Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0032(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0353/2007

Indgivne tekster :

A6-0353/2007

Forhandlinger :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Afstemninger :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0479

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

20. Virksomhedsregistre til statistiske formål (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)) (Ordfører: Hans-Peter Martin) (A6-0353/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, ordfører. -(DE)Fru formand, mine damer og herrer! Det er nu så sent på aftenen, at vi kun er fire til stede, mig selv inklusive. Men en af talerne er kvæstor, og jeg er sikker på, at han vil benytte denne mulighed til at sikre, at disse former for såkaldte forhandlinger, der i realiteten kun finder sted af hensyn til protokollen, bliver mere effektive og rationelle. Men det glæder mig, hr. kommissær, at De er villig til at komme her og udsætte Dem selv for dette. Efter min opfattelse er god forvaltning, effektiv og gennemsigtig forvaltning, noget helt andet end disse forhandlinger på dette ukristelige tidspunkt.

Hvad angår det foreliggende emne, er vi her for at genoptage arbejdet med et spørgsmål, som blev indledt for længe siden. Det er et centralt område, nemlig statistik. På den ene side har vi en fuldt berettiget og nødvendig interesse hos de personer, der er involveret i den politiske proces, nemlig at hente viden og hurtigere og mere detaljeret sætte sig ind i eventuelle sammenhænge, især i erhvervslivet, og hvordan de fungerer, navnlig på tværs af grænserne, grænser, som det heldigvis er lykkedes os at afvikle mellem mange lande i hele Europa.

Vi har derfor set på Kommissionens forslag og behandlet det ud fra dette behov, men vi har altid været omhyggelige - gennem de mange diskussioner, jeg dengang havde med min fremragende kollega fra sekretariatet for Økonomi- og Valutaudvalget, lige fra førstebehandlingen - med ikke at indføre endnu mere papirarbejde, ikke at skabe endnu flere bureaukratiske hindringer og ikke påføre medlemsstaterne endnu flere formularer, der skal udfyldes, gennem ændringer og forenklinger og undertiden mere nøjagtige kontroller, som dette medfører. Det mål har vi nået.

Hvad vi ikke har opnået, er en situation, hvor data, der er tilgængelige på grundlag af det nye direktiv, virkelig er tilgængelige for en bredere interesseret offentlighed. Vi kunne have gjort mere for at fremme gennemsigtigheden. Alligevel har det været vigtigt for Parlamentet at sikre hurtige og tydelige resultater lige fra førstebehandlingen. Desværre blev der stillet ændringsforslag på andre områder, efter at vi var nået til enighed og kort tid efter vedtagelsen, med det resultat, at den betænkning, vi troede, vi havde færdigbehandlet, pludselig ikke længere kunne fortsætte i sin nuværende form. Derfor har vi nu ved andenbehandlingen måttet foretage nogle mindre ændringer bestående af bare to ord tre forskellige steder.

I lyset af alt det, der er sket, opstår følgende spørgsmål: Var det virkelig nødvendigt? Ville det ikke have været muligt at informere os gennem en bedre koordinering af informationsudvekslingen om og under beslutningsprocessen, så vi kunne have sparet os selv hele denne aftens forhandling, som kun er en forhandling af navn? Vi kunne have afsluttet den under førstebehandlingen, hvis vi havde vedtaget betænkningen et par uger senere.

At vi nu sidder her, er et klassisk eksempel på, hvordan det i EU ofte er den lille detalje, der skaber de største problemer. Der er et presserende behov for at haste alle de initiativer igennem, som sigter mod en bedre koordination af de små detaljer i lovgivningsprocesserne, som senere skal indføres bredt i hele Europa. Derved ville man fjerne fremtidige behov for denne form for forhandling, som vi oplever nu, og vi ville også spare penge, hvis vi tænker på, hvad det koster - fra første- til andenbehandlingen, med alle forberedelserne, tolkene og oversættelserne, og alle disse sene møder, for det ville bestemt være i EU's interesse og forbedre det arbejde, vi udfører på borgernes vegne.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, næstformand i Kommissionen. - (EN) Fru formand! Jeg er Parlamentet meget taknemmelig for denne betænkning, som skulle muliggøre en aftale med Rådet ved andenbehandlingen af virksomhedsregistre til statistiske formål, hvilket er yderst relevant for udarbejdelsen af harmoniserede, fuldstændige og pålidelige statistikker om erhvervslivet og andre økonomiske aktiviteter. Denne nye forordning vil udvide rammerne for virksomhedsregistre til at omfatte hele økonomien ved obligatorisk at medtage to sektorer, der i øjeblikket er frivillige, nemlig landbruget og den offentlige forvaltning.

Men den vigtigste nyskabelse i dette forslag er udvidelsen til data om multinationale koncerner, der er aktive i EU. Det er et centralt bidrag i forbindelse med økonomisk globalisering. Det uformelle møde i Det Europæiske Råd sidste uge i Lissabon støttede faktisk den tilgang, Kommissionen har foreslået for at sikre, at europæiske politikker sigter mod at forsvare europæiske borgere i en globaliseret økonomi. Til dette formål er det af afgørende vigtighed, at beslutningstagere og socioøkonomiske aktører har nøjagtige oplysninger til rådighed om de aktiviteter, der udføres af enhver form for transnationale selskaber, der er aktive her i Europa.

Hvad angår lettelsen af byrden for de personer, der besvarer spørgsmålene i de undersøgelser, der er nødvendige for at udarbejde statistik, har Kommissionen i forhold til den overordnede indsats for bedre regulering været særlig opmærksom på forenklingen af indsamlingen af statistik. Virksomhedsregistre udgør en vigtig byggesten i en række projekter, der sigter mod at reducere virksomheders statistiske byrde. De er nødvendige af hensyn til effektiv anvendelse af virksomhedsrelaterede data fra forskellige kilder såsom kombineret brug af administrative data og målrettede statistiske undersøgelser.

Der er naturligvis ikke behov for nye undersøgelser for at opfylde forordningens nye krav, som kan gennemføres ved hjælp af nationalt tilgængelige, yderligere administrative kilder og feedback fra eksisterende undersøgelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Fru formand! Jeg vil gerne sige til ordføreren, som lige har klaget over, at vi sidder og diskuterer på dette ukristelige tidspunkt, at jeg var medlem af et nationalt parlament i 20 år. Jeg ved ikke, om han nogensinde har været medlem af et nationalt parlament, men der vænner man sig til sene nattemøder, og for mig er dette ikke et ukristeligt tidspunkt. Ordføreren kan sagtens påstå, at sagen skulle have været behandlet meget hurtigere, men jeg vil lige minde ham om, at der gik lang tid, før han selv erklærede sig villig til at udarbejde denne betænkning.

(FR) Fru formand! Jeg vil trods alt gerne påpege, at den nugældende forordning om virksomhedsregistre, om harmonisering af de virksomhedsregistre, som medlemsstaterne anvender til statistiske formål, går tilbage til 1993 og til dels er forældet. Forslaget til forordning indeholder to væsentlige ændringer, som tilgodeser de nye behov for data i den aktuelle sammenhæng. For det første er alle foretagender, som udøver økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet, deres lokale enheder såvel som de tilsvarende retlige enheder fremover forpligtet til registrering. Nogle erhvervsgrene registreres på frivillig basis under den nugældende udgave af forordningen.

For det andet skal finansielle relationer og grupper af foretagender dækkes, og data for multinationale grupper og deres tilknyttede enheder skal udveksles mellem medlemsstaterne og Eurostat.

Med hensyn til indstillingen ved andenbehandling af denne betænkning fik vi forelagt to tekniske ændringer, som Parlamentets Juridiske Tjeneste anbefalede. Vi har fra Økonomi- og Valutaudvalget foreslået, og jeg foreslår også, at Den Juridiske Tjenestes anbefalinger følges. Den påpegede nemlig med rette, at medtagelsen af de to ord "formålet" og "dækningsområdet" under beføjelserne ville gøre det muligt for Kommissionen at ændre medlemsstaternes, myndighedernes og centralbankernes såvel som Kommissionens forpligtelser. Disse forpligtelser udgør bestemmelser i basisretsakten. Hvis de ændres på den ene eller anden måde, kan dette få indflydelse på de politiske valg, der er truffet i basisretsakten. Disse ændringer af den fælles holdning er ingen hindring for at opnå enighed under andenbehandlingen, eftersom de afspejler resultaterne af det, de tre hovedinstitutioner er blevet enige om, og sagen kan således afsluttes ved andenbehandlingen. Jeg tror, det er det, der er hovedsagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, for ALDE-Gruppen. - (LT) Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for hans store arbejde med at udarbejde dette komplekse, tekniske dokument, da statistik jo normalt er af begrænset interesse for offentligheden, som ikke finder emnet særlig spændende. Derfor finder denne diskussion sted på dette temmelig sene tidspunkt. Det glæder mig meget, at hr. Frattini er til stede, selv om statistik normalt henhører under hr. Almunias kompetenceområde. Men vi taler om store databaser, hvis anvendelse, sikkerhed og administration skal fastlægges præcis. Jeg er sikker på, at hr. Almunia udmærket er klar over de problemer, vi har med forskellige databaser, deres anvendelse, sikkerhed og muligheden for, at de kan blive misbrugt. Han erkender i dokumentet en række ting, der vil bidrage til at undgå lignende problemer.

En ting mere glæder mig: Dokumentet vil styrke gennemsigtigheden i de administrative funktioner. Der er meget vigtigt, synes jeg. Den slags information bør være tilgængelig for offentligheden.

Som repræsentant for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa kan jeg på den anden side ikke lade være med at være bekymret over, at vi for nylig har diskuteret en lang række dokumenter om indsamling af statistiske data, medtagelsen af forskellige aktiviteter i forskellige registre. Der tænkes mindre og mindre på overskud, forholdet mellem overskud fra og omkostninger ved dataindsamling.

Som økonom forstår jeg vigtigheden af disse data for at kunne fastlægge den økonomiske politik, som grundlag for beslutninger - også af sikkerhedshensyn er det vigtigt at være klar over de forskellige aspekter af multinationale virksomheders aktiviteter i EU og i medlemsstaterne.

Som repræsentant for Litauen, et grænseland, et EU-grænseland, forstår jeg det kun alt for godt. Alligevel er der i begyndelsen af mit mandat her sagt meget om nødvendigheden af at analysere, hvor meget det koster for samhandelen, og af at foretage de rette beregninger. Nogle medlemsstater var rede til at gøre det. F.eks. har Nederlandene rent faktisk gjort det.

Desværre er dette initiativ løbet ud i sandet. Jeg kan kun beklage, at muligheden for at fastslå den administrative byrde for erhvervslivet, og hvordan man letter denne byrde, ikke er kommet med i overvejelserne i denne sammenhæng. Man kunne have udvalgt forskellige små europæiske grupper som eksempler, mens man analyserede de statistiske grundlag for hele Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, ordfører. - (DE) Fru formand! Nu, da fru Lulling har henvendt sig direkte til mig, vil jeg da lige sige, at bare fordi andre gør tingene dårligt, behøver det jo ikke være en rollemodel for os. Det forhold, at der stadig pågår forhandlinger i de nationale parlamenter, både på dette tidspunkt og senere endnu, gør ikke denne situation bedre. Det er bittert, når man stiller forslag til reformer, så at konstatere, at andre konstant blokerer for dem med henvisning til noget andet.

Mit andet punkt er derfor: Der var ikke tale om nogen forsinkelse, fru Lulling. Der var højst tale om misforståelser. Den forsinkelse, jeg talte om, var et uheldigt sammenfald, hvor flere forhold skulle behandles samtidig.

Med hensyn til mit tredje punkt holder jeg fast i min mening. Jeg mener ikke, at det, hverken fra en politisk eller en demokratisk synsvinkel, er fornuftigt at have såkaldte forhandlinger så sent, og jeg glæder mig til at møde kommissæren igen sammen med vores fælles ven hr. Staffler på Hotel Laurin i Bolzano og føre en samtale der. Jeg finder det meget sandsynligt, at de politiske fremskridt vil ske der og ikke her, for nu er vi jo kun tre plus kommissæren - ja, lad mig gentage det, kun tre - som deltager i en pseudodebat med hinanden på dette ukristelige tidspunkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (DE) Fru formand! Ordføreren påstår, at han ikke var ansvarlig for forsinkelsen. Det passer bestemt ikke! Han stod også bag hele postyret i udvalget, og det behøver jeg virkelig ikke sige mere om.

(FR) Fru formand! Jeg vil gerne tilføje en ting, for jeg konstaterer, at begrundelsen, som ordføreren har udarbejdet, indeholder bemærkninger, der slet intet har med betænkningens emne eller med sagen at gøre. Ordførerens personlige mening om ...

(Formanden bad taleren afslutte)

De er formand for en arbejdsgruppe. Jeg må gøre opmærksom på, at ordførerens personlige mening om vores tjenestemænds pensioner ikke hører hjemme i et officielt dokument fra Parlamentet. Det vil jeg gerne have ført til protokols!

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen 2007.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik