Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 1 του κ. Medina Ortega (H-0872/07)
 Θέμα: Ποινικές κυρώσεις κατά της ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία
 

Εν όψει της απόφασης του Δικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το ποινικό πλαίσιο της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία, τι μέτρα φρονεί το Συμβούλιο ότι πρέπει να ληφθούν για να καλυφθεί το δημιουργηθέν κενό νόμου;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι οι νόμοι που ψήφισαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με την ακυρωμένη απόφαση πλαίσιο στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής δεν καθίστανται αυτομάτως άκυροι λόγω της ακύρωσης της απόφασης. Η απόφαση σχετικά με τις συνέπειες που έχει η ακύρωση κοινοτικής πράξης για τις εθνικές πράξεις με τις οποίες μεταφέρθηκε στα εθνικά δίκαια είναι ζήτημα που αφορά τα τελευταία (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 20ής Οκτωβρίου 1975, υπόθεση 23/75). Πέραν αυτού, η Επιτροπή πρέπει τώρα να αποφασίσει εάν θα υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση περί συμπερίληψης στην ισχύουσα οδηγία της υποχρέωσης των κρατών μελών να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών προτύπων όσον αφορά τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία.

 

Ερώτηση αρ. 2 του κ. Παπαστάμκου (H-0874/07)
 Θέμα: Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης
 

Ποια είναι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα της Πορτογαλικής προεδρίας ως προς την ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και ποιες οι προτεραιότητές της μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, η πορτογαλική Προεδρία συνεργάστηκε στενά με τον εισηγητή του ΕΚ για την εκπόνηση κειμένου αποδεκτού από όλα τα μέρη το οποίο, υπό την επιφύλαξη ορισμένων διοικητικών διατυπώσεων, πρόκειται να εγκριθεί επισήμως στις αρχές του προσεχούς έτους. Αναμένεται ότι το νέο και φιλόδοξο αυτό μέσο θα αποδείξει τη χρησιμότητά του ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των εθνικών συστημάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Θα λειτουργεί σαν μεταφραστικό εργαλείο που θα καθιστά τα επαγγελματικά προσόντα πιο ευανάγνωστα για τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τα μεμονωμένα άτομα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό σε κάθε πολίτη να κυκλοφορεί ευκολότερα για εργασία ή σπουδές από το ένα κράτος στο άλλο.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο εργάστηκε η πορτογαλική Προεδρία αφορά τη συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με την πρόταση ίδρυσης του ΕΙΤ (Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας). Εάν τούτο εξακολουθήσει να βαδίζει τόσο ομαλά και εποικοδομητικά, όπως έως σήμερα, φαίνεται πιθανό να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία, σε δεύτερη ανάγνωση, στις αρχές του 2008. Όσο και εάν αυτό δεν συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα διαδραματίσουν αναμφίβολα καίριο ρόλο στο πλαίσιο του ΕΙΤ και, συνεπώς, λογικό είναι να αναμένουμε ότι αυτά θα συντελέσουν σημαντικά στη δημιουργία του εν λόγω χώρου.

Εκτός από τους δύο αυτούς φακέλους, οι εργασίες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθησαν κατά την πορτογαλική Προεδρία επικεντρώθηκαν σε τρία ζητήματα: πρώτον, στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2007, πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα η πανηγυρική διάσκεψη για τα είκοσι χρόνια του προγράμματος Erasmus. Ένα ζήτημα που προέκυψε από τη διάσκεψη αυτή –πώς να επεκταθεί η κοινωνική διάσταση του προγράμματος– συζητήθηκε από τους υπουργούς κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου των 15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Εν συνεχεία, η πρόταση επέκτασης του «αδελφού» του Erasmus προγράμματος, του Erasmus Μundus, για την οποία το Συμβούλιο αναμένει τώρα εναγωνίως τις γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου), εξετάστηκε επίσης κατά την αυτή σύνοδο του Συμβουλίου, στις 15 Noεμβρίου. Το τρίτο ζήτημα, τέλος, είναι ποιός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σχετικά με το οποίο το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά την αυτή σύνοδο του Νοεμβρίου. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να θεωρηθούν ως συμβολή της πορτογαλικής Προεδρίας στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Ερώτηση αρ. 3 του κ. Moraes (H-0877/07)
 Θέμα: Κοινοτική συνεργασία για το άσθμα
 

Το άσθμα είναι η μείζων χρόνια ασθένεια της παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη, κοστίζει δε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα περισσότερα από τρία δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Asthma UΚ, σε θεραπεία για άσθμα υποβάλλονται σήμερα στο ΗΒ 5,2 εκατ. άνθρωποι, εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι παιδιά, ενώ ένα στα πέντε νοικοκυριά στο ΗΒ έχει άνθρωπο που πάσχει από άσθμα.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί σήμερα μείζον ερευνητικό πρόγραμμα (το Gabriel), όπου συμμετέχουν πάνω από 150 επιστήμονες από 14 ευρωπαϊκές χώρες, για να εντοπίσει τους παράγοντες κλειδιά στην ανάπτυξη του άσθματος. Τα μέχρι στιγμής πορίσματα δείχνουν ότι το άσθμα προκαλείται από συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και ότι η αυξανόμενη αστικοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των σχετικών δεικτών.

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα κράτη μέλη για να συμπληρώσουν την έρευνα με έμπρακτα μέτρα για την καταπολέμηση του άσθματος;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο έχει ήδη εξετάσει αρκετούς από τους παράγοντες κλειδιά που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του άσθματος. Όσον αφορά τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, στη σύστασή του της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του (ΕΕ L 22 της 25/01/2003, σελ. 31), το Συμβούλιο τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για την υγεία (π.χ. άσθμα) συνδέονται με το παθητικό κάπνισμα, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τους καπνιστές και τους μη καπνιστές από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον.

Το Συμβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και/ή άλλα αποτελεσματικά μέτρα που παρέχουν προστασία από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου σε κλειστούς δημόσιους χώρους και στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη απαγορεύσει με μεγάλη επιτυχία το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους αποσκοπώντας κυρίως στην προστασία των παιδιών και των εγκύων από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου.

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, στις 25 Ιουνίου 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε κοινή θέση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Ένας από τους στόχους της πρότασης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω της καταπολέμησης, μεταξύ άλλων, των εκπομπών ρύπων που επιδεινώνουν το άσθμα. Εκτός από τους βασικούς αέριους ρύπους που καλύπτει, η εν λόγω πρόταση δίδει ιδιαίτερη σημασία στη λεπτή σκόνη (ή αλλιώς «σωματίδια») και στο τροποσφαιρικό όζον, καθώς συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η πρόταση αυτή θα θεσπίσει κανόνες για τα λεπτά σωματίδια που υπάρχουν στον αέρα, τα γνωστά PM 2.5, τα οποία εισχωρούν βαθιά στους ανθρώπινους πνεύμονες.

Όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων που πάσχουν από άσθμα σε υπηρεσίες υγείας και ιατρική περίθαλψη, υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης, συγκεκριμένα η μέριμνα για την παροχή συμβουλευτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στους ασθενείς, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 

Ερώτηση αρ. 4 της κ. Ludford (H-0882/07)
 Θέμα: Η εφαρμογή διεθνών νομικών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη
 

Έχει διατυπώσει το Συμβούλιο επίσημη κοινή θέση, ώστε να υπογράψουν και να κυρώσουν τα κράτη μέλη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τις εξαφανίσεις αντιφρονούντων, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη διαφθορά, το πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων;

Τι μηχανισμοί υπάρχουν στο Συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτά και άλλα σημαντικά διεθνή νομοθετήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει πάντοτε την ταυτόχρονη επικύρωση των διαφόρων νομοθετημάτων από όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να το πράξουν.

Το Συμβούλιο ενημερώνει την αξιότιμη βουλευτή ότι 17 κράτη μέλη έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφθορά έχει υπογραφεί από 25 κράτη μέλη και έχει επικυρωθεί από 17.

Όσον αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 13 της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει ήδη επικυρωθεί από 22 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει υπογραφεί από 5 ακόμη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ευρωπαϊκή σύμβαση κατά της εμπορίας ανθρώπων έχει ήδη υπογραφεί από 23 κράτη μέλη και έχει επικυρωθεί από 6.

 

Ερώτηση αρ. 5 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0884/07)
 Θέμα: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ
 

Ερωτάται το Συμβούλιο εάν, στο πλαίσιο των συζητήσεων για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, έχει την πρόθεση να αποφασίσει τη μείωση συντελεστών για παιδικά είδη, δεδομένου ότι, για ομοειδή προϊόντα που αφορούν ενηλίκους, υπάρχει εξαίρεση όπως, για παράδειγμα, προστατευτικά επιθέματα (πάνες) για τα οποία ισχύει εξαίρεση, εφόσον αφορούν γυναίκες και ενηλίκους και όχι παιδιά.

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του Ιουλίου του 2007 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ εκτός των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ, αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση πρότασης πιο εμπεριστατωμένης σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τους μειωμένους συντελεστές, πρέπει οπωσδήποτε να διεξαχθεί πολιτική συζήτηση για τη χάραξη ορισμένων γενικών προσανατολισμών.

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται επί του παρόντος στο Συμβούλιο, το οποίο, συνεπώς, δεν είναι ακόμα σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού.

 

Ερώτηση αρ. 6 της κ. Geringer de Oedenberg (H-0886/07)
 Θέμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (P6_TA(2007)0409)
 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2007 το Κοινοβούλιο εξέτασε, σε πρώτη ανάγνωση, την πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το οποίο πρόκειται να αρχίσει τις εργασίες του το 2008.

Σε αυτό το πλαίσιο, τι έχει επιτευχθεί στη διαδικασία που αφορά την επιλογή της έδρας του συγκεκριμένου ινστιτούτου; Ποιές πόλεις έχουν υποβάλει υποψηφιότητα και τι κριτήρια επιλογής χρησιμοποιεί το Συμβούλιο;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συζητήσει το θέμα σε βάθος και θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή της αξιότιμης βουλευτού στη δήλωσή του η οποία επαναδιατυπώθηκε στο παράρτημα ΙΙ της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου («Ανταγωνιστικότητα») της 25ης Ιουνίου 2007 (11058/07), σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο δηλώνει ότι η έδρα του ΕΙΤ πρέπει να αποφασιστεί το αργότερο 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του συναφούς κανονισμού. Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι ο κανονισμός για το ΕΙΤ θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008· ωστόσο, καλό θα ήταν να συζητηθεί στο ενδιάμεσο το θέμα της έδρας.

Όσον αφορά το ζήτημα των πόλεων που έχουν ήδη προταθεί, το Συμβούλιο καλεί την αξιότιμη βουλευτή να απευθυνθεί στην Επιτροπή, στην οποία εστάλησαν επίσημα οι συναφείς αιτήσεις.

 

Ερώτηση αρ. 7 του κ. Schmidt (H-0887/07)
 Θέμα: Ποινικοποίηση της ναρκωτικής ουσίας χατ
 

Η χρήση της ναρκωτικής ουσίας χατ είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη. Μόνο μέσω της γέφυρας του Öresund διακινούνται κάθε χρόνο λαθραία περίπου 60 τόνοι χατ προς την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Malmö. Οι χρήστες ανήκουν συχνά στις τυπικές ομάδες κινδύνου όπως οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι κοινωνικά υποβαθμισμένων συνοικιών. Χειρότερα πλήττονται οι νέοι και τα παιδιά. Το έργο των τελωνειακών αρχών για την καταστολή του λαθρεμπορίου δεν συνδέεται απλώς με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών αλλά συνιστά επίσης κοινωνικό λειτούργημα όσον αφορά την αποφυγή του εξοστρακισμού και του στιγματισμού στην κοινωνία.

Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει ενιαία στάση στο θέμα του χατ. Στην Αγγλία και στην Ολλανδία η ουσία αυτή δεν κατατάσσεται στα ναρκωτικά. Έτσι, οι χώρες αυτές λειτουργούν ως οδοί διαμετακόμισης, μέσω των οποίων το χατ, που δεν διατηρείται και επομένως και δεν μπορεί να αποθηκευτεί, μεταφέρεται και εισάγεται λαθραία σε χώρες στις οποίες είναι παράνομο.

Προτίθεται η Πορτογαλική Προεδρία να ενεργήσει για την πλήρη ποινικοποίηση του χατ σε ολόκληρη την ΕΕ και, συνακόλουθα, για μια περιοριστικότερη πολιτική για τα ναρκωτικά;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου δεν έχουν συζητήσει το θέμα της πλήρους ποινικοποίησης του χατ. Η απόφαση πλαίσιο αριθ. 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών καλύπτει τα ναρκωτικά που είναι παράνομα δυνάμει των διατάξεων της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1961 για τα ναρκωτικά, η οποία τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1971, και της σύμβασης της Βιέννης του 1972 για τις ψυχοτρόπους ουσίες, καθώς και τις ουσίες που υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει της κοινής δράσης 97/396/ΔΕΥ. Το χατ δεν καλύπτεται από κανένα από τα προαναφερθέντα μέσα, και δεν έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες για τη συμπερίληψή του σε αυτά.

 

Ερώτηση αρ. 8 του κ. Markov (H-0888/07)
 Θέμα: Χρηματοδότηση του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Belene της Βουλγαρίας
 

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρατόμ να συμβάλλουν στις επενδύσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν στην τοποθεσία του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Belene.

Το Συμβούλιο γνωρίζει εάν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ζήτησε πιστώσεις για να κατασκευάσει αυτόν τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; Εάν έχει ζητήσει, για ποιου τύπου πιστώσεις πρόκειται και ποιο είναι το ποσό το οποίο έχει ζητηθεί;

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει το Συμβούλιο, ποιες δεσμεύσεις ή ποιες προβλέψεις χρηματοδότησης έχουν υιοθετήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρατόμ και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και για ποιου ύψους ποσά;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο δεν έχει υπόψη τα σχέδια που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής και δεν γνωρίζει εάν η βουλγαρική κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης –ούτε το ύψος του ποσού που ενδεχομένως ζητά– για την κατασκευή του εν λόγω πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση υποβολής συναφούς αίτησης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 77/270/Ευρατόμ του Συμβουλίου η οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει δάνεια Ευρατόμ για σκοπούς συμμετοχής στη χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι αιτήσεις για δάνεια Ευρατόμ υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων στο συγκεκριμένο θέμα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι, παρά τη γενική πολιτική χορήγησης δανείων που περιγράφεται στο άρθρο 267 της Συνθήκης ΕΚ, η ΕΤΕπ είναι ανεξάρτητος φορέας και διοικείται από το Συμβούλιο των Διοικητών και το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Συνεπώς, στις ερωτήσεις που θέτει ο αξιότιμος βουλευτής αρμόδιες να απαντήσουν είναι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Παπαδημούλη (H-0890/07)
 Θέμα: Υλοποίηση από μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
 

Το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο στο πρόσφατο ψήφισμά του για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας (Ρ6_ΤΑ(2007)0472, 24.10.2007), στο σημείο 12 «προτρέπει τη νέα τουρκική κυβέρνηση να υλοποιήσει πλήρως τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της· υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας που μνημονεύονται στην Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση θα εξακολουθήσει να επηρεάζει σοβαρά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·»

Με τι τρόπο «πιέζει» το Συμβούλιο την Τουρκία για την πλήρη υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου; Έχει δεσμευθεί η Τουρκία έναντι του Συμβουλίου για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου;

 
  
 

Η ανά χείρας απάντηση εκπονήθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Τον περυσινό Δεκέμβριο, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η Τουρκία δεν είχε τηρήσει την υποχρέωσή της για πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη που συνέρχονταν στη διακυβερνητική διάσκεψη να μην αποφασίσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν τομείς δράσης που σχετίζονται με τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Τουρκία στην Κυπριακή Δημοκρατία, εωσότου η Επιτροπή διαπιστώσει την εκ μέρους της Τουρκίας τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του εν λόγω πρωτοκόλλου. Τα κεφάλαια αυτά είναι τα εξής: Κεφάλαιο 1: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων· Κεφάλαιο 3: Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· Κεφάλαιο 9: Οικονομικές υπηρεσίες· Κεφάλαιο 11: Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου· Κεφάλαιο 13: Αλιεία· Κεφάλαιο 14: Πολιτική μεταφορών· Κεφάλαιο 29: Τελωνειακή ένωση· Κεφάλαιο 30: Εξωτερικές σχέσεις. Πέραν τούτου, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη που συνέρχονταν στη διακυβερνητική διάσκεψη θα αποφάσιζαν να μην κλείσουν προσωρινά κανένα κεφάλαιο, εωσότου η Επιτροπή διαπιστώσει την εκ μέρους της Τουρκίας τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι θα παρακολουθούσε και θα ανέλυε την επιτευχθείσα πρόοδο στα θέματα που καλύπτει η δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και κάλεσε την Επιτροπή να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο πλαίσιο των μελλοντικών ετήσιων εκθέσεών της, συγκεκριμένα του 2007, 2008 και 2009, εάν χρειαστεί. Στην έκθεσή της για το 2007 σχετικά με την Τουρκία, η Επιτροπή παρατήρησε ότι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου τον περασμένο Δεκέμβριο, η Τουρκία δεν έκανε καμία πρόοδο προς την κατεύθυνση της πλήρους και άνευ διακρίσεων εφαρμογής του πρόσθετου πρωτοκόλλου. Η έκθεση αυτή εξετάστηκε και αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της Δευτέρας, 10 Δεκεμβρίου. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τήρησε την υποχρέωσή της για πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης και επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτό. Στο μεταξύ, μπορώ να επαναλάβω πόσο σημαντική είναι για την Τουρκία η όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση του θέματος, δεδομένου ότι προφανώς επηρεάζει την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

 

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Posselt (H-0891/07)
 Θέμα: Η κατάσταση στην Αγκόλα
 

Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο την κατάσταση στην Αγκόλα, χώρα η οποία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπέφερε από πόλεμο και εμφύλιο πόλεμο, και ποια μέτρα έχει λάβει το 2007 ώστε να ενισχύσει αυτή τη σημαντική χώρα εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στην Αγκόλα. Το γενικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αγκόλα εξακολουθεί να είναι η συμφωνία του Κοτονού, από την οποία απορρέει ο πολιτικός διάλογος που προβλέπει το άρθρο 8 της εν λόγω συμφωνίας και η αναπτυξιακή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Ο διάλογος που προβλέπει το άρθρο 8 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2003 καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των μερών να συνεργαστούν· η αλήθεια είναι όμως ότι κατά τα επόμενα χρόνια ατόνησε σε κάποιο βαθμό. Η ΕΕ καταβάλλει επί του παρόντος προσπάθειες για την αναθέρμανση και την παγίωση αυτού του σημαντικού μέσου (ας σημειωθεί ότι οι τελευταίες συνομιλίες έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2007).

Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αγκόλας σημειώνουν γενικώς αργή πρόοδο σε καίριους τομείς συνεργασίας που προβλέπει η συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την πάταξη της διαφθοράς. Από την τελευταία φορά που συζητήθηκε το θέμα αυτό στους κόλπους του Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2003, οι σχέσεις στο σύνολό τους έχουν σημειώσει μικρή βελτίωση.

Παρότι η Αγκόλα έχει συγκεκριμένα συμφέροντα στη Δημοκρατία του Κονγκό, εξακολουθεί να είναι σημαντικός εταίρος όσον αφορά τη σταθεροποίηση της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών και μάλιστα συμμετείχε στην αστυνομική αποστολή της ΕΕ στη Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL Kinshasa). Η Αγκόλα έθεσε στη διάθεση της αστυνομίας του Κονγκό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (Ιούλιο 2006 ως Μάρτιο 2007) 13 αξιωματικούς της δικής της αστυνομίας, προκειμένου να την βοηθήσει στο έργο της οργάνωσης ασφαλών εκλογών. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η αστυνομία της Αγκόλα ανέλαβε τέτοιου είδους διεθνή υποχρέωση. Επιπλέον, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις αρχές της Αγκόλα.

 

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Seppänen (H-0893/07)
 Θέμα: Στρατιωτική χρήση του Galileο
 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση του Galileο αλλάζουν τώρα που αποσύρθηκε η κοινοπραξία επιχειρήσεων. Αρχικά το έργο αυτό προοριζόταν αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα που τροποποιείται η χρηματοδότησή του, μήπως η χώρα που ασκεί την Προεδρία πιστεύει ότι θα συνδεθεί με στρατιωτικά στοιχεία; Διεξάγονται έρευνες για τέτοια ενδεχόμενα;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Όπως θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το Galileo είναι εξ ορισμού παγκόσμιο πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης για πολιτικούς σκοπούς, το οποίο τελεί υπό πολιτικό και κοινοτικό έλεγχο. Το ενδεχόμενο σύνδεσης του έργου Galileo με στρατιωτικά στοιχεία δεν συζητήθηκε ποτέ στο πλαίσιο των συνομιλιών για το μέλλον αυτού του ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκού έργου που λαμβάνουν χώρα επί του παρόντος στους κόλπους των αρμόδιων οργάνων του Συμβουλίου.

 

Ερώτηση αρ. 12 της κ. McGuinness (H-0894/07)
 Θέμα: Επικύρωση της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης
 

Μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει την άποψή του σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Έχοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία είναι, όπως φαίνεται, η μόνη χώρα που θα διεξάγει δημοψήφισμα για τη Συνθήκη, ανησυχεί το Συμβούλιο για το γεγονός ότι η εκστρατεία για το δημοψήφισμα θα αποτελέσει τον κεντρικό στόχο των ατόμων και ομάδων εντός της ΕΕ που αντιτίθενται στο ευρωπαϊκό σχέδιο γενικά, και στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ειδικότερα; Μπορεί η Επιτροπή να προβεί σε κάποια δήλωση επί του θέματος;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το ζήτημα της επιλογής της διαδικασίας επικύρωσης της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, το Συμβούλιο δεν δύναται να εκδώσει γνώμη ή να προβεί σε δήλωση επί του θέματος.

 

Ερώτηση αρ. 13 της κ. Harkin (H-0928/07)
 Θέμα: Ενοποιημένο κείμενο της μεταρρυθμιστικής συνθήκης
 

Πρόκειται το Συμβούλιο να προετοιμάσει ένα ενοποιημένο κείμενο της μεταρρυθμιστικής συνθήκης πριν την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη και ιδιαίτερα πριν από το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στην Ιρλανδία, το οποίο υπολογίζεται ότι θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2008;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το θέμα αυτό πρόκειται να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Burke (H-0896/07)
 Θέμα: Αποστολή της ΕΠΑΑ στο Τσαντ και στη μεθόριο Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και Νταρφούρ
 

Μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει ποια κράτη μέλη - εκτός από την Ιρλανδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Πολωνία - θα συμβάλλουν με στρατεύματα στην αποστολή της ΕΠΑΑ στο Τσαντ και στη μεθόριο Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και Νταρφούρ; Μπορεί το Συμβούλιο και τα κράτη της ΕΕ να κινητοποιήσουν επαρκή πολιτική, χρηματοοικονομική, επιμελητειακή και τεχνική υποστήριξη για στρατεύματα που αποτελούν μέρος αυτής της αποστολής;

Κατανοεί το Συμβούλιο τη σπουδαιότητα τα στρατεύματά μας να μην είναι ελλιπώς εξοπλισμένα όπως η πολιορκημένη αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν; Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι εάν βάζουμε τα στρατεύματά μας σε ένα ασταθές περιβάλλον πρέπει να τους παράσχουμε πλήρη μέσα για να προστατευθούν;

Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του Συμβουλίου όσον αφορά τις συνομιλίες για το Νταρφούρ στην Τρίπολη στα τέλη Οκτωβρίου; Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Συμβούλιο για να πείσει τις πολλές και κατατετμημένες επαναστατικές ομάδες να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι λόγω της έλλειψης συμμετοχής ορισμένων από τις κύριες επαναστατικές ομάδες στο Νταρφούρ οι συνομιλίες ήσαν μάλλον αποτυχημένες; Το Συμβούλιο έχει ζητήσει με επιμονή από την κυβέρνηση του Σουδάν και από τις επαναστατικές ομάδες να συνεργαστούν πλήρως σε μια ανεξάρτητη έρευνα για την επίθεση στη Χασκανίτα και να παραπέμψουν ενώπιον της δικαιοσύνης όλους τους υπεύθυνους;

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο σε σχέση με τη συνεχιζόμενη άρνηση της κυβέρνησης του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Οι προετοιμασίες για την αποστολή ΕΠΑΑ στο Ανατολικό Τσαντ και στο βορειοανατολικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας συνεχίζονται, και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη σύνθεση της στρατιωτικής δύναμης. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Η στρατιωτική δύναμη θα εξοπλιστεί και θα στηριχθεί καταλλήλως. Η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ στο Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Κεφαλαίου VII, κατόπιν ομόφωνης έγκρισης του ψηφίσματος αριθ. 1778 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και θα λάβει κατάλληλη εντολή προσαρμοσμένη στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Το Συμβούλιο ανησυχεί τους τελευταίους μήνες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Νταρφούρ. Ως προς αυτό, τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου («Εξωτερικές Σχέσεις») του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου του 2007 καθορίζουν με σαφήνεια την πολιτική γραμμή που πρέπει να ακολουθείται κατά τις πολυάριθμες διμερείς και πολυμερείς επαφές, και, μεταξύ άλλων, κατά τις επαφές του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου Javier Solana και του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ στο Σουδάν. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής γραμμής, καλούνται όλες οι πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε συμφωνία, προκειμένου να τεθεί άμεσα τέλος στις βιαιοπραγίες. Επιπλέον, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας για την επίθεση στη Χασκανίτα καθώς και συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Συμβούλιο επεσήμανε ακόμη ότι είναι πρόθυμο να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, κυρίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κατά οποιουδήποτε μέρους παρεμποδίζει την εφαρμογή της δέσμης μέτρων βοήθειας του ΟΗΕ και την ανάπτυξη της UNAMID, καθώς και μέτρων που διασφαλίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την προστασία των πολιτών.

Σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Νταρφούρ, το Συμβούλιο στηρίζει πλήρως την προσπάθεια κοινής διαμεσολάβησης ΟΗΕ/Αφρικανικής Ένωσης με επικεφαλής τους ειδικούς απεσταλμένους της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ. Η δύσκολη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Sirte τον περασμένο Οκτώβριο απετέλεσε μεγάλη πρόκληση. Επί του παρόντος, δεν είναι ακόμη σαφές εάν, πότε, σε ποια μορφή και υπό ποιον φορέα θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Παρά τις δυσκολίες, στοχεύουμε σε μια διαδικασία που θα έχει διάρκεια, και ως προς αυτό έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες, προκειμένου οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή σε αυτές. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό της θέσης των διαφόρων επαναστατικών ομάδων και την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στις μελλοντικές συνομιλίες. Έχοντας αυτόν τον στόχο υπόψη, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ στο Σουδάν, πρέσβης Brylle, διατηρεί στενές επαφές με τους βασικούς συμμετέχοντες στην εν λόγω διαδικασία.

 

Ερώτηση αρ. 15 του κ. Higgins (H-0898/07)
 Θέμα: Παλαιστίνη
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να παράσχει μία ενημερωμένη παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ καθώς και τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό.

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Ισραήλ και η Παλαιστίνη συμμετέχουν σε πολιτικό διάλογο από το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Olmert και του προέδρου Abbas. Το Συμβούλιο επαίνεσε τις προσπάθειες αμφότερων των πλευρών οι οποίες οδήγησαν στη διάσκεψη της Annapolis στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πραγματοποίηση της διάσκεψης της Annapolis και την κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Olmert και του προέδρου Abbas περί άμεσης επανέναρξης των διμερών διαπραγματεύσεων σε πνεύμα καλής πίστης με σκοπό την υπογραφή ειρηνευτικής συνθήκης μέχρι το τέλος του 2008. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, που θα συσπειρώνει όλους τους Παλαιστίνιους και θα συνυπάρχει αρμονικά, ειρηνικά και με ασφάλεια με το Ισραήλ και τις λοιπές γειτονικές χώρες. Σημαντικό είναι επίσης να εφαρμόσουν και οι δύο πλευρές τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον χάρτη πορείας προς την ειρήνη, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευρεία συμμετοχή των αράβων εταίρων στη διάσκεψη και τους καλεί να συνεχίσουν να διαδραματίζουν εποικοδομητικό ρόλο.

Όσον αφορά τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό –στον οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του– ο Ύπατος Εκπρόσωπος, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, εκπόνησε μια «κοινοτική στρατηγική δράσης» στην οποία αναλύονται όλες οι δραστηριότητες της ΕΕ που αποσκοπούν στη διαρκή στήριξη των δύο πλευρών κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και κατά τη διάρκεια της ακόλουθης περιόδου εφαρμογής. Το έγγραφο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές εργασίες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης της Annapolis, καθώς και τα αποτελέσματα της επόμενης διάσκεψης χορηγών η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου. Συνεργαζόμενη στενά με τον εκπρόσωπο της Τετραμερούς, η ΕΕ θα επιταχύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων της που ευνοούν τη διαμόρφωση θεσμών, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των Παλαιστινίων. Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Tony Blair, ιδίως την πρόσφατη ανακοίνωσή του περί υλοποίησης δέσμης προγραμμάτων με ταχεία αποτελέσματα.

 

Ερώτηση αρ. 16 του κ. Mitchell (H-0900/07)
 Θέμα: Πακιστάν
 

Ποιά μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο ενόψει της επιδείνωσης της πολιτικής κατάστασης στο Πακιστάν;

 
 

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Karim (H-0904/07)
 Θέμα: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Πακιστάν
 

Στις 3 Νοεμβρίου 2007, ο Πρόεδρος του Πακιστάν, Στρατηγός Musharraf, με την ιδιότητά του ως αρχηγός του στρατού, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ανέστειλε τη λειτουργία του Συντάγματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών οργανώσεων και δικηγόρων, όπως ο Aitzaz Ul Ahsan. Οι ενέργειες αυτές αντίκεινται στις διεθνείς δεσμεύσεις του Πακιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Πακιστάν, ως μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οφείλει να επιμένει ακόμα περισσότερο στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να απελευθερώσει τους συλληφθέντες.

Σκοπεύει το Συμβούλιο να αναφέρει ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει ή θα λάβει για να εξασφαλίσει την τήρηση, υπό οιασδήποτε συνθήκες, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις διεθνείς συνθήκες που έχουν επικυρωθεί από το Πακιστάν;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο αντέδρασε άμεσα και δραστικά στα πρόσφατα γεγονότα στο Πακιστάν. Προτού κηρυχθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Javier Solana συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον στρατηγό Pervez Musharraf και προσπάθησε να τον πείσει να μην προβεί στην κίνηση αυτή. Όταν κηρύχθηκε επισήμως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η ΕΕ αποφάσισε αμέσως να αναστείλει συνάντηση της τρόικας των πολιτικών διευθυντών με τους ομολόγους τους στο Ισλαμαμπάντ, στέλνοντας έτσι σαφέστατο μήνυμα ότι υπό τις τρέχουσες περιστάσεις δεν είναι δυνατό να μείνουν ανεπηρέαστες οι σχέσεις ΕΕ-Πακιστάν.

Οι αρχηγοί αποστολής στο Ισλαμαμπάντ συναντήθηκαν λίγο μετά την κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και εξέδωσαν δήλωση η οποία δημοσιεύθηκε σε όλο σχεδόν τον πακιστανικό Τύπο. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Solana προέβη επίσης σε δήλωση στην οποία διατύπωσε την ανησυχία του και ζήτησε την άμεση επιστροφή στο κράτος δικαίου. Σε τρίτη δήλωση, η Προεδρία ζητεί εξ ονόματος της ΕΕ από την πακιστανική κυβέρνηση: i) να αποκαταστήσει το σύνταγμα· ii) να δημιουργήσει το αναγκαίο κλίμα για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων για τον Ιανουάριο εκλογών υπό καθεστώς ελευθερίας και δικαιοσύνης· iii) να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και, μεταξύ άλλων, τα μέλη του δικαστικού σώματος καθώς και την Asma Jahangir, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων· iv) να τηρηθεί η υπόσχεση του προέδρου της χώρας περί παραίτησής του από τη θέση του αρχηγού του στρατού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου· v) να επιδιώξει ενεργά τη συμφιλίωση με την αντιπολίτευση· και vi) να άρει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα ΜΜΕ.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται ακόμη την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι, ως μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Πακιστάν οφείλει ακόμη περισσότερο να επιμείνει στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τηρήσει τις συναφείς διαδικασίες του ΟΗΕ. [Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαράδεκτη η φυλάκιση των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ ή η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος τους].

Το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Πακιστάν και εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων. Πολύ πρόσφατα, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου («Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις») που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις κατά τη διάρκεια γεύματος για τα πρόσφατα γεγονότα στο Πακιστάν και διατύπωσαν την ανησυχία τους για την κατάσταση, ζητώντας την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

 

Ερώτηση αρ. 18 του κ. Μαυρομμάτη (H-0907/07)
 Θέμα: Κοινοτική επιδότηση στους Ρόμα
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής, η Ιταλία δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματός της για επιχορήγηση από την Ε.Ε. για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρόμα. Συγκεκριμένα, η κοινοτική χρηματοδότηση που προβλέπεται για την ενσωμάτωση των Ρόμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. φτάνει τα 275 εκατομμύρια ευρώ. Αναλογικά, στα κράτη μέλη, για την περίοδο από το 2000 έως το 2006, έχουν διανεμηθεί ενδεικτικά τα εξής ποσά: στην Ισπανία 52 εκατομμύρια ευρώ, στην Πολωνία 8,5 εκατομμύρια ευρώ, στην Τσεχική Δημοκρατία 4 εκατομμύρια ευρώ και στην Ουγγαρία 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ερωτάται το Συμβούλιο ποια είναι, αναλυτικά, τα ποσά που αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος βάσει της προβλεπόμενης χρηματοδότησης, ποια κράτη μέλη έχουν ζητήσει τη χρηματοδότηση αυτή για την ομαλή ενσωμάτωση των Ρόμα στις κοινωνίες τους και ποιος είναι ο πλήρης πίνακας απορρόφησης των επιδοτήσεων αυτών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.;

 
  
 

Η ανά χείρας απάντηση εκπονήθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Ο αξιότιμος βουλευτής θα έπρεπε να απευθύνει την ερώτηση στην Επιτροπή, δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα της δικής της αρμοδιότητας.

 

Ερώτηση αρ. 19 του κ. Βακάλη (H-0911/07)
 Θέμα: Σχέδια κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών στη μεσογειακή λεκάνη
 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να κατασκευάσει 4 πυρηνικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 4.000 Mw έως το 2020. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν πάρει και άλλα μεσογειακά κράτη, όπως παλαιότερα το Ισραήλ και προσφάτως το Μαρόκο, η Αλγερία και η Λιβύη, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με πυρηνικά σχέδια της Τουρκίας και της Αλβανίας.

Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω χώρες γειτονεύουν με την Ε.Ε. και αποτελούν είτε εταίρους της ευρωμεσογειακής συνεργασίας είτε χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε., σκοπεύει το Συμβούλιο να τους ζητήσει τη σύσταση μιας πραγματικά ανεξάρτητης αρχής ατομικής ενέργειας με αποφασιστικές αρμοδιότητες; Θα τους ζητήσει να συνεργαστούν με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο της κατασκευής των πυρηνικών σταθμών και για τη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας; Θα έχει λόγο όσον αφορά τις τοποθεσίες κατασκευής αυτών των σταθμών, δεδομένου ότι η Μεσόγειος αποτελεί ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή; Δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανωτέρω χώρες δεν έχουν ακόμα κυρώσει τις διεθνείς συνθήκες για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και την πλήρη απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών, σκοπεύει να κάνει συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών και στον κύκλο πυρηνικού καυσίμου να μην αναλάβουν συμβόλαια σε αυτές τις χώρες μέχρι να συμβεί αυτό;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Για τα κράτη που αναφέρονται στην ερώτηση, τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης, η ΕΕ δεν διαθέτει ειδικά μέσα παρέμβασης, δεδομένου ότι πρόκειται για ενεργειακές επιλογές τρίτων χωρών. Θα επιδιώξει, πάντως, κατ’ αναλογία με ό,τι έχει θεσπίσει για τα κράτη μέλη της, οι συγκεκριμένες επιλογές να μην αντιβαίνουν στις γενικές καθιερωμένες αρχές, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Όπως είναι φυσικό, η ΕΕ προωθεί ενεργά, τόσο την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και αυστηρών προτύπων, όσο και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων στον συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα στις γειτονικές της χώρες. Η Αίγυπτος, ως ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, έχει θεμελιώδη υποχρέωση να εφαρμόζει τις ορθές πρακτικές που προωθεί ο διεθνής αυτός οργανισμός.

 

Ερώτηση αρ. 20 του κ. Crowley (H-0917/07)
 Θέμα: Προωθώντας τη σωματική ευεξία στην Ευρώπη
 

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο εάν υποστηρίζει τη διενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μίας ευρείας, ευρωπαϊκής εκστρατείας πληροφόρησης με στόχο την προώθηση υψηλότερων επιπέδων σωματικής ευεξίας στην Ευρώπη;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για την προώθηση της φυσικής άσκησης και έχει συνεπώς εγκρίνει σχετικά συμπεράσματα. Από τα εν λόγω συμπεράσματα για την προώθηση της φυσικής άσκησης στην Ευρώπη, επισημαίνονται τα ακόλουθα: τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την παχυσαρκία, τη διατροφή και τη φυσική άσκηση που εγκρίθηκαν στις 3 Ιουνίου 2005(1)και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της υγείας μέσω της διατροφής και της φυσικής άσκησης της 31 Μαΐου 2007(2).

 
 

(1) Έγγρ. 8980/05 (Presse 117).
(2) Έγγρ. 10026/07 (Presse 119).

 

Ερώτηση αρ. 21 του κ. Ryan (H-0919/07)
 Θέμα: Παραγωγή ηρωίνης στο Αφγανιστάν
 

Μπορεί το Συμβούλιο να δώσει μία ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής ηρωίνης στο Αφγανιστάν και μπορεί να αναφέρει ποια συντονισμένα μέτρα εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ώστε να σταματήσει η εισαγωγή ηρωίνης στην επικράτεια της ΕΕ;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το 2007 σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής οπίου κατά 34% στο Αφγανιστάν, καθώς τα επίπεδα καλλιέργειας και η παραγωγή πραγματοποίησαν άνευ προηγουμένου άλμα. Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία του Γραφείου του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος, η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν άγγιξε το 2007 τους 8 200 μετρικούς τόνους. Το μερίδιο του Αφγανιστάν στην παγκόσμια παραγωγή οπίου αυξήθηκε από 92% σε 93% το 2007.

Σε περίπτωση που μετατρέπεται σε ηρωίνη κατόπιν επεξεργασίας ολόκληρη η ποσότητα οπίου, τότε η παραγωγή θα αγγίζει τους 1 170 μετρικούς τόνους. Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος αναφέρει ακόμη ότι το μεγαλύτερο μέρος του οπίου που παράγεται στο Αφγανιστάν μετατρέπεται σε ηρωίνη εντός της χώρας. Το 2007 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαστηρίων ηρωίνης στη χώρα. Πάντως, στο Αφγανιστάν δεν υπάρχουν οι πρόδρομες χημικές ουσίες που απαιτούνται για την επεξεργασία, γεγονός που σημαίνει ότι εισάγονται από τις γειτονικές χώρες. Το Αφγανιστάν εξάγει μέρος των οπιούχων του και εισάγει πρόδρομες χημικές ουσίες από γειτονικές χώρες.

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι εισαγωγές ηρωίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Μάιο του 2006 το Συμβούλιο ενέκρινε έγγραφο που θεσπίζει μέτρα περί αύξησης της παρεχόμενης κοινοτικής στήριξης για την καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών στο Αφγανιστάν και τη μείωση της εμπορίας από τη χώρα αυτή, περιλαμβανομένων των οδών μεταφοράς. Το έγγραφο επικεντρώθηκε στη στήριξη των προσπαθειών του Αφγανιστάν να καταπολεμήσει την παραγωγή και την εμπορία ναρκωτικών και να σταματήσει την εμπορία από τη χώρα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είναι οι σημαντικότεροι χορηγοί βοήθειας προς το Αφγανιστάν (452 εκατ. ευρώ). Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών και στην εξάλειψη του φαινομένου.

Όσον αφορά τις οδούς μεταφοράς, χρησιμοποιείται η διαδικασία που προβλέπεται στο σύμφωνο των Παρισίων με τη συμμετοχή του Ιράν και του Πακιστάν. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Καμπούλ συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι χώρες αυτές. Σε υψηλού επιπέδου συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη στο πλαίσιο του μηχανισμού διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την πραγματοποίηση συνομιλιών στρογγυλής τραπέζης για τη Μαύρη Θάλασσα/Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Αφρική.

Στο πλαίσιο του έργου που επιτελεί στο Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δώσει αφγανική χροιά στην παρεχόμενη βοήθεια μέσω του Afghan Trust Fund. Η αναχαίτιση του κύματος ηρωίνης από το Αφγανιστάν απετέλεσε κίνητρο για την εκπόνηση σχεδίων δράσης για την Κεντρική Ασία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Συναντήσεις της τρόικας πραγματοποιούνται τακτικά στο Ιράν, και η πρώτη υψηλού επιπέδου τρόικα με τη συμμετοχή του Πακιστάν θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2007.

 

Ερώτηση αρ. 22 του κ. Aylward (H-0921/07)
 Θέμα: Η ειρηνευτική αποστολή της ΕΕ στο Τσαντ
 

Μπορεί το Συμβούλιο να παρέχει πλήρη και επίκαιρα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο της ειρηνευτικής αποστολής της ΕΕ στο Τσαντ αυτή την περίοδο;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τη διαδικασία σχεδιασμού, το Συμβούλιο ενέκρινε την αρχική ιδέα διενέργειας των επιχειρήσεων (CONOPS) στις 12 Νοεμβρίου 2007, και έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες για τη σύνθεση της στρατιωτικής δύναμης.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 9, 14 και 21 Νοεμβρίου 2007 τρεις συναντήσεις για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δυνάμεων. Η διαδικασία αποδεικνύεται δύσκολη, όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις άλλωστε, λόγω της έλλειψης ουσιαστικού δυναμικού. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο –τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων– αφού αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες συγκέντρωσης των λιγοστών δυνάμεων. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση του σχεδίου επιχειρήσεων (OPLAN) και η έναρξη της επιχείρησης.

Επισήμως έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη στρατιωτική δύναμη οι ακόλουθες τρίτες χώρες: οι χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της ΕΕ και οι υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Νορβηγία, Ισλανδία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς), καθώς και η Ελβετία, η Ουκρανία και η Αλβανία. Καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει συμβάλει ακόμη ουσιαστικά.

Στο μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες κυβερνήσεις (του Τσαντ και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας) όσον αφορά τη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Οι γραμματείες του ΟΗΕ και της ΕΕ συνεργάστηκαν στενά εξαρχής. Τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στην ΕΕ, οι αφρικανοί εταίροι μας (οι κυβερνήσεις του Τσαντ, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Καμερούν και του Σουδάν), η Αφρικανική Ένωση και οι αφρικανικές υποπεριφερειακές οργανώσεις ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις.

 

Ερώτηση αρ. 23 του κ. Ó Neachtain (H-0923/07)
 Θέμα: Προωθώντας την ευρεία ζώνη στην Ευρώπη
 

Μπορεί το Συμβούλιο να περιγράψει σαφώς ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει για να καταστήσει περισσότερο διαθέσιμη την ευρυζωνική τεχνολογία στην Ευρώπη και ειδικότερα σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Η ευρυζωνικότητα αναφέρεται σε διάφορες πολιτικές: οι πολιτικές για την ηλεκτρονική ένταξη, την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, την έρευνα και την ανάπτυξη, και το ρυθμιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετίζονται όλες με την ευρυζωνικότητα, όπως επίσης η πολιτική συνοχής και οι στρατηγικές για την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Στην υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 11 Ιουνίου 2006 στη Ρίγα κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα τις ΤΠΕ στην υπηρεσία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, οι υπουργοί συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση των ανισοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ευρυζωνική κάλυψη του πληθυσμού της ΕΕ της τάξεως του 90% μέχρι το 2010, ιδίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέσω της παροχής στήριξης, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη δημιουργία ευρυζωνικών δημόσιων σημείων πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Έκριναν ακόμη ότι απαιτείται ενημέρωση των εθνικών ευρυζωνικών στρατηγικών i2010, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσθετες κατευθύνσεις και στόχους όσον αφορά την κάλυψη και τη συνδεσιμότητα των δημόσιων διοικητικών αρχών, των σχολείων, των κέντρων υγείας και άλλων σημαντικών φορέων.

Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία i2010 για την ηλεκτρονική ένταξη – Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας», η οποία παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007, αναφέρει ότι ο στόχος που περιέχεται στη δήλωση της Ρίγας περί κάλυψης του πληθυσμού κατά 90% μέχρι το 2010 είχε ήδη επιτευχθεί στα τέλη του 2006, με το 89% του πληθυσμού της ΕΕ να έχει κάλυψη και το 70% του αγροτικού πληθυσμού να έχει κάλυψη το 2007.

Η ίδια ανακοίνωση θεσπίζει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ένταξη η οποία περιλαμβάνει στρατηγικό πλαίσιο δράσης για την εφαρμογή της υπουργικής δήλωσης της Ρίγα μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή όλων στην κοινωνία των πληροφοριών, γεφυρώνοντας τα υφιστάμενα χάσματα στους τομείς της ευρυζωνικότητας, της προσβασιμότητας και των δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ανάληψη περιφερειακών πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης θεματικών δικτύων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή». Το ταμείο για την πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να επενδύει στη γνώση σε περιοχές όπου η εμπορική ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ δεν είναι επαρκής.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της ευρυζωνικότητας, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί η διαμόρφωση μιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Οφείλουν να στηρίξουν τις υποδομές καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για τους πολίτες (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική ένταξη).

Η Επιτροπή θα στηρίξει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της πολιτικής ΤΠΕ τη διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιφερειακών πρωτοβουλιών για την κοινωνία των πληροφοριών και θα πραγματοποιήσει έρευνα για την κοινοτική χρηματοδότηση περιφερειακών έργων στον τομέα της κοινωνίας των πληροφοριών.

Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος δύο προτάσεις της Επιτροπής (μία που αφορά την κατάργηση της οδηγίας για το παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών –GSM– και μία για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες), με σκοπό να μελετήσει το ενδεχόμενο ελευθέρωσης συχνοτήτων για ασύρματες εφαρμογές επικοινωνίας με γνώμονα τη διάθεσή τους σε κινητές υπηρεσίες που θα ωφελήσουν ενδεχομένως τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Όσον αφορά την κατάργηση της οδηγίας για το GSM και κατά συνέπεια τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των συχνοτήτων από υπηρεσίες τρίτης γενιάς, ελπίζεται ότι το μέτρο αυτό θα ωφελήσει τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς θα μειώσει σημαντικά τα εμπόδια όσον αφορά την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και θα συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.

Όσον αφορά την απόφαση για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, αξίζει να τονιστεί ότι η κάλυψη που προσφέρουν αυτά τα πανευρωπαϊκά συστήματα θα συμβάλει στην ευρυζωνική κάλυψη των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, γεφυρώνοντας έτσι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.

Ακόμη, τα κράτη μέλη εντάσσουν τον σχεδιασμό των ευρυζωνικών στρατηγικών τους σε εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, και ορισμένα νέα κράτη μέλη καταρτίζουν ειδικές εθνικές ευρυζωνικές στρατηγικές.

 

Ερώτηση αρ. 24 του κ. Newton Dunn (H-0925/07)
 Θέμα: Χρηματοδότηση του κ. Τόνι Μπλερ
 

Η Επιτροπή ανέφερε τον Νοέμβριο στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών ότι συμμετέχει στη χρηματοδότηση τμήματος του γραφείου του κ. Μπλερ και ενός βοηθού. Ποια είναι η συμμετοχή του Συμβουλίου;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Απαντώντας στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή με θέμα τη χρηματοδότηση του κ. Μπλερ, το Συμβούλιο επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι δεν έχουν διατεθεί κονδύλια για τον λόγο αυτό από το τμήμα ΙΙ (Συμβούλιο) του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. David Martin (H-0926/07)
 Θέμα: Πλαστοπροσωπία
 

Τί συζητήθηκε προσφάτως στο Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της πλαστοπροσωπίας;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Ως προς αυτό, το Συμβούλιο παραπέμπει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8 Νοεμβρίου 2007 για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Στα εν λόγω συμπεράσματα, το Συμβούλιο αναφέρει συγκεκριμένα ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάγκη που ενδεχομένως υπάρχει, σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, για ψήφιση νομοθεσίας όσον αφορά την πλαστοπροσωπία, ιδίως σε σχέση με την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, και στην ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης σε κοινοτικό επίπεδο.

 

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Johan Van Hecke (H-0935/07)
 Θέμα: Δράση κατά του αρχηγού του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) Κόνυ
 

Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα συλλήψεως κατά του αρχηγού των ανταρτικών σωμάτων Κόνυ και τεσσάρων από τους διοικητές του, ο Κόνυ εξακολουθεί να βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Garamba Νatiοnal Park στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από τη βάση του αυτή πραγματοποιεί αποσταθεροποιητικές και τρομοκρατικές ενέργειες στο Βορρά της Ουγκάντα.

Η διαδικασία ειρήνευσης μεταξύ του LRA και της κυβέρνησης της Ουγκάντα, η οποία διαδικασία υποστηρίζεται ρητά από το Συμβούλιο, δεν σημειώνει σημαντική πρόοδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες άλλωστε, ο Κόνυ έχει παραμερίσει τον άμεσο βοηθό και κύριο διαπραγματευτή του Vincent Otti. Δεν είναι πλέον δυνατή η συνεργασία τους καθότι ο Κόνυ υποψιάζεται ότι ο Otti είναι κατάσκοπος της κυβέρνησης της Ουγκάντα. Η αποχώρηση του Otti, ο οποίος θεωρείτο απαραίτητος παράγοντας και υποστηρικτής των διαπραγματεύσεων, σημαίνει ότι διακυβεύεται πλέον σοβαρά ο ειρηνευτικός διάλογος. Επιπλέον φαίνεται ότι ο Κόνυ συγκεντρώνει και εξοπλίζει ήδη τα σώματά του ενόψει της αποτυχίας των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του ΔΠΔ, Luis Mοrenο-Ocampο, η επισιτιστική βοήθεια για τον LRA πωλείται συστηματικά για την αγορά όπλων.

Προτίθεται άραγε το Συμβούλιο, υπό το φως των προσφάτων αυτών εξελίξεων, να ασκήσει περισσότερη πίεση στις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και του Σουδάν για την έκδοση του Κόνυ στο Διεθνές Δικαστήριο ή μήπως προτιμά να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματευτικές συζητήσεις; Θα μεριμνήσει άραγε το Συμβούλιο εν συνεχεία για τον αυστηρότερο έλεγχο της επισιτιστικής βοήθειας;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία που έχει η εκτέλεση των τεσσέρων ενταλμάτων σύλληψης (των Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo και Dominic Ongwen) που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την Ουγκάντα. Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι στηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στη Juba και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον διορισμό του Εξοχότατου Joaquim Chissano στη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις περιοχές που καταδυναστεύει ο LRA. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θα εξασφαλίσει ειρήνη και δικαιοσύνη στις τοπικές κοινότητες και είναι σύμφωνη με τις επιθυμίες των τοπικών κοινοτήτων, την εθνική νομοθεσία και το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Όσον αφορά το ζήτημα της χρησιμοποίησης της επισιτιστικής βοήθειας και ενδεχομένως άλλων τύπων διεθνούς βοήθειας για άλλους σκοπούς, το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να συζητά τα θέματα αυτά με τους αρμόδιους διεθνείς εταίρους. Όσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια, το Συμβούλιο επιθυμεί να επαναλάβει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Η ΕΕ, συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτεί την επισιτιστική βοήθεια που διανέμεται από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και, σε μικρότερο βαθμό, από ΜΚΟ.

 

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Παφίλη (H-0937/07)
 Θέμα: Πόρισμα της Δ.Ε.Α.Ε. για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
 

Η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Δ.Ε.Α.Ε.) του ΟΗΕ και του επικεφαλής της, Μουχάμαντ αλ Μπάρανταϊ, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποδεικνύει πως το πρόγραμμα είναι ειρηνικό και δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ επισημαίνει ότι «οι αποφάσεις κυρώσεων, μέχρι σήμερα, ήταν βασισμένες σε ψευδή στοιχεία». Η έκθεση αναφέρει σαφώς ότι οι ιρανικές αρχές συνεργάστηκαν πλήρως και οι πληροφορίες που έδωσαν συνάδουν πλήρως με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η υπηρεσία. Παρά τις παραπάνω διαβεβαιώσεις, συνεχίζονται οι απειλές κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. ενάντια στο Ιράν, που, όπως δείχνει και η ήδη υπάρχουσα εμπειρία από τις κυρώσεις ενάντια στο Ιράκ, είναι άδικες και θα πλήξουν το λαό της χώρας.

Αποδέχεται το Συμβούλιο το πόρισμα της έκθεσης της Δ.Ε.Α.Ε.; Προτίθεται η Ε.Ε. να ανακαλέσει τις όποιες απειλές για κυρώσεις ενάντια στο Ιράν, που, όπως αποδείχθηκε, βασίζονται σε ψευδή στοιχεία;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο, ούτε τα κράτη μέλη.

Η τελευταία έκθεση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΑΕ, που αναλύθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 22-23 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά στοιχεία.

Στη δήλωση που απηύθυνε στο διοικητικό συμβούλιο, η ΕΕ εκδηλώνει την ανησυχία της σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, όπως διαπιστώνεται στην έκθεση, η συνεργασία εκ μέρους του Ιράν χαρακτηρίστηκε μάλλον από αντίδραση παρά από θετική στάση. Εκδηλώνει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι, όπως επιβεβαιώνει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΑΕ, οι γνώσεις της επιτροπής σχετικά με το τρέχον ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα διαρκώς μειώνονται, και, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο, η επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει αξιόπιστες εγγυήσεις ότι δεν υπάρχουν υλικά ή δραστηριότητες που δεν έχουν δηλωθεί.

Στη δήλωση που απηύθυνε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΑΕ, η ΕΕ επισημαίνει ακόμη με αυξανόμενη ανησυχία ότι το Ιράν εξακολουθεί να αγνοεί τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι, όπως δήλωσε στη ΔΕΑΕ, το Ιράν εξακολουθεί να αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα του εμπλουτισμού και προχωρεί στην κατασκευή αντιδραστήρα βαρέως ύδατος στο Αράκ. Η ΕΕ κάλεσε το Ιράν να ανταποκριθεί στην έκκληση του Γενικού Γραμματέα και να εφαρμόσει τα μέτρα που αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ επανέλαβε τη στήριξή του στα ψηφίσματα 1969, 1737 και 1747 του Συμβουλίου Ασφαλείας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα ψηφίσματα 1737 και 1747 το Συμβούλιο Ασφαλείας εκδηλώνει την πρόθεσή του να λάβει νέα, κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 41, κεφάλαιο VII, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σε περίπτωση που το Ιράν επιμείνει να μην αναστείλει τη δραστηριότητά του στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου. Συμφώνησε ακόμη στην ανάγκη να εξετάσει η ΕΕ άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη στήριξη της διαδικασίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και την επίτευξη των στόχων της διεθνούς κοινότητας.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0941/07)
 Θέμα: Εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής
 

Πώς εκτιμά το Συμβούλιο τα συμπεράσματα της 14ης συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, που περατώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Κιγκάλι (Ρουάντα), ειδικότερα όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, που συνεδρίασε στο Κιγκάλι της Ρουάντα από τις 19 ως τις 22 Νοεμβρίου 2007, ενέκρινε τη δήλωση του Κιγκάλι για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η δήλωση αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και όλων των χωρών ΑΚΕ, περιλαμβανομένων των αφρικανικών χωρών.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι συνιστά δυναμικό μέτρο στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης και διαλόγου για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Το Συμβούλιο καλωσορίζει και ενθαρρύνει την εν λόγω διαδικασία.

Το Συμβούλιο δίδει μεγάλη σημασία στην όσο το δυνατόν ευρύτερη διαβούλευση για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Στα συμπεράσματα του Μαΐου του 2007, το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου ΑΚΕ-ΕΕ για τις ΣΟΕΣ, πέρα από τον σημαντικό ρόλο του διαλόγου με τους βουλευτές, την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματική κοινότητα τόσο των κρατών ΑΚΕ όσο και της ΕΕ. Η ιδέα αυτή διατυπώθηκε εκ νέου στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ΣΟΕΣ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2007.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει και καλωσορίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης στο σύστημα Κοτονού. Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η εν λόγω επιτροπή ως συμβουλευτικό σώμα συνίσταται ουσιαστικά στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης και στη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

 

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Τούσσα (H-0944/07)
 Θέμα: Παρακολούθηση των εργαζομένων και των συγκεντρώσεών τους
 

Στις 17 Νοέμβρη 2007, στη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μετά από έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε ότι η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε τη μεγάλη διαδήλωση για το Πολυτεχνείο μέσα από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί δήθεν για την παρακολούθηση της οδικής κυκλοφορίας. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δ. Γουργουράκης, ο αναπληρωτής πρόεδρός της και άλλα 4 μέλη της Αρχής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία και τα καθήκοντα της Αρχής Προστασίας και τον ουσιαστικό παραμερισμό της.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την παρακολούθηση με κάμερες από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας των συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, διαδηλώσεων και γενικά των κινητοποιήσεων των εργαζομένων; Θεωρεί ότι η ύπαρξη και λειτουργία καμερών για την παρακολούθηση των εργαζομένων και των συγκεντρώσεών τους συμβιβάζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα της ελεύθερης συνάθροισης;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο δεν σχολιάζει τα εκτελεστικά μέτρα που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την τήρηση του νόμου. Δεν έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο να κρίνει εάν τα εκτελεστικά αυτά μέτρα συμβιβάζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ερώτηση αρ. 30 της κ. Μανωλάκου (H-0948/07)
 Θέμα: Νέα αντιδημοκρατικά μέτρα από την κυβέρνηση της Λετονίας
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας πρόκειται να υποβάλει στο κοινοβούλιο της χώρας, τις αμέσως επόμενες ημέρες, νέες τροπολογίες στον Ποινικό Κώδικα, με τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για όσους τοποθετούνται δημόσια, θετικά για τη σοβιετική εξουσία και αρνούνται την ύπαρξη "σοβιετικής κατοχής". Το υπουργείο υποστηρίζει πως οι σχετικές τροπολογίες γίνονται στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για ποινική τιμωρία όσων τοποθετούνται ανοικτά υπέρ του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και υποστηρίζουν "εγκλήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως γενοκτονία".

Καταδικάζει το Συμβούλιο τα νέα αντιδημοκρατικά αυτά μέτρα που προτίθεται να πάρει η λετονική κυβέρνηση, που παραβιάζουν θεμελιώδη ατομικά και δημοκρατικά πολιτικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως η ελευθερία του λογού και της έκφρασης; Συμφωνεί με τη λετονική κυβέρνηση ότι το περιεχόμενο της πολιτικής της Ε.Ε. για "ποινικά μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας" περιλαμβάνει μέτρα όπως τα παραπάνω που επιδιώκει να θεσπίσει η κυβέρνηση της Λετονίας;

 
  
 

Η ανά χείρας απάντηση εκπονήθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Τον Απρίλιο του 2007, το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση όσον αφορά το κείμενο της πρότασης απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, στην οποία αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής.

Στόχος της απόφασης πλαίσιο είναι η εναρμόνιση των διατάξεων του ποινικού δικαίου των κρατών μελών και η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή και την εθνική ή εθνοτική προέλευση.

Η απόφαση πλαίσιο προς το παρόν δεν έχει εγκριθεί επίσημα, εν αναμονή της άρσης των κοινοβουλευτικών επιφυλάξεων ενός συνόλου αντιπροσωπειών.

Η εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο μετά την έγκρισή της είναι θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Σε διάστημα δύο ετών το αργότερο από την έγκρισή της θα πρέπει να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα εφαρμογής.

Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την έγκριση της απόφασης πλαίσιο, το Συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει, με βάση έκθεση της Επιτροπής, κατά πόσο τα κράτη μέλη έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της απόφασης πλαίσιο.

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει θέση σχετικά με τα θέματα που θίγει σήμερα η αξιότιμη βουλευτής.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Guerreiro (H-0951/07)
 Θέμα: Εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη
 

Στο πλαίσιο της εντεινόμενης κούρσας εξοπλισμών και στρατιωτικοποίησης των διεθνών σχέσεων με πρωτοπόρους τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταστήσει στοιχεία του αντιπυραυλικού της συστήματος στην Ευρώπη.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου απέναντι στις προθέσεις αυτές, με δεδομένο τη μιλιταριστική κλιμάκωση που θα προκαλέσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο η εν λόγω απόφαση;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ αναπτύσσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που δεν καλύπτει την εδαφική άμυνα, η οποία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ακόμη, ορισμένα κράτη μέλη ακολουθούν κοινή αμυντική πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εγκατάσταση αντιπυραυλικών συστημάτων είναι διμερές θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Το Συμβούλιο δεν δύναται συνεπώς να σχολιάσει τα σχέδια αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Πάντως, το εν λόγω ζήτημα συζητείται επί του παρόντος στους κόλπους του NATO.

 

Ερώτηση αρ. 32 της κ. Andrikienė (H-0954/07)
 Θέμα: Παρατηρητές στις εκλογές της ρωσικής κρατικής Δούμας, στις 2 Δεκεμβρίου 2007
 

Σύμφωνα με τη δήλωση στην οποία προέβη στις 16 Νοεμβρίου 2007, η προεδρία της ΕΕ λυπάται διότι, λόγω πρωτοφανών περιορισμών και ορισμένων γραφειοκρατικών εμποδίων, το γραφείο των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ODIHR) του ΟΑΣΕ αδυνατεί να δώσει θετική συνέχεια στην πρόσκληση της ρωσικής ομοσπονδίας να αποστείλει παρατηρητές στις εκλογές της ρωσικής κρατικής Δούμας στις 2 Δεκεμβρίου. Εντούτοις, η προεδρία επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή της στις δραστηριότητες παρακολούθησης εκλογών του ODIHR και στις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να εξασφαλισθεί η αποστολή παρατηρητών.

Ποιες ενέργειες έχει πραγματοποιήσει το Συμβούλιο για να υπερπηδηθούν οι προαναφερόμενοι περιορισμοί και τα εμπόδια; Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο τις εκλογές της ρωσικής Δούμας στις 2 Δεκεμβρίου 2007; Ήσαν ελεύθερες και δίκαιες και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Όπως αναφέρει η αξιότιμη βουλευτής, λόγω των εμποδίων που συνάντησε το γραφείο των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ODIHR) ενώ ετοιμαζόταν να στείλει παρατηρητές στις ρωσικές κοινοβουλευτικές εκλογές στις 2 Δεκεμβρίου, δεν κατόρθωσε τελικά να στείλει αποστολή παρατηρητών. Η Προεδρία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το ODIHR αναγκάστηκε να λάβει αυτήν την απόφαση, δεδομένου ότι αποστέλλει κάθε χρόνο παρατηρητές σε διάφορα κράτη του ΟΑΣΕ χωρίς καμία δυσκολία. Πάντως, οι περιορισμοί που αντιμετώπισε το ODIHR στο έργο του, συγκεκριμένα η πολύ καθυστερημένη άφιξη της πρόσκλησης, ο περιορισμός που επιβλήθηκε όσον αφορά τον αριθμό των παρατηρητών και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκλογικοί παρατηρητές όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων, δεν του άφησαν πολλά περιθώρια επιλογών.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες σοβαρές αδυναμίες που κατέγραψαν οι διεθνείς παρατηρητές στις προηγούμενες ρωσικές εκλογές σχετίζονταν με προεκλογικά ζητήματα, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι περιορισμοί που επέβαλαν οι ρωσικές αρχές επηρέασαν ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη πτυχή της αποστολής παρατηρητών. Για να προβεί σε ανεξάρτητη εκτίμηση των εκλογών, το ODIHR πρέπει οπωσδήποτε να παρατηρήσει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών όχι μόνο κατά την ημέρα διεξαγωγής τους αλλά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σε σχέση με τα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο, η αξιότιμη βουλευτής γνωρίζει ασφαλώς ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ODHIR να αποφασίζει εάν θα στείλει ή όχι αποστολή εκλογικών παρατηρητών. Η Προεδρία εξέφρασε ήδη τις ανησυχίες της στη Ρωσία και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο κατά τις προσεχείς ημέρες.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να διατυπώνει τις ανησυχίες του στους ρώσους ομολόγους του στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων και θα καλέσει τη Ρωσία να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

 

Ερώτηση αρ. 33 του κ. Paleckis (H-0956/07)
 Θέμα: Οι τιμές των θεωρήσεων διαβατηρίων για τα ανατολικά γειτονικά κράτη της ΕΕ
 

Η διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν είναι το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δώρο για τους πολίτες των νέων κρατών μελών. Πρόκειται για ιστορικό γεγονός τεράστιας συμβολικής σημασίας. Στα σύνορα ωστόσο με τους ανατολικούς γείτονες της, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, προκύπτει ένα νέο, οικονομικό και γραφειοκρατικό παραπέτασμα. Μέχρι πριν λίγο καιρό οι ανατολικοί μας γείτονες μπορούσαν να ταξιδέψουν σε πολλά από τα νέα κράτη μέλη χωρίς θεώρηση, ενώ από ’δω και στο εξής θα πρέπει να καταβάλλουν το ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο του μισθού τους. Η τιμή της θεώρησης π.χ. για τους πολίτες της Λευκορωσίας που θέλουν να ταξιδέψουν στα νέα κράτη μέλη αυξήθηκε από τα 5 στα 60 ευρώ.

Μήπως σκέφτεται το Συμβούλιο να δρομολογήσει αναθεώρηση στις τιμές των θεωρήσεων Σένγκεν για τα ανατολικά γειτονικά κράτη της ΕΕ;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο [πρόκειται να αποφασίσει][αποφάσισε](1), στις 6 Δεκεμβρίου 2007, την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007 στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Κατά συνέπεια, τα προαναφερθέντα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν θεωρήσεις σύμφωνα με την κοινή προξενική εγκύκλιο προς τις διπλωματικές και έμμισθες προξενικές αρχές για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 της 15ης Μαρτίου 2001, όπου περιέχονται οι τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να κατέχουν θεώρηση όταν διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα και οι τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από αυτήν την απαίτηση. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει βασικό τέλος ανά θεώρηση ύψους 60 ευρώ.

Πάντως, συμφωνίες απλούστευσης των θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών, όπως, μεταξύ άλλων, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι συμφωνίες απλούστευσης των θεωρήσεων προβλέπουν μειωμένα τέλη της τάξεως των 35 ευρώ για τις χώρες αυτές.

Τέτοια συμφωνία δεν έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας, και επί του παρόντος δεν υπάρχουν προτάσεις περί εντολής διαπραγμάτευσης για το θέμα αυτό.

 
 

(1) Να ελεγχθεί πριν από τη δημοσίευση της τελικής απάντησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερώτηση αρ. 39 της κ. Budreikaitė (H-0947/07)
 Θέμα: Διαφημίσεις φαρμακευτικών προϊόντων
 

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί των κρατών μελών της ΕΕ μεταδίδουν πολλές εκπομπές για θέματα υγείας, ουσιαστικός σκοπός των οποίων είναι η απευθείας διαφήμιση ή η γκρίζα διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων, ιδίως συμπληρωμάτων διατροφής. Δεν παροτρύνουν τον κόσμο να τρέφεται υγιεινά ή να αθλείται αλλά τον προτρέπουν να παίρνει όλο και περισσότερες βιταμίνες και φαρμακευτικά προϊόντα, η κατανάλωση των οποίων, όταν δεν ελέγχεται από γιατρό, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Εκτός αυτού οι διαφημίσεις συνήθως δεν δείχνουν την πραγματική επίδραση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Μπορεί να τοποθετηθεί η Επιτροπή όσον αφορά τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ;

 
  
 

Η κοινοτική νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση προβλέπει πολύ σαφείς και περιοριστικούς κανόνες για τη διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων.

Οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο πλαίσιο της λεγόμενης δέσμης μέτρων «ορθολογικής χρήσης», η οποία υποδηλώνει τον ουσιαστικό στόχο, δηλαδή ότι η κατανάλωση πρέπει να γίνεται με μέτρο, και ότι η διαφήμιση, όπου επιτρέπεται, δεν πρέπει να προωθεί την υπερβολική χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι κανόνες αυτοί περιέχονται πλέον στην οδηγία 2001/83, η οποία απαγορεύει την άμεση διαφήμιση στους καταναλωτές φαρμάκων για τα οποία απαιτείται συνταγή και επιτρέπει μόνο τη διαφήμιση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται συνταγή.

Η διαφήμιση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται συνταγή πρέπει να είναι σύμφωνη με την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος που καθορίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας εμπορίας. Πρέπει να ενθαρρύνει την ορθολογική χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος, παρουσιάζοντάς το αντικειμενικά και χωρίς υπερβολές ως προς τις ιδιότητές του, και δεν πρέπει να είναι παραπλανητική. Επομένως, η διαφήμιση δεν πρέπει να ενθαρρύνει την κατανάλωση περισσότερων φαρμακευτικών προϊόντων.

Τα διατροφικά συμπληρώματα που διατίθενται στην αγορά ως τρόφιμα και παρουσιάζονται ως τέτοια ρυθμίζονται από την οδηγία 2002/46/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι η διαφήμιση δεν πρέπει να αποδίδει σε διατροφικά συμπληρώματα την ιδιότητα της πρόληψης ή της θεραπείας ανθρώπινων ασθενειών, ούτε να περιέχει αναφορές σε τέτοιες ιδιότητες. Επιπλέον, η διαφήμιση διατροφικών συμπληρωμάτων δεν πρέπει να περιέχει καμία πρόταση που να δηλώνει ή να υπονοεί ότι η ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί γενικά να παράσχει τις αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών ουσιών.

Επιπλέον, ο κανονισμός 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας ισχύει και για τα συμπληρώματα διατροφής, ιδίως για τη διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων. Ο προαναφερθείς κανονισμός μεριμνά για τη σαφήνεια, την ακρίβεια και το βάσιμο όλων των ισχυρισμών διατροφής και υγείας. Ο κανονισμός σχετικά με τους ισχυρισμούς εφαρμόστηκε από τα κράτη μέλη την 1η Ιουλίου 2007, αλλά ο κατάλογος των επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Η έγκριση προβλέπεται για τις αρχές του 2010, μετά την αξιολόγηση της επιστημονικής τους αξίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή και η τήρηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας για τις διαφημίσεις των φαρμακευτικών προϊόντων και των διατροφικών συμπληρωμάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 

Ερώτηση αρ. 44 του κ. Mitchell (H-0901/07)
 Θέμα: Πετρέλαιο
 

Γιατί η τιμή του πετρελαίου πλησιάζει την τιμή των 100 δολαρίων το βαρέλι, τί επιπτώσεις έχει αυτό για τους καταναλωτές της ΕΕ και για την έρευνα σε εναλλακτικές προμήθειες καυσίμων;

 
  
 

Οι παραδοσιακά υψηλές τιμές του πετρελαίου (περίπου 100 δολάρια το βαρέλι) οφείλονται σε πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθοι κρίνονται πιο σημαντικοί:

η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο (κυρίως από χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ(1), ιδίως την Κίνα και τη Χιλή) αυξάνει ταχύτερα από τις νέες ανακαλύψεις και επενδύσεις σε παραγωγικό δυναμικό·

η αύξηση της παραγωγής για την οποία δεσμεύτηκε ο ΟΠΕΚ ήταν μικρότερη από τη ζητηθείσα από τις καταναλώτριες χώρες και την αναμενόμενη από τους παράγοντες της αγοράς·

τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου και πετραλαϊκών προϊόντων σε αρκετές μεγάλες οικονομίες που καταναλώνουν πετρέλαιο (ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες) δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά ως προς την ικανότητα αντιμετώπισης ακόμη και σχετικά μικρών διακοπών της παροχής·

λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων σε χώρες που εξάγουν μεγάλες ποσότητες (π.χ. Ιράκ, Νιγηρία) μεγάλα τμήματα του παραγωγικού τους δυναμικού μένουν εκτός λειτουργίας ή υπόκεινται σε περιορισμούς·

η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά την παροχή από το Ιράν·

το αποδυναμωμένο δολάριο που αναγκάζει τους προμηθευτές πετρελαίου να ζητούν υψηλότερες ονομαστικές τιμές (καθώς οι συμβάσεις για το πετρέλαιο συνάπτονται ως επί το πλείστον σε δολάρια).

Οι καταναλωτές θίγονται περισσότερο εμφανώς από αυτήν την αύξηση της τιμής μέσω των τιμών που καλούνται να καταβάλουν για πετρέλαιο και ντίζελ. Πάντως, επισημαίνεται ότι οι πελάτες της ΕΕ είναι σχετικά προστατευμένοι από τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, λόγω της διάρθρωσης των ισχυόντων φόρων και δασμών η οποία περιορίζει τις επιπτώσεις της προαναφερθείσας αύξησης. Επίσης, η ενίσχυση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο συνέβαλε στον περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Μια θετική επίπτωση των σημερινών συνθηκών στην αγορά είναι ότι αναμένεται να αυξηθεί το δημόσιο ενδιαφέρον για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση καθώς και για εναλλακτικά καύσιμα.

Καθώς τα εναλλακτικά καύσιμα για τις μεταφορές είναι ακόμη ακριβότερα από το ντίζελ και το πετρέλαιο, η πρόσφατη αύξηση του κόστους του πετρελαίου (με την προϋπόθεση ότι θα διαρκέσει πολύ) μειώνει σημαντικά τη διαφορά τιμής. Αυτό καθιστά όλο και πιο ελκυστικές τις επενδύσεις στην έρευνα, την επίδειξη και την εμπορία τεχνολογιών που αφορούν τα εναλλακτικά καύσιμα. Ενόψει αυτών των οικονομικών τάσεων, η Επιτροπή σκοπεύει να διαθέσει μεγάλο τμήμα του συναφούς με την έρευνα στον τομέα της ενέργειας προϋπολογισμού από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας στα βιοκαύσιμα και στην ενεργειακή απόδοση για τον τελικό καταναλωτή.

 
 

(1) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

 

Ερώτηση αρ. 45 του κ. Seppänen (H-0913/07)
 Θέμα: Ποσοστώσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 

Η Επιτροπή προτείνει στόχους ανά χώρα για να επιτύχει το στόχο της ΕΕ, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το 2020 η ανανεώσιμη ενέργεια θα αντιπροσωπεύει το 20% της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει η κατασκευή επιπλέον πυρηνικών εγκαταστάσεων τους εθνικούς στόχους; Με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να αυξηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας;

 
  
 

Η θέση της Επιτροπής είναι ότι οι δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι που αφορούν την ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να καθοριστούν ως ποσοστό επί της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020. Έτσι, η κατασκευή νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν σχετίζεται με το θέμα αυτό. Πάντως, η ύπαρξη πολλών πυρηνικών εγκαταστάσεων έχει μικρότερη επίπτωση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όταν μετρηθεί ως τελική παρά ως πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας.

Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων περί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την πυρηνική ενέργεια έχουμε εξοικονόμηση άνθρακα όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Αυτό, πάντως, δεν αλλάζει την υποχρέωση της χώρας να επιτύχει τον στόχο της ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Ερώτηση αρ. 46 του κ. Öger (H-0914/07)
 Θέμα: Εξωτερική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας
 

Στην έκθεσή του με τίτλο "Προς μια εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια" (Α6-0312/2007 - P6_TA(2007)0413), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διοριστεί Ύπατος Εκπρόσωπος της Εξωτερικής Πολιτικής Ενέργειας, ο οποίος θα ασκεί μελλοντικά διττή αρμοδιότητα μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Πως κρίνετε την πρόταση να υπάρχει ένας Υπουργός Εξωτερικών για την Ενέργεια, ένας "Mr. Energy"; Πως θα μπορούσαν κατά τη γνώμη σας να καθοριστούν σαφέστερα τα καθήκοντά του;

Πως κρίνετε τη θέση σύμφωνα με την οποία η κοινή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια συνιστά το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο που θα επιτρέπει στην ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως παράγοντας εξωτερικής πολιτικής στην παγκόσμια σκηνή; Πως μπορούν να εναρμονιστούν οι διαφορετικές εθνικές αντιλήψεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια; Με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να προβληθεί περισσότερο από πολιτική και οικονομική άποψη στις σημαντικές για την ενεργειακή πολιτική γεωγραφικές ζώνες( όπως είναι, λ.χ., η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της Κασπίας Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας);

 
  
 

Η έκθεση του Κοινοβουλίου(1)αναγνωρίζει την ανάγκη να έχει η ΕΕ κοινή προσέγγιση σε επίπεδο διεθνών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει συζητήσει πρόταση που αφορά τους τρόπους με τους οποίους η Κοινότητα θα επιδιώξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξωτερική ενεργειακή της πολιτική. Πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω το σημαντικό αυτό θέμα και να αναζητήσουμε τρόπους για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερη ενιαία στάση της ΕΕ προς τα έξω. Η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει τη δική της θέση για τις ευρύτερες πτυχές της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Επιτροπή φρονεί ότι σαφής και συνεκτική κοινή θέση που θα στηρίζει την πολιτική αυτή, καθώς και σαφείς και συνεκτικές δράσεις των κρατών μελών και της Κοινότητας θα προσδώσουν στην ΕΕ δύναμη και αξιοπιστία, καθώς και περισσότερα κίνητρα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν και να συμβουλεύονται το ένα το άλλο αλλά και την Επιτροπή για στρατηγικές αποφάσεις που ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντα άλλων κρατών μελών καθώς και την ΕΕ συνολικά. Αυτό αφορά ουσιαστικά κρίσιμες διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για συναφή με την ενέργεια έργα. Η αλληλεγγύη και η διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση κοινοτικών δράσεων που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα ολόκληρης της ΕΕ. Αυτό αφορά κυρίως περιοχές όπως η Μαύρη Θάλασσα, η Κασπία και η Κεντρική Ασία.

 
 

(1) «Προς μια εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια» (A6-0312/2007 - P6_TA(2007)0413).

 

Ερώτηση αρ. 47 του κ. Crowley (H-0918/07)
 Θέμα: Προγράμματα ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη
 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει επακριβώς ποιες νέες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει προκειμένου να προωθήσει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη, ως μέρος του προγράμματος πολιτικής της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020;

 
  
 

Η ενεργειακή απόδοση συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή. Τον Ιανουάριο, θα παρουσιαστεί μια πρώτη αξιολόγηση των συναφών με την ενεργειακή απόδοση σχεδίων δράσης που απέστειλαν τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια θα υλοποιηθούν αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση(1). Συγκεκριμένα, για το 2008 έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων:

Πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(2)

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών:

Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο σχετικά με την επισήμανση της ενέργειας(3)

Μέτρα εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού(4)για ομάδες προϊόντων, περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όλων των ηλεκτρικών συσκευών στη λειτουργία αναμονής.

Σχέδιο εργασίας που καθορίζει για τα επόμενα 3 χρόνια τον κατάλογο των ομάδων προϊόντων που θα θεωρηθούν ως προτεραιότητες όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μεταφορών:

Πρόταση κανονισμού για τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας (παρακολούθηση πίεσης ελαστικών) και τα ελαστικά χαμηλού ποσοστού κύλισης

Πρόταση οδηγίας σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

Προκειμένου να στηρίξει τη διάθεση στην αγορά αποδοτικών από πλευράς καυσίμων οχημάτων, η Επιτροπή ετοιμάζει αναθεώρηση της οδηγίας για τη σήμανση των αυτοκινήτων(5).

Η Επιτροπή πρότεινε τη συμπερίληψη της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής(6). Αυτό θα παράσχει πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των αεροσκαφών.

Η Επιτροπή πρότεινε(7)τη θέσπιση υποχρεωτικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής από καύσιμα οδικών μεταφορών. Αυτό θα παράσχει ισχυρότερο κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διαδικασιών παραγωγής καυσίμων οδικών μεταφορών.

Επιπλέον, προβλέπονται τα ακόλουθα οριζόντια μέτρα:

Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας με στόχο τη διευκόλυνση της πιο στοχοθετημένης και συνεκτικής χρήσης της φορολογίας της ενέργειας κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης εκτιμήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντικών πτυχών.

Εξέταση, στο πλαίσιο της συζήτησης για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, της απόδοσης των μειωμένων συντελεστών ΔΠΑ σε ορισμένες περιστάσεις.

Έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(8)

Πρόταση αναθεώρησης κανονισμού που επιτρέπει την εθελοντική συμμετοχή οργανώσεων σε ένα κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). Ο κανονισμός αυτός υποχρεώνει τις συμμετέχουσες οργανώσεις να υποβάλλουν εκθέσεις βάσει συγκεκριμένων δεικτών, περιλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, και να βελτιώνουν διαρκώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Οι εκθέσεις αυτές ελέγχονται και επικυρώνονται από ανεξάρτητους περιβαλλοντικούς ελεγκτές και στη συνέχεια δημοσιεύονται.

Η Επιτροπή προβλέπει επίσης την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις πράσινες δημόσιες προμήθειες, στην οποία θα καθορίζονται στόχοι για πράσινες δημόσιες προμήθειες και θα καθιερωθεί διαδικασία προσδιορισμού περιβαλλοντικών προδιαγραφών προς χρήση σε τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβανομένων των συναφών με την ενεργειακή απόδοση κριτηρίων.

 
 

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού - COM (2006)545 τελικό της 19.10.2006
(2) Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σελ. 65
(3) Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σελ. 16
(4) Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, ΕΕ L191 της 22.7.2005, σελ. 29
(5) Οδηγία 1999/94/ΕΚ
(6) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας COM/2006/0818 τελικό
(7) Πρόταση οδηγίας με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ COM(2007)18
(8) Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

 

Ερώτηση αρ. 48 του κ. Hutchinson (H-0932/07)
 Θέμα: Αγροκαύσιμα
 

Για διάφορους λόγους (αραίωση των καλλιεργειών προϊόντων διατροφής, αύξηση των τιμών των τροφίμων, κερδοσκοπία...), φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός στην παραγωγή των αγροκαυσίμων θα οδηγούσε σε γρήγορη επιδείνωση του προβλήματος της πείνας στις χώρες του Νότου και πιο συγκεκριμένα στην Αφρική. Στις 25 Οκτωβρίου 2007, ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή δημοσίευσε μία έκθεση ζητώντας ένα μορατόριουμ 5 ετών σχετικά με την φυτική παραγωγή που προορίζεται να μετατραπεί σε καύσιμο, προκειμένου, με το τέλος του μορατόριουμ, να περάσουμε κατευθείαν στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων, που παράγονται με βάση τα κατάλοιπα των καλλιεργειών. Μία άλλη πιθανή λύση συνίσταται στην παραγωγή αγροκαυσίμων από μη βρώσιμα φυτά που καλλιεργούνται σε άγονες ή ημι-άγονες γαίες. Προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει την έγκριση αυτού του μορατόριουμ και/ή να προωθήσει μία μαζική υποστήριξη της έρευνας σε θέματα αγροκαυσίμων δεύτερης γενιάς για να μη γίνεται η παγκοσμιοποίηση του "πράσινου πετρελαίου" εις βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των μικροπαραγωγών τους, γνωρίζοντας εξάλλου ότι ήδη οι μεγάλοι γεωργικοί παραγωγοί και οι πολυεθνικές εταιρείες εμφανίζονται ως οι πιο πιθανοί να ευνοηθούν από αυτά τα νέα δεδομένα της αγοράς ενέργειας;

 
  
 

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών. Οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων είναι αποτέλεσμα της μειωμένης σοδειάς, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης από μεγάλες νεοεμφανισθείσες χώρες. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ενδεχόμενο μορατόριουμ δεν θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των βιοκαυσίμων όσον αφορά τη βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάντως, η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τα βιοκαύσιμα «πρώτης γενιάς» στην ασφάλεια των τροφίμων.

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα καύσιμα αυτά θα βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού διαφοροποιώντας το φάσμα των προς χρήση πρώτων υλών. Όμως, η πρόοδος των βιοκαυσίμων «δεύτερης γενιάς» εξαρτάται ευρέως από την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων «πρώτης γενιάς». Η Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Έχει θεσπίσει μάλιστα συναφή στρατηγική στο πρόσφατο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών(1). Η Επιτροπή εξετάζει επίσης μέτρα για την ενθάρρυνσή τους στην επικείμενη οδηγία για τις ανανέωσιμες πηγές ενέργειας.

 
 

(1) COM(2007) 723

 

Ερώτηση αρ. 49 του κ. Rübig (H-0938/07)
 Θέμα: Ερμηνεία των στόχων εξοικονόμησης με βάση την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση 2006/32/EK
 

Με βάση τη γενική ερμηνεία της οδηγίας 2006/32/EK(1)μπορούν να εντάσσονται στο στόχο της εξοικονόμησης μόνο μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά και το 2016. Τα μέτρα εξοικονόμησης με μικρότερη διάρκεια επίδρασης πρόκειται ωστόσο να εφαρμοστούν λίγο πριν από το 2016 (ή το 2020). Με βάση αυτήν την ερμηνεία προκύπτει κίνητρο να μη ληφθούν τέτοια μέτρα το συντομότερο δυνατό, αλλά να αναβληθούν για να επιτευχθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επίδραση που να καλύπτει το στόχο του 2016.

Είναι παρά ταύτα σωστή αυτή η ερμηνεία και τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να αποτρέψει μια ενδεχόμενη τέτοια αντιμετώπιση;

 
  
 

Σκοπός της οδηγίας (2006/32/ΕΚ) για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες είναι να βελτιώσει περαιτέρω τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση. Αυτό το επιτυγχάνει θεσπίζοντας μια διαρθρωτική βάση για την ενεργειακή απόδοση στα κράτη μέλη. Η οδηγία καθορίζει ως ενδεικτικό στόχο για τα κράτη μέλη την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 9% από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο στόχος αυτός θα είναι το αποτέλεσμα της σωρευτικής ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται καθ’ όλη την περίοδο. Στην εν λόγω εξοικονόμηση θα μπορούν να συμβάλουν όλα τα μέτρα κατά την περίοδο αυτή, υπό την προϋπόθεση όμως η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας να είναι πάντοτε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή να μπορεί να υπολογισθεί κατ’ εκτίμηση στο τέλος του ένατου έτους.

Τα μέτρα εξοικόμησης με μικρότερη διάρκεια επίδρασης είναι όντως επιλέξιμα για συμπερίληψη. Πρέπει, όμως, να είναι επαληθεύσιμα και μετρήσιμα ή να μπορούν να υπολογισθούν κατ’ εκτίμηση στο τέλος του ένατου έτους. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι τα μέτρα πρέπει να έχουν αποτελέσματα κατά τη στιγμή της μέτρησης ή της εκτίμησης της εξοικονόμησης.

 
 

(1) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.

 

Ερώτηση αρ. 50 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0942/07)
 Θέμα: Δυνατότητα υλοποίησης κοινής ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης μετά από τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσία
 

Πώς εκτιμά η Επιτροπή τις πρακτικές δυνατότητες υλοποίησης κοινής ενεργειακής πολιτικής εντός της Ένωσης υπό το φως της τελευταίας διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσία;

 
  
 

Η στήριξη του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης ήταν ένα από τα απτά επιτεύγματα της τελευταίας διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Μάφρα τον Οκτώβριο. Ο μηχανισμός αυτός αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό των ενδεχόμενων προβλημάτων και κινδύνων σε επίπεδο εφοδιασμού καθώς και διαμετακόμισης και ζήτησης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις ενδεχόμενων διακοπών. Επί του παρόντος ρυθμίζονται και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον εν λόγω μηχανισμό.

Η καθιέρωση του μηχανισμού αυτού είναι απτό αποτέλεσμα του εποικοδομητικού και αμοιβαίως επωφελούς διαλόγου στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος συνεχίζεται μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Καταδεικνύει επίσης ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στους κόλπους των θεματικών ομάδων στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια, για παράδειγμα όσον αφορά την ενημέρωση του καταλόγου των έργων υποδομής κοινού ενδιαφέροντος για αμφότερες τις πλευρές, θα συμβάλουν επίσης στη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ.

Η Επιτροπή φρονεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους αλλά και με την Επιτροπή στον τομέα της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να καθορίσουν σαφείς και συνεκτικές κοινές θέσεις αλλά και σαφείς και συνεκτικές δράσεις για τη στήριξη της εν λόγω πολιτικής. Αυτός ο διαρκής συντονισμός θα προσδώσει στην ΕΕ δύναμη και αξιοπιστία, καθώς και επιρροή σε σχέση με τρίτες χώρες.

 

Ερώτηση αρ. 51 της κ. Ποδηματά (H-0945/07)
 Θέμα: Ανάγκη θέσπισης περιφερειακών και τοπικών στόχων προώθησης της ανανεώσιμης ενέργειας
 

Η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η ενεργειακή πολιτική στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιφερειακή ανάπτυξη, έχει θέσει φιλόδοξους, δεσμευτικούς στόχους, για τα επόμενα χρόνια αναφορικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) από τα κράτη μέλη.

Με γνώμονα την ανάγκη δυναμικής προώθησης των ΑΠΕ υπάρχει πρόθεση, πέρα από τους εθνικούς στόχους να θεσπιστούν ανάλογοι στόχοι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο; Με ποιo τρόπο θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στις περιφερειακές και τοπικές αρχές; Θα υπάρξει, για παράδειγμα, υποστήριξη και αύξηση των επενδύσεων σε τοπικές μορφές ΑΠΕ, καθώς και σε τοπικά δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές με υψηλό δυναμικό ΑΠΕ δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές για την παραγωγή και διανομή της ενέργειας (π.χ. υποδομές ελληνικών νησιών); Τέλος, προβλέπεται η σύνταξη μελέτης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από την οποία να αναδειχθούν οι περιοχές εκείνες που διαθέτουν υψηλό δυναμικό ΑΠΕ, ώστε να προωθηθούν δράσεις αξιοποίησης κατά προτεραιότητα;

 
  
 

Η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει στόχους προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παράλληλα με τους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους.

Ωστόσο, η Επιτροπή ενθαρρύνει περιφέρειες να θέσουν οι ίδιες στόχους ως μέρος των συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων για την πολιτική συνοχής και τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Πολλές περιφέρειες έχουν θέσει στόχους ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο. Πράγματι, ένας από τους συμφωνηθέντες κοινούς δείκτες στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου αφορά την αυξανόμενη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Έως τώρα τα κράτη μέλη έχουν ήδη διαθέσει 8 περίπου δισ..ευρώ για προώθηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Είναι, επομένως, δύσκολο να προσδιορισθεί ποσοτικά το συνολικό ποσό της βοήθειας προς τις περιφέρειες, επειδή πρόσθετες συνεισφορές από άλλες πηγές όπως η πρωτοβουλία «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (2007-2013) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο για την ενθάρρυνση των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει πρόταση οδηγίας πλαίσιο σχετικά με τις ΑΠΕ που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικά σχέδια δράσης, περιγράφοντας με ποιο τρόπο στοχεύουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων σχετικά με τις ΑΠΕ. Για μερικά κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές πτυχές, τέτοια διαθεσιμότητα πόρων σε διάφορες περιοχές πρέπει να αποτελεί βασικό υπό εξέταση στοιχείο. Η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθεια να εκτιμήσει τις δυνατότητες μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν προχωρήσει τόσο, ώστε να εκτιμηθούν και οι δυνατότητες συγκεκριμένων περιοχών εντός των κρατών μελών.

 

Ερώτηση αρ. 52 της κ. Andrikienė (H-0955/07)
 Θέμα: Στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών
 

Η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση στην οποία εισηγείται νέο στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (Σχέδιο SET), που προϋποθέτει βιομηχανικές πρωτοβουλίες και μεγαλύτερες ερευνητικές προσπάθειες ως μέρος των σχεδίων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών CO2 στην ΕΕ, αλλά ανέβαλε για του χρόνου τα θέματα χρηματοδότησής του.

Έχει ήδη η Επιτροπή αξιολογήσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του σχεδίου SET και ποιο το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων αυτών; Έχει προβλέψει η Επιτροπή από ποιον και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του σχεδίου SET;

 
  
 

Για την προετοιμασία του σχεδίου SET, η Επιτροπή προέβη σε λεπτομερή ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, καθώς και των διαφόρων τεχνολογικών λύσεων που εξετάζονται επί του παρόντος. Όλα αυτά περιέχονται στη χαρτογράφηση ικανοτήτων και στη χαρτογράφηση τεχνολογίας, που παρουσιάστηκαν μαζί με την ανακοίνωση για το σχέδιο SET. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι ότι η καινοτομία στον τομέα της ενέργειας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, αλλά η στενή συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Πρέπει: να αναγνωρίσουμε τον ζωτικό και στρατηγικό ρόλο της ενεργειακής τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των αλλαγών στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος· να σχεδιάσουμε από κοινού τις δραστηριότητές μας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· να επιδιώξουμε αποτελεσματικά τους στόχους μας μέσω πιο στοχοθετημένων και ισχυρών μέσων· να αυξήσουμε τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία.

Όσον αφορά το ερώτημα περί χρηματοδότησης, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συλλογική· πρέπει, επομένως, να κινητοποιήσουμε δημόσια κονδύλια, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, και ασφαλώς αμφότερα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του σχεδίου SET, η Επιτροπή αναγγέλλει ανακοίνωση για τα τέλη του 2008 η οποία θα αναλύει τις πιθανές πηγές νέων επενδύσεων, περιλαμβανομένου του κοινοτικού προϋπολογισμού.

 

Ερώτηση αρ. 56 του κ. Γκλαβάκη (H-0881/07)
 Θέμα: Περιβαλλοντική ρύπανση
 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Μπλάκσμιθ των Ηνωμένων Πολιτειών (Σεπτέμβριος 2007), οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Αργεντινής επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τόσο τα εκατομμύρια των ανθρώπων που κατοικούν πλησίον των βιομηχανικών μονάδων που ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά δυστυχώς και ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι ρύποι καταλήγουν στις θάλασσες και στην ατμόσφαιρα, που, όπως είναι γνωστό, δεν γνωρίζουν σύνορα. Επίσης το μολυσμένο περιβάλλον ευθύνεται για την εκδήλωση μιας σειράς ασθενειών των ανθρώπων, όπως είναι η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς, κατάλαβε έγκαιρα τη σημαία που έχει για την ανθρώπινη υγεία η προστασία του περιβάλλοντος, και όλες οι πολιτικές της έχουν κύριο άξονα, δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Τι γίνεται όμως με το παγκόσμιο περιβάλλον; Στα διεθνή φόρα γίνονται διαπιστώσεις, καταλήγουν σε επίσημα συμπεράσματα, αλλά επί της ουσίας δεν λαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει την παγκόσμια κοινότητα με σκοπό τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που τελικά επηρεάζει εκτός από τους ρυπαίνοντες και τους μη, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τα παιδιά μας, πριν να είναι αργά;

 
  
 

Ο αντίκτυπος που έχουν οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, συγκεκριμένα η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, στο περιβάλλον λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή, και η διμερής συνεργασία με τις εν λόγω χώρες έχει ενισχυθεί. Σήμερα, αξιοποιείται κάθε ευκαιρία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα σε διμερή και πολυμερή φόρουμ, σε μια προσπάθεια σύμπλευσης των χωρών αυτών.

Το περιβάλλον αποτελεί πλέον ακρογωνιαίο λίθο των διμερών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία και έχει καθιερωθεί περιβαλλοντικός διάλογος υψηλού επιπέδου με τις χώρες αυτές. Ο διάλογος αυτός είχε ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, της κλιματικής αλλαγής, της καθαρότερης παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων.

Στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ με την Ινδία και την Κίνα το 2005 συμφωνήθηκε η βελτίωση της συνεργασίας για την κλιματική αλλαγή, μέσω της θέσπισης εταιρικών σχέσεων για την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας έχει δρομολογηθεί συνεργασία για να κατασκευαστεί στη χώρα αυτή μονάδα επίδειξης με τη χρήση άνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές, με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ραγδαία αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της χρήσης άνθρακα.

Μέσω των προγραμμάτων περιφερειακής στρατηγικής για την Ασία και τη Λατινική Αμερική, η Επιτροπή στηρίζει επίσης την προστασία του περιβάλλοντος που ενισχύει την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και βελτιώνει την εμπειρογνωμοσύνη.

Το θεματικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για το περιβάλλον και τα δάση (2000-2006) παρέσχε περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για να διασφαλίσει ότι το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης. Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων ήταν μεταξύ των βασικών τομέων προτεραιότητας.

Το περιβάλλον είναι επίσης ένας από τους βασικούς τομείς πολιτικής που θα χρηματοδοτηθεί από την περιφερειακή στρατηγική για την Ασία (2007-2013). Περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ ανά έτος θα διατεθούν σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συμβάλουν στη δημιουργία της ρυθμιστικής, διοικητικής και επιστημονικής ικανότητας που χρειάζεται η Ασία για την αντιμετώπιση των σημερινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η Επιτροπή εργάζεται επίσης σε πολυμερή φόρουμ μέσω των διάφορων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως της Επιτροπής του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, πιέζοντας για ευρύτερη διεθνή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η Επιτροπή (που εκπροσωπεί την Κοινότητα) συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση, την κύρωση και την εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (συμβάσεις/πρωτόκολλα) και σήμερα είναι συμβαλλόμενο μέρος σε περισσότερες από πενήντα συμφωνίες που καλύπτουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία της στιβάδας του όζοντος, η απερήμωση, η προστασία της φύσης, η διαχείριση χημικών και αποβλήτων και η διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων.

Στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Επιτροπή διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εταίρων (περιλαμβανομένης της Ρωσίας) για τη μείωση της ρύπανσης από τα βαρέα μέταλλα και τις εκπομπές διοξειδίου του θείου στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (CLRTAP).

Γενικά, η Επιτροπή έχει ασκήσει πίεση για ισχυρή και ουσιαστική εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη της Σύμβασης της Στοκχόλμης – βασική διεθνής συνθήκη για την προστασία του περιβάλλοντος από τοξικές χημικές ουσίες όπως τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Για την εξάλειψη των PΟP απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί και τεχνικοί πόροι. Η Επιτροπή εργάζεται στενά με τις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσει στην εξάλειψη των POP.

Πρόκειται απλώς για μια εικόνα των πολλών εν εξελίξει ή υπό διαμόρφωση πρωτοβουλιών, που δείχνει τη γνήσια δέσμευση της Επιτροπής να εργαστεί σε όλα τα φόρουμ για να προωθήσει την προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος για όλο το ανθρώπινο είδος.

 

Ερώτηση αρ. 57 της κ. Ludford (H-0883/07)
 Θέμα: Ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες
 

Δεδομένης της επιθυμίας της ΕΕ να καταργήσει την χρήση των αναποτελεσματικών λαμπτήρων πυρακτώσεως, σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2002/96/ΕΚ(1)προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διανομείς και οι έμποροι λιανικής πωλήσεως προσφέρουν στους καταναλωτές δυνατότητες επιστροφής για τους ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της περιεκτικότητας σε υδράργυρο των λαμπτήρων αυτών;

 
  
 

Η Επιτροπή προβαίνει σε αρκετές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(2).

Πρώτον, η Επιτροπή ελέγχει από τεχνικής και νομικής πλευράς τη συμμόρφωση των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να επιφορτίζουν τους παραγωγούς με την ευθύνη της οργάνωσης και της χρηματοδότησης της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της φιλικής προς το περιβάλλον διάθεσης ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ειδών φωτισμού. Τα εθνικά δίκαια πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ενημερώνουν τους καταναλωτές για αυτήν την ξεχωριστή συλλογή, τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής, τον ρόλο τους στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και τη σημασία του συμβόλου –έναν διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων– που φέρουν τα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν ήδη οδηγήσει στην κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά δύο κρατών μελών (Οκτώβριος 2007). Αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει και κατά άλλων κρατών μελών.

Δεύτερον, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις εκθέσεις που όφειλαν να υποβάλουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Ο πρώτος γύρος υποβολής εκθέσεων έληξε τον Σεπτέμβριο του 2007. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις εκθέσεις και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της μέσα στο 2008.

Τρίτον, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις για τις ποσότητες και τις κατηγορίες αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συλλέγονται, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των κρατών μελών ή εξάγονται. Οι πρώτες συναφείς εκθέσεις αναμένονται στα μέσα του 2008.

Τέλος, πραγματοποιούνται με τα κράτη μέλη τακτικές συναντήσεις –κατά μέσο όρο τρεις συναντήσεις ετησίως– για την αξιολόγηση της προόδου, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 
 

(1) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.
(2)Οδηγία 2002/96/ΕΚ, ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σελ. 24-38

 

Ερώτηση αρ. 58 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0885/07)
 Θέμα: Δικαίωμα των παιδιών σε ένα υγιές περιβάλλον
 

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν ετησίως από αίτια άμεσα συνδεδεμένα με το περιβάλλον και πάνω από το 80% των ασθενειών επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Στα πλαίσια της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των παιδιών, ερωτάται η Επιτροπή ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να υιοθετήσει ώστε να εξασφαλίσει στα παιδιά το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειές της για τη μείωση των ιδιαίτερων κινδύνων για τα παιδιά, όπως είναι η ρύπανση κλειστών χώρων, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η χρήση τοξικών ουσιών;

Πώς προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΠΟΥ και η UNICEF, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών για τη διαβίωση των παιδιών σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο περιβάλλον;

 
  
 

Η Επιτροπή προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αφενός εντός της Ένωσης και αφετέρου στην εξωτερική της δράση. Πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί είναι συνεπείς με τα «δικαιώματα του παιδιού» όπως περιλαμβάνονται στο άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι σύμφωνες με ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 5 του σχεδίου Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει ότι, στις σχέσεις της με τον ευρύτερο κόσμο, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές και οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι έχουν σημαντική επίπτωση στην υγεία και στην ευημερία των παιδιών.

Έτσι, ως ευάλωτο μέρος του πληθυσμού, τα παιδιά καλύπτονται από την ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2003 ως πρωτοβουλία SCALE(1), όπου το γράμμα C αποτελεί ένδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα παιδιά.

Τα θέματα που αφορούν τα παιδιά έχουν επίσης ενσωματωθεί σε ολόκληρο το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις συνέπειες των περιβαλλοντικών πιέσεων στην υγεία των παιδιών σε ένα φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, έχουν χρηματοδοτηθεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την «ευπάθεια», προκειμένου να προσαρμοστούν οι πολιτικές στις ανάγκες των παιδιών στις περιπτώσεις όπου αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία θέτει σημαντικούς κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία. Ευαίσθητες ομάδες περιλαμβανομένων των παιδιών είναι εκείνες οι οποίες υφίστανται τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Συνεπώς, επιπλέον των κοινοτικών μέτρων τα οποία εφαρμόζονται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και έχουν στόχο το κοινό εν γένει, υπάρχουν περαιτέρω προβλέψεις για τις ευαίσθητες ομάδες. Ένα παράδειγμα είναι η ενημέρωση για το κατώτατο όριο όζοντος για την πρόληψη ακόμα και σύντομης υπερβολικής έκθεσης ειδικών τμημάτων του πληθυσμού.

Επιπλέον, η νέα οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στη δεύτερη ανάγνωση,(2) περιλαμβάνει δέσμη στόχων ειδικά για την επίτευξη μείωσης των αστικών γενικών συγκεντρώσεων λεπτών μορίων PM2.5. Αυτό αναμένεται να αποφέρει ευρύτερα οφέλη στην υγεία ιδίως των ευαίσθητων ομάδων, περιλαμβανομένων των παιδιών.

Η έκθεση των παιδιών σε κλειστά περιβάλλοντα αποτελεί επίσης θέμα ιδιαίτερης μέριμνας. Η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ποιότητα του αέρα στους κλειστούς χώρους που θα παράσχει συμβουλές για πιθανές πρωτοβουλίες πολιτικής σε αυτόν τον τομέα και έχει χρηματοδοτήσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με αυτό το θέμα.

 
 

(1) Science, Children, Awareness, Legislation and Evaluation
(2) Διοργανικός φάκελος 2005/0183 (COD)

 

Ερώτηση αρ. 59 της κ. Harkin (H-0908/07)
 Θέμα: Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ
 

Δύναται η Επιτροπή να καταστήσει σαφείς τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται προς εκτίμηση της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος όπως σκιαγραφούνται στο άρθρο 9 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ(1)σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση στο Παράρτημα ΙΙΙ; Ισχύει κάποιος μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίον να μπορούν οι καταναλωτές να αμφισβητούν τις εκτιμήσεις του κόστους εάν φαίνονται ασυνήθιστα υψηλές;

 
  
 

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα(2) (ΟΠΥ), τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν, μέχρι το 2010, πολιτικές τιμολόγησης των υδάτων που θα εξυπηρετούν τον διττό σκοπό της ανάκτησης του κόστους των παρεχόμενων υδατικών υπηρεσιών και της παροχής κινήτρων στους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να χρησιμοποιούν τα ύδατα με βιώσιμο τρόπο.

Οι μηχανισμοί εκτίμησης του εν λόγω κόστους (οικονομικού κόστους, περιβαλλοντικού κόστους και συναφούς με τους πόρους κόστους), επιβολής της ανάκτησης του κόστους και εκτίμησης της προσήκουσας συνεισφοράς των διαφόρων χρηστών υδατικών υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών απορροής (πρβλ. άρθρο 13 ΟΠΥ) που θα καταρτιστούν μέχρι το τέλος του 2009. Τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη μέχρι τις 22 Μαρτίου 2010.

Αν και η ΟΠΥ θεσπίζει τις βασικές υποχρεώσεις, είναι καθήκον των κρατών μελών να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες των πολιτικών τους τιμολόγησης των υδάτων σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας.

Για να στηρίξει το έργο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε και οργάνωσε την εκπόνηση άτυπου καθοδηγητικού εγγράφου καθώς και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων για την εφαρμογή των οικονομικών μέσων της ΟΠΥ. Αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη(3).

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών απορροής, τα κράτη μέλη οφείλουν να προβούν σε διαβουλεύσεις με το κοινό. Τα προσχέδια διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών απορροής πρέπει να είναι διαθέσιμα για διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2008. Τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα σχεδιαζόμενα μέτρα, περιλαμβανομένων των επιλεγμένων για την ανάκτηση του κόστους μέτρων.

Η ΟΠΥ αναφέρει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους κατά τον καθορισμό του επιπέδου ανάκτησης του κόστους για τους διάφορους χρήστες (πρβλ. άρθρο 9, παρ. 1). Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες χρήσης των υδάτων από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, υπό τον όρο ότι αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη των στόχων της οδηγίας (πρβλ. άρθρο 9, παρ. 4).

Επιπλέον, η διαφάνεια των δομών τιμολόγησης των υδάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των συναφών οικονομικών μέσων. Η ίδια η ΟΠΥ δεν προβλέπει διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, καθώς κάτι τέτοιο είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της νομικής της βάσης. Σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, είναι καθήκον των κρατών μελών να θεσπίζουν τους προσήκοντες μηχανισμούς. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν πάντως να διεκδικήσουν επανόρθωση μέσω της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές(4).

 
 

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000
(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000
(3) http://water.europa.euή http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
(4) ΕΕ L 95 της 21.4.1993

 

Ερώτηση αρ. 60 της κ. Goudin (H-0910/07)
 Θέμα: Μετατροπή σουηδικών εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων
 

Η Επιτροπή κατέθεσε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Σουηδίας επειδή παρέλειψε να μετατρέψει εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων για την αποτελεσματικότερη αφαίρεση του αζώτου. Πρόκειται για 60 εγκαταστάσεις που θα πρέπει να επεκταθούν. Το κόστος του έργου αυτού θα ανέρθει σε τουλάχιστον 1 δισ. σουηδικών κορωνών. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην πλειοψηφία τους στην περιφέρεια Nοrrland και στην ενδοχώρα της Νότιας Σουηδίας. Η κλαδική οργάνωση που εκπροσωπεί τα εργοστάσια καθαρισμού λυμάτων Sνenskt Vatten κατηγορεί την Επιτροπή για ανεπαρκή γνώση του θέματος. Η σουηδική Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης έχει διαπιστώσει ότι μια μετατροπή των εγκαταστάσεων δεν πρόκειται να έχει θετικές επιπτώσεις. Στη Σουηδία, ερευνητές και αρχές συμφωνούν ότι η κύρια αιτία για τον ευτροφισμό της Βαλτικής Θάλασσας δεν είναι το άζωτο αλλά μάλλον ο φώσφορος, τον οποίο οι σουηδικές εγκαταστάσεις καθαρισμού αφαιρούν σχεδόν πλήρως.

Ποια είναι τα επιχειρήματα της Επιτροπής για να υποστηρίξει ότι μια μετατροπή των σουηδικών εγκαταστάσεων καθαρισμού θα συμβάλει πράγματι σε βελτίωση της αφαίρεσης των αζώτου; Κατά πόσο πιστεύει η Επιτροπή ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις καθαρισμού προκαλούν διασυνοριακό περιβαλλοντικό πρόβλημα;

 
  
 

Η Βαλτική είναι μία από τις θάλασσες με τον μεγαλύτερο ευτροφισμό στην Ευρώπη λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων φωσφόρου και αζώτου.

Οι θρεπτικές αυτές ουσίες καταλήγουν στη Βαλτική από τις γεωργικές δραστηριότητες και τα ανεπαρκώς επεξεργασμένα λύματα.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει βασικά το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική που εγκρίθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2007 από την HELCOM, τη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής, την οποία έχει υπογράψει η Σουηδία.

Η HELCOM εκτιμά ότι πρέπει να μειωθεί ετησίως ο φώσφορος κατά 15.000 τόνους και το άζωτο κατά 135.000 τόνους, προκειμένου να σταθεροποιηθεί σε καλό οικολογικό επίπεδο η Βαλτική Θάλασσα.

Προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απόρριψης λυμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 1991 οδηγία για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, η οποία θεσπίζει συναφείς προθεσμίες και προϋποθέσεις(1). Βασικό στοιχείο της εν λόγω οδηγίας είναι ο καθορισμός ευαίσθητων περιοχών στις οποίες απαιτείται αυστηρότερη επεξεργασία των λυμάτων.

Το γεγονός ότι οκτώ κράτη μέλη που βρέχονται από τη Βαλτική χαρακτήρισαν τα παράκτια ύδατά τους ως ευαίσθητες περιοχές δυνάμει της οδηγίας για τα αστικά λύματα επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο ευτροφισμός της Βαλτικής είναι διασυνοριακό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας που αναφέρονται στην ερώτηση απορρίπτουν ύδατα τα οποία καταλήγουν σε περιοχές τις οποίες η Σουηδία έχει χαρακτηρίσει ως ευαίσθητες. Η προθεσμία για τη θέσπιση αυστηρότερων διαδικασιών επεξεργασίας των λυμάτων στα εργοστάσια αυτά έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Καθώς η Σουηδία δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση αυτή, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της το 2002. Ουσιαστικά, η Επιτροπή εκτιμά ότι η Σουηδία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία για τα αστικά λύματα όσο και από τον υψηλό βαθμό ευτροφισμού της Βαλτικής συνολικά, οφείλει να αφαιρεί το άζωτο από τα λύματα.

Η μείωση της περιεκτικότητας των λυμάτων της Σουηδίας σε άζωτο θα συμβάλει στη βελτίωση της γενικής κατάστασης στη Βαλτική.

Είναι, πάντως, θετικό το γεγονός ότι η Σουηδία λαμβάνει άλλα συναφή μέτρα. Αξίζει να αναφερθεί, για παράδειγμα, ότι τον Απρίλιο του 2007 η Σουηδία συμφώνησε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας, να αυξήσει το επίπεδο επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να αφαιρούνται ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου.

Η μείωση του ευτροφισμού της Βαλτικής συγκαταλέγεται μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των καλύτερων δυνατών περιβαλλοντικών συνθηκών στην Ευρώπη.

 
 

(1) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L 135 της 30.5.1991.

 

Ερώτηση αρ. 61 του κ. Τούσσα (H-0915/07)
 Θέμα: Να μην κατασκευαστεί μονάδα αφαλάτωσης στον κόλπο Κοιλάδας του Δήμου Κρανιδίου
 

Η εταιρεία “Mind Compass Parks A.E.”, με διάτρητη, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), περιβαλλοντική μελέτη, σκοπεύει να κατασκευάσει μονάδα αφαλάτωσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοιλάδας του Δήμου Κρανιδίου, με σκοπό την υδροδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως οι υπό κατασκευή μονάδες «Τουριστική Ανάπτυξη Δέλπριζας», Killada Hills, Seascape Hills, αλλά και την εμπορική εκμετάλλευση του παραγόμενου ύδατος. Η κατασκευή αυτής της μονάδας θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία, την αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον στον κόλπο της Κοιλάδας, όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη Μάσσητος. Ενώ ήδη υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Κρανιδίου καθώς και λόγω των ιχθυοτροφείων στον Αργολικό κόλπο.

Γνωρίζει η Επιτροπή τα σχέδια κατασκευής αυτής της μονάδας; Της έχει υποβληθεί αίτημα κοινοτικής χρηματοδότησης; Έχει υπόψη της τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή; Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο το περιβάλλον στον κόλπο της Αργολίδας από την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης;

 
  
 

Η Επιτροπή δεν έχει γνώση του σχεδίου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στον κόλπο Κοιλάδας του Δήμου Κρανιδίου. Το σχέδιο αυτό δεν συγχρηματοδοτείται με πόρους ΕΕ.

Οι μονάδες αφαλάτωσης δεν εμπίπτουν στα προγράμματα που καλύπτονται από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ(1) όπως αυτή τροποποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αξιότιμος βουλευτής προκύπτει ωστόσο ότι πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ).

Στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές προχώρησαν πέραν των νομικών υποχρεώσεων βάσει του κοινοτικού δικαίου, και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερο το θέμα αυτό.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση που προκύψουν δυσχέρειες στη διαδικασία ΕΠΕ που ακολουθούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, το θέμα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των διοικητικών και δικαστικών αρχών του κράτους μέλους.

 
 

(1) ΕΕ L 175 της 5.7.1985

 

Ερώτηση αρ. 62 του κ. Ryan (H-0920/07)
 Θέμα: Πολιτική για την αλλαγή του κλίματος
 

Υπό το φως πρόσφατων εκθέσεων που συντάχθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και τονίζουν το γεγονός ότι τα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, πιστεύει η Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη; Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί μόνο να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το έτος 2020.

 
  
 

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος βρίσκεται επί του παρόντος στο Μπαλί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπου η ΕΕ ευελπιστεί, όπως και πολλοί εταίροι μας, να συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα παγκόσμια και ολοκληρωμένη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή για την περίοδο μετά το 2012. Ο Επίτροπος μίλησε για το θέμα αυτό εκτενώς κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο για το Μπαλί(1).

Όπως εξήγησε, η στρατηγική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και το έργο που έχει επιτελεστεί με βασικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, περιλαμβανομένων των πρόσφατων διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Κίνας και ΕΕ-Ινδίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως προς τον καθορισμό των στόχων για το Μπαλί καθώς και ως προς την αρχιτεκτονική της ενδεχόμενης συμφωνίας για το κλίμα μετά το 2012.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας του περιορισμού της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας εντός του ορίου των 2ºC, απαιτείται μέχρι το 2050 μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων της τάξεως του 50% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ στον εαυτό της είναι σύμφωνοι με την επίτευξη του γενικότερου αυτού στόχου, μόνο όμως εάν δράσουν και οι άλλοι.

Για να αποδείξει την ηγετική της θέση, η ΕΕ οφείλει να έχει αποτελέσματα στους κόλπους της πρώτα. Η Επιτροπή θα υιοθετήσει τις συναφείς με το κλίμα και την ενέργεια προτάσεις εφαρμογής στις αρχές του επόμενου έτους, γεγονός που θα παράσχει τα αναγκαία εργαλεία για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων περί μείωσης των εκπομπών αερίων κατά 20% τουλάχιστον μονομερώς και κατά 30% σε περίπτωση σύναψης διεθνούς συμφωνίας, ενώ άλλες αναπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν παρόμοιες προσπάθειες.

Επί του παρόντος ασκείται πίεση στις αναπτυγμένες χώρες-εταίρους μας να μας μιμηθούν και να αναλάβουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλους να αναλάβουν δράση στην απαιτούμενη κλίμακα, εάν δεν το πράξουμε εμείς.

Οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια αύξηση των εκπομπών αερίων δεν αφήνουν πάντως καμιά αμφιβολία –οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει επίσης να συμβάλουν– όχι απαραιτήτως με απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων στο στάδιο αυτό, αλλά με μείωση του ρυθμού αύξησης των εκπομπών αερίων, και η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει. Πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στο όριο των 2 βαθμών.

 
 

(1) Πρβλ. συζήτηση γύρω από την προφορική ερώτηση O-0058/07 σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής στη διάσκεψη του Μπαλί για την κλιματική αλλαγή (COP 13 και COP/MOP 3) στην πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο στο Στρασβούργο, 14.11.2007

 

Ερώτηση αρ. 63 του κ. Aylward (H-0922/07)
 Θέμα: Προωθώντας τη μείωση εκπομπών CO2 στην Κίνα και στην Ινδία
 

Μπορεί η Επιτροπή να διαβεβαιώσει πολιτικά ότι θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε διεθνές φόρουμ, για να ενθαρρύνει τόσο την Κίνα όσο και την Ινδία να ενταχθούν στις διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 εντός της επικράτειάς τους;

 
  
 

Η Επιτροπή αξιοποιεί κάθε ευκαιρία τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή φόρουμ, προκειμένου να ενθαρρύνει όλους τους σημαντικούς διεθνείς εταίρους να συμφωνήσουν στο θέμα της έναρξης διεθνών διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση πλαισίου που θα αφορά την κλιματική αλλαγή μετά το 2012 και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους σε εγχώριο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κατά τον περασμένο χρόνο, η ΕΕ δραστηριοποιήθηκε ιδιαιτέρως προς την κατεύθυνση της γνωστοποίησης των ζητημάτων αυτών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, μεριμνώντας ώστε οι πραγματικές επιπτώσεις και συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να εξεταστούν στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο.

Φέτος το θέμα της κλιματικής αλλαγής συζητήθηκε πάρα πολύ σε υψηλό επίπεδο – στα Ηνωμένα Έθνη, στους κόλπους της ομάδας G8, στη συνεδρίαση των σημαντικότερων οικονομιών που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στο πλαίσιο όλων των διμερών επαφών της ΕΕ, όπως στις διασκέψεις κορυφής ΕΕ-ASEAN(1), ΕΕ-Κίνας και EU-Ινδίας τον περασμένο μήνα. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος βρίσκεται επί του παρόντος στο Μπαλί, στη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπου ευελπιστούμε να εδραιώσουμε ό,τι πετύχαμε σε όλα αυτά τα φόρουμ και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση παγκόσμιου και συνεκτικού πλαισίου για την κλιματική αλλαγή μετά το 2012.

Υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι εταίροι αντιμετωπίζουν σοβαρά τις ευθύνες τους. Η Κίνα δημοσίευσε φέτος εθνικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή με φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας σύστησε συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.

Η ΕΕ διαθέτει αρκετά μέσα για να διευκολύνει τη διμερή αλληλεπίδραση με την Ινδία και την Κίνα σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής, όπως την εταιρική σχέση για την κλιματική αλλαγή ΕΕ-Κίνας και την πρωτοβουλία ΕΕ-Ινδίας για την καθαρή ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα μέσα επικεντρώνονται σε σαφή, πρακτικά μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογιών που εκπέμπουν χαμηλό διοξείδιο του άνθρακα και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ διατίθενται αρκετά κονδύλια για περιβαλλοντικά έργα.

 
 

(1) Σύνδεσμος κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας

 

Ερώτηση αρ. 64 του κ. David Martin (H-0927/07)
 Θέμα: Εκπομπές θείου από την ευρωπαϊκή ναυσιπλοΐα
 

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές θείου από τη ναυσιπλοΐα;

 
  
 

Ο ναυτιλιακός τομέας είναι σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως τονίστηκε στη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση(1).

Η οδηγία 1999/32/ΕΚ(2)όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/33/ΕΚ(3)προβλέπει δύο ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές ως περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA). Πρόκειται για τη Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη αντίστοιχα. Έτσι, τα πλοία που διέρχονται από τις περιοχές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 1,5% κατά βάρος (ή 15.000 mg/kg ή ppm). Το ποσοστό αυτό είναι 40% χαμηλότερο από τη μέση περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυτιλία (2,7%). Η απαίτηση αυτή αφορά και τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια από και προς τους κοινοτικούς λιμένες. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2010 τα ελλιμενισμένα πλοία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο καύσιμα με μικρότερη από 0,1% περιεκτικότητα σε θείο (1000 ppm).

Είναι προφανές, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Ακόμη και με τα μέτρα που αναφέρθηκαν, οι συνολικές εκπομπές οξειδίου του θείου (και οξειδίου του αζώτου) από τα πλοία στα ευρωπαϊκά ύδατα θα είναι τόσο υψηλές όσο όλες μαζί οι πηγές εκπομπών στην ξηρά μέχρι το 2020. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη αναπτύσσει δράσεις σε διεθνές επίπεδο μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Πάντως, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα προτείνει τη λήψη κοινοτικών μέτρων, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στον ΔΝΟ(4). Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε αναθεώρηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ το 2008 λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του ΔΝΟ οι οποίες αναμένεται να συμφωνηθούν τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

 
 

(1) COM(2005) 446 τελικό
(2) ΕΕ L 121 της 11.5.1999
(3) ΕΕ L 191 της 22.7.2005
(4) Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007) 575 τελικό

 

Ερώτηση αρ. 65 του κ. Αρναουτάκη (H-0950/07)
 Θέμα: Ενιαία κριτήρια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης εκροών αστικών υγρών αποβλήτων
 

Η ξηρασία που πλήττει τα τελευταία χρόνια τις χώρες τις Μεσογείου θέτει μεταξύ άλλων και το θέμα της ανακύκλωσης νερού. Με δεδομένο το γεγονός ότι η επαναχρησιμοποίηση των εκροών επεξεργασμένων υγρών απόβλητων εμπεριέχει κινδύνους για την δημόσια υγεία, πολλές χώρες καθώς και διεθνείς οργανισμοί έχουν θεσπίσει κριτήρια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης τέτοιων εκροών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το άρθρο 12 παρ. 1 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ(1) αναφέρει ότι "τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο".

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ενιαία κριτήρια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης εκροών αστικών υγρών αποβλήτων και ποία είναι; Για την περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και των άλλων μεσογειακών χωρών, υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τη επαναχρησιμοποίηση τέτοιων εκροών, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα που ενθαρρύνουν τέτοιες χρήσεις των εκροών;

 
  
 

Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των εκροών αστικών υγρών αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες και περιοχές με λειψυδρία.

Ενώ οι διεθνείς οργανισμοί έχουν διαμορφώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών αστικών υγρών αποβλήτων, δεν υπάρχει σήμερα ειδική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ. Όπως σωστά αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής, το άρθρο 12 της οδηγίας(2) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ορίζει ότι «τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται όποτε είναι σκόπιμο», υπό ορισμένους όρους, αλλά η οδηγία δεν θεσπίζει ενιαία κριτήρια για την επαναχρησιμοποίηση.

Ωστόσο, το περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ισχύει απολύτως (ιδίως οι οδηγίες(3) για τα ύδατα), καθώς επίσης και ο κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων(4) όσον αφορά τη γεωργική επαναχρησιμοποίηση.

Η οδηγία πλαίσιο του 2000 για το νερό ορίζει ότι ο στόχος του ύδατος καλής ποιότητας («καλή κατάσταση») πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 2015 στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης για τις ποτάμιες λεκάνες και των προγραμμάτων μέτρων που θα αναπτυχθούν έως το 2009. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κίνητρα για τη βιώσιμη χρήση του ύδατος, καθώς και για την αποδοτικότητα και την επαναχρησιμοποίηση.

Η Επιτροπή ασχολείται με το θέμα της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην ανακοίνωσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 18ης Ιουλίου 2007 «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(5). Στηρίζει, μεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες και πρακτικές για την ορθολογική χρήση του νερού.

Η πολιτική για τη γεωργία και τη συνοχή και η χρήση των αντίστοιχων ταμείων στηρίζουν την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και μπορούν, κατά συνέπεια, να συμβάλουν στον προαναφερθέντα σκοπό.

Πρακτικά, στις μέρες μας γίνεται επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στην ΕΕ και τις μεσογειακές χώρες και όχι μόνο.

Επιπλέον, το 2007 εκπονήθηκε ένα περιεκτικό έγγραφο με θέμα «Έκθεση για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στη Μεσόγειο» από εμπειρογνώμονες από διάφορες συμμετέχουσες χώρες, ενδιαφερόμενα μέρη και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), υπό την κοινή προεδρία της Επιτροπής και της Μάλτας. Το έγγραφο αξιολογεί τη σημερινή γνώση και εμπειρία (περιλαμβανομένων λεπτομερών περιπτωσιολογικών μελετών), περιλαμβάνει επισκόπηση των σχετικών οφελών και κινδύνων, τονίζει την εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νομοθετικά πλαίσια σε διάφορες χώρες και περιέχει δέσμη συστάσεων.

Το έγγραφο αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω σχεδιασμό και δράση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε ευρωμεσογειακό επίπεδο.

 
 

(1) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40.
(2) Οδηγία 91/27/ΕΟΚ
(3) μεταξύ άλλων, οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L327 της 22.12.2000, σελ. 1) και οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σελ. 40)
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σελ. 3)
(5) COM(2007)414

 

Ερώτηση αρ. 66 της κ. Gill (H-0958/07)
 Θέμα: Οι τίγρεις κινδυνεύουν να εξαφανισθούν
 

Τα τελευταία 5 χρόνια, οι τίγρεις στην Ινδία έχουν μειωθεί κατά 50%. Οι πιο αισιόδοξοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να έχουν μείνει όλες όλες περί τις 1300 τίγρεις στην Ινδία. Απαιτείται επείγουσα δράση. Οι προσπάθειες της Ινδίας δεν πέτυχαν να αποτρέψουν τη λαθροθηρία, λόγω αυξημένης ζήτησης προϊόντων τίγρεων από την Κίνα και την Άπω Ανατολή.

Η εξαφάνιση των τίγρεων δεν είναι μόνον πρόβλημα της Ινδίας, αλλά θα ήταν και τεράστια απώλεια για όλους μας. Θα ζητούσα λοιπόν από την Επιτροπή να διευκρινίσει τι είδους χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να παράσχει η ΕΕ στον τομέα της άγριας πανίδας και ιδίως προς τον σκοπό να δημιουργηθούν νέοι οικότοποι διατήρησης για την προώθηση της προστασίας και της αναπαραγωγής.

Επίσης, θα ήταν πρόθυμη η Επιτροπή να συζητήσει με την Κίνα το θέμα του παράνομου εμπορίου και το θέμα της μείωσης της ζήτησης για προϊόντα που έχουν σχέση με τις τίγρεις παγκοσμίως;

 
  
 

Δυνάμει της σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η διεθνής εμπορία τίγρεων και προϊόντων τίγρεων απαγορεύθηκε το 1975.

Η Επιτροπή ανησυχεί πάντως πολύ για τη συνεχιζόμενη λαθροθηρία και λαθρεμπορία, που συνιστά απειλή για τις αναπομείνασες άγριες τίγρεις.

Η Επιτροπή σέβεται πλήρως τη CITES και δραστηριοποιείται ενεργά στο πλαίσιό της, ιδίως προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των διατάξεών της. Η Κοινότητα στήριξε πλήρως τις αποφάσεις περί ενίσχυσης των μέτρων επιβολής και διατήρησης των τίγρεων, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την 14η διάσκεψη των μερών της CITES (CITES CoP14) τον Ιούνιο του 2007.

Η Επιτροπή φρονεί ότι τα μέρη της CITES πρέπει να δίδουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων. Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή ενέκρινε κοινοτικό σχέδιο δράσης για την επιβολή της CITES τον Ιούνιο του 2007. Η Επιτροπή προώθησε επίσης πρόταση, η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη CITES CoP14, με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής του νόμου και τη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας.

Η Επιτροπή εξέφρασε σε πολλές περιπτώσεις την πρόθεσή της να παράσχει χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια στην Ινδία για τη στήριξη προγραμμάτων προστασίας των ειδών και αντιμετώπισης της λαθροθηρίας. Αν και παρόμοια χρηματοδότηση και βοήθεια δεν έχει ζητηθεί ακόμη από την Ινδία, η Επιτροπή έχει παράσχει χρηματοδότηση μέσω του πολυμερούς προγράμματός της για την υλοποίηση εργαστηρίου εφαρμογής και επιβολής της ενδεχόμενης ασιατικής CITES στην Κίνα το 2005. Στο πλαίσιο του εν λόγω εργαστηρίου εξετάστηκαν ζητήματα επιβολής και περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της λαθρεμπορίας προϊόντων τίγρης. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να χρηματοδοτήσει συνάντηση επιβολής της εμπορίας τίγρεων στο πλαίσιο της CITES η οποία αναμένεται να λάβει χώρα το 2008.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από την Κίνα να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της καταπολέμησης της λαθρεμπορίας άγριων ζώων. Αν και βλέπει ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επιβολή της CITES, η Επιτροπή σκοπεύει να θίξει εκ νέου το θέμα σε διάφορες ευκαιρίες, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή της CITES.

 

Ερώτηση αρ. 68 της κ. Raeva (H-0960/07)
 Θέμα: Οι ποσοστώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βουλγαρία για το 2007 και την περίοδο 2008-2012
 

Η ποσότητα εκπομπών CO2 που ορίστηκε για τη Βουλγαρία βάσει αποφάσεως της ΕΚ με ημερομηνία 26.10.2007 για την περίοδο 2007-2012 ανέρχεται σε ποσότητα αντίστοιχη με 42,27 εκατ. τόνους CO2. Πρόκειται για μείωση κατά 37,4% σε σχέση με τη ζητούμενη ποσόστωση και μειώνει δραστικά τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και μεγέθυνση βασικών βιομηχανικών τομέων του φτωχότερου κράτους μέλους της ΕΕ. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά;

Η Επιτροπή έσφαλε όταν δέχθηκε τα στοιχεία που της παρουσίασε η Βουλγαρία με το σχεδιασμό της για το 2005 ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση και τους υπολογισμούς της, χωρίς να λάβει υπόψη τις θεμελιώδεις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, όπως απαιτεί η οδηγία 2003/87/ΕΕ (1). Η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη ότι έκλεισαν οι αντιδραστήρες 3 και 4 στην πυρηνική εγκατάσταση του Κοζλοντούι, η εκμετάλλευση των οποίων συνέβαλλε σε μείωση εκπομπών αντίστοιχη με 17 εκατ. τόνους CO2. Η Επιτροπή εκτιμά τη χρήση άνθρακα από τη βουλγαρική οικονομία με βάση την ονομαστική αξία του ΑΕΠ αντί της αξίας της αγοραστικής δύναμης. Εκτός αυτού τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται για την προπαρασκευαστική εργασία (ανανεωμένη εκδοχή των μοντέλων PRIMES) δεν ήσαν διαθέσιμα, δεν έτυχαν συντονισμού ή έφθασαν με καθυστέρηση. Προφανή τεχνικά λάθη μειώνουν ως εκ τούτου σημαντικά το σύνολο των ποσοστώσεων για αυτή τη χώρα.

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διορθώσει αυτή την άδικη και αδικαιολόγητη αντιμετώπιση;

 
  
 

Για την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων κατανομής (ΕΣΚ) που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή ακολούθησε διαφανή και συνεπή μεθοδολογία στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποίησε τις εκπομπές του 2005 ως βάση για τον υπολογισμό των μελλοντικών εκπομπών κατά την περίοδο 2008-2012, έλαβε υπόψη την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και ανέμενε βελτιώσεις όσον αφορά την εντατική χρήση του άνθρακα. Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόστηκε για όλα τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι η Βουλγαρία δεν διέθετε επαληθευμένα στοιχεία για τις εκπομπές του 2005, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα στοιχεία για τις εκπομπές του 2005 που περιέχονταν στο βουλγαρικό ΕΣΚ.

Όταν χρησιμοποίησε τα στοιχεία του 2005 ως βάση για τους υπολογισμούς της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το κλείσιμο των δύο αντιδραστήρων στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Kozloduy. Η Βουλγαρία λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη βελτίωση της χρήσης του παραγωγικού δυναμικού των υπόλοιπων αντιδραστήρων του Kozloduy και για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, η Βουλγαρία εξήγαγε σημαντικό ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν στο Kozloduy.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε το μοντέλο PRIMES ως βάση για τη δική της αξιολόγηση, διότι ήταν το καλύτερο εργαλείο που είχε στη διάθεσή της. Πρόκειται για ένα εύρωστο οικονομικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και βασίζεται σε ενημερωμένες οικονομικές θεωρίες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων παρέχονται τακτικά από τα κράτη μέλη. Το μοντέλο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή και άλλα δημόσια θεσμικά όργανα για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Επιπλέον, καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ισχυρισμοί για τεχνικά σφάλματα είναι αβάσιμοι. Η απόφαση της Επιτροπής ελήφθη βάσει δίκαιης μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλα τα κράτη μέλη.

 
 

(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

 

Ερώτηση αρ. 69 του κ. Medina Ortega (H-0873/07)
 Θέμα: Αγροτικές τιμές
 

Τι προβλέψεις κάνει η Επιτροπή για την εξέλιξη των αγροτικών τιμών για τους προσεχείς μήνες;

 
  
 

Στα γεωργικά προϊόντα παρατηρήθηκαν πολύ σημαντικές αυξήσεις τιμών τους τελευταίους μήνες, ιδίως στο σιτάρι, στο καλαμπόκι, στα πουλερικά και σε πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτές τις αυξήσεις. Ορισμένοι εξ αυτών είναι διαρθρωτικοί: προκάλεσαν ήδη μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τους τελευταίους 18 μήνες από αυτές που παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη δεκαετία και ήταν αναμενόμενες στις μεσοπρόθεσμες αναλύσεις για τις γεωργικές αγορές που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2007.

Εκτός από αυτούς τους διαρθρωτικούς παράγοντες ο γεωργικός τομέας πολλών χωρών που παράγουν και εξάγουν γεωργικά προϊόντα επλήγη τους τελευταίους μήνες από αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Ο συνδυασμός των εν λόγω διαρθρωτικών και βραχυπρόθεσμων παραγόντων προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες στην αγορά με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των τιμών πολλών γεωργικών προϊόντων.

Η διαχείριση και η παρακολούθηση των γεωργικών αγορών εκ μέρους της Επιτροπής βασίζεται σε τακτικές και ενδελεχείς βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες αναλύσεις, και, παρότι η Επιτροπή δεν επεξεργάζεται αυτές καθαυτές τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις των τιμών, καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι οι επιπτώσεις των εν λόγω βραχυπρόθεσμων παραγόντων στις τιμές θα υποχωρήσουν με αργό ρυθμό μέσα στους επόμενους μήνες.

Μεσοπρόθεσμα και με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά την ανάλυση των εξελίξεων στην αγορά, η Επιτροπή εκτιμά ότι λογικά οι διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα και το άνοιγμα νέων αγορών, θα κρατήσουν τις τιμές σε σταθερά επίπεδα, χαμηλότερα πάντως από αυτά που παρατηρήθηκαν πρόσφατα.

 

Ερώτηση αρ. 70 του κ. Robert Evans (H-0876/07)
 Θέμα: Ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων ως μέσου ταξιδίων εντός της ΕΕ
 

Εξετάζει η Επιτροπή τη λήψη μέτρων για να καταστήσει τους σιδηροδρόμους περισσότερο ανταγωνιστικό μέσο ταξιδίων εντός της ΕΕ εν συγκρίσει προς τα αεροπορικά ταξίδια και τούτο για να μειωθεί ο αριθμός πτήσεων;

 
  
 

Ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των σιδηροδρόμων είναι η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς, το οποίο μέχρι πρόσφατα διένυε περίοδο σταθερής μείωσης του μεριδίου του στον τομέα μεταφορών. Η λύση που προτιμήθηκε ήταν το προοδευτικό άνοιγμα των σιδηροδρομικών αγορών, ώστε τα εσωτερικά οφέλη από άποψη αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και προσβασιμότητας να αποτελέσουν επίσης εξωτερικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς όπως οι αερομεταφορές.

Η λειτουργία γραμμών υψηλών ταχυτήτων επέτρεψε στον σιδηρόδρομο να κερδίσει σημαντικά μερίδια της αγοράς σε διαδρομές στις οποίες κυριαρχούσαν προηγουμένως οι αερομεταφορές. Η προσπάθεια που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων είναι αξιοσημείωτη από άποψη οικονομικής στήριξης και τεχνικής εναρμόνισης.

Η πρόσφατη ψήφιση της νομοθετικής πρότασης περί ανοίγματος της αγοράς για τις διεθνείς υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Επιπλέον, η Κοινότητα ετοιμάζει επί του παρόντος ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεματικής για τους επιβάτες σιδηροδρόμων το οποίο, χάρη στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, θα τους επιτρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την επιλογή σιδηροδρομικών υπηρεσιών καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.

 

Ερώτηση αρ. 71 της κ. Μπατζελή (H-0902/07)
 Θέμα: Αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην Ελλάδα
 

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα οδήγησαν σε τεράστια καταστροφή πολύτιμων δασικών οικοσυστημάτων.

Η περιβαλλοντική και οικονομική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και η ορθή διαχείριση και προστασία των δασών έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η ύπαρξη δασικών χαρτών θεωρείται από τους ειδικούς ως απαραίτητο εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή.

Είναι εφικτή η κοινοτική συγχρηματοδότηση του έργου σύνταξης δασικών χαρτών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2007 – 2013;

Υπήρξε σχετική πρόταση από ελληνικής πλευράς στο στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ποιες ήταν οι σχετικές παρατηρήσεις της Επιτροπής;

Ποιες αλλαγές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2000–2006 έχουν ζητηθεί από ελληνικής πλευράς ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έγκρισής τους από πλευράς Επιτροπής;

 
  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και των κανόνων εφαρμογής του, η σύνταξη δασικών χαρτών δεν θεωρείται επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕRDF). Ως εκ τούτου, κανένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της τρίτης περιόδου προγραμματισμού (2000-2006) και του κυρίου προγράμματος «Δεδομένα και υποδομή ΙΤ για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο στην Ελλάδα», ένα υποπρόγραμμα για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών συγχρηματοδοτείται από το ΕRDF. Ως εκ τούτου, ουδεμία συγχρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ τέτοιου ή παρομοίου προγράμματος θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της τέταρτης περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 έχει εγκριθεί από την Επιτροπή στις 29/11/2007(1). Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρο για την αποκατάσταση του δυναμικού της γεωργικής παραγωγής που επλήγη από φυσικές καταστροφές και μέτρο για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού καθώς και η καθιέρωση προληπτικών ενεργειών στο πλαίσιο των δύο αυτών μέτρων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2000-2006, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη υποβάλει κάποια πρόταση για την τροποποίηση του προγράμματος υπό το πρίσμα των πρόσφατων πυρκαγιών.

 
 

(1) Απόφαση C (2007) 6015

 

Ερώτηση αρ. 72 του κ. Μάτση (H-0903/07)
 Θέμα: Αφθώδης πυρετός πλήττει την Κύπρο
 

Στην Κύπρο έχουν ήδη πληγεί αιγοπρόβατα από τη νόσο του αφθώδους πυρετού. Καθημερινώς εξοντώνονται εκατοντάδες ζώα που έχουν πληγεί από τη νόσο. Η κτηνοτροφία και οι κτηνοτρόφοι της Κύπρου καθώς και άλλα συναφή επαγγέλματα έχουν πληγεί και θα πληγούν μελλοντικά. Το ίδιο ισχύει και για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές.

Τί συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, και τί αποζημιώσεις προσέφερε μέχρι στιγμής ή/ και θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πληγέντες κτηνοτρόφους και πώς θα βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία; Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός; Πώς αυτός εφαρμόστηκε ή θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία;

 
  
 

Η υποχρέωση εξόντωσης των ζώων που ήταν θετικά στην τρομώδη νόσο και τα προβλήματα με τον εφοδιασμό με ζωοτροφές αποτελούσαν ήδη σοβαρή επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων στην Κύπρο. Η επιδημία του αφθώδους πυρετού αποτελεί περαιτέρω πλήγμα για τους κύπριους αγρότες.

Αν και οι εξαγωγές του διάσημου τυριού χαλούμι δεν πρόκειται να θιγούν από τους υγειονομικούς περιορισμούς, είναι σαφές ότι η παραγωγή του παρακωλύεται από το γεγονός ότι για την παραδοσιακή παραγωγή χαλουμιού είναι απαραίτητα τα πρόβατα της φυλής Χίου. Η αντικατάσταση των ζώων που θανατώνονται για λόγους υγείας θα πραγματοποιείται μόνο, όταν γίνονται διαθέσιμα κατάλληλα ζώα.

Τη διαχείριση της κοινοτικής δαπάνης για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού ασκεί το λεγόμενο «κτηνιατρικό ταμείο». Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου επιτρέπει στην Επιτροπή να επιστρέφει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ένα κράτος μέλος, προκειμένου να ελέγξει τον αφθώδη πυρετό. Για τον αφθώδη πυρετό, το ποσοστό συγχρηματοδότησης ορίζεται στο 60% για αποζημιώσεις προς τους εκτροφείς ζώων για τη θανάτωση των ζώων και την καταστροφή των πτωμάτων τους, την καταστροφή του γάλακτος, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εκμεταλλεύσεων, την καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών και, όπου δεν είναι δυνατή η απολύμανσή του, του μολυσμένου εξοπλισμού. Είναι δυνατή επίσης η αποζημίωση για την ενδεχόμενη μεταφορά των πτωμάτων σε εργοστάσιο κατεργασίας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής εκθέτει εκτελεστικούς κανόνες για αυτά τα μέτρα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

 

Ερώτηση αρ. 73 του κ. Karim (H-0905/07)
 Θέμα: Η Στρατηγική της Λισαβόνας για Ανάπτυξη και Θέσεις Απασχόλησης
 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας για Ανάπτυξη και Θέσεις Απασχόλησης είναι η σωστή βάση της ευρωπαϊκής απάντησης στην παγκοσμιοποίηση. Η Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με την ευρεία προσέγγιση η οποία συμφωνήθηκε στη διάσκεψη κορυφής του Hamptοn Cοurt τον Οκτώβρη 2005, επικεντρώθηκε στη Στρατηγική της Λισαβόνας για Ανάπτυξη και Θέσεις Απασχόλησης και ανανεώθηκε την άνοιξη του 2005 μετά το αρχικό ξεκίνημά της το 2000. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση εξελίσσεται συνεχώς ενώ η επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας είναι μάλλον απογοητευτική. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να αυξηθούν, αλλά οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και με σαφή αιτιολόγηση. Ούτε ο σημερινός στόχος της Λισαβόνας για 3 τοις εκατό του κοινοτικού ΑΕΠ για τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ρεαλιστικός και πρέπει να αναθεωρηθεί.

Τι μέτρα έχει λάβει ήδη η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα ενισχύσει τόσο τις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές πολιτικές της ώστε να τις επαναπροσδιορίσει υπό το πρίσμα των γεγονότων, όπως οι αλλαγές στις ενεργειακές αγορές ή η πρόσφατη οικονομική αστάθεια και για να επιτύχει τους στόχους της Λισαβόνας;

 
  
 

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμιοποίηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Η εκ νέου εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας την άνοιξη του 2005 έβαλε ξανά την Ευρώπη στον σωστό δρόμο όσον αφορά την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, της λυδίας λίθου για τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων απασχόλησης στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στο πλαίσιο της απάντησης στην άτυπη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Hampton Court τον Οκτώβριο του 2005, στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τόνισαν την ανάγκη να δώσουν έμφαση στην υλοποίηση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, προκειμένου να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της απάντησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ΕΕ επεξεργάζεται πολλές αναγκαίες πολιτικές συνιστώσες, προκειμένου να εξοπλίσει κατάλληλα τη στρατηγική της Λισαβόνας για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Τα καλά αποτελέσματα της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας φαίνονται ξεκάθαρα, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου τριετούς κύκλου μεταρρυθμίσεων. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα μειώθηκαν από το 2,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) το 2005 στο προβλεπόμενο 1,1% το 2007, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 62,7% το 2005 σε μόλις κάτω από το 60% το 2007. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας άγγιξε το 1,5% το 2006, σε σύγκριση με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του 1,2% κατά την περίοδο 2000-2005. Το χάσμα της παραγωγικότητας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να κλείνει με μερικές ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλουν και άλλοι παράγοντες πέραν του ευνοϊκού κύκλου. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν στο 3,0% στην ΕΕ των 27 κρατών μελών το 2006 (σε σύγκριση με το 1,8% το 2005) και αναμένεται να παραμείνει στο 2,9% και στο 2,4% το 2007 και το 2008. Περίπου 6,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Άλλα 5 εκατ. θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι το 2009. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 7%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο ρυθμός απασχόλησης, που κυμαίνεται σήμερα στο 66%, προσέγγισε πολύ περισσότερο τον συνολικό στόχο της Λισαβόνας του 70%.

Καθώς ο ρυθμός αλλαγής επιταχύνεται, πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια στους διάφορους συναφείς τομείς, ώστε να δωθεί ώθηση στην ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώσει την ατζέντα της παγκοσμιοποίησης. Η Επιτροπή προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των ακόλουθων σημαντικών προκλήσεων:

- Αποκόμιση των μέγιστων δυνατών οφελών από την εσωτερική αγορά: η ενιαία αγορά της ΕΕ παρέχει στους Ευρωπαίους στερεή βάση για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ενιαίας αγοράς στις 20 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή θέσπισε δέσμη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και την παροχή περισσότερων οφελών στους Ευρωπαίους, βασιζόμενη σε παλαιά επιτεύγματα. Η ενιαία αγορά έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία ανταγωνιστικών εταιρειών και στη διαμόρφωση μειωμένων τιμών, περισσότερων επιλογών για τους καταναλωτές και μιας Ευρώπης ελκυστικής για τους επενδυτές. Τα μέτρα της Επιτροπής βασίζονται σε εκτεταμένη διαβούλευση. Μεριμνούν, ώστε η ενιαία αγορά να αποκομίζει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την παγκοσμιοποίηση, ενισχύουν την επιρροή των καταναλωτών, ανοίγουν τον δρόμο σε μικρές επιχειρήσεις, τονώνουν την καινοτομία και συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Μεταξύ των πλέον σημαντικών πολιτικών ενεργειών που περιέχονται στη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για: την παροχή συνδρομής στους καταναλωτές, ώστε να ασκούν τα συμβατικά τους δικαιώματα και να λαμβάνουν αποζημίωση σε διασυνοριακό επίπεδο· την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων· την αντιμετώπιση των αδυναμιών σε τομείς όπου η ενιαία αγορά έπρεπε να επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα· την πρόταση θέσπισης νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις· την καθιέρωση «δελτίου ταυτότητας ερευνητή»· την αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων στις υπηρεσίες και στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· και την προώθηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι ρυθμιστικοί διάλογοι με τους βασικούς μας εταίρους αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Αποσκοπούν βασικά στη βελτίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης αλλά και στη διαμόρφωση κοινών προτύπων υψηλής ποιότητας (για παράδειγμα, στην περίπτωση της λογιστικής) και στην ανάπτυξη πολυμερών απαντήσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως στην περίπτωση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η ΕΕ έχει αναπτύξει τέτοιους διαλόγους με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Ινδία.

- Ανταπόκριση στη νέα κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης: η υπό εξέλιξη καταγραφή των διαφόρων εκφάνσεων της νέας κοινωνικής πραγματικότητας της Ευρώπης αποσκοπεί στη διερεύνηση των μεγάλων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στις κοινωνίες μας. Η ΕΕ θα χρειαστεί αποτελεσματικότερα μέσα για να διασφαλίσει τα κεκτημένα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε τομείς όπου η ΕΕ διαδραματίζει άμεσο ρόλο, θα χρειαστεί να προσαρμόσει καλύτερα τα μέσα και τις πολιτικές που έχει στη διάθεσή της, αλλά και να βασιστεί σε νέες πολιτικές λύσεις όπως το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

- Ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης του άνθρακα στο μέλλον: οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενεργειακή πολιτική καταδεικνύουν την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει τις κοινοτικές πολιτικές, προκειμένου να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Τα συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007, τα οποία παρείχαν ευρεία στήριξη στις προτάσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην ανακοίνωση «Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη»(1), σκιαγραφούν μια φιλόδοξη κοινοτική προσέγγιση στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω προσέγγιση στηρίζεται σε δεσμευτικούς στόχους – μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 και κατά 30% σε περίπτωση υπογραφής διεθνούς συμφωνίας, και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κοινοτικό ενεργειακό μίγμα από 7% το πολύ σήμερα σε 20% μέχρι το 2020. Περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για μείωση της ενεργειακής ζήτησης το 2020 κατά 20% και διαμόρφωση πλήρως λειτουργούσας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Η Επιτροπή εφαρμόζει ήδη το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη μέτρων για την εσωτερική ενεργειακή αγορά. Στις 21 Νοεμβρίου 2007 υποβλήθηκε στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών. Στις αρχές του 2008, η Επιτροπή θα υποβάλει τις βασικές νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση των στόχων περί κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, περιλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα. Σε διεθνές επίπεδο τώρα, είναι ζωτικής σημασίας να επιτύχει η ΕΕ στη διάσκεψη του Μπαλί για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο του 2007 την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη ολοκληρωμένης διεθνούς συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο μετά το 2012 που λήγουν οι αναληφθείσες δυνάμει της σύμβασης του Κιότο δεσμεύσεις.

– Αύξηση της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) και της καινοτομίας: η πρόοδος στον τομέα της κοινοτικής Ε&Α είναι μέχρι στιγμής μέτρια· το 2006 ανερχόταν στο 1,84% του ΑΕγχΠ, αρκετά μακριά από τον στόχο του 3% για Ε&Α το 2010. Πάντως, τα κράτη μέλη έχουν θέσει εθνικούς στόχους και έχουν αυξήσει ονομαστικά τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς για Ε&Α. Εάν όλα τα κράτη μέλη επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους, οι κοινοτικές δαπάνες για Ε&Α προβλέπεται ότι θα αγγίξουν το 2,5% του ΑΕγχΠ μέχρι το 2010.

Πολύ μεγαλύτερα κοινοτικά κονδύλια έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προγράμματα πολιτικής συνοχής θα διαθέσει περίπου 210 δισ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας κατά την περίοδο 2007-13, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 25% σε σύγκριση με την περίοδο 2000-06. Έχουν ληφθεί ακόμη μέτρα για τη βελτίωση των προϋποθέσεων πλαίσιο για Ε&Α και καινοτομία μέσω της υιοθέτησης νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για Ε&Α και καινοτομία και μέσω της παροχής καθοδήγησης για φορολογικά κίνητρα και μεταφορά γνώσεων. Από άποψη δαπανών, εγκρίθηκε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο θα αυξήσει τις δαπάνες για Ε&Α σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 75% την περίοδο 2007-2013 και θα παρέχει στήριξη για σημαντικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

– Δυναμικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον: σημαντική προτεραιότητα έχει δοθεί στο πλαίσιο της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στην επιχειρηματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καλέσει τα κράτη μέλη να θέσουν το καθένα τους δικούς του εθνικούς στόχους μείωσης του διοικητικού φόρτου εργασίας μέχρι το 2008 οι οποίοι να είναι εξίσου φιλόδοξοι με τον αντίστοιχο στόχο της Επιτροπής (δηλαδή μείωση κατά 25%). Μέχρι σήμερα, εννέα κράτη μέλη (AT, DE, DK, ES, IT, NL, SE, SK, UK) έχουν θέσει εθνικούς στόχους μείωσης του διοικητικού φόρτου εργασίας κατά 25%, ενώ άλλα δύο κράτη μέλη (CZ, FR) έχουν θέσει ως στόχο το 20%. Ο μέσος χρόνος και το μέσο κόστος για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχουν μειωθεί περίπου στο ήμισυ αυτών που απαιτούνταν το 2002: σήμερα εκτιμάται ότι απαιτούνται 12 ημέρες και 485 ευρώ.

Η Επιτροπή θα ζητήσει τις απόψεις των ΜΜΕ και των εκπροσώπων τους, προκειμένου να συντάξει τον «νόμο των μικρών επιχειρήσεων» για ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την υποβολή ευρείας δέσμης προτάσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ μέχρι το τέλος του 2008. Η νοοτροπία περί βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου έχει αρχίσει να ριζώνει στην ΕΕ: τα θεσμικά όργανα πρέπει να ηγηθούν της όλης προσπάθειας. Η Επιτροπή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκπονεί τις νέες προτάσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Εκτός από τη μείωση του διοικητικού φόρτου, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν πλήρως στις ΜΜΕ όλες οι διοικητικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

– Αύξηση της απασχολησιμότητας και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό: η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές εγκυμονούν τον κίνδυνο της αύξησης των ανισοτήτων, δημιουργώντας χάσμα μεταξύ των ειδικευμένων και των ανειδίκευτων. Το κλειδί για την αύξηση των επιδόσων είναι ο εκσυγχρονισμός των πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τον «συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας», ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν με μεγαλύτερη επιτυχία τις αλλαγές σε επίπεδο απασχόλησης σε εποχές ταχέων οικονομικών αλλαγών. Η Επιτροπή πρότεινε την εξέταση κοινών αρχών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2007. Οι αρχές αυτές θα παράσχουν στα κράτη μέλη μια βάση στην οποία θα μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την προσαρμογή του συνδυασμού της ευελιξίας και της ασφάλειας στις εθνικές πραγματικότητες και την ενσωμάτωση της προσέγγισης αυτής στα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα.

 
 

(1) COM (2007)1 τελικό

 

Ερώτηση αρ. 74 του κ. Μαυρομμάτη (H-0906/07)
 Θέμα: Αύξηση της παραγωγής της βιομηχανίας τσιγάρων στον κόσμο
 

Η παραγωγή της βιομηχανίας τσιγάρων παρουσιάζει δραστική μείωση στις βιομηχανικές χώρες της Δύσης, και ένας από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό είναι η ολοένα και καλύτερη ρύθμιση του καθεστώτος του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Σε χώρες όπου απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, όπως στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, μειώθηκε και η κατανάλωση τσιγάρων. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η συνολική μείωση της κατανάλωσης τσιγάρων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες από 2 έως 3%. Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι από τώρα έως το 2010, η κατανάλωση τσιγάρων στις αναπτυγμένες χώρες θα αντιπροσωπεύει το 29%, ενώ στις υπό ανάπτυξη χώρες το 71%. Έτσι, από σήμερα έως το 2025,, ο αριθμός των καπνιστών αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει τα 500 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 90% θα βρίσκεται εκτός της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτάται η Επιτροπή, δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που επέφεραν οι αυστηρές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη που απαγόρευσαν εντελώς το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, εάν προτίθεται να λάβει περαιτέρω κοινοτικά μέτρα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

 
  
 

Η Επιτροπή ευχαριστεί τον αξιότιμο βουλευτή για την ερώτηση, ιδιαίτερα για τα στατιστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για αποτίμηση των αποτελεσμάτων υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας της πηγής.

Όσον αφορά τις πολιτικές για περιβάλλοντα στα οποία θα ισχύει απαγόρευση του καπνίσματος, ο αρμόδιος για την υγεία Επίτροπος σχεδιάζει να υποβάλει πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου εντός του 2008, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθιέρωση νομοθεσιών για απαγόρευση του καπνίσματος σε εθνικό επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο καπνός είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου, δεδομένου ότι υπολογίζεται πως προκαλεί 4,9 εκατ. θανάτους ετησίως.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι, χωρίς περαιτέρω ενέργειες έως το 2020, οι θάνατοι που αποδίδονται στον καπνό σε παγκόσμιο επίπεδο θα διπλασιασθούν, και το 70% περίπου των θανάτων αυτών θα σημειωθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις προτεραιότητες για την υγεία σε συνεργασία με τρίτες χώρες και περιφέρειες και να αποφασίσει για τις προτεραιότητες και τα μέσα σύμφωνα με την εξελισσόμενη ευρωπαϊκή συναίνεση και τις αρχές της δήλωσης του Παρισιού σε πλαίσιο σεβασμού της ιδιοκτησίας και του αυξημένου συντονισμού και προβλεψιμότητας της βοηθείας.

Η ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο και στήριξε τη Σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (FCΤC) ως κύριο διεθνές μέσο για τον σκοπό αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα 25 κράτη μέλη είναι σήμερα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση και βασικοί παράγοντες της διαδικασίας. Ο υπόλοιπος κόσμος στρέφεται συχνά στην ΕΕ, αντλώντας από τις εμπειρίες της σε τομείς όπως η απαγόρευση της διαφήμισης ή η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Η ΕΚ δεσμεύεται να συνεργασθεί και είναι έτοιμη να βοηθήσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στην εφαρμογή της FCΤC με τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς.

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ του ελέγχου του καπνού σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΚ προωθεί συνολική ανάλυση των προβλημάτων υγείας με προτεραιότητα και στηρίζει τις διάφορες χώρες στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των εθνικών στρατηγικών για την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό και όπου οι χώρες εταίροι εντοπίζουν τον καπνό και τις ενέργειες που σχετίζονται με τη Σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού ως προτεραιότητα, η ΕΚ θα στηρίξει τις στρατηγικές των χωρών αυτών για τον έλεγχο του καπνού.

 

Ερώτηση αρ. 75 της κ. Salinas García (H-0909/07)
 Θέμα: Υπέρβαση των ποσοστώσεων εισαγωγής τομάτας από το Μαρόκο
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο στην Ε.Ε. υπερέβησαν κατά 16.259,27 τόνους την προτιμησιακή ποσόστωση που έχει οριστεί σε 235.330 τόνους (συμπεριλαμβανομένου και του ορίου ανοχής κατά 1%), για την εμπορική περίοδο 2006 - 2007. Η σύμπτωση της κρίσης των τιμών στον ευρωπαϊκό χώρο λόγω συμφόρησης της εσωτερικής αγοράς με τη μαζική εισδοχή τομάτας από το Μαρόκο, τόσο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όσο και τον Απρίλιο, τους μήνες κατά τους οποίους παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη υπέρβαση της ποσόστωσης, καταδεικνύει την άμεση σχέση μεταξύ των αντικανονικών αυτών εισαγωγών και της διατάραξης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτή την κατάφωρα παράνομη κατάσταση, πέρα από την απλή μείωση της ποσόστωσης για την επόμενη εμπορική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και Μαρόκου; Προτίθεται να απλοποιήσει το σύστημα εισαγωγής για να βελτιωθεί ο έλεγχος;

 
  
 

Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή από τα στοιχεία παρακολούθησης των κρατών μελών, οι συνολικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο άγγιξαν τους 251.589 τόνους, δηλαδή 16.259 τόνους πάνω από τις ποσότητες που ορίζονται στο πρωτόκολλο 1 της συμφωνίας σύνδεσης. Σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, η Επιτροπή μείωσε τον όγκο των πρόσθετων δασμολογικών ποσοστώσεων κατά 20.000 τόνους την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 ως τις 31 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δεν μπορεί να επιβληθεί εθελούσιος περιορισμός μεταξύ των εταίρων (άρθρο XI της ΓΣΔΕ). Συνεπώς, το Μαρόκο είναι ελεύθερο να εξάγει όσες ποσότητες τομάτας θέλει πέραν των προτιμησιακών δασμολογικών ποσοστώσεων· για τις επιπλέον αυτές ποσότητες ισχύουν οι αντίστοιχοι δασμοί. Η Επιτροπή δεν μπορεί συνεπώς να συμφωνήσει με την αξιότιμη βουλευτή ως προς τον «παράνομο χαρακτήρα» των εξαγωγών τομάτας από το Μαρόκο που υπερβαίνουν τις προτιμησιακές ποσοστώσεις.

Το άρθρο 25 της συμφωνίας σύνδεσης προβλέπει την εφαρμογή διατάξεων σε περίπτωση που υφίστανται ζημία οι εθνικοί παραγωγοί παρεμφερών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός εκ των εταίρων ή σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης κάποιου τομέα της οικονομίας ή σε περίπτωση δυσκολίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης κάποιας περιφέρειας. Η Επιτροπή δεν διαθέτει επί του παρόντος στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Η Επιτροπή συμφωνεί με την αξιοτιμη βουλευτή ότι οι ισχύοντες κανόνες για το σύστημα τιμής εισόδου πρέπει να απλουστευθούν και να ενημερωθούν. Επομένως, η Επιτροπή έχει επισήμως δηλώσει στη διαχειριστική επιτροπή της 21ης Νοεμβρίου 2007 ότι πρόκειται για σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και να εξεταστούν με σκοπό την υποβολή των κατάλληλων προτάσεων τροποποίησής τους πριν την 1η Ιουλίου 2008.

 

Ερώτηση αρ. 76 του κ. Βακάλη (H-0912/07)
 Θέμα: Σχέδια κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών στη μεσογειακή λεκάνη
 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει να κατασκευάσει 4 πυρηνικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 4.000 Mw έως το 2020. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν πάρει και άλλα μεσογειακά κράτη, όπως, παλαιότερα το Ισραήλ και προσφάτως το Μαρόκο, η Αλγερία και η Λιβύη, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με πυρηνικά σχέδια της Τουρκίας και της Αλβανίας.

Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω χώρες γειτονεύουν με την Ε.Ε. και αποτελούν είτε εταίρους της ευρωμεσογειακής συνεργασίας είτε χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε., σκοπεύει η Επιτροπή να τους ζητήσει τη σύσταση μιας πραγματικά ανεξάρτητης αρχής ατομικής ενέργειας με αποφασιστικές αρμοδιότητες; Θα τους ζητήσει να συνεργαστούν με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο της κατασκευής των πυρηνικών σταθμών και για τη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας; Θα έχει λόγο όσον αφορά τις τοποθεσίες κατασκευής αυτών των σταθμών, δεδομένου ότι η Μεσόγειος αποτελεί ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή; Δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανωτέρω χώρες δεν έχουν ακόμα κυρώσει τις διεθνείς συνθήκες για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και την πλήρη απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών, σκοπεύει να κάνει συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών και στον κύκλο πυρηνικού καυσίμου να μην αναλάβουν συμβόλαια σε αυτές τις χώρες μέχρι να συμβεί αυτό;

 
  
 

Η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια στη γειτονιά της ΕΕ, περιλαμβανομένης της περιοχής της Μεσογείου.

Μολονότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά μείζονα δε λόγο της Επιτροπής, να αποφασίζει για το αν οποιαδήποτε τρίτη χώρα θα χρησιμοποιήσει πυρηνική ενέργεια ή όχι, οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν μπορεί να αγνοηθούν.

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι όλα τα κράτη στην περιοχή της Μεσογείου, με εξαίρεση το Ισραήλ, έχουν υπογράψει τη συμφωνία μη διάδοσης.

Η Επιτροπή έθεσε το θέμα σε διμερείς επαφές με ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη και υπογράμμισε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Επιτροπή συνιστά σε οποιοδήποτε κράτος φιλοδοξεί να αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς να έλθει πρώτα σε επαφή με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στη Βιέννη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη πρέπει να υπογράψουν τις απαιτούμενες συμφωνίες ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των πυρηνικών διασφαλίσεων, και να προσχωρήσουν στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πυρηνική ασφάλεια, τη φυσική προστασία και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Είναι σημαντικό κάθε κράτος που αποφασίζει να αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς να θεσπίζει όσο το δυνατόν πιο προηγμένο πλαίσιο πυρηνικής ασφάλειας. Τούτο πρέπει να περιλαμβάνει τη σύσταση ανεξάρτητης κανονιστικής αρχής, η οποία να διασφαλίζει τη λήψη και εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση αυστηρών προτύπων ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης. Ωστόσο, η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους που έχει την ευθύνη της λειτουργίας τους.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, στηρίζοντας την ανάπτυξη των νομοθετικών και ρυθμιστικών πλαισίων· θα μπορούσε επίσης να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη νοοτροπίας πυρηνικής ασφάλειας στη γειτονιά της ΕΕ.

Πάντως, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα για τη στήριξη ή τη διευκόλυνση της ανάπτυξης πυρηνικής υποδομής.

 

Ερώτηση αρ. 77 του κ. Bushill-Matthews (H-0916/07)
 Θέμα: Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ
 

Μπορεί να επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεσπίζουν νομίμως ποσοστώσεις για την εθνικότητα των παικτών σε αθλητικές ομάδες;

Μπορεί να δηλώσει επίσης η Επιτροπή αν μπορεί ένας εργοδότης ή ένας οργανισμός σε κράτος μέλος να εκδηλώνει προτίμηση για την πρόσληψη πολίτη του ίδιου κράτους μέλους έναντι πολιτών της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη, έστω και όταν όλοι οι υποψήφιοι έχουν νόμιμο δικαίωμα εργασίας και έχουν τα ίδια προσόντα;

Μπορεί να διευκρινίσει η Επιτροπή κάτω από ποιους τυχόν όρους είναι επιτρεπτές τέτοιες διακρίσεις;

 
  
 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εκφράσει αρκετές φορές την άποψή του για τη σχέση ανάμεσα στο κοινοτικό δίκαιο και τον αθλητισμό(1). Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο αθλητισμός διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, όταν συνιστά οικονομική δραστηριότητα η οποία ασκείται είτε από επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες αθλητές. Σε περίπτωση που ο αθλητισμός συνδυάζεται με επικερδή απασχόληση, καλύπτεται από το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ, και ισχύει η απαγόρευση διακρίσεων εις βάρος υπηκόων της ΕΕ για λόγους εθνικότητας δυνάμει των άρθρων 12 και 39 της Συνθήκης ΕΚ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 4 του κανονισμού 1612/68(2)περί της ελεύθερης κυκλοφορίας που επίσης ισχύει, οι συλλογικές συμφωνίες και οι κανονισμοί που διέπουν την απασχόληση δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Αυτό αφορά συμφωνίες που συνάπτονται τόσο από δημόσιες αρχές όσο και από ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων των αθλητικών οργανώσεων όπως η UEFA(3). Πάντως, το Δικαστήριο προέβλεψε εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της μη εισαγωγής διακρίσεων για αγώνες που είναι αμιγώς αθλητικής παρά οικονομικής φύσης (π.χ. αγώνες μεταξύ εθνικών ομάδων). Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι, κάθε φορά που γίνεται επίκληση του αμιγώς αθλητικού χαρακτήρα των κανονισμών, πρέπει να γίνεται προσεκτική και αυστηρή ανάλυση των λόγων εξαίρεσης του εκάστοτε συγκεκριμένου κανόνα από την εφαρμογή της Συνθήκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κανόνας που προβλέπει επιβολή ποσοστώσεων λόγω εθνικότητας για τη σύνθεση επαγγελματικών ομάδων εκτός των εθνικών είναι μάλλον αντίθετος με το κοινοτικό δίκαιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Δεδομένου ότι το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ έχει άμεση επίπτωση, τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν στη δικαιοσύνη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές διαδικασίες.

 
 

(1) Βλ. κυρίως υπόθεση C-415/93 Bosman, απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 1995
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ΕΕ L 257 της 19.10.1968.
(3) Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών

 

Ερώτηση αρ. 78 του κ. Ó Neachtain (H-0924/07)
 Θέμα: Κανόνες για τα αφορολόγητα είδη
 

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, κατά την οποία σε επιβάτες που ταξιδεύουν από τη Σιγκαπούρη σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια μετεπιβιβάζονται για να ταξιδέψουν σε άλλο αεροδρόμιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κατάσχονται τα αφορολόγητα υγρά προϊόντα από τις αρχές των κοινοτικών αεροδρομίων. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους που συνάπτει η Επιτροπή με τρίτη χώρα σε αυτό το θέμα.

Μπορεί η Επιτροπή να δηλώσει ποιες άλλες χώρες είναι σε θέση να συνάψουν παρόμοια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύτατο μέλλον, κατά το παράδειγμα της συμφωνίας που σύναψε η ΕΕ με τη Σιγκαπούρη;

 
  
 

Τον Ιούλιο του 2007, και αφού το Κοινοβούλιο άσκησε το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτει, η Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό 915/2007(1)θεσπίζοντας έτσι τη δυνατότητα εξαίρεσης από την απαγόρευση της μεταφοράς υγρών μετά τα σημεία ελέγχων στα αεροδρόμια της ΕΕ των υγρών που αγοράζονται σε αεροδρόμια τρίτων χωρών, υπό τον όρο ότι πληρούν ορισμένα πρότυπα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Επιτροπή έλεγξε τα πρότυπα ασφαλείας στη Σιγκαπούρη και έκρινε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού. Συνεπώς, πρότεινε εξαίρεση για τα υγρά που αγοράζονται στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης. Η Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισμό στις 31.7.2007, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της επιτροπολογίας.

Μετά την ψήφιση του κανονισμού 915/2007(2), αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων, η Αργεντινή, η Αρμενία, η Αυστραλία, η Κροατία, ο Καναδάς, το Ντουμπάι, το Ισραήλ, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Μαλαισία και ο Μαυρίκιος, ζήτησαν να εξαιρεθούν. Η Επιτροπή τους ζήτησε να ετοιμάσουν εκθέσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, τις οποίες και περιμένει. Μόλις τις λάβει, θα εξετάσει προσεκτικά εάν κάθε χώρα πληροί τα πρότυπα, πιθανώς πραγματοποιώντας ελέγχους στα αεροδρόμια. Κατόπιν, θα αποφασίσει για ποιες χώρες θα προτείνει εξαίρεση.

 
 

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 915/2007 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 915/2007 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - ΕΕ L 200 της 1.8.2007, σελ. 3–4

 

Ερώτηση αρ. 79 του κ. Irujo Amezaga (H-0929/07)
 Θέμα: Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη Ναβάρα
 

Στην απάντησή της στην προφορική μου ερώτηση Η-0769/07(1)σχετικά με τις ανωμαλίες στη διαχείριση του ΕΚΤ εκ μέρους της κυβέρνησης της Ναβάρας, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα αποστείλει επιστολή στην Αρχή Διαχείρισης του ΕΚΤ στην Ισπανία ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες τόσο ως προς την σχετική έκθεση όσο και όσον αφορά τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την αποκατάσταση των ανωμαλιών που έχει εντοπίσει το Ελεγκτικό συνέδριο της Ναβάρας, και αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εξετάσει τις ανωμαλίες που αναφέρονται στην έκθεση του τοπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως θα μπορέσει να αντιληφθεί η Επιτροπή, η εν λόγω έκθεση με τίτλο "Χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ που έχει λάβει Η Ναβάρα - Τομέας: Κοινωνικό Ταμείο, 1997-2003", καλύπτει μόνο την περίοδο ως το 2003.

Πρόκειται να λάβει η Επιτροπή μέτρα προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τη διαχείριση του ΕΚΤ εκ μέρους της κυβέρνησης της Ναβάρας κατά την περίοδο 2004-2007;

 
  
 

Όπως αναφέρει στην απάντησή της στην προφορική ερώτηση (H-0769/07) σχετικά με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της αυτόνομης κοινότητας της Ναβάρας «Χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ που έχει λάβει η Ναβάρα - Τομέας: Κοινωνικό Ταμείο, 1997-2003», η Επιτροπή ζήτησε από την αρχή διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ισπανία (UAFSE) πρόσθετες πληροφορίες τόσο ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης όσο και όσον αφορά τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την αποκατάσταση των ανωμαλιών που έχει εντοπίσει το Ελεγκτικό Συνέριο της Ναβάρας.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά αιτήματα της Ναβάρας για καταβολή χρημάτων δεν θα αφορούν παράτυπες δαπάνες, και ότι οι δαπάνες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο διόρθωσης, όπου χρειάζεται.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ακόμη ότι αντίγραφο της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου της αυτόνομης κοινότητας της Ναβάρας εστάλη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η OLAF αξιολογεί όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, προκειμένου να προσδιορίσει εάν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η OLAF θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης, εάν χρειαστεί, της έναρξης έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(2).

 
 

(1) Γραπτή απάντηση της 23.10.2007.
(2) ΕΕ L 136 της 31.05.1999.

 

Ερώτηση αρ. 80 του κ. Kuźmiuk (H-0930/07)
 Θέμα: Τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να αναστείλει τη διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος κατά της Πολωνίας, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ίδιας, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Πολωνίας για το έτος 2007 θα ανέρθει σε 2,7% του ΑΕΠ και ότι οι προβλέψεις όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και το επίπεδο πληθωρισμού για το 2008 υποδεικνύουν ότι κατά πάσα πιθανότητα το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2008 θα είναι κάτω του 3% του ΑΕΠ. Η Πολωνία, ως μια από τις λίγες χώρες της ΕΕ, προέβη σε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού της συστήματος, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένη να επιβαρύνει κάθε χρόνο τις δημοσιονομικές της δαπάνες με μερικά δισ. ζλότι. Από την άλλη πλευρά, οι δύο μεγαλύτερες χώρες στην ευρωζώνη, η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν σαφώς υπερβεί το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού ελλείμματος από το 2002 έως το 2005, δηλ. επί 4 χρόνια. Εντούτοις, για να μην επιβληθούν πρόστιμα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες αυτές, κατ' εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι κανόνες του ΣΣΑ τροποποιήθηκαν. Ούτε η μια ούτε η άλλη χώρα δεν έχει έως σήμερα ολοκληρώσει ακόμα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού της συστήματος. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σαφώς την εντύπωση ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί άλλα μέτρα και σταθμά για τα διάφορα κράτη μέλη. Τα μεγάλα κράτη μέλη, που είναι ήδη στην ευρωζώνη, μπορούν να μην τηρούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ άλλα, που είναι μόνο υποψήφια για προσχώρηση στην ευρωζώνη, παρόλο που εφαρμόζουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημοσιονομικών τους οικονομικών, καλούνται συνεχώς να προβαίνουν και σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει πότε θα τεθεί τέρμα στην άνιση μεταχείριση των κρατών μελών εις ό, τι αφορά την τήρηση των κανόνων του ΣΣΑ;

 
  
 

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 20 Νοεμβρίου 2007 ανακοίνωση προς το Συμβούλιο με τίτλο «Αξιολόγηση της δράσης που ανέλαβε η Πολωνία ως ανταπόκριση στη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 βάσει του άρθρου 104 παράγραφος 7 στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος». Στην εν λόγω σύσταση του Συμβουλίου προτείνεται στην Πολωνία να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα μέχρι το έτος 2007 και για τον σκοπό αυτό να λάβει αποτελεσματικά μέτρα μέχρι τις 27 Αυγούστου 2007 το αργότερο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας γνωστοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε, και η Επιτροπή τα αξιολόγησε βάσει της πρόβλεψής της για το φθινόπωρο του 2007 συμπεραίνοντας ότι δεν απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος στην παρούσα φάση.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο συνιστά ενδιάμεση αξιολόγηση μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας για τη λήψη μέτρων. Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοινώσεις προς το Συμβούλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη λήψη μέτρων και για άλλες χώρες που βρίσκονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, εφόσον η αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων ήταν θετική. Στις περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση ήταν αρνητική, η Επιτροπή ενέκρινε συστάσεις με τις οποίες προτείνει στο Συμβούλιο να κηρύξει μη επαρκή τα ληφθέντα μέτρα.

Η απόφαση περί αναστολής ή μη είναι το επόμενο βήμα όσον αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Πολωνίας. Η αναστολή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι δυνατό να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πραγματικά στοιχεία. Τα πραγματικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2007 θα ελεγχθούν από τη Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) τον Απρίλιο του 2008, συνεπώς η αναστολή δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα. Επιπλέον, για την αναστολή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η σταθερότητα της διόρθωσης του ελλείμματος στον χρόνο. Η τελευταία θα αξιολογηθεί σε σχέση με την πρόβλεψη των υπηρεσιών της Επιτροπής για την άνοιξη του 2008 για την περίοδο μέχρι το 2009 που θα δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη του Απριλίου του 2008.

Το μεταρρυθμισμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης επιτρέπει τη λήψη υπόψη των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η οποία καθιερώνει πλήρως χρηματοδοτούμενο πυλώνα συνταξιοδοτικού συστήματος. Όσον αφορά την απόφαση περί αναστολής ή όχι της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της Πολωνίας, οι δαπάνες αυτές θα ληφθούν υπόψη δυνάμει των όρων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, δηλαδή υπό τον όρο ότι το έλλειμμα έχει σημειώσει σημαντική και συνεχόμενη μείωση, και ότι προσεγγίζει την τιμή αναφοράς.

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει όλες τις χώρες ισότιμα. Η μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης έγινε, προκειμένου να θεσπιστεί μια λογική που βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά στοιχεία, να αντιμετωπιστεί καλύτερα η αυξημένη οικονομική ετερογένεια της διευρυμένης ΕΕ και να ενισχυθεί η εθνική κυριότητα. Οι κανόνες του μεταρρυθμισμένου συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Πολωνίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις δημοσιονομικές εξελίξεις σε όλα τα κράτη μέλη προβαίνοντας στη λήψη των προσηκόντων μέτρων όπου χρειάζεται.

 

Ερώτηση αρ. 81 του κ. Τρακατέλλη (H-0931/07)
 Θέμα: Μόλυνση του Αξιού ποταμού
 

Βιομηχανίες επί του ποταμού Αξιού στην ΠΓΔΜ, και ιδιαίτερα στην πόλη Titov Veles, απορρίπτουν επικίνδυνα απόβλητα στο ποτάμι, το οποίο δέχεται επίσης αστικά απόβλητα. Ο ποταμός Αξιός διαρρέει και την Ελλάδα και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο.

Η Επιτροπή είναι σε γνώση αυτής της κατάστασης και της μόλυνσης που προκαλείται στον ποταμό Αξιό και, αν ναι, προτίθεται να προβεί σε σχετικές ενέργειες ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την απόρριψη θειικού οξέος στον ποταμό και ενδεχομένως να πάψουν να λειτουργούν οι εν λόγω βιομηχανίες, δεδομένου ότι η ΠΓΔΜ προσδοκά να γίνει μέλος της ΕΕ;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δέλτα του Αξιού συγκαταλέγεται στον κατάλογο των υγροβιότοπων που ελέγχονται και προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η ΕΕ, με βάση την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την ΠΓΔΜ, παρέχει οικονομικές ενισχύσεις μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA), προτίθεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η χορηγούμενη βοήθεια να περιλαμβάνει και τα περιβαλλοντικά θέματα της ΠΓΔΜ;

 
  
 

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του περιβαλλοντικού προβλήματος σε σχέση με την απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στον ποταμό Αξιό. Όπως επισημάνθηκε στις απαντήσεις της Επιτροπής προς τις ερωτήσεις Ε-0637/06 και Η-442/00 παρασχέθηκε οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήδη από το 1997. Υφίσταται σήμερα ένα δίκτυο σημείων ελέγχου και σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων και του περιβάλλοντος της περιοχής Αξιού, γεγονός που επέτρεψε εκτεταμένη ανάλυση της ποιότητας των υδάτων. Οι αρχές της ΠΓΔΜ ανήγγειλαν ότι θα δημοσιεύσουν έκθεση με όλα τα σχετικά υδρολογικά, μορφολογικά, χημικά και βιολογικά στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων του ποταμού εντός του 2007.

Οι εθνικές αρχές έχουν την ευθύνη για τη λήψη μέτρων κατά των ρυπογόνων ουσιών. Όπως υπογραμμίσθηκε στην ετήσια έκθεση προόδου του τρέχοντος έτους, περιορισμένη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της ποιότητας των υδάτων. Ωστόσο, η έγκριση από την κυβέρνηση νέας νομοθεσίας για τα ύδατα που αποδίδει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρχές να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν την οδηγία περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης το συντομότερο δυνατόν. Αν και η μεταφορά στη νομοθεσία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, οι αρχές δήλωσαν ότι δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες της οδηγίας στον τομέα αυτό πριν από τα τέλη του 2009. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει το θέμα και να το θίγει και πάλι στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεών της.

Όσον αφορά την προενταξιακή βοήθεια, η Επιτροπή αναγνωρίζει στο έγγραφό της σε σχέση με τον στρατηγικό προγραμματισμό για το ΙΡΑ(1) κατά το χρονικό διάστημα 2007-2009 ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων. Ως εκ τούτου, προτάθηκε η χορήγηση πόρων για δραστηριότητες βάσει της συνιστώσας ΙΙΙ στον τομέα της επεξεργασίας των αποβλήτων. Ωστόσο, οι μελλοντικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό εξαρτώνται επίσης από την ικανότητα της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ να διαχειρισθεί τους πόρους βάσει της συνιστώσας ΙΙΙ.

 
 

(1) Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας.

 

Ερώτηση αρ. 82 του κ. Belet (H-0936/07)
 Θέμα: Όροι για την εξαγορά της Distrigas
 

Ένας από τους όρους που η Επιτροπή έθεσε για τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Suez και Gaz de France είναι η απαίτηση να εκχωρήσει η Suez σε τρίτους τα συμφέροντά της στη βελγική εταιρία παροχής φυσικού αερίου Distrigas.

Η EDF, που είναι εταιρική εταιρία της GDF και ελέγχεται επίσης από το γαλλικό κράτος, έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Distrigas.

Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι είναι αποδεκτή μια ενδεχόμενη εξαγορά της Distrigas από τη EDF;

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό στη βελγική αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας, ούτως ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις δυνατότητες επιλογής και οι τιμές να μειωθούν;

 
  
 

Ένας από τους όρους που η Επιτροπή έθεσε για τη συγχώνευση των επιχειρήσεων Suez και Gaz de France είναι όντως η απαίτηση να εκχωρήσει η Suez σε τρίτους τα συμφέροντά της στη βελγική εταιρία παροχής φυσικού αερίου Distrigas.

Οι επιχειρήσεις Gaz de France και Suez είναι αυτές που οφείλουν να προτείνουν αγοραστή για την εξαγορά της Distrigas. Η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια την καταλληλότητα του προτεινόμενου αγοραστή βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στην απόφαση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2006 και θα εγκρίνει τη συγχώνευση θέτοντας όρους και υποχρεώσεις. Η έγκριση του προτεινόμενου αγοραστή θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής πρόταση για την εξαγορά της Distrigas. Δεν δύναται επομένως να προβεί σε εικασίες για την καταλληλότητα ενδεχόμενου προτεινόμενου αγοραστή.

Επιπλέον, εάν η εξαγορά της Distrigas πληροί τους όρους που προβλέπει η Κοινότητα ή τους εθνικούς κανόνες ελέγχου συγχωνεύσεων, θα υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο από τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους φορείς.

 

Ερώτηση αρ. 84 του κ. Johan van Hecke (H-0940/07)
 Θέμα: Λέπρα και φυματίωση στην Κίνα
 

Σύμφωνα με οργανώσεις παροχής βοήθειας, ασθένειες όπως η λέπρα και η φυματίωση εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στην Κίνα, η δε καταπολέμησή τους εξαρτάται πλήρως από βοήθεια που παρέχεται από το εξωτερικό. Την τελευταία πενταετία εντοπίστηκαν στην Κίνα περισσότερες από 700 νέες περιπτώσεις λέπρας. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ ανησυχητικός. Στην περιφέρεια του Guangxi π. χ., μια από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας που έχει ΑΕΠ συγκρίσιμο με αυτό της αφρικανικής χώρας Λεσόθο, οι ασθενείς εξορίζονται σε απομονωμένα χωριά με ερειπωμένα σπίτια μακριά από τη σύγχρονη Κίνα . Το κράτος τους πληρώνει μηνιαίο επίδομα ύψους 150 γιουάν, που αντιστοιχούν σε 15 ευρώ την ημέρα, ποσό πολύ κατώτερο από το όριο ακραίας φτώχειας όπως έχει καθορισθεί από τον ΟΗΕ.

Είναι ενήμερη η Επιτροπή για την κατάσταση των ασθενειών, όπως η λέπρα και η φυματίωση, στην Κίνα και την εξαιρετικά ελλιπή θεραπευτική τους αντιμετώπιση; Ζητείται άραγε από τις αρχές της Κίνας να καταβάλουν οι ίδιες επιπλέον προσπάθειες για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των ασθενειών, ούτως ώστε η καταπολέμηση αυτή να μην εξαρτάται αποκλειστικά από βοήθεια του εξωτερικού;

 
  
 

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή σχετικά με τη λέπρα και τη φυματίωση στην Κίνα.

Η φυματίωση εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία θανάτου των ενηλίκων στην Κίνα από μολυσματική ασθένεια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), στην Κίνα παρατηρείται η δεύτερη σε μέγεθος παγκοσμίως επιδημία φυματίωσης, μετά την Ινδία, με πάνω από 1,3 εκατ. νέα κρούσματα φυματίωσης κάθε χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, μετά την εμφάνιση του σοβαρού οξέος αναπτευστικού συνδρόμου (ΣΟΑΣ), η Κίνα έχει επιδείξει μεγάλη αφοσίωση στην καταπολέμηση της φυματίωσης και άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών, μεταξύ άλλων με μεγάλη αύξηση της εγχώριας χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, η Κίνα κατατάσσεται πλέον δεύτερη στον κατάλογο των χωρών που αύξησαν τη βραχεία αντιφυματική θεραπεία με άμεση ιατρική περίθαλψη (DOTS) και πέτυχαν τους συναφείς με τη φυματίωση παγκόσμιους στόχους της ανίχνευσης κρουσμάτων σε ποσοστό 70% και της επιτυχούς θεραπείας σε ποσοστό 85% μέχρι τα τέλη του 2005. Επισημαίνεται πάντως ότι η θεραπεία της ανθεκτικής και πολλαπλά ανθεκτικής στη θεραπευτική αγωγή φυματίωσης (MDR-TB) δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμη, και η Κίνα καλείται επιπλέον να αντιμετωπίσει τη φυματίωση των εσωτερικών μεταναστών, μεριμνώντας για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την κοινοποίηση όλων των ασθενών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επί του παρόντος το έργο κοινωνικής ασφάλισης ΕΕ-Κίνας με 20 εκατ. ευρώ. Αυτό το μείζον έργο, που εφαρμόζεται από το 2006, στηρίζει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας των κοινωνικών τομέων, περιλαμβανομένων των συστημάτων ιατρικής ασφάλισης τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης όσο και σε έξι πιλοτικές επαρχίες. Το έργο αναμένεται να έχει, μέσω βελτιωμένων προτύπων συστημάτων ιατρικής ασφάλισης, σημαντική επίδραση στην κοινωνική προστασία των φτωχότερων πληθυσμών της Κίνας.

Η Κίνα δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μέχρι σήμερα τον σημαντικό για τη δημόσια υγεία στόχο της εξάλειψης της λέπρας. Σύμφωνα με την ΠΟΥ, τα νέα κρούσματα λέπρας στην Κίνα κυμαίνονταν από 1400 ως 1660 ετησίως κατά την περίοδο 2002-2005. Πάντως, μέχρι το 2005 τα ποσοστά ανίχνευσης κρουσμάτων βελτιώθηκαν, και επιτεύχθηκε εξάλειψη πρώτου επιπέδου σε υποεθνικό επίπεδο στην Κίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε συγκεκριμένο έργο (διαθέτοντας 0,5 εκατ. ευρώ) για τη λέπρα στην επαρχία Guanxi το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μερικά χρόνια. Υπεύθυνη για την εφαρμογή του ήταν η οργάνωση Handicap International.

Επιπλέον, η Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό έργο με τίτλο «Φυματίωση Κίνα» το οποίο ασχολείται με την ανάλυση μεγάλου δείγματος στελεχών του ιού Mycobacterium tuberculosis από 31 επαρχίες της Κίνας. Έτσι, θα συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την ποικιλία των στελεχών φυματίωσης στην Κίνα. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με κινέζους επιστήμονες, στη μεταφορά τεχνικών γνώσεων, στη συλλογή των δεδομένων σε κοινή βάση δεδομένων και στην εκπόνηση αναλύσεων για τον πληθυσμό. Οι τεχνικές γνώσεις θα διαβιβάζονται σε κινεζικά εργαστήρια.

Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Κίνα όσον αφορά ασθένειες όπως η φυματίωση και η λέπρα.

 

Ερώτηση αρ. 85 του κ. Παφίλη (H-0943/07)
 Θέμα: Βεβήλωση της ιστορικής μνήμης της μαρτυρικής Μακρονήσου
 

Η νήσος Μακρόνησος ιστορικός τόπος, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού του 1989 και με Προεδρικό Διάταγμα του 1992, που περιλαμβάνεται στους ιστορικούς τόπους της ICOMOS, χρησιμοποιείται σήμερα σαν βοσκότοπος και χώρος παράνομου κυνηγίου, ενώ τα κτίρια, το θέατρο και οι εκκλησίες, ακόμα και αυτά που έχουν αναστηλωθεί, έχουν παραβιαστεί και χρησιμοποιούνται ως ποιμνιοστάσια και χώροι συγκέντρωσης «κοπριάς», με συνέπεια σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με επίσημη αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει σε προηγούμενη απάντησή της (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2004-0205&language=EL" (1)) την προθυμία της να εξετάσει την πιθανότητα χρηματοδότησης έργων ανάδειξης και αξιοποίησης του ιστορικού αυτού τόπου και των μνημείων που βρίσκονται σε αυτό, εφόσον της υποβληθεί αίτημα από τις ελληνικές αρχές.

Μπορεί να ενημερώσει η Επιτροπή αν οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει ζήτημα χρηματοδότησης έργων στο μαρτυρικό νησί της Μακρονήσου, αν γνωρίζει για την ύπαρξη σχεδίων αξιοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού τόπου και αν πρόκειται να εξετάσει το θέμα των παράνομων δραστηριοτήτων στο νησί που βεβηλώνουν την ιστορική μνήμη και «το βωμό της ελευθερίας της σκέψης και των ιδεών»;

 
  
 

Οι αρχές των κρατών μελών οφείλουν να υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή μόνο, αν πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας κατά την έννοια των άρθρων 25-26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(2)του Συμβουλίου για την περίοδο 2000-2006 και των άρθρων 39-41 του κανονισμού αριθ. 1083/2006(3)του Συμβουλίου για την περίοδο 2007-2013. Για όλα τα άλλα έργα η απόφαση περί συμπερίληψής τους εναπόκειται στην ευθύνη των κρατών μελών.

Πράγματι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η εφαρμογή παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής στηρίζεται στην αρχή της σύμπραξης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, η πρωτοβουλία συμπερίληψης ειδικών σχεδίων στα λειτουργικά προγράμματα ανήκει στις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006(4), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά την περίοδο 2007-2013, θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, τη συνδρομή του σε «επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας, της προώθησης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς· ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδομής για στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, του βιώσιμου τουρισμού και της βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιφέρειας· και βοήθεια για να βελτιωθεί η προσφορά πολιτιστικών υπηρεσιών μέσω υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας». Επομένως, καταρχήν το έργο που αναφέρεται από τους αξιότιμους βουλευτές θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει στον αξιότιμο βουλευτή να απευθύνει το ερώτημα στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ίδια η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για κάποιο σχέδιο που έχει σχέση με το νησί της Μακρονήσου.

 
 

(1) Γραπτή απάντηση της 20.4.2004.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, ΕΕ L 161/1999 της 26.6.1999.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, ΕΕ L 210 της 31.7.2006.

 

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Gaľa (H-0946/07)
 Θέμα: Απαγωγή Ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας
 

Πριν από ενάμιση σχεδόν χρόνο στη Γάζα απήχθησαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες . Οι τρεις αυτοί νέοι άνδρες έχουν τις οικογένειές τους στο Ισραήλ και διήγαν μια κανονική ζωή ως πολίτες. Μέχρι σήμερα, οι οικογένειές τους δεν έχουν καμία πληροφορία για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, πράγμα το οποίο αντιβαίνει σε κάθε μορφή ανθρωπιστικού δικαίου στον πολιτισμένο κόσμο.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν σκοπεύει να αναλάβει κάποια δράση με σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον οι στρατιώτες βρίσκονται πάντοτε στη ζωή και ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, καθώς επίσης ποιες είναι οι συνθήκες κράτησή τους. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό να εξασφαλίσει την άνευ όρων απελευθέρωσή τους ή, εάν χρειάζεται, την με αξιοπρεπή τρόπο επιστροφή των νεκρών στην πατρίδα τους;

 
  
 

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζει ο αξιότιμος βουλευτής για τη συνεχιζόμενη ομηρεία των τριών ισραηλινών στρατιωτών που απήχθησαν.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιοποιεί τα ευρύτερα πολιτικά ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια απελευθέρωσής τους.

Η Τετραμερής και το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» έχουν επανειλημμένως απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή τους. Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης τον πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση του Λιβάνου, την Παλαιστινιακή Αρχή και άλλους εταίρους στην περιοχή και συζητά, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειές τους στο θέμα αυτό.

 

Ερώτηση αρ. 87 της κ. Μανωλάκου (H-0949/07)
 Θέμα: Τέταρτο ΚΠΣ και δασικοί χάρτες
 

Η άρνηση της Επιτροπής να εντάξει στις επιλέξιμες δραστηριότητες του 4ου ΚΠΣ το έργο της σύνταξης των δασικών χαρτών της Ελλάδας ακυρώνει οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, επειδή οι δασικοί χάρτες αποτελούν τη βάση δημιουργίας του δασολογίου και του κτηματολογίου, που είναι βασικά προαπαιτούμενα για την οριοθέτηση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Σαν δικαιολογία για την άρνησή της αυτή η Επιτροπή επικαλέστηκε το γεγονός ότι στο 3ο ΚΠΣ είναι ήδη ενταγμένο παρεμφερές έργο της ελληνικής "Κτηματολόγιο Α.Ε." με θέμα "Οριοθέτηση δασών και δασικών οικοσυστημάτων". Όμως, το έργο αυτό της "Κτηματολόγιο Α.Ε.", σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς, δεν έχει καμία σχέση με το έργο της σύνταξης των δασικών χαρτών.

Προτίθεται η Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα και να κρίνει ως επιλέξιμη δραστηριότητα του 4ου ΚΠΣ το έργο της σύνταξης των δασικών χαρτών της Ελλάδας;

 
  
 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, η κατάρτιση δασικών χαρτών δεν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των επιλέξιμων δράσεων με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Στο πλαίσιο της 3ης περιόδου προγραμματισμού (2000-2006), το σημαντικό έργο «Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο για την Ελλάδα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της πληροφορίας». Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται επιμέρους έργο για την οριοθέτηση δασικών περιοχών. Βασικός στόχος του είναι να διευκρινιστούν, με τη χρήση παλαιών και πρόσφατων χαρτών αναφοράς, οι δασικές ζώνες για ολόκληρη τη χώρα, ώστε η Δασική Υπηρεσία να μπορεί να προετοιμαστεί, εν ευθέτω χρόνω, για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας του Δημοσίου σε δασικές γαίες.

 

Ερώτηση αρ. 88 του κ. Guerreiro (H-0952/07)
 Θέμα: Κοινοτική χρηματοδότηση της μελλοντικής θαλάσσιας πολιτικής
 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα τις προτάσεις της για μια μελλοντική "ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική" σε επίπεδο ΕΕ.

Εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον τομέα αυτό πρέπει να διαφυλάξει την αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαχείριση της επικράτειάς τους, ιδίως των χωρικών υδάτων τους και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους (ΑΟΖ), στις διάφορες εκφάνσεις της, όπως είναι η εκμετάλλευση των πόρων, οι μεταφορές, η έρευνα, η διαχείριση των συνόρων και η ασφάλεια, η χωροταξία, το περιβάλλον ή οι οικονομικές δραστηριότητες, όπως η αλιεία,

με ποιο τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την πολιτική αυτή – η οποία, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια της, «παράλληλα θα πρέπει να θεμελιώνεται σε μια ισχυρή οικονομική βάση» - από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, με γνώμονα την αρχή ότι για νέες προτεραιότητες πρέπει να προβλέπονται νέα δημοσιονομικά μέσα;

 
  
 

Οι δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) όπως η εκμετάλλευση των πόρων, οι μεταφορές, η έρευνα, η διαχείριση των συνόρων και η ασφάλεια, η χωροταξία, το περιβάλλον και η αλιεία επηρεάζονται με διάφορους τρόπους από το κοινοτικό δίκαιο.

Υπάρχουν διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τις πολιτικές αυτές, και επιπλέον διατίθεται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 7ο κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Με το πέρασμα του χρόνου, η ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση των συναφών με τη θάλασσα ζητημάτων που προτείνεται στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» θα συμβάλει στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των τομεακών πολιτικών που αφορούν τους ωκεανούς και τα πελάγη καθώς επίσης στη βελτίωση της συνεκτικής χρήσης της συναφούς χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική τάσσεται υπέρ της θέσπισης δημοσιονομικού κονδυλίου με τον τίτλο «Θαλάσσια πολιτική: πρότυπα σχέδια» που στόχο έχει να προωθήσει πρότυπα σχέδια που αποσκοπούν στην ενοποίηση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης και εποπτείας της θάλασσας, στην ταξινόμηση επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη θάλασσα και στη διάδοση δικτύων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της οικονομίας των παράκτιων περιοχών· απευθύνει έκκληση, προκειμένου η θαλάσσια πολιτική να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στη δημοσιονομική αρχιτεκτονική των κοινοτικών πολιτικών και μέσων μετά το 2013. Η έγκριση από το Κοινοβούλιο προϋπολογισμού για την υλοποίηση πρόυτυπων σχεδιών στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής θα ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης της θαλάσσιας πολιτικής.

 

Ερώτηση αρ. 89 του κ. Leichtfried (H-0953/07)
 Θέμα: Μεταφορές ζώων
 

Θα επιθυμούσα να σας επισημάνω, σε σχέση με την ερώτησή μου H-0869/07 ότι ένα από τα ερωτήματα δεν απαντήθηκε, δυστυχώς, από την Επιτροπή, και να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για τις λεπτομερείς πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη γραπτή απάντηση της 13ης Νοεμβρίου 2007. Σας παρακαλώ να απαντήσετε και στο παρακάτω ερώτημα:

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά αυτές οι υπογραφές, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει ήδη τις 60.000, ώστε να συζητηθεί περισσότερο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, το θέμα των παραβάσεων κατά τη μεταφορά ζώων;

 
  
 

Συμπληρώνοντας την απάντησή της στην ερώτηση H-0869/07, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει ότι σέβεται ιδιαιτέρως τις απόψεις των 60.000 και πλέον πολιτών που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του αξιότιμου βουλευτή περί καλύτερης επιβολής των κοινοτικών κανόνων προστασίας των ζώων.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει στην προηγούμενη απάντησή της τα μέτρα που έχει λάβει και τα μελλοντικά της σχέδια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Επιτροπή έχει δεχθεί στο παρελθόν και άλλες αναφορές για την προστασία των ζώων και εξακολουθεί να τις λαμβάνει υπόψη κατά την προετοιμασία της συναφούς πολιτικής της.

 

Ερώτηση αρ. 90 του κ. Hans-Peter Martin (H-0957/07)
 Θέμα: Συνταξιοδοτικές δαπάνες των συμβασιούχων υπαλλήλων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απασχολούν σήμερα εκατοντάδες συμβασιούχους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Διαθέτει η Επιτροπή κάποια στοιχεία και/ή υπολογισμούς σχετικά με τις μελλοντικές δαπάνες από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συμβασιούχων στους κοινοτικούς οργανισμούς;

Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία και/ή οι υπολογισμοί; Διαβλέπει η Επιτροπή κάποιο πρόβλημα με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συμβασιούχων υπαλλήλων;

 
  
 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που εργάζονται σε εκτελεστικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς καταβάλλουν την ίδια συνεισφορά για σύνταξη με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους (το 1/3 του ποσού που απαιτείται για τη διατήρηση αναλογιστικής ισορροπίας, το οποίο είναι επί του παρόντος 10,25% επί του βασικού μισθού) και απολαμβάνουν τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (1,9% του τελικού βασικού τους μισθού ανά έτος μέχρι 70% το μέγιστο).

Το καθεστώς των συμβασιούχων υπαλλήλων δεν διαφέρει συνεπώς από αυτό των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και μάλιστα διακρίνεται σε δυο κατηγορίες:

όπως οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι, έτσι και οι συμβασιούχοι που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία χωρίς να έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (λιγότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας και πριν την ηλικία των 68 ετών) οφείλουν να μεταφέρουν το αναλογιστικό ισοδύναμο των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, ενημερωμένο στην πραγματική ημερομηνία μεταφοράς, σε άλλο συνταξιοδοτικό σύστημα (άρθρο 109, παρ. 1 του ΚΕΛΥ και παράρτημα VIII, άρθρο 11, παρ. 1 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων).

οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που αποχωρούν με τουλάχιστον δέκα χρόνια υπηρεσίας ή μετά την ηλικία των 63 ετών δικαιούνται σύνταξη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους μόνιμους υπαλλήλους (άρθρο 109, παρ. 1 του ΚΕΛΥ και άρθρο 77 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων).

Τα απαραίτητα κονδύλια για την καταβολή των συντάξεων προβλέπονται στον προϋπολογισμό (τίτλος 30, κεφάλαιο 1, άρθρο 13). Το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2008 περιέχει ανάλυση των υπολογισμών καθώς και, μεταξύ άλλων, τον εκτιμώμενο αριθμό συνταξιούχων των οργανισμών(1).

 
 

(1) βλ. COM(2007) 300 σελίδες 313 και επόμενες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου