Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2007 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

19. Saugūs žaislai (diskusijos)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas – Komisijos pareiškimas dėl žaislų saugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Komisijos narė. − Gerb. Pirmininke, norėčiau padėkoti Parlamentui už nuolatinį domėjimąsi gaminių saugos klausimais ir šią galimybę jums trumpai pristatyti 2007 m. lapkričio 22 d. paskelbtą gaminių saugos patikrinimą. Man teko dalyvauti lapkričio 26 d. vykusiame IMCO komiteto susitikime, todėl man malonu kreiptis į Europos Parlamento narius plenariniame posėdyje.

Lieku ištikima ir galiu patvirtinti tris savo pradinius teiginius ir principus: kompromisai vartotojų saugos srityje neleistini, tikime atvira rinka ir sąžininga konkurencija ir norime vystyti tarptautinę partnerystę su Kinija ir Jungtinės Amerikos Valstijomis.

Iš patikrinimo rezultatų matyti, kad tinkamai taikant teisės aktų sistemą, ši savo paskirtį atitinka. Visų pirma pasakytina, kad greitojo įspėjimo sistema RAPEX yra veiksminga ir padeda atšaukti iš rinkos visoje Europos Sąjungoje pavojingus gaminius.

Tačiau patikrinimo pranešime išskiriamos kelios sritys, kuriose norima pažangos, imtis prevencinių veiksmų ir siekti tarptautinio bendradarbiavimo bei geresnio įgyvendinimo.

Dalis planuojamų patobulinimų jau netrukus taps konkrečiais veiksmais; pirmiausia tai pasakytina apie Žaislų saugos direktyvos tikslinimą.

Ketinu savo kolegoms Komisijoje pasiūlyti priimti laikiną priemonę ir pareikalauti prie magnetinių žaislų pridėti įspėjimus, kol standartas bus peržiūrėtas ir nuspręsta dėl su šiais žaislais susijusios galimos rizikos. Šią teisę mums suteikia direktyvos dėl Bendros gaminių saugos 13 straipsnis. Tikiuosi, kad ši priemonė jau netrukus įsigalios, tačiau žinau, kad tai tik dalinis sprendimas, neturint reikiamo standarto dėl išsamių su magnetų keliama rizika susijusių veiksmų.

Komisija padeda valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms nustatyti ir dalintis gera patirtimi rinkos priežiūrai geriau atlikti. 2007 m. spalio mėn. valstybės narės pateikė pranešimus dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama geriau bendradarbiauti su ūkio dalyviais ir dėl konkrečių žaislams skirtų priežiūros kampanijų. Komisija ketina skelbti lyginamuosius įgyvendinimo pajėgumo duomenis vartotojų vertinimo suvestinėje pirmajame 2008 m. ketvirtyje.

Komisija taip pat toliau stiprina valstybių narių rinkos priežiūros institucijų galias, suteikdama galimybę gauti gerai parengtų bendrų rinkos priežiūros projektų finansavimą (pastariesiems 2007 m. bus skirta 1,3 mln. eurų Bendrijos lėšų).

Vartotojų apsauga nuo pavojingų gaminių įmanoma tik užsitikrinus apsaugą Bendrijos viduje ir ties išorine ES siena. Be veiksmų apsaugai Europos Sąjungoje gerinti, rengiamasi įvairiems veiksmams stiprinant sienų apsaugą. Po pastarųjų didelių ES teisės aktų muitų srityje pakeitimų galėsime nustatyti ir patikrinti didelę riziką keliančius krovinius. Įgyvendinus saugias pasikeitimo muitų informacija priemones taip pat pavyks imtis skubių veiksmų gavus informaciją apie naujus pavojingus gaminius.

Šių dviejų tinklų bendradarbiavimo praktiškai siekiama nuolat keičiantis RAPEX sistemos ir muitų institucijų „rizikos informacijos sistemos“ perspėjimo signalais. Pastaroji atkreipia pasienio inspektorių dėmesį į konkrečius, galimai pavojingus krovinius.

Komisija pabrėžė poreikį tobulinti galimybę atsekti. Iš statistinių duomenų matyti, kad nežinomos kilmės gaminių, apie kuriuos pranešta per RAPEX, kiekis pirmą kartą sumažėjo 2007 m. spalio mėn. ir sudarė 3 proc., palyginus su 17 proc. 2006 m. Komisija šiuo metu, valstybėms narėms padedant, vertina galimybę pasiekti ilgalaikės pažangos šioje srityje.

Komisija jau įtraukė į „prekių vidaus rinkos“ teisės aktų paketą nuostatą, pagal kurią ūkio subjektai privalės turėti duomenis apie tiekėjo tapatybę; todėl, šiems teisės aktams įsigaliojus, būtų lengviau įsikišti prižiūrint rinką.

Komisija taip pat pasiteiravo Kinijos atstovų, kaip ši šalis galėtų užtikrinti galimybę atsekti ir sveikina Kinijos iniciatyvas, kuriomis nustatomas privalomas (kai kurioms didelę riziką keliančių gaminių kategorijoms) ženklinimas brūkšniniu kodu dar gamykloje.

Komisija taip pat nuolat pabrėžia ūkio subjektų atsakomybę už gaminių saugą. Džiaugiuosi pramonės atstovų įsipareigojimu parengti priemones vartotojų pasitikėjimui įgyti. Mums pavyko susitarti dėl vadinamojo „saugumo pakto“. Taip pat ketinu skirti ekspertus versle taikomų saugos priemonių tiekimo procese tyrimui atlikti ir pranešimui šioje srityje pateikti pirmąjį 2008 m. ketvirtį, nes globalizacijos amžiuje esame stiprūs tiek, kiek stiprus silpniausios mūsų grandies dalyvis.

Manau, taip pat svarbu bendrauti su Europos Sąjungos piliečiais gaminių saugos klausimais ir išklausyti, kas jiems kelia susirūpinimą. Tai labai svarbu, nes mes visi norime kaip įmanoma geriau atsakyti į jų paklausimus ir patenkinti jų poreikius. Man labai patiko neseniai įvykęs pokalbis internetu, pavadintas „linkime saugių Kalėdų“ (man buvo labai malonu dalyvauti); per pokalbį atsakiau beveik į 50 įdomių klausimų.

Taip pat savo susirūpinimą gaminių saugos srityje išreiškėme Kinijos vadovams 2007 m. lapkričio 28 d. vykusiame ES ir Kinijos viršūnių susitikime. Abiejų šalių vadovai sutiko, kad aukšta gaminių sauga – vienintelis būdas vartotojų pasitikėjimui ir abipusei prekybai pasiekti. Todėl kompetentingos institucijos sutarė dėl išsamių bendradarbiavimo santykių. Abi šalys nori tęsti ir plėtoti dialogą, nuolat keistis informacija, siekdamos išmatuojamos ir nuolatinės pažangos.

Komisija susitarė su Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybe stiprinti mūsų bendradarbiavimą importo saugumo klausimais Transatlantinėje ekonominėje taryboje.

Tikiuosi, kad iš šio pranešimo įsitikinote, kad aš su savo kolegomis Komisijoje su visais susijusiais dalyviais kiek įmanoma veiksmingiau, proporcingiau ir atsidavusiai ėmėmės būtinų priemonių vartotojų gaminių saugai stiprinti.

Norėčiau dar kartą padėkoti Parlamentui už daugelį šiuo klausimu įvykusių įkvepiančių diskusijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, PPE-DE frakcijos vardu. – (NL) Gerb. Pirmininke, Komisijos nare, gerbiamieji Parlamento nariai, žinoma, nėra jokio atsitiktinumo, kad Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija paragino pradėti šias aktualias ir skubias diskusijas kaip tik prieš Kalėdas, nors šis klausimas jau buvo aptartas anksčiau rugsėjo mėn. PPE-DE frakcija taip pat nori, kad ši diskusija pasiųstų aiškų politinį signalą ir siektų politinio tikslo. Visi norime imtis aukšto lygio vartotojų apsaugos ir norime, kad darbotvarkėje būtų skiriama daug dėmesio mažiausiems, pažeidžiamiausiems vartotojams – vaikams.

Gerb. Komisijos nare, pritariu Jūsų teiginiams. Pažymime, kad jūs jau atlikote labai daug darbo Komisijoje, ir, žinoma, norėtume, kad valstybės narės taip pat būtų įkvėptos imtis savo darbo dalies. Jos taip pat turi ir toliau siekti sugriežtinti savo žaislų rinkų priežiūrą. Mes taip pat žinome, Komisijos nare, kad jūs asmeniškai labai stengėtės siekdama apsaugoti vartotojus. Mes labai vertiname šias pastangas ir taip pat sutinkame su jumis, kad žaislų saugos srityje neturime daugybę kartų išradinėti naujų metodų, bet veikiau išspręsti esamos sistemos trūkumus.

Yra pora dalykų, kuriuos prašyčiau plačiau paaiškinti: jūs sakėte – ir tai jūs dabar taip pat paminėjote – kad Kinijos valdžios institucijos taip pat labai stengiasi. Anksčiau paskelbėte, kad jie ketina įkurti savotišką Kinijos RAPEX sistemą. Galbūt galėtumėte apie tai paaiškinti plačiau.

Antra, taip pat noriu žinoti, ar iš tikrųjų buvo sudarytos kokios nors konkrečios sutartys su žaislų pramone, ar kiekviena valstybė narė tai atlieka savarankiškai? Norėčiau taip pat išgirsti, kodėl vis dar laukiame naujos Žaislų direktyvos ar Komisijos pasiūlymo dėl dabartinės Žaislų direktyvos pakeitimo. Tikėjomės, kad tai bus parengta jau dabar. Akivaizdu, kad buvo uždelsta. Galbūt galėtumėte paaiškinti to priežastį? Be to, jūs esate visiškai teisi: vidaus rinka taip pat skirta vartotojams. Jei vartotojai ja nepasitikės, jie negalės ja pakankamai naudotis. Tai − labai svarbus klausimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, PSE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. Pirmininke, Komisijos nare, labai ačiū už trumpą spaudos konferenciją, kurią šiandien dar kartą surengėte mums dėl pažangos diskusijose.

Mes neabejotinai jau pasiekėme pažangos, bet tai, žinoma, vis dar nėra pakankama. Mūsų vis dar laukia įvairūs reikalai. Vieną iš jų mes jau ne kartą aptarėme: Europos Sąjunga turi pati atlikti parengiamąjį darbą. Taip pat gerokai apgailestauju dėl to, kad iki šiol dar nėra pateiktas Žaislų direktyvos pakeitimas. Kai išgirdau, kad mes sulauksime pakeitimo gruodžio mėn., maniau, kad tai bus 2007 m. gruodžio mėn., o ne 2008 m. gruodžio mėn.. Dabar yra gruodis, ir žinome, kad jo nebus. Tikiuosi, kad jis bus pateiktas ne 2008 m. gruodžio mėn., bet vėliausiai iki šio sausio, nes tai skubu.

Antras dalykas, Komisijos nare, yra tai, kad valstybės narės taip pat turi vykdyti savo įsipareigojimus. Jos turi daug efektyviau ir nuosekliau naudoti RAPEX. Tai vienas dalykas. Tačiau jos taip pat kontroliuoti rinką, už kurią jos atsakingos, ir tai daryti daug rimčiau. Mes taip pat turime imtis šių reikalų, kad galėtume iš tikrųjų pasiekti būtinos saugos.

Šiuo atžvilgiu nėra užduodami klausimai vien vyriausybėms ar jų agentūroms, bet taip pat apklausiami ir žaislų gamintojai. Jie taip pat turi užtikrinti, kad jų produktų kokybė būtų tinkama. Jie negali tiesiog permesti atsakomybės kitiems. Negalime leisti jiems vykti į Kiniją ir sakyti: taip, mes norime žaislų, bet jie neturi kainuoti daugiau nei tiek ir tiek. To bus pasiekta kokybės sąskaita, ir tai jie turi žinoti. Neturime išleisti gamintojų iš akiračio, bet turime reikalauti, kad jie taip pat tai darytų. Tačiau kaip sakėme, taikyti priežiūrą − dar geresnis sprendimas, ir būtent to turime siekti.

Tikiuosi, kad jums pavyks gana greitai įtraukti šiuos dalykus į jūsų minėtą saugos paketą.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, ALDE frakcijos vardu. Gerb. Pirmininke, šios Kalėdos kai kurioms šeimoms paženklitos tragedijos dėl vaiko netekties. Ši tragedija dar skausmingesnė, nes (a) jos buvo galima nesunkiai išvengti, ir (b) ją sukėlė dovana iš meilės, o šis džiaugsmas tapo nužudymo įrankiu. Taip, nužudymo įrankiu. Nes nesaugių žaislų gamintojai puikiai žino, kad šie žaislai gali ir veikiausiai kada nors nužudys vaiką. Todėl pateikti tokius mirtinus žaislus į rinką, mano manymu, prilygsta nužudymui, todėl savo neveikimu neužkirtusieji šiam nusikaltimui kelio prilygsta jo bendrininkams.

Gerb. Komisijos nare, visi žinome, kas yra mūsų vaikų luošintojai ar žudikai. Tai − pigių kinietiškų žaislų gamintojai. O kaip galite pasiūlyti apsisaugoti mūsų piliečiams? Bijau, kad nepakankama. Atrodo, kad jūsų visiškai nejaudina tai, kad 43 proc. naujausiame RAPEX-Kinijos pranešime nurodytų atveju imtasi taisomųjų veiksmų, tačiau gerb Komisijos nare, ką pasakysite apie 57 proc. atvejus, kai nutiko priešingai? Kaip dėl galimai pavojingų žaislų, apie kuriuos iš viso nebuvo pranešta?

Esate sakę, kad „šiame pasaulyje 100 proc. garantijų negali būti“, tačiau „galima įsitikinti, kad sistema tinkama naudoti pagal paskirtį“. Pagal kokią paskirtį, gerb. Komisijos nare? Ar ja siekiama atsisakyti saugumo klausimų ir nepykdyti Kinijos vyriausybės?

Galimas tik vienas šios problemos sprendimas, gerb. Komisijos nare: visiškai uždrausti Kinijoje pagamintų žaislų importą, kol Kinijos vyriausybė 100 proc. užtikrins, kad Europoje bus parduodami tik saugūs žaislai. Kitaip jums nepavyks įgyvendinti svarbiausios funkcijos – iš tiesų apsaugoti mūsų vaikus nuo Kinijoje pagamintų žaislų sukeltų mirčių. Ir atminkite, gerb. Komisijos nare: vien Kinijos pažangos nebepakanka, nes ir viena vaiko mirtis yra pernelyg daug.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − M. Matsakisai, prašau atleisti už tai, kad paskelbiau, kad jums skirta viena minutė pasisakyti. Padarėme klaidą ir iš tiesų jums skirtos dvi minutės. Kaip paprastai suteikiu daugiau laiko asmenims, kalbantiems ne gimtąja kalba. Jūs puikiai kalbate angliškai.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu. (IT) Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, negali būti jokių nuolaidų dėl žaislų saugumo, o masiškai pašalinus iš rinkos Kinijoje pagamintus žaislus, vartotojų saugumas vėl atsidūrė diskusijų centre, o ypač buvo atkreiptas dėmesys į mūsų mažiausiųjų vartotojų saugumą, nes jie dažnai negali savęs apginti.

Iš tikrųjų labai pelninga sveikatai pavojų keliančių produktų rinka, kurioje kasmet sukasi didžiuliai pinigų kiekiai ir kuri randa begalę būdų ir gudrybių, kad įteisintų tai, kas iš tikrųjų neteisėta ir žalinga. Todėl mes pritariame Komisijos pasiūlymui griežtinti gaminių, ypač žaislų, saugumo patikras.

Manome, kad ypač svarbu bendradarbiauti su Kinija ir Jungtinėmis Valstijomis, siekiant užkirsti kelią į Europos rinką besiveržiančių pavojingų gaminių srautui. Norėdami atkurti vartotojų pasitikėjimą, turime teikti prioritetą tokiems veiksmams, kaip visuotiniam saugumo reikalavimų ir susitarimo dėl saugumo tarp gamintojų ir importuotojų patikrinimui.

Kalbant apie valstybes nares, labai svarbu pagerinti bendradarbiavimą tarp atsakingų už rinkų kontrolę muitinės ir valdžios institucijų. Būtina peržiūrėti Žaislų saugumo direktyvą, kad būtų nustatytos aiškios taisyklės dėl tinkamų patikrų gamybos ir muitinės patikrinimo etapuose planavimo.

Tačiau baigdama norėčiau pasakyti, kad Kinija turi iki galo atlikti savo vaidmenį, o Komisija turi reikalauti, kad ji tai padarytų. Kinija turi suteikti garantijas ir turi įsitraukti į sunkią ir bekompromisę kovą su neteisėtomis praktikomis, kitaip Europos Sąjunga turės imtis rimtų priemonių ir užtrenkti duris dėl klastočių ir nesąžiningos bei neteisėtos konkurencijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. Pirmininke, ši diskusija kerta iškart per kelias direktyvas. Gerb. Komisijos nare, jūs painiojate Gaminių saugos direktyvą su Žaislų saugos direktyva. Mes tikrai turime problemų dėl Gaminių direktyvos įgyvendinimo, tuo tarpu dėl Žaislų saugos direktyvos mums stinga teisės aktų. Didesnė priežiūra čia mums nepadeda todėl, kad turime saugumo spragų, pvz., nėra uždrausti pavojingi chemikalai.

Prieš du mėnesius Komisijos narys G. Verheugen užtikrino, kad Žaislų saugos direktyva bus pateikta šį mėnesį. Jis sakė, kad žaislai, turintys savo sudėtyje švino, neturi patekti į Europos rinką. Pirmuoju atveju nėra jokio ženklo, kad peržiūrima Žaislų saugos direktyva.

Antruoju atveju Komisijos narys G. Verheugen man pripažino raštu, kad jis klydo sakydamas, jog žaislai, turintys savo sudėtyje švino, uždrausti Europoje. Tai taip pat nėra teisinga. Jūs painiojate Gaminių saugos direktyvą su Žaislų saugos direktyva. Todėl labai keista, kai sakote, kad mums reikia brūkšninio kodo ypač pavojingiems gaminiams. Tikiuosi, kad jūs neturite omenyje žaislų. Pavojingi gaminiai gali atsirasti vaikų rankose.

Mums reikia prevencijos principo. Taip pat nėra jokių perspėjimų apie magnetus. O ką pasakysite apie perspėjimus ant žaislų, kurie sudėtyje yra kancerogeninių medžiagų? Europoje turime poliaromatinius angliavandenilius. Uždrausime naudoti šias medžiagas automobilių padangose, bet jas bus leidžiama naudoti žaisluose nepaisant to, kad tai – kancerogeninė medžiaga. Ši diskusija absurdiška, nes jūs kertate iškart per abi direktyvas.

Prašome per savo antrąjį atsakymą susikoncentruoti ties Žaislų saugos direktyva ir atsakyti į klausimus, kada ši direktyva bus pagaliau pateikta ir kada – remiantis mūsų pasiūlymais mūsų rezoliucijoje – bus panaikintos teisės spragos, ir prašome nebepainioti abiejų direktyvų. Priežiūra gerai; teisės aktai dar geriau.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL frakcijos vardu. (SV) Gerb. Pirmininke, žinoma, visiškai nepriimtina, kad vaikai žaistų su žaislais, kurie kelia pavojų jų sveikatai. Tikriausiai visi manome, kad galime Europos Sąjungoje ramiai pirkti CE ženklu pažymėtus žaislus. Bet kas kita yra neįsivaizduojama. Bet iš tikrųjų mes nežinodami įsigyjame žaislus, kurių sudėtyje yra kancerogenų ir švino. Tiesiog sunku patikėti, kad ši medžiaga yra naudojama žaisluose, kuriuos vaikai dažnai kiša į savo burnas. Vaikų saugumas reikalauja neatidėliotinų Komisijos veiksmų. Gamintojų, tiekėjų ir importuotojų pelno interesai niekada neturi būti svarbiau nei vaikų sveikata. Jau vieno pavojingo žaislo yra per daug.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Gerb. Pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos narei M. Kunevai už tai, kad šiandien atvyko pas mus mūsų siūlymu ir pasveikinti ją už labai teigiamą ir stiprų prisiimtą vaidmenį. Po pradinių mūsų diskusijų rugsėjo mėn. ji nuvyko į Kiniją. Su kelionės rezultatais susipažinome. Ji taip pat visiškai aiškiai nurodė, kad „kompromisai vartotojų saugos srityje neleistini“. Esame tvirtai įsitikinę jos teisumu.

Pereinant prie praktikos, nemažai kolegų jau išreiškė mintį, kad šis klausimas labai sudėtingas, o jame dalyvauja daugelis veikėjų. Todėl sveikinu Komisijos narės M. Kunevos patikinimą dėl bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, norint padidinti jų galias atlikti patikrinimą, išbandyti ir sustabdyti pavojingus krovinius, kuriuos galima tinkamai nustatyti keičiantis informacija. Būkime realistai. Iš tiesų ir rinkoje veikia nepaprastai daug gamintojų ir atitinkamas skaičius gaminių.

Tačiau visiškai nesiekiame laikyti blogio įsikūnijimu žaislų gamintojus, dirbančius labai sudėtingą darbą ir gaminančius patrauklius, geros konstrukcijos ir vertingus žaislus, vertinamus vartotojų ir jų vaikai visoje Europos Sąjungoje; visuotinai žinoma tokių žaislų svarba vaiko vystymuisi. Būtų klaidinga išskirti Kinijos gamintojus, kaip tai padarė mūsų kolega iš Kipro labai emocingoje ir neliberalioje kalboje. Šie gaminiai gaminami ir daugelyje kitų šalių. Svarbiausia – kokybė nuo pradžios ir atsakingų inžinierių darbas su tiekėjais visapusiškai kontrolei įgyvendinti. Patikėkite, yra nemažai aukščiausius kokybės standartus atitinkančius žaislus gaminančių Kinijos gamintojų. Norime šią praktiką paversti visuotina nedelsiant. Juk nuo šiuo metu iki Kalėdų priimamų esminių sprendimų priklauso, kokie žaislai į mūsų vaikų rankas pateks per kitas Kalėdas. Būtent tai − mūsų diskusijų tema. To siekiame, todėl Komisijos narės dalyvavimas šiandien buvo labai svarbus.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Gerb. Pirmininke, šio vakaro diskusijomis ir Komisijos narės pranešimu būtina labai aiškiai parodyti vartotojams ir Kinijai (bei žaislų iš kitų trečiųjų šalių tiekėjams) mūsų nusistatymą išvalyti savo rinkas nuo toksiškų žaislų. Kaip rodo daugelio žaislų atšaukimas prieškalėdiniu laikotarpiu, būtina ir toliau veikti taip pat atkakliai. Norėčiau pridurti, Komisijos nare, kad per neseniai atliktus reidus mano regione, Mančesteryje konfiskuota daugiau kaip 20 000 nelegalių ir padirbtų žaislų, kurių vertė siekė 150 000 eurų. Tie žaislai buvo neabejotinai skirti žaislų trūkumui juos atšaukus užpildyti.

Todėl būtina, kad teisėtų žaislų tiekėjai ir gamintojai atitiktų aukščiausius saugos standartus, nes kitaip vaikams kyla pavojus dėl pavojingų padirbtų žaislų. Todėl norėčiau labai aiškiai, kaip Parlamento vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas, pasisakyti dėl to, ką jums siūlome atlikti Parlamentui padedant. Norime skubiai patikslinti Europos Sąjungos teisės aktus žaislų saugos srityje, įveikti naujas su trečiosiomis šalimis, žaislų importu iš Kinijos ir be abejonės naujomis ir pavojingomis žaislų konstrukcijomis, pvz., magnetais, atsiradusiais po pirminės 1995 m. direktyvos, susijusias problemas. Ji pasenusi ir tikslintina. Šį teisės aktą būtina papildyti stipresne tiksliais duomenimis pagrįsta taikymo ir priežiūros praktika norint prigriebti vargšus gamintojus.

Komisijos nare, man malonu paremti jūsų pasiūlymą ir ketinu tai daryti ateityje bei siekti, esant reikalui, uždrausti importuoti pavojingus žaislus iš Kinijos. Tačiau pasakytina, kad mūsų veiksmai jau davė rezultatų; pačioje Kinijoje draudimas jau taikytas 93 kartus, o nuo liepos mėn. atlikta dar 184 tyrimų; visa tai rodo, kad iš Kinijos išsiunčiama mažiau pavojingų žaislų. Turime prisidėti prie šių veiksmų ir juos paremti, tačiau ir importuotojai privalo prisiimti atsakomybę už pavojingų žaislų gaminių importą, todėl džiaugiuosi tiekimo grandinės peržiūra siekiant užpildyti gamintojų paliktas spragas.

Komisijos nare, šiuo metu nesame pasirengę kompromisams žaislų saugos srityje; perspėjimų gali nepakakti. Kaip matome iš kitų šalių pavyzdžių, pvz., JAV, kai kurie žaislus nėra skirti vaikams iki trejų metų, o vyresni nei šešerių metų amžiaus vaikai perspėjami; šios šalies atstovai skundžiasi, kad jie importuoja mūsų pavojingus žaislus iš Europos Sąjungos rinkų, todėl galbūt šioje srityje vertėtų pasekti JAV pavyzdžiu. Todėl siūlau imtis skubių ir veiksmingų priemonių mūsų vartotojų pasitikėjimui žaislų rinka atstatyti. Komisijos nare, galiu pažadėti savo komiteto paramą jums šiame darbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Gerb. Pirmininke, kalbėdamas diskusijoje apie žaislų saugą, noriu atkreipti dėmesį į keletą bendresnių dalykų.

Pirma, prekybos liberalizacija, kurios pasiekta padedant Pasaulio prekybos organizacijai ir kuri paverčia Europos rinką vis labiau prieinamą, ne tik atneša naudos vartotojams dėl žemesnių daugelio prekių kainų, bet taip pat sukelia pavojų, ir iškalbingas to pavyzdys yra klausimas dėl pavojingų žaislų, kurį šiandien aptariame.

Antra, Pietryčių Azijos šalys konkurencingos Europos rinkoje, nes joms nereikia mokėti visų gamybos išlaidų. Jos dažnai nemoka aplinkos apsaugos išlaidų, išlaidų, susijusių su darbuotojų teisių laikymusi, ar išlaidų, susijusių su prekių sauga, ir tai dar ne viskas.

Trečia, dėl to vartotojų ir konkurencijos apsaugos institucijos Europos Sąjungos šalyse turi panaudoti turimas priemones, kad greičiau ir efektyviau reaguotų į tokias situacijas ir pašalintų iš rinkos ne tik pavojingus gaminius, bet ir jų gamintojus ar importuotojus.

Ketvirta, vykstančiose PPO remiamose derybose dėl platesnės prieigos prie Europos rinkos Europos Sąjunga galiausiai turi pareikalauti, kad trečiosios šalys laikytųsi teisingos konkurencijos taisyklių ir ypač laikytųsi taisyklės dėl visų gamybos išlaidų, suskaičiuotų naudojant Europos standartus, įtraukimo į gaminių kainas.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle (Verts/ALE). - (DE) Gerb. Pirmininke, Komisijos nare, jau sakiau komitete, kad vertiname jūsų pastangas ir dėkojame jums už jas.

Vis dėlto kai kurie iš šių dalykų rodo, jog kažkas negerai. Pvz., jei jūs norite įvesti perspėjimus apie magnetus, tai rodo, kad Žaislų saugos direktyva nėra tinkama. Žaislų saugos direktyva yra, deja, pagrįsta nauju metodu. Naujam metodui reikia, kad veiktų ekvivalentiški standartizacijos komitetai. Deja, standartizacijos komitetai nesiėmė veiksmų dėl magnetų, lygiai kaip jie nesiėmė veiksmų dėl kancerogeninių medžiagų. Šiuo metu uždraustos tik trys kancerogeninės medžiagos; likusios neuždraustos. Peržiūrėdami Žaislų saugos direktyvą, turime skubiai patikrinti, ar šis naujas metodas iš tikrųjų tinkamas, o gal būtų daug geriau, jei Europos teisės aktų leidėjai tiesiog dabar nustatytų standartus žaislų sektoriuje, nes žaislai daugiausia skiriami vaikams, o vaikams reikalinga ypatinga apsauga. Raginu jus, kai peržiūrėsite Žaislų saugos direktyvą, dar kartą patikrinti, ar šis naujas metodas čia yra iš tikrųjų tinkamas, o gal mums išties reikia kitokio metodo.

Norėčiau taip pat pabrėžti, kad peržiūrėdami gaminių paketą iškėlėme importuotojų atsakomybės svarbą. Šie importuotojai turi rimtai žiūrėti į savo pareigas. Tikiuosi, kad jūs ir Komisija tai taip pat palaikysite per trialogą. Importuotojams turi tekti tokia pati atsakomybė kaip ir gamintojams.

Ir dar vienas dalykas – valstybės narės. Čia matyti, kad Gaminių saugos direktyva tiesiog buvo per silpna. Valstybės narės turi būti priverstos tai kontroliuoti, ir jos taip pat turi būti priverstos iš tikrųjų pašalinti tam tikrus gaminius. Deja, ne visi jie buvo iš tikrųjų pašalinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Gerb. Komisijos nare, yra kelios priežastys, kodėl šiandien užduodu klausimą. Pirma, jūsų atsakymas per diskusiją dėl šio klausimo IMCO komitete buvo, mano nuomone, pernelyg bendro pobūdžio. Kita vertus, aš jau pateikiau klausimą raštu ir tikiuosi šiandien gauti atsakymą kartu su kitais atsakymais. Ir trečia priežastis yra ši: norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į O. Christenseno pranešimą, priimtą 2005 m. dėl naujųjų valstybių narių vartotojų apsaugos sistemų, papildančių vidaus rinkos režimą Europos ekonominėje bendrijoje, integracijos. Pranešime pateikiamos rekomendacijos Europos Komisijai atkreipti ypatingą dėmesį į naująsias valstybes nares, tarp kurių yra ir mano šalis.

Norėčiau pasakyti savo asmeninę nuomonę, kad, nepaisant Komisijos dėtų pastangų šioje srityje, tik trys procentai Bulgarijos gyventojų mano esą apsaugoti kaip vartotojai. Todėl mano konkretus klausimas yra toks: ką nuveikė Europos Komisija, kad užtikrintų žaislų iš Kinijos, per Kalėdas ir Naujųjų Metų šventes patenkančių į naujųjų valstybių narių rinkas, saugą, turint omenyje palyginti silpnesnę vartotojų apsaugos sistemą šiose šalyse?

 
  
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Gerb. Pirmininke, Komisijos nare, nedramatizuojant situacijos, reikia pripažinti, kad sprendžiame visą Sąjungą paveikiančią problemą. Pateiksiu tik vieną pavyzdį: kiekvieną dieną į Ispaniją įvežama 40 000 prekių konteinerių; daug tūkstančių tų konteinerių būna pilni žaislų.

Norėtume žinoti, ar įgaliotų ekonominių operatorių sistema, kuri bus įvesta nuo 2008 m. sausio 1 d., iš tikrųjų palengvins efektyvių priemonių taikymą sprendžiant problemas dėl komercinės veiklos, kuri kelia grėsmę vaikų sveikatai ir kuri jau buvo daug kartų pasmerkta.

Europos Parlamentas savo rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl gaminių ir ypač žaislų saugos ragino Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad parduotos plataus vartojimo prekės nekeltų pavojaus sveikatai.

Atėjo laikas skubinti būtinų priemonių priėmimą, kad būtų įgyvendinta Europos Parlamento rezoliucija. Turime geriau kontroliuoti ir stebėti minėtas rinkas. Vykstant globalizacijai, žaislai nėra vien dar viena prekių rūšis. Jei nebus kontrolės, vėl susidursime su nelaimingais atsitikimais, apie kuriuos jau ne kartą buvo pranešta; kartais imamasi komercinio dempingo ir taip pat kyla galimybė rimtai pakenkti vartotojų, ypač vaikų, sveikatai.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Komisijos narė. − Gerb. Pirmininke, iš pradžių norėčiau atsakyti į M. Thyssen klausimą dėl galimų mūsų veiksmų mūsų teigiamai įtakai Kinijos rinkoje daryti. Europos Sąjunga privalo imtis ne ko kita kaip nustatyti griežtus standartus, jei nori laimėti tokiai padėčiai esant. RAPEX-Kinija leidžia Kinijos valdžios institucijoms gauti išsamius duomenis apie Europoje parduodamų Kinijoje gaminamų gaminių keliamą riziką; šis informacijos šaltinis jiems labai naudingas.

Šiuo metu Kinija rengia šalies greitojo įspėjimo sistemą (kopijuojamas Europos Sąjungos variantas). Tai iš tiesų didžiulė pažanga gaminių saugos srityje pasaulio mastu. Naudojant šią sistemą atsiranda galimybė operatyviai perduoti informaciją biurams vietoje, o pastarieji gali imtis veiksmų; sistema turėtų pradėti veikti jau nuo šių metų pabaigos. Sėkmingai, kaip planuota, ją išplėtojus, Europa galės džiaugtis metų gale sėkmingai parodžius Kinijos valdžios institucijoms sektiną pavyzdį.

Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ateinančiais metais mūsų laukia labai intensyvus darbas rengiant naują susitarimo memorandumą su Kinija, nes dabar galiojantis susitarimas, įsigaliojęs 2006 m., netenka galios 2009 m. pradžioje. Taigi Komisijos laukia labai konkretus darbas.

Daugelis jūsų esate užsiminę apie Žaislų direktyvą. Negaliu komentuoti pirmininko pavaduotojo G. Verheugeno kompetencijai priklausančių klausimų, nes Žaislų direktyva yra jo portfelio dalis, nors mes ir puikiai bendradarbiaujame; reikėtų turėti omenyje tai, kad Žaislų direktyvos patikslinimas jau rengiamas ir bus pateiktas netrukus. Dar prieš atvykdamas į susitikimą su jumis paklausiau Komisijos nario G. Verheugeno tarnybų ir jo paties asmeniškai, todėl žinau, kad ši direktyva netrukus bus pateikta svarstyti Komisijoje. Esu tikra, kad jo tarnybos labai daug dirba šiuo klausimu.

Neleistina painioti šiuos du metodus: pramoninio (apimančio Žaislų direktyvą) ir metodo, kuriuo grindžiu savo veiklą, apimančio Bendrąją gaminių saugos direktyvą. Užtikrinu jus, kad Komisija iš tiesų tvirtai laikosi šio atskyrimo.

Būtent to siekiame šiuo naujuoju metodu: išlaikyti vienas kitą papildančius patikrinimus. Vienas jų susijęs su žaislams kaip pramoninėms prekėms keliamais reikalavimais, o kitas – išeina iš pirmųjų reikalavimo ribų ir susijęs su žaislų patikrinimais mūsų vaikų saugumo prasme, nepriklausomai nuo jų atlikimo momento. Pavyzdys – žaisluose naudojami magnetai. Šiuo metu jie aptariami direktyvoje dėl bendros gaminių saugos, todėl galime vykdyti patikrinimus, uždrausti pavojingus gaminius ir prašyti priimti naujus standartus, tuo metu prie žaislų pridedamas įspėjimas ir galiausiai parengiamas pasiūlymas. Veikiausiai bus vykdoma standartizacija, ir tam tikras magnetų naudojimas bus uždraustas. Šis metodas kaip tik grindžiamas siekiu užpildyti saugos spragas, pasitelkus tikrąją direktyvą dėl bendros gaminių saugos. Šis puikus pavyzdys rodo, kodėl reikia kartu taikyti abu metodus.

Kaip tik pradėjau atsakymą H. Rühle dėl magnetų. Kolegija svarstys mano pasiūlymą priimti tikslinę priemonę ir pareikalauti konkrečių įspėjimų prie magnetinių žaislų; tai turėtų užpildyti šią spragą, kol bus priimti tam skirti tinkami standartai. Kaip žinote, šis procesas kiek užtrunka, tačiau tai jau nepriklauso nuo Komisijos. Tai paprasčiausiai mūsų vykdomas teisės aktas, susijęs su mūsų pačių standartais.

Trumpai norėčiau apsistoti ties M. Matsakis išsakyta nuomone. Mano pozicija pakankamai paprasta, nes esu įsitikinusi, kad M. Harbour atsakymas buvo labai nuoseklus. Nemanau, kad pavojingi žaislai turi pasą, todėl turėtume į pavojų atsakyti tik jam kilus. Tiesiog priminsiu, kad nors 50 proc. pavojingų žaislų į Europą importuojama iš Kinijos, mane nustebino tai, kad visiškai neaptarta, iš kur importuojama kiti 50 proc. žaislų. Privalau pasakyti, kad 30 proc. pavojingų žaislų pagaminama ... Europoje. Todėl primygtinai pabrėžiu saugą, nepriklausomai nuo žaislų pasų. Privalome dar kartą apgalvoti pasitikėjimo mūsų rinkomis svarbą. Neketinu atsisakyti šios atsakomybės.

Direktyvos dėl bendros gaminių saugos 1 straipsnyje nurodoma, kad gamintojų į rinką išleisti gaminiai būtų saugūs; prekę į rinką pirmą kartą pristatęs asmuo (importuotojas, mažmeninis pardavėjas ar gamintojas) atsako už žaislų saugumą.

Į. M. Iotovos klausimą norėčiau atsakyti bulgarų kalba, nes klausimas buvo pateiktas būtent šia kalba.

Komisijos narė. (BG) Mano atsakymas buvo labai konkretus pagal Komisijos standartus. Mūsų veikla per praėjusius metus buvo skirta teisės aktams gerinti. Taip, dalis šių teisės aktų yra susijusi su pramonės prekėmis, ir tai priklauso kito Komisijos nario portfeliui, bet mes dirbame išvien dėl daugelio problemų. Kai kurie iš užduotų klausimų taip pat susiję su REACH direktyva, kurios taip pat nėra mano portfelyje, bet mes darome tai, kas būtina, siekdami užtikrinti saugą esamos teisėkūros pagrindu.

Buvo surengta daug susitikimų su visais suinteresuotaisiais asmenimis šiame procese – gamintojais, kompetentingomis šalių institucijomis, mažmenininkais ir daugeliu nevyriausybinių organizacijų.

Be to, norėčiau jums pasakyti, kad nepriimame jokių nuosprendžių ir neskirstome šalių į senąsias ir naująsias valstybes nares. Prekių sauga vienodai svarbi ir naujosiomis, ir senosioms narėms. Norėčiau dar kartą patikinti jus, kad yra kelios senosios valstybės narės, priklaususios Sąjungai iki dvylikos naujųjų šalių prisijungimo, kurios turi rimtų problemų, ir aš neketinu jų apleisti. Žinoma, Komisijos atsakomybė dėl teisės aktų įgyvendinimo, ypač naujosiose valstybėse narėse, man neabejotinai labai svarbi. Todėl naujosiose valstybėse narėse daugiau kalbuosi su valdžios institucijomis ir reikalauju, kad būtų skirta didesnė šalies biudžeto dalis rinkos sekimo institucijoms vystyti.

Galiu pasakyti jums, I. M. Iotova, kad Bulgarijos rinkoje dirba 180 inspektorių. Vakar, tiksliau, šį rytą, tęsiau derybas su visais saugos grandinės dalyviais, ir mes sudarėme „Kalėdų sutartį“, įtraukusią gamintojus Europos lygmeniu, taip pat prekybininkus bei vyriausybės institucijas Bulgarijoje. Po atkaklių derybų, kurias vedžiau su Ūkio ministerija Bulgarijoje, apžiūros išaugo keturis kartus. Todėl tęsiu savo veiklą šia kryptimi ir, kaip jau su malonumu dariau pastarąjį kartą, norėčiau šioje plenarinių posėdžių salėje pakartoti savo kvietimą imtis veiklos kartu. Esu įsitikinusi, kad šitaip pasieksime geresnių rezultatų.

Norėčiau pradėti nuo tos vietos, kurioje baigiau, tai yra, mūsų veiksmai turi būti proporcingi ir pagrįsti solidarumu ir subsidiarumu. O tai mums suteiks papildomų jėgų šiai labai svarbiai problemai spręsti.

Įdėmiai išklausiau jūsų visų, jūsų malonių žodžių ir jūsų raginimų paspartinti darbą. Iškilus atskirų atvejų, kuriuos norėtumėte aptarti su manimi, mielai diskusiją pratęstume.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Norėčiau padėkoti Komisijos narei ir šiuose diskusijose kalbėjusiems kolegoms.

Turiu tik vieną nedidelę pastabą. Prieš kelerius metus mano vyresnioji duktė gavo Kinijoje pagamintą guminę lėlę. Vieną kartą galva atsiskyrė, o viduje pasirodė nedidelė guminė galvutė jai tvirtinti; šį žaislą pagaminęs asmuo norėjo kažką pasakyti iš tiesų jis perdavė labai liūdną žinią apie savo darbo sąlygas. Todėl malonu šį vakarą prabilti apie tai viešai.

Diskusijos baigtos.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika