Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. december 10., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

19. Játékok biztonságossága (vita)
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a játékok biztonságosságáról szóló bizottsági nyilatkozat.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a termékbiztonsággal kapcsolatos kérdések tekintetében megnyilvánuló folyamatos érdeklődéséért, és azért, hogy most lehetőséget biztosítottak számomra, hogy röviden beszámoljak a termékbiztonsági értékelés 2007. november 22-én közzétett első eredményeiről. November 26-án a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén vettem részt, és örömömre szolgál, hogy most az Európai Parlament plenáris ülésén szólhatok.

A három kiindulási pontom és alapelvem még mindig érvényes és meg tudom erősíteni azokat: a fogyasztók biztonságát illetőn nem lehet engedményeket tenni; hiszünk a nyitott piacokban és a tisztességes versenyben; nemzetközi partnerségben szeretnénk együttműködni a kínaiakkal és az amerikaiakkal.

Ezek az értékelési eredmények azt jelzik, hogy a szabályozási keret megfelel a célnak, ha azt megfelelően alkalmazzák. Különösen a RAPEX sürgősségi tájékoztatási rendszer működése hatékony, ami biztosítja a veszélyes termékek forgalomból történő visszahívását az egész Európai Unióban.

Az értékelő jelentés mindazonáltal azonosít néhány területet, ahol előrelépésre van szükség: a megelőző intézkedések, a nemzetközi együttműködés, valamint a hatékonyabb végrehajtás terén.

Néhány tervezett előrelépés már közel áll a konkrét megvalósuláshoz – ilyen például a játékok biztonságosságáról szóló irányelv felülvizsgálata.

Azt szándékozom javasolni kollégáimnak a Bizottságban, hogy fogadjunk el egy ideiglenes intézkedést, amely előírja, hogy figyelmeztető feliratokat kell feltüntetni a mágneses játékokon, amíg a szabvány felülvizsgálata folyik, az ilyen játékokban esetlegesen rejlő kockázatok kezelése érdekében. Ehhez az általános termékbiztonságról szóló irányelv 13. cikke értelmében jogunk van. Remélem, hogy ez az intézkedés hamarosan hatályba lép, de tudatában vagyok annak, hogy ez csak egy részleges, szükség szülte megoldás, amíg a vonatkozó szabvány átfogóan nem kezeli a mágnesekkel kapcsolatos kockázatokat.

A Bizottság segítséget nyújt a tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak a legjobb gyakorlatok azonosítása és megosztása érdekében, a hatékonyabb piacfelügyelet megvalósítása céljából. 2007 októberében a tagállamok a gazdasági szereplőkkel való hatékonyabb együttműködésről, valamint konkrétan a játékokra irányuló ellenőrzési kampányokról számoltak be. A Bizottság 2008 első negyedévében a végrehajtási kapacitásra vonatkozó összehasonlító adatokat szándékozik közzétenni a fogyasztói eredménytáblán.

A Bizottság emellett folytatja a tagállamok piacfelügyeleti kapacitásának konkrét megerősítését, azáltal, hogy jól kidolgozott közös piacfelügyeleti projektek finanszírozásában vesz részt (amelyek 2007-ben 1,3 millió EUR összegű közösségi finanszírozásban részesülnek).

A fogyasztók veszélyes termékek elleni védelméhez folyamatos erőfeszítésre van szükség nem csak a Közösségben, de az EU külső határain is. Azon intézkedések mellett, amelyek a védelem javítását szolgálják az Európai Unióban, különböző intézkedések vannak folyamatban a védelemnek a határokon történő megerősítésére is. Az EU vámjogszabályaiban a közelmúltban végrehajtott jelentős módosítások segítenek majd azonosítani az ellenőrizendő, magas kockázatú szállítmányokat. A biztonságos vámügyi cseremechanizmusok szintén gyors cselekvést tesznek lehetővé, amikor új típusú veszélyes termékekről információ válik elérhetővé.

Gyakorlati értelemben fokozták a két hálózat közötti együttműködést azáltal, hogy a RAPEX-rendszer és a vámhatóságok „kockázati információs rendszere” rendszeres értesítéseket küld egymásnak a riasztásokról. Az utóbbi felhívja a határőrök figyelmét a konkrét, potenciálisan veszélyes szállítmányokra.

A Bizottság kiemelte a nyomon követhetőséget, ahol nagyon fontos, hogy további javulást érjünk el. A statisztikák szerint a RAPEX által azonosított, ismeretlen eredetű termékek aránya 2007 októberében első alkalommal csökkent: akkor 3% volt, míg 2006-ban 17%. A Bizottság a tagállamok segítségével jelenleg mérlegeli, hogyan lenne biztosítható, hogy ez a javulás ne csak ideiglenes eredmény legyen.

A Bizottság „az áruk belső piaca” jogalkotási csomagba már belefoglalt egy olyan rendelkezést, amely előírja a gazdasági szereplők számára, hogy ismerniük kell szállítójuk személyazonosságát; ez – e jogszabály hatályba lépését követően – hasznos lehet a piacfelügyeleti beavatkozásoknál.

A Bizottság arról is érdeklődött, hogy mit tud Kína tenni a nyomon követhetőséggel kapcsolatban, és üdvözli az arra irányuló kínai kezdeményezéseket, hogy az üzemek szintjén bizonyos magas kockázatú termékkategóriák tekintetében vonalkóddal történő megjelölést írnak elő.

A Bizottság emellett folyamatosan hangsúlyozza a gazdasági szereplőknek a termékbiztonság tekintetében meglévő felelősségét. Üdvözlöm az ipar arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy intézkedéseket dolgoz ki a fogyasztói bizalom erősítésére. Megállapodtunk abban, amit „biztonsági paktum”-nak hívok. Emellett szakértőket küldök ki, hogy tanulmányozzák az üzleti biztonsági intézkedéseket az ellátási láncban, és 2008 első negyedévében számoljanak be erről, mivel a globalizáció korában csak annyira vagyunk erősek, mint az ellátási láncunk leggyengébb láncszeme.

Azt is fontosnak tartom, hogy kommunikáljunk az európai polgárokkal a termékbiztonsággal kapcsolatos kérdésekről, és hallgassunk meg aggályaikat. Ez alapvető fontosságú, mivel Önök is azt akarják és én is azt akarom, hogy a lehető legjobban reagáljunk kérdéseikre és igényeikre. Igen hasznosnak és lebilincselőnek találtam az általam nemrégiben a „Legyen biztonságos karácsonyod!” címszó alatt folytatott webes chatet (ami nagyon élvezetes volt), amely során közel 50 érdekes kérdésre adtam választ.

Végezetül, a termékbiztonsággal kapcsolatos aggályainkat közöltük a kínai vezetőkkel a 2007. november 28-i EU–Kína csúcs alkalmával. Mindkét fél vezetői úgy vélték, hogy a magas szintű termékbiztonság kulcsfontosságú tényezője a fogyasztói bizalomnak és a kölcsönös kereskedelemnek. Ezért az illetékes hatóságok egy átfogó együttműködési kapcsolatot hoztak létre. Mindkét oldal azt szeretné, ha folytatnák és tovább mélyítenék a párbeszédet, rendszeresen információt cserélnének, és a mérhető, folyamatos javulást tűzték ki célul.

A Bizottság – a Transzatlanti Gazdasági Tanács keretében – az Egyesült Államok kormányával is megállapodott az importbiztonsági kérdések terén való együttműködés fokozásáról.

Úgy vélem, e jelentés megmutatta Önöknek, hogy én és bizottsági kollégáim megtettük a szükséges lépéseket a fogyasztói termékbiztonság növelése érdekében, az összes érintett szereplővel a leghatékonyabb, legarányosabb és leginkább elkötelezett módon együttműködve.

Ismételten szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a témával kapcsolatos számos izgalmas vitáért.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Hölgyeim és uraim! Természetesen nem véletlen, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportja éppen karácsony előtt kérte, hogy sürgősen vitassuk meg ezt a témát, különös tekintettel arra, hogy e kérdésről még szeptemberben vitáztunk, bármilyen meglepőnek is tűnik. A PPE-DE képviselőcsoport azt is el szeretné érni, hogy e vita világos politikai jelzés legyen, és ezzel politikai céljai vannak. Azt szeretnénk, ha mindez a fogyasztóvédelem magas szintjét eredményezné, és fel szeretnénk hívni a figyelmet a legkisebb és leginkább kiszolgáltatott fogyasztókra, azaz a gyermekekre, és azt szeretnénk, ha e figyelem soha nem lankadna.

Biztos asszony, örömmel hallgattam kijelentéseit. Megjegyezzük, hogy már eddig is különösen nagy munkát végzett a Bizottságban, és természetesen azt szeretnénk látni, ha a tagállamok is kedvet kapnának és elvégeznék a munka rájuk eső részét. Elvégre továbbra is elkötelezettnek kell lenniük a játékpiacuk felügyeletének megszigorítása mellett. Azt is tudjuk, biztos asszony, hogy Ön személyesen mindent megtesz, ha fogyasztóvédelemről van szó. Nagyra értékeljük ezeket az erőfeszítéseket, és abban is egyetértünk Önnel, hogy ha a játékok biztonságosságáról van szó, nem arra kell törekednünk, hogy kidolgozzuk a századik új megközelítést, hanem inkább meg kell szüntetnünk a meglévő rendszer hiányosságait.

Van néhány pont, amellyel kapcsolatban további információkat szeretnénk kérni: Ön elmondta – és most is utalt rá –, hogy a kínai hatóságok is különösen sokat tesznek e téren. Egyszer Ön bejelentette, hogy a kínaiak létre fognak hozni egyfajta kínai RAPEX-rendszert. Kérem, beszéljen erről bővebben, ha lehetséges.

Másodszor, azt is meg szeretném tudni, hogy a játékiparral sor került-e konkrét megállapodások megkötésére, vagy az egyes tagállamok a maguk módján oldják meg ezeket a dolgokat? Arról is hallani szerettem volna, hogy hogy lehet az, hogy még midig várunk az új, játékokról szóló irányelvre vagy a meglévő, játékokról szóló irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslatra. Körülbelül mostanra vártuk. Nyilvánvaló, hogy késés történt. Esetleg erre tudna magyarázatot adni? Ezenkívül Önnek teljességgel igaza van: a belső piac a fogyasztóké is. Ha a fogyasztók elveszítik a belső piacba vetett bizalmukat, nem fogják kellőképpen kihasználni azt. Ez egy különösen fontos kérdés.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, a PSE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Köszönöm, hogy ismét tájékoztatott bennünket a megbeszélések haladásáról.

Bár eddig is határozottan sikert értünk el, ez természetesen nem elegendő a számomra. Még mindig sok dolgunk van. Az egyik ilyen tennivalónkról már több alkalommal is beszéltünk: az előkészítő munkát az Európai Uniónak magának kell elvégeznie. Emellett nagyon sajnálatosnak tartom, hogy még nem terjesztették elő a játékokról szóló irányelv módosítását. Amikor hallottam, hogy decemberben módosítások kerülnek elénk, úgy véltem, 2007 decemberéről van szó, nem pedig 2008 decemberéről. Már december van, és tudjuk, hogy nem kapjuk meg a módosításokat. Remélem, hogy nem 2008 decemberében, de legkésőbb még januárban megkapjuk a javaslatot, tekintettel a kérdés sürgősségére.

A második dolog, biztos asszony, hogy a tagállamoknak teljesíteniük kell kötelezettségeiket. Sokkal hatékonyabban és következetesebben kell alkalmazniuk a RAPEX-rendszert. És ez még nem minden. Emellett a piaci felügyeletet – amely egyik feladatuk – sokkal komolyabban kell venniük. Ezen a téren is előre kell lépnünk, hogy ténylegesen meg tudjuk valósítani a szükséges biztonságot.

Nem csak a kormányokat vagy azok ügynökségeit kell e tekintetben kérdőre vonni, hanem a játékgyártókat is. Nekik is gondoskodniuk kell arról, hogy termékeik megfelelő minőségűek legyenek. Nem ruházhatják át folyton másra a felelősséget. Nem engedhetjük meg, hogy egyszerűen csak elmenjenek Kínába és ott azt mondják: igen, játékokat akarunk, de nem kerülhetnek többe ennyinél. Ez a minőség rovására megy, amit nekik is tudniuk kell. Nem engedhetjük, hogy kibújjanak a felelősség alól, és követelnünk kell, hogy ők is foglalkozzanak a kérdéssel. De amint már említettük, a felügyelet még ennél is fontosabb, és ez az, amit el kell érnünk.

Remélem, hogy sikerül e téren tényleges előrelépéseket tenni a vita tárgyát képező biztonságossági csomagban.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Egyes családok számára az idei karácsonyt egy tragédia árnyékolja be – gyermekük elvesztésének tragédiája. Ami egy ilyen tragédiát még fájdalmasabbá tesz, az az, hogy (a) könnyen megelőzhető lett volna, valamint hogy (b) a szeretet kifejezéseként adott ajándék okozta, amely gyilkos fegyverré vált. Igen, gyilkos fegyverré. Mivel azok, akik nem biztonságos játékokat gyártanak, nagyon is jól tudják, hogy azok a játékok akár gyermekek halálát is okozhatják. Ezért az ilyen, halálos veszélyt jelentő játékok forgalomba hozatala véleményem szerint gyilkosság elkövetésével egyenlő, és azok, akik – mulasztásaik miatt – nem akadályozzák meg az ilyen bűncselekmények elkövetését, bűnrészesnek tekinthetők.

Biztos asszony! Mindannyian tudjuk, hogy kik azok a bűnösök, akik e tekintetben gyermekeink sérüléseiért és haláláért felelősek: az olcsó játékokat gyártó kínai vállalatok. És milyen védelmet tud Ön kínálni polgáraink számára? Sajnos nem eleget. Úgy tűnik, Ön elégedett azzal, hogy a legfrissebb RAPEX-Kína jelentésben említett esetek 43%-ában korrekciós intézkedésekre került sor, de biztos asszony, mi van az esetek 57%-ával, amikor is nem történtek korrekciós intézkedések? És mi van azokkal a potenciálisan veszélyes játékokkal, amelyekről be sem számoltak?

Ön azt mondta, hogy „ebben a világban semmire sincs 100%-os garancia”, de „abban biztosak lehetünk, hogy a rendszer a célnak megfelelő”. Milyen célnak, biztos asszony? Annak, hogy feláldozzunk bizonyos biztonsági szempontokat azért, hogy ne sértsük meg a kínai kormányt?

Csak egy módja van e probléma kezelésének, biztos asszony: a kínai játékimport teljes körű leállítása mindaddig, amíg a kínai kormány nem tudja 100%-osan garantálni, hogy Európában nem kerülnek forgalomba veszélyes játékok. Csak ekkor fogja teljesíteni legfontosabb feladatát, vagyis azt, hogy ténylegesen megvédje gyermekeinket attól, hogy a kínai játékok áldozatává váljanak. És ne feledjük el, biztos asszony, hogy a Kína részéről elért haladás egyszerűen nem elég, mert ha csak egy gyermek hal meg, már az is sok.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Matsakis úr, elnézést, hogy azt mondtam, hogy egy perce van a felszólalásra. A mi hibánk volt, és természetesen két percet kapott. Mindig több időt adok azoknak, akik nem anyanyelvükön szólalnak fel. Az Ön angolsága egyébként kiváló, Matsakis úr!

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében. (IT) Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! A játékok biztonságosságával kapcsolatban nem tehetünk engedményeket, és a kínai játékok forgalomból történő tömeges visszahívása ismét felhívta a figyelmet a fogyasztói biztonságra, különösen a legfiatalabb fogyasztók biztonságára, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy felszólaljanak, illetve megvédjék magukat.

Ezeknek az egészségügyi kockázatot jelentő termékeknek valójában igen jövedelmező a piaca – olyan piac ez, amely minden évben elképesztő összegeket termel, és amely végtelen sok utat és ravasz fortélyt talál magának ahhoz, hogy legálissá tegye azt, ami a valóságban illegális és káros. Ezért üdvözöljük a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy megerősítse a termékek – különösen a játékok – biztonságosságának vizsgálatát célzó ellenőrzéseket.

Különösen úgy véljük, hogy a Kínával és az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés alapvető fontosságú ahhoz, hogy megállítsuk az európai piac felé tartó veszélyes termékek áradatát. Több intézkedést – például a biztonsági intézkedések, valamint a gyártók és az importőrök közötti biztonsági paktum átfogó vizsgálatát – kiemelten kell kezelni a fogyasztói bizalom újbóli megteremtése érdekében.

Ami a tagállamokat illeti, alapvető fontosságú, hogy javítsák a vámhatóságok és a piacok ellenőrzéséért felelős hatóságok közötti együttműködést. A játékokról szóló irányelv felülvizsgálatára mindenképpen szükség van ahhoz, hogy határozott szabályok álljanak rendelkezésre a termelés és a vámkezelés fázisában végzett megfelelő ellenőrzések megtervezéséhez.

Végezetül még azt tenném hozzá, hogy Kínának feltétlenül részt kell vennie e folyamatban, és a Bizottságnak ezt meg is kell követelnie. Kínának garanciákat kell biztosítania, valamint keményen és rendíthetetlenül fel kell vennie a harcot az illegális gyakorlatok ellen, máskülönben az Európai Unió súlyos intézkedések megtételére kényszerül, és bezárja az ajtót a hamisítás és a tisztességtelen és a jogszabályokat sértő verseny előtt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! Ebben a vitában teljesen összekuszálódnak az irányelvek. Biztos asszony, Ön összekeveri a termékbiztonságról szóló irányelvet a játékok biztonságosságáról szóló irányelvvel! Valóban létezik egy végrehajtási probléma a termékbiztonságról szóló irányelv kapcsán, míg a játékok biztonságosságáról szóló irányelv esetében jogalkotási hiányosságról van szó. A fokozottabb felügyelet nem segítség számunkra, amíg léteznek kiskapuk a biztonságosság kijátszására – itt arra gondolok, hogy például nem tiltja semmi a veszélyes vegyi anyagok felhasználását.

Két hónapja Verheugen biztos úr arról biztosított bennünket, hogy a játékok biztonságosságáról szóló irányelv ebben a hónapban előterjesztésre kerül. Azt mondta, hogy nem kerülhetnek be az európai piacra ólmot tartalmazó termékek. Először is semmi jele a játékok biztonságosságáról szóló irányelvnek.

Másodszor, Verheugen biztos úr írásban is beismerte nekem, hogy tévedett, amikor azt mondta, hogy az ólmot tartalmazó játékokat betiltották Európában. Ez sem helyes. Ön összekeveri a termékbiztonságról szóló irányelvet a játékok biztonságosságáról szóló irányelvvel. Ezért nagyon furcsa, amikor Ön azt mondja, hogy a különösen veszélyes termékek esetében vonalkódra van szükségünk. Remélem, ezt nem a játékokra érti. A veszélyes termékeknek semmi keresnivalójuk a gyermekek kezében!

A megelőzés elvét kell alkalmaznunk. Nincs egyetlen figyelmeztető felirat sem a mágnesekről. És mi van a rákkeltő anyagokat tartalmazó játékokon feltüntetett figyelmeztető feliratokkal? Itt Európában poliaromás szénhidrogéneket alkalmaznak. Ezeket betiltjuk az autógumikban, de még mindig megengedett a felhasználásuk a játékokban, annak ellenére, hogy ezek rákkeltő anyagok. Ez a vita teljességgel abszurd, mivel összekeverik benne a két irányelvet.

Második válaszában kérem összpontosítson a játékok biztonságosságáról szóló irányelvre, és válaszolja meg az arra irányuló kérdéseket, hogy mikor történik meg az irányelv előterjesztése, és mikor szüntetik meg a jogi kiskapukat – amint ezt állásfoglalásunkban is javasoltuk –, és kérem, hogy a továbbiakban ne keverje össze a két irányelvet. A felügyelet valóban hasznos; de a törvények még hasznosabbak.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. (SV) Tisztelt elnök úr! Természetesen teljességgel elfogadhatatlan, hogy a gyermekek egészségügyi kockázatot jelentő játékokhoz jussanak. Szinte mindannyian úgy véljük, hogy nyugodt szívvel vásárolhatunk az EU-ban CE-jelzéssel ellátott játékokat. Minden más elképzelhetetlen. De a valóságban szándékunkon kívül olyan játékokat vásárolunk, amelyek rákkeltő anyagokat és ólmot tartalmaznak. Szinte hihetetlen, hogy ezeket az anyagokat játékokban használják fel – azaz olyan tárgyakban, amelyeket a gyermekek gyakran a szájukba is vesznek! A gyermekek biztonsága azonnali cselekvést kíván meg a Bizottság részéről. A gyártók, a beszállítók és az importőrök nyereségérdekeltsége soha nem kerülhet előtérbe a gyermek egészségének rovására. Egyetlen veszélyes játék is sok!

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Tisztelt elnök úr! Szeretném megköszönni Kuneva biztos asszonynak, hogy – javaslatunkra – ellátogatott ide a képviselőházba, és gratulálok, hogy oly pozitív és erőteljes hozzáállást tanúsított az általa kezdeményezett cselekvésben. Az eredeti, szeptemberi vita óta a biztos asszony ellátogatott Kínába. Ennek azóta láttuk az eredményeit. Emellett világosan kijelentette, hogy „a fogyasztók biztonságát illetően nem lehet engedményeket tenni”. Ez mindannyiunk határozott véleménye.

Ami a gyakorlati szempontokat illeti, már több képviselőtársam is felhívta arra a figyelmet, hogy ez egy igen összetett probléma, amelyben számos szereplő érintett. Ezért örömmel fogadtam, amikor Kuneva biztos asszony arról biztosított bennünket, hogy a tagállamokkal együtt dolgozik majd a veszélyes szállítmányok ellenőrzésére, vizsgálatára, valamint feltartóztatására vonatkozó tagállami kapacitások megerősítése érdekében – e veszélyes szállítmányok a létrehozott információáramlási csatornáknak köszönhetően megfelelően azonosíthatók majd. De legyünk reálisak. Rengeteg gyártóval és rengeteg termékkel van dolgunk.

Mindazonáltal, a legkevésbé sem szeretném démonizálni azokat a játékgyártókat, akik már most is nagyszerű munkát végeznek, és vonzó, jól megtervezett, értékes játékokat állítanak elő, amelyek sikeresek a fogyasztók és gyermekeik körében szerte az Unióban, és – amint azt jól tudjuk – az ilyen játékok nagyon fontosak a gyermekek fejlődésében. Teljességgel helytelen, ahogyan a kínaiakat kiemeljük e tekintetben, mint ahogy azt ciprusi képviselőtársunk tette érzelmeket korbácsoló és nem túl liberális beszédében. Rengeteg más országból is érkeznek termékek. A legfontosabb az, hogy már a kezdetektől biztosítsák a játékok kialakításának minőségét, valamint azt, hogy a felelős mérnökök a beszállítókkal együtt dolgozzanak annak érdekében, hogy megbizonyosodhassanak az előírások betartásáról. Higgyék el nekem, hogy Kínában rengeteg olyan vállalat van, amely kiemelkedő minőségű játékokat állít elő. Természetesen azt akarjuk, hogy minden gyártó ilyen legyen, és már most legyen ilyen. Azért, mert a most – ez év karácsonya előtt – meghozandó legfontosabb döntések azokra a játékokra vonatkoznak, amelyek jövő karácsonykor a gyermekek kezében lesznek. Erről beszélünk, ezért dolgozunk már előre, és ezért nagyon fontos, hogy a biztos asszony ma este itt volt körünkben.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Tisztelt elnök úr! A mai vitával és a biztos asszony nyilatkozatával azt kellene elérni, hogy határozott jelzést küldjünk a fogyasztóknak, Kínának, valamint mindazoknak, akik harmadik országokból szállítanak játékokat – jelzést arról, hogy szilárd elhatározásunk, hogy megtisztítjuk piacunkat a mérgező játékoktól. A karácsony előtti időszakban számos alkalommal történtek játék-visszahívások, ami azt jelzi, hogy folyamatosan fenn kell tartanunk a nyomást. És még azt is megemlíteném, biztos asszony, hogy régiómban – Manchesterben – a közelmúltban végrehajtott razziák során több mint 20 000 illegális és hamisított játékot foglaltak le, 150 000 EUR értékben. Ezekkel a játékokkal egyértelműen a játékvisszahívások miatt keletkezett hiányt akarták pótolni.

Ezért arra van szükség, hogy a legális játékbeszállítók és -gyártók megfeleljenek a legmagasabb biztonsági előírásoknak, ha nem akarjuk a gyermekeket kockázatnak kitenni a veszélyes hamisított játékok miatt. Engedjék meg, hogy – a Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnökeként – világosan megfogalmazzam, mi az a cselekvés, amit Önöktől várunk, és amelyben támogatjuk Önöket. Kérjük a játékok biztonságosságára vonatkozó európai jogszabályok sürgős felülvizsgálatát annak érdekében, hogy megoldjuk a harmadik országokból történő behozatallal, a kínai importtal és – természetesen – az új és veszélyes játék-kialakításokkal (például a mágnesek) kapcsolatos új problémákat, amelyek az eredeti, 1995-ös irányelv óta merültek fel. Ez utóbbi irányelv már elavult és felülvizsgálatra szorul. Helyét erősebb, információkon alapuló végrehajtást és felügyeletet előíró jogszabálynak kell átvennie, hogy lecsaphassunk az alacsony minőséget előállító gyártókra.

Biztos asszony, én személyesen támogatom Önt, és a továbbiakban is ezt teszem, akár abban is, hogy – ha szükséges – tilalmat vezessünk be a veszélyes játékok Kínából történő behozatalára. De el kell mondani, hogy az Ön tettei eredményesek; csak Kínából 93 terméket tiltottak be, és július óta további 184 vizsgálatot végeztek, ami azt jelenti, hogy ma már kevésbé veszélyes játékok lépik át a kínai határt. Fokoznunk kell e cselekvést, és támogatnunk kell Önt; ugyanakkor az importőröknek is felelősséget kell vállalniuk a veszélyes játékok behozataláért, ezért üdvözlöm az ellátási lánc arra irányuló felülvizsgálatát, hogy kitöltsék a gyártók által hagyott réseket.

Biztos asszony, nem vagyunk hajlandóak kompromisszumokat kötni a játékok biztonságosságával kapcsolatban; a figyelmeztetések nem biztos, hogy elegendőek. Láthatjuk például az USA-ban, hogy bizonyos játékok tekintetében tilalom van érvényben a három év alattiak esetében, és figyelmeztetések a hat éven felüliek esetében; azt panaszolják, hogy a veszélyes játékainkat importálják az európai piacról, ezért talán e téren az amerikai modellt kellene követnünk. Tehát biztosítsanak számunkra gyors és hatékony intézkedéseket, hogy a játékok piacán visszanyerhessük fogyasztóink bizalmát. Szavamat adom, biztos asszony, hogy a bizottságom együttműködik Önnel e cél megvalósítása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Tisztelt elnök úr! A játékok biztonságosságáról folytatott vitában néhány általánosabb kérdésre szeretném felhívni a figyelmet.

Először is, a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt végrehajtott kereskedelmi liberalizációnak, amely az európai piacot egyre nyitottabbá teszi, nem csak jótékony hatásai vannak a fogyasztók számára – ami számos termék alacsonyabb árában nyilvánul meg –, de veszélyei is. Ennek ékes példája a veszélyes játékok kérdése, amelyről ma vitát folytatunk.

Másodszor, a délkelet-ázsiai országok versenyképesek az európai piacon, mivel nem fedezik a termékek előállításának teljes költségét. Gyakran nem viselik a környezetvédelmi költségeket, a munkavállalók jogainak betartásához kapcsolódóan felmerülő költségeket vagy a termékek biztonságosságához kapcsolódó költségeket, hogy csak néhányat említsek.

Harmadszor, ezért az uniós országok fogyasztóvédelmi és versenyvédelmi intézményeinek alkalmazniuk kell a rendelkezésükre álló eszközöket, hogy gyorsabban és hatékonyabban reagálhassanak az ilyen helyzetekre, és eltávolítsák a piacról a veszélyes termékeket, illetve azok gyártóit és importőreit.

Végül az Európai Uniónak a WTO égisze alatt az európai piachoz való hozzáférés bővítéséről folytatott tárgyalásai során meg kell követelnie a harmadik országoktól a tisztességes verseny szabályainak betartását, és különösen azt, hogy a termékek árába építsék be a gyártás teljes költségét, európai szabványok szerint számítva.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle (Verts/ALE). - (DE) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! A parlamenti bizottságban már kinyilvánítottam, hogy értékeljük erőfeszítéseit, amelyekért ezúton köszönetet mondunk.

Mindazonáltal, e dolgok némelyike megmutatja, ha valaminek az állapota nem megfelelő. Ha figyelmeztetéseket akarunk látni a mágnesekkel kapcsolatban, az például jelzi, hogy a játékok biztonságosságáról szóló irányelv nem megfelelő. A játékok biztonságosságáról szóló irányelv sajnos az új megközelítésre épít. Az új megközelítés feltételezi, hogy az adott szabványosítási bizottságok aktívak. A szabványosítási bizottságok azonban sajnos nem tettek semmit a mágnesekkel kapcsolatban, csakúgy, mint ahogy a rákkeltő anyagokkal kapcsolatban sem. Jelenleg csak három rákkeltő anyagra vonatkozik tilalom, a többire nem. A játékok biztonságosságáról szóló irányelv felülvizsgálatakor sürgősen ellenőriznünk kell, hogy ez az új megközelítés valóban a helyes irányba visz-e, vagy hogy az európai jogalkotók számára nem sokkal fontosabb-e, hogy haladéktalanul szabványokat állapítsanak meg a játékágazatra vonatkozóan, mivel a játékok elsősorban a gyermekek számára készülnek, akiknek különleges védelmet kell biztosítani. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy ismételten ellenőrizzék, hogy az új megközelítés valóban a helyes út-e, vagy egy másik megközelítésre lesz szükségünk a játékok biztonságosságáról szóló irányelv felülvizsgálatakor.

Szeretnék rámutatni, hogy a termékekről szóló csomag felülvizsgálata során hangsúlyoztuk az importőrök felelősségét. Ezeknek az importőröknek komolyan kell venniük a feladataikat. Remélem, hogy Ön és a Bizottság szintén támogatja majd ezt a háromoldalú párbeszéd során. Az importőröknek a gyártókkal azonos felelősséggel kell tartozniuk.

És végül még egy dolog: a tagállamok. Ezzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge. A tagállamokat kötelezni kell a folyamatos ellenőrzésre, és arra is, hogy bizonyos termékeket fokozatosan kivonjanak a piacról. Sajnos nem mindegyiket vonták ki ténylegesen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Biztos asszony! Számos oka van annak, hogy ma kérdést intézek Önhöz. Az első az, hogy a játékok biztonságosságával kapcsolatban a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban folytatott megbeszélésen adott válasza véleményem szerint túlzottan általános volt. A második az általam írásban feltett kérdés, amelyre remélem ma választ kapok a többi mai válasz között. A harmadik ok a következő: fel szeretném hívni a figyelmét az új tagállamoknak az Európai Közösség belső piaci rendszerét kiegészítő fogyasztóvédelmi rendszerbe történő integrációjáról szóló, 2005-ben elfogadott Christensen-jelentésre. A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság számára, hogy fordítsanak külön figyelmet az új tagállamokra, így az én országomra is.

Személyes véleményemet szeretném kifejezni, miszerint a Bizottság által e téren tett erőfeszítések ellenére a bolgár polgároknak csak három százaléka érzi magát fogyasztóként védettnek. Ezért a témával kapcsolatos konkrét kérdésem így szól: milyen intézkedéseket tett az Európai Bizottság, hogy garantálja a karácsonyi ünnepek idején az új tagállamok piacain forgalomba hozott kínai játékok biztonságosságát, tekintettel arra, hogy az új tagállamok gyengébb fogyasztóvédelmi rendszerekkel rendelkeznek?

 
  
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Tisztelt elnök úr! Biztos asszony! Minden drámaiság nélkül mondhatom, hogy olyan problémával foglalkozunk, amely az Unió egészét érinti. Hadd mondjak egy példát: minden nap 40 000 árukonténer érkezik Spanyolországban, és ezek közül több ezerben játékokat szállítanak.

Kíváncsiak vagyunk, hogy vajon az „engedélyezett gazdasági szereplők” rendszere, amely 2008. január 1-jétől kerül bevezetésre, valóban elősegíti-e, hogy hatékony intézkedéseket tegyünk a gyermekek egészségét veszélyeztető üzleti cselekvések ellen, amelyeket már oly sokszor elítéltünk.

Az Európai Parlament a termékek, különösen a játékok biztonságosságáról szóló szeptember 26-i állásfoglalásában sürgette a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket annak biztosítására, hogy az árusított fogyasztási cikkek ne jelentsenek egészségügyi kockázatot.

Itt az ideje, hogy felgyorsítsuk a szükséges intézkedések elfogadását az európai parlamenti állásfoglalás végrehajtása érdekében. Javítanunk kell az általunk említett piacok ellenőrzését és nyomon követését. A globalizáció korában a játékok nem pusztán egyfajta árucikkek. Ellenőrzések nélkül újra és újra történnek majd olyan esetek, amelyekről már többször beszámoltak; ismételten olyan helyzet alakul ki, amelyet a kereskedelmi dömping jellemez, és amelyben fennáll annak a lehetősége, hogy a fogyasztók – különösen a gyermekek – egészsége súlyos kárt szenved.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Először is a Thyssen asszony által feltett kérdésre szeretnék válaszolni, azaz hogy mit teszünk annak érdekében, hogy növeljük pozitív befolyásunkat a kínai piacon. A siker érdekében Európának fel kell venni a „szabványkidolgozó” szerepét, és pontosan erre is törekszünk. A RAPEX-Kína hozzáférést nyújt a kínai hatóságok számára az Európában értékesített kínai termékekben feltárt kockázatok részleteihez, ami igen értékes információforrás számukra.

Kínában jelenleg kidolgozás alatt van a kínai nemzeti sürgősségi tájékoztatási rendszer, amely az európai rendszer mintáját követi. Ez valóban komoly sikerként könyvelhető el a világszintű termékbiztonság tekintetében, mivel biztosítottá válik, hogy az információ gyorsan eljusson a helyi irodákhoz, ahol cselekedhetnek. A rendszer a tervek szerint az év végéig megkezdi működését. Ha a dolgok a tervek szerint haladnak, Európa – az év végén – gratulálhat magának ezen óriási siker miatt, mivel mintát alkotott a kínai hatóságok számára.

Szeretnék arra is rámutatni, hogy a jövő év nagyon mozgalmas lesz számomra, abban a tekintetben, hogy új egyetértési megállapodást dolgozunk ki Kínával, mivel a 2006 óta hatályban levő jelenlegi megállapodás 2009 elején hatályát veszti. Ez komoly munkát jelent a Bizottság számára.

Önök közül többen is hivatkoztak a játékokról irányelvre. Nem tehetek észrevételeket olyasvalamiről, amely Verheugen alelnök úr felelősségi körébe tartozik – mivel a játékokról szóló irányelv az ő asztala –, bár együttműködésünk kiválónak mondható. Azt azonban tudniuk kell, hogy a játékokról szóló irányelv felülvizsgálata folyamatban van, és a javaslat hamarosan előterjesztésre kerül. Mielőtt eljöttem volna Önökhöz, egyeztettem Verheugen biztos szolgálataival, és személyesen vele is, és tudom, hogy az irányelv rövid időn belül megvitatásra kerül a Bizottságban. Biztos vagyok abban, hogy a biztos úr szolgálatai minden erejükkel ezen dolgoznak.

Nem keverjük a két megközelítést – az ipari megközelítést, amely magában foglalja a játékokról szóló irányelvet, és azt a megközelítést, amelyre saját tevékenységeimet alapozom, és amely magában foglalja az általános termékbiztonságról szóló irányelvet. Biztosíthatom Önöket, hogy ez a különbségtétel valóban teljesen egyértelmű a Bizottságon belül.

Pontosan ez az, amit az új megközelítés révén tenni próbálunk: igyekszünk e két ellenőrzési módot párhuzamosan megtartani egymás mellett. Az egyik ellenőrzés a játékokra mint ipari árucikkekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos, a másik pedig – az előbbi erőfeszítéseken túl – a játékok tetszőleges szakaszokban történő ellenőrzésére vonatkozik, amely során azt vizsgálják, hogy a játékok mennyire biztonságosak gyermekeink számára. Jó példa erre a játékokban használt mágnesek. Ezek most már az általános termékbiztonságról szóló irányelv hatálya alá tartoznak, ami azt jelenti, hogy mi ellenőrzéseket hajthatunk végre, betilthatjuk a veszélyes termékeket és új szabványokat kérhetünk – ez idő alatt a játékok esetében figyelmeztetést alkalmaznak, és később javaslattal állunk elő. Minden valószínűség szerint szabványosítás fog történni, és betiltják a mágnesek bizonyos felhasználásait. Ez a megközelítés kifejezetten a biztonságossággal kapcsolatos hézagoknak egy ténylegesen az általános termékbiztonságról szóló irányelven keresztül történő kitöltésén alapul. Ez kiváló példája annak, hogy miért kell a két megközelítést egymással párhuzamosan alkalmazni.

Ezzel már el is kezdtem Rühle asszonynak választ adni a mágnesekkel kapcsolatban. A bizottsági testület mérlegelni fogja azt a javaslatomat, miszerint célzott intézkedést kell elfogadnunk arra vonatkozóan, hogy a mágnest tartalmazó játékokon külön figyelmeztetést kelljen feltüntetni – ez pótolná a hiányt addig, amíg a vonatkozó szabványok megfelelően nem kezelik ezt a kockázatot. Amint azt Önök is tudják, ez a folyamat kissé hosszadalmas, de ez nem a Bizottságtól függ. Ez a jogalkotás folyamata, amit mi egyszerűen végrehajtunk szabványaink végrehajtási módjával kapcsolatban.

Egy kicsit kitérnék Matsakis úr véleményére is. Mondandóm meglehetősen egyszerű, mivel véleményem szerint Harbour úr már mindenre kiterjedően válaszolt. Nem gondolom, hogy a veszélyes játékok útlevéllel rendelkeznek, és hogy ott kell foglalkoznunk a veszéllyel, ahonnan az származik. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy jóllehet a veszélyes játékok 50%-a Kínából érkezik Európába, meglep, hogy azzal nem foglalkoznak, hogy a másik 50% honnan érkezik. Meg kell mondanom Önöknek, hogy a veszélyes játékok 30%-a innen, Európából származik. Ezért ragaszkodom a biztonságossághoz, az útlevelektől függetlenül. Ismét mérlegelnünk kell, hogy a bizalom mennyire fontos piacaink számára. Ezt a felelősséget nem fogom másra ruházni.

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv 1. cikke értelmében a gyártók csak biztonságos árucikkeket állíthatnak elő, és annak, aki az árucikket először forgalomba hozza – legyen az az importőr, a kiskereskedő vagy a gyártó –, ellenőriznie kell a játékok biztonságosságát, és ezért felelősséggel tartozik.

Ami Iotova asszony kérdését illeti, arra bolgár nyelven válaszolnék, mivel képviselőtársam is azon a nyelven szólalt fel.

a Bizottság tagja. – (BG) Válaszom kifejezetten konkrét volt a Bizottság mércéjével mérve. Azt, amit a múlt évben tettünk, a jogszabályok javítása céljával tettük. Igen, e jogszabályok egy része az ipari árucikkekre vonatkozik, ami egy másik biztos feladatkörébe tartozik, de számos problémán együtt dolgozunk. Néhány kérdés a REACH-irányelvhez is kapcsolódik, ami szintén nem hozzám tartozik, de a hatályos jogszabályokat alapul véve megteszünk minden szükséges lépést a biztonság garantálása érdekében.

Több találkozóra is sor került már a folyamatban érdekelt felekkel – gyártókkal, illetékes nemzeti hatóságokkal, kiskereskedőkkel és számos nem kormányzati szervezettel.

Emellett azt is el szeretném mondani, hogy egyrészt nem hozunk ítéleteket, másrészt nem teszünk különbséget a régi és az új tagállamok között. A termékbiztonság egyformán fontos az új és a régi tagállamok számára is. Biztosítani szeretném Önöket arról, hogy vannak olyan régi – még a 12 új ország előtt csatlakozott – tagállamok, amelyek súlyos problémákkal küzdenek, és nem áll szándékomban magukra hagyni őket ebben. Természetesen a Bizottságnak a jogszabályok végrehajtása tekintetében meglévő felelőssége – különösen az új tagállamokban – olyan dolog, amely kétségkívül nagyon közel áll a szívemhez. Ezért az új tagállamokban azt teszem, hogy többet beszélek a hatóságokkal, és erőteljesebben kiállok egy, a piacfelügyeleti hatóságok fejlesztését célzó nemzeti költségvetés mellett.

Iotova asszony, elmondhatom Önnek, hogy a bolgár piacon 180 ellenőr tevékenykedik. Tegnap, pontosabban ma délelőtt, ismét megbeszéléseket folytattam a biztonsági lánc valamennyi résztvevőjével, és – európai gyártók, valamint bulgáriai kereskedők és kormányzati hatóságok bevonásával – aláírtuk az ún. „karácsonyi paktumot”. A bolgár gazdasági minisztériummal folytatott kitartó tárgyalásaim eredményeként az ellenőrzések négyszer gyakoribbak lettek. Ezért tovább folytatom az e téren végzett munkát, és – mivel korábban is örömömre szolgált ezt megtenni – szeretném ismét megújítani az e képviselőháztól kapott meghívásomat azzal, hogy dolgozzunk együtt ezen az ügyön. Biztos vagyok benne, hogy ily módon sikeresebbek leszünk.

a Bizottság tagja. – Szeretném azzal zárni, amivel elkezdtem, azaz hogy valamennyi cselekvésünknek arányosnak kell lennie, és a szolidaritás és a szubszidiaritás elvén kell alapulnia, ami még több erőt ad e komoly probléma megoldásához.

Figyelmesen hallgattam mindannyiukat, kedves szavaikat és az erőfeszítések fokozására irányuló felhívásaikat. Ha bármikor olyan konkrét esetek merülnének fel, amelyeket meg szeretnének vitatni velem, örömmel állok rendelkezésükre.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, és mindazoknak, akik felszólaltak a vitában.

Szeretnék én is egy rövid észrevételt tenni: néhány éve a nagyobbik lányom egy kínai gyártmányú, gumiból készült játék babát kapott ajándékba. Lejött a baba feje, és látszott az a kis gumiból készült golyó, amire a fejet illesztették. A játék készítője egy kis arcocskát rajzolt rá – ez azonban nem mosolygós arc volt, hanem egy nagyon szomorú arc. Bárki is volt a játék készítője, ezzel üzenni kívánt arról, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk. Örülök, hogy ma ezt megoszthattam Önökkel.

A vitát berekesztem.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat