Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0382/2007).

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις.

Ερώτηση αριθ. 1 του Manuel Medina Ortega (H-0777/07)

Θέμα: Σύστημα «τουρνικέ» στη μεταναστευτική πολιτική

Ορισμένοι πολιτικοί ιθύνοντες και εμπειρογνώμονες έθεσαν το θέμα σύναψης συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών που να επιτρέπει το συνδυασμό του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ´Eνωσης με μια νέα μεταναστευτική πολιτική τύπου «τουρνικέ» που να προβλέπει ότι οι μετανάστες που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ένωση θα μπορούν να επιστρέφουν στην χώρα προέλευσής τους χωρίς να τους στερείται η δυνατότητα επιστροφής στην Ένωση.

Θεωρεί το Συμβούλιο εφικτή αυτή την προσέγγιση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική με τα απλά μέσα διακυβερνητικής συνεργασίας που διατίθενται ή, αντιθέτως, θα πρέπει να δημιουργηθούν προς το σκοπό αυτό νέοι θεσμικοί μηχανισμοί;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, τον Μάιο του 2007 η Επιτροπή παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών ανακοίνωση σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή θεωρεί ότι η κυκλική μετανάστευση αποτελεί χρήσιμο μέσο που πρέπει να αναπτυχθεί σε επίπεδο Κοινότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στα συμπεράσματα για την επέκταση και ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο με τη σειρά του τόνισε ότι οι δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της κυκλικής μετανάστευσης με ορθή διαχείριση, θα μπορούσαν ενδεχομένως να ωφελήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους.

Το Συμβούλιο πιστεύει επομένως ότι όλες οι δυνατότητες κυκλικής μετανάστευσης που τυγχάνει ορθής διαχείρισης πρέπει να διερευνηθούν σε στενή συνεργασία με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, με σκοπό την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2007. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε στα συμπεράσματα του Ιουνίου του 2007 την ανάγκη διερεύνησης αυτών των δυνατοτήτων κυκλικής μετανάστευσης, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2007. Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος το θέμα της έγκρισης ειδικών μέσων και μέτρων για τη διευκόλυνση της κυκλικής μετανάστευσης, και το θέμα της εξεύρεσης του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.

Η Επιτροπή δεν έχει προτείνει έως τώρα συγκεκριμένα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η πορτογαλική Προεδρία αφιερώνει τη δέουσα προσοχή σε αυτό το ζήτημα και ότι η απάντηση ήταν ακριβής.

Γνωρίζω ότι η θητεία της πορτογαλικής Προεδρίας φτάνει στο τέλος της, καθώς το διάστημα του ενός εξαμήνου είναι αρκετά σύντομο, αλλά δεν γνωρίζω εάν νομίζετε ότι θα είναι εφικτό να διατυπωθεί συγκεκριμένη πρόταση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, ή εάν θα ενθαρρύνετε την Επιτροπή να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τις θεσμικές πτυχές, ή εάν οι μηχανισμοί που διαθέτουμε σήμερα είναι επαρκείς ή εάν θα ήταν κατάλληλο να δημιουργηθεί ένα όργανο για τη διευκόλυνση της κυκλικής μετανάστευσης αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή για τα ευγενικά του λόγια. Οι προεδρίες είναι πράγματι λίγο συντομότερες το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαι σίγουρος, λόγω των θερινών διακοπών. Πράγματι θα θέλαμε να σημειωθεί σημαντική περαιτέρω πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ταυτόχρονα είμαστε προφανώς εξαρτημένοι σε έναν ορισμένο βαθμό από τις πρωτοβουλίες που η Επιτροπή επιθυμεί να μας παρουσιάσει προκειμένου να μας επιτρέψει να προβούμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πρόθεση και η επιθυμία μας. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή, δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, αλλά εάν είναι δυνατό και εάν μας δοθεί η ευκαιρία, σίγουρα θα την αξιοποιήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι την άποψη της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα «τουρνικέ» στη μεταναστευτική πολιτική και τις νέες ιδέες για τις μπλε κάρτες προκειμένου να προσελκύσουμε μετανάστες υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω την Προεδρία του Συμβουλίου εάν έχει πειστεί ότι θα μπορέσει να περιορίσει την τεράστια εισροή μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαπιστώνεται κάθε έτος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες στον κόσμο με τόσο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). - (PT) Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σχετικά με την κυκλική μετανάστευση είναι μήπως δεν πρέπει να υπάρχει ειδικός μηχανισμός για τη μετανάστευση αυτού του είδους, ιδίως όσον αφορά την παροχή κατάρτισης στις χώρες που πλήττονται. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές από το Μαλάουι που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Το συγκεκριμένο ζήτημα της κυκλικής μετανάστευσης έχει συζητηθεί ή συζητείται και τέθηκε γρήγορα από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια ενός ευρύτερου διαλόγου σχετικά με τη μετανάστευση στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα την παράνομη και τη νόμιμη μετανάστευση, και αποτέλεσε έναν από τους μηχανισμούς στους οποίους έγινε αναφορά στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα και κάλεσε το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο και να το συζητήσουν. Κατά τη γνώμη μου, οι μηχανισμοί κυκλικής μετανάστευσης από μόνοι τους δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτό τον τομέα και σε αυτή την συζήτηση. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση και έναν τρόπο να περιορίσουμε τη δική μας επιβάρυνση και να επιλύσουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και στην προκειμένη περίπτωση ακόμη και με τη νόμιμη μετανάστευση, αλλά σίγουρα δεν θα επιλύσει όλα τα σχετικά προβλήματα. Γι’ αυτό θα απαιτηθεί σίγουρα μεγαλύτερο εύρος πολιτικών, τις οποίες όπως γνωρίζετε συζητά το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Θα γνωρίζετε φυσικά και ότι το πρόγραμμα της πορτογαλικής Προεδρίας δίνει προτεραιότητα σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, παράνομη ή νόμιμη. Στο Συμβούλιο του επόμενου μήνα, του Δεκεμβρίου, που θα σηματοδοτήσει το τέλος της Προεδρίας, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα σύνολο συμπερασμάτων σχετικά με το γενικό ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, κάτι που αποτελεί ένδειξη πραγματικής προόδου σε αυτούς τους δύο τομείς.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες, η εξέταση που διενεργεί και πρέπει να διενεργεί το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί, και είμαι σίγουρος ότι ο αξιότιμος βουλευτής αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποια είναι τα αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, ιδιαίτερα όσον αφορά πολύ ειδικά και πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 2 του Claude Moraes (H-0779/07)

Θέμα: Κατανομή βαρών σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης

Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί εντός του προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ρευμάτων 2007-2013» σε σχέση με την έννοια της «κατανομής βαρών»;

Ποια μέτρα λαμβάνουν εμπράκτως τα κράτη μέλη για να επιτύχουν μια δίκαια κατανομή ευθυνών μεταξύ τους όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Τον Μάιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τρεις αποφάσεις: την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες 2008-2013, την απόφαση για τη δημιουργία του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 2007-2013 και την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής 2008-2013. Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη την απόφαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 2007-2013. Αυτές οι τέσσερις αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων».

Σε συμφωνία με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από τη θέσπιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την εφαρμογή κοινών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που προωθούν την εξισορρόπηση των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών που δέχονται και υφίστανται τις συνέπειες της υποδοχής των προσφύγων και των εκτοπισθέντων προσώπων.

Το Συμβούλιο επιδιώκει ακόμη να προωθήσει την αλληλεγγύη με άλλα μέσα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση των νότιων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, για παράδειγμα, ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να στηρίξουν σε διμερή βάση τα κράτη μέλη που δέχονται ιδιαίτερη πίεση, αναφέροντας ότι αυτή η υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί σε επίπεδο επιχειρήσεων επιστροφής, συνθηκών υποδοχής, εμπειρογνωμοσύνης επί θεμάτων εργασίας ή εθελοντικής ανάληψης ευθυνών για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής προστασίας ή ασυνόδευτους ανηλίκους.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). - (EN) Αυτή ήταν μια εκτενής περιγραφή της θεωρητικής θέσης για την κατανομή βαρών. Γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, όσον αφορά τη Μάλτα, τη Λαμπεντούσα και τις Κανάριες Νήσους ποια είναι η εφαρμογή τους; Πιστεύετε ότι τους τελευταίους έξι μήνες τα μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων αυτών της Δυτικής Ευρώπης, έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους τη δέσμευση κατανομής των βαρών σχετικά με αυτά τα μέρη, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Ορισμένοι από τους συναδέλφους μας εδώ το γνωρίζουν και το διαπιστώνουν κάθε ημέρα.

Κανείς δεν κατηγορεί την Πορτογαλία ότι αντιμετωπίζει με απάθεια το ζήτημα αυτό, αλλά τι συμβαίνει όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή του Συμβουλίου στην κατανομή των βαρών; Εφαρμόζεται κάτι τέτοιο; Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε ειλικρινά.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα απαντήσω στον αξιότιμο βουλευτή, και προφανώς ομιλώ εξ ονόματος της πορτογαλικής Προεδρίας βάσει των απόψεών της επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Ο αξιότιμος βουλευτής γνωρίζει ότι η μετανάστευση και οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς τη Νότια Ευρώπη αποτελούν ένα νέο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζαμε πριν από λίγα μόλις έτη.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το νέο και άγνωστο φαινόμενο και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει πάντα, αυτά τα μέτρα, η αντίδραση και τα μέσα τα οποία αναφέρονται διαμορφώνονται σταδιακά, ακριβώς όπως και η επίγνωσή μας για τη σημασία και τη βαρύτητα του προβλήματος. Οφείλω να αναφέρω εν προκειμένω ότι η λέξη κλειδί επ’ αυτού του θέματος για την πορτογαλική Προεδρία και την Πορτογαλία ως κράτος μέλος είναι η «αλληλεγγύη». Ακριβώς όπως κατανοούμε όλοι μας ότι, όταν άλλα ζητήματα απασχολούν ένα ή δύο κράτη μέλη, πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόβλημα όλων, έτσι και με την παράνομη μετανάστευση η λέξη κλειδί είναι επίσης η αλληλεγγύη, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα φαινόμενα πλήττουν συχνά μεμονωμένα κράτη συγκεκριμένα.

Είναι αλήθεια ότι αρκετά συχνά το μόνο που κάνουμε είναι να μιλάμε, και είναι αλήθεια ότι πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα από το να μιλάμε απλώς. Ωστόσο, η σημερινή επίγνωση ότι το εν λόγω ζήτημα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που τους πλήττει όλους και ότι όλοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Φυσικά είμαστε βέβαιοι ότι σταδιακά και ρεαλιστικά, αλλά και με την απαραίτητη σπουδή, μπορούμε να συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στην «αλληλεγγύη» και ταυτόχρονα να τη μεταφράζουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. Αυτός είναι ο ρόλος της Προεδρίας και αυτό πρέπει να πράξει η Πορτογαλία ως κράτος μέλος. Θα κατανοείτε επίσης ότι δεν εξαρτάται από ένα κράτος μέλος ή μία Προεδρία η άσκηση επιρροής σε όλα τα γεγονότα και όλα τα μέτρα, όπως ίσως να ήταν επιθυμητό. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυξάνεται και συνεχώς ενισχύεται η επίγνωση ότι οφείλουμε όλοι να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη και να προσδώσουμε πραγματικό περιεχόμενο σε αυτή την αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Με όλο τον σεβασμό, κύριε Προεδρεύοντα, δεν με έπεισε η απάντησή σας, καθώς, ενώ το Συμβούλιο Υπουργών εξετάζει το ζήτημα, υπάρχουν άνθρωποι που πνίγονται στη Μεσόγειο και υπάρχουν μεσογειακές χώρες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση· αυτός είναι ο λόγος που δεν έχω πειστεί. Θα σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο: Η Μάλτα υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο σχετικά με την κατανομή των βαρών. Ζήτησε οι μετανάστες που περισυλλέγονται από τη θάλασσα εκτός των υδάτων της ΕΕ – για παράδειγμα στα ύδατα της Λιβύης – να κατανέμονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Θα ήθελα να μάθω ποια ήταν η απάντηση του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση και γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα που έθεσε η κυβέρνηση της Μάλτας εν προκειμένω, και την ερώτησή σας καλύπτει η απάντηση που ήδη έδωσα σε έναν συνάδελφο σας βουλευτή: η Προεδρία είναι ενήμερη και η Πορτογαλία ως κράτος μέλος είναι ενήμερη, καθώς η Πορτογαλία είναι επίσης νότια χώρα, και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι η λέξη «αλληλεγγύη» θα αποκτήσει εντέλει πρακτικό περιεχόμενο, έχοντας κατά νου τις δυσκολίες και τα προβλήματα που φυσικά υπάρχουν, αλλά όπως και άλλα ζητήματα έτσι και αυτό απαιτεί εμμονή και επιμονή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 3 της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0781/07)

Θέμα: Μέτρα για την εξασφάλιση της διαβίωσης των παράνομων μεταναστών, ιδίως των γυναικών και των παιδιών

Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει το Συμβούλιο για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών προσωρινής διαβίωσης των παράνομα εισερχομένων μεταναστών και ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών, προκειμένου τα κράτη μέλη να τηρούν ομοιόμορφα τις διεθνείς υποχρεώσεις τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω εάν είναι εφικτό ή εάν το επιτρέπουν οι κανονισμοί, αλλά όταν τίθεται μια ερώτηση θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς ποιος από τους αξιότιμους βουλευτές είναι ο συντάκτης της, γιατί προφανώς η απάντησή μου θα απευθυνθεί καταρχάς σε αυτόν.

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για τη μεταχείριση αυτών των υπηκόων. Το άρθρο 13 της πρότασης οδηγίας προβλέπει εγγυήσεις σχετικά με τις συνθήκες παραμονής εν αναμονή της επιστροφής όλων των προσώπων που καλύπτει η οδηγία. Το άρθρο 15, που καθορίζει τους όρους κράτησης, ορίζει την αντιμετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών εν αναμονή της επιστροφής τους. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 ορίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων, ενώ υπάρχει ειδική διάταξη για τους ανηλίκους. Όπως επίσης γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος αυτή την πρόταση οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Μοράες, ότι σε θεωρητικό επίπεδο μας απαντάτε πολύ καλά και μας δίνετε και λεπτομέρειες. Όμως, ποια είναι η ευθύνη των κρατών μελών όσο δεν υπάρχουν ακόμα οι αναλύσεις σας; Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη ή μερικά κράτη μέλη προσφέρουν περισσότερα ή λιγότερα για κάποιους ειδικούς λόγους; Ποια είναι η ευθύνη των υπό ένταξη χωρών από τις οποίες περνούν οι παράνομοι μετανάστες, κυρίως παιδιά και γυναίκες; Ανέφερα και στον Επίτροπο κατά την χθεσινή συνεδρίαση, ότι συνελήφθη μέχρι και παράνομος μεταφορέας λαθρομεταναστών ηλικίας 14 ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Μόλις ανέφερα ότι μια πρόταση οδηγίας συζητείται επί του παρόντος μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία αναφέρεται το ζήτημα αυτό. Δεδομένου ότι η πρόταση οδηγίας δεν έχει εγκριθεί ακόμη, δεν μπορώ να πω ποια ακριβώς μέτρα θα προτείνει η οδηγία για την προστασία των πλέον αδύναμων προσώπων, που έχουν περισσότερο ανάγκη αυτή την προστασία. Θα δούμε. Αυτή η πρόταση οδηγίας ανταποκρίνεται στον συγκεκριμένο προβληματισμό για την προστασία των αδυνάμων.

Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι όταν εμείς, η πορτογαλική Προεδρία, αναφερόμαστε στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, υποστηρίζουμε πάντα ότι η καταπολέμησή της βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των προσώπων και τον σεβασμό της ανθρώπινης τραγωδίας που κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο. Δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους σαν αντικείμενα, και ούτε η Προεδρία ούτε η Πορτογαλία αποδέχεται ή έχει ποτέ αποδεχτεί ότι η ανθρωπιστική διάσταση δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή πρέπει να θεωρείται δευτερεύον ζήτημα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτή είναι η θέση μας καταρχήν ως Προεδρία, η θέση μας καταρχήν ως κράτος μέλος της ΕΕ και η θέση την οποία δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε σε καμία περίπτωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 4 του Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0784/07)

Θέμα: Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας

Ποια είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας (European Security Strategy); Ειδικότερα, ποια είναι τα αποτελέσματα επέκτασης της ζώνης ασφαλείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια; Είναι ικανοποιημένο το Συμβούλιο από τη στρατηγική «ειρήνη μέσω περιφερειακής ολοκλήρωσης» και «περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω της ειρήνης» στη γεωπολιτική περίμετρο της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε βουλευτά, στα τέσσερα έτη που έχουν μεσολαβήσει από την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας τον Δεκέμβριο του 2003, η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκε δυναμικά.

Ανταποκριθήκαμε επιτυχώς στις απειλές που επισημάνθηκαν στην ευρωπαϊκή στρατηγική, ακολουθώντας τη βασική γραμμή της προσέγγισή μας. Έπρεπε να γίνουμε πιο ενεργοί, πιο συνεκτικοί, και πιο αποτελεσματικοί. Οι νέες απειλές της τρομοκρατίας, της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, των περιφερειακών συγκρούσεων, της αποσάθρωσης του κράτους και του οργανωμένου εγκλήματος αντιμετωπίστηκαν με πολλές συγκεκριμένες δράσεις που εκφράζουν το εύρος των μέσων που διατίθενται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διπλωματική δράση, οι πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και οι εμπορικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Υιοθετήσαμε αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, στηρίζοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Οι επιχειρήσεις μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας αποτελούν την πιο εμφανή συνεισφορά μας στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και καταδεικνύουν τη θέλησή μας να αναλάβουμε παγκόσμιες ευθύνες. Από το 2003 ξεκινήσαμε 16 επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, 4 στρατιωτικές και 12 πολιτικές, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτές οι επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας καλύπτουν τρεις ηπείρους και κυμαίνονται από αμιγώς στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας και της θεσμικής ανάπτυξης, έως αστυνομικές αποστολές για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου. Από την Ατσέ μέχρι τη Ραμάλα, από την Κινσάσα μέχρι το Σαράγιεβο, η ΕΕ θέτει τα θεμέλια για την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Ωστόσο, εντείνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην Ένωση. Μόλις αποφασίσαμε να τεθούμε επικεφαλής στρατιωτικής αποστολής στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με σκοπό να διαπιστώσουμε από κοντά τις περιφερειακές συνέπειες της κρίσης του Νταρφούρ. Είμαστε επίσης έτοιμοι να ηγηθούμε αστυνομικής αποστολής με σκοπό τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο. Από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τη Μεσόγειο, έχουμε εργαστεί ενεργά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη γειτονιά μας χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πιστεύω ότι η εργασία του Ύπατου Εκπροσώπου Javier Solana, η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, η διαδικασία της Βαρκελώνης, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας την οποία μόλις αναλύσαμε εδώ, οι ειδικοί εκπρόσωποι της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Μολδαβία και τον Νότιο Καύκασο, και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καθώς και ο ρόλος που έχει η ΕΕ ως μέλος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή και της Τρόικας για το Κοσσυφοπέδιο, μαζί με άλλες αποστολές ΕΠΑΑ που ανέφερα εδώ εκφράζουν τη βούλησή μας να δημιουργήσουμε ασφάλεια στη γειτονιά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την απάντησή σας. Έχω ειλικρινά την αίσθηση ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας έχει να επιδείξει μεγαλύτερες επιτυχίες σε αποστολές εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου από ότι σε προκλήσεις που βρίσκονται στην περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι καταστάσεις, όπως αυτή στο Κοσσυφοπέδιο, η διαχείριση μιας διαφαινόμενης κρίσης, η πολιτική αιρεσιμότητα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι μια υποψήφια προς ένταξη χώρα και όπου κυριολεκτικά το πολιτικό της σύστημα εμφανίζει έντονη παθογένεια, το εύλογο ή μη σύνδρομο της ρωσοφοβίας που απασχολεί τους συνάδελφούς μας από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, θέτουν προκλήσεις για μια περισσότερο συνεκτική και αποτελεσματική διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Μόλις συζητήσαμε εδώ, σε αυτή τη σύνοδο της Ολομέλειας, την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που απευθύνεται συγκεκριμένα στους εταίρους μας της ευρωπαϊκής ηπείρου. Θεωρώ ότι ένα γενικό συμπέρασμα ήταν ότι, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν και τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, που αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας, έχει λειτουργήσει καλά και διασφαλίζει ότι πολλοί από τους εταίρους και τις γειτονικές μας χώρες μπορούν να απολαμβάνουν σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Για ευρέως γνωστούς ιστορικούς λόγους, πολλοί εταίροι μας αντιμετωπίζουν σήμερα αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στάδιο μετάβασης, εδραίωσης της δημοκρατίας και εδραίωσης του κράτους δικαίου, και όπως συμβαίνει πολύ συχνά, αυτές οι διαδικασίες δεν είναι απαλλαγμένες από δυσκολίες, αναταραχές και προβλήματα. Και αυτό ίσως ισχύει για ορισμένες από αυτές τις χώρες. Συζητήσαμε πρόσφατα για τη Γεωργία, και δήλωσα ότι ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Σύνδεσης με τη Γεωργία πριν από περίπου τρεις εβδομάδες και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους γεωργιανούς συναδέλφους μας ότι στον τομέα της οικονομίας, για παράδειγμα, με μεγάλη μας χαρά επισημαίνουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα με τη Ρωσία. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη σημαντική πρόοδο που αναμένουμε και επιθυμούμε, αλλά για ευρέως γνωστούς λόγους πρέπει επίσης ορισμένες φορές να αναμένουμε οπισθοδρόμηση, που ελπίζουμε ειλικρινά να είναι προσωρινή, και ευελπιστούμε ότι τα κράτη και οι χώρες θα επιστρέψουν γρήγορα στον δρόμο της προόδου και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου.

Συνεπώς, πρέπει να πω στον αξιότιμο βουλευτή με πάσα ειλικρίνεια ότι, παρότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένες φορές τείνουν να είναι πολύ μετριόφρονες όσον αφορά τις δυνατότητες των επιτευγμάτων μας και τα ίδια τα επιτεύγματα, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη επιείκεια τους εαυτούς μας. Πιστεύω ότι, παρά τις δυσκολίες, έχουμε επιτύχει κάτι.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Δεδομένου του τι ορίζουν οι συνθήκες της Ένωσης και του περιεχόμενου της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας και της άμυνας, και δεδομένης της χθεσινής δήλωσης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και του γεγονότος ότι η Γαλλία θα αναλάβει την Προεδρία το επόμενο έτος, θα μπορούσε το Συμβούλιο να απαντήσει στο Κοινοβούλιο εάν προβλέπει ότι θα υπάρξει κοινή αμυντική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της παρούσας ή της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, και πότε πιστεύει ότι θα μπορέσει να θεσπιστεί;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο δεν σχολιάζει τις ομιλίες των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ήταν φυσικό, ωστόσο, έλαβα υπό σημείωση τη γνώμη του Προέδρου Sarkozy, του αρχηγού ενός πολύ σημαντικού κράτους μέλους της ΕΕ. Το εάν θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι, προς μια Ευρώπη με ενισχυμένη άμυνα, θα το αποφασίσει το Συμβούλιο και, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να προβλέψω την απόφαση του Συμβουλίου. Εάν λάβει αυτή την απόφαση το Συμβούλιο – και όπως γνωρίζετε, η άμυνα αποτελεί έναν ειδικό τομέα που απαιτεί πολύ ισχυρή συναίνεση –, τότε φυσικά θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η απόφαση βρίσκεται προφανώς στα χέρια του Συμβουλίου. Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα και συνεπώς δεν μπορώ να σας πω μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιδέα. Θα δούμε, αλλά καθώς πρόκειται για πρόταση του Προέδρου Sarkozy, σίγουρα θα εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, όπως όλες οι προτάσεις του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 5 του Bernd Posselt (H-0788/07)

Θέμα: Διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία για προσχώρηση

Πώς κρίνει το Συμβούλιο την τρέχουσα κατάσταση προσέγγισης της Μακεδονίας στην ΕΕ και πότε θεωρεί ότι θα είναι δυνατός ή επιθυμητός ο ορισμός ημερομηνίας για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε βουλευτά, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005 να απονείμει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν η αναγνώριση των μεταρρυθμιστικών επιτευγμάτων της εν λόγω χώρας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα προς την ένταξη στην ΕΕ υπό το πρίσμα πρώτον της συζήτησης για τη στρατηγική διεύρυνσης, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2005, που κατέληξε στην «ανανεωμένη συναίνεση» για τη διεύρυνση που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης - 15ης Δεκεμβρίου 2006· δεύτερον, υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· τρίτον, της ικανοποίησης των προϋποθέσεων της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· και τέλος, υπό το πρίσμα της ανάγκης για επίτευξη περαιτέρω σημαντικής προόδου προκειμένου να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί σε άλλα ζητήματα και κριτήρια ένταξης που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής, καθώς και της εφαρμογής των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης.

Στις ενδιάμεσες εκθέσεις της, η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τις εξελίξεις. Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2006, στη σύνοδό του της 11ης – 12ης Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για την επιβράδυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων που παρατηρήθηκε το 2006. Στις 14-15 Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η πρόοδος κάθε χώρας προς την προσχώρηση Ένωση θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις προσπάθειές της να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τους όρους που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το Συμβούλιο ζήτησε από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων σε καίριους τομείς και να εφαρμόσει τις προτεραιότητες που ορίζονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση προκειμένου να σημειώσει βήματα προόδου στη διαδικασία προσχώρησης. Η τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έλαβε χώρα στις 24 του περασμένου Ιουλίου. Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ των μηνυμάτων της κοινής θέσης της Ένωσης για το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είχε η επιμονή της ότι η σταθερότητα και η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών είναι θεμελιώδεις πτυχές των πολιτικών κριτηρίων που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση προόδου προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θεσμοί όπως η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και ο πρόεδρος πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Πρέπει επίσης να διαδραματίζουν τους διαφορετικούς τους ρόλους και να αλληλεπιδρούν, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα. Πρέπει να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί εποικοδομητικό πολιτικό κλίμα, ώστε να μπορέσει η χώρα να επικεντρωθεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την προσχώρηση στην Ένωση. Πρέπει επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Η Ένωση υπενθύμισε ότι η συνεχής εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου της Οχρίδας αποτελεί καίριο στοιχείο των πολιτικών κριτηρίων. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή πολιτική συμφωνία επί των σχετικών μεταρρυθμίσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας.

Η συνεδρίαση υπενθύμισε ακόμη πόσο σημαντικό είναι να σημειωθεί πρόοδος στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο υπενθύμισε ακόμη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονίας αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Συμβούλιο εξετάζει πολύ προσεκτικά την έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο των συμπερασμάτων στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο Δεκέμβριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Σας ευχαριστώ, κύριε Προεδρεύοντα, για την πολύ αναλυτική σας απάντηση. Έχω να κάνω μόνο δύο σύντομες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, πιστεύετε ότι είναι πιθανό να καθοριστεί η ημερομηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέσα στο επόμενο έτος; Το καθεστώς υποψήφιας χώρας έχει απονεμηθεί στη Μακεδονία εδώ και περισσότερο από δύο έτη, και είναι σίγουρα καιρός να εξετάσουμε το θέμα της ημερομηνίας.

Η δεύτερη συμπληρωματική μου ερώτηση είναι η εξής: ποια προσέγγιση υιοθετείται; Γίνονται προσπάθειες για να συνδεθεί η προσχώρηση της Μακεδονίας με αυτή άλλων κρατών, όπως της Σερβίας, ή μήπως πράγματι αυτή η χώρα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τις άλλες;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Ο αξιότιμος βουλευτής θα κατανοεί ότι δεν μπορώ να πω εάν είμαστε ή δεν είμαστε σε θέση να ορίσουμε ημερομηνία μέσα στο επόμενο έτος για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δύσκολοι και απαιτητικοί όροι και κριτήρια πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων, ώστε να γίνει συντομότερα ή αργότερα η ενημέρωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο πληροί αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Αυτό που θα έλεγα, ωστόσο, είναι ότι η υποψήφια χώρα είναι καταλληλότερη να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τη σύνδεση των διαδικασιών προσχώρησης, η Προεδρία υποστηρίζει και πάντα υποστήριζε ότι κάθε υποψήφιο κράτος πρέπει να κρίνεται χωριστά βάσει των ιδίων επιτευγμάτων του. Εάν το υποψήφιο κράτος κριθεί κατάλληλο γιατί ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις και πληροί τις προϋποθέσεις για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πρέπει να του απονέμεται το καθεστώς ανεξάρτητα από το τι μπορεί να συμβαίνει σε παράλληλες διαδικασίες άλλων υποψήφιων κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 6 της Sarah Ludford (H-0790/07)

Θέμα: Διατήρηση της τίγρεως

Σε ποίες ενέργειες έχει προβεί η ΕΕ και ποία περαιτέρω μέτρα εξετάζει για να ενθαρρύνει και να βοηθήσει την Ινδία και άλλες σχετικές χώρες να επιδοθούν σε διατήρηση των πληθυσμών τίγρεων στα εδάφη τους με τρόπο που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εντοπίων και να τους δίνει ρόλο να διαδραματίσουν στην προστασία αυτών των ζωικών πληθυσμών;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη βουλευτά, η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, ή αλλιώς CITES, παρέχει το διεθνές νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση των τίγρεων και άλλων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στηρίζουν ένθερμα τη CITES, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά.

Τα τελευταία έτη, η ΕΕ έχει τονίσει ιδιαιτέρως την ανάγκη για μεγαλύτερη επικέντρωση των προσπαθειών στην πρακτική εφαρμογή των ελέγχων CITES προκειμένου να μειωθεί η παράνομη σφαγή και εμπορία και να διασφαλιστεί το βιώσιμο εμπόριο των ειδών. Για να υπογραμμίσει αυτή την ανάγκη, η Επιτροπή δημοσίευσε τη σύσταση αριθ. 207/425/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2007, καθορίζοντας μια ομάδα δράσεων για την ενίσχυση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. Εν τω μεταξύ, το είδος «panthera tigris» περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής της 9ης Αυγούστου 2005, καθώς και στο παράρτημα Ι της CITES, κάτι που σημαίνει ότι δείγματα αυτού του είδους μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, βάσει αυστηρών κριτηρίων. Για να ικανοποιηθούν αυτά τα κριτήρια και να είναι δυνατή η λήψη απόφασης που να επιτρέπει το εμπόριο, πρέπει να παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι η δραστηριότητα δεν είναι επιζήμια για την προστασία του είδους.

Θα επιθυμούσαμε ακόμη να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη για διεθνή συνεργασία και συγκεκριμένα για ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής πολιτικών για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της άγριας χλωρίδας και πανίδας στα κράτη όπου απαντούν αυτά τα είδη. Συνεπώς, η ΕΕ στηρίζει τις αποφάσεις που σχετίζονται με τα ασιατικά αιλουροειδή, που εγκρίθηκε κατά τη 14η συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών της CITES στην αρχή του έτους, με στόχο την εντατικοποίηση των προσπαθειών εφαρμογής και διατήρησης.

Επιπλέον, είμαστε επίσης έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια στην Ινδία και άλλα κράτη της περιοχής κατανομής όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διατήρησης απαιτεί τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Έχουμε τονίσει, μέσω του CITES, την ανάγκη να διασφαλιστεί η υποστήριξη και η συνεργασία των τοπικών και αγροτικών κοινοτήτων στη διαχείριση των πόρων της άγριας χλωρίδας και πανίδας, και ως εκ τούτου στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). - (EN) Ευχαριστώ πάρα πολύ την Προεδρία γι’ αυτή την απάντηση, και θα διαβάσω τα έγγραφα που αναφέρθηκαν.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση σχετικά με τις τίγρεις αποτελεί μια κρίση. Πιθανώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 στην άγρια φύση. Οι τίγρεις στην άγρια φύση μπορεί να έχουν εξαφανιστεί έως το 2020. Το βασικό πρόβλημα είναι η λαθροθηρία, η οποία υποκινείται από το προσοδοφόρο παράνομο εμπόριο δερμάτων και μελών τίγρης, το οποίο φτάνει στην Ανατολική Ευρώπη. Οι δασικές αρχές της Ινδίας υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συμμορίες λαθροθηρών, εξαιτίας χρόνιας υποχρηματοδότησης. Μπορεί η ΕΕ να συνδράμει; Έχουμε καταρτίσει ειδικά έργα;

Ένας κινέζος αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι είναι πολύ δύσκολο να αντισταθεί κανείς στις πιέσεις να ελευθερωθεί το εμπόριο τίγρεων. Σίγουρα το κλειδί είναι αφενός η εκπαίδευση, αλλά και η παροχή οικονομικού κινήτρου στον τοπικό πληθυσμό για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου. Τι πράττει πραγματικά η ΕΕ όσον αφορά τα ειδικά έργα;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Η αξιότιμη βουλευτής θα παρατήρησε ότι αναφέρθηκα διεξοδικά, σε βάθος και με λεπτομέρειες στο διεθνές νομοθετικό και δικαστικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εξέφρασα φυσικά την προθυμία, την ετοιμότητα και τη δέσμευση του Συμβουλίου να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εντός του διεθνούς πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπει εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Ανέφερα ακόμη ξεκάθαρα ότι αναγνωρίζουμε πως πρέπει να συνεργαστούμε με τους τοπικούς πληθυσμούς που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά τα απειλούμενα είδη. Η μάχη κατά της λαθροθηρίας και παρόμοιων παράνομων δραστηριοτήτων δεν είναι εύκολη, όπως γνωρίζουν όσοι έχουν εμπειρία από τις καταστάσεις αυτές. Γνωρίζουν ότι είναι δύσκολη αλλά απαραίτητη μάχη, μια εκτίμηση με την οποία συμφωνώ.

Όλη η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι μαζί σας, καθώς βάσει όσων διαπιστώθηκαν πρόσφατα σε σχέση με το παράνομο εμπόριο των ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση καταδεικνύεται ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ενήμεροι για την ανάγκη να δοθεί προσοχή σε αυτά τα θέματα απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η πίεση της κοινής γνώμης και η προσοχή που δίνεται σ’ αυτό σε σχέση με αυτές τις καταστάσεις είναι επομένως πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Συνεπώς, μπορείτε προφανώς να βασίζεστε στη δημόσια ευαισθητοποίηση, η οποία είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εμείς, η ΕΕ, και τα κράτη μέλη μας θα μπορέσουμε να δράσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπως προείπα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη μάχη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). - (EN) Κύριε Προεδρεύων, καταστήσατε σαφές ότι εσείς και το Συμβούλιο συνολικά έχετε δεσμευτεί για την προστασία και τη διατήρηση του τίγρη. Και ο πρωθυπουργός της Ινδίας κατέστησε, μέσω πολλών δηλώσεων, σαφή την παθιασμένη του δέσμευση για την προστασία του τίγρη. Καθώς συμμετέχουμε σε διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ινδία για τη σύναψη μιας νέας διμερούς συνθήκης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτό το ζήτημα στη συνθήκη και ότι θα μπορούσαμε να υπερβούμε τις σημερινές μας δεσμεύσεις βάσει της CITES και να συνδράμουμε μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και συζήτησης – το είδος των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε η βαρόνη Ludford;

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων, η ερώτησή μου έχει σχέση με το εν λόγω θέμα, αλλά αφορά μια ελαφρώς διαφορετική πτυχή. Πιστεύω - ορθά αναφερθήκατε σ’ αυτό - ότι ζητήματα όπως αυτό που συζητούμε τώρα εγείρουν έντονα αισθήματα στο κοινό. Από την άλλη πλευρά - και επίσης αναφερθήκατε στη νομική θέση - νομιμοποιούμαστε πράγματι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να οικειοποιούμαστε νομοθετικές ή συμβατικές εξουσίες για κάθε θέμα που προβληματίζει έντονα τον καθένα στην ΕΕ; Ή μήπως θα έπρεπε να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση όσον αφορά αυτά τα θέματα;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν κατάλαβα πλήρως το δεύτερο ερώτημα, ίσως λόγω της καθυστέρησης της διερμηνείας.

Όσον αφορά το θέμα του τίγρη και τον διάλογο με την Ινδία, πρέπει να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα, το οποίο δεν έχω εξετάσει, αλλά το οποίο θα εξετάσουμε στο μέλλον, και ως εκ τούτου σημειώνω την πρόταση του αξιότιμου βουλευτή. Στον διμερή διάλογό μας με την Ινδία – πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας – μπορεί επίσης να συζητήσουμε το θέμα των προστατευόμενων ειδών και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα απειλούμενα είδη.

Ομολογώ ότι λόγω της διερμηνείας, νομίζω, δεν μπόρεσα να κατανοήσω τη δεύτερη ερώτησή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγνώμη που μίλησα τόσο γρήγορα. Προσπάθησα συνειδητά να μην υπερβώ τον χρόνο. Ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτές τις ανησυχίες όταν απασχολούν τους πολίτες της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τα νομικά όρια της Ένωσης και να προσέχουμε να σεβόμαστε αυτά τα όρια όσο περισσότερο μπορούμε.

Η προσέγγιση που προτείνατε φαίνεται ενδιαφέρουσα, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κατηγορηθούμε ότι η Ένωση επιδιώκει να αναλάβει αρμοδιότητες για όλα τα παγκόσμια θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το καθετί, και δεν πρέπει να κατηγορείται ή να κρίνεται για το καθετί. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, πολλές από αυτές τις πτυχές και αρμοδιότητες αφορούν μεμονωμένα κράτη μέλη, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποτελούν αρμοδιότητες και των κρατών μελών και των κρατών στις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτές οι καταστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει οικουμενική πανάκεια, ιδίως καθώς υπάρχει μια αρχή, η αρχή της επικουρικότητας, την οποία πρέπει να σεβόμαστε πάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 7 του Gay Mitchell (H-0792/07)

Θέμα: Κέντρα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκτός ΕΕ

Προτίθεται το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση περί του πώς συνδυάζονται οι ενέργειές του με τη δράση των κέντρων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκτός ΕΕ σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος;

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε βουλευτά, στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2006, το Συμβούλιο επικρότησε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την πολιτική χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για το διάστημα 2005-2010. Το Συμβούλιο επικρότησε ιδιαιτέρως, και παραθέτω: «τις προτεινόμενες ιδέες σχετικά με την αυξανόμενη σημασία της εξωτερικής διάστασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ήτοι να εμβαθυνθούν και να διευρυνθούν οι ρυθμιστικές διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες και να καταβληθεί προσπάθεια για το περαιτέρω άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».

Με πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας, στις 9 του περασμένου Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ECOFIN εξέτασε την κατάσταση όσον αφορά τους διαλόγους για τα μακροοικονομικά, χρηματοοικονομικά και ρυθμιστικά θέματα με τους βασικούς εταίρους της Ένωσης – τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η σημασία αυτών των στρατηγικών διαλόγων. Αυτοί οι διάλογοι καθιστούν εφικτή την ενίσχυση της σύγκλισης, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των διεθνών εταίρων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές και στην προώθηση μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας, ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι διάλογοι οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη σύγκλιση και την ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων.

Το Συμβούλιο στηρίζει την εργασία που εκπονεί η Επιτροπή, και θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών απαιτεί αυξημένες προσπάθειες για την επίτευξη σύγκλισης και συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το στρατηγικό όραμα της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας μέσω της προώθησης μιας διεθνούς προσέγγισης για τη ρυθμιστική συνεργασία και τη σύγκλιση και την ισοδυναμία των προτύπων.

Τονίστηκε ακόμη πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης στον συγκεκριμένο τομέα, και υποστηρίχτηκε ότι πρέπει να διαβιβάζονται σε τακτική βάση στο Συμβούλιο πληροφορίες για την ανάπτυξη αυτών των διαλόγων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την απάντησή της. Γνωρίζει η Προεδρία του Συμβουλίου ότι υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά από έναν τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών; Δεδομένων συγκεκριμένα των εμπειριών της Πορτογαλίας στην Αφρική, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, εάν δεν έχει συγκριμένη απάντηση, εάν θα προωθούσε την εξέταση αυτού του ζητήματος, γιατί μπορεί να αποτελεί κάλλιστα έναν τρόπο όχι μόνο για να βοηθηθεί ο αναπτυσσόμενος κόσμος αλλά και για να γίνουν διεθνείς ανταλλαγές, οι οποίες θα ωφελούσαν σημαντικά αυτό το μέρος του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Ο αξιότιμος βουλευτής έχει δίκιο. Δεν διαθέτω γραπτή απάντηση, αλλά θα σας πω τη δική μου άποψη. Εν προκειμένω κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί για την παγκοσμιοποίηση, στο πλαίσιο της οποίας συζητήσαμε και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναταραχή σε ορισμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ένα ζήτημα που θεωρώ θεμελιώδες σε σχέση με την Αφρική και το οποίο συνδέεται στενά με τη σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Αφρικής αφορά τη θέση της Αφρικής στην παγκοσμιοποίηση: πρέπει η Αφρική να γίνει ισότιμος εταίρος - και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε - στα προβλήματα και τις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, πρέπει η Αφρική να γίνει ενεργός εταίρος και πρέπει να έχει αποτελεσματικά μέσα στη διάθεσή της, ώστε να αποτελεί πραγματικά ισότιμο εταίρο στην παγκοσμιοποίηση, ή από την άλλη πλευρά επιθυμούμε μια Αφρική καταδικασμένη σε πόλεμο, ανασφάλεια, υπανάπτυξη και φτώχεια;

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεπώς, δεν μπορούν παρά να επικροτηθούν τα χρηματοπιστωτικά ή λοιπά μέσα, πρωτοβουλίες ή μηχανισμοί που θα μπορούσαν πραγματικά να συμπεριλάβουν την Αφρική μαζί με όλους εμάς, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με άλλους σημαντικούς αναδυόμενους συνασπισμούς, στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών, του διαλόγου και του θέματος της παγκοσμιοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και Προεδρεύοντα, για τον επιπλέον χρόνο που αφιερώνετε όπως και όλοι εμείς· το εκτιμούμε.

Τι πιστεύετε ότι εμποδίζει τη μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτό τον τομέα, και πιστεύετε, βάσει της σημερινής κατάστασης, ότι έχουν γίνει αρκετά; Γιατί αυτό που συζητούμε είναι η καταναλωτική πίστη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Αυτό το θέμα, η διενέργεια αυτών των διαλόγων κλπ. στον συγκεκριμένο τομέα, που αποτελεί τμήμα της ερώτησης που μου τέθηκε, το διαχειρίζεται η Επιτροπή και εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οφείλω επίσης να ομολογήσω ότι δεν είμαι ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων και επομένως δεν διαθέτω τις απαιτούμενες λεπτομερείς γνώσεις για να σας δώσω μια τεχνική απάντηση. Ζητείτε μια τεχνική απάντηση, την οποία δεν είμαι σε θέση να σας δώσω. Μπορώ να σας δώσω μια πολιτική απάντηση που θα σκιαγραφήσει μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο πρόβλημα και μια νέα πρόκληση, αλλά και μια νέα ευκαιρία. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να εξεταστεί και εξετάζεται και αναπτύσσεται τώρα σε πρωτοφανή βαθμό. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει φυσικά να αναζητήσουμε κατάλληλες απαντήσεις όταν προκύπτουν προβλήματα, και επίσης πρέπει να διαθέτουμε τα απαραίτητα μέσα όταν πρόκειται για υπόθεση ανάπτυξης και προόδου.

Δεν μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα ποια εμπόδια έχουν εμφανιστεί ή μπορεί να εμφανιστούν, αλλά μπορώ να σας δώσω μια εικόνα για το ποια είναι η πολιτική της ΕΕ και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου στον εν λόγω τομέα. Τέλος, θέλω να δηλώσω ότι με ευχαριστεί ιδιαιτέρως που μπορώ να παρατείνω την παραμονή μου εδώ μαζί σας, ιδίως καθώς αυτή η θητεία πλησιάζει στο τέλος της. Έχω μόνο μία ακόμη ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας, επομένως πρέπει να εκμεταλλευτώ στο έπακρο αυτή την εμπειρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19:45 και συνεχίζεται στις 21:05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου