Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0163(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0245/2007

Predkladané texty :

A6-0245/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0463

Rozpravy
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0245/2007) Maria Mantovaniho, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (KOM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi Mantovanimu a v mene Komisie by som chcel vyjadriť poďakovanie jemu a príslušným výborom za ich aktívny postoj a podporný prístup počas rokovaní o európskom kvalifikačnom rámci pre celoživotné vzdelávanie.

Toto odporúčanie ide do srdca toho, o čom je EÚ: mobilita, spolupráca medzi krajinami, zvyšovanie blahobytu a pomoc jednotlivým občanom. Navrhujeme vytvorenie európskeho kvalifikačného rámca, pretože vy, Európsky parlament a členské štáty ste nás požiadali o nájdenie spôsobu zvýšenia mobility a celoživotného vzdelávania, bez ktorých nemôžeme dosiahnuť lisabonské ciele. európsky kvalifikačný rámec bol vytvorený v rámci pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, vzdelávacia oblasť lisabonského programu.

Cieľom európskeho kvalifikačného rámca je prekonať prekážky stále existujúce pre európskych pracovníkov a študentov, keď chcú zmeniť prácu alebo sa chcú kvôli práci alebo štúdiu presťahovať do inej krajiny. Príliš často majú Európania ťažkosti, keď chcú využiť svoje kvalifikácie v inej európskej krajine. Dokonca aj v ich vlastnej krajine sú ich vzdelávacie cesty blokované slabou integráciou rôznych častí národného vzdelávacieho systému.

európsky kvalifikačný rámec navzájom prepojí rôzne národné kvalifikačné systémy krajín a poslúži ako konverzný nástroj. Vďaka nemu tak budú kvalifikácie iných krajín jasnejšie a tým sa jednotlivcom umožní odísť do inej krajiny, ak tak budú chcieť kvôli práci alebo štúdiu.

Na národnej úrovni chce – vlastne to už robí – stimulovať vývoj národných kvalifikačných rámcov. Kvalifikačné rámce podporujú celoživotné vzdelávanie, napríklad uľahčením prechodu medzi rôznymi typmi vzdelávacích a odborných inštitúcií, napríklad od odborného vzdelávania k vyššiemu vzdelávaniu.

Mal by som uznať, že európsky kvalifikačný rámec je technický, dokonca zložitý nástroj. Použijú ho hlavne odborníci a vzdelávacie inštitúcie, ale je na prospech občanov.

To, o čom dnes rokujeme, je produkt spoločnej snahy Komisie, krajín, sociálnych partnerov, vzdelávacích a odborných inštitúcií a iných aktérov. Európsky kvalifikačný rámec bol do veľkej miery postavený na konsenze a usilovali sme sa mať za nami aktérov počas celého procesu.

Európsky kvalifikačný rámec odporúča, aby krajiny do roku 2010 prepojili svoje kvalifikačné systémy s európskym kvalifikačným rámcom a zabezpečili, aby jednotlivé národné kvalifikácie do roku 2012 obsahovali referenciu na príslušnú úroveň európskeho kvalifikačného rámca. Tieto údaje navrhla Rada a Parlament.

Radi sme súhlasili s pridaním nového odporúčania týkajúceho sa uistenia o kvalite, ktoré navrhol Parlament a ktorý podľa nás posilňuje dôležitosť týchto princípov.

Taktiež súhlasíme s návrhom Parlamentu zahrnúť referenciu na kreditné systémy, ktorá uznáva rýchly vývoj a použitie týchto zložiek kvalifikačných rámcov.

Sme presvedčení o tom, že Parlament a Rada text skutočne zlepšili. Prístup osvojený počas rokovaní Parlamentom, Radou a Komisiou odráža konsenzus, ktorý presahuje hranice európskeho kvalifikačného rámca po celej Európe.

Teraz má európsky kvalifikačný rámec rýchly spád; veľká väčšina krajín uznáva jeho potenciál pre mobilitu a nástroj celoživotného vzdelávania.

Veľká väčšina dnes vytvára národný kvalifikačný rámec napojený na európsky kvalifikačný rámec, takže tento návrh už má nesmierny vplyv na európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

Dúfam, že ste schopní súhlasiť s podporou tohto návrhu v prvom čítaní, aby ho mohla Rada v nasledujúcich týždňoch formálne prijať.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE), spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, verím, že dnešný večer znamená začiatok hlavného projektu, na ktorý čakali Európa, členské štáty a regióny a hlavné mestá Európskej únie dlhý čas, cieľ, na ktorom roky pracovali viacerí aktéri v oblasti vzdelávania, zamestnania, obchodu a hospodárstva a čo celá spoločnosť chce.

Schválením Európskeho kvalifikačného rámca položíme zajtra základy lepšieho zajtrajšku, ktorými dáme budúcim generáciám spoločný bod týkajúci sa odkazu o ich záväzku voči kultúre, vzdelávaniu a odbornej príprave, odbornému vzdelávaniu a samozrejme zamestnaniu.

Dodržiavanie lisabonskej stratégie Európskeho kvalifikačného rámca predstavuje priamu cestu pre zlepšenie prepojení medzi školami, univerzitami a pracoviskami, a medzi formálnym, informálnym a neformálnym celoživotným vzdelávaním, ktorá zabezpečí transparentnosť v uznávaní kvalifikácií a certifikátov, a to na národnej aj sektorovej úrovni a vždy v rámci európskeho rámca. Na záver posilní spoluprácu medzi členskými štátmi v citlivej oblasti porovnávania systémov.

Je to opakujúca sa téma, ktorá v súlade s lisabonskou stratégiou nás viedla k predpokladu riadnej zodpovednosti s možnosťou, o ktorej som si istý, že zvýši rast, rozvoj a konkurencieschopnosť v Európe vzhľadom na potrebu uznať sociálnu súdržnosť ako jeden z jej cieľov.

Je to dlhotrvajúci projekt, ktorý vyšiel z bolonského procesu ako systém nazhromaždenia a prenosu kreditov ako ekvivalentu predtým, než sa na barcelonskom samite vynoril systém pre odbornú prípravu. Zlepšil sa v Bergene v roku 2004 a potom znovu v Rade v roku 2005, ktorá zopakovala potrebu prijať súčasný rámec. Historická cesta, ktorá jasne ilustruje ambíciu európskych predstaviteľov, ktorí rozhodli o vytvorení nového nástroja, považovaného mnohými za revolučný, ale nevyhnutný pre proces európskej integrácie, ktorí sme sledovali veľa rokov.

Som presvedčený, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, že tento rámec nielenže povzbudí cezhraničnú mobilitu, ale bude slúžiť ako riadiaca sila pre vnútornú mobilitu v rámci EÚ – ak vezmeme vo všeobecnosti do úvahy študentov, pracovníkov, výskumníkov a dobrovoľníkov a všetkých tých, ktorí sa potrebujú voľne presúvať v rámci Európy bez toho, aby spôsobili paniku alebo zbytočné obavy. Musíte si pamätať príbeh poľského inštalatéra, ktorý vystrašil Francúzsko: bol to jeden z hlavných dôvodov, prečo Francúzi v referende hlasovalo proti Európskej ústave.

Takže, text, ktorý teraz máme pred sebou, je výsledkom viacmesačnej práce úzkej spolupráce so zástupcami Rady pod predsedníctvom Portugalska, ktoré ihneď spoznalo dôležitosť tohto ambiciózneho projektu.

Komisia, v osobe komisára Fígeľa, po celú dobu veľmi pozorne sledovala tento proces a je to vďaka tomuto duchu partnerstva, že sme boli schopní zlepšiť text zapracovaním do neho kľúčových predstáv, ktoré sú blízke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Z tohto dôvodu som veľmi vďačný mojim kolegom, tieňovým spravodajcom – vidím pani Castexovú, pána Kusstatschera, liberálov – ako aj pána Manna a pána Kasoulidesa a všetkých tých, ktorí k tomu prispeli. Vďaka ich veľkorysému zapojeniu a odovzdaniu sa sme mohli zahrnúť nasledujúce predstavy: sociálna integrácia; požiadavky pracovného trhu; osobný rozvoj pri rôznych spôsoboch odbornej prípravy; nediskriminácia spolu so zahrnutím znevýhodnených osôb; rovnaké príležitosti; rešpektovanie princípu subsidiarity a vytvorenie koordinačných miest v rámci členských štátov.

Taktiež sme zaistili, aby odporúčanie nebolo záväzné, i keď vo svojej podstate zostáva legislatívnym. Očividne to nebolo pre nejakú chorobu, ale vyšlo skôr zo zmyslu pre zodpovednosť a realitu, aby sa podporilo a zvýšilo použitie tohto nástroja v tých krajinách, ktoré potrebujú viac času. V krátkosti možno povedať, že niet pochybností o tom, že sa môže zlepšiť, ale v tomto živote sa dá zlepiť všetko. Avšak som presvedčený o tom, že máme pred sebou text s dušou a svedomím.

Verím, že prácou Európskeho parlamentu je vydávať právne predpisy v skutočnom záujme občanov. Takže, toto je, čo sme tu spravili. Schválenie textu v prvom čítaní je toho dôkazom, čiastočne vďaka pánovi Gaľovi z Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktoré k tomu všetky pozitívne prispeli.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE), spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcela by som začať poblahoželaním spravodajcovi, pretože sa skutočne pustil do témy, ktorá ide oveľa ďalej, ako si dokážeme predstaviť.

Skutočne, v globalizovanom svete, Európa a viaceré krajiny EÚ sa budú definovať prostredníctvom kvalifikácií svojich ľudských zdrojov. Ak by sme mali zhrnúť v jednom pilieri, čo umožní Európe a všetkým krajinám, ktoré tvoria Európu, stať sa konkurencieschopnými v tomto globálnom svete, sú to kvalifikácie ľudských zdrojov, občanov Európy.

Vzhľadom na to je absolútne nevyhnutné, aby sa rozhodlo o celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave podľa požiadaviek pracovného trhu a neustále sa na ne reagovalo. Ak to tak nebude, nebudeme môcť konkurovať.

Zároveň narazíme na nasledujúci paradox: ľudia starnú, ale títo starší ľudia mladnú a sú potenciálne aktívnejší, lenže nemajú dosť prostriedkov, aby mohli byť naďalej produktívny a prínosom pre spoločnosť a našli uplatnenie vo svete zamestnanosti.

Ak máme toto na pamäti, prvým aspektom je, že celoživotná odborná príprava založená v zásade na technologickom rozmere, ktorý je tým, čo dáva pridanú hodnotu, by mala byť základným záujmom. Existuje však aj druhý aspekt, ktorý sa týka budúcnosti Európy a tento integruje tieto ľudské zdroje do súťaživého vnútorného trhu, pre ktorý sú potrebné kvalifikácie uznávané všetkými členskými štátmi, ktoré občanom z rôznych krajín umožnia súťažiť medzi sebou na základe odbornej prípravy, ktorú všetci uznávajú.

Preto, keďže je to dôležité pre individuálny rozvoj v takom súťaživom svete a pretože je to dôležité pre rozvoj vnútorného trhu, je to téma, ktorá je oveľa dôležitejšia, ako sa jej možno pripisuje, keďže sa o nej rokuje v takúto neskorú hodinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďakujem vám, pani del Castillová, večerné rozpravy sú však vždy najzaujímavejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE), spravodajca Výboru pre kultúru a vzdelávanie požiadaného o stanovisko. – V úvode chcem poďakovať spravodajcovi kolegovi Mantovanimu za jeho prácu na správe o Európskom kvalifikačnom rámci. Touto témou sa zaoberáme v Európskom parlamente už od jari 2006. Ako vieme, mandát pre Európsky kvalifikačný rámec je silno zakotvený v lisabonskej stratégii. Keďže bude slúžiť ako prevodník medzi rozličnými kvalifikačnými systémami a ich úrovňami, bude jeho implementácia viesť k väčšej transparentnosti, porovnateľnosti a prenosu kvalifikácií občanov v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho európsky kvalifikačný rámec pomôže organizáciám reprezentujúcim záujmy odvetví lepšie prepojiť svoje sektorové kvalifikačné systémy s národnými kvalifikačnými systémami, čo prispeje k zvýšeniu mobility zamestnancov aj študujúcich.

V súlade s princípom subsidiarity vyjadrujem podporu zásade dobrovoľnosti uplatňovania Európskeho kvalifikačného rámca v členských štátoch a vytvárania národných sústav kvalifikácii v súlade s národnou legislatívou a praxou. Avšak len v prípade, že bude Európsky kvalifikačný rámec dôsledne implementovaný v členských krajinách Európskej únie v rámci systémov celoživotného vzdelávania, stane sa efektívnym prostriedkom na uznávanie a prenos kvalifikácií v európskom meradle. Vďaka jeho priamej nadväznosti na uplatňovanie sa občanov na trhu práce a vplyvu na kvalitu odborného vzdelávania a prípravy je odôvodnené považovať ho za relevantný nástroj aj z hľadiska prínosu pre konkurencieschopnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, Európsky kvalifikačný rámec je počiatočným signálom pre emancipáciu odbornej prípravy na úrovni EÚ, keďže umožní uznanie kvalifikácií odbornej prípravy v celej Európe, podobne ako je to pri akademických kvalifikáciách. Chce to čas a vyžaduje ochotu spolupracovať, koordinovať a meniť mentality. Ľudia, ktorí obraňujú len to, čo poznajú a stránia sa nových skúseností, by nemali byť prekvapení z nedostatku mobility.

Potrebujeme väčšiu jasnosť. Národné kvalifikácie odbornej prípravy musia byť porovnateľné, hoci to neznamená, že musia byť štandardizované. Už minulý rok som na to vyzýval v správe o európskom kvalifikačnom rámci pripravenej z vlastnej iniciatívy pre Parlament. Odvtedy sa udialo veľmi veľa. Obavy, že členské štáty stratia právomoci, utíchli aj v mojej krajine. Celoživotné vzdelávanie a európsky kvalifikačný rámec sa stali hlavnými míľnikmi nemeckého predsedníctva v Rade, ktoré sa potvrdilo ako úspešné. Teraz ide plnou parou vpred k vytvoreniu národného kvalifikačného rámca, ktorý nie je celkom jednoduchý vzhľadom na federálne usporiadanie Nemecka a samospráve každej Spolkovej krajiny.

Rád by som sa v mene skupiny PPE-DE poďakoval Mariovi Mantovanimu za jeho vytrvalosť pri rokovaniach s Komisiou a Radou a informovaní všetkých členov skupín sledujúcich európsky kvalifikačný rámec. Dúfam, že sa správa zajtra prijme v prvom čítaní.

Odteraz nastáva potreba väčšej diskusie medzi študentmi, učiteľmi a zariadeniami odbornej prípravy, keďže sa ideme zaoberať podrobnosťami. Zažil som to práve včera na stretnutí s učiteľmi z vyšších odborných škôl v Hesse. Keď sa hodnotili kvalifikácie, napríklad nemecký diplom magistra remeselníka alebo obchodníka patril na tretie alebo štvrté miesto z ôsmych úrovní. Ostatní vôbec nepoznali takúto kvalifikáciu. Zmysel nemeckého duálneho systému nie je ľuďom jasný, pokiaľ ho sami neskúsili.

Na našom európskom seminári učenia a vzdelávania, ktorý je postavený na zásade subsidiarity, sa významne posilní miera zamestnanosti a politiky odbornej prípravy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Spoločne musíme a dosiahneme ambiciózny cieľ: do roku 2010 začleníme štandard kvality, európsky kvalifikačný rámec, do certifikátov a diplomov.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, najprv by som sa chcela poďakovať a zagratulovať spravodajcovi k jeho vynikajúcej spolupráci na tomto odporúčaní Európskeho kvalifikačného rámca. Taktiež by som sa chcela poďakovať Komisii a Rade za to, že vypočuli a boli každému k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec je pre nás nástrojom, ktorý slúži pre mobilitu európskych občanov, či už ako súčasť cesty odbornej prípravy alebo ako súčasť mobility odborníkov. Problémy občanov pri uznávaní kvalifikácií získaných v krajinách, odkiaľ pochádzajú, v rámci celej Európy stále bráni slobodnému pohybu osôb, ktorý je zakotvený v našich Zmluvách. Tieto kvalifikácie, ktoré udeľuje každý členský štát, patria do suverenity každého členského štátu a európsky kvalifikačný rámec to rešpektuje.

Napriek tomu sa zvyšuje potreba využiť kvalifikácie mimo krajiny, v ktorej boli získané, a to je niečo, čo si želáme podporiť z úcty k hodnote, ktorú svojmu držiteľovi udeľujú diplom alebo iná kvalifikácia. Potrebujeme preto nástroj na porovnanie a najmä na konverziu kvalifikácie z jedného členského štátu do druhého. Ide hlavne o dôležitú a citlivú otázku v prípade odborných kvalifikácií. Z tohto dôvodu Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci usiloval o začlenenie odborných kvalifikácií do európskeho kvalifikačného rámca. Tak sa aj stalo a sme tomu veľmi radi.

Na európskom pracovnom trhu sú zamestnanci a spoločnosti čoraz mobilnejší. Práve preto potrebujú zamestnanci a zamestnávatelia záruky za to, čo meria schopnosti a hodnotu pracovníka, najmä odborné kvalifikácie bez ohľadu na to, kde sa získali a to vo všetkých členských štátoch

Pán komisár, chcel by som preto vyzdvihnúť ešte jednu skutočnosť. V súčasnosti je európsky kvalifikačný rámec peknou, ale prázdnou škrupinkou. Na to, aby mohla poriadne existovať, musia byť diplomy, kvalifikácie a certifikáty získané v každom členskom štáte kalibrované a registrované na základe referencií v Európskom kvalifikačnom rámci. Pre všetky členské štáty to prinesie veľa práce a bude vyžadovať veľa energie a odborného posúdenia. Podpora Európskej komisie bude nevyhnutná, podobne ako aj európskych agentúr – mám na mysli najmä Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop). Účasť sociálnych partnerov bude taktiež nevyhnutná a to na všetkých úrovniach. Musia sa zapojiť, ako to prehlasuje odporúčanie členskými štátmi a sektorovými komisiami vedúcimi dialóg na úrovni Spoločenstva.

Na záver, aby bol európsky kvalifikačný rámec úplný a účinný, bude tiež pre hospodárskych partnerov, odborné odvetvia, nevyhnutné, aby mu rozumeli a osvojili si ho. Nie je to len preto, že oni hodnotia kvalifikácie, ktoré by sa mali zahrnúť do európskeho kvalifikačného rámca, ale pretože spoločnosti potrebujú meradlá pre klasifikáciu svojich pracovných pozícií a získavanie nových zamestnancov. Európsky kvalifikačný rámec sa rýchlo potrebuje stať ich spoločným referenčným rámcom a snívam o vhodnom termíne, do ktorého bude európsky kvalifikačný rámec referenčným rámcom všade, dokonca aj v kolektívnych zmluvách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, v mene skupiny ALDE. – (LT) Najprv musím pochváliť pána Mantovaniho za prípravu tohto významného dokumentu.

Hlavným cieľom tohto dokumente je nájsť spôsob, ako možno posúdiť a porovnať rôzne kvalifikácie v rámci pracovného trhu a vzdelávacieho systému.

Niet pochybností o tom, že európsky kvalifikačný rámec bude mať pozitívny dosah na účinnosť a flexibilitu pracovného trhu EÚ. Ešte dôležitejšie je, že európsky kvalifikačný rámec pomôže znížiť na pracovisku diskrimináciu imigrantov ako aj občanov EÚ.

Nanešťastie, Litovčania aj občania z iných krajín EÚ majú problémy pri využívaní svojich kvalifikácií v iných členských štátoch. Veľmi často nie sú ich kvalifikácie uznané zamestnávateľmi alebo inštitúciami.

Ľudia sa cítia diskriminovaní, pretože nemajú rovnaké príležitosti súťažiť na pracovnom trhu. Často musia prijať pracovné miesta, ktoré sú horšie platené a pre ktoré sú až príliš kvalifikovaní. Na stretnutí s litovskými občanmi, ktorí žijú a pracujú v Londýne, som bola upozornená na niekoľko sťažností týkajúcich sa diskriminácie na pracovisku a ťažkostí pri získavaní práce, pre ktorú boli títo ľudia kvalifikovaní.

Potom sa cítili ako „druhoradí“ občania, hoci ich kvalifikácie a schopnosti sú často oveľa vyššie ako kvalifikácie občanov týchto krajín, ktorí vykonávajú rovnakú prácu. Nemôžu dostať prácu, ktorú chcú alebo primeranú mzdu, jednoducho len preto, pretože ich kvalifikácie nie sú uznané.

Aby som to zhrnula, tento dokument má nesmiernu dôležitosť pre väčšinu ľudí. Je poľutovaniahodné, že ani Komisia, ani my, poslanci Parlamentu, sme neboli schopní 22 rokov tento problém vyriešiť.

V roku 1985 sa Rada rozhodla zaviesť systém, ktorý by dal do súladu odborné kvalifikácie rôznych krajín. Zatiaľ to neprinieslo žiadne výsledky. Nanešťastie sa znovu neponáhľame a navrhujeme nezaviesť tento systém pred rokom 2012. Navyše, ostáva na voľnú úvahu členských štátov.

Je hanbou, že sme tak neschopní. Mali by sme sa z našich skúseností poučiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, vytvorenie Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie je niečo, čo má význam pre Európu dneška aj zajtrajška. Či bude niekto naplnený vo svojom osobnom živote a v spoločnosti závisí nakoniec od prípravy danej osoby na život a prácu. Historické a súčasné činitele dali podnet na zvýšenú potrebu venovať pozornosť ľuďom nad 50 a viac rokov a mladým ľuďom z rodín, ktoré majú ekonomické problémy, predovšetkým v nových členských štátoch. Nie všetci z nich si môžu alebo mohli hľadať prácu v zahraničí. Je potrebné vytvoriť podmienky pre ľudí, aby sa mohli rozvíjať vo svojom vlastnom prostredí, v oblasti, kde žijú. Národné kvalifikačné rámce by mali predstavovať nástroj slúžiaci na klasifikáciu kvalifikácií v súlade s kritériami kladenými pre určité dosiahnuté úrovne štúdia. Európska únia by mala podporovať úsilie členských štátov právne ako aj ekonomicky. Únia by mala poskytnúť občanom nielen potenciál pre voľný pohyb, ale aj uznávanie ich pracovných kvalifikácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcel poďakovať Mariovi Mantovanimu, ktorý išiel v tejto otázke v stopách svojho suseda sediaceho vedľa neho.

Máme pred sebou výsledok, ktorý bude od vzdelávacích inštitúcií členských štátov požadovať, aby použili tento spoločný rámec ako konverzný nástroj a styčný bod. Je veľa priestoru, aby sa vytvoril väčší tlak na väčšiu transparentnosť, lepšiu porovnateľnosť a tak rovnosť a uznávanie rôznych kvalifikácií v rámci Európy.

Vítam najmä fakt, že odborná príprave sa osobitne spomína popri všeobecnom vzdelávaní a má rovnaké postavenie a že sa budú hodnotiť so štandardom nielen formálne diplomy, ale aj neformálne zručnosti, ktoré ľudia získavajú na pracovisku alebo doma.

Často sa používajú triky, aby sa sťažil prístup na pracovný trh. Nie nezriedka sa vzdelávacie inštitúcie, odborné komisie a odborné organizácie snažia brániť proti vonkajšej konkurencii tým, že nie sú ochotné uznať vysokoškolské alebo odborné kvalifikácie o vzdelaní získanom niekde inde a to z formálnych dôvodov. V roku 2010 to už bude minulosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, v mene skupiny IND/DEM. – Vážený pán predsedajúci, „podpora celoživotného vzdelávania“ spolu s EÚ otvorene pracujúcou pre dobro ľudí a zamestnanosť znie pekne, alebo nie?

Iba dnes ráno pán Barroso povedal, že sa mu nepáčili možnosti vystúpenia (opt-outs), lenže bol za kompromisy, aby sa rešpektovala rôznorodosť. Sú to pekné slová, ale teraz tu máme ďalší pokus ako buldozérom zvalcovať úžasnú rôznorodosť na obyčajnú harmonizovanú jednotvárnu krajinu.

Teraz je na rade, široko povedané, vzdelávanie. Avšak vzdelávanie nie je v právomoci EÚ! Je obsiahnuté len v návrhoch podľa článkov 149 a 150 Zmluvy. Ide teda tiež len o pokus prepašovať si právomoci zadnými dverami. Ak si EÚ praje nadobudnúť právomoc nad vzdelávaním, nech tak robí čestne, postupuje obvyklými cestami a zapojí transparentnosť, o ktorej tak veľa počujeme.

Ak chceme nasledovať model z bergenského rámca, vytvorenie dodatkov týkajúcich sa diplomov a certifikátov pre EUROPASS v rámci Európskeho systému prenosu kreditov bude vyžadovať harmonizáciu na úrovni európskeho kvalifikačného rámca. Vydávaním kvalifikácií na sektorovej, regionálnej, ako aj národnej úrovni zabezpečí tento návrh EÚ takmer úplnú sieť kvalifikácií. Vydávaním známok a hodnotením kvalifikácií zabezpečí, že EÚ obíde univerzity a národné vlády.

Vláda Veľkej Británie je za harmonizáciu kvalifikácií. Pripravuje sa na to tým, že je ochotná odovzdať EÚ univerzity pod kontrolou tajnej rady (Privy Council). Čo si o tom myslia univerzity, sa zdá byť nepodstatné.

Skutočný postoj vlády Jej Veličenstva odhaľuje len námietka voči tomuto plánu. Nechce logo EÚ na dokumentoch o kvalifikácii. Je to preto, lebo nechce aby ľudia vedeli, že sa vzdelávanie prenechalo EÚ.

Prosím, povedzte mi, čím to je, že moja vláda zaujala takýto postoj? Prečo je za projekt EÚ, ale chce ho ľuďom zatajovať? Idú aj ostatné vlády touto cestou? Neprekvapovalo by ma, ak áno, pretože si možno tiež prajú zatajovať svojmu národu, že ich univerzity sa týmto spôsobom zneužívajú.

Možno zistíte, že sa mi tento projekt nepáči, ale nie je to pre národnú hrdosť britských univerzít a kolégií. Nie. Je to preto, lebo ako učiteľ si cením vzdelávanie a uznávam, že európske krajiny majú univerzity, na ktoré sú oprávnene hrdé – veľké centrá vzdelanosti, ktorých absolventi po celé stáročia boli prínosom pre umenie, literatúru a vedu, kdekoľvek obohacovali životy ľudí.

Taktiež uznávam, že k tomuto podnetu pre civilizáciu došlo preto, lebo sa miesta vzdelanosti rozvíjali oddelene a nezávisle a každé si vyvíjali vlastnú špecifickú príchuť a identitu.

Nie je to zvláštne, že v čase, v ktorom sa osobná identita žiarlivo stráži a krádež identity sa považuje za zločin, sa niektorí ľudia bezmyšlienkovite snažia zničiť jedinečnú identitu inštitúcií, ktoré z nich spravili to, čo sú a odopierajú druhým to vzdelanie, ktoré tam sami získali?

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Vážený pán predsedajúci, dnes by sme nemohli rokovať o návrhu odporučiť európsky kvalifikačný rámec, keby náš spolubojovník, pán Mantovani, dobre nevyužil svoje predchádzajúce poslanecké skúsenosti s prácou na tejto téme alebo tak dobre nespolupracoval s Komisiou a Radou. Dnes sa preto môžeme zaoberať s vytvorením ôsmych kvalifikačných úrovní zahrňujúcich všeobecné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie a prípravu a tri úrovne kvalifikácii vysokoškolského vzdelávania.

Ako odpoveď môjmu kolegovi-poslancovi, ktorý rečnil predo mnou, zdôrazňujeme, že články 149 a 150 Zmluvy sú skutočným právnym podkladom pre navrhované odporúčanie jednoducho preto, lebo umožňujú celoživotné vzdelávanie. Za žiadnych okolností nepripúšťame, aby bolo vzdelávanie v oblasti zodpovednosti EÚ. Ostáva doménou národnej zodpovednosti. Porovnávanie kvalifikácií v rámci európskeho kvalifikačného rámca však ignoruje vyučovacie metódy a typy vzdelávacích zariadení. Výsledkom toho je, že takéto porovnanie sa týka len vedomostí, schopnosti porozumieť a praktického využitia vedomostí a zručností.

Grécko a mnohé iné krajiny sú nadšené najmä z voliteľnej podstaty európskeho kvalifikačného rámca. Oficiálne sa vyslovil názor, že propagácia spoločných tabuliek s ohľadom na kvalifikácie nemá nič spoločné s vytváraním národného vzdelávacieho systému alebo uznávaním osvedčení pre štúdium. Okrem toho, v prípade informálneho a neformálneho vzdelávania pre jeho rôznorodosť a osobitné okolnosti, za ktorých sa získava, nie je automatické osvedčovanie možné a je len zmienkou.

Taktiež musíme mať na pamäti, že tá istá osoba môže maž niekoľko kvalifikácií na rôznych úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie je rozhodujúcim dokumentom, ktorý umožňuje porovnanie národných a sektorových referenčných kvalifikačných rámcov na európskej úrovni.

Osvedčovanie získaných kvalifikácií je nevyhnutné pre to, aby sa mohol integrovať pokrok dosiahnutý mimo formálneho vzdelávania, najmä v pracovnom živote, s pokrokom dosiahnutom vo formálnych systémoch. Týmto prispieva k väčšej demokratizácii celej Európy z hľadiska manažmentu osobných odborných kariér.

Táto smernica, ako zdôrazňuje navyše jeden z doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov navrhnutých a schválených v Parlamente, podporuje vlastnosť týchto kvalifikácií v súlade so závermi Rady o Spoločných európskych princípoch pre identifikáciu a platnosť informálneho a neformálneho učenia.

Vážený pán predsedajúci, toto nám umožní napredovať smerom k jednotnému európskemu právnemu rámcu, ktorého cieľom je byť koherentným bez toho, aby sa oslabili záruky, ktoré už v niektorých prípadoch existujú. Dámy a páni, návrh smernice, o ktorej diskutujeme, bude rozhodujúcim nástrojom pre väčšiu flexibilitu na pracovných trhoch a ponúkne lepšiu obranu záujmov pracovníkov a lepšiu možnosť poskytovania kvalitných služieb.

V tejto chvíli môžem len uvítať úsilie portugalského predsedníctva, aby sa v oblasti vzdelávania postupovalo isto a relatívne rýchlo smerom k jeho schváleniu Parlamentom v prvom čítaní. Je jasné, že za týchto okolností by sme mali vyzdvihnúť prácu uskutočnenú spravodajcom, pánom Mantovanim a tieňovými spravodajcami, najmä pani Castexovej.

Ak máme byť efektívnejší a mať väčší prospech z mobility odborníkov a akademikov v európskej oblasti, musíme pracovať efektívnejšie na implementácii Európskeho kvalifikačného rámca a jeho prepojení s Európskym systémom kreditov a táto správa propaguje významný posun v tomto smere. Z tohto dôvodu podporuje návrh smernice rovnosť príležitostí v poznatkovej spoločnosti, v ktorej žijeme, s cieľom lepšej integrácie pracovných trhov viacerých členských štátov, berúc do úvahy bohatú rozdielnosť rôznych národných systémov. Preto si zaslúži našu pozitívnu odpoveď.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, transparentnosť a porovnateľnosť kvalifikácií získaných za rôznych okolností, v rôznych systémoch a krajinách uľahčuje hodnotenie úrovne poznatkov zamestnancov ako aj zamestnávateľov a tak zvyšuje mobilitu na pracovnom trhu. Toto sa týka regulovaných povolaní – lekárov, zdravotných sestier a iných povolaní v zdravotníctve, pri ktorých si štáty EÚ vzájomne uznávajú kvalifikácie – ako aj iných povolaní. Zavedenie kvalifikačných rámcov podnieti rast väčšej sociálnej súdržnosti.

Rozdielne zaobchádzanie by sa však malo priznať len vo vzťahu k umeleckým vzdelávacím inštitúciám a povolaniam, pri ktorých talent a nadanie by nemali byť obmedzované disciplínami alebo spriemerované a pri ktorých učiteľ nemôže byť objektívnym, ale zostáva majstrom.

Gratulujem spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sme tu mali neobyčajne dobrú rozpravu, ktorá znamená začiatok veľmi dôležitého projektu, ktorý je podľa mňa aktuálny, nevyhnutný a je, ako už ostatní zdôraznili, platformou pre túto a budúce generácie.

Je nevyhnutný pre fungovanie jednotného trhu, nevyhnutný pre sociálny rozvoj Európy, nevyhnutný pre schopnosť občanov Európy vyrovnať sa s rýchlo sa meniacimi ekonomickými zmenami a zmenami na pracovnom trhu. Je pasom pre osobný rozvoj ako aj pre integráciu spoločnosti. Mali sme tu veľmi konštruktívnu a harmonickú rozpravu – domnievam sa, že okrem intervencie jedného krajana, ktorý pripustil, aby jeho zmes hrubého zveličovania a preháňania, ľahko zafarbená nevyhnutnou dávkou ideologických predsudkov, úplne prekrútila to, čo sa zamýšľa a navrhuje.

Je to odporúčanie a  tým presne aj je – je dobrovoľné. Európsky kvalifikačný rámec nebude hodnotiť kvalifikácie: to zostáva na krajinách, univerzitách a ďalších inštitúciách, ktoré zostanú autonómne. Na kvalifikáciách bude zobrazená referenčná úroveň európskeho kvalifikačného rámca, napríklad pre úroveň 4, ale bude na nich aj národná úroveň.

Preto som rád, že môžem privítať tento konsenzus v Parlamente a Rade – až na jednu osobu – o legislatívnom návrhu týkajúcom sa európskeho kvalifikačného rámca, ktorý sa odráža na národnej úrovni, kde vidíme dôležitý moment pri budovaní národných kvalifikačných rámcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Na konci tejto rozpravy by som sa chcel najprv poďakovať všetkým prekladateľom, ktorí sa rozhodli zostať, aj keď už nemuseli.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu o 12.00 hod.

Písomné prejavy (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Európsky referenčný rámec zníži zložitosť systému 27 bilaterálnych vzťahov pri uznávaní kvalifikácií získaných pri akademickom a odbornom vzdelávaní. Bolonský proces na vytvorenie Európskeho priestoru na vzdelávanie do roku 2010 je preto doplnený o nástroj uznávania všetkých kvalifikácií, ktoré je možné získať v členských štátoch Únie.

Hoci 9 z 10 občanov Európskej únie verí, že celoživotné vzdelávanie je dôležitým nástrojom pre kariérny rast, nedostatok finančných zdrojov vedie k veľkým nedostatkom v oblasti odbornej prípravy požadovanej súčasnou ekonomikou. Nedávny eurobarometer ukázal, že iba 58% z opýtaných vie používať počítač a iba polovica z nich sa vyjadrila, že používa internet. Navyše, viac ako 60% občanov neovláda pre svoju prácu žiadny cudzí jazyk. Národné rozpočty navrhované pre celoživotné vzdelávanie sa rôznia od 40% celkových peňažných prostriedkov použitých na vzdelávanie v severských krajinách po 10% v nových členských krajinách.

Preto by sa mali rozšíriť iniciatívy ako Grundtvig alebo Erasmus pre mladých podnikateľov a zdvojnásobiť dotácie na ne, aby doplnili nedostatočné národné finančné prostriedky. Navyše, Európsky referenčný rámec by mali doplniť programy, ktoré položia základy pre skutočné európske kvalifikácie uznávané po celom území Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), písomne. (BG) Je nevyhnutné poukázať na to, že sektor informálneho vzdelávania je skôr málo rozvinutý, než neznámy a často izolovaný od formálneho vzdelávania. Európsky kvalifikačný rámec je kľúčovým nástrojom v prekonávaní tohto rozporu a aj nástrojom prehodnotenia a preorganizovania smerovania odbornej prípravy a informačného systému.

Rozvoj európskeho kvalifikačného rámca uľahčí mobilitu pracovnej sily v rámci 31 zúčastnených krajín a zvýši zapojenie sektorových a priemyselných organizácií z nových členských štátov EÚ pri čerpaní zdrojov z Európskeho sociálneho fondu alokovaných na získavanie nových kvalifikácií alebo zvyšovanie súčasných kvalifikácií. Pre najnovšie členské štáty EÚ ako Bulharsko je dôležité mať príležitosť vymeniť si dobré skúsenosti a implementovať pilotné programy Spoločenstva.

Rozvoj a implementácia Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) s cieľom uľahčiť zbieranie, prenos a uznávanie výsledkov vzdelávania bez ohľadu na to, kde a ako sa získali, má veľký význam z hľadiska prechodných období pre Bulharsko a Rumunsko. Kreditný systém sa postará o voľný pohyb a rast prístupu na pracovný trh väčšiny ľudských zdrojov v Spoločenstve a zároveň zabezpečí spoľahlivú základňu pre porovnávania.

Verím, že európsky kvalifikačný rámec bude ďalším podnetom pre rozvoj tohto procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), písomne. (HU) Uznávanie vedomostí, zručností a schopností občanov je nepostrádateľné pre súťaživosť a sociálnu súdržnosť Európskej únie, ako aj pre jednotlivú mobilitu občanov. Treba sa postarať a zlepšiť účasť všetkých, vrátane postihnutých, na celoživotnom vzdelávaní a prístupe k celoživotnému vzdelávaniu na národnej úrovni a úrovni Spoločenstva. Treba podporiť mladých ľudí, dospelých, imigrantov a manuálnych pracovníkov z celej Európy, ktorí získali svoje zručnosti informálne a ktoré neboli nikdy uznané, aby sa zúčastnili na programoch celoživotného vzdelávania a tak sa zabránilo ich sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu z pracovného trhu.

V tomto smere môže hrať dôležitú úlohu spoločný referenčný rámec, ktorý slúži ako konverzný nástroj medzi rôznymi kvalifikačnými systémami a ich úrovňami, buď v rámci všeobecného a vyššieho vzdelávania alebo v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Zvýši to transparentnosť, porovnateľnosť a mobilitu kvalifikácií občanov z rôznych členských štátov.

Úlohou referenčného rámca je integrovať a koordinovať systémy národných kvalifikácií, zabezpečiť nediskrimináciu, zvýšiť prístup a zvyšovanie kvalifikácií vo vzťahu k občianskej spoločnosti a pracovnému trhu.

V záujme ukončenia segregácie, ktorá existuje vo vzdelávaní, podporujem iniciatívu opatrení na poskytnutie informácií a zapojenie sa do sociálneho dialógu.

Taktiež si myslím, že je dôležité uznať informálne vzdelávanie získané pracovníkmi, aby sa im umožnilo ľahšie meniť zamestnanie.

Európska únia sa musí stať spoločnosťou orientovanou na vedomosti a dobre pripravenou na to, aby splnila výzvy globalizácie. V takejto spoločnosti sa musia občania každého členského štátu prispôsobiť tomu, aby splnili potreby pracovného trhu ťahaného súťaživosťou. Z tohto dôvodu bude vzdelávanie základným predpokladom pre všetky vekové skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie je dobrým príkladom toho, čo by mala Európska únia robiť vo veci zvýšenia mobility naprieč národných hraníc. Roky by väčšina z nás robila vyhlásenia za občanov našich členských štátov, podľa ktorých ak chcú využiť slobodu pohybu, ktorou v rámci EÚ disponujú a presťahovať sa do inej krajiny, sú diskriminovaní, lebo ich kvalifikácie nie sú riadne uznané v novej krajine pobytu. Európsky kvalifikačný rámec, ktorý funguje ako konverzný nástroj pre národné orgány, nepochybne pomôže našim voličom prekonať túto nezmyselnú diskrimináciu. Zároveň by to malo fungovať v prospech ktoréhokoľvek členského štátu, do ktorého sa osoba presťahuje, keďže zabezpečí, aby sa vykonalo presné ohodnotenie kvalifikácií jednotlivca.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia