Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 10. december 2007 - Strasbourg EUT-udgave

19. Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om sikkerhedskrav til legetøj.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Parlamentet for dets fortsatte interesse i spørgsmål om produktsikkerhed og for denne mulighed for kort at præsentere de første resultater af gennemgangen af forbrugervaresikkerheden, der blev offentliggjort den 22. november 2007. Jeg deltog i mødet i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse den 26. november, og det glæder mig nu at kunne holde tale på Europa-Parlamentets plenarmøde.

Mine tre udgangspunkter og principper står stadig ved magt og kan bekræftes: Man kan ikke gå på kompromis med forbrugersikkerheden, vi går ind for åbne markeder og fair konkurrence, og vi ønsker at indgå i et internationalt partnerskab med kineserne og amerikanerne.

Resultaterne af gennemgangen viser, at retsrammen virker efter hensigten, hvis og når den anvendes korrekt. Det hurtige varslingssystem Rapex fungerer effektivt og sikrer, at farlige produkter tilbagekaldes fra markedet i hele EU.

Rapporten om gennemgangen af forbrugervaresikkerheden viser, at der er et vist spillerum for forbedringer, forebyggende foranstaltninger, internationalt samarbejde og øget håndhævelse.

Nogle af de planlagte forbedringer er allerede godt på vej til at blive konkrete foranstaltninger, som det f.eks. er tilfældet med revisionen af legetøjsdirektivet.

Jeg agter at foreslå mine kolleger i Kommissionen, at vi vedtager en midlertidig foranstaltning, der skal sikre, at der påsættes advarsler på magnetisk legetøj, indtil standarden er blevet revideret, for at tage hånd om de risici, som dette legetøj udgør. Vi kan gøre dette i henhold til artikel 13 i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Jeg håber, at denne foranstaltning snart træder i kraft, men er også klar over, at det kun er en midlertidig lappeløsning, indtil den relevante standard i fuldt omfang kan imødegå risikoen forbundet med magneter.

Kommissionen bistår medlemsstaternes markedstilsynsmyndigheder med at identificere og udveksle bedste praksis med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I oktober 2007 rapporterede medlemsstaterne om initiativer til bedre samarbejde med økonomiske aktører og om specifikke overvågningskampagner i forbindelse med legetøj. Kommissionen har til hensigt at offentliggøre sammenlignelige data om håndhævelseskapacitet i en resultattavle for forbrugermarkedet i første kvartal af 2008.

Kommissionen fortsætter også med at træffe konkrete foranstaltninger til styrkelse af medlemsstaternes kapacitet til at overvåge markedet gennem støtte til finansieringen af relevante fælles markedsovervågningsprojekter (der modtager 1,3 millioner euro i EU-støtte i 2007).

Beskyttelsen af forbrugerne mod farlige produkter kræver et konstant bekyttelsesniveau såvel inden for Fællesskabets grænser som ved EU's ydre grænser. Ud over foranstaltninger til forbedring af beskyttelsen inden for EU er der også forskellige foranstaltninger på vej med henblik på at styrke beskyttelsen ved grænserne. Nye omfattende ændringer af EU's toldbestemmelser vil medvirke til at identificere og kontrollere forsendelser med høj risiko. Sikre toldmekanismer vil endvidere gøre det muligt at handle hurtigt, når der modtages oplysninger om nye typer farlige produkter.

Det praktiske samarbejde mellem disse to netværk intensiveres gennem en regelmæssig udveksling af anmeldelser mellem Rapexsystemet og toldmyndighedernes "risikoinformationsformular". Sidstnævnte gør toldmyndighederne opmærksomme på specifikke potentielt farlige laster.

Kommissionen har understreget, at sporbarheden er et vigtigt område, der skal forbedres yderligere. Statistikker viser, at produkter af ukendt oprindelse, der er anmeldt gennem Rapex, for første gang var nede på 3 % i oktober 2007 sammenlignet med 17 % i 2006. Kommissionen er med medlemsstaternes hjælp i øjeblikket i færd med at undersøge, hvordan man kan sikre, at denne forbedring ikke blot er midlertidig.

Kommissionen har allerede inkluderet en bestemmelse i lovpakken om det indre marked for varer, hvorved det kræves, at økonomiske aktører skal kende leverandørens identitet, hvilket vil være en fordel for interventioner i forbindelse med markedsovervågningen, når lovgivningen træder i kraft.

Kommissionen har endvidere undersøgt, hvilke foranstaltninger Kina kan træffe vedrørende sporbarhed, og bifalder Kinas initiativer til at kræve stregkoder på fabriksplan for bestemte kategorier af produkter med høj risiko.

Kommissionen fremhæver også konsekvent de økonomiske aktørers ansvar for produktsikkerhed. Jeg bifalder industriens forpligtelse til at træffe foranstaltninger, der skal opbygge forbrugernes tillid. Vi er blevet enige om en såkaldt "sikkerhedspagt". Jeg vil endvidere anmode eksperter om at foretage en gennemgang af erhvervsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i forsyningskæden og rapportere tilbage i første kvartal af 2008, for i denne globaliseringstid er vi kun så stærke som det svageste led i kæden.

Jeg finder det også vigtigt at kommunikere med Europas borgere vedrørende spørgsmål om produktsikkerhed og lytte til deres bekymringer. Det er vigtigt, fordi både De og jeg i endnu højere grad ønsker at kunne imødekomme deres forespørgsler og behov. Jeg synes, at min seneste webchat under overskriften "Have a Safe Christmas" (som jeg i høj grad nød) var yderst oplysende og fascinerende, og jeg besvarede henved 50 interessante spørgsmål.

Endelig fik vi formidlet vores bekymringer vedrørende produktsikkerhed til de kinesiske ledere på topmødet mellem EU og Kina den 28. november 2007. Lederne på begge sider var enige om, at et højt produktsikkerhedsniveau er en forudsætning for forbrugertilliden og de gensidige handelsforbindelser. Med dette mål for øje har de kompetente myndigheder indledt et omfattende samarbejde. Begge sider er indstillet på at fortsætte og uddybe dialogen, udveksle regelmæssige oplysninger og arbejde på mærkbare og vedvarende forbedringer.

Kommissionen har ligeledes under det transatlantiske økonomiske råd indgået en aftale med den amerikanske regering om at styrke vores samarbejde om importsikkerhed.

Jeg mener, at denne rapport har vist Dem, at jeg og alle mine kolleger i Kommissionen på effektiv, passende og forpligtende vis har taget de nødvendige skridt til at styrke produktsikkerheden for forbrugerne i samarbejde med alle de relevante aktører.

Jeg ønsker endnu en gang at takke Parlamentet for vores mange inspirerende debatter om dette emne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, for PPE-DE-Gruppen. - (NL) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Det er naturligvis ikke tilfældigt, at Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater har opfordret til denne aktuelle og uopsættelige debat lige før jul, navnlig eftersom emnet overraskende nok blev drøftet i september. PPE-DE-Gruppen ønsker også med denne debat at sende et klart politisk signal og har et politisk mål for øje. Vi ønsker at satse massivt på et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og ønsker, at opmærksomheden om de mindste og mest sårbare forbrugere - børn - fortsat prioriteres højt.

Fru kommissær! Jeg tilslutter mig Deres bemærkninger her. Vi konstaterer, at De allerede har gjort en særlig stor indsats i Kommissionen, og vi ser selvfølgelig gerne, at medlemsstaterne også inspireres til at gøre deres del af arbejdet. De skal trods alt også fortsat være indstillet på at stramme overvågningen af deres legetøjsmarkeder. Vi ved også, at De personligt ikke har sparet på kræfterne i forbindelse med forbrugerbeskyttelse. Vi værdsætter i høj grad denne indsats og er også enige med Dem i, at vi med hensyn til legetøjssikkerhed ikke for hundrede og syttende gang skal udarbejde en ny strategi, men snarere skal udfylde hullerne i det eksisterende system.

Jeg ønsker at få uddybet et par punkter yderligere: De sagde - og De har også lige henvist til det - at de kinesiske myndigheder også gør en særlig stor indsats. For nogen tid siden nævnte De, at de ville etablere et form for kinesisk Rapexsystem. Kan De forklare dette nærmere?

For det andet spekulerer jeg også over, hvorvidt der er indgået specifikke aftaler med legetøjsindustrien, eller om hver medlemsstat har sin egen måde, at gøre tingene på? Jeg vil endvidere gerne vide, hvorfor vi stadig afventer det nye legetøjsdirektiv eller Kommissionens forslag om ændring af det eksisterende legetøjsdirektiv. Vi havde forventet, at det ville ligge klart nu. Det er tydeligvis blevet forsinket. Kunne De forklare årsagen til dette? Desuden har De fuldstændig ret: Det indre marked er også til for forbrugernes skyld. Hvis forbrugerne ikke har tillid til det, vil de ikke gøre nok brug af det. Det er et yderst vigtigt emne.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, fru kommissær! Endnu en gang mange tak for Deres redegørelse i dag om forløbet af drøftelserne.

Vi har helt sikkert allerede gjort fremskridt, men det er naturligvis stadig ikke tilstrækkeligt for mit vedkommende. Vi står stadig over for mange spørgsmål. Vi har gentagne gange drøftet ét af dem: EU skal selv stå for det indledende arbejde. Jeg er også temmelig skuffet over, at ændringen af legetøjsdirektivet endnu ikke ligger klar. Da jeg hørte, at der ville komme en sådan ændring i december, gik jeg ud fra, at der var tale om december 2007, ikke december 2008. Vi er nu i december måned, og vi ved, at vi ikke vil få denne ændring. Jeg håber, at ændringen ligger klar ikke i december 2008, men senest til januar, fordi det haster.

Det andet spørgsmål er, at medlemsstaterne også skal opfylde deres forpligtelser. De bør i langt højere grad sikre en effektiv og konsekvent brug af Rapex. Det er én ting. De bør imidlertid også tage markedsovervågningen, som de har ansvaret for, meget mere alvorlig. Vi bør desuden yderligere fremskynde udviklingen her, så vi også kan opnå den nødvendige sikkerhed.

Det er dog ikke udelukkende regeringer eller deres agenturer, der afhøres i denne henseende; legetøjsfabrikanterne afhøres også. De skal også selv sikre, at deres produkter opfylder passende kvalitetskrav. De kan ikke fortsætte med bare at skyde ansvaret over på andre. Vi kan ikke lade dem rejse til Kina og sige: Ja, vi ønsker legetøj, men det må ikke koste mere end så og så meget. Det vil gå ud over kvaliteten, hvilket de godt ved. Vi må ikke lade fabrikanterne gå fri, men kræve, at de også gør det. Som vi har sagt, er overvågning imidlertid bedre, og det er dét, vi skal opnå.

Jeg håber, at De i praksis vil kunne få dette med i sikkerhedspakken, som De har behandlet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! For nogle familier vil denne jul være en tragisk periode - tragisk, på grund af tabet af et barn. Det, der yderligere forværrer en sådan tragedie, er, (a) at det let kunne være blevet forhindret, og (b) at det skyldtes en gave - en glæde, der blev til et mordvåben. Ja, et mordvåben. For de, der fremstiller usikkert legetøj, ved udmærket godt, at det kan og måske vil komme til at dræbe et barn. Markedsføringen af sådant et farligt legetøj er efter min opfattelse derfor det samme som at begå mord, og de, der forsømmer at forebygge en sådan forbrydelse, er derfor medskyldige i handlingen.

Fru kommissær! Vi kender alle i dette tilfælde de skyldige, der dræber eller skader vores børn. Det er de kinesiske fabrikanter af billigt legetøj. Og hvilken beskyttelse kan De tilbyde vores borgere? Jeg er ked af at sige, at den ikke er god nok. De synes at glæde Dem over, at der i 43 % af de anmeldte sager i den seneste Rapexrapport om Kina blev truffet korrigerende foranstaltninger, men hvad med de 57 % tilfælde, hvor der ikke blev truffet korrigerende foranstaltninger? Og hvad med det potentielt farlige legetøj, der slet ikke blev anmeldt?

De har sagt, at "100 % sikkerhed findes ikke i denne verden. Men man kan sørge for, at systemet fungerer efter hensigten". Hvilken hensigt? Hensigten at gå på kompromis med sikkerheden for ikke at tirre den kinesiske regering?

Problemet kan kun løses på én måde: Forbyd al import af kinesisk legetøj, indtil den kinesiske regering kan give en 100 % garanti for, at intet farligt legetøj vil blive solgt i Europa. Først da vil De udøve deres vigtigste funktion med at beskytte vores børn mod at dø af kinesisk legetøj. Og husk, at fremskridt i Kina i sig selv ikke er nok, da selv et enkelt barns død er én for meget.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Matsakis! Jeg undskylder min oplysning om, at De havde et minuts taletid. Det var vores fejl, og De har faktisk fået to minutter. Jeg giver altid ekstra tid til de personer, der taler på et andet sprog end deres modersmål. De har et vidunderligt engelsk!

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, for UEN-Gruppen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Man kan ikke gå på kompromis med sikkerhedskravene til legetøj, og den omfattende tilbagekaldelse af kinesisk legetøj fra markedet har sat forbrugerbeskyttelse i centrum for debatten, navnlig beskyttelsen af vores mindste forbrugere, der ofte ikke har stemme eller styrke til at forsvare sig selv.

Der er faktisk et yderst indbringende marked for produkter, der udgør en sundhedsrisiko, et marked, der omsætter for svimlende summer hvert år, og som anvender endeløse metoder og kneb til at legalisere, hvad der i virkeligheden er ulovligt og skadeligt. Netop af denne grund bifalder vi Kommissionens forslag om at øge kontrollen af produkters sikkerhed, særligt legetøj.

Vi mener især, at samarbejdet med Kina og USA er en afgørende forudsætning for at stoppe strømmen af farlige produkter til det europæiske marked. En række foranstaltninger, såsom en overordnet undersøgelse af sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedspagten mellem producenter og importører, bør prioriteres for at genopbygge forbrugertilliden.

Hvad angår medlemsstaterne, er det af afgørende betydning, at samarbejdet mellem toldmyndigheder og markedstilsynsmyndigheder forbedres. Det er vigtigt, at legetøjsdirektivet revideres, så der foreligger konkrete regler for udarbejdelsen af passende kontrolforanstaltninger i produktions- og toldleddet.

Jeg vil imidlertid slutte med at sige, at Kina absolut må påtage sig sin del af ansvaret, og Kommissionen må kræve, at Kina gør det. Kina må yde garantier og engagere sig i en hård og kompromisløs bekæmpelse af ulovig praksis, for ellers må EU tage sine forholdsregler og lukke døren for piratvirksomhed og illoyal og ulovlig konkurrence.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Denne debat sammenblander direktiverne. Fru kommissær! De forveksler produktsikkerhedsdirektivet med legetøjsdirektivet! Vi har faktisk et gennemførelsesproblem med produktsikkerhedsdirektivet, mens vi har et retligt tomrum med legetøjsdirektivet. Øget overvågning er ikke en hjælp i dette tilfælde, da vi har sikkerhedshuller, nemlig at farlige kemikalier f.eks. ikke er forbudt.

For to måneder siden garanterede kommissær Verheugen, at legetøjsdirektivet ville blive fremlagt denne måned. Han sagde, at blyholdigt legetøj ikke burde komme ind på det europæiske marked. I det første tilfælde er der ikke tegn på en revision af legetøjsdirektivet.

I det andet tilfælde har kommissær Verheugen skriftligt erkendt over for mig, at han tog fejl, da han sagde, at blyholdigt legetøj var forbudt i Europa. Det er heller ikke rigtigt. De forveksler produktsikkerhedsdirektivet med legetøjsdirektivet. Det er defor meget underligt, når De siger, at vi har brug for en stregkode for særligt farlige produkter. De hentyder vel forhåbentligt ikke til legetøj! Farlige produkter er ikke mindre farlige i børns hænder!

Vi har brug for princippet om forebyggelse. Der er heller ikke advarsler her om magneter. Hvad med advarsler på legetøj, der indeholder kræftfremkaldende stoffer? Vi har polyaromatiske kulbrinter i Europa. Vi forventer at forbyde dem i bildæk, men de er tilladt i legetøj, selv om der er tale om kræftfremkaldende stoffer. Denne debat er absurd, da De sammenblander begge direktiver.

Koncentrer Dem venligst i Deres andet svar om legetøjsdirektivet og svar på spørgsmålene om, hvornår dette direktiv endelig skal fremlægges, og hvornår - sådan som vi foreslog det i vores beslutning - hullerne i lovgivningen skal fyldes ud, og undlad venligst fortsat at blande dem sammen. Overvågning er godt, men lovgivning er bedre.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, for GUE/NGL-Gruppen. - (SV) Hr. formand! Det er naturligvis fuldstændigt uacceptabelt, at børn udsættes for legetøj, der udgør en sundhedsrisiko. Vi tror næsten alle, at vi med ro i sindet kan købe EC-mærket legetøj i EU. Alt andet er utænkeligt. Men i virkeligheden køber vi ufrivilligt legetøj, der indeholder kræftfremkaldende stoffer og bly. Det er fuldstændigt uforståeligt, at disse stoffer anvendes i legetøj, som børn ofte putter i munden! Børnenes sikkerhed kræver øjeblikkelig handling fra Kommissionens side. Producenters, leverandørers og importørers profitinteresser må aldrig gå forud for børns sundhed. Et enkelt stykke farligt legetøj er ét for meget.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissær Kuneva, der på vores opfordring er kommet her i mødesalen i dag, og lykønske hende med den yderst positive og stærke indsats, som hun har lagt for dagen. Siden vores oprindelige debatter i september, har hun været i Kina. Vi har set resultaterne heraf. Hun har endvidere gjort det helt klart, at "man ikke kan gå på kompromis med forbrugersikkerheden". Vi er alle overbevist om, at det er tilfældet.

Hvad angår de praktiske aspekter, har en række kolleger allerede påpeget, at der er tale om et yderst komplekst spørgsmål, der involverer mange aktører. Jeg bifalder derfor kommissær Kunevas forsikring om, at hun vil samarbejde med medlemsstaterne om at styrke deres kapacitet til at overvåge, kontrollere og også tilbageholde farlige forsendelser, der kan identificeres korrekt på baggrund af en etableret informationsudveksling. Lad os være realistiske. Vi har at gøre med et stort antal producenter og et stort antal produkter.

Det sidste, vi ønsker, er dog at dæmonisere de legetøjsfabrikanter, der allerede gør et fantastisk stykke arbejde og fremstiller attraktivt, gennemført og billigt legetøj, der værdsættes af forbrugere og børn i hele EU, og som, hvad vi alle ved, har stor betydning for børns udvikling. Det er fuldstændig forkert kun at fokusere på kineserne, sådan som vores kollega fra Cypern har gjort i en meget følelsesladet og uliberal tale. Der er mange andre lande, der handler med produkter. Det allervigtigste er at sikre designkvaliteten fra starten, og at de ansvarlige ingeniører samarbejder med deres leverandører for at sikre, at alle kontrolforanstaltninger fungerer. Tro mig, der er mange kinesiske virksomheder, der producerer legetøj af enestående kvalitet. Vi ser gerne, at alle gør det, og vi ønsker, at det skal ske her og nu. Det er fordi de vigtige beslutninger, som vi tager nu inden jul i år vedrører det legetøj, som børn vil få i hænderne næste jul. Det er dét, vi taler om, det er derfor, vi arbejder fremad, og det er derfor, det var meget vigtigt, at kommissæren kunne være her i aften.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - (EN) Hr. formand! Målet for aftenens debat og kommissærens udtalelse må naturligvis være at sende et meget klart signal til forbrugerne og til Kina - og til leverandører af legetøj fra andre tredjelande - om, at vi er fast besluttet på at rydde vores markeder for giftigt legetøj. Vi har erfaret fra de talrige tilbagekaldelser af legetøj før jul, at vi fortsat må presse på for at få gjort en indsats. Og jeg ønsker at tilføje, fru kommissær, at vi i de seneste ransagninger i min egen region i Manchester har beslaglagt over 20.000 ulovlige og piratkopierede stykker legetøj til en værdi af 150.000 euro. De var helt klart bestemt til at udfylde tomrummet efter tilbagekaldelserne af legetøj.

Vi har derfor brug for, at de legitime legetøjsleverandører og -fabrikanter lever op til de højeste sikkerhedsnormer, hvis børn ikke skal udsættes for fare fra farligt piratkopieret legetøj. Så lad mig som formand for Parlamentets Udvalg om Forbrugerbeskyttelse gøre det klart, hvad vi opfordrer Dem til at gøre med vores støtte. Vi ønsker, at Europas lovgivning om legetøjssikkerhed hurtigst muligt revideres, så man kan håndtere problemerne med de nye problemer fra tredjelande, import fra Kina og selvfølgelig udformningen af nyt og farligt legetøj, såsom magneter, som er dukket op efter det oprindelige direktiv i 1995. Det er forældet og bør revideres. Vi bør udstyre loven med en stærkere efterretningsstyret håndhævelse og overvågning for at sikre, at vi kan slå hårdt ned på de dårlige producenter.

Fru kommissær! Jeg støtter Dem personligt og vil fortsat gøre det så langt som at forbyde importen af farligt legetøj fra Kina, hvis det skulle blive nødvendigt. Men det må siges, at Deres indsats har givet resultater. Vi har nu haft 93 forbud fra Kina alene og siden juli haft 184 flere undersøgelser, hvilket betyder, at færre farlige legetøjsprodukter forlader Kinas grænser. Vi bør fremskynde denne indsats og støtter Dem, men importørerne bør også bære deres del af ansvaret for importen af farlige legetøjsprodukter, og jeg bifalder derfor gennemgangen af forsyningskæden, der skal lukke de huller, som producenterne har efterladt.

Vi er ikke indstillet på at gå på kompromis med legetøjssikkerheden. Det er måske ikke nok med advarsler. Vi kan f.eks. se, at der i USA er forbud på visse legetøjsprodukter for de under treårige og advarsler for dem, der er over seks år. De beklager sig over, at de importerer vores farlige legetøj fra det europæiske marked, så måske burde vi følge det amerikanske eksempel på dette område. Lad os få hurtige og effektive foranstaltninger, der kan genopbygge forbrugernes tillid til legetøjsmarkedet. Jeg lover Dem, at mit udvalg vil samarbejde med Dem for at opnå dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Hr. formand! I min tale i debatten om legetøjssikkerhed ønsker jeg at henlede opmærksomheden på flere mere generelle punkter.

For det første udgør liberaliseringen af handelen, der blev gennemført i Verdenshandelsorganisationens regi, og som gjorde det europæiske marked mere tilgængeligt, ikke kun en fordel for forbrugerne i form af lavere priser på mange varer, men udgør også en fare, og et sigende eksempel herpå er emnet om farligt legetøj, som vi i dag drøfter.

For det andet er de sydøstasiatiske lande konkurrencedygtige på det europæiske marked, fordi de ikke dækker de fulde omkostninger for produktionen af varerne. De undlader ofte at bære udgifter til miljøbeskyttelse, udgifter i forbindelse med overholdelse af arbejdstagerrettigheder eller udgifter i forbindelse med produktsikkerhed, for blot at nævne nogle få.

For det tredje er det derfor nødvendigt for EU-landenes organer for forbruger- og konkurrencebeskyttelse at anvende de instrumenter, de har til rådighed, til at reagere hurtigere og mere effektivt på sådanne situationer og fjerne ikke blot de farlige produkter fra markedet, men også de ansvarlige producenter eller importører.

For det sidste bør EU i sine igangværende forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen om en udvidet adgang til det europæiske marked kræve af tredjelandene, at de overholder reglerne om fair konkurrence og navnlig indføjer de fulde produktionsomkostninger i produktpriserne ud fra de europæiske standarder.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg har allerede i udvalget fastslået, at vi værdsætter kommissærens indsats, og at vi takker kommissæren for denne indsats.

Ikke desto mindre understreger nogle af de følgende punkter de områder, som det halter med. Hvis De f.eks. ønsker at indføre advarsler om magneter, viser det blot, at direktivet om sikkerhedskrav til legetøj ikke er vidtgående nok. Legetøjsdirektivet er desværre baseret på den nye tilgang. Den nye tilgang indebærer, at de tilsvarende standardiseringsudvalg er aktive. Desværre har standardiseringsudvalgene ikke været aktive med hensyn til magneter, ligesom de heller ikke har været aktive med hensyn til kræftfremkaldende stoffer. Kun tre kræftfremkaldende stoffer er på nuværende tidspunkt forbudt, resten er ikke. Vi må under revisionen af legetøjsdirektivet så hurtigt som muligt tjekke, om denne nye tilgang virkelig er den rette, eller om det ikke er betydeligt mere vigtigt for de europæiske lovgivere med det samme at fastlægge standarder for legetøjssektoren, for legetøj appellerer hovedsageligt til børn, og børn kræver særlig beskyttelse. Jeg anmoder Dem om endnu en gang at tjekke, om den nye tilgang virkelig er den rette her, eller om vi egentlig bør anvende en anden tilgang, når legetøjsdirektivet skal revideres.

Jeg vil også gerne påpege, at vi under revisionen af produktpakken har understreget importørernes ansvar. Importørerne skal tage deres ansvar alvorligt. Jeg håber, at De og Kommissionen også vil støtte dette synspunkt på det trilaterale topmøde. Importører skal holdes ansvarlige på samme måde som producenterne.

Et sidste punkt: medlemsstaterne. Det viser sig her, at produktsikkerhedsdirektivet simpelthen har været for svagt. Medlemsstaterne bør tvinges til at overvåge det, og de skal også tvinges til at udfase visse produkter. Desværre er det ikke dem alle, der er blevet udfaset.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Hr. formand, fru kommissær! Der ligger flere motiver bag mit spørgsmål i dag. Det første angår Deres svar under debatten om emnet i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som efter min opfattelse var for generelt. Det andet vedrører min skriftlige forespørgsel, som jeg allerede har indgivet, og som jeg håber at få besvaret sammen med de andre svar i dag. Og det tredje motiv er det følgende: Jeg vil gerne specifikt henlede Deres opmærksomhed på Christensen-betænkningen, der blev vedtaget i 2005 om inddragelsen af de nye medlemsstater i det forbrugerbeskyttelsessystem, der supplerer Det Europæiske Fællesskabs indre marked. Betænkningen indeholder henstillinger til Kommissionen om at være særlig opmærksom på de nye medlemsstater, som også omfatter mit land.

Jeg vil gerne give udtryk for min personlige holdning om, at der uanset Kommissionens indsats på dette område kun er 3 % af de bulgarske borgere, der føler sig beskyttet som forbrugere. Mit specifikke spørgsmål er derfor det følgende: Hvad har Kommissionen gjort for at garantere sikkerheden af det kinesiske legetøj, der i juleferien omsættes på de nye medlemsstaters markeder i betragtning af deres relativt svagere forbrugerbeskyttelsessystem?

 
  
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Hr. formand, fru kommissær! Uden at være dramatisk behandler vi her et problem, der berører hele EU. Blot for at give et eksempel: Hver dag kommer 40.000 varecontainere ind i Spanien, og tusindvis af disse containere indeholder legetøj.

Vi spørger os selv, om systemet for autoriserede økonomiske operatører, som bliver indført fra 1. januar 2008, i virkeligheden vil gøre det lettere for effektive foranstaltninger at håndtere den handelspraksis, der bringer børns sundhed i fare, og som er blevet fordømt så mange gange.

I sin beslutning af 26. september om produkters og navnlig legetøjs sikkerhed opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der skal sikre, at de solgte forbrugervarer ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Tiden er inde til at fremskynde vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger, så Europa-Parlamentets beslutning kan gennemføres. Vi er nødt til at forbedre kontrollen og overvågningen af omtalte markeder. I en globaliseringstid er legetøj ikke blot en anden form for vare. Uden kontrol vil vi fortsat opleve tilfælde som de, der gentagne gange er blevet anmeldt, gang på gang er der tilbagefald til handelsmæssig dumping og en alvorlig sundhedsrisiko for forbrugerne, navnlig børn.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Lad mig indledningsvist forklare fru Thyssen, hvad vi gør for at øge vores positive indflydelse på det kinesiske marked. Hvis vi vil skabe positive resultater, må Europa udvikle sin rolle som bannerfører, og det er netop det, vi forsøger at gøre. Rapex-Kina giver de kinesiske myndigheder adgang til oplysninger vedrørende de risikofaktorer, der er fundet i de kinesiske produkter, som sælges i Europa, og det er en yderst værdifuld informationskilde for dem.

Kina er i færd med at etablere sit eget nationale hurtige varslingssystem efter europæisk model. Det er virkelig en stor succes for produktsikkerheden i hele verden. Det sikrer, at oplysninger hurtigt formidles til lokale kontorer, så de kan handle, og det vil blive iværksat ved udgangen af året. Hvis udviklingen fortsætter som ventet, kan Europa lykønske sig selv for en stor succes ved udgangen af året, da det har fastlagt mønsteret for de kinesiske myndigheder.

Jeg ønsker også at påpege, at jeg til næste år vil få et meget intensivt år med udarbejdelsen af et nyt aftalememorandum med Kina, eftersom det nuværende memorandum, der har været gældende siden 2006, udløber i begyndelsen af 2009. Det vil give anledning til en yderst konkret indsats fra Kommissionens side.

Mange af Dem har henvist til legetøjsdirektivet. Jeg kan ikke kommentere noget, der hører under næstformand Verheugens ansvar, eftersom legetøjsdirektivet ingår i hans portefølje, selv om vi har et glimrende samarbejde. De skal dog vide, at en revision af legetøjsdirektivet er under udarbejdelse og vil blive fremlagt meget snart. Inden mit møde med Dem, tjekkede jeg med kommissær Verheugens tjenestegrene og med ham selv, og jeg ved, at direktivet snart vil blive behandlet i Kommissionen. Jeg er sikker på, at hans tjenestegrene arbejder hårdt.

Der foreligger ikke nogen sammenblanding af vores to tilgange - den industrielle tilgang, der omfatter legetøjsdirektivet, og den tilgang, der danner grundlag for mine aktiviteter, og som omfatter et generelt produktsikkerhedsdirektiv. Jeg kan forsikre Dem om, at sondringen i Kommissionen virkelig er meget klar.

Det er præcist dét, vi prøver på at gøre med den nye tilgang - at beholde disse to kontrolforanstaltninger side om side. Det ene vedrører krav til legetøj som industrivarer, og det andet vedrører ud over denne indsats en løbende kontrol af, hvor sikkert legetøjet er for vores børn. Et godt eksempel er magneter i legetøj. De falder ind under direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, og vi kan foretage kontroller, forbyde farlige produkter og anmode om nye standarder, mens legetøjet i mellemtiden mærkes med en advarsel, og derefter vil vi komme med et forslag. Der vil sandsynligvis blive tale om en standardisering og et forbud mod visse anvendelser af magneter. Formålet med denne tilgang er netop at udfylde sikkerhedshullerne gennem et reelt direktiv om produktsikkerhed i almindelighed. Det er et glimrende eksempel på, hvorfor vi er nødt til at beholde de to tilgange.

Jeg startede med at besvare fru Rühle vedrørende magneter. Kollegiet skal overveje mit forslag om at træffe en målrettet foranstaltning, der skal kræve påsættelsen af specifikke advarsler på magnetisk legetøj, hvilket vil udfylde hullet, indtil de relevante standarder imødegår denne risiko. Som De ved, er denne proces en lille smule lang, men det er ikke op til Kommissionen. Der er tale om en lovgivning, som vi blot udfærdiger med hensyn til, hvordan vi skal anvende vores standarder.

Jeg vil gerne dvæle et sekund ved det synspunkt, som hr. Matsakis gav udtryk for. Mit ræsonnement er ganske enkelt, da jeg mener, at hr. Harbour var yderst konsekvent i sit svar. Jeg mener ikke, at legetøj har pas, og vi bør imødegå faren, hvor end den kommer fra. Lad mig blot erindre Dem om, at selv om 50 % af det farlige legetøj i Europa godt nok kommer fra Kina, overrasker det mig, at vi slet ikke har drøftet, hvor de sidste 50 % kommer fra. Jeg kan fortælle, at 30 % af det farlige legetøj faktisk kommer fra Europa. Det er derfor, at jeg insisterer på sikkerhed, uanset pas. Vi må endnu en gang overveje, hvor vigtig tilliden til vores markeder er. Jeg har ikke til hensigt at outsource ansvaret.

I artikel 1 i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed hedder det, at alle fabrikanter kun bør fremstille sikre produkter, og at enhver, der markedsfører et produkt for første gang, bør kontrollere sikkerheden af det legetøj, som vedkommende er ansvarlig for, hvad enten der er tale om importør, detailhandler eller producent.

Med hensyn til fru Iotova vil jeg gerne svare på bulgarsk, da det var på det sprog, at hun stillede sit spørgsmål.

(BG) Mit svar var meget specifikt med hensyn til Kommissionens standarder. Vores indsats det sidste år skal forbedre lovgivningen. Ja, en del af denne lovgivning omhandler industrivarer og hører under en anden kommissærs portefølje, men vi arbejder sammen om en række emner. Nogle af de stillede spørgsmål vedrører også Reachdirektivet, som heller ikke er i min portefølje, men her igen gør vi, hvad der er nødvendigt for at sikre sikkerheden på grundlag af den eksisterende lovgivning.

Der er under forløbet blevet afholdt mange møder med alle aktørerne - producenter, kompetente nationale myndigheder, detailhandlere og talrige ikkestatslige organisationer.

Desuden skal jeg fortælle Dem, at vi ikke gør forskel og ikke opdeler landene i gamle og nye medlemsstater. Produktsikkerhed er lige vigtig for nye og gamle medlemsstater Jeg vil gerne forsikre Dem om, at der er gamle medlemsstater, før tiltrædelsen af de 12 nye medlemsstater, som har alvorlige problemer, og jeg har ingen intentioner om at lade dem i stikken. Selvfølgelig ligger Kommissionens ansvar med hensyn til at gennemføre lovgivningen, særligt i de nye medlemsstater, mig helt sikkert meget på sinde. Det, jeg gør i de nye medlemsstater, er derfor i højere grad at tale med myndighederne og insistere på et nationalt budget for udviklingen af markedstilsynsmyndigheder.

Jeg kan fortælle Dem, fru Iotova, at der på det bulgarske marked er 180 inspektører. I går, eller snarere i morges, talte jeg yderligere med alle aktørerne i sikkerhedskæden, og vi vedtog en "julepagt", der involverer producenter på europæisk niveau og handlende og regeringsmyndighederne i Bulgarien. Som følge af mine ihærdige forhandlinger med det bulgarske økonomiministerium er inspektionerne firedoblet. Jeg vil derfor fortsætte denne kurs, og som jeg havde fornøjelsen at gøre sidste gang, vil jeg gerne forny min invitation fra denne mødesal om at gøre det sammen. Jeg er overbevist om, at vi på den måde vil opnå bedre resultater.

(EN) Jeg vil gerne slutte, hvor jeg startede, med at sige, at alle vore handlinger bør stå i forhold til og være baseret på solidaritet og subsidiaritet, hvilket vil give os yderligere styrke til at håndtere dette særdeles vigtige problem.

Jeg har lyttet opmærksomt til Dem alle, til Deres venlige ord og Deres opfordringer om at fremskynde arbejdet. Hvis der på et tidspunkt er særlige tilfælde, som De ønsker at drøfte med mig, er jeg mere end villig til at fortsætte debatten.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil gerne takke kommissæren og alle de kolleger, der har deltaget i denne forhandling.

Jeg ønsker at fremsætte en lille bemærkning: For nogle år siden modtog min ældste datter en gave i form af en gummidukke, der var fremstillet i Kina. Hovedet faldt af, og inden i var der en lille gummidup, som hovedet skulle sættes på, og den, der havde lavet dette stykke legetøj, havde givet det et lille ansigt. Det var dog ikke et glad ansigt, men et meget trist ansigt, og den, der havde lavet det, prøvede at sende en form for besked om, hvilke forhold de arbejdede under. Så det glæder mig at kunne offentliggøre dette i aften.

Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik