Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 10. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Bezpečnost hraček (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu je prohlášení Komise o bezpečnosti hraček.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající ráda bych poděkovala Parlamentu za jeho trvalý zájem o otázky bezpečnosti výrobků a za tuto příležitost přednést vám první výsledky vyhodnocení bezpečnosti výrobků zveřejněné dne 22. listopadu 2007. Dne 26. listopadu jsem se účastnila schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a nyní mě těší, že mohu oslovit schůzi pléna Evropského parlamentu.

Má tři východiska stále platí a mohu je potvrdit: v otázce bezpečnosti spotřebitelů nemohou existovat žádné kompromisy, věříme v otevřené trhy a spravedlivou hospodářskou soutěž a chceme pracovat v mezinárodním partnerství s Číňany a Američany.

Výsledky vyhodnocení naznačují, že regulační rámec je k tomuto účelu vhodný, je-li řádně uplatňován. Zejména systém rychlého varování RAPEX pracuje účinně a zajišťuje, aby byly nebezpečné výrobky stahovány z trhu v celé Evropské unii.

Zpráva o vyhodnocení však určuje určitý prostor pro zlepšení v oblasti preventivních opatření a mezinárodní spolupráce i zvýšeného vymáhání.

Některá předpokládaná zlepšení jsou již v pokročilé fázi na cestě své konkrétní realizace, zejména pokud jde o revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Hodlám svým kolegům v Komisi navrhnout, abychom přijali dočasné opatření, které bude požadovat, aby byla do doby revize normy na magnetických hračkách uváděna varování, a aby tak byla řešena rizika, která mohou tato hračky představovat. Toto právo máme podle článku 13 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Doufám, že toto opatření vstoupí v účinnost brzy, jsem si však také vědoma toho, že je to jen částečné řešení chybějící úpravy, dokud nebude příslušná norma řešit riziko spojené s magnety komplexně.

Komise pomáhá orgánům členských států pro dozor nad trhem nacházet a vyměňovat si nejlepší postupy v zájmu lepšího dohledu na trhem. V říjnu 2007 předložily členské státy zprávy o iniciativách pro lepší spolupráci s hospodářskými subjekty a o konkrétních kampaních dozoru v oblasti hraček. Komise zamýšlí v hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích v roce v prvním čtvrtletí roku 2008 zveřejnit srovnávací údaje o vymáhání práva.

Komise rovněž nadále konkrétně posiluje kapacity dohledu nad trhem v členských státech účastí na financování dobře připravených společných projektů dozoru nad trhem (které v roce 2007 získají 1,3 milionu EUR z prostředků Společenství).

Ochrana spotřebitelů před nebezpečnými výrobky vyžaduje konzistentní úroveň ochrany nejen ve Společenství, ale i na vnějších hranicích EU. Kromě opatření pro zlepšení ochrany v rámci Evropské unie probíhají i různá opatření k posílení ochrany na hranicích. Nedávné zásadní změny celních předpisů Evropské unie pomohou při vyhledávání vysoce rizikových zásilek ke kontrole. Zabezpečené mechanismy celní výměny také umožní podniknout rychlé kroky, jakmile se objeví informace o nových druzích nebezpečných výrobků.

Spolupráce mezi uvedenými dvěma sítěmi je v praxi posilována formou pravidelných výměn varování mezi systémem RAPEX a systémem „formuláře informací o rizicích“ celních úřadů. Ten upozorňuje pracovníky kontroly na hranicích na konkrétní potenciálně nebezpečný náklad.

Komise zdůraznila možnost zpětného vysledování výrobků, které je velmi důležitou oblastí pro další zlepšení. Statistické údaje ukazují, že počet výrobků neznámého původu oznámených prostřednictvím systému RAPEX byl v říjnu 2007 poprvé nižší a činil 3 % oproti 17 % v roce 2006. Komise v současné době za pomoci členských států posuzuje, jak zajistit, aby toto zlepšení nebylo pouze dočasné.

Komise již do legislativního balíčku pro vnitřní trh zboží začlenila ustanovení, které vyžaduje, aby hospodářské subjekty znaly totožnost svého dodavatele, což by mělo pomoci zásahům dozoru nad trhem, jakmile toto opatření vstoupí v platnost.

Komise se rovněž tázala, co by mohla udělat Čína v oblasti zpětné vysledovatelnosti, a vítá iniciativy v Číně, které na úrovni výrobních závodů vyžadují označování určitých kategorií vysoce rizikových výrobků čárovým kódem.

Komise rovněž trvale upozorňuje na odpovědnost hospodářských subjektů za bezpečnost výrobků. Vítám závazek průmyslu k práci na opatřeních pro budování důvěry spotřebitelů. Všichni jsme se shodli na tom, čemu sama říkám „pakt bezpečnosti“. Rovněž vyšlu odborníky, aby provedli studii bezpečnostních opatření průmyslu v dodavatelském řetězci a v prvním čtvrtletí roku 2008 o ní podali zprávu, protože v době globalizace jsme jen tak silní, jak silný je nejslabší článek našeho řetězu.

Také je podle mě důležité komunikovat s občany Evropy o otázkách bezpečnosti výrobků a naslouchat jejich obavám. Je to nezbytné, protože i vy i já chceme ještě lépe reagovat na jejich dotazy a potřeby. Má poslední internetová diskuse na téma „Užijte si bezpečné Vánoce“ (která se mi velmi líbila) byla podle mě velmi poučná a zavazující a odpověděla na téměř 50 zajímavých dotazů.

A konečně, naše obavy v oblasti bezpečnosti výrobků byly sděleny čínskému vedení na summitu EU a Číny dne 28. listopadu 2007. Vedoucí představitelé obou stran sdíleli názor, že vysoká úroveň bezpečnosti výrobků je klíčem k důvěře spotřebitele a recipročnímu obchodu. Proto příslušné orgány navázaly komplexní vztah spolupráce. Obě strany si přejí pokračovat v dialogu a prohlubovat jej, pravidelně si vyměňovat informace a usilovat o měřitelná a trvalá zlepšení.

Podobně se Komise dohodla s vládou Spojených států v rámci Transatlantické hospodářské rady na zlepšování naší spolupráce v oblasti významných otázek bezpečnosti.

Věřím, že tato vám určená zpráva prokázala, že já i všichni mí kolegové v Komisi jsme ve spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty podnikli nezbytné kroky ke zvýšení bezpečnosti výrobků pro spotřebitele co nejúčinnějším způsobem, co nejúměrněji a s co největším úsilím.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat Parlamentu za naše četné podnětné rozpravy o této otázce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, jménem skupiny PPE-DE. – (NL) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, není samozřejmě náhodou, že Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů požádala o tuto aktuální a naléhavou rozpravu právě v předvánoční době, zvláště poté, co byla tato otázka projednávána v září, jakkoli je to překvapivé. Skupina PPE-DE také chce, aby tato rozprava vyslala jasný politický signál, a má na mysli politický cíl. Všichni chceme co nejvíce usilovat o vysokou úroveň ochrany spotřebitele a chceme, aby byla pozornost věnována těm nejmenším, nejzranitelnějším spotřebitelům – dětem – stále vysoko v čele našich pracovních úkolů.

Paní komisařko, vítám vaše dnešní prohlášení. Všimli jsme si, že jste již v Komisi vykonala velmi velký kus práce a samozřejmě bychom byli rádi, aby to k zapojení do práce podnítilo i členské státy. I členské státy se musí nadále snažit upevňovat dozor nad svými trhy hraček. Rovněž víme, paní komisařko, že vy sama nelitujete v otázce ochrany spotřebitele žádného úsilí. Tohoto úsilí si vysoce vážíme a souhlasíme s vámi, že ve věci bezpečnosti hraček bychom neměli připravovat bůhví kolikátý nový přístup, ale spíše bychom měli zacelovat mezery v systému stávajícím.

U několika věcí bych chtěla požádat o další vysvětlení: řekla jste (a zmínila jste to i nyní), že i čínské orgány pracují velmi usilovně. Před určitou dobou jste oznámila, že chtějí vybudovat jakýsi druh čínského systému RAPEX. Možná byste to mohla dále osvětlit.

Za druhé se chci také zeptat, zda již byly dosaženy nějako konkrétní dohody s průmyslem výroby hraček nebo zda k tomu každý členský stát přistupuje svým vlastním způsobem? Také bych se ráda dozvěděla, jak je možné, že stále čekáme na novou směrnici o hračkách nebo návrh Komise na změnu stávající směrnice o hračkách. Očekávali jsme je zhruba v tuto dobu. Zjevně došlo ke zpoždění. Mohla byste vysvětlit důvod tohoto zpoždění? Kromě toho máte naprostou pravdu: vnitřní trh je tu i pro spotřebitele. Nebudou-li v něj mít spotřebitelé důvěru, nebudou jej dostatečně využívat. Je to mimořádně důležité téma.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, jménem skupiny PSE. (DE) Pane předsedající, paní komisařko, ještě jednou velice děkuji za dnešní informace o průběhu rozprav.

Rozhodně jsme již dosáhli pokroku, podle mě to však samozřejmě stále nestačí. Jsou před námi stále ještě nejrůznější úkoly. O jednom z nich jsme opakovaně jednali: Evropská unie musí sama provádět přípravnou práci. Je mi skutečně líto, že změna směrnice o hračkách ještě nebyla předložena. Když jsem se dozvěděla, že změnu dostaneme v prosinci, domnívala jsem se, že jde o prosinec 2007 a nikoli prosinec 2008. Nyní je prosinec a my víme, že žádná změna nebude. Doufám, že bude k dispozici ne v prosinci 2008, ale nejpozději do tohoto ledna, protože je to změna velmi naléhavá.

Za druhé, paní komisařko, i členské státy musí plnit své povinnosti. Musí mnohem účinněji a důsledněji využívat systém RAPEX. To je jedna věc. Musí také mnohem vážněji provádět monitorování trhu, za které nesou odpovědnost. I zde musíme pohnout s věcmi kupředu, abychom mohli také skutečně dosáhnout nezbytné bezpečnosti.

V této věci nelze vyšetřovat jen vlády nebo jejich agentury, vyšetřováni jsou i výrobci. I oni musí zajistit vhodnou jakost svých výrobků. Nemohou nadále prostě přenášet odpovědnost na druhé. Nemůžeme je nechat jezdit do Číny a říkat: ano, chceme hračky, ale nesmějí stát tolik. Bylo by to na úkor jakosti, což musí výrobci vědět. Nesmíme výrobce pustit z háčku, ale musíme žádat, aby se i oni chovali stejně. Ale jak jsme již řekli, dozor je stále lepší, a právě toho chceme dosáhnout.

Doufám, že se vám podaří dosáhnut skutečného pokroku v této věci v bezpečnostním balíčku, o kterém jste se zmínila.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, pro některé rodiny budou letošní Vánoce časem tragédie, tragédie v důsledku ztráty dítěte. Tato tragédie je ještě bolestnější proto, že a) bylo možné jí snadno předejít a b) její příčinou byl dárek z lásky – hračka, která se změnila ve vražednou zbraň. Ano, vražednou zbraň. Protože ti, kdo nebezpečné hračky vyrábějí, velmi dobře vědí, že tyto hračky snadno mohou dítě zabít a možná snad i zabijí. Proto dle mého názoru představuje uvedení takové smrtící hračky na trh spáchání vraždy a v důsledku toho jsou ti, kdo svým opomenutím takovému zločinu nezabrání, jeho spolupachateli.

Paní komisařko, všichni víme, kdo jsou oni viníci, kteří tu zabíjejí nebo zraňují naše děti. Jsou to levní čínští výrobci hraček. A jakou ochranu můžete nabídnout našim občanům? Bohužel musím říci, že nedostatečnou. Zřejmě vás těší, že ve 43 % případů nahlášených v poslední zprávě RAPEX pro Čínu byla přijata nápravná opatření, ale paní komisařko, co oněch 57 % případů, kdy žádné nápravné opatření přijato nebylo? A co ty potenciálně nebezpečné hračky, které vůbec nebyly nahlášeny?

Řekla jste, že „v tomto světě nemůžete dát 100 % záruky“, ale že „můžete zajistit, aby systém byl vhodný pro svůj účel“. Jaký účel, paní komisařko? Účel spočívající v nedůsledné práci v oblasti bezpečnosti, abychom nepopudili čínskou vládu?

Existuje jen jeden způsob řešení tohoto problému, paní komisařko: zakázat všechny dovozy čínských hraček, dokud nebude čínská vláda schopna dát 100% záruku, že do Evropy nebudou prodávány žádné nebezpečné hračky. Až tehdy budete plnit svou nejdůležitější funkci spočívající ve skutečné ochraně našich dětí před smrtí působenou čínskými hračkami. A mějte na paměti, paní komisařko, že pouhý pokrok na straně Číny nestačí, protože i jediná dětská smrt je příliš.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pane Matsakisi, omlouvám se, že musím oznámit, že jste měl jednominutovou řečnickou dobu. Byla to naše chyba a vy jste ve skutečnosti měl dvě minuty. Vždy dávám čas navíc lidem, kteří hovoří jiným než svým vlastním jazykem. Vaše angličtina je skvělá!

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, jménem skupiny UEN. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v otázce bezpečnosti hraček nelze činit žádné ústupky a hromadné stahování čínských hraček z trhu vrátilo bezpečnost spotřebitelů do středu pozornosti, zejména bezpečnost našich nejmenších spotřebitelů, kteří často nemají možnost nebo sílu se sami bránit.

Existuje vlastně velmi ziskový trh s výrobky, které představují zdravotní riziko, trh, který každoročně vydělává obrovské částky peněz a nachází si nekonečné cesty a úskoky k legalizaci něčeho, co je ve skutečnosti nezákonné a škodlivé. Právě z tohoto důvodu vítáme návrhy Komise na posílení prováděných kontrol bezpečnosti výrobků, zvláště hraček.

Zejména věříme, že spolupráce s Čínou a Spojenými státy má zásadní význam pro zastavení přílivu nebezpečných výrobků mířících na evropský trh. V zájmu obnovení důvěry spotřebitelů je třeba upřednostnit řadu opatření, například celkové hodnocení bezpečnostních opatření a bezpečnostní pakt mezi výrobci a dovozci.

Pokud jde o členské státy, je naprosto nezbytné zlepšit spolupráci mezi celními úřady a orgány odpovědnými za kontrolu nad trhy. Revize směrnice o hračkách je nezbytná, aby existovala konečná pravidla plánování přiměřených kontrol ve fázi výroby a celního odbavení.

Musím však skončit konstatováním, že Čína musí rozhodně splnit svou úlohu a Komise to musí požadovat. Čína musí poskytnout záruky a musí se zapojit do obtížného a nekompromisního boje proti nezákonným postupům, jinak bude Evropská unie nucena přijmout závažná opatření a zavřít dveře před paděláním a nekalou a nezákonnou hospodářskou soutěží.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, rozprava se pohybuje napříč různými směrnicemi. Paní komisařko, směšujete směrnici o obecné bezpečnosti výrobků se směrnicí o bezpečnosti hraček! Ve skutečnosti máme u směrnice o výrobcích problém s prováděním, zatímco u směrnice o bezpečnosti hraček existuje legislativní deficit. Větší dohled nám zde nepomůže, protože existují bezpečnostní mezery, jmenovitě nebezpečné chemické látky, které například nejsou zakázány.

Před dvěma měsíci komisař Verheugen zaručil, že směrnice o bezpečnosti hraček bude předložena tento měsíc. Řekl, že hračky obsahující olovo by se neměly dostávat na evropský trh. Za prvé neobjevují se žádné známky revize směrnice o bezpečnosti hraček.

Za druhé mi komisař Verheugen písemně přiznal, že se mýlil, když říkal, že hračky obsahující olovo jsou v Evropě zakázány. To také není pravda. Zaměňujete směrnici o obecné bezpečnosti výrobků za směrnici o bezpečnosti hraček. Proto je velmi zvláštní, říkáte-li, že potřebujeme čárový kód pro zvláště nebezpečné výrobky. Doufám, že nemáte na mysli hračky! Nebezpečné výrobky nemají v rukou dětí co dělat!

Potřebujeme zásadu prevence. Neexistují tu ani varování o magnetech. A co varování na hračkách obsahujících karcinogenní látky? V Evropě máme polyaromatické uhlovodíky. Budeme je zakazovat v automobilových pneumatikách, ale v hračkách jsou povoleny, ačkoli se jedná o karcinogenní látky. Tato rozprava je absurdní, protože křížíte obě směrnice.

Ve své druhé odpovědi se prosím zaměřte na směrnici o bezpečnosti hraček a odpovězte na otázky, kdy má být tato směrnice konečně předložena a kdy, jak jsme navrhovali v našem usnesení, mají být zaplněny právní mezery, a už prosím obě směrnice nesměšujte. Dozor je dobrý, právní předpisy jsou lepší.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, jménem skupiny GUE/NGL. (SV) Pane předsedající, je samozřejmě naprosto nepřijatelné, že by děti měly být vystaveny hračkám, které představují riziko pro jejich zdraví. Téměř všichni si myslíme, že v EU můžeme bez obav kupovat hračky s označením CE. Cokoli jiného je nemyslitelné. Ale ve skutečnosti nedobrovolně kupujeme hračky obsahující karcinogenní látky a olovo. Je nepředstavitelné, že tyto látky se používají v hračkách, které si děti často vkládají do úst! Bezpečnost dětí vyžaduje ze strany Komise okamžité opatření. Ziskové zájmy výrobců, dodavatelů a dovozců nikdy nesmí mít přednost před zdravím dětí. I jediná nebezpečná hračka je příliš.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Pane předsedající, chci poděkovat za to, že paní komisařka Kunevová dnes na náš návrh přišla do parlamentu, a blahopřát jí k velmi kladnému a důraznému postoji, který ke své práci zaujala. Po našich prvních rozpravách v září navštívila Čínu. Výsledky této návštěvy jsme viděli. Zcela jasně uvedla, že „v otázce bezpečnosti spotřebitelů nemohou existovat žádné kompromisy“. Všichni pevně věříme, že tomu tak je.

Přejdu-li k praktické stránce, řada kolegů již zmínila, že se jedná o mimořádně složitou záležitost, ve které je zapojeno mnoho aktérů. Proto vítám ujištění ze strany paní komisařky Kunevové, že bude spolupracovat s členskými státy na posílení jejich kapacit pro kontrolu, zkoušky a zastavování nebezpečných zásilek, které lze řádně určit na základě vybudovaných toků informací. Buďme realističtí. Jednáme s velmi vysokým počtem výrobců a jde o velmi vysoký počet výrobků.

To poslední, co bychom však chtěli udělat, je démonizovat ty výrobce hraček, kteří již odvádějí vynikající práci a vyrábějí atraktivní, dobře navržené hodnotné hračky, které spotřebitelé a jejich děti v celé Evropské unii hodnotí jako důležité pro rozvoj dítěte. Je naprosto nesprávné vydělovat Číňany, jak to ve svém velmi emocionálním a úzkoprsém projevu učinil náš kyperský kolega. Existuje mnoho zemí dodávajících díly pro výrobky. Nejdůležitější je zajistit od počátku kvalitu designu a to, aby odpovědní technici pracovali se svými dodavateli a dohlédli na to, aby byly všechny kontrolní prvky na svém místě. Věřte mi, existuje mnoho společností, které v Číně vyrábějí hračky splňující normy vynikající jakosti. Chceme, aby to dělali všichni a aby k tomu došlo nyní. Důvodem je to, že klíčová rozhodnutí, která jsou činěna teď, před letošními Vánoci, se týkají hraček, které děti dostanou do rukou o Vánocích příštích. O tom mluvíme, proto se snažíme a proto bylo velmi důležité, že tu dnes paní komisařka byla.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Pane předsedající, cílem dnešní rozpravy a prohlášení paní komisařky musí být vyslání velice silného signálu spotřebitelům a Číně (a těm, kdo dodávají hračky z dalších třetích zemí), že jsme rozhodnuti zbavit naše trhy jedovatých hraček. Vidíme, že četné případy stažení z trhu v předvánoční době znamenají, že musíme stále vyvíjet tlak na příslušná opatření. A chci dodat, paní komisařko, že při nedávných raziích v mém vlastním regionu – v Manchesteru – bylo zabaveno více než 20 000 nelegálních a padělaných hraček v hodnotě 150 000 EUR. Ty měly zjevně zaplnit mezery vzniklé po stažení hraček z trhu.

Proto potřebujeme legitimní dodavatele a výrobce hraček splňující nejvyšší normy bezpečnosti, nemají-li být děti ohroženy nebezpečnými padělanými hračkami. Proto bych jako předsedkyně parlamentního Výboru pro ochranu spotřebitelů ráda jasně řekla, paní komisařko, jaké kroky od vás s naší podporou požadujeme. Požadujeme naléhavý přezkum evropských právních předpisů v oblasti bezpečnosti hraček, který se bude zabývat otázkami nových problémů ze třetích zemí, čínskými dovozy a samozřejmě novými a nebezpečnými návrhy hraček, například magnety, které se objevily po přijetí původní směrnice z roku 1995. Směrnice je zastaralá a je třeba ji přezkoumat. Potřebujeme tento právní předpis doplnit silnějším, rozumným vymáháním a dohledem, abychom si byli jisti, že tvrdě zakročíme proti špatným výrobcům.

Paní komisařko, osobně vyjadřuji svou podporu vašemu záměru přikročit v případě nutnosti až k zákazu dovozů nebezpečných hraček z Číny, a budu tak činit i nadále. Je však třeba říci, že vaše činnost má výsledky; nyní jsme zaznamenali 93 zákazů ze strany samotné Číny a od července dalších 184 vyšetřování, což znamená, že hranice Číny opouští méně nebezpečných hraček. Musíme tuto činnost zintenzivnit a podpořit vás, ale odpovědnost za dovoz nebezpečných hraček musí nést i dovozci, a proto vítám přezkum dodavatelského řetězce, který má vyplnit mezery, jež zanechávají výrobci.

Paní komisařko, v oblasti bezpečnosti hraček nejsme připraveni činit žádné kompromisy; varování nemusí stačit. Například ve Spojených státech vidíme, že u určitých hraček jsou zákazy pro děti mladší tří let a varování pro děti starší šesti let a oni si stěžují, že z evropského trhu dovážejí nebezpečné hračky, možná bychom se v této oblasti tedy měli řídit americkým vzorem. Dosáhněme tedy rychlých a účinných opatření k obnově důvěry našich spotřebitelů v trh hraček. Slibuji vám, paní komisařko, že můj výbor bude na splnění tohoto cíle spolupracovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Pane předsedající, ve svém vystoupení v rozpravě o bezpečnosti hraček bych chtěl upozornit na několik obecnějších věcí.

Za prvé, liberalizace obchodu prováděná pod záštitou Světové obchodní organizace činí evropský trh stále přístupnější, přičemž přináší spotřebitelům nejen výhody v podobě nižších cen mnoha druhů zboží, ale i nebezpečí, a výmluvným příkladem toho je otázka nebezpečných hraček, o které dnes jednáme.

Za druhé, jihoasijské země jsou na evropském trhu konkurenceschopné, protože nekryjí plné náklady výroby výrobků. Často nenesou náklady na ochranu životního prostředí, náklady spojené s dodržováním práv zaměstnanců či náklady spojené s bezpečností zboží, abych zmínil jen několikero z nich.

Za třetí, je tedy nutné, aby orgány ochrany spotřebitelů a hospodářské soutěže v zemích EU využívaly nástroje, které mají k dispozici, k rychlejší a efektivnější reakci na takové situace a vyloučily z trhu nejen nebezpečné výrobky, ale i jejich výrobce nebo dovozce.

Za čtvrté a poslední, Evropská unie musí v probíhajících jednáních pod záštitou Světové obchodní organizace o rozšiřování přístupu na evropský trh požadovat, aby třetí země dodržovaly pravidla spravedlivé hospodářské soutěže, a zejména začleňování plných výrobních nákladů do cen výrobků dle výpočtu pomocí evropských norem.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, paní komisařko, již ve výboru jsem uvedla, že oceňujeme vaše úsilí a děkujeme vám za ně.

Nicméně některé z těchto otázek poukazují na špatný stav v dané oblasti. Pokud například chcete uvádět varování o magnetech, znamená to, že směrnice o bezpečnosti hraček není přiměřená. Směrnice o bezpečnosti hraček bohužel vychází z nového přístupu. Nový přístup znamená, že jsou činné rovnocenné výbory pro normalizaci. Výbory pro normalizaci však dosud bohužel v otázce magnetů stejně jako v otázce karcinogenních látek nejednaly. V současné době jsou zakázány tři karcinogenní látky; ostatní nikoli. Musíme při revizi směrnice o bezpečnosti hraček neprodleně zkontrolovat, zda je nový přístup skutečně správnou cestou nebo zda není daleko důležitější, aby evropští zákonodárci právě teď stanovili normy v odvětví hraček, protože hračky se týkají zejména dětí a dětem je třeba zajistit zvláštní ochranu. Vyzývám vás, abyste ještě jednou prověřili, zda je nový přístup v této oblasti skutečně správným postupem nebo zda při revizi směrnice o bezpečnosti hraček ve skutečnosti nepotřebujeme přístup jiný.

Rovněž bych ráda upozornila, že jsme při revizi balíčku pro výrobky zdůraznili odpovědnost dovozců. Tito dovozci musí brát své odpovědnosti vážně. Doufám, že nás vy i Komise v tomto trialogu budete podporovat. Dovozci musí být postaveni před stejnou odpovědnost jako výrobci.

A ještě poslední věc: členské státy. Zde lze prokázat, že směrnice o bezpečnosti hraček byla prostě příliš slabá. Členské státy musí být nuceny tuto bezpečnost sledovat a musí být i nuceny postupně výrobu určitých výrobků ukončovat. Bohužel ne u všech k tomu skutečně došlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Paní komisařko, můj dnešní dotaz má několik důvodů. Prvním je vaše odpověď během rozpravy o této otázce ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, která byla dle mého názoru příliš obecná. Druhým je písemná otázka, kterou jsem již položila, a doufám, že na ni dnes dostanu odpověď společně s ostatními odpověďmi. A třetí důvod je následující: ráda bych upozornila na Christensenovu zprávu z roku 2005 o začleňování nových členských států do systému ochrany spotřebitelů doplňujícího režim vnitřního trhu Evropského společenství. Zpráva obsahuje doporučení pro Evropskou komisi, aby věnovala zvláštní pozornost novým členským státům, ke kterým patří i moje země.

Ráda bych vyjádřila svůj osobní názor, že i přes úsilí Komise v této oblasti se pouze tři procenta bulharských občanů cítí být jako spotřebitelé chráněni. Proto zní moje konkrétní otázka takto: co Evropská komise udělala pro to, aby zaručila bezpečnost čínských hraček distribuovaných během vánočních a novoročních svátků na trzích nových členských států, vzhledem k jejich relativně slabšímu systému ochrany spotřebitelů?

 
  
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Pane předsedající, paní komisařko, aniž bych chtěl hovořit dramaticky, jednáme o problému, který postihuje celou Unii. Jen jeden příklad: každý den přijíždí do Španělska 40 000 kontejnerů se zbožím; mnoho tisíc z těchto kontejnerů obsahuje hračky.

Ptáme se, zda systém oprávněných hospodářských subjektů, který bude zaveden od 1. ledna 2008, skutečně usnadní efektivní opatření pro řešení komerčních činností ohrožujících zdraví dětí, které byly tolikrát odsouzeny.

Ve svém usnesení ze dne 26. září o bezpečnosti výrobků, zejména hraček, Evropský parlament naléhavě žádal Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, která zajistí, že prodávané spotřební zboží nebude představovat zdravotní riziko.

Je načase urychlit přijímání nutných opatření, kterými má být usnesení Evropského parlamentu provedeno. Potřebujeme zlepšit kontrolu a sledování trhů, které jsme zmiňovali. V době globalizace nejsou hračky jen dalším druhem zboží. Bez kontrol budeme svědky opakování incidentů, které byly opakovaně hlášeny; stále znovu se objevují případy obchodního dumpingu i možnost závažného poškození zdraví spotřebitelů, zvláště dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, ráda bych nejprve odpověděla paní Thyssenové na otázku, co děláme pro zvýšení našeho kladného vlivu na čínském trhu. Máme-li dosáhnout pokroku, měla by Evropa rozvinout svou vůdčí úlohu, a právě o to se pokoušíme. Systém RAPEX-Čína dává čínským orgánům možnost přístupu k podrobnostem o rizicích zjištěných u čínských výrobků prodávaných v Evropě a je to pro ně velmi cenný zdroj informací.

Čína v současné době buduje svůj vlastní vnitrostátní systém rychlého varování, který kopíruje systém evropský. Ten skutečně představuje velký úspěch pro bezpečnost výrobků na světové úrovni. Systém zajišťuje rychlé šíření informací k místním úřadům, které mají zasáhnout, a měl by být spuštěn do konce roku. Pokud bude vývoj pokračovat dle předpokladů, bude si moci Evropa do konce roku blahopřát k zásadnímu úspěchu, protože čínským orgánům poskytla vzor.

Rovněž bych ráda upozornila, že příští rok bude pro mě velmi náročný, protože bude probíhat příprava nového memoranda o porozumění s Čínou, vzhledem k tomu, že platnost současného memoranda, které je v účinnosti od roku 2006, uplyne začátkem roku 2009. To bude oblast velmi konkrétní práce Komise.

Mnoho z vás zmínilo směrnici o hračkách. Nemohu komentovat nic, co spadá do odpovědnosti místopředsedy Verheugena, protože směrnice o hračkách je součástí jeho portfolia, ačkoli spolu vynikajícím způsobem spolupracujeme. Měli byste však vědět, že revize směrnice o hračkách probíhá a dokument bude předložen velmi brzy. Před svým setkáním s vámi jsem si věc u útvarů komisaře Verheugena a u něj osobně ověřovala a vím, že tuto směrnici bude Komise brzy projednávat. Jsem si jista, že útvary Komise pracují naplno.

Nejde o žádné směšování dvou přístupů, přístupu ze strany průmyslu, který zahrnuje směrnici o hračkách, a přístupu, který je základem mé činnosti a který zahrnuje směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. Mohu vás ujistit, že rozlišení v rámci Komise je skutečně velice jasné.

Právě o to se prostřednictvím nového přístupu snažíme – zachovat oba soubory kontrol souběžně vedle sebe. Jeden soubor se týká požadavků na hračky jako průmyslové zboží a druhý se především zabývá kontrolami bezpečnosti hraček pro naše děti prováděnými v kterémkoli daném okamžiku. Dobrým příkladem jsou magnety používané v hračkách. Ty nyní spadají do působnosti směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a my jsme schopni provádět kontroly, zakazovat nebezpečné výrobky a požadovat novou normu a mezitím současně opatřovat hračky varováním a pak předložíme návrh. S největší pravděpodobností dojde ke standardizaci a zákazu určitých druhů použití magnetů. Tento přístup přesně vychází z vyplnění mezery v oblasti bezpečnosti prostřednictvím směrnice o skutečně obecné bezpečnosti výrobků. To je vynikající příklad toho, proč potřebujeme zachovat oba přístupy společně.

Začala jsem odpovídat paní Rühleové v otázce magnetů. Kolegium zváží můj návrh na přijetí cíleného opatření požadujícího zvláštní varování na magnetických hračkách, což vyplní mezeru do doby, než příslušné normy toto riziko řádně vyřeší. Jak víte, tento proces je poněkud dlouhý, ale to není věc Komise. Jde o právní předpisy, které pouze plníme, pokud jde o způsob provádění našich norem.

Ráda bych se chvilku zdržela u názoru, který vyjádřil pan Matsakis. Můj postoj je celkem prostý, protože jsem přesvědčena, že pan Harbour odpověděl velmi důsledně. Nemyslím si, že nebezpečné hračky mají pas, a nebezpečím bychom se měli zabývat, ať přichází odkudkoli. Ráda bych vám jen připomněla, že ačkoli 50 % nebezpečných hraček v Evropě pochází z Číny, jsem překvapena, že jsme vůbec nehovořili o tom, odkud pochází zbývajících 50 %. Musím vám říci, že 30 % nebezpečných hraček pochází právě z Evropy. Proto skutečně trvám na bezpečnosti bez ohledu na cestovní pasy. Musíme znovu zvážit, jak důležitá je pro naše trhy důvěra. Nehodlám tuto odpovědnost přesouvat jinam.

Článek 1 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků stanoví, že všichni výrobci by měli vyrábět jen bezpečné výrobky a že kdokoli uvádí výrobky na trh poprvé, ať se jedná o dovozce, maloobchodníka nebo výrobce, měl by zkontrolovat bezpečnost hraček, za které nese odpovědnost.

V reakci na paní Iotovou bych chtěla odpovídat bulharsky, protože v tomto jazyce položila svůj dotaz.

členka Komise (BG) Moje odpověď byla velmi specifická podle standardů Komise. Cílem naší práce v minulém roce bylo zlepšit právní předpisy. Ano, část těchto právních předpisů se týká průmyslového zboží a patří do portfolia jiného komisaře, na řadě otázek však pracujeme společně. Některé z otázek se týkají i směrnice REACH, která také nepatří do mého portfolia, ale i tady děláme vše, co je nutné pro zajištění bezpečnosti na základě stávajících právních předpisů.

Konalo se mnoho setkání se všemi subjekty zúčastněnými v tomto procesu – výrobci, příslušnými vnitrostátními orgány, maloobchodníky a řadou nevládních organizací.

Kromě toho bych vám ráda řekla, že neděláme žádné soudy a nedělíme členské státy na staré a nové. Bezpečnost zboží je stejně důležitá pro nové i staré členy. Chtěla bych vás znovu ujistit, že existují některé staré členské státy, které byly členy před přistoupením dvanácti nových zemí a které mají závažné problémy, a já je rozhodně nehodlám opomíjet. Odpovědnost Komise ve věci provádění právních předpisů zvláště v nových členských státech je něco, co mi nepochybně velmi leží na srdci. Proto se v nových členských státech snažím více hovořit s orgány, více trvat na vnitrostátním rozpočtu pro rozvoj orgánů dozoru na trhem.

Mohu vám říci, paní Iotová, že bulharský trh má 180 inspektorů. Včera, vlastně dnes brzy ráno, jsem vedla další rozhovory se všemi účastníky bezpečnostního řetězce a uzavřeli jsme „Vánoční úmluvu“, která zahrnuje výrobce na evropské úrovni i obchodníky a vládní orgány v Bulharsku. Po důrazných rozhovorech, které jsem vedla s ministerstvem hospodářství v Bulharsku, se počet kontrol zvýšil čtyřikrát. Proto budu v této práci pokračovat a stejně jako jsem to mohla učinit minule, i nyní znovu vyzývám toto plénum, abychom pracovali společně. Jsem přesvědčena, že tak se nám bude dařit více.

členka Komise. Ráda bych skončila tam, kde jsem začala, tedy tím, že všechny naše kroky musí být úměrné a jejich základem musí být solidarita a subsidiarita, což nám dodá další sílu k řešení tohoto velmi důležitého problému.

Pozorně jsem vyslechla vás všechny, vaše laskavá slova i vaše výzvy k zintenzivnění naší práce. Pokud by se kdykoli vyskytly konkrétní případy, které byste se mnou chtěli projednat, budu v rozhovorech velmi ráda pokračovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rád bych poděkoval paní komisařce a všem kolegům, kteří v rozpravě vystoupili.

Rád bych řekl krátkou poznámku: před pár lety má starší dcera dostala jako dárek gumovou panenku vyrobenou v Číně. Když se jí odejmula hlava, byla uvnitř malá gumová kulička, na které hlava držela, a ten, kdo tu hračku vyrobil, ať už to byl kdokoli, na ni namaloval malý obličej; nebyla to však usměvavý obličej, byl to obličej velmi smutný a ta osoba se tím pokusila poslat jakýsi vzkaz o podmínkách, v nichž pracuje. Jsem tedy velmi rád, že jsem dnes měl příležitost to veřejně zmínit

Rozprava je ukončena.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí