Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0177(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0470/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0470/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0598

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (ΚΑΠ) και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0470/2007) του κ. Jan Mulder, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του για αυτήν την έκθεση και, ασφαλώς, ειδικότερα τον εισηγητή κ. Mulder και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Γνωρίζω από διάφορες συζητήσεις ότι ο κ. Mulder παρακολουθεί το θέμα από κοντά, και οι υπηρεσίες μου και εγώ έχουμε εξετάσει με προσοχή τις διαφορετικές τροπολογίες που έχουν προταθεί. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση που συνέταξε ο κ. Mulder. Εκτιμώ πραγματικά το σθεναρό, αφοσιωμένο ενδιαφέρον τόσο του κ. Mulder όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα. Εκτιμώ επίσης τη στήριξη που ο εισηγητής έχει εκφράσει επανειλημμένα υπέρ της πολλαπλής συμμόρφωσης στην έκθεσή του.

Όπως έχω πει πολλές φορές, το σύστημα αυτό είναι ορθό και απαραίτητο και θα πρέπει να παραμείνει αν θέλουμε η κοινωνία να στηρίζει τις γεωργικές πληρωμές μας. Γνωρίζω ότι βρισκόμαστε απολύτως στην ίδια πλευρά.

Θα μπορούσα σε γενικές γραμμές να συμφωνήσω με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις τροπολογίες που προτείνει η παρούσα έκθεση. Ειδικότερα, μπορώ να επιδοκιμάσω την προτροπή για ένα όσο το δυνατόν πιο απλό σύστημα χωρίς να αλλοιώσουμε την αποτελεσματικότητά του. Νομίζω ότι έχουμε εκπληρώσει αυτόν τον στόχο σε μεγάλο βαθμό με την πρόταση που αφορά τον έλεγχο και το σύστημα κυρώσεων. Ασφαλώς, έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτό το έργο στον υγειονομικό έλεγχο, όπου θα εστιάζουμε κυρίως στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν επί της πρότασης μας κανονισμού του Συμβουλίου, θα πρέπει όλοι να θυμηθούμε ότι οι συζητήσεις ήταν πολύ ζωηρές στα πλαίσια του Συμβουλίου. Η αρχική μας πρόταση εξελίχθηκε και τώρα έχουμε ένα κείμενο συμβιβασμού το οποίο συμφωνήθηκε από την Επιτροπή και το οποίο είναι το αποτέλεσμα έντονων συζητήσεων.

Η πορτογαλική Προεδρία έχει, στα πλαίσια του δυνατού, ενσωματώσει στον συμβιβασμό τις ιδέες που αναπτύξατε κατά την προετοιμασία της έκθεσής σας.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες τροπολογίες στις νομικές διατάξεις που προτείνετε τώρα, οφείλω να πω ότι δεν σχετίζονται με τον κανονισμό του Συμβουλίου που συζητάμε μόλις αυτήν τη στιγμή: αρκετές από αυτές αφορούν τους κανόνες ελέγχου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και, όπως ανέφερα, οι νέοι κανόνες της Επιτροπής θα εγκριθούν σύντομα οριστικά.

Νομίζω ότι οι κύριες ανησυχίες του κ. Mulder έχουν ληφθεί υπόψη, και αυτό ισχύει ειδικότερα για τη βελτιωμένη ευελιξία με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν το σύστημα ελέγχου στη διοικητική τους οργάνωση. Έχουμε επίσης επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα προηγούμενης γνωστοποίησης των ελέγχων.

Μια άλλη ομάδα προτάσεων του Κοινοβουλίου συζητήθηκε σε βάθος στα πλαίσια του Συμβουλίου και ο συμβιβασμός αντικατοπτρίζει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Αφορά την περίπτωση της δυνατότητας απαλλαγής από τον κανόνα των δέκα μηνών –νομίζω ότι ο καθορισμός μιας ημερομηνίας είναι πολύ καλύτερη ιδέα– τη συνέχεια της εξέτασης των περιπτώσεων παραβιάσεων κατώτατου ορίου και ήσσονος σημασίας, και τη σταδιακή εισαγωγή της πλήρους πολλαπλής συμμόρφωσης για τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το απλοποιημένο σύστημα. Επιθυμούμε να εμμείνουμε σε αυτό το κείμενο συμβιβασμού, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο εντατικής διαπραγμάτευσης.

Τέλος, θα επωφεληθούμε της ευκαιρίας να συζητήσουμε την πρότασή σας για παράταση της περιόδου επέκτασης του συστήματος του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)· θα έχουμε αυτήν την ευκαιρία στα πλαίσια της συζήτησης για τον υγειονομικό έλεγχο. Όπως μπορεί να έχετε προσέξει, εγώ προσωπικά την θεωρώ μια πολύ καλή ιδέα.

Θα επανέλθω για τις τελικές παρατηρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εισηγητής. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, σε συνέχεια της εισαγωγής της Επιτρόπου δεν απαιτείται στα αλήθεια πολύ περισσότερη συζήτηση, αλλά εξακολουθώ να επιθυμώ να φωτίσω κάπως τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Το πρώτο στοιχείο είναι η πολλαπλή συμμόρφωση. Δεν γνωρίζω πώς αποκαλείται στις άλλες γλώσσες, αλλά έχουμε υιοθετήσει αυτήν τη λέξη στα ολλανδικά. Αποτελεί οικείο όρο μεταξύ των γεωργών. Την υποστηρίζουμε πράγματι, όπως ανέφερε μόλις η Επίτροπος: αποτελεί ουσιαστική πτυχή της γεωργικής παραγωγής και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να την υπερασπιστούμε, επειδή θέτει προϋποθέσεις στη γεωργική παραγωγή οι οποίες προχωρούν πέραν αυτού που είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα προϊόντα της γεωργίας θα είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Προχωρούμε πέραν αυτού με κάθε είδους οδηγίες: με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, τις οδηγίες για το περιβάλλον, τους κανόνες συνθηκών διαβίωσης των ζώων, κλπ.

Το μεγάλο ερώτημα σε σχέση με όλα αυτά είναι το εξής: τι μορφή θα πρέπει να λάβουν οι έλεγχοι; Όσον αφορά τους ελέγχους, νομίζω ότι, καθώς έχουμε όλο και περισσότερες μεταρρυθμίσεις, θα είναι αναγκαίο να υπάρξει ευρεία στήριξη και κατανόηση του συστήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης από μέρους των γεωργών. Αν οι μέθοδοι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές, όπως είναι αυτήν τη στιγμή, αυτό δεν θα ευνοηθεί. Τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε σε αυτόν τον τομέα;

Καταρχάς, υπάρχουν υπερβολικά πολλοί ελεγκτικοί φορείς στα μεμονωμένα κράτη μέλη αυτήν τη στιγμή, οι οποίοι επίσης εξακολουθούν να πραγματοποιούν τους ελέγχους τους σε διαφορετικές ημέρες. Είμαστε πεπεισμένοι σε αυτήν την έκθεση ότι ο αριθμός των ελεγκτικών φορέων θα πρέπει να κρατηθεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο, ότι οι έλεγχοι θα πρέπει επίσης να διεξάγονται στη διάρκεια μίας ημέρας, και ότι ο γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με την επίσκεψη ελέγχου. Πόσο πιο πριν θα πρέπει να του χορηγεί η ειδοποίηση είναι κάτι το οποίο θα αποφασισθεί με τη σημερινή ψηφοφορία.

Πιστεύουμε επίσης ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διάταξη περί κατώτατου ορίου για τις παραβάσεις ήσσονος σημασίας, για τις ασήμαντες παραβάσεις: οι αρχές δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ αυστηρά μέτρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να τα βρίσκει κανείς όλα στραβά, και εξάλλου οι αγρότες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τιμωρούνται δύο φορές για μια παράβαση η οποία προβλέπεται τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την εθνική νομοθεσία. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να πληρώνουν δύο πρόστιμα και είμαστε αντίθετοι σε κάτι τέτοιο.

Ένα σημαντικό σημείο στην έκθεση –και νομίζω ότι η Επιτροπή είναι επίσης υπέρ αυτού– είναι ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ελέγχονται από τις αρχές στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ελέγχονται επίσης από τον ιδιωτικό τομέα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν δύο συστήματα επιθεώρησης; Για ποιο λόγο δεν θα πρέπει στην περίπτωση που ο ιδιωτικός τομέας ελέγξει κάτι, τότε οι δημόσιες αρχές να λένε «εντάξει, θα ελέγχουμε τα προγράμματα του ιδιωτικού τομέα από καιρό σε καιρό και αν λειτουργούν σωστά δεν θα χρειάζεται να διενεργούμε εμείς ελέγχους στις ίδιες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις πλέον». Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει πολύ την κατάσταση, και από την οπτική γωνία των γεωργών επίσης. Νομίζω ότι θα αποτελούσε μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Στα πλαίσια της Επιτροπής και του Συμβουλίου, βρισκόμαστε εν τω μεταξύ σε συμφωνία σχετικά με την κατάργηση του κανόνα των δέκα μηνών. Νομίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στα κράτη μέλη είναι απλώς μια ενδεικτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στήριξης.

Εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας νομίζουμε ότι είναι εύλογο να πρέπει επίσης να χορηγηθεί στα νέα κράτη μέλη επιπλέον χρόνος προσαρμογής και έχουμε πει ότι αν τελικά λάβουν το 100% των πληρωμών γεωργικής στήριξης, θα πρέπει επίσης να τηρήσουν πλήρως τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον του συστήματος, αλλά ασφαλώς γνωρίζουμε ότι είναι απίστευτα ακριβό αυτήν τη στιγμή.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να παρουσιάσει μια κατά προσέγγιση εκτίμηση όσον αφορά το κόστος εφαρμογής του σε κάθε κράτος μέλος, πώς το κόστος σε ένα κράτος μέλος συγκρίνεται με αυτό σε ένα άλλο και πώς συγκρίνεται με τη συνολική δαπάνη που συνδέεται με την πολλαπλή συμμόρφωση; Αυτή η μελέτη θα μπορούσε επίσης να προτείνει ορισμένες εναλλακτικές επιλογές για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πιο οικονομικά μέσω της συνεργασίας με τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με μια κατά προσέγγιση εκτίμηση υπάρχουν αυτήν τη στιγμή περίπου 18 οδηγίες με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι γεωργοί προκειμένου να μην περικοπούν οι επιδοτήσεις του εισοδήματός τους. Ενδέχεται να δημιουργηθούν περισσότερες. Υπάρχει μια οδηγία για το έδαφος που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας, για παράδειγμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να ερευνήσει κατά πόσον θα ήταν δυνατό να μειώσει τον αριθμό, και εγώ έχω μία-δύο οδηγίες υπόψη.

Είναι γελοίο να διαθέτουμε ταυτόχρονα την οδηγία για τα νιτρικά ιόντα και την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα. Η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα ορίζει το επιτρεπόμενο επίπεδο νιτρικών αλάτων στα υπόγεια ύδατα σε 50 mg ανά λίτρο (αν κάποιος ξεπεράσει αυτό το όριο υπόκειται σε κυρώσεις)· η οδηγία για τα νιτρικά άλατα ορίζει 1,7 κτηνοτροφικές μονάδες ανά εκτάριο. Θα πρέπει να έχουμε είτε τη μία είτε την άλλη, αλλά όχι και τις δύο. Αποτελεί υπερβολή μιας ορθής ρύθμισης. Μία από τις δύο θα πρέπει να καταργηθεί, και εγώ θα πρότεινα να καταργηθεί η οδηγία για τα νιτρικά ιόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις παρατηρήσεις της σήμερα το πρωί και επίσης τον κ. Mulder για τη συνεργασία του σε αυτήν την έκθεση.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα του καναλιού RTE (το οποίο κάποτε επιμελούμουν και παρουσίαζα εγώ) έθεσε το πολύ απλό ερώτημα: «Πόσοι επιθεωρητές χρειάζονται για να εξετάσουν μια γεωργική εκμετάλλευση;» Στην περίπτωση ενός γεωργού, του κ. Eamon Healy από την πόλη Redcross στην Κομητεία Wicklow, χρειάστηκαν επτά επιθεωρήσεις και εννέα επιθεωρητές σε διάστημα τριών μηνών για να εξετάσουν τη γεωργική του εκμετάλλευση! Και νομίζω ότι, με κάθε είδους κριτήρια, αυτό το επίπεδο επιθεώρησης είναι υπερβολικό και καθόλου ευπρόσδεκτο σε μια γεωργική εκμετάλλευση η οποία είναι δραστήρια και πολυάσχολη. Νομίζω ότι λέει πολλά για την ανάγκη ριζικής μεταβολής του τρόπου που διενεργούμε τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επίσης για την ανάγκη εκσυγχρονισμού –όπως είπε ο κ. Mulder– των πολλών διαφορετικών μορφών επιθεωρήσεων, είτε προβλέπονται από τα κράτη μέλη ή τον ιδιωτικό τομέα, είτε από την ΕΕ.

Περίπου το 68% των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θεωρούνται ήσσονος σημασίας, και όμως επιφέρουν κυρώσεις, και νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι σχετικά με αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις που τιμωρούνται με λιγότερο από 250 ευρώ. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή διαφωνεί, αλλά ελπίζω ότι θα πεισθεί από την επιχειρηματολογία μας.

Πάνω από το 70% των περιπτώσεων αφορούν την απώλεια σήμανσης στο αυτί ή κάποιο ζήτημα ήσσονος σημασίας σχετικά με την ταυτοποίηση, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα ή να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα πρέπει η δράση μας να είναι αναλογική. Νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει να γνωστοποιούμε έγκαιρα στους γεωργούς τους ελέγχους μας. Πολλοί από αυτούς είναι μερικής απασχόλησης και η εκ των προτέρων γνωστοποίηση τους επιτρέπει να προετοιμαστούν για την επιθεώρηση. Δεν μπορούν στα αλήθεια να μεταβάλουν πολλά πράγματα στη γεωργική εκμετάλλευση μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Νομίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Πολύ αμφιβάλλω κατά πόσο ο κ. Eamon Healy, ο γεωργός που μόλις ανέφερα, γνωρίζει για τη συζήτησή μας εδώ σήμερα το πρωί. Δεν νομίζω ότι παρακολουθεί τη συζήτηση μέσω του Διαδικτύου. Αλλά γνωρίζω ότι θα ενθουσιαστεί πολύ όταν μάθει τα αποτελέσματα των εργασιών και της ψηφοφορίας μας. Δεν επιθυμεί επτά επιθεωρήσεις ή εννέα επιθεωρητές στη γεωργική του εκμετάλλευση σε διάστημα τριών μηνών και μας λέει ότι χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε το έργο μας. Νομίζω ότι χρωστάμε σε αυτόν και σε άλλους γεωργούς να προχωρήσουμε αυτόν τον εκσυγχρονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Mulder για το έργο του, και επίσης για τη μεθοδολογία του και για τις διάφορες διαβουλεύσεις που διεξήγαγε.

Η έκθεσή του για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στις γεωργικές ενισχύσεις έχει αναγνωρίσει μια περίοδο εκκίνησης κατά την εφαρμογή αυτού του αρκετά πολύπλοκου συστήματος. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοχής από όλους τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς. Συνιστά να γίνεται διάκριση μεταξύ των ζητημάτων που ανακύπτουν από τα κοινοτικά πλαίσια και αυτών που υπάγονται στην εθνική εφαρμογή. Τονίζει τη σημασία της αρχής της επικουρικότητας, των κανονισμών και των αιτημάτων που προσαρμόζονται στους κινδύνους και τις τοπικές απαιτήσεις, αλλά επίσης τη σημασία ενός κοινού πλαισίου που θα εγγυάται στους ευρωπαίους γεωργούς ίση μεταχείριση.

Αυτό το διπλό επίπεδο κανόνων έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή του συστήματος. Ανεπαρκής πληροφόρηση παρέχεται στους γεωργούς· τα κριτήρια κινδύνου έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολύ λίγες περιπτώσεις· το σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και μείωσης είναι υπερβολικά πολύπλοκο· ανεπαρκής προσοχή αποδίδεται στις περιπτώσεις ήσσονος μη συμμόρφωσης· η συχνότητα των ελέγχων δεν έχει εναρμονιστεί·η εκ των προτέρων γνωστοποίηση των ελέγχων αποτελεί πρόβλημα.

Προσωπικά, δεν επιθυμώ να αμφισβητήσω το πνεύμα της πολλαπλής συμμόρφωσης, η οποία προσφέρει απάντηση στις εύλογες προσδοκίες της κοινωνίας μας: σεβασμό για το περιβάλλον, ινχηλασιμότητα, ασφάλεια τροφίμων και διαφάνεια. Από την άλλη πλευρά, επιθυμώ πραγματικά να υπογραμμίσω το βαρύ φορτίο των ρυθμίσεων, τις δυσκολίες που συνεπάγεται η εφαρμογή τους επί τόπου και την αρνητική αντίληψη που έχουν ορισμένοι γεωργοί για αυτές, έχοντας την άποψη ότι ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία τους αμφισβητούνται. Επιθυμώ, συνεπώς, να επισημάνω την ανάγκη απλοποίησης.

Απογοητεύθηκα με τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες ήταν πολύ περιορισμένες, και ελπίζω ότι θα υιοθετηθούν οι προτάσεις του Κοινοβουλίου και ότι η Επιτροπή θα επανέλθει με περισσότερο φιλόδοξες προτάσεις κατά τη διάρκεια του υγειονομικού ελέγχου.

Επιθυμώ να τονίσω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με την ανταποδοτική λογική σύμφωνα με την οποία, εφόσον οι ευρωπαίοι γεωργοί υπόκεινται σε αυστηρούς όρους παραγωγής (καλή διαβίωση των ζώων, περιβαλλοντικές ανησυχίες, κτηνιατρικές πρακτικές) θα πρέπει να λαμβάνουν γεωργικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία θα πρέπει ώς έναν βαθμό να θεμελιώνουν ένα πλαίσιο ευ αγωνίζεσθαι σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τους γεωργούς από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν υπόκεινται στους ίδιους όρους παραγωγής. Όμως, πιστεύω ότι επειδή οι γεωργοί λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις θα πρέπει, σε αντάλλαγμα, να τηρούν ορισμένους κανόνες παραγωγής. Θα πρέπει να θεμελιωθεί μια αυθεντική σύμβαση μεταξύ γεωργών και ΕΕ. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μετακινηθούμε από τον περιορισμό στη σύμβαση.

Είμαι, συνεπώς, ικανοποιημένη που η τροπολογία μου σχετικά με αυτό το ζήτημα εγκρίθηκε και που, όταν ο γεωργός υποβάλλει την ενιαία αίτησή του και δηλώνει την έκταση που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, θα πρέπει επίσης να συμφωνήσει ότι θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τη καλή διαβίωση των ζώων και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι μειώσεις στις πληρωμές θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το αν η μη συμμόρφωση θεωρείται ενέργεια από πρόθεση ή αποτέλεσμα αμέλειας. Υποστήριξα επίσης ότι κύρωση θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη σημασία του πεδίου δραστηριότητας που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση στη γεωργική εκμετάλλευση, ιδίως όταν πρόκειται για μεικτή εκμετάλλευση γεωργικής και κτηνοτροφικής μονάδας.

Οι γεωργοί στα διαφορετικά κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να τηρούν τους ίδιους κανόνες, και συνεπώς είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αρμονική μεταφορά των απαιτήσεων διαχείρισης που ορίζουν οι οδηγίες. Επικροτώ επίσης τα μέτρα προσαρμογής για τα νέα κράτη μέλη.

Από την άλλη πλευρά, έστω και αν υποστηρίζω την εισαγωγή ενός κατωφλίου πάνω από το οποίο τα κράτη μέλη θα δύνανται να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τυχόν μείωση των άμεσων ενισχύσεων, το κατώφλι του κατώτατου ορίου, είμαι εντελώς αντίθετη στην αύξηση αυτού του κατωφλιού στα 250 ευρώ, όπως προτείνει η τροπολογία 16. Αν συνέβαινε αυτό, οι περισσότερες παραβάσεις που συνεπάγονται μείωση των ενισχύσεων δεν θα επέφεραν κυρώσεις και το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης για ενισχύσεις θα ήταν κενό νοήματος. Σας ζητώ, λοιπόν, να στηρίξετε την τροπολογία 31 του κ. Mulder η οποία προτείνει ένα κατώφλι 100 ευρώ, έναν συμβιβασμό ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτός από όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας κ. Jan Mulder για την έκθεσή του σήμερα και για τη μεθοδολογία του. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιό μας εξετάζει τους μηχανισμούς πολλαπλής συμμόρφωσης για τις ενισχύσεις της ΚΓΠ, οι οποίοι έχουν αποδείξει ήδη από τη μείζονα μεταρρύθμιση του 2003 τους περιορισμούς ενός συστήματος οι κανόνες του οποίου είναι συχνά υπερβολικά ιδιότροποι, και έχουν μεταμορφώσει τη δουλειά των γεωργών σε ένα είδος ad hoc υπαλλήλων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διοίκησης, όταν στην πραγματικότητα αυτοί επιτελούν μια αποστολή αναγκαία για την ανθρωπότητα: μας τρέφουν.

Η μεταρρύθμιση του 2003 αποτελεί ένα σίγουρο βήμα προόδου το οποίο είχε ως σκοπό να βοηθήσει τον γεωργικό μας τομέα να προστατέψει το περιβάλλον και την υγεία, και σε αυτό το πνεύμα το 2005 ψηφίσαμε υπέρ του νέου κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ που αντικαθιστούσε το ΕΓΤΠΕ – τμήμα Εγγυήσεων.

Συμμετέχω σήμερα στη συζήτηση με την ιδιότητα της μόνιμης εισηγήτριας για τα διαρθρωτικά ταμεία για την Επιτροπή Προϋπολογισμών, προκειμένου να τονίσω –όπως πολλοί από τους συναδέλφους μου– πόσο σημαντικό είναι να μειώσουμε την υπερβολική γραφειοκρατία στη διαχείριση αυτών πόρων. Όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού, πιστεύω καταρχάς ότι είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη γεωργική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, οι κύριοι εγγυητές της περιβαλλοντικής προστασίας, να μειώσουν τα άχρηστα διοικητικά εμπόδια, έτσι ώστε να μπορέσουν να εστιάσουν στην κύρια δραστηριότητά τους, η οποία είναι να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν την ποιοτική γεωργία που προσδοκούμε, και ταυτόχρονα μια γεωργία που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Δεύτερον, θα ήθελα επίσης οι έλεγχοι να εστιάσουν σε δύο ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα όσον αφορά τη διασφάλιση μιας κατάλληλης αναλογίας δαπανών-κέρδους. Νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας οι κανόνες που θεσπίζουμε να μην εμποδίζουν τη χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων για τις οποίες μαχόμαστε τόσο σκληρά σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη στα πλαίσια του Συμβουλίου. Δεν είναι φυσιολογικό να παρατηρούμε μια τόσο περιορισμένη αξιοποίηση των πιστώσεων στα τέλη του 2007.

Προτίθεμαι, λοιπόν, να υπερψηφίσω όλα αυτά τα μέτρα στον βαθμό που επιδιώκουν να ελαττώσουν το διοικητικό βάρος.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας στον κ. Mulder. Η ανησυχία που διέπει την έκθεση είναι να διασφαλισθεί ότι η αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης και των συνδεόμενων με αυτήν ελέγχων δεν τιμωρεί τους γεωργούς αδικαιολόγητα.

Η γεωργία δεν είναι απλώς άλλη μία οικονομική δραστηριότητα. Επιτελεί έναν ειδικό κοινωνικό ρόλο. Οι πληρωμές υπό τον όρο εκπλήρωσης πολλών περιβαλλοντικών απαιτήσεων δεν ωφελούν μόνο τους γεωργούς αλλά επίσης την κοινωνία συνολικά. Αυτός ο ευρύς κοινωνικός ρόλος των πληρωμών θα πρέπει να τονίζεται συνεχώς. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας δεν γνωρίζει αυτόν τον ρόλο και θα πρέπει να τον εξηγήσει κάποιος σε αυτούς.

Θα ήθελα να τονίσω ένα πολύ σημαντικό σημείο. Αξιώνουμε από τους γεωργούς μας να τηρούν την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης. Επιβάλλουμε όρους σε αυτούς. Θα έπρεπε να επιβάλλουμε τους ίδιους όρους σε αυτούς που εξάγουν τα γεωργικά προϊόντα τους προς την Ευρώπη. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις που αφορούν τη καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να επιβάλλονται σε όλες τις εισαγωγές χωρίς εξαίρεση. Οικονομικά και ανθρωπιστικά συμφέροντα απαιτούν ότι θα πρέπει να ισχύσουν τα παραπάνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ένα ευχαριστώ, καταρχάς, προς τον εισηγητή, ο οποίος ασφαλώς μπήκε σε μεγάλο κόπο, έστω και αν η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου δεν ενέκριναν όλες του τις προτάσεις. Λυπούμαι για αυτό. Δεν προτίθεμαι να εισέλθω αυτήν τη στιγμή σε λεπτομέρειες, αλλά θα πω γενικά ότι η υποχρεωτική απαίτηση είναι, ασφαλώς, η συμμόρφωση με τον νόμο. Το νέο χαρακτηριστικό, μετά τον τερματισμό του συνδέσμου μεταξύ όγκου παραγωγής και ενισχύσεων, είναι ότι η συμμόρφωση αυτή με τον νόμο αποτελεί τώρα τη βάση για την πληρωμή πριμοδοτήσεων.

Αυτοί που δεν λαμβάνουν τις πριμοδοτήσεις δεν μπορούν και να τις χάσουν. Οι καλλιεργητές θα πρέπει απλώς να παραλείπουν να υποβάλλουν αίτηση. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να οφείλουν να τηρούν τον νόμο. Κυρία McGuinness, όταν αναφέρεστε σε επτά επιθεωρήσεις και εννέα επιθεωρητές –ή το αντίθετο– θα έπρεπε να ξεσπαθώνετε κατά της δικής σας εθνικής κυβέρνησης, διότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν πόσες επιθεωρήσεις θα διεξαχθούν, και αν δεν υπάρχει συντονισμός στη χώρα σας επειδή πολυάριθμα διαφορετικά διοικητικά όργανα είναι επιφορτισμένα με την επιβολή ειδικών νόμων, και κάθε αρχή στέλνει τους επιθεωρητές της ξεχωριστά, συνεπώς επιβάλλοντας ατελείωτα εμπόδια στους γεωργούς, αυτό δεν είναι ζήτημα που αφορά την ΕΕ αλλά τη δική σας εθνική κυβέρνηση. Επιλύστε το αυτό, και όλα τα άλλα θα είναι μια χαρά.

Πιστεύω ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί η χορήγηση αυτών των χρημάτων υπό όρους. Στο συνέδριο, ακούσαμε κάποιον να λέει ότι αυτά ήταν τα χρήματα των γεωργών. Όχι, δεν είναι τα χρήματα των γεωργών: είναι τα χρήματα που χορηγούνται στους γεωργούς. Μην με παρεξηγείτε: είναι ορθό που αυτοί οι πόροι χορηγούνται, αλλά είναι επίσης ορθό ότι η κοινωνία προσδοκά να χορηγούνται σε αυτούς οι οποίοι πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

Μόλις δέχτηκα μια επιθεώρηση και εγώ ο ίδιος. Δυο άτομα ήρθαν, αφού προηγουμένως είχαν ειδοποιήσει για την επίσκεψή τους. Αν και δεν με άφησαν να επιλέξω την ώρα της επίσκεψης, την γνωστοποίησαν, έφτασαν προσηκόντως, και όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Ασφαλώς, κυρία Επίτροπε, αυτές οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής υπηρεσίας για τη βοήθεια των γεωργών ενημερώνοντάς τους πώς θα μπορούν να συμμορφώνονται με τον καλύτερο τρόπο και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Το παραπάνω, όπως γνωρίζετε, τέθηκε σε ισχύ στο παρελθόν μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, συνεπώς η δυνατότητα υπάρχει. Σας παρακαλώ καταστήστε το υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη, και τότε θα βρισκόμαστε ακόμη ένα βήμα μπροστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρητικά η κοινή γεωργική πολιτική είχε ως σκοπό να εγγυηθεί την ασφάλεια των τροφίμων, τη σταθερότητα της παραγωγής και των τιμών στην ΕΕ, και επίσης ένα αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους γεωργούς. Δυστυχώς, στο όνομα του δόγματος του άγριου ανταγωνισμού, η ΚΓΠ του 2003 και το σύστημα της μερικής περικοπής αποτελούν άλλο ένα βήμα προς την εγκατάλειψη αυτών των στόχων, έστω και αν αποτελούν ζωτικής σημασίας συστατικά της Ευρώπης.

Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης συντελούν στη δημιουργία σοβαρών δυσκολιών σε τομείς όπως ο οίνος, το γάλα, το κρέας, η ρίζα τεύτλου, τα φρούτα και τα λαχανικά. Η αρχή της περιβαλλοντικής πολλαπλής συμμόρφωσης των δικαιωμάτων δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα που επινοήθηκε προκειμένου να πουληθεί αυτή η μεταρρύθμιση στους Βοημούς που θεωρούν τους εαυτούς τους υπέρμαχους του περιβάλλοντος απλώς και μόνο επειδή αυτό είναι στη μόδα. Πώς θα μπορούσαμε να φαντασθούμε ότι είναι δυνατό να αυξηθεί η προστασία του περιβάλλοντος τονώνοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα της γεωργίας και κατεβάζοντας τις τιμές των τροφίμων ταυτόχρονα; Οι δύο απαιτήσεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους: είναι αδύνατο να συνδυασθεί το χαμηλότερο κόστος παραγωγής με την αύξηση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η άμεση συνέπεια των μερικών περικοπών των πριμοδοτήσεων για τη διατήρηση των θηλαζουσών αγελάδων θα ήταν η εξαφάνιση των λιβαδιών που λειτουργούν ως φυσικοί απορροφητήρες του άνθρακα, τα οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των εκπομπών που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η προστασία του πλανήτη και η διατήρηση της παραγωγής ποιοτικού ευρωπαϊκού βοείου κρέατος σημαίνει ότι η μέθοδος των μερικών περικοπών θα πρέπει να απορριφθεί. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό που στα αλήθεια χρειαζόμαστε είναι μια διαφορετική γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.– (EN) Κυρία Πρόεδρε, η αιτιολογική έκθεση του εισηγητή είναι διαφωτιστική με την έννοια ότι παρουσιάζει την πολλαπλή συμμόρφωση ως προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη δημόσια στήριξη, και μας λέει ότι οι γεωργοί λαμβάνουν τώρα πληρωμές «για τη συμμόρφωσή τους με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων και των φυτών, καθώς και της ευζωίας των ζώων». Επιπλέον αναφέρει ότι αυτού του είδους οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πολύ αυστηρές σε σχέση με τις προδιαγραφές που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο.

Τα παραπάνω εύστοχα εκφράζουν όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τη στάση της ΕΕ όσον αφορά τη γεωργία, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα επιθετικό ρυθμιστικό καθεστώς το οποίο εκτρέπει τους γεωργούς μακριά από τη φυσική σφαίρα των δραστηριοτήτων τους που είναι η παραγωγή τροφίμων και τους μετατρέπει σε φύλακες του περιβάλλοντος, ή αυτού που η παρούσα έκθεση αποκαλεί πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ όλα αυτά προσθέτουν σημαντικά στις δαπάνες τους και μειώνουν την παραγωγή. Η νομοθεσία αυτή είχε επίσης ως αποτέλεσμα να θέσει τους γεωργούς σε άμεσο ανταγωνισμό ως προς τη χρηματοδότηση απέναντι σε ιδρύματα όπως τα κομητειακά πάρκα και οι περιοχές προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, τα οποία κανονικά δεν θα ήταν ανταγωνιστές τους.

Γνωρίζω ότι η πρόθεση αυτής της έκθεσης είναι να απλοποιήσει την πολλαπλή συμμόρφωση, επειδή γίνεται ανοικτά παραδεκτό ότι η τελευταία έχει δημιουργήσει ένα βαρύ, γραφειοκρατικό φορτίο για τους γεωργούς και για τα κράτη μέλη που καλούνται να το επιβάλουν. Ισχυρίζομαι ότι ήταν μια κακή ιδέα από την αρχή και ότι η απλοποίησή της σημαίνει απλώς τη θέση ενός επιδέσμου παρά τη χορήγηση κάποιας θεραπείας. Ως συνήθως, στη γλώσσα της ΕΕ, «απλοποίηση» σημαίνει περισσότερη τυποποίηση και περισσότερος έλεγχος από την Επιτροπή. Και πάλι, οι μείζονες διαφορές που είναι έμφυτες στη γεωργία σε όλο το φάσμα της ποικιλίας των κλιμάτων που κυριαρχούν στην ΕΕ δεν προσφέρονται για τέτοιου είδους τυποποίηση. Η παρούσα έκθεση με ενθουσιασμό διαφημίζει την άποψη ότι η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένα σημαντικό μέσο για τη δικαιολόγηση της δημόσιας στήριξης στους γεωργούς. Αμφιβάλλω αν έστω και ένα τοις εκατό των πολιτών έχουν ακούσει για την πολλαπλή συμμόρφωση, πόσο μάλλον αν κατανοούν τι σημαίνει. Για πραγματική απλοποίηση, ας ξεχάσουμε εντελώς την πολλαπλή συμμόρφωση και ας αφήσουμε τους γεωργούς να συνεχίσουν αυτό που κάνουν καλύτερα, το οποίο είναι να καλλιεργούν φυτά και να εκτρέφουν ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι γεωργοί δεν είναι παράλογοι άνθρωποι, ούτε, κατά κανόνα, είναι ανέντιμοι, και όμως η πολλαπλή συμμόρφωση συχνά τους αντιμετωπίζει άδικα, με δυσανάλογες κυρώσεις για παραβάσεις ήσσονος σημασίας και με επιθεωρήσεις χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Έχουμε πληροφορηθεί ότι το 68% του συνόλου των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης χαρακτηρίζονται ήσσονος σημασίας, και όμως οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι πολύ συχνά, για τον γεωργό που παλεύει, σχεδόν συντριπτικές. Η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πολλαπλής συμμόρφωσης από χώρα σε χώρα προκαλεί τα παράπονα που έχει δημιουργήσει σε ορισμένες από αυτές.

Στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία είχαμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους διπλούς αγρούς, το οποίο προέκυπτε από το σύστημα «conacre» που χρησιμοποιούμε. Αντί μιας πραγματιστικής έρευνας για λύση, αυτό που διαθέταμε ήταν πολύ βαριά ακαμψία. Σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση το τοπικό Υπουργείο Γεωργίας, αλλά αυτό και οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να είχαν κάνει περισσότερα προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα. Έτσι, προχωρώντας μπροστά, το αίτημά μου είναι σίγουρα υπέρ της απλοποίησης και της ευελιξίας, και υπέρ μιας καλής δόσης σωστής, παλιομοδίτικης κοινής λογικής, η οποία θα αντικαταστήσει την ακαμψία ορισμένων μανδαρίνων που διακατέχονται από υπερβολικό ζήλο.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετίσω την σημερινή έκθεση και να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του.

Η πολλαπλή συμμόρφωση και ο τρόπος που εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτους μέλους είναι πολύ σημαντικά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε μεταξύ μας –και μεταξύ των κρατών μελών– να προβεί ο καθένας στη δική του ερμηνεία. Αν προσέξατε αυτά που ανέφεραν σήμερα το πρωί η κ. McGuinness και ο κ Graefe zu Baringdorf, είναι εμφανής η διαφορά στην ερμηνεία στα διαφορετικά κράτη μέλη. Οφείλουμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα σε επίπεδο κράτους μέλους, και οφείλουμε να επιμείνουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα εφαρμόσει τη σχετική οδηγία με τον ορθό και κατάλληλο τρόπο σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη.

Οι γεωργοί χρειάζονται και απαιτούν λιγότερη επιθεώρηση, όχι περισσότερη. Όταν η επιθεώρηση λαμβάνει χώρα, θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση πριν από την πραγματοποίηση της επιθεώρησης. Είναι τρέλα, κατά τη γνώμη μου, να επιβάλλονται πρόστιμα σε οποιονδήποτε γεωργό για κάθε μικρή λεπτομέρεια· αυτό ήδη συμβαίνει. Θα πρέπει να χορηγείται στους γεωργούς ένα χρονικό διάστημα προκειμένου αυτοί να τακτοποιήσουν οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα διαπιστωθεί, και όχι απλώς να τους ανακοινώνεται ότι έχουν παρανομήσει και ότι θα υποστούν κυρώσεις. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στη γεωργία. Η πολλαπλή συμμόρφωση δεν θα πρέπει να καταστεί ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την τιμωρία και την αστυνόμευση των γεωργών. Θα πρέπει να είμαστε εκεί προκειμένου να βοηθήσουμε τους γεωργούς και να τους συμβουλέψουμε σχετικά με το πώς να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Η πολλαπλή συμμόρφωση θα μπορούσε να είναι μια δύναμη στην υπηρεσία του καλού, και αυτοί που διενεργούν τους ελέγχους θα πρέπει να έχουν σαφή και κατάλληλη εκπαίδευση και να γνωρίζουν τις ευθύνες τους.

Ναι, ο κ. Graefe zu Baringdorf έχει δίκιο. Δέχτηκα επιθεώρηση στη δική μου γεωργική εκμετάλλευση η οποία διήρκεσε επτά ώρες. Το μόνο πρόβλημα που εντόπισαν ήταν ότι ένα μικρό τμήμα αυτής δεν θεωρούνταν πλέον καλλιεργήσιμη γη και είχαμε κατασκευάσει μια πτηνοτροφική μονάδα, σχετικά την οποία δεν τους είχαμε ενημερώσει. Λοιπόν, στα αλήθεια, μια παράβλεψη τόσο απλή όσο αυτή –η κατασκευή μιας πτηνοτροφικής μονάδας στη γεωργική σου εκμετάλλευση και η παράλειψη ενημέρωσης των επιθεωρητών εντός διαστήματος 12 μηνών– δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε κανείς πραγματικά να υποστεί κυρώσεις. Θα έπρεπε να έχει κανείς το δικαίωμα να διορθώσει την παράλειψή του το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η έκθεση του κ. Mulder καταβάλλει μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια για τη βελτίωση της γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Η γεωργία προσελκύει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρώπης. Έχοντας υπόψη ότι η μισή επιφάνεια της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδοθεί στη γεωργία, πιστεύω ότι οι όροι χρηματοδότησης αντιπροσωπεύουν ένα από τα πλέον σημαντικά πολιτικά σήματα που εξηγούν την επιθυμία επιβεβαίωσης της στήριξής μας για τον γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα εξαρτούν τη στήριξη αυτή από τον σεβασμό για το περιβάλλον. Θα ήθελα να τονίσω τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι κανόνες συνδέονται με τους πολίτες μας, με τους καταναλωτές: έχουμε εδώ ένα πολύ σημαντικό μέσο έγερσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με ένα θέμα τόσο επίκαιρο όσο η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιδοκιμάζω τις προσπάθειες του εισηγητή να απλοποιήσει τους όρους χρηματοδότησης: πράγματι, κατά την άποψη μου, είναι αντιπαραγωγικό να απαιτούνται υπερβολικές προσπάθειες από τους γεωργούς για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία. Εισάγοντας νέα ζητήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, τα βιοκαύσιμα, οι υδάτινοι πόροι και η διαχείριση κινδύνων, η Επιτροπή έχει αποδείξει την επιθυμία της να κινηθεί προς τα εμπρός, έστω και αν κάποια αμφισημία εξακολουθεί να περιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να ασκείται η διαχείριση των όρων χρηματοδότησης, αν περιορίζεται στον καθορισμό μιας γενικής φύσεως απαίτησης για απλοποίηση χωρίς να αποσαφηνίζεται ο τρόπος –και ο σκοπός– με τον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.

Στοιχεία όπως η απλοποίηση, η απορρύθμιση και –εγώ ο ίδιος θα πρόσθετα– η διαφάνεια θα πρέπει πάντα να βρίσκονται στη βάση κάθε τυχόν πρωτοβουλίας η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταματώ εδώ αλλά, κυρία Επίτροπε, γνωρίζω ότι πριν από δέκα ημέρες επισκεφθήκατε την Brescia, στην επαρχία από την οποία κατάγομαι, και –έστω και αν αυτό δεν είναι πολύ σχετικό με την παρούσα συζήτηση– είχατε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε τα κρασιά και τα χαρακτηριστικά προϊόντα της Brescia: πιστεύω ότι η μη προσθήκη ζάχαρης στον οίνο είναι ένα μέσο με το οποίο κανείς πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία όσον αφορά την ποιότητα και τη δίκαιη ανταμοιβή των παραγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Κυρία Πρόεδρε, η εγγυημένη στήριξη της ΕΕ προς τους γεωργούς θα πρέπει να παρέχεται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής για τα έτη 2007-2013. Και για τον λόγο αυτόν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιχειρεί τη μείωση αυτής της εγγύησης μέσω του προσφάτως αναγγελθέντος από αυτήν υγειονομικού ελέγχου. Η Επιτροπή επιδιώκει να περικόψει το ποσό των άμεσων πληρωμών προς τους γεωργούς σε λιγότερο από 13%. Αυτή η παραβίαση της εγγύησης είναι, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη επειδή οι γεωργοί έχουν προβεί σε διακανονισμούς παύσης καλλιέργειας για αυτά τα χρόνια, οι οποίοι δεν θα ήταν ορθό να παραβιαστούν.

Όσον αφορά τις προδιαγραφές, θα έλεγα το εξής: αν πρόκειται να εφαρμοσθούν σε όλη την ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν εξίσου στα τρόφιμα που εισέρχονται στην ΕΕ – και οι γεωργοί σε όλη την Ευρώπη δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε άσκοπους ελέγχους.

Θα πρέπει να εξετάσουμε τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα τρόφιμα που επιτρέπουμε στην Ευρώπη, και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση, αντί να ενοχλεί τους γεωργούς, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς η χώρα μου, η Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους μας, τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι ανέλαβαν τη δύσκολη αποστολή να παρουσιάσουν ενώπιόν μας αυτήν τη δέσμη σύνθετων τροπολογιών οι οποίες είναι αναγκαίες για το μάλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Είναι προφανές ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί καθιστά δυσκολότερη την πρόσβασή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων. Οι κανόνες του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να απλοποιηθούν όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης. Η νομική βάση επιτρέπει την εφαρμογή του ελάχιστου κανόνα για τη μείωση των πληρωμών, καθώς και για τις εξαιρέσεις από τη μείωση σε περίπτωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας.

Λιγότερες διοικητικές υποχρεώσεις, εναρμονισμένες εξετάσεις, συνδυασμός των εξετάσεων, και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και πληρωμές που καταβάλλονται εμπρόθεσμα θα βελτιώσουν τη συνολική βοήθεια που παρέχεται στους γεωργούς, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Είναι επίσης απαραίτητο να παρασχεθεί αυξημένη βοήθεια για την προετοιμασία των ελέγχων, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αναγγέλλονται με περιορισμένη διάρκεια και να διεξάγονται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Τέλος, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και των νέων κρατών μελών, θεωρώ συνετή την παράταση της προαιρετικής φύσης των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 μέχρι το 2013, στον βαθμό που οι διατάξεις αυτών των άρθρων αναφέρονται στις νόμιμες προϋποθέσεις σχετικά με θέματα διοίκησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όλες οι μορφές γεωργικής δραστηριότητας και παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια, την ποιότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η έκθεση του κ. Mulder περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διατάξεις από αυτήν την άποψη.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επίτροπο να εστιάσει ιδιαίτερα σε τέσσερις τροπολογίες, συγκεκριμένα στις τροπολογίες 19, 26, 27 και 29. Προκειμένου το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης να εφαρμοστεί σωστά στα νέα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, θα πρέπει να εισαχθεί σε στάδια.

Το πλήρες φάσμα των απαιτήσεων θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ σε αυτές τις χώρες μόλις το 2013, όταν θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν πλήρεις άμεσες πληρωμές. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 δεν προβλέπουν πόρους για την προσαρμογή των κτημάτων και για επενδύσεις. Κυρία Επίτροπε, οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που επιβάλλονται στους γεωργούς μας είναι αυστηρότερες από ό,τι στις τρίτες χώρες. Πρέπει να στηρίξουμε τους γεωργούς μας και να τους προστατέψουμε από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες προδιαγραφές διαδικασίας παραγωγής όπως και τα προϊόντα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους βουλευτές για όλες τους τις παρεμβάσεις σε αυτήν τη συζήτηση.

Όπως θα γνωρίζετε, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και η απλοποίηση των διαδικασιών βρίσκονταν ανέκαθεν στην κορυφή των προτεραιοτήτων αυτής της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτόν, όταν ξεκινήσαμε αυτήν τη συζήτηση για την πολλαπλή συμμόρφωση, αναθέσαμε στην εταιρεία Rambøll Management τη σύνταξη μιας έκθεσης σχετικά με την απλοποίηση της ΚΓΠ η οποία συνδεόταν ειδικά με την πολλαπλή συμμόρφωση. Είναι μια περιορισμένη μελέτη η οποία καλύπτει μόλις πέντε κράτη μέλη, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα σας προμηθεύσω ένα αντίτυπο.

Αποδεικνύει, όπως ορθά αναφέρει ο κ. Graefe zu Baringdorf, ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη διαφέρει. Έτσι, όπως ορθά ειπώθηκε, ο ρόλος του συμβουλευτικού συστήματος είναι κρίσιμος.

Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη μελέτη για περαιτέρω συζητήσεις, στα πλαίσια του υγειονομικού ελέγχου, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε προκειμένου να απλοποιήσουμε το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης χωρίς να αλλοιώσουμε τις ιδέες στις οποίες βασίζεται.

Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, μαζί με τη συζήτηση στα πλαίσια του Συμβουλίου και την έκθεση του κ. Mulder, αλλά δεν είναι το τελικό βήμα. Ας συνεχίσουμε με τον υγειονομικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουμε τι θα μπορούσε να γίνει και ας χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η παρούσα έκθεση αξίζει να εξετασθεί προκειμένου να διαπιστώσουμε τι μπορεί να γίνει, τι μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη, και πώς τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους, προκειμένου να καταλήξουν σε μια λύση στην οποία θα υπάρχει ένα πλαίσιο ισοτιμίας όρων.

Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα.

 
  
  

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM), γραπτώς. (PL) Χαιρετίζω την αναβολή της εφαρμογής των δαπανηρών απαιτήσεων που συνδέονται με την πολλαπλή συμμόρφωση για τα νέα κράτη μέλη (τα αποκαλούμενα νέα δέκα κράτη μέλη). Αυτή είναι σίγουρα δικαιολογημένη. Οι εν λόγω χώρες δεν λαμβάνουν ακόμη τις πλήρεις άμεσες πληρωμές οι οποίες ήδη αντιπροσωπεύουν τη μερίδα τους λέοντος των συνολικών δαπανών για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαιρετίζω επίσης την παράταση της δυνατότητας των νέων κρατών μελών να επωφελούνται από τις ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις (ΚΕΣΕ) από το 2010 ώς το 2013. Η παράταση θα αποτρέψει την επιβάρυνση των νέων κρατών μελών με ένα βαρύ και περιττό φορτίο σε σχέση με την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ).

Αυτό είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να καλύψει τη σοβαρή κατάσταση που αφορά τη διανομή των πόρων μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες που ανάγονται στο 2005, τα νέα κράτη μέλη έχουν λάβει 1,5 δισ. ευρώ σε άμεσες πληρωμές. Αυτό είναι 21 φορές λιγότερο από όσα έχουν λάβει τα παλαιά δεκαπέντε κράτη μέλη. Οι δικαιούχοι, πάντως, έχουν εισπράξει μόλις 2,4 φορές λιγότερα χρήματα (2 εκατ. ευρώ και 4,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Αυτές οι τεράστιες διαφορές αντικατοπτρίζονται επίσης στις μέσες πληρωμές που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Για τα νέα κράτη μέλη το ποσό ανερχόταν σε 723 ευρώ, ενώ για τα παλαιά δεκαπέντε ανερχόταν σε 6 327 ευρώ, δηλαδή σχεδόν εννέα φορές περισσότερο!

Οι συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των νέων κρατών μελών είναι καταστροφικές για τους γεωργούς αυτών των χωρών. Θέτουν επίσης υπό αμφισβήτηση το ίδιο το πνεύμα της κοινής γεωργικής πολιτικής και την ανάπτυξη της γεωργίας σε όλη συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25 και συνεχίζεται στις 11.30)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου