Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0527/2007

Debatten :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Stemmingen :

PV 13/12/2007 - 12.1

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0630

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 13 december 2007 - Straatsburg Uitgave PB

11.1. Oost-Tsjaad
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Het volgende punt op de agenda zijn de zes ontwerpresolutiesover oostelijk

Tsjaad(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), auteur. −(PL)Mevrouw de Voorzitter, ik wil zeggen dat ik mij grote zorgen maak over de verheviging van de gevechten in Tsjaad, maar ook over het gebrek aan vooruitgangbij het vinden van een politieke oplossing voor het conflict. Ik wil daarom met name aandacht vragen voor de rol vandeoperatie EUFOR Tsjaad/CAR. Het belangrijkste doel van het Europese initiatief, dat ook wordt gesteund door de VN, is het garanderen van de veiligheid in de humanitaire zone.

Als we denken aan de voortdurende crisis in Darfur en de manier waarop deze de situatie in de regio destabiliseert, is het de moeite waard om te onthouden dat het conflict de grenzen van Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek al heeft overschreden. Ik ben van mening dat het van essentieel belang is omzo snel mogelijk neutraletroepen van de lidstaten naar dit gebied te sturen. Ik wil echter benadrukken dat het succes van een dergelijke vredesmissie sterk afhankelijk is vande politieke inspanningendie moeten worden verricht om een succesvol vredesproces te bewerkstelligen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), auteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil een paar belangrijke en wezenlijke punten naar voren brengen. Er bestaat absoluut geen twijfel dat interventie in Tsjaad geboden is. Er bestaat geen twijfel dat de overweldigende menselijke ellende van vluchtelingen in dat deel van onze wereld onverdraaglijk is om te aanschouwen, maar ik wil zeer duidelijk stellen dat er ten aanzien van deze voorgestelde missie een paar kernproblemen bestaan.

Het eerste probleem is het gebrek aan helderheid voor wat betreft het mandaat van deze operatie. Wij zeggen dat dit een vredeshandhavende en humanitaire inspanning is. Als dat echt zo is dan moet dit dubbel duidelijk worden gemaakt in de referentiebepalingen voor de troepen die we gaan sturen. Ik geloof dat het aan duidelijkheid ontbreekt.

Ik geloof niet dat – en hier moet ik het met mijn collega oneens zijn – dat een interventie die deze vorm krijgt de veiligheid echt zal bevorderen. Wij zijn recentelijk getuige geweest van toenemende intensiteit en barbaarsheid van het conflict. Wij hebben ook van de leiders van veel van de rebellengroeperingen gehoord dat elke interventie, en in het bijzonder deze interventie, als vijandig zal worden beschouwd. Dat creëert een enorm probleem.

Ik moet ook zeggen – en hier ben ik het opnieuw niet met mijn collega eens – dat de troepen in hun huidige opzet niet als de noodzakelijke neutrale macht zal functioneren. Ik moet zeggen, met het grootste respect voor Frankrijk en zijn bevolking, dat het feit dat de missie zo zeer op Frankrijk leunt bijna provocerend is, en dat is denk ik zeer onverstandig.

Ik geloof niet dat het voor ons mogelijk is een gemeenschappelijk Europees defensie- of veiligheidsbeleid te formuleren. De moeilijkheden die zich hebben voorgedaan – in dit geval met betrekking tot Tsjaad – laten duidelijk zien waarom dit zo is. Ik denk dat het onuitvoerbaar is, omdat we zeer verschillende tradities en geschiedenissen hebben en zeer verschillende doelen en perspectieven in ons buitenlands beleid. Vooral om deze reden is het ontzettend jammer – als ik, als iemand uit een land dat in ieder geval nog in naam militair neutraal is, dat mag zeggen – dat de plichten, verantwoordelijkheden en capaciteiten van militair neutrale staten niet voldoende erkend worden in de Europese Unie, en met name niet in het Verdrag van Lissabon. Ik geloof dat landen met een dergelijke traditie het soort van waardevolle, op neutraliteit gebaseerde interventie kunnen plegen waarover mijn collega het eerder had.

Om af te sluiten: interventie in Tsjaad is noodzakelijk. Maar essentieel is hoe we daarbij te werk gaan. Iedere operatie moet duidelijk gedefinieerd zijn. Zij moet zeker neutraal zijn, en zij moet, boven alles, goede kansen op succes bieden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE).- (EN) Mevrouw de Voorzitter, het valt mij op dat er geen tijd op het bord vermeld staat. Betekent dit dat we vanmiddag het voorrecht genieten over onbeperkte tijd te beschikken of is er een technische storing?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Matsakis, we weten hoe veel tijd we hebben en daar zullen we ons aan houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), auteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb deze dringende resolutie geïnitieerd om politieke en publieke druk uit te oefenen teneinde de EU-vredeshandhavingsmissie naar het oostelijk grensgebied van Tsjaad zo snel mogelijk te laten ontplooien. De recente onrust in oostelijk Tsjaad, met zware confrontaties tussen rebellenstrijders en het Tsjaadse leger, onderstreept de urgente noodzaak van onze aanwezigheid in deze regio om te voorkomen dat onschuldige vluchtelingen en in eigen land ontheemden tussen twee vuren terechtkomen. Deze militaire delicten verergeren de criminaliteit en leiden tot grotere onveiligheid rondom de kampen voor in eigen land ontheemden. Niet alleen wordt humanitaire werkers de toegang tot de kampen belemmerd, ook kampen zij met problemen van bandieterij, die ze beperkt in hun vermogen om de zo noodzakelijke humanitaire hulp te verlenen.

Ik roep de EU en haar lidstaten op om het politieke besluit dat is genomen te eerbiedigen en deze missie zo snel mogelijk van meer troepen en passende financiële, logistieke en luchtsteun te voorzien, inclusief het noodzakelijke aantal helikopters. De geloofwaardigheid van de EU en haar buitenlands beleid op het wereldtoneel loopt gevaar als zij niet in staat is om voldoende troepen en uitrusting te mobiliseren teneinde deze missie operationeel te maken. Dit is een EU-vredeshandhavingsmissie die dus alle EU-lidstaten aangaat, of ze er nu aan deelnemen of niet.

Ik wil hier en nu een einde maken aan de mythe dat deze missie door de Fransen gedomineerd zal worden. Aan deze missie nemen troepen deel uit Zweden, Nederland, Polen, Oostenrijk en Ierland. Bovendien zal zij niet onder Franse leiding maar onder Ierse leiding staan. De Ierse luitenant-generaal Pat Nash is benoemd als hoofd van deze missie, en hij zal dus de leiding hebben over de troepenactiviteiten op land. Deze operatie zal doorgaan, en dergelijke opmerkingen zijn gewoon niet nuttig als het erom gaat het beeld van deze missie en de uiteindelijke ontvangst ervan onder de plaatselijke bevolking in Tsjaad en de rebellengroeperingen te steunen.

Er zijn deze week een aantal hoopgevende tekenen van beweging geweest in andere EU-lidstaten naar aanleiding van de oproep van Ierland om deze missie van toereikende middelen te voorzien. Het lijkt erop dat één land medische goederen heeft aangeboden, terwijl andere lidstaten spreken over het leveren van financiering om andere landen te helpen de noodzakelijke logistieke ondersteuning, inclusief vliegtuigen, te geven. Er moet onmiddellijk een nieuwe conferentie van de vierde generatie worden belegd om te komen met wat nodig is om onze troepen in het veld te beschermen zodat zij zelf hun belangrijke werk, het beschermen van vluchtelingen, kunnen uitvoeren. Nu is het moment om te handelen. Dadeloosheid van onze kant zal levens kosten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), auteur. −(FR) Mevrouw de Voorzitter, de hervatting van de gevechten tussen de rebellenen de regeringstroepen in Tsjaadheeft tot honderden doden en gewonden geleiden nieuwe spanningen veroorzaakt in de grensregio van Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Deze situatie heeftde factovoor duizenden mensen de toegang tot vluchtelingenkampen beperkt en het werk van humanitaire hulpverleners verder gecompliceerd.

Ik wil u er ook aan herinneren dat in deze regio van de wereldvrouwen en kinderen nog steeds het slachtoffer worden van buitengewoonweerzinwekkend geweld en dater al meer dan 450 000 ontheemden zijn die in afschuwelijke omstandigheden leven,precies daar waar het conflict weer is opgelaaid.

Tegen deze achtergrond kunnen we natuurlijk eisen dat de strijdende partijen de gevechten staken, in het bijzonder op plaatsen waar de burgerbevolking wordt getroffen. We eisen ook dat zij de grondbeginselen van het internationaal humanitair recht respecteren, wat betekent dat ze respect hebben voor humanitaire gebieden,het vervoer van hulpgoederen mogelijk makenen humanitaire medewerkers niet aanvallen.

Meer in het algemeen maken wij ons ook vooral zorgen over het feit dathet humanitair recht steeds vaker wordt geschonden, of zelfs volkomen genegeerd, door de partijen die betrokken zijn bij de conflicten. De Europese Uniemoet specifiek optreden tegen deze zorgwekkende ontwikkeling. We vragen de autoriteiten in Tsjaad ook met klemom stelselmatig alles te doen wat in hun macht ligt omdegenen die verantwoordelijk zijn voor verkrachting, oorlogsmisdaden en alle vormen vanernstige schendingen van de mensenrechten te vervolgen.

Ik wil echter zeggen dat onze boodschap hoofdzakelijk is gericht aan de Europese Unie, in het bijzonder deRaad van Ministers, via welke wij ongetwijfeld meer kans hebben om gehoord te wordenen die we verzoeken zijn verantwoordelijkheid te nemen. Op 15 oktober heeft de Raad eengemeenschappelijk optreden aangenomen met betrekking tot deoperatie EUFOR Tsjaad/RACom burgerbescherming, humanitaire hulp enveiligheidte bieden aan lokale enuitgezonden humanitaire medewerkers. Maar twee maanden later is de inzet van EUFOR-troepennog steeds niet gerealiseerd, als gevolg van een gebrek aan middelen envoldoende uitrusting. Dit is onaanvaardbaar en deRaad en de Commissiemoeten daarom dringend het besluitvormingsproces versnellenom deze operatiezo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Ik wil er tevens op wijzen dat een vredesmissie in Oost-Tsjaad of het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiekgeen kans van slagen heeft zonder een algemeenverzoeningsproces waarbij de hele regio is betrokken. We weten al dat de aanwezigheid van EUFORop de drempel van Sudan het voor de rebellen moeilijker zal maken omvrijelijk de grenzen over te stekenen dus de verplaatsing van bepaalde aanvallen tot gevolg zal hebben. De dringende en essentiële steun die de Europese Uniebeloofd heeft te leverenkan dus al heel snel onvoldoende blijken.

Het is nu ook van essentieel belang dat de EU alles doet wat zij kan omhervatting van de vredesbesprekingen op regionaal niveau aan te moedigen, in een partnerschap met alle partijen die bij het conflict betrokken zijn en de diversevertegenwoordigers van de internationalegemeenschap.

Tot slot wil ik erop wijzen dat wij van mening zijn dat de neutraliteit van de Europese troepenhier bijzonder belangrijk en van groot strategisch belang is. Aangezien de rebellen al hebben gedreigdde missie aan te vallen als zijn eenvoudig een vermomde Franse missie blijkt te zijn, vragen wij de andere lidstaten massaal deel te nemenaan de samenstelling van deze troepenmacht, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het werkelijk een Europese troepenmacht is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), auteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, oostelijk Tsjaad is een tweede Darfur geworden en de déjà vu-beelden van op onschuldige burgers gerichte moordpartijen en verwoesting achtervolgen ons weer.

In de tussentijd debatteren wij in de EU, dat bij de bevoorrechte elite van de wereld hoort, eindeloos met elkaar over hoe we met deze situatie moeten omgaan. Terwijl wij – zeer verstandig, maar ook zeer langzaam – ons besluit om een effectieve vredeshandhavingsmacht naar de regio te sturen maar blijven overwegen en heroverwegen, kunnen die misdadigers die etnische zuiveringen plegen hun walgelijke daden ongehinderd blijven uitvoeren.

Een belangrijke – of misschien wel de belangrijkste – boodschap die dit debat vandaag moet opleveren is onze uitdrukkelijke eis aan de Commissie en de Raad dat EUFOR goed moet worden opgezet en met spoed naar de betrokken regio moet worden uitgezonden. Degenen in de Raad of de Commissie, of waar dan ook trouwens, die deze actie vertragen zullen verantwoordelijk zijn voor de verdere escalatie van het geweld en de tragedie die onvermijdelijk snel zal volgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), auteur.(ES) Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat het significant is dat de drie dringende resoluties waarover wij vandaag debattereniets gemeen hebben, namelijk dat ze betrekking hebben op verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Dit toont aan dat dit type geweld iets is wat de hele wereld treft, hoewel het zich overal weer anders manifesteert.

De eerste van de drie zaken waarover we het vandaag hebben, de situatie in Tsjaad, is een triest voorbeeld van hoe vrouwen, in een context van oorlog, regelmatig worden gebruikt als seksobjecten, waar verkrachting een oorlogswapen wordt. Deze situatiekomt vooral voor in vluchtelingenkampen, maar niet alleen daar.

Het doel van deze resolutie is, ten minste voor sommigen van ons, erop wijzen dat de internationalegemeenschap, en in het bijzonder de Europese Unie, op deze situatie moet reagerenen de verantwoordelijkheid moet nemenom de slachtoffers te beschermen.

Met dit in gedachten is deinzet van een specifieke missie, EUFOR Tsjaad/CAR, een taak die zeker dringend, maar ook verantwoordelijk moet worden uitgevoerd. Ik wil mij aansluiten bij degenen die erop wijzen dater absoluut een risico isdat de missiezal worden gezien alsbuitensporig verbonden aan één land, namelijk Frankrijk. Ik denk dat dit schadelijk zou zijn, en zeker de doelstellingen van de missie in de weg zou staan.

Ik wil daarom ook benadrukken dat de diversiteit van de lidstaten van de Europese Unie tot uiting moet komen in de samenstelling van de missieom elke verwarring met deze missie en de Fransetroepeninzet die bekend is als Operation Sparrowhawk te vermijden. We moeten daarom ook tegenover alle mogelijke instanties, en ik dring daarop aan bij de Raad en de Commissie, de wreedheid van de aanvallen van de Janjawid-milities en andere Tsjadische groepen op burgers veroordelen.

Wat vooral te betreuren is, is het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen, en het is onaanvaardbaar als dergelijke misdaden niet worden bestraft. Ik verzoek de Tsjadische autoriteiten daarom met klemhun verantwoordelijkheid te nemenvoor het onderzoeken van deze verkrachtingen en aanrandingenen de verantwoordelijken te vervolgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, men zei van de laatste koningen in de Bourbon-dynastie dat ze altijd te laat reageerden op een idee, een regering of een leger. Dit lijkt helaas nu ook te gelden voor hetwestenen voor Europa, want we hebben de ramp in Darfur en in Oost-Tsjaad al veel te lang laten voortduren. Hoe later we ingrijpen, hoe meer het kost, niet alleen financieel, maar ook militair en politiek. Ik ben de heerVon Wogau daarom erg dankbaar dat hij belangrijke stappen vooruit heeft gezet op het gebied van militair en veiligheidsbeleiden ik ben de heerDess zeer dankbaar dat hij hetzelfde heeft gedaan in de humanitaire sector. We moeten uiteindelijk in actie komen. De naties talmen echter, niet alleen als het gaat om het benodigde materieel, maar ook met betrekking tot de benodigde manschappen. We hebben grondtroepen nodig met lokale kennis en ervaring. Ik ben zeer sterk van mening dat dit geen vermomde Franse operatie mag worden, waar ook niemand het over heeft, maar we hebben wel de lokale kennis en ervaring van de Fransen nodig. We hebben echter ook de medewerking nodig van de Afrikaanse Unieen de Arabische Liga, die zich echter helaas nog steeds volledig afzijdig houden. Maar dat betekent niet dat wij als Europeanengeen verantwoordelijkheden hebben.

Ik zeg het heel duidelijk: we willen ons inzetten, maar we mogen niet dezelfde fouten maken als in Afghanistan, namelijkingrijpen zonder een politieke strategie. Iedereen die daar ingrijpt moet ook weten dat hij een strategie moet hebben voor vredesbesprekingen, voor interetnische discussies en voor een oplossing voor deomvangrijke stamtradities en andere conflictendie zowel in oostelijk Tsjaad als in Darfur bestaan langs de kunstmatige grenzen. Als Europees Parlement moeten we daarom aandringen op de inzet van troepen en op humanitaire hulp, maar we moeten ook zo snel mogelijk een bijdrage leveren aan eenduurzame politiekevredesstrategievoor de regio.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, namens de ALDE-Fractie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zal het zeer kort houden. De tweede EU-Afrika-top was een totale mislukking: de twee partijen hebben geen Economische Partnerschapovereenkomst kunnen sluiten, en de betrekkingen tussen deze twee delen van de wereld zijn bevroren.

De gespannen situatie in oostelijk Tsjaad heeft ook niet veel geholpen. Een van de voorwaarden voor vruchtbare samenwerking is beëindiging van de decennialange militaire conflicten in Afrika. In ons streven het conflict in oostelijk Tsjaad op te lossen, moet de Europese Unie laten zien dat zij vastbesloten is een vreedzame oplossing te bereiken, en zo snel mogelijk een militaire vredeshandhavingsmissie naar oostelijk Tsjaad sturen.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL)Voorzitter, vorig weekend vond in Lissabon een Europees-Afrikaanse top plaats en die top wilde de basis vormen voor een nieuw partnerschap tussen Europa en Afrika. Een partnerschap dat volgens de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en het pan-Afrikaans parlement gebaseerd moest zijn op gedeelde waarden en beginselen, zoals democratie, mensenrechten en behoorlijk bestuur.

Maar jammer genoeg bewijst de houding van Europa tegenover figuren zoals Mugabe in Zimbabwe en Khadafi in Libië - om er maar twee te noemen - die beiden met de rode loper werden ontvangen - dat er nog steeds een afgrond gaapt tussen principeverklaringen en realiteit. Ook de situatie in Tsjaad toont vandaag ten overvloede aan dat een groot deel van Afrika nog lang niet klaar is om deel uit te maken van deze zogenaamde gemeenschappelijkewaardengemeenschap.

Dus willen wij als Europeanen geloofwaardig blijven met ons discours over mensenrechten en ons niet enkel door Realpolitik laten leiden, dan dient een interventie inderdaad een duidelijk signaal te geven dat rechteloosheid en willekeur zo snel mogelijk plaats moeten maken voor de meest elementaire democratische beginselen. Jammer genoeg geldt de vaststelling voor Tsjaad ook voor zeer veel andere regimes in Afrika. Niet alleen Tsjaad is in dit bedje ziek.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Dank u voor deze verduidelijking. Ik moet nu de sprekers aankondigen die zich hebben aangemeld om te spreken namens hun fracties. Aan uw fractie wordt, evenmin als aan die van iemand anders, getwijfeld en iedereen hier weet welke fractie u vertegenwoordigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE).(FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil rechtzetten wat u zojuist zei over de laatste interventie: de PSE-Fractie sprak via mij; ik sprak als auteur en namens de PSE-Fractie. Ik wil niet dat iemand denkt dat wij ons geen zorgen maken om deze kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE).- (EN) Mevrouw de Voorzitter, wij zijn ons allen bewust van de afschuwelijke humanitaire en veiligheidssituatie in oostelijk Tsjaad. Die kan niet los worden gezien van de bredere regionale catastrofe in Darfur: 300 000 mensen zijn afgeslacht, twee miljoen mensen ontheemd, vier miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp uit het westen. De internationale gemeenschap staat al drie jaar handenwringend toe te kijken. Ik erken echter dat de Europese Unie grootschalige humanitaire hulp voor de regio heeft gesteund. Dat is de positieve kant.

In politiek opzicht is de bijdrage van de EU minder lovenswaardig. Zij fêteert de Sudanese dictator Omar El Bashir in Lissabon, samen met Mugabe, de onderdrukker van Zimbabwe, waar zij, in een misselijkmakend toppunt van hypocrisie, een verklaring over mensenrechten en goed bestuur ondertekenen.

De andere bijdrage van de EU is te proberen zich met een of andere halfslachtige militaire missie in te laten om de EVDB-sticker op een militaire operatie te kunnen plakken. Het feit is echter dat deze voorgestelde missie slecht is opgezet. De strijdmacht is ontoereikend van omvang. De missie ontbeert vitale elementen voor medische, logistieke en transportondersteuning. Zij loopt al drie maanden achter op schema, en er is geen noodreserve beschikbaar voor het geval de situatie nog verder verslechterd.

Wij hoeven alleen maar te kijken naar de onevenwichtige betrokkenheid bij deze missie – die per slot van rekening een grotendeels door de Fransen ondernomen operatie is – om te begrijpen waarom veel mensen in Tsjaad, Sudan en de Centraalafrikaanse Republiek, om nog maar te zwijgen van onze eigen militaire officieren, zeer sceptisch tegenover dit project staan. Soldatenwerk moet aan anderen worden overgelaten.

Het zijn de VN-AU-inspanningen die dringend moet worden versterkt als onderdeel van een coherente strategie voor de gehele regio. Deze inspanning zou in politiek opzicht moeten worden aangejaagd door de veiligheidsraad van de VN.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, vicevoorzitter van de Commissie. − (DE)Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Commissiehoudt de verslechtering van de veiligheidssituatie in Oost-Tsjaad nauwlettend in de gatenen steunt krachtig de inzet van EUFOR-troepenopvolle sterkteom de vluchtelingen en ontheemden in de regio te beschermen. De Europese Uniezal elk instrument dat zij in Oost-Tsjaad tot haar beschikking heeft hiervoor gebruiken. De Commissiezal niet alleen EUFOR-troepen leveren, maar ook meer dan 50 miljoen euro bijdragenals onderdeel van een omvangrijk plan.

Met deze fondsen zullen maatregelen worden gefinancierd op de volgende drie belangrijke gebieden, die zich uitstrekken van noodhulp tot langdurige ontwikkelingshulp.

De eerste sector is humanitaire hulp, waarvoor ECHO in 2007 al 30,5 miljoen euro heeft uitgetrokken in de vorm van noodhulpmaatregelenvoor het helpen van vluchtelingen en ontheemden in verschillende delen van Tsjaad. Er is een vergelijkbaar bedrag gereserveerd om deze maatregelen in 2008 te kunnen voortzetten.

De tweede sector is de organisatievan een Tsjadische politiemacht, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van humanitairebeschermingsmaatregelen. In de context van de EU- en VN-missies in Tsjaadwerken de Verenigde Naties aan het organiseren, trainenenuitrusten van 850Tsjadische politieagenten enmarechaussees, die zullen worden ingezet in vluchtelingenkampen in Oost-Tsjaad. De Europese Uniesteunt dit VN-programma met 10 miljoen eurouit hetStabiliteitsinstrument.

De derde sector isre-integratieen rehabilitatie. In 2008 zal de Commissie10,1 miljoen euro uit het negende Europees Ontwikkelingsfonds beschikbaar stellen voorontwikkelingsmaatregelen ter bevordering van de wederopbouw, conflictoplossing en de organisatievan administratieve capaciteiten. Dit zijn maatregelen die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de veiligheidssituatie in de gebieden van deVN-EU-missie. Verdere maatregelen zijn gepland als onderdeel van het tiende EuropeesOntwikkelingsfonds, waarvoor311 miljoen euro is begroot voor 2008 tot 2013.

De terugkeer van ontheemden naar hun land van herkomst moet op korte termijn worden gesteundmet deze maatregelen. De doelstelling voor de lange termijn is een permanente stabilisatie van de situatiein Tsjaad en de gehele regio.

De vorige sprekers hebben terecht verwezen naar het oplaaien van de gevechten tussende rebellen die aan de kant van de regering staanen de troepen van president Idriss Déby in Oost-Tsjaad, wat de humanitaire hulp absoluut moeilijker heeft gemaakt. Zelfs in de gebieden rond de vluchtelingenkampenkan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd. Daarnaast wordt de kwetsbare humanitaire situatie nog verder in gevaar gebrachtdoor de snelle toename van het aantal vluchtelingenvanuit de gevechtszones. In deze zeer zorgwekkende situatieis het herstel van de veiligheid in de regioeen uiterst urgente taak.

Om deze taak te kunnen volbrengen, is een militaireaanwezigheid essentieel. De EUFOR-troepenmoeten daarom specifiek in deze crisisgebieden worden ingezet. Ze kunnen echter alleen succes boeken als de oorzaken van het conflict worden weggenomen en als er tegelijkertijd een politiek proces wordt geïntroduceerd, teneinde de onderliggende spanningen te verminderenen de armoede te verlichtendoorde economischeontwikkeling te stimuleren.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Het debat is gesloten.

De stemming vindt vandaag plaatsna afloop van de debatten.

 
  

(1)Zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid