Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0460/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0460/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 18
CRE 12/12/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.13
CRE 13/12/2007 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0627

Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων II (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Wolf Klinz, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (2007/2200(INI)) (A6-0460/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, από το 1985 που εγκρίθηκε η οδηγία ΟΣΕΚΑ, οι ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων γνώρισαν πρόσκαιρη ανάπτυξη. Έκτοτε η οδηγία έχει ενημερωθεί δύο φορές, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τής τις νέες εξελίξεις της αγοράς, και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα του επόμενου έτους.

Στις πηγές του παρόντος μεταρρυθμιστικού έργου της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται ιδίως το πρώτο ψήφισμα για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Ι), το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2006 και καθόρισε τα κύρια στοιχεία της μεταρρυθμιστικής δέσμης. Ευγνωμονώ την Επιτροπή για την έγκριση των συστάσεων αυτών και για την πρόθεσή της να τις υλοποιήσει σε ένα νομοθετικό μέσο κατά το νέο έτος.

Το παρόν σχέδιο ψηφίσματος, με τίτλο Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων ΙΙ, έχει σχεδιαστεί εξίσου για να προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό το σχέδιο προβλέπει πολυάριθμα μέτρα τα οποία ξεπερνούν το περιεχόμενο της προγραμματισμένης μεταρρυθμιστικής δέσμης του επόμενου έτους, τα οποία όμως κρίνουμε αναγκαία, προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία κεφαλαίων να καταστεί ανταγωνιστικότερη. Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της εφαρμογής των περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. Αμφότερα τα προϊόντα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των κινδύνων για τα χαρτοφυλάκια και εγγυώνται ελκυστικές αποδόσεις των επενδύσεων. Πέρα από τις προοπτικές για την προσθήκη αυτών των προϊόντων στα χαρτοφυλάκια, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού διαβατηρίου θεματοφύλακα, το οποίο θα έδιδε στους ιδιωτικούς επενδυτές άμεση πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Χαιρετίζουμε τη σύσταση από την Επιτροπή μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων (OREFs) και την απόφασή της να εκπονήσει μία μελέτη για τα μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές.

Δεύτερον, όχι μόνο οι ιδιώτες επενδυτές, αλλά και οι επαγγελματίες πάροχοι και οι θεσμικοί επενδυτές, θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έχει υπήρχε ποτέ κάποιο πεδίο δραστηριοτήτων για αυτές τις ομάδες, οι οποίες μπορούν να τα καταφέρουν με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς τους παραδοσιακούς μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών, να δραστηριοποιούνται πέραν των συνόρων χωρίς ιδιαίτερα ανοικτές στο κοινό διαδικασίες κοινοποίησης. Ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην περιορίζει τα ισχύοντα συστήματα, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ φιλελεύθερα, στα επιμέρους κράτη μέλη. Προκειμένου να εγγυηθεί αυτή την ευελιξία, το Κοινοβούλιο προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) θα πρέπει να διατυπώσει συστάσεις για την οργάνωση του εν λόγω καθεστώτος. Στο επόμενο βήμα θα ελεγχόταν κατά πόσον αυτό ήταν επαρκές ή κατά πόσον ήταν αναγκαία μία καθολικώς δεσμευτική οδηγία.

Τρίτον, το εύρος των επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές αυξάνεται συνεχώς, όμως οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα δεν επιτρέπουν σύγκριση των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων των προϊόντων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ιδιαίτερα κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Ωστόσο, προκειμένου οι εκάστοτε επενδυτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, οι απαιτήσεις πληροφόρησης και οι υποχρεώσεις κοινοποίησης πρέπει να καθορίζουν ένα βαθμό συγκρισιμότητας μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων. Οι διάφορες βιομηχανίες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν με ίσους όρους και με τους ίδιους κανόνες. Για τον λόγο αυτό, καλούμε την Επιτροπή να επανεξετάσει τα ισχύοντα νομικά πλαίσια για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων και να παρουσιάσει προτάσεις σχετικά με πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κατάστασης.

Ο στόχος δεν είναι να καταστούν τα προϊόντα πλήρως συγκρίσιμα. Πολιτικές ασφάλισης ζωής, πιστοποιητικά και κεφάλαια διαφέρουν ενδογενώς όσον αφορά το νομικό τους καθεστώς και τη δομή τους. Ο στόχος είναι περισσότερο ο καθορισμός ισοδύναμων απαιτήσεων πληροφόρησης. Ακόμη και η μέγιστη διαφάνεια, ωστόσο, δεν θα έχει καμία αξία, εάν οι επενδυτές δεν διαθέτουν έστω και ελάχιστες γνώσεις σχετικά με διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αποτελεί, επομένως, ευθύνη των κρατών μελών να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης στον τομέα αυτό.

Τέταρτον, οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων, αλλά και από το χαμηλό κόστος. Επί του παρόντος, ωστόσο, το τοπίο των κεφαλαίων στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται σχετική αναποτελεσματικότητα και υπερβολικές δαπάνες, ιδίως σε σύγκριση με χώρες-ανταγωνιστές. Η Επιτροπή σχεδιάζει κατά το επόμενο έτος να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο για συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Η Επιτροπή, ωστόσο, αγνοεί ένα από τα βασικά εμπόδια που τίθενται στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, ήτοι τη φορολογία. Ζητούμε, λοιπόν, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις να αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι εθνικές συγχωνεύσεις για φορολογικούς σκοπούς· με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται επιπρόσθετη φορολογική ευθύνη για τους επενδυτές. Δεν ζητούμε να ληφθούν μέτρα για τους φορολογικούς συντελεστές ή άλλους. Ζητούμε απλώς οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις να μην αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις εγχώριες συγχωνεύσεις.

Πέμπτον, το Κοινοβούλιο θα συντάξει μία ξεχωριστή έκθεση για την εκτίμηση της πιθανής χρησιμότητας ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η Επιτροπή, εντούτοις, θα προετοιμαστεί ώστε να δεσμευθεί ενεργά σε διεθνείς συζητήσεις επί αυτών των θεμάτων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την επιτροπή, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες ομάδες, για τη στενή τους συνεργασία. Ελπίζω ότι η Επιτροπή, όπως και την πρώτη φορά, θα δεχθεί ξανά τις προτάσεις μας, έτσι ώστε να καταστήσουμε τις δυνατότητες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πλήρως διαθέσιμες τόσο στους επενδυτές, όσο και στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επαινέσω την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και, ειδικότερα, τον εισηγητή, κ. Klinz, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει διεξοδικώς μία έκθεση πρωτοβουλίας, και για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κατέβαλε για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα επίσης με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύτιμη συμβολή του στη συζήτηση για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η προηγούμενη έκθεση του Κοινοβουλίου για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων συνέβαλε επίσης σημαντικά στις εργασίες μας για την οδηγία ΟΣΕΚΑ.

Μία μακρά διαδικασία ανάλυσης και διαβουλεύσεων, πιστεύουμε, ότι είχε θετικά αποτελέσματα στην επίτευξη ισχυρής συναίνεσης σχετικά με το τι πρέπει να γίνει και πώς. Δεν θα πρέπει να υπερφορτώνουμε το πρόγραμμά μας, αλλά δεν εθελοτυφλούμε μπροστά σε άλλα ζητήματα και προβλήματα. Η σημερινή έκθεση αποτελεί μαρτυρία του μεγάλου εύρους των λοιπών ζητημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι επισημαίνονται στην παρούσα έκθεση. Στόχος είναι η συγκέντρωση ενός εύρωστου συνόλου στοιχείων επί των οποίων θα βασίζονται μελλοντικές αποφάσεις. Με χαρά παρατηρούμε ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει τη διεξαγωγή μίας διαδικασίας η οποία βασίζεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Η πίστη της Επιτροπής σε αυτή την προσέγγιση είναι ακλόνητη. Διασφαλίζω ότι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και θα παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις. Την ίδια προσέγγιση εφαρμόζουμε και στις εργασίες μας για την ιδιωτική τοποθέτηση. Έως τον Μάιο του 2008, σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας του ευρωπαϊκού καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η έκθεση την οποία έχουμε ενώπιον μας σήμερα απαιτεί γοργές λύσεις για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής έγκρισης διαβατηρίου για μη εναρμονισμένα αμοιβαία κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, εξετάζουμε προσεκτικά αυτό το σημαντικό ζήτημα, και θα ενημερώσουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2008. Ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα θέσει τα θεμέλια για μια εμπειρική βάση σε αυτή την πολύπλοκη συζήτηση.

Ορισμένες φορές, ακούγοντας αυτή τη συζήτηση, ίσως έχουμε την εντύπωση ότι οι λύσεις έχουν εντοπιστεί πριν ακόμη καν διευκρινιστεί κατάλληλα το πρόβλημα. Θα συνιστούσαμε προσοχή όσον αφορά τη βιασύνη για την περαιτέρω διεύρυνση του πλαισίου της ΕΕ για τα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές. Η ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ επιτρέπει ήδη ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τύπων εναλλακτικών επενδύσεων. Πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι είναι δυνατό αυτή τη στιγμή, και κατά πόσον οι έλεγχοι της διαχείρισης κινδύνου οι οποίοι πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κλάδο είναι ικανοποιητικοί, πριν αρχίσουμε να κάνουμε σχέδια για περαιτέρω διεύρυνση του πλαισίου των επενδυτικών κεφαλαίων για ιδιώτες επενδυτές. Κατανοούμε την επιθυμία του ευρωπαϊκού κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων να διερευνήσει την πρωτοπορία του στην καινοτομία και τη χρηματοοικονομική δημιουργικότητα, όχι όμως εις βάρος της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της ονομασίας των ΟΣΕΚΑ.

Αναγνωρίζουμε τους προβληματισμούς τους οποίους θίγει η έκθεση όσον αφορά τις αποκλίνουσες κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες ισχύουν για τη διανομή υποκατάστατων προϊόντων, και τονίζουμε ότι η Επιτροπή διαθέτει ευρύτητα πνεύματος για το αν υφίσταται οιοδήποτε ουσιαστικό ζήτημα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Οι αντιδράσεις στο αίτημα για στοιχεία, το οποίο εκφράστηκε τον Οκτώβριο, θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε κατά πόσον το ισχύον κανονιστικό συνονθύλευμα οδηγεί σε πραγματικό και σημαντικό κίνδυνο ζημίας των επενδυτών. Βάσει των αντιδράσεων και των περαιτέρω εργασιών παρακολούθησης, η Επιτροπή θα εκδώσει μία ανακοίνωση το φθινόπωρο του 2008, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η έκθεση αναγνωρίζει τη θετική συμβολή των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου στη λειτουργία των αγορών και αποδοτικότητα των εταιρειών. Ορισμένες πρόσφατες πρωτοβουλίες κατευθυνόμενες από τη βιομηχανία για την ανάπτυξη εθελοντικών προτύπων βέλτιστων πρακτικών, αποτελούν μία θετική και ανάλογη απόκριση στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια. Εκτιμούμε ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι απαιτούνται και διεθνείς αποκρίσεις σε αυτές τις ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις.

Ανακεφαλαιώνοντας, πολλά έχουν επιτευχθεί στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας. Εμφανίζονται συνεχώς νέες προκλήσεις σε αυτόν τον ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο. Εντούτοις, δεν θα χαριστούμε στον εαυτό μας, σπεύδοντας σε βιαστικές και απερίσκεπτες αντιδράσεις. Με χαρά παρατηρούμε ότι η Επιτροπή βλέπει στο πρόσωπο του Κοινοβουλίου έναν πολύτιμο εταίρο, ο οποίος εργάζεται για την επίτευξη του ίδιου στόχου, που συνίσταται στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες εξίσου στον κλάδο και τους επενδυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά αυτή τη σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τα επενδυτικά κεφάλαια, η θέση μας είναι ότι έχουμε αποφασίσει κατόπιν γενικής συμφωνίας να επικεντρωθούμε στις μη νομοθετικές παραμέτρους, δεδομένου ότι η νομοθετική πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ θα κατατεθεί στις αρχές του 2008. Βάσει αυτού, τα ζητήματα τα οποία έχουμε αποφασίσει να αναφέρουμε έχουν ζωτική σημασία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Επεκτείνοντας το εύρος των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να συμπεριληφθούν ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και εναλλακτικά κεφάλαια, υπάρχει ο κίνδυνος ενδεχομένως να αμαυρωθεί η διεθνώς εξαιρετική φήμη των προϊόντων ΟΣΕΚΑ και να επηρεαστεί αρνητικά η διανομή τους, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε τρίτες χώρες. Προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε ζημία του κλάδου των επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μία εις βάθος μελέτη των πιθανών συνεπειών της ενσωμάτωσης αυτών των μη εναρμονισμένων επενδυτικών κεφαλαίων για ιδιώτες επενδυτές ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό ως ΟΣΕΚΑ.

Οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ ανέρχονται συνολικά σε χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 80% της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Ο τομέας αναμένει ανυπόμονα την αναθεώρηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε περιττή και αντιπαραγωγική καθυστέρηση με την αναθεώρηση αυτή, ωστόσο, το Κοινοβούλιο έχει προτείνει ξεκάθαρα να μην πραγματοποιηθεί επέκταση των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, έως ότου ολοκληρωθεί η νομοθετική μεταρρύθμιση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Εκ μέρους της ομάδας μου, συστήνω επίμονα την τήρηση αυτής της κατεύθυνσης και χαιρετίζω την προθυμία του εισηγητή να συμβιβαστεί.

Η έκθεση επίσης ζητεί τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου για ιδιωτικές τοποθετήσεις εντός της Ένωσης, και υποστηρίζω πλήρως τις συστάσεις της σε αυτό το σημείο.

Το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να βασιστεί σε ακριβή προσδιορισμό των ειδικών επενδυτών, όπως προβλέπει η οδηγία MiFID. Κατάλληλα ενημερωμένοι και ειδικοί επενδυτές επιλέξιμοι για την πραγματοποίηση ιδιωτικών τοποθετήσεων δεν θα πρέπει, υπό οιεσδήποτε συνθήκες, να επιβαρύνονται επιπλέον από γραφειοκρατικές πρακτικές ως αποτέλεσμα κανόνων, οι οποίοι δεν είναι μόνο περιττοί, αλλά και αντιπαραγωγικοί.

Οφείλω να καταψηφίσω την τροπολογία των Σοσιαλιστών, η οποία ζητεί ισοδυναμία μεταξύ των συστημάτων ρύθμισης και εποπτείας των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής του καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης, το οποίο θα συνεπαγόταν αμοιβαία δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές. Η επικράτηση αυτού του τύπου ισοδυναμίας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απλώς μη ρεαλιστική.

Οφείλω επίσης να επισημάνω ένα σημείο σχετικά με το οποίο η Ομάδα μου και εγώ διαφωνούμε με τον εισηγητή. Αφορά την παράγραφο 19 για το ζήτημα των αποκαλούμενων «εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων». Η ακριβής έννοια αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι αμφιλεγόμενη και προσπαθήσαμε να διαμαρτυρηθούμε για τον εσφαλμένο ορισμό τους. Ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να διαγράψουμε αυτή την παράγραφο. Οφείλω, ωστόσο, να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα του έργου του, το οποίο μας δίδει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη νομοθετική πρόταση. Σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να προσβλέπουμε με ηρεμία στις εργασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να δηλώσω στην Astrid ότι δεν θα πρέπει πάντοτε να υποθέτει ότι οι προτάσεις ψηφίσματος των Σοσιαλιστών θα είναι αβάσιμες. Ας ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τον εισηγητή, κ. Klinz για την ισορροπημένη του έκθεση. Οφείλω να αναφέρω στον Επίτροπο ότι δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε τόσο επιφυλακτικός με την υπερφόρτωση του προγράμματος.

Σχολιάζουμε την έκθεση για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων με φόντο την κρίση που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομία και τα ενυπόθηκα δάνεια. Ούτε καν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πλήρη κλίμακα της ζημίας την οποία έχει προκαλέσει η εν λόγω κρίση στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και ίσως –με βεβαιότητα– να υπάρξει και συνέχεια. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά είναι ήδη τόσο στενά περιπλεγμένη, που δεν υπήρχε κανένας τρόπος να προστατευθεί η Ένωση από τέτοιες κερδοσκοπικές περιπέτειες, για τις οποίες στο τέλος θα πρέπει όλοι μας να πληρώσουμε τα σπασμένα. Άπληστα τραπεζικά στελέχη, επικεντρωμένα αποκλειστικά στην αξία των μεριδιούχων, εξακολουθούν να απολαμβάνουν καθεστώς εξεχόντων προσωπικοτήτων, ενώ οι αμερικανικοί οργανισμοί αξιολόγησης φερεγγυότητας εξακολουθούν να προβαίνουν σε κραυγαλέες εμπορικές συναλλαγές και να μας καθοδηγούν. Η ανακλαστική νομοθεσία, ωστόσο, ποτέ δεν είναι δικαιολογημένη. Εντούτοις, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά στο πεδίο αυτό, και η Επιτροπή να είναι δυνατόν να αφήσει το ζήτημα να λυθεί μόνο του και την αγορά να παραμείνει ως έχει.

Ένα μήνυμα της έκθεσης, το οποίο επιθυμώ να επισημάνω, είναι ότι η περισσότερη πληροφόρηση και διαφάνεια θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών και σε μεγαλύτερη ασφάλεια των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα πολύ συνετό σημείο εκκίνησης. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι η έκθεση αναφέρεται σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, επειδή όλο και περισσότεροι διαχειριστές κεφαλαίων επενδύουν σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων και άλλα προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει επομένως να συμπεριληφθούν στην οδηγία ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ – ένα έργο το οποίο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Κατά την άποψή μου, η ακριβής έννοια της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υποδηλώνει σταθερή ανάπτυξη, είτε μέσω επενδυτικών πιστοποιητικών, ταμείων συντάξεων, εταιρειών ασφάλισης ζωής, τραπεζών, είτε μέσω ιδιωτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Από το 2003, διαθέτουμε μία οδηγία για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η υλοποίησή της υπήρξε απολύτως ανεπαρκής. Ο κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων, ειδικότερα, πάντοτε παραπέμπει σε δαπανηρή, υπερβολική θέσπιση κανονισμών και αρνείται να διευρύνει τους κανόνες του περί διαφάνειας και ανάληψης ευθυνών.

Αυτό που χρειαζόμαστε εδώ, κύριε Επίτροπε, είναι ένα σαφώς δομημένο σύστημα το οποίο θα παρέχει νομική βεβαιότητα. Χαίρομαι που η πρότασή μου για μία βελτιωμένη ρήτρα εταιρικής διακυβέρνησης έγινε αποδεκτή, αλλά λυπούμαι για την απόρριψη της πρότασής μου για την εποπτεία της ΕΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα μπορούσαμε, και προφανώς οφείλουμε, να σκεφθούμε λίγο πιο προοδευτικά προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Επίτροπε.

Είναι, ωστόσο, ικανοποιητικό, ότι επιτεύχθηκε διακομματικός συμβιβασμός επί του θέματος των εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Όταν θα έχουν όλα ειπωθεί και πραγματοποιηθεί, οφείλουμε και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η εικοτολογία των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων είναι περιορισμένη και ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν διακρίνονται από συλλογική αδράνεια. Κύριε Επίτροπε, αυτό αναφερόταν σε εσάς. Μην αργοπορείτε και βάλτε τα δυνατά σας!

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η έκθεση, αν και ισορροπημένη και γενικά αποδεκτή, στην ουσία δεν αντανακλά την αληθινή πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από ό,τι φαίνεται βάσει των παρεχόμενων στοιχείων, δεν τηρούν τους κανόνες και τους κανονισμούς που έχουμε εισηγηθεί.

Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να είναι η κατάχρηση των αντιφάσεων τις οποίες παρουσιάζουν οι εν λόγω κανονισμοί. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εξετάσουμε την έκθεση στο πλαίσιο των άλλων εκθέσεων και εγγράφων, όπως η MiFID, με στόχο να εντοπίσουμε μία μορφή συμβατότητας. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι υποστηρίζω την άποψη της κ. Lulling: τα ΟΣΕΚΑ είναι ένα καλό όνομα, και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ένταξη νέων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο.

Για ποιον λόγο; Επειδή δεν γνωρίζουμε πώς είναι αυτά τα προϊόντα. Λυπούμαι πολύ, αλλά σε αυτό το έγγραφο, καθώς και στην πρόταση της Επιτροπής, τα χαρτοφυλάκια και τα συμφέροντα ενός ιδιώτη επενδυτή και ενός θεσμικού, επαγγελματικού επενδυτή φαίνεται να αναφέρονται σε ένα μικρό βαθμό συγκεχυμένα. Οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να διέπονται από σαφείς ορισμούς και κανονισμούς. Ωστόσο, όταν έχουμε μαζί ΟΣΕΚΑ και εναλλακτικά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μου, παραδείγματος χάριν, είναι ανάμεικτα και παρουσιάζονται στον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος στη συνέχεια δεν καταλαβαίνει σε τι επενδύει.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διαθέτουμε σαφέστερους ορισμούς και ένα αναμφίλεκτα δομημένα έγγραφο. Ευελπιστώ ότι το επόμενο έτος η Επιτροπή θα συντάξει ένα σαφέστερα δομημένο έγγραφο. Πρέπει πραγματικά να προστατεύσουμε τους ιδιώτες επενδυτές. Φυσικά, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα, αλλά αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να συμβουλεύουμε τους πολίτες να επενδύουν σε εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν καν προσδιορισθεί. Στη χώρα μου, αυτή τη στιγμή οιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο ονομάζεται εναλλακτικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Klinz, για την έκθεση πρωτοβουλίας την οποία συνέταξε και για το γεγονός ότι έλαβε υπόψη όλες τις προτάσεις και τις απόψεις των άλλων ομάδων.

Η εναρμόνιση του περιβάλλοντος για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων στις αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να φέρει τεράστια οφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως αποδεικνύεται επίσης από την οδηγία ΟΣΕΚΑ του 1985.

Η οδηγία ΟΣΕΚΑ έχει καταστεί ονομασία τεράστιας σημασίας παγκοσμίως. Οι πωλήσεις πηγαίνουν καλά στο εξωτερικό. Τα ΟΣΕΚΑ συνιστούν τη βάση μίας εύρωστης αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ευρώπη και καθιστούν την οικονομία ικανή να ακολουθεί ανοδικότερη τάση μέσω αυξημένης σταθερότητας και παραγωγικής επανεπένδυσης των αποταμιεύσεων.

Ωστόσο, το θέμα της παρούσας έκθεσης δεν είναι η αναθεώρηση των ΟΣΕΚΑ, η οποία επίκειται και επικροτούμε την πραγματοποίησή της. Η έκθεση, αντιθέτως, αναφέρεται σε μη εναρμονισμένα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές, τα οποία βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής των ΟΣΕΚΑ, και ζητεί τη λήψη ορισμένων σημαντικών μέτρων.

Θα ήθελα να επικροτήσω ειδικότερα το καθεστώς ιδιωτικής τοποθέτησης, το οποίο αναφέρθηκε επίσης από τον Επίτροπο. Η πρωτοβουλία διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη της ευρωπαϊκής αγοράς στο πλαίσιο των μη εναρμονισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Δεύτερον, η διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη αποτελεί ένα πολυαναμενόμενο και υποτιμημένο στοιχείο για την αύξηση της πληροφόρησης των επενδυτών. Άλλα μέτρα, τα οποία αναφέρονται στην έκθεση προσανατολίζονται επίσης στην ορθή κατεύθυνση, εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Ωστόσο –και επιστρέφοντας στην επιτυχία των ΟΣΕΚΑ– δεν πρέπει να γίνουμε άπληστοι στο σημείο αυτό ή να μπερδεύουμε τα πράγματα λόγω βιασύνης. Αναφέρομαι, φυσικά, στη συζήτηση σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ΟΣΕΚΑ σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων ή τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Δεν θεωρώ ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε αυτά τα λεπτά ζητήματα. Ίσως καταλήξουμε σε ένα πιο άκαμπτο σύστημα, και ενδεχομένως να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον χρηματοοικονομικής αγοράς.

Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τον ρόλο των εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Δεν υπάρχουν εγγυημένα αμοιβαία κεφάλαια. Η ομάδα μας ήθελε να υπάρχει ορισμένη ευελιξία. Δεν θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας για αμοιβαία κεφάλαια είναι η λύση στο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εγγυημένα αμοιβαία κεφάλαια, και ο ορισμός αυτού του τύπου θα πρέπει να αφαιρεθεί από το καθεστώς. Για τον λόγο αυτό η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ υπέβαλε πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενό του. Τα ζητήματα τα οποία θίγει, είναι επαναλαμβανόμενα. Για παράδειγμα, τι ακριβώς χωρίζει τους θεσμικούς και τους επαγγελματικούς επενδυτές από τους ιδιώτες επενδυτές; Ορισμένοι θα μας έκαναν να νομίζουμε ότι ανάμεσα τους υπάρχει ένα είδος «Σινικού Τείχους». Δεν έχω πειστεί για αυτό, και πρόσφατα γεγονότα έδειξαν τον βαθμό στον οποίο η χρηματοοικονομική καινοτομία εξαπλώνεται από τη μία κατηγορία επενδυτών στην άλλη, έως τον επιμέρους αποταμιευτή. Η ανυπόστατη πεποίθηση ότι μπορούμε να καταρτίσουμε νομοθεσία αποκλειστικά γύρω από την ύπαρξη δύο τύπων επενδυτών –αφενός φωτισμένοι, επαγγελματικοί επενδυτές και, αφετέρου, μικροί αποταμιευτές– είναι, κατά την άποψή μου, επισφαλής. Γνωρίζουμε καλά τη σταδιακή παρεκτροπή των επενδυτικών προϊόντων. Η ιδέα για την ύπαρξη δύο τύπων επενδυτών είναι πολύ καλή, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε επακριβώς πώς θα την εφαρμόσουμε.

Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω –το οποίο αντανακλάται επίσης σε άλλα κείμενα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές– αφορά τις πληροφορίες για τους επενδυτές. Είναι προφανώς καθοριστικής σημασίας, ξεκινούμε όμως από το μηδέν, επειδή η πολυπλοκότητα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας είναι κάτι νέο, το οποίο δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί ή αντιμετωπισθεί κατάλληλα. Για να μην δώσω περαιτέρω συνέχεια στο θέμα, ωστόσο, δεν είναι αρκετά καλό: δεν υπάρχει υποκατάστατο ευθύνης από την πλευρά όσων συμμετέχουν στην τοποθέτηση προϊόντων και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.

Τρίτον, κύριε Επίτροπε, οφείλω να πω ότι νομίζω πως διαπράξατε ένα ατόπημα όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ της υλοποίησης της οδηγίας MiFID και της οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Έχει κανένα νόημα να υλοποιηθεί η οδηγία MiFID στα κράτη μέλη, πριν ακόμη μάθουμε πώς θα συνδέεται με την οδηγία ΟΣΕΚΑ; Πιστεύω ότι η παρούσα κατάσταση θα ήταν πιο ισορροπημένη, εάν είχαμε προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο.

Όσον αφορά τη φορολόγηση, ο εισηγητής ανέφερε τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις της τοποθέτησης προϊόντων, η οποία θα μπορούσε να περιπλεχθεί από εμπόδια καθαρά φορολογικής φύσεως.

Θα ήθελα επίσης να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την τροπολογία των Σοσιαλιστών, επειδή η πραγματικότητα της αγοράς όσον αφορά αυτά τα προϊόντα είναι διαφορετική μεταξύ των χωρών που τα παράγουν, των χωρών που τα αγοράζουν και των χωρών, οι οποίες και τα παράγουν και τα αγοράζουν. Παρουσιάσαμε την έννοια της αμοιβαιότητας, η οποία θα εφαρμοζόταν όχι μόνο στο άνοιγμα των αγορών και στην πρόσβαση στις αγορές, αλλά και στη φύση των ρυθμιστικών διατάξεων και της εποπτείας. Πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία είναι ουσιώδους σημασίας, επειδή η ιδέα μιας χώρας εκτός της ΕΕ που μόνο παρήγαγε αυτά τα προϊόντα να έχει πρόσβαση στις αγορές μας υπό οποιουσδήποτε όρους, απλώς επειδή εμείς είχαμε πρόσβαση στη δική της αγορά (το οποίο ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει καθόλου τους ευρωπαίους καταναλωτές), φαίνεται είτε ουτοπική, ή καθαρά θεωρητική και είναι αδύνατον να τη δεχθώ.

Ο εισηγητής υπαινίχθηκε αρκετές φορές ότι η αμοιβαιότητα θα παραβίαζε τους κανόνες του ΠΟΕ. Όμως, κύριε Επίτροπε, σας ερωτώ: τι πράξαμε όταν αποδεχθήκαμε κανόνες ισοδυναμίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση, την οποία σας ζητούμε να ακολουθήσετε εδώ. Υποδηλώνεται επίσης ότι η έννοια είναι ουτοπική, επειδή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται εναρμόνιση. Εάν, ωστόσο, η διαπραγμάτευση ισοδυναμίας με τρίτες χώρες μας ενθάρρυνε να καθιερώσουμε ένα κοινό πρότυπο κανονισμού και εποπτείας εντός της Ένωσης, αυτό δεν θα συνιστούσε ουσιαστική πρόοδο;

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). - (HU) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να είμαι σύντομος. Καταγόμενος από την Ανατολική Ευρώπη, από μία περιοχή η οποία είναι πτωχή σε κεφάλαια, δεν με συνεπαίρνει το γεγονός ότι όλοι τώρα ανυπομονούν να δουν τι θα συμβεί με τα κεφάλαια κινδύνου ή τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με την επέκταση των ΟΣΕΚΑ, επειδή δεν επηρεάζεται καθόλου η περιφέρειά μας, ή τουλάχιστον όχι για αρκετά ακόμη χρόνια. Ίσως να αντιμετωπίσουμε ακόμη και κάτι από αυτή την κατάσταση, όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων, από την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα. Αλλά θα τόνιζα ενδεχομένως τι προσδοκώ ίσως από τον έλεγχο, ως Ανατολικοευρωπαίος. Πρώτον, οι τράπεζες, οι οποίες πολύ συχνά λειτουργούν ως διανομείς στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού και εισπράττουν πολύ μεγάλα ποσά, θα πρέπει παρ' όλα αυτά να εξετάζονται για κάποιο λόγο, καθώς το κόστος πώλησης αυτή τη στιγμή αντιστοιχεί σε 60% των συνολικών εξόδων, και παρατηρώ ότι στην περιφέρειά μου οι τράπεζες κατ' αυτόν τον τρόπο είναι απίστευτα επικερδείς. Εάν επιτύχουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, τότε θα έχουμε σημειώσει ένα βήμα προόδου.

Δεύτερον, η περίπτωση των κινήτρων της MiFID δεν μεριμνά σημαντικά για τη διαφάνεια των εξόδων, καθώς, για παράδειγμα, εάν μία τράπεζα διαθέτει τον διαχειριστή των αμοιβαίων κεφαλαίων και των αγοραστή, δεν γνωρίζουμε τα τεκταινόμενα όσον αφορά της εσωτερικής συμφωνίας, και κατά ενδιαφέροντα τρόπο ούτε καν αυτές οι εσωτερικές συμφωνίες δεν έχουν καταφέρει να καταρρίψουν τις διαφορετικές τιμές πώλησης.

Τρίτον, ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ή εφαρμόζουν διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν πραγματικά ότι ο θεματοφύλακας, ο διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και η διοίκησή τους παραμένουν προσγειωμένοι. Στη χώρα μου, ή στις χώρες μας, υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί νέοι, και μπορούν να εκτελέσουν δραστηριότητες διαχείρισης, για παράδειγμα, σε καλή τιμή και πολύ υψηλής ποιότητας, εάν μπορούν, και φρονώ ότι η μετακίνηση είναι συμφέρουσα για όλους με την προοπτική της εισόδου τους σε μία ελεύθερη αγορά.

Τέλος, η προστασία των καταναλωτών. Παραδέχομαι ότι η κατάρτιση είναι όντως πολύ σημαντική, αλλά παράλληλα οφείλουμε να επισημάνουμε τα φορολογικά ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν να ισχύει ότι εάν θέλω να εκδώσω ΟΣΕΚΑ σε μία άλλη χώρα, θα καταλήξω σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι εάν το έπραττα αυτό στη δική μου χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Klinz για την παρούσα έκθεση. Ο ευρωπαϊκός κλάδος αμοιβαίων κεφαλαίων έχει προοδεύσει αλματωδώς κατά τα τελευταία έτη, και η οδηγία ΟΣΕΚΑ διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την επίτευξη. Ενώ, όμως, ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη, εξακολουθεί να έχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να εξελιχθούν μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού και της κινητικότητας στον κλάδο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση. Διακρίνω την αξία της σύστασης για επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ΟΣΕΚΑ για επενδύσεις σε ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια επί ακινήτων και σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, αλλά το ζήτημα αυτό θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να διευθετηθεί σε μία ξεχωριστή οδηγία ή ένα νομοθετικό μέσο. Διακρίνω επίσης αξία στις προτάσεις για ενίσχυση του καθεστώτος ιδιωτικής τοποθέτησης της ΕΕ και συμφωνώ ότι ο προσδιορισμός των επιλέξιμων επενδυτών είναι κρίσιμης σημασίας. Πρέπει να σημειώσω ότι, ενώ οι ορισμοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στην οδηγία MiFID και στην οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο αποτελούν μία καλή αφετηρία, υπάρχουν ίσως ορισμένα ακόμη ζητήματα τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική και τη διαχείριση κινδύνου, θέλω να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι, ενώ η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) διενεργεί μία επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι απαιτήσεις της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου της οδηγίας ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, η πρόθεση της επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών δεν είναι να εναρμονίσει τις εν λόγω διατάξεις. Ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους παρατηρούνται αποκλίνουσες πρακτικές θα μπορούσαν να διερευνηθούν με στόχο μία περισσότερο εναρμονισμένη προσέγγιση. Τα εναρμονισμένα αμοιβαία κεφάλαια θα πρέπει να στηρίζονται από απαιτήσεις κεφαλαιακής προώθησης και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό αμοιβαίων κεφαλαίων ως εγγυημένα μόνο, εάν στηρίζονται από μία επαρκή εγγυητική ρύθμιση. Προβληματίζομαι σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα περί διαβατηρίου θεματοφύλακα, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση του θεματοφύλακα σε διαφορετικό κράτος από το κράτος των ΟΣΕΚΑ. Αυτό θα δημιουργούσε ρυθμιστικό κενό, επειδή οι ΟΣΕΚΑ και ο θεματοφύλακάς τους θα διέπονταν από ξεχωριστά κανονιστικά καθεστώτα, και ίσως προκύψουν πολύπλοκα νομικά ζητήματα σε περίπτωση δυσκολιών στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ.

Ευχαριστώ τον συνάδελφό μου για την έκθεση αυτή, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, και ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα είναι σε θέση να απαντήσει στα σημεία τα οποία έθιξα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του Κοινοβουλίου δείχνει ότι αμφότερες οι προσεγγίσεις των θεσμικών μας οργάνων για την πρόοδο στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερα ευθυγραμμισμένες. Οι μελλοντικές αποφάσεις πρέπει επίσης να βασίζονται σε μία εκτενή ανάλυση των επιπτώσεων.

Αμφότεροι θέλουμε αποδοτικές αγορές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του ευρωπαϊκού κλάδου αμοιβαίων κεφαλαίων και των ευρωπαίων επενδυτών. Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όμως να καταβληθούν ακόμη πιο σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε δεσμευθεί να είμαστε αποτελεσματικοί στις προσπάθειές μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και τη φήμη της ονομασίας ΟΣΕΚΑ. Χρειαζόμαστε χρόνο για να εντάξουμε στη διαδικασία και να συμβουλευτούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και πρέπει να αποφύγουμε περιττές παρεμβάσεις οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο στρέβλωσης της αγοράς, αλλά δεν επιφέρουν αξιοσημείωτα οφέλη.

Μόνο με την εκπλήρωση όλων αυτών των όρων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αποφάσεις μας ανταποκρίνονται στην πρόκληση. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων στον τόσο σημαντικό αυτό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 13.12.2007.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου