Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 24. októbra 2007 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 3.Písomné vyhlásenia (pedložené dokumenty): pozri zápisnicu
 4.Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (rozprava)
 5.Samit EÚ/Rusko (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 7.Privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (hlasovanie)
  8.2.Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb (hlasovanie)
  8.3.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb (hlasovanie)
  8.5.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou (hlasovanie)
  8.6.Dohoda medzi ES a Čiernou Horou o readmisii osôb (hlasovanie)
  8.7.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Čiernou Horou (hlasovanie)
  8.8.Dohoda medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb (hlasovanie)
  8.9.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Albánskom (hlasovanie)
  8.11.Imunita a výsady pána Giana Paola Gobba (hlasovanie)
  8.12.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (hlasovanie)
  8.13.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 (hlasovanie)
  8.14.Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) (hlasovanie)
  8.15.Zmena článku 173 rokovacieho poriadku týkajúceho sa doslovného zápisu (hlasovanie)
  8.16.Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (hlasovanie)
  8.17.Európsky poradný výbor pre štatistiku (hlasovanie)
  8.18.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (hlasovanie)
  8.19.Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  8.20.Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (nariadenie) (hlasovanie)
  8.21.Vzájomná pomoc a spolupráca medzi colnými orgánmi (hlasovanie)
  8.22.Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov (hlasovanie)
  8.23.Tradičné zdroje energie a energetické technológie (hlasovanie)
  8.24.Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (hlasovanie)
  8.25.Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (hlasovanie)
  8.26.Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (hlasovanie)
  8.27.Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Vzťahy medzi EÚ a Srbskom (rozprava)
 13.Súčasný stav vzťahov EÚ – Afrika (rozprava)
 14.Medzinárodná zmluva o zákaze kazetovej munície (rozprava)
 15.Hodina otázok pre Radu
 16.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 17.Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane (rozprava)
 18.Zlepšenie účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii:zablokovanie bankových účtov (zelená kniha) (rozprava)
 19.Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi – Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach (rozprava)
 20.Registre podnikov na štatistické účely (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (783 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1757 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia