Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0138(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0477/2007

Predkladané texty :

A6-0477/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 7
CRE 11/12/2007 - 7

Hlasovanie :

PV 12/12/2007 - 3.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0610

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Spoločná organizácia trhu s vínom (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0497/2007), ktorú predkladá pán Giuseppe Castiglione, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácie trhu s vínom a zmene a doplnení niektorých nariadení (KOM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Pán predsedajúci, ďakujem za možnosť, ktorej sa mi dostalo, uviesť niekoľko poznámok k reforme nášho odvetvia vína.

Rada by som poďakovala najmä spravodajcovi, pánovi Castiglionemu, za nevšedné a intenzívne úsilie, ktoré vynaložil pri zostavovaní tejto predbežnej správy. Príspevok Parlamentu do diskusie, ktorá, ako musím skonštatovať, bola v určitých okamžikoch veľmi nabitá emóciami, je hodnotný. Som pripravená sa riadiť vašimi návrhmi vo viacerých oblastiach, prinajmenšom do určitej miery. Napríklad pokiaľ ide o režim klčovania, vidím isté výhody v skrátení doby z piatich na tri roky, ako sa navrhlo v správe. Počula som takisto vaše obavy z prideľovania financií na krytie niektorých výdajov na víno prostredníctvom rozpočtu pre rozvoj vidieka. Dovoľte mi ale, aby som vám pripomenula, že všetky peniaze z rozpočtu pre vinárstvo sa rozdelia konkrétne do vinárskych regiónov. Avšak budem chcieť navrhnúť nižší prevod výdajov do rozpočtu pre rozvoj vidieka.

Existujú tri dôležité otázky, kde Komisiu, predsedníctvo a väčšinu členských štátov stále ešte čaká potreba nájsť konsenzus pri záverečnom šprinte, pričom v jeho cieli stojí dokončenie reformy v tomto mesiaci. Prvou otázkou sú národné finančné rámce. Ešte stále existovala možnosť uskutočniť diskusiu o tom, aké konkrétne opatrenia by sa mali v tomto balíku povoliť, to znamená, aký výber by sme mali do balíku vložiť. Tu som pripravená na určitú flexibilitu. Som napríklad otvorená k tomu, aby sa do balíku začlenili určité myšlienky, ktoré sa týkajú inovácie a reštrukturalizácie obchodníkov s vínom, ale myslím si, že aj napriek tomu potrebujeme naďalej zachovávať jasnú demarkačnú čiaru medzi tým, čo je možné v rozsahu národných finančných rámcov, a tým, čo je možné v rozsahu politiky rozvoja vidieka, aby sme sa vyhli situácii, kedy v skutočnosti môžete financovať jednu investíciu z oboch strán, čomu sa hovorí „double guichet“.

Na druhej strane nie sú národné finančné rámce priestorom na trvalé opatrenia v oblasti krízovej destilácie. Podpora krízovej destilácie bráni hospodárskej súťaži, a my ju musíme celkom zrušiť, a nie sa pokúšať o jej znovuzavedenie zadnými dverami. Nie je ani možné znovu otvoriť diskusiu o tom, aké veľké by mali byť finančné rámce rôznych členských štátov. Pokiaľ túto diskusiu – Pandorinu skrinku – znovu otvoríme, ručím za to, že na konci tohto roka ku žiadnej dohode nedôjde. Ak táto diskusia nastane, vidím pre nami veľmi dlhú a veľmi náročnú diskusiu.

Druhou dôležitou záležitosťou je kapitalizácia. Strhol sa okolo nej veľký rámus a ja som si pred touto diskusiou uši nezakryla. Súčasný stav však napriek tomu vedie k potrebe riešiť skutočný problém. Nie je možné, aby poskytovaná pomoc obohacovaniu vín muštom pokračovala týmto spôsobom na rovnakej úrovni. Ide o zastaraný, neúčinný, neefektívny, nákladný a obchod narúšajúci spôsob podpory, a keď o tom hovorím, zreteľne chápem, prečo je dôležité udržať rovnováhu medzi obohacovaním cukrom a muštom, aby sa dospelo k kompromisu, za ktorým stoja výrobcovia vína, ako v južných, tak aj v severných oblastiach Európy. Nájdeme cestu, ako tým prejsť. Počúvala som výzvy, ktoré sa intenzívne ozývali zo všetkých možných strán a požadovali, aby bolo aj naďalej povolené dosládzať cukrom, ale – poviem to otvorene – nie som naklonená prijať súčasný stav, takže akýkoľvek kompromis by znamenal nové podmienky.

Treťou dôležitou záležitosťou je diskusia o ukončení systému výsadbových práv. Počúvam argumenty o termínoch, kedy by sa mohol tento systém ukončiť, ale nemôžeme si dovoliť zamiesť celú myšlienku pod koberec. Je zrejmé, že odvetvie vína potrebuje viac voľnosti na to, aby mohlo na dopyt reagovať v čo najkratšom čase, takže môj návrh na predĺženie systému výsadbových práv do konca roku 2013 vychádzal z jasnej myšlienky dvojfázového prístupu na nájdenie rovnováhy v odvetví – najskôr klčovanie s cieľom zníženia produkcie, potom liberalizácia, ktorou sa poskytne úspešným výrobcom voľnosť na expanziu. Počúvala som pripomienky z tohto odvetvia, ale jedna vec je jasná – konečný termín pre systém výsadbových práv je nevyhnutný. Konkrétne stanovenie tohto termínu bude súčasťou záverečného kompromisu.

Celkovo som teda počúvala argumenty zo všetkých rôznych strán vrátane argumentov, ktoré vzniesol Európsky parlament, ale jedna zásadná skutočnosť s pevným jadrom zostáva nezmenená: naše odvetvie vína stále potrebuje prejsť reformou, pokiaľ ho chceme udržať na čele programu. Musíme sa chopiť šance práve teraz a dohodnúť sa na skutočnej reforme. Realizácia reformy bude znamenať, že musíme investovať úsilie, ale som si istá, že sa nám to v dobrom vráti. Cena za nečinnosť je pre nás príliš vysoká, aby sme ju mohli prijať, a dúfam, že sa v tomto bode zhodneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Castiglione, spravodajca. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som pani komisárke vďačný za jej spoluprácu s Parlamentom počas tohto zdĺhavého procesu. Rád by som jej takisto poďakoval za ocenenie práce Európskeho parlamentu, významné a zaujímavé dielo, ktorého súčasťou je zásadný príspevok Výboru pre poľnohospodárstvo, ale takisto celého Parlamentu a všetkých kolegov. Ďakujem, pani komisárka, za váš návrh veľmi ambicióznej reformy, ktorej ciele nemôžeme neschváliť.

Spotreba klesá a dovoz rastie, z čoho dohromady vyplýva potreba zaviesť radikálnu reformu. Naše odvetvie vinárstva potrebuje úplne nový začiatok: transfúziu novej krvi, novú energiu a nové návrhy. Máte pravdu, keď hovoríte, že potrebujeme investovať do odvetvia vína, pokiaľ si chceme zachovať konkurencieschopnosť, pokiaľ chceme zostať svetovou špičkou v tomto odvetví. Musíme sledovať trh, musíme vyrábať pre trh a musíme na trh prenikať s výrobkami špičkovej kvality.

Z tohto dôvodu som sa, pani komisárka, pokúsil – spoločne so svojimi kolegami z Výboru pre poľnohospodárstvo a Európskeho parlamentu, ktorým by som znovu rád poďakoval – v správe zvážiť otázku komplexnej a premyslenej reformy, ktorá je predovšetkým transparentná. Tento systém musí byť schopný splniť potreby našich výrobcov a dodávať im finančné prostriedky, aby boli konkurencieschopní a úspešní.

Celkovo sme sa usilovali o vytvorenie textu, ktorý by priniesol vhodné odpovede na spoločné požiadavky, ale takisto by bral o úvahy, stimuloval a v niektorých prípadoch urovnával rozdiely medzi rôznymi národnými podmienkami. Mám len jednu predbežnú poznámku. Potrebujeme radikálnu zmenu myšlienkového postoja, zmenu stratégie výroby. Musíme sa odpútať od logiky množstva, a namiesto toho sa snažiť o kvalitnú výrobu – excelenciu – spôsobom, ktorý vynáša do popredia osobitné vnútroštátne, regionálne a miestne typické znaky pestovania vína v Európe.

Preto, pani komisárka, súhlasíme so zrušením trhových mechanizmov, ktoré sa ukázali byť neúčinnými, ktoré sú neefektívne a len prispievajú k nadbytočnej, nekvalitnej produkcii. Uvediem len jeden príklad: krízovú destiláciu, ktorá sa teraz stala rutinným štrukturálnym opatrením a už prestáva byť prostriedkom, prostredníctvom ktorého je možné reagovať na krízové situácie. 500 miliónov EUR ročne na destiláciu sa stalo neobhájiteľným. Podporujeme preto účinnejšie využívanie hospodárskych zdrojov: na vnútroštátne rozvojové programy a na zavádzanie opatrení, ktoré sú lepšie prispôsobené špecifickým potrebám každej krajiny, ktorá tento produkt vyrába.

Preto, pani komisárka, v správe vnímame ako vhodné rozšíriť zoznam dostupných opatrení: rozhodli sme sa zaradiť reštrukturalizáciu odvetvia, výskumu, inovácií a kvalitatívnych zlepšení. Všetky tieto kroky podporia práve tú podnikateľskú tvorivosť, ktorú naše vína tak veľmi potrebujú. V rovnakom duchu je nevyhnutné podporovať propagačné kampane, a to nie len na zahraničných trhoch, ale aj na domácich trhoch. Už skôr sme sa takto vyjadrili a táto skutočnosť takisto vyplynula z analýzy uskutočnenej Výborom pre poľnohospodárstvo.

Myšlienka, že môžeme konkurovať za hranicami, keď nie sme schopní udržať si čelnú pozíciu doma, keď nie sme schopní presvedčiť našich spoluobčanov o kvalite vín, ktoré vyrábame, je absurdná. Preto sa v správe obhajuje harmonizovaný systém ochrany označenia pôvodu a zemepisného označenia, jasného a transparentného označovania a jednoznačne identifikovaných enologických postupov. Len vtedy budú mať spotrebitelia, ktorí tu hrajú ústrednú rolu, dôveru v to, čo kupujú.

Je preto, pani komisárka, nevyhnutné, aby sa označenia pôvodu a zemepisné označenia, ktoré stelesňujú kvalitu pestovania vína v Európe, dobre chránili. Ochranou sa myslí povinnosť vyrábať v rámci určenej oblasti, ale takisto vyhradenie odkazu na rok výroby vína, ktorý sa uvádza na etikete, výlučne pre vína s označením pôvodu alebo zemepisným označením. Tieto vína sú jediné vína, ktoré podliehajú priebežným kontrolám, a teda jediné vína, pri ktorých je možné zaistiť pravdivosť uvedenej informácie; inak by boli výrobcovia kvalitných vín znevýhodnení a spotrebitelia uvádzaní do omylu.

S prihliadnutím na rovnaké logické súvislosti a kvôli premyslenej spojitosti správa podporuje návrh na režim dobrovoľného klčovania s výplatou prémie, aby tí, ktorí si želajú trh opustiť, tak mohli urobiť dôstojne. Ďalej nemôžem nevysloviť svoje uspokojenie nad práve vyjadreným súhlasom pani komisárky s mojou myšlienkou skrátenia päť rokov na tri roky. V skutočnosti sa zdá, že počet hektárov vhodných na klčovanie klesol z 200 000 na 175 000.

Na rozdiel od nášho pôvodného návrhu sa táto správa usiluje aj o uspokojenie potreby budúcej istoty pestovateľov vína. Vzhľadom na túto potrebu istoty sa nemôžeme rozhodnúť pre liberalizáciu výsadbových práv v tomto okamžiku, až kým neuvidíme, či – a predovšetkým ako dobre – nový systém funguje.

Preto sa v správe pamätá na zachovanie výsadbových práv najmenej do roku 2013 a vyzýva Komisiu, aby v prvej fáze reformy predložila hodnotenie vplyvu, aby bolo možné rozhodnúť o ďalších krokoch na základe komplexných znalostí daných skutočností. Takisto je potrebné mať samozrejme na pamäti, že rozhodnutia prijímané v oblastiach so zemepisným označením sa musia prijímať s riadnym rešpektom voči tým, ktorí do týchto projektov investovali svoj kapitál a prácu – a pod ich dohľadom. Pokiaľ sa potom preukáže, že tento systém brzdí rozvoj tých, ktorí sú konkurencieschopní, môžeme zvýšiť obeh na úrovni Spoločenstva a zaistiť, aby dochádzalo k riadnemu využívaniu rezerv tam, kde existujú.

Na záver, pani komisárka, ešte jedna poznámka: nedá sa poprieť, že celú diskusiu ovládala otázka osladzovania cukrom. Pretože pochádzam z krajiny, ako je Taliansko, kde je dosládzanie cukrom zakázané, a hlavne pretože pochádzam zo Sicílie, kde sa vyrába mušt, nie je tu nikto, kto by lepšie ako ja chápal sklamanie pani komisárky z tejto záležitosti. Hovoríme však o potrebe dať európskym vínam novú chuť do života, urobiť ich konkurencieschopnými a poskytnúť im výbavu k súťaži na trhu.

Taký je náš cieľ, a aby sme ho dosiahli, musíme sa pokúsiť nahliadnuť za národné rozdiely. Ďakujem, pani komisárka, za vašu spoluprácu a predovšetkým za ocenenie, ktoré ste vyjadrili práci Európskemu parlamentu. Do tejto reformy sme vložili...

(predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, na túto tému vedieme dlhú a niekedy spornú rozpravu. Dovoľte mi, aby som pánovi spravodajcovi vyjadrila vďaku: Za jeho prácu, ktorú odviedol cieľavedomým spôsobom a pri ktorej dobre spolupracoval so svojimi kolegami z výboru, si získal veľký rešpekt.

Áno, je nevyhnutné vykonať reformu spoločnej organizácie trhu s vínom. Musí sa prispôsobiť tak, aby bral do úvahy existujúce okolnosti a budúce trhy. Tento návrh zároveň, pani komisárka, prináša otázku, či by Komisia mala zasahovať do maličkostí, ktoré pomáhajú vytvárať regionálnu identitu, do postupov, ktoré sa v konkrétnych regiónoch uplatňovali celé storočia a ktoré podtrhujú kultúru týchto regiónov? Takéto zasahovanie určite nepomáha obyčajným ľuďom. Ľudia niekedy nechápu, čo sa deje. Je nepochopiteľné, že by sme mali zakázať sacharózu a zároveň podpisovať dohody o dovoze vína vyrábaného s pridaním sacharózy z krajín mimo Európskej únie.

Pani komisárka, Komisia, ako tretí orgán vedľa Rady a Parlamentu, by sa mala zamerať na svoju vlastnú špecifickú úlohu, predovšetkým na vytvorenie návrhov, ktoré posilňujú trvalý rozvoj Spoločenstva, ktoré podporujú celý tento vývojový proces. Spoločná organizácia trhu s vínom tvorí súčasť tohto procesu.

Dovoľte mi, aby som k tomuto bodu uviedla, že kompromisy, ktoré sme vo výbore dosiahli, pre ktoré sme sa púšťali, a v niektorých prípadoch ešte stále púšťame, do bitky, sú dobré pre celý Parlament. Podporujem ich v mene skupiny PPE-DE: my všetci tieto kompromisy podporujeme. Zamietneme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré idú proti nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli, v mene skupiny PSE. – (EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dnes sa má Európsky parlament, Rada a Komisia rozhodnúť o budúcnosti jednej z najkomplexnejších spoločných organizácií poľnohospodárskych trhov v Európe. Európsky parlament vyslovil svoj postoj v pravý čas pred postojom Rady a stalo sa tak vďaka intenzívnemu úsiliu nášho spravodajcu, pána Castiglioneho, a všetkému úsiliu, ktoré vyvinuli politické strany.

Vážená pani komisárka, rada by som zdôraznila určité body, ktoré musíte vziať do úvahy pri záverečnom rozhodovaní Rady o reforme spoločnej organizácie trhu s vínom.

Po prvé, reforma trhu s vínom sa nedá vykonávať podľa lineárneho, účtovníckeho modelu podobnému tomu, ktorý ste používali v prípade spoločnej organizácie trhu s cukrom, ku ktorého preskúmaniu sme boli vyzvaní pred dvoma mesiacmi, pretože sa dostal do slepej uličky. Reforma trhu s vínom sa nemôže zakladať na nešťastnom modeli spoločnej organizácie trhu pre bavlnu a tabak, ktorý mal za následok pokles výroby týchto dvoch produktov sprevádzaný vyľudňovaním vidieka. Trh s vínom potrebuje silný rozpočet v prvom pilieri, aby sa posilnili opatrenia priamo pre pestovateľov viniča, ktorí budú vyzvaní zlepšiť kvalitu a monitorovanie svojej výroby, a takisto, aby sa posilnila politika propagácie všetkých vín, vnútri Európy aj za jej hranicami, a teda oživila sa ich komerčná distribúcia na trhoch.

Pani komisárka, Európsky parlament si praje novú spoločnú organizáciu trhu, ktorá uprednostní agresívnu politiku presadzovania pred defenzívnou politikou dovozu. Správa Európskeho parlamentu zaistí pomoc pestovateľom viniča, ktorí zavádzajú opatrenia na stabilizáciu ponuky, zvýšenie kvality a ochranu prostredia. Opatrenia k regulácii trhu sú zachované a prispôsobené existujúcim potrebám, ako je destilácia vedľajších produktov, ktorá funguje ako mechanizmus pre zlepšenie kvality a zároveň regulácie trhu a ponuky. Správa navrhuje racionalizovaný režim klčovania, ktorý neplytvá cennými fondmi Spoločenstva na znižovanie dynamiky európskeho odvetvia vína a pevne stanovuje výšku finančnej pomoci pre pestovateľov viniča na regionálnom priemere podpory, bez obmedzenia na strop 350 EUR za hektár.

Pani komisárka, zastávame názor, že je potrebné na všetky opatrenia, ktoré vytvárajú nadbytky, narušujú rovnováhu trhu a vytvárajú skreslené a nespravodlivé ceny na úkor iných vín, uvaliť obmedzenie. Tu, v mene skupiny sociálnych demokratov, a takisto osobne ako Katerina Batzeliová, ocením akékoľvek opatrenie navrhnuté Komisiou, ktoré zachová rovnováhu v súvislosti s obohacovaním cukrom, pretože, ako povedala skupina sociálnych demokratov, prispeli sme k vyváženému návrhu s cieľom vyhnúť sa vytváraniu problémov spojených s prechodom.

Nová spoločná organizácia trhu by však mala obohatiť poznatky spotrebiteľov o víne, a takisto ich úctu k vínu a posilniť ochranu spotrebiteľa prostredníctvom politiky etiketovania. Výbor pre poľnohospodárstvo špecifikoval okrem iného označovanie percenta CO2 v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 166, informácie vzťahujúce sa na záležitosti verejného zdravia v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 157 a informácie o výrobe vína z hybridného alebo geneticky modifikovaného viniča v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána zu Baringdorfa. Mali by sme tento ohľad na zákazníka posilniť označovaním, ktoré zahŕňa podrobné informácie o postupoch využitých pri výrobe vína.

Pani komisárka, radi by sme naznačili novú politiku pri dvoch kategóriách vín: kategórie využívajúce zemepisné označenie alebo označenie pôvodu a kategórie stolových vín. Ide o dva rôzne produkty a obidva majú na medzinárodnom európskom trhu svoje miesto. Nemyslím si ani, že by sme mali mať deliace čiary, ktoré majú vplyv na regionálnej úrovni.

Na záver by som rada povedala, že komplexnosť reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky nie je možné brať ako slepú uličku alebo ako zlyhanie inštitucionálnych orgánov. Je to tak, pani komisárka, kvôli kultúrnemu rozmeru tohto produktu, ktorý by sme mali v našich návrhoch rešpektovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážený pán predsedajúci, in vino veritas alebo, aby som citoval Goetheho, život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé víno. Týmito prísloviami sa dá zhrnúť podstatný bod reformovania trhu s vínom v EÚ. Témou našej správy je kvalita európskeho vína, ktoré určite obstojí v porovnaní s vínom dovážaným z nového sveta. Takže aký je status quo? V roku 2006 tvorila výroba vína 5 % celkovej hodnoty poľnohospodárskej produkcie v EÚ. Európske víno sa vďaka 45 % povrchov viníc na svete, 65 % svetovej produkcie vína, 57 % spotreby vína a 70 % objemu vývozu teší z vedúcej pozície na svetovom trhu. Vo svete vína sme globálnou superveľmocou!

Obdobne by bolo potrebné prijať kroky ku konsolidácii nášho postavenia superveľmoci, a hlavne zvýšiť kvalitu našich vín. Reformy, ktoré ste, pani komisárka, navrhli, zahŕňali okamžité ukončenie krízovej destilácie. Som presvedčený, že mnoho vecí, ktoré ste spomenuli, ako sú súkromné skladovanie a ukončenie dotácií pre vývoz, podpora muštu a samozrejme obohacovanie vína cukrom, tvorí ústredné body vašich návrhov. Musíme ale uviesť, že od úplného začiatku odrážajú trochu technokratickú perspektívu, keď sa zaoberajú takými otázkami, ako či by mala existovať súvislosť medzi obohacovaním cukrom a podporou muštu.

Z môjho pohľadu tento Parlament dospel k pomerne dobrému kompromisu medzi severom a juhom, vzhľadom na to, že obavy každého z týchto regiónov túto záležitosť ovládali. Vďaka kompromisom, ktoré robíme, nachádzame vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka naozaj veľmi dobrú strednú cestu. V tomto kontexte by som rád poďakoval najmä spravodajcovi, pánovi Castiglionemu, ktorý veľmi usiloval o sprostredkovanie kompromisov, takže sa nám podarilo vziať do úvahy obavy všetkých.

Verím, že sme dali pôvodnému technokratickému riešeniu nový, elegantný tvar. Dosiahli sme rovnováhu medzi severom a juhom. Rád by som vám takisto, pani komisárka, poďakoval, že ste vo svojom prejave naznačili svoj úmysel v podstate dodržiavať túto líniu.

Aké sú hlavné body? Okrem kompromisu, ktorý umožňuje pokračovať v obohacovaní cukrom, je ďalším kľúčovým aspektom našej správy ochrana regionálnych výrobkov.

S ohľadom na toto úsilie vynakladané v oblasti kvality európskych vín existuje takisto ustavičná potreba opatrení národnej podpory, ktorá sa stanovila vo výške 1,3 miliardy EUR. Veríme, že tieto trhy by mali zostať súčasťou prvého piliera, takže platby môžu v skutočnosti smerovať priamo k pestovateľom. Okrem toho existovala potreba poukázať – a to je podľa môjho presvedčenia jeden z našich prvoradých úspechov – na potrebu venovať zvláštnu pozornosť označovaniu pôvodu a zemepisným označeniam na etikete. Podľa nášho názoru ide o nanajvýš dôležitú záležitosť, pretože označovanie zemepisného pôvodu vín je samozrejme otázkou duševného vlastníctva. A to sa musí chrániť. Som presvedčený, že sme v tomto bode dosiahli veľmi dobrý kompromis.

Skupina ALDE bude tieto kompromisy podporovať, to znamená celý balík kompromisov, pretože sme presvedčení, že predstavujú dobré riešenie. Dúfame, že Rada teraz prijme naše návrhy. Hlas Európskeho parlamentu je hlasom ľudu, a takisto hlasom výrobcov vína a jeho spotrebiteľov. Žiadame vás, pani komisárka, aby ste pri vašich rokovaniach s Radou a vo verejnej sfére všeobecne bojovali takisto za tieto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato, v mene skupiny UEN. (IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, text, o ktorom sa chystáme hlasovať, tvorí dobrý kompromis a značne zlepšuje pôvodný návrh Komisie.

Naším cieľom je naštartovať reformu, ktorá sa orientuje na revitalizáciu daného odvetvia ako na domácom, tak zahraničnom trhu. Celosvetový dopyt neklesá, naopak rastie, takže správny prístup nie je vyrábať menej, ale investovať do kvality a charakteru európskych vín, do znižovania nákladov, do propagácie vína s cieľom rozšíriť trh a do pomoci poskytovanej mladým ľuďom pri zakladaní viníc.

Rovnako tak je nevyhnutné stanoviť limit pre obmedzovanie produkcie vína v Európe, ako navrhuje Komisie, zvýšením autonómie členských štátov pri určovaní režimu klčovania. Musíme sa vyhnúť ničeniu viníc, ktoré možno nemajú obzvlášť silnú pozíciu na trhu, ale produkujú vysoko kvalitné regionálne vína, majú pevne zakotvené historické tradície a dokonca aj dnes vytvárajú sociálnu štruktúru celých regionálnych oblastí.

Táto reforma, napriek tomu, že vytvára podmienky pre väčšiu konkurencieschopnosť, musí zachovať spojenie s minulosťou a presadzovať, aby pestovanie vína pokračovalo ako faktor, ktorý hrá svoju rolu pri zachovávaní pôdy a životného prostredia. Sme preto zástancovia prideľovania vyčlenených prostriedkov v priebehu troch skôr ako piatich rokov a ich rozdeľovania predovšetkým na základe historických údajov, teda viac menej podľa rovnakého kritéria, ako sa používa pre všetky ostatné doteraz prijaté reformy.

Pani komisárka, sme proti liberalizácii nových enologických postupov a využívania dovezeného muštu na obohacovanie našich vín alebo ich miešania s vínami z tretích krajín, pretože sme presvedčení, že by to mohlo mať škodlivý vplyv na povesť týchto vín a mohlo by to oslabiť dôveru spotrebiteľa v tento produkt, čo by malo nesmierne závažné dôsledky pre spotrebu. Na druhej strane si myslíme, že je zásadné poskytovať pomoc na koncentrované mušty a rektifikované koncentrované mušty používané na účely obohacovania, aby sa tak chránil enologický postup bežný v mnohých regiónoch Spoločenstva.

Sme presvedčení, že je potrebné mať na pamäti investície výrobcov vína a že je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek náhlym prerušeniam obchodných tokov, ktoré by mohli zvýšiť disponibilné zásoby. Táto reforma musí podporovať ochranu zemepisných označení a označení pôvodu ako prostriedok lepších záruk na európske vína a ich ochranu v kontexte multilaterálnych rokovaní a bilaterálnych obchodných dohôd.

Nakoniec sme, pani komisárka, proti plnej liberalizácii výsadbových práv od roku 2014 ďalej pri vínach s označením pôvodu a zemepisným označením a môžeme schváliť návrh spravodajcu, že by nová reforma mala vstúpiť v platnosť 1. augusta 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chceme, aby víno bolo jedinečným nápojom, ako v zmysle jeho výroby, tak spotreby. Tým myslím, že nechceme žiadne enologické metódy, ktoré nás vedú smerom, ktorým sa uberá Coca-Cola; chceme, aby sa zabezpečila budúcnosť označení pôvodu a zemepisného označenia. Snažíme sa o podporu metód organickej výroby a naším želaním je – predložili sme na to pozmeňujúci a doplňujúci návrh – aby regióny mali možnosť na základe väčšinového hlasovania rozhodnúť o predaji svojich vín výlučne vo fľašiach. Súhlasíme s vami, že trvalá destilácia vína je nevhodná a musíme zabrániť jej zavedeniu prostredníctvom zadných dvierok v podobe krízovej destilácie. Na tento bod máme rovnaký názor ako vy.

V otázke výsadbových práv sme presvedčení, že musí existovať možnosť klčovania. Preto pokiaľ v skutočnosti nie je nijako naznačené, že v danej lokalite sa v určitý čas nová výsadba povolí, rozhodnutie v takomto mieste vykonávať klčovanie sa nezakladá na množstve vína, ktoré sa môže predať. Táto súvislosť je skrátka naliehavou požiadavkou a my ju podporujeme.

Keď hovoríte o obohacovaní hroznovým muštom alebo cukrom a hovoríte, že musí existovať posun v rovnováhe medzi týmito dvoma metódami, je to pre nás v poriadku, pretože to v podstate znamená, že chaptalizácia zostane legálnou. Pokiaľ by sa na tomto základe našiel kompromis, považovali by sme to za prijateľný výsledok. Obohacovanie cukrom je starý enologický proces. Mali by sme ho preto zachovať a odmietnuť mnohé neprimerané požiadavky Američanov na naše procesy výroby vína.

Ak sa naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zohľadnia, podporíme návrh spravodajcu v jeho úplnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzo Aita, v mene skupiny GUE/NGL. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na adresu pána Castiglioneho by som uviedol, že – ako povedal pán minister, pán De Castro – návrh, ktorý vzišiel od zodpovedného výboru a teraz sa prekladá Parlamentu, je horší, než ten, ktorý pôvodne vzniesla pani komisárka. Hovoríme tu o miliónoch jedincov oddaných produktu, ktorý Európe dodal význam vďaka svojej kvalite a spojeniu s pôdou.

Prvá poznámka, ktorú by som rád uviedol, sa týka klčovania. Sme informovaní, že oblasť, ktorej sa to dotkne, klesne na rozlohu medzi 175 000 a 200 000 hektárov. Mojou prvou poznámkou teda je: kto bude klčovať vinice a kto prevezme takto vyprázdnenú pôdu a čo je zlé na návrhu, aby sa použili fondy – a možno dokonca znížené skôr ako zvýšené – a na reštrukturalizáciu týchto viníc, aby sa zlepšila kvalita? Parlamentu by som položil nasledujúcu otázku: prečo musíme vytlačovať desiatky alebo dokonca stovky pracovníkov a farmárov, aby sme uvoľnili cestu veľkým nadnárodným spoločnostiam, ako sa to deje na Sicílii, pán Castiglione?

Otázka je teda nasledujúca: prečo sa majú používať európske fondy skôr na klčovanie ako na zlepšovanie kvality a reštrukturalizáciu činností v odvetví? V tomto Parlamente a v politikách Spoločenstva sme sa posledné roky prijali toľko opatrení!

Moja druhá otázka sa týka voľného trhu v oblasti práv vysádzaných plôch viníc. Prečo y sa mal tento trh liberalizovať pre celú Európu? Aký zmysel má kupovať hektár vysadenej plochy viníc na Sicílii, v Kampánii, Grécku alebo niekde inde a prevádzať ich do inej oblasti? Takýto hektár vysadenej plochy viníc sa spája s danou kvalitou a výrobou, typickým produktom, ekologickým typom vybudovaným v takejto oblasti. Prečo predkladať takýto typ návrhu?

Snažíme sa tu takisto podporovať rozsiahle akvizície, ku ktorým dochádza v niektorých oblastiach Stredomoria? To je kľúčová otázka, a preto sme presvedčení, že návrh Komisie bol lepší. Návrh, ktorý vzišiel z Parlamentu, je horší než ten, za ktorý sa zasadzuje Komisia, pokiaľ to, čo chceme, je reforma, ktorá zvyšuje kvalitu a umožňuje, aby poľnohospodári a iní pracovníci zostávali na pôde, kde pracujú. Preto budem hlasovať proti reforme tohto druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný, v mene skupiny IND/DEM. (CS) Vážený pán predseda, návrh vinárskej reformy je pre Českú republiku nevýhodný a diskriminačný. Európska únia, ktorá pokojne prijala domiešanie až 30 % objemu vody do amerických vín, ktorým je zmluvne umožnený prístup na trh EÚ, a ktorá toleruje umelé domiešanie kyseliny do presladených bielych vín v južnej Európe, súčasne navrhuje zákaz používania sacharózy pre severnejšie krajiny. Používanie sacharózy má u nás tradíciu viac ako dve storočia. EÚ ho chce nahradiť muštovým koncentrátom, ktorý budú ochotne a za zvýšenú cenu dodávať opäť južné európske krajiny. Pri prepočte dostane ČR na hektár viníc len 88 EUR, kým niektoré preferované krajiny 245 EUR. Európska únia sa totiž snaží zaviesť tzv. historický princíp, ktorý bude diskriminovať nové členské krajiny. Pritom Česká republika víno, ktoré vypestuje a vyrobí, aj sama vypije. Nijako teda neprispieva k prebytkom európskej produkcie. A teraz tá istá Únia chce, aby sa ČR finančne podieľala na propagácii európskych prebytkov vína v tretích krajinách. Požadujeme preto rozdelenie prostriedkov na vinársku reformu do národných obálok, nech si ich rozdelia členské krajiny samy podľa svojich potrieb.

Prebytky produkcie vína rieši Únia dvojakým spôsobom. Nezmyselnou a nekultúrnou destiláciou vína na priemyselný lieh, alebo klčovaním viníc. Klčovaním všade, ale hlavne nie tam, kde treba. Stačilo by totiž vyklčovať načierno vysadené vinice v tých tradičných južných krajinách, hlavne v jednej, a reforma je hotová. Výmera nelegálnych viníc sa totiž presne rovná počtu hektárov, ktoré EÚ potrebuje vyklčovať. Pritom EÚ zo satelitných snímok dokonale pozná polohy načierno, mimo kvóty, vysadených viníc napríklad v Taliansku. A nakoniec sa v reforme opäť objavuje obľúbená téma eurokratov, odovzdanie právomocí aj v tejto oblasti Komisii namiesto Rade, teda nevoleným úradníkom EÚ. Odoberme tak menším krajinám právo rozhodovať. Potom víno, ktoré sa tradične pestuje v Českej republike od dôb rímskych légií, stane ďalším produktom, o ktorý ju Európska únia pripraví v prospech často nelegálne pestovanej produkcie na juhu EÚ. Lenže my si túto úžasnú tradíciu vziať nedáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). - (SK) Pýtam sa, ide v reforme skutočne o dobré víno? Dobré víno je víno predsa, ktoré je predané. To znamená, že zákazník akceptuje jeho kvalitu za ponúkanú cenu. Niektoré štáty Európskej únie však produkujú nepredajné vína, čo stojí daňových poplatníkov 500 miliónov EUR ročne.

Slovenská republika, ale aj ďalšie členské štáty nekompromisne zredukovali svoj vinársky sektor, a preto nepredajné vína už nevyrábajú. Je proti princípom trhu, aby sa teraz národné finančné podporné balíky tvorili na tzv. historickom princípe. Je to diskriminačné pre nás, lebo máme byť takto potrestaní natrvalo za to, že sme finančne nepodporovali výrobu nepredajného vína.

Podľa návrhu reformy máme mať natrvalo niekoľkonásobne menšiu podporu ako producenti nepredajných vín. Trváme preto na finančných podporách smerovaných výlučne na výmeru viníc. Z tých istých diskriminačných dôvodov nesúhlasíme ani so zmenou označovania vín a trváme na doterajšom označovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE). - (ES) Pán predsedajúci, budúci týždeň Rada ministrov poľnohospodárstva pravdepodobne prijme politické rozhodnutie o tejto reforme spoločnej organizácie trhu vo vinárstve.

Víno nie je len potravina, je to takisto hospodársky klenot poľnohospodárskeho sektora, ktorý sa v posledných rokoch tvrdo sankcionoval rozhodnutím Komisie. Prvýkrát za dlhú dobu konáme na čas: Parlament sa chystá vypracovať správu, ktorú môže Rada tento týždeň využiť k stanoveniu svojho konečného politického rozhodnutia. Musím povedať, že som s tým skutočne spokojná, a rada by som poblahoželala pánovi spravodajcovi k jeho práci, pretože sa EP po prvýkrát rozhodol zamerať na kvalitu, kultúru, tradíciu, stredomorský produkt, ktorý sa takisto preniesol do iných častí Európy, produkt, ktorý posilňuje postavenie, ktoré zaujímame nielen na našom vlastnom kontinente, ale takisto po celom svete.

Naše víno – a o tom, dámy a páni, nepochybujme - je najlepšie na svete; európske víno je najlepšie na svete. Preto ho musíme chrániť a zamerať sa na jeho propagáciu: musíme ho propagovať nielen mimo EÚ, ale takisto tu, pretože mladí ľudia v Európe v posledných rokoch prestali piť víno. Prečo prestali piť víno? Pretože sme sa neobťažovali ho propagovať alebo ich viesť k jeho pitiu.

Pre odvetvie vína musíme zaistiť nástroje na udržanie jeho konkurencieschopnosti v Európskej únii aj mimo EÚ. Musíme propagovať spotrebu vína a zapojiť mladých ľudí a európsku spoločnosť ako celok do kultúry, kultúry vinárskeho cestovného ruchu, kultúry pitia vína, kultúry znalostí o víne a kultúry diskusie a zapojenia v rámci spoločnosti.

Dámy a páni, finančné prostriedky na rozvoj vidieka sú nedostatočné, pretože politické rozhodnutie prijaté v decembri 2005 nezaistilo dostatok peňazí na druhý pilier. Financovanie sa ale nesmie zaisťovať na úkor spoločných organizácií trhu, ale nabádaním členských štátov, aby prideľovali o niečo viac prostriedkov zo svojich štátnych rozpočtov do rozpočtu Spoločenstva. Takúto obrovskú medzeru, akou je rozvoj vidieka, v Európskom rozpočte pri tejto finančnej perspektíve nezaplníme odobratím finančných prostriedkov poľnohospodárom.

Pokiaľ ide o výsadbové práva, nie je pochýb, dámy a páni, o tom, že je potrebné toto odvetvie vybaviť nástrojmi, ktoré mu umožnia, aby sa regulovalo samo. Musí ísť o legálne nástroja a musia sa vydať tu s cieľom pokračovať v ochrane výsadbových práv, ktoré umožňujú kontrolu produkcie. Existujú už náznaky, že kontrola takejto produkcie by mohla prinášať zisk, rovnako ako je aj označovanie pôvodu prísnou kontrolou.

Záväzky je potrebné obhajovať, preto budeme hlasovať proti všetkým predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, najmä všetkým tým, ktoré nerešpektujú záväzky, ktoré sa už vykonali. To hovorím o skupine sociálnych demokratov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, takisto by som rád začal blahoprianím pánovi spravodajcovi za jeho prácu, a takisto aj tieňovej spravodajkyni skupiny PSE, nielen ako tieňovej spravodajkyni pre túto správu, ale aj pre správu z vlastnej iniciatívy, ktorá predchádzala tejto rozprave.

Jej práca je príkladom ducha kompromisu a konštruktívneho prístupu socialistov k hľadaniu vyváženého riešenia. Dlhé mesiace tejto diskusie potvrdili tri veci: veľkú dôležitosť tohto odvetvia v hospodárskom a spoločenskom zmysle a to aj napriek tomu, že s ním spoločná poľnohospodárska politika zaobchádzala v minulosti tak zle; skutočnosť, že existujúce pravidlá sa nezhodujú s existujúcou situáciou na trhu a zmenami v spotrebiteľských vzorcoch; a potreba zavádzať reformy kvôli riešeniu týchto problémov.

Táto diskusia takisto odkryla vysoký stupeň konsenzu, pokiaľ ide o zoznam problémov, ktoré sa tohto odvetvia týkajú. Na riešeniach navrhovaných Komisiou sme sa ale všetci nezhodli, a preto sa takisto konštruktívny prístup Európskeho parlamentu dokladá širokým kompromisom dosiahnutým vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a podrobnými návrhmi skupiny PSE. Cieľom týchto návrhov je doplniť tento dosiahnutý kompromis tými najcitlivejšími otázkami, ako sú: liberalizácia výsadbových práv; klčovanie viníc; pridávanie cukru a podpory na mušt; zachovanie konzumného alkoholu, čo ma takisto svoj význam pre niektoré prestížne vína, ako je portské, ktorých konkurencieschopnosť sa musí zaručiť, predchádzanie krízam atď.

Postoj Parlamentu preto zaisťuje skutočný impulz a je pre Radu a Komisiu dobrým ukazovateľom cesty, ktorou je potrebné sa vydať. Rámcové kontúry postoja Parlamentu dokazujú, že je nakoniec možné nájsť riešenie, ktoré bude schopné reagovať na všeobecné problémy odvetvia, a takisto na špecifické otázky regiónu, kde sa produkcia realizuje.

Pani komisárka, v dobe, kedy sa chystáme otvoriť diskusiu o kontrole stavu SPP a niečoho, čo má pre nás osobitný význam, t. j. scenára pre poľnohospodárstvo po roku 2013, má zásadný význam, aby sa táto reforma rýchlo dokončila. Dúfam preto, že Parlament bude inšpiráciou pre Radu v rozhodnutiach, ktoré je potrebné prijať, pretože postoj Parlamentu a všeobecný smer jeho odporúčania je dobrým znamením pre európsku vínnu révu a európske víno.

 
  
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem pani komisárke, ale dovoľte mi vyjadriť mimoriadnu vďaku spravodajcovi, pánovi Castiglionemu, za jeho skvelú, dôkladnú a hodnotnú prácu.

Vyrovnať sa s výzvami medzinárodnej konkurencie prostredníctvom programov na zlepšenie kvality a ochranu typických charakteristických vlastností je kľúčovým cieľom, ktorý musí reforma európskeho trhu s vínom sledovať. Je ale dôležité zaistiť, aby sme zachovali podporu pre muštové koncentráty a rektifikované muštové koncentráty produkované Európskym spoločenstvom, pretože ide o enologický postup spoločný pre mnohé regióny Spoločenstva. Pokiaľ ide o pridávanie cukru, malo by sa akékoľvek používanie sacharózy na účely obohacovania označovať na etikete, aby sa dosiahla väčšia transparentnosť a informovanosť spotrebiteľa.

Programy vnútroštátnej podpory sa musia využívať na zameranie sa na propagačné kampane v rámci Európskej únie,, a takisto na účely predchádzania krízam, výskumu, vývoja a predovšetkým zlepšenia kvality vína.

Pokiaľ ide o liberalizáciu výsadbových práv, jej odloženie do roku 2013 by mohlo byť prijateľné pre vína chránené označením pôvodu a zemepisným označením. Aby sa dosiahol vyrovnaný stav pre ostatné vína, mala by sa liberalizácia povoliť, až keď by Komisia vykonala posúdenie vplyvu, ktoré sa plánuje pred koncom roka 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, jedným zo základných problémov trhu s vínom je, že sa stále viac vína dováža z tretích krajín. Mohli by sme si určite položiť otázku, či je víno z týchto krajín lepšie. Odpoveď znie, že nie. Kvalita vína z tretích krajín nie je o nič lepšia ako kvalita nášho vína, ale ich víno je oveľa lacnejšie.

Moja vlasť je prevažne krajinou, kde sa pije víno. Mojich spoluobčanov zaujímajú dve kritéria, konkrétne cena a kvalita. Identifikačná etiketa má pre nich menší význam, ale aj tak je bežné, že sa platí viac za značku ako za kvalitu vína. Samotná propagácia nič nedosiahne. Nezíska si to ani spotrebiteľov, ktorí dbajú na ceny v krajinách starej pätnástky. Sám som sa o tom presvedčil v bruselských obchodoch.

Veľmi vítam skutočnosť, že sa zachovala možnosť používať termín ovocné víno. Ide o špecifický segment tradičného trhu, ktorý nepredstavuje pre trh s vínom vyrábaným z hrozna žiadnu konkurenciu. Rovnako ako v prípade definície vodky nie je prijateľné rokovať na úkor tradícií konkrétnych krajín, značiek alebo kvality len preto, že odvetvie vína prechádza problémami.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, bezpochyby súhlasíme s vaším želaním ukončiť dotácie, ktoré podporujú nadmernú produkciu a majú neprijateľné, zvrátené dôsledky, ale nemôžeme prijať skutočnosť, že máte v úmysle podriadiť víno, ktoré je predovšetkým spojené s terroir a stáva sa stále viac štandardizovaným produktom predávaným po celom svete, vrtochom módy a marketingu. Rada by som tu zdôraznila dve otázky.

Prvou je absolútna potreba chrániť zemepisné označenie a označenie pôvodu, ktoré sa často spochybňujú, ale napriek tomu tvoria spojenie s pôdou, ktoré charakterizuje európsky poľnohospodársky model. Chceme, aby ste tento model vyzdvihli, a nie aby ste ho obetovali na oltár väčších trhov vo výhradný prospech hrabivcov. Vyzývame takisto na to, aby sa väčšia pozornosť venovala ekologickým metódam pestovania vínnej révy, ktorými sa ešte stále vyžaduje podstatné množstvo rôznych chemických produktov a prísad. Vzhľadom na to by sme vás požiadali o zaistenie konkrétnej podpory organickému vínu, pre ktoré sa teraz spisujú špecifikácie.

Biodiverzita terroirs, kultúr a chutí, rozvoj a propagovanie kvality a mimoriadne bohatstvo európskeho viniča: to je budúcnosť a princípy, ktoré by mali tvoriť základ tejto reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, k návrhu Európskej komisie na reformu spoločnej organizácie trhu s vínom sme veľmi kritickí. Okrem klčovania viníc je obzvlášť znepokojivý návrh liberalizovať výsadbové práva. Myslíme si, že správa prijatá Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v tomto ohľade neponúka žiadnu ochranu. V stávke je európske dedičstvo pestovania viniča a budúcnosť rozsiahlych regiónov, ktoré tvoria nielen oblasti, kde sa vyrába víno s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ale takisto aj oblasti produkujúce dobré stolové vína. Aby sme teda bránili tradičnú kultúru vínnej révy a vína, zamestnanosti a biodiverzity, trváme na ochrane výsadbových práv a zachovaní podpory na reštrukturalizáciu viníc, monitorovanie produkcie a zachovanie kvality, so zvláštnou pozornosťou venovanou rodinne založenému poľnohospodárstvu a družstevným výrobcom, podpore destilácie konzumného vína a využívania hroznových muštov vyrábaných v regióne. Nepodporujeme však pridávanie cukru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - (FR) Vážená pani komisárka, okrem svojej metódy týkajúcej sa finančných balíkov, prémií alebo výsadby sa tento projekt – tretí za 15 rokov – zredukoval na tri myšlienky zamerané na jediný cieľ. Prvou myšlienkou je maltuziánstvo. Vinári nie sú Komisii po chuti, a tak chce klčovať, vyhadzovať hrozná, zakazovať chaptalizáciu a obmedzovať produkciu, rovnako ako sa vyvolal nedostatok mlieka alebo čohokoľvek iného.

Druhou myšlienkou je nespútaný kapitalizmus pre zisk, nezasahovanie do výsadby, dovozov, pančovania vodou, pridávania hoblín, falošného vína, muštu dovážaného s cieľom miešania globálnej vínnej kaše.

Treťou myšlienkou je globalizmus. Po jednotnom trhu a jednotnej mene prichádza jednotné víno: chutné drevité parkerizované víno v štýle Coca-Coly, ktoré by ani nepotrebovalo žiadnych vinárov, pretože jediným cieľom je uvoľniť stredomorské vinice, hlavne tých 250 000 hektárov okolo kraja Languedoc-Roussillon, dva a pol miliardy štvorcových metrov pôdy, kde sa klčujú vinice, aby sa tam postavili domy, čo predstavuje trh v hodnote miliárd EUR. Spoločná organizácia trhu s vínom by sa nakoniec stala spoločnou organizáciou trhu s nehnuteľnosťami.

Preto som tu – poslanec, ktorý stojí za Indiánmi, ktorí vyrábajú víno. Neprajem si váš skalp, pani komisárka; jediné, čo chcem, je, aby ste vinárov, ktorí robia ľudí šťastnými vyše 2 000 rokov, nechali na pokoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, dovoľte, aby som najskôr poďakovala nášmu spravodajcovi za to, že urobil všetko, čo bolo v ľudských silách na dosiahnutie tohto kompromisu. Už od chvíle, kedy Komisia po prvýkrát predložila dokument o reforme spoločnej organizácie trhu s vínom, a opäť v dnešnej diskusii, vidíme, že víno je jedným z najcitlivejších poľnohospodárskych produktov; je jedným z tých, ktoré sú najviac sofistikované, ale takisto vyvoláva také emócie, ako len máloktorý iný produkt. Som presvedčená, že sa Európskemu parlamentu, najmä Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, podarilo dať dohromady a prezentovať kompromisný balík, ktorý odráža múdry výber prístupov, ktorý napríklad zaisťuje zreteľné vysvetlenie tradičných enologických metód používaných v členských štátoch na základe rozdielov v európskom vinohradníctve a – niečo, čo považujem za veľmi dôležité – odlíšenie kvalitných vín od stolových vín. Je absolútne nevyhnutné, aby označenia pôvodu zostali zachované. Sú užitočné pre vinárov, ale najviac zo všetkého prinášajú úžitok spotrebiteľom.

Zachovanie limitov pre obohacovanie podporuje tradičnú produkciu vína v Európe. Je potrebné brať do úvahy rôznorodé klimatické, zemepisné a štrukturálne podmienky, za akých sa pestuje hrozno v Európe. Ako Rakúšanka viem, aké nevyhnutné sú niektoré opatrenia, ale som proti povinnému klčovaniu, pretože je potrebné riadiť sa veľmi svedomite preferenciami spotrebiteľov a určiť, kde existujú vyhliadky na ďalšie zvyšovanie spotreby. Úspory, ktoré dosiahneme prostredníctvom týchto reforiem – a ja sa takisto horlivo snažím o vytváranie úspor – musí zostať v prvom pilieri a naďalej takým či onakým spôsobom podporovať vinohradníctvo a vinárov.

Dovoľte mi, aby som na záver vyjadrila svoje presvedčenie, že sa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podarilo predložiť premyslený a rozumný balík, a dúfam, že zajtrajšie parlamentné hlasovanie vyšle jasný signál Rade a Komisii o našom želaní mať takisto v Európe vinohradníctvo, ktoré čaká budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi EP, pánovi Castiglionemu, za jeho skvelú prácu. Kladná stránka tejto správy spočíva v tom, že zahŕňa mnoho obáv, ktoré sme vyjadrili nielen my sami ako poslanci Európskeho parlamentu, ale takisto vinársky priemysel.

Pani komisárka, od chvíle, ako ste predložili tento návrh na novú spoločnú organizáciu trhu s vínom, došlo k určitým zmenám. Niektoré určité aspekty sa zmenili len málo, kým iné sa zmenili podstatne, ale mám dojem, že mnohé z týchto zmien boli pozitívne. Napríklad klčovanie už nestojí v strede záujmu reformy a s potešením som si vypočula vaše slová, ktoré ste dnes predniesli, že Komisia teraz pracuje na časovom rámci troch rokov podľa požiadaviek Parlamentu, a nie piatich rokov, ako ste navrhovali.

Ide o reformu spoločnej organizácie trhu, ktorý je, ako sa od začiatku spomínalo, pre európske poľnohospodárstvo taký dôležitý, a má určité nesmierne pozitívne aspekty, za čo vám ďakujem. Napríklad regulácie sa zjednodušili a ich flexibilita sa zvýšila, čo nám pomôže, aby sme sa stali konkurencieschopnejšími. O tomto už hovorila pani Herranzová vo vzťahu k propagácii európskych vín v rámci Európy aj mimo nej.

K vášmu návrhu sa predložilo viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom odstrániť existujúce usporiadanie trhu a nahradiť ho výberom opatrení pre národné finančné rámce. Je zrejmé, že trhové opatrenia už pomohli udržať ako príjem pre poľnohospodárov, tak hospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach, a udržujú ich aj naďalej. Preto by som rada predložila nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, bez toho, aby som ohrozila kompromis pána Castiglioneho, s cieľom zaistiť priamu podporu pre diverzifikáciu, podporu, ktorú by členské štáty mohli zaradiť do svojich vnútroštátnych prídelov, a pomôcť tak poľnohospodárom s prechodom na novú spoločnú organizáciu trhu. Časový plán a metódy, ktoré by sa použili, by zostavil riadiaci výbor.

Pani komisárka, myslím, že pre zúčastnené strany, ktoré sú zvyknuté pracovať s touto spoločnou organizáciou trhu, je toto spôsob, ako im s podporou zo strany existujúcich trhových opatrení pomôcť prekonať prechodnú fázu k diverzifikácii a doviesť ich k novej spoločnej organizácii trhu, ktorú – ako dúfam – Parlament zajtra prijme.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). - (FR) Vážená pani komisárka, dúfam, že počujete správu, ktorú vám prezentuje Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý k vášmu návrhu reformy vypracoval významné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Stojím za odmietnutím povoliť automatickú liberalizáciu výsadbových práv v roku 2014, najmä pri vínach chránených označením pôvodu a zemepisným označením. Pri ostatných vínach by sa malo rozhodnutie o liberalizácii výsadbových práv prijať až po posúdení vplyvu reformy spoločnej organizácie trhu.

Pokiaľ ide o chaptalizáciu, myslím, že by sme na túto tému nemali plytvať energiou. To na čom záleží, sú enologické postupy, ktoré dávajú európskym vínam ich kvalitu a tvár.

Obzvlášť by som chcela spomenúť stolové vína. Návrh Komisie ponúka možnosť uviesť odkaz na špecifické miesto pôvodu: napríklad víno z pobreží Provensálska, víno z Andalúzie, víno z Toskánska atď. To bude spotrebiteľov určite pliesť a povedie to k nekalej súťaži medzi kvalitnými označeniami pôvodu, ktoré spĺňajú prísne špecifikácie, a stolnými vínami, ktoré majú oveľa voľnejšie kritéria výroby. Zachovajme preto existujúcu legislatívu, pretože jediný odkaz by mal byť na krajinu, v ktorej sa víno vyrába: španielske víno, talianske víno, francúzske víno atď.

Pokiaľ ide o otázku informácií, ktoré sa majú poskytovať, myslím, že je dôležité zmieniť typ spoločnosti zaoberajúcej sa plnením nápojov do fliaš: či ide o nezávislého vinára, skupinu výrobcov alebo nejakú inú podobu. Vinárska profesia, ako sa prevádzkuje v Francúzsku, má nesmierne pozitívnu povesť, čo nevyhnutne neplatí pre vína vyrábané v iných častiach sveta. Preto si myslím, že je dôležité poskytovať v tomto ohľade určité informácie.

Nakoniec by som chcela poďakovať nášmu spravodajcovi, ktorému sa z veľkej časti podarilo zjednotiť poslancov na kompromisnom texte uprostred diskusie, ktorá často vyvolávala veľké emócie, a vyslať jasné vyjadrenie, že EÚ zostáva predným svetovým výrobcom vína, zaručuje budúcnosť viac ako jednému a pol milióna vinárskych spoločností a udržuje si svoju pozíciu popredného vývozcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, rád by som sa zameral na výsadbové práva, pretože, ako všetci vieme, táto reforma plánuje liberalizovať trh do roku 2013 odstránením výsadbových práv a zmrazením fondov, pričom tu neexistuje žiadna skutočná alternatíva pre 2,4 milióna pestovateľov viniča v Európe. To by jedným razom zlikvidovalo malé a stredné podniky a opäť ponechalo trh, ktorý nám z kultúrneho hľadiska tak patrí, v rukách asi tak pol tucta nadnárodných spoločností.

Považujem to za neprijateľné. Čo si Komisia neuvedomuje, že najvernejšími obrancami výsadbových práv sú označenia pôvodu – v mojom prípade napríklad Rioja – a že to oni vyrábajú, predávajú a vyvážajú väčšinu vín a víno najlepšej kvality? Som z Navarry, kde sa už liberalizácia zaviedla: výsadbové práva sú zbytočné, ale kým v Navarre sa kilogram hrozna predáva za 15 centov, ten istý kilogram hrozna má hodnotu viac ako 1 euro len 10 kilometrov ďalej v La Rioja.

Kým La Rioja predáva všetko, čo má, v Navarre sa musíme uchyľovať ku krízovej destilácii. Preto sa nedá poprieť, že postupné odstránenie protekcionizmu je dobrá vec, ale nemalo by sa stať dogmou. Komisia nepredložila jednu jedinú dôležitú správu, v ktorej by ukázala, že liberalizácia, odstránenie týchto práv v roku 2013 alebo kedykoľvek inokedy trhu s vínom prospeje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL). - (EL) Vážený pán predsedajúci, návrh Komisie sa zameriava na zníženie financovania a koncentruje tento sektor do veľkých kartelov. Vieme veľmi dobre, aký bude výsledok: zažili sme to pri iných plodinách. Až sa vyrúbané tisícky hektárov viníc, zmiznú z nich tisícky malých a stredných pestovateľov viniča a celé oblasti – najmä hornaté a menej uprednostňované – budú opustené a vyľudnené, čo bude mať vplyv na biodiverzitu. Následky budú dramatické: nezamestnanosť a problémy so životným prostredím budú narastať. Zvýšia sa dovozy vrátane vín pochybnej kvality, na úkor verejného zdravia.

Odmietame návrh Komisie, a takisto správu Výboru pre poľnohospodárstvo, pretože zavádza opatrenia, ktoré sú dokonca ešte horšie: umožňuje pridávanie cukru kvôli zvýšeniu obsahu alkoholu cudzou látkou, keď sa rovnaký výsledok môže dosiahnuť muštom. Akceptuje takisto používanie termínu „víno“ v prípade produktov, ktoré sa nevyrábajú z hrozna, čím sa znižuje kvalita európskeho vína, ktoré stojí v čele celosvetových vývozov.

Táto rafinovaná, spiatočnícka politika je pre európske vína a malých a stredných pestovateľov vínnej révy škodlivá a posilňuje veľké podniky. Preto by sa mali tieto návrhy odmietnuť a zavrhnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Vážená pani komisárka, opakovane ste vo svojom prejave zdôraznili, že náš trh s vínom potrebuje reformu. Vysvetlite prosím, pani komisárka, ktorý trh s vínom je ten váš, pretože návrh Komisie, ktorý predkladáte, neznamená ochranu trhu v Bulharsku. Keďže návrh Komisie obsahuje do očí bijúcu diskrimináciu, dvojaký meter na východoeurópske krajiny, kde nie sú podmienky na výrobu vína také priaznivé.

Keď sa moja krajina pripojila k Európskej únii, očakávala voľný trh a hospodársky rast, ale výmenou dostala len vysoké ceny, vysokú mieru inflácie a reguláciu, čo môj národ nezažil ani za čias socializmu a plánovanej ekonomiky. Ďakujem.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI MORGANTINI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). - (EL) Vážená pani predsedajúca, blahoželám spravodajcovi, pánovi Castiglionemu, k tejto správe. O reforme trhu s vínom sa toho už veľa povedalo, a napriek tomu, že som vždy podporoval názor, že vína Spoločenstva si musia zachovať svoju kvalitu, tradíciu a autentickosť, pokiaľ sa majú naďalej vyvíjať a získať konkurencieschopné postavenie, uvedomujem si však, že by výhoda, z ktorej sa teší južná Európa v zmysle slnečného svitu, nemala stáť v ceste produkcie na severu.

Som si istý, že si každý v tejto rokovacej sále praje vyvážené rozhodnutie. Som preto presvedčený, že je správne, aby Komisia, ktorá sa orientuje na povolenie pridávaného cukru, preto prijala opatrenie na udržanie súčasného stavu, t. j. na podporu muštu na obohacovanie vín, aby podstatný rozdiel v cene medzi cukrom a muštom nepôsobil ako tvrdá rana na výrobcov, ktorí tradične používajú koncentrované mušty na zvýšenie obsahu alkoholu, hlavne keď hovoríme o autentických vínnych produktoch.

Nakoniec by som ešte rád uviedol, že opatrenie na klčovanie viníc sa môže považovať za spôsob obmedzovania produkcie Spoločenstva, ale musíme brať do úvahy malé ostrovné oblasti, kde musí byť členský štát schopný obmedziť klčovanie zo spoločenských, hospodárskych a predovšetkým environmentálnych dôvodov. Okrem toho tieto vinice nie sú tým, kto nesie zodpovednosť za nadprodukciu Spoločenstva; naopak, v mnohých prípadoch vyrábajú vína skvelej kvality.

Zakončím výrokom, že európske víno je najlepšie na svete. Je to víno, za ktorým stojí tradícia. Tu má víno svoj pôvod! Musíme preto zachovávať kvalitu a tradíciu, a takisto prijať agresívnejšiu politiku: mali by sme inzerovať, pretože len u nás v Európe dochádza k narastaniu spotreby alkoholu u mladých ľudí – nanajvýš nevítaná skutočnosť – zatiaľ čo spotreba vína klesá, čo poukazuje na nedostatok informovanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzo Lavarra (PSE). - (IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, táto reforma nepochybne prevracia základy odvetvia vína, aby sa tak stalo konkurencieschopným na svetových trhoch. Prostredníctvom správy pána Castiglioneho sme zdôraznili skutočnosť, že konkurencieschopnosť európskeho vína a to, čo mu umožnilo vysporiadať sa s konkurenciou z nového sveta, spočíva v jeho kvalite.

Ďalej sme takisto práve kvôli kvalite zlepšili návrh Komisie v určitých bodoch, ako je klčovanie, pokiaľ ide o časový rámec a ekologické obmedzenia, a liberalizáciu výsadbových práv s podmienkami, ktoré sa pripomenuli počas tejto rozpravy. Podporili sme myšlienku, že by malo existovať viacero dôkladných kontrol s cieľom zaistiť, aby sa schvaľovanie enologických postupov príliš nezjednodušovalo, a vystúpili sme v prospech zvýšenia spolufinancovania propagačných kampaní zo strany Spoločenstva.

Našu podporu kvalite však nie je možné uviesť do súladu s postupom pridávania cukru. Nechápeme, dámy a páni, že sa tento postup v niektorých krajinách preferuje z hospodárskych dôvodov, ale v takomto prípade voláme po tej istej norme, tom istom režime podpory muštu, ako tomu bolo podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Najviac zo všetkého sme presvedčení o zásadnej potrebe označiť na etikete prípadné používanie sacharózy kvôli transparentnosti a presným informáciám pre spotrebiteľa.

Dámy a páni, a z tohto miesta oslovujem teraz obzvlášť niektorých z vás, ide o záležitosť dodržovania zásady vysledovania, ktorý sme v tomto Parlamente presadili v snahe chrániť spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Kvalita a zdravie: pokiaľ ide o mňa, po cukre je mi zle, takže si pripomeňme, že táto dvojica kráča ruka v ruke.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). - (SV) Víno je nápoj so starobylou tradíciou, nápoj, ktorý patrí k európskej kultúre. In vino veritas, hovorievali starí Rimania. Víno je ale takisto alkoholický nápoj, ktorý škodí verejnému zdraviu, hlavne ak sa konzumuje v hojnom množstve. Vinárstvo je dôležitým priemyselným odvetvím v mnohých členských štátoch EÚ a dáva prácu a životaschopnosť vidieckym oblastiam. Premýšľam o víne ako o produkte, ktorý by mal byť do veľkej miery schopný sa sám predávať, pokiaľ má dobrú kvalitu. Preto je teda také zložité pochopiť návrhy správy na podstatnú a zvýšenú podporu jeho marketingovej propagácie. Nie je možné, aby mal európsky platca daní povinnosť podporovať náklady európskych vinárov, ktoré by im umožnili predávať produkty, ktoré by nemohli obstáť v konkurencii za podmienok voľného trhu.

Na jednej strane hovorí EÚ o umiernenom pití, na druhej strane chce predávať viac vína. Tieto dve veci nejdú dohromady. Európsky trh s vínom samozrejme potrebuje prejsť reformou, ale buďme pri tom citliví. Trhy s vínom sa líšia a fungujú rôznymi spôsobmi podľa tej ktorej tradície, rovnako tak, ako sa líšia aj želania a dopyt verejnosti v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). - (EL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dve najviac viditeľné navrhované opatrenia sú opatrenia týkajúce sa klčovania viníc a pridávania cukru do vína.

Prvé je kontraproduktívnym a k životnému prostrediu nešetrným procesom, ktorý so sebou nevyhnutne nesie nútený odchod tisícok malých a stredných pestovateľov z ich práce, títo ľudia, namiesto toho, aby dostali podporu, ktorá by im umožnila zostať vo svojom zamestnaní, sú posielaní preč, aby tak vytvorili lacnú pracovnú silu.

Pokiaľ ide o pridávanie cukru, naše zamietnutie sa vychádza z toho, že povolené zvýšenie na 4,5 % objemu a používanie termínu „víno“ pre nápoje, ktoré sa nevyrábajú z hrozna, zníži význam kvality a špeciálnych charakteristík vína. Za ďalšie, takzvané „zjednodušenie označovania“ ďalej prispeje k znižovaniu významu kvality, pretože nebude zahŕňať povinnosť označiť oblasť, kde sa víno vyrobilo.

Tu by som chcel upozorniť, že – či už to bolo dobré, alebo zlé – napríklad v mojej krajine došlo v minulosti k masovému klčovaniu, ktoré sa ale v súčasnej dobe nijak nekompenzuje opatreniami finančnej pomoci. S čistým svedomím budeme hlasovať proti návrhu a podporíme menšinový návrh, ktorý rieši spoločenské a hospodárske obavy výrobcov v mojej krajine, na Cypre, a obavy ostatných európskych výrobcov.

Teraz by mal nastať čas, kedy sa výrobcom poskytne pomoc a nebudú sa namiesto toho posielať do špirály nezamestnanosti a zníženého príjmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, pochádzam z volebného obvodu v Škótsku, ktorý víno nevyrába. Aby sme mohli víno v Škótsku vyrábať, bude musieť zmena klímy veci naozaj podstatným spôsobom zmeniť! Vyrábame ale veľa kvalitnej whisky, ktorú by som odporúčal.

Hovorím v mene svojho kolegu, pána Parisha, ktorý sa musel zúčastniť stretnutia s pánom Michelom Barnierom v Paríži, a v mene vinárskeho sektoru Spojeného kráľovstva, ktorý je, ako poslanci určite vedia, veľmi malý – predstavuje 0,01 % celkovej produkcie vína v EÚ – ale vôbec nežiada o žiadne dotácie ani finančnú pomoc od Európy. Avšak pokiaľ nedôjde k zvýšeniu hladiny produkcie na 50 000 hl, bude musieť Spojené kráľovstvo do roku 2014 uvaliť zákaz na vysádzanie. V takom maličkom sektore, ako je tento, kde je určitá potreba rozširovania, by bolo hlboko nespravodlivé tak urobiť. Aj keby sa tento sektor v Spojenom kráľovstve rozšíril štyrikrát do konca platnosti systému výsadbových práv, čo je vysoko nepravdepodobné, predstavoval by stále len 0,05 % celkovej produkcie EÚ, čo sú dve tisíciny celkovej produkcie vína v EÚ.

Dúfam preto, že poslanci budú mať pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána Parisha pochopenie. V žiadnom prípade sa nesnažím podkopávať dosiahnutý kompromis. Pán Castiglione odviedol skvelú prácu – mali sme 795 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov – a usilovaním o kompromis sa mu podarilo znížiť tento počet na zvládnuteľnú úroveň. Nechcem urobiť nič, čo by tento výsledok narušilo, ale dúfam, že sa nájde pochopenie pre situáciu, v ktorej sa nachádza Spojené kráľovstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – (ES) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som chcel poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Castiglionemu, za to, že dosiahol značný posun v postojoch Komisie. Určite tu stojíme pred paradoxom: na jednej strane sa nikdy predtým nepilo v celom svete toľko vína ako dnes, a na druhej strane, aj napriek tomu, že budeme o 10 - 15 rokov zažívať rekordný nárast celosvetovej spotreby vína, oznamuje sa nám, že Európa vyrába nadmieru. Mám preto pocit, že to nie je nadvýroba, ale skôr problém s odbytom, čo tu riešime, hlavne problém, ktorý siaha až k marketingu, a to je dôvod, prečo nechcem, aby sa reforma, ktorý sa nám dnes predkladá, uviedla v pokušení znížiť štandardy odvetvia, aj keby len málo, aby sa zladila s úrovňou nových krajín vyrábajúcich víno.

Musíme mať na pamäti, čo sa stalo s európskym priemyslom. V čele priemyselnej výroby dnes stojí Nemecko. Nemecko sa udržalo na najvyššej úrovni, odmietlo znížiť výrobu a dnes je vedúcim svetovým vývozcom, dokonca aj potom, čo na medzinárodnú scénu vstúpila Čína a India.

Nemôžeme ustupovať od dosiahnutej úrovne kvality našich viníc a ich značkovej povesti. Nesmieme sa preto podvoliť hrubej industrializácii vinárskeho priemyslu, ktorý by nás v budúcnosti zásoboval vínom Heineken, vínom Danone, vínom Coca-Cola a vínom Pepsi-Cola. Mám ale naozaj pocit, že Komisia má pokušenie zbaviť sa malých v prospech najväčších. V dôsledku toho by sme stratili svoju dušu!

Preto vás žiadam, pani komisárka, o to, aby ste zaistili, že všetky zložky, ktoré prispievajú ku kvalite vína a môžu túto kvalitu zlepšiť – znižovanie výnosov, podpora propagácie, starostlivá ochrana zemepisných označení a označení pôvodu – zostanú zachované, nielen v rámci EÚ, ale takisto aj mimo Úniu, keď dôjde na hlavné multilaterálne rokovanie. Mám pocit, že je to nesmierne dôležité: inak budeme strácať to, čo je nepochybne jedným z najdôležitejších prvkov nášho poľnohospodárskeho priemyslu a našej európskej civilizácie: víno je produktom kultúry a civilizácie. Preto nemôžeme podľahnúť fatamorgáne trhu a industrializácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (DE) Vážená pani predsedajúca, politika je umením možného. Tento aforizmus platí takisto aj pre túto poslednú reformu spoločnej organizácie trhu s vínom. Je však potrebné uviesť, že v roku 2006 Komisia predpokladala nepredajné nadbytky vína v EÚ, čo sa nenaplnilo, a že jej legislatívny návrh z veľkej časti neprihliadal na stanovisko, ktoré Parlament zaujal vo februári.

Rovnako ako v roku 1999 sa nám podarilo pomocou vytrvalosti a vynaliezavosti a v tesnej spolupráci s odvetvím, najmä v pracovnej skupine pre víno vytvorenej naprieč stranami, dôjsť ku kompromisu, s ktorým by mal obchod s vínom byť schopný existovať ako v južnej, tak severnej Európe, za predpokladu, že pestovatelia budú vyrábať dobré vína a obchodníci s vínom ich budú schopní účinne uvádzať na trh v EÚ aj mimo Úniu. Máme v úmysle vytvoriť predpísaný súbor nástrojov a previesť na regióny zodpovednosť za ich využívanie v hraniciach príslušného finančného rámca.

V iritujúcom spore o procesoch výroby vína, ktorý sa zbytočne podnecoval Komisiou, sme opäť dosiahli dohodu, z podstatnej časti na základe kompromisu z roku 1999, ak keď sa to pani komisárke stále nepáči. Zdravý rozum a vedomie, že sa problémy s odbytom na juhu nevyriešia tak, že sa znemožní výroba predajného vína na severu, zvíťazili a ja dúfam, že si získajú aj tu veľkú väčšinu.

Ako vždy, čert tkvie v detailoch. Rešpektujem dosiahnutý kompromis, pre ktorý musel aj sám pán spravodajca urobiť ústupky, za čo mu patrí všetka česť. Z tohto dôvodu nemám v úmysle predkladať žiadne nové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aj keď sa nevzdám možnosti vyjadriť svoj názor, až dôjde na hlasovanie o konkrétnych nešťastných návrhoch, ktoré nemajú s kompromisom čo robiť.

Je napríklad úplne kontraproduktívne trvať na tom, aby etikety na víne niesli označenie pôvodu hroznového muštu z EÚ, ktorý sa používa na obohacovanie vína, pokiaľ je cieľom podporiť túto formu obohacovania. Dôležité je, že tieto reformy pomáhajú zaručiť dostatočný potenciál výroby s ohľadom na množstvo a kvalitu s cieľom udržať si našu vedúcu pozíciu na globálnom trhu a zaistiť, aby sme my v EÚ a kdekoľvek inde pili oveľa viac vína kvôli nášmu zdraviu!

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som začal poďakovaním pánovi spravodajcovi. Okrem toho by som takisto rád vyjadril svoju vďačnosť všetkým členom Výboru pre poľnohospodárstvo za ťažkú prácu, ktorú vložili do dosiahnutia konsenzu o takej zásadnej, ale takisto veľmi komplikovanej otázke, akou je reforma trhu s vínom.

Myslím, že sa všetci zhodneme na potrebe zmien v tomto odvetví v reakcii na procesy globalizácie a liberalizácie obchodu. Nie vždy sa však zhodneme na spôsobe, ako takéto zmeny dosiahnuť. Máme preto o dôvod navyše považovať dohodu dosiahnutú o kľúčových otázkach pre výrobcov vína za spoločný úspech. Táto dohoda berie do úvahy potreby a podmienky rôznych regiónov Spoločenstva, ktoré sa líšia v zmysle prírodného prostredia a klímy. Obdobne sa teda líšia aj podmienky výroby vína.

Obzvlášť by som rád poukázal na pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožňuje členským štátom používať termín víno na označovanie iných než hroznových vín. V určitých častiach Európy siaha tradícia ovocného vína až do 12. storočia. To všetko je súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Preto je dôležité neuvádzať do označovania ovocných vín žiadne potenciálne zavádzajúce zmeny. Vína vyrábané s použitím ovocia, ako sú jablká a ríbezle, sa uvádzajú na trh pod označením ovocné víno alebo víno pomenované podľa príslušného ovocia. Tieto vína sa na európskom trhu etablovali pred mnohými rokmi a som rád, že sa ustanovenie týkajúce sa ovocného vína zachovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE-DE). - (HU) Veľmi ďakujem. Rád by som hovoril o troch otázkach, pretože pre mňa je odvetvie vína príliš rozsiahle na to, aby som sa mohol zaoberať všetkým, čo sa ho týka. Prvou otázkou je otázka podpory klčovania, druhou je otázka podpory reštrukturalizácie zameranej na modernizáciu viníc a treťou je otázka povinnej destilácie vedľajších produktov.

Súhlasím so základom reformy. Súčasné pravidlá pre odvetvie vína sú neudržateľné. Podpora destilácie sa musí zastaviť, pretože je nákladná. Namiesto toho sa vytvárajú nadbytky, a aby sme to zastavili, musíme vyklčovať významný podiel viníc. Až doteraz bolo všetko v poriadku. Problém ale začína práve tu, pretože toto sa môže urobiť poriadne, len ak vyklčujeme tie vinice a sústredíme sa na tie regióny, ktoré vyrábajú spomínaný nadbytok. To sa nedeje. Čo sa ale naozaj deje, je, že členské štáty a regióny, ktoré nadbytok neprodukujú, budú musieť podľa tejto reformy niesť nespravodlivo veľké bremeno. To je ale obzvlášť nespravodlivé pre nové členské štáty, pretože pred pristúpením, keď sme ešte boli mimo EÚ, sme nedostali žiadnu podporu na destiláciu, ani sme nevyrábali žiadny nadbytok. Od tej doby sa v Maďarsku vyklčovalo približne 10 % našich viníc. Reforma, ktorá sa navyše teraz odohráva, kedy nielenže nevyrábame nadbytok, ale stali sme sa čisto dovoznou krajinou, to neberie do úvahy. Táto reforma zaťažuje predovšetkým všetky krajiny, ktoré mali vyváženú výrobu vína, a my sme naozaj vyrábali viac menej toľko vína, koľko sme ho spotrebovali.

Druhá otázka, o ktorej by som rád hovoril, je otázka podpory modernizácie viníc. Je obzvlášť neprijateľné, že táto reforma tejto pomoci v Maďarsku zlyháva. Pani komisárka by sa nemala báť, že otvára Pandorinu skrinku! Je oveľa lepšie diskutovať, ako urobiť nespravodlivé rozhodnutie. Rozhodnutie Parlamentu poskytne zodpovedajúce riešenie a odporučí, aby podpora modernizácie nebola o nič menšia v žiadnom členskom štáte ako bola v rokoch 2007 – 2008, čo by bolo dobré riešenie.

Podporujem takisto zrušenie pravidiel povinnej destilácie vedľajších produktov, pretože ide o nákladné a nadbytočné opatrenie, ktoré nie je udržateľné z hľadiska ochrany životného prostredia. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Vážené dámy a páni, súhlasím, že regulácia trhu s vínom bola doteraz zlá, a zároveň je veľmi diskutabilné, či bude táto reforma trhu s vínom dobrá. Existuje nespočetne otázok, pretože potreba tejto reformy je zrejmá, ale bude na škodu najchudobnejších vinárskych regiónov. Pre nové členské štáty je rozloženie systému národných finančných rámcov – o ktorom hovorila pani komisárka – nesmierne škodlivé. Táto reforma trhu s vínom je diskriminačná a odmeňuje tých, ktorí doteraz vyrábali víno zlej kvality pre destiláciu, pretože tí dostanú svoje peniaze tak či tak.

Parlament sa posunul dobrým smerom a konečným kompromisom by mohlo byť, že dve tretiny tvorí oblasť a množstvo a jednu tretinu predstavuje historický odkaz. Bude veľmi užitočné mať stále ešte možnosť zvýšiť obsah alkoholu pre cukrenie. Marketing je nesmierne dôležitým faktorom, ale to sa musí takisto zaistiť v rámci Únie. Celkom súhlasím so zamietnutím destilácie a ide o najviac pozitívny prvok reformy, ale znovu opakujem, že tieto peniaze dostanú tí, ktorí až doteraz pre destiláciu už vyrábali. Koncepcia podpory klčovania je chybná, pretože je veľmi atraktívna pre najchudobnejšie členské štáty. My v nových členských štátoch takisto musíme klčovať vinice, ktoré dávajú dobrú kvalitu. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, hlavným cieľom tejto reformy by malo byť dosiahnutie udržateľnosti a zlepšenie konkurencieschopnosti pre odvetví vína Únie. Dôležité je aj posilniť postavenie preslávených európskych vín, ktoré sa môžu chváliť storočnými tradíciami, aby nedoplatili na vína z tzv. nového sveta. Rozpočet pridelený tomuto trhu by sa mal využívať s väčšou múdrosťou. Nemali by sme presadzovať destiláciu. Namiesto toho by sme mali propagovať európske vína, a získať tak späť stratené trhy a vstúpiť na nové.

Rád by som spomenul tri dôležité otázky. Po prvé, pokiaľ ide o možnosť pridávať cukor, musí sa zachovať status quo. Po druhé, sa musí tento status quo takisto zachovať aj pokiaľ ide o ovocné vína. To znamená, že by malo zostať možné používať termín víno na označenie ovocných vín. Za tretie by sa mala zvýšiť hladina dne minimis napríklad na 50 000 hektolitrov. To by stimulovalo produkciu a prispelo by to k rozvoju miestneho vinárstva v krajinách, ktoré nevyrábajú veľké množstvá vína. Táto zmena by nemala žiadny vplyv na trh s vínom v Spoločenstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). - (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ako sme dnes počuli, tradícia vinohradníctva siaha mnoho storočí do minulosti. Po desaťročia sme sa snažili zlepšiť kvalitu našich vín a toto úsilie bolo mimoriadne úspešné, čo môžem povedať, ako Rakúšanka, aj o úsilí mojej krajiny, hlavne o úsilí provincie Burgenland, z ktorej pochádzam.

Časť tohto úspechu však spočíva v používaní sacharózy podľa potreby. Povinnosť doplňovať cukornatosť vína muštovým koncentrátom z iných regiónov by znamenala ovplyvňovanie a dokonca pozmenenie charakteru vín z nášho regiónu. S tým nemôžeme samozrejme súhlasiť a nedávalo by to ani zmysel našim pestovateľom, ktorí sa starali o štandardy vysokej kvality mnohé roky.

Je nemysliteľné, že by sa sacharóza ako doplnková látka mala zrušiť a nahradiť muštovým koncentrátom s cieľom kompenzovať to, že sa upustilo od najnákladnejšieho postupu krízovej destilácie. Preto som presvedčená, že by sme mali podporiť starý kompromisný balík, ktorý nám umožní, okrem iného, zachovať regionálne vinárske kultúry a tradície.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE) . – (CS) Vážená pani predseda, pani komisárka, nové pravidlá hry pre vinársky sektor sú iste nevyhnutné. Európske vinárstvo je poslednou nereformovanou oblasťou poľnohospodárskej politiky, kde uplatňujeme zásadu, že čím väčšia úroda, tým viac peňazí z Bruselu. Často tak ide v produkcii vína o kvantitu, nie však kvalitu, čo si uvedomujú aj európski spotrebitelia, ktorí stále častejšie preferujú kalifornské, chilské či juhoafrické vína pred našimi moravskými, českými, francúzskymi či talianskymi. Podporme teda kvalitu a konkurencieschopnosť. Tá sa však nesmie zakladať na diskriminácii niektorých členských štátov a preferencií iných. Pokiaľ sa skutočne chceme dohodnúť na reforme vinárskeho sektora, nie je možné súhlasiť s navrhovaným zákazom používania cukrovej repy pre dosládzanie vína.

V každom z našich štátov sú rôzne klimatické podmienky a rôzne tradície. V severnejšie položených európskych štátoch sa geografické podmienky diametrálne odlišujú od južných. U nás doma musíme často pre chladnejšie podnebie víno dosladzovať. Viac ako 200 rokov sa tak cukrovou repou dosládza a je to tradičný, zaužívaný spôsob. Európska komisia navrhuje zakázať dosládzanie cukrom a nahradiť ho zahusteným vínnym muštom. Hroznový mušt, pokiaľ nie je dotovaný, je však minimálne raz taký drahý ako cukor, navyše sa vyrába len v niektorých štátoch. V prípade dosládzania zahusteným hroznovým muštom alebo rektifikovaným muštovým koncentrátom by sa tento musel u nás dovážať zo zahraničia a poprel by sa tak jeden zo základných princípov európskeho vinárstva, teda určenie pôvodu vína podľa pôvodu hrozna. Navyše by tým vzrástla cena vína, čo znižuje konkurencieschopnosť na trhu. To je podľa môjho názoru diskriminujúce. Kým dosládzanie vína Európskej komisii vadí, zákaz okysľovania, teda pridávania kyseliny vínnej hlavne pre štáty južnej Európy, nikoho netrápi. Nalejme si preto čistého vína a uvedomme si, že reforma sa nemôže zakladať na preferencii producentov z niektorých krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Obávam sa, že víno by sa malo vyrábať z hrozna!

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE).(HU) Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, dámy a páni, cieľom reformy trhu s vínom je povzbudiť výrobu prijateľných vín dobrej kvality. Vítame skutočnosť, že toto odporučenie aj naďalej umožní zvyšovanie obsahu alkoholu cukrom v tých oblastiach, kde sa posudzuje ako tradičná metóda. V nových členských štátoch vrátane Maďarska sú dobré vína a nadbytok obvykle nevyrábame. Pokiaľ má víno dobrú kvalitu, nezáleží na tom, či sa vyrobilo pridaním cukru alebo nie.

Modernizácia a reštrukturalizácia sú však potrebné, aby sa zvýšila predajnosť vín. Rola uvádzania vín na trh a zaistenie širšieho národného rozpočtového rámca majú obzvlášť dôležitosť v záujme investícií do presadzovania zmeny štruktúry, hlavne v nových členských štátoch. Práve z tohto dôvodu nemôžeme prijať odporúčanie, aby historicky podložené rozdeľovanie hralo prominentnú úlohu pri vytváraní národných finančných rámcov, čo by viedlo k diskriminácii a hlavne by z neho mali úžitok krajiny zodpovedné za diskrimináciu. Ďakujem vám za láskavú pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Európska únia je producentom vína svetového významu. Výrobou kvalitného vína si získala dominantné miesto na svetovom trhu. V dôsledku globalizácie je však európske vinárstvo ohrozené dovozom lacných vín z USA, Južnej Ameriky, Južnej Afriky, Austrálie, Nového Zélandu.

Lacnejšie vína z tretieho sveta síce robia radosť európskym spotrebiteľom, ale európskym výrobcom spôsobujú nemalé starosti. Európske vinárstvo vďaka vyšším nákladom bude mať ťažkú pozíciu uspieť pri plne otvorenom trhu, z toho dôvodu potrebujeme reformu vínneho sektoru.

Únia má ročne vyčlenených 1,3 miliardy EUR z rozpočtu pre odvetvie vína. Tieto prostriedky musíme využiť na pozitívne opatrenia na podporu kvality a atraktívnosti našich vín, na vývoj a výskum tejto oblasti.

Dorábanie hrozna na Slovensku počas jeho dlhej histórie bolo, a aj v súčasnosti je, tvrdým biznisom. Obchodníci tlačia na ceny, preto slovenskí vinári nedokážu vinohradníkom zaplatiť adekvátne ceny za hrozno. Namieste je obava, že v zápase o prežitie dotáciám za ničenie vinohradov môžu pestovatelia hrozna ľahko podľahnúť. Hrozilo by, že vinice by sa klčovali tam, kde prebytky nevznikajú.

Presadiť klčovanie len na juhu Európy, kde vznikajú prebytky, ktoré sa odstraňujú dotovanou destiláciou, rovnako ako povedať stop severoeurópskemu dosládzaniu, je politicky nepriechodné. Na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Nemecku, či v Rakúsku, má dosládzanie dlhoročnú tradíciu.

Dovoľte mi oceniť prácu spravodajcu Castiglioneho, ktorý predkladá v tak emotívnej téme, ako je víno, vyvážený prístup. Dovoľte mi oceniť prácu spravodajcu Castiglioneho, ktorý predkladá v tak emotívnej téme, ako je víno, vyvážený prístup. Predovšetkým sa snaží zladiť záujmy južných a severných producentov. Iba dobrou reformou vínneho sektoru je možné zachovať najlepšie tradície výroby vína v EÚ, posilniť sociálnu sieť a zvýšiť atraktívnosť vidieckych oblastí a zároveň chrániť životné prostredie. Som presvedčená, že návštevníci v jednotlivých vinárskych regiónoch Európy ocenia šancu vychutnávať osobitné vína vyrábané v miestnych viniciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, áno, reforma spoločnej organizácie trhu s vínom je žiaduca, ale sú prostriedky, ktoré Komisia predkladá, tými najvhodnejšími prostriedkami? Z pohľadu Bruselu rozumieme matematickej rovnici medzi znižovaním výroby a znižovaním počtu výrobcov, ale z pohľadu juhozápadného Francúzska, nížin Talianska, španielskych a portugalských pobreží to nie je tá istá vec, o tom vás, pani komisárka, môžem uistiť. A je to otázka, ktorá by sa nemala sledovať optikou pohľadu ekonóma. Vinárstvo znamená mužov a ženy, ktorí žijú z plodov svojej práce. Vínna réva je ich živobytím a my ich nemôžeme tlačiť smerom k únikovému východu, bez toho, aby sme sa zaoberali tým, čo budú robiť, aby sa uživili. Navyše, je logické na jednej strane klčovať a na druhej strane podávať návrh na úplnú liberalizáciu výsadbových práv od roku 2013?

Moja druhá otázka znie: prečo zrušiť tento regulačný nástroj, keď nemáme žiadnu záruku, ako sa bude tento trh vyvíjať? Pokiaľ naozaj chceme bojovať s nadvýrobou, navrhujem, aby sme nariadili vyklčovať najskôr nelegálnu výsadbu. Pretože vy viete rovnako dobre ako ja, že je takých v Európe celkom dosť.

Správa takisto prichádza s ustanovením, ktorým sa zaisťuje väčšia rôznorodosť opatrení prístupných prostredníctvom vnútroštátnych podporných programov. To je dobrá vec, pretože návrh Komisie k tomuto bodu je nadmieru reštriktívny. Ľutujem preto nedostatočnosť odseku, ktorý sa zaoberá predchádzaniu krízam. Vieme, aká náchylná je ročná produkcia vína na ročné výkyvy v závislosti od poveternostných podmienok, a opatrenia predchádzania krízam len pomôžu zmierniť takéto kolísanie.

Rada by som skončila slovami, že chápem opatrnosť pána spravodajcu, pokiaľ ide o obohacovanie, čo je citlivá otázka, je ale poľutovaniahodné, že sa nenavrhlo oprávnenie kombinovať prídavné látky a subtraktívne metódy obohacovania, čo by výrobcom umožnilo znížiť používanie sacharózy.

Pokiaľ ide o zvyšok správy, zdá sa, že sa všeobecný prístup uberá správnym smerom, a ja skvelú prácu pána spravodajcu podporím.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Pani predsedajúca, počúvam, že vy aj ostatní poslanci Európskeho parlamentu máte obrovský záujem o budúcnosť európskeho odvetvia vína. V tejto fáze nemám veľa času na to, aby som zachádzala do detailov a vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sme už viedli hlboké diskusie, takže vás len opustím s celkom jednoduchou správou týkajúcou sa budúcnosti vašej reformy vinárstva.

Je čas na dohodu. Som si celkom istá, že reforma bude mať pre naše odvetvie vína obrovský význam a je načase dospieť k dohode, pretože, ako sa dnes správne uviedlo, sme svedkami zvyšujúcej sa produkcie, ale takisto aj svedkami zníženia domácej spotreby. Je čas na dohodu, pretože môžeme minúť rozpočet odvetvia vína oveľa inteligentnejším spôsobom alebo lepším spôsobom ako dnes, spôsoby, ktoré tento sektor posilnia, a takisto budú pre verejnosť a daňových poplatníkov zmysluplnejšie.

Myslím, že dohodu máme na dosah ruky, ale samozrejme takisto hovorím, že musí ísť o správnu dohodu. Žijeme v reálnom svete a ja som preukázala značnú flexibilitu pri mnohých svojich pôvodných návrhoch, ale nedovolím, aby sa tento návrh oslabil do takej miery, že konečný produkt stratí všetku svoju chuť a hodnotu. Kompromis, ku ktorému dospejeme, nám musí priniesť reformu hodnú toho mena a musí nám dať reálnu šancu na dosiahnutie cieľov, ktoré sme si stanovili.

Môžeme posilniť konkurencieschopnosť nášho odvetvia vína, môžeme dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi ponukou a dopyt a môžeme veľmi zlepšiť pravidlá označovania a mnoho ďalších záležitostí. To všetko môžeme urobiť takým spôsobom, že produkcia vína zostane klenotom v korune európskeho poľnohospodárstva, ako dnes veľmi správne povedala pani Herranzová Garcíová.

Nie je čas ospravedlňovať nečinnosť a pozorovať, ako nám nové príležitosti len tak prekĺzavajú popod prsty. Teraz je čas poslať odvetvie vína s istotou na cestu za novými úspechmi. Viem, že sa môžem spoľahnúť na tých, ktorí rozhodujú a majú na srdci najlepšie záujmy tohto sektora, že urobia správnu vec, a viem, že môžem počítať so spoluprácou Európskeho parlamentu. Rada by som poďakovala vám a opäť pánovi Castiglionemu za splnenie tejto veľmi ťažkej úlohy dať dohromady všetky rôzne názory v rámci Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Ďakujem vám, pani komisárka. Dovolila som si dnes jednu poznámku navyše, pretože máme dostatok času. Trafili ste klinec po hlavičke: keď som bola malá, takmer som zomrela, pretože som sa nadýchala výparov z hrozna, po ktorom sa šliapalo nohami v kadi, takže medzi životom a smrťou je naozaj úzka väzba.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu o 11.00.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , písomne. (IT) Taliansko a talianski poslanci tohto Parlamentu vždy stáli za týmto európskym projektom, v záujme sociálnych práv, ochrany spotrebiteľa a kvality života našich občanov. Európska poľnohospodárska politika vznikla kvôli podpore našich poľnohospodárov a zvýšeniu kvality európskej výroby, aby sa posilnilo postavenie EÚ na svetovom trhu.

Dnes, keď hlasujeme o reforme trhu s vínom, sme však v tomto odvetví urobili niekoľko krokov vzad, hlavne v krajinách Stredozemia a regiónoch, ktorým Európa dlží slávu a úspech, ktoré tak snaživo dosahujú európske vína po celom svete. Podpora dosládzania sacharózou, dokonca bez toho, aby sa požadovalo, aby sa o takejto skutočnosti informovali spotrebitelia na etikete, uprednostňovanie klčovania pred obnovou pôdy, súhlas so šírením výsadbových práv po celej EÚ: to všetko sú postupy, ktoré ako Európania a hlavne Taliani považujeme za neprijateľné v tom, že budú poškodzovať kvalitu a povesť jedného z produktov, ktorý najlepšie reprezentuje kvalitu európskeho poľnohospodárstva po celom svete. Dúfam, že moji kolegovia v Rade odvedú lepšiu prácu pri hájení budúcnosti nášho vína a všetkých našich vinárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), písomne. – (FR) Pre Európsku komisiu je určite ťažké opustiť stereotypné prístupy, ktoré bez rozlišovania uplatňuje na všetky odvetvia rovnako. S vínom sa nedá zaobchádzať rovnako ako so súčiastkami do automobilu alebo nejakým iným priemyselne vyrábaným produktom. Ide o produkt, ktorý vytvára regióny, kultúry a životné štýly.

Pokiaľ ide o reformu spoločnej organizácie trhu, pokiaľ je nevyhnutná, musí zachovať európske vinárstvo, nie sa ho zbavovať alebo ho mrzačiť. Musí podporovať adaptáciu výrobcov vína – hlavne následnou reštrukturalizáciou sektorov – a dať im prostriedky na dobývanie vnútorného trhu. Nemali by sa rušiť ani obmedzenia výsadbových práv. Poskytujú záruku kontroly produkcie a trvalej kvality. Pokiaľ ide o nástroje krízového riadenia, keď EP zlepší podmienky týkajúce sa pôvodného návrhu Komisie, môžu len ľutovať, že krízová destilácia – ktorá by v prípade, že by bola povinná, nevytvárala nadbytky, s ktorými sa stretávame dnes - nie je naďalej možnosťou voľby z možných nástrojov na zvládanie dočasnej krízy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia