Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0127(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0317/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/10/2007 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0426

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

– Έκθεση: Paulo Casaca (A6-0317/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η εναρμόνιση και αξιοπιστία των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις θαλάσσιες δραστηριότητες είναι κρίσιμης σημασίας για τον αλιευτικό τομέα, και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητάς τους πρέπει να στηρίζονται.

Δεδομένων των τρεχουσών αναγκών του τομέα και των ανησυχιών για το οικοσύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για ένα νέο κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον αλιευτικό τομέα.

Επομένως, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη μεταξύ των παλιών και των νέων κανονισμών.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής κάνει αυτές τις απαραίτητες και λογικές αλλαγές και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αλιείας. Επίσης αξίζει τώρα τη θετική μου ψήφο στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διά της οποίας εγκρίνεται πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση του κανονισμού 1543/2000 (περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής). Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει έναν νέο, πιο περιεκτικό κανονισμό περί συλλογής δεδομένων το 2008· με αυτήν την τροπολογία θα διευκολυνθεί η μετάβαση μέσω της άρσης των τρεχουσών απαιτήσεων υποβολής εξαετών εθνικών προγραμμάτων για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων για το διάστημα 2007 έως 2012. Αντί αυτών θα εκπονηθούν μεταβατικά προγράμματα για τα έτη 2007 και 2008.

 
  
  

– Έκθεση: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0321/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP επιθυμεί την κατάργηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε επ’ ουδενί να ψηφίσουμε υπέρ μιας έκθεσης που παρέχει ακόμη περισσότερη εξουσία σε μια Επιτροπή τη νομιμότητα της οποίας δεν αναγνωρίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Chatzimarkakis, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της δημοσιονομικής εκτέλεσης της ΚΓΠ, ήτοι στην ταυτοποίηση των δικαιούχων των γεωργικών ενισχύσεων.

Κατά τη γνώμη μου, η νομιμότητα της ΚΓΠ, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θέσεις δαπανών της ΕΕ, αμφισβητείται πάρα πολύ συχνά εξαιτίας της αδιαφάνειας της διαχείρισης των γεωργικών ενισχύσεων. Το προτέρημα της έκθεσης είναι ότι διευκρινίζει την κατάσταση.

Χαίρομαι για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των εθνικών καταλόγων δικαιούχων άμεσων γεωργικών ενισχύσεων, καθώς και για τη δημουργία συνδέσμων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής που θα παραπέμπουν στις ιστοσελίδες των οργανισμών των κρατών μελών που καταβάλλουν τις πληρωμές.

Όμως αυτός ο έλεγχος της χρηματοδότησης της ΚΓΠ πρέπει να γίνεται με αυστηρό σεβασμό των κανόνων που διέπουν την προστασία δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα τις τροπολογίες που αποσκοπούσαν στο να ζητείται η εγγραφή ή η καταχώριση των χρηστών οι οποίοι συμβουλεύονται αυτά τα δεδομένα με την αιτιολογία ότι η διαφάνεια θα έπρεπε να διασφαλίζεται και από τις δύο πλευρές.

Στηρίζω ακόμη το γεγονός ότι τα δεδομένα που αφορούν τις πληρωμές του Ταμείου ανάπτυξης της υπαίθρου (Feader) θα καταχωρίζονται, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των μεγάλων αξόνων προορισμού των πληρωμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη που εκφράζεται στην πρόταση της Επιτροπής και επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική έκθεση, να αυξηθεί η διαφάνεια, τόσο στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και στην πρόβλεψη λογαριασμών αναφορικά με τις πρακτικές δαπανών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος. Ωστόσο, είμαστε απογοητευμένοι από το περιορισμένο πεδίο της πρότασης και από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξο ούτε στην έκθεσή του ούτε στις τροπολογίες του.

Κατά την άποψή μας, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προτάσεις χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα οι οποίες στην πραγματικότητα περιορίζουν τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις των πολιτών, όπως την απαίτηση για «δήλωση ή καταγραφή των χρηστών ή όσων βλέπουν τα δεδομένα [στο Διαδίκτυο]». Επιπλέον, υπάρχει κάποια ασάφεια, τόσο στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στην έκθεση του ΕΚ, αναφορικά με τη συνεχή γνωστοποίηση των πληροφοριών. Προτείνεται, από την αρχή, η διενέργεια «αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων της γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών» στο μέλλον. Ένα άλλο αμφισβητούμενο θέμα είναι η ενίσχυση της εξουσίας ελέγχου της Επιτροπής έναντι των κρατών μελών.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης της «διαφάνειας και κατανόησης της κοινής γεωργικής πολιτικής από την κοινή γνώμη» –στόχος που εκφράζεται στην πρόταση– είναι μέσω της ολοκληρωτικής αναθεώρησής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η πρόταση της Επιτροπής για τη μερική τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία πιο διάφανη.

Πιστεύω ότι η βελτιωμένη διαφάνεια, μαζί με την καλύτερη χρήση των γεωργικών κεφαλαίων, θα συμβάλει στην εξάλειψη της δυσπιστίας των ευρωπαίων πολιτών για την ΚΓΠ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Επομένως ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Chatzimarkakis, η οποία επαναλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής και προσθέτει ορισμένες τροπολογίες τις οποίες θεωρώ σημαντικές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία προτείνει σειρά βελτιώσεων στη διαφάνεια της ΚΓΠ. Προτείνει τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο των εθνικών καταλόγων όσων λαμβάνουν άμεσες γεωργικές ενισχύσεις από την ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη το κάνουμε αυτό, και θα ήθελα να υιοθετηθεί και από άλλα κράτη. Η έκθεση απευθύνει επίσης έκκληση για καλύτερες διαδικασίες στις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης και για συμπερίληψη της προστασίας δεδομένων στον ίδιο τον κανονισμό της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Γενικά οι μικροί μας αγρότες, που είναι το άλας της γης, βυθίζονται σε έναν ωκεανό περιττής γραφειοκρατίας και βρίσκονται υπό δορυφορική επιτήρηση, και αλίμονό τους, εάν ο φράχτης τους είναι λίγο πιο δεξιά ή πιο αριστερά από ό,τι πρέπει. Είναι καιρός να αποκτήσουμε και πάλι λίγη ανθρωπιά αντί να χτυπάμε μέχρι αναισθησίας τους μικρούς μας αγρότες, που εργάζονται σκληρά, με το γραφειοκρατικό ρόπαλο. Τα μαύρα πρόβατα που επινοούν ολόκληρα χωράφια και επιχειρηματικές δραστηριότητες και προκαλούν την ΣΕΒ και άλλα σκάνδαλα πρέπει να κατονομαστούν.

Ωστόσο είναι κοροϊδία να λέμε ότι οι τιμές αυξάνονται και αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει την περικοπή των επιδοτήσεων. Οι αυστριακοί βιοκαλλιεργητές έπαιρναν πριν από την ένταξη περίπου 7 σελίνια, δηλαδή περίπου 95 λεπτά, ανά λίτρο γάλακτος και τώρα παίρνουν μόλις 30 λεπτά, γεγονός που σημαίνει πως χάνουν χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συμμορφώνονται με γραφειοκρατικούς κανόνες που αλλάζουν διαρκώς και κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη.

Ο προγραμματισμένος «έλεγχος υγείας» πρέπει ως εκ τούτου να έχει έναν και μόνο σκοπό: τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο αξιόπιστου και μακροπρόθεσμου πλαισίου και όχι τη μεταρρύθμιση με ωμή βία που θα κάνει τους τελευταίους αγρότες που μας απομένουν να τα παρατήσουν. Ενόψει της μαζικής εγκατάλειψης της γεωργίας στην Ευρώπη, η ιδέα ότι οι αχρησιμοποίητοι γεωργικοί πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έργα βιτρίνας όπως το Galileo πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά. Πρέπει να διατηρήσουμε την επάρκειά μας με κάθε τίμημα και δεν πρέπει να γίνουμε θύματα των επιχειρήσεων γονιδιακής τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση του Jorgo Chatzimarkakis ενισχύει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αύξηση της νομιμότητας των πολιτικών της ΕΕ μέσω κοινοποίησης της πρακτικής στον τομέα των δαπανών και του βελτιωμένου λογιστικού και δημοσιονομικού ελέγχου στον γεωργικό τομέα, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα σειράς αλλαγών.

Στήριξα τα τμήματα της έκθεσης που επιδίωκαν την ενίσχυση της δημόσιας διαφάνειας σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών κεφαλαίων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους. Παρομοίως στήριξα την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη κάθε χρόνο επαρκή εκ των υστέρων γνωστοποίηση, μέσω του Διαδικτύου, των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των ποσών που λαμβάνει κάθε δικαιούχος από καθένα από αυτά τα ταμεία.

Ωστόσο, ήμουν αντίθετος με τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται δήλωση ή καταγραφή των χρηστών ή εκείνων που βλέπουν τις πληροφορίες, διότι αυτό αντιβαίνει στη σουηδική αρχή του δικαιώματος της ανωνυμίας σε σχέση με τη χρήση ανάλογων δημόσιων πληροφοριών.

Η πρόθεσή μου να καταψηφίσω την τροπολογία 20 λόγω της ισχυρής σουηδικής αρχής της δημόσιας πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα έχει καταγραφεί στα πρακτικά, αφού δόθηκε μια λανθασμένη ψήφος εξ ονόματός μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP απείχε από αυτήν την έκθεση, διότι δεν αναγνωρίζουμε τη νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Η αποχή μας δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο τις απόψεις μας επί του περιεχομένου της έκθεσης.

Το UKIP επιθυμεί την κατάργηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε επ’ ουδενί να ψηφίσουμε υπέρ μιας έκθεσης που παρέχει ακόμη περισσότερη εξουσία σε μια Επιτροπή τη νομιμότητα της οποίας δεν αναγνωρίζουμε.

 
  
  

– Έκθεση: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Οι διαπραγματεύσεις που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εντολής που ελήφθη από το Συμβούλιο έχουν ως κεντρικό στόχο τη θέσπιση ανοικτού αεροπορικού χώρου (ΑΑΧ) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, προχωρώντας πέρα από τις διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών και των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία ελευθερωμένη αγορά για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, «στην οποία η ροή των επενδύσεων θα είναι ελεύθερη και οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες θα είναι σε θέση να παρέχουν αεροπορικές υπηρεσίες χωρίς τον οποιονδήποτε περιορισμό, περιλαμβανομένων των εγχώριων αγορών αμφοτέρων των μερών».

Ο στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα από τις ΗΠΑ στην ελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών, ιδιαίτερα σε σχέση με την άρση «των υφιστάμενων νομικών περιορισμών σχετικά με την ξένη ιδιοκτησία και τον έλεγχο των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών και το καμποτάζ (ενδομεταφορές)» και επίσης αναφορικά με το «δικαίωμα εγκατάστασης» και τις «κρατικές ενισχύσεις».

Γι’ αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να συνάπτουν τα κράτη μέλη και όχι η Κοινότητα αυτού του είδους τη συμφωνία, πόσο μάλλον όταν αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για περαιτέρω ελευθέρωση και ρυθμιστική σύγκλιση παγκοσμίως». Επομένως επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας στην επιδίωξη της ελευθέρωσης αυτής της σημαντικής δημόσιας υπηρεσίας σε κάθε χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)).

Ο κ. El Khadraoui επεσήμανε σωστά τη σημασία δημιουργίας ανοικτού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία θα επιτρέψει την εμφάνιση μιας ενιαίας αγοράς για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Στηρίζω την άποψη ότι αυτό θα διευκολύνει την ελεύθερη ροή των επενδύσεων και τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν αεροπορικές υπηρεσίες χωρίς τον οποιονδήποτε περιορισμό, περιλαμβανομένων των εγχώριων αγορών αμφοτέρων των μερών. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Ήταν απολύτως ενδεδειγμένο να τεθεί το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτό το πλαίσιο. Ο τομέας της αεροπορίας έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, ιδιαίτερα ως πηγή θορύβου και λόγω του ότι συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος. Επομένως συμφωνώ με τη διάταξη που καλεί τόσο την ΕΕ όσο και τις ΗΠΑ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία στηρίζει τα σχέδια ελευθέρωσης των συμφωνιών αερομεταφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα εξισωθούν οι όροι του ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια προς τις ΗΠΑ και θα καταστεί δυνατή η ορθολογικότερη εκπόνηση διαδρομών με αποτέλεσμα καλύτερες υπηρεσίες και σχεδιασμό των πτήσεων. Η αύξηση των δυνητικών διατλαντικών διαδρομών μπορεί επίσης θεωρητικά να οδηγήσει σε μείωση της τιμής των εισιτηρίων για τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η σύναψη αυτής της συμφωνίας αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει μακροχρόνιες ανάγκες και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, με προφανή οφέλη για τους καταναλωτές που απορρέουν από περαιτέρω ελευθέρωση και ρυθμιστική σύγκλιση παγκοσμίως. Για την ΕΕ, θα χρησιμεύσει επίσης για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.

Το έργο που διεξήχθη για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας πρέπει επομένως να χαιρετιστεί, καθώς το νέο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει ευρεία συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διατλαντικής αεροπορικής αγοράς που θα είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εταιρειών.

Ωστόσο, διαβάζοντας αυτήν τη συμφωνία, είναι προφανές ότι η άρση των περιορισμών σχετικά με τον έλεγχο των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών από αλλοδαπούς είναι κάπως δυσανάλογη και επιπλέον δεν περιλαμβάνεται το καμποτάζ. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιληφθούν μεταγενέστερα στάδια, χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και συνέπειες τυχόν μη συμμόρφωσης σε αυτήν τη σταδιακή προσέγγιση της συμφωνίας είναι επομένως ζωτικής σημασίας και πρέπει να επικροτηθεί. Επιπλέον, έχουν τεθεί οι βάσεις για τη θέσπιση εκ νέου πλήρους αμοιβαιότητας στην αεροπορική αγορά ΕΕ-ΗΠΑ, αν οι διαπραγματεύσεις δεν επιτύχουν την ισορροπία που επιθυμούν αμφότερες οι πλευρές.

Συνοψίζοντας, αυτή είναι μια καλή αρχή προς στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ανάγκη σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας, αλλά η όποια συμφωνία πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί από αμφότερα τα μέρη. Τα αεροδρόμια στη νοτιοανατολική Αγγλία χρειάστηκε να ανοίξουν «χρονοθυρίδες» για τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ και δυνητικά για πολλές άλλες ακόμη. Στις ΗΠΑ δεν έγιναν ανάλογες κινήσεις. Τα δικαιώματα των διαφόρων «ελευθεριών» δεν αναγνωρίζονται στις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ για πτήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι πτήσεις από το Gatwick προς τη Νέα Υόρκη δεν μπορούν να συνεχίσουν ως το Λος Άντζελες τη στιγμή που οι πτήσεις αμερικανικών εταιρειών προς το Gatwick μπορούν να καταλήξουν οπουδήποτε στην ΕΕ. Ομοίως δεν είδαμε καμία χαλάρωση των κανόνων περί κατοχής αμερικανικών αερογραμμών από αλλοδαπούς.

Υπάρχει λοιπόν σαφής ανισορροπία σε αυτήν τη συμφωνία πρώτου σταδίου· αυτή η ανισορροπία εις βάρος της ΕΕ πρέπει να αρθεί επειγόντως στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ σημαντικό να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου νομοθετών.

 
  
  

– Έκθεση: Alain Lamassoure, Adrian Severin (A6-0351/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επαναλάβω τη χθεσινή συζήτηση. Εξήγησα σε αυτή ότι για μας η έκθεση Lamassoure ισοδυναμεί με το να βάζεις το κάρο πριν από το άλογο, καθώς εξακολουθούμε να μην έχουμε έγκυρη μεταβατική συνθήκη, εξακολουθούμε να μην έχουμε νέα συνθήκη. Το πρόβλημα με αυτήν την έκθεση είναι ότι αφήνει ελεύθερο ξανά το τυπικό τέρας του Λοχ Νες των ευρωφεντεραλιστών, δηλαδή το φάντασμα των υπερεθνικών λιστών, βάσει των οποίων θα εκλέγονται ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσωπικά, εξακολουθώ να βασίζομαι στην υπόθεση ότι είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι των ψηφοφόρων μας στα κράτη μέλη, των λαών μας στα κράτη μέλη, και όχι απλώς εικονικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι ένα σπίτι πρέπει να χτίζεται από τα θεμέλια προς τα πάνω και όχι αντίστροφα, πράγμα που κάνει ουσιαστικά η έκθεση του κ. Lamassoure και του κ. Severin. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τα θεμέλια. Η Συνθήκη πρέπει πρώτα να επικυρωθεί, και πιστεύω ότι η επικύρωση πρόκειται να γίνει τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Αυτός είναι ένας λόγος που καταψήφισα αυτήν την έκθεση, παρά το γεγονός ότι περιέχει πολλά καλά σημεία. Ένας άλλος λόγος που την καταψήφισα είναι ότι δεν συμφωνώ με το να εκπροσωπείται η χώρα από τρεις λιγότερους βουλευτές από τους βουλευτές που εκπροσωπείται σήμερα. Ο αριθμός των πολωνών βουλευτών θα μειωθεί από 54 σε 51. Αυτοί είναι οι λόγοι που καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Στην πραγματικότητα, χθες υπέβαλα την αιτιολόγηση ψήφου μου γραπτώς και έλαβα μία απάντηση που έλεγε ότι δεν είχε διεκπεραιωθεί ακόμη, και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα θέμα. Ωστόσο, το όνομά μου είναι Irujo Amezaga. Η λέξη Amenaza σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό στα ισπανικά: σημαίνει «απειλή», και δεν θέλω να πιστεύω ότι είμαι απειλή ακόμη.

Εν πάση περιπτώσει, η αιτιολόγηση ψήφου μου ήταν σχετικά με την έκθεση Lamassoure. Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής και αναγνωρίζω ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα δύσκολο θέμα. Η τροπολογία μου σχετικά με τα υπερκρατικά εκλογικά σώματα που αναγνώριζε πολιτικές και πολιτισμικές πραγματικότητες και υπερέβαινε τα σύνορα των σημερινών κρατών μελών απορρίφθηκε στην επιτροπή. Αν θέλουμε πραγματικά μια Ένωση του ευρωπαϊκού λαού, όπως δηλώνεται στη Συνθήκη ΕΚ, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ανοικτό σε άλλα είδη πραγματικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου – δεν έχω ακόμη ολοκληρώσει τα μαθήματα ισπανικών που παρακολουθώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. − (EN) Όσον αφορά τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισα κατά της αδικαιολόγητης απόπειρας (τροπολογία 26) να αυξηθεί η εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σε 13 ΒΕΚ. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει πληθυσμό 1,7 εκατομμυρίου και διαθέτει τρεις ΒΕΚ· ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας είναι 4,3 εκατομμύρια, αλλά, αν εγκρινόταν η τροπολογία 26, θα έφτανε τους 13 ΒΕΚ ήτοι ένας βουλευτής ανά 330 000 κατοίκους, τη στιγμή που η σχετική αναλογία για τη Βόρεια Ιρλανδία είναι ένας ΒΕΚ ανά 630 000 κατοίκους. Είναι προφανές ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι ήδη ευνοημένη και πρέπει να θεωρεί εαυτόν τυχερό που της έχουν παραχωρηθεί 12 έδρες στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας είναι λογική και έχει καλές πιθανότητες να στηριχθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Οι άλλες προτάσεις που έχουν προωθηθεί δεν έχουν καμία ρεαλιστική πιθανότητα να γίνουν δεκτές στη σύνοδο κορυφής. Η έκθεση δίνει στη Σουηδία 20 έδρες αντί για τις 18 που θα είχαμε, αν εφαρμοζόταν η Συνθήκη της Νίκαιας. Είναι επομένως σημαντικό να εγκριθεί η Συνθήκη. Διαφορετικά θα εφαρμοστεί η Συνθήκη της Νίκαιας, γεγονός που θα σήμαινε ότι όλα τα κράτη μέλη εκτός της Γερμανίας θα έχαναν έδρες.

Τα ερωτήματα για το πώς θα καθοριστεί η έννοια του πολίτη και πώς θα υπολογιστεί η πληθυσμιακή βάση που διέπει την κατανομή των εδρών πρέπει να διερευνηθούν.

Είμαστε πολύ δύσπιστοι στις υπερεθνικές εκλογικές λίστες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αν το θέμα διερευνηθεί, μπορεί να το δεχτούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης των φίλων μου Alain Lamassoure και Adrian Severin σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο καθένας γνώριζε ότι η σημερινή σύνθεση, η οποία ορίζεται στην πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2005, έπρεπε να τροποποιηθεί χωρίς να επανέλθει στις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας.

Χαιρετίζω το έργο συγκέντρωσης της πολιτικής οικογένειάς του στο οποίο απεδύθη ο Alain Lamassoure και λυπάμαι που ορισμένες εθνικές θέσεις, μη συνάδουσες προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου, κατέστησαν αναγκαίες βαριές συζητήσεις και, τελικά, τη διαιτησία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Η συζήτηση αυτή επέτρεψε να διαπιστωθεί το εύρος των εθνικών εγωϊσμών.

Αν είμαι επιφυλακτικός για την ιδέα να μελετηθεί η δυνατότητα εκλογής μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από υπερεθνικές λίστες, χαίρομαι για το παράρτημα 2 του ψηφίσματος, το οποίο προβλέπει ότι η διακυβερνητική διάσκεψη πρέπει να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχέδιο, προκειμένου να επιτρέπεται η εκλογή των βουλευτών του με άμεση καθολική ψηφοφορία η οποία ορίζει ακριβέστερα την έννοια των «πολιτών» που προβλέπει το άρθρο 9Α, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ΕΕ. Πράγματι, η έννοια του ευρωπαίου πολίτη πρέπει να διευκρινιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την τροπολογία 25, διότι, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ, ο αριθμός των ΒΕΚ που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου. Αν ψήφιζα υπέρ των 74 ΒΕΚ, αυτό θα σήμαινε ότι θα ψήφιζα υπέρ της μείωσης των βουλευτών μας κατά τέσσερις. Δυνάμει της προτεινόμενης αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας», η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί επαρκώς, οι μικρές χώρες και τα κρατίδια θα χαίρουν δυσανάλογα μεγάλης εκπροσώπησης, ενώ οι μεγαλύτερες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποεκπροσωπούνται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, και ότι αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αριθμός των ΒΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον σταθερός στους 78, εάν όχι να αυξηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Lamassoure ψηφίσαμε σταθερά υπέρ δίκαιης κατανομής των εδρών μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα υπέρ των 13 εδρών για την Ιρλανδία. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προωθήσαμε την απονομή 13 εδρών στη χώρα μας.

Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της κίνησης είναι γνωστά. Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας αυξάνεται ταχέως – ο ρυθμός αύξησής του είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη τόσο ως προς τη φυσική αύξηση του πληθυσμού όσο και ως προς τη συνολική του αύξηση. Η χώρα μας ήταν επίσης μεταξύ των πλέον ζημιωμένων από τη Συνθήκη της Νίκαιας όσον αφορά την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δυστυχώς η ιρλανδική κυβέρνηση συνέβαλε ελάχιστα στην εκστρατεία που διεξήγαμε για τη διατήρηση της τρέχουσας κατανομής των 13 εδρών.

Η ψήφος μας σήμερα θα διασφαλίσει ότι ο αριθμός των εδρών της Ιρλανδίας δεν θα πέσει κάτω από 12 για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, με πρόβλεψη για πλήρη αναθεώρηση πριν από το 2014 στην οποία θα περιληφθεί το επίμαχο θέμα της χρήσης του συνολικού πληθυσμού έναντι των κατοίκων που έχουν την ιθαγένεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ως στατιστικής βάσης για τον υπολογισμό των εδρών των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lamassoure σχετικά με την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2009. Αυτή η νέα κατανομή εξισορροπεί τον αριθμό εδρών ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού των κρατών μελών. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Γαλλία κερδίζει δύο επιπλέον βουλευτές σε σχέση με τον αριθμό βουλευτών που προέβλεπε η αναθεωρημένη Συνθήκη της Νίκαιας.

Εξάλλου, ασπάζομαι την ιδέα αυτή η νέα κατανομή να αναθεωρηθεί αρκετά πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα κατανομής στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει να αποφεύγονται τα παραδοσιακά παζάρια ανάμεσα στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Οι βουλευτές που εξέλεξε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP), μολονότι πιστεύουν ότι αυτή δεν είναι η τέλεια λύση, και ότι αποτυγχάνει να επιβάλει την απαίτηση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μελλοντικών διευρύνσεων, στηρίζουν την έκθεση του κ. Lamassoure σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τρεις λόγους:

1. Ορισμένα κράτη μέλη δεν συμφωνούν με τον απλό καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτούν, ως όρο για την έγκριση, τον ακριβή καθορισμό της σύνθεσης του ΕΚ πριν εγκρίνουν τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την κύρια προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

2. Ο κ. Lamassoure έχει προτείνει μια ισορροπημένη συμβιβαστική λύση, η οποία προβλέπει ένα ελάχιστο όριο διασφαλίζοντας τον πλουραλισμό της εκπροσώπησης των μικρότερων κρατών και λαμβάνει υπόψη το δημογραφικό μέγεθος των άλλων κρατών μέσω της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, διασφαλίζοντας δίκαιη σχέση μεταξύ των κρατών.

3. Επομένως εμποδίζει τις απαράδεκτες προσπάθειες των γερμανών, πολωνών, ισπανών και ιταλών βουλευτών να ενισχύσουν το βάρος των κρατών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, μειώνοντας την εκπροσώπηση κρατών μεσαίου μεγέθους όπως η Πορτογαλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης να υποβληθεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Το να αποφασίζει ένα Κοινοβούλιο τη βάση της ίδιας του της σύνθεσης αποτελεί κατά την άποψή μου εγγενώς εσφαλμένη προσέγγιση. Όπως είπε ένας ιρλανδός συνάδελφος στη διάρκεια της συζήτησης, «οι γαλοπούλες δεν ψηφίζουν για τα Χριστούγεννα».

Είμαι ΒΕΚ από το 1984, όταν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου ήταν 434, και τώρα έχουμε φτάσει τους 785 βουλευτές. Μετά από κάθε διαδοχική αύξηση του αριθμού των βουλευτών, οι ομάδες εργασίας, οι επιτροπές και οι Ολομέλειες γίνονται όλο και πιο άκαμπτες και αναποτελεσματικές. Αυτή η τάση πρόκειται τώρα να θεσμοθετηθεί με την υποτιθέμενη «μείωση» στους 750 βουλευτές, δηλαδή 30-40% περισσότερους από όσους θα απαιτούνταν για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου, εκτός εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του κινεζικού λαϊκού κογκρέσου, που αριθμεί 3 000 μέλη και έχει κυρίως διακοσμητικό ρόλο.

Μια άλλη ανακολουθία κατά τη γνώμη μου είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε οι ίδιοι τη σύνθεση του σώματος, μια ζωτικής σημασίας θεσμική απόφαση για το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε τον τόπο των συνεδριάσεών μας λόγω της δυστροπίας ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έτσι καταλήγουμε σε ένα κτίριο γεμάτο αμίαντο που μας δίνει ο δήμος του Στρασβούργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) Λυπάμαι που δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί νέα και μόνιμη λύση για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ένωσης. Η παρούσα μέθοδος κατανομής εδρών είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την κατανομή των εδρών δεν είναι σαφής και κατανοητή στους πολίτες της ΕΕ. Εκτός από την εφαρμογή της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, πολιτικά κριτήρια είχαν επίσης σημαντική επιρροή στην κατανομή εδρών στο Κοινοβούλιο. Αυτό ισχύει σε βάρος της εκπροσώπησης των πολιτών, η οποία θα έπρεπε να είναι η κατευθυντήρια αρχή στην πραγματικότητα. Επιπλέον, η προτεινόμενη κατανομή των εδρών βασίζεται στον αριθμό των κατοίκων ενός δεδομένου κράτους μέλους, παρά στον αριθμό των πολιτών του εν λόγω κράτους μέλους. Η χώρα μου, η Πολωνία, για παράδειγμα, θα έχανε κατ’ αυτόν τον τρόπο λόγω της προσωρινής οικονομικής μετανάστευσης περίπου δύο εκατ. πολιτών της που απασχολούνται αυτήν τη στιγμή σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Παρεμπιπτόντως, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αυτό είναι παράλογο, αφού η ΕΕ ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων.

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε την προειδοποίησή μας ότι οι αρχές από τις οποίες κυβερνάται η Ένωση φαίνονται υπερβολικά περίπλοκες στους πολίτες της. Οι τελευταίοι αισθάνονται επομένως όλο και περισσότερες αμφιβολίες για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε σταθερά αντίθετοι στην ιδέα μιας εκλογικής περιφέρειας που θα εκτείνεται σε όλη την ΕΕ με το 10% ίσως των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημιουργία ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας της ΕΕ είναι ένας τεχνητός τρόπος για να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός δήμος. Δεν υπάρχει κοινός πολιτικός στίβος στην Ευρώπη με μέσα ενημέρωσης ή διάλογο που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη. Κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική ατζέντα. Μια προσπάθεια να σπάσουν οι φραγμοί της γλώσσας και της παράδοσης δημιουργώντας κόμματα της ΕΕ, που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις συνεισφορές της ΕΕ, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Υπενθυμίζουμε ότι το 54,4% των ψηφοφόρων έμειναν σπίτι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004. Το «κόμμα μένω στο σπίτι» είναι το μεγαλύτερο κόμμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε στα νέα κράτη μέλη. Στη Σλοβακία η προσέλευση στις κάλπες ήταν 16,96% το 2004.

Με οποιαδήποτε διεύρυνση της ΕΕ με χώρες όπως η Ουκρανία και η Τουρκία, τα σημερινά κράτη μέλη θα δουν τις αντιπροσωπείες τους να περικόπτονται. Αυτό επηρεάζει τις μικρότερες ομάδες και μειώνει την πολιτική ποικιλία. Δεν θα υπάρξει χώρος για περιφερειακά κόμματα ή μειονοτικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες/Συντηρητικοί (ΕΛΚ-ΕΔ) όσο και οι Σοσιαλιστές (ΕΣΚ) φαίνεται ότι έχουν κρυφή ατζέντα προσπαθώντας να δημιουργήσουν δικομματικό σύστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ψηφίζουμε υπέρ της έκθεσης, όχι επειδή είναι εξαιρετική, αλλά επειδή αντιπροσωπεύει βελτίωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το θέμα, καθώς υπάρχουν πολλοί αριθμοί:

1. Αυτή η πρόταση σημαίνει ότι, από το 1999, η Πορτογαλία πέρασε καταρχάς από 25 σε 24 βουλευτές, οι οποίοι τώρα θα μειωθούν στους 22, ενώ η Γερμανία διατήρησε τους 99 βουλευτές της, οι οποίοι θα μειωθούν τώρα στους 96. Με άλλα λόγια, η Πορτογαλία έχει χάσει ποσοστό 12% ενώ η Γερμανία μόνο 3%.

2. Οι έξι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό κατέχουν αυτήν τη στιγμή το 56% περίπου των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτήν την πρόταση ο έλεγχός του διατηρείται πλήρως στο 56%. Με άλλα λόγια, δεν έχουν παραχωρήσει τίποτα.

Επομένως, μέσω της παρούσας μεταρρύθμισης των Συνθηκών, οι μεγάλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν τον έλεγχό τους στο Συμβούλιο, εφαρμόζοντας το δημογραφικό κριτήριο χωρίς καμία στάθμιση και διατηρούν τον πλήρη έλεγχό τους στο ΕΚ. Η Πορτογαλία βγαίνει χαμένη! Αν ορισμένοι έχουν τον έλεγχο, άλλοι…

Προκειμένου να κρύψουν τη συνενοχή τους σε μια τόσο απαράδεκτη κατάσταση, ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι φυσικό να είναι μόνο μερικές χώρες σε θέση να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους… σε βάρος των συμφερόντων των άλλων.

Τέλος, αλλά χωρίς να ξεχνάμε άλλες σημαντικές πτυχές –όπως την απόρριψη της δημιουργίας ενός υπερεθνικού εκλογικού σώματος ή το γεγονός ότι, όσο λιγότερους βουλευτές έχει η Πορτογαλία, τόσο λιγότερο θα εκπροσωπείται ο πολιτικός πλουραλισμός που υπάρχει στη χώρα μας– επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη λύση σε θεσμικό επίπεδο πρέπει αναμφίβολα να σέβεται την αρχή της συνεργασίας μεταξύ κυρίαρχων κρατών με ίσα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζω υπέρ της τροπολογίας 26, η οποία υποστηρίζει ότι η Ιρλανδία πρέπει να διατηρήσει τις 13 της έδρες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας οι έδρες της Ιρλανδίας πρέπει να μειωθούν σε 12. Ωστόσο, από την εποχή της Συνθήκης της Νίκαιας ο πληθυσμός της Ιρλανδίας έχει αυξηθεί κατά 12%. Πρόκειται για τον ταχύτερα αυξανόμενο πληθυσμό στην ΕΕ, από την άποψη τόσο των γεννήσεων όσο και της συνολικής αύξησης λόγω της μετανάστευσης. Η παρούσα έκθεση αποδίδει 12 έδρες στην Ιρλανδία, τρεις λιγότερες από τις 15 έδρες που είχε η Ιρλανδία κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 1999-2004, ήτοι μείωση 20% σε σχέση με το 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί είναι κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και του σχεδίου μεταρρυθμιστικής συνθήκης της ΕΕ. Δεν συμφωνούμε με τους όρους του σχεδίου εντολής καθηκόντων της διακυβερνητικής διάσκεψης που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε με το κείμενο του σχεδίου Συνθήκης που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο του αιτήματος του Συμβουλίου για γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βρετανοί Συντηρητικοί απείχαν από την ψηφοφορία για την έκθεση Lamassoure-Severin. Απείχαμε, γιατί διαφωνούμε με το μοντέλο και τη μεθοδολογία που προτείνουν οι συνεισηγητές, καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Διαφωνούμε επίσης με την πρόταση για εκλογή των ΒΕΚ από διεθνικούς καταλόγους.

Λυπούμαστε επίσης που η ισότητα που ίσχυε παραδοσιακά μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ιταλίας έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Είμαστε ωστόσο αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου, που κατά την άποψή μας αυτήν τη στιγμή υποεκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι παράγοντες υπαγόρευσαν τη στάση που τηρήσαμε στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), γραπτώς. – (FR) Πώς μπορούμε να υποβάλουμε στους αντιπροσώπους των κρατών μελών μια έκθεση η οποία χρησιμοποιεί νομικές ή θεσμικές έννοιες ταυτόχρονα ασαφείς, καινοφανείς, επικίνδυνες και ουτοπικές;

Η φθίνουσα αναλογικότητα, ουσιώδες στοιχείο της έκθεσης, δεν θέλει να πει τίποτε παρά μόνο ότι τα μεγάλα κράτη θα χάσουν ακόμη μια φορά έδρες προς όφελος των μικρών. Είναι αληθές ότι ο κ. Chirac είχε, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, αρχίσει τη διαδικασία αποδεχόμενος για πρώτη φορά την απαγκίστρωση της Γαλλίας σε σχέση με τη Γερμανία, πράγμα το οποίο ήταν αντίθετο προς το πνεύμα των συνθηκών.

Όσον αφορά την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από υπερεθνικές λίστες, βλέπουμε καλά ποιος είναι ο στόχος: η κατάργηση των πολιτικά μη ορθών πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν δέχονται τη χλιαρή σοσιαλδημοκρατική συναίνεση, και η κατάργηση οποιασδήποτε αναφοράς σε αυτό το οποίο ανήκει ακόμη στον προνομιούχο τομέα των Ηνωμένων Εθνών. Σαφέστατα, δεν μπορούμε να το δεχθούμε.

Τέλος, η έννοια της ευρωπαϊκής υπηκοότητας που προωθούν οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη και ουτοπική και, in fine, ολοκληρωτική. Αυτή υποννοεί ότι η εθνικότητα ανήκει στο παρελθόν, και ότι το λαμπρό μέλλον ανήκει σε έναν νέο άνθρωπο, «αποεθνικοποιημένο», αποκομμένο από τις ρίζες του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η έκθεση Lamassoure αποτελεί απαράδεκτη νομική, πολιτική και θεσμική οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο μεταξύ των κρατών μελών δεν βασίζεται σε αντικειμενικούς αριθμούς των πληθυσμών αλλά σε υποσχέσεις που έγιναν στο παρελθόν και σε διαπραγματεύσεις που έχουν κερδηθεί ή χαθεί. Αυτός είναι ο λόγος που οι μεγάλες χώρες –η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο– έχουν πάντα τον ίδιο αριθμό εδρών παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως και η Ισπανία και η Πολωνία. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Ορισμένες χώρες υποεκπροσωπούνται, όπως οι Κάτω Χώρες, οι οποίες ήταν αρκετά ανόητες το 2000, ώστε να συμβιβαστούν με λιγότερες έδρες στο Κοινοβούλιο σε αντάλλαγμα για περισσότερες ψήφους στο Συμβούλιο. Στηρίζουμε την πρόταση των εισηγητών, διότι είναι πιο κοντά σε δίκαιη κατανομή από προηγούμενες προτάσεις. Απορρίπτουμε όλες τις τροπολογίες που επιδιώκουν λιγότερο δίκαιη κατανομή, οποιονδήποτε και αν ευνοούν, ή κάνουν διάκριση μεταξύ των «πολιτών» και των λοιπών κατοίκων, όταν υπολογίζουν τον πληθυσμό κάθε χώρας. Στηρίζουμε τις τροπολογίες που συνδέουν τη μελλοντική κατανομή των εδρών με τους πληθυσμούς των κρατών μελών. Απορρίπτουμε μελλοντικές μειώσεις στον αριθμό των βουλευτών ανά κράτος μέλος, αν δεν προκύπτουν από μείωση του πληθυσμού, αλλά από το μέγιστο όριο των 750 εδρών ή από την αναζήτηση περιθωρίου να εκλέγεται ένα ποσοστό των βουλευτών από υπερεθνικές λίστες. Με αυτόν τον όρο ψηφίζουμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα και χαιρετίζω την έκθεση Lamassoure-Severin για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο μου φαίνεται περίεργο που το Κοινοβούλιο έχει μεν δικαίωμα να αποφασίσει ποια θα είναι η κατανομή των εδρών του αλλά όχι πού θα βρίσκεται η έδρα του. Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο είναι ανίκανο να δώσει τέλος στην κατάσταση της τριπλής έδρας του Κοινοβουλίου, και το καλώ να επεκτείνει τη λογική πίσω από το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να αποφασίζει τη σύνθεσή του και στο δικαίωμα να αποφασίζει πού θα συνεδριάζει.

Η έκθεση αυτή προτείνει νέα δικαιότερη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα ισχύσει για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014. Η βασική αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, που καλεί τα μεγαλύτερα κράτη μέλη να δεχθούν λιγότερες έδρες από αυτές που θα είχαν με αυστηρά αναλογική κατανομή, με βρίσκει σύμφωνο. Θα επιτρέψει στα μικρότερα κράτη μέλη να έχουν βιώσιμες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και θα επιτρέψει τη μείωση των ΒΕΚ στον ελαφρώς μικρότερο αριθμό των 750.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Δεδομένης της ανάγκης να αλλάξει η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω προηγούμενων και μελλοντικών διευρύνσεων, πιστεύω ότι η λύση που υιοθετείται σε αυτήν την έκθεση έχει τις αρετές ότι είναι συνεπής με όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί (Νίκαια), δεν αυξάνει τον έλεγχο των χωρών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό έναντι των άλλων, διατηρώντας ένα μοντέλο ισορροπίας μεταξύ κρατών που είναι αρκετά κατανοητό, και συμβάλλει στη μείωση των δυσκολιών που σχετίζονται με την έγκριση της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι προτιμούσα, όπως είναι προφανές από την ψηφοφορία, ένα μοντέλο βασισμένο στην έννοια της ιθαγένειας και όχι της διαμονής – δεδομένου ότι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η ιθαγένεια και όχι η διαμονή– ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. − (EN) Η σημερινή ψηφοφορία ήταν κρίσιμη για τη μελλοντική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το σαφές πολιτικό μήνυμα ότι τα εθνικά συμφέροντα μπορούν να παραμεριστούν, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα καλύτερο από αυτό που προέβλεπε η Συνθήκη της Νίκαιας. Ακόμη και αν η σημερινή πρόταση είναι κάθε άλλο παρά τέλεια, είναι σίγουρα πιο δίκαιη από την κατανομή των εδρών που προβλέπει η Συνθήκη της Νίκαιας. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από το Συμβούλιο να ορίσει τη λέξη «πολίτες» που αναφέρεται στο άρθρο 9Α, παράγραφος 2, σε εύθετο χρόνο πριν από τις εκλογές του 2014, αποφάσισα, προς το συμφέρον της χώρας μου και της ομαλής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης, καθώς πιστεύω ότι συνιστά πρόοδο σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Δεν πρέπει να υπερεκτιμάται η σημασία του θέματος. Νέα κατανομή των βουλευτών μεταξύ των κρατών μελών δεν θα αλλάξει τις τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ. Η πλειοψηφία θα συνεχίσει να ανήκει στους φιλελεύθερους της οικονομίας και στους φεντεραλιστές στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η έκθεση εκφράζει ξεκάθαρα αρχές που διέπουν κατανομή που θα είναι από τη φύση της κατά προσέγγιση σε τελική ανάλυση. Η κατανομή θα είναι ακόμη καλύτερη από την τρέχουσα κατάσταση, καθώς οι μεγαλύτερες χώρες θα έχουν λιγότερους βουλευτές ενώ οι μικρότερες περισσότερους. Επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης, μολονότι υπάρχουν μεμονωμένες παράγραφοι που δεν στηρίζω, συγκεκριμένα οι διατάξεις σχετικά με τις υπερεθνικές λίστες και τα ευρωπαϊκά κόμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, καταψηφίζει την έκθεση Lamassoure και Severin γιατί ενισχύει παραπέρα τον αντιδραστικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την τροπολογία 25, διότι, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ, ο αριθμός των ΒΕΚ που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου. Αν ψήφιζα υπέρ των 74 ΒΕΚ, αυτό θα σήμαινε ότι θα ψήφιζα υπέρ της μείωσης των βουλευτών μας κατά τέσσερις. Δυνάμει της προτεινόμενης αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας», η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί επαρκώς, οι μικρές χώρες και τα κρατίδια θα χαίρουν δυσανάλογα μεγάλης εκπροσώπησης, ενώ οι μεγαλύτερες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποεκπροσωπούνται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, και ότι αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αριθμός των ΒΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον σταθερός στους 78, εάν όχι να αυξηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η Σουηδία πρέπει να διεξάγει δημοψήφισμα σχετικά με το νέο σύνταγμα, προκειμένου να πετύχει εξαιρέσεις και ρήτρα προαιρετικής συμμετοχής opt-in (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο). Με μια ρήτρα προαιρετικής συμμετοχής, για παράδειγμα, η Σουηδία θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει η ίδια αν θα εισαγάγει το ευρώ, και, αν ναι, πότε θα το εισαγάγει, και αν θα υπογράψει τον Κοινωνικό Χάρτη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμώ ένα σαφές έγγραφο ως βάση για την ΕΕ το οποίο θα καθορίζει ξεκάθαρα το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Ένα τέτοιο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο. Επομένως προτίθεμαι να στηρίξω αυτό το μέρος της πρότασης για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ που αφορά συγκεκριμένα την κατανομή των εδρών.

Η ουσία είναι ότι, αν η πρόταση σχετικά με την κατανομή των εδρών δεν εφαρμοστεί σύμφωνα με την πρόταση για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χρειαστεί να επιστρέψουμε στη Συνθήκη της Νίκαιας. Η Συνθήκη της Νίκαιας συνεπάγεται ότι η Σουηδία παίρνει μόνο 18 έδρες, δύο λιγότερες από αυτές που παίρνει στο πλαίσιο της πρότασης για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ, και δύο λιγότερες απ’ όσες δικαιούται δεδομένου των σχετικών μεγεθών των κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
  

− Ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα (B6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Ανήσυχη με την επιδείνωση των υγειονομικών δεικτών στην Παλαιστίνη και έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που συνδέονται με το κλείσιμο των φυλακίων ελέγχου στα σύνορα, που διέκοψε την οικονομική δραστηριότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ζητώ η κατεπείγουσα και η ανθρωπιστική βοήθεια να καταστεί δυνατό να συνεχιστούν χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Καταγγέλλω τις όλο και δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στη Γάζα: ο αποκλεισμός που εμποδίζει την κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών, η μερική ιδιωτικοποίηση της πρόσβασης στο νερό, των προϊόντων διατροφής και της ηλεκτρικής ενέργειας, η καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων, των βασικών υπηρεσιών όπως η περισυλλογή των απορριμμάτων οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον σωστά, οδηγούν στο χείλος της αβύσσου.

Θεωρώ ότι στη ζώνη αυτή επείγει ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητώ να διοργανωθεί διεθνής διάσκεψη ειρήνης, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί δίκαιη και μόνιμη ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μια ειρήνη που θα βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο δικαίωμα του Ισραήλ να ζήσει μέσα σε ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ένα βιώσιμο κράτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω αυτό το ψήφισμα. Η τρέχουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν μπορεί παρά να προκαλέσει βαθύ προβληματισμό. Ο ισραηλινός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να αρθεί και να αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων. Επίσης το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί τη ροή των οικονομικών πόρων προς τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει διακοπεί από τον Σεπτέμβριο του 2007, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο πίεσης της ισραηλινής κυβέρνησης, ώστε να πεισθεί να κινητοποιηθεί και να εγγυηθεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Λόγω της τρομερής κατάστασης που έχει επιβληθεί στον παλαιστινιακό λαό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο, ενώ αναγνωρίζει την εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στα άλλα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, δεν καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο ούτε το καταδικάζει για τη βαθιά ριζωμένη ευθύνη του, ιδιαίτερα για την καταστροφή της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής και των θεσμικών οργάνων και των υποδομών που την στήριζαν, περιλαμβανομένων εκείνων που πληρούσαν τις πιο βασικές ανάγκες του πληθυσμού, και για την προσπάθειά του να εμποδίσει τη δημιουργία ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει απάνθρωπο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, όπως κατήγγειλαν πολύ καιρό πριν αξιωματούχοι του ΟΗΕ, μια γιγάντια φυλακή για τον παλαιστινιακό λαό, στερώντας του τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και εμποδίζοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από οργανώσεις του ΟΗΕ.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αρθεί αυτός ο απάνθρωπος αποκλεισμός, απαιτώντας από το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του προς τον παλαιστινιακό λαό και να σεβαστεί πλήρως και να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να παραχθεί επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

Μια δίκαιη και διαρκής λύση για τη Μέση Ανατολή θα επιτευχθεί μόνο μέσω του σεβασμού για το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει το δικό του ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, που θα σέβεται τα σύνορα του 1967 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, που θέτει στο επίκεντρο τη δοκιμασία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί το Ισραήλ να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης, να εγγυηθεί τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών υπηρεσιών όπως ηλεκτρισμός και καύσιμα προς τη Λωρίδα της Γάζας. Απευθύνοντας έκκληση για διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες, για άρση του αποκλεισμού και καλώντας την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπαρατάσσομαι με την πλειονότητα των λοιπών ΒΕΚ για την προαγωγή ιδεών οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση που βιώνουν όσοι υφίστανται τις συνέπειες του στάτους κβο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), γραπτώς. – (FR) Επιθυμώ να χαιρετίσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λωρίδα της Γάζας. Το μέτρο που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση να κηρύξει τη Λωρίδα της Γάζας «εχθρική οντότητα» ανοίγει τον δρόμο σε οικονομικές κυρώσεις. Το μέτρο αυτό έρχεται τη στιγμή που ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας υφίσταται ανθρωπιστική κρίση, επιδεινούμενη από τη διακοπή της απευθείας διεθνούς βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή και τη μη επανεκχώρηση από το Ισραήλ των φόρων που οφείλονται από τον Μάρτιο του 2006 στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Παρότι οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν σε φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα να εισέλθουν στη Γάζα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή επισημαίνει έλλειψη βασικών ειδών διατροφής εξαιτίας του συχνού κλεισίματος του σημείου διέλευσης του Karni.

Δεν θα ήμασταν αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση αυτής της έκτασης, αν, προηγουμένως, δεν είχαμε καταργήσει τη βοήθειά μας στον παλαιστινιακό λαό. Πολλοί παράγοντες διατήρησαν τη συνεργασία τους με την Παλαιστίνη, σκέπτομαι ιδιαίτερα τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές τοπικές αυτοδιοικήσεις. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τη δική μας πολιτική κυρώσεων έναντι της Παλαιστίνης, προκειμένου αυτή η πολιτική να μην εμποδίζει τη χορήγηση της στοιχειωδέστερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον τοπικό πληθυσμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ήθελα να τονίσω τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Αν και δέχομαι ότι η πολιτική κατάσταση είναι η αιτία πίσω από τη δοκιμασία των κατοίκων της Γάζας, σε κάθε περίπτωση, είναι οι κάτοικοι –άνδρες, γυναίκες και παιδιά– της περιοχής που υποφέρουν και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Συμφωνώ ότι το Ισραήλ πρέπει να νιώθει ασφαλές εντός των συνόρων του, αλλά ταυτόχρονα υποχρεούται να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της Γάζας, πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ισραήλ, και όλοι εμείς έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, ώστε ο παλαιστινιακός λαός να μπορέσει να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη.

Στηρίζω αυτήν την έκθεση, γιατί είναι απολύτως αναγκαίο αυτήν τη χρονική στιγμή η ΕΕ να λάβει θέση και να στηρίξει τους κατοίκους της Γάζας. Χρειάζονται βοήθεια, και είναι χρέος μας να τους συμπαρασταθούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω τις προσπάθειες των συναδέλφων βουλευτών που έθεσαν υπόψη μας τα κρίσιμα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι κυρίως οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και οι κάτοικοι του κράτους του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

Η μόνη οδός για την ανάληψη δράσης είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης στο πνεύμα των εν λόγω ψηφισμάτων.

 
  
  

− Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A6-0338/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, δολοφονούνται, γιατί είναι γυναίκες. Αυτές οι δολοφονίες που αποκαλούν γυναικοκτονίες έχουν προέλευση ένα κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζεται από την πατριαρχική νοοτροπία που εμποδίζει τις γυναίκες να καταστούν κοινωνικά αυτόνομες.

Η πολύ ισορροπημένη έκθεση του κ. Romeva, παρότι ασχολείται ειδικότερα με τις γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό, αποτελεί ωστόσο τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για την εξάλειψη και πρόληψη των βίαιων θανάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υπερψήφισα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να προαγάγει και να υπερασπίζεται τις αξίες ισότητας των φύλων.

Είχα επικεντρώσει τις τροπολογίες μου, οι οποίες περιελήφθησαν εξάλλου στην έκθεση του εισηγητή, στη στήριξη που πρέπει να παρέχεται στις οικογένειες των θυμάτων, οικογένειες συχνά χωρίς απασχόληση και οι οποίες, επιπλέον, βρίσκονται επώδυνα αντιμέτωπες με την ατιμωρησία αυτών των εγκλημάτων. Ενθαρρύνω έτσι την ενίσχυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στην προβληματική του φύλου και την προώθηση δημιουργίας συστημάτων αποτελεσματικής προστασίας για τους μάρτυρες, τα θύματα και την οικογένειά τους, καθώς και την εξασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης και δωρεάν βοήθειας δικηγόρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του ισπανού συναδέλφου μου Raül Romeva I Rueda σχετικά με τους φόνους γυναικών (γυναικοκτονίες) στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λυπάμαι που επικεντρωνόμαστε στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό, διότι υπάρχουν πολλοί τόποι στον κόσμο όπου το ζήτημα των δολοφονιών γυναικών δεν έχει λυθεί. Στηρίζω κάθε συνολική στρατηγική που αποσκοπεί στην εξάλειψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, της βίας εις βάρος των γυναικών. Ο πόνος και η οδύνη των γυναικών δεν είναι δυνατόν να μας αφήνουν αδιάφορους, και οφείλουμε να τις στηρίξουμε, διότι οι εξεγέρσεις τους θα αποτελέσουν αφετηρία πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων υπέρ των ιδανικών από τα οποία εμφορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα δε η ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP απείχε από αυτήν την έκθεση, διότι δεν αναγνωρίζουμε τη νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Η αποχή μας δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο τις απόψεις μας επί του περιεχομένου της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις γυναίκες που υφίστανται βία σε όλο τον κόσμο, καθώς και στις χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στη σοβαρή κατάσταση στο Μεξικό και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπου υπάρχει αληθινή κουλτούρα γυναικοκτονιών, με χιλιάδες βίαιους θανάτους γυναικών τα τελευταία χρόνια, που δεν μπορούν να αποδοθούν απλώς σε ένα γενικευμένο κλίμα βίας.

Αυτή η κατάσταση πηγάζει από πολιτισμικά αίτια και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν ευνοούν τις γυναίκες και είναι χειρότερη στην περίπτωση των αυτοχθόνων γυναικών που υποφέρουν από υψηλά επίπεδα οικονομικής εξάρτησης. Ωστόσο, επιδεινώνεται επίσης από τις δράσεις εγκληματικών συμμοριών.

Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα στρέψει τους προβολείς σε αυτήν τη σοβαρή κατάσταση και επομένως θα συμβάλει για να διασφαλιστεί ότι, στις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες, θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες και η βία κατά των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το σουηδικό κόμμα Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να στηρίζονται σε όλες τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες.

Η έκθεση είναι μια πρόταση ψηφίσματος που καλεί τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα κράτη να εργαστούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι ένας άξιος σκοπός, αλλά αυτό δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητηθεί το θέμα. Όπως συνήθως, περιλαμβάνονται παράγραφοι όπου η ΕΕ επιζητά να ενεργήσει με μία φωνή στην εξωτερική πολιτική. Με τις προτάσεις της έκθεσης για νέες κατηγορίες του προϋπολογισμού, εκστρατείες και αυξανόμενες ευθύνες η ΕΕ επιχειρεί να σφετεριστεί περισσότερη εξουσία και να χρησιμοποιήσει θέματα όπως αυτά ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της αυτού.

Τα εγκλήματα κατά των γυναικών είναι απαράδεκτα, και ο διάλογος μεταξύ κυρίαρχων κρατών για να τεθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος, διότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ευάλωτη θέση των γυναικών σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, η ΕΕ δεν πρέπει να επιδιώξει κοινή εξωτερική πολιτική, και γι’ αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω πλήρως την έκθεση. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί υπόψη η ισότητα των φύλων και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ειρηνική διαβίωση. Τέτοιου είδους εγκλήματα δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς πτυχή της πολιτισμικής πραγματικότητας μιας χώρας. Ούτε πρέπει να αγνοούνται, όταν διαπράττονται κατά γυναικών που ενδέχεται να εργάζονται ως ιερόδουλες. Αν δεν αναληφθεί σοβαρή και συνεπής δράση για τη διερεύνηση των υποθέσεων και τη σύλληψη και τιμωρία των δραστών, θα δώσουμε το μήνυμα ότι η βία είναι κάτι το αποδεκτό, και τότε κανείς δεν θα είναι ασφαλής. Ο προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση αξίζουν τη στήριξή μας, και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί. Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική για τις εξωτερικές μας πολιτικές: πρέπει να προασπίσουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με ασφάλεια και να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και ελευθερίες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και ανεξαρτήτως του επαγγέλματος και της κοινωνικής τους θέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του Raül Romeva i Rueda σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και τον ρόλο της ΕΕ στην πρόληψη αυτών των φαινομένων παρέχει μια πολύ ισορροπημένη παρουσίαση της κατάστασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και τη στράτευσή του. Συντόνισε τις διαπραγματεύσεις με ευαισθησία και θετικό πολιτικό πνεύμα. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την προσοχή που έδωσε σε αυτό το θέμα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται θέμα υψηλής προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς, στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών έχουν αποκτήσει πιο επίσημο χαρακτήρα, και είναι επίσης κρίσιμο θέμα στην αντιπροσωπεία μας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού, της οποία έχω τη χαρά να προεδρεύω με συμπροεδρεύοντα από τη μεξικανική πλευρά τον γερουσιαστή José Guadarrama Márquez.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, την οποία στηρίζω πλήρως, και η οποία εντάσσεται σε μια γενικότερη παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη και πρόληψη των γυναικοκτονιών προτείνοντας δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Ελπίζω οι εθνικές κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το θέμα στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ομοίως και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ώστε να στηριχθούν οι πολιτικές πρόληψης και προστασίας κατά της βίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Ενέκρινα την έκθεση του Raül Romeva i Rueda, επειδή επισημαίνει με σαφήνεια σε λίγα σημεία τα κύρια αίτια των φόνων γυναικών στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική: οι φόνοι γίνονται ανεμπόδιστα σε ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που έχει ως μόνο στόχο τα οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλο ποσοστό των φόνων σημειώθηκε στην επονομαζόμενη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τη βιομηχανία maquiladora (εταιρίες υπεργολαβίας που παράγουν για την εξαγωγική αγορά), όπου η απουσία κοινωνικής υποδομής και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας συνοδεύονται από την ατιμωρησία των ημονόμιμων δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δομές αυτές ενισχύονται και από τις σχέσεις της ΕΕ με το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική που εστιάζονται στις διευκολύνσεις του εμπορίου. Η συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Κεντρική Αμερική που πρόκειται να συναφθεί πριν από το τέλος του χρόνου δείχνει ήδη στη σημερινή μορφή της ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται κυρίως για την ελευθέρωση της αγοράς και την απορρύθμιση. Ωστόσο η «δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για το εμπόριο και τις επενδύσεις» που προωθεί η Επιτροπή οδηγεί σε εκείνες ακριβώς τις δομές, τις οποίες η έκθεση σωστά χαρακτηρίζει ως δυσμενές κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που οδηγεί στο μεγάλο ποσοστό φόνων γυναικών.

Ακόμα, η έκθεση στέλνει το σημαντικό μήνυμα ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συμφωνήθηκε στην επονομαζόμενη γενική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Μεξικού. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί το έργο των οργανώσεων συγγενών και θυμάτων.

 
  
  

− Έκθεση: Bart Staes (A6-0337/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία συνιστά τη μηχανοργάνωση των κινήσεων διαμετακόμισης με στόχο την πρόληψη της απάτης, την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και τη βελτίωση της διεξαγωγής φυσικών ελέγχων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη βάσει κοινής ανάλυσης των κινδύνων. Το Ηνωμένο Βασίλειο πλήττεται από αυτό το πρόβλημα: έως 4% εν δυνάμει εσόδων ΦΠΑ χάνονται λόγω αυτού του τύπου απάτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Η κατάργηση των συνόρων γίνεται αισθητή πολύ γρήγορα και φανερά από τη μεγάλη μείωση της διάθεσης τσιγάρων όχι μόνο στην παραμεθόριο αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Οι απελπιστικές συνθήκες στην αγορά εργασίας παρασύρουν πολλούς ιδιώτες να περνούν λαθραία με τα πόδια από τα σύνορα μικρές ποσότητες προϊόντων καπνού, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Τα φανταστικά περιθώρια κέρδους παρά το υψηλό κόστος μεταφοράς συνέβαλαν και αυτά στη μαζική αύξηση λαθρεμπορίου καπνού τα προηγούμενα χρόνια. Μία πρακτική που χαρακτηρίζεται σε ορισμένες περιοχές ως μικρής σημασίας παράπτωμα προσφέρει σε εγκληματικές συμμορίες τα μέσα για να ζήσουν, και μάλιστα πολύ καλά, αφού τελικά είναι εύκολο να φέρει κανείς αυτά τα προϊόντα της μαύρης αγοράς στους καπνιστές της ΕΕ. Οι λαθρέμποροι γνωρίζουν ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες είναι απίθανο να αλλάξουν την κατάσταση, αφού έρευνες έδειξαν πως οι περισσότεροι αγοραστές είναι πλήρως ενήμεροι για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βλαβερών ουσιών στα προϊόντα αυτά και τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων.

Ο ρόλος του Μαυροβουνίου είναι ιδιαίτερα επαίσχυντος, διότι έχει γίνει ο μεγαλύτερος κόμβος λαθρεμπορίου καπνού στην Ευρώπη, ενώ το κράτος παίρνει σημαντικό μερίδιο. Εδώ πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται τώρα, και φυσικά οι ποινές πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές και να καθιερωθεί ενιαίο σύστημα σήμανσης για να σταματήσει μία κατάσταση όπου οι επικερδείς εξαγωγικές συναλλαγές των καπνοπαραγωγών καταλήγουν σε παράνομες επανεισαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − (EN) Το EPLP στηρίζει τους στόχους της συμφωνίας με τη Philip Morris για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ. Ωστόσο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία, γιατί αυτό θα αντέβαινε στην ισχύουσα εθνική του νομοθεσία για το λαθρεμπόριο καπνού. Η υπάρχουσα νομοθεσία ισχύει για όλες τις καπνοβιομηχανίες, γεγονός που είναι σημαντικό, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το λαθρεμπόριο δεν θα μετατεθεί απλώς σε προϊόντα που παράγονται από εταιρείες οι οποίες επέλεξαν να μην υπογράψουν την όποια συμφωνία ή να αποσυρθούν από αυτή. Η νομοθεσία αυτή επίσης δεν περιέχει σημαντικές εξαιρέσεις, γεγονός που επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα διάφορα είδη λαθρεμπορίου καπνού με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο.

 
  
  

– Έκθεση: Anne E. Jensen (A6-0349/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τη φιλόδοξη έκθεση της εισηγήτριας, κ. Jensen, διότι η φθίνουσα ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους των αερολιμένων έχει γίνει, το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο επιτακτικό ζήτημα και η αληθινή αχίλλειος πτέρνα της βιομηχανίας της αεροπορίας.

Υπάρχουν πολλές αιτίες για το γεγονός αυτό. Θα ήθελα να σχολιάσω εκείνες που σχετίζονται με τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε ορισμένους αερολιμένες σε όλη την ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα αγγίζουν συχνά τα όρια του εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυξάνουν τον κίνδυνο διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών, χωρίς να έχουν κανένα χειροπιαστό αντίκτυπο στην ασφάλεια. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην απαίτηση να αφαιρούν οι γυναίκες επιβάτες οποιοδήποτε ρούχο σε μορφή ζακέτας, ακόμη και όταν φορούν μόνο εσώρουχα από κάτω. Παρομοίως, η αφαίρεση των υποδημάτων πριν περάσει κανείς από τον ανιχνευτή ασφαλείας συνεπάγεται να στέκεται ξυπόλητος σε παγωμένα δάπεδα. Επίσης, όταν οι υπάλληλοι ψάχνουν τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, συχνά δεν τηρούν καθόλου τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Είναι προφανές ότι, αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα θέματα και δεν απαιτήσουμε καλύτερη ταξιδιωτική κουλτούρα καθώς και σεβασμό και ευγένεια κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας από το προσωπικό των υπηρεσιών εδάφους, η πολιτική αεροπορία θα γίνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων, τρομαχτική και δυσάρεστη μερικές φορές εμπειρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Στοχεύοντας σε γρήγορη αύξηση των εμπορευματικών και επιβατικών αεροπορικών μεταφορών, η Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει «σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» στο οποίο προωθεί σειρά μέτρων.

Αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι περιέχει πτυχές με τις οποίες συμφωνούμε –για παράδειγμα, τις αναφορές του στην ανάγκη σεβασμού της κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών, την κατάρτιση ή τις ανάγκες των πιο απομακρυσμένων περιοχών– εντάσσεται σε μια έννοια ελευθέρωσης του τομέα και δημιουργίας του λεγόμενου «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού».

Μολονότι επισημαίνει ότι η ευθύνη για τον σχεδιασμό των αερολιμενικών υποδομών πρέπει να υπόκειται στα κράτη μέλη, στηρίζει μια «συνολική κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά την ανάγκη πρόσθετης χωρητικότητας, τους περιορισμούς σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη πρόσθετης χωρητικότητας, και τους στρατηγικούς άξονες».

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία των «κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού», ιδιαίτερα σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών εδάφους, η περαιτέρω ελευθέρωση των οποίων δεν αποκλείεται. Επομένως στηρίζει την αύξηση του ελάχιστου αριθμού παρόχων υπηρεσιών που είναι δεκτοί στους αερολιμένες, χωρίς να ορίζει τεχνητό όριο στον αριθμό των τρίτων παρόχων υπηρεσιών, και άροντας τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους να μπουν στην αγορά.

Αυτή είναι η κριτική μας θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Jensen σχετικά με «τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική» (2007/2092(INI)).

Η έκθεση δίνει τη δέουσα προσοχή στο θέμα της διασφάλισης ότι οι αερολιμένες έχουν την απαιτούμενη χωρητικότητα. Οι αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται κατά 5,2% ετησίως. Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το 2025 περισσότεροι από 60 αερολιμένες δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση για πτήσεις. Η έκθεση προβλέπει να συνοδεύεται η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών από τεχνικά και ρυθμιστικά προγράμματα για να περιοριστεί ο εξωτερικός της αντίκτυπος.

Η εισηγήτρια επισημαίνει σωστά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σε αυτόν τον τομέα μόνο παρέχοντας διαφορετικά είδη αεροδρομίων και απαντώντας στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πριν το 2009 ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χωρητικότητας των αερολιμένων στην Ευρώπη, για την προώθηση και τον καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη νέας χωρητικότητας στα αεροδρόμια ειδικά για τις διεθνείς μεταφορές και για την καλύτερη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας. Μόνο ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων αεροδρομίων σε συνάρτηση με τις εθνικές ιδιαιτερότητες θα επιτρέψει στην ΕΕ να καλύψει της ανάγκες της σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jensen σχετικά με τη «χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική», επειδή την θεωρώ βασική για τη διασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Οι υποδομές των μεταφορών είναι συχνά ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης περιφερειακών επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ταχεία μεταφορά εμπορευμάτων. Οι αεροπορικές μεταφορές προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές.

Η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία οικονομική ανάπτυξη προκαλούν αύξηση της ζήτησης για πτήσεις στην ΕΕ. Η τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη απαιτεί επειγόντως τη δυνατότητα πρόβλεψης των απαραίτητων βημάτων που πρέπει να υιοθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και της οικονομίας της στο σύνολό της.

Κατά την άποψή μου, η εικόνα όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών μπορεί να βελτιωθεί από την κατασκευή νέων αερολιμένων, τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων και τη μετατροπή πρώην στρατιωτικών αεροδρομίων σε πολιτικά. Η ανάπτυξη και επέκταση των αερολιμενικών και διαχειριστικών υποδομών απαιτεί την κατάλληλη συνδρομή από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Τα αεροδρόμια πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια περιφερειακής χωροταξικής ανάπτυξης· πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και να υποβάλλονται σε αξιολόγηση εδαφικών επιπτώσεων με αυστηρή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Θεωρώ κεφαλαιώδους σημασίας τη χρηματοδότηση των αερολιμενικών υποδομών από εθνικά και περιφερειακά κονδύλια με την αναπόφευκτη οικονομική στήριξη των διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Προσδιορίζοντας την «κατασκευή εφεδρικών αερολιμένων κοντά σε εκείνους όπου παρατηρείται συμφόρηση» ως μια από τις λύσεις σε καταστάσεις συμφόρησης των αερολιμένων, όπως βλέπουμε στη Λισαβόνα, και επισημαίνοντας ότι «οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες χαμηλού κόστους, οι εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων, οι εταιρείες μεταφορών φορτίων και τα αεροσκάφη επιχειρήσεων έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες αερολιμένα και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί αυτές τις επιλογές που παρουσιάζονται ως λιγότερο δαπανηρές και ταυτόχρονα ικανές να ανταποκριθούν στην αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της αύξησης.

Επομένως ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς θεωρώ ότι η αναλογία της είναι αντίθετη με τη θέση που στηρίζει το Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο/Λαϊκό Κόμμα (CDS-PP) για τη Λισαβόνα που συνεπάγεται την επιλογή Portela +1.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της Anne Jenssen ασχολείται με ένα πρόβλημα που είναι υπερεθνικό στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Με άλλα λόγια, δεν ήταν η έλλειψη σχέσης της ΕΕ που με ώθησε τελικά να καταψηφίσω τις περισσότερες από τις τροπολογίες και, στο τέλος, να απέχω στην ψηφοφορία της έκθεσης στο σύνολό της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την έκθεση ήταν ότι στην τελική της εκδοχή ήταν υπερβολικά λεπτομερής. Δυσκολεύομαι να δω την ανάγκη για ένα γενικό σχέδιο σε επίπεδο ΕΕ που θα διέπει τον τρόπο που οργανώνονται οι υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες, και ακόμη λιγότερο γιατί οι Βρυξέλλες πρέπει να δημιουργήσουν επιπλέον κανονισμούς και κυρώσεις σε σχέση με την κατάρτιση των υπαλλήλων και τον τόπο εγκατάστασης των αερολιμένων. Χωρίς να υπεισέλθω στο θέμα της θέσης του αερολιμένα Bromma, για παράδειγμα, καταλήγω ότι λογικά πρέπει να είναι απόφαση της Στοκχόλμης και της Σουηδίας, και όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων περιέχει φιλόδοξα σχέδια για αυτό που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση της χρήσης των αερολιμένων, και υπάρχει ανάγκη να «βελτιστοποιηθούν» οι υπάρχοντες πόροι. Υποστηρίζεται ότι οι μελλοντικές εξελίξεις επισημαίνουν την ανάγκη παρέμβασης σε επίπεδο ΕΕ «προς όφελος των πολιτών της Ένωσης και της οικονομίας της εν γένει». Υπεισέρχεται ακόμη και στις υποδομές για τις συνδέσεις με τους αερολιμένες.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει εθνικός ανταγωνισμός, μεταξύ χωρών και αερολιμένων, και οι στρατηγικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες τα αεροδρόμια είναι ιδιωτικά, και οι αποφάσεις επενδύσεων κατευθύνονται από αξιολογήσεις αποδοτικότητας, ενώ άλλες χώρες έχουν κρατική ιδιοκτησία. Η ιδέα σχεδιασμού της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα είναι επομένως εντελώς ανεδαφική. Δεν γνωρίζουμε τη μελλοντική ζήτηση· και η ζήτηση αλλάζει συνεχώς και εναλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών περιοχών και χωρών συνεχώς. Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πώς ενδέχεται να επηρεάσουν οι τεχνικές εξελίξεις την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε ούτε το κόστος που συνεπάγονται. Επιπλέον, συνήθως όλες οι προβλέψεις κόστους για υποδομές τείνουν να είναι δυο με τρεις φορές υψηλότερες από το εκτιμώμενο. Παρομοίως το ζήτημα των υπηρεσιών εδάφους πρέπει να είναι θέμα κάθε αερολιμένα και να μην ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Η έκθεση εμπνέεται από το σκεπτικό της οργανωμένης οικονομίας. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτήν την έκθεση, η οποία θυμίζει κυρίως τα συστήματα που επικρατούσαν στις παλιές σοσιαλιστικές χώρες, και επομένως την καταψήφισα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου