Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0060(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0403/2007

Předložené texty :

A6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0459

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 23. října 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

18. Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je doporučení Gianluky Susty jménem Výboru pro mezinárodní obchod týkající se Protokolu, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (08934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC)) (A6-0403/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE), zpravodaj.(IT) Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejdříve bych rád využil této příležitosti a poděkoval sekretariátu skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Parlamentu za podporu, kterou mi vyjádřil. Rád bych rovněž poděkoval všem stínovým zpravodajům a panu Van Heckemu, kteří pracovali přede mnou na této otázce, za vynikající práci a za zachování jednoty naší instituce až do konce.

Podle mého názoru byla parlamentní podpora přístupu k lékům v rozvojových a méně rozvinutých zemích, v kterých jsou nejpotřebnější, nejsilnější stránkou kampaně. Právo na zdraví a přístup ke zdraví za dostupné ceny jsou základními právy, která by měla být zabezpečena pro všechny občany. Naneštěstí příliš dobře víme, že tomu tak stále není. Až příliš často jsou ceny stanovené farmaceutickým průmyslem velmi vysoké. Následkem toho se země, v nichž jsou léky nejpotřebnější, ocitají v potížích.

Z tohoto důvodu, jak jsem již několikrát uvedl ve Výboru pro mezinárodní obchod a na plenárním zasedání, Parlament nemůže slepě přijmout protokol, kterým se mění dohoda TRIPS, jako kdyby to byl univerzální všelék, a následně považovat záležitost za ukončenou. Parlament chtěl, aby se vykonalo více, alespoň v rámci Evropské unie, protože Evropská unie může a musí udělat více.

Dokonce ani vzhledem k politováníhodné události tohoto léta, jako je výměna dopisů s Thajskem, i když je tato událost částečně uzavřena, by Evropský parlament, který byl vždy důrazným obhájcem využití všech možností v rámci dohody TRIPS, nemohl pokračovat v ratifikaci protokolu bez skutečných a účinných záruk ze strany Komise a Rady.

Je korektní zdůraznit, že v těchto měsících úzké spolupráce s Komisí a Radou jsme nepochybně splnili důležitý cíl pro Evropskou unii tím, že jsme v podstatě technický dokument posunuli na první místa evropského politického programu.

Jsem přesvědčen, že konečný výsledek je možno považovat za úspěch nejen z uvedeného důvodu, ale zejména proto, že jsme dosáhli pokroku v mimořádně citlivých oblastech, jako je podpora využívání možností ustanovených v dohodě TRIPS, abychom mohli v rámci vnitrostátních programů veřejného zdraví podporovat přístup k důležitým lékům za dostupné ceny.

Podporuji především jednoznačný odkaz na článek 30 dohody TRIPS, obsažený v prohlášení Rady předloženém v pondělí. Pro mou skupinu to znamená záruku a zabezpečení toho, že členské státy budou schopny využívat tento nástroj bez nátlaku, a že v zemích s nejvyšší potřebou léků budou tyto léky snadněji dostupné.

Zadruhé: mám rovněž radost z výsledků v souvislosti s doložkami TRIPS-plus, zejména z přísnějších ustanovení souvisejících s těmi, které jsou ustanoveny v dohodě TRIPS. Parlament, Rada a Komise souhlasily s tím, aby se neuskutečnila jednání o budoucích bilaterálních nebo regionálních dohodách s rozvojovými zeměmi o ustanoveních, která by mohla mít negativní důsledky pro zdraví a přístup k lékům.

I přesto, že uznávám úsilí portugalského předsednictví, bych se rád zeptal, zda je znění prohlášení možno dále vylepšit, zejména část, která uvádí chudé rozvojové země. Tento výraz by mohl způsobit zmatek, neboť v současnosti je běžné uvádět rozvojové země a kategorii méně rozvinutých zemí. Nová kategorie by zkomplikovala situaci. Kromě toho je důležité zdůraznit, že všechny rozvojové země, dokonce země jako Brazílie, Indie atd., musí být schopny využívat současný systém, aniž by se v budoucnosti vystavily nebezpečí zavedení ponižujících ustanovení.

V neposlední řadě je nutné zdůraznit vynaložené úsilí v souvislosti s přesunem rozvoje a technologického výzkumu do jižních zemí. Skupina ALDE je připravena souhlasit, protože je přesvědčena, že „ne“ by vyslalo negativní signál zemím s největší potřebou, a bylo by nezodpovědné ze strany Evropské unie vzhledem k tomu, že opětovné otevření jednání WTO je nereálné.

Tím se však nemění skutečnost, že nadále máme výhrady vůči účinnosti mechanismu, který přezkoumala a schválila WTO. Z toho důvodu, a téměř na závěr, bych rád potvrdil, že EU se v této fázi nezastaví. Parlament udělá vše, co bude v jeho silách, aby zabezpečil, že budou uskutečněny záruky poskytnuté v posledních měsících.

Žádám proto pana komisaře Mandelsona, který ve svém dopise potvrdil, že nezamýšlí jednat o doložkách TRIPS-plus, aby z návrhu dohody o hospodářském partnerství s karibskými zeměmi odstranil požadavek na dodržování a přijetí závazků Smlouvy o patentové spolupráci a ustanovení týkající se duševního vlastnictví směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, které se jasně podobají doložkám TRIPS-plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komise. − Vážený pane předsedající, jsem rád, že jsme dospěli k řešení důležité otázky dostupnosti léčiv pro chudé, rozvíjející se země, s kterým všichni souhlasí. Naše diskuse v průběhu posledních měsíců byla plodná, velmi intenzivní, s kvalitní výměnou názorů, za což bych chtěl Parlamentu poděkovat. Komise vždy chápala obavy Parlamentu a ve skutečnosti mnohé z nich cítila i ona sama. I proto měla Komise v diskusi o TRIPS a přístupu k léčivům v rámci WTO vedoucí postavení.

Vnímal jsem tuto diskusi jako příležitost pro Komisi, aby mohla objasnit své stanovisko týkající se mnoha problémů. Všichni souhlasíme s tím, že pozměňující a doplňující návrh o dohodě TRIPS je jedním z mnoha řešení problému dostupnosti léčiv. Nepochybně jsou potřebná další opatření, zejména na zlepšení systémů zdravotní péče a infrastruktur, především v chudých, rozvíjejících se zemích.

Někteří poslanci se obávají, že tento mechanismus nebude fungovat. Rozhodně je příliš brzy něco podobného tvrdit. Nařízením, které zavádí odstoupení, jsme společně s Parlamentem souhlasili s přehodnocením nařízení tři roky po jeho vstupu v platnost a toto dodržíme.

Kromě toho podporujeme činnost mezivládní pracovní skupiny s WHO s cílem přezkoumat ostatní opatření na další zlepšení dostupnosti léčiv.

Komise mohla znovu potvrdit svůj vztah k prohlášení podepsaném v Dohá v souvislosti s dohodou TRIPS o veřejném zdravotnictví a svou podporu pružnosti, kterou obsahovalo.

Podobně mi tato diskuse umožňuje rozptýlit jakékoli nedorozumění o činnosti Komise v souvislosti s dohodami o hospodářském partnerství se zeměmi AKT. Potvrzuji, že v těchto dohodách a v dalších budoucích bilaterálních a regionálních dohodách s chudými, rozvíjejícími se zeměmi, Komise nežádá, a ani nebude žádat, opatření, která by mohla ovlivnit dostupnost léčiv nebo oslabit pružnost TRIPS, kterou obsahuje prohlášení podepsané v Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdravotnictví.

Díky upřímné a přímé diskusi se Parlament nachází v postavení, kdy může dát svůj souhlas návrhu Komise. Evropské společenství se tak připojí k dalším členům organizace WTO, kteří již přijali dohodu TRIPS. Toto přijetí umožní Společenství, aby i nadále v souvislosti s dostupností léčiv sehrávalo hlavní úlohu v rámci organizace WTO.

Na závěr chci zdůraznit, že dostupnost léčiv zůstává prioritou Komise a já sám jsem ochoten v budoucnosti v souvislosti s touto záležitostí pokračovat v konstruktivní spolupráci s Parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE), navrhovatel stanoviska Výboru pro právní záležitosti. – (FR) Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, je mi líto, že se zástupce Rady dnes večer nezúčastní naší rozpravy, protože je to pro tentokrát naše hlavní kontaktní osoba. Atmosféra je tu euforická, každý je pro a zítra budeme hlasovat – myslím si, že drtivou většinou – ve věci ratifikace tohoto doplňujícího a pozměňujícího návrhu k Dohodě TRIPS, o které se předpokládá, že poskytne a měla by poskytnout lepší přístup ke zdravotnictví v zemích, které nejsou dostatečně rozvinuté a nemají farmaceutický průmysl, který by jim tento přístup umožnil.

Při této dlouhé rozpravě, kterou jsme měli o této problematice, se stalo, že Parlament pochyboval o něco více než Komise o účinnosti tohoto systému. Věřím – a tímto bych chtěl poděkovat Radě za to, že tentokrát vyslechla Parlament více než Komise – a to vedlo ke stanovisku zaslanému v pondělí ráno, díky kterému jsme připustili, aby nám naše vzájemná dohoda umožnila udělat tento malý krok vpřed. Jde o zlepšení, ale je to zlepšení, jehož nedostatečnost si uvědomujeme a máme několik pochybností o jeho účinnosti. Těchto několik pochybností je třeba odstranit s razancí, s jakou členské státy a Rada doporučení uplatňují.

Těší mě však to, co již bylo řečeno panem Mandelsonem, který sám ohlásil skupinu odborníků, kteří mají najít jiné prostředky a vyhodnocení těchto prostředků, a myslím si, že budeme o těchto záležitostech opět diskutovat, až uvidíme, zda tato účinnost splňuje naše očekávání. V každém případě mě těší pozitivní závěr na tomto stupni, i když nejde dostatečně daleko.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos, jménem skupiny PPE-DE. – (EL) Vážený pane předsedající, jako zpravodaj Evropské lidové strany bych chtěl poděkovat zpravodaji, panu Sustovi, a svým dalším kolegům-poslancům za potěšující plodnou spolupráci, neboť nám umožnila překonat některé rozdíly mezi politickými skupinami a dosáhnout společného stanoviska k této důležité otázce. Působnost Evropského parlamentu se netýká jen oblasti zodpovědnosti uvedené ve Smlouvě; není omezena jen na udělení souhlasu. V červencovém usnesení bylo dosaženo politického vítězství vyjádřením jednotného přání přesahujícího politiku stran.

Hledalo se a dosáhlo se toho, že Komise a Rada přijaly závazky. Do velké míry se shodují s názory Evropského parlamentu. Dalo by se říci, že to byla zkouška institucionální spolupráce vzhledem k nové úloze, kterou bude Evropský parlament hrát, až se přijme reformní smlouva.

Přijetí doplňujícího a pozměňujícího návrhu Unií má proto podporu ve skutečných závazcích, které zabezpečí, aby tento proces úspěšně fungoval. Zároveň jdou tyto závazky mnohem dále: stanoví usměrnění pro integrovaný přístup k otázce veřejného zdravotnictví rozvojových zemí.

Přijetí doplňujícího a pozměňujícího návrhu k dohodě TRIPS ze strany Unie vysílá pozitivní a optimistický vzkaz rozvojovým zemím. Doufáme, že bude rovněž zahrnovat aktivní spolupráci ostatních členů WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif, jménem skupiny PSE. (FR) Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, při naší poslední rozpravě v červenci o přístupu k lékům jsem zakončil své připomínky výzvou Radě a Komisi, aby přijaly jasné a formální závazky, které by zaručily aktivní zapojení Evropy do hledání nových řešení, a přání být předním běžcem v boji za přístup k dostupným lékům pro každého. Nemohli bychom být spokojeni s rozpravou, v níž bychom nepřijali žádné závazky, a dnes poznamenávám, že po několika měsících diskusí mezi třemi institucemi se realitou stávají některé návrhy, které jsme předložili a které jsme skutečně chtěli.

Nejdříve mi dovolte zatleskat vykonané parlamentní práci, vykonané s ustavičným zájmem o zodpovědnost a otevřenost. Tři úspěšné odklady hlasování v Parlamentu byly motivovány závazkem světového veřejného zdravotnictví. Toto nám ukázalo, že slovo „solidarita“ má stále význam v evropské politice.

Z tohoto důvodu bych rád nejdříve poděkoval našemu zpravodaji, panu Sustovi, za jeho sílu přesvědčovat a schopnost oponovat, jakož i všem stínovým zpravodajům z politických skupin, kteří se po uplynulé měsíce spolupráce, úsilí a společného přesvědčení povznesli nad politiku strany a ukázali kvalitu práce, kterou může Parlament vykonat. Proto doufám, že Rada a Komise budou moci prokázat, že se budou respektovat závazky přijaté v průběhu posledních několika měsíců při našich různých rozpravách a v písemném stanovisku, které jsme dostali.

K těmto závazkům patří: že členské státy mohou využívat všechny doložky, které jim dovolují vyrábět generické léky a vyvážet je do rozvojových zemí, a to nejen do chudých rozvojových zemí; že tyto rozvojové země mohou využívat všechny flexibility uvedené v prohlášení podepsaném v Dohá, aby poskytly svému obyvatelstvu tyto základní léky, které potřebuje; že Evropská unie nebude jednat o ustanoveních týkajících se veřejného zdravotnictví u obchodních smluv – a rovněž upozorňuji na prohlášení komisaře; a nakonec, že EU bude financovat projekty, aby se rozvinul výzkum a výrobní možnosti v těchto zemích.

Toto jsou pozitivní kroky vpřed a my z nich chceme čerpat kapitál nyní, ale přesto bych chtěl říci, že ne všechny záležitosti předložené Parlamentem nebo jeho legitimní zájmy se setkaly s příznivými reakcemi jiných institucí. Náš boj za přístup k lékům pro každého ve světě pokračuje. To je důvod, proč budeme velmi pozorně sledovat uplatňování závazků daných dnes Radou a Komisí a zároveň budeme nadále žádat, aby naše zájmy dostaly v nejbližších měsících rychlou a přiměřenou odpověď. Vzpomínám si, že první ze závazků daných Parlamentu byl, aby se dokončilo hodnocení mechanismu, který máme zítra přijmout. Přetrvávají o tom pochybnosti a na ty je třeba reagovat. Pokud by to tak nebylo, v souladu se závazky danými příslušným rozvojovým zemím by EU měla dospět k přiměřeným závěrům a přijít se skutečně uskutečnitelným a udržitelným řešením.

Vzhledem k tomu jsem potěšen závazky danými Radou a Komisí a vyzvu svou skupinu, aby zítra hlasovala ve prospěch této ratifikace, i když dlouhé týdny práce, které jsme právě zažili, mě vedou k myšlence, že jsme daleko od dosažení cíle a že naše společná dohoda je zatím jen začátkem.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke, jménem skupiny ALDE. – (NL) Rozhodnutí WTO ze dne 30. srpna 2003, které zajistilo dočasný odklon od Dohody TRIPS, se nyní díky novému rozhodnutí ze dne 6. prosince 2005 změnilo na stálý odklon. Pan Susta má ve své zprávě několik velmi podstatných poznámek o uskutečnitelnosti povinného povolování. Uznávám, že mnoho částí z mé zprávy z roku 2005 přeměnilo dočasný odklon na evropské nařízení.

Plně podporuji doporučení Rady a Komise, která pan Susta spojuje s „avis conforme“. Vytvořený mechanismus je skutečně jen omezeným řešením problému přiměřeného přístupu k lékům v chudých zemích. EU musí pomoci rozvojovým zemím najít dlouhodobé řešení z hlediska získání nejzákladnějších léků za dostupnou cenu a musí stimulovat investice do místních výrobních možností. Převod technologie, výzkumu a technické pomoci je samozřejmě v tomto směru nevyhnutelný.

Vzhledem k tomu bych odkázal na nedávné zprávy, které tvrdí, že podíl na trhu s generickými léky opět klesá, a jako důvod uvádějí, že farmaceutické společnosti levně vyrábějí léky, jejichž ochrana patentů již uplynula. Musí to poskytovat příležitosti pro chudé země, kde, v souladu s rozhodnutím WTO, povinné povolování může nabídnout řešení pro léky stále chráněné patenty.

Pokud nechceme dát zbytečnou naději milionům lidí, kteří stále nemohou mít prospěch z nejzákladnějších léků, bude třeba více – mnohem více – než jen mechanismus, jehož uskutečnitelnost je a zůstává velmi pochybná.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, jménem skupiny UEN. – (PL) Vážený pane předsedající, jak to už bývá, před 14 lety jsem byl zapojen do otázky práv duševního vlastnictví v polském Parlamentu jako předseda zvláštního podvýboru. Dnes mám tu čest dělat totéž v našem Evropském parlamentu.

Podobně jako ti, kdo hovořili přede mnou, bych chtěl vyzdvihnout významný pokrok, který jsme učinili za posledních několik měsíců, a chtěl bych zdůraznit, že jak vidíme, Evropský parlament udělal mnoho, aby dal do pořádku to, co navrhovala Evropská komise. Jsem absolutně přesvědčen o tom, že kompromis, který navrhujeme, pomůže zlepšit přístup k farmaceutickým výrobkům v zemích třetího světa, neboť oni jsou tím, co nás hlavně zajímá.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, jménem skupiny Verts/ALE. (SV) Vážený pane předsedající, pokud jsem vám správně rozuměl, Rada přečte stanovisko před hlasováním, jinak nebude existovat závazný závazek. Potom bych vás chtěl požádat, abyste vynechali slovo „chudé“ rozvojové země. V předcházejících dohodách je úplně irelevantní a bezvýznamné. Jsou rozvojové země a jsou i nejméně rozvinuté země a Parlament chce, aby obě tyto skupiny zemí mohly mít prospěch z těchto mechanismů. Je jasné, že tu hovoříme stejným jazykem. Je to něco, nad čím jsem přemýšlel při vaší řeči, pane Mandelsone: řekl jste, že země AKT se nemají čeho obávat, ale potom jste zároveň uvedl „chudé“ rozvojové země, země AKT. Doufám, že neomezujeme tuto diskusi jen na ně a že váš dopis Thajsku nestanoví pro to omezení, ale že nám je úplně jasné, že rozvojové země, které nepatří mezi nejchudší, také skutečně potřebují být schopné chránit veřejné zdravotnictví, aby se mohly účinně rozvíjet, a že jim musíme poskytnout veškerou pomoc a podporu, kterou můžeme. Doufám, že s tím souhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, jménem skupiny GUE/NGL.(IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Evropský parlament byl vyzván, aby vyjádřil svůj názor na to, zda může být doplňující a pozměňující návrh k WTO dohodám o duševním vlastnictví – dohodám TRIPS – stálý, neboť by to představovalo okamžité řešení problému přístupu k lékům pro rozvojové země.

Vzhledem k tomu, že dosud tento doplňující a pozměňující návrh neposkytl žádny důkaz o své skutečné účinnosti, je pro Evropský parlament důležité, aby se chytil příležitosti nabízené prostřednictvím ratifikace doplňujícího a pozměňujícího návrhu Dohody TRIPS na zabezpečení větších záruk toho, že politika EU ve věcech přístupu k lékům bude úplná, nepřetržitá a účinná.

Dohoda TRIPS, jak Rada uznala, představuje jen část řešení problému přístupu k lékům a veřejnému zdravotnictví; je proto důležité, aby Rada, jak Parlament několikrát zdůraznil, mohla vyhlásit podporu všem těm zemím, které mají v úmyslu využít flexibility poskytnuté v dohodách TRIPS a mohou poskytnout základní léky za dostupné ceny.

Evropská unie musí udělat více k zabránění krizi ve zdravotnictví v nejchudších zemích světa, zejména zabezpečením, aby tyto země mohly naplnit své vlastní potřeby, aniž by byly zatěžované bilaterálními nebo regionálními dohodami, dohodami TRIPS-plus, ustanoveními týkajícími se farmaceutických výrobků, které riskují, že budou mít negativní dopad na přístup k veřejnému zdravotnictví a lékům.

Rovněž věříme, že je úlohou Komise a Rady podporovat iniciativy WTO, aby pravidla dohody TRIPS byla méně složitá a aby především maximalizovala dostupnost výrobků.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Vážený pane předsedající, v polovině cesty vyšlo najevo, že v rámci cílů tisíciletí jsme udělali to nejhorší pro boj s tuberkulózou, HIV a malárií. Statistika Světové zdravotnické organizace ukazuje, že v roce 2005 zemřelo více než jeden a půl milionu lidí na tuberkulózu, která měla vysokou míru úmrtnosti před 2. světovou válkou. Každý den zemře 27 000 lidí z důvodu chybějícího přístupu k základním lékům.

Zdraví je neoddělitelnou podmínkou prosperity a hospodářského vývoje a věřím, že je naší morální povinností pomoci v tomto směru méně rozvinutým zemím. Jedním z pozitivních kroků je poskytnutí podpory pro protokol pozměňující Dohodu TRIPS, aby se umožnil přístup k lékům. Není to úplné řešení, ale musíme zariskovat, máme-li chránit životy milionů lidí.

Existuje riziko. Zaprvé, získání povolení pro výrobu generik na vývoz do zemí v nouzi je podmíněno mnoha podmínkami, které mohou lidi odradit od takového podnikání.

Zadruhé, výroba léků tohoto typu může vytvářet podmínky pro zneužití částí příjemců i samotnými vývozci a navíc infrastruktura v chudých zemích je tak slabá, že tam není jednoduše možné začít s výrobou. Z tohoto důvodu jsou potřebné nějaké druhy dalších víceúrovňových pomocných prostředků. Zdá se mi, že nejdůležitější věcí je finanční pomoc zaměřená na zakládání místních výrobních center, přenos technologie a investování do rozvoje a inovací. Jsme povinni projevit sociální solidaritu s těmito zeměmi, ale my jsme ti, kteří musí najít způsob, jak nejvíce zvýšit efektivnost poskytnuté pomoci a zároveň ochránit svůj vlastní trh.

Nakonec chci, pane komisaři, říci, že Komise – a vy sám jako předseda určitého výboru – máte mnoho prostoru na přemýšlení o nových nápadech.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE).(DE) Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, to, o čem dnes večer diskutujeme a zítra budeme hlasovat, bude malým, ale významným stavebním kamenem spolupráce mezi orgány, Komisí, Radou a Parlamentem.

Při tomto postupu je jedinou možností Parlamentu souhlasit s návrhem nebo ho odmítnout. Způsob, jakým to pan Susta, zpravodaj a všichni stínoví zpravodajové – a tady bych chtěla poděkovat zejména Kaderu Arifovi z mé skupiny – zvládli, značně zvětšil předurčený prostor Parlamentu, aby konal.

Chtěla bych se však zároveň poděkovat panu komisaři za výslovné poukázání na to, že tato dohoda, tento protokol, o kterém budeme zítra hlasovat a který budou poté členské státy ratifikovat, je jen stavebním kamenem – důležitým, ale jen stavebním kamenem – a že je třeba udělat ještě mnohem více kroků, aby rozvojové země, které nemají žádné výrobní kapacity ve farmaceutickém odvětví, dostaly skutečnou příležitost, kterou potřebují na poskytnutí základních léků svým občanům.

Tento krok nám pomůže při spolupráci a především nám pomůže, až Parlament získá další práva odsouhlasit politiku v mnoha dalších oblastech, například v oblasti obchodu.

Rozšiřuji upřímný dík i na Radu a Komisi a všechny poslance Parlamentu, kteří umožnili skutečně dosáhnout flexibility, kterou nyní máme.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). - (PT) Vážený pane komisaři, dámy a pánové, vzhledem k etickému významu této záležitosti má diskuse, kterou vedeme, velký politický význam. Dichotomie mezi ochranou duševního vlastnictví a zlepšením zdravotnictví a prosperity obyvatelstva méně rozvinutých zemí vzniká z konfliktu zájmů, který může být vyřešen pouze porovnáním hodnot.

Jednoduše řečeno, tato opozice je jasná. Na jedné straně máme určitý sporný model ochrany duševního vlastnictví založený na argumentu o podnětu pro inovace a následné rozšíření vědeckého poznání, zatímco na druhé straně jsou miliony ubohých lidských bytostí žijících v zemích s velmi omezenými zdroji, které nemohou být z ekonomických důvodů odsouzeny k utrpení a smrti v době, kdy máme poznatky, které jim mohou zachránit život.

Z tohoto porovnání je jasné, na které straně leží základní hodnoty. V tomto světle, v různém čase a na různých místech se už podnikly určité kroky, aby systém ochrany duševního vlastnictví byl pružnější, a podpořil se tak přístup k lékům pro všechny. Ukazuje se však, že pokrok není dosud dostatečný. Mechanismus, o kterém se nyní uvažuje, je jen prostředkem zmírňujícím tento tísnivý problém.

Potřebujeme pokračovat. Parlament naznačil tento směr tím, že významně přispěl k podpoře EU, aby přijala postoj v souladu se svými základními hodnotami. Nalezené řešení nyní odhaluje tuto obavu, a proto bych rád pochválil předsednictvo Rady za jeho úsilí o dosažení, prostřednictvím prohlášení a závazků, postoje, který ukazuje Evropu v tom nejlepším světle: jako politické společenství vždy založené na neodmyslitelných humanistických hodnotách.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční ve středu ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí