Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2022(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0396/2007

Indgivne tekster :

A6-0396/2007

Forhandlinger :

PV 14/11/2007 - 13
CRE 14/11/2007 - 13

Afstemninger :

PV 15/11/2007 - 5.11
CRE 15/11/2007 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0539

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 14. november 2007 - Strasbourg EUT-udgave

13. Forbindelser med Ukraine (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Zbigniew Zaleski for Udvalget om International Handel om samhandel og økonomiske forbindelser med Ukraine (2007/2022(INI) (A6-0396/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE), ordfører. - (PL) Hr. formand! Betænkningen illustrerer den rolle, vi tiltænker Ukraine på baggrund af vores egne økonomiske aktiviteter og som partner i forbindelse med samhandel med andre lande. Derudover ønskede vi at understrege den rolle, som Ukraine spiller i Sortehavsregionen, dvs. landets politiske, økonomiske og kulturelle rolle.

Jeg mener, at der skal foregå økonomiske aktiviteter og udvikling i et land uanset dets politiske holdninger. Økonomien skal være fri, staten og de lovgivende myndigheder skal yde støtte, den enkelte erhvervsdrivende og grupper af iværksættere skal udgøre økonomiske enheder. Økonomien bør være et middel til sikring af gode levevilkår for borgerne, og denne målsætning kan opfyldes ved at højne levestandarden, forbedre arbejdsvilkårene gennem god uddannelse, og sikre et godt retssystem, herunder ejendomsrettigheder. Vi kan ikke tillade, at fælles ejendom bliver brugt til personlig vinding. Folk bør tilskyndes og motiveres til at arbejde ærligt for at skaffe sig materielle og andre personlige gevinster.

Hvis man ikke har sine egne gode eksempler eller historien at støtte sig til, er det værd at benytte sig af andres, dvs. sine naboers gode praksis og erfaringer. Derfor er det vigtigt at inddrage Ukraine i det fælles marked og gøre den knowhow, der er udviklet i EU, tilgængelig for Ukraine. Jeg mener, at vores økonomiske model er god, selv om den er langt fra perfekt, f.eks. med hensyn til produktion og handel med fødevarer, men vi gør en løbende indsats for at forbedre os. Vi kan tilbyde vores nabo på den anden side af Bug de standarder og regler, som virker for os.

Hvad dækker betænkningen? Den dækker industri, landbrug, energi, finansielle spørgsmål, grænsetjenester, transportinfrastruktur, eksempler på ikkekorrupt virksomhed, intellektuelle ejendomsrettigheder, naturmiljøet, videnskabeligt samarbejde og relationer til naboerne. Disse områder er dele af en helhed, som vi kalder økonomien. Der findes veldefinerede standarder, der danner basis for økonomien, og i betænkningen anbefaler vi, at vores partnere udvikler disse standarder selv eller overholder dem.

Hvilke betingelser skal Ukraine opfylde for at forhandle sig til bedre forbindelser med EU? Som en væsentlig betingelse mener jeg, at de først og fremmest skal tilslutte sig Verdenshandelsorganisationen, og imens eller endda før skal de løse gældsproblemet med Kirgistan. Denne proces er allerede undervejs. For det andet skal det ukrainske parlament snarest muligt godkende medlemskabet. Andre betingelser er bl.a. gode relationer til naboerne, dvs. Rusland og Belarus, en stabil valuta, finansielle tjenester af god kvalitet, udvikling af varemærker på internationale markeder og overholdelse af lovens bogstav.

Ukraine, som har erklæret sit ønske om EU-medlemskab, står over for store, ja enorme, udfordringer. Nemlig gennem sin økonomiske, retlige, finansielle og politiske virksomhed at overbevise Europa om, at landet er en tilstrækkeligt engageret partner, til at EU før eller siden ville spørge sig selv, om det ikke var indsatsen værd at optage Ukraine i fællesskabet.

Hr. kommissær, vores tilgang har måske sommetider været forskellig, men jeg mener, at vi har det samme mål, som er at udvikle en gavnlig modus vivendi - en måde at sameksistere med denne store nabo i øst på.

Hr. formand, jeg mener, at jeg har sparet noget tid, da det allerede er aften.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. − Hr. formand! Lad mig først og fremmest lykønske ordfører Zbigniew Zaleski med denne udmærkede betænkning.

Jeg ønsker også at takke ordføreren for det glimrende samarbejde med Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med udkastet til betænkningen. Betænkningen kommer meget tilpas. Den giver et omfattende overblik over de emner, der er på spil i de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Ukraine.

Lad mig fokusere på nogle punkter, som De også understregede i Deres betænkning. Vi synes, at Ukraine er en central og værdifuld partner i vores naboskabsstrategi. Vi er enige i den gennemgående ånd i nærværende betænkning, nemlig at bringe Ukraines økonomi så tæt som muligt på EU ved hjælp af en ny styrket aftale, hvori en dybtgående og omfattende frihandelsaftale bliver en bærende del.

Kommissionen deler også fuldt ud Deres synspunkt om behovet for at styrke retsstaten i Ukraine og betydningen af landets tiltrædelse af WTO. Vi håber meget, at Ukraine stadig kan fuldføre WTO-tiltrædelsesproceduren i år, og vi vil arbejde tæt sammen med den ukrainske regering herom. Vi mener, at når tiltrædelsespakken først er godkendt af WTO-medlemmerne, er den multilaterale proces også overstået.

Ukraine har prioriteret tiltrædelsen af WTO, og vi er overbeviste om, at landet behørigt vil gennemføre de interne ratificeringsprocedurer, der skal fuldføres for at formalisere medlemskabet. EU har ingen interesse i et forsinke igangsættelsen af FTA-forhandlingerne yderligere og er klar til at starte, så snart beslutningen om tiltrædelsespakken er blevet godkendt af WTO-medlemmerne. Angående den fremtidige frihandelsaftale er vi fuldstændig enige i, at den skal være dybtgående og omfattende med stærk fokus på tilpasning af lovgivningen.

For så vidt angår økonomiske relationer med nabolandene foreslås der i betænkningen en trepartsdialog: EU-Rusland-Ukraine. Vi bør være meget påpasselige ikke at gentage processer om emner, der allerede er dækket ind i andre fora. Desuden er det spørgsmålet, om ikke EU risikerer at blive inddraget i bilaterale tvister mellem Rusland og Ukraine. Vi sætter også spørgsmålstegn ved fordelene ved denne tilgang.

Det er vores politik at begunstige åbningen af energimarkederne for konkurrence som et middel til at sikre adgang til sikker og billig energi. Dette bliver et vigtigt emne i fremtidens FTA-forhandlinger med Ukraine.

Med hensyn til bekymringerne om at sikre befolkningens basale behov findes der i EU's lovgivning om liberalisering af el- og gassektoren centrale bestemmelser, der kan danne grundlag for at beskytte forbrugerne og sikre deres basale behov. Vi agter at forhandle om Ukraines tilpasning ud fra denne lovgivning.

Vedrørende forslaget om at udvide GSP+-ordningen til at omfatte Ukraine vil jeg gerne understrege, at Ukraine ikke kvalificerer sig til disse yderligere præferencer, og at EU har forpligtet sig til ikke at ændre de grundlæggende GSP-kriterier på ad hoc-basis. Yderligere ville dette i alvorlig grad undergrave vores forhandlingsposition i forbindelse med den kommende frihandelsaftale.

Lad mig slutte med endnu en gang at lykønske ordføreren med denne gode betænkning. Kommissionen er generelt enig i betænkningen på nær de få spørgsmål, jeg har været inde på. Kommissionen vil tage hensyn til betænkningen i det løbende og fremtidige samarbejde med Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek, for PPE-DE-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Selv om situationen efter valget i Ukraine ikke har stabiliseret sig, er det dog demokratitilhængerne, der har vundet. Det er en sejr ikke blot for demokratiet i Ukraine, men også for EU selv, som støttede indsatsen for demokrati. Nu må vi i Ukraines, ukrainernes og EU's interesse konsolidere det, der er opnået med så stor vanskelighed i Ukraine. Det er ukrainerne selv, som skal træffe beslutningerne oven på valget, men vi kan hjælpe Ukraine og samtidig hjælpe os selv.

Jeg bifalder fuldt ud Zbigniew Zaleskis betænkning og lykønsker ham med det flotte arbejde. Efter min mening er der tre områder, som er de vigtigste med hensyn til at gøre Ukraine stabilt og også gavne EU.

For det første energisamarbejdet, som er meget vigtigt for begge parter. Det er afgørende, at vi involverer os i investeringen i rørledninger, som i mange tilfælde er i ringe stand, og i nye rørledninger som f.eks. ledningen fra Odessa via Brody til Gdansk, i investeringer i elnettet og i fremme af energieffektiviteten. Vi kan tilbyde vores egne teknologier, og vi kan skabe samfinansiering til forbedring af energieffektiviteten i Ukraine. Det vil også gavne vores egen energiforsyningssikkerhed. Endelig og helt indlysende er der også forbedringerne af sikkerheden på de ukrainske kernekraftværker, hvilket er meget vigtigt for Europa.

Det andet område er det videnskabelige samarbejde. Ukraine har opnået betydelige resultater på dette område. Det er værd at benytte sig af dem. Desuden udveksling af studerende og forskere, hvilket kunne nedbringe underskuddet i EU, hvor vi mangler 700.000 akademikere. Vi bør huske, at denne måde altid er den sikreste og hurtigste at samarbejde på: videnskab, uddannelsesinstitutioner og studerende.

For det tredje samarbejdet mellem lokal og regional forvaltning. Vores byer i EU har meget at tilbyde i den henseende. Vi kunne bistå med at skabe fuldt demokrati på lokalforvaltningsplan i Ukraine, hvilket er noget, der endnu ikke findes.

Alt dette bør være led i et langsigtet mål, nemlig en associeringsaftale med Ukraine. Det betyder ikke noget, om det tager 10 eller 20 år. Det er værd at tilbyde Ukraine muligheden. Det vil hjælp ukrainerne, og det vil hjælpe EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! I eftermiddags diskuterede vi den europæiske naboskabspolitik. Efter udvidelsesrunden i 2004 foreslog Kommissionen at udvikle en sammenhængende strategi over for EU's nye nabolande. Med ENP blev der etableret en ring af lande, som deler EU's grundlæggende værdier og mål.

Vores nabo Ukraine er fast forankret i ENP. Vi er klar over landets særlige geopolitiske og handelspolitiske betydning, som danner en naturlig bro mellem EU, Rusland og Centralasien. I dag er EU Ukraines største handelspartner, i 2006 androg Ukraines samhandel med EU's medlemsstater 26,6 milliarder euro.

Vi i EU værdsætter de store anstrengelser, som er blevet gennemført i Ukraine i de seneste år. Ukraine har udviklet sig fra en statskontrolleret økonomi til en velfungerende markedsøkonomi. I 2000-2006 lå den gennemsnitlige vækst i Ukraine ifølge OECD på 7,6 %. Det er en stor succes.

I februar 2007 indledte vi forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale med EU. Det er ligeledes kendt, at Ukraine ønsker medlemskab af EU og NATO. Handelspolitisk og økonomisk set står optagelse i WTO helt øverst på Ukraines dagsorden. Vi går ud fra, at landet vil kunne tiltræde WTO allerede i år. Derefter ville samarbejdsmulighederne mellem EU og Ukraine også blive meget større, og vejen ville være banet for forhandlinger om en frihandelszone inden for rammerne af ENP.

EU må tage Ukraine alvorligt som partner og sende klare signaler. Derfor kan jeg kun hilse resultaterne af topmødet mellem EU og Ukraine i Kijev den 14. september 2007 velkommen. Her blev de stærke og varige forbindelser mellem parterne endnu en gang bekræftet. Vi bør også fortsat støtte Ukraine på vejen mod WTO-medlemskab, efterfølgende etablering af en frihandelszone og i ønsket om medlemskab af EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė, ALDE-Gruppen - (LT) Hr. formand! Ukraine er en strategisk og økonomisk vigtig EU-partner og en østlig nabo af stor betydning inden for og uden for regionen.

Relationerne mellem EU og Ukraine har hovedsagelig udviklet sig i retning af øget politisk samarbejde og gradvis stigende økonomisk integration. Opfyldelsen af disse målsætninger ville bidrage til yderligere konsolidering af demokratiet og udviklingen af markedsøkonomien i Ukraine. Imidlertid afhænger Ukraines succesrige udvikling ikke kun af EU. Ukraine skal træffe en konkret beslutning om at følge den provestlige vej og følge den konsekvent.

Jeg vil gerne udtrykke nogle tanker om de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem EU og Ukraine.

For det første er indledningen på forhandlingerne om et frihandelsområde med EU nøje forbundet med Ukraines medlemskab af WTO. Imidlertid ville forhandlingerne om et frihandelsområde ikke kun dække afskaffelsen af told (som indgår i WTO-forhandlingerne), men den mere omfattende konvergens - liberaliseringen af servicesektoren, institutionelle reformer, harmonisering af retsgrundlaget med EU's regelværk. Følgelig bør der udvikles en koordineret indsats mellem EU og Ukraine med henblik på at skabe et frihandelsområde parallelt med Ukraines medlemskab af WTO.

For det andet bør der rettes mere opmærksomhed mod iværksættelsen af god forvaltningsskik, intensiveringen af den offentlige sektor og bekæmpelsen af korruption. Et mere intensivt samarbejde på disse områder ville bidrage betydeligt til etableringen af mere stabile økonomiske og handelsmæssige relationer mellem EU og Ukraine samt styrke demokratiseringsprocessen og øge Ukraines udsigter til medlemskab af EU.

For det tredje er det vigtigt at påpege, at Ukraines producenter endnu ikke er klar til at konkurrere med producenterne i EU-medlemsstaterne. Derfor bør der fastlægges overgangsperiodes og oprettes tilsynsinstitutioner til værn mod negative virkninger på den ukrainske økonomi og det ukrainske samfund.

For det fjerde må EU, selv om vi støtter liberaliseringen af handelen med Ukraine, være forberedt på eventuelle vanskeligheder i forbindelse med Ukraines producenter, særligt dem, der eksporterer til SNG, modstand mod indførelse af EU-standarder, embedsmænds forsøg på at fastholde status quo og bestående korrumperende personrelationer. For at befordre gennemførelsen af reformerne bør den ukrainske regering oplyse forretningsfolk og offentligheden om fordelene ved liberalisering af handelen og ved et frihandelsområde mellem EU og Ukraine.

For det femte kan den intensive udvikling af relationerne mellem EU og Ukraine potentielt øge Ruslands politiske og økonomiske pres på Ukraine. I så fald bør EU opgive sin rolle som passiv opmand, som det så ofte før er sket, og påtage sig rollen som forsvarer for sine egne og Ukraines interesser. Det er risiko for, at Rusland lægger pres på Ukraine og visse EU-lande i forbindelse med energiforsyningen. Derfor bør EU ikke kun gøre en indsats for at løse disse problemer på højeste plan, men også samtidig søge at inddrage Ukraine i EU's fælles energimarked og sikre EU's og Ukraines energiforsyningssikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, for UEN-Gruppen. - (LV) Hr. formand! Betænkningen giver et overblik over den aktuelle udvikling i Ukraine som EU-partner og de opgaver, der stadig skal udføres, og den fortjener ros for det antal emner, der er taget med, og den tilbundsgående behandling, de har fået. Det fremgår af betænkningen, at dens forfatter nærer en dyb personlig interesse for Ukraines udviklingsrelaterede emner og i opbygningen af landets relationer til EU, og det har naturligvis været en fordel for betænkningen. Ordføreren har nøje og hensynsfuldt vurderet de problemer, som udgør en trussel mod en vellykket udvikling af Ukraine, men samtidig er det sommetider vanskeligt - for ikke direkte at kalde en spade for en spade - at få øje på problemløsningerne. Det kan ikke gå ubemærket hen, at der i Ukraines økonomi er et stigende antal erhvervssektorer, der er overregulerede, at statslige indgreb ikke bygger på lovbestemmelser, og at der foregår en støt stigning i vedtagelsen af gensidigt uforenelige love, der gavner dels personer, som leder efter smuthuller i lovgivningen, dels personer, hvis arbejde det er at fortolke lovgivningen. Sammen med den høje grad af bureaukrati hindrer dette i betydelig grad tilstrømningen af investeringer til landets økonomi, herunder fra EU. Energisektoren er et tydeligt eksempel herpå. EU er interesseret i et gennemsigtigt transportsystem for Ukraines naturgas, som i lighed med den samlede energisektor i Ukraine er overreguleret med kunstige komplekse strukturer og pengestrømme, der ikke er åbenhed om. EU er stadig ikke i besiddelse af de data, der sætter den i stand til at vurdere sikkerheden i Ukraines gastransportsystem. Der er her tale om vigtige spørgsmål for EU, som er Ukraines største handelspartner. Vi må håbe, at det lykkes for Ukraine at løse den langvarige politiske krise, og at den ukrainske regering i fremtiden bliver inddraget i EU-forhandlinger, som på grundlag af fælles interesse vil muliggøre etableringen af et tæt samarbejde. Jeg er enig med ordføreren i, at Ukraines ønske om at slutte sig til EU ikke kan ignoreres, hvorfor jeg endnu en gang gerne vil understrege, at en klar udsigt til EU-medlemskab er det mest effektive reformredskab, som EU kan tilbyde Ukraine. Derfor bør EU ikke kun gøre en indsats for at løse disse problemer på højeste plan, men også samtidig søge at inddrage Ukraine i EU's fælles energimarked og sikre EU's og Ukraines energiforsyningssikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, for Verts/ALE-Gruppen. - Hr. formand! Jeg vil gerne rette min varmeste lykønskning til Zbigniew Zaleski med hans betænkning. Jeg synes, den har en væsentlig anderledes karakter end andre betænkninger, vi har stemt om for nylig i Udvalget om International Handel. Sammenlignet med betænkningerne for 1-2 år siden om bilaterale handelsforbindelser, f.eks. EU-Rusland eller EU-Mercosur, udviser betænkningen meget mere forsigtighed med hensyn til fordelene ved uhindret frihandel. Og jeg synes, det indikerer en stigende enighed på tværs af partispektret om, hvor vigtigt det er, at vi engagerer os aktivt i en politisk søgen efter den bedste måde at lade handelsreglerne være styret af principperne om bæredygtig udvikling.

I den henseende mener jeg, at vi kan være glade for, at vi har fået mest muligt ud af de forskellige forsinkelser i WTO's Doha-runde, fordi de på en måde har givet os mulighed for at fortsætte denne søgen efter mere retfærdige og bæredygtige handelsregler i vores bilaterale handelsforbindelser. Jeg takker derfor ordføreren for aktivt at have benyttet sig af denne mulighed.

Blandt de mange positive signaler, som denne betænkning giver GD Handel med i FTA-forhandlingerne med Ukraine, vil jeg gerne understrege fire punkter i særdeleshed.

I punkt 10 mener jeg, at betænkningen med rette advarer Ukraine mod udelukkende at orientere sig mod eksport og diversificering heraf for at gøre handelen bæredygtig. I stedet retter den fokus mod betydningen af at udvikle hjemmemarkedet som et nødvendigt grundlag for enhver økonomisk bæredygtig udvikling.

I betænkningens punkt 13 antydes det, at der er brug for at finde ligevægten med hensyn til investorers rettigheder. Med andre ord insisteres der på retlige rammer i Ukraine, som kan fremme bedste praksis inden for social ansvarlighed i virksomhederne.

I betænkningens punkt 23 foreslås et afgørende skifte i vores politik om energiforsyning fra udlandet, idet der ønskes multilaterale regler for adgangen til energikilder, og der advares mod at støtte kapløbet om at opnå de mest fordelagtige adgangsbetingelser.

Endelig anerkendes det i betænkningens punkt 36, at landbrug er en særlig erhvervssektor, som ikke kan behandles på samme måde som industrivarer og derfor retfærdiggør andre toldregler.

Jeg håber meget, at disse og andre punkter fortsat er at finde i den endelige tekst, så min gruppe roligt kan stemme for betænkningen. Men jeg må lige tilføje, at jeg synes, det er en skam, som vi hører, at GD Handel har været modstander af tre centrale ændringer, som De Grønne har foreslået og ordføreren har støttet, og som opfordrer GD Handel til først at indlede forhandlinger om en bilateral frihandelsaftale, efter at Ukraines parlament har givet tilsagn til WTO-tiltrædelsesforhandlingerne. Selv om GD Handel har helt ret i, at dette kan forsinke den bilaterale frihandelsaftale, må vi som parlamentarikere insistere på - ligesom vi selv gør før indgåelsen af sådanne frihandelsaftaler på EU's vegne - at befolkningens røst høres og tages i betragtning i så vigtig en sag, og det gælder her naturligvis Ukraines befolkning. Vi ville derfor gerne takke Zbigniew Zaleski specielt, fordi han ikke har givet efter for dette pres, og endnu gang for en glimrende betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, for GUE/NGL-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Alle har takket hr. Zaleski, det vil jeg også gøre. Hans betænkning blev vedtaget uden stemmer imod i udvalget, og det viser, at man godt kan lave en betænkning på tværs af grupperne, hvis man gør sig umage.

Jeg vil komme med nogle få bemærkninger. Valget i Ukraine har fundet sted. Det var demokratisk, det var fair, det var åbent, men jeg tror, der er mange problemer, som det ikke har løst. Den nuværende præsident har altid haft det svært med stærke ministerpræsidenter, uanset om det var Julija Tymosjenko, som han fyrede i 2005, eller hr. Janukovitsj i 2006/2007.

Den koalitionsaftale, som er indgået mellem Julija Tymosjenkos forbund og partiet Vores Ukraine, findes ganske vist som dokument, som basis for en ny regeringskonstellation, men regeringen er ikke dannet endnu. Vi ved heller ikke, hvordan det kommer til at gå, selv om datoen jo er temmelig tæt på. Når så denne regering er blevet dannet, vil dens første opgave efter min mening være at foretage en forfatningsreform. Uden forfatningsreform vil det nemlig heller ikke fremover være udelukket, at den interne stabilitet blandt de politiske kræfter i Ukraine ikke er nok til at sikre, at der ikke hele tiden bliver udskrevet valg, især da der allerede er nogle, som overvejer at kræve nyvalg til parlamentet i forbindelse med præsidentvalget.

Hvis man ser på visse områder - f.eks. den økonomiske politik - så er OECD's rapport virkelig positiv. Den siger, at Ukraine fra 2000 til 2006 havde en gennemsnitlig vækst i BNP på 8,7 %. Ser man nærmere på tallene, viser det sig, at handelsunderskuddet er enormt. Ukraines handelsunderskud i forhold til SNG-landene ligger på lidt over 4,5 milliarder euro og lidt under 4,5 milliarder euro i forhold til EU. Det betyder, at der virkelig er behov for økonomiske ændringer, og at partnerskabsaftalerne også kan og skal bruges til det.

På den anden side, hvis man sammenligner Ukraines tal med - jeg vil tage mit eget land - Forbundsrepublikken Tyskland, så kan man sige, at det er nogle flotte tal! Arbejdsløsheden i Ukraine er lavere, væksten i bruttonationalproduktet er højere, de sociale udgifter til pension er højere, udgifterne til uddannelse - det, man investerer i fremtiden - er højere i Ukraine end i Forbundsrepublikken Tyskland set i forhold til BNP. Man kan altså absolut konstatere, at dette land er på rette vej!

Men naturligvis er der - som jeg allerede sagde med hensyn til økonomien - problemer på andre områder. Rusland har klart antydet og sagt, at energipriserne vil stige med 10 % fra 1. janur 2008. Det vil få enorme konsekvenser for den ukrainske samfundsøkonomi. I dag betaler Ukraine sin gæld tilbage med gasleverancer fra egne naturgasforekomster til Rusland. Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Det vil igen blive et politisk stridspunkt, og det er vigtigt, at EU er med til at skabe fred på dette område. Russerne har ret til at forhøje deres priser, og ukrainerne må naturligvis finde en måde at klare det på samfundsøkonomisk.

Man kan tage et andet punkt, nemlig socialpolitikken. Alle partierne lovede under valget og op til valget en enorm forøgelse af udgifterne til socialpolitikken. Hvis man nu ser på koalitionsaftalerne, som er indgået mellem Tymosjenkoblokken og præsidentens parti, så står der slet ikke noget om forhøjelse af de sociale udgifter. Og det er principielt heller slet ikke muligt med de eksisterende indtægter for staten at foretage udgiftsstigninger som de lovede. Det betyder, at udviklingen i Ukraine ikke kommer til at gå så hurtigt, som det hele tiden hævdes.

Det næste punkt, som jeg gerne vil nævne, er udenrigspolitikken. Alle partier lovede op til valget at nærme sig EU mere. Det parti, som stærkest knyttede denne tilnærmelse til EU sammen med spørgsmålet om NATO-medlemskab, tabte mest. Det var partiet Vores Ukraine. Og det absolutte flertal af Ukraines befolkning er også imod NATO-medlemskab. Derfor beder jeg EU om at gå forsigtigt frem. Flertallet i befolkningen ønsker ikke dette NATO-medlemskab. De ønsker WTO-medlemskab, det siger alle foreliggende data.

Når man på denne baggrund overvejer, hvordan partnerskabsaftalerne nu skal skrues sammen, så er det netop disse punkter, hvor Ukraine stadig har de vanskeligheder, jeg har nævnt. Ukraine skal - her er jeg helt enig med hr. Zaleski - have udsigt til EU-medlemskab. Det er godt for EU at have en stærk partner i øst, og det er også godt for Ukraine i landets generelle geostrategiske orientering.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, for IND/DEM-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Vores forhandling om handel og økonomiske forbindelser med Ukraine, som er foranlediget af hr. Zaleskis særdeles gennemarbejdede betænkning, finder sted på et afgørende tidspunkt. Parlamentsvalget er overstået, og landets økonomiske og politiske problemer kræver, at en handlekraftig ny regering gør en ihærdig indsats. Jeg tænker i den forbindelse på aktiv bekæmpelse af korruptionen. Vinteren står for døren, og Ukraine har også behov for en handlekraftig regering, som kan forhandle med Rusland om levering og transit af russisk gas.

Efter at have læst denne betænkning vil jeg mene, vi fra europæisk side har gjort det klart, hvad vi ønsker. Bolden ligger nu hos Ukraine. Landet har ikke kun behov for en velfungerende regering, men en sådan regering må også vise politisk vilje til at tage fat på problemerne. Efter fem valg inden for fem år er befolkningen forståeligt nok træt af politisk mundhuggeri. De ukrainske politikere må fremover være mindre optaget af hinanden og mere af landets politiske og økonomiske fremtid.

Jeg vil dog ikke blot konstatere, at bolden nu ligger hos Ukraine. Der er også opgaver, EU skal have løst. Jeg tilslutter mig således ordførerens bemærkninger som anført under punkt 51. Der savnes klare definitioner og perspektiver for den europæiske naboskabspolitik. Ukraine må stilles i udsigt at kunne opnå medlemskab af EU på mellemlang eller lang sigt. EU vil derefter inden for naboskabspolitikkens rammer kunne iværksætte eller støtte de nødvendige reformer i landet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Hr. formand! Ukraine er et land af strategisk betydning i Europas naboskabspolitik, og det er en vigtig partner for landene i EU.

Vi håber alle, at væksten i handelen mellem Ukraine og EU-landene vil styrke den økonomiske vækst og samarbejdet med landene i regionen. Gode økonomiske relationer er fordelagtige på begge sider.

Den økonomiske vækst i Ukraine bør foregå parallelt med respekt for demokrati og landets love. Jeg tænker også her på respekt for etniske mindretals rettigheder og på et emne, der er vigtigt for mig, nemlig at aktiviteter, som glorificerer fascisme og folkedrab, bør forbydes. Vi støtter demokratiske og økonomiske processer hos vores østlige nabo.

På den anden side må det være på sin plads at undgå forudindtaget og ensidig støtte til nogen af de politiske blokke i Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Hr. formand! Som De selv gjorde tidligere, vil jeg først og fremmest gerne lykønske Zbigniew Zaleski med en så indsigtsfuld betænkning om EU's handelsforbindelser og økonomiske relationer til Ukraine. Spørgsmålet om samarbejde med Ukraine er særlig vigtigt på nuværende tidspunkt, og alle initiativer rettet mod at styrke samarbejdet er et klart tegn på europæisk interesse i vores østlige nabo og på åbenhed fra EU's side.

Problemet ligger i, at vi faktisk nærmer os det tidspunkt, hvor det vil være passende at omsætte tanken om et tættere samarbejde ud over den europæiske naboskabspolitik, som Ukraine har haft ringe udbytte af hidtil, i handling. Ukraine har unægtelig lang vej endnu at gå, førend det nærmer sig EU's økonomiske, politiske og sociale strukturer. De opgaver, som Ukraine står over for, er gennemgået grundigt i betænkningen.

Trods det at Ukraine kan prale af sine resultater med hensyn til liberalisering af handel og kapitalstrømme, er det afgørende, at der sker yderligere reformer og en styrkelse af den ukrainske økonomi, bl.a. WTO-medlemskab. Trods EU-forhåbningerne, der blev luftet under den orange revolution, skal Ukraine stadig træffe et helhjertet valg mellem den europæiske side og den russiske side. Hvis vi ønsker, at Ukraine skal vælge den europæiske mulighed, må vi give klart udtryk for det, og vi må bakke det op.

EU bør udtrykke sin interesse i kontakten med Ukraine ved på den ene side at yde aktiv støtte til forandringer i Ukraine og på den anden side at træffe foranstaltninger i EU til at sikre en gradvis overgang fra naboskabspolitik til integrationspolitik. Derfor skal der gøres en indsats på såvel det økonomiske område som på det sociale og det politiske område. Det ville derfor være på sin plads at støtte Ukraines uafhængighed af Rusland ved at styrke de økonomiske bånd, hvilket betyder at skabe et frihandelsområde for EU og Ukraine, herunder at inddrage Ukraine i EU's elnet, og muligvis yde finansiering til transportsystemet.

Det ville også være nyttigt at støtte og iværksætte programmer til promovering af Ukraine i EU såvel som af EU i Ukraine foruden programmer til fremme af udviklingen inden for videnskab og uddannelse, som er et spørgsmål, som professor Buzek har rejst. Det vigtigste skridt, for så vidt angår ændring af EU's image i ukrainernes øjne, ville være at fjerne visumkravene for rejsende til EU og afgive en klar udtalelse om - og det er noget, alle har talt om - at Ukraine vil kunne tiltræde EU, selv om det har lange udsigter.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE). - (LT) Hr. formand! Den 18. oktober meddelte præsident Jusjtjenko i Portugal, at det var Ukraines agt at tilslutte sig WTO i år. Ukraine har allerede afsluttet forhandlingerne med WTO-landene undtagen med Kirgistan, som stadig insisterer på at inddrive gammel gæld på 27 millioner USD, der stammer tilbage fra sovjettiden.

Ukraines optagelse i WTO vil føre til en nedsættelse af importafgifterne og et øget antal importører. Det er imidlertid vigtigt, at Ukraine iværksætter systematiske økonomiske reformer. Trods positive ændringer såsom WTO-medlemskabet antyder folkestemningen, at der er brug for seriøse reformer.

Ukraine udvikler sig hastigt. I de seneste år har væksten i BNP været betydelig, men der er stadig meget at gøre på området økonomisk produktivitet og konkurrenceevne. I henhold til World Economic Forums Global Competitiveness Report for 2007-2008 er Ukraine faldet fra en 69. plads til en 73. plads. Oligarkernes indflydelse er absolut negativ.

Ukraine er en strategisk partner, så det er vigtigt at integrere landet yderligere i så vigtige sektorer som energi og bilateral handel. Ukraines betydelige rolle i EU's energiforsyningssikkerhed bør betragtes mere vidtgående. Muligheden for at integrere Ukraine i de transeuropæiske transportnet bør støttes, idet Ukraine kunne spille en strategisk rolle som transitland for forsyningen af olie og gas til Europa.

Jeg håber, at Ukraine, nu hvor valget til Verkhovna Rada har fundet sted, vil være på vej mod politisk stabilitet. Jeg mener, EU bør fortsætte sin åben-dør-politik over for Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Hr. formand, hr. kommissær! Det ville klart være i EU's interesse at styrke og udvikle de politiske og økonomiske bånd til Ukraine. Ukraine, som har nydt godt af den løbende demokratiseringsproces, er blevet en af EU's mest lovende handelspartnere.

Ukraines forhåbninger om at blive medlem af Verdenshandelsorganisationen fortjener opbakning. Ukraines optagelse i denne organisation vil vise en gang for alle, at landet er gået fra planøkonomi til en fuldt fungerende markedsøkonomi.

Det er også vigtigt at acceptere Ukraines forhåbninger om at have gode politiske og økonomiske forbindelser til Rusland. Da Rusland med sit forslag om en aftale om et fælles handelsområde med Ukraine forsøger at vinde kontrol over landet for egen vindings skyld, er det vigtigt for Europa-Kommissionen at udvise et beslutsomt standpunkt, der støtter Ukraine i landets forhåbninger om at blive medlem af EU. Ukraine bør have ordentlige politiske og økonomiske relationer til Rusland, men samtidig bør vi støtte landets EU-forhåbninger.

I begyndelse af det nye år vil Polens tiltrædelse af Schengen-konventionen træde i kraft. Det er vigtigt, at overholdelsen af reglerne om sikkerhed ved EU's grænser ikke samtidig skaber en ny Berlin-mur for indbyggerne i Ukraine. Jeg håber, at Europa-Kommissionen vil tillade Polen at indføre disse regler på en sådan måde, at de bliver gavnlige for indbyggerne i Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Hr. formand! Jeg udspurgte den ukrainske premierminister Viktor Yanukovych under hans besøg i Parlamentet i marts måned. Jeg konfronterede ham med problemet med den grufulde, men lukrative og udbredte illegale handel med menneskelige organer i hans land. Til min forundring nægtede han det ikke. Faktisk sagde han, at det var et meget smerteligt spørgsmål, og bad os i Udenrigsudvalget om hjælp, navnlig med køberne, hvoraf mange kommer fra EU.

Det er vigtigt at komplimentere Ukraine for dets ærlighed omkring dette problem, og vi bør udtrykke et stærkt ønske om at udslette denne problematiske handel, der er fuldstændig uforenelig med menneskelig værdighed og med et tættere samarbejde mellem EU og Ukraine. Denne betænkning handler om at hjælpe Ukraine på områder som f.eks. handel. Det bør også omfatte den hjælp, som den tidligere premierminister bad Parlamentet om. Det er en hastesag, da man ikke kan tale om yderligere samarbejde med et land, hvor handel med levende og døde mennesker udgør en betydelig del af økonomien. Kampen mod denne handel skal spille en vigtig rolle i samarbejdet mellem EU og Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE). - (HU) Tak, hr. formand! Jeg vil gerne tilslutte mig dem, der har lykønsket vores kollega Zbigniew Zaleski med hans glimrende betænkning. Det er i EU's interesse, at Ukraine forbliver politisk stabil og udvikler sin økonomi. Et succesrigt Ukraine kunne tjene som positivt eksempel for alle lande i regionen og staterne i det tidligere Sovjetunionen og bidrage til at styrke demokratiet i regionen.

EU må hjælpe og tilskynde Ukraine til at knytte sin fremtid til EU og ikke til Rusland. Ukraine er et europæisk land, og dets geografiske placering, historie og kulturelle traditioner binder det til Europa. Vi må hjælpe Ukraine med at blive i stand til at anvende WTO-reglerne. WTO-medlemskabet kan føre til en frihandelsaftale med EU.

En udvidelse af samhandelen er både i Europas og Ukraines interesse, men der er brug for handel uden forvridninger og handel, som sikrer, at Ukraine anvender de regler, der gælder på det sociale område, beskæftigelsesområdet, dyre- og plantesundhedsområdet og miljøområdet. Hvis det ikke lykkes, får vi mange problemer.

Tillad mig at nævne Ungarn som eksempel i dette tilfælde, eftersom Ungarn grænser op til Ukraine. I Ungarn skal fjerkræavlere foretage usædvanligt dyre investeringer for at overholde bestemmelserne om dyrevelfærd og miljøbeskyttelse. Hvis frihandelsaftalen også omfatter husdyrbrugsprodukter, ville en stor andel af de ungarske producenter flytte deres produktionsanlæg til Ukraine - blot 100 km fra den nuværende adresse - og der kunne fortsætte en konkurrencedygtig produktion til overordentligt lave omkostninger. Til gengæld ville alle de produkter, som de kunne producere uden om dyrevelfærdsbestemmelserne, komme retur til EU, og da floden Tisza flyder fra Ukraine ind i Ungarn, vil vi i Ungarn tillige få miljøbeskyttelsesproblemer ført med tilbage.

Jeg er derfor af den holdning, at vi må hjælpe Ukraine med snarest muligt at anvende alle internationale sociale regler, dyresundheds- og dyrevelfærdsregler samt miljøbeskyttelsesregler.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). - (EL) Hr. formand! Også jeg vil gerne lykønske Zbigniew Zaleski med hans glimrende arbejde.

Ukraine er en vigtig handelspartner for EU. Vi støtter landets tiltrædelse af WTO og forhandlinger om et frihandelsområde med EU.

Derfor skal Ukraines økonomiske ydeevne forbedres yderligere, så landet kan nå den størst mulige tilnærmelse til EU's økonomi.

Derudover er det nødvendigt med en indsats for at klare udfordringerne i Ukraine effektivt. Følgende trænger til opmærksomhed: bekæmpelse af korruption, bekæmpelse af illegal handel, udbygning af samarbejdet med EU på områderne videnskab, teknologi og uddannelse samt knytning af tættere kulturelle bånd på tværs af grænserne.

Hvis Ukraine fortsat og med større entusiasme støtter de reformbestræbelser, der allerede er udfoldet, tror jeg ikke, de ønskede resultater lader vente længe på sig.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN) . - (PL) Hr. formand! Ukraine står i dag foran en strategisk beslutning om, hvorvidt det skal gøre opdelingerne i landet permanente gennem dannelsen af en orange koalition eller danne koalitionen Vores Ukraine sammen med Regionernes Parti. Beslutningen herom vil få vidtrækkende betydning for kommende forbindelser mellem EU og Ukraine. Hvis landet vælger den første mulighed, er det højst sandsynligt, at det vil føre til politisk samarbejde med EU og et enormt anspændt økonomisk forhold til Rusland. Hvis der er en bred orange/blå koalition, vil der være relativ økonomisk stabilitet, men integrationen af Ukraine i EU vil blive forsinket i betydelig grad.

Jeg er ikke sikker på, om EU i dag er i stand til at yde Ukraine en hjælp, der ville være tilstrækkelig til at kompensere landet for de tab, der vil følge af en konflikt med Rusland. Dette emne er vigtigt, fordi EU skal komme med en erklæring nu om, hvorvidt EU er rede til at involvere sig dybt finansielt og politisk i at hjælpe Ukraine. Hvis vi ikke tilvejebringer et utvetydigt standpunkt, risikerer vi selv provokere en destabilisering af den interne situation i Ukraine. Jeg vil gerne lykønske Zbigniew Zaleski med hans betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Hvis nogen skulle spørge mig i dag, hvilket af landene i den europæiske naboskabspolitik der var tættest på EU, ville jeg ikke tøve med at sige Ukraine.

Dette store land med en befolkning på 46 millioner har ret til at være stolt af sine demokratiske resultater siden Sovjetunionens kollaps. Det har utvivlsomt udviklet sig til en af de mest lovende EU-partnere. Som repræsentant for Europa-Parlamentets delegation havde jeg for over en måned siden lejlighed til at overvære parlamentsvalget i Ukraine og kunne konstatere, at der er en klar tendens til at øge farten i udviklingen af de demokratiske civile institutioner, demokratiet er ved at blive en integreret del af livet i Ukraine, og valgene i landet er ikke anderledes end de valg, der afvikles i EU's medlemsstater.

Hvis man kigger på kortet, er det indlysende, at Ukraine ikke har fået en nem placering (EU på den ene side og Rusland på den anden side). Valget er ikke let, da det ikke er nemt at svare på spørgsmålet: "Quo vadis, Ukraine?" Det er dog klart, at Ukraine i dag skal træffe et uigenkaldeligt valg.

Dette valg betyder ikke, at alle langsigtede handelsforbindelser og økonomiske relationer til Rusland og SNG skal afbrydes, eller at Rusland ikke kan deltage i Ukraines økonomi. Snarere omvendt. Imidlertid ville f.eks. aftalen om det fælles økonomiske område for SNG, som Rusland har foreslået, snarere sætte Ukraines ambition om at opnå økonomisk uafhængighed på spil end at støtte den.

Jeg vil gerne påpege, at EU sammen med sine institutioner og sine medlemsstater bør tilbyde politisk og diplomatisk bistand til Ukraine med henblik på at sikre landets optagelse i Verdenshandelsorganisationen. Bistand, efter at WTO-tiltrædelsen er gennemført, er også meget vigtig, f.eks. bistand med officielle forhandlinger om frihandelsaftalen og en ny, mere detaljeret aftale mellem EU og Ukraine.

Endelig vil jeg gerne takke min polske kollega Zbigniew Zaleski for hans glimrende betænkning. Jeg ønsker vores kolleger fra Ukraine held og lykke med fuldførelsen af dannelsen af den nye regering og påbegyndelsen af de vigtige opgaver, der venter dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - (PL) Hr. formand! Ukraine er en strategisk vigtig nabo for EU. Det er en naturlig bro, der forbinder os med Rusland og Centralasien.

Siden 2004, dvs. siden den store udvidelse, har EU været Ukraines største handelspartner. EU og Ukraine deler i høj grad økonomiske og handelsmæssige interesser, og derfor er det fornuftigt at fortsætte ad vejen mod yderligere integration af vores markeder for at opnå de størst mulige fordele. Måden at opnå dette på er at skabe et fælles frihandelsområde, men først må Ukraine fuldføre sin tiltrædelse af WTO. Vi bør gøre alt, hvad vi kan, politisk og diplomatisk, for at støtte Ukraine i landets ønske om at opnå medlemskab. Det vil også blive nødvendigt at yde løbende støtte til Ukraine med hensyn til at opfylde WTO-kravene.

Vi bør huske, at lige bag Ukraine står det mægtige Rusland, der gerne igen vil dominere denne del af Europa. Derfor er det en god idé at give Ukraine status af markedsøkonomi, hvilket bør bringe landet tættere på Vesteuropa og således føre til medlemskab af EU. Zbigniew Zaleskis betænkning er et godt skridt i denne retning, og jeg vil gerne rose ham for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg vil begynde med at påpege, at det er den anden debat om et udenrigshandelspolitisk emne i dag, hvor Kommissionen ikke er repræsenteret ved den ansvarlige kommissær. Vi havde den centrale debat om globaliseringen i morges, hvor den ansvarlige kommissær ikke var til stede, og i aften er den ansvarlige kommissær for dette vigtige emne ikke til stede - ikke et ondt ord om Dem, hr. kommissær Borg, men jeg synes, det ville være passende, hvis Kommissionen var til stede med det ansvarlige personale for området. Jeg ville være taknemmelig, hr. formand, hvis De ville meddele Kommissionen dette med henblik på fremtidige debatter, sikkert på vegne af alle medlemmmerne.

Jeg vil gerne takke hr. Zaleski for hans meget afbalancerede betænkning. Vi skal samarbejde bedre end hidtil med vores naboland Ukraine. Derfor er det godt, hvis den europæiske naboskabspolitik bliver udformet i denne retning. Derfor er det godt, hvis EU bliver medlem af WTO. Derfor er det godt, hvis vi forhandler en partnerskabs- og samarbejdsaftale på plads, og det er godt, hvis vi støtter visionen om en frihandelszone som en forsigtig begyndelse på et europæisk perspektiv for Ukraine.

Men jeg vil også gerne sige, at jeg ikke kan se et medlemskab for mig inden for overskuelig tid. Der er presserende behov for et bedre samarbejde, som flere medlemmer har været inde på. Det vil være til fordel for begge parter. Jeg synes, det er særlig vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vores naboer i øst og er meget solidariske med dem.

Det er f.eks. uholdbart, at Rusland gør sit samarbejde med Ukraine afhængigt af, hvilken regering, der sidder, og hvilket parlamentsflertal, folket i Ukraine har valgt. Det er uholdbart, og Rusland er på vildveje med en sådan politik. Her må vi som europæere, som EU, støtte menneskene i Ukraine på deres videre vej mod uafhængighed og et grundfæstet demokrati. Det er hr. Zaleskis betænkning et stort og vigtigt bidrag til.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden . Jeg er sikker på, at De har ret i, hr. Caspary, at debatten bør udløse en reaktion fra den relevante kommissær, men i praksis er det ikke altid muligt. Jeg ved, at Joe Borg er en ekstremt erfaren kommissær og politiker, som uden tvivl vil formidle budskabet til de relevante personer.

Jeg vil gerne påpege, at debatten om globalisering tidligere i dag blev besvaret af José Manuel Barroso, så det er en "mix-and-match", men meget kompetent udgave af Kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Ukraine bør få høj prioritet i EU's udenrigspolitik inden for Europa i kraft af landets strategiske geopolitiske placering. På den ene side er det direkte nabo til EU, og på den anden side kunne Ukraine blive en vigtig bro mellem EU, Rusland og landene i Centralasien. Med adgangen til Sortehavet kunne det blive en vigtig økonomisk partner også i den region.

Jeg støtter ordførerens anbefalinger med hensyn til bistand fra medlemsstaterne til Ukraine i forbindelse med WTO-tiltrædelsen. Det vil give Ukraine og regionen en række fordele. Når det er sagt, skal vi dog ikke glemme, at Kijev af historiske grunde stadig har meget at arbejde med. EU bør støtte den ukrainske regering i genopbygningen af landet på mange niveauer, ikke kun hvad angår økonomi eller industri, men også sociale anliggender. Der bør også være betydelig fleksibilitet med hensyn til udenrigspolitik, når man tager den politiske kompleksitet i Ukraine i betragtning.

På dette tidspunkt er det vigtigt at se nærmere på Rusland, hvis interesser konflikter med EU's interesser i det vestlige Ukraine. Det ukrainske demokrati er stadig meget ungt. De sidste få år har dog vist, at de demokratiske processer bliver mere og mere stabile. Vi kan ikke for nuværende glemme, at det afhængigt af stemningen i samfundet ville være muligt for stærkt anti-europæiske kræfter at komme til magten. Derfor vil jeg gerne føje mine lykønskninger til dem, der allerede har udtrykt dem her i Europa-Parlamentet, og jeg støtter Zbigniew Zaleskis betænkning. Det er en betænkning, hvori alle disse grundlæggende spørgsmål er blevet behandlet, og som har skitseret en vej, som EU kan følge i sin politik over for Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. − Hr. formand! Jeg vil gerne takke parlamentsmedlemmerne for deres kommentarer og den interessante debat.

Jeg har noteret mig det hele og vil formidle budskaberne til min kollega, kommissær Mandelson, som i dag deltager i en international begivenhed, som han var nødt til at komme til. Jeg er imidlertid sikker på, at han behørigt vil overveje dem.

Lad mig reagere på nogle af de spørgsmål, der er rejst i debatten. Selv om jeg ikke vil gå i detaljer med de forskellige punkter, vil jeg gerne understrege, at vi er enige om de to vigtigste konklusioner.

For det første at Ukraine er en central og værdifuld partner i EU's naboskabsstrategi. Vi deler jeres centrale budskaber om den positive gensidige økonomiske afhængighed, betydningen af vores energirelationer, det videnskabelige område, mellemfolkelige relationer og behovet for at udbygge og styrke vores økonomiske relationer.

Om emnet WTO-tiltrædelse er Kommissionen helt enig i, at det er et centralt spørgsmål. Men Kommissionen og medlemsstaterne mener, at forhandlingerne om en frihandelsaftale repræsenterer et afgørende skridt, som skal tages snarest muligt. Derfor ville fuldførelsen af WTO-processen være nok til at gøre det muligt at indlede forhandlingerne om en dybtgående og omfattende frihandelsaftale. Vi håber, at WTO-processen stadig kan fuldføres inden årets udgang eller i begyndelsen af 2008.

Vi sigter mod at indgå den mest ambitiøse bilaterale handelsaftale, vi nogensinde har indgået. Den skal også tage højde for spørgsmålene om institutionel kapacitet og behovet for reformer, toldvæsen, politi og retsvæsen og spørgsmålet om korruption i al almindelighed.

Med hensyn til udveksling af akademikere og visumregler vil jeg gerne påpege, at disse også vil blive omfattet af frihandelsaftalen.

Lad mig desuden slå fast, at en stigning i handelsstrømmene ikke er en trussel mod bæredygtig udvikling. Tværtimod vil den understøtte den bæredygtige udvikling i kraft af indførelse af EU-standarder.

Med hensyn til Ukraines eventuelle tiltrædelse af EU må jeg understrege, at ingen af parterne er klar til dette skridt. Den nye styrkede aftale vil bringe Ukraine så tæt som muligt på EU på så mange områder som muligt uden dermed at udelukke nogen mulig fremtidig udvikling i forholdet mellem EU og Ukraine i overensstemmelse med traktatbestemmelserne.

Til sidst vil jeg gerne takke ordføreren endnu en gang for denne gode betænkning, som vi finder afbalanceret, og vi vil tage behørigt hensyn til anbefalingerne deri i vores løbende arbejde med Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Thank you, Commissioner, and thank you to all speakers in this important debate on a particularly relevant topic.

Forhandlingen er afsluttet;

Afstemningen finder sted torsdag.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), skriftlig. - (HU) Betænkningen, der er blevet drøftet, kaster med rette lys på det forhold, at Ukraine er en strategisk vigtig partner for EU, eftersom landet spiller en vigtig rolle som formidler i dialogen mellem Rusland og andre centralasiatiske lande. Vi er overbeviste om, at styrkelsen af de økonomiske relationer gennem principperne om et frit marked har iboende fordele for begge parter. Det passer navnlig på det energipolitiske område.

Begivenhederne de seneste måneder har på ny understreget, at energisektoren i Ukraine i dag er kendetegnet ved en mangel på gennemsigtighed. De forvirrende indbyrdes forhold giver plads til korruption og udøvelse af politisk pres. Intet af dette fremmer væksten af markedsforbindelser. De hindrer Ukraines bestræbelser i retning af integration i EU og sætter derved Europas forsyningssikkerhed på spil.

EU og Ukraine må arbejde sammen af præcis denne årsag, så principperne om gennemsigtighed og konkurrence gennemføres, samtidig med at samarbejdet på energiområdet begynder at udvikle sig. Under alle omstændigheder må vi bygge forholdet på gensidighed.

Jeg føler, at det er vigtigt at bemærke, at det økonomiske samarbejde, der skal udvikles mellem EU og Ukraine ikke kan fortolkes uden at tage hensyn til Ruslands ambitioner. Den kommende ukrainske regering kan få stor betydning for, at førnævnte principper gennemføres ikke blot i forbindelse med dialogen med EU, men også i hele regionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), skriftlig. - Efter udvidelsen i 2004 og tiltrædelsen af lande, der grænser op mod Ukraine, er det klart, at Ukraine er blevet en nabo af strategisk betydning for EU som helhed og en afgørende aktør i regionen. Siden 2004 har EU været Ukraines vigtigste handelspartner og den østlige udvidelse af EU's grænser har definitivt åbnet nye muligheder for handel, samarbejde i erhvervslivet og økonomisk vækst i regionen.

I den henseende er det yderst vigtigt for EU, at vi aktivt støtter Ukraines tiltrædelse af WTO, hvorefter det vil være muligt at etablere et ægte EU-ukrainsk frihandelsområde inden for sunde og åbne institutionelle rammer. Helt generelt er det bestemt i EU's interesse at fremme Ukraines handelsmæssige, økonomiske og sociale ydeevne for at sikre handelsforbindelserne og den politiske stabilitet i regionen.

Vi støtter derfor opfordringen til en samordnet og overordnet reaktion på de politiske, økonomiske og sociale udfordringer i det østlige Centraleuropa. Mere specifikt bør vi sammen med Ukraine anlægge sammenhængende tilgange til vigtige spørgsmål som energiforsyningssikkerhed, nuklear sikkerhed, landbrugsanliggender og standarder for et bæredygtigt miljø.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik