Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0177(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0470/2007

Predkladané texty :

A6-0470/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Hlasovanie :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0598

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Priama podpora pre poľnohospodárov (SPP) a podpora rozvoja vidieka (EPFRV) (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Ďalším bodom je správa (A6-0470/2007), ktorú predkladá Jan Mulder, v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Pani predsedajúca, rada by som začala poďakovaním Parlamentu za úsilie, ktoré venoval tejto správe, a samozrejme najmä spravodajcovi, pánovi Mulderovi, a členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Z rôznych rozhovorov viem, že pán Mulder túto tému starostlivo sleduje a moje služby a ja sme starostlivo vyhodnotili rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa predložili. Správu, ktorú pán Mulder zostavil, som si prečítala s veľkým záujmom. Skutočne oceňujem silný a systematický záujem ako pána Muldera, tak Európskeho parlamentu o túto tému. Oceňujem aj, že sa pán spravodajca opakovane v správe vyslovil za podporu krížovému plneniu.

Ako som už niekoľkokrát povedala, tento systém je správny a potrebný a je potrebné, aby zostal zachovaný, pokiaľ chceme, aby spoločnosť podporovala naše platby do poľnohospodárstva. Viem, že sme celkom na tej istej vlne.

Mohla som len veľmi súhlasiť s vysvetľujúcim vyhlásením, ktorým sa sprevádzali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v správe. Obzvlášť môžem podporiť výzvu na zavedenie čo najjednoduchšieho systému bez toho, aby sa oslabila jeho účinnosť. Myslím, že sme tento cieľ z veľkej časti splnili, pokiaľ sa týka systému kontroly a sankcií. Máme samozrejme možnosť a šancu pokračovať v tejto práci pri kontrole stavu, ktorú budeme vykonávať, v ktorej sa sústredíme najmä na rozsah uplatnenia systému krížového plnenia.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené k nášmu návrhu nariadenia Rady, musíme mať všetci na mysli, že diskusie v Rade boli veľmi živé. Náš pôvodný návrh sa rozvinul a my teraz máme kompromisný text schválený Komisiou, ktorý je výsledkom intenzívnych diskusií.

Portugalské predsedníctvo v tomto kompromise v najvyššej možnej miere reflektovalo myšlienky, ktoré ste predložili pri príprave vašej správy.

Na konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k právnym predpisom, ktoré teraz navrhujete, musím povedať, že nie sú pre nariadenie Rady, o ktorom práve diskutujeme, relevantné: mnohé z nich sa týkajú pravidiel kontroly, ktoré sú v príslušnosti Komisie, a ako som uviedla, nové pravidlá Komisie sa čoskoro definitívne schvália.

Myslím, že najväčšie obavy pána Muldera sa s porozumením vypočuli, čo platí hlavne pre zlepšenú flexibilitu, keď členské štáty budú musieť prispôsobiť systém kontroly svojmu správnemu usporiadaniu. Takisto sme veľmi rozšírili možnosť predchádzajúceho oznámenia kontrol.

V Rade sa do hĺbky prerokoval ešte ďalší súbor návrhov Parlamentu a dosiahnutý kompromis odráža všetky tieto rozdielne postoje. Ide o možnosť zbaviť sa pravidiel 10 mesiacov – myslím, že pevné stanovenie termínu je oveľa lepší nápad – nadväzujúce kroky pre pravidlo de minimis a prípady menej závažných porušení, a takisto o postupné zavádzanie plného krížového plnenia pre nové členské štáty uplatňujúce zjednodušený systém. Chceme sa držať tohto kompromisného textu, o ktorom sa intenzívne rokovalo.

Nakoniec využijeme príležitosť prediskutovať váš návrh na predĺženie doby k predĺženiu platnosti systému jednotnej platby na plochu (Single Area Payments Scheme – SAPS); túto príležitosť budeme mať počas diskusie o kontrole stavu. Ako ste si mohli všimnúť, osobne to považujem za veľmi dobrú myšlienku.

Dovidenia pri záverečných pripomienkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, spravodajca. – (NL) Vážená pani predsedajúca, po úvodnom prejave pani komisárky už nie sú skutočne potrebné ďalšie príliš rozsiahle rozpravy, ale ja by som napriek tomu ešte rád trochu objasnil postoj Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Prvým bodom je krížové plnenie. Neviem, ako sa to povie v iných jazykoch, ale my sme v holandčine toto slovo prevzali. Medzi poľnohospodármi je to známy termín. Skutočne ju podporujeme, ako pani komisárka práve povedala: ide o podstatný aspekt poľnohospodárskej výroby a my si myslíme, že je možné ho obhájiť, pretože stanovuje požiadavky na poľnohospodársku výrobu presahujúc to, čo je potrebné zaistiť, aby boli produkty z poľnohospodárstva vhodné na ľudskú spotrebu. Nad rámec týchto požiadaviek sa dostávame v rôznych typoch smerníc: smerniciach o vtákoch a stanoviskách, smerniciach o životnom prostredí, normách týkajúcich sa dobrých životným podmienok zvierat atď.

Veľkou otázkou v tom všetkom je: akú formu by mali mať kontroly? Pokiaľ ide o kontroly, myslím, že pre narastajúci počet reforiem bude nevyhnutné mať širokú podporu a pochopenie pre systém krížového plnenia medzi poľnohospodármi. Pokiaľ budú tieto metódy príliš byrokratické, ako sú v tejto chvíli, rozvoj systému sa nepodporí. Čo by sme mohli zmeniť v tejto oblasti?

Po prvé, v jednotlivých členských štátoch existuje príliš veľa kontrolných orgánov, a ta teraz takisto konajú ešte návštevy v rôznych dňoch. V tejto správe vyjadrujeme svoje presvedčenie, že počet kontrolných orgánov by sa mal obmedziť na minimum, že by sa mali kontroly vykonávať jeden deň, a že by sa mal poľnohospodár o takejto kontrole informovať v primeranom predstihu. V akom dlhom predstihu by to malo byť, sa rozhodne počas dnešného hlasovania.

Sme takisto presvedčení, že by malo existovať ustanovenie o pravidle de minimis pri menej závažných porušeniach pravidiel, pri drobných priestupkoch. Kontrolné orgány by v takýchto prípadoch nemali postupovať príliš tvrdo. Nemôžete hľadať chybu na všetkom a okrem toho by sa poľnohospodári nikdy nemali trestať dvakrát za niečo, čo upravuje ako európske, tak vnútroštátne právo. To by znamenalo zaplatiť dve pokuty a proti tomu vystupujeme.

Dôležitým bodom v správe – a ja myslím, že aj Komisia ho podporuje – je upozornenie, že existuje veľmi veľa vecí, ktoré kontrolujú orgány podľa systému krížového plnenia, a takisto ich kontroluje súkromný priemysel, prečo by sme mali mať dva systémy inšpekcie? Prečo tomu nie je tak, že keď niečo skontroluje súkromný priemysel, verejné orgány povedia „dobre, my budeme čas od času kontrolovať plány súkromného priemyslu, a keď nebudú dobré, nebude potrebné, aby sme naďalej prevádzkovali kontrolu samotných súkromných poľnohospodárov“. To by malo obrovský význam, aj z pohľadu poľnohospodárov. Myslím, že by to mohla byť skvelá forma spolupráce so súkromným priemyslom.

Pre Komisiu a Radu uvádzam, že sme sa medzitým dohodli na zrušení pravidla 10 mesiacov. Myslím, že konečný termín na predkladanie žiadostí v členských štátoch je dátumom, ktorý poslúži ako záchytný bod pre dátum podania žiadosti o podporu.

My vo Výbore pre poľnohospodárstvo považujeme za rozumné, že by nové členské štáty mali takisto dostať čas navyše pre svoju adaptáciu, a povedali sme, že pokiaľ nakoniec dostanú 100 % platieb poľnohospodárskej podpory, musia takisto plne dodržiavať pravidlá krížového plnenia. Nevieme, aká bude budúcnosť systému, ale vieme, že v súčasnej dobre je neuveriteľne nákladný.

Bolo by možné, aby Komisia urobila hrubý odhad nákladov na jeho zavedenie v každom členskom štáte, aké sú náklady v jednom členskom štáte v porovnaní s nákladmi v inom členskom štáte a aké sú v porovnaní s celkovými nákladmi na krížové plnenie? Takáto štúdia by mohla takisto priniesť rôzne možnosti, ako by sa to dalo prostredníctvom spolupráce so súkromnými odvetviami priemyslu uskutočniť lacnejšie.

Hrubým odhadom teraz existuje asi 18 smerníc, ktoré musia poľnohospodári dodržiavať, aby sa im neznížili dotácie príjmov. A možno prídu ďalšie. Napríklad sa pripravuje smernica o pôde. Komisia by mala prešetriť, či by nebolo možné tento počet znížiť, a ja mám na mysli konkrétne jednu alebo dve smernice.

Je absurdné, že máme ako smernicu o dusičnanoch, tak aj smernicu o spodných vodách. V smernici o spodných vodách sa uvádza, že povolená hladina dusičnanov v spodnej vode je 50 mg na liter (pokiaľ toto číslo prekročíte, vystavujete sa pokutám); smernica o dusičnanoch hovorí o 1,7 veľkej dobytčej jednotke na hektár. Mali by sme mať buď jednu, alebo druhú, ale nie obe. Dobrého je príliš. Jedna z nich sa musí zrušiť, a ja by som povedal, že by to mala byť smernica o dusičnanoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE-DE. Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala pani komisárke za jej poznámky z dnešného rána, a takisto pánovi Mulderovi za jeho spoluprácu na tejto správe.

Minulý týždeň položili na programu televízie RTE (ktorého redaktorkou a moderátorkou som kedysi bola) veľmi jednoduchú otázku: „Koľko inšpektorov je potrebných na uskutočnenie inšpekcie v poľnohospodárskom podniku?“ V prípade jedného poľnohospodára, Eamona Healyho z Redcross, grófstvo Wicklow, to bolo sedem inšpekcií a deväť inšpektorov za tri mesiace! A ja si myslím, že podľa akýchkoľvek mierok je táto miera inšpekcie v poľnohospodárskom podniku, kde sa veľa pracuje a kde je veľmi rušno, prílišná a veľmi nevítaná. Myslím, že to veľa hovorí o potrebe radikálnej zmeny spôsobov, akými uskutočňujeme naše kontroly krížového plnenia v poľnohospodárskych podnikoch, a takisto o potrebe zredukovať – ako spomína pán Mulder – tie početné rôznorodé typy inšpekcií, bez ohľadu na to, či sa požadujú zo strany členského štátu, súkromného priemyslu alebo EÚ.

Asi 68 % prípadov nezhody sa považuje za nezávažné, a napriek tomu vedú k sankciám. Myslím si, že v tejto oblasti potrebujeme pružnosť. Myslím si, že by sa nemali uvaľovať žiadne sankcie nižšie ako 250 EUR. Viem, že Komisia má iné predstavy, ale dúfam, že ju presvedčia naše argumenty.

Viac ako 70 % prípadov sa točí okolo straty ušnej značky alebo nejakej menej závažnej otázky spojenej s identifikáciou, ktorá nepredstavuje žiadny problém alebo riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, a myslím si, že v tomto konkrétnom prípade potrebujeme viac flexibility. Potrebujeme úmernosť. Myslím, že je naozaj potrebné, aby sme poľnohospodárov dopredu informovali. Mnohí z nich pracujú na čiastočný úväzok, takže keď im pošleme oznámenie vopred, budú si môcť inšpekciu zaradiť do svojho plánu. V poľnohospodárskom podniku toho naozaj nemôžu za krátku dobu veľa zmeniť.

Takže si myslím, že je potrebné, aby sme boli praktickí. Veľmi pochybujem o tom, že Eamon Healy, ten poľnohospodár, ktorého som pred chvíľou spomenula, vie o našej dnešnej dopoludňajšej rozprave. Nemyslím si, že sa prihlásil cez počítač a že nás počúva. Čo ale viem, je, že bude nadšený, keď zistí výsledok našej práce a nášho hlasovania. Nechce mať na svojej farme v priebehu troch mesiacov sedem inšpekcií a deväť inšpektorov a odkazuje nám, že je potrebné, aby sme spôsob svojej práce zracionalizovali. Myslím, že jemu a ostatným poľnohospodárom niečo dlhujeme, aby sme to dokončili.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai, v mene skupiny PSE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rada by som najskôr poďakovala pánovi Mulderovi za jeho prácu, a takisto za jeho metodológiu a rôzne konzultácie, ktoré uskutočnil, a blahoželám mu.

Jeho správa o zavedení krížového plnenia poľnohospodárskej pomoci potvrdila počiatočnú fázu v uplatňovaní tohto celkom komplikovaného systému. Cieľom je dosiahnuť vyššiu prijateľnosť pre všetky hlavné zainteresované strany. Odporúča, aby sa rozlišovalo medzi záležitosťami, ktoré vyplývajú z rámcov Spoločenstva, a záležitosťami, ktoré podliehajú vnútroštátnemu uplatňovaniu. Zdôrazňuje význam zásady subsidiarity, predpisov a požiadaviek prispôsobeným rizikám a miestnym požiadavkám, ale takisto dôležitosť spoločného rámca, ktorý zaručí európskym poľnohospodárom rovnaké zaobchádzanie.

Táto dvojaká úroveň pravidiel zavedenie systému nesmierne sťažila. Poľnohospodárom sa neposkytovali dostatočné informácie; kritériá rizík sa používali veľmi ojedinelo; systém riadenia, kontroly a redukcie je príliš komplikovaný; prípadom menej závažných nezhôd sa venovala nedostatočná pozornosť; miery kontroly nie sú harmonizované; oznamovanie kontrol dopredu predstavuje problém.

Osobne nechcem spochybňovať podstatu krížového plnenia, ktorá poskytuje odpoveď na legitímne očakávania našej spoločnosti v zmysle: úcty k životnému prostrediu, možnosti zistiť pôvod potravín, bezpečnosti potravín a transparentnosti. Na druhej strane si veľmi prajem upozorniť na ťažké bremeno regulácií, problémov pri ich zavádzaní na mieste a ich negatívne vnímanie niektorými poľnohospodármi, ktorí sú presvedčení, že sa spochybňuje ich profesionalita a know-how. Preto si prajem upozorniť na potrebu zjednodušenia.

Sklamali ma návrhy Komisie, ktoré boli veľmi obmedzené, a dúfam, že sa prevezmú návrhy Parlamentu a že Komisia príde s ambicióznejšími návrhmi počas kontroly stavu.

Rada by som zdôraznila, že vôbec nesúhlasím s logikou kompenzácie, podľa ktorej by európski poľnohospodári mali dostávať poľnohospodársku pomoc, pretože sú podriadení prísnym výrobným podmienkam (dobré životné podmienky zvierat, starostlivosť o životné prostredie, veterinárne postupy). Pomoc poľnohospodárstva by do určitej miery založila rovné podmienky, pokiaľ ide o hospodársku súťaž s tretími krajinami, ktoré nepodliehajú rovnakým výrobným podmienkam. Mám však pocit, že je tomu tak, pretože poľnohospodári dostávajú verejnú podporu a mali by, ako odplatu, rešpektovať rad výrobných pravidiel. Medzi poľnohospodármi a EÚ by sa mala uzavrieť skutočná zmluva. Musíme sa nejako posunúť od donucovania k zmluve.

Preto ma teší, že sa prijal môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto záležitosti a že v prípadoch, keď poľnohospodár podá svoju jedinú žiadosť a prihlási plochu používanú pre poľnohospodárske účely, bude takisto musieť súhlasiť s tým, že bude dodržiavať kritériá vzťahujúce sa na verejné zdravie, dobré životné podmienky zvierat a starostlivosť o životné prostredie.

Znižovanie platieb sa musí odstupňovať v závislosti od toho, či sa nezhoda považuje za úmyselný čin alebo dôsledok nedbalosti. Záležalo mi takisto na tom, aby sankcie boli úmerné významu oblasti činností, ktorých sa v poľnohospodárskom podniku nedodržanie týka, hlavne pokiaľ ide o poľnohospodársky podnik, ktorý sa súčasne zaoberá pestovaním plodín a chovom zvierat.

Poľnohospodári v rôznych členských štátoch musia mať takisto povinnosť dodržiavať rovnaké pravidlá, a preto je dôležité zaistiť harmonické zavedenie požiadaviek na riadenie stanovených v smerniciach. Vítam takisto adaptačné opatrenia pre nové členské štáty.

Na druhej strane, hoci podporujem zavedenie prahu, pri ktorého prekročení sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú uplatňovať žiadne zníženie priamej pomoci, prah de minimis, som celkom proti zvyšovaniu tohto prahu na 250 EUR, ako sa navrhuje v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 16. Pokiaľ by tomu bolo tak, väčšina porušení, ktoré vedú k zníženiu pomoci, by sa nesankcionovala a systém krížového plnenia pomoci by nedával žiadny zmysel. Žiadam vás preto o podporu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 pána Muldera, ktorý navrhuje prah vo výške 100 EUR, čo je kompromis, ktorý by podľa mňa mohol byť prijateľný pre všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, takisto by som rada poďakovala nášmu kolegovi Janovi Mulderovi za jeho dnešnú správu a za jeho metodológiu. Som rada, že sa náš Parlament zaoberá mechanizmami krížového plnenia pomocou SPP, ktoré od zásadnej reformy v roku 2003 preukázali obmedzenie systému, ktorého pravidlá sú často príliš prieberčivé a premenili prácu poľnohospodárov na istý druh ad hoc úradníčenia v rámci európskej správy, keď v skutočnosti plní pre ľudstvo zásadné poslanie: živí nás.

Reforma z roku 2003 je neomylným krokom vpred, ktorý by mal nášmu poľnohospodárskemu sektoru pomôcť chrániť životné prostredie a zdravie, a práve v tomto duchu sme v roku 2005 hlasovali za nové nariadenie o EPFRV, ktorým sa nahradila záručná sekcia EPUZF.

Zúčastňujem sa dnes tejto rozpravy ako stála spravodajkyňa pre štrukturálne fondy Výboru pre rozpočet, aby som zdôraznila – ako mnohí moji kolegovia – ako je dôležité obmedziť nadmernú byrokraciu pri riadení týchto fondov. Pokiaľ ide o predmet rozpočtu, po prvýkrát cítim, že je nevyhnutné, aby všetky strany zainteresované na poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, hlavní garanti ochrany životného prostredia, znížili zbytočné administratívne záťaže, aby sa mohli zamerať na svoju hlavnú činnosť, ktorou je trvalé dosahovanie takého kvalitného poľnohospodárstva, aké očakávame, a navyše poľnohospodárstvu, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.

Po druhé by som si takisto želala, aby sa kontroly zamerali na dve záležitosti, ktoré sú nesmierne užitočné pri zaisťovaní vhodného pomeru vynaložených prostriedkov a výsledného zisku. Cítim, že je nevyhnutné, aby pravidlá, ktoré vytvárame, nebránili pri využívaní dostupných úverov, o ktoré tak neľútostne bojujeme pri každom kole rokovaní s členskými štátmi v Rade. Nie je normálne byť svedkom takéhoto nedostatočného využívania prostriedkov na konci roku 2007.

Preto chcem hlasovať za všetky tieto opatrenia v takej miere, do akej sa snaží znížiť takúto administratívnu záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážená pani predsedajúca, v mene skupiny Únie pre Európu národov by som rád vyjadril našu podporu pánovi Mulderovi. Záujmom, o ktorý sa správa opiera, je zaistiť, aby zásada krížového plnenia a kontroly, ktoré s ním súvisia, poľnohospodárov nepenalizovali nespravodlivým spôsobom.

Poľnohospodárstvom jednoducho nie je jednou z ďalších hospodárskych činností. Má špecifickú spoločenskú rolu. Platby podmienené splnením mnohých environmentálnych požiadaviek prinášajú úžitok nielen poľnohospodárom, ale takisto aj spoločnosti ako celku. Táto široká spoločenská rola platieb by sa mala neustále zdôrazňovať. Významná časť spoločnosti si túto rolu neuvedomuje a mala by sa jej vysvetľovať.

Rád by som spomenul jednu veľmi dôležitú vec. Požadujeme od našich poľnohospodárov, aby sa riadili zásadou krížového plnenia. Kladieme im podmienky. Rovnaké podmienky by sme mali klásť aj tým, ktorí svoje poľnohospodárske výrobky do Európy dovážajú. Hlavne požiadavky na dobré životné podmienky zvierat by sa mali klásť pre každom dovoze bez výnimky. Hospodárske a humanitárne záujmy vyžadujú, aby tomu tak bolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ďakujem predovšetkým pánovi spravodajcovi, ktorý si určite vynaložil veľkú prácu, dokonca aj keď Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka neprijal všetky jeho návrhy. Čoho ľutujem. Nemám teraz v úmysle zachádzať do podrobnosti, ale chcem vo všeobecnom zmysle povedať, že danou povinnou požiadavkou je samozrejme dodržiavanie zákona. Novým prvkom nasledujúcim po prerušení väzby medzi objemom výroby a pomoci je, že táto zhoda so zákonom je teraz základom pre výplatu prémií.

Tým, ktorí prémie nepoberajú, sa nemôžu prémie ani znižovať Pestovatelia sa len potrebujú vyhnúť podávaniu žiadostí. Avšak naďalej ale musia dodržiavať zákony. Pani McGuinnessová, keď hovoríte o siedmich inšpekciách a deviatich inšpektoroch – alebo naopak- mali by ste vziať palicu aj na svoju vlastnú národnú vládu, pretože sú to členské štáty, ktoré si určujú, ako sa majú inšpekcie vykonávať, a ak vám chýba koordinácia, pretože za presadzovanie príslušných zákonov zodpovedá viacero správnych orgánov a každý z nich nezávisle vysiela vlastných inšpektorov, čím na poľnohospodárov nakladá nekonečné bremená, nie je to problém EÚ, ale vašej vlastnej národnej úrovne vlády. Vyriešte to a všetko bude v poriadku.

Myslím, že existuje naliehavá potrebe tieto fondy podmieniť. Na kongresu sme počuli, ako niekto povedal, že to sú fondy poľnohospodárov. Nie, to nie sú fondy poľnohospodárov: sú poľnohospodárom prideľované formou dotácií. Nechcem, aby ste ma nesprávne pochopili: je správne, že by sa tieto fondy mali udeľovať, ale je takisto správne, aby spoločnosť očakávala, že sa budú poskytovať tým, ktorí splnia určité podmienky.

Práve na mňa samotného prišla kontrola. Prišli dvaja ľudia, keď predtým svoju návštevu ohlásili. A hoci ma nenechali, aby som si vybral čas návštevy, predsa len ju ohlásili; dorazili v náležitú dobu a všetko prebehlo veľmi hladko. Samozrejme, pani komisárka, by sa tieto inšpekcie mali takisto využívať aj na rozvíjanie poradenských služieb na pomoc poľnohospodárom tým, že by ich informovali, ako zákony vo svojich poľnohospodárskych podnikoch čo najlepšie dodržiavať a uplatňovať.

To ako viete, by sa potom stanovilo v spätnom návrhu z iniciatívy Parlamentu, takže možnosť tu je. Prosím, urobte to pre členské štáty povinným a budeme o ďalší krok ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin , v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, teoreticky bolo zámerom spoločnej poľnohospodárskej politiky zaistiť bezpečnosť potravín, stabilitu produkcie a cien EÚ, a takisto slušný príjem pre poľnohospodárov. Bohužiaľ, v mene dogmy divokej konkurencie predstavuje SPP 2003 a jej systém oddelenia pomoci ďalší krok smerom k opusteniu týchto cieľov, hoci sú nevyhnutnou európskou súčasťou.

Nároky na jednotnú platbu prispievajú k závažným problémom v takých odvetviach, ako je odvetvie vína, mlieka, červenej repy, ovocia a zeleniny. Zásada environmentálneho krížového plnenia pre oprávnenia nie je ničím iným než trikom vymysleným preto, aby si túto reformu osvojili ľahtikári, ktorí sa vydávajú za ochrancov prírody len preto, že je to moderné. Ako si môžeme vôbec predstavovať, že je možné zvýšiť našu ochranu životného prostredia podporením hospodárskej súťaže v poľnohospodárskom odvetví a zároveň znižovať ceny potravín? Tieto dve požiadavky si odporujú: je nemožné kombinovať nízke výrobné náklady so zvyšujúcimi sa reguláciami v oblasti životného prostredia.

Rovnako tak by bolo okamžitým dôsledkom oddelenia prémií na chov dojčiacich kráv zmiznutie prirodzených, uhlík pohlcujúcich lúk, ktoré sú veľmi účinné v boji s emisiami skleníkových plynov.

Ochrana planéty a zachovanie produkcie kvalitného európskeho hovädzieho mäsa znamená, že oddelenie sa musí zamietnuť. Vo všeobecnom kontexte je to, čo v skutočnosti potrebujeme, iná poľnohospodárska politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, v mene skupiny IND/DEM. – Vážená pani predsedajúca, vysvetľujúce vyhlásenie pána spravodajca je poučné v tom, že popisuje krížové plnenie ako podmienku pokračujúcej verejnej podpory, a hovorí nám, že poľnohospodári sa teraz platia za „dodržiavanie legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín a v dobrých životných podmienok zvierat“. Ďalej uvádza, že takéto regulácie sú veľmi prísne v porovnaní s normami inde vo svete.

To presne zhrňuje všetko, čo je zlé na prístupe EÚ k poľnohospodárstvu, s agresívnym regulačným režimom, ktorý poľnohospodárov odvádza od ich prirodzeného okruhu výroby potravín a mení ich na strážcov životného prostredia, alebo čomu sa v tejto správe hovorí politika rozvoja vidieka, čo všetko veľmi zvyšuje ich náklady a znižuje produkciu. Poľnohospodári boli takisto v dôsledku tohto prístupu postavení do priamej súťaže o financie s takými organizáciami, ako sú chránené krajinné oblasti a prírodné rezervácie, ktoré by inak v prirodzených podmienkach ich konkurentmi neboli.

Uvedomujem si, že zámerom tohto návrhu je zjednodušiť systém krížového plnenia, pretože sa otvorene priznáva, že vytvoril ťažké, byrokratické bremeno, ktoré musia znášať poľnohospodárstvo a aj členské štáty, ktoré ho musia vymáhať. Podľa môjho názoru to bol zlý nápad už na začiatku a jeho zjednodušenie je len obyčajným nalepením náplasti namiesto liečby. Ako obvykle v žargóne EÚ „zjednodušenie“ znamená väčšiu štandardizáciu a viac kontroly zo strany Komisie. A sme späť pri tom, že zásadné rozdiely, ktoré sú s poľnohospodárstvom spojené naprieč širokou diverzitou poveternostných podmienok obvyklých v EÚ, nie sú pre takú štandardizáciu vhodné. Táto správa nadšene rozhlasuje názor, že krížové plnenie je dôležitým nástrojom pre zdôvodnenie verejnej podpory poskytovanej poľnohospodárom. Pochybujem, že by napríklad len jedno percento verejnosti, keď by počulo o krížovom plnení, rozumelo, čo to znamená. Ak chceme skutočné zjednodušenie, zbavme sa krížového plnenia úplne a nechajme poľnohospodárov, aby robili to, čo vedia najlepšie, a to je pestovanie plodín a chov zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Vážená pani predsedajúca, poľnohospodári nie sú nerozumní ľudia, ani spravidla nie sú nepoctiví, napriek tomu s nimi systém krížového plnenia často zaobchádza nespravodlivo, keď stanovuje neprimerané pokuty za menej závažné priestupky a vykonáva inšpekcie bez ohlásenia. Dozvedeli sme sa, že 68 % všetkých prípadov nezhody sa klasifikuje ako menej závažné prípady, napriek tomu sú ukladané sankcie pre poľnohospodárov bojujúcich o prežitie takmer paralyzujúce. Nerovnosť v spôsoboch, akými je krížové plnenie spravované v jednotlivých krajinách, len znásobujú pocity zlosti, ktoré v niektorých prípadoch narástli.

V mojom volebnom obvode v Severnom Írsku sme mali špeciálny problém s duplikátnymi poľami, ktorý spôsobil náš systém prenájmu malých obrobených parciel (conacre). Namiesto pragmatického hľadania riešení sme sa stretli s prehnane tvrdou rigiditou. Veľká časť viny padá na hlavu miestneho Ministerstva poľnohospodárstva, ktoré, a Brusel, mohli každý zvlášť urobiť viac pre riešenie tohto problému. Takže, keď budem pokračovať ďalej, to, o čo úpenlivo žiadam, je isté zjednodušenie a flexibilita a potrebná dávka starého dobrého zdravého rozumu, ktoré by mali nahradiť nepružnosť niektorých príliš horlivých mandarínov.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rád s radosťou prijal dnešnú správu a poblahoželal pánovi spravodajcovi k tejto práci.

Krížové plnenie a spôsob jeho zavedenia na úrovni členských štátov je zásadný. Nesmieme si jeden druhému – a ani jednému medzi členskými štátmi – dovoliť svoju vlastnú interpretáciu. Keď sa započúvate do toho, čo dnes ráno povedali pani McGuinnessová a pán Graefe zu Baringdorf, ukazuje to rozdiel v interpretácií v rôznych členských štátoch. Museli sme si to vyjasniť na úrovni členských štátov a museli sme trvať na tom, aby každý členský štát zaviedol túto smernicu správnym a náležitým spôsobom v každom jednom členskom štáte.

Poľnohospodári potrebujú a požadujú menej kontroly, nie viac. Keď dôjde k inšpekcii, musí sa pred tým, ako sa uskutoční, dostatočne ohlásiť. Podľa môjho názoru je šialenstvo pokutovať každého poľnohospodára za najmenšiu drobnosť; a to sa už deje. Poľnohospodárom by sa mal poskytnúť určitý čas na nápravu akéhokoľvek zisteného problému, a nie im len jednoducho povedať, že urobili chybu a dostanú za tu pokutu. V odvetví poľnohospodárstva existuje veľká potreba znížiť byrokraciu a úradný formalizmus. Krížové plnenie sa nesmie stať systémom, ktorý umožní, aby sa poľnohospodári penalizovali a aby sa na nich neustále dohliadalo. Mali by sme tam byť, aby sme poľnohospodárom pomohli a poskytli rady, ako zlepšiť spôsoby práce. Krížové plnenie by mohlo byť silou dobra a tí, ktorí vykonávajú inšpekcie, by mali mať jasné a primerané vzdelanie a poznať svoje zodpovednosti.

Áno, pán Graefe zu Baringdorf má pravdu. Mal som vo svojom poľnohospodárskom podniku inšpekciu, ktorá trvala sedem hodín. Jediná vec, ktorú mohli označiť ako nesprávnu, bolo, že malá časť pôdy sme už nepovažovali za ornú pôdu a postavili sme tam hydináreň, o ktorej sme ich neinformovali. Takže, skutočne, takéto jednoduché prehliadnutie – postavenie hydinárne v našom poľnohospodárskom podniku a to, že sme ich do 12 mesiacov neinformovali – nie je podľa môjho názoru niečo, za čo by ste mali byť penalizovaní. Mali by ste dostať možnosť to napraviť v čo najkratšej dobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, myslím, že správa pána Muldera predstavuje obdivuhodné úsilie na zlepšenie poľnohospodárskej politiky v Európe.

Poľnohospodárstvo priťahuje v Európe čím ďalej tým väčší záujem. S prihliadnutím na skutočnosť, že polovica plochy Európskej únie je vyhradená poľnohospodárstvu, som presvedčený, že krížové plnenie predstavuje jeden z najdôležitejších signálov, ktoré vysvetľujú želanie potvrdiť našu podporu sektoru poľnohospodárstva a krížové plnenie tejto podpory s ohľadom na životné prostredie. Rád by som zdôraznil, ako tieto pravidlá súvisia s našimi občanmi, s spotrebiteľmi: máme v nich veľmi dôležitý prostriedok osvety na takú aktuálnu tému, akou je ochrana životného prostredia.

Podporujem úsilie pána spravodajcu o zjednodušenie krížového plnenia: skutočne je podľa môjho názoru kontraproduktívne požadovať od poľnohospodárov, aby kvôli dodržiavaniu legislatívy vyvíjali nadmerné úsilie. Zavedením nových tém, ako sú zmena klímy, biopalivá, vodné zdroje a riadenie rizík, dala Komisia najavo svoje želanie posunúť sa ďalej, hoci spôsob, ako by sa malo s krížovým plnením zaobchádzať, je ešte stále obklopený nejasnosťami, pokiaľ sa obmedzí na stanovenie kľúčovej požiadavky zjednodušenia a neobjasní, ako – a prečo – sa má krížové plnenie vykonávať.

Prvky ako zjednodušenie, deregulácia a – ja sám by som dodal – transparentnosť musí byť vždy základom akejkoľvek iniciatívy vychádzajúcej z Európskej únie. Tu skončím, ale, pani komisárka, som si vedomí toho, že ste pred desiatimi dňami navštívili mesto Brescia v rovnomennej provincii, kde bývam, a – hoci to nie je pre túto rozpravu celkom relevantné – mohli ste ochutnať vína a typické produkty tejto provincie: Som presvedčený, že ustúpenie od obohacovania vína cukrom je prostriedok, ako dosiahnuť správnu rovnováhu medzi kvalitou a spravodlivým oceňovaním výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Vážená pani predsedajúca, podľa spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2007 až 2013 by sa mala poľnohospodárom poskytnúť garantovaná podpora z EÚ. A preto nemôžem prijať prípadný pokus Komisie túto záruku zredukovať prostredníctvom svojej nedávno vyhlásenej „kontroly stavu “. Komisia sa snaží o zníženie výšky priamych platieb poľnohospodárom na menej ako 13 %. Toto porušenie záruky je podľa mňa neprijateľné, pretože sa poľnohospodári na tieto roky prihlásili do programov plôch ležiacim úhorom a nebolo by správne ich nesplniť.

Pokiaľ ide o štandardy, povedal by som toto: pokiaľ sa majú byť v celej EÚ presadzovať, mali by platiť rovnakou mierou takisto pre potraviny dovážané do EÚ – a poľnohospodári po celej Európe by sa nemali vystavovať nezmyselným kontrolám.

Mali by sme preskúmať normu platnú pre potraviny, ktoré púšťame do Európy, a Komisia by mala prijať opatrenia, namiesto toho, aby obťažovala poľnohospodárov, ktorí robia, čo môžu vo všetkých častiach Európy, medzi ktoré iste patrí aj moja krajina, Írsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som rada poblahoželala našim kolegom, spravodajcom a tieňovým spravodajcom, ktorí sa ujali toho ťažkého poslania predstaviť nám tento balík komplexných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú nevyhnutné pre budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Je zjavné, že prístup poľnohospodárov k programom pomoci je sťažený práve týmto veľkým počtom európskych predpisov a smerníc, ktoré sa musia dodržiavať. Pravidlá režimu jednotnej platby sa musia zjednodušiť, pokiaľ ide o krížové plnenie. Právny základ umožňuje uplatnenie minimálneho pravidla na zníženie platieb, a takisto na udelenie výnimiek zo zníženia platieb v prípade minimálnych porušení.

Celkovú pomoc poskytovanú poľnohospodárom by zlepšilo menej administratívnych povinností, harmonizované prieskumy, kombinácia prieskumov, aj na úrovni európskych inštitúcií, a včas realizované platby, čím by sa zvýšila účinnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Je takisto potrebné poskytnúť zvýšenú pomoc príprave inšpekcií, ktoré by sa mali podľa mňa oznamovať v určitom obmedzenom predstihu a mali by ich vykonávať vyškolení ľudia zodpovedajúcim spôsobom.

Nakoniec – v prípade Bulharska a Rumunska ako nových členských štátov považujem rozšírenie voliteľnosti v článkoch 3, 4, 6, 7 a 9 do roku 2013 za rozumné, pokiaľ ustanovenia týchto článkov odkazujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správnych záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, všetky typy poľnohospodárskej činnosti a výroby by mali spĺňať požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti, kvality a dobrých životných podmienok zvierat. Správa pána Muldera obsahuje v tomto smere mnoho dôležitých ustanovení.

Požiadal by som pani komisárku, aby sa zamerala hlavne na štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, hlavne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 19, 26, 27 a 29. Ak sa má systém krížového plnenia v nových členských štátoch náležite zaviesť, a ak má pri tom ešte plniť očakávania spoločnosti, bude sa musieť zavádzať postupne.

Plný rozsah požiadaviek by mal v týchto krajinách vstúpiť do platnosti v roku 2013, keď začnú dostávať plné priame platby. Mali by sme mať na pamäti, že finančná vyhliadka na roky 2007 - 2013 skutočne zaistí pre poľnohospodárske podniky zdroje na prispôsobenie a investície. Pani komisárka, stanovené požiadavky a štandardy pre našich poľnohospodárov sú prísnejšie ako v tretích krajinách. Potrebujeme našich poľnohospodárov podporovať a chrániť ich pre nekalou konkurenciou. Dovážané produkty musia spĺňať rovnaké normy, ktorými sa riadia výrobné procesy, ako výrobky Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, veľmi rada by som poslancom poďakovala za všetky ich príspevky do tejto rozpravy.

Budete vedieť, že znižovanie byrokratickej záťaže a zjednodušovanie vecí je na poprednom mieste programu Komisie od samého začiatku. Preto, keď sme otvorili túto rozpravu o krížovom plnení, poverili sme spoločnosť Rambøll Management vypracovaním správy o zjednodušení SPP, ktorá bola konkrétne spojená s krížovým plnením. Ide o štúdiu obmedzeného rozsahu, ktorá sa vzťahuje na päť rôznych členských štátov, ale je veľmi zaujímavá a ja vám poskytnem jej kópiu.

Ukazuje, ako správne hovorí pán Graefe zu Baringdorf, že medzi členskými štátmi je obrovský rozdiel. Spôsob, akým sa systém krížového plnenia uplatňuje v členských štátoch, je rôzny. Takže, ako sa správne podotklo, úloha poradného systému je zásadná.

Myslím, že by sme mali túto štúdiu použiť aj na ďalšie diskusie, vedené pri kontrole stavu, o tom, čo môžeme urobiť, aby sme zjednodušili systém krížového plnenia, bez toho, aby sme oslabili myšlienky, na ktorých je založený.

To je prvý krok, popri diskusii v Rade a správe pána Muldera, ale nie je to posledný krok. Pokračujme v kontrole stavu, aby sme videli, čo je možné urobiť, a využime všetky dostupné informácie. Bude stáť za to do tejto správy nahliadnuť, aby sme videli, čo sa dá urobiť, čo môžu urobiť členské štáty a ako môžu členské štáty medzi sebou definovať osvedčené postupy, aby našli riešenia, do ktorých sa zahrnú rovnaké podmienky.

Ďakujem vám za túto rozpravu. Som si istá, že sa k tejto záležitosti ešte vrátime.

 
  
  

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM), písomne. – (PL) Privítal by som, keby sa zavedenie nákladných požiadaviek vzťahujúcich sa na systém krížového plnenia pre nové členské štáty (tzv. novú desiatku) odložil. To je určite oprávnené. Dané krajiny doteraz ešte nedostávajú plné priame platby, ktoré už predstavujú leví podiel všetkých výdajov na poľnohospodárstvo v Európskej únii.

Vítam takisto rozšírenie možnosti pre nové členské štáty ťažiť zo systému jednotnej platby na plochu (Single Area Payments – SAPS) od roku 2010 do roku 2013. Tým sa predíde uvaleniu ťažkého a zbytočného bremena na nové členské štáty v súvislosti so zavedením systému jednotnej platby na podnik (Single Payments System – SPS).

Je to krok správnym smerom, ale nemali by sme dovoliť, aby zakryl vážnu situáciu týkajúcu sa rozdeľovania zdrojov medzi staré a nové členské štáty. Podľa posledných dostupných informácií dostali nové členské štáty od roku 2005 1,5 miliardy EUR v priamych platbách. To je dvadsaťjedenkrát menej ako stará pätnástka. Príjemcovia však dostali len 2,4krát menej (2 milióny EUR a 4,9 milióna EUR v uvedenom poradí). Tieto obrovské rozdiely sa takisto odrážajú v priemerných platbách, ktoré každý príjemca dostal. V prípade nových členských štátov bola táto suma 723 EUR, kým v prípade starej pätnástky to bolo 6 327 EUR, čo je takmer deväťkrát viac!

Pokračujúca diskriminácia proti novým členským štátom je pre poľnohospodárov v týchto krajinách škodlivá. Spochybňuje to takisto samotného ducha spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoj poľnohospodárstva v celej Európskej únii.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 hod. a pokračovalo o 11.30 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia