Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.1. Οικονομικό έτος 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
PV
  

- Οικονομικό έτος 2008

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE), εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η δημοσιονομική διαβούλευση σε δεύτερη ανάγνωση μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2007. Το Κοινοβούλιο συνέταξε τον προϋπολογισμό με σκοπό την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων του: τη χρηματοδότηση του Galileo (2,4 δισ. ευρώ) μέσω αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2007-2013 και χρήσης του μέσου ευελιξίας (200 εκατ. ευρώ), καθώς και τη σημαντική περαιτέρω χρήση του μέσου ευελιξίας (70 εκατ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση της αύξησης των δαπανών για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ψήφισε τις τροπολογίες κατά τη δεύτερη ανάγνωση, σε συνέχεια του αποτελέσματος της διαβούλευσης, στις 29 Νοεμβρίου 2007. Μετά τον τεχνικό έλεγχο των αριθμητικών στοιχείων, μικρός αριθμός τεχνικών τροποποιήσεων κατέστη αναγκαίος για τη διασφάλιση της τήρησης στο έπακρο του αποτελέσματος της διαβούλευσης της 23ης Νοεμβρίου όσον αφορά τα αναθεωρημένα ανώτατα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου και το γενικότερο επίπεδο των πληρωμών.

Οι συμπεφωνημένες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Καταρχάς, στο κεφάλαιο 1α, οι πιστώσεις υποχρεώσεων τροποποιούνται ως εξής:

Τροπολογία 335:

Θέση 06 02 09 01 (Εποπτική Αρχή Galileo): 7 460 000 ευρώ

Θέση 06 02 09 02 (Εποπτική Αρχή Galileo): 3 100 000 ευρώ

Θέση 08 07 01 (Ερευνητική Συνεργασία – Μεταφορές): 348 922 000 ευρώ

Τροπολογία 331:

Θέση 02 02 01 (Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία): 126 300 000 ευρώ

Τροπολογία 69:

Θέση 06 03 03 (ΔΕΔ – Μεταφορές): 955 852 600 ευρώ

Δεύτερον, στο κεφάλαιο 1β, για να ανταποκρίνονται στο γενικό ύψος πληρωμών που συμφωνήθηκε με συνδιαλλαγή, οι πιστώσεις πληρωμών τροποποιούνται ως εξής:

Τροπολογία 27:

Θέση 04 02 17 (ΕΚΤ): 3 823 198 181 ευρώ

Τροπολογία 140:

Θέση 13 03 16 (Σύγκλιση ΕΤΠΑ): 10 606 637 496 ευρώ

Τροπολογία 141:

Θέση 13 03 18 (Ανταγωνιστικότητα ΕΤΠΑ): 2 540 832 078 ευρώ

Όλες αυτές οι τεχνικές τροποποιήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Τρίτον, μια σειρά τεχνικών τροποποιήσεων και τροποποιήσεων ονοματολογίας θα πραγματοποιηθούν σε ό,τι αφορά τα πιλοτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές πράξεις. Οι τροποποιήσεις αυτές παρουσιάσθηκαν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν αφορούν ούτε τα ποσά ούτε τις κατηγοριοποιήσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

 
  
  

(Οι τεχνικές τροποποιήσεις εγκρίνονται)

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Santos, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω, προτού προχωρήσω στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έγκρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2008, ότι σήμερα είναι μια ιδιαιτέρως ευχάριστη για εμένα ημέρα, όχι μόνο ως Ευρωπαίου αλλά και ως πολίτη της Πορτογαλίας. Αναφέρομαι, βεβαίως, στο ιστορικό γεγονός –την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας– που πρόκειται να λάβει χώρα σε κάτι παραπάνω από μία ώρα στην πρωτεύουσα της χώρας μου. Σε συνέχεια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 27 κράτη μέλη, αυτό αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που θα καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, περισσότερο αντιπροσωπευτική, περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική ως προς τον τρόπο λειτουργίας της σε σχέση με το παρελθόν.

Αν μπορούσα να προβώ σε μια σύντομη και πρώιμη σύνοψη των επιτευγμάτων της πορτογαλικής Προεδρίας, θα ήθελα να επισημάνω τρεις σημαντικούς τομείς επιτυχίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη συμφωνία που θα οδηγήσει στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΕΕ, τη Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφεται σήμερα, τη διεξαγωγή της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής και της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας. Σε αυτά μπορούμε επίσης να προσθέσουμε τη σημαντική συμφωνία που συνάψαμε σχετικά με τη χρηματοδότηση του στρατηγικού προγράμματος Galileo.

Κυρίες και κύριοι, έχετε συνέλθει σήμερα για τη δεύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, τελευταίο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, οι οποίες στέφονται σήμερα με επιτυχία. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα δύο θεσμικά μας όργανα κατά τη μεταξύ τους συνεδρίαση συνεννόησης της 23ης Νοεμβρίου ελήφθη πλήρως υπόψη και ότι όλες οι προτάσεις στις οποίες είχαμε συμφωνήσει εκείνη την ημερομηνία εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του 2008.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, επισημαίνω ότι το Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί την ανώτατη αύξηση που προκύπτει από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Διαπιστώνω, ωστόσο, ότι ορισμένες μικρότερες τροποποιήσεις παραμένουν αναγκαίες όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των δαπανών, και από αυτήν την άποψη το Συμβούλιο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω για μία ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κ. Böge, και προς τους δύο εισηγητές, τον κ. Virrankoski και τον κ. Itälä, προς τους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο, την Επίτροπο Grybauskaité και όλους εκείνους που βοήθησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής δημοσιονομικής διαδικασίας, η οποία κορυφώθηκε με την έγκρισή της από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε υπουργέ, διατυπώσατε μεταξύ άλλων και την πρόταση που περίμενα να ακούσω. Διαπιστώνω, συνεπώς, ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Διαπιστώνω επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της παραπάνω διοργανικής συμφωνίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν να δεχθούν την ανώτατη αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, η διαδικασία του προϋπολογισμού μπορεί να κηρυχθεί περατωθείσα και ο προϋπολογισμός οριστικά εγκριθείς.

(Χειροκροτήματα)

Όπως γνωρίζετε, ο Πρόεδρος βρίσκεται επί του παρόντος στη Λισαβόνα όπου πραγματοποιείται μια μικρή τελετή για την υπογραφή της Συνθήκης. Οι εξουσίες μου ως Αντιπροέδρου σταματούν εδώ. Η επίσημη υπογραφή του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, κατά τη συνέλευση της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου