Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0259(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0468/2007

Předložené texty :

A6-0468/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 20
CRE 12/12/2007 - 20

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0620

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Pravomoci a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva paní Genowefy Grabowské jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)) (A6-0468/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, člen Komise. − Paní předsedající, navrhovaný nástroj pravomoci a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti se snaží zlepšit svízelnou situaci lidí, jejichž schopnost uspokojit své denní potřeby závisí na výživném.

V Evropské unii, kde jsou lidé stále mobilnější, by příjemcům výživného – zejména dětem – nemělo být znemožňováno obdržet peníze, které jim náleží, obzvláště když dlužník, například rodič, odejde nebo se odstěhuje do zahraničí.

Rád bych poděkoval paní zpravodajce Grabowské za úsilí, které vynaložila, aby promluvila za dotčené strany, jako jsou nevládní organizace, a pomohla příjemcům výživného během velmi důležitého veřejného slyšení dne 11. září.

Obecně vítáme zprávu paní Grabowské, která podporuje základní prvky návrhu.

Mám pouze pár poznámek k některým navrhovaným změnám. Předně o právním základě. Podle našeho názoru se stávající nástroj vztahuje k rodinnému právu. Nicméně chápu obavy Parlamentu vzhledem k existujícímu právnímu kontextu. Proto jsme vyzvali Radu, ve sdělení přijatém současně s navrhovaným nařízením, aby rozhodla – v souladu s čl. 67 odst. 2 Smlouvy – že současný nástroj bude přijat podle postupu spolurozhodování. To je můj názor a budu nadále žádat Radu, aby se touto výzvou řídila.

Ohledně ostatních pozměňovacích návrhů o použitelném právu. Minulý měsíc byla na Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém úspěšně završena vyjednávání o světové úmluvě o vyživovacích povinnostech.

Vzhledem k uspokojivým výsledkům úmluvy a průvodního protokolu o použitelném právu by Společenství a jeho členské státy chtěly tyto mezinárodní pravidla podpořit. Proto bychom měli přehodnotit pravidla nařízení a související pozměňovací návrhy, abychom zajistili soulad s mezinárodními pravidly.

Zpráva navrhuje umožnit soudům využití jejich vlastního práva, pokud to urychlí vyřešení sporu. Přestože chápeme záměr urychlit proces, domníváme se, že navrhované řešení nepřináší dostatečnou právní jistotu a je nebezpečí, že nebude sloužit zájmům příjemců výživného, kteří by měli být užitím téhož hmotného práva chráněni, bez ohledu na to, který soud případ projednává.

A konečně, Parlament nyní hlasuje o své zprávě. Mezinárodní právní kontext je vyjasněn. Pevně doufám, že tento projekt bude v roce 2008 pokračovat plnou rychlostí. Věřím, že Rada mu v následujících měsících přidělí nejvyšší prioritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, zpravodajka. (PL) Paní předsedající, dovolte, abych nejprve vyjádřila své díky. Chci poděkovat Evropské komisi za skvělou spolupráci na pracovní úrovni. Také děkuji Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stínovým zpravodajům, zejména Výboru pro právní záležitosti a paní Dianě Wallisové, která navrhla jeho stanovisko, za výtečnou spolupráci. Paní Wallisová se ujala těžkého břemene přesvědčování Komise o potřebě pozměňovacích návrhů na právním základě.

Zřejmě bych měla začít s právním základem, vzhledem k tomu, že navrhované rozhodnutí nám bylo předkládáno v rámci postupu, který není přijatelný pro Parlament. Chtěli jsme, aby nařízení bylo raději přijato postupem spolurozhodování než konzultačním postupem. Proto mě potěšilo, co nám řekl pan komisař, a jsem si vědoma sdělení Radě vyzývající ji k tomu, aby nám tuto příležitost dala. K tomu, co řekl pan komisař, bych dodala jen jednu věc.

Nezpochybňuji skutečnost, že vyživovací vztah vychází z rodinného práva. Ale zastávám názor, že jako celek má vyživovací vztah smíšenou povahu. Skutečnost, že má původ v rodinném právu, neznamená, že zůstává v jeho rámci. Má důsledky pro společný trh a hospodářskou situaci obou stran, tedy jak příjemce výživného, tak dlužníka. Proto jsme oprávněni vyjmout vyživovací vztah z jeho zdrojového rodinného práva a spojit vykonávání vyživovací povinnosti s oblastmi, v nichž má Parlament své pravomoci, tedy se společným trhem, rodinnou péčí a lidskými právy. V takovém případě by, myslím, nemělo být obtížné postup změnit.

Proto se domnívám, že si tento návrh zaslouží nejen pozornost Rady, ale také její přijetí. Při přípravě tohoto nařízení jsme pořádali slyšení, která byla popravdě řečeno jeden nepřetržitý nářek. Zejména ženy nám vyprávěly o složité situaci, ve které se nacházejí, když se snaží vymáhat platby výživného na děti, jejichž druhý rodič žije v jiné zemi a nejeví zájem vychovávat své dítě nebo na jeho výchovu přispívat finančně.

Využívá se mnoho různých triků. Nebudu je vyjmenovávat všechny, ale omezím se na jeden příklad. Stačí změnit jediné písmeno ve svém příjmení, abyste se v Evropě ztratili téměř beze stopy, a s dlužníkem se vytratí i vyživovací povinnost. Prostřednictvím tohoto nařízení se snažíme zajistit, aby si žádný dlužník výživného nemohl myslet, že opuštěním země, v níž přebývá dítě, za které neplatí výživné, že odstěhováním se do otevřené Evropské unie, jejíž vnitřní hranice se otevřely – obzvláště nyní, když se nové členské státy zapojí do schengenského prostoru – může využít situace, která nahrává osobě, jež neplní odpovědnost za svou rodinu.

Dovolte, abych zmínila dvě opatření z nařízení, která mi připadají nejdůležitější a která jsou novinkou. Rozhodnutí o výživném vydané ve státě, kde příjemce obvykle přebývá, nebude muset být potvrzeno ve státě, v němž žije dlužník výživného. Nařízení tak navrhuje zrušení postupu „exequatur“. Vím, že to je něco nového, ale pokud chceme zajistit účinné vymáhání vyživovací povinnosti, musíme tento krok provést. Pokud ponecháme „exequatur“, veškerá snaha o dosažení efektivního vymáhání bude neúspěšná.

Uvědomuji si, že budeme respektovat všechny podmínky přijaté v rámci Haagské úmluvy a konference, ale mezinárodní systém je příliš pomalý a ratifikace dohod v oblasti mezinárodního práva soukromého může trvat roky. Evropská unie musí postupovat dopředu a zajistit, aby byly děti zaopatřeny, když na ně jejich otcové nebo matky zapomínají. Toto nařízení proto musí být provedeno rychle pro dobro dětí. Nestará se jen o děti, ale také ochraňuje příjemce. Proto, a děkuji portugalskému předsednictví za práci, kterou investovalo do přípravy textu, svěřuji tuto záležitost do rukou slovinského předsednictví s plnou důvěrou, že text ocení a že výsledkem bude dobrý předpis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, navrhovatelka stanoviska Výboru pro právní záležitosti. − Paní předsedající, ráda bych poděkovala panu komisaři za jeho velmi pozitivní projev. Také chci poděkovat paní Grabowské za skvělou spolupráci v této záležitosti.

Toto je jeden z návrhů, který by mohl přiblížit Evropu těm, kterým sloužíme. Mohl by přidat praktickou hodnotu v obtížných dobách jejich života. Nevím, kolikrát mě jako zvolenou poslankyni EP kontaktovali voliči, kteří mají potíže s vymáháním výživného od někoho, kdo žije v jiném členském státě. Příliš často jsem nebyla schopna podat praktickou a pozitivní odpověď.

Doufám, že s tímto nařízením budeme moci ve většině případů pomoci lépe. Návrh potenciálně umožňuje EU jít mnohem dále, než mohou státy prostřednictvím postupu Haagské konference, která již byla zmíněna. Měli bychom mít možnost zajít dál. Nakonec, my sami nabádáme naše občany, aby se svobodně pohybovali v rámci EU, a měli bychom být schopni dát odpověď, ve formě dobrého, jednoduchého justičního systému, když procházejí krizemi ve svých manželstvích či partnerstvích. Především bychom měli být schopni poskytnout pomoc dětem trpícím finančními důsledky rozpadu manželství. Tento návrh by nám poskytl zjednodušený proces o jednom kroku namísto současné noční můry, kdy je třeba žádat u jednoho soudu a pak procházet víceméně stejným procesem vymáhání u zahraničního soudu. To je pro lidi v problematických a zoufalých životních obdobích příliš mnoho.

Výbor pro právní záležitosti rád podpořil většinu tohoto návrhu, přičemž se pokusil o několik technických vylepšení. V tomto ohledu jsem velmi vděčná svému kolegovi panu Casinimu. Nicméně, stejně jako paní zpravodajka, nemůžeme přijmout možnost právního základu. Mělo by to být spolurozhodování, nikoliv konzultace. Domnívám se, že členské státy jednaly naprosto nerozumně, a to jak po stránce obsahu zákona, tak co se týče následků pro naše občany. Doufám, že zareagují na výzvu pana komisaře.

Za svou skupinu mohu říci, že nechceme, aby účinnost tohoto systému o jednom kroku byla podkopána. Musíme samozřejmě respektovat práva na obhajobu – osoba zavázaná podle vykonatelného rozsudku – ale to by se mělo vztahovat k původnímu soudu. Neměli bychom dovolit znovuotevření případu u vymáhajícího soudu, jinak zničíme výhody, které chceme zajistit. Proto chceme vymazat bod 33 písm. a) a máme vážné pochyby o pozměňovacím návrhu 61, který stále nechává dveře příliš otevřené.

Konečně chci přednést několik poznámek jako britská poslankyně tohoto Parlamentu. Nepřijetí, nebo neschopnost přijetí, tohoto nástroje Spojeným královstvím je špatnou zprávou pro mnohé občany EU z ostatních členských států žijících ve Spojeném království a je špatnou zprávou i pro mnoho Britů, jejichž partneři se odstěhují do jiného členského státu. Existují různé permutace, kde nepřijetí způsobí chaos a zmatek. Lidé budou občané druhé třídy z hlediska justičního systému, který je jim k dispozici.

Nicméně nejvíce lituji, že si britská vláda nedokázala uvědomit neudržitelnou pozici britských poslanců EP v těchto otázkách. Měli bychom vlastně pracovat, hovořit a hlavně hlasovat o návrzích, které se, ve své současné podobě, nebudou vztahovat na lidi, kteří nás zvolili? Ostatní začínají zpochybňovat legitimnost naší pozice. Tato odmítnutí přijetí jsou demokraticky neobhajitelná a destruktivní pro soudržnost civilního soudnictví. Tyto kroky sotva prospějí těm, kteří jsou zranitelní a nejvíce potřebují zákonnou ochranu.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN BIELAN
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Panayiotis Demetriou, jménem skupiny PPE-DE. (EL) Pane předsedající, nejprve bych rád blahopřál paní zpravodajce Grabowské k její iniciativě zabývat se touto otázkou a k velmi pozitivnímu postoji, který dnes vyjádřila.

Kolegové poslanci, kolo konzultací o Haagské konferenci, které započalo před sedmi lety, se pomalu uzavírá. Otázka zní: Jakého pokroku jsme dosáhli v otázce vzájemného uznávání a výkonu soudních v mezinárodním soukromém právu? Kde je prohlášení, že zásada vzájemného uznávání a výkon soudních rozhodnutí je základním kamenem soudní a policejní spolupráce při vytváření oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti? Odpověď je taková, že žádného velkého pokroku jsme v tomto směru nedosáhli. Haagský program z roku 2004 nebyl prosazován tak, jak bylo třeba, navzdory snahám a iniciativě odpovědného komisaře, pana Frattiniho.

Bohužel nemístné užívání apelů na národní suverenitu některými členskými státy je překážkou harmonizaci práva, a to nejen ve věcných otázkách, ale také v otázkách postupů. Tyto obecné postřehy samozřejmě nepopírají hodnotu a význam návrhu, o kterém diskutujeme. Naopak podtrhují potřebu přijmout další návrhy na nařízení Rady, které pokryjí celou oblast rodinného práva: rozvod, odloučení, výživné a majetkové záležitosti. Nařízení Rady (ES) č 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnostipotřebuje radikální reformu a modernizaci. Tuto potřebu do značné míry řeší návrh na opravu nařízení, ale bohužel pouze ohledně otázky výživného. Rozdíly v hmotném právu jednotlivých členských států, pod nezbytnou hlavičkou spravedlnosti, zůstávají. Stále je před námi dlouhá cesta. Přesto tam, kde je místo pro sblížení, měla by být tato harmonizace práva prosazována.

Změny navrhované Evropským parlamentem vyplňují mnohé mezery v návrhu a vylepšují jeho obsah. Především překonávají mnohé překážky, které brání vymáhání soudních rozhodnutí o výživném kdekoli v Evropské unii a, omezují prostor, kde se dlužící rodič nebo choť může vyhnout spravedlnosti, když se přestěhoval z jednoho členského státu EU do jiného. Přesně tento bod řeší pozměňovací návrh k bodu 33a, který jsem předložil a v němž se snažím zaprvé nenechat neomezený prostor pro nevymahatelnost příkazu na základě změny okolností a zadruhé umožnit volnost pro vyřešení situace tímto způsobem, když existují vážné, skutečně vážné relevantní okolnosti, které dají soudu právo přehodnotit svůj názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna, jménem skupiny PSE. (PL) Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce Genowefě Grabowské za její práci, kterou věnovala nařízení, jež máme před sebou, a za její zprávu. Vynikající výsledek mě nepřekvapuje vzhledem k tomu, že profesorka Grabowska je jednou z předních polských odbornic na evropské právo.

Vzhledem k tomu, že počet rozvodů a odloučení v Evropské unii stoupá, problém právních překážek k uznání a výkon rozhodnutí o vyživovací povinnosti je stále důležitější. Navíc s přihlédnutím ke stupni integrace členských států a stále vyššímu počtu závazných právních zdrojů v rámci Evropské unie je nezbytný rozvinutý právní systém.

V současnosti není v platnosti žádný harmonizovaný systém v této oblasti. Proto souhlasím s nařízením, které obsahuje velmi vhodné návrhy týkající se problémů, o nichž diskutujeme. Je třeba říci, že jde o výsledek dlouhodobé práce, Haagského programu pro posilování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropské unii. Souhlasím, že účinné vymáhání vyživovací povinnosti zlepší životní podmínky a vzdělávání mnohých dětí, které jsou nejčastějšími příjemci výživného. To je pro evropské socialisty velmi důležitá záležitost.

Navrhované nařízení řeší nejen jisté problémy moderní společnosti: také může pomoci vylepšit fungování vnitřního trhu, konkrétně odstraněním bariér volnému pohybu osob, které by mohly trpět následkem rozdílů v právních předpisech členských států o vykonávání vyživovací povinnosti.

V zájmu všech občanů Evropské unie se musíme snažit dosáhnout rychlého a pokud možno bezplatného výkonu plateb výživného. V současné době se instituce někdy musí kvůli vymáhání platby výživného uchýlit k drastickým opatřením, přičemž příjemci často žijí v tísnivých podmínkách.

Také podporuji myšlenku, že soudní rozhodnutí by měla mít stejnou platnost, jako mají v členském státě, kde byla vydána, bez dalších formalit.

Konečně bych zdůraznil potřebu většího zapojení Evropského parlamentu v přijímání rozhodnutí ohledně otázek tak důležitých pro budoucí fungování Evropské unie a vnitřního trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, účel zprávy, kterou zkoumáme, je odstranit většinu překážek vymáhání výživného v Evropě a umožnit zavedení právního kontextu v souladu s oprávněnými očekáváními příjemců výživného.

Nejdůležitějším výchozím bodem je, že v naprosté většině případů je příjemce výživného tou slabší stranou, a proto potřebuje velmi ráznou ochranu, a je zjevné, že hlavní problém spočívá v momentální situaci dlužníků. Nicméně je vhodné udělat, co je možné, tedy odstranit veškerou zbytečnou byrokracii a zabezpečit použitelné právo, zavést přednost pro právo místa bydliště příjemce a dát okamžitou platnost právnímu rozhodnutí, podle nějž musí být výživné placeno, i v jiných zemích, než je země, v níž bylo rozhodnutí vydáno.

Výbor pro právní záležitosti vyzval k vyjádření názorů v rámci posílené spolupráce o soudní příslušnosti, použitelném právu a vymáhání rozhodnutí ve  věcech vyživovací povinnosti hrálo významnou úlohu při navrhování textu, dosahování kompromisní dohody mezi hlavními politickými skupinami, za což bych chtěl veřejně poděkovat paní Wallisové. Hlavní cíle pozměňovacích návrhů předložených Výborem pro právní záležitosti jsou vypracovat jasnou definici vyživovacích povinností, rozšířit prostor pro využití, chránit nejzranitelnější zúčastněné strany a zjednodušit navržené znění.

Je nezbytné vypracovat jednoznačnou definici vyživovací povinnosti a zahrnout do rámce nařízení všechny příkazy týkající se plateb paušálních částek. Jak jsem řekl, zvláštní pozornost je věnována nejzranitelnějším stranám a zde je třeba text nařízení zjednodušit. Závěrem, protože čas na můj příspěvek vypršel, jsem si jistý, že skupina PPE-DE toto rozhodnutí plně podpoří.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající, politováníhodný nárůst rozpadů manželství, spolu s rostoucí mobilitou lidí žijících v Evropské unii, nevyhnutelně vede k nárůstu počtu přeshraničních konfliktů ohledně nároků na výživné. V současné době, v zájmu posílení nároků vůči dlužníkovi výživného žijícímu v jiném členském státě, je nutné vznášet žádosti k soudům státu, v němž má být rozhodnutí vykonáno. To bohužel vždy nefunguje, takže je zde zřejmá potřeba stanovit podrobná pravidla pro soudní příslušnost s ohledem na nárok na výživné.

Účelem návrhu usnesení je snížit formální požadavky na doručení rozhodnutí soudu do kteréhokoli členského státu a zajistit jeho účinné vykonání. Po vstoupení v platnost nové nařízení umožní, aby dotyčná osoba mohla obdržet závazný exekuční titul kdekoli v Evropské unii. Také zjednoduší a sjednotí systém vymáhání. Přestože vítám opatření přijatá Haagskou konferencí, plně souhlasím s paní zpravodajkou, že nařízení vztahující se k této věci v Evropské unii musí být progresivnější a rychleji proveditelná.

Vzrůstající mobilita občanů EU vede k nárůstu počtu manželství, v nichž jsou manželé různých národností a žijí v různých státech nebo žijí v členském státě, kterého nejsou občany. Proto když se mezinárodní pár rozhodne rozvést, mohou se odvolávat na různé zákony. Široké subjektivní a objektivní pole nařízení je ospravedlnitelné hrozivě nízkým podílem uhrazených plateb výživného v některých členských státech EU. Například v mé zemi, v Polsku, je to 10 %.

Nařízení také umožní matce nemanželského dítěte požadovat na otci dítěte platbu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, stejně jako nákladů na její potřeby během porodu. V současné době se v mnoha členských státech takový nárok neuznává jako nárok na výživné, čímž se mnohem náročněji uplatňuje.

Před vstupem mé země do Evropské unie bylo k soudu každý rok podáváno ze zahraničí více než tisíc žádostí o výživné. Následkem otevření hranic se předvídá drastický nárůst počtu takových žádostí, jak v Polsku, tak v dalších zemích. Otevírání hranic a pracovních trhů může některé otce přimět k útěku od svých vyživovacích povinností, čímž trpí především děti. To nemůžeme akceptovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, člen Komise. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Rád bych poděkoval všem, kteří zde hovořili, paní zpravodajce a poslancům, kteří se na této práci podíleli. V následujících měsících nás podle mého názoru čekají tři cíle a já doufám, že slovinské předsednictví je úspěšně posune vpřed.

Zaprvé přesvědčit Radu, že pokud nám připadá dobré změnit právní základ podle článku 67 Smlouvy, děláme tak proto, abychom dodali lepší demokratický základ iniciativě, která ochraňuje zranitelné skupiny lidí, zejména děti po rozpadu rodiny.

Druhým cílem je zajistit, aby se příjemcům dostávalo stejné ochrany bez ohledu na místo, kde byla věc podána k soudu: bylo by velmi zvláštní, kdyby takzvané kritérium lex fori vedlo velkým rozdílům v ochraně poskytované příjemcům. Dalším základním cílem je snažit se z těchto důvodů o harmonizaci pravidel.

Třetím cílem je samotné vykonání: V příliš mnoha případech potvrzujeme zásadu ochrany příjemců v rodinných záležitostech, ale pak nezajistíme, aby byla vykonána, nebo dovolíme, aby se podstata případu znovu otevřela, když má být proveden příkaz k platbě. To v případě výživného nefunguje; pokud by to tak bylo, opatření by ztratilo význam.

Vypracovali jsme poměrně inovativní návrhy: dočasné zmrazení části dlužníkova bankovního účtu, pokud nechce platit, nebo příkaz k povinné pravidelné platbě proti dlužníkovu majetku v hodnotě, kterou by měl zaplatit. Jak víte, většina členských států projevila v Radě nesouhlas, protože na tom u nařízení opravdu záleží: buď je opatření může být skutečně vykonáno, nebo nemá smysl dále potvrzovat význam ochrany dětí nebo odloučené chotě, kteří jsou příjemci výživného!

V nadcházejících měsících budeme muset na těchto třech otázkách pracovat a v tomto případě se více než v jiných Komise a Parlament shodnou a ještě budeme muset o správnosti této cesty přesvědčit Radu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2007.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) V tuto chvíli neexistuje žádný jednotný evropský systém pro uznávání a vykonávání právní povinnosti uznat výživné v zahraničí. Podmínky Společenství v této oblasti jsou nedostatečnými nástroji pro stíhání dlužníků, kteří se snaží vyhnout svým povinnostem platit výživné.

Podle přítomného nařízení jakékoli právní rozhodnutí ohledně výživného vydané v členském státě musí být rychle a správně vykonáno v jakémkoli jiném členském státě.

Tak je zajištěno zjednodušení životů občanů, konkrétně vymáhání výživného na děti od rodiče nebo jiných dlužníků, když tyto osoby sídlí v jiné zemi než dítě, provádění jednoho ze základních evropských práv, práva na soukromí a rodinný život a ochranu dětí, sjednocení a zjednodušení evropských právních norem na celém území EU a vybudování evropského prostoru svobody, bezpečnosti, spravedlnosti a usnadnění chodu vnitřního trhu.

Domnívám se, že kontaktované soudy by měly ověřit nezávislý status a kvalifikaci právních poradců a zvážit situaci zúčastněných stran během řízení. Příjemce výživného by měl mít prospěch z právních podmínek v zemi svého pobytu, spory v této oblasti by měly být řešeny méně nákladně a mělo by se zabránit hledání nejvhodnější soudní příslušnosti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí