Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2014(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0367/2007

Ingediende teksten :

A6-0367/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0456

Debatten
Woensdag 24 oktober 2007 - Straatsburg Uitgave PB

8.11. Immuniteit en voorrechten van Gian Paolo Gobbo (stemming)
PV
  

- Verslag: Wallis (A6-0367/2007)

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie.(FR) Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat het volgende verslag dat van mevrouw Wallis is. Namens mijn fractie, de Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit, wil ik een beroep doen op artikel 68 en een motie indienen om dit verslag terug te verwijzen naar de commissie.

Mijnheer de Voorzitter, deze motie is gebaseerd op artikel 168 van ons reglement van orde. Bij het lezen van het verslag van mevrouw Wallis wordt het erg duidelijk dat er bij de rapporteur, en wellicht ook bij de commissie, verwarring bestaat over de artikelen 9 en 10 van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten.

In het verslag staat dat het gedrag van de heer Gobbo niet overeenkomt met artikel 9, maar artikel 9 handelt over de woorden en daden van het Parlementslid tijdens de uitoefening van zijn functie, met name in dit Huis. Niet artikel 9 van het Protocol had derhalve onderzocht moeten worden, maar artikel 10, dat handelt over andere daden van een Parlementslid. Onderzocht had moeten worden of de daden van de heer Gobbo, waar ik het overigens op politiek niveau niet mee eens ben, al dan niet tot het politieke domein behoren.

Natuurlijk behoren deze daden tot het politieke domein. De heer Gobbo heeft een aantal daden verricht uit naam van de regio Padanië. Het is duidelijk dat het hier om politieke daden gaat en er bestaat gezien de traditionele jurisprudentie inzake immuniteit geen enkele twijfel dat een Parlementslid van welke politieke kleur dan ook zijn immuniteit bevestigd zou hebben gezien, zoals gebeurd is in het Italiaanse parlement met de nationale parlementsleden die dezelfde daden hebben verricht als de heer Gobbo.

Als het verslag van mevrouw Wallis ongewijzigd wordt aangenomen, lopen we dus het gevaar een onderscheid te scheppen, een soort discriminatie tussen nationale immuniteit en Europese immuniteit die niet strookt met het Protocol, dat juist handelt over nationale immuniteit. En daarom vind ik dat het verslag moet worden terugverwezen naar de commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN).- (IT)Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik ben van mening dat de kwestie moet worden terugverwezen naar de commissie, zij het om ietwat afwijkende redenen.

Feitelijk is het Parlement, op basis van de artikelen 5, 6 en 7 van het reglement van orde en de artikelen 9 en 10 van het Protocol, duidelijk niet bevoegd om zijn mening te geven over de feiten die de heer Gobbo ten laste worden gelegd, simpelweg omdat toen die feiten plaatsvonden, Gian Paolo Gobbo geen lid van het Europees Parlement was.

Artikel 9 van het Protocol, waarin de vrijheid van meningsuiting van leden van het Europees Parlement is vastgelegd, handelt over mensen die lid van dit Huis waren toen zij bepaalde uitspraken deden of daden verrichtten die op hen terug te voeren waren. Aangezien de heer Gobbo geen lid van het Europees Parlement was ten tijde van feiten in kwestie, ben ik van mening dat de beste oplossing zou zijn als het Parlement geen standpunt zou innemen, aangezien hij indertijd geen collega van ons was.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), rapporteur. – (EN) Voorzitter, als auteur van dit verslag namens de Commissie juridische zaken kan ik de Kamer bevestigen dat er een volledig debat heeft plaatsgevonden in de commissie voordat het verslag plenair gepresenteerd werd. De commissie heeft ook de heer Gobbo gehoord en er was een duidelijke meerderheid vóór het verslag.

Het is jammer dat de heer Gollnisch de kwesties die hij hier aan de orde heeft gesteld niet daar heeft ingebracht, maar ik ben er volstrekt zeker en overtuigd van, dat de commissie haar standpunt heeft ingenomen op grond van volledige kennis van alle feiten en alle regelgeving. Ik zie geen reden om dit verslag weer terug te sturen naar die commissie.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het verzoek om terugverwijzingvan het verslag naar de commissie)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid