s cieľom udržiavať na všetkých letiskách v Európe dobré profesionálne normy prijal ešte v roku 1996 rozhodnutie v tom zmysle, že popri prevádzkovateľoch letísk získajú licenciu na prácu na letiskách len tí poskytovatelia služieb, ktorí dokážu pracovať dlhodobo efektívne. Počet týchto poskytovateľov služieb je však obmedzený. Vtedy, ako aj teraz, som bol spravodajcom pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a mohol som zabrániť neobmedzenej liberalizácii týchto služieb.

Hoci úplne rešpektujem potrebu hospodárskej súťaže, možno ju akceptovať, len ak je spravodlivá a nie je na úkor pracovníkov alebo bezpečnosti. Nie každý dodávateľ dokáže zaistiť požadovanú vysokú úroveň odbornej prípravy, primerané úrovne miezd a dobré služby. Hospodárska súťaž v oblasti cien však znamená, že stále pracovné miesta sú čoraz viac nahrádzané zmluvami na dobu určitú a zmluvami s agentúrami s nízkou úrovňou kvality.

Chcel by som sa poďakovať Anne Jensenovej. Môj Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a váš Výbor pre dopravu a cestovný ruch spojili svoje sily a vyzvali Komisiu, aby zaistila, aby sa predovšetkým riadne implementovala smernica z roku 1996 vo všetkých členských štátoch EÚ. Údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sú neaktuálne. Obsahujú informácie len o skúsenostiach v 15 členských štátoch. Chceme starostlivú analýzu výhod a nevýhod liberalizácie pre pracovníkov aj pre cestujúcich. Služby pozemnej obsluhy sú kľúčovým príspevkom k bezpečnosti leteckej dopravy. Kľúčové infraštruktúry, akými je európska križovatka vo Frankfurte nad Mohanom a na iných miestach, sú úplne nevhodné ako hracia plocha pre tých jednotlivcov, ktorí chorobne presadzujú príčinu harmonizácie v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (PL) Vážená pani predsedajúca, pán Komisár, v mene Výboru pre regionálny rozvoj by som rád pogratuloval pani Jensenovej k jej vynikajúcej práci.

Technické a organizačné otázky sú v súvislosti s kapacitou letísk veľmi dôležité. Mal by sa prijať holistický prístup k otázke, ale aj s odkazom na miestne a regionálne životné prostredie letísk. Letecká doprava prispela k zlepšeniu územnej, hospodárskej a sociálnej kohézie, najmä v prípade oblastí ďaleko od centier. Existencia takých spojení je často rozhodujúca, keď sa rozhoduje o umiestňovaní investícií a prijímaní turistov. V skratke, tieto spojenia sú veľmi dôležité pre rozvoj regiónu. Letiská sú dôležité aj pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest. Členské štáty, regionálne a miestne zodpovedné orgány musia zaistiť, aby letiská, bez ohľadu na ich riadiace orgány, boli zahrnuté do regionálnych plánov územného plánovania a národných stratégií rozvoja. Koordinácia by mala byť aj na úrovni európskej siete.

Umiestnenie letísk by nemalo byť až tak určované ambíciami zapojených zodpovedných orgánov, ale skôr logikou jednotlivých situácií. V rámci Únie existujú prípady, keď dosť veľké mestské aglomerácie umiestnené menej ako 100 kilometrov od seba majú samostatné letiská. Bolo by citlivé, aby obom mestám slúžilo jedno letisko. Umiestnenie letísk by sa malo zvoliť tak, aby im umožnilo slúžiť susedným a hraničiacim regiónom. Ak je to možné, mali by sa uplatniť intermodálne riešenia, lebo rýchle železničné spojenia medzi letiskami výrazne zvyšujú ich kapacitu. Samozrejme, je veľmi dôležité zabezpečiť dobré dopravné spojenia medzi letiskami a centrami miest v ich oblasti.

Údržba a rozširovanie existujúcich letísk a výstavba nových musí byť predmetom relevantného hodnotenia územného vplyvu. Je to osobitne dôležité v súvislosti s prírodným životným prostredím, pokiaľ ide o hluk, emisie škodlivých látok, hustotu cestnej dopravy v blízkosti letiska, blízkosť palivových nádrží a aj vo vzťahu k meteorologickým faktorom.

Nakoniec by som rád povedal na základe mojej vlastnej skúsenosti a vyjadrení mojich voličov, že otázky súvisiace s kapacitou letísk zahŕňajú viac ako len technické otázky, systémy kontroly leteckej dopravy a koordinovanie odletov a pristávaní. Organizácia zapojených úloh je takisto relevantná a zároveň je príliš často nedostatočná. Príkladom sú osobné kontroly cestujúcich. Pán Mann spomínal letisko vo Frankfurte, na ktorom sú cestujúci kontrolovaní dvakrát, pričom jedna kontrola by mohla stačiť. Veľká časť času sa mrhá aj na zber batožiny. Dokonca aj v prípade renomovaných leteckých spoločností často nastávajú oneskorenia údajne z technických príčin. Že by bola skutočným dôvodom obyčajná neschopnosť?

Nie je neobvyklé, že sa cestujúci na letisku cítia, akoby neboli vítaní, alebo ako bremeno. Vnucuje sa im dojem, že zamestnancom letiska zavadzajú a svojou prítomnosťou narúšajú zabehnuté pracovné postupy. Ľudia potrebujú a chcú lietať, a to aj postihnuté osoby. Služby leteckej dopravy, ktoré ponúkajú dopravcovia a letiská, by mali byť poskytované bezpečne a presne. K cestujúcim by sa mali za každých okolností správať s rešpektom. Potom by boli obe strany spokojné. Vyhlásenie komisára vo mne vzbudzuje nádej, že to tak jedného dňa bude.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadaného o stanovisko. – Pani predsedajúca, ako spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadaného o stanovisko by som v tejto rozprave rád poznamenal len jednu vec, a to s ohľadom na návrh Komisie týkajúci sa rádiového identifikačného označovania. Pôvodný návrh označovať batožinu cestujúceho, ako aj palubný lístok každého cestujúceho pre mňa znamená významné alebo možné porušenie občianskych slobôd. Na označení pohybu zákazníka po termináloch letiska vidím len malý prínos, pričom sa zároveň pýtam, koľko by realizácia takýchto opatrení letiská stála.

Schopnosť kedykoľvek rýchlo identifikovať miesta, kde sa nachádzajú určité kusy batožiny pomocou identifikačných zariadení s rádiovou frekvenciou je jasným prínosom, ale v tomto bode vidím deliacu čiaru. Môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh na obmedzenie označovania batožiny, ktorý prijal Výbor pre občianske slobody, ako aj Výbor pre dopravu, mi pripadá ako správna rovnováha medzi schopnosťou znížiť meškania letov a rešpektovaním osobných slobôd cestujúcich počas toho, ako prechádzajú budovami letísk a terminálov. S týmto úmyslom môžem preto v plnej miere podporiť text, ktorý dnes máme pred sebou.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White, v  mene skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pán predsedajúci, verím, že by nás malo tešiť opatrenie dosiahnuté v tejto správe. Ide jasne o vyváženú správu, ktorá je výsledkom konsenzu a hĺbkového preskúmania veci.

Chcem blahoželať spravodajkyni, pani Anne Jensenovej, najmä za jej ochotu zapojiť sa do rozhovoru a konsenzu pri návrhu tejto správy.

Dnes neskôr bude Európsky parlament hlasovať o správe, ktorá jasne demonštruje svoju podporu Komisii so zreteľom na zmiernenie problému nedostatočnej kapacity letísk. Ako sama Komisia varuje, a podpredseda Jacques Barrot to potvrdil, toto predstavuje ohrozenie účinnosti, bezpečnosti a konkurencieschopnosti pre všetkých, ktorí sú zapojení v odvetví leteckej dopravy. Podľa štatistík by do roku 2025 mohlo existovať o 4 milióny viac letov ročne a následkom toho bude kapacita na viac ako 60 európskych letiskách naplnená.

Od prvých kontaktov v súvislosti s prípravou tejto správy bolo dôležité mať na pamäti, že, ako vieme, Európska komisia nie je zodpovedná za hospodársku súťaž v súvislosti s letiskami, a preto, žiaľ, nemôže požadovať od členských štátov, aby podnikli súbor opatrení týkajúcich sa kapacity letísk. Členovia Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Komisia však chápu, že je veľmi dôležité realizovať všeobecný plán na riadenie leteckej dopravy a navrhnúť členskému štátu opatrenia, ktoré sú potrebné na optimalizáciu kapacity európskych letísk, čím sa zároveň znižujú problémy vytvorené naplnením kapacity.

V správe sa navrhujú opatrenia vrátane lepšieho využitia služieb pozemnej obsluhy; podporovania komodality; zlepšenia prevádzkového plánovania; optimalizácie následností odletov a predovšetkým, v súvislosti so známymi termínmi, zaistenie súladu medzi termínmi a letovými plánmi. Majúc to na pamäti sme podporovali vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie kapacity letísk pod záštitou Komisie.

Úprimne dúfam, že sa tento návrh pohne vpred.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui, v  mene skupiny PSE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, vážený pán Komisár, dámy a páni, rád by som začal tým, že zablahoželám pani Jensenovej. Nerobím to preto, že sa to patrí, ale úplne úprimne. Vypracovala výbornú a mimoriadne vyváženú správu. Je jasné, že obe témy, ktoré sa museli riešiť, sú mimoriadne dôležité a budú si vyžadovať veľký kus nadväzujúcej práce na strane Komisie.

So zreteľom na kapacitu letísk je jasné, že potrebujeme globálnu vyhliadku. Obrovský rast bude spôsobovať problémy, čo je evidentné už teraz, a tie sa nedajú vyriešiť jednoducho výstavbou nových letísk tu a tam. V oblastiach, v ktorých je to najpotrebnejšie, to bude veľmi zložité alebo dokonca nemožné z dôvodu hustoty zaľudnenia a odporu miestnych obyvateľov.

Najprv teda treba optimálne využiť kapacitu, ktorú máme teraz. Na to existuje mnoho spôsobov, ale absolútne nevyhnutný je integrovaný prístup. Je potrebná viacstopová politika, v ktorej spojíme sily na všetkých úrovniach. Týka sa infraštruktúry, ako napríklad spojení s traťami vysokorýchlostných vlakov, dobré spojenia medzi mestami a letiskami. Týka sa technológie.

Už ste spomínali CESAR, funkčné bloky letového priestoru, jednotný vzdušný priestor, ako aj tichšie lietadlá, ktoré umožnia miestnym obyvateľom tolerovať viac letov. Nie je to jednoduché. Keď však vezmeme všetky tieto opatrenia spolu, sú mimoriadne dôležité. Zatiaľ je dôležitým krokom vpred myšlienka všetko zmapovať a pripraviť všeobecný plán pre letiskovú kapacitu do roku 2009. Rátame s tým, že to urobí Komisia.

So zreteľom na pozemnú obsluhu nie je úplne priaznivé hodnotenie prvých krokov smerom k liberalizácii, ktoré sa vykonávajú už mnoho rokov. Je jasné, že ceny poklesli a že z toho mali prospech letecké spoločnosti. Na druhej strane vplyv na zamestnancov je určite problematický.

Odborové organizácie v celej Európe sa sťažujú na nižšie mzdy, horšie pracovné podmienky a zníženú bezpečnosť pracovných miest. Viete, že každých sedem rokov sa koná verejné výberové konanie. Spoločnosti vykonávajúce pozemnú obsluhu môžu byť nahradené inými, ale personál nemá žiadne záruky, že budú zamestnaní. Odborové organizácie nám hlásia, že mzdy poklesli v priemere o 20 %. Hlási sa tiež zvýšený počet pracovných úrazov. Toto sú záležitosti, ktoré naozaj musíme hlbšie preskúmať. Ďalej, zdá sa mi, že potrebujeme novú štúdiu, nielen, aby sme získali aktuálnejšie údaje, s ktorými by sme mohli pracovať, ale aj, aby sme videli počet a kvalitu pracovných miest.

V skratke, Komisár, ide o dve fascinujúce záležitosti, ku ktorým sa určite budeme chcieť veľakrát v blízkej budúcnosti vrátiť a myslím si, že táto správa je dobrým základom pre nasledujúce v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Arűnas Degutis, v  mene skupiny ALDE. – (LT) Najprv by som sa chcel poďakovať rečníkovi za túto spoluprácu a za to, že bol otvorený rôznym návrhom. V mojom príspevku by som vám rád predstavil moje myšlienky v súvislosti so smernicou o pozemnej obsluhe.

Mám obavy, lebo zainteresované štáty zablokovali opätovné zváženie smernice pred niekoľkými rokmi, keď Komisia dokonca mala pripravený jej nový návrh. Obavy nastolené účastníkmi trhu a obsah zlepšení, ktoré sa navrhli dnes, dokazujú potrebu zrevidovať smernicu čo najskôr. Okrem toho nemôžeme zabudnúť, že po roku 2004 bol trh EÚ s leteckou dopravou doplnený o špecifiká nových členských štátov, ktoré, žiaľ, neboli tentokrát posúdené v dokumente Komisie.

Rád by som sa zameral na niekoľko špecifických poznámok.

Cieľom v súčasnosti platnej smernice je regulovať podmienky konkurencie pre obsluhu tretích strán a samoobslužné spoločnosti. Je však potrebné zvážiť, že v postsovietskych štátoch existoval donedávna štátny monopol na všetky služby pozemnej obsluhy. Preto sa nevyhnutne objavia nezávislí poskytovatelia služieb, keď začnú fungovať trhové podmienky. Kontrolovaním letísk a používaním infraštruktúry, ktorá im patrí, zároveň pokračujú vo svojich aktivitách, poskytujú rovnaké služby pre letecké spoločnosti a tak súťažia so svojimi nájomníkmi. Väčšinou taká hospodárska súťaž porušuje zásady rovnakých práv a transparentnosti z dôvodu objektívneho vzniku konfliktu záujmov. Konflikty sa prehlbujú aj preto, lebo Výbor používateľov letísk neustanovuje oblasti pre poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy.

Na ochranu zásady nestrannosti je potrebné rozšíriť práva používateľov letísk: letisko by si malo zvoliť poskytovateľa, ktorý by nemal spĺňať očakávania správy letiska, ale očakávania používateľov, t. j. leteckých spoločností.

Rastúce náklady na vybavenie, ktoré spĺňa bezpečnostné podmienky, zvyšuje objem investícií, ktoré sú potrebné. Sedemročné obdobie pre výber poskytovateľov však donútilo poskytovateľov služieb, aby si kompenzovali zvyšujúce sa investície skôr, často znižujú náklady na úkor pracovných podmienok a platieb zamestnancov. Preto si myslím, že je potrebné predĺžiť obdobie na výber poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy.

Podporujem Komisiu, aby predložila návrh zrevidovanej smernice, berúc do úvahy návrhy Európskeho parlamentu, čo najskôr (počas tohto funkčného obdobia) a tým ušetrila čas na opakované zlepšenie v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , v mene skupiny UEN. - (PL) Vážený pán predsedajúci, Jensenovej správa je spoľahlivým a podrobným prehľadom otázok súvisiacich s letiskovou kapacitou a pozemnou obsluhou.

Dramatický nárast leteckej dopravy v členských štátoch Európskej únie s vyžaduje výstavbu nových letísk a rozšírenie a modernizáciu existujúcich. Pani Jensenová správne upozorňuje, že výber miesta na výstavbu letiska zahŕňa zložité rozhodnutia so zreteľom na požadovanú plochu a potrebu súladu s celou škálou technických, organizačných a sociálnych podmienok, ako napríklad súhlas miestnych zodpovedných orgánov a obyvateľstva, ako aj požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Preto by sa mala výstavba veľkých a stredných letísk plánovať v dostatočnom predstihu a mala by zahŕňať celkový plán rozvoja leteckej dopravy v rámci Únie.

Výstavba letísk tejto povahy je veľmi rozsiahlou investíciou. V mnohých prípadoch si bude vyžadovať podporu Únie. Zdalo by sa, že akceptované odhady pre osobnú leteckú dopravu nezohľadňovali vysokorýchlostné železničné spojenia. V prípade ciest do 500 kilometrov sú práve tieto veľmi atraktívnou možnosťou pre cestujúcich, pokiaľ ide o poplatky aj o časy cestovania. Dobrým príkladom je trasa Brusel – Paríž. Poskytuje priame spojenie medzi centrami miest, umožňuje cestujúcim vyhnúť sa dodatočným cestám a všetkým kontrolám spojeným s cestovaním lietadlom.

Dane a palivové prirážky v leteckej doprave ústiace do nárastov cien majú pravdepodobne tiež vplyv na odhady. Pre odvetvie a pre cestujúcich je dôležité, aby úplne využili skryté možnosti zahŕňajúce lepšie a účinnejšie riadenie letov a pozemnej obsluhy. Ako vieme z vlastnej skúsenosti, kvalita letiskových služieb a prepravcov sa do značnej miery líši. Mali by sa garantovať a regulovať podľa predpisov Únie určité minimálne štandardy. Dobrým spôsobom ako zlepšiť kvalitu služieb, by bolo, aby inštitúcie Únie prevzali iniciatívu a zjednodušili výmenu osvedčených postupov medzi letiskami. Správa a stanoviská vytvárajú veľmi potrebný dokument.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, v  mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, touto správou sa upriamuje pozornosť na niektoré problémy, najmä upchatie, ktoré my, ľudia, ktorí musíme lietať dosť často, veľmi často zažívame, ale, ktoré prirodzene ovplyvňuje leteckú dopravu ako celok, nielen obchodné lety, ale aj dovolenkové lety.

Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni najmä za snahu zladiť dve stanoviská, ktoré sa objavili v súvislosti s touto otázkou vo výbore. Na jednej strane to bola nespútaná eufória o vyhliadkach rastu, pričom sa zdalo, že sa opierala výhradne o výstavbu nových letísk s cieľom odbremeniť staré. Na druhej strane bola obava týkajúca sa organizačných aspektov a, samozrejme, vec zodpovednosti za ochranu životného prostredia, ako aj miestnych obyvateľov.

Čelíme situácii, v ktorej je kvalita života ľudí žijúcich okolo hlavných letísk, alebo aj nevhodne umiestnených regionálnych letísk, vážne narušená. Aj v tomto prípade máme zodpovednosť. Nemôžeme sa jednoducho zaoberať touto otázkou so zreteľom na nové vyhliadky rastu. Je to otázka organizácie. Systém križovatiek a termínov, ktorý v súčasnosti v európskej leteckej doprave existuje, nie je taký dobrý, ako by mohol byť. V niektorých oblastiach máme také veľké strediská, že komplexnosť následnosti spájajúcich letov znamená, že jedna malá chyba môže mať potenciálne veľké dôsledky, nielen pre jedno letisko, ale pre letový priestor ako celok. Treba tento problém vyriešiť a správa v tomto prípade poskytuje niekoľko dôležitých návrhov.

Tieto riešenia sa však nesmú realizovať na úkor cestujúcich a najmä nie na úkor zamestnancov poskytujúcich letiskové služby, lebo aj oni majú právo na kvalitu života.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, v  mene skupiny IND/DEM. – (NL) Vážený pán predsedajúci, odvetvie leteckej dopravy je v ostatných niekoľkých mesiacoch v centre pozornosti. Niekoľkými príkladmi sú návrhy zahrnúť odvetvie do systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov, dohoda so Spojenými štátmi a reforma práv pristávania. Správa pani Jensenovej pridáva tomu zoznamu nový rozmer: organizáciu leteckej dopravy na zemi. Zaoberá sa poskytovanými službami, ale aj hlukom a dostupnou kapacitou.

Pokiaľ ide o služby pozemnej obsluhy, budeme musieť počkať na nové hodnotenie Komisie, v ktorom budú zahrnuté všetky členské štáty. Súhlasím s návrhmi pre Komisiu, pokiaľ ide o body, na ktoré sa budeme musieť zamerať v budúcnosti.

Som trochu kritický, pokiaľ ide o oddiely týkajúce sa kapacity. Textom sa vyzýva Komisia, aby podnikla zásadné kroky. Cieľom všeobecného plánu je, aby bol kľúčom na riešenie problému kapacity v leteckej doprave na zemi. Všeobecný plán dokonca ponúka dobrý prehľad o súčasnej situácii a môže určiť problematické oblasti. Nezdá sa mi však žiaduce, aby Komisia, keď má k dispozícii takýto plán, nútila členské štáty, aby podnikli určité kroky alebo dokonca, aby im stála v ceste.

Hlavným účelom všeobecného plánu je podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami, tak, aby sa mohli nájsť integrované riešenia pre špecifické problémové oblasti prostredníctvom dobrých konzultácií a so zreteľom na existujúce príslušné orgány. Teší ma, že niektoré oddiely obsahujú v tejto súvislosti citlivé poznámky. Dospievam preto k záveru, pán Predsedajúci, že som schopný podporiť správu pani Jensenovej. Veľmi rád som s ňou pracoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Komisie, dámy a páni, keď príde na otázku kapacity letísk, musím rozlišovať medzi dvoma záležitosťami. Chceme zmierniť nepriaznivý vplyv leteckej dopravy a z toho dôvodu súhlasíme s obchodovaním s emisnými kvótami pre odvetvie leteckej dopravy. Nemôžeme súhlasiť s použitou metodikou alebo časovými škálami, pani Lichtenbergerová, ale v zásade súhlasíme, že odvetvie leteckej dopravy by malo prispieť svojím dielom k zmierneniu vplyvu na životné prostredie. Musíme však mať aj odvahu, pani Lichtenbergerová, povedať, že z hospodárskych dôvodov potrebujeme, aby odvetvie leteckej dopravy rástlo, a to interne a aj so zreteľom na tretie krajiny.

Pokiaľ ide o hospodárstvo, pracovné miesta a mobilitu občanov, je primeraná kapacita letísk veľmi dôležitá a je, mimochodom, veľmi dôležitá aj z environmentálnych dôvodov. Ak by lietadlo nemuselo tráviť taký dlhý čas na zemi a čakať na vzlietnutie a nemuselo stráviť taký dlhý čas krúžením pred pristátím, len si predstavte, ako by toto pomohlo životnému prostrediu!

Musíme uznať, že je potrebné rozvíjať naše letiská. Pán Blokland má celkom pravdu: nechceme vziať zodpovednosť členským štátom alebo regiónom, ale podľa našich skúseností majú v mnohých častiach Európy ťažkosti s rozširovaním letísk. Preto je náš prístup správny. Žiadame Komisiu, aby predložila súdržný návrh týkajúci sa toho, ako môžeme mať európsky všeobecný plán a ako môžeme zaviesť osvedčené postupy tak, aby sme sa všetci učili navzájom a efektívne podporili toto rozširovanie.

Môj druhý bod súvisí s službami pozemnej obsluhy. Myslím si, že by sme mali počkať na novú analýzu vplyvu. Myslím si, že základná smernica bola veľmi úspešná, keďže účinnosť služieb pozemnej obsluhy sa v ostatných rokoch zlepšuje a náklady na cestujúcich sa znižujú. To, či potrebujeme ďalšie zmeny, je otvorená otázka. Nechcel by som, aby sa dnes rozhodlo nezvratne. Myslím si, že by sme mali počkať na výsledok analýzy Komisie, ktorý sa očakáva tohto roku v zime a až potom by sme mali rozhodnúť, či existuje potreba revízie alebo nie. Dnes by sme sa nemali ponáhľať so žiadnymi rozhodnutiami.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). (ES) Vážený pán predsedajúci, rada by som začala gratuláciou pani Jensenovej k vynikajúcej správe. Verím, že bude veľmi užitočná, pokiaľ ide o zlepšenie návrhov Komisie a zlepšenie letísk, na ktorých sú európski občania čoraz viac nútení táboriť. Samozrejme, letiská sú takmer druhým domovom pre poslancov Európskeho parlamentu.

Rada by som zablahoželala najmä pánovi Barrotovi a jeho útvarom za tento postup s cieľom posunúť vpred prípravu právnych predpisov. Obyčajne a rastúcim spôsobom z dôvodu svojej komplexnosti sú tieto právne predpisy podnetom konfliktu a môžu nastoľovať podozrenia a stávajú sa známym ako vágna metóda. Inými slovami, je dobré udržiavať veľmi prísne široké konzultácie s cieľom identifikovať silné body a prekážky, ktoré treba odstrániť pri maximálnom využívaní všetkých dostupných dobrých nápadov. Správa, ktorú predložila pani Jensenová, je plná takých dobrých nápadov.

Osobitne vítam pevnú spoluprácu medzi a mandátom udeleným Eurocontrolu v príprave nových opatrení. Je dôležité, aby sme odložili akékoľvek náznaky konfrontácie medzi niekoľkými orgánmi zodpovednými za organizáciu leteckej dopravy.

Takisto verím, že je mimoriadne dôležité posilniť všetky inteligentné systémy v tejto oblasti, počínajúc s systémom riadenia dopravy CESAR, ktoré nám pomôžu nielen zlepšiť dopravu, ale aj, pokiaľ to bude možné, znížiť vplyv na životné prostredie. Veľmi tiež dúfam, že tento budúci akčný plán pomôže výrazne rozhýbať systém Galileo.

Okrem toho ma veľmi zaujíma úloha, ktorú zohráva územná kohézia prostredníctvom regionálnych letísk, hoci rozumiem výhradám týkajúcim sa rozsiahlej výstavby miestnych letísk, ktoré nie sú dostatočne účinné alebo realizovateľné, a stotožňujem sa s nimi. Preto je potrebné zaistiť aj to, aby sme zvládali budúce konflikty so susedmi, týkajúce sa hluku, znečistenia, dokonca aj využitia priestoru, a myslím si, že v tomto ohľade by bolo veľmi zaujímavé, aby sme boli schopní zhodnotiť nové požiadavky: druhy kyvadlovej dopravy, súkromné lietadlá, voľnočasové aspekty vonku atď.

Okrem toho podporujem návrhy na posilnenie sociálnych štandardov v oblasti služieb pozemnej obsluhy, lebo služby subdodávateľov, ktoré sa v tomto odvetví využívajú čoraz viac, nezaručujú vždy dostatočnú ochranu týchto sociálnych štandardov. Vítam tiež návrh pani Jensenovej zaistiť, aby sa konzultovalo s používateľmi, aby bola hospodárska súťaž v oblasti pozemnej obsluhy skutočne efektívna.

Podporujeme, samozrejme, vytvorenie Strediska pre monitorovanie kapacity letísk, pretože veríme, že s podporou Komisie bude v budúcnosti pozitívnym nástrojom.

Na záver by som bol rád, keby Komisia zahrnula do svojej budúcej práce logistický aspekt a vzťahy s nákladnou leteckou dopravou, ktorá je čoraz populárnejšia a je možnou alternatívou, pokiaľ ide o komodalitu navrhovanú revíziou Bielej knihy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, táto správa dáva zmysel v tom, že by mal existovať celkový prístup EU vo vzťahu k potrebe mimoriadnych letiskových kapacít. Môže to znamenať, že všetky letiská, ktoré sa považujú za veľké centrálne letiská, budú mať menší dôvod na rast. Ak na napríklad naraz pozriete na letiská Charles De Gaulle v Paríži, Schiphol, Frankfurt a londýnske Heathrow, možno dospejte k záveru, že tretia vzletová a pristávacia dráha na letisku Heathrow by nebola opodstatnená.

Nechcela by som však, aby sa výzva správy na plán rozšírenej letiskovej kapacity nesprávne chápala ako vyťahovanie sa Bruselu a ako diktovanie národným, regionálnym a lokálnym úradom, kde majú postaviť nové letiská. Jej významom je len zhromaždiť informácie a ciele. Rozhodnutia o rozvoji letísk sú v rukách decentralizovaných orgánov.

Je tu však aj druhé riziko nepochopenia. Správa cituje predpovede rastu dopytu o približne 5 % ročne a hovorí, že v roku 2025 bude dopyt po letoch 2,5-krát vyšší ako v roku 2003. Som si istá, že toto by sa nemalo považovať za podľahnutie zdiskreditovanej politike „predpovedaj a poskytni“. Nie som si istá, že výzva v správe, zaviesť popri raste leteckej dopravy opatrenia obmedzujúce jej externé náklady, stačí. Vieme, že môžeme a musíme urobiť veľa, aby sme aspoň zmiernili rast leteckého priemyslu na udržateľnú úroveň, či už prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami, správneho a spravodlivého zdaňovania, budovania vysokorýchlostných železničných alternatív a podobne, aby sme dokázali bojovať proti globálnemu otepľovaniu a chrániť pred nebezpečenstvom znečisťovania vzduchu a škodlivým hlukom.

Prekvapilo ma, že Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín nepredložil svoje stanovisko. Preto som si istá – a dúfam – že sa vyhneme riziku nedostatočného súladu medzi touto správou a minuloročným uznesením o obmedzení vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny. Na túto správu musíme hľadieť v svetle tohto uznesenia a nijako inak. Som si istá, že zámerom, aspoň nie zámerom spravodajkyne, nie je uspokojiť sa s myšlienkou, že stačí budovať letiská na základe predpovedí o zvýšenom dopyte, pričom mnohé z nich pochádzajú od leteckých spoločností, bez všetkých ďalších opatrení, o ktorých vieme, že ich musíme prijať, aby sme zabezpečili udržateľný letecký priemysel.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE) . (SV) Správa o kapacite letísk a pozemnej obsluhe je správa z vlastnej iniciatívy s ambicióznymi plánmi, pokiaľ ide o ústredné plánovanie na strane EÚ. Preto sa musíme spýtať, aký druh spoločnosti chceme: trhové hospodárstvo alebo plánované hospodárstvo? Podľa správy Európa čelí podstatnému nárastu využívania letísk a existuje potreba optimalizácie existujúcich zdrojov.

Európsky parlament sa však domnieva, že Komisia ešte úplne nepreskúmala možnosť globálneho prístupu, pokiaľ ide o potrebu ďalšej kapacity. Spomína sa tam plánovanie budúcich investícií a stanovenie strategických osí. Zastáva sa názor, že je možné predpokladať riziká tlaku na kapacity. Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby zaujala prístup zhora nadol. Ak členské štáty nedosiahnu v tejto veci do roku 2008 výrazný pokrok, musia sa podniknúť kroky a tak ďalej.

V zásade neverím v tento globálny prístup. Myslím si, že takéto ústredne plánované projekty sú odsúdené na neúspech. Vo veľkej väčšine prípadov existuje hospodárska súťaž medzi krajinami, aby splnili dopyt po leteckej doprave. Niektorým krajinám sa bude dariť dobre, iným krajinám zase zle. Krajiny, ktoré sú úspešné, zaujmú cestovný ruch a obchod. Nechajme krajiny, aby navzájom súťažili.

Z vlastnej skúsenosti tiež viem, že v mnohých krajinách stavajú kapacitu letísk súkromní investori a sú vedení investičnými rozhodnutiami, ktoré sú úplne odlišné od rozhodnutí uskutočnených štátnymi orgánmi. V niektorých prípadoch sa rozhodnutia prijímajú aj regionálne. Nie je možné koordinovať tieto tri typy rozhodnutia, súkromné, štátne a regionálne. Preto by sme mali umožniť, aby vývoj nabral svoj smer a regulovať len to, čo je absolútne nevyhnutné, konkrétne riadenie leteckej dopravy potrebné na dosiahnutie organizovaných systémov leteckej dopravy v EÚ.

Moja skúsenosť je, že náklady rozšírenej kapacity letísk takmer nikdy nesedia. Náklady sú často tri až štyrikrát vyššie ako sa odhadovalo a projekty trvajú dvakrát dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Technický rozvoj je tiež faktorom neistoty. Dopyt sa rýchlo posúva. Zrazu chcú úplne nové regióny dopravu. Zrazu chceme novú technológiu s vysokorýchlostnými železnicami, ktoré možno znižujú zaujímavosť leteckých dopravných spojení. Tak neverme v globálny prístup. Nemyslím si, že by sme sa mali vrátiť k spôsobu ústredného plánovania, ktorý existoval v bývalých socialistických krajinách. Preto nebudem podporovať tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Aj ja chcem blahoželať pani Jensenovej k tejto správe.

Európa potrebuje hospodársky rozvoj a určite rozvoj leteckej dopravy. Preto verím, že európske programy, ako sú CESAR a ClearSky, budú dôležitými prínosmi pre rozvoj európskeho odvetvia leteckej dopravy. Len počas prvých jedenástich mesiacov minulého roka bolo vyvinutých 225 nových trás, čo vlastne znamená 1800 nových letov každý týždeň. Preto sa letecká doprava rozvíja a vyžaduje sa rozvoj nových kapacít letísk. Žiaľ, veľké letiská sú zaľudnené, vyskytuje sa veľmi veľa meškaní letov, čaká sa buď na zemi alebo vo vzduchu, čo na jednej stane prispieva k znečisťovaniu a na druhej strane má určité sociálne dôsledky. Nemali by sme však zabúdať, že rozvoj infraštruktúr letísk si vyžaduje veľa času, od 5 do 10 rokov, a podstatné investície.

Preto verím, že je pre členské štáty dôležité, a myslím tým aj nové členské štáty, aby sa im pomohlo vo využívaní štrukturálnych fondov, fondov regionálneho rozvoja na rozvoj nových letísk. Malo by sa tiež pristúpiť k rámcovému plánu nových kapacít letísk v Európe, najmenej simultánne s, alebo ak nie, po rozvinutí akčného plánu týkajúceho sa primeraného a účinného riadenia existujúcich kapacít letísk.

Prístup k potrebe ďalších kapacít letísk v Európe by mal byť súčasťou stratégie rozvoja leteckej dopravy osôb a tovarov nielen v európskom a kontinentálnom kontexte, ale aj vo väčšom meradle. Smernice a nariadenia týkajúce sa letísk by mali zostať v rámci noriem stanovených a prijatých dodatkom č. 14 Chicagského dohovoru.

Ak má Komisia návrhy na zlepšenie tých noriem, mala by ich predstaviť a podporiť aj v ICAO.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci a rada by som vám zablahoželala k vašej cene. Letecká doprava sa rozvíja veľkolepo a doprava sa za ostatných 20 rokov strojnásobila. Možno očakávať, že tento trend bude pokračovať a preto je optimalizácia kapacity kapacitu európskych letísk naliehavou potrebou.

Stratégia pre kapacitu, účinnosť a bezpečnosť európskych letísk dáva prioritu optimalizovanému využívaniu a rozvoju súčasnej kapacity, pomoci pre kombinovanú dopravu a znižovanie záťaže pre životné prostredie. Odporúčanie je komplexné, vyžaduje si pragmatický postoj a dialóg príslušných odborných skupín a zodpovedných úradov. Môže byť míľnikom v tvorbe štandardizovaného európskeho regulačného rámca.

V súlade s lisabonskou stratégiou zohrávajú európske letiská dôležitú úlohu v udržiavaní hospodárskej a sociálnej konkurencieschopnosti Spoločenstva, v regionálnom rozvoji a teraz, na rozdiel od predchádzajúcich skúseností, budú môcť uplatňovať štandardizované pravidlá v Európe. Pri optimalizácii kapacity je dôležité venovať pozornosť zariadeniam letísk, vozidlám, ktoré prepravujú cestujúcich a zaistiť, aby mali postihnutí ľudia prístup do lietadla, lebo toto je jediný spôsob ako zaistiť rovnosť v leteckej doprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie. – (FR) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Určite som veľmi pozorne počúval všetko, čo sa povedalo. Najprv by som rád úprimne poďakoval pani Jensenovej za jej správu. Vidím, že si získala veľkú mieru podpory od Parlamentu. Pani Jensenová, použijeme vaše postrehy, ktoré považujem za mimoriadne zaujímavé, čo najlepším spôsobom.

Rád by som dodal, že, ako povedalo veľa rečníkov, letecká doprava sa rozvíja vysokým tempom a hoci v určitých prípadoch môže doprava vysokorýchlostnými vlakmi zabrať podiel na trhu, letecká doprava je spôsob cestovania, ktorý sa v nasledujúcich rokoch bude naďalej vyvíjať: Myslím si, že je to určite tak. Musíme teda držať krok s týmto rozvojom v leteckej doprave a čoraz viac ho prispôsobovať potrebám a želaniam používateľov.

Rád by som tiež povedal, že celý problém lepšieho prispôsobenia infraštruktúr letísk našim potrebám v zásade závisí od troch záležitostí. Prvou záležitosťou je určite infraštruktúra. Pán predsedajúci, dámy a páni, určite nemôžem dovoliť tvrdenie, že riešením je centralizácia. Nie je to otázka centralizovania, ale skôr koordinácie a výmeny osvedčených postupov. Myslím si, že toto všetko je pre našich občanov veľmi potrebné a musíme sa snažiť optimalizovať využívanie existujúcich infraštruktúr predtým, ako sa zamyslíme nad novými investíciami. Potrebujeme lepšiu koordináciu a, pán predsedajúci, chcem poďakovať rôznym výborom, ktoré poskytli k tejto veci stanovisko. Výbor pre hospodárske a menové veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Cítim, že všetky ich príspevky vniesli trochu takého potrebného svetla na správu.

Prvou záležitosťou je teda infraštruktúra.

Druhou, ako správne zdôraznila pani Ayalová, je využívanie technológie satelitnej navigácie, modernizácia kontroly leteckej dopravy a to je nevyhnutné. Ak máme funkčné skupiny na kontrolu leteckej dopravy, budeme vlastne mať šancu znížiť oneskorenia a počet lietadiel krúžiacich dokola na oblohe a neschopných pristáť. Táto druhá záležitosť je mimoriadne závažná.

Tretia sa týka služieb pozemnej obsluhy, ktoré musia byť efektívne a produktívne.

Na základe týchto troch záležitostí sa musíme snažiť optimalizovať zariadenia spojené s leteckou dopravou, ktorá je rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím.

Plánujem odpovedať na niekoľko otázok, pán predsedajúci, a ospravedlňujem sa za to, že neodpoviem na všetky. Chcel by som odpovedať na otázku pána Bradbourna o údajoch. Pokiaľ ide o štítky, ich používanie sa obmedzuje na oblasť terminálov, neexistuje zaznamenávanie údajov a najmä, štítky sa používajú v úplnom súlade s spoločnými pravidlami spravujúcimi ochranu osobných informácií. Neprichádza do úvahy, aby sa vytvorila výnimka z týchto pravidiel.

V súvislosti s Výborom pre regionálny rozvoj, pán Janowski, hlavné strediská určite nemôžu rásť donekonečna. Vyžaduje sa lepšie využívanie existujúcich kapacít. Rozšíri sa úloha regionálnych letísk. Takisto ste trvali, a bolo to správne, na spojeniach letísk v svojom vlastnom regióne, vo svojom zázemí, prostredníctvom niekoľkých rýchlych dopravných prostriedkov, najmä železničnou dopravou.

Niektorí z vás sa ma pýtali na pozemnú obsluhu. Dnes určite, ako povedal pán Jarzembowski, nemôžeme spôsobiť, že nová smernica sa bude vzťahovať na služby pozemnej obsluhy, lebo sme ešte nedostali analýzu vplyvu a radšej sa zameriame na uplatňovanie existujúcej smernice. Zameriavame sa preto na monitorovanie riadneho uplatňovania existujúcej smernice. Vo vzťahu k novým členským štátom sme požadovali presné informácie na základe úrovní letísk vo vzťahu k počtu poskytovateľov, ich závislosti od letiska a podmienok na udelenie zmlúv, a ak nie sme spokojní s odpoveďami, vždy môžeme podať žalobu o nesplnenie povinnosti, ktorá sa v takých prípadoch uplatňuje. Musím tiež povedať, že ak by sme boli naozaj prinútení zmeniť túto smernicu o službách pozemnej obsluhy, venovali by sme významnú pozornosť sociálnemu vplyvu zmien pravidiel.

Takisto sa spomenula – spomenul to váš Výbor pre hospodárske a menové veci – potreba lepšieho využívania infraštruktúr v noci s tichšími lietadlami. Bol by som v pokušení povedať „áno“, ale v strednodobom a dlhodobom horizonte. Zatiaľ nie sme tak ďaleko.

Chcel by som to uzatvoriť spomínanými environmentálnymi problémami: ako sa rozvíja letecká doprava, musíme určite urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, žaby neohrozila náš boj proti globálnemu otepľovaniu. Preto Európa prijala dosť avantgardný prístup podporou myšlienky, že sa letecká doprava stane súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami. Pokiaľ ide o infraštruktúry letísk, tiež sa obávame všetkých tých problémov, ktoré sa tu môžu spôsobiť, najmä miera obťažovania miestnych obyvateľov a úrovne hluku.

Vážený pán predsedajúci, taká produktívna rozprava mi neumožnila nájsť odpovede na všetko, ale ako povedali mnohí rečníci, správa, ktorú predložila pani Jensenová, určite tvorí výborný základ, na ktorom možno stavať. Budem sledovať žiadosti Parlamentu s veľkým záujmom v snahe poskytnúť primeranú reakciu. Rád by som tiež povedal, že v každom prípade som rád, že som pracoval v úzkej spolupráci s Parlamentom v prospech našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v čase hlasovania, ktorý nastane o niekoľko minút.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. (HU) Je všeobecne známe, že s lietaním súvisí poškodzovanie životného prostredia, vynímajúc emisie skleníkových plynov, ktorého pôvod je zväčša pri vzlietaní, pristávaní a rolovaní. Toto sa v prvom rade týka oblasti v okolí letísk a ľudí, ktorí tam žijú. Ich požiadavky na obmedzenie leteckej dopravy sú odôvodnené. Na druhej strane, lietanie je súčasťou nášho každodenného života a náš spôsob života sa zmenil tým, že lietanie sa stalo dostupnejším pre ľudí s nízkymi príjmami, dôchodcov a študentov. Ani Európska únia by nemohla fungovať, ak by sme sa nemohli dostať z Budapešti, Atén alebo Helsínk do Bruselu za pár hodín. Riešením je preto reorganizácia leteckej dopravy ekologickým spôsobom. Dlhé rolovanie lietadla na zemi, ktoré nie je nevyhnutné, a dlhé krúženie nad letiskami sa musí zastaviť. Znečistenie oblastí v okolí letísk by sa znížilo, ak by milióny cestujúcich používali namiesto áut systém vlakov alebo metra, aby sa dostali na letisko. Železničné linky a linky metra na letiská musia byť preto vytvorené paralelne s rozvojom letiska a nemalo by sa postaviť žiadne medzinárodné letisko bez toho, aby malo vhodné železničné linky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne. – (RO) Ohromný nárast v leteckej doprave zintenzívňuje problémy súvisiace s upchatím na letiskách a preťažuje systémy kontroly premávky.

Veľké problémy spôsobuje fragmentácia európskeho vzdušného priestoru, čo spôsobuje oneskorenia a neúčinnosť. Veľké letiská sú čoraz bližšie k maximálnemu limitu svojich kapacít, niektoré z nich ho už dosiahli a v súčasných podmienkach je ťažké uveriť, že na trh by mohli vstúpiť nové letecké spoločnosti. Napriek tomu by sme mohli účinným riadením a integrovaným rozvojom zaistiť spravodlivý a nediskriminujúci prístup všetkých existujúcich a potenciálnych prevádzkovateľov k letiskovým štruktúram.

Vyriešenie týchto problémov si vyžaduje dlhodobý strategický prístup, najmä pre výstavbu nových kapacít alebo rozšírenie existujúcich.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité koordinovať národné a cezhraničné iniciatívy s cieľom optimalizovať existujúce kapacity, zlepšiť rámec pre výstavbu nových letiskových infraštruktúr, rozvoj nových technických riešení, podporu komodalít vzájomným spájaním rôznych spôsobov dopravy a zaistenie bezpečnej dopravy dodržiavaním súladu so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Rozšírenie kapacít letísk je nevyhnutné a povinne by malo korelovať s pevnými nariadeniami o znížení hladiny hluku, ako aj o znížení emisií lietadiel.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 hod. a pokračovalo od 11.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia