Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0353/2007

Pateikti tekstai :

A6-0353/2007

Debatai :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0479

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. spalio 24 d. - Strasbūras Tekstas OL

20. Bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais (diskusijos)
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Tolesnis klausimas – rekomendacija antrajam svarstymui (A6-0353/2007) – Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu (pranešėjas – Hans-Peter Martin) dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma bendra verslo registrų sistema statistiniais tikslais ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93 [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, pranešėjas. – (DE) Gerb. pirmininke, kolegos Parlamento nariai, jau taip vėlu, kad matau, jog čia esame tik keturiese, įskaitant ir mane. Tačiau vienas iš tolesnių kalbėtojų yra kvestorius, kuris, neabejoju, pasinaudos šia proga užtikrinti, kad tokios vadinamosios diskusijos formos, kurios faktiškai vyksta tik tam, kad būtų įrašytos į protokolus, taptų veiksmingesnės ir racionalesnės. Tačiau, Komisijos nary, aš vis dėlto esu dėkingas už jūsų pasiryžimą čia atvykti. Mano nuomone, geresnis valdymas, veiksmingas ir skaidrus valdymas, regis, turėtų būti kitoks nei šios diskusijos tokiu vėliu laiku.

Kalbant apie reikalo esmę, mes čia atėjome apibendrinti darbą vienu jau ne itin nauju klausimu. Tai labai svarbi sritis – statistika. Viena vertus, mes turime visiškai pagrįstą ir būtiną politiniame procese dalyvaujančių žmonių interesą – tai yra, gauti informaciją ir greičiau bei tiksliau rasti duomenų apie galimas sąsajas, ypač įmonių sektoriuje, ir kaip jos veikia, ypač per sienas: sienas, kurias, laimei, mes tarp daugelio Europos šalių jau išardėme.

Taigi mes, vadovaudamiesi šia reikme, ėmėmės Komisijos pasiūlymo ir jį tobulinome, visą laiką stengdamiesi – man daug diskutuojant su puikiu kolega iš Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto sekretoriato, nuo pat pirmojo svarstymo – nesukurti dar daugiau formalumų, nesudaryti dar daugiau biurokratinių kliūčių ir nenumatyti dar daugiau įmonių formų pildymo, rengdami pakeitimus ir supaprastinimus, o kai kuriais atvejais numatydami tikslesnes kontrolės priemones. Šis tikslas buvo pasiektas.

Tik nepavyko pasiekti, kad duomenys pagal naują direktyvą būtų iš tikrųjų prieinami daugeliui suinteresuotųjų. Galėjome nuveikti daugiau didesniam skaidrumui pasiekti. Vis dėlto Parlamentui buvo svarbu gauti greitų ir aiškių rezultatų nuo pat pirmojo svarstymo. Deja, kai buvo pasiektas reikiamas konsensusas, ir netrukus po jo patvirtinimo – kiek man žinoma, Parlamente niekas nebalsavo prieš – buvo padaryta pakeitimų kitose teisėkūros srityse, todėl pranešimas, kuris mūsų nuomone, buvo gerai apsvarstytas, daugiau negalėjo likti toks, koks buvo. Tai reiškia, kad antrajame svarstyme turėjome atlikti kai kuriuos smulkius pakeitimus, kuriuos sudaro tik du žodžiai trijose vietose.

Atsižvelgiant į visa tai, kaip jau sakiau, kyla toks klausimas: ar tai tikrai buvo būtina? Ar nebūtų buvę galima mus informuoti, geriau koordinuojant keitimąsi informacija dėl sprendimų priėmimo, kad mes galėtume apsieiti be visos šios vakarinės diskusijos, kuri tik vadinasi diskusija? Mes būtume galėję tai aptarti per pirmąjį svarstymą, jeigu būtume priėmę pranešimą keliomis savaitėmis vėliau.

Tai, kad mes čia sėdime, yra klasikinis pavyzdys, kaip smulkmena kartais sukelia kliuvinių Europos Sąjungoje. Reikia skubiai įgyvendinti visas iniciatyvas, kuriomis siekiama geriau koordinuoti smulkias teisėkūros procesų, kurie toliau stambesniu mastu vykdomi Europoje, detales. Tuomet ateityje daugiau nereikėtų tokių diskusijų, kaip dabar, be to, būtų sutaupyta pinigų – jeigu pagalvotume, kiek tai kainuoja – nuo pirmo iki antro svarstymo – visi pasirengimai, visi vertimai žodžiu ir raštu ir visi tie susirinkimai tokiu vėlyvu laiku: tai tikrai atitiktų Europos Sąjungos interesus ir pagerintų jos darbą piliečių labui.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Komisijos pirmininko pavaduotojas. − Gerb. pirmininke, aš labai dėkingas Parlamentui už šį pranešimą, kuris leis sutarti su Taryba per antrąjį svarstymą dėl verslo statistinių registrų, kurie yra nepaprastai svarbūs rengiant suderintą, išsamią ir patikimą verslo ir kitokios ekonominės veiklos statistiką. Šis naujas reglamentas verslo registrų sistemą, siekiant aprėpti visą ūkį, privalomai įtraukiant du sektorius, kurie šiuo metu yra fakultatyvūs: žemės ūkį ir viešąjį administravimą.

Bet svarbiausia šio pasiūlymo naujovė yra duomenų apie ES veikiančias tarptautines įmonių grupes įtraukimas. Tai esminis indėlis, turint omenyje ekonominę globalizaciją. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę Lisabonoje neoficiali Europos Vadovų taryba parėmė Komisijos pasiūlytą požiūrį, siekiant užtikrinti, kad Europos politikos tikslas būtų ginti Europos piliečius globalizuotoje ekonomikoje. Šiuo atžvilgiu nepaprastai svarbu, kad politikos formuotojai ir socialiniai ir ekonominiai veikėjai disponuotų tikslia informacija apie visų rūšių Europoje veikiančių tarpnacionalinių bendrovių veiklą.

Dėl statistikai reikalingų apklausų respondentų naštos mažinimo Komisija, atsižvelgdama į bendrą siekį kurti geresnį reguliavimą, ypatingą dėmesį skyrė statistinių duomenų rinkimo supaprastinimai. Verslo registrai sudaro svarbų įvairių projektų, kuriais siekiama sumažinti įmonių statistinę naštą, elementą. Jie būtini iš įvairių šaltinių – pavyzdžiui, iš bendro administracinių duomenų naudojimo ir tikslinių statistinių apklausų – gautiems verslo duomenims veiksmingai panaudoti.

Žinoma, naujiems reglamento reikalavimams įgyvendinti naujų apklausų nereikia – juos galima įvykdyti naudojantis papildomais nacionaliniais administraciniais šaltiniais ir atsiliepimais dėl esamų apklausų.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, PPE-DE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, leiskite man pasakyti pranešėjui, kuris ką tik skundėsi, kad mes čia sėdime ir diskutuojame tokiu vėliu laiku, kad aš 20 metų buvau nacionalinio parlamento narė. Aš nežinau, ar jam kada nors teko dirbti nacionaliniame parlamente, tačiau įprantama prie naktinių posėdžių ir man šis laikas nėra siaubingai vėlyvas. Pranešėjas lygiai sėkmingai galėtų pareikšti, kad klausimą reikėjo aptarti greičiau, tačiau noriu jam priminti, kad jam pačiam prireikė laiko, kol pareiškė ketinąs parengti šį pranešimą.

(FR) Astrid Lulling, PPE-DE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, aš tik norėčiau pasakyti tą patį – kad dabartinis reglamentas dėl verslo registrų, skirtas valstybių narių statistikos reikmėms naudojamų verslo registrų suderinimui, priimtas dar 1993 m. ir dabar yra iš dalies pasenęs. Pasiūlyme dėl reglamento yra du pakeitimai, susiję du šiame kontekste nustatytais naujais reikalavimais duomenims. Visos ūkinę veiklą atliekančios įmonės prisideda prie BVP, o jų vietiniai padaliniai bei atitinkami juridiniai padaliniai nuo šiol turės būti privaloma tvarka registruojami. Pagal dabartinio reglamento nuostatas kai kurie verslo sektoriai registruojami fakultatyviai.

Kitas dalykas, mano nuomone, yra tai, kad reikia aprėpti ir finansines sąsajas bei įmonių grupes, o valstybės narės ir Eurostat tarpusavyje turėtų keistis duomenimis apie tarptautines grupes ir jų konsultacinius padalinius.

Dėl rekomendacijos antrajam pranešimo svarstymui – mums buvo pristatyti du techniniai pakeitimai, kuriuos pasiūlė Europos Parlamento Teisės tarnyba. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pasiūlė, ir aš taip pat siūlau vadovautis Teisės tarnybos rekomendacijomis, kuriose gana teisingai nurodoma, kad terminų „Tikslas“ ir „apimtis“ įtraukimas į Komisijai suteiktus įgaliojimus pastarajai leistų koreguoti atitinkamų valstybių narių, institucijų, centrinių bankų ir Komisijos įgaliojimus. Šie įgaliojimai yra pagrindinio teisės akto sudedamoji dalis; jų vienoks ar kitoks pakeitimas turėtų įtakos pagrindiniame teisės akte apibrėžtiems politiniams pasirinkimams, ir tokie bendros pozicijos pakeitimai netrukdytų pasiekti susitarimą antrajame svarstyme, turint omenyje, kad jie atspindi trijų pagrindinių institucijų tarpusavyje pasiektų susitarimų rezultatus, taigi mes galėtume baigti šį punktą antrajame svarstyme. Aš manau, kad tai yra svarbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE frakcijos vardu. – (LT) Norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jis taip dirba su tokiu techniniu dokumentu, labai sudėtingu dokumentu, nes statistiniai dalykai, paprastai nėra labai įdomūs ir patrauklūs ir viešajai nuomonei. Todėl mes šį klausimą svarstome gan vėlai. Tačiau aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad dalyvauja F. Frattini, nors statistikos klausimai yra J. Almunia kompetencijos klausimas. Tačiau mes čia kalbame apie didžiules duomenų bazes, kurių apsauga, saugumas ir tvarka, kaip jos yra naudojamos, turi būti aiškiai reglamentuotos, ir manau, kad F. Frattini puikiausiai žino, kiek mes turime problemų su įvairiomis duomenų bazėmis, jų panaudojimu, saugumu ir galimybe pasinaudoti ta informacija netinkamiems tikslams. Taigi šitas dokumentas reglamentuoja daugelį klausimų, kurie padėtų išvengti panašių atvejų.

Kitas dalykas, kuris mane džiugina – šis dokumentas suteiks daugiau skaidrumo valstybės administravimo funkcijoms. Kas, mano požiūriu, yra labai svarbu, ir turi būti prieinama visuomenei tokia informacija.

Kita vertus, kaip atstovaudama Liberalų ir demokratų grupę, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto man kelia nerimą tai, kad pastaruoju metu mes svarstome labai daug dokumentų, susijusių su statistinių duomenų rinkimu, naujų veiklų įtraukimu į įvairius registrus. Ir vis mažiau kalbame apie naudą, naudos ir išlaidų santykį, kurį teikia mums duomenų rinkimas.

Aš suprantu, kaip ekonomistė suprantu, tų duomenų svarbą ekonominės politikos nustatyme, įvairių sprendimų priėmime, svarbu žinoti, be abejonės, netgi saugumo požiūriu, yra svarbu žinoti daugianacionalinių kompanijų veiklos aspektus mūsų Europos Sąjungoje, mūsų šalyse.

Atstovaudama Lietuvą, pasienio šalį, Europos Sąjungos pasienio šalį, aš ypatingai šitą gerai suprantu. Tačiau vis dėlto pradžioje mano kadencijos buvo dar daug kalbų apie tai, kad reikėtų atlikti analizę, įvertinti, kiek tai viskas kainuoja verslui, paskaičiuoti tai. Kai kurios šalys narės net ruošėsi tai padaryti. Pavyzdžiui, Nyderlandai tokį darbą atliko.

Deja, šitas procesas visas užgeso, ir aš turiu tik apgailestauti, kad ir šiuo atveju nebuvo įvertinta galimybė sumažinti naštą verslui, kuriant įvairius Europos pavyzdžius, Europos nedideles atrankos grupes, kad galima būtų spręsti apie visą Europos statistikos bazę.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, pranešėjas. – (DE) Gerb. pirmininke, dabar, kai A. Lulling kreipėsi į mane tiesiogiai, norėčiau pasakyti, kad jeigu kiti dirba blogai, mes neturėtume imti iš jų pavyzdžio. Nuo to, kad tokiu laiku arba netgi vėliau nacionaliniuose parlamentuose vis dar vyksta diskusijos, čia padėtis nepagerėja. Tai karti patirtis – kai rengiant pasiūlymus dėl reformos kiti trukdo nukreipdami dėmesį į kitus dalykus.

Antra vertus, norėčiau pasakyti štai ką: vilkinimo nebuvo, A. Lulling. Daugių daugiausia buvo nesusipratimų. Gaišatį, apie kurią aš kalbėjau, sukėlė kelių klausimų, kuriuos reikėjo spręsti vienu metu, sutapimas.

Ir trečia, aš lieku prie savo nuomonės. Aš manau, kad žiūrint iš politinės ir – tiesą sakant – demokratinės perspektyvos neprotinga rengti vadinamąsias diskusijas tokiu vėlyvu metu, ir aš ketinu vėl susitikti su Komisijos nariu karu mūsų bendru draugu Laurin viešbutyje Bolcane ir ten pasikalbėti. Manau, labai tikėtina, kad daugiau politinės pažangos pavyks pasiekti ten, negu čia, turint omenyje, kad dabar esame mes trise ir Komisijos narys – taip, leiskite man pakartoti, kad mes esame tik trise, ir tokiu vėliu laiku dalyvaujame tarpusavio pseudodiskusijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (DE) Gerb. pirmininke, pranešėjas tvirtina nesąs atsakingas dėl vėlavimo. Jis tikrai atsakingas! Jis vėlavo ir komitete, ir man tikrai nėra ką daugiau apie tai pasakyti.

(FR) Gerb. pirmininke, aš norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, atkreipdama dėmesį, kad pranešėjo parengta aiškinamojoje dalyje yra pastabų, visiškai nukrypstančių nuo temos ir iškrintančių iš temos, kuri šiame pranešime nagrinėjame, konteksto. Pranešėjo asmeninė nuomonė dėl ...

(Pirmininkė paprašė kalbėtojos baigti)

Jūs esate darbo grupės pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad pranešėjo asmeninė nuomonei dėl ES personalo narių pensijų ne vieta šios institucijos parengtame oficialiame dokumente. Noriu, kad tai būtų įrašyta į protokolą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Diskusija baigta.

Balsavimas vyks rytoj.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika