Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0031(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0276/2007

Predkladané texty :

A6-0276/2007

Rozpravy :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0559

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 28. novembra 2007 - Brusel Verzia Úradného vestníka

21. Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je správa (A6-0276/2007), ktorú predkladá pani Kallenbachová v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní [KOM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. − (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, strelné zbrane nie sú výrobok ako každý iný. Mnoho tragických udalostí – v Erfurte, v Antverpách, v Helsinkách aj inde – je bolestným dôkazom potenciálneho nebezpečenstva, aké strelné zbrane predstavujú pre našich občanov, osobitne pre deti. Potrebujeme preto veľmi prísne predpisy pre výrobu, predaj a držbu strelných zbraní.

Hoci naše európske právo výslovne umožňuje členským štátom, aby predpísali prísnejšie požiadavky, než aké sú dané spoločnou úrovňou ochrany podľa práva EÚ, som skutočne rád, že sa Parlament snaží o zásadné zlepšenie bezpečnostných predpisov pre strelné zbrane v Európe. Predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov pani Kallenbachovej a predsedníčke tohto výboru pani McCarthyovej. Patrí im moja výslovná vďaka za vynikajúcu spoluprácu.

Dovoľte, aby som pripomenul pozadie dnes prerokovávaného rozhodnutia. Prvým impulzom bola nutnosť urobiť niekoľko zmien v našom práve, aby sme mohli ratifikovať protokol OSN o strelných zbraniach. Podrobnú revíziu európskych právnych predpisov o strelných zbraniach sme plánovali až v ďalšej etape. Vďaka vám, dámy a páni, sme mohli spraviť oboje naraz, vlastne na prvý pokus, pretože i Rada dala svoje požehnanie zjednotenému návrhu, ktorý dnes máme pred sebou.

Bolo potrebné nájsť riešenia mnohých ťažkých problémov a dosiahnutý výsledok obstojí pred akýmkoľvek skúmaním. Vôbec nezasahujeme do rôznych tradícií a kultúrnych zvláštností členských štátov, v ktorých existujú dlhé a veľmi rozdielne tradície lovu, športovej streľby a zbierania zbraní. Tieto tradície rešpektujeme. Európsky zbrojný pas uľahčí cezhraničné cestovanie a stane sa rozumným základom pre budúce nadnárodné stretnutia lovcov a športových strelcov. Rozhodli sme sa tiež pre vhodné označovanie a registráciu strelných zbraní, čo umožní cezhraničný prevoz a prepravu strelných zbraní v rámci vnútorného trhu, zároveň však zabezpečí väčšiu priehľadnosť a teda aj bezpečnosť.

Významnou novinkou je registrácia všetkých zbraní v osobnom vlastníctve. Musíme vedieť, kto vlastní čo. Vďaka registrácii budeme môcť ešte účinnejšie potláčať nezákonné vlastnenie nebo nezákonný prevoz strelných zbraní. Údaje budú uchovávané 20 rokov, čím zaistíme ich sledovateľnosť na dostatočne dlhý čas. To nemožno než privítať. V tejto súvislosti však Komisia uvažuje o tom, že by formou vyhlásenia vyjasnila naše chápanie nového bodu odôvodnenia 9e smernice o ochrane údajov.

Ďalej sme sa rozhodli do budúcnosti zakázať nadobúdanie strelných zbraní mladistvými do 18 rokov veku. Európa tým vysiela jasný signál, že strelné zbrane nepatria do rúk mladých ľudí. Mladým športovým strelcom a lovcom, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov, pochopiteľne umožníme, aby sa svojmu koníčku naďalej venovali, avšak len pod dohľadom dospelých – napríklad rodičov alebo trénerov. Došlo už k príliš mnohým tragédiám spôsobeným tým, že sa strelné zbrane dostali do rúk mladých ľudí. Dúfam, že nové predpisy pomôžu predchádzať ďalším tragédiám tohto druhu a že zlepšia informovanosť, predovšetkým medzi mladými športovými strelcami a lovcami, o nutnosti osobitnej opatrnosti pri zaobchádzaní so zbraňami.

Museli sme čeliť jednému novému problému, ktorý je dôsledkom technologického vývoja a zločinnej činnosti v Európe. Mám na mysli úpravu makiet zbraní, ktoré ako také nie sú nebezpečné, na plnohodnotné strelné zbrane. Na tento problém ako prvá poukázala pani McCarthyová. V podstate sa touto cestou obchádzal zákon. S tým teraz skoncujeme. Dovoľte, aby som len na okraj poznamenal, že sa v ďalších dvoch rokoch budeme musieť ešte hlbšie zaoberať problematikou úpravy makiet zbraní, aby sme uzatvorili všetky prípadné únikové cesty ohrozujúce bezpečnosť. To isté platí i pre otázku účinnej deaktivácie strelných zbraní.

Ako viete, Komisia bola naklonená zavedeniu postihov v európskom práve, pretože rozsudky Európskeho súdneho dvora sú v tejto veci úplne jasné. Komisia však uznáva, že odôvodnenie 8 hovorí o sankciách na základe trestného práva a protokolu OSN. To má svoj význam, pretože podľa článku 5 protokolu OSN musia členské štáty uplatňovať sankcie. Pevne verím, že členské štáty s tým vo svojom vnútroštátnom práve počítajú. Komisia k tejto otázke tiež predloží sekretariátu Európskeho parlamentu vyhlásenie(1). V tejto súvislosti by som chcel osobitne poďakovať za podporu pánu Alvarovi.

Európa teda získa moderné právne predpisy o strelných zbraniach, ktorých prioritou je bezpečnosť občanov a ktoré prihliadajú k potrebe chrániť naše deti a mladých ľudí. Posilňujeme tak úroveň ochrany zaistenú právom Spoločenstva.

Členské štáty teraz musia rozpoznať znamenie doby a s ohľadom na svoje vnútroštátne podmienky tieto ustanovenia ďalej individuálne rozvinúť. To znamená, že ktorýkoľvek členský štát, ktorý bude považovať za vhodné a potrebné prijať prísnejšiu právnu úpravu, si získa moju osobnú podporu. Také členské štáty plne povzbudzujem k prijatiu príslušných opatrení.

Spolieham sa na to, že vaši kolegovia v národných parlamentoch prijmú v otázke strelných zbraní jasné rozhodnutie. Heslom musí vždy byť „bezpečnosť na prvom mieste“. Dnešné rozhodnutie k tomu otvorí cestu a ja by som vám rád poďakoval za podporu tejto snahy.

, podpredseda Komisie. −Vyhlásenia Komisie pripojené k rozprave

1) Vyhlásenie o sankciách

„Komisia víta rýchle prijatie smernice Rady, ktorou sa mení smernica č. 91/477 o kontrole nadobúdania a vlastnenia zbraní, avšak ľutuje, že sa Rada postavila proti jej pôvodnému návrhu, ktorý sa týkal článku 16 o trestnoprávnych sankciách.

Komisia poznamenáva, že Spoločenstvo má právomoc na zavedenie trestnoprávnych sankcií v súlade s článkom 5 Protokolu o nedovolenej výrobe a distribúcii strelných zbraní, ich súčastí, dielov a streliva, pripojeného k Dohovoru Organizácie spojených národov o boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu.

Komisia sa preto domnieva, že akékoľvek rozhodnutie o ratifikácii protokolu by malo byť doplnené vyhlásením o právomoci, ktoré správne popíše rozsah právomocí Spoločenstva.

Komisia si v tejto veci vyhrádza svoje inštitucionálne práva.“

2) Návrh vyhlásenia o ochrane údajov

„Komisia poznamenáva, že spracovanie osobných údajov podľa tejto smernice musí byť v súlade so smernicou č. 95/46/ES a nesmie ohroziť úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa právnych predpisov Spoločenstva a členských štátov, a predovšetkým nesmie pozmeniť práva a povinnosti predpísané smernicou č. 95/46/ES.

V tejto súvislosti je potrebné preukázať odôvodnenosť predĺženia minimálneho obdobia, počas ktorého sa uchovávajú evidencie obsahujúce informácie o držiteľoch zbraní, z desiatich na dvadsať rokov. Komisia je presvedčená, že také spracovanie osobných údajov je odôvodnené jednak nebezpečnosťou a životnosťou takých zbraní, jednak ich možným zneužitím k zločinným cieľom. Preto je potrebné dôsledne sledovať ako strelné zbrane, tak ich vlastníkov.

Komisia ďalej poznamenáva, že z hľadiska cieľov tejto smernice a v súlade s požiadavkami smernice č. 95/46/ES budú mať prístup k centralizovanému systému evidencie dát alebo k systému umožňujúcemu vstup do necentralizovaných evidencií len policajné a súdne orgány pre potreby predchádzania trestným činom a ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania.“

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, spravodajkyňa. − (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľmi rozťahaný proces sa blíži, ako dúfam, k úspešnému zakončeniu. Dovoľte, aby som začala vrelým poďakovaním všetkým, ktorí poskytli cenné pripomienky k tomuto procesu – tieňovým spravodajcom vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, ktorými boli pán Podestà, pán Lehtinen a pani Riis-Jørgensenová, predsedníčke výboru Arlene McCarthyovej a zodpovedným členom sekretariátu, spolupracovníkom spravodajcov Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pánovi Alvarovi a všetkým ostatným, ktorí tento proces podporili, predsedníctvu Rady, zastúpenému pánom Antóniom Delicadom a jeho kolegami a v neposlednom rade tiež Komisii, ktorú zastupoval pán Michel Ayral a jeho kolegovia, ktorých k hľadaniu spoločného riešenia motivoval ich komisár pán Verheugen.

Tento proces ma v mnohom poučil. Poučil ma o skutočnej úlohe, akú môžu zohrávať lobisti. Niektorí z nich sa konštruktívne podieľali na hľadaní spoločných riešení, zatiaľ čo iní sa zámerne snažili o narúšanie procesu polopravdami a dezinformáciami. Od samého začiatku mi bolo jasné, že nebude vôbec jednoduché nájsť tú správnu rovnováhu medzi požiadavkami dobre fungujúceho vnútorného trhu, oprávnenými obavami občanov o bezpečnosť v súvislosti s nezákonným používaním strelných zbraní a pochopiteľným prianím lovcov a športových strelcov, ktorí sa chcú , pokiaľ je to možné, bez obmedzení venovať svojmu koníčku. Ako povedal pán Verheugen, chceli sme sa oprieť o skúsenosti získané pri implementácii smernice č. 91/477/EHS, odstrániť niektoré zistené nedostatky a implementovať do práva Spoločenstva protokol OSN o strelných zbraniach, ktorý Komisia podpísala už v roku 2002. Museli sme preto do textu zapracovať konkrétne články, ktoré upravujú nezákonné používanie a nadobúdanie zbraní a nezákonný obchod s nimi. Tento kompromis k uvedeným požiadavkám prihliada. Pripúšťam, že by som na niektorých miestach dala prednosť ešte vyhranenejším ustanoveniam, napríklad pokiaľ ide o lepšie právne predpisy alebo zjednodušenie niektorých otázok a predovšetkým o zníženie počtu kategórií strelných zbraní v celej Európe na dve, ku ktorému už pristúpili dve tretiny členských štátov. V týchto otázkach som ale nezískala väčšinovú podporu.

Celkovo som ale s dosiahnutým kompromisom veľmi spokojná. Zastavme sa uňho na chvíľu – v 27 členských štátoch budeme implementovať čiastočne harmonizované právne predpisy o strelných zbraniach. Na úrovni členských štátov dosiaľ platia veľmi rôznorodé právne predpisy o strelných zbraniach a táto čiastočná harmonizácia uľahčí legálny obchod a prispeje k zlepšeniu bezpečnosti. Zneužívanie strelných zbraní síce nemožno stopercentne vylúčiť, ale, ako tu už zaznelo, musíme uznať, že je našou povinnosťou snažiť sa čo najviac predchádzať takým tragédiám, ku ktorým došlo v Nemecku, Fínsku alebo Belgicku.

Nechcem teraz preberať nové právne predpisy do podrobností, už ich dobre poznáte a pán Verheugen už mnohé aspekty spomenul. Vítam to, že do roku 2014 budú mať členské štáty počítačovú evidenciu strelných zbraní, vďaka čomu sa zlepší výmena informácií a výrazne uľahčí sledovateľnosť v prípade zneužitia a hlavne sa sledovateľnosť vôbec umožní. Zohľadnili sme aj to, že žijeme vo veku internetu, pretože príslušné predpisy sa vzťahujú na nákupy online rovnako ako na osobný predaj.

Na záver by som chcela uviesť niekoľko informácií, ktoré by vám mali pomôcť pri rozhodovaní a súčasne by mali odraziť argumenty tých, ktorí sú proti lepším európskym právnym predpisom o strelných zbraniach. Táto smernica sa nebude vzťahovať na zberateľov zbraní a streliva, na verejné služby ani na kultúrne a historické ústavy. Predpisy nie sú retroaktívne. Navrhujeme vnútroštátnu evidenciu strelných zbraní, nie európsku evidenciu. Hoci európsku evidenciu kráv máme, pri strelných zbraniach je to zrejme zložitejšie. Nemáme ani nič proti výrobcom, podnikateľom v oblasti zbraní, športovým strelcom a lovcom, ktorí so strelnými zbraňami zaobchádzajú zodpovedne a sú si plne vedomí ich zvláštnej povahy.

Bolo mi povedané, že pri prerokúvaní pôvodnej smernice v 90. rokoch sa prejavovali veľmi vážne obavy a diskusia bola veľmi emocionálna. Neskôr sa ale ukázalo, že táto smernica je veľmi užitočná, praktická a účinná. Som si istá, že rovnakým úspechom bude aj kompromis, ktorý máte pred sebou, a spolieham sa na vašu podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadaného o stanovisko. (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím, že k tomu, čo práve povedala pani Kallenbachová nie je veľmi čo dodať; snáď len, že mi bolo potešením spolupracovať s predsedníčkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pani Arlene McCarthyovou a s mojou kolegyňou z tohto výboru pani Giselou Kallenbachovou, s ktorými som v priebehu tejto etapy celého procesu spolupracoval veľmi úzko a s plnou dôverou. V neposlednom rade chcem poďakovať aj Komisii, ktorú v tejto veci zastupoval pán komisár Verheugen. Taká úzka spolupráca je vzácny tovar.

Čo sa dá povedať za jednu minútu, keď vám celých tridsať sekúnd zaberie ďakovanie ostatným?

V podstate sa nám podarilo toto: Európska únia vyslala jasný signál, že keď upravuje legálny obchod so strelnými zbraňami, zaujíma sa tiež o boj proti nelegálnym prevozom a zneužívaniu strelných zbraní. Dali sme jasne najavo, že Európska únia nebude na svojom území tolerovať žiadnu formu trestnej činnosti s použitím strelných zbraní, že nebudeme tolerovať používanie strelných zbraní ľuďmi, ktorí ich nenadobudli v súlade so zákonom, a že nebudeme tolerovať zneužívanie práv, ktoré ľuďom vyplývajú z členstva v EÚ.

Toto hovorím všetkým, ktorí dnes rovnako ako ja dostali nespočetné množstvo e-mailov od lovcov a športových strelcov, ktorí nás obviňujú, že obmedzujeme ich slobody: prečítajte si smernicu, obráťte sa na Komisiu a zistíte, že Európska únia podnikla kroku na ochranu svojich občanov, nie naopak!

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Podestà, v mene skupiny PPE-DE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som vďačný spravodajkyni pani Kallenbachovej a tieňovým spravodajcom z ostatných skupín za to, že boli vždy pripravení ku konzultáciám, vďaka ktorým sme dospeli k novátorskému, avšak, a to musím povedať, dobre vyváženému kompromisu.

Cieľom navrhnutej smernice je prispôsobiť ju protokolu OSN o boji proti organizovanému zločinu, pokiaľ ide o zákonný nákup strelných zbraní na čisto civilné využitie a obchod s nimi. Smernica sa dotýka otázok, na ktoré sú všetci citliví – napríklad bezpečnosti našich občanov, ale aj športových tradícií a životného štýlu a zvykov miliónov Európanov, ktorí chodia na lov.

Vďaka podrobným konzultáciám s Radou sa nám podarilo vytvoriť text, ktorý je spravodlivým kompromisom medzi snahou o zavedenie harmonizovaných predpisov a rešpektom voči osobitným kultúrnym zvykom jednotlivých krajín, to všetko v súlade so zásadou subsidiarity.

Pri prvom bode chcem zdôrazniť systém označovania strelných zbraní a ich hlavných častí zavedený predovšetkým kvôli zabezpečeniu ich sledovateľnosti, povinnosť uchovávať údaje najmenej 20 rokov, prísnejšie sledovanie on-line predaja vzhľadom na známe riziká takéhoto predaja, obmedzenie používania strelných zbraní mladistvými a ľuďmi, ktorí môžu ohroziť verejnú bezpečnosť, a zavedenie všeobecných zásad pre deaktiváciu strelných zbraní.

K druhému bodu by som pripomenul, že z úcty k vyššie spomínaným kultúrnym a tradičným zvykom bolo zachované súčasné rozdelenie do štyroch kategórií, pričom do roku 2012 by sa malo pristúpiť k novému posúdeniu výhod a nevýhod prípadného obmedzenia na iba dve kategórie.

Kvôli nedostatočnej ústretovosti Rady však Európsky zbrojný pas nebude jediným dokladom vyžadovaným na nosenie zbraní, čo je podľa môjho názoru premárnená príležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen, v mene skupiny PSE. – (FI) Vážený pán predsedajúci, rád by som úprimne poďakoval spravodajkyni pani Kallenbachovej, tieňovým spravodajcom a pani McCarthyovej, predsedníčke Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa za to, že doviedli tento zložitý právny balíček k úspešnému koncu. Keď sme pred takmer dvomi rokmi s touto prácou začínali, boli sme uisťovaní, že pôjde predovšetkým o technické opatrenie, ktorého jediným cieľom je umožniť prevedenie protokolu OSN o strelných zbraniach do práva EÚ. Tento proces však bol všetkým iným než technickým opatrením. Niektorí chceli strelné zbrane zakázať úplne a zabrániť ľuďom, aby ich legálne používali, zatiaľ čo iní nemali záujem o akokoľvek malú kontrolu nákupu a používania zbraní.

Pod vedením našej spravodajkyne pani Kallenbachovej sa nám však podarilo nájsť vyvážený kompromis prijateľný pre všetky hlavné skupiny. Kompromis napríklad prihliada k bezpečnosti jednotlivcov a spoločnosti, ako aj k potrebám tých, pre ktorých je zbraň koníčkom pre voľný čas, či lovcov. Je správne, že budú všetky zbrane v EÚ evidované na účel ich ľahšej sledovanosti a že členské štáty budú v budúcnosti musieť uchovávať informácie o zbrani a jej vlastníkovi po dobu 20 rokov. Dôležité je aj to, že do pôsobnosti smernice spadajú imitácie zbraní a prerobené zbrane. Až bude európsky zbrojný pas jediným dokladom potrebným pri cestovaní z jednej krajiny do druhej, lovcom a športovým strelcom sa veľmi uľahčí život, a za tento pas sa nebude vyberať žiadny poplatok.

Smernica zavádza vekovú hranicu 18 rokov i príslušné výnimky, čo považujem za rozumné, Znamená to, že napríklad v mojej krajine, Fínsku, budú môcť tisíce registrovaných mladých lovcov pokračovať so súhlasom rodičov vo svojom koníčku rovnako, ako doposiaľ. Práve takéto smernice majú v očiach verejnosti zmysel. Ak bude EÚ bezpečným priestorom s vnútornými právami, podporí to aj štyri základné slobody EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo, v mene skupiny ALDE. – (FI) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel najprv poďakovať spravodajkyni pani Kallenbachovej za veľmi dobre pripravenú správu. Pre budúcnosť nás všetkých je veľmi dôležité, aby sme predchádzali nelegálnej výrobe strelných zbraní a nelegálnemu obchodovaniu s nimi. Táto správa k dosiahnutiu tohto cieľa prispeje.

U nás vo Fínsku sme sa zaoberali tým, či majú mať mladí ľudia aj naďalej možnosť venovať sa rekreačne lovu. Tento šport vo Fínsku podlieha vydaniu licencie a je pozorne sledovaný. Skúsení lovci ostatným vysvetľujú, ako sa zbrane bezpečne a zodpovedne používajú. Domnievam sa, že je dobre, že tento osvedčený postup a dlhá tradícia vo Fínsku budú môcť pokračovať aj po prijatí novej smernice. Je potrebné, aby sme zajtra schválili tento starostlivo pripravený kompromis, v ktorom sa jednotlivé postupy členských štátov uvádzajú do vzájomného súladu a podľa ktorého môžu členské štáty za určitých podmienok umožniť nákup a držbu strelných zbraní pre lov i mladým ľuďom do 18 rokov veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, kontrola držby strelných zbraní je nevyhnutná, ak chceme zaistiť bezpečnosť ľudí žijúcich v Európe. Žiadne právne predpisy pochopiteľne nesmú bezdôvodne obmedzovať právo občanov chrániť svoju vlastnú bezpečnosť na svojom vlastnom pozemku, nesmú ani obmedzovať právo občanov chrániť svoju osobnú bezpečnosť pri výkone dôležitých verejných povinností a po jeho ukončení.

Ďalej majú občania právo vlastniť zbrane, ktoré sú rodinným dedičstvom alebo ktoré používajú pri love a pri športových činnostiach. Patrí to k európskej tradícii. Prípadné obmedzenia by mali vyplývať z psychologického profilu jednotlivca a mali by sa týkať i osôb podozrivých z porušenia zákona kvalifikovaného ako trestný čin. Okrem toho by obmedzenia podľa môjho názoru mali platiť aj pre osoby, ktoré verejne propagujú fašizmus, radikálny komunizmus a islamský extrémizmus.

V Európe je dnes dostupná technológia, vďaka ktorej si každý šikovný človek môže pomerne rýchlo zložiť amatérsku strelnú zbraň. Zavedenie neprimeraných obmedzení teda nezabráni zločineckým spolkom v držbe strelných zbraní a len zbytočne obmedzí práva občanov, vrátane ich práva na sebaobranu. Je navyše potrebné posilniť naše pohraničné kontroly, pretože nelegálnym prisťahovalcom sa stále darí prenikať do Európy a o to ľahšie sa k nám môžu pašovať i zbrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, v mene skupiny GUE/NGL. (SV) Vážený pán predsedajúci, cieľom navrhnutých zmien v smernici EÚ o zbraniach je vylepšiť kontrolu nad zbraňami. Zlepší sa označovanie a budú zavedené prísnejšie predpisy pre obchod so zbraňami a pre ich výrobu. To je dobre a ešte lepšie je, že výbor chce tieto požiadavky ďalej sprísniť. Celá táto otázka je ešte dôležitejšia, ak sa na ňu pozrieme v kontexte tragickej smrtiacej streľby na strednej škole Jokela vo Fínku, ku ktorej došlo pred niekoľkými týždňami. Koktail namiešaný z bezcieľne žijúcej mládeže, šírenia kultúry násilia na Internete a prístupu k zbraniam je bohužiaľ smrteľný. Preto sú sprísnené opatrenia, ktoré sa chystáme schváliť, nesmierne významné.

Je tiež správne, že táto smernica obsahuje minimálne požiadavky. Inými slovami, členské štáty môžu zájsť ďalej a prijať ešte progresívnejšie právne predpisy. Bol by som rád, ak by boli takto poňaté všetky právne predpisy EÚ, pretože by to vyriešilo mnoho problémov. Zdá sa, že dosiahneme dohodu v prvom čítaní. To je potešiteľné, pretože tak ušetríme čas i peniaze, ktoré možno venovať na niečo iné – napríklad na snahu vytvoriť mierumilovnejšiu spoločnosť prívetivejšiu k deťom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, v mene skupiny IND/DEM. (SV) Vážený pán predsedajúci, lov je zvyk s dlhou tradíciou. Každý členský štát má svoje jedinečné lovecké tradície ktoré chce chrániť. Dnešná rozprava je teda zavŕšením dlhodobého procesu. V diskusii sa stretávali vyhranené názory, prebehlo mnoho rokovaní a tieňovej spravodajkyni bolo zabránené v účasti na trojstranných schôdzkach.

Mnohé z pôvodných návrhov mohli spôsobiť ohrozenie loveckých tradícií v členských štátoch. Je poľutovaniahodné, že európsky zbrojný pas nestačí ako jediný doklad potrebný pri príležitostnom použití loveckých zbraní a zbraní na športovú streľbu v inom členskom štáte. Občanom sa bráni vo voľnom pohybe tým, že niektoré členské štáty môžu požadovať doplňujúce doklady. Lovcov a športových strelcov zo Spoločenstva čaká väčšia byrokracia než štátnych príslušníkov tretích krajín. Našťastie sa zakázalo vyberanie poplatku za tieto povolenia.

V priebehu procesu som sa ako tieňová spravodajkyňa snažila konečnú podobu správy ovplyvniť aspoň vtedy, keď som bola pripustená k rokovaniu. Vo svojej práci som sa sústredila predovšetkým na dve otázky. Snažila som sa zabrániť zákazu objednávania zbraní cez Internet a predísť zmenám v udeľovaní výnimiek pre školy, ktoré vyučujú v oblasti správy prírody a športovej streľby. Zákaz nákupu zbraní cez internet by v odľahlých oblastiach znemožnil prístup k zbraniam na lovecké účely. Vo Švédsku dnes máme kvalitné predpisy pre nákup cez internet, ktoré vyhovujú lovcom i úradom.

Druhou otázkou bolo kritérium minimálneho veku, ktoré by sa dotklo rôznych odborov vyučovaných na vyšších stupňoch stredných škôl. Lovecký výcvik hrá vo Švédsku veľkú úlohu pri výučbe, pri ktorej sa budúce generácie učia o love a starostlivosti o lovnú zver. Teraz naše lovecké tradície môžu žiť ďalej. Z pôvodného byrokratického návrhu sa stal prijateľný, hoci nie ideálny kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na Schengen a na stále brutálnejšie správanie sa zločineckých gangov je nepochybne nevyhnutné zvoliť tvrdší prístup k nelegálnej držbe strelných zbraní a k organizovanej trestnej činnosti. Z celej záležitosti sa ale stáva fraška, ak sa s nevinnými občanmi, lovcami a športovými strelcami, zaobchádza vlastne rovnako ako so zločincami. Namiesto toho by malo byť základnou prioritou zvýšiť početné stavy v našich policajných zložkách, ktoré boli v posledných rokoch znižované.

V Spojenom kráľovstve po úplnom zákaze krátkych palných zbraní vyleteli štatistiky trestnej činnosti do závratnej výšky a nad tým by sme sa mali zamyslieť. V dnešnej stále divokejšej dobe, kedy sa štát snaží na poli bezpečnosti ušetriť, musia mať nevinní občania, ktorí sú duševne v poriadku, v nevyhnutnom prípade možnosť odraziť plánovaný útok na svoju osobu. Väčšina trestných činov je aj tak spáchaná nelegálne nadobudnutou zbraňou.

Európska únia by sa možno mala viac sústrediť na zlepšenie ochrany svojich hraníc, napríklad zvýšením objemu prostriedkov pre FRONTEX, a na posilnenie spolupráce v bezpečnostnej oblasti.

Krajiny EÚ majú úplne vyhovujúce právne predpisy pre strelné zbrane, a ak je potrebné alebo nutné ich sprísnenie, mali by sa príslušné rozhodnutia prijať v dotknutých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak sa pozrieme na samotný začiatok tejto problematiky a ak sa pozrieme na to, ako ďaleko sme dospeli, potom, myslím, môžem celkom objektívne povedať, že sa nám podarilo túto veľmi kontroverznú tému vrátiť späť na vecnú rovinu. V spolupráci s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sme našli riešenie, ktoré umožní lepšiu kontrolu strelných zbraní v celej Európskej únii bez toho, aby sme zanedbali oprávnené záujmy športových strelcov a lovcov, ktorí sú znepokojení prílišnou byrokraciou a prehnanými registračnými požiadavkami. Som za to veľmi vďačný pánovi komisárovi Verheugenovi, ale aj predsedníčke Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pani Arlene McCarthyovej a samozrejme aj nášmu tieňovému spravodajcovi, ktorí na tomto texte veľmi tvrdo pracovali mnoho mesiacov spolu s pani spravodajkyňou a ďalšími zúčastnenými kolegami. Nebolo to pre jednotlivé zainteresované skupiny nič jednoduché, ale dospeli sme, podľa môjho názoru, ku kompromisnému riešeniu, ktoré – vzhľadom na situáciu v Rade – bolo jediným možným východiskom.

Pokiaľ ide o časť týkajúcu sa obchodu, ktorá spadá pod protokol OSN a ktorú máme ešte pred sebou, je otázkou, či bude Komisia schopná predložiť návrh, ktorý by získal všeobecný súhlas Rady a tak trochu uľahčil prácu Parlamentu. Nesnažím sa o iróniu, pán komisár, so všetkou vážnosťou vám želám veľa úspechov pri obratnom presviedčaní kolegov v Rade o tom, že povinnosti, ku ktorým sa zaviazali podpisom protokolu OSN, musia pochopiteľne platiť aj v EÚ.

Rád by som preto poďakoval všetkým, ktorí sa snažili udržať loptu na ihrisku, na ktorom sa hrala táto veľmi kontroverzná hra. Domnieva sa, že sme našli rozumné a pre všetkých prijateľné kompromisné riešenie, a dúfam, že zajtra tento kompromis podporíme širokou väčšinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Vážený pán predsedajúci, teraz nehovorím ako predsedníčka výboru, ale ako poslankyňa, ktorej sa táto téma dotýka. Som presvedčená, že vďaka tomuto novému zákonu o zbraniach môžeme našim občanom ukázať, že Európa je schopná vyriešiť problém nelegálnych strelných zbraní. V Británii máme prísne zákony, ale bez tohto zákona na úrovni EÚ budú strelné zbrane na ulice miest ako Manchester a Liverpool naďalej prenikať.

Vážení kolegovia, toto ej maketa pištole Smith & Wesson ráže 9 mm – zbrane, ktorá môže byť prispôsobená na streľbu. Normálne sa do nej vkladajú slepé náboje alebo nábojnice so slzným plynom, ak sa však prispôsobí na streľbu, môže sa nabiť i ostrým strelivom. Nepodliehajte panike – nie je nabitá, je síce možné ju na streľbu prispôsobiť, ale prispôsobená nie je. Práve takouto zbraňou bolo nešťastne zabité dvanásťročné dievča z Manchesteru, Kamilah Penistonová. Matky proti násiliu (Mothers Against Violence) – teda matky, ktorých deti sa stali obeťou trestného činu spáchaného strelnou zbraňou, sa ma pýtajú, odkiaľ sa tieto zbrane berú a čo robíme pre to, aby sme zastavili nelegálne pašovanie týchto smrtonosných zbraní.

Podľa informácií od policajných zložiek pre oblasť Manchesteru a okolia (Greater Manchester) tvorili zbrane prispôsobené na streľbu 46 % všetkých strelných zbraní zabavených v minulom roku. Zbrane prispôsobené na streľbu sa stali lacnou a obľúbenou voľbou páchateľov trestných činov a sú rastúcim problémom pre celú Európu, nielen pre Spojené kráľovstvo.

Z týchto dôvodov ďakujem pánovi komisárovi Verheugenovi, našej spravodajkyni pani Kallenbachovej, pánovi Alvarovi a 25 členským štátom za to, že podporili moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých zmyslom je s týmito zbraňami, ktoré je možné prispôsobiť na streľbu, zatočiť a sprísniť ich kontrolu. Ak budú tieto zbrane podliehať rovnakému kontrolnému systému ako skutočné krátke palné zbrane, bude pre zločinecké gangy omnoho ťažšie sa k nim dostať. Súčasne sa prudko obmedzí pašovanie týchto zbraní, ktoré sú v Británii zakázané.

Združenie policajných riaditeľov v Spojenom kráľovstve plne podporuje tento zákon i požiadavky stanovené pre zbrane, ktoré možno prispôsobiť na streľbu, deaktivované zbrane, označovanie, sledovateľnosť a kontrolu predaja zbraní na diaľku vrátane internetového predaja

Po nedávnej tragickej streľbe vo Fínsku a po pokuse o streľbu v nemeckej škole je jasné, že potrebujeme prísnejšie celoeurópske normy na kontrolu strelných zbraní. Európa sa chová pragmaticky a prijíma praktické opatrenia na ochranu svojich občanov.

Tragická a nezmyselná smrť mladých ľudí zastrelených v mojom regióne – pätnásťročného Jessieho Jamesa, jedenásťročného Rhysa Jonesa a dvanásťročnej Kamilah Penistonovej – je hlboko znepokojujúca. Boli pripravení o život. My v európemáme dlh voči nim a ich rodičom - musíme zabezpečiť, že tieto strelné zbrane dostaneme z ulice.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni.

V dnešnej spoločnosti plnej nebezpečenstva musíme s nadšením privítať akýkoľvek pokus o zvýšenie bezpečnosti ľudí. Bezpečnosť je nevyhnutným predpokladom všetkých slobôd. Bezpečnosť je základnou vlastnosťou demokratickej spoločnosti.

Všetci ešte máme v živej pamäti masaker na strednej škole Jokela, ktorý nebol prvou udalosťou svojho druhu. Musíme však zaistiť, že ďalšie nebudú nasledovať.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sú násilné činy a samovraždy v celosvetovom meradle treťou resp. štvrtou najčastejšou príčinou ujmy na zdraví a predčasnej smrti osôb vo veku 15 až 44 rokov.

Veľmi často sa k týmto činom používa strelná zbraň. Ľahká dostupnosť strelných zbraní sa dáva do súvislosti s zvýšenou mierou prípadov úmrtí spôsobených strelnou zbraňou.

Je viac než potešujúce, že Európska únia chápe nutnosť zamerať svoje úsilie na konkrétnu hrozbu.

Rada by som spomenula ešte jednu vec. Konkrétne mi ide o to, že od transpozície smernice v roku 1993 sa internet výrazne rozšíril a stal sa elektronickým trhoviskom.

Cieľ smernice, ktorým je zastavenie obchodu so strelnými zbraňami, teda možno dosiahnuť len vtedy, ak do je pôsobnosti zahrnieme i internetové obchody.

Domnieva sa preto, že členské štáty Európskej únie musia vhodne a konzistentne reagovať na problémy spôsobené strelnými zbraňami. Na tento účel potrebujeme harmonizované preventívne a trestné opatrenia, ktoré by sme mali zlúčiť do jednotnej politiky.

Na záver ďakujem spravodajkyni a jej spolupracovníkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som len pani McCarthyovú upozorniť, že do Parlamentu sa nesmú vnášať strelné zbrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Vážený pán predsedajúci, mám čas len na jednu pripomienku, a preto by som chcel upozorniť na nerovné fungovanie európskeho zbrojného pasu v praxi, predovšetkým pokiaľ ide o lovecké spolky. Pokiaľ chce držiteľ registrovanej zbrane ísť loviť do väčšiny iných členských štátov EÚ, jednoducho na hraniciach predloží svoj európsky pas. Pokiaľ ale chce ísť do Spojeného kráľovstva, musí vopred zaslať originál svojho európskeho pasu a potom šesť až osem týždňov čakať, než miestna polícia jeho žiadosť spracuje. Počas tejto doby je teda bez pasu a nemôže ísť loviť ani do iných tretích krajín.

Taká byrokracia je úplne zbytočná tým skôr, že vážne poškodzuje propagáciu loveckých dovoleniek v Spojenom kráľovstve, vrátane môjho volebného obvodu v Severnom Írsku. Nepochybne by na daný účel stačilo zaslať vopred kópiu európskeho pasu. Preto dúfam, že sa táto nezrovnalosť bude náležitým spôsobom riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, základom zmeny tejto smernice bol protokol OSN a otázka, ako účinnejšie bojovať proti terorizmu. Z toho vychádzal aj návrh Komisie. Spravodajkyňa svojim návrhom zvolila pomerne revolučný prístup k súčasnej smernici.

Ak sa pozrieme na to, o čom dnes rokujeme a o čom budeme zajtra hlasovať, zistíme, že ide o kompromis, ktorý, ako sa často stáva, nie je úplne uspokojivý pre žiadnu stranu. Obsahom kompromisu je toto: na jednej strane sa snažíme potlačiť všetko, čo je nelegálne (a v tom nie sme nikdy dosť dôslední), na strane druhej nechceme prehnane sťažiť používanie legálnych strelných zbraní. Isto existujú oblasti, napríklad kategórie či registrácia, kde by bolo vhodné zaviesť prísnejšie pravidlá na základe subsidiarity, ale to sa nestretlo so stopercentným úspechom. Urobili sme však prvý krok a teraz budeme čakať, ako to bude fungovať v praxi a ako sa k tejto záležitosti postavia členské štáty.

Myslím, že ide o životaschopný kompromis, a viem, že všetci zúčastnení pracovali veľmi tvrdo, aby mohol vzniknúť, za čo by som i ja chcel poďakovať.

V tejto súvislosti si však musíme podľa môjho názoru neustále uvedomovať rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi strelnými zbraňami. Musíme problematike protiprávnosti čeliť dôsledne a konzistentne, súčasne ale musíme v právnej oblasti dohliadať na to, aby zvolený postup bol rozumný a nezavádzal zložitú byrokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je kompromisom, ktorý konečne vyhovuje takmer všetkým legálnym používateľom strelných zbraní. Pôvodný návrh Komisie bol pre nás prijateľný bez výhrad, rovnako ako postoje Rady. Spravodajkyňa bohužiaľ zvolila trochu podivný postoj a s jej pôvodnými predstavami sme museli zviesť dosť tuhý boj. Rada by som poďakovala pánovi Podestovi za jeho veľmi dôkladnú prácu, trpezlivosť a diplomaciu, ktorú preukázal v skupine PPE i na mnohých pracovných rokovaniach.

Kompromisy, ktoré sme pripravili, vyhovujú všetkým legálnym používateľom zbraní. Musím povedať, že francúzski lovci sú celkom radi, že došlo zachovaniu štyroch kategórií – pre Francúzsko to bol dôležitý aspekt a mám dnes veľkú radosť z toho, že sa ich podarilo udržať. Rovnako môžem s potešením povedať, že som spokojná s centrálnou evidenciou, pretože je logické, že chceme mať možnosť zbrane sledovať. Považujem to za najdôležitejší bod z hľadiska bezpečnosti občanov. Podnikatelia v oblasti zbraní sú tiež spokojní s označovaním CIP. Sme spokojní i s predajom na diaľku. Text ako celok nám pomerne vyhovuje.

Bez ohľadu na to mám ale dojem, že po uplynulom pracovnom roku sa musíme zamyslieť nad pôvodnými postojmi spravodajcov. Musím podotknúť, že by sme si mali dávať väčší pozor na zaujímanie príliš vyhranených postojov k niektorým pôvodným návrhom. Ak by totiž Komisia, Rada a skupina PPE tvrdo neobhajovali svoje stanovisko, boli by sme asi dotlačení k len ťažko použiteľnému textu a k postoju a ideológii zelených, čo by značne poškodilo lovcov a legálnych používateľov strelných zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel som sa len spýtať pani McCarthyovej, či tá zbraň, ktorú má so sebou, je označená a evidovaná, a či má povolenie ju vniesť do Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Vážený pán predsedajúci, na túto otázku musím zareagovať, pretože len dokazuje, že pán Rübig nerozumie právnemu predpisu, ktorý má pred sebou. Pretože to nie je definované ako strelná zbraň, nepotrebujete povolenie. Môže si ju kúpiť ktokoľvek na ulici – napríklad i zločinec. Pán Rübig by sa mal najskôr zoznámiť s faktami, než sa prihlási o slovo.

Hlásila som sa však s procesnou námietkou voči obvineniu, ktoré vzniesla pani Goudinová, a chcela by som toto opraviť do zápisu. Z trojstranných rokovaní nebol vylúčený žiaden tieňový spravodajca. Skupina IND/DEM bola pozvaná, pred rokom a pol menovala svojho spravodajcu, nezúčastnila sa jediného zasadnutia výboru ani vypočutia a nezúčastnila sa ani žiadneho trojstranného rokovania. Pani Goudinová sama dobre vie, že bola menovaná len pred dvoma týždňami, aby prevzala prácu od tieňového spravodajcu, ktorý nechodil.

Budem brániť prácu našej spravodajkyne, tieňových spravodajcov a celého výboru, pretože svoju prácu berieme vážne, pristupujeme k nej seriózne a rovnako vážne by svoju prácu mala brať aj skupina IND/DEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa bude konať zajtra.

 
  

(1) Pozri „Vyhlásenia Komisie pripojené k rozprave“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia