Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 10 december 2007 - Straatsburg Uitgave PB

19. Veiligheid van speelgoed (debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is de verklaring van de Commissie over veiligheid van speelgoed.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Parlement bedanken voor zijn voortdurende belangstelling voor productveiligheidskwesties, en voor deze mogelijkheid om u een korte presentatie te geven over de eerste resultaten van de evaluatie van productveiligheid, die op 22 november 2007 zijn vrijgegeven. Ik heb de vergadering van de Commissie IMCO op 26 november bijgewoond en ik ben nu verheugd om het Europees Parlement in voltallige zitting te kunnen toespreken.

Mijn drie uitgangspunten en principes gelden nog steeds en kunnen worden bevestigd: consumentenveiligheid leent zich niet voor compromissen; wij geloven in open markten en eerlijke concurrentie; en we willen werken in een internationaal samenwerkingsverband met de Chinezen en Amerikanen.

Deze evaluatieresultaten tonen aan dat het regelgevingskader geschikt is voor zijn taak, mits het op de juiste wijze gehanteerd wordt. Met name het snelle waarschuwingssysteem RAPEX werkt doeltreffend en zorgt ervoor dat in de gehele Europese Unie gevaarlijke producten van de markt worden teruggeroepen.

Het evaluatieverslag toon echter ook aan dat er ruimte is voor verbeteringen, op het gebied van preventieve maatregelen en internationale samenwerking, alsmede op het gebied van strengere handhaving.

Enkele geopperde verbeteringen bevinden zich al in een vergevorderd stadium van omzetting naar concrete maatregelen, zoals met name het geval is bij de herziening van de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed.

Ik ben van plan aan mijn collega’s in de Commissie voor te stellen om een tijdelijke maatregel aan te nemen, die, in afwachting van de herziening van de standaardrichtlijn, waarschuwingen op magnetisch speelgoed verplicht maakt, om de mogelijke gevaren van dit speelgoed te ondervangen. Dit recht hebben wij uit hoofde van artikel 13 van de richtlijn algemene productveiligheid. Ik hoop dat deze maatregel snel van kracht zal worden, maar ik ben me er ook van bewust dat het maar een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing betreft totdat de bewuste standaardrichtlijn het gevaar van magneten volledig aanpakt.

De Commissie helpt de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten bij het identificeren en uitwisselen van de beste methoden, met beter markttoezicht als doel. In oktober 2007 brachten lidstaten verslag uit over initiatieven voor betere samenwerking met marktdeelnemers en over specifieke toezichtcampagnes op speelgoed. De Commissie is van plan in het eerste kwartaal van 2008 vergelijkende gegevens betreffende de wetshandhavingscapaciteit te publiceren in het consumentenscorebord.

In concrete zin gaat de Commissie ook verder met het verbeteren van de markttoezichtcapaciteit van de lidstaten door deel te nemen aan de financiering van goed uitgedachte gezamenlijke markttoezichtprojecten (die in 2007 1,3 miljoen euro aan communautaire bijdragen zullen ontvangen).

De bescherming van consumenten tegen gevaarlijke producten vereist een consistent beschermingsniveau, niet alleen binnen de Gemeenschap maar ook aan de buitengrenzen van de EU. In aanvulling op maatregelen om de bescherming binnen de Europese Unie te verbeteren, wordt er ook gewerkt aan diverse maatregelen om de grenscontrole te verscherpen. Recente omvangrijke wijzigingen in de douanewetgeving van de EU zullen helpen bij het uitkiezen van zendingen met een hoge risicofactor voor inspectie. Veilige mechanismen voor het uitwisselen van douanekennis zullen het mogelijk maken om snelle maatregelen te nemen wanneer er informatie vrijkomt over nieuwe soorten gevaarlijke producten.

De praktische samenwerking tussen deze twee netwerken wordt regelmatig verbeterd door de uitwisseling van waarschuwingen tussen het RAPEX-systeem en het “formulier voor risico-informatie”-systeem van de douaneautoriteiten, dat de aandacht van de grenscontroleurs vestigt op specifieke, mogelijk gevaarlijke, lading.

De Commissie heeft de nadruk gelegd op traceerbaarheid, een erg belangrijk punt van toekomstige verbetering. Statistieken tonen aan dat het aantal producten van onbekende herkomst die door RAPEX gemeld werden, in oktober 2007 voor het eerst was gedaald, namelijk 3 procent tegenover 17 procent in 2006. Op dit moment bekijkt de Commissie, met hulp van de lidstaten, hoe gezorgd kan worden dat deze verbetering niet slechts van tijdelijke aard is.

De Commissie heeft in het wetgevingspakket inzake de interne goederenmarkt al een bepaling opgenomen die marktdeelnemers verplicht om de identiteit van hun leverancier te kunnen overleggen, hetgeen van pas moet komen bij tussenkomsten door markttoezichthouders zodra deze wetgeving van kracht wordt.

De Commissie heeft tevens gevraagd wat China zou kunnen doen aan traceerbaarheid, en is verheugd over de initiatieven om streepjescodes op bepaalde groepen risicoproducten te verplichten op fabrieksniveau in China.

De Commissie benadrukt ook voortdurend de verantwoordelijkheid van marktdeelnemers voor productveiligheid. Ik ben verheugd over de verbintenis van de industrie om te werken aan maatregelen die het consumentenvertrouwen bevorderen. We zijn een “veiligheidspact”, zoals ik het noem, overeengekomen. Ik zal ook deskundigen sturen om een onderzoek uit te voeren naar de veiligheidsmaatregelen die ondernemingen hebben aangebracht in de toeleveringsketen en hiervan zal ik verder verslag doen in het eerste kwartaal van 2008, want in dit tijdperk van globalisatie zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel van de keten.

Ik vind het ook belangrijk om met de Europese burgers te communiceren over productveiligheidskwesties en om naar hun zorgen te luisteren. Dit is van cruciaal belang omdat zowel u als ik altijd zo goed mogelijk op hun vragen en behoeften willen reageren. Ik vond mijn recente webchat met als onderwerp “Have a Safe Christmas” (“een veilige kerst toegewenst”) niet alleen erg vermakelijk maar ook zeer verhelderend en boeiend, en heb op bijna vijftig interessante vragen antwoord gegeven.

Ten slotte kan ik melden dat onze bezorgdheid over productveiligheid aan de Chinese leiders is meegedeeld op de topontmoeting EU-China van 28 november 2007. De leiders aan beide zijden waren het erover eens dat een hoog niveau van productveiligheid onontbeerlijk is voor consumentenvertrouwen en onderlinge handel. Met het oog hierop hebben de bevoegde autoriteiten een breed samenwerkingsverband opgezet. Beide zijden zijn bereid de dialoog voort te zetten en te verdiepen, regelmatig informatie uit te wisselen en in te zetten op meetbare en voortdurende verbeteringen.

Ook heeft de Commissie overeenstemming bereikt met de regering van de Verenigde Staten, in het kader van de Trans-Atlantische Economische Raad, over het verbeteren van de samenwerking inzake belangrijke veiligheidskwesties.

Ik denk dat dit verslag u heeft laten zien dat ik en al mijn collega’s in de Commissie de noodzakelijke stappen hebben gezet om de veiligheid van consumentenproducten te verhogen, in samenwerking met alle relevante marktdeelnemers en op de meest doeltreffende, passende en toegewijde manier.

Ik wil het Parlement nogmaals bedanken voor onze vele inspirerende debatten over deze kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie. – (NL) Voorzitter, commissaris, collega’s, het is natuurlijk niet toevallig dat wij als PPE-DE-Fractie net voor de kerstdagen om dit actualiteitendebat hebben gevraagd. Te meer daar over deze kwestie al in september van gedachten is gewisseld, zou dat enige verbazing hebben kunnen wekken, maar als PPE-DE-Fractie willen wij met dit debat duidelijk een politiek signaal geven en hebben wij ook een politiek doel voor ogen. Wij willen ondubbelzinnig gaan voor een hoge graad van consumentenbescherming en willen dat de aandacht voor de kleinste, voor de meest kwetsbare consument - voor het kind - hoog op de agenda blijft staan.

Commissaris, ik ben blij uw verklaringen hier te horen. Wij stellen vast dat u in de Commissie al bijzonder veel werk hebt verzet en we zouden natuurlijk graag hebben dat ook de lidstaten aangespoord worden om hún deel van het werk op zich te nemen. Want ook zij moeten zich blijven engageren om het toezicht op hun speelgoedmarkt te verscherpen. We weten ook, commissaris, dat u persoonlijk geen inspanning onverlet laat om de consument te beschermen. Die inzet wordt door ons bijzonder gewaardeerd en we zijn het er ook met u over eens dat we inzake speelgoedveiligheid niet de zoveelste nieuwe aanpak moeten uitvinden, maar dat we de gaten in het bestaande systeem moeten dichten.

Een paar zaken waarover ik graag nog wat verduidelijking zou krijgen: u hebt gezegd - en u hebt er nu ook naar verwezen - dat ook de Chinese overheid bijzonder hard aan het werk is. U hebt een tijd geleden aangekondigd dat zij een soort Chinees RAPEX-systeem zouden gaan opzetten. Misschien kunt u ons daarover nog iets meer duidelijkheid geven.

Ten tweede vraag ik mij ook af of er echt concrete afspraken gemaakt zijn met de speelgoedindustrie, dan wel of dat in elke lidstaat op een eigen manier gebeurt? Dan had ik ook nog graag vernomen hoe het komt dat we nu nog altijd op de nieuwe speelgoedrichtlijn of op het voorstel van de Commissie tot wijziging van de bestaande speelgoedrichtlijn aan het wachten zijn? Wij hadden dat rond deze tijd verwacht. Blijkbaar is er uitstel. Misschien kunt u ons verduidelijken hoe dat komt? Verder heeft u absoluut gelijk: de interne markt is er ook voor de consument. Als de consument geen vertrouwen heeft, maakt hij onvoldoende gebruik van die markt. Dit is een bijzonder, bijzonder belangrijk dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, hartelijk dank voor de briefing die u ons vandaag weer hebt gegeven over de voortgang van de besprekingen.

We hebben zeker al vooruitgang geboekt, maar ik vind het natuurlijk nog niet genoeg. Vele kwesties liggen nog voor ons. Een daarvan hebben we al meerdere malen besproken: de Europese Unie moet het voorbereidende werk zelf uitvoeren. Ik ben ook nogal teleurgesteld over het feit dat het amendement op de Speelgoedrichtlijn nog altijd niet is ingediend. Toen ik hoorde dat we een amendement zouden krijgen in december, nam ik aan dat dat december 2007 zou zijn, niet december 2008. Het is nu december en we weten dat we het niet krijgen. Ik hoop dat het niet pas in december 2008 beschikbaar is, maar uiterlijk in januari, want het is urgent.


De tweede kwestie, commissaris, is dat de lidstaten hun verplichtingen ook moeten nakomen. Ze moeten veel efficiënter en consistenter gebruik maken van RAPEX. Dat is één ding. Ze moeten echter ook het markttoezicht, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, veel serieuzer nemen. We moeten hier ook een stap verder gaan om de noodzakelijke veiligheid daadwerkelijk te bereiken.

Het zijn echter niet alleen de regeringen en hun instanties die in dit verband worden ondervraagd; speelgoedfabrikanten worden ook ondervraagd. Zij moeten er zelf voor zorgen dat de kwaliteit van hun producten voldoende is. Ze kunnen de verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op anderen. We kunnen niet toestaan dat ze naar China gaan en zeggen: ja, we willen speelgoed, maar het mag maximaal zoveel kosten. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en dat moeten ze weten. We mogen de fabrikanten niet vrijuit laten gaan, maar we moeten eisen dat zij dit ook doen. Maar, zoals we hebben gezegd, toezicht is nog beter en dat moeten we bewerkstelligen.

Ik hoop dat u op dit gebied daadwerkelijk vooruitgang kunt boeken in het veiligheidspakket dat u bespreekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, namens de ALDE-fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, voor sommige families zal deze kerstmis een tragische tijd worden – tragisch vanwege het verlies van een kind. Wat een dergelijke tragedie nog pijnlijker maakt is dat zij (a) makkelijk voorkomen had kunnen worden en (b) zij veroorzaakt is door een cadeau recht uit het hart – een geschenk dat in een moordwapen veranderde. Ja, een moordwapen. Want degenen die onveilig speelgoed maken, weten maar al te goed dat dit speelgoed een kind kan en wellicht uiteindelijk ook zál ombrengen. Derhalve is het op de markt brengen van dergelijk dodelijk speelgoed in mijn ogen het begaan van een moord, waaraan degenen die door nalatigheid een dergelijke misdaad niet voorkomen, dus medeplichtig zijn.

Mevrouw de commissaris, we weten allen wie de schuldigen zijn die, in dit opzicht, onze kinderen ombrengen of verwonden. Dat zijn de Chinese fabrikanten van goedkoop speelgoed. En welke bescherming biedt u onze burgers? Niet voldoende, moet ik helaas zeggen. U bent blij, lijkt het, dat er in 43 procent van de gevallen die gemeld worden in het nieuwste RAPEX-verslag over China corrigerende maatregelen zijn genomen, maar, mevrouw de commissaris, hoe zit het dan met de 57 procent van de gevallen waarin geen maatregelen zijn genomen? En hoe zit het met het mogelijk gevaarlijke speelgoed waarover helemaal niet wordt gesproken in het verslag?

U hebt gezegd dat er in deze wereld niet zoiets bestaat als 100 procent-garanties, maar dat het wel mogelijk is om met zekerheid te zeggen dat het systeem geschikt is voor zijn taak. Welke taak, mevrouw de commissaris? De taak om het niet al te nauw te nemen met de veiligheid teneinde de Chinese regering niet voor het hoofd te stoten?

Er is maar één manier om dit probleem op te lossen, mevrouw de commissaris: alle invoer van Chinees speelgoed verbieden totdat de Chinese regering een 100 procent-garantie kan geven dat er geen gevaarlijk speelgoed verkocht zal worden in Europa. Alleen dan zult u uw belangrijkste functie, de daadwerkelijke bescherming van onze kinderen tegen de dood toegebracht door Chinees speelgoed, vervullen. En onthoudt u, mevrouw de commissaris, dat het in deze niet volstaat als China slechts vooruitgang boekt, omdat zelfs de dood van één kind er één teveel is.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Mijnheer Matsakis, ik verontschuldig mij voor mijn aankondiging dat u een minuut spreektijd had. Het was onze vergissing en u hebt ook daadwerkelijk twee minuten gekregen. Ik geef altijd extra tijd aan mensen die in een andere taal spreken dan in hun eigen. Uw Engels is buitengewoon!

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie. (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er mogen geen concessies worden gedaan als het gaat om de veiligheid van speelgoed en het massaal uit de handel nemen van speelgoed uit China heeft consumentenveiligheid weer tot het middelpunt van het debat gemaakt, in het bijzonder de veiligheid van onze kleinste consumenten, die vaak niet de stem of de kracht hebben om voor zichzelf op te komen.

Er bestaat een zeer winstgevende markt in producten die een gevaar voor de gezondheid vormen, een markt waar jaarlijks verbijsterende hoeveelheden geld worden verdiend en waar oneindig veel routes en trucs worden bedacht voor het legaliseren van zaken die in werkelijkheid illegaal en schadelijk zijn. Om die reden verwelkomen wij de voorstellen van de Commissie om de controles op de veiligheid van producten, in het bijzonder speelgoed, te versterken.

We geloven met name dat samenwerking met China de Verenigde Staten van fundamenteel belang is om de stroom van gevaarlijke producten die zijn weg vindt naar de Europese markt tegen te houden. Een aantal acties, zoals een algemeen onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsafspraken tussen producenten en importeurs, moet voorrang krijgen om het vertrouwen van de consument te herstellen.

Wat de lidstaten betreft, is het van fundamenteel belang om de samenwerking tussen de douane en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle van de markt te verbeteren. Een herziening van de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed is essentieel om ervoor te zorgen dat er vaste regels zijn voor het plannen van adequate controles in de productie- en invoerfase.

Tot slot wil ik echter zeggen dat China absoluut zijn rol moet spelen en dat de Commissie dit ook moet eisen. China moet garanties geven en een harde, compromisloze strijd aanbinden tegen illegale praktijken, anders moet de Europese Unie serieuze maatregelen nemen en de poort sluiten voor namaak en oneerlijke en onwettige concurrentie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, dit debat loopt kriskras door de richtlijnen. Commissaris, u verwart de Richtlijn Productveiligheid met de Richtlijn Speelgoedveiligheid! We hebben een probleem met de tenuitvoerlegging van de Richtlijn Productveiligheid, terwijl we een wetgevingstekort hebben met de Richtlijn Speelgoedveiligheid. Meer toezicht helpt ons hier niet, want er bestaan hiaten in de veiligheid, bijvoorbeeld het feit dat sommige gevaarlijke chemicaliën niet verboden zijn.

Twee maanden geleden heeft commissaris Verheugen gegarandeerd dat de Richtlijn Speelgoedveiligheid deze maand zou worden gepresenteerd. Hij zei dat speelgoed dat lood bevatte niet op de Europese markt terecht zou mogen komen. Ten eerste wijst niets op de behandeling van de Richtlijn Speelgoedveiligheid.

Ten tweede heeft commissaris Verheugen schriftelijk aan mij toegegeven dat hij zich vergiste toe hij zei dat speelgoed dat lood bevat verboden is in Europa. Dit is ook niet goed. U verwart de Richtlijn Productveiligheid met de Richtlijn Speelgoedveiligheid. Het is daarom erg vreemd dat u zegt dat we een streepjescode nodig hebben voor bijzonder gevaarlijke producten. Hopelijk hebt u het dan niet over speelgoed! Gevaarlijke producten horen niet in de handen van kinderen!

We hebben het principe van preventie nodig. Er zijn ook helemaal geen waarschuwingen over magneten. En hoe zit het met waarschuwingen op speelgoed dat kankerverwekkende stoffen bevat? We hebben in Europa polyaromatische koolwaterstoffen. We gaan ze verbieden in autobanden, maar in speelgoed zijn ze wel toegestaan, ondanks dat ze kankerverwekkend zijn. Dit debat is absurd, want u springt heen en weer tussen de richtlijnen.

Concentreert u zich in uw tweede antwoord alstublieft op de Richtlijn Speelgoedveiligheid en beantwoordt u de vragen over wanneer deze richtlijn eindelijk zal worden ingediend en wanneer – zoals we hebben voorgesteld in onze resolutie – de mazen in de wet eindelijk worden gedicht, en blijft u de twee richtlijnen alstublieft niet door elkaar halen. Toezicht is goed; wetten zijn beter.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie. (SV) Mijnheer de Voorzitter, het is natuurlijk volkomen onaanvaardbaar dat kinderen worden blootgesteld aan speelgoed dat een gevaar vormt voor hun gezondheid. We denken bijna allemaal dat we in de EU met een gerust hart speelgoed met een CE-label kunnen kopen. Iets anders is ondenkbaar. Maar in werkelijkheid kopen we zonder dat te weten speelgoed dat kankerverwekkende stoffen en lood bevat. Het is niet te geloven dat deze stoffen worden gebruikt in speelgoed, dat kinderen zo vaak in hun mond stoppen! De veiligheid van kinderen vereist onmiddellijke actie door de Commissie. De winstbelangen van de fabrikanten, leveranciers en importeurs mogen nooit boven de gezondheid van kinderen gaan. Elk gevaarlijk stuk speelgoed is er een te veel.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil commissaris Kuneva bedanken dat zij onze suggestie heeft opgevolgd door vandaag naar de vergaderzaal te komen en haar feliciteren met de positieve en sterke actie die zij heeft ondernomen. Na de oorspronkelijke debatten in september is ze in China geweest. De resultaten hiervan hebben we gezien. Ze is ook heel duidelijk geweest door te zeggen dat consumentenveiligheid zich niet leent voor compromissen. Hier zijn we het allemaal roerend mee eens.

Wat betreft de praktische aspecten heeft een aantal collega’s al opgemerkt dat dit een extreem gecompliceerde kwestie is met veel belanghebbenden. Ik ben derhalve verheugd over de toezegging van commissaris Kuneva dat zij met de lidstaten zal samenwerken ter vergroting van hun capaciteit inzake het inspecteren, testen en tegenhouden van gevaarlijke zendingen, die op de juiste wijze kunnen worden geïdentificeerd omdat informatiestromen tot stand zijn gebracht. Laten we realistisch zijn. Het gaat hier om een zeer groot aantal fabrikanten en een zeer groot aantal producten.

Iets wat we echter absoluut niet willen is de speelgoedfabrikanten demoniseren die hun werk al wel uitstekend doen en aantrekkelijk, goed ontworpen en voordelig speelgoed produceren dat wordt gewaardeerd door consumenten en hun kinderen in de hele Europese Unie en dat, zoals we allen weten, zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het is helemaal verkeerd om alleen de Chinezen eruit te pikken, zoals onze Cypriotische collega deed in een zeer emotionele en kleingeestige toespraak. Er zijn vele andere landen die producten aankopen. Het belangrijkste is om vanaf het begin te zorgen voor hoge ontwerpkwaliteit en voor samenwerking tussen de verantwoordelijke ontwerpers en hun leveranciers zodat zij kunnen nakijken of alle controles worden uitgevoerd. Gelooft u mij, er zijn veel ondernemingen in China die speelgoed van uitstekende kwaliteit produceren. Wij willen dat iedereen dat doet en we willen dat dat nu gebeurt. Dat is omdat de cruciale beslissingen die nu, voor de kerst dit jaar, worden genomen, betrekking hebben op het speelgoed dat volgend jaar kerst bij kinderen beland. Dat is waar we over praten, dat is waarom we vooruit werken en dat is waarom het zeer belangrijk is dat de commissaris hier vanavond was.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de doelstelling van het debat van vanavond en van de verklaring van de commissaris moet natuurlijk zijn om het zeer duidelijke signaal af te geven aan consumenten en aan China – en zij die speelgoed uit andere derde landen betrekken – dat wij vastbesloten zijn om onze markten vrij te maken van giftig speelgoed. De vele terugroepingen van speelgoed in de aanloop naar de kerst die we hebben gezien, betekenen dat we op maatregelen moeten blijven aandringen. En ik wil toevoegen, commissaris, dat bij recente invallen in mijn eigen regio – in Manchester – er meer dan 20 000 illegale en nagemaakte stukken speelgoed zijn ingenomen, met een waarde van 150 000 euro. Het is duidelijk dat die bedoeld waren om de gaten als gevolg van de speelgoedterugroepingen op te vullen.

Als we willen voorkomen dat kinderen gevaar lopen door gevaarlijk namaakspeelgoed, is het derhalve noodzakelijk dat de legitieme speelgoedleveranciers en -fabrikanten voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Dus laat ik, als voorzitter van de Parlementaire Commissie consumentenbescherming, duidelijk zijn in wat we u vragen te doen met onze steun, commissaris. We willen zo snel mogelijk een herziening van de Europese wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed, om de nieuwe problemen betreffende derde landen aan te pakken, alsmede invoer uit China en, natuurlijk, nieuwe en gevaarlijke speelgoedontwerpen, zoals magneten, die zijn opgekomen sinds de oorspronkelijke richtlijn van 1995. Deze is gedateerd en moet worden herzien. We moeten die wetgeving vervolledigen met strengere, op intelligentie gebaseerde handhaving en toezicht, om zeker te kunnen zijn dat we ondeugdelijke fabrikanten aanpakken.

Commissaris, ik geef u mijn persoonlijke steun en dat zal ik blijven doen, zelfs als we gevaarlijke speelgoedinvoer uit China moeten verbieden. Maar het moet gezegd worden dat uw acties resultaten opleveren; we hebben 93 verboden gezien door China zelf en, vanaf juli, 184 extra onderzoeken, hetgeen betekent dat er minder gevaarlijk speelgoed de landsgrenzen van China verlaat. We moeten de acties intensiveren en u steunen; maar invoerders moeten ook verantwoordelijkheid dragen voor de invoer van gevaarlijke speelgoedproducten en daarom ben ik verheugd over de herziening van de toeleveringsketen om de gaten te dichten die de fabrikant heeft laten vallen.

Commissaris, we zijn niet bereid om compromissen te sluiten inzake speelgoedveiligheid; waarschuwingen zijn wellicht niet genoeg. In de VS zien we bijvoorbeeld dat sommig speelgoed verboden is voor kinderen jonger dan drie jaar en er waarschuwingen zijn voor kinderen ouder dan zes; zij klagen dat ze onze gevaarlijke producten vanuit de Europese markt invoeren, dus misschien moeten we in dit opzicht het model van de VS volgen. Laat ons dus snelle en doeltreffende maatregelen treffen om het vertrouwen van onze consumenten in de speelgoedmarkt te herstellen. Ik beloof, commissaris, dat mijn commissie met u zal samenwerken om dit te verwezenlijken.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Mijnheer de Voorzitter, in dit debat over de veiligheid van speelgoed, wil ik aandacht vragen voor enkele meer algemene zaken.

Ten eerste maakt de liberalisering van de handel die plaatsvindt onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie de Europese markt steeds toegankelijker, wat de consumenten niet alleen voordelen biedt in de vorm van lagere prijzen voor veel goederen, maar ook gevaren met zich meebrengt, en een duidelijk voorbeeld daarvan is de kwestie van het gevaarlijke speelgoed die we vandaag bespreken.

Ten tweede zijn Zuidoost-Aziatische landen concurrerend op de Europese markt doordat zij niet de volledige kosten van de fabricage van de producten doorberekenen. Zij dragen vaak niet de kosten voor milieubescherming, de naleving van werknemersrechten of de veiligheid van goederen, om maar wat te noemen.

Ten derde is het daarom noodzakelijk dat de instanties voor consumenten- en concurrentiebescherming in de EU-landen gebruik maken van de instrumenten die ze tot hun beschikking hebben om sneller en effectiever op dergelijke situaties te reageren en niet alleen gevaarlijke producten, maar ook hun fabrikanten of importeurs van de markt te verwijderen.

Ten vierde en laatste moet de Europese Unie, tijdens de lopende onderhandelingen onder auspiciën van de WTO met betrekking tot de uitbreiding van de toegang tot de Europese markt, van derde landen eisen dat ze de regels voor eerlijke concurrentie in acht nemen, en in het bijzonder de volledige fabricagekosten opnemen in de prijzen van de producten, berekend volgens de Europese normen.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle (Verts/ALE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik heb in de commissie al gezegd dat we uw inspanningen waarderen en dat we u bedanken voor uw inspanningen.

Niettemin tonen enkele van deze zaken aan dat er iets mis is. Als u bijvoorbeeld wilt waarschuwen voor magneten, toont dat alleen maar aan dat de Richtlijn Speelgoedveiligheid niet voldoet. De Richtlijn Speelgoedveiligheid is helaas gebaseerd op de nieuwe aanpak. De nieuwe aanpak houdt in dat de equivalente standaardisatiecommissies actief zijn. Helaas zijn de standaardisatiecommissies niet actief geweest op het gebied van magneten, evenmin als op het gebied van kankerverwekkende stoffen. Slechts drie kankerverwekkende stoffen zijn op dit moment verboden; de rest niet. We moeten bij het herzien van de Richtlijn Speelgoedveiligheid met spoed controleren of deze nieuwe aanpak werkelijk de juiste manier is en of het niet veel belangrijker is dat de Europees wetgevers nu meteen normen vastleggen voor de speelgoedsector, want speelgoed is vooral bedoeld voor kinderen en kinderen hebben speciale bescherming nodig. Ik doe een beroep op u om nogmaals te controleren of de nieuwe aanpak wel de juiste manier is en of we geen andere aanpak nodig hebben bij het herzien van de Richtlijn Speelgoedveiligheid.

Ik wil er ook op wijzen dat we de verantwoordelijkheid van de importeurs hebben onderstreept bij de herziening van het productpakket. Deze importeurs moeten hun verantwoordelijkheden serieus nemen. Ik hoop dat u en de Commissie dit ook zullen steunen in de trialoog. Importeurs moeten op dezelfde manier verantwoordelijk worden gehouden als fabrikanten.

Nog een laatste punt: de lidstaten. Hier zien we dat de Richtlijn Productveiligheid eenvoudig te zwak was. De lidstaten moeten worden gedwongen hier toezicht op te houden en ze moeten worden gedwongen om bepaalde producten daadwerkelijk gefaseerd uit te bannen. Helaas worden niet al deze producten daadwerkelijk gefaseerd uitgebannen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Malinova Iotova (PSE). - (BG) Mevrouw de commissaris, Er zijn diverse redenen voor mijn vraag van vandaag. De eerste is uw antwoord tijdens de bespreking van dit onderwerp in de Commissie IMCO, dat naar mijn mening te algemeen was. De tweede is de schriftelijke vraag die ik al heb gesteld en waarop ik vandaag een antwoord hoop te ontvangen, samen met de andere antwoorden. En de derde reden is de volgende: ik wil specifiek uw aandacht vragen voor het Verslag Christensen dat is aangenomen in 2005 over de integratie van de nieuwe lidstaten in het stelsel van consumentenbescherming dat hoort bij het interne marktstelsel in de Europese Gemeenschap. Het verslag bevat aanbevelingen aan de Europese Commissie om speciaal aandacht te besteden aan de nieuwe lidstaten, waar mijn land er een van is.

Ik wil graag mijn persoonlijke mening geven, namelijk dat ondanks de inspanningen die de Commissie op dit gebied heeft verricht, slechts drie procent van de Bulgaarse burgers zich beschermd voelt als consument. Mijn specifieke vraag luidt daarom als volgt: wat heeft de Europese Commissie gedaan om de veiligheid te garanderen van het Chinese speelgoed dat tijdens de kerstvakantie is verspreid op de markten van de nieuwe lidstaten, gezien hun relatief zwakkere stelsel van consumentenbescherming?

 
  
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik wil niet dramatisch doen, maar we hebben hier te maken met een probleem dat de hele Unie aangaat. Om maar een voorbeeld te geven: elke dag komen 40 000 containers goederen Spanje binnen; vele duizenden daarvan bevatten speelgoed.

We vragen ons af of het stelsel van geautoriseerde marktdeelnemers, dat op 1 januari 2008 zal worden geïntroduceerd, daadwerkelijk effectieve maatregelen mogelijk zal maken om de handelsactiviteiten die de gezondheid van kinderen in gevaar brengen, en die al zo vaak zijn veroordeeld, aan te pakken.

In zijn resolutie van 26 september over de veiligheid van producten en in het bijzonder speelgoed, heeft het Europees Parlement de Commissie en de lidstaten met klem verzocht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat consumentengoederen geen risico vormen voor de gezondheid.

Het is tijd om haast te maken met de aanneming van de noodzakelijke maatregelen om de resolutie van het Europees Parlement ten uitvoer te leggen. We moeten de controle van en het toezicht op de genoemde markten verbeteren. In een tijd van globalisering, is speelgoed niet zomaar een categorie producten. Zonder controles, zullen de incidenten die al herhaaldelijk zijn gemeld zich herhalen; steeds opnieuw komt commerciële dumping voor, net als de kans dat de gezondheid van consumenten, in het bijzonder kinderen, ernstig wordt geschaad.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag beginnen door antwoord te geven op de vraag van mevrouw Thyssen over wat we doen om onze positieve invloed op de Chinese markt te vergroten. Als we succesvol willen zijn, zou Europa zijn rol als banierdrager moeten ontwikkelen, en dat is precies wat we proberen. Het Chinees RAPEX-systeem biedt de Chinese autoriteiten toegang tot bijzonderheden betreffende de gevaren aangetroffen bij Chinese producten die in Europa verkocht zijn, en dit is voor hen een zeer waardevolle informatiebron.

China is op dit moment bezig met het instellen van een eigen nationaal snelle waarschuwingssysteem, een kopie van het Europese systeem. Dit is werkelijk een grote stap voorwaarts voor productveiligheid op wereldniveau. De snelle overdracht van informatie naar plaatselijke kantoren wordt hierdoor mogelijk, als het goed is al vanaf eind dit jaar. Als deze ontwikkeling zich voortzet volgens plan, dan kan Europa zichzelf aan het eind van het jaar feliciteren met een geweldig succes, omdat het dan een rolmodel is geweest voor de Chinese autoriteiten.

Ik zou ook willen benadrukken dat volgend jaar voor mij heel intensief zal zijn in het kader van de uitwerking van een memorandum van overeenstemming met China, aangezien het huidige memorandum, dat sinds 2006 van kracht is, begin 2009 zal aflopen. Dit zal een zeer concrete taak voor de Commissie zijn.

Velen van u hebben verwezen naar de speelgoedrichtlijn. Ik kan geen commentaar geven op iets dat onder de verantwoordelijkheid van vicevoorzitter Verheugen valt, aangezien de speelgoedrichtlijn deel uitmaakt van zijn portefeuille, hoewel we uitstekend samenwerken. U moet zich er echter wel bewust van zijn dat een herziening van de speelgoedrichtlijn aanstaande is en zeer spoedig gepresenteerd zal worden. Alvorens voor u te verschijnen heb ik navraag gedaan bij de diensten van commissaris Verheugen en bij hem persoonlijk, en daarom weet ik dat deze richtlijn spoedig door de Commissie zal worden besproken. Ik weet zeker dat zijn diensten hier keihard aan werken.

Er vindt geen vermenging plaats van onze beide benaderingen – van de industriële benadering, waartoe de speelgoedrichtlijn behoort, en de benadering waarop ik mijn activiteiten baseer, die een richtlijn algemene productveiligheid omvat. Ik kan u verzekeren dat dit onderscheid binnen de Commissie zeer duidelijk is.

Dat is precies wat we proberen te bereiken met de nieuwe aanpak – het in stand houden van deze twee soorten toezicht, parallel aan elkaar. De ene soort houdt zich bezig met de eisen aan speelgoed als industrieel goed en de andere, onafhankelijk van en boven op die inspanningen, behelst voortdurend toezicht op de veiligheid van het speelgoed voor onze kinderen. Een goed voorbeeld zijn de magneten die gebruikt worden voor speelgoed. Deze vallen nu onder de richtlijn algemene productveiligheid. We kunnen controles uitvoeren, gevaarlijke producten verbieden en nieuwe normen opleggen, terwijl het speelgoed wordt voorzien van een waarschuwing in afwachting van het voorstel.

Er zal waarschijnlijk sprake zijn van normalisatie, en een verbod op bepaalde gebruiksvormen van magneten. Deze aanpak is dus juist gebaseerd op het vullen van het veiligheidsgat, middels een daadwerkelijke algemene richtlijn productveiligheid. Dit geeft bij uitstek aan waarom we de twee benadering bijeen moeten houden.

Ik heb een begin gemaakt met het antwoord op de vraag van mevrouw Rühle betreffende magneten. Het college zal zich buigen over mijn voorstel om een gerichte maatregel aan te nemen om specifieke waarschuwingen op magnetisch speelgoed te verplichten, en dit zou het gat vullen tot de relevante normen dit gevaar op gepaste wijze aanpakken. Zoals u weet duurt deze procedure vrij lang, maar daarmee heeft de Commissie niets uit te staan. Het gaat hier om wetgeving met betrekking tot de manier waarop wij onze normen uitvoeren, die wij simpelweg volgen.

Ik zou even willen stilstaan bij de mening die mijnheer Matsakis heeft uitgesproken. Mijn verweer is vrij simpel, omdat deze mijns inziens al zeer afdoende is verwoord door mevrouw Harbour. Ik denk niet dat gevaarlijke producten een paspoort hebben, en we moeten reageren op gevaar waar dat gevaar ook maar vandaan komt. Ik wil u er graag op attenderen dat, ondanks dat 50 procent van het gevaarlijke speelgoed in Europa uit China komt, ik verbaasd ben dat we de afkomst van de andere 50 procent niet besproken hebben. Ik moet u vertellen dat 30 procent van al het gevaarlijke speelgoed juist uit Europa komt. Daarom sta ik echt op veiligheid, zonder te letten op paspoorten. We moeten nogmaals stilstaan bij hoe belangrijk vertrouwen is voor onze markten. Ik ben niet bereid die verantwoordelijkheid uit handen te geven.

In artikel 1 van de richtlijn algemene productveiligheid wordt gesteld dat alle fabrikanten alleen maar veilige goederen dienen te produceren, en dat degene die een product voor het eerst op de markt brengt – of dat nu de invoerder, de handelaar of de fabrikant is – de veiligheid van speelgoed moet controleren en aansprakelijk is.

De vraag van mevrouw Iotova zou ik graag in het Bulgaars beantwoorden omdat zij hem in die taal gesteld heeft.

(BG) Mijn antwoord was zeer specifiek naar de maatstaven van de Commissie. Wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, was bedoeld om de wetgeving te verbeteren. Ja, een deel van deze wetgeving heeft betrekking op industriële goederen en valt onder de portefeuille van een andere commissaris, maar we werken samen aan een aantal zaken. Sommige van de gestelde vragen hadden ook betrekking op de REACH-richtlijn die ook niet tot mijn portefeuille behoort, maar ook hier doen we wat nodig is om de veiligheid te garanderen op basis van de bestaande wetgeving.

Er hebben veel bijeenkomsten plaatsgevonden met alle belanghebbenden in het proces – fabrikanten, bevoegde nationale autoriteiten, detaillisten en talloze niet-gouvernementele organisaties.

Verder wil ik u zeggen dat we geen oordelen vellen en de landen niet verdelen in oude en nieuwe lidstaten. De veiligheid van goederen is voor oude en nieuwe leden even belangrijk. Ik wil u geruststellen: voor de toetreding van de twaalf nieuwe landen waren er enkele oude lidstaten die ernstige problemen hadden en ik ben niet van plan die in de steek te laten. Natuurlijk is de verantwoordelijkheid van de Commissie als het gaat om de tenuitvoerlegging van de wetgeving, in het bijzonder in de nieuwe lidstaten, iets wat zij zeker na aan het hart ligt. Wat ik daarom doe in de nieuwe lidstaten is meer praten met de autoriteiten, meer aandringen op een nationale begroting voor de ontwikkeling van markttoezichtsautoriteiten.

Ik kan u vertellen, mevrouw Iotova, dat de Bulgaarse markt 180 inspecteurs heeft. Gisteren, of liever gezegd eerder vanochtend, heb ik gesproken met alle deelnemers aan de veiligheidsketen en we hebben het “Kerstpact” gesloten, waarbij fabrikanten op Europees niveau en handelaren en overheidsinstanties in Bulgarije betrokken zijn. Na de dringende besprekingen die ik heb gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken in Bulgarije, zijn de inspecties verviervoudigd. Ik zal daarom op deze manier te werk blijven gaan en net als de vorige keer wil ik deze plenaire vergadering opnieuw uitnodigen dit samen te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dan meer succes zullen boeken.

lid van de Commissie. (EN) Ik zou willen afsluiten zoals ik begon, door te zeggen dat al onze maatregelen passend moeten zijn en gebaseerd op solidariteit en subsidiariteit, die ons extra kracht zullen geven om dit zeer belangrijke probleem op te lossen.

Ik heb aandachtig naar u allen geluisterd, naar uw vriendelijke woorden en uw aansporingen om ons werk beter te doen. Als er op een bepaald moment specifieke kwesties zijn die u met mij wenst te bespreken, ben ik graag bereid om dit te blijven doen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Ik wil de commissaris bedanken evenals alle andere collega’s die tijdens het debat hebben gesproken.

Ik zou een kleine anekdote willen vertellen: enkele jaren geleden kreeg mijn oudste dochter een pop cadeau die gemaakt was in China. Het hoofdje kon eraf en aan de binnenkant was er een kleine rubberen knopje om het hoofd op te zetten, en degene die dit speelgoed had gemaakt had er een klein gezichtje op getekend; maar het was geen blij gezichtje, het was een heel verdrietig gezichtje, en degene die dit gedaan had wilde iets zeggen over de omstandigheden waarin hij of zij werkt. Dus ik ben blij dat ik vanavond de kans heb om dit openbaar te maken.

Het debat is gesloten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid