Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 23 oktober 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 4.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie (debat)
 7.Resultaten van de informele Top van staatshoofden en regeringsleiders (Lissabon, 18-19 oktober 2007) (debat)
 8.Agenda
 9.Stemmingen
  9.1.Associatieovereenkomst EG/Chili (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) (stemming)
  9.2.Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/Zwitserland (stemming)
  9.3.Communautair kwekersrecht (stemming)
  9.4.Bekrachtiging door Slovenië van het protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (stemming)
  9.5.Goedkeuring van eerste en tweede wijziging van het Verdrag van Espoo van de ECE/VN (stemming)
  9.6.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen alsmede tot verschillende protocollen bij deze overeenkomst * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Communicatie-infrastructuur Schengeninformatiesysteem (SIS) (besluit) (stemming)
  9.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (stemming)
  9.9.Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)
  9.10.Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Ontwerp van algemene begroting 2008: Afdeling III, Commissie - Ontwerp van algemene begroting 2008 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debat)
 14.Samenstelling Parlement: zie notulen
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Stijging van de prijzen van levensmiddelen, consumentenbescherming (debat)
 17.Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (debat)
 18.Protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst (debat)
 19.Kwalificatiekader voor een leven lang leren (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (786 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2024 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid