Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0031(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0276/2007

Esitatud tekstid :

A6-0276/2007

Arutelud :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Hääletused :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0559

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 28. november 2007 - Brüssel EÜT väljaanne

21. Relvade omandamise ja valduse kontroll (arutelu)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on proua Kallenbachi raport (A6-0276/2007) siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta [KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komisjoni asepresident. − (DE) Härra juhataja, daamid ja härrad, tulirelvad ei ole tavatooted. Mitmed traagilised sündmused (Erfurtis, Antwerpenis, Helsingis ja mujal) on elavalt näidanud tulirelvade potentsiaalset ohtu kodanike, eriti laste turvalisusele. Seetõttu vajame väga rangeid eeskirju, millega kontrollida tulirelvade tootmist, müümist ja valdamist.

Kuigi Euroopa õigusaktides on liikmesriikidel lubatud selgesõnaliselt minna kaugemale ELi seadusega ettenähtud ühisest kaitsetasemest, olen ma tänulik, et parlament on püüdnud täiendavalt parandada Euroopas seoses tulirelvadega kohaldatavat ohutustaset. Ma tahaksin eriti tänada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportööri proua Kallenbachi ja komisjoni esimeest proua McCarthyt. Tänan neid mõlemaid suurepärase koostöö eest.

Sooviksin meelde tuletada tänase otsuse tausta. Alguspunkt oli vajadus teha meie õigusaktidesse mitmeid muudatusi, et võimaldada ratifitseerida ÜRO tulirelvaprotokoll. Kuni selle hetkeni ei kavandatud tulirelvi käsitlevate Euroopa õigusaktide ulatuslikku läbivaatamist. Tänu teile, daamid ja härrad, oleme seda teinud ühe suure sammuna esimesel katsel, kuna nõukogu andis oma heakskiidu tänaseks ühiseks ettepanekuks.

Lahendused tuli leida mitmetele keerulistele küsimustele ning tänane tulemus kujutab endast usaldusväärset hindamiskriteeriumit. Me ei kuritarvita erinevaid traditsioone ja kultuurilisi eripärasid liikmesriikides, kus on kauaaegsed ja täiesti erinevad traditsioonid seoses jahipidamise, laskespordi ja relvade kogumisega. Neid austatakse. Euroopa tulirelvapass muudab piirülese reisimise lihtsamaks ja kujutab tulevikus endast usaldusväärset alust jahimeeste ja laskesportlaste rahvusvaheliste kohtumiste puhul. Me tegime lisaks valiku tulirelvade asjaomase märgistuse ja registreerimise kasuks, et võimaldada tulirelvade üle piiri viimist ja piiriülest transportimist siseturul, kuid muutes selle läbipaistvamaks ja seega turvalisemaks.

Oluline innovatsioon on kõigi isiklikus omandis olevate relvade registreerimine. Me peame teadma, kes mida omab. Registreerimine võimaldab meil piirata veelgi tulirelvade ebaseaduslikku omamist või üleandmist. Andmeid säilitatakse 20 aastat, nii et jälgitavus tagatakse piisavalt pikaks ajaks. See on loomulikult tervitatav. Selles kontekstis kaalub komisjon siiski selgitada deklaratsioonis arusaama andmekaitsedirektiivi uue põhjenduse 9 kohta.

Me otsustasime lisaks keelustada tulevikus tulirelvade soetamise alla 18aastastel alaealistel. Seega saadab Euroopa välja selge sõnumi, et noortel ei tohiks olla tulirelvadele juurdepääsu. Loomulikult lubame endiselt alla 18aastastel laskesportlastel ja jahimeestel jätkata oma hobiga tegelemist, kuid üksnes täiskasvanu järelevalve all, mis tähendab näiteks vanemaid või treenereid. Noorte kätte sattunud tulirelvade tõttu on juhtunud liiga palju tragöödiaid. Ma loodan, et uued eeskirjad aitavad vältida niisuguseid tragöödiaid edaspidi ning tõsta teadlikkust, eriti noorte laskesportlaste ja jahimeeste hulgas, vajadusest olla relvade käsitsemisel eriti ettevaatlik.

Oleme silmitsi seisnud Euroopas toimuvast tehnoloogilisest arengust ja kuritegevusest tingitud uue probleemiga: ma viitan järeletehtud relvade, mis iseenesest on ohutud, ümberehitamisele täielikult töökorras relvadeks. Kõnealusele probleemile pööras tähelepanu kõigepealt proua McCarthy. See võimaldas seadusest de facto kõrvalehoidmist. Seda ei peatata. Lubage möödaminnes öelda, et peame järgmise kahe aasta jooksul järeletehtud relvade ümbertegemise probleemiga põhjalikult tegelema, et sulgeda kõik augud turvalisuses. Sama kehtib küsimuse kohta, kuidas tagada tulirelvade tõhus desaktiveerimine.

Nagu te teate, oli komisjon Euroopa õigusaktidesse sanktsioonide lisamise poolt, kuna Euroopa Kohtu otsused on selles osas selged. Komisjon tunnistab siiski, et põhjendus 8 sisaldab viidet kõnealustele sanktsioonidele kriminaalseaduse ja ÜRO protokolli alusel. See on oluline, kuna kooskõla ÜRO protokolli artikliga 5 nõuab liikmesriikide poolt sanktsioonide kohaldamist. Ma olen veendunud, et seda näevad liikmesriigid ette oma riigi seadustes. Euroopa Parlamendi sekretariaadile esitati samuti komisjoni deklaratsioon kõnealuse küsimuse kohta(1). Sooviksin eriti tänada härra Alvarot toetuse eest.

Seega saab Euroopa kaasaegse tulirelvi käsitleva õigusakti, milles asetatakse esikohale kodanike turvalisus ja võetakse arvesse vajadust kaitsta lapsi ja noori. Seeläbi suurendame ühenduse õigusega antud kaitsetaset.

Nüüd sõltub liikmesriikidest tegeliku olukorra hindamine ja kõnealuste sätete edasiarendamine individuaalsel alusel, võttes arvesse riiklikke tingimusi. See tähendab, et ma toetan iga liikmesriiki, kes leiab, et rangemad sätted on vajalikud ja asjakohased, ning ma võin neid üksnes ergutada niisugust meedet võtma.

Ma toetun teie kolleegidele riikide parlamentides, et teha tulirelvade küsimuses selge otsus. Juhtlauseks peaks alati olema „turvalisus kõigepealt”. Tänane otsus muudab selgeks selle saavutamise viisi ning ma tahaksin teid tänada toetuse eest kõnealuses ettevõtmises.

komisjoni asepresident. − Arutelule lisatud komisjoni deklaratsioonid

1) Deklaratsioon sanktsioonide kohta

Komisjon tervitab nõukogu direktiivi (millega muudetakse direktiivi 91/477 relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta) kiiret vastuvõtmist, kuid avaldab kahetsust, et nõukogu ei kiitnud heaks tema esialgset ettepanekut seoses artikliga 16 kriminaalsanktsioonide kohta.

Komisjon märgib, et ühendus on pädev kehtestama kriminaalsanktsioone kookõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastasele konventsioonile lisatud tulirelvade, nende osade ja komponentide ning laskemoona ebaseadusliku tootmise ja nendega kauplemise vastase protokolli artikliga 5.

Seetõttu leiab komisjon, et mis tahes otsusega protokolli ratifitseerimise kohta oleks pidanud kaasnema pädevust tõendav deklaratsioon, mis peegeldab nõuetekohaselt ühenduse pädevuse ulatust.

Komisjon jätab sellega seoses endale institutsioonilised õigused.

2) Deklaratsiooni projekt andmekaitse kohta

Komisjon märgib, et isikuandmete töötlemine kõnealuse direktiivi alusel peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ning ei tohi kahjustada üksikisikute kaitse taset seoses isikuandmete töötlemisega ühenduse sätete ja riigi õiguse alusel, ning eriti ei muuda direktiivis 95/46/EÜ sätestatud kohustusi ja õigusi.

Seda silmas pidades peaks olema õigustatud vajadus pikendada minimaalset perioodi, mille jooksul säilitatakse relvaomanikke käsitlevat teavet sisaldavaid registreid, kümnest kahekümne aastani. Komisjon on veendunud, et niisugune isikuandmete töötlemine on õigustatud, pidades silmas nii kõnealuste relvade ohtlikku iseloomu ja pikaajalisust kui ka nende võimalikku kuritarvitamist kriminaalsetel eesmärkidel, mis nõuab seetõttu nii tulirelvade kui ka nende omanike nõuetekohast jälgimist.

Komisjon märgib lisaks, et käesoleva direktiivi eesmärke silmas pidades ja kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ peaks juurdepääs tsentraliseeritud isikuandmete kataloogile või süsteemile, mis tagab juurdepääsu tsentraliseerimata kataloogidele, olema lubatud üksnes politseile ja õigusasutustele kuritegude ennetamiseks, uurimiseks avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, raportöör. − (DE) Härra juhataja, daamid ja härrad, läheneb väga pikaleveninud protsess, millel on loodetavasti edukas lõpp. Lubage alustuseks tänada südamest kõiki, kes on andnud kõnealusesse protsessi väärtusliku panuse: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni variraportööre härra Podestàd, härra Lehtineni ja proua Riis-Jørgenseni, komisjoni esimeest Arlene McCarthyt ning vastutavat sekretariaati, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportööride töötajaid, härra Alvarot ja teisi, kes protsessi toetasid, nõukogu eesistujamaad, mida esindas António Delicado, ning tema kolleege ja lõpuks komisjoni, mida esindas Michel Ayral, ning tema kolleege, kes said motivatsiooni oma volinikult härra Verheugenilt, et leida ühine lahendus.

Kogu protsessi vältel õppisin ma selgeks olulise asja. Õppisin, milline on lobitöötajate tõeline roll: mõned neist aitasid ühiste lahenduste saavutamisele konstruktiivselt kaasa, samal ajal kui teised takistasid protsessi tahtlikult pooltõdede ja eksitava teabe edastamisega. Algusest peale oli mulle selge, et ei ole lihtne saavutada õiget tasakaalu hästi toimiva siseturu nõuete, tulirelvade ebaseaduslikust kasutamisest tingitud kodanike õigustatud mure ning jahimeeste ja laskesportlaste arusaadava soovi vahel jätkata oma ulatuslikult takistamatut hobi. Nagu härra Verheugen ütles, soovisime kasutada direktiivi 91/477/EMÜ kohaldamisest saadud kogemusi, kõrvaldada teatavad tuvastatud puudused ning võtta ühenduse õigusesse üle ÜRO tulirelvaprotokoll, millele komisjon kirjutas alla 2002. aastal. Seetõttu pidime lisama konkreetsed artiklid, et hõlmata tulirelvade ebaseaduslikku kasutamist, müüki ja soetamist. Selles kompromissis võetakse kõnealuseid nõudeid arvesse. Ma tunnistan, et oleksin eelistanud mõnes kohas isegi selgemaid sätteid, näiteks parema õigusloome saavutamiseks või asjade lihtsustamiseks ja tulirelvakategooriate vähendamiseks kahele kogu Euroopas, nagu praegu kahes kolmandikus liikmesriikidest. Siiski ei suutnud ma tagada häälteenamust.

Üldiselt olen ma saavutatud kompromissiga siiski väga rahul. See tähendab, et me rakendame 27 liikmesriigis osaliselt ühtlustatud tulirelvaseadust. Riigi tasandil kehtivad endiselt väga erinevad tulirelvaseadused ning osaline ühtlustamine lihtsustab seaduslikku müüki ja suurendab turvalisust. Ei ole võimalik tagada 100%-liselt, et kuritarvitamist ei toimu, kuid nagu me juba kuulsime, peame tegema kõik, et vältida niisuguseid tragöödiaid nagu Saksamaal, Soomes või Belgias.

Ma ei kavatse laskuda praegu uue õigusakti üksikasjadesse, te olete nendega juba kursis ning härra Verheugen mainis juba mitmeid neist. Tervitan asjaolu, et 2014. aastaks on meil liikmesriikides elektrooniline tulirelvaregister, mis parandab teabevahetust ja aitab palju kaasa jälgitavuse lihtsustamiseks kuritarvitamise korral või muudab selle üleüldse võimalikuks. Me võtame arvesse ka Interneti-ajastut, kuna sätteid kohaldatakse Interneti-ostude suhtes täpselt nagu tavamüügi suhtes.

Lõpetuseks sooviksin tuua välja mitmed punktid, mis peaksid muutma otsuse tegemise lihtsamaks ja väitma vastu nende argumentidele, kes ei toeta paremaid Euroopa tulirelvi käsitlevaid õigusakte. Direktiivi ei kohaldata relvade ja laskemoona kogujate, avalike teenistuste ega kultuuriliste ja ajalooliste institutsioonide suhtes. Sätteid ei kohaldata tagasiulatuvalt. Me teeme ettepaneku riiklike tulirelvaregistrite, mitte Euroopa registri kohta. Kuigi meil on niisugune register lehmade jaoks, tundub keerulisem koostada seda tulirelvade jaoks. Samuti ei ole me põhimõtteliselt tootjate, vahendajate, laskesportlaste või jahimeeste vastu, kes käsitsevad tulirelvi vastutustundlikult ja olles nende erilisest iseloomust täielikult teadlik.

Mulle on öeldud, et kui 1990. aastatel arutleti originaaldirektiivi üle, väljendati väga tõsist muret ja arutelud muutusid väga emotsionaalseks. Hiljem leiti see direktiiv olevat siiski väga kasulik, praktiline ja tõhus. Seetõttu olen veendunud, et ka teie ees seisev kompromiss on edu ja ma loodan teie toetusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamuse koostaja. (DE) Härra juhataja, ma ei arva, et proua Kallenbachi öeldule oleks vaja palju lisada, vaid üksnes seda, et mul on olnud hea meel töötada koos siseturu ja tarbijakaitse komisjoni esimehe Arlene McCarthy ja kolleegi Gisela Kallenbachiga sellest komisjonist, kellega ma tegin kogu protsessi vältel väga tihedalt ja usalduslikult koostööd. Lisaks tahaksin sama palju tänada komisjoni, mida esindas volinik Verheugen. Niisugust tihedat koostööd tehakse harva.

Mida on võimalik öelda ühe minuti jooksul, kui 30 on kulunud inimeste tänamisele?

Põhiliselt saavutasime järgmist: Euroopa Liit saatis välja selge sõnumi, et seadusliku tulirelvamüügi reguleerimisel tegeleb ta võrdselt nii tulirelvade ebaseadusliku üleviimise kui ka kuritarvitamise probleemiga. Me tegime selgeks, et Euroopa Liit ei salli oma territooriumil ühtegi tulirelvadega seotud kuritegevusvormi, et me ei salli inimesi, kes kasutavad relvi, mida nad ei ole soetanud seaduslikul teel, ning me ei salli olukorda, kus inimesed kuritarvitavad ELilt saadud õigusi.

Ütlen seda kõigile, kes on täna saanud lugematuid elektronkirju, nagu mina, jahimeestelt ja laskesportlastelt, kes süüdistavad Euroopa Liitu oma vabaduste piiramises: lugege direktiivi, võtke komisjoniga ühendust ja te näete, et Euroopa Liit on võtnud meetme oma kodanike kaitsmiseks, mitte vastupidi!

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Podestà, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma olen tänulik raportöörile proua Kallenbachile ja teiste fraktsioonide variraportööridele, kes olid konsultatsiooniks alati saadaval, võimaldades meil saavutada innovatiivse, kuid pean ütlema, et hästi tasakaalustatud kompromissi.

Direktiivi kavandatud muudatuse eesmärk on kohandada see ÜRO protokolliga organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise kohta seoses üksnes tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade seadusliku ostmise ja kaubandusega. Direktiiv hõlmab igaühe jaoks tundlikke küsimusi, näiteks kodanike ohutus, sporditraditsioonid ja miljonite jahil käivate eurooplaste tavaline elustiil.

Tihe konsulteerimine nõukoguga võimaldas koostada teksti, milles luuakse õiglane tasakaal soovi vahel koostada ühtlustatud eeskirjad ning üksikute riikide konkreetsete kultuuritavade austamise vahel, olles samal ajal kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Esiteks tahaksin rõhutada tulirelvade ja nende peamiste osade märgistamissüsteemi, ka selleks, et tagada nende jälgitavus, kohustus säilitada andmeid vähemalt 20 aastat, Interneti-müügi rangem seiramine, võttes arvesse sellega kaasnevaid riske, tulirelvade kasutamise piiramine alaealiste ja noorte hulgas, kuna see võib kahjustada avalikku julgeolekut, ning tulirelvade desaktiveerimise üldpõhimõtete kehtestamine.

Teiseks tahaksin meelde tuletada, et säilitati praegune nelja kategooria alusel klassifitseerimine, pidades kinni juba nimetatud kultuuriliste tavadega seotud eripäradest ning hinnates ümber eelised ja puudused seoses võimaliku kahele kategooriale vähendamisega 2012. aastaks.

Siiski tähendas nõukogu kättesaadavuse puudumine, et Euroopa tulirelvapass ei ole ainus dokument, mida tulirelvade vedamisel nõutakse, ning minu arvates on see käestlastud võimalus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, fraktsiooni PSE nimel. – (FI) Härra juhataja, suur tänu raportöörile proua Kallenbachile, teistele variraportööridele ning siseturu ja tarbijakaitse komisjoni esimehele proua McCarthyle selle keerulise õigusaktide paketi lõpuleviimise eest. Kui me peaaegu kaks aastat tagasi tööd alustasime, kinnitati meile, et sellest saab eelkõige tehniline meede, mille ainus eesmärk on kasutada ÜRO tulirelvaprotokolli, et võimaldada sellel muutuda ELi õigusaktiks. Protsess oli aga kõike muud kui tehniline. Mõned tahtsid relvad täielikult keelustada ja piirata inimestel neid seaduslikult meelelahutuseks kasutada, samal ajal kui mõned ei soovinud mingisugust kontrolli relvade ostmise ja kasutamise üle.

Raportööri proua Kallenbachi juhtimisel leidsime siiski tasakaalustatud kompromissi, mille puhul võetakse arvesse inimeste ja ühiskonna turvalisust ning relvi ajaviiteks kasutavate inimeste ja jahimeeste vajadusi. On mõistlik, et jälgimise lihtsamaks muutmiseks kõik ELi relvad registreeritakse ning et liikmesriigid peavad tulevikus säilitama relva ja selle omanikuga seotud andmeid vähemalt 20 aastat. Samuti on oluline, et direktiiv hõlmaks järeletehtud ja ümbertehtud relvi. Jahimeeste ja laskesportlaste elu muutub palju lihtsamaks, kui Euroopa tulirelvapassist saab ainus dokument, mida nad ühest riigist teise reisimisel vajavad, ning seda ei tohiks maksustada.

Direktiivis sätestatud vanusepiirang 18 aastat ja selle erandid on minu arvates mõistlikud. See tähendab näiteks, et minu kodumaal Soomes võivad tuhanded registreeritud alaealised jahimehed jätkata oma hobi oma vanemate nõusolekul, just nagu praeguseni. Niisugused direktiivid tõestavad oma väärtust avalikkuse silmis. ELi neli vabadust muutuvad samuti tugevamaks, kui ELi arendatakse kui siseõiguste turvalist ala.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo, fraktsiooni ALDE nimel. – (FI) Härra juhataja, sooviksin samuti tänada kõigepealt raportööri proua Kallenbachi väga hästi koostatud raporti eest. Igaühe tulevikku silmas pidades on oluline vältida tulirelvade ebaseaduslikku tootmist ja müümist. Raport aitab kõnealust eesmärki saavutada.

Meie soomlased oleme mures selle pärast, kas noortel tuleks lubada jätkata jahipidamist meelelahutuse eesmärgil. Soomes on spordi tegemiseks vaja luba ja seda seiratakse hoolikalt ning relvade turvaliseks ja vastutustundlikuks kasutuseks on kogemustega jahimehed andnud välja juhise. Minu arvates on oluline, et Soome parim tava ja pikaajaline traditsioon saab jätkuda ka pärast uue direktiivi vastuvõtmist. On tähtis, et me lepiksime homme kokku hoolikalt ettevalmistatud kompromissis, milles ühitatakse liikmesriikide erinevad tavad ning liikmesriigid võivad teatavates tingimustes lubada ka alla 18aastastel osta ja omada tulirelvi jahipidamise eesmärgil.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Härra juhataja, väga oluline on kontrollida tulirelvade omamist, kui me soovime tagada Euroopa elanike turvalisuse. On selge, et ühegi asjaomase sättega ei tohiks ülemäära piirata kodanike õigust tagada oma turvalisus oma territooriumil ega nende õigust tagada isiklik turvalisus oluliste avalike ülesannete täitmisel või pärast nende täitmist.

Lisaks on kodanikel õigus omada relvi, mis on perekonnareliikviad või mida kasutatakse jahipidamise või spordi tegemise eesmärgil. See kõik kuulub Euroopa traditsiooni hulka. Kõik piirangud peavad olema seotud inimese psühholoogilise seisundiga ning neid tuleks kohaldada ka inimeste suhtes, keda kahtlustatakse kuritegude toimepanemises. Lisaks tuleks minu arvates niisuguseid piiranguid kohaldada ka avalikult fašismi ja radikaalset kommunismi toetavate inimeste ja äärmuslike islamiaktivistide suhtes.

Praegu Euroopas kättesaadav tehnoloogia võimaldab igaühel, kes on osav, luua suhteliselt kiiresti amatööri tulirelva. Seetõttu ei takista üleliigsete piirangute kehtestamine kurjategijatel tulirelvi omada ning piirab põhjendamatult kodanike õigusi, sealhulgas õigust enesekaitsele. Meie piirikontrolle tuleb veelgi tugevdada, sest ebaseaduslikel sisserändajatel õnnestub endiselt Euroopasse siseneda ning relvi on üha lihtsam salakaubana vedada.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, fraktsiooni GUE/NGL nimel. (SV) Härra juhataja, ELi relvadirektiivi kavandatud muudatuste eesmärk on parandada relvade kontrollimist. Direktiiviga tagatakse parem märgistamine ja rangemad kaubandusnõuded relvadega kauplemise ja nende tootmise suhtes. See on hea eriti selle pärast, et komisjon tahab kõnealuseid nõudeid isegi rangemaks muuta. Kõnealune küsimus on erilise tähtsusega, võttes arvesse saatuslikku tulistamist mõned nädalad tagasi Soomes Jokela koolis. Hulkuvad noorukid, Internetis vägivallakultuuri levimine ja relvadele juurdepääs põhjustavad koos kahjuks surma. Seetõttu on äärmiselt olulised rangemad meetmed, mis meil tuleb vastu võtta.

Samuti on hea, et see on minimaalsete nõuete direktiiv. Teiste sõnadega võivad liikmeriigid minna kaugemale ja luua rangemad õigusaktid. Ma sooviksin, et see oleks kõikide ELi õigusaktide alus. See lahendaks palju probleeme. Tundub, et me suudame jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel. See on hea, kuna võimaldab säästa aega ja ressursse, mida võib kulutada millelegi muule, näiteks rahumeelsema ja lastesõbralikuma ühiskonna loomisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, fraktsiooni IND/DEM nimel. (SV) Härra juhataja, jahipidamine on ammu tekkinud tava. Iga liikmesriik soovib kaitsta erinevat jahipidamistraditsiooni. Seetõttu kujutab tänane arutelu endast pika protsessi kokkuvõtet. Erinevad tugevad soovid tekitasid vastuolu, peeti palju arutelusid ning variraportööril ei võimaldatud võtta osa kolmepoolsetest kohtumistest.

Paljud esialgsed ettepanekud oleksid võinud kahjustada liikmesriikide jahipidamiskultuuri. Kahjuks ei piisanud Euroopa tulirelvapassist kui ainsast dokumendist, mida nõutakse jahi- ja laskesportlaste relvade juhusliku kasutamise korral teises liikmesriigis. Liikumisvabadust takistab asjaolu, et teatavates liikmesriikides on lubatud nõuda lisadokumente. Ühenduse jahimehed ja laskesportlased peavad taluma suuremat bürokraatiat kui kolmandate riikide kodanikud. Õnneks on keelustatud maksude nõudmine niisugustelt lubadelt.

Protsessi käigus püüdsin ma variraportöörina mõjutada kõnealuseid juhuseid käsitlevat lõplikku raportit, kui mul võimaldati kohtumistel osaleda. Oma töös keskendusin ma peamiselt kahele küsimusele. Ma soovisin takistada relvade Internetist tellimise keelustamist ning hoida ära muudatused erandite tegemises koolidele, kes pakuvad koolitust loodusressursside haldamises ja laskespordis. Äärepoolseimates piirkondades takistaks Internetist relvade tellimise keelustamine relvadele juurdepääsu jahipidamise eesmärgil. Rootsis kehtivad meil praegu tõhusad õigusaktid Interneti-ostude kohta, mille on heaks kiitnud nii jahimehed kui ametiasutused.

Teine küsimus käsitles minimaalset vanust, mis mõjutaks mitmeid keskkooliprogramme. Rootsis on jahipidamise alasel koolitusel oluline osa tulevastele põlvedele jahipidamise ja jahiloomade kaitsmise alaste oskuste õpetamisel. Nüüd võivad meie jahipidamistraditsioonid edasi elada. Kohmakast bürokraatlikust ettepanekust on saanud vastuvõetav, kuigi mitte ideaalne kompromiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Härra juhataja, Schengen ja üha jõhkramad kurjategijate jõugud muudavad kahtlemata äärmiselt oluliseks rangema lähenemisviisi vastuvõtmise seoses tulirelvade ebaseadusliku omamise ja organiseeritud kuritegevusega. Siiski muutub see kõik farsiks, kui süütuid kodanikke, jahimehi ja laskesportlasi koheldakse tegelikult samamoodi nagu kurjategijaid. Selle asemel tuleks prioriteediks seada politseijõudude suurendamine, mida on viimastel aastatel vähendatud.

Ühendkuningriigis on kuritegevus suurenenud, alates sellest, kui kehtestati käsirelvade täielik keelustamine, ning minu arvates peaks see meid mõtlema panema. Meie üha korratumaks muutuval ajal peab süütutel mõtlemisvõimega kodanikel olema võimalik vajaduse korral tõrjuda rünnakuid, mis võivad seada ohtu nende elu või tekitada füüsilisi vigastusi. On selge, et enamik kuritegusid sooritatakse ebaseaduslikult omandatud relvadega.

EL peaks võib-olla keskenduma rohkem oma piiride paremale kaitsmisele, näiteks suurendades FRONTEXile kättesaadavaid vahendeid ning parandades koostööd julgeoleku valdkonnas.

ELi riikidel on suurepäraselt kasutatavad tulirelvi käsitlevad õigusaktid ning kui nõutakse või on vaja rangemaid sätteid, tuleks teha kõnealused otsused asjaomastes liikmesriikides.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, kui me vaatame käesoleva dokumendi alguspunkti ja seda, kui kaugele me oleme läinud, on minu arvates õiglane öelda, et meil on õnnestunud asetada see väga vastuoluline küsimus tagasi objektiivsele alusele. Koostöös kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga leidsime lahenduse, mis võimaldab tulirelvade paremat kontrollimist kogu Euroopa Liidus, jätmata tähelepanuta laskesportlaste ja jahimeeste õigustatud huvid, kes peavad taluma liigset bürokraatiat ja liigseid registreerimisnõudeid. Ma olen väga tänulik volinik Verheugenile ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimehele Arlene McCarthyle ning muidugi variraportööridele, kes töötasid kõnealuse dokumendi kallal koos raportööriga, ning ka teistele kolleegidele. See ei olnud kaasatud rühmade jaoks lihtne, kuid ma leian, et saavutasime kompromisslahenduse, mis nõukogu tausta arvesse võttes oli ainus võimalus.

Seoses kaubitsemist käsitleva osaga, mida hõlmab ÜRO protokoll ja mis on endiselt pooleli, seisneb küsimus selles, kas komisjon on võimeline tegema ettepaneku, mis saaks üldise heakskiidu nõukogult ja teeks parlamendi töö lihtsamaks. Ma ei ole irooniline, volinik, soovin teile täiesti tõsiselt edu seoses teie nõukogu kolleegide veenmisega, et nende ÜRO protokolli alusel võetud kohustusi tuleb loomulikult kohaldada ka ELi suhtes.

Seetõttu tahaksin tänada kõiki, kes aitasid selle väga vastuolulises küsimuses palli mängus hoida. Ma leian, et kompromissi näol on kõigi jaoks saavutatud sobiv lahendus ning loodan, et homme saame toetada kompromissi ulatusliku häälteenamusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Härra juhataja, ma räägin kui mures parlamendiliige, mitte kui komisjoni esimees. Ma olen veendunud, et uue relvi käsitleva seadusega on meil võimalik näidata oma kodanikele, et Euroopa on suuteline tegutsema ebaseaduslike relvade probleemi lahendamise nimel. Meil on tugevad seadused Ühendkuningriigis, kuid ilma ELi seaduseta jõuavad relvad jätkuvalt linnatänavatele, nagu Manchesteris ja Liverpoolis.

Kolleegid, see on 9 mm kaliibriga Smith & Wesson’i koopia – ümbertehtav relv, mis on mõeldud paukpadrunite või CS gaasipadrunite jaoks –, millega relva ümbertegemisel on võimalik tulistada välja laskemoona. Ärge sattuge paanikasse, see ei ole laetud, see on ümbertehtav, kuid seda ei ole ümbertehtud. Niisuguse relva tõttu hukkus traagiliselt 12aastane Manchesteri tüdruk Kamilah Peniston. Liikumine Emad Vägivalla Vastu, mis ühendab relvakuritegude tõttu oma lapsed kaotanud emasid, on minult küsinud, kust niisugused relvad pärinevad ning mida me ette võtame, et peatada ebaseaduslik kaubitsemine nende surmavate relvadega.

Manchesteri Politseiametist öeldi mulle, et 46% kõigist eelmisel aastal konfiskeeritud relvadest olid ümbertehtud relvad. Kõnealused relvad on praegu odavad ja kurjategijate hulgas populaarsed ning see on üha suurenev probleem kogu Euroopas, mitte üksnes Ühendkuningriigis.

Seetõttu tänan ma volinik Verheugenit, raportööri proua Kallenbachi, härra Alvarot ja 25 liikmesriiki selle eest, et nad on toetanud minu muudatusi, mille eesmärk on ümbertehtavate relvade tõkestamine ja neid käsitlevate kontrollide tugevdamine. Kõnealuste relvade paigutamine tegelike käsirelvadega sama kontrollisüsteemi alla muudab kuritegelike jõukude jaoks nende kättesaamise palju keerulisemaks ning see vähendab kaubitsemist relvadega, mis on Ühendkuningriigis keelatud.

Ühendkuningriigi Vanempolitseinike Ühing toetab täielikult kõnealust seadust ning selle nõudeid seoses ümbertehtavate ja desaktiveeritud relvade, markeeringu, jälgimise ja relvade kaugmüügi, sealhulgas Interneti teel müümise kontrolliga.

Pärast hiljutist traagilist tulistamist Soomes ja tulistamiskatset ühes Saksamaa koolis on selge, et me vajame rangeid relvakontrolli käsitlevaid üleeuroopalisi standardeid. See tähendab, et Euroopa peab olema pragmaatiline ja võtma praktilisi meetmeid oma kodanike kaitsmiseks.

Traagiline ja mõttetu noorte inimeste (15aastase Jessie Jamesi, 11aastase Rhys Jonesi ja 12aastase Kamilah Penistoni) hukkumine relva läbi minu regioonis on väga valus teema. Neilt rööviti elu. Meie siin Euroopas võlgneme neile ja nende perekondadele relvade tänavatelt kõrvaldamise tagamise.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Härra juhataja, volinik, head kolleegid.

Praeguses riskiühiskonnas on äärmiselt teretulnud kõik katsed, mille eesmärgiks on suurendada inimeste turvalisust. Turvalisus on eelduseks kõikide vabaduste puhul. Turvalisus on demokraatliku ühiskonna põhiväärtus.

Meil kõigil on värskelt meeles Jokela koolimõrv ja see polnud esimene taoline. Aga me peame seisma selle eest, et see jääks viimaseks.

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni andmetele on isikutevaheline vägivald ja enesetapud esinemissageduselt kolmandal ja neljandal kohal 15- kuni 44-aastaste isikute rühmas. Mistõttu on need tervisemurede ja enneaegse surma põhjustajatena juhtival kohal maailmas.

Suur osa nendest on juhtunud tulirelva kasutamise tagajärjel. Tulirelvadest põhjustatud surmajuhtumite suurt arvukust seostatakse aga nende kerge kättesaadavusega.

Seega on äärmiselt tervitatav, et Euroopa Liit on mõistnud vajadust pöörata tähelepanu kõnealusele ohule.

Sooviksin peatuda veel ühel aspektil. Nimelt alates direktiivi ülevõtmisest 1993. aastal on Internet oluliselt edasi arenenud ja muutunud lausa elektrooniliseks turuplatsiks.

Direktiivi eesmärki – tõkestada tulirelvadega ebaseaduslikku kauplemist – on seega võimalik saavutada ainult siis, kui direktiivi kohaldamisalasse lisatakse internetikaubandus.

Seega olen seisukohal, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kõnealusele rahvusvahelisele olukorrale reageerima asjakohaselt ja sidusalt. Selleks on vaja nii ennetavaid kui ka karistavaid sätteid ühtlustada ja viia nad integreeritud ning ühtse poliitikani.

Lõpetuseks tänusõnad raportöörile ja tema headele koostööpartneritele.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, sooviksin lihtsalt rõhutada proua McCarthyle, et tulirelvad on siin majas keelatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Härra juhataja, et aega jätkub vaid ühe märkuse tegemiseks, sooviksin ma juhtida tähelepanu ebavõrdsusele, mis kaasneb Euroopa relvapassi kasutamisega, eriti kuna see mõjutab vendlust jahipidamises. Kui registreeritud relva omanik soovib jahti pidada enamikus teistest ELi riikidest, esitab ta oma Europassi üksnes riiki sisenemisel, kuid kui ta soovib siseneda Ühendkuningriiki, peab ta esitama eelnevalt oma Europassi originaali ning seejärel ootama kuus kuni kaheksa nädalat, kuni kohalik politsei selle läbi vaatab. Seega on ta kõnealuse aja jooksul ilma passita ning ei saa pidada jahti teistes kolmandates riikides.

Niisugusel bürokraatial puudub igasugune vajadus ning see kahjustab tõsiselt jahipuhkuste edendamist Ühendkuningriigis, sealhulgas minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal. Kindlasti täidaks sama eesmärki ka eelnevalt saadetud Europassi koopia. Ma loodan seega, et kõnealuse anomaaliaga tegeletakse õigeaegselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, direktiivi muutmise alus oli ÜRO protokoll ja küsimus, kuidas võidelda tõhusalt terrorismi vastu. See oli ka komisjoni ettepaneku alus. Raportööri ettepanekus võeti seoses olemasoleva direktiiviga vastu küllaltki revolutsiooniline lähenemisviis.

Võttes arvesse seda, mille üle me täna arutleme ning homme hääletame, saame aru, et see on kompromiss, mis – nagu sageli – ei rahulda täielikult kõiki pooli. Kompromiss on järgmine: ühest küljest püüame võidelda kõige mitteseadusliku vastu – siinkohal ei ole me kunagi piisavalt karmid – ning teisest küljest ei taha me muuta seaduslike relvade kasutamist liiga keeruliseks. On kindlasti teatavad aspektid, näiteks kategooriad või registreerimine, mille puhul oleksid olnud asjakohased rangemad eeskirjad subsidiaarsuse põhimõtte alusel, kuid see ei oleks taganud 100%list edu. Algus on siiski tehtud ja me saame näha, mida see praktikas kaasa toob ning kuidas liikmesriigid küsimust käsitlevad.

Ma usun, et see on elujõuline kompromiss ning tean, et kõik, kes olid kaasatud, tegid suurt tööd selle saavutamiseks, seega tahaksin väljendada oma tänu.

Selles kontekstis leian ma siiski, et peame alati meeles pidama erinevust seaduslike ja ebaseaduslike tulirelvade vahel. Peame tegelema ebaseaduslikkuse küsimusega rangelt ja pidevalt, kuid peame kasutama mõistlikku lähenemisviisi ning lihtsustama bürokraatiat kui õiguse valdkonna asjaomaseid sihttasemeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, tekst, mille üle me homme hääletame, kujutab endast kompromissi, mis rahuldab lõpuks peaaegu kõiki seaduslike relvade kasutajaid. Komisjoni originaaltekst ja nõukogu seisukohad olid meie jaoks täielikult vastuvõetavad. Raportöör võttis kahjuks veidrad seisukohad ning me pidime tema algsete ideede vastu peaaegu võitlema. Ma tänan ka härra Podestat tohutu töö, kannatlikkuse ja diplomaatia eest fraktsioonis PPE ja paljudel töönõupidamistel.

Meie loodud kompromissid rahuldavad kõiki seaduslike relvade kasutajaid. Pean ütlema, et Prantsuse jahimehed on päris rahul sellega, et säilitati neli kategooriat: see on Prantsusmaa jaoks oluline ning ma olen täna õhtul väga rahul, et meil õnnestus need säilitada. Mul on samuti hea meel öelda, et olen rahul keskregistreerimise süsteemiga, mille puhul on samuti loogiline, et meil peaks olema võimalik relvi jälgida. Minu arvates on see kodanike turvalisuse nimel kõige olulisem. Relvade vahendajad on rahul samuti CIP märgistusega. Oleme rahul ka kaugmüügiga. Oleme suhteliselt rahul kogu tekstiga.

See tähendab, et minu arvates peab viimase aasta töö panema meid mõtlema raportööride algsete seisukohtade üle ning minu arvates peaksime olema ettevaatlikud, et mitte võtta vastu liiga jäiku seisukohti seoses teatavate algsete aspektidega. Tegelikult, kui komisjon, nõukogu ja fraktsioon PPE ei oleks kindlalt oma seisukohti kaitsnud, usun ma, et meid oleks juhitud teksti suunas, mida oleks olnud võimatu kohaldada, ning roheliste seisukohtade ja ideoloogia suunas, mis oleks kahjustanud väga jahimehi ja seaduslike relvade kasutajaid.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, tahtsin lihtsalt küsida proua McCarthylt, kas relv, mille ta kaasa tõi, on märgistatud ja registreeritud ning kas tal on luba see majja tuua.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Härra juhataja, ma pean sellele küsimusele vastama, kuna näib, et härra Rübig ei saa tema ees olevast õigusaktist aru. Kuna kõnealust relva ei määratleta kui tulirelva, ei ole selle omamiseks vaja luba: igaüks võib selle osta, ka kurjategija võib selle osta. Seega peaks härra Rübig endale enne sekkumist faktid selgeks tegema.

Siiski käsitlen ma päevakorrapunkti, mis on seotud proua Goudini esitatud süüdistusega, ning ma sooviksin parandada koosoleku protokolli. Käesolevast kolmepoolsest kõnelusest ei ole ühtegi variraportööri välja jäetud. Fraktsioon IND/DEM oli kutsutud, ta nimetas 18 kuud tagasi raportööri, kes ei ilmunud ühelegi komisjoni koosolekule ega ühelegi kuulamisele ning ta ei ilmunud ka ühelegi kolmepoolsele kõnelusele. Proua Goudin teab väga hästi, et ta määrati vaid kaks nädalat tagasi võtma üle variraportööri koha, kes ei ilmunud kohale.

Ma kaitsen raportööri, variraportööride ja komisjoni tööd, kuna me võtame oma probleeme väga tõsiselt, me teeme tõsist tööd ning fraktsioon IND/DEM peaks oma tööd samuti tõsiselt võtma.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme.

 
  

(1) Vt „arutelule lisatud komisjoni deklaratsioonid”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika