Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0058(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0408/2007

Predkladané texty :

A6-0408/2007

Rozpravy :

PV 14/11/2007 - 14
CRE 14/11/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 15/11/2007 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0532

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 14. novembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom rokovania je správa, ktorú predkladá Iles Braghetto, v mene Výboru pre rybné hospodárstvo, o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori (KOM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS)) (A6-0408/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. - Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád vyjadril svoju vďaku spravodajcovi, pánovi Braghettovi, a Výboru pre rybné hospodárstvo za túto správu, ktorou sa nastoľuje otázka plánu obnovy zásob tuniaka modroplutvého.

Východoatlantický a stredozemský tuniak modroplutvý je pre Spoločenstvo kľúčovým druhom. Ako potvrdili vedecké poznatky, zásobám tuniaka modroplutvého teraz hrozí riziko zničenia. Všetky štáty zapojené v tomto rybnom hospodárstve súhlasili s potrebou naliehavých opatrení, aby sa zaistila trvalá udržateľnosť zásob tuniaka modroplutvého a rybného hospodárstva.

Som presvedčený, že plán obnovy, ktorý prijala Medzinárodná komisia pre ochranu atlantických tuniakov v roku 2006, predstavuje realistickú príležitosť na postupnú obnovu zásob tuniaka modroplutvého, ak sa bude úplne rešpektovať. Preto sú na úrovni Spoločenstva bezodkladne nevyhnutné rozhodujúce a efektívne opatrenia. Rýchlosť realizácie plánu obnovy Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov je absolútne nevyhnutná z dôvodov ich ochrany a na ochranu dôveryhodnosti politiky spoločného rybného hospodárstva, ako aj pre dôveryhodnosť samotných rybárov EÚ. Cieľom je dosiahnuť, aby bol návrh prijatý na novembrovom zasadaní Rady.

Počas diskusií, ktoré sa konali v súvislosti s prípravami Rady, boli do pôvodného návrhu vložené mnohé zmeny, niektoré z nich sú v súlade so smerovaním vami navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Som si istý, že sa zhodujeme na týchto cieľoch naliehavého prijatia opatrení na odstránenie nadmerného rybolovu a na zaistenie prísneho dodržiavania opatrení Medzinárodnej konferencie pre ochranu atlantických tuniakov s cieľom dostať zásoby tuniaka modroplutvého na dlhodobo udržateľné úrovne. To zároveň zlepší výnosnosť rybného hospodárstva z dlhodobého hľadiska. Okrem prospechov pre odvetvie existuje aj medzinárodný politický záväzok, ktorý sme povinní splniť.

Vrátim sa teraz späť k správe. Oceňujem a stotožňujem sa s názorom Výboru pre rybné hospodárstvo, že je potrebné, aby Spoločenstvo riešilo nadmerné rybárske úsilie svojej flotily. Komisia takisto zastáva názor, že ročný plán rybolovu je efektívnym nástrojom na zabránenie nadmernému rybolovu z dôvodu nadmernej kapacity flotily Spoločenstva.

V tejto súvislosti Komisia môže prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 7 a 8 týkajúce sa vytvorenia ročných plánov rybolovu, aby sa zaistila rovnováha medzi rybolovným úsilím flotily Spoločenstva a kvótami. Príslušné ustanovenie v tejto otázke bolo predstavené v kompromisnom texte predsedníctva.

Komisia okrem toho žiada zainteresované členské štáty, aby zahrnuli do svojich operačných plánov zníženie svojej rybolovnej kapacity, buď dočasné zastavenie alebo rozdelenie, aby sa zaistilo, že ich kvóty na rok 2008 a na nasledujúce roky budú úplne rešpektované. Uznávam, že žiadame priemysel, aby priniesol veľké obete, tie sú však nevyhnutné, aby sa zaistila dlhodobá udržateľnosť príslušných rybných hospodárstiev, flotíl a pobrežných komunít. Na výber je krátkodobá obeť alebo zánik zásob.

Okrem toho s vami úplne súhlasím, že s cieľom zmierniť sociálno-hospodárske následky, ktoré vzniknú obmedzením rybolovnej aktivity, je nevyhnutné zaistiť finančnú kompenzáciu pre priemysel. Do kompromisného textu predsedníctva bolo vložené aj ustanovenie o súvisiacich opatreniach financovania v súlade s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom 5. Uvedomujem si, že existujú ďalšie obavy. Cítim mnoho z tých obáv a viem, že aj nimi sa treba zaoberať.

So zreteľom na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 mi dovoľte najskôr povedať, že si veľmi dobre uvedomujem, že počet klietok na výkrm tuniaka od roku 1990 výrazne vzrástol a že ich kapacita presahuje celkový súčet dostupného celkového povoleného výlovu.

Komisia ICCAT teraz prijala prísne nariadenie s cieľom zaistiť trvalo udržateľný vývoj chovných činností týkajúcich sa tuniaka modroplutvého. Ďalším krokom bude regulovanie počtu fariem. Komisia úplne podporuje prijatie odporúčania o kapacite, ktoré v júli 2007 predložila pracovná skupina komisie ICCAT.

V tomto odporúčaní sa navrhuje implementácia zmrazenia kapacity rybolovu z lode a farmárskej kapacity pre tuniaka modroplutvého. Je potrebné, aby sme počkali na záverečné výsledky rozpravy komisie ICCAT, ktorá sa tento týždeň koná v Antalyi. Z tohto dôvodu nemôže Komisia v tejto etape prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa obmedzenia poľnohospodárskej kapacity.

Pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa oblastí rybolovu a minimálnej veľkosti, rád by som vám pripomenul súvislosti, v rámci ktorých ich komisia ICCAT prijala. Všetky zmluvné strany sa dohodli na tom, že tieto výnimky budú súčasťou balíka plánu obnovy. Tieto výnimky boli udelené pre flotily pre rybolov v malom rozsahu a pre niektoré sezónne flotily, lebo ich vplyv na výlov je nepodstatný. Okrem toho tieto výnimky zahŕňajú súbor prísnych podmienok, ako je obmedzený počet plavidiel, obmedzené výlovy a vymedzené prístavy. Plán obnovy sa teda môže v roku 2008 zrevidovať na základe nových vedeckých poznatkov alebo slabých stránok odhalených v jeho realizácii.

V tejto etape má Spoločenstvo povinnosť zaistiť, aby bol plán obnovy zapracovaný do právnych predpisov Spoločenstva s cieľom zaistiť jeho úplnú realizáciu. V tejto súvislosti nemôžem prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu o vymazaní výnimiek, to znamená pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4 a 6, alebo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 12 a 13 o premenovaní plánu, úprave kvót ES a zavedení nového systému odplaty. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú v súlade s plánom obnovy schváleným komisiou ICCAT a s pravidlami komisie ICCAT týkajúcimi sa odplaty.

Podobne nemôžem prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 týkajúci sa pascí, lebo návrh neobsahuje opatrenia na riešenie tejto otázky. Po prvý raz plán obnovy reguluje činnosť pascí a to v budúcnosti umožní vyhodnocovanie vplyvu tejto rybolovnej činnosti na zásoby.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 9 a 11 súvisiace so zosúladením sankcií a možné uzavretie vnútroštátneho rybného hospodárstva členského štátu, ak nebude rešpektovať povinnosti podávania správ, dovoľte mi povedať, že hoci úplne chápeme a súhlasíme s myšlienkou tohto návrhu, nemôžeme akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh v tomto kontexte, keďže návrh neobsahuje opatrenia, ktoré by riešili túto otázku. Otázkou je jedna zo všeobecných politík a Komisia ju preskúma v nadchádzajúcej reforme v roku 2008 týkajúcej sa kontrolného rámca spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Dokumentáciu a prenos informácií Komisii v stanovených časoch považujeme za rozhodujúci prvok úspechu plánu obnovy zásob tuniaka modroplutvého a aj za predpoklad, ak by sme nemali monitorovať absorpciu kvót EÚ v reálnom čase. Komisia preto začala konania pri porušení predpisov proti všetkým siedmim členským štátom, ktoré sa podieľajú na rybolove tuniaka modroplutvého za nedostatky v prenose údajov.

Dovoľte mi na záver povedať, že máme veľké obavy týkajúce sa prekročenia kvót niektorými členskými štátmi, čo znižuje dôveryhodnosť Spoločenstva na medzinárodnej úrovni a ohrozuje úspech obnovy zásob tuniaka modroplutvého.

Na zasadnutí výboru pre súlad, ktoré sa uskutočnilo v Antalyi 8. a 9. novembra, kritizovali zmluvné strany, najmä Spojené štáty a Kanada, nedostatočné dodržiavanie pravidiel komisie ICCAT. Ako sa očakávalo, Európske spoločenstvo bolo ostro kritizované za prekračovanie celkových povolených výlovov v roku 2007.

Zmluvné strany zároveň uznali ťažkosti, ktoré má flotila Európskeho spoločenstva v prispôsobovaní sa situácii plánu obnovy zásob, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2007, a privítali návrh Európskeho spoločenstva o špecifickom režime odplaty. Výbor pre súlad prijal na základe návrhu ES špecifické odporúčanie týkajúce sa systému odplaty za prekročenie kvóty ES v roku 2007, ktoré dosiahlo 4 440 ton.

V súlade s týmto odporúčaním bude následkom nadmerného výlovu nad kvótu Európskeho spoločenstva v roku 2007 zníženie ročnej kvóty na obdobie rokov 2009 až 2011 o 1 480 ton ročne.

Okrem toho Výbor pre súlad súhlasil, že údaj pre Európske spoločenstvo bol predbežný a môže sa preskúmať a prípadne upraviť na základe prebiehajúcich skúmaní. Toto nariadenie schváli komisia ICCAT na svojom plenárnom zasadnutí 18. novembra.

Napriek tomu musíme znovu uistiť zmluvné strany ICCAT, že Európske spoločenstvo urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zaistilo, že kvóty pridelené plavidlám našich členských štátov budú príslušnými členskými štátmi a Európskou komisiou prísne monitorované s cieľom zaistiť dodržiavanie kvóty stanovenej na rok 2008 a na nasledujúce roky.

Po prijatí tohto nariadenia je Komisia odhodlaná úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby zaistila a úzko monitorovala úplnú realizáciu plánu obnovy zásob tuniaka modroplutvého. Európska agentúra pre dozor nad rybným hospodárstvom bude tiež zohrávať aktívnu úlohu. Agentúra začala s prípravnou prácou pre koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov s cieľom, aby sa všetko zrealizovalo pre sezónu tuniaka modroplutvého na rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, účelom obnovy zásob tuniaka modroplutvého Európskej komisie navrhnutým ICCAT je reagovať na obavy vedcov týkajúce sa kritického stavu zásob zapríčineného nadmerným rybolovom.

Plán bol mnohými spôsobmi kritizovaný, čo ilustruje skutočnosť, že vedeckí odborníci a rybári majú rozdielne názory týkajúce sa potreby ochrany zásob. Poskytuje však primeranú reakciu na tie potreby, ktoré sa zdôraznili, prináša so sebou výrazné zníženie kvóty na úlovok v rokoch 2006 až 2010 až do 20 %, minimálna veľkosť sa zvyšuje na 30 kg, obmedzujú sa obdobia rybolovu a pristupuje sa ku kontrolným opatreniam na boj proti ilegálnemu rybolovu.

Počas práce výboru sa konkrétne posilnili niektoré prvky plánu o tieto návrhy:

- vydať ustanovenie a požiadať, aby členské štáty predložili plány rybolovu podľa dohôd o rybolove, a to aj v prípade zásob rýb, ktoré sú v dobrom biologickom stave, lebo jedným z hlavných problémov je kapacita flotily, ktorá presahuje dostupné kvóty;

- určiť rovnováhu v každom členskom štáte medzi jeho kvótami a kapacitou jeho výkrmných fariem;

- odstrániť výnimky týkajúce sa oblastí rybolovu a minimálnych veľkostí: tieto sú v rozpore s názormi všetkých vedeckých odborníkov a so stanoviskom väčšiny členských štátov. Okrem toho, tieto výnimky nie sú opodstatnené z biologického uhla pohľadu, keďže Stredozemné more a Atlantický oceán sú obývané jednou populáciou rýb a výrazne skresľujú hospodársku súťaž, čo vedie k intenzívnejšiemu rybolovu v príslušných oblastiach a to aj plavidlami, ktoré tam tradične nepracujú a znižujú efektivitu kontrol;

- naliehať na členské štáty, aby rešpektovali svoje požiadavky podávania údajov a informácií Komisii a zatvárali národné rybné hospodárstva, ak neposkytnú žiadne údaje o úlovkoch;

- navrhnúť plán na reaktiváciu pascí v Atlantickom oceáne a na spätné získanie pascí, ktoré už nie sú aktívne v Stredozemnom mori s cieľom zachovať trvalo udržateľnú a vysoko selektívnu metódu lovenia tuniaka;

- vydať ustanovenie o finančnej kompenzácii z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, ktorá sa má zaplatiť rybárom počas uzavretej sezóny s cieľom dohliadať na sociálno-hospodársku rovnováhu rybárskych podnikov a rybárov a chrániť ju;

- zosúladiť pokuty s cieľom zabrániť rozdielom v spôsobe, ktorým členské štáty uplatňujú toto nariadenie.

Nakoniec, konania o porušení začaté v ostatných mesiacoch proti niektorým členským štátom za ich nerešpektovanie kvóty na úlovok na rok 2007 sú určite požadované a potrebné, na zreteli by sme však mali mať aj krátke obdobie na vstup súčasných ustanovení do platnosti počas tohto roka.

So zreteľom aj na to, že riadenie zásob je mimoriadne komplexné najmä v oblastiach, v ktorých je silná hospodárska súťaž s inými flotilami mimo EÚ, najmä v oblasti Stredozemného mora, existuje potreba zvýšeného rešpektovania zásady reciprocity s cieľom zaistiť, aby boli ciele stanovené ICCAT spravodlivo presadzované. Tie opatrenia budú účinné, len ak ich zásady a ich ustanovenia budú uplatňovať členské štáty ako aj krajiny nepatriace do EÚ.

Pán predsedajúci, na záver by som rád osobitne poďakoval všetkým tým kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, v mene skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pán predsedajúci, hoci sa stotožňujem s názorom, že tento plán obnovy nie je taký ambiciózny, aký by mal byť, pravdou je, že je výsledkom ťažko získaného kompromisu v ICCAT a verím, že jeho schválením podnikáme obrovský krok vpred a po prvý raz vysielame veľmi jasný signál osobám zodpovedným za nadmerný rybolov tohto druhu.

V každom prípade, pokiaľ ide o Európsku úniu, vážny stav zásob tuniaka modroplutvého sa pripisuje určitým členským štátom, ktoré dovolili a dokonca podporovali nadmerný rast ich stredozemných flotíl a Komisii, ktorá, hoci si bola plne vedomá tohto zneužívania a neustáleho neúplného podávania správ o úlovkoch, doteraz nepohla prstom na nápravu situácie.

Táto neschopnosť prevziať zodpovednosť viedla k uzavretiu rybných hospodárstiev vo všetkých členských štátoch z dôvodu škandalóznych správ v auguste, že dve krajiny vylovili celú kvótu Európskej únie.

Z toho dôvodu verím, že je dôležité, aby plenárne zasadnutie schválilo správu pána Braghetta, ktorá obsahuje môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, takže odteraz sa bude od členských štátov požadovať, aby predložili plán rybolovu v predstihu a uviedli v ňom po prvé, maximálny počet plavidiel a po druhé, aby bolo rybolovné úsilie krajiny v súlade s jej kvótou. Komisia naznačila, že je za zapracovanie plánu rybolovu a my dúfame, že Rada takisto poskytne svoju podporu.

Je mi nemenej ľúto, že správou sa neustanovili žiadne ustanovenia o výnimkách pre plavidlá, ktoré od nepamäti rybárčili v Atlantiku a podieľali sa na kvóte Spoločenstva bezvýznamným množstvom s oveľa selektívnejším výstrojom. Ľudia zapojení v týchto tradičných rybných hospodárstvach sú preto nútení platiť za hriechy bezbrehého lakomstva na strane plavidiel s vakovými kruhovými vlečnými sieťami dvoch členských štátov, o ktorých som hovoril vyššie, hoci sa na tom nepodieľali. Toto je nespravodlivosť, ktorú, dúfam, napraví aj tento Parlament a Rada.

Nakoniec, to, čo, mi zostáva urobiť, je, že požiadam a vyzvem Komisiu, aby podnikla všetky potrebné kroky tak, aby pri rozdeľovaní kvóty pre Spoločenstvo pre nasledujúci rok bola riadna kompenzácia pre členské štáty, ktoré boli prinútené zastaviť rybolov, lebo kvóty, na ktoré mali nárok, boli využité inými a že sa primeraná tonáž stiahne z kvót tých zodpovedných, aby mohla slúžiť ako riadne a efektívne odškodnenie.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN COCILOVO
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos, v mene skupiny PSE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, zastávam veľmi kladný názor v súvislosti s návrhom Komisie transponovať obnovu zásob tuniaka modroplutvého v ICCAT do právneho poriadku a súhlasím s komisárom, že opatrenia, ktoré obsahuje, umožnia, ak sa uplatnia správne, postupné obnovenie zásob v Atlantickom oceáne ako aj v Stredozemnom mori.

Veľmi dôležitým faktorom pre mňa je, že sa v pláne rešpektujú špecifické charakteristiky tradičných rybných hospodárstiev tým, že sa na ne rozšírili podmienky, ktoré zabránia tomu, aby bola ich činnosť pokutovaná, pričom obsahuje zároveň snahu o skombinovanie ochrany zdroja so sociálno-hospodárskymi aspektmi.

V tejto veci by som rád informoval pána komisára, že od začiatku sa moja krajina snažila uplatňovať určitú mieru flexibility nad rámec minimálnej veľkosti pre tradičnú flotilu a preto žiadala o to, aby bol daný percentuálny podiel pridelený tradičnej flotile zahrnutý pod kvótu nad 30 kg tej flotily.

Komisia si vypočula tú žiadosť, pochopila, že malí tradiční rybári nemôžu platiť za situáciu, ktorú zapríčinili veľké priemyselné flotily a súhlasila so zavedením opatrenia, hoci ho v pláne znížila na 2 %.

Pán komisár, miesto, na ktoré ho zaradila, konkrétne bod 6 prílohy I, vzbudzuje pochybnosti o geografickom rozsahu uplatňovania.

Obmedzenie opatrenia na rybné hospodárstva Atlantického oceánu by znamenalo celkom jednoducho nariadenie zmiznutia tradičnej stredozemnej flotily, flotily, ktorá ani nemá kapacitu na to, aby mohla ísť do lovísk rýb v Atlantickom oceáne. Otázkou je tu historická flotila, ktorá fungovala celé storočia bez toho, aby spôsobovala problémy so zásobami; akýkoľvek pokles je spôsobený nadmernou kapacitou vo flotile s vakovými kruhovými vlečnými sieťami v Stredozemnom mori.

Pán komisár, opatrenie by sa malo uplatňovať na flotily všetkých krajín, ktoré sú zapojené do rybného hospodárstva, nielen na tie, ktoré majú flotily v Atlantickom oceáne. Alžírsko, Tunisko alebo Turecko majú tiež svoje právo na využitie niektorých svojich kvót na ochranu svojich tradičných flotíl proti konkurencii zo strany priemyselných flotíl a neverím, že táto výnimka, minimálne, keďže viete, ako to bude, vôbec niečo spôsobí v súvislosti so znížením efektivity plánu obnovy zásob.

Preto žiadam Komisiu, aby vzala do úvahy pochybnosti, ktoré vznikli zaradením opatrenia do bodu 6 prílohy I, a preto žiadam zástupcov Komisie, aby vyvinuli maximálne úsilie na zasadnutí ICCAT, ktoré sa teraz koná, aby sa objasnilo, že 2 % úlovkov môže byť vylovených flotilami v Atlantickom oceáne aj v Stredozemnom mori.

Pokiaľ ide o správu, o ktorej dnes diskutujeme, rád by som informoval spravodajcu, že moja skupina je opäť proti odstráneniu výnimiek týkajúcich sa minimálnej veľkosti aj oblastí bez obmedzení, výnimiek, ktoré, ako povedal komisár, boli odsúhlasené na ICCAT. Z toho istého dôvodu sme proti a budeme zajtra hlasovať proti novým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré predložila skupina zelených.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, v mene skupiny ALDE. (IT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, najprv by som rád zablahoželal pánovi Braghettovi za jeho vynikajúcu prácu vo Výbore pre rybné hospodárstvo, ktorou nám umožnil predložiť na zajtrajšie hlasovanie vyvážený text, ktorým sa, v určitej miere na základe predchádzajúcich skúseností, mení a dopĺňa usmernenie o obnove zásob tuniaka modroplutvého spôsobom, ktorý ho nepochybne vylepšuje.

Odstránenie výnimiek týkajúcich sa stanovených kvót pre úlovky tuniaka, niektoré z ktorých boli pôvodne zachované, a pre úlovky vo východnej časti Atlantického oceánu a v Jadranskom mori, je podľa môjho názoru jedným zo zásadných úspechov tohto parlamentného postupu. Tie výnimky neboli primerane odôvodnené z biologického uhla pohľadu, keďže Stredozemné more a Atlantický oceán sú obývané jednou populáciou tuniaka a mohli by dokonca výrazne skresliť hospodársku súťaž, keďže by mohli viesť k intenzívnejšiemu rybolovu v tých oblastiach, ktoré nepodliehajú obmedzeniam. Kontroly by boli tiež zložitejšie a nepochybne menej efektívne.

Súhlasím so spravodajcom, že je potrebné zaplatiť finančnú kompenzáciu rybárom za uzatvorenú sezónu a tiež vítam navrhovaný plán na znovuaktivovanie pascí.

Je potrebné, aby sa proti ilegálnemu rybolovu, ktorý sa považuje za jeden z hlavných problémov poškodzujúcich ochranu zásob tuniaka modroplutvého, rázne bojovalo. Hoci v návrhu usmernenia sa s problémom kontrol zaoberá intenzívnejšie ako v minulosti, pretrvávajúce rozdiely v spôsobe, ktorým rôzne členské štáty uplatňujú legislatívne ustanovenia by mali byť podľa môjho názoru vyrovnané. Podľa môjho názoru je potrebná zlepšená spolupráca medzi štátmi, aby sa zosúladili vnútroštátne právne predpisy o realizácii opatrení a to je smer, ktorý naberajú moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Podľa môjho názoru treba vyriešiť aj ďalší problém: riadenie zásob tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori si vyžaduje globálnu stratégiu dohodnutú s ostatnými krajinami, ktoré nie sú členmi ICCAT a ktoré vykonávajú rybolov v Stredozemnom mori. Myslím, napríklad, na japonskú flotilu, lebo inak ciele presadzované usmernením vyjdú na zmar.

Preto na záver dúfam, že hlasovaním sa schváli text schválený Výborom pre rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE. (ES) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád začal uznaním práce vykonanej naším kolegom, pánom Braghettom na tejto správe. Ako som však uviedol počas diskusií Výboru pre rybné hospodárstvo, na základe správ pripravených veľkým počtom vedcov, environmentálnych organizácií a dokonca niektorých oblastí odvetvia, domnievam sa, že názov správy by sa mal zmeniť.

Namiesto odvolávania sa na údajné nariadenie obnovy zásob tuniaka modroplutvého by sme ho mali nazývať plánom neobnovenia alebo ešte lepšie, plánom na zničenie zásob tuniaka. Urobme si v tom jasno: keď bol nesprávne nazvaný plán obnovy prijatý pred rokom v ICCAT v Dubrovníku, Vedecký výbor varoval už v tej etape a citujem, „Všeobecne hovoriac indikujú predbežné výsledky, že je nepravdepodobné, že by prijaté opatrenia, hoci ide o krok správnym smerom, plne dosiahli cieľ plánu“. Dodal, že „ak sa implementuje dokonale a ak bude budúce prijímanie približne na úrovni z deväťdesiatych rokov a neovplyvní ho nedávna úroveň v reproduktívnej biomase, je 50 % pravdepodobnosť za súčasných ustanovení dosiahnuť obnovu v roku 2023“.

Inými slovami, v prípade nižšej ako dokonalej implementácii alebo v prípade zapojenia, ktoré klesá pod nedávne úrovne v súlade s obmedzením reproduktívnej biomasy, alebo v prípade oboch bude zložité dosiahnuť ciele plánu obnovy.

Opakujem, že podkladom môjho prejavu sú vedecké správy. Ako keby to nestačilo, plán, ktorý bol dočasne implementovaný v roku 2007, fungoval v praxi tak zle, že Európska únia prekročila svoju kvótu o 26 %, čo si, ako nebývalý krok, vynútilo podniknutie súdnych konaní proti všetkým štátom, ktoré porušili súlad s pravidlami, najmä proti Francúzsku a Taliansku.

Rád by som, samozrejme, vedel, ako iná krajina, Španielsko, dokázala v roku 2006 vyviezť takmer 9 000 ton tuniaka, keď deklarovala, že vylovila len 4 700 ton, ako poznamenali organizácie, ako je Greenpeace alebo Adena.

Nakoniec by bolo tiež zaujímavé počuť, aké opatrenia plánuje podniknúť Komisia a vlády, aby prevzali kontrolu a dokonca znížili veľkosť rybolovnej flotily za predpokladu, že by bolo prinajmenšom zložité veriť, že je možné znížiť úlovky, keď počet a kvalita našich plavidiel sa zvyšuje o plavidlá, ktoré v väčšine prípadov fungujú mimo európskych dcérskych spoločností. Možno nám niekoľko odpovedí poskytne zasadnutie ICCAT, ktoré sa momentálne koná v Antalyi v Turecku, na ktorom sa zúčastňujú moji kolegovia Marie-Hélčne Aubert a Michael Earle.

Podľa mňa je však okamžitý záver jednoduchý a alarmujúci zároveň: všetky náznaky sú také, že situácia, pokiaľ ide o zásoby, je oveľa horšia ako najoptimistickejšie predpovede. Niektorí dokonca hovoria, že sme už prešli hranicou, odkiaľ niet návratu. Inými slovami, za týchto okolností považujem za ťažké uveriť, že súčasný plán by sa mal volať plán obnovy a nie nejako inak.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som najprv tiež zablahoželal spravodajcovi k tejto správe. Dosiahnuť obnovu v akomkoľvek pláne obnovy je vždy zložité. Nie je to odlišné od mnohých iných, ktorí stanovujú viacročný plán obnovy, ale tentokrát sa to týka zásob tuniaka modroplutvého. Ja, ako všetci ostatní, úprimne dúfam, že program bude úspešný.

Mám len jednu skúsenosť a tá sa týkala plánu obnovy zásob tresky v Írskom mori. Počas tých rokov nedostávali rybári v tej oblasti žiadne odškodnenie za to, že im nebolo dovolené počas neho loviť. Verím, že netreba oplácať zlé zlým: ak máte ochranu, potom verím, že musíte byť pripravení aj platiť odškodnenie – neverím, že existuje iná alternatíva. Je v poriadku žiadať o prinášanie obiet, ale obetovanie tiež niečo stojí.

Uznávam, že táto správa je mimoriadne citlivá pre rybárov, ktorí pochádzajú zo Stredozemia a tých, ktorí lovia v Atlantickom oceáne. Takže z hospodárskej a sociálnej perspektívy to bude pre nich mimoriadne zložité. V takých okolnostiach to bude aj veľmi bolestivé nariadenie pre rybárov aktívnych v tomto regióne. Zachovávanie a ochrana druhu tuniaka modroplutvého je však prvoradá.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). - (PT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, takisto chcem zablahoželať nášmu spravodajcovi, pánovi Braghettovi k vynikajúcej práci, ktorú predložil a rád by som začal tým, že poviem, že najpozoruhodnejším príkladom neschopnosti súčasnej spoločnej politiky rybného hospodárstva zaistiť dlhodobú udržateľnosť tejto činnosti je situácia, ktorej v súčasnosti čelíme a ktorá sa týka tuniaka modroplutvého najmä vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Toto bolo nedávno uznané vo veľmi zaujímavej štúdii vypracovanej Generálnym riaditeľstvom pre rybné hospodárstvo, pri ktorej si pán Borg dal tú námahu, aby ju uverejnil, čo je gesto, za ktoré by som sa mu rád teraz poďakoval.

Pravdou je, že prísne opatrenia, ktorých svedkami sme teraz v tejto oblasti, s úplným uzavretím rybných hospodárstiev pred koncom roka, snaha vyradiť z prevádzky podstatnú časť flotily a vyhliadka úplnej paralýzy činnosti, hoci možno nedosiahne svoje ciele, sú priamym následkom pohľadu spoločnej politiky rybného hospodárstva, v ktorej sa manažérske rozhodnutia nespájajú s ich uplatnením a kontrolou a v ktorom sú rybolovné komunity a zodpovednosti príslušných orgánov narušené výhradnou európskou kompetenciou, ktorá aj tak nebola vykonávaná tou stranou, ktorá ju obhajovala.

Environmentálne dlhodobo udržateľné ale hospodársky menej výnosné tradičné plavidlá na lov udicami musia súťažiť s modernými technológiami a mimoriadne sofistikovanými zdrojmi, ktoré boli krátkodobo neporovnateľne výnosnejšie ale environmentálne neudržateľné, a niekoľko diskriminačných opatrení proti neskôr spomenutému typu plavidiel sa nakoniec objavujú až teraz. Rád by som podporil a zdôraznil moju úplnú podporu pre to, čo tu povedala moja kolegyňa, pani Miguélezová, v tom zmysle, že je nevyhnutné uprednostňovať tradičné metódy rybolovu.

Bezprostredná hrozba komerčného zániku rybolovu tuniaka modroplutvého by nás mala priviesť k reflexii o tom, čo je potrebné naliehavo urobiť v súvislosti so spoločnou politikou rybného hospodárstva ako celkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, súhlasím s väčšinou stanovísk pána Braghetta o znovuobnovení zásob tuniaka. Myslím si, že všetci chceme moria s uspokojivými zásobami rýb.

Dovoľte mi však vyjadriť dve obavy. Po prvé, sú plány založiť systém, v ktorom by rybárske lode predkladali podrobný plán lovu tuniakov, aby sa zaistila lepšia kontrola. Myslím si, že situácia vytvorená týmto plánom rybolovu by bola zvládnuteľná len pre veľké plavidlá pre lov tuniaka, ktoré lovia výhradne tuniaka, nie pre malé stroje určené pre lov tuniaka aj iných rýb.

My všetci chceme kontrolovať rybolov tuniaka, ale nechceme vyraďovať národy s malými plavidlami. Okrem toho tu existuje silná rybolovná tradícia.

Po druhé, odkazujem na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, ktorý spája kapacitu výkrmných jednotiek s národnou kvótou. Chov tuniaka obyčajného v EÚ sa vykonáva v iných krajinách ako tých, ktoré majú vysoké kvóty.

Napríklad moja krajina nie je jednou z tých zvýhodňovaných krajín, pokiaľ ide o kvóty. Na druhej strane máme konkurenčné výhody, pokiaľ ide o chov tuniaka. Prečo by sme mali znižovať kapacitu našich jednotiek na úroveň našej kvóty?

Na záver mi dovoľte poznamenať neprijateľný fakt, že lov tuniaka bol zakázaný v septembri, lebo dve krajiny EÚ vylovili množstvá, ktoré mali stačiť pre všetky členské štáty spolu. Tieto krajiny sa musia podrobiť primeraným sankciám. Na druhej strane, krajiny ochudobnené o svoje práva loviť ryby v tomto roku by mali byť budúci rok prvé, ktoré by mali dostať percentuálny podiel, o ktorý boli ochudobnené. Medzitým by sme mali nájsť spôsoby rýchlej kontroly úlovkov rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať tým, že poďakujem pánovi spravodajcovi Braghettovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Keďže rokovania ICCAT stále prebiehajú, nevieme ešte, aký osud majú prichystaný pre našich rybárov na ďalší rok. Vieme však, že toto leto sa stalo niečo veľmi závažné a že by sme mali podniknúť dôkladné preskúmanie opatrení na monitorovanie úlovkov. Teší ma, že môžem povedať, že Komisia má v rukách túto úlohu, hoci sa obávam, že niektoré opatrenia navrhnuté minulý mesiac, ktorých cieľom je zabránenie ilegálnemu rybolovu, neprejdú veľmi dobre v Rade.

Dúfam, že nech sa stane čokoľvek, Európska agentúra pre dozor nad rybným hospodárstvom bude úspešná v zavádzaní riadnej koordinácie európskych snáh na vykonanie potrebných kontrol, lebo národné systémy monitorovania nefungujú. Pre našich španielskych, portugalských a gréckych priateľov je tiež veľmi dobré, že sa ostro vyslovili o správaní francúzskych a talianskych flotíl a o zlyhaní v monitorovaní tých dvoch krajín. Každý pozná skutočný obraz! Všetci si uvedomujeme, že každá krajina tajila nelegálne činnosti vlastnej rybolovnej flotily príliš dlho. To je dôvodom, prečo, či už radi alebo neradi, potrebujeme prísnejšiu kontrolu na európskej úrovni a to je dôvod, prečo som presvedčený o potrebe európskej pobrežnej stráže.

Takisto je potrebné, aby sme diskutovali o sankciách za tento nadmerný rybolov. Je veľmi pravdepodobné, že sa ICCAT rozhodne penalizovať Spoločenstvo a potom budeme musieť na revanš penalizovať tie členské štáty, ktoré sú vinné. Francúzska vláda narobila veľa rozruchu o odmietaní kompromisu a varovala, že budú padať hlavy. Osobne dúfam, že tieto sankcie, ktoré by neboli potrebné, keby boli systémy monitorovania efektívne, budú prísne, ale spravodlivé a vyvážené. Takisto dúfam, že tí, ktorí sú zapojení v tradičnom rybolove tuniaka, ktorí majú menší vplyv na zásoby, nebudú potrestaní za chyby iných.

Nakoniec, keďže odborníci jasne stanovili, že kapacity európskych flotíl boli neprimerané voči zásobám tuniaka modroplutvého, chcem využiť túto príležitosť a spýtať sa komisára, aké zdroje sa majú rozdeliť na preškolenie tých rybárov, ktorí budú musieť odísť z odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. - Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád poďakoval všetkým váženým poslancom za zaujímavé poznámky, ktoré uviedli.

Z tejto rozpravy vyplynulo uznanie skutočnosti, že máme spoločný cieľ, ktorým je efektívne riešenie nepríjemnej situácie zásob tuniaka modroplutvého. Najlepším spôsobom riešenia zlého stavu zásob je implementácia plánu obnovy ICCAT. Preto ďakujem Parlamentu za jeho návrh týkajúci sa národných plánov rybolovu, ktorý je efektívnym nástrojom na riešenie dodržiavania súladu týkajúceho sa nadmernej kapacity.

Pokiaľ ide o výnimky, Komisia nemôže upravovať obsah plánu prijatého ICCAT. Na tých výnimkách sa dohodli všetky zmluvné strany. Dovoľte mi pripomenúť, že tie výnimky boli udelené pre flotily pre rybolov v malom rozsahu a pre niektoré sezónne flotily, lebo ich vplyv na úlovky je nepodstatný. Okrem toho, tieto výnimky zahŕňajú súbor prísnych podmienok, ako je obmedzený počet plavidiel, obmedzené úlovky a vymedzené prístavy. Plán obnovy sa teda môže v roku 2010 zrevidovať na základe nových vedeckých poznatkov alebo slabých stránok odhalených v jeho realizácii.

Pokiaľ ide o poznámku, ktorú uviedla pani Miguélezová Ramosová, ktorá chcela ďalšie rozšírenie o dva špecifické prípady v Atlantickom oceáne a v Jadranskom mori, tieto sú špecifické, malé a nedôležité prípady. Ich rozšírenie, aby pokrývali iné oblasti, si vyžaduje zmenu dohody o pláne obnovy ICCAT. To sa určite nemôže uskutočniť tento rok. Nechceme znovu otvárať plán ICCAT. Revízia je naplánovaná na rok 2008, ale so zreteľom na kritiku tých dvoch výnimiek sa domnievam, že bude mimoriadne zložité rozšíriť ich ešte viac.

Nadmerná kapacita sa bude riešiť prostredníctvom národných plánov, ktoré majú predkladať členské štáty, ktoré budú musieť vyvážiť kapacitu s úlovkom. Okrem toho, v našich diskusiách v Rade sme dokázali zaviesť zlepšené kontrolné opatrenia, aby sme umožnili lepšie dodržiavanie súladu. Okrem toho, v roku 2008 budeme sústreďovať naše snahy na presadenie kontrol vo všeobecnosti.

Takisto trváme na tom, aby sa v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo pridelili zdroje na odstavenie plavidiel z prevádzky v tých členských štátoch, v ktorých je nadmerná kapacita, najmä so zreteľom na rybné hospodárstva tuniaka modroplutvého.

Pokiaľ ide o otázku zaistenia toho, aby ostatné rybolovné plavidlá dodržiavali súlad s nariadeniami ICCAT, čo sú takpovediac rybolovné plavidlá patriace tretím krajinám, ustanovenia ICCAT sa uplatňujú na všetkých partnerov ICCAT, a my očakávame od všetkých, že budú dodržiavať zmluvné podmienky plánu obnovy zásob tuniaka modroplutvého. Ak nebudú, prerokujeme to s nimi v rámci ICCAT a bilaterálne. Ak odmietnu dodržiavať svoje záväzky, zvážime podniknutie iných opatrení.

Pokiaľ ide o otázku nadmerného rybolovu dvoch krajín, už som povedal, že podporujeme národné plány rybolovu a to predstavuje v Predsedníctve kompromis, o ktorom dúfam, že ho schvália všetky členské štáty na novembrovom zasadnutí Rady.

Objemy ulovené nad rámec sa musia preplatiť a toto sa dohodlo v Antalyi. Výsledkom bude ročné zníženie o 1 480 ton počas rokov 2009 až 2011. Kompenzácia vzhľadom na štáty, ktoré nedosiahli kvóty v úlovkoch, sa uplatní s účinnosťou od roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE), písomne. – (IT) Správa pána Braghetta obsahuje pre nás veľa vecí na zamyslenie, pokiaľ ide o implementáciu plánu obnovy zásob tuniaka modroplutvého. V pláne sa ukladajú zásadné obmedzenia rybolovu vzhľadom na potrebu ochrany zásob ohrozeného druhu. Napriek tomu existuje riziko, že iniciatíva nebude efektívna, ak Európska únia nedokáže prijať opatrenia na zníženie jeho sociálno-hospodárskeho vplyvu. Všetka česť správe za zdôraznenie tejto medzery a za navrhnutie primeraných nástrojov na efektívnu implementáciu odporúčaní Komisie a ICCAT.

Pokiaľ ide o sociálno-hospodárske aspekty, lov tuniaka je tradičnou činnosťou a je jediným zdrojom príjmu tisícok rodín: ak by sa mal úplne ukončiť, rybári by museli dostávať finančnú kompenzáciu z EFRH.

Členské štáty musia uplatniť aj pokuty za ilegálny rybolov, ktorý je skutočnou príčinou ochudobnenia zásob. Nemá zmysel stíhať čestných rybárov, ak nie sú nástroje na zastavenie predátorov na mori.

Nakoniec sa musí požadovať reciprocita od krajín mimo EÚ: nemá zmysel obetovať našich rybárov na ochranu druhov, ak iné krajiny, a teraz myslím na Líbyu a Turecko, ako aj na Čínu a Japonsko, neuplatňujú vo svojich moriach rovnako prísne obmedzenia. Kým by mali konkurenčný náskok pred európskymi rybármi, problém ochudobňovania zásob tuniaka by sa nevyriešil.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia