Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0177(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0470/2007

Předložené texty :

A6-0470/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0598

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. SZP: Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0470/2007) vypracovaná Janem Mulderem, jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise. − Paní předsedající, ráda bych začala poděkováním Parlamentu za úsilí, které věnoval této zprávě, a samozřejmě zejména zpravodaji, panu Mulderovi, a členům Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Z různých rozhovorů vím, že pan Mulder toto téma pečlivě sleduje a moje služby a já jsme pečlivě vyhodnotili různé pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Zprávu, kterou pan Mulder sestavil, jsem si přečetla s velkým zájmem. Skutečně oceňuji silný a systematický zájem jak pana Muldera, tak Evropského parlamentu o toto téma. Oceňuji také podporu, kterou pan zpravodaj opakovaně vyjádřil podmíněnosti této zprávy.

Jak jsem již několikrát řekla, tento systém je správný a potřebný a je třeba, aby zůstal zachován, pokud chceme, aby společnost podporovala naše platby do zemědělství. Vím, že jsme zcela na stejné vlně.

Mohla jsem jenom velmi souhlasit s vysvětlujícím prohlášením, které doprovázelo pozměňující návrhy předložené ve zprávě. Zejména mohu podpořit výzvu k zavedení co nejjednoduššího systému, aniž by byla oslabena jeho účinnost. Myslím, že jsme tento cíl z velké části splnili, pokud se týká systému kontroly a sankcí. Máme samozřejmě možnost a šanci pokračovat v této práci při kontrole stavu, kterou budeme provádět, kde se zejména soustředíme na rozsah uplatnění systému podmíněnosti.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů předložených k našemu návrhu na nařízení Rady, musíme mít všichni na mysli, že diskuse v Radě byly velmi živé. Náš původní návrh se rozvinul a my nyní máme kompromisní text schválený Komisí, který je výsledkem intenzivních diskusí.

Portugalské předsednictví v tomto kompromisu v nejvyšší možné míře reflektovalo myšlenky, které jste nadnesli při přípravě vaší zprávy.

Ke konkrétním pozměňovacím návrhům k právním předpisům, které nyní navrhujete, musím říci, že nejsou pro nařízení Rady, o kterém právě diskutujeme, relevantní: mnoho z nich se týká pravidel kontroly, které jsou v příslušnosti Komise, a, jak jsem uvedla, nová pravidla Komise budou brzy definitivně schválena.

Myslím, že největší obavy pana Muldera byly s porozuměním vyslyšeny, což platí zejména pro zlepšenou flexibilitu, když členské státy budou muset uzpůsobit systém kontroly svému správnímu uspořádání. Také jsme velmi rozšířili možnost předchozího oznámení kontrol.

V Radě byl do hloubky projednán ještě další soubor návrhů Parlamentu a dosažený kompromis odráží všechny tyto rozdílné postoje. Jedná se o možnost zbavit se pravidla 10 měsíců – myslím, že pevné stanovení termínu je mnohem lepší nápad – navazující kroky pro pravidlo de minimis a případy méně závažných porušení, a také o postupné zavádění plné podmíněnosti pro nové členské státy uplatňující zjednodušený systém. Chceme se držet tohoto kompromisního textu, který byl intenzivně projednáván.

Nakonec využijeme příležitost prodiskutovat váš návrh na prodloužení doby k prodloužení platnosti režimu jednotných plateb na plochu (Single Area Payments Scheme – SAPS); tuto příležitost budeme mít během diskuse o kontrole stavu. Jak jste si mohli všimnout, osobně to považuji za velmi dobrou myšlenku.

Na shledanou při závěrečných připomínkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, zpravodaj. – (NL) Paní předsedající, po úvodním projevu paní komisařky už není skutečně třeba další příliš rozsáhlé rozpravy, ale já bych přesto ještě rád trochu objasnil postoj Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Prvním bodem je podmíněnost. Nevím, jak se to řekne v jiných jazycích, ale my jsme v holandštině toto slovo přejali. Mezi zemědělci je to známý termín. Skutečně ji podporujeme, jak paní komisařka právě řekla: jedná se o podstatný aspekt zemědělské výroby a my si myslíme, že je obhajitelný, protože stanovuje požadavky na zemědělskou výrobu, přesahující to, co je nutné zajistit, aby produkty ze zemědělství byly vhodné k lidské spotřebě. Nad rámec těchto požadavků se dostáváme v různých typech směrnic: směrnicích o ptácích a stanovištích, směrnicích o životním prostředí, normách týkajících se dobrých životních podmínek zvířat atd.

Velkou otázkou v tom všem je následující: jakou formu by měly mít kontroly? Pokud se kontrol týká, myslím, že kvůli narůstajícímu počtu reforem bude nutné mít širokou podporu a pochopení pro systém podmíněnosti mezi zemědělci. Pokud budou tyto metody příliš byrokratické, jako jsou v této chvíli, rozvoj systému podpořen nebude. Co bychom mohli v této oblasti změnit?

Zaprvé v jednotlivých členských státech existuje příliš mnoho kontrolních orgánů a ty také stále ještě konají návštěvy v různých dnech. V této zprávě vyjadřujeme své přesvědčení, že počet kontrolních orgánů by měl být omezen na minimum, že by kontroly měly být prováděny v jeden den a že by měl být zemědělec o takové kontrole informován v přiměřeném předstihu. V jak dlouhém předstihu by to mělo být, bude rozhodnuto během dnešního hlasování.

Jsme také přesvědčeni, že by mělo existovat ustanovení o pravidle de minimus u méně závažných porušení pravidel, u drobných přestupků. Kontrolní orgány by neměly v takových případech postupovat příliš tvrdě. Nemůžete hledat chybu na všem a kromě toho by zemědělci nikdy neměli být trestáni dvakrát za něco, co upravuje jak evropské, tak vnitrostátní právo. To by znamenalo platit dvě pokuty a proti tomu vystupujeme.

Důležitým bodem ve zprávě – a já myslím, že i Komise jej podporuje – je upozornění, že existuje velmi mnoho věcí, které kontrolují orgány podle systému podmíněnosti a také je kontroluje soukromý průmysl. proč bychom měli mít dva systémy inspekce? Proč tomu není tak, že když něco zkontroluje soukromý průmysl, veřejné orgány řeknou „dobře, my budeme čas od času kontrolovat plány soukromého průmyslu, a když budou dobré, nebude třeba, abychom nadále prováděly kontrolu u soukromých zemědělců samotných“. To by mělo obrovský význam, i z pohledu zemědělců. Myslím, že by to mohla být skvělá forma spolupráce se soukromým průmyslem.

Ke Komisi a Radě uvádím, že jsme se mezitím dohodli na zrušení pravidla 10 měsíců. Myslím, že konečný termín pro předkládání žádostí v členských státech je datem, které poslouží jako vodítko pro datum podání žádosti o podporu.

My ve Výboru pro zemědělství považujeme za rozumné, že by nové členské státy měly také dostat čas navíc pro svoji adaptaci, a řekli jsme, že pokud nakonec dostanou 100 % plateb zemědělské podpory, musí také plně dodržovat pravidla podmíněnosti. Nevíme, jaká bude budoucnost systému, ale víme, že v současné době je neuvěřitelně nákladný.

Bylo by možné, aby Komise provedla hrubý odhad nákladů na jeho provedení v každém členském státě, jaké jsou náklady v jednom členském státě v porovnání s náklady v jiném členském státě a jaké jsou v porovnání s celkovými výdaji na podmíněnost? Taková studie by také mohla přinést různé možnosti, jak by se to dalo prostřednictvím spolupráce se soukromými odvětvími průmyslu provést levněji.

Hrubým odhadem nyní existuje asi 18 směrnic, které musí zemědělci dodržovat, aby jim nebyly sníženy dotace příjmů. A možná přijdou další. Například se připravuje směrnice o půdě. Komise by měla prošetřit, zda by nebylo možné tento počet snížit, a já mám na mysli konkrétní jednu nebo dvě směrnice.

Je absurdní, že máme jak směrnici o dusičnanech, tak směrnici o spodních vodách. Ve směrnici o spodních vodách se uvádí, že povolená hladina dusičnanů ve spodní vodě je 50 mg na litr (pokud toto číslo překročíte, vystavujete se pokutám); směrnice o dusičnanech říká 1,7 velké dobytčí jednotky na hektar. Měli bychom mít buďto jednu, nebo druhou, ale ne obě. Dobrého je příliš. Jedna z nich musí být zrušena, a já bych řekl, že směrnice o dusičnanech.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, jménem skupiny PPE-DE. Paní předsedající, ráda bych poděkovala paní komisařce za její poznámky z dnešního dopoledne a také panu Mulderovi za jeho spolupráci na této zprávě.

Minulý týden položili na programu televize RTE (jehož redaktorkou a moderátorkou jsem kdysi byla) velmi jednoduchou otázku: „Kolik je třeba inspektorů k provedení inspekce v zemědělském podniku?“ V případě jednoho zemědělce, Eamona Healyho z Redcross, hrabství Wicklow, to bylo sedm inspekcí a devět inspektorů za tři měsíce! A já si myslím, že podle jakýchkoliv měřítek je tato míra inspekce v zemědělském podniku, kde se hodně pracuje a kde je hodně rušno, přílišná a velmi nevítaná. Myslím, že to říká mnohé o potřebě radikální změny způsobu, jakým provádíme naše kontroly podmíněnosti v zemědělských podnicích, a také o potřebě zredukovat – jak zmiňuje pan Mulder – ty početné různorodé typy inspekcí, nehledě na to, jestli jsou požadovány ze strany členského státu, soukromého průmyslu nebo EU.

Asi 68 % případů neshody se považuje za nezávažné, a přesto vedou k postihům. Myslím si, že v této oblasti potřebujeme pružnost. Myslím si, že by se neměly uvalovat žádné sankce nižší než 250 EUR. Vím, že Komise má jiné představy, ale doufám, že bude přesvědčena našimi argumenty.

Více než 70 % případů se točí kolem ztráty ušní značky nebo nějaké méně závažné otázky spojené s identifikací, která nepředstavuje žádný problém nebo riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, a myslím si, že v tomto konkrétním případě potřebujeme více flexibility. Je nám třeba úměrnosti. Myslím, že je doopravdy potřeba, abychom zemědělce dopředu informovali. Mnoho z nich pracuje na částečný úvazek, takže když jim pošleme oznámení předem, budou si moci inspekci zařadit do svého plánu. V zemědělském podniku toho opravdu nemohou za krátkou dobu moc změnit.

Takže si myslím, že je třeba, abychom byli praktičtí. Velmi pochybuji o tom, že Eamon Healy, ten zemědělec, kterého jsem před chvílí zmínila, ví o naší dnešní dopolední rozpravě. Nemyslím si, že se nalogoval přes počítač a že nás poslouchá. Co ale vím, je, že bude nadšený, až zjistí výsledek naší práce a našeho hlasování. Nechce mít u sebe na farmě do tří měsíců sedm inspekcí a devět inspektorů a říká nám, že je třeba, abychom způsob své práce zracionalizovali. Myslím, že jemu a ostatním zemědělcům dlužíme posun v naší práci tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai, jménem skupiny PSE. – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, ráda bych nejprve poděkovala a poblahopřála panu Mulderovi za jeho práci a také za jeho metodologii a různé konzultace, které uskutečnil.

Jeho zpráva o zavedení podmíněnosti zemědělské pomoci potvrdila zahajovací fázi v uplatňování tohoto poněkud komplikovaného systému. Cílem je dosáhnout vyšší přijatelnosti pro všechny hlavní zainteresované strany. Doporučuje, aby se rozlišovalo mezi záležitostmi, které vyplývají z rámců Společenství, a záležitostmi, které podléhají vnitrostátnímu provedení. Zdůrazňuje význam zásady subsidiarity, předpisů a požadavků uzpůsobených rizikům a místním požadavkům, ale také důležitost společného rámce, který zaručí evropským zemědělcům rovné zacházení.

Tato dvojí úroveň pravidel zavedení systému nesmírně ztížila. Zemědělcům nebyly poskytovány dostatečné informace; kritéria rizik byla používána velmi vzácně; systém řízení, kontroly a redukce je příliš komplikovaný; případům méně závažných neshod byla věnována nedostatečná pozornost; míry kontroly nejsou harmonizovány; oznamování kontrol dopředu představuje problém.

Osobně nechci zpochybňovat podstatu podmíněnosti, která nabízí odpověď na legitimní očekávání naší společnosti ve smyslu: úcty k životnímu prostředí, dohledatelnosti, bezpečnosti potravin a transparentnosti. Na druhou stranu si opravdu přeji upozornit na těžké břímě regulací, potíží při jejich zavádění na místě a jejich negativní vnímání u některých zemědělců, kteří jsou přesvědčeni, že jejich profesionalita a know-how jsou zpochybňovány. Přeji si proto upozornit na potřebu zjednodušení.

Zklamaly mě návrhy Komise, které byly velice omezené, a doufám, že budou převzaty návrhy Parlamentu a že Komise přijde s ambicióznějšími návrhy během kontroly stavu.

Ráda bych zdůraznila, že vůbec nesouhlasím s logikou kompenzace, podle které by evropští farmáři měli dostávat zemědělskou pomoc, protože jsou podřízeni přísným výrobním podmínkám (dobré životní podmínky zvířat, péče o životní prostředí, veterinární postupy). Pomoc zemědělství by do určité míry založila rovné podmínky, pokud se týká hospodářské soutěže se třetími zeměmi, kteří nepodléhají stejným výrobním podmínkám. Mám však pocit, že je tomu tak, protože zemědělci dostávají veřejnou podporu a měli by, na oplátku, respektovat řadu výrobních pravidel. Mezi zemědělci a EU by měla být uzavřena opravdová smlouva. Musíme se nějak posunout od donucování ke smlouvě.

Jsem proto potěšena, že byl přijat můj pozměňovací návrh k této záležitosti a že v případech, kdy zemědělec podá svoji jedinou žádost a přihlásí plochu používanou pro zemědělské účely, bude také muset souhlasit s tím, že bude dodržovat kritéria vztahující se k veřejnému zdraví, dobrými životními podmínkami zvířat a péčí o životní prostředí).

Snižování plateb musí být odstupňováno v závislosti na tom, zda se neshoda považuje za úmyslný čin nebo důsledek nedbalosti. Záleželo mi také na tom, aby sankce byly úměrné významu oblasti činnosti, jíž se v zemědělském podniku nedodržení týká, zejména pokud se jedná o zemědělský podnik, který se současně zabývá pěstováním plodin i chovem zvířat.

Zemědělci v různých členských státech musí také mít povinnost dodržovat stejná pravidla, a proto je důležité zajistit harmonické provedení požadavků na řízení stanovených ve směrnicích. Vítám také adaptační opatření pro nové členské státy.

Na druhou stranu, i když podporuji zavedení prahu, při jehož překročení se mohou členské státy rozhodnout, že nebudou uplatňovat žádné snížení přímé pomoci, práh de minimis, jsem zcela proti zvyšování tohoto prahu na 250 EUR, jak se navrhuje v pozměňovacím návrhu 16. Pokud by tomu tak bylo, nebyla by většina porušení, která vedou ke snížení pomoci, sankcionována a systém podmíněnosti pomoci by nedával žádný smysl. Žádám vás proto o podporu pozměňovacího návrhu 31 pana Mulnera, který navrhuje práh ve výši 100 EUR, což je kompromis, který by podle mě mohl být přijatelný pro všechny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, jménem skupiny ALDE. – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, také bych ráda poděkovala našemu kolegovi Janu Mulderovi za jeho dnešní zprávu a za jeho metodologii. Jsem ráda, že se náš Parlament zabývá mechanismy podmíněnosti pomoci SZP, které od zásadní reformy v roce 2003 prokázaly omezení systému, jehož pravidla jsou často příliš vybíravá a přeměnila práci zemědělců na jistý druh ad hoc úředničiny v rámci evropské správy, když ve skutečnosti plní pro lidstvo zásadní poslání: živí nás.

Reforma z roku 2003 je neomylným krokem kupředu, který by měl našemu zemědělskému sektoru pomoci chránit životní prostředí a zdraví, a právě v tomto duchu jsme v roce 2005 hlasovali pro nové nařízení o EZFRV, kterým se nahradila záruční sekce EZOZF.

Účastním se dnes této rozpravy jako stálá zpravodajka pro strukturální fondy Rozpočtového výboru, abych zdůraznila – jako mnozí mí kolegové –, jak je důležité omezit nadměrnou byrokracii při řízení těchto fondů. Pokud se týká předmětu rozpočtu, zaprvé cítím, že je nezbytné, aby všechny strany zainteresované na zemědělském hospodářství a rozvoji venkova, hlavní garanti ochrany životního prostředí, snížily zbytečné administrativní zátěže, aby se mohly zaměřit na svoji hlavní činnost, kterou je trvalé dosahování tak kvalitního zemědělství, jaké očekáváme, a navíc zemědělství šetrného k životnímu prostředí.

Zadruhé bych si také přála, aby se kontroly zaměřily na dvě záležitosti, které jsou nesmírně užitečné při zajišťování vhodného poměru vynaložených prostředků a výsledného zisku. Cítím, že je nezbytné, aby pravidla, která vytváříme, nebránila ve využívání dostupných úvěrů, o které tak nelítostně bojujeme při každém kole vyjednávání s členskými státy v Radě. Není normální být svědkem takového nedostatečného využívání prostředků na konci roku 2007.

Proto chci hlasovat za všechna tato opatření v míře, do jaké se snaží snížit takovou administrativní zátěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, jménem skupiny UEN. – (PL) Paní předsedající, jménem skupiny Unie pro Evropu národů bych rád vyjádřil naši podporu panu Mulderovi. Zájmem, o který se zpráva opírá, je zajistit, aby zásada podmíněnosti a kontroly, které s ní souvisejí, zemědělce nepenalizovaly nespravedlivým způsobem.

Zemědělství jednoduše není jednou z dalších hospodářských činností. Má specifickou společenskou roli. Platby podmíněné splněním mnoha environmentálních požadavků přinášejí užitek nejenom zemědělcům, ale také společnosti jako celku. Tato široká společenská role plateb by měla být neustále zdůrazňována. Významná část společnosti si tuto roli neuvědomuje a měla by jí být vysvětlována.

Rád bych zmínil jednu velmi důležitou věc. Požadujeme od našich zemědělců, aby se řídili zásadou podmíněnosti. Klademe jim podmínky. Stejné podmínky bychom měli klást i těm, kteří své zemědělské výrobky do Evropy dovážejí. Zejména požadavky na dobré životní podmínky zvířat by měly být kladeny u všech dovozů bez výjimky. Hospodářské a humanitární zájmy vyžadují, aby tomu tak bylo.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, paní komisařko, slovo díků především panu zpravodaji, který si jistě dal velkou práci, dokonce i když Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova nepřijal všechny jeho návrhy. Čehož lituji. Nemám nyní v úmyslu zacházet do podrobností, ale chci v obecném smyslu říci, že oním povinným požadavkem samozřejmě je dodržování zákonů. Novým prvkem následujícím po přerušení vazby mezi objemy výroby a pomocí, je, že tato shoda se zákonem je nyní základem výplaty prémií.

Těm, kteří prémie nepobírají, nemohou být prémie ani kráceny. Pěstitelé se pouze potřebují vyhnout podávání žádostí. Nicméně stále ale musí dodržovat zákony. Paní McGuinnessová, když hovoříte o sedmi inspekcích a devíti inspektorech – nebo naopak –, měla byste vzít hůl i na svoji vlastní národní vládu, protože je na členských státech, aby určily, jak se mají inspekce provádět, a jestli vám chybí koordinace, protože početné různé správní orgány jsou odpovědné za prosazování příslušných zákonů, a každý orgán vysílá své inspektory odděleně, a tak na zemědělce nakládá nekonečná břemena, není to záležitost EU, ale vaší vlastní národní úrovně vlády. Vyřešte to, a vše bude v pořádku.

Myslím, že existuje naléhavá potřeba tyto fondy podmínit. Na kongresu jsme slyšeli, jak někdo řekl, že to jsou fondy zemědělců. Ne, nejsou to fondy zemědělců: jsou zemědělcům přidělovány formou dotací. Nechci, abyste mě nesprávně pochopili: je správné, že by tyto fondy měly být udělovány, ale je také správné, aby společnost očekávala, že budou poskytovány těm, kteří splní určité podmínky.

Právě na mě samotného přišla kontrola. Přišli dva lidé, když před tím svoji návštěvu ohlásili. I když mě nenechali, abych si vybral čas návštěvy, přece jen ji ohlásili; dorazili v patřičnou dobu a vše proběhlo velmi hladce. Samozřejmě, paní komisařko, by tyto inspekce měly být také využívány k rozvíjení poradenských služeb na pomoc zemědělcům tím, že by je informovali, jak zákony ve svých zemědělských podnicích nejlépe dodržovat a uplatňovat.

To, jak víte, bylo potom stanoveno ve zpětném návrhu z iniciativy Parlamentu, takže možnost tu je. Prosím, učiňte to pro členské státy povinným a budeme o další krok dál.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin , jménem skupiny GUE/NGL.(FR) Paní předsedající, dámy a pánové, teoreticky bylo záměrem společné zemědělské politiky zajistit bezpečnost potravin, stabilitu produkce a cen EU a také slušný příjem pro zemědělce. Bohužel ve jménu dogmatu divoké konkurence představují SZP 2003 a její systém oddělení pomoci další krok směrem k opuštění těchto cílů, I když jsou nezbytnými evropskými součástmi.

Nároky na jednotnou platbu přispívají k závažným potížím v takových odvětvích, jako je odvětví vína, mléka, červené řepy, ovoce a zeleniny. Zásada podmíněnosti životním prostředím u takového nároku není ničím víc než trikem vymyšleným proto, aby se o této reformě přesvědčili bohémové, kteří se vydávají za ochránce přírody jenom proto, že je to moderní. Jak si můžeme vůbec představovat, že je možné zvýšit naši ochranu životního prostředí podporou hospodářské soutěže v zemědělském sektoru a zároveň snižovat ceny potravin? Tyto dva požadavky si odporují: je nemožné kombinovat nízké výrobní náklady se zvyšujícími se regulacemi v oblasti životního prostředí.

Stejně tak by bylo okamžitým důsledkem oddělení prémií na chov kojných krav vymizení přirozených, uhlík pohlcujících luk, které jsou zejména účinné v boji s emisemi skleníkového plynu.

Ochrana planety a zachování produkce kvalitního evropského hovězího znamená, že oddělení musí být zamítnuto. V obecnějším kontextu je to, co ve skutečnosti potřebujeme, jiná zemědělská politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, jménem skupiny IND/DEM. – Paní předsedající, vysvětlující prohlášení pana zpravodaje je poučné v tom, že popisuje podmíněnost jako podmínku pokračující veřejné podpory, a říká nám, že farmáři jsou nyní placeni za „dodržování legislativy Společenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat“. Dále uvádí, že takové regulace jsou velmi přísné v porovnání s normami ve zbytku světa.

To přesně shrnuje vše, co je špatné na přístupu EU k zemědělství, s agresivním regulačním režimem, který zemědělce odvádí pryč od jejich přirozeného okruhu výroby potravin a mění je na strážce životního prostředí, nebo čemu tato zpráva říká politika rozvoje venkova, což vše velmi silně navyšuje jejich náklady a snižuje produkci. Zemědělci byli také v důsledku tohoto přístupu postaveni do přímé soutěže o finance s takovými organizacemi, jako jsou chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace, které by jinak v přirozených podmínkách jejich konkurenty nebyly.

Uvědomuji si, že záměrem tohoto návrhu je zjednodušit systém podmíněnosti, protože se otevřeně přiznává, že vytvořil těžké, byrokratické břemeno, které musí nést zemědělci a také členské státy, které je musí vymáhat. Podle mého názoru to byla špatná myšlenka už na začátku a její zjednodušení je pouhým lepením náplasti namísto léčby. Jako obvykle v žargonu EU znamená „zjednodušení“ větší standardizaci a více kontroly ze strany Komise. A jsme zpátky u toho, že zásadní rozdíly, které jsou vlastní zemědělství napříč širokou diverzitou povětrnostních podmínek obvyklých v EU, nejsou pro takovou standardizaci vhodné. Tato zpráva nadšeně rozhlašuje názor, že podmíněnost je důležitým nástrojem pro odůvodnění veřejné podpory poskytované zemědělcům. Pochybuji, že by třeba jenom jedno procento veřejnosti kdy slyšelo o podmíněnosti, natož aby rozumělo, co to znamená. Jestli chceme skutečné zjednodušení, zbavme se podmíněnosti úplně a nechme zemědělce, ať dělají, co umějí nejlépe, což je pěstování plodin a chov zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Paní předsedající, zemědělci nejsou nerozumní lidé, ani nejsou zpravidla nepoctiví, přesto s nimi systém podmíněnosti často nakládá nespravedlivě, když ukládá nepřiměřené pokuty za méně závažné přestupky a provádí inspekce bez ohlášení. Dozvěděli jsme se, že 68 % všech případů neshody je klasifikováno jako méně závažné případy, přesto jsou ukládané sankce pro zemědělce bojující o přežití téměř paralyzující. Nerovnost ve způsobech, jakými je podmíněnost spravována v jednotlivých zemích, jenom znásobují pocity zlosti, které v některých zemích narostly.

V mém volebním obvodu v Severním Irsku jsme měli speciální problém s duplikátními poli, který byl způsoben naším systémem propachtování malých obdělaných polí (conacre). Namísto pragmatického hledání řešení jsme se setkali s přehnaně tvrdou rigiditou. Velká část viny padá na hlavu místního Ministerstva zemědělství, které, a Brusel, mohly každý zvlášť udělat pro řešení tohoto problému více. Takže, když budu pokračovat dál, to, po čem úpěnlivě volám, je jistě zjednodušení a flexibilita a notná dávka starého dobrého zdravého rozumu, které by měly nahradit nepružnost některých příliš horlivých mandarínů.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Paní předsedající, nejprve bych rád s radostí přijal dnešní zprávu a poblahopřál panu zpravodaji k této práci.

Podmíněnost a způsob jejího zavedení na úrovni členských států je zásadní. Nesmíme si jeden druhému – a ani jednomu mezi členskými státy – dovolit svoji vlastní interpretaci. Když se zaposloucháte do toho, co dnes ráno řekli paní McGuinnessová a pan Graefe zu Baringdorf, ukazuje to rozdíl interpretací v různých členských státech. Museli jsme si to vyjasnit na úrovni členských států a museli jsme trvat na tom, aby každý členský stát provedl tuto směrnici správným a náležitým způsobem v naprosto každém členském státě.

Zemědělci potřebují a požadují méně kontroly, ne více. Když k inspekci dojde, musí být před tím, než je uskutečněna, dostatečně ohlášena. Podle mého názoru je šílenství pokutovat každého zemědělce za nejmenší drobnost; a to se již děje. Zemědělcům by měl být poskytnut určitý čas na nápravu jakéhokoliv zjištěného problému, a ne jim pouze říct, že udělali chybu a dostanou za to pokutu. V zemědělském sektoru existuje velká potřeba snížit byrokracii a úřední formalismus. Podmíněnost se nesmí stát systémem, který umožní, aby zemědělci byli penalizováni a aby na ně bylo neustále dohlíženo. Měli bychom tam být, abychom zemědělcům pomohli a nabídli rady, jak zlepšit způsoby práce. Podmíněnost by mohla být silou pro dobro a ti, kdo provádějí inspekce, by měli mít jasné a náležité vzdělání a znát své odpovědnosti.

Ano, pan Graefe zu Baringdorf má pravdu. Měl jsem ve svém zemědělském podniku inspekci, která trvala sedm hodin. Jediná věc, u které mohli shledat, že je špatně, bylo, že jedna malá část farmy se už nebrala za ornou půdu a postavili jsme drůbežárnu, o které jsme je neinformovali. Takže, skutečně, takto jednoduché přehlédnutí – postavení drůbežárny v našem zemědělském podniku a to, že jsme je neinformovali během 12 měsíců – není podle mého něco, za co byste měli být skutečně penalizováni. Měli byste dostat možnost to napravit v co nejkratší době.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Paní předsedající, paní komisařko,dámy a pánové, myslím, že zpráva pana Muldera představuje obdivuhodné úsilí o zlepšení zemědělské politiky v Evropě.

Zemědělství přitahuje v Evropě čím dál větší zájem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že polovina plochy Evropské unie je vyhrazena zemědělství, jsem přesvědčen, že podmíněnost představuje jeden z nejdůležitějších signálů, které vysvětlují přání potvrdit naši podporu sektoru zemědělství a podmínění této podpory ohledem na životní prostředí. Rád bych zdůraznil, jak tato pravidla souvisejí s našimi občany, se spotřebiteli: máme v nich velmi důležitý prostředek osvěty na tak aktuální téma, jakým je ochrana životního prostředí.

Podporuji úsilí pana zpravodaje o zjednodušení podmíněnosti: skutečně je podle mého názoru kontraproduktivní požadovat po zemědělcích, aby kvůli dodržování legislativy vyvíjeli nadměrné úsilí. Zavedením nových témat, jako jsou změna klimatu, biopaliva, vodní zdroje a řízení rizik, dala Komise najevo své přání posunout se dál, i když způsob, jak by se mělo s podmíněností nakládat, je stále ještě obklopen nejasnostmi, pokud se omezí na stanovení klíčového požadavku zjednodušení a neobjasní, jak – a proč – má být podmíněnost prováděna.

Prvky jako zjednodušení, deregulace a – já sám bych dodal – transparentnost musí vždy být základem jakékoliv iniciativy vycházející z Evropské unie. Tady skončím, ale, paní komisařko, jsem si vědom toho, že jste před deseti dny navštívila město Brescia ve stejnojmenné provincii, kde bydlím, a – i když to není pro stávající rozpravu zcela relevantní – mohla jste ochutnat vína a typické produkty této provincie: Jsem přesvědčen, že ustoupení od obohacování vína cukrem je prostředek, jak dosáhnout správné rovnováhy mezi jakostí a spravedlivým odměňováním výrobců.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Paní předsedající, podle společné zemědělské politiky na roky 2007 až 2013 by měla být zemědělcům poskytovaná garantovaná podpora z EU. A proto nemohu přijmout případný pokus Komise tuto záruku zredukovat prostřednictvím své nedávno vyhlášené „kontroly stavu “. Komise usiluje o snížení výše přímých plateb zemědělcům na méně než 13 %. Toto porušení záruky je, podle mého, nepřijatelné, protože se zemědělci na tyto roky přihlásili do programů uvádění půdy do klidu a nebylo by správné je nesplnit.

Pokud se týká standardů, řekl bych toto: pokud mají být v celé EU prosazovány, měly by platit rovnou měrou také pro potraviny dovážené do EU – a zemědělci po celé Evropě by neměli být vystavováni nesmyslným kontrolám.

Měli bychom přezkoumat normu platnou pro potraviny, které pouštíme do Evropy, a Komise by měla přijmout opatření, místo aby obtěžovala zemědělce, kteří dělají ve co mohou všech částech Evropy, mezi které zajisté patří i moje země, Irsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Paní předsedající, nejprve ze všeho bych ráda poblahopřála našim kolegům, zpravodajům a stínovým zpravodajům, kteří se ujali toho těžkého poslání představit nám tento balíček komplexních pozměňovacích návrhů, které jsou nezbytné pro budoucnost společné zemědělské politiky.

Je zjevné, že přístup zemědělců k programům pomoci je ztížen právě tímto velkým počtem evropských předpisů a směrnic, které musí dodržovat. Pravidla režimu jednotné platby musí být zjednodušena, pokud se týká podmíněnosti. Právní základ umožňuje uplatnění minimálního pravidla ke snížení plateb, a také k udělení výjimek ze snížení plateb v případě minimálních porušení.

Celkovou pomoc poskytovanou zemědělcům by zlepšilo méně administrativních povinností, harmonizované přezkumy, kombinace přezkumů, také na úrovni evropských institucí, a včas realizované platby, čímž by se zvýšila účinnost společné zemědělské politiky.

Je také potřeba poskytnout zvýšenou pomoc přípravě inspekcí, které by měly být podle mého oznamovány v určitém omezeném předstihu a měli by je provádět odpovídajícím způsobem vyškolení lidé.

Nakonec – v případě Bulharska a Rumunska jako nových členských států považuji rozšíření volitelnosti v článcích 3, 4, 6, 7 a 9 do roku 2013 za rozumné, pokud ustanovení těchto článků odkazují na zákonné požadavky týkající se správních záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Paní předsedající, paní komisařko, všechny typy zemědělské činnosti a výroby by měly splňovat požadavky týkající se ochrany životního prostředí, bezpečnosti, jakosti a dobrých životních podmínek zvířat. Zpráva pana Muldera obsahuje v tomto ohledu mnoho důležitých ustanovení.

Požádal bych paní komisařku, aby se zaměřila zejména na čtyři pozměňovací návrhy, jmenovitě pozměňovací návrhy 19, 26, 27 a 29. Má-li být systém podmíněnosti v nových členských státech náležitě zaveden, a má-li přitom ještě plnit očekávání společnosti, bude muset být zaváděn postupně.

Plný rozsah požadavků by měl v těchto zemích vstoupit v platnost v roce 2013, kdy začnou dostávat plné přímé platby. Měli bychom mít na paměti, že finanční výhled na roky 2007-2013 skutečně zajišťuje pro zemědělské podniky zdroje na přizpůsobení a investice. Paní komisařko, požadavky a standardy ukládané našim zemědělcům jsou přísnější než ve třetích zemích. Potřebujeme naše zemědělce podporovat a chránit je před nekalou konkurencí. Dovážené produkty musí splňovat stejné normy, kterými se řídí výrobní procesy, jako výrobky unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise. − Paní předsedající, ráda bych poslancům velmi poděkovala za všechny jejich příspěvky do této rozpravy.

Budete vědět, že snižování byrokratické zátěže a zjednodušování věcí je na předním místě programu Komise od samého začátku. Proto, když jsme otevřeli tuto rozpravu o podmíněnosti, jsme pověřili společnost Rambøll Management vypracováním zprávy o zjednodušení SZP, která byla konkrétně spojená s podmíněností. Jedná se o studii omezeného rozsahu, která pokrývá pět různých členských států, ale je velice zajímavá a já vám poskytnu její kopii.

Ukazuje, jak správně říká pan Graefe zu Baringdorf, že mezi členskými státy je obrovský rozdíl. Způsob, jakým je systém podmíněnosti uplatňován v členských státech, je různý. Takže, jak bylo správně řečeno, role poradního systému je zásadní.

Myslím, že bychom tuto studii měli použít pro další diskuse, vedené při kontrole stavu, o tom, co můžeme dělat, abychom zjednodušili systém podmíněnosti, aniž bychom oslabili myšlenky, na kterých je založen.

To je první krok, vedle diskuse v Radě a zprávě pana Muldera, ale není to krok poslední. Pokračujme v kontrole stavu, abychom viděli, co je možné udělat, a využijme veškeré dostupné informace. Bude stát za to do této zprávy nahlédnout, abychom viděli, co lze udělat, co mohou udělat členské státy a jak mohou členské státy mezi sebou definovat osvědčené postupy, aby našli řešení, ve kterém jsou obsaženy rovné podmínky.

Děkuji vám za tuto rozpravu. Jsem si jista, že se k této záležitosti ještě vrátíme.

 
  
  

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM), písemně. – (PL) Přivítal bych, kdyby provedení nákladných požadavků vztahujících se k systému podmíněnosti byla pro nové členské státy (tzv. novou desítku) odložena. To je jistě oprávněné. Dané země doposud ještě nedostávají plné přímé platby, které již představují lví podíl všech výdajů na zemědělství v Evropské unii.

Vítám také rozšíření možnosti pro nové členské státy těžit ze systému jednotných plateb na plochu (Single Area Payments – SAPS) od roku 2010 do roku 2013. Tím se předejde uvalení těžkého a zbytečného břemene na nové členské státy v souvislosti se zavedením systému jednotné platby na podnik (Single Payments System (SPS).

Je to krok správným směrem, ale neměli bychom dovolit, aby zakryl vážnou situaci týkající se rozdělování zdrojů mezi staré a nové členské státy. Podle posledních dostupných informací obdržely nové členské státy od roku 2005 1,5 miliardy EUR v přímých platbách. To je jednadvacetkrát méně než stará patnáctka. Příjemci však obdrželi pouze 2,4krát méně (2 miliony EUR a 4,9 milionu EUR v uvedeném pořadí). Tyto obrovské rozdíly se také odrážejí v průměrných platbách, které každý příjemce obdržel. V případě nových členských států byla tato částka 723 EUR, zatímco v případě staré patnáctky to bylo 6 327 EUR, což je téměř devětkrát více!

Pokračující diskriminace proti novým členským státům je pro zemědělce v těchto zemích škodlivá. Zpochybňuje to také samotného ducha společné zemědělské politiky a rozvoj zemědělství v celé Evropské unii.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno v 11:25 a znovu zahájeno v 11:30)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ ROURE
Místopředsedkyně

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí