Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0060(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0459

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

– Správa: Gauzès (A6-0366/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), (písomne). (CS) Je možné sa dôvodne domnievať, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach, ako je predložené do druhého čítania (spoločný postoj Rady), prispeje k posilneniu právnej istoty fyzických a právnických osôb v členských štátoch. Ako všetci dobre vieme, doručovanie vyššie uvedených písomností je závažným problémom s citeľným vplyvom na justičný proces, občianske a obchodné vzťahy. Domnievam sa, že odporúčanie Európskeho parlamentu je v súlade so snahou o tvorbu vysoko kvalitných právnych predpisov na úrovni Spoločenstva.

 
  
  

– Správa: Vălean (A6-0381/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. (CS) Pokiaľ ide o dohody medzi EÚ a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónskom o readmisii a zjednodušení vydávania krátkodobých víz, ktoré majú byť schválené Európskym parlamentom, myslím si, že akokoľvek majú tieto dohody – a iné podobné dohody so štátmi západného Balkánu – význam z hľadiska všeobecného posilnenia právneho štátu a boja proti zločinnosti, mali by byť problémy spojené s nelegálnou migráciou riešené v prvom rade hospodárskymi a politickými prostriedkami. Okrem toho by som chcel zdôrazniť ďalší dôležitý faktor, o ktorom sa príslušné správy zmieňujú – ide o to, že realizácia týchto dohôd bude znamenať pre Macedónsko a ďalšie štáty západného Balkánu značnú finančnú záťaž. Vzhľadom k hospodárskej úrovni týchto štátov je nesmierne dôležité, aby im bola Spoločenstvom poskytnutá primeraná a účinná pomoc, najmä finančná.

 
  
  

– Správa: Vălean (A6-0383/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne.(NL) Pamätám si, že na začiatku šesťdesiatych rokov boli zavedené recipročné vízové požiadavky pre obyvateľov vtedajšieho Európskeho spoločenstva a bývalých krajín Juhoslovanskej socialistickej federatívnej republiky. Krátko nato boli tieto vízové požiadavky zrušené.

Pre populáciu siedmych krajín, ktoré ešte stále tvorili Juhosláviu, to znamenalo, že mohli v tom čase slobodne cestovať po Európe. To sa nezmenilo len pre členský štát Slovinsko a kandidátsku krajinu Chorvátsko. Od roku 1992 sú obyvatelia všetkých ostatných krajín vrátane kandidátskej krajiny Macedónsko odrezaní od členských štátov EÚ. Mladá generácia, ktorá vyrástla po tomto období bola sotva schopná prekročiť hranice vlastnej krajiny. Napríklad na veľvyslanectvách krajín EÚ v hlavnom meste Macedónska Skopje visia veľké oznamy s veľkým počtom prísnych povinností. Len kriminálnici ich môžu s ľahkosťou splniť, ale nie študenti, výskumníci a žurnalisti.

Podporujem zlepšenie prístupu k vízam pre tieto skupiny a takisto podporujem zníženie poplatku za vydanie víz na 35 EUR. Mrzí ma podmienený predaj s politikou readmisie, ktorá primerane nezaručuje bezpečnosť utečencov.

 
  
  

– Správa: Böge (A6-0393/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Mobilizácia Fondu solidarity na pomoc obyvateľstvu Nemecka a Francúzska (Réunion), ktorí boli obeťami prírodných katastrof v januári a februári, potvrdzuje, napriek odďaľovaniu, význam a váhu tohto fondu pri pomoci členským štátom.

So zreteľom na patovú situáciu v Rade pri rozhodovaní o návrhu Komisie o skvalitnení tohto fondu by som znovu zopakoval, že výberové kvalifikačné podmienky regionálnych katastrof sa musia ochrániť. Európsky parlament pôvodne potvrdil, že „Fond solidarity EÚ by mal pokračovať pri umožňovaní podnikania krokov v prípade katastrof, ktoré hoc aj významné, nedosahujú minimálny požadovaný stupeň, a preto je možné poskytnúť pomoc za osobitných okolností v prípadoch kde bola väčšina obyvateľstva v konkrétnom regióne zasiahnutá katastrofou, ktorej následky budú mať dlhodobé následky na ich životné podmienky“.

Je takisto nevyhnutné uvedomiť si osobitné charakteristiky prírodných katastrof Stredozemia, akými sú napríklad sucho a požiare, najmä z hľadiska časových obmedzení a oprávnených činností, a možnosti vyššieho stupňa finančnej pomoci tzv. kohéznym krajinám a tzv. konvergentným krajinám v prípade katastrofy. Takisto sa musí posúdiť možnosť vytvorenia poľnohospodárskeho fondu EÚ pre prípad živelných pohrôm.

 
  
  

– Správa: Susta (A6-0403/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), písomne.(FR) Pani Castexová hlasovala za správu pána Susta o protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS).

Pre francúzskych poslancov Socialistickej skupiny v Európskom parlamente znamená dohoda, ktorú sa podarilo dosiahnuť a ktorou sa umožní krajinám vyrábať generické lieky a vyvážať ich do chudobných rozvojových krajín, ktoré nie sú schopné si ich vyrábať sami, dôležitý krok vpred.

Táto správa pozitívne prispieva, podľa francúzskych poslancov Socialistickej skupiny, k riešeniu problému verejného zdravia, ktorý vyvoláva veľké obavy.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. Hlasoval som za protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS a prístup k liekom, pretože pevne verím, že EÚ by mala hrať hlavnú úlohu pri podporovaní verejného zdravia a prístupu k liekom pre všetkých ľudí tretieho sveta. Tento protokol je krokom správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Náklady spojené so zavedením noriem ochrany duševného vlastníctva vo farmaceutickom priemysle v rozvojových krajinách sú známe už dlhší čas.

Už dlhší čas sa poukazovalo a upozorňovalo na dramatickú a neakceptovateľnú situáciu zapríčinenú v týchto krajinách uplatnením práv duševného vlastníctva v oblasti zdravia, najmä v boji proti chorobám ako sú malária, HIV/AIDS a tuberkulóza

Z tohto dôvodu sa domnievame, že táto správa predstavuje premárnenú šancu pre väčšinu tohto Parlamentu, a to v rámci svojich právomocí, zaujať humanistický postoj a bojovať za politiku, ktorá by mohla ukončiť práva duševného vlastníctva vo farmaceutickom priemysle.

Schovávaním sa za myšlienku, že rokovanie o protokole je náročné, podpísala väčšina Parlamentu Rade bianko šek, pretože takéto nejasné odporúčania zapríčinia, že sa situácia nezmení a začnú sa vytvárať finančné a právne prekážky, ktoré zabránia týmto krajinám s menšími zdrojmi dostať sa k výdobytkom, ktoré sa dosiahli vo vede a technológii v tejto oblasti.

Hrozíme sa skutočnosti, že to budú práve nadnárodné farmaceutické spoločnosti, ktoré budú mať prospech z tejto nehumánnej politiky, udržiavaním svojich rozprávkových ziskov za cenu mnohých životov.

 
  
  

– Správa: Corbett (A6-0354/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážená pani predsedajúca, podľa výsledku hlasovania sa Parlament rozhodol, že chce mať k dispozícii zo svojich zasadaní písomné doslovné zápisy a takisto audiovizuálny záznam. Z toho, samozrejme, vyplývajú rozpočtové dôsledky a rád by som požiadal predsedníctvo, aby preskúmalo situáciu, prijalo nevyhnutné rozpočtové zmeny, alebo aby predložilo nový návrh, ak chce, aby výbor opätovne preskúmal túto záležitosť.

Vzhľadom na veľkú väčšinu Parlamentu v tejto záležitosti sa obávam, že vôľa Parlamentu je jasná, preto si myslím, že bude treba podniknúť prvé stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), písomne. − Uchovávanie záznamu zo všetkých diskusií a ich sprístupnenie verejnosti môže napomôcť euroskepticizmus. Takisto to umožní EÚ chváliť sa väčšou mierou transparentnosti, zatiaľ čo v skutočnosti toho pre demokraciu urobí málo, pretože Európsky parlament nemôže iniciovať právne predpisy a môže byť Európskou komisiou ignorovaný. V EÚ iniciuje právne predpisy EÚ Komisia, ktorá nie je volená a neponúka žiadnu transparentnosť.

Týždňová lehota na opravy v prejavoch (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4) mala dobrý úmysel a ochránila by poslancov Európskeho parlamentu od chýb, ale najnovšie správy o EÚ by mohli byť potenciálne pochované týždňovým oneskorením, čo by bránilo tlači v informovaní verejnosti. Preto som hlasoval proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písomne. Uchovávanie záznamu zo všetkých diskusií a ich sprístupnenie verejnosti môže napomôcť euroskepticizmus. Takisto to umožní EÚ chváliť sa väčšou mierou transparentnosti, zatiaľ čo v skutočnosti toho pre demokraciu urobí málo, pretože Európsky parlament nemôže iniciovať právne predpisy a môže byť Európskou komisiou ignorovaný. V EÚ iniciuje právne predpisy EÚ Komisia, ktorá nie je volená a neponúka žiadnu transparentnosť.

Nepodporujem príležitosť na opravy prejavov (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4), doslovné záznamy by mali byť také, ako sa odprezentovali. Robím chyby tak ako každý. Najnovšie správy o EÚ by mohli byť potenciálne pochované týždňovým oneskorením, čo by bránilo tlači v informovaní verejnosti. Samostatná poznámka s vysvetlením by mohla byť akceptovateľná. Preto som hlasoval proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), písomne.(FR) Správa poslanca Corbetta odporúča s cieľom ušetriť 10 miliónov EUR ročne, skoncovať s prekladom doslovných zápisov do všetkých úradných jazykov. Prístup k všetkým diskusiám v každom jazyku by bol garantovaný audiovizuálnym záznamom dostupným na internete, aj keď jednotliví poslanci Parlamentu by stále mali možnosť požiadať o preklad určitých výňatkov.

Keďže v Európe nemá každý prístup k širokopásmovému internetu, bolo navyše navrhnuté, aby požiadavka na preklad poslancami nepresahovala tridsať strán ročne. Pán Corbett tak navrhuje obmedziť prístup Európskych občanov k práci tých, ktorých volili, aby ich zastupovali a chránili ich záujmy v Európskej únii. To je neprijateľné. A to tým viac, lebo v rovnakom čase tá istá inštitúcia míňa 100 miliónov EUR ročne na svoju vlastnú propagáciu. Nič iné sa nedá povedať o Komisii, ktorá míňa viac ako 200 miliónov EUR na dôležité aktivity, akou je napríklad rozsiahle vysielanie pornografických internetových videí, ktoré majú podporovať európsky film.

Našťastie, zdravý sedliacky rozum, či skôr smrteľný strach z voličov, zvíťazil medzi väčšinou našich kolegov, a preto bude viacjazyčnosť zachovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Pevne odmietame návrh správy, aby sa ústny príspevok objavil v doslovnom zápise len v pôvodnom jazyku.

Európsky parlament sa pokúša robiť veľkú vec zo skutočnosti, že rečníci prehovárajú do celej Európy ako hovorcovia za svoje európske skupiny, ale v rovnakom čase ideme odmietnuť následný prístup k ich stanoviskám a obmedziť dostupnosť znížením rozsahu prekladov do rôznych jazykov.

Ak máme mať demokraticky fungujúcu EÚ, musíme byť pripravení za to zaplatiť. Organizácia, ktorá míňa viac ako 360 miliárd SEK na ochranársku poľnohospodársku politiku musí byť schopná zaplatiť 90 miliónov SEK, aby preukázala rešpekt voči občanom EÚ.

Ak sa náklady za preklady budú v budúcnosti považovať za neznesiteľné, mal by doslovný zápis ako minimum obsahovať pôvodný jazyk rečníka a anglický preklad.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), písomne. – (FR) Francúzski poslanci zo skupiny IND/DEM hlasovali proti správe pána Corbetta o zmene a doplnení článku 173 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je zrušiť kompletné a systematické preklady parlamentných diskusií.

Hlavnou myšlienkou uverejňovania rozpráv, čo sa takisto vzťahuje na súdne konania a politické rokovania, je jedným zo základných zásad demokracie.

Publikovanie napomáha znižovanie ideologickej zaujatosti, svojvoľné konanie, rodinkárstvo a špinavé triky. Samozrejme, je to založené na predpoklade, že všetci majú prístup k týmto informáciám vo svojom rodnom jazyku ku kompletným vydaniam konaní, kde je zaistené, že tie isté slová vyjadrujú pre každého rovnakú myšlienku.

Ktorí z občanov Európy by bol schopný zhrnúť a pochopiť určitú diskusiu, ak by mal k dispozícii akúsi popletenú verziu v dvadsiatich jazykoch?

Bolo by to zrejme rovnaké, ak by chcel niekto pochopiť takzvanú „zjednodušenú“ zmluvu a pokúsil sa nahradiť 400 nových ustanovení obsiahnutých v už existujúcich zmluvách, keďže aj tu, tak sa zdá nebola pripravená počas ratifikačného procesu žiadna konsolidovaná verzia.

Európska únia čelí zvyšujúcej sa zdržanlivosti občanov svojich členských štátov a napriek tomu nepreukazuje nič iné len zahmlievanie, falšovanie a zatajovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), písomne. – (NL) Rozhodnutie sekretariátu Parlamentu nerobiť už viac zápis z rozpráv v pléne v každom jazyku ostal bez povšimnutia v roku 2006. Toto rozhodnutie bolo teraz Parlamentom zmenené. Súhlasím, že sa na preklady diskusií a dokumentov do 23 úradných jazykov Únie vynakladá priveľa času a finančných prostriedkov. Je na škodu veci, že nám nebolo predložené žiadne kompromisné riešenie, ktorým by sa prekladali diskusie do anglického a francúzskeho jazyka tak, aby boli konania stále dostupné v písomnej forme spolu s audiovizuálnymi údajmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Viacjazyčnosť je viac než len vyjadrenie kultúrnej rôznorodosti Európskej únie. V organizácii suverénnych a nezávislých štátov, ktoré sa spojili, aby spoluprácou zaistili najlepšie výhody pre svojich občanov a pritom sa v ktoromkoľvek štádiu nevzdali svojej suverenity a nezávislosti, je viacjazyčnosť uznávaná ako vzťah rovnosti medzi všetkými členmi.

Tento samotný dôvod by nám stačil na ochranu pokračovania viacjazyčnosti pri fungovaní inštitúcií spoločenstva. Je potrebné k tomu dodať ďalšie argumenty. Vzdanie sa viacjazyčnej vnútornej komunikácie potenciálne znamená zníženie možností politických opatrení poslancami Európskeho parlamentu, ktorí majú plné právo na to, aby sa mohli vyjadrovať vo svojom rodnom jazyku. Okrem toho, ak minimalizujeme viacjazyčnosť v našej externej komunikácii, môžeme dospieť k tomu, že dištancujeme inštitúciu, ktorá vynakladá veľké množstvo energie na priblíženie EÚ jej občanom.

Napokon existuje tu ekonomický protiargument k ekonomickým argumentom: jazyková rozmanitosť obyvateľov Európy a poznanie viacerých jazykov musí byť konkurenčnou výhodou a nie nákladom.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Corbetta o zmene a doplnení článku 173 týkajúceho sa doslovných zápisov rokovaní, aj keď je mi ľúto, že bola prijatá séria pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré odporúčali preklad doslovných zápisov do všetkých úradných jazykov.

Nekompromisným obhajcom viacjazyčnosti by som chcela trochu eufemisticky povedať, že je fikciou tvrdiť, že bez rozšírenia prekladateľského procesu, by bol Európsky parlament jediným parlamentným zhromaždením vo svete, ktoré by nemalo všetky svoje rokovania a diskusie preložené do trvalého záznamu do všetkých príslušných jazykov. Je to fikcia do takej miery, že sa odsúhlasilo, že bude zachovaná nielen viacjazyčná verzia, ale má byť dostupný na požiadanie aj simultánny preklad do všetkých úradných jazykov pre všetkých poslancov Parlamentu, ako aj širokú verejnosť. Zdá sa mi, že toto je hlavná časť.

Napokon mi je ľúto, že Parlament nebol ochotný prijať modernejší prístup, čo sa týka prístupu k týmto dokumentom. Hovorím áno a tisíckrát áno viacjazyčnosti. Ale budem naďalej proti takzvanej obrane jazykovej rozmanitosti, ktorá sa používa ako ospravedlnenie tými, ktorí podporujú status quo a otvorene vystupujú proti zmenám.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. – (NL) Hlasovala som proti návrhu v správe pána Corbetta a urobila som tak z tých istých dôvodov, keď som pôvodne vystupovala proti zrušeniu rozpočtu na preklad doslovných zápisov z našich zasadaní v tomto Parlamente.

Hovorené slovo je v parlamente posvätné. To čo hovoríme, nie je len, ak máme to šťastie, položka v denných správach, ale je to súčasť demokratického legislatívneho procesu. Nie je luxusom to, aby bolo dostupné v úradných európskych jazykoch. Preklad je politicky potrebný pre riadny archívny systém, ktorý koniec koncov slúži na umožnenie otvoreného prístupu k informáciám.

Musíme mať na pamäti dôsledky nášho základného rozhodnutia, že sme si vybrali viacjazyčnosť, a že ju nenecháme tajne rozdrobiť. Parlament, ktorý má sebaúctu, neodhodí svoj tradičný archívny systém. Ak budeme musieť šetriť, bolo by lepšie zamerať sa na odlišné oblasti rozpočtu. V každom prípade sa pridržím svojho pohľadu, že naše naliehanie na viacjazyčnosť je nevyhnutnou formou rešpektu pre rôzne kultúry a jazyky v EÚ a požehnaním pre demokraciu.

 
  
  

– Správa: Bowles (A6-0327/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, ktorá obhajuje vznik Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky v reakcii na návrh Komisie zlepšiť tvorbu celoeurópskych štatistík.

 
  
  

– Správa: van den Burg (A6-0328/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto nekontroverznú správu, ktorá navrhuje vytvoriť Európsky poradný výbor pre politiku štatistických informácií Spoločenstva. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijal Parlament zabezpečia účinnosť výboru a ovplyvnia jeho meno a zloženie.

 
  
  

– Správa: Mantovani (A6-0245/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Dnešné hlasovanie o správe pána Mantovaniho je dôležité pre impulz, ktorý dáva Európskej politike v oblasti celoživotného vzdelávania.

Skúmaním súčasnej situácie v tejto oblasti a jej vzťahu s pracovným trhom nám správa pána Mantovaniho dokazuje existenciu skutočnosti, ktorú sme žili po mnohé roky, ale ktorú nenasledovali prísna a koherentná politika, ktorá by si poradila s jej výzvami. Preto verím, že je dôležité čo najskôr tieto nové návrhy realizovať. V skutočnosti by som chcela poukázať na význam uvedomenia si a podpory vzdelávania tolerancie na celom území Európskej únie. Je to jediný spôsob, ktorým mobilita na trhu práce nebude tvoriť sociálne vylúčené skupiny, ktorých správanie sa stane skôr či neskôr deviantným.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), písomne.(FR) Pani Castexová hlasovala za správu pána Mantovaniho o zriadení európskeho kvalifikačného rámca.

Táto francúzska poslankyňa zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente víta zavedenie európskeho kvalifikačného rámca v budúcnosti, ktorý uľahčí nadnárodnú mobilitu pre pracovníkov a študentov, kým zároveň splní požiadavky pracovného trhu formou spoločného referenčného bodu pre transpozíciu kvalifikácie.

Podľa návrhu by mala byť každá kvalifikácia od konca povinného vzdelávania po najvyššie stupne univerzitného a odborného vzdelávania (úvodný dokument Komisie sa týkal len kvalifikácie všeobecného vzdelávania) zatriedená podľa jednej z ôsmich referenčných hodnôt založených na poznaní, schopnosti a nadobudnutej zručnosti

Pani Castexová verí, že európsky kvalifikačný rámec ako nástroj na porovnanie, preklad a prevedenie kvalifikácií jedného členského štátu do druhého členského štátu bude rešpektovať rozmanitosť systémov osvedčovania a bohatstvo kvalifikácií, ktoré existujú v Európskej únii. Ako nástroj takisto uľahčí väčšiu mobilitu pre európskych občanov.

Teraz je na členských štátoch, aby sa začali zaoberať obrovskou úlohou klasifikovania referenčných hodnôt potrebných pre európsky kvalifikačný rámec, inak tento rámec zostane prázdnou škrupinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa obsahuje niekoľko protirečení a sme kritickí ku kompromisu, ktorý bol prijatý väčšinou Parlamentu o zriadení európskeho kvalifikačného rámca. Medzi rôznymi členskými štátmi existujú pozitívne stránky uznávania kvalifikácií, ktoré je potrebné podporovať.

Konečná verzia prijatého textu zdôrazňuje federalistický charakter návrhu Európskeho parlamentu stanovením osobitných dátumov schválenia a korelácie rozličných systémov vzdelávania a odbornej prípravy používaných v členských štátoch napriek vymedzeniu jej nezáväznej povahy pre najbližších niekoľko rokov.

Chceli by sme vyzdvihnúť, že politika vzdelávania patrí do výlučnej zodpovednosti členského štátu, a preto si myslíme, že navrhnutá „úprava“ narúša túto zásadu.

Považujeme za negatívum prepojenie s bolonským procesom a trendom ku komercializácii vzdelávania s dôrazom na „zamestnateľnosť“ a na perspektívy trhu práce prepojené s lisabonskou agendou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), písomne.(FR) Táto správa sa zaoberá na úrovni Spoločenstva osvedčením kvalifikácií celoživotného vzdelávania. Je to úplne žiaduce opatrenie, ktoré by malo mať podporu. Odmietam internacionalistické ospravedlnenie použité v dokumente, najmä ak si správne spomínam na celkovú porážku, ktorú utrpela lisabonská stratégia.

V texte sa objavuje prvok europanistickej ideológie. Píše sa tam, že posvätný cieľ globalizácie predstavuje našu jedinú nádej na spasenie, a že globalizácia je prospešná hospodársky, ako aj sociálne. Podľa môjho názoru je krajne liberálna globalizácia strojom na zničenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych činiteľov národov.

Správa spomína len potenciálny pokrok, čo je niečo pre budúcnosť. Nemali by sme sa dívať na súčasnosť, ako sa pokúšame analyzovať neúspechy a škody, ktoré na našej spoločnosti vykonala globalizácia?

Mám v úmysle hlasovať proti správe tvárou v tvár tejto slepote, nezodpovednosti a nedostatkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za schválenie správy o odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

Budúci rozvoj európskej spoločnosti bude v rastúcej miere závislý od vzdelania, vedeckého výskumu, inovácie a technológie. Preto je tak dôležité poskytovať podporu pre mobilitu na európskom trhu práce. Som presvedčený, že zriadenie európskeho kvalifikačného rámca uľahčí prístup na európsky trh práce.

Spravodajca pán Mantovani správne zdôraznil vo svojej správe, že od roku 2012 by sa mali všetky osvedčenia o kvalifikácii, diplomy a dokumenty Europass vzťahovať na príslušnú úroveň európskeho kvalifikačného rámca. Európsky kvalifikačný rámec by sa mal použiť na uľahčenie porovnávania kvalifikačných úrovní. Pre členské štáty je veľmi dôležité získať podporu na zavedenie európskeho kvalifikačného rámca, najmä výmenou osvedčených postupov. Poradná skupina európskeho kvalifikačného rámca spomenutá v správe môže zabezpečiť súdržnosť procesu spolupráce a tento proces aj monitorovať.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, ktorej cieľom je vytvoriť európsky kvalifikačný rámec na pomoc celoeurópskemu uznávaniu kvalifikácií. Poskytnutie neutrálneho a dôveryhodného referenčného bodu by malo viesť k zlepšeniu mobility ľudí, ktorí chcú pracovať v iných členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), písomne. (DE) Teoreticky by malo byť možné, aby bola profesionálna kvalifikácia uznaná v ktoromkoľvek členskom štáte za rovnakých podmienok, ako platia pre domácu pracovnú silu. V praxi existujú ešte stále problémy, ktoré treba vyriešiť. Je zjavné, že je niekde chyba, ak sa napríklad od skúseného učiteľa z Rakúska vyžaduje, aby dokončil dvojročné praktické vzdelávanie pre možnosť vykonávať prácu učiteľa v Nemecku. V niektorých členských štátoch sa zneužívajú pracovné miesta zamestnávaním dobre kvalifikovaných zamestnancov s akademickými titulmi za čo najnižšiu mzdu a takisto sa používajú na vytváranie prekážok k niektorým profesiám.

Neisté pracovné podmienky, ktoré sa dotýkali najmä odvetví s nízkymi mzdami, sa už dávno dostali do odvetví s kvalifikovanými zamestnancami. EÚ nesmie dať ďalší impulz tomuto trendu so systémom tzv. modrej karty. Máme dostatok kvalifikovaných pracovníkov, len keby sme ich vedeli správne zaplatiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Prijatie európskeho kvalifikačného rámca posilňuje intervenciu EÚ vo vzdelávacích systémoch, homogenizácii a prispôsobení sa vymedzených ukazovateľov kvality a výkonnosti členských štátov. Je to ďalší spôsob nahradenia vzdelávania pružným spôsobom „vzdelávania“ mimo sociálne zavedeného procesu vzdelávania. Vedomosti sú nahradené efemérnym, povrchným, nepretržitým školením, ktoré vybaví pracovníka s akýmikoľvek zručnosťami žiadanými v tom čase kapitálom.

Tieto kvalifikácie sa neuznajú na základe osvedčení udelených formálnym vzdelávacím systémom každej krajiny, ale budú uznané certifikačnými skúškami zriadenými organizáciami, ktoré sú kontrolované zamestnancami. Naďalej sa takto podporuje oddelenie osvedčení titulov a možnosti kariéry.

Spájanie rôznych úrovní a foriem vzdelávania, ktorého cieľom je dostať vzdelávanie skúsenosťami na rovnakú úroveň so systematickým vzdelávaním, je pokusom o zníženie úrovne práv pracujúcich a zníženie miezd všetkých pracovníkov na najnižšiu možnú úroveň.

Širším cieľom EÚ je, prostredníctvom systému celoživotného vzdelávania a osvedčovaní profesionálnych kvalifikácií, podriadiť vzdelávanie prioritám trhu a posilniť ziskovosť kapitálu. Je to v úplnom nesúlade s potrebami vzdelávania pracovníkov a mladých ľudí.

Z týchto dôvodov, hlasujeme proti tejto správe a návrhu Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , písomne. (SK) Cezhraničná mobilita na trhu práce v EÚ sa po rozšírení na EÚ-27 stala nevyhnutnosťou a každodennou realitou. Tieto nové zmeny so sebou prinášajú nároky vyžadujúce inovatívnejšie a pružnejšie vzdelanie, ktoré pripraví Európanov na ich začlenenie do moderného trhu práce, kde je vzdelávanie základným predpokladom pre všetky vekové skupiny a všetky vrstvy spoločnosti.

Hlasovala som za správu Maria Mantovaniho o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, pretože som presvedčená, že iba toto je správna cesta k splneniu cieľov lisabonskej stratégie.

Štruktúra európskeho kvalifikačného rámca pozostáva z ôsmich vertikálnych úrovní, tzv. referenčných úrovní, spojených troma horizontálnymi oblasťami – vedomosti, schopnosti a zručnosti, a to takým spôsobom, aby bolo možné jednotlivcov lepšie zaradiť na trhu práce na základe výsledkov štúdia.

Pre úspešnosť európskeho kvalifikačného rámca je bezpodmienečne potrebné, aby vo fáze jeho realizácie členské štáty a sociálni partneri spolupracovali na základe vzájomnej dôvery.

V Európe, kde sa mení povaha trhu práce a vzniká potreba pružného prístupu k vzdelávaniu, by členské štáty mali využiť európsky kvalifikačný rámec na zlepšenie postavenia programov celoživotného vzdelávania. Okrem toho je dôležité, aby zamestnávatelia a rovnako aj európski občania pochopili praktický význam kvalifikácií, čím sa umožní ich väčší a hlavne bezbariérový pohyb po Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. (PT) Globalizácia hospodárstva je otázkou, na ktorú doposiaľ Európa nenašla jasnú a presvedčivú odpoveď.

Globalizované hospodárstvo zahŕňa pripravenosť na zmenu, ktorá znamená väčšiu mobilitu.

Vytvorenie spoločného referenčného rámca na uznávanie, porovnateľnosť a presun kvalifikácií pochádzajúcich z rozdielnych systémov, je základom na rozvoj rozhodujúcej súčasti európskeho projektu, inými slovami, uľahčenie mobility pracovníkov v tomto prípade prenosnosťou svojich kvalifikácií.

Lepšia príprava našich pracovníkov spolu s harmonizovaným systémom na uznávanie ich vedomostí, zručností a schopností posilní ich mobilitu a rozvoj vnútorného trhu.

Väčší počet a lepšie zručnosti medzi európskymi pracovníkmi by pomohli zaistiť lepšiu organizáciu, viac inovácií a vyššiu konkurencieschopnosť medzi našimi spoločnosťami.

 
  
  

– Správa: Coelho (A6-0358/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Je škoda, že sa odkladá spustenie SIS II. Na túto dôležitú tému sme dnes prijali uznesenie. Zaostávame v porovnaní s plánom, a preto je dôležité nájsť východisko z tejto situácie, ktoré by nám umožnilo použiť sieť SIS 1+ po 13. novembri 2008.

Je jasné, že ľudské a finančné zdroje vyčlenené na realizáciu SIS II sa budú musieť zdieľať medzi tromi súčasne vznikajúcimi projektmi: SIS II, SISone4all, inštalácia, prevádzka a riadenie komunikačnej infraštruktúry.

Preto bude mať podľa môjho názoru správne rozdelenie zdrojov EÚ a členských štátov veľký význam. V súvislosti s dôležitosťou projektu, pokiaľ ide o bezpečnosť EÚ, je zrejmé, že najväčšou prioritou je SIS II. Musíme vyčleniť finančné prostriedky na bezpečnosť EÚ a rozvoj komunikačnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Na „vyplnenie medzery“ počas rozšírenia Schengenského informačného systému (SIS), ktorý zahŕňa Vízový informačný systém (VIS), má súčasný návrh za cieľ ponúknuť dočasné riešenie na prevenciu medzier a potenciálnych prerušení zapríčinených meškaním pri inštalácii „infraštruktúr“ „nového“ systému. Náklady budú rozdelené medzi rozpočet Spoločenstva a členské štáty.

Poukázali by sme na to, že to zahŕňa rozšírenie charakteristík SIS ich rozvojom, rozšírením prístupu k novým orgánom a ich prepojením s pridaním nových kategórií dát (akými sú napríklad získavanie údajov a biometrické údaje).

Takéto rozšírenie predchádzajúceho systému ohrozuje vo veľkej miere práva, slobody a záruky občanov pridaním nových prvkov do databázy, ktorá je na dôvažok zdieľaná mnohými orgánmi. Dôvernosť týchto údajov nemôže byť plne zaručená, keďže záznamy sa môžu udržiavať „po dlhší čas“ a môžu sa zdieľať s tretími krajinami.

Podstatou veci je pokus o zavedenie SIS do súladu s nebezpečnými a neprijateľnými cieľmi aktuálnej bezpečnostnej ofenzívy a s rozšírením a rastúcim prechodom právomocí interných záležitostí v EÚ, čo jasne odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Mary Lou McDonald a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Nie sme proti navrhnutému dočasnému riešeniu s cieľom zabezpečiť existenciu siete pre SIS 1 + na obdobie od 13. novembra do 17. decembra 2008. Nemôžeme však podporiť použitie ustanovenia o presune v článku 67 ods. 2 zarážka 2 Zmluvy o ES, ako navrhol pán Coelho. Preto sme sa rozhodli hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), písomne. (DE) Máme veľký problém s organizovanými zločineckými skupinami a nelegálnymi prisťahovalcami, ktorí sa zhromažďujú v pohraničných oblastiach, kde ich je ľahšie zadržať ako v mestách. Obe skupiny sa nachádzajú na štartovacích blokoch a majú v úmysle prejsť do iných krajín, len čo sa otvoria hranice, kde sa stratia bez stopy. Musíme reagovať na túto situáciu zvýšenou cezhraničnou spoluprácou a intenzívnymi kontrolami v pohraničných oblastiach. Rozšírenie Schengenu je hlavnou zodpovednosťou všetkých zúčastnených krajín.

Vstup do Schengenu nemôže závisieť len od funkčnosti Schengenského informačného systému, ktorý napríklad Poľsko zatiaľ ešte nedosiahlo. Namiesto toho musíme zaistiť, aby boli budúci členovia Schengenu schopní presadzovať účinnú kontrolu vonkajších hraníc EÚ bez zmiernenia prechodného obdobia ochrany trhu práce a bez ďalšieho nárastu žobrania. Dovtedy, kým sa to nezaručí, sa nesmie prenáhlené a nepremyslené rozšírenie dovoliť.

Podľa výročnej správy FRONTEX za rok 2006 sú údaje vyvolávajúce obavy na súčasných vonkajších hraniciach Schengenu (najmä Rakúska a Nemecka) omnoho vyššie ako čísla na vonkajších hraniciach EÚ, takže je vysoko pochybné, či by sa malo rozšírenie schváliť. Otázkou je, či by nemal byť Schengen z časti zrušený, najmä keď správa rakúskeho ministerstva vnútra o obchodovaní s ľuďmi dokazuje, že takmer 50 % nelegálnych prisťahovalcov v Rakúsku vstúpilo do krajiny cez schengenskú hranicu s Talianskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. Nie som proti navrhnutému dočasnému riešeniu s cieľom zabezpečiť existenciu siete pre SIS 1 + na obdobie od 13. novembra do 17. decembra 2008. Nemôžem však podporiť použitie ustanovenie o presune v článku 67 ods. 2 zarážka 2 Zmluvy o ES, ako navrhol pán Coelho. Preto som sa rozhodol hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
  

– Správa: Belohorská (A6-0291/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Som za rozumný kompromis na dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou zdravia a životným prostredím na jednej strane a poľnohospodárskou produkciou na strane druhej. Preto som hlasovala za správu mojej slovenskej kolegyne Ireny Belohorskej, ktorá je uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie a liečenia rakovinových ochorení. Blahoželám jej k správe, ktorá vychádzajúc z jej bohatých skúseností z lekárskej praxe prináša vyváženú stratégiu trvalo udržateľného využívania pesticídov. Verím, že aj prostredníctvom tejto správy budú prijaté účinnejšie opatrenia na lepšie informovanie širokej verejnosti, zabezpečí sa správna aplikácia a postupné znižovanie spotreby pesticídov v poľnohospodárstve.

Riešením môže byť poskytnutie podpory poľnohospodárom, aby menej využívali umelé hnojivá v boji proti chorobám a škodcom i proti burine na svojich farmách, a tak pomáhali plynulému prechodu k bioproduktom. Správa môže byť inšpiráciou pre spotrebiteľov, aby si na trhu alebo v supermarkete nevyberali len tie najkrajšie plody, ale z hľadiska svojho zdravia dali prednosť na pohľad menej vábnym, ale zdravším bioproduktom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Všetci chceme dýchať zdravý vzduch a zastaviť roztápanie sa ľadovcov. Zároveň potrebujeme stále viac energií, a to napriek úsporným programom. V hre je takisto závislosť Európy od dovozu ropy a plynu.

Investujeme preto do rozvoja obnoviteľných zdrojov a riešime bezpečnosť jadrových elektrární, najmä ukladanie vyhoretého paliva. Dokázali by sme tak využiť až 14 % z čistých zdrojov. Nemôžeme však ignorovať to, že 32 % zdrojov našich energií tvoria fosílne palivá, ktoré zamestnávajú 300 000 ľudí a pritom podstatne znečisťujú životné prostredie. Preto veľmi vítam a podporila som správu pána Reula o konvenčných zdrojoch. Súhlasím so spravodajcom, že by sme mali prehodnotiť investície a takisto modernizovať technológie, ktoré sú schopné zvýšiť výrobu energie z fosílnych palív, a najmä však znížiť emisie. Máme teda čo doháňať.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Dnes sme dosiahli dôležité rozhodnutie o stratégii používania pesticídov. Hlasovala som za toto uznesenie. Sme si plne vedomí skutočnosti, že vzduch, ktorý dýchame, je znečistený a predstavuje zdravotné riziko, a že jedlo, ktoré konzumujeme, bolo spracované použitím chemikálií, ktoré sú nebezpečné ľudskému zdraviu. Naše deti, budúca generácia vyrastá v týchto podmienkach.

Som si úplne istá, že nebezpečenstvá, ktoré predstavujú pesticídy pre ľudské zdravie sa musia znížiť. Mali by sme preto prijať rozhodné opatrenia a snažiť sa o získanie finančných prostriedkov. Vítam plány vyžadujúce od členských štátov vypracovanie akčných plánov so zvýraznenými oblasťami s úplným zákazom pesticídov a výrazným znížením použitia pesticídov počas nasledujúcich 10 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI), písomne. (PT) Ako je dobre známe, Komisia predložila v júli 2006 Tematickú stratégiu trvalo udržateľného využívania pesticídov, spolu s návrhom smernice, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného použitia pesticídov, a návrhom nariadenia týkajúceho sa umiestnenia látok na ochranu rastlín na trhu, s cieľom znížiť všeobecné riziká a negatívne vplyvy používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie.

Riziká spojené s použitím pesticídov sa už znížili, ale v niektorých oblastiach, najmä v krajinách, ktoré dlhý čas používali intenzívne poľnohospodárstvo sa pesticídy stále nachádzajú v nežiaducich množstvách v zemi a vo vode. Znamená to, že krajiny ako je Portugalsko, so svojím tradičným poľnohospodárstvom by mali dostať väčšiu pomoc, aby zachovali menej intenzívnejšiu poľnohospodársku výrobu.

Necítime však, že riešenie spočíva v nahradení GMO pesticídmi. Zatiaľ čo sú nežiaduce účinky chemických pesticídov na ľudské zdravie dobre známe, mala by sa uplatňovať bezpečnostná zásada týkajúca sa účinkov GMO na ľudské zdravie, keďže ešte stále neboli preskúmané.

Táto tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov sa vzťahuje len na výrobky ochrany rastlín, inými slovami, na jednu oblasť pesticídov.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. − (PL) Vítam skutočnosť, že Európsky parlament prijal novú smernicu o výrobe a využívaní pesticídov. Smernica sprísňuje podmienky, za ktorých môže dostať obchod s chemickými látkami používanými pri výrobe výrobkov na ochranu rastlín povolenie. Výsledok bude prospešný pre občanov Európskej únie vo vzťahu k ich životu a zdraviu. Okrem toho smernica vymenúva prípady, keď sa môže uskutočniť postrek zo vzduchu. Takisto odporúča znížiť množstvo využívaných pesticídov a uprednostňovať nechemické alternatívy.

Správa pani Belohorskej je hodná podpory, už len pre veľmi široký a najnovší rozsah ustanovení. O tom, že občania Európskej únie už nechcú prichádzať do denného kontaktu s toxínmi a nechcú konzumovať kontaminované výrobky nemožno pochybovať. Naši občania nechcú byť takisto ovplyvnení karcinogénnymi, alebo toxickými látkami, či látkami, ktoré negatívne pôsobia na činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním. V odpovedi na tieto jasné očakávania vyjadrené európskou spoločnosťou bolo vhodné podporiť zákaz využívania pesticídov vo vidieckych a mestských verejných oblastiach. Malo by byť zakázané využívať pesticídy v oblastiach okolo hospicov, sanatórií, rehabilitačných centier, kliník a nemocníc. Takýto zákaz by sa mal vzťahovať aj na parky, verejné záhrady, športové a rekreačné oblasti, školské pozemky, detské ihriská a podobné oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov je dôležitým doplnkom návrhu regulácie a smernice, o ktorej sa dnes hlasovalo na prvom čítaní.

Tematická stratégia je potrebná, pretože využívanie pesticídov v Európskej únii sa neznížilo a ostáva na vysokej úrovni napriek dobrovoľne prijatým úspešných opatreniam niektorými členskými štátmi v období rokov 1992 až 2003. Správa pani Belohorskej opäť zdôrazňuje potrebu uplatnenia bezpečnostnej zásady pri využívaní pesticídov.

 
  
  

– Správa: Reul (A6-0348/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Domnievam sa, že správa o konvenčných zdrojoch energie a energetických technológiách má veľký význam. Reálny život núti členské štáty EÚ zmeniť ich postoj k energiám, tak na trhu EÚ, ako ja na svetovom trhu – zdroje, energetický mix a zabezpečenie dodávok.

Chcela by som zdôrazniť dôležitosť jadrovej energie, keďže je bezpečná, spoľahlivá a šetrná voči životnému prostrediu. Presvedčivo o tom vypovedá skutočnosť, že Nemecko, ktoré má 17 jadrových elektrární, vyrába šesťkrát viac znečistenia CO2 ako Francúzsko, ktoré má 59 jadrových elektrární.

Jadrová energia je dôležitá najmä pre krajiny, ktoré nemajú bohaté zdroje obnoviteľných energií, ako sú napríklad veterná a slnečná energia, voda a biomasa, ktorá je veľmi drahá. Elektrina má nesmierny význam a prístup k nej by mal mať každý.

Hlasovala som v prospech tejto správy a chcela by som zdôrazniť dôležitosť pomoci EÚ pri výstavbách jadrových, alebo iných elektrární šetrných voči životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa (UEN).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, potrebujem objasniť niekoľko bodov o novej generácii jadrovej energie. Stojí za to pripomenúť, že talianske jadrové elektrárne boli zrušené po referende o zrušení elektrární v roku 1987, snáď to bolo správne, hoci nás toto rozhodnutie dostalo do situácie, keď sme závislí od zahraničných zdrojov energií.

Je nevyhnutne potrebné čeliť problémom dodávok energií a zmene klímy, hoci je nová generácia jadrovej technológie je čistá, bezpečná a šetrná voči životnému prostrediu. Energetický mix musí byť preto aktualizovaný a spolu s obnoviteľnými zdrojmi, čistým uhlím a plynom umožní jadrová energia Európe obmedziť v budúcnosti jej závislosť.

Z tohto dôvodu som hlasoval v prospech vybudovania štvrtej generácie jadrových elektrární, ktoré umožnia vyrábať energiu v bezpečnejšom a šetrnejšom prostredí voči životnému prostrediu. Stále mám však pochybnosti, vážne pochybnosti a obavy, pokiaľ ide o skladovanie jadrového odpadu. Správa môže považovať problém skladovania odpadu za vyriešený, no celkom úprimne povedané, nesúhlasím s tým: problém s odpadom je kľúčový, a ak sa má v budúcnosti vyriešiť, bude vyžadovať obrovské množstvo investícií do výskumu.

Na záver verím, že výber energetického mixu – ešte tri sekundy, prosím – na zaistenie bezpečnosti dodávok energií pre Úniu v nasledujúcich rokoch sa musí meniť spolu s pokrokom vo výskume, a najmä pri vývoji nových technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, moji kolegovia z mojej delegácie a aj ja sme hlasovali v neprospech správy pána Reula, pretože neveríme, že je jadrová energia čistá či bezpečná a tiež neveríme novej generácii jadrových elektrární a novej generácii jadrovej energie.

Ak je tomu skutočne tak – existujú správy a štatistiky o tom –, že jadrová energia bude mať obrovský vplyv na zníženie emisií CO2, budeme potom potrebovať značný nárast našich jadrových elektrární. Nie je to realistické, ale ani praktické. Z tohto dôvodu – o tejto téme budem hovoriť viac, keď príde nová správa – účinné opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií CO2 z automobilov by boli lepším spôsobom ako urobiť z Európy zdravšie miesto a presvedčiť ostatné krajiny, aby nasledovali tento príklad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať v neprospech tejto správy, keďže ju považujeme za nevyváženú a, okrem iného, neuspela pri riešení dôležitých problémov v súvislosti s jadrovou energiou.

Takisto si nemyslíme, že by sa mali použiť prostriedky Únie pre výskum energií na vývoj nových generácií reaktorov jadrového štiepenia.

Pochybujeme o hodnote syntetických palív vyrábaných z fosílnych zdrojov pre životné prostredie, alebo vodíkového plynu vyťaženého s energiou z rovnakého pôvodu, alebo nukleárnej energie, keďže žiadny zo zdrojov týchto energií nie je trvalo udržateľný dlhodobo z hľadiska životného prostredia a dodávok.

Myslíme si, že fosílne palivá sa musia aktívne vyraďovať z dlhodobého hľadiska, o čom sa správa nezmieňuje.

Myslíme si, že zachytávanie CO2 môže byť dôležitou súčasťou znižovania emisií CO2, ale šetrenie energiami, presadenie opatrení účinnosti a vývoj obnoviteľných energií je z dlhodobého hľadiska trvalo udržateľnejší a mal by byť naším cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa obsahuje rôzne pozitívne aspekty vrátane uznania úlohy konvenčných zdrojov energií a potreby ich využívania pri výrobe energií a otvára príležitosti na opätovné uvedenie energie z jadrového štiepenia a možnosť žiadať zrušenie obmedzení nových elektrární na uhlie.

Takisto otvára príležitosti na opätovné uvedenie ťažby uhlia a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu vrátane krajín mimo EÚ, akými sú napríklad Čína a India. Navyše zdôrazňuje hodnotu vnútorných zdrojov a umiestňuje príspevok obnoviteľných energií na realistickejšiu hladinu. Obsahuje kritiku výroby a využívania tekutých biopalív a poukazuje na potrebu, aby krajiny podnietili väčší výskum a vývoj v oblasti energií, najmä ako spôsob na prekonanie problémov spojených s jadrovou bezpečnosťou a bezpečnosťou životného prostredia.

Takisto obsahuje rôzne negatívne aspekty vrátane spájania rastúcich problémov na trhu s ropou s kontextovými a občasnými problémami, pričom neberie na vedomie strategickú otázku vyčerpania zdrojov a pokračovanie ignorovania obrovského potenciálu biometánu vyrobeného z odpadu, čo je prístup, ktorý už niektoré európske krajiny zaviedli.

To je dôvod, prečo sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som v prospech tejto iniciatívnej správy o otázkach energií, ktorá agituje za mnohé oblasti energetickej účinnosti, dodávok a zachovania energií. Nepodporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podporujúce jadrovú energiu: zastávam hľadisko, že je potrebné vynájsť obnoviteľné zdroje energie a úsilie výskumu a vývoja by sa malo zamerať najprv na tieto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), písomne. (DE) V zásade všetci súhlasíme, že potrebujeme lepšiu energetickú účinnosť a racionálnejšiu prepravu energií, a že rozšírenie obnoviteľných zdrojov energií je dôležité. Podpora obnoviteľných zdrojov energie však nesmie byť zámienkou na oklieštenie zvrchovaných práv členských štátov potajomky ako súčasť ústavy EÚ. V tejto chvíli nie je o tom súčasná správa dostatočne jasná, a preto musí byť odmietnutá.

Napriek pokračujúcemu rozširovaniu obnoviteľných zdrojov energie ostaneme závislí od konvenčných energií na mnoho ďalších desaťročí, a preto musíme zaistiť, že bude voči životnému prostrediu šetrnejšia. V EÚ sa však zdá, že stále existuje zaťaženie na jadrovú energiu, ktorá sa neodzrkadľuje vo svojom žiarivom opise ako „zdroj šetrný voči životnému prostrediu“, čo je samo osebe výsmech, ale ani v štedrom financovaní rozpočtu na výskum jadrovej energie. Vidím v tom zlyhanie na prehodnotenie nášho prístupu akýmkoľvek poznateľným spôsobom, a preto odmietam túto správu, ktorá je predmetom hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. − (DE) Správa pána Reula je ospravedlnením jadrového priemyslu. Proti zdravému rozumu je jadrová energia opisovaná ako technológia budúcnosti s ešte väčšími prostriedkami EÚ na výskum a s rozpočtovými zdrojmi tečúcimi do vývoja tejto vysoko rizikovej dinosaurej technológie.

Napriek posledným „incidentom“ v jadrovej elektrárni vo Vattenfalle sa pozornosť zameriava na rozširovanie jadrovej energie v Európe. Na základe týchto incidentov je mimoriadne cynické tvrdiť, že výroba jadrovej energie sa stáva „ešte bezpečnejšou“. Cieľom by mala byť sociálna a ekologická revolúcia a nie pokračovanie investovania do tejto znepokojujúcej formy energie s úmyselným nedodržaním riešenia otázky skladovania jadrového odpadu.

Znamená to, že je potrebné rozlomiť súkromné monopoly, ktoré existujú v jadrovom priemysle a poskytnúť masívnu injekciu financií pre obnoviteľné zdroje energie s umiestnením výroby energie. Za predpokladu, že sú to jadrové spoločnosti, ktoré začali nové kolo zvyšovania cien, je naliehavo potrebné začať konať. Správa slúži len záujmom zisku európskeho jadrového priemyslu. Výzva na nové jadrové elektrárne v Európe je neprijateľná.

Právny základ na financovanie na neobmedzený čas má obsahovať reformná zmluva. To je ďalší dôvod, prečo by sa mala zmluva odmietnuť. Každý ďalší cent na financovanie jadrového výskumu EÚ je príliš veľa. Podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zo slnečnej, veternej a vodnej energie je jedinou udržateľnou energetickou politikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Keď Európska komisia uviedla energetický balík na začiatku tohto roka, uvádzala potrebu pre technologický akčný plán pre fosílne palivá a zdôrazňovala zásadnú požiadavku pragmatického prístupu k jadrovej energií.

Realita je drsná: neexistujú alternatívne fosílne palivá, ktoré sú lacné a účinné. To znamená, že tieto palivá ostanú centrálnou a dôležitou súčasťou energetickej politiky EÚ aj po roku 2020.

Preto musíme nájsť nové riešenia dodávok energií v rámci EÚ, so zreteľom na potrebu konkurencieschopnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok. Výsledkom je, že všetky investície do vývoja nových energetických technológií majú veľký význam, a to po prvé znížiť vplyv na životné prostredie a zlepšiť bezpečnosť existujúcich prevádzok a po druhé vyvinúť nové zdroje energie a zaistiť účinnejšie a čistejšie využívanie fosílnych palív.

Hlasoval som v prospech tejto správy, keďže je dôležité, aby členské štáty a EÚ sústredili svoje snahy na výskum energií, z účinnejších využívaní zdrojov energie k novým technológiám a čistejšiemu využívaniu existujúcich zdrojov energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som v prospech správy pána Reula o konvenčných zdrojoch energie a energetických technológiách.

Správa nastoľuje veľa dôležitých súčasných otázok, ktoré vyzývajú na širokú diskusiu v rámci Európskej únie a najmä na potrebu zdokonalenia jednotnej stratégie pre spoločnú energetickú politiku. Prioritnou témou je zaistenie európskej energetickej bezpečnosti, a preto je vítaný návrh Komisie predložiť európsky strategický plán energetických technológií na jarnom zasadaní Európskej rady v roku 2008.

Európska únia ako svetový líder musí prevziať vedúcu úlohu pri vývoji moderných energetických technológií, zatiaľ čo musí zachovávať všetky hospodárske a environmentálne normy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Rozhodol som sa hlasovať v prospech správy, pretože EÚ viedla vyváženú diskusiu o potrebe zahrnutia jadrovej energie do budúceho európskeho energetického mixu. Správa uvádza, okrem iného, že „jadrová energia je nevyhnutnou, ak zo strednodobého hľadiska bude potrebné použiť základnú energiu“, a že „jadrová energia je v súčasnosti najväčším nízkouhlíkovým zdrojom energie v Európe a [správa] kladie dôraz na jej potenciálnu úlohu v boji proti zmene klímy“. V súčasnosti je jadrová energia zodpovedná za jednu tretinu dodávok elektriny v EÚ a vždy bude jedným z najdôležitejších zdrojov energie v mnohých členských štátoch EÚ.

Podľa môjho názoru nie je šťastným riešením, že jadrovej energii sa nedostalo väčšej pozornosti, keď sa otvorí otázka emisií CO2. Vývoj novej jadrovej energie sa stane čoraz dôležitejším, ak máme uspokojiť budúce energetické požiadavky bez väčšej závislosti od fosílnych palív a zvýšenia emisií CO2. Žiaľ, jadrová energia nie je medzi opatreniami, ktoré sa považujú za realistické s cieľom dosiahnuť cieľ 20 % až 30 % do roku 2020.

 
  
  

– Správa: Davies (A6-0343/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Dnes sme uložili automobilovému priemyslu vyvinúť motory, ktoré znížia emisie CO2 pod 120 g/km. Dnes je to 157 g. Chcem však varovať tých, ktorí tlieskali tomuto návrhu, že znižovanie emisií je vo veľkej miere brzdené skutočnosťou, že ľudia stále viac jazdia a hlavne v starých autách.

Zdvojená regulácia reklamy to nevyrieši. Všetci vieme, že väčšina ľudí uprednostňuje pri kúpe auta jeho cenu pred jeho vplyvom na životné prostredie. Ceny, ale aj emisie rastú takisto preto, lebo sme nariadili zvýšiť bezpečnosť áut.

Dámy a páni, pokiaľ sa autá s menším vplyvom na životné prostredie a menšími prevádzkovými nákladmi stanú dostupnejšími, podiel autodopravy na emisiách sa nezníži. Preto netlieskam dnešnej správe. Správa výboru ani stratégia Komisie nie je dostatočne komplexná. Preto som podporila iné návrhy, ktoré sa týkajú pokút za prekročenie emisných limitov a najmä daňových opatrení a podpory vozového parku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Práve odhlasovaná správa o budúcej stratégii CO2 pre automobily je bezpochyby jednou z najkontroverznejších diskusií aktuálne prebiehajúcich na pôde Európskeho parlamentu. V stávke je nielen stav životného prostredia, a tým zdravie občanov EÚ, ale takisto konkurencieschopnosť jedného z dôležitých priemyselných odvetví. Podporila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je kompromisom oboch aspektov, a to ochrany životného prostredia a zároveň ponuky vhodných a reálnych podmienok pre európsky automobilový priemysel.

Automobilová reklama predstavuje až 20 % celkových reklamných obratov vydavateľov printových médií. Zavedením štatutárnych pravidiel pre reklamu podľa pôvodnej správy Chrisa Daviesa by sa porušil fundamentálny princíp slobody vyjadrovania, preto som hlasovala za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sporné body 36 až 41 zo správy vypúšťajú. Podporila som návrh PPE-DE zahŕňajúci dobrovoľný kódex správania automobilových výrobcov, pokiaľ ide o reklamu. Po schválení väčšiny týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov som v záverečnom hlasovaní hlasovala za správu Chrisa Daviesa. Výsledok hlasovania je jasným politickým signálom na vypracovanie európskych právnych predpisov týkajúcich sa znižovania emisií CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Pani predsedajúca, predsa máme právne predpisy, prostredníctvom ktorých môže Parlament dokázať, že ochranu klímy berieme v Európe vážne, a potrebujeme zhromaždiť všetko naše úsilie, aby sme prostredníctvom týchto právnych predpisov skutočne dosiahli všetko, o čom sme dnes nehlasovali.

Myslím si, že je poľutovaniahodné, že sme sa nevyslovili za dosiahnutie limitu 120 g/km od roku 2012. Uplynulo viac ako desať rokov, odkedy náš priemysel prisľúbil, že dosiahne tento cieľ s navrhovanou samoreguláciou na takom základe, že tento prístup bude lepší a účinnejší, a bola by som rada, keby Parlament dnes vyslal jasný politický odkaz týkajúci sa klímy. Neurobili sme tak.

Aj preto som hlasovala proti správe a dúfam, že v právnych predpisoch ukážeme viac odvahy a odhodlania a dáme jasne najavo, že otázky týkajúce sa klímy berieme v Európe skutočne vážne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Hlasoval som proti návrhu správy o stratégii Spoločenstva s cieľom znížiť emisie CO2 z osobných automobilov, aj keď z iných dôvodov, ako tých, ktoré tu boli spomenuté pred chvíľou.

Hlasoval som proti návrhu, pretože sa vzďaľujeme od stratégie integrovaného prístupu, ktorý je obsiahnutý v skorších strategických dokumentoch, a celú záležitosť znižovania emisií CO2 presúvame na európsky automobilový priemysel. Zároveň nesúhlasím s výzvou na povinné vymedzenie 20 % priestoru pre reklamu. Nebezpečne to pripomína informačnú kampaň o škodlivosti fajčenia.

Celý takýto prístup mení zníženie emisií CO2 na dogmu a premietnutie tejto dogmy do budúcich záväzných právnych predpisov bude mať za následok zníženie našej konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pána Daviesa, pretože sme podľa môjho názoru prijali v podstate neprijateľné a nereálne rozhodnutie, ktoré predpokladá jednotné kategórie účinnosti CO2 pre automobily.

Malo by existovať pohyblivé rozpätie založené na veľkosti a hmotnosti, najmä s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre výrobcov v Európskej únii. Dovoľte mi, aby som uviedol príklad: je rozdiel medzi vykurovaním domu alebo iba jednej izby. Preto je aj rozdiel medzi riadením veľkého alebo malého auta. Z tohto dôvodu je potrebné uskutočniť delenie a zaviesť pohyblivé rozpätie založené na hmotnosti. Prepásli sme túto príležitosť, čo považujem za poľutovaniahodné a s týmto rozhodnutím – ktoré som nepodporil – sme prepásli príležitosť zaviesť vyvažujúce opatrenia medzi záujmami životného prostredia a záujmami priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pána Daviesa, pretože v dôsledku prijatých zmien a doplnení sme ešte stále ďaleko od optimálnej situácie, ktorou je na jednej strane chrániť životné prostredie, ale tiež podporovať zamestnanosť v Európe a príliš nezaťažovať spotrebiteľov neprimerane vysokými cenami. Rozhodnutia, ktoré sme prijali, sú v podstate na úkor zamestnanosti a spotrebiteľa.

Po technickej stránke sme sa vzdialili od integrovaného prístupu, ktorý by bol dôležitý na vytvorenie situácie, kde každý prispieva k zníženiu emisií CO2, a to nielen výrobcovia automobilov, ale aj výrobcovia iných komponentov vozidla. Odstúpili sme z tejto cesty. Navyše sme nezahrnuli hmotnosť a nezostavili sme členenie podľa hmotnosti, ktoré je dôležité pre európsku konkurencieschopnosť, pretože práve vozidlá s vyššou hmotnosťou sú na čele inovácie, ktorú Európa potrebuje.

Stanovili sme časové rámce, ktoré je náročné alebo nákladné dosiahnuť a uskutočnili sme absurdný krok, keď sme nevenovali pozornosť výzve na zavedenie daní založených na emisiách CO2 v členských štátoch, čo znamená, že staré vozidlá, ktoré tankujú CO2 sú stále na trhu a na cestách. Preto som hlasoval proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE). - Pani predsedajúca, rada by som vyzdvihla dva body, prvý sa týka postupu, druhý zoznamu voličov.

Čo sa týka zoznamu voličov: po prvé, nebola tu žiadna zmienka o odseku 3; po druhé, domnievam sa, že by sme sa mali opäť pozrieť, čo sa stalo so zmenami a doplneniami 52 a 51. Ak sa na to pozriete, 51 sa jednoznačne najviac blíži k pôvodnému textu a malo by sa najskôr hlasovať o ňom. 52 je najvzdialenejší a malo by sa o ňom hlasovať neskôr.

Rada by som požiadala predsedníctvo, aby tomu venovalo pozornosť, pretože tak by to malo byť. Ďalej, čo sa týka procedurálnych aspektov, rada by som počula nejaké odpovede.

Po druhé, v súvislosti s jej politikou, išlo o prvé skutočné hlasovanie o zmene klímy. Nebol to nejaký právny predpis – ten príde –, ale tým, že sme nepodporili dátum 2012 predložený Európskou komisiou, si myslím, že skupina ALDE a skupina PPE-DE v tomto Parlamente ako prvé neuspeli v teste o zmene klímy, a ľudia sa budú pozerať, čo sa to tu dnes stalo a pýtať sa, či záväzky znížiť emisie CO2, ku ktorým sme sa prihlásili v marci, myslíme skutočne vážne.

Rozprávame o Európe ako o Európe životného prostredia. Ak sa tak má stať, musíme to realizovať prostredníctvom právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), písomne.(FR) Pani Castex hlasovala za správu pána Daviesa o znížení emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.

Zatiaľ čo Francúzsko ostáva aj naďalej zmonopolizované environmentálnym fórom Grenelle, Európska únia prispela k budovaniu kvality nášho životného prostredia tým, že schválila stratégiu na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov.

Pani Castex je veľmi potešená skutočnosťou, že Parlament vyzval európsky automobilový priemysel, aby zabezpečil, že nové vozidlá nebudú do roku 2012 vydávať viac ako 120 g/km CO2.

Táto francúzska poslankyňa socialistickej skupiny v Európskom parlamente víta systém na znižovanie kvót CO2 (CARS), keďže tento mechanizmus bude ukladať finančné pokuty výrobcom, ktorí nebudú spĺňať kvóty a zároveň bude odmeňovať tých, ktorým sa podarí udržať emisie pod hraničnou hodnotou.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld a Christofer Fjellner (PPE-DE), písomne. (SV) V podstate sme hlasovali za správu pána Daviesa o stratégii zníženia emisií CO2 z automobilov (A6-0343/07).

S cieľom znížiť emisie CO2 musí byť prioritou zníženie tej časti, ktorá pochádza z automobilovej dopravy. Je dôležité nájsť alternatívy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu v súvislosti s používaním automobilov. Podľa nášho názoru by však výrobcovia mali mať možnosť sami si zvoliť, akým spôsobom budú spĺňať environmentálne ciele, ktoré sme my, politici, stanovili. Právne predpisy by nemali do detailov upravovať, akým spôsobom ich vykonávať.

Takisto sme proti predpisom pána spravodajcu o reklame, ktoré sú neoprávnené a obmedzujú slobodu prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Hlasovala som za správu.

Približne 19 % všetkých emisií CO2, ktoré sa vyrobia v Spoločenstve, pochádza z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Európska únia sa musí sama zapojiť do napĺňania odvážneho a reálneho cieľa, ktorým je zníženie priemerných emisií zo všetkých vozidiel umiestnených na trhu EÚ.

Vplyv cestnej dopravy na kvalitu ovzdušia sa musí znížiť počas obnovy vozidlového parku.

Vítam schválenie konečných termínov, ktoré stanovil Parlament. Ak má automobilový priemysel uskutočniť po roku 2011 overiteľné a merateľné opatrenia, rok 2015 považujem ako najprimeranejší na dosiahnutie limitu 125 g/km. V skutočnosti sa zhoduje s dátumom, keď majú do platnosti vstúpiť emisné normy Euro VI.

Ak majú byť právne predpisy účinné, musia byť predovšetkým reálne, a environmentálne aspekty sú už dlho jadrom politík priemyslu. Keď hovoríme o zmene klímy, prioritou musí byť zníženie emisií CO2 v absolútnom vyjadrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), písomne. – (NL) Správa pána Daviesa si zaslúži podporu z dôvodu politického signálu, ktorý vysiela. Všetky odvetvia sa budú musieť podieľať na opatreniach týkajúcich sa problému zmeny klímy vrátane európskeho automobilového priemyslu. Preto tak nadšene podporujem dohodu, aby sa do roku 2015 dosiahla maximálna úroveň 125g CO2/km.

Správa pána Daviesa má pre Holandsko ďalší mimoriadny rozmer, ktorý nemožno poprieť. Keďže sa vo vzduchu v Holandsku nachádzajú pevné prachové častice, je potrebné, aby sa zaviedli opatrenia na európskej úrovni, ktoré by vyriešili tento problém pri zdroji. Ak sa tak nestane, potom v oblastiach, kde je intenzívna doprava, ako je prístav Rotterdam a letisko Schiphol, nebude možné splniť súčasné a/alebo prísnejšie normy týkajúce sa pevných prachových častíc.

Som za lepšiu informovanosť spotrebiteľov o šetrnosti konkrétnych áut k životnému prostrediu, napríklad ako v súčasnosti existuje pre chladničky a práčky, ale hlasoval som proti návrhu, aby boli varovania na cigaretách povinné vo všetkých reklamách a obchodných vyhláseniach od automobilového priemyslu. V oblasti reklamy a marketingu viac dôverujem samoregulácii ako všetkým druhom európskych právnych povinností.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE), písomne. (DE) Hlasovala som proti správe pána Daviesa o stratégii Spoločenstva znížiť emisie CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Pôvodne som hlasovala za správu v priamom hlasovaní na plenárnom zasadnutí, potom som písomne stiahla svoj hlas, ako je uvedené v zoznamoch Parlamentu z 25. októbra 2007.

Podľa môjho názoru je správa mimoriadne subjektívna a neberie primeraný ohľad na potreby nemeckého automobilového priemyslu alebo na environmentálne záujmy.

Napríklad správa nerozlišuje medzi rôznymi hmotnostnými triedami vozidiel, a preto kladie nereálne požiadavky na výrobcov automobilov.

Čo sa týka reklamy, stále viac sa porovnáva medzi potrebami označovania tabakových výrobkov a vozidiel.

Spravodajca (pán Davies, anglický zelený liberál) bol pripravený sa dohodnúť iba na jednom bode na samotnom konci procesu počas diskusií o jeho správe. Bolo príliš neskoro formulovať citlivé odporúčanie Parlamentu, ktoré mohlo zaistiť podporu všetkých skupín.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za pôvodnú verziu tejto správy, ktorá navrhovala tvrdé limity na emisie 120 g oxidu uhličitého/kilometer do roku 2012. Nanešťastie, návrh oslabili Toryovci a liberáli Európskeho parlamentu, keď povolili vyššie emisné limity a dlhšie lehoty. Celková stratégia je dobrá, ale je škoda, že bola zbytočne oslabená.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), písomne.(FR) Európsky parlament schválil stratégiu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a veľmi to vítam.

Táto iniciatíva nám umožní znížiť emisie oxidu uhličitého a zároveň prispeje k dosiahnutiu všeobecnejších environmentálnych cieľov a cieľov energetickej bezpečnosti EÚ. Napriek všetkému sa domnievam, že odkaz, ktorý toto hlasovanie vyslalo Komisii a medzinárodnému spoločenstvu, mohol byť ambicióznejší.

Limit 120 g/km na CO2 bol najprv predložený v roku 1995 ako uskutočniteľný cieľ pre automobilový priemysel. V súčasnosti, o 12 rokov neskôr, sa bránime jeho vykonávaniu, aj keď technologický pokrok umožňuje, aby emisie CO2 boli znížené viac, ako bolo možné pred dvanástimi rokmi.

Tým, že sa uspokojil s maximálnym povinným limitom 125 g/km CO2, Parlament nejde dostatočne ďaleko. Z tohto dôvodu som hlasovala proti zmenám a doplneniam 42 a 52, pretože ich ciele, pod zámienkou, že sú rozumné a reálne, sú v skutočnosti jednoducho príliš mierne.

V čase, keď sa spotrebiteľ stáva čoraz citlivejším na znečisťovanie z motorových vozidiel, akékoľvek opatrenie zamerané na zníženie emisií CO2 z tohto zdroja bude mať prínos pre automobilový priemysel, spotrebiteľa a, samozrejme, aj pre samotnú planétu.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasovala som za návrhy na zavedenie stropu pre záväzné priemerné emisie, aj keď s istými obavami. Podľa môjho názoru by bolo vhodnejšie pohyblivé rozpätie založené na veľkosti a hmotnosti vozidiel.

Aj keď na druhej strane mám tendenciu byť za dobrovoľné záväzky priemyslu, domnievam sa, že záväzné právne požiadavky sú nevyhnutné pre automobilový priemysel: skúsenosti nám ukázali, že dobrovoľné záväzky by tu boli odsúdené na neúspech.

Ako vieme, EÚ-25 dosiahla medzi rokmi 1990 a 2004 zníženie emisií skleníkových plynov o približne 5 %. Nie však pre cestnú dopravu: ako protiklad, v tomto odvetví došlo k zvýšeniu o 26 %. Nepochybne je potrebné bezodkladne konať a automobilový priemysel musí prispieť k zníženiu emisií.

Rok 2012, keď sa mal zaviesť limit, bol kritizovaný, pretože neposkytol dostatočne dlhé uvedené obdobie. Tento dátum bol však predmetom diskusií po celé roky a priemysel už dlho vedel, čo môže očakávať.

Aspekt, ktorý musíme zvážiť sa týka vyváženia environmentálnych záujmov a záujmov automobilového priemyslu, keďže aj toto je v záujme pracovných príležitostí a konkurencieschopnosti v Európskej únii. Ide o priemysel, ktorý je na vzostupe a je dôležitý pre EÚ. Bez ťažkého priemyslu by sme nemali žiadne peniaze na environmentálne programy!

 
  
  

– Správa: Wagenknecht (A6-0391/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Doposiaľ sa členským štátom podarilo dosiahnuť dohodu iba v oblasti zjednotenia nepriameho zdaňovania – spotrebnej dane a DPH, stanovení minimálnej sadzby, uplatňovaní mnohých výnimiek v súvislosti s DPH. Pochybujem, že minimálna sadzba spotrebnej dane – napríklad na pohonné látky – zvýši hospodársku konkurencieschopnosť. Je viac pravdepodobné, že bude mať za následok zvýšenie cien a zníženie spotreby, najmä vzhľadom na globálne zvyšovanie cien. Navrhovaná koordinácia spotrebných daní by predstavovala neúnosnú záťaž pre nové členské štáty.

Navrhované zjednotenie daňového základu na úrovni EÚ by bolo vhodnejšie pre hospodárstva 15 starých členských štátov, keďže majú podobnú úroveň rozvoja. Tento návrh je krokom k zjednoteniu daní zo zisku. Najväčšia záťaž by padla na najslabšie hospodárstva nových členských štátov. To by viedlo k tomu, že by stratili príležitosť ťažiť z daňovej súťaže, ako aj urýchliť svoj hospodársky rast. Zbavilo by ich to možnosti zvýšiť životnú úroveň, ktorá by zodpovedala úrovni starých členských štátov.

Hlasovala som proti správe, keďže bola nesprávne načasovaná, a to aj napriek zmenám a doplneniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm a Inger Segelström (PSE), písomne.(SV) My, švédski sociálni demokrati, sa najprv domnievame, že daňová politika by mala byť vnútroštátnou záležitosťou.

Správa takisto zdôrazňuje daňovú suverenitu členských štátov.

Rozhodli sme sa hlasovať za správu, keďže viacerými spôsobmi zdôrazňuje úlohu daňovej politiky v členských štátoch, čo sa týka zamestnanosti, blahobytu a životného prostredia, ako aj fungujúceho vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Podporil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 20, ktorý predložila Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia a ktorého cieľom je zrušiť odsek 17 správy pani Wagenknechtovej týkajúcej sa prínosu zdaňovania pre lisabonskú stratégiu.

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu, som v skutočnosti za akékoľvek opatrenie, ktoré prispeje k daňovej harmonizácii v rámci EÚ.

Zatiaľ čo sú dane stále záležitosťou národnej suverenity, veľmi rýchlo sa potvrdilo, že potrebujeme zabezpečiť minimálny stupeň daňovej koordinácie medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu Komisia vo veci týkajúcej sa nepriameho zdaňovania postupne zaviedla minimálnu sadzbu na spotrebnú daň s cieľom znížiť narušenie hospodárskej súťaže.

V správe, o ktorej sa dnes hlasovalo, má odsek 17 za cieľ prehodnotiť samotný systém a navrhuje ho nahradiť kódexom správania.

Nemyslím si, že je postačujúce iba „povzbudiť“ členské štáty, keď príde ku koordinácii nepriameho zdaňovania. Navyše ešte menej verím v účinnosť kódexu správania v otázkach spotrebnej dane: je pravdepodobné, že by predstavovalo ešte väčšie lákadlo, ako prestať rešpektovať pravidlá a postupy EÚ, ktoré by na druhej strane vytvorili žalostnú situáciu nespravodlivej hospodárskej súťaže v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hlasovali sme proti konečnému zneniu textu, pretože, okrem iného, zaujalo stanovisko ochrany hospodárskych a finančných skupín, ako to zdôraznila spravodajkyňa, ktorá pred záverečným hlasovaním vymazala zo správy svoje meno a vyzvala, aby bolo zamietnuté. Cieľom uznesenia je zmierniť pravidlá a postupy tak, aby veľké podniky mohli ľahko vstúpiť na rôzne trhy a zozbierať najväčšie zisky s malým množstvom prekážok v akomkoľvek členskom štáte.

Okrem toho sa domnievame, že daňová suverenita členských štátov v rámci určovania svojej vlastnej daňovej politiky sa musí rešpektovať vo všetkých diskusiách na danú tému. To nie je náš prípad. Spoločná európska daňová politika, ktorá podporuje „daňovú súťaž“ by pravdepodobne slúžila iba záujmom veľkých európskych a medzinárodných podnikateľov.

Z dostupných údajov vyplýva, že za posledných 10 rokov nastal výrazný pokles priemernej sadzby zdaňovania ziskov spoločností, zatiaľ čo daň z príjmov zostala prakticky nezmenená.

Sme sklamaní, že návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa, a ktoré zdôrazňovali potenciálne prerozdelenie daní a poukazovali na prevod daňového zaťaženia od vyšších príjmov k nižším príjmom, neboli obsiahnuté v tomto záverečnom texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Júnová listina (Junilistan) je striktne proti tejto správe, ktorej cieľom je prejsť k spoločnému zdaňovaniu a colnej politike EÚ.

Je zarážajúce, že Európsky parlament uskutočňuje v súčasnosti rozhodnutia v tých záležitostiach, pre ktoré neexistuje spoločná politika. EÚ nemá čo rozhodovať o otázkach zdaňovania a okamžite vyzývať členské štáty, aby harmonizovali svoje vnútroštátne dane. Navyše je celkom nerozvážne prejsť k zavedeniu dane Spoločenstva.

V správe môžeme tiež vidieť, ako lisabonská stratégia otvára dvere EÚ, aby zaviedla do nových politických oblastí nadnárodnosť, nové projekty a zvýšené náklady pri svojom zrode.

Júnová listina hlasuje proti tejto správe, keďže o otázke daní sa musí rozhodovať na vnútroštátnej úrovni a suverénne členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. – (FR) Správa o prínose daňových a colných politík pre lisabonskú stratégiu, ako hlasoval Výbor pre hospodárske a menové veci, predstavuje prijateľný kompromis medzi Skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov na jednej strane a Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu na druhej strane, a ja podporujem túto správu. Takisto rada vidím, že sa nám podarilo udržať túto rovnováhu počas plenárneho hlasovania.

V správe je pre mňa kľúčovým bodom odsek 4, ktorý zdôrazňuje prínos zdravej daňovej súťaže v Európskej únii. Ak si skutočne prajeme dosiahnuť ciele hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ako je stanovené v lisabonskej stratégii, musíme zabezpečiť, aby sme nekládli príliš veľkú daňovú záťaž na podniky, pretože práve oni vytvárajú pracovné miesta. Okrem toho by sme nikdy nemali preťažiť daňami zamestnancov a spotrebiteľov, či už priamo alebo nepriamo, pretože výrazne prispievajú k rastu.

Daňová súťaž núti členské štáty v rámci Únie, aby zmiernili svoje daňové požiadavky, a aby účinnejšie riadili verejné výdavky, z čoho môžu mať daňoví poplatníci iba výhody.

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb, čo je ďalšia sporná téma v správe, by podľa môjho názoru priniesol do daňovej politiky prvok koordinácie, ktorý by umožnil menšiu byrokraciu a väčšiu účinnosť dane z príjmu právnických osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Daňová politika slúži na prerozdelenie príjmu pre výnos kapitálu. Používajú ju všetky stredopravicové a stredoľavicové vlády a riadi kapitál v EÚ.

Neexistuje žiadna spoločná daňová politika z dôvodu imperialistických konfliktov. Aj keby však takáto politika existovala, kapitál by podporoval svoju vlastnú ziskovosť na úkor príjmov a potrieb obyčajných ľudí.

V rámci tvrdej hospodárskej súťaže sa kapitál v súčasnosti ľahko a rýchlo presúva z krajín s vysokými daňami do krajín s nižšími daňami. V skutočnosti, sadzba dane z príjmu právnických osôb klesá vo všetkých členských štátoch na úkor príjmu fyzických osôb.

To však neplatí pre daň z príjmu z pracovnej činnosti, ktorá ostáva nemenná, zatiaľ čo nepriame dane a DPH sa zvýšili, a tým rastie rozdiel a priepasť medzi bohatými a chudobnými. Takisto to zobrazujú čísla OECD, ktoré ukazujú, že nepriama daň vo forme DPH sa v roku 2006 zvýšila na 6,9 % HDP. Takýto kapitál je neustále oslobodený od daní a prostredníctvom nepriamych daní sa zvyšujú dane pre pracovníkov.

Rovnako sa to deje v Grécku: daň z príjmu právnických osôb sa znížila o 10 % a DPH sa zvýšila o 1 %, a na ceste je ďalšie zvýšenie o 2 %.

Ide o barbarstvo kapitalizmu, ktoré vytvára rozdiely a spôsobuje chudobu väčšine ľudí, a je na nás, aby sme to zastavili a vrátili sa späť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. Aj keď správa obsahuje množstvo pozitívnych prvkov týkajúcich sa väčšej spoľahlivosti rozloženia daňovej záťaže, nemôžem podporiť, aby vzrástla úloha Európskej únie v oblasti daní, ktorá by podlomila hospodársku suverenitu členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. Delegácia strany Fine Gael v Európskom parlamente sa rozhodla, že v záverečnom hlasovaní bude hlasovať proti správe z dôvodu rozširovania záznamov a súvisiacich skutočností smerom k spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmu právnických osôb.

Podporujeme lisabonskú agendu a sme za správu, keďže uznáva pozitívne aspekty nižšej dane a výhody daňovej súťaže, ale nesúhlasíme, aby inštitúcie EÚ zasahovali do práv členských štátov, ako je Írsko, ktoré sa tiež nachádza v eurozóne. ECB stanovila úrokové sadzby a Pakt stability a rastu stanovil úverové a inflačné požiadavky. Daňová politika je preto jedným z nástrojov, ktoré ponechala zmluva členským štátom a mali by sme ju chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Je veľa spôsobov, prostredníctvom ktorých by mohli byť daňové postoje v EÚ užitočné pri vytváraní sérií lepších záverov pre lisabonskú stratégiu. Jednoducho motivácia rastu malých podnikov a vytváranie pracovných príležitostí, ako aj problematika životného prostredia, je chápaná pozitívne. Tu by mali členské štáty prevziať na seba povinnosť a uskutočňovať ju – toto je ich právomoc.

Zjednotenie daňových základov na úrovni EÚ by nerobilo rozdiely, ako naznačil spravodajca. Labouristická strana v Európskom parlamente trvá na tom, že veľa dobrých vecí smerom k lisabonskej stratégii sa môže dosiahnuť skôr činnosťou členských štátov ako činnosťou EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), písomne. (DE) Európsky parlament vo svojom dnešnom hlasovaní ukázal, že väčšina jeho členov podporuje daňovú politiku, ktorá slúži záujmom horných desaťtisíc a škodí veľkej väčšine ľudí žijúcich v Európskej únii. Aj keď niektoré moje návrhy boli prijaté – napokon, nikto sa nesnaží za každú cenu presadiť zvýšené sadzby DPH, vyššie dane z príjmov zo zárobkovej činnosti alebo lepšie príležitostí pre daňový dumping v celej EÚ –, návrhy, ktoré sme predložili, pokiaľ ide o zvýšenie daní z majetku a finančných transakcií a obmedzenie daňového dumpingu prostredníctvom zavedenia jednotného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb, boli odmietnuté väčšinou členov.

Keďže záverečná správa bola po individuálnom hlasovaní takmer nerozoznateľná od môjho pôvodného návrhu, niektoré aspekty jej obsahu boli ešte viac znehodnotené vo verzii správy schválenej Výborom pre hospodárske a menové veci, bola som nútená stiahnuť svoje meno a vyzvať členov, aby v záverečnom hlasovaní hlasovali proti správe. Vítam skutočnosť, že príslušné sekcie Socialistickej skupiny v Európskom parlamente tiež nepodporili konečnú verziu správy, ako ukazujú výsledky hlasovania.

Dnes stratil Parlament príležitosť venovať pozornosť výzvam na spravodlivejšiu a sociálne zlučiteľnú daňovú politiku a schváliť ju ako jasnú pozíciu Európskeho parlamentu. Namiesto toho väčšina v Európskom parlamente opäť raz so slepou poslušnosťou potvrdila nesprávne zameranie politík EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Dnes som sa rozhodol, že podporím správu o prínose daňovej politiky pre lisabonský proces. Podporujem zdravú daňovú súťaž a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb pre medzinárodné spoločnosti bez harmonizácie daňových úrovní a s možnosťou voľby pre každý členský štát ostať mimo, ak si tak praje. Je tiež dôležité položiť základy suverenity členských štátov v oblasti daní. Takisto mám výhrady proti akejkoľvek snahe týkajúcej sa prechodu k dani EÚ.

 
  
  

– Správa: Florenz (A6-0336/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE) . – (SK) Obdivujem a uznávam rozhodnosť, s akou niektoré krajiny zaviedli zákaz fajčenia nielen v úradoch, kanceláriách, v práci všeobecne, ale aj v reštauráciách, pivárňach, baroch a kluboch. Existujú ekonomické štúdie vplyvu, ktoré nepotvrdili obavy majiteľov reštaurácií z nižších príjmov. Na druhej strane vieme, že liečba respiračných rakovinových a ďalších ochorení nás stojí až 50 miliónov EUR.

V Škótsku sa od zavedenia zákazu fajčenia znížilo percento prijatí do nemocnice na infarkt myokardu až o 20 %. Deti fajčiarok i tehotných vystavených pasívnemu fajčeniu sa rodia predčasne a majú zníženú pôrodnú hmotnosť. Vyzývam členské krajiny Európskej únie vrátane tej mojej, aby urýchlene zaviedli účinné zákony smerujúce k zákazu fajčenia na pracoviskách a reštauráciách a k účinným opatreniam vedúcim k zníženiu tabakizmu ako takého.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE) . (RO) Zároveň s hlasovaním o tejto správe by som rada zdôraznila jej význam pre budúcnosť európskych občanov a celej Európskej únie. Vítam strategický prístup k problematike fajčenia vrátane pasívneho fajčenia, ako aj návrh konkrétnych a naliehavých riešení v boji proti fajčeniu a jeho negatívnych dôsledkov na európskej úrovni. Zároveň som presvedčená, že strategický prístup týkajúci sa tejto problematiky by mal zahŕňať politiku na prevenciu fajčenia, ako základný prvok, a to tým, že v tejto súvislosti vybuduje spoľahlivý systém v oblasti vzdelávania. Súčasná realita je jasná; existuje zrejmá a rastúca potreba informovanosti v súvislosti s dôsledkami fajčenia v rámci celej európskej spoločnosti. Je nemenej dôležité zamerať toto úsilie na prevenciu vzdelávania detí a mládeže, ako aj ich rodičov s cieľom zabezpečiť Európu bez dymu pre budúce generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Pani predsedajúca, rád by som vysvetlil svoje hlasovanie o správe pána Florenza týkajúcej sa boja proti znepokojujúcemu fenoménu závislosti od nikotínu. Rád by som zdôraznil, že som hlasoval za túto správu aj napriek tomu, že som zástanca slobody pre fajčiarov a očividne aj obhajca pluralizmu. Problém škodlivých účinkov takzvaného pasívneho fajčenia, čo znamená vplyv na nefajčiarov obklopených fajčiarmi, je rozhodne veľmi znepokojujúci. Postačí, keď pripomeniem Parlamentu, že počet úmrtí 650 000 ľudí ročne súvisí s fajčením. Toto číslo zahŕňa 80 000 pasívnych fajčiarov, z ktorých niekoľko je aj detí. Z tohto dôvodu by sme mali zaviesť obmedzenia na slobodu niektorých jednotlivcov s cieľom zabrániť úmrtiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Pani predsedajúca, rád by som vyjadril spokojnosť s touto správou. Je skvelé, že prijímame jasné stanovisko proti pasívnemu fajčeniu.

Hlasoval som za túto správu, pretože je najvyšší čas, aby sme konali na úrovni Európskej únie s cieľom chrániť ľudí pred vystavením nebezpečenstvám tabakového dymu. Ako sme už počuli, každý rok umiera na následky fajčenia 650 000 ľudí. Je čas konať.

Aj napriek svojej podpore návrhu, viem, že to bude náročné realizovať a kdekoľvek vykonávať. Článok 11 obsahuje zámer zakázať fajčenie v súkromných automobiloch v celej EÚ počas prítomnosti neplnoletých detí. Je to dobrý cieľ, ale musíme zvážiť, ako možno monitorovať túto skutočnosť. Prostredie bez dymu je cieľ, o ktorý by sme sa mali usilovať, ale v budúcnosti budeme musieť venovať väčšiu pozornosť zabezpečeniu, že činnosť, ktorú vykonávame, je správna, a že je možné monitorovať dodržiavanie zákona.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Pani predsedajúca, dámy a páni, samozrejme, všetci dobre vieme, že fajčenie škodí nášmu zdraviu. Napriek tomu som z princípu hlasoval proti správe o Európe bez dymu, a je treba poukázať na skutočnosť, že štát sa nikde nepresadil tak úspešne, ako v boji proti fajčeniu na verejnosti. Krajiny v EÚ – a my tam patríme – zasahujú v nevídanom rozsahu svojimi zákazmi fajčenia do osobných návykov občanov.

Sme svedkami politiky zákazu podporovanej štátom, ktorý sa snaží vycvičiť ľudí, aby zmenili svoje správanie. Je to zrejmé zo samotnej správy. Jednotnosť – alebo, ako je tomu dnes – virtuálna jednotnosť nie je zárukou slobody. Opak je pravdou. V skutočnosti – a to by sme si mali uvedomiť – sloboda rozkvitá vtedy, keď má možnosť odchýliť sa od normy. Zainteresovaní občania sú v pozore, máme tu „starajúci sa štát“, a všetci tí, ktorých sa to týka a podporujú to, vedia, že to nemá nič spoločné so slobodou. Mýlia sa!

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE).(DE) Pani predsedajúca, áno, tiež som hlasovala proti správe o Európe bez dymu, a tým, že som tak urobila, sa vystavujem niečomu, čo sa rovná honbe za čarodejnicami, dokonca aj v Parlamente. Z tohto dôvodu veľa našich kolegov jednoducho nemalo odvahu hlasovať proti správe, a to aj napriek tomu, že ani oni nechcú túto intervenujúcu, regulačnú a kontrolnú politiku.

Samozrejme, som za ochranu nefajčiarov, detí a mladých ľudí, ale v hre je otázka princípu. Po prvé, nemáme žiadnu právomoc v oblasti politiky zdravia. Tá je na členských štátoch. Ďalšia vec je nedodržanie zásady subsidiarity a je to vybudovaná právomoc na úrovni EÚ. Po druhé, už máme toho obzvlášť dosť! Už máme toho dosť, dámy a páni! Po celé roky viedla EÚ vojnu proti fajčiarom, alkoholu a obezite, zrejme sa domnievala, že naši občania sú hlúpi a potrebujú starostlivosť prostredníctvom právnych predpisov. S týmto absolútne nesúhlasím.

Občania, ktorých zastupujem, nie sú hlúpi. Politika zákazu je vždy kontraproduktívna a mojou povinnosťou je zastupovať ľudí a nie sa o nich starať.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pani predsedajúca, ak niekedy nejaká záležitosť volala po zásade subsidiarity, tak je to určite otázka fajčenia. Existuje tu pretvárka, keďže na jednej strane prispievame na pestovanie tabaku v Európskej únii, a na druhej strane ukladáme pokuty za jeho spotrebu. Nepoužívame rovnaký meter, pretože v rámci EÚ odrádzame od fajčenia, ale za hranicami ho podporujeme. Zamerajme sa na dôležitejšiu otázku, čo to má všetko spoločné s Bruselom.

Samozrejme, zákonný a daňový charakter tabaku je vnútroštátne privilégium a o otázke, kde a kedy ho môžeme spotrebovať, by sa malo rozhodnúť na miestnej úrovni: v priestoroch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, o tom rozhoduje jeho majiteľ a mestské orgány rozhodujú o fajčení na verejných priestranstvách. Nemala by to byť záležitosť vlád jednotlivých štátov a už vôbec nie Európskej únie. Subsidiarita, kolegovia – nezabudli sme na ňu?

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Pani predsedajúca, na tomto rokovaní diskutujeme o správe pána Florenza, ktorá sa týka obmedzenia práva na fajčenie cigariet. Hlasoval som proti tejto správe, pretože sa domnievam, že obmedzenia by sa mali zaviesť iba v prípade, keby fajčenie škodilo ostatným ľuďom. Nemôžeme však zakázať ľuďom, ktorí chcú škodiť sebe, aby tak robili. To už hraničí s narušením práv jednotlivca, ktoré presahuje práva akéhokoľvek zamestnávateľa. Záležitosť nákladov súvisiacich s liečbou je, samozrejme, na mieste, ale je to jednoducho otázka pre tých, ktorí sú zodpovední za poistenie druhých. Ak to má byť spravodlivé, poplatky pre fajčiarov by sa mali zvýšiť, aby sa pokryli náklady na liečbu. Je potrebné spomenúť aj ďalšiu záležitosť, konkrétne otázku subsidiarity. Predchádzajúci rečníci to už spomenuli a, samozrejme, úplne súhlasím s touto otázkou, ktorá je v každom prípade výrazne narušená, a musí sa dostať do právomoci vnútroštátnych orgánov, nie Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), písomne. (DE) Vítam všetky opatrenia v členských štátoch, ktoré informujú občanov o rizikách fajčenia. Podľa môjho názoru všetky tieto opatrenia patria do právomoci členských štátov, a nie Európskej únie.

Preto som v konečnom hlasovaní odmietol správu pána Florenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu pána Florenza o Zelenej knihe: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ, keďže považujem za nevyhnutné, aby sa uskutočnili primerané kroky s cieľom znížiť počet úmrtí a vážnych ochorení spôsobených tabakovým dymom.

V tejto súvislosti podporujem výzvu nasmerovanú Komisii, aby zmenila a doplnila smernicu 2001/37/ES o tabakových výrobkoch, a aby vzhľadom na nové vedecké pokroky prehodnotila pravidlá na použitie prídavných a iných látok v týchto výrobkoch, najmä v súvislosti s karcinogénnymi, mutagénnymi alebo toxickými prídavnými látkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Štrasburg nie je Qom a Európsky parlament nie je „najvyšší vodca“, ktorý bol vyslaný, aby rozdával majetok a šíril správnosť myslenia v Únii. V súčasnosti každý vie, že fajčenie je škodlivé pre zdravie. Ale aj samotný život je nebezpečný, keďže vždy končí smrťou. Osobne som nikdy v živote nefajčil.

Skutočnosť, že niektorí dospelí sú odhodlaní podstúpiť toto riziko ma neprekvapuje, naopak, nikdy som neprestal byť ohromený prozelytizmom ajatolláhov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorí tým, že vydávajú iniciatívnu správu za správou, sa pokúšajú „zachrániť planétu“ na úkor ľudských bytostí a ich slabostí. Hovorím „nie“ týmto fanatikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Ako členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, a zároveň ako nefajčiarka, ktorá si je vedomá negatívnych následkov fajčenia cigariet v bezprostrednom okolí ostatných, vítam správu pána Florenza s názvom: K Európe bez tabakového dymu.

Domnievam sa, že je pre Európsky parlament úplne primerané, aby vyslal pevný a jednoznačný odkaz všetkým občanom EÚ a členským štátom, ktoré jasne dávajú najavo, že si neprajeme, aby ľudia fajčili na verejných miestach, najmä v reštauráciách, baroch a na miestach verejnej dopravy. Obzvlášť si neprajeme, aby ľudia fajčili na pracoviskách.

Takisto žiadame prísnejšie opatrenia týkajúce sa predaja cigariet neplnoletým. Okrem toho si myslím, že zavedenie obmedzení by mala sprevádzať rozsiahla informačná kampaň, ktorá by sa mala týkať viacerých aspektov ako len škodlivých následkov fajčenia. Následky sú všeobecne dobre známe, ale je rovnako potrebné zdôrazniť, že práva nefajčiarov na život v prostredí bez dymu nemôžu závisieť alebo obmedzovať fajčiari, ktorí si želajú uplatňovať právo fajčiť na úkor nefajčiarov.

Ak naša výzva pre Európu bez tabakového dymu prinesie ovocie, my, členovia Európskeho parlamentu, by sme mali byť toho príkladom a vzdať sa fajčenia na našom pracovisku. To znamená, žiadne fajčenia v akýchkoľvek priestoroch Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je podporiť členské štáty v súvislosti s prísnymi opatreniami, ktoré prijali s cieľom bojovať proti tabakovej závislosti, rovnako ako aj podporovať lepšie verejné zdravie.

Tabakový dym je nielen hlavným zdrojom znečistenia vzduchu, chemikálie obsiahnuté v cigaretách vystavujú fajčiarov, ako aj nefajčiarov vážnym rizikám. Je tomu tak obzvlášť v uzatvorených priestoroch, ako sú pracoviská, bary a reštaurácie. Preto považujem za dôležité, aby sa fajčenie na takýchto miestach jasne a jednostranne zakázalo.

Zavedenie prísnych právnych predpisov určených na poskytnutie maximálnej ochrany pre zdravie našich obyvateľov nemožno účinne dosiahnuť bez skutočného úsilia s cieľom upozorniť a informovať verejnosť na riziká súvisiace s užívaním tabaku. Takisto vítam ochotu uskutočniť informačnú kampaň zameranú na určité cieľové skupiny, najmä mladých ľudí, tehotné ženy a rodičov.

Napokon som sklamaná, že sa prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyzývajúci Komisiu, aby prehodnotila zdravotné riziká spojené so žuvaním tabaku a jeho vplyv na spotrebu cigariet. Domnievam sa, že táto žiadosť nepatrí do správy, ako je táto, keďže zdravotné riziká, ktoré predstavuje žuvací tabak, najmä rakovinu jazyka, a tak ďalej, sú všeobecne známe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, ktorá predkladá možnosti na zníženie škôd spôsobených tabakovým dymov v Európskej únii. Nežiada o právne predpisy EÚ, ale vyzýva členské štáty, aby do dvoch rokov zaviedli úplný zákaz fajčenia. Spojené kráľovstvo už zaviedlo takýto zákaz, ale vzhľadom na škodlivé účinky tabaku podporujem, aby sa tento rozumný postup rozšíril v rámci celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), písomne. − (DE) Zákaz fajčenia je, pochopiteľne, v záujme verejného zdravia a pre verejné budovy, a preto je vítaný. Zároveň je rozumné chrániť deti a mladých ľudí. Pokiaľ však ide o tieto konkrétne skupiny, bolo by prospešné, keby ľudia ukázali dobrý príklad a podporovali existujúcu kampaň proti fajčeniu. Je však pokrytecké, keď sa Európska únia snaží nariadiť zákaz fajčenia pre všetky členské štáty, a pritom ukázala, že sama je neschopná dosiahnuť dohodu v týchto priestoroch Parlamentu.

Náš demokratický systém a moderné postoje k životu sú založené na slobode voľby a logicky by sa to malo vzťahovať aj na fajčenie. Ak je väčšina obyvateľstva za zákaz fajčenia v reštauráciách, potom táto skutočnosť nadobudne účinnosť či už v krátkodobom alebo v dlhodobom časovom horizonte. Existuje už akýsi trend, aby ľudia nefajčili a v súlade so zásadou suverenity by malo byť vecou každej krajiny, či sa rozhodne zaviesť zákaz fajčenia napríklad v reštauráciách, a akú podobu by mali mať tieto zákazy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Podporil som správu pána Florenza o Zelenej knihe K Európe bez tabakového dymu. Verím, že prispeje k ochrane verejného zdravia a podstatne pomôže obmedziť škodlivé účinky fajčenia tak u mladých ľudí, ako aj u chronických fajčiarov. Dosiahneme to, ak budeme naliehať na okamžitý zákaz všetkých prídavných látok, ktoré zvyšujú závislosť a podporovať preventívne opatrenia na európskej úrovni a na úrovni členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Silne podporujem zákaz fajčenia na verejných priestranstvách s cieľom chrániť verejné zdravie a obmedziť nebezpečenstvá pasívneho fajčenia.

Už je to 19 mesiacov, čo bol v Škótsku zavedený zákaz fajčenia na verejných priestranstvách a čísla ukazujú, že od zavedenia zákazu fajčenia poklesol v nemocniciach príjem pacientov so srdcovým záchvatom o 20 %.

Zákaz fajčenia teda zachránil životy a bol účinný v súvislosti s podporou lepšieho zdravia Škótov. Teším sa, keď sa tento prístup bude uplatňovať vo zvyšku Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu pána Florenza s názvom K Európe bez tabakového dymu.

Tabakový dym je veľmi škodlivá látka. Obsahuje tisíce chemických látok vrátane viac ako 250 karcinogénnych a toxických zložiek. Dokonca minimálne vystavenie sa týmto látkam môže prispieť k vyvolaniu nádorov. Častice tabakového dymu sú neustále usadené v uzavretých priestoroch a spôsobujú znečistenie ovzdušia, a dokonca ani najlepšie ventilačné systémy ich nemôžu účinne odstrániť.

Tisíce ľudí umierajú každý rok v Európskej únii v dôsledku pasívneho fajčenia. Týmto úmrtiam by sa dalo zabrániť. Pre každého občana Európskej únie musí byť možné žiť a pracovať v prostredí bez tabakového dymu. Je to potrebné zdôrazniť najmä v súvislosti s verejnými inštitúciami a ich priestormi. Sedemdesiat percent obyvateľstva Európskej únie tvoria nefajčiari. Musíme to mať na pamäti a zabezpečiť, aby títo ľudia mohli žiť v čistom a bezpečnom prostredí.

 
  
  

– Návrh uznesenia RC-B6-0376/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Hlasoval som proti správe, pretože nezohľadňuje jasný postoj Európskej únie k Turecku. Je potrebné úplne zastaviť prístupové rokovania s Tureckom. Dôvodov na to je obrovské množstvo. Turecko je teraz nedôveryhodný partner. Ich odmietnutím, inými slovami, hovorením pravdy Turecku ako budúcej členskej krajine by sme im poslúžili konečne demokratizovať ich spoločnosť.

Turecko naďalej okupuje členskú krajinu Európskej únie. Vojensky totiž obsadilo 40 % územia Cypru. Turecko je krajinou náboženskej neslobody. Nemoslimské obyvateľstvo, kresťania a ortodoxní i protestantskí katolíci sú prenasledovaní, pretože si nemôžu stavať kostoly. Päťsto ortodoxných kostolov bolo zničených, zatiaľ čo moslimovia si v Európskej únii stavajú mešity všade. Turecko nemá slobodu prejavu. Neuznáva masaker jednej tretiny Arménov z minulosti. Chystá sa na ďalšiu vojenskú intervenciu do Iraku. Nerieši otázky kurdskej menšiny na svojom území. Turecko nie je v Európe a ani do EÚ nepatrí. Úplne postačuje pestovať s nimi tzv. privilegované partnerstvo, ale nie úplné členstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Pani predsedajúca, nehlasoval som za uznesenie o Turecku, pretože som veľmi znepokojený, že turecký parlament odsúhlasil vojenský zásah proti Iraku. Túto skutočnosť nebolo možné vziať v správe do úvahy, ale je to veľmi aktuálna téma.

Vykonanie opatrení proti teroristickej skupine sa dosť líši od hlasovania o tom, či napadnúť susediacu krajinu. Nie je v záujme EÚ pozerať sa na destabilizáciu Iraku. Mali by sme pripomenúť Turecku, že ako kandidátska krajina by mala zvážiť záujmy EÚ v rámci spoločných záujmov. To poukazuje na to, že úplné členstvo Turecka – ktoré mimochodom nepodporujem – so spoločnými hranicami s Iránom a Irakom by znamenalo úplné prekreslenie politickej mapy v rámci EÚ. Podľa môjho názoru by sme sa mali vyhnúť rizikám, ktoré s tým súvisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS).(NL) Pani predsedajúca, hlasoval som proti uzneseniu pani Oomen-Ruijtenovej, pretože si myslím, že Parlament by mal zohrávať aktívnejšiu a ambicióznejšiu úlohu pri monitorovaní rokovacieho procesu s Tureckom.

Teraz to vyzerá tak, že musíme zabezpečiť, aby sme sa nedotkli citov pána Erdogana a pána Güla. Je stále čoraz jasnejšie, že Turecko je inou kandidátskou krajinou ako ostatné. Turecko očividne nepotrebuje tak striktne dodržiavať kodanské kritéria, a to aj napriek všetkým sľubom Rady, Komisie a Parlamentu, že by malo.

Keďže veci sa majú tak, ako sa majú, nemali by sme byť vôbec prekvapení, že stále čoraz viac občanov v Európskej únii otáča svoje chrbty k Únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS).(NL) Pani predsedajúca, toto ďalšie hlasovanie o pristúpení Turecka je jasným dôkazom toho, že nielen Európa je vzdialená väčšine našich občanov a nezaujíma ich, ale aj samotné európske inštitúcie sa v rastúcej miere odcudzujú občanom Európy.

Pre eurokratov už Európa viac nie je v skutočnosti Európou, keďže radostne pokračujeme v prípravách na pristúpenie krajiny, ktorá vôbec nie je európska, nie je európska z historického, kultúrneho alebo náboženského hľadiska, nie je európska z hľadiska eura, a dokonca nie je európska ani z geografického hľadiska. Navyše celá táto záležitosť bola na nás tlačená zásadne nedemokratickým spôsobom, pretože veľká väčšina európskych občanov je skutočne proti pristúpeniu Turecka im ale nie je umožnené, aby sa k tomu vyjadrili.

Občanom nie je umožnené, aby sa vyjadrili v otázke Turecka, rovnako ako im nie je umožnené vyjadriť sa k novej ústave, ktorú nemôžeme nazvať ústavou. Obávajú sa eurokrati demokracie, boja sa konzultovať ľud? Táto Európa je stále čoraz viac riadená nedemokratickým a protidemokratickým spôsobom, a to všetko sa skončí veľmi zle.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Pani predsedajúca, pred dvoma týždňami boli Arat Dink, syn Hranta Dinka, a vydavateľ Serkis Seropyan odsúdení na trest odňatia slobody na jeden rok podľa článku 301, to znamená za urazenie tureckosti. Aký trestný čin spáchali? Noviny Argos zverejnili ešte pred vraždou Hranta Dinka, čo je už viac ako rok, výpoveď, ktorá uvádzala, že Hrant Dink v rozhovore pre Reuters povedal, že vraždenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1915, bola genocída. Noviny iba oznamovali túto skutočnosť, to je všetko.

Preto si myslím, že je nesmierne dôležité hlasovať za naše uznesenie vyzývajúce Turecko, aby priznalo arménsku genocídu. Hovorím to ako priateľ Turecka. Bolo by dobré, keby Turecko pochopilo, že to neznamená protiturecký postoj. Ide skôr o zvyk, že EÚ sa snaží vytvoriť lepšiu spoločnosť, v ktorej možno zabrániť hrôzam dejín. Zmýšľanie, kde národná identita chráni samu seba trestným zákonom, v ktorom článok 301 predstavuje nepretržitý odkazový rámec, a v ktorom sa popierajú chyby národa, je vo vážnom konflikte s týmto zvykom.

Jedným zo základov európskej identity je, že histórii sa pozeráme priamo do očí a berieme ju do úvahy. Arménska genocída je historická pravda. Parlament bude žiadať, aby ju Turecku priznalo v uznesení na začiatku rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. – (FR) Rád by som podporil pozmeňujúce a doplňujúce návrhu k textu, ktoré boli predložené na dnešné hlasovanie o vzťahoch medzi Európskou úniou a Tureckom, a týmto by som pripomenul závery Európskej rady, ktorá sa konala v Bruseli v decembri 2006. Tieto závery stanovili zásadu týkajúcu sa rozširovania, prostredníctvom ktorého by Európska únia požadovala, aby každá kandidátska krajina splnila v plnej miere všetky kodanské kritéria, ale akékoľvek rozširovanie by podliehalo kapacite Únie na ďalšiu integráciu.

Niektorí z vás už dosť dlho poznajú moje pochybnosti, alebo skôr obavy, ktoré mám o Európskej únii, či dokáže aj naďalej riadne fungovať v prípade, že by sa Turecko stalo jedným z jej členských štátov.

Samozrejme, Turecko je „priateľská“ krajina a z geostrategického hľadiska je veľmi dôležitým partnerom pre Európsku úniu. Preto som úplne za to, aby EÚ udržiavala s Tureckom privilegované partnerstvo. Som však zásadne proti tomu, aby sa táto konkrétna krajina stala členom Spoločenstva.

Okrem toho si myslím, že problémy týkajúce sa integrácie Turecka ako potenciálneho členského štátu sa budú výraznejšie objavovať v priebehu pokračovania prístupových rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne.(FR) Blahoželám spravodajkyni za predloženie uznesenia o vzťahoch medzi Európskou úniou a Tureckom. Návrh uznesenia pani Oomen-Ruijtenovej predstavuje konsenzuálny a vyvážený dokument a snažila sa v ňom obsiahnuť všetky otázky týkajúce sa tohto konkrétneho problému.

Na jednej strane sa v uznesení blahoželá Turecku k nedávnym slobodným a spravodlivým voľbám, turecká vláda sa vyzýva, aby urýchlila proces reforiem a víta sa jej zámer prijať novú občiansku ústavu. V návrhu uznesenia sa ďalej vyzýva na začatie nových politických iniciatív týkajúcich sa trvalého vyriešenia kurdskej otázky. Takisto sa zmieňuje o tom, aby sa vyriešila cyperská otázka v rámci OSN.

Na druhej strane, v súlade s postojom, ktorý zastáva Francúzsko, vítam skutočnosť, že uznesenie pripomína, že pristúpenie Turecka aj naďalej závisí od úplného splnenia kodanských kritérií a kapacity EÚ pre ďalšiu integráciu.

Vzhľadom na všetky spomínané dôvody som sa rozhodol, že podporím prijatie tohto uznesenia v záverečnom plenárnom hlasovaní. Ešte raz prejavujem svoje hlboké sklamanie, že Parlament formálne nevyzval Turecko, aby oficiálne priznalo arménsku genocídu z roku 1915.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ako sme zdôraznili už skôr, je nastolených veľa otázok, ktoré sa týkajú rokovaní o pristúpení Turecka k EÚ. Tento proces podporujú veľmoci, ktoré sa aj napriek rozporom snažia o integráciu tejto veľkej krajiny do jednotného trhu EÚ, a týmto sa snažia získať kontrolu nad jeho hospodárstvom a využiť jeho geostrategickú polohu na uskutočnenie svojich vlastných plánov na Blízkom východe, Kaukaze a v Strednej Ázii.

Uznesenie je preto v tejto súvislosti objasňujúce, keďže zdôrazňuje „význam Turecka ako tranzitnej krajiny na diverzifikáciu zásob ropy do EÚ“ a „energetické projekty zahŕňajúce Turecko na južnom Kaukaze“, a takisto „geostrategickú polohu Turecka v regióne“, ktorého „postavenie pri preprave a logistike bude v nasledujúcich rokoch čoraz významnejšie“.

Je potrebné zdôrazniť aj niektoré ďalšie dôležité aspekty:

- Turecko neuskutočnilo žiadne kroky na uznanie Cypru – členskej krajiny EÚ – a ešte stále vojensky okupuje severnú časť tohto ostrova a ignoruje uznesenia OSN týkajúce sa tejto otázky;

- turecké orgány stále potláčajú kurdský ľud a popierajú ich legitímne kultúrne, politické, hospodárske a sociálne práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Správa o priebehu pokroku Turecka na pristúpenie k EÚ zahŕňa absolútne falošné blahoželania tureckej vláde a novému prezidentovi. Správa je pokryteckým a neúspešným vyjadrením túžobných prianí o ľudských právach, ktorá používa nejasné a všeobecné termíny, odsudzuje terorizmus a zmieňuje sa o spoločnom boji, ktorý proti nemu vedú EÚ a Turecko.

Na druhej strane vôbec nepoukazuje na pokračujúcu okupáciu severného Cypru, ktorú vedú turecké vojenské sily. Nie je tu ani náznak odsúdenia za to, že Turecko aj naďalej odmieta uznať Cyperskú republiku a nevyvíja sa žiadny tlak v danej otázke. Nenachádza sa tu zmienka o odsúdení politiky tureckého režimu, ktorá popiera suverénne práva Grékov, alebo o hrozbe Turecka, že použije silu proti susediacim krajinám. Nezmieňuje sa o odsúdení barbarského prenasledovania a trestných činoch, ktoré spáchali turecké orgány proti kurdskému obyvateľstvu. Nie je tu ani najmenšia zmienka o politickom prenasledovaní na strane tureckej strednej triedy vo všetkých svojich podobách, tých, ktorí sú v prospech nosenia burky, ako aj sekulárnych, komunistov a ďalších pokrokovo zmýšľajúcich ľudí. Napriek všetkému sa na Turecko nalieha, aby nepoužívalo neprimeranú silu pri hroziacich útokoch na severný Irak!

V súvislosti s EÚ správa odráža ciele mocných imperialistických krajín v súlade so svojimi geopolitickými záujmami v širšom rozsahu.

Je v záujme tureckého ľudu a ďalších ľudí v oblasti, aby sa postavili proti integrácii Turecka do EÚ a jej imperialistických plánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), písomne. – (FR) Toto uznesenie stráca svoj vplyv, pretože väčšina členov odmietla dôležité zmeny a doplnenia týkajúce sa uznania arménskej genocídy.

Som a ostanem za pristúpenie Turecka k Európskej únii. Tento proces pristúpenia musí však uznať niektoré historické fakty.

Okrem toho vôbec nesúhlasím s protirečeniami, ktoré teraz Parlament uviedol. V odseku 5 uznesenia z 28. septembra 2005 vyzval Turecko, aby priznalo arménsku genocídu a považovalo toto priznanie ako predbežnú podmienku na pristúpenie k Európskej únii. Rozhodnutie vynechať arménsku genocídu z nového uznesenia je krokom späť a nemôžem to podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Bez ohľadu na konečný výsledok, súčasné rokovania s Tureckom musia priniesť reformy, ktoré krajina tak zúfalo potrebuje, a ktoré sú samy osebe najdôležitejším aspektom potenciálneho pristúpenia krajiny k EÚ.

V tejto súvislosti musíme víťazstvo AKP považovať viac za záväzok uskutočniť hospodárske reformy ako hlasovanie za islam.

Vzhľadom na nedávny rozvoj sa musí kurdská otázka riešiť v spojení so Spojenými štátmi, so zreteľom na otázku Iraku tam, kde je kurdský sever pokojný. Na druhej strane sa nemôžeme vyhnúť kritike kurdských teroristických útokov na Turecko alebo na nedostatok integrácie a prijatia Kurdov do samotného Turecka.

Na záver, nikdy nemôžeme dostatočne zdôrazniť geostrategický význam Turecka v súvislosti s bezpečnosťou hraníc Európy, dodávkami energie, najmä ako alternatívou na závislosť od ruskej ropy, ako partnerom v dialógu s islamskými krajinami a o otázke Iraku.

Zo všetkých týchto dôvodov je potrebné rokovať o stratégii EÚ vážne a rozhodne.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Hlasoval som za uznesenie, ktoré nalieha na Turecko, aby urýchlilo tempo reforiem.

Musíme vyzvať Turecko, aby urobilo viac: zabezpečiť, aby občianska kontrola prevládala nad vojenskou; mať nulovú toleranciu mučenia; poskytnúť ochranu ženám a menšinám, a uznať arménsku genocídu.

Riešenie kurdskej otázky sa musí tiež použiť ako kritérium na hodnotenie reformného procesu. Správa, o ktorej sme hlasovali, nalieha na tureckú vládu, aby spustila politickú iniciatívu zameranú na nájdenie trvalého riešenia kurdského problému. Takisto odsudzuje narušenie irackého územia a zároveň, pochopiteľne, odsudzuje násilie, ktoré spáchalo PKK.

Nejde o to, že by sme sa zamerali na Turecko ako také, ale o pripomenutie, že nemôžeme mať dvojaké normy, hodnoty, ktoré sú pre nás drahé, nemôžeme predávať lacno.

Takisto by bolo katastrofou aj naďalej ignorovať názor verejnosti, ktorý bol opäť vyjadrený v prieskume, ktorý uskutočnila Notre Europe ešte pred lisabonským samitom. Ľud Európy je znepokojený zle pripravenými rozhodnutiami o akomkoľvek ďalšom rozširovaní a o kapacite EÚ prijať ďalšie krajiny po obrovskej vlne nových pristúpení, ktoré sa uskutočnili medzi rokmi 2004 a 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), písomne. (DE) Podporujem uznesenie o Turecku. Turecká vláda musí byť napokon dôrazná pri vykonávaní reforiem.

Čo sa týka arménskej genocídy, aj keď priznanie tejto genocídy zo strany Turecka nie je súčasťou kodanských kritérií, krajina, ktorá sa usiluje o pripojenie k EÚ, musí bezpochyby čeliť tmavým stránkam svojej histórie.

Napriek všetkému Turecko musí prejsť ešte dlhú cestu pred tým, ako splní kodanské kritéria. Ešte stále existujú závažné nedostatky v súvislosti s ľudskými právami a právami menšín, občianske a politické práva a všeobecná slabosť tureckej demokracie voči ozbrojeným silám.

Stále nedochádza k pokroku cyperskej otázky. Z tohto dôvodu sa musíme tento rok aj naďalej snažiť o to, aby bol ratifikovaný Ankarský protokol. Bez neho, ako aj bez stiahnutia tureckých vojsk z ostrova, nemožno dospieť k žiadnemu riešeniu. Turecko očividne odmieta pochopiť, že v Európskej únii je 27 členských štátov, a že jedným z nich je aj Cyperská republika!

Čo sa týka konfliktu na juhovýchode Turecka, minimálne od jari 2006 existoval plán podniknúť vpád do severného Iraku. V súčasnosti existujú obavy, že sa takýto zásah naozaj uskutoční. Krajina, ktorá – napriek medzinárodnej podpore na zabezpečenie svojich hraníc – sa domáha práva porušiť medzinárodné právo, keďže to považuje za správne, sa však sama raz a navždy pripravuje o možnosť pristúpiť k Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. − (PL) Zdržal som sa konečného hlasovania o správe týkajúcej sa vzťahov EÚ — Turecko. A to z dôvodu, že aj napriek rokovaniam trvajúcim niekoľko mesiacov, uznesenie nespomína otázku tureckej zodpovednosti za vraždenie Arménov v roku 1915.

Turecko sa snaží zaviesť cenzúru na medzinárodné spoločenstvo o tejto záležitosti. Najnovším dôkazom tejto skutočnosti bol tlak vyvolaný na Kongres Spojených štátov. Ten napriek tomu zastal pevnú pozíciu a zaujal primeraný postoj. Je chybou ustúpiť neopodstatnenému tlaku zo strany Turecka v tejto veci.

Rád by som však dodal, že veľmi oceňujem začlenenie správ týkajúcich sa práv kresťanských menšín v Turecku, ako je právo na školenie duchovenstva a právo cirkevných inštitúcií na právnu subjektivitu, do vyššie uvedeného uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), písomne.(FR) Rozhodol som sa zdržať hlasovania o uznesení týkajúcom sa vzťahov EÚ — Turecko s cieľom prejaviť môj negatívny postoj k prebiehajúcim prístupovým rokovaniam. Na základe dvoch nedávnych udalostí by sme si mali byť vedomí rizík, ktoré súvisia s týmto hypotetickým pristúpením. Prvou je politická kríza, ktorou krajina prešla, skôr ako nový prezident republiky vykonal prísahu: tá znázorňuje napätie, ktoré existuje v tureckej spoločnosti, a takisto slabosť inštitúcii tejto krajiny. Zároveň mám na mysli napätie, ktoré sa vytvorilo na irackých hraniciach a riziko, že by to mohlo destabilizovať jednu z mnohých oblastí v tejto krajine, kde prevládalo násilie. Rozhodnutie tureckého parlamentu povoliť armáde, aby uskutočnila vojenský zásah do Iraku, je neprijateľné. Turecko zohráva nebezpečnú úlohu v regióne a EÚ by nemala poskytovať žiadnu podporu týmto populistickým a agresívnym činnostiam.

Toto všetko iba posilňuje moje presvedčenie: ak rozšírime Úniu až k irackým hraniciam, nevidím, čo európske v nej ostane. Domnievam sa, že Turecko ešte stále nie je spôsobilé pripojiť sa k EÚ. Je na nás, aby sme predložili alternatívnu možnosť: v tejto súvislosti, tzv. Stredomorská únia, ktorú navrhol pán Nicolas Sarkozy, nepochybne ponúka príležitosť, ktorú by mala EÚ a Turecko využiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. (SK) Za uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch EÚ – Turecko som nehlasovala, keďže rozširovanie Európskej únie a pristúpenie Turecka do Spoločenstva je vážnejšia vec, ktorá si vyžaduje hlbšie vedomosti a intenzívnejšiu diskusiu. Domnievam sa, že pre každý štát v prístupovom procese majú platiť rovnaké pravidlá.

V pléne Parlamentu neprešli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, obsahom ktorých bola výzva na uznanie arménskej genocídy a na ospravedlneniu sa Arménsku a arménskemu ľudu, keďže iba takéto uznanie a ospravedlnenie môže byť podnetom na proces zmierenia medzi Tureckom a Arménskom. Turecko sa zároveň aj naďalej bráni pokroku pri hľadaní riešenia cyperskej otázky. Cezhraničná vojenská akcia namierená voči Kurdom žijúcim na hranici s Irakom, odobrená deklaráciou tureckého parlamentu, nebude viesť ku konštruktívnemu riešeniu problému terorizmu v krajine. Povedie iba k destabilizácii celého regiónu.

Na území Tureckej republiky zároveň nie je badať pokrok v otázke slobody vierovyznania. Nie je zabezpečená bezpečnosť a rešpekt k právam kresťanov žijúcich v Turecku, keďže v ostatnom čase sme boli svedkami násilných útokov proti kresťanským kňazom, misionárom, vydavateľom či konvertitom. Turecko takisto doposiaľ neobnovilo seminár pre pravoslávnu ortodoxnú cirkev, bez ktorého je ohrozené samotné prežitie tejto starobylej cirkvi.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia