Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0527/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Hlasovanie :

PV 13/12/2007 - 12.1

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0630

Rozpravy
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.1. Východný Čad
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je šesť návrhov uznesení o východnom Čade(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autor. - (PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som povedal, že som veľmi znepokojený silnejúcimi bojmi v Čade, ale tiež nedostatkom pokroku pri nachádzaní politického riešenia konfliktu. Rád by som preto upozornil najmä na úlohu operácie EUFOR Čad/SAR. Hlavným cieľom európskej iniciatívy, ktorá je zároveň podporovaná aj OSN, je zaistiť bezpečnosť v humanitárnej zóne.

Je vhodné mať na pamäti pokračujúcu krízu v Dárfúre a spôsob, akým destabilizuje situáciu v regióne, a pripomenúť si tu, že tento konflikt už prekročil hranice Čadu a Stredoafrickej republiky. Verím, že je potrebné čo najskôr vyslať na miesto neutrálne jednotky z členských krajín. Rád by som však zdôraznil, že úspech takejto mierovej misie závisí od politického úsilia, ktoré musí byť vyvinuté, ak má prebiehať úspešný mierový proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), autor. - Vážená pani predsedajúca, chcem uviesť niekoľko dôležitých a zásadných bodov. Vonkoncom niet pochýb o tom, že je v Čade nutná intervencia. Niet pochýb o tom, že obrovské ľudské utrpenie utečencov v tejto časti sveta sa dá len ťažko prehliadať, ale chcem celkom jasne uviesť, že navrhovaná misia so sebou prináša niekoľko zásadných problémov.

Ten prvý je nejasnosť, pokiaľ ide o mandát operácie. Hovoríme, že ide o mierové a humanitárne úsilie. Ak to tak naozaj je, potom musia byť podmienky, za ktorých budú vojenské jednotky vyslané, dvojnásobne jasné. Som presvedčená, že táto jednoznačnosť chýba.

Neverím – a so svojím kolegom musím nesúhlasiť – že takto postavená intervencia vo svojom dôsledku zvýši bezpečnosť. Nedávno sme boli svedkami narastajúcej intenzity a krutosti konfliktu. Od mnohých vodcov vzbúrencov sme tiež počuli, že akákoľvek intervencia, a táto intervencia v prvom rade, bude považovaná za nepriateľský akt. To predstavuje obrovský problém.

Musím tiež povedať – a opäť so svojím kolegom nesúhlasím – že jednotky v súčasnom zložení nebudú pôsobiť ako požadované neutrálne sily. Pri všetkej úcte k Francúzsku a jej ľudu musím povedať, že zapojiť do takej miery Francúzsko je na hranici provokácie a že to považujem za veľmi nerozumné.

Neverím, že sme schopní formulovať spoločnú európsku obrannú alebo bezpečnostnú politiku. Ťažkosti, ktoré sa objavili – v tomto prípade vo vzťahu k Čadu – veľmi jasne ukazujú, prečo to tak je. Myslím, že je to nerealizovateľné, pretože máme veľmi odlišné tradície a históriu, veľmi odlišné ciele zahraničnej politiky a odlišné názory. Predovšetkým z tohto dôvodu je škoda – ak to tam môžem povedať, vzhľadom na to, že pochádzam z krajiny, ktorá je aspoň formálne vojensky neutrálna – že povinnosti, zodpovednosť a kapacity vojensky neutrálnych krajín nie sú v Európskej únii dostatočne uznané, a to najmä v lisabonskej zmluve. Verím, že práve krajiny s takouto tradíciou by mohli vykonať cennú intervenciu založenú na neutralite, ktorú môj kolega spomínal.

Aby som to uzavrela, intervencia v Čade je nevyhnutná. Je však dôležité, akým spôsobom sa s ňou vyrovnáme. Akákoľvek operácia musí byť cielená. Zaiste musí byť neutrálna a predovšetkým musí mať nádej na úspech.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pani predsedajúca, všimol som si, že tabuľa neukazuje čas. Znamená to, že máme dnes popoludní k dispozícii neobmedzený čas, alebo ide o technickú chybu?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Pán Matsakis, všetci by sme mali dodržiavať časový limit, o ktorom vieme, že nám bol poskytnutý.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), autor. - Vážená pani predsedajúca, bol som to ja, kto inicioval toto naliehavé uznesenie, aby bol vyvinutý politický a verejný tlak na vyslanie mierovej misie EÚ do východného pohraničia Čadu, a to čo najskôr. Nedávne nepokoje vo východnom Čade vrátane ťažkých stretov medzi povstalcami a čadskou armádou zdôrazňujú naliehavú potrebu našej prítomnosti v tomto regióne, aby sme ochránili nevinných utečencov a osoby vysídlené v rámci štátu pred uviaznutím v krížovej paľbe. Tieto vojenské zločiny zvyšujú kriminalitu a vedú k zvýšenej neistote v okolí táborov pre osoby vysídlené v rámci štátu. Nielenže je prístup humanitárnych pracovníkov do táborov znemožňovaný, ale títo pracovníci zápasia s problémom banditizmu, ktorý obmedzuje ich schopnosť poskytovať prepotrebnú humanitárnu pomoc.

Vyzývam EÚ a jej členské štáty, aby rešpektovali prijaté politické rozhodnutie a aby tejto misii poskytli viac jednotiek a vhodnú finančnú, logistickú a vzdušnú podporu vrátane potrebného množstva vrtuľníkov, a to čo najskôr. Ak nedokáže EÚ mobilizovať dostatočné jednotky a vybavenie tak, aby bola táto misia akcieschopná, v hre je hodnovernosť zahraničnej politiky EÚ na svetovej scéne. Toto je mierová misia EÚ a preto sa týka všetkých členských krajín EÚ, či už sú krajinami účastníckymi, alebo nie.

Rád by som teraz na tomto mieste vyvrátil mýtus o tom, že v tejto misii bude dominovať Francúzsko. Táto misia má jednotky pochádzajúce zo Švédska, Holandska, Poľska, Rakúska a Írska. Navyše nebude vedená Francúzskom, ale Írskom. Írsky generálporučík Pat Nash bol poverený vedením tejto misie a bude teda určovať úlohy týkajúce sa aktivít jednotiek na pozíciách. Operácia bude pokračovať a také poznámky jednoducho nie sú nijako prospešné, keď ide o to napomôcť lepšie vnímanie a prípadné prijatie tejto misie miestnym obyvateľstvom Čadu a povstaleckými skupinami.

V tomto týždni sme zaznamenali z ostatných členských krajín EÚ niektoré nádejné signály, a to potom, ako Írsko vyzvalo na vhodné zaistenie tejto misie. Zdá sa, že jedna členská krajina ponúkla zdravotnícke vybavenie, zatiaľ čo niektoré členské štáty diskutujú o poskytnutí finančnej podpory iným štátom na zaistenie potrebnej logistickej podpory vrátane letectva. Musí byť okamžite zvolaná ďalšia konferencia štvrtej generácie, ktorý by vyriešila potrebnú ochranu našich jednotiek v teréne tak, aby mohli vykonávať svoju prácu a chrániť utečencov. Čas na činy je teraz. Naša nečinnosť bude stáť životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), autor. - (FR) Vážená pani predsedajúca, obnovenie bojov medzi povstalcami a vládnymi vojskami v Čade zanechalo stovky mŕtvych a zranených a spôsobilo obnovenie napätia v pohraničných oblastiach Sudánu a Stredoafrickej republiky. Táto situácia de facto obmedzila tisícom ľudí prístup do utečeneckých táborov a humanitárnym pracovníkom značne skomplikovala prácu.

Mal by som vám tiež pripomenúť, že v tejto časti sveta sú ženy a deti stále obeťami mimoriadne odpudzujúceho násilia a že tu už viac než 450 000 vysídlených ľudí žije v strašných podmienkach presne tam, kde konflikt znova prepukol.

Na základe týchto skutočností môžeme samozrejme žiadať, aby znepriatelené skupiny ukončili všetky boje, a to predovšetkým tam, kde sa dotýkajú civilného obyvateľstva. Taktiež žiadame, aby dodržiavali základné zásady medzinárodného humanitárneho práva, čo znamená rešpektovať humanitárne oblasti, povoľovať transporty humanitárnej pomoci a neútočiť na humanitárnych pracovníkov.

Všeobecne sme obzvlášť znepokojení skutočnosťou, že je humanitárne právo stále častejšie porušované, ak nie je stranami zapojenými do konfliktu rovno úplne ignorované. Európska únia musí zakročiť najmä proti tomuto znepokojujúcemu vývoju. Takisto naliehame na orgány v Čade, aby systematicky robili všetko pre potrestanie tých, kto sú zodpovední za znásilňovanie, vojnové zločiny a všetky formy závažného porušovania ľudských práv.

Avšak povedal by som, že naše posolstvo je cielené hlavne na Európsku úniu, predovšetkým Radu ministrov, prostredníctvom ktorej máme nepochybne väčšiu nádej, že budeme vyslyšaní, a ktorú žiadame, aby sa ujala plnenia svojich povinností. 15. októbra Rada schválila spoločné opatrenia na operáciu EUFOR Čad/SAR, aby poskytla ochranu civilistom, humanitárnu pomoc a bezpečnosť miestnym a zahraničným humanitárnym pracovníkom. Takmer o dva mesiace neskôr nie je rozmiestnenie jednotiek EUFOR ešte stále realizované kvôli nedostatku zdrojov a vybavenia. To je neprijateľné a preto musia Rada aj Komisia urýchliť proces rozhodovania, aby umožnili uskutočnenie operácie čo najskôr.

Rád by som tiež zdôraznil, že žiadna mierová misia vo východnom Čade alebo severnej časti Stredoafrickej republiky nebude efektívna bez všeobecného procesu uzmierenia, ktorý zahrnie celý región. Už vieme, že prítomnosť jednotiek EUFOR na hraniciach Sudánu sťaží povstalcom voľný pohyb cez hranice a povedie tak k premiestneniu niektorých útokov. Naliehavá a zásadná podpora, ktorú sa EÚ zaviazala zaistiť, by sa tak veľmi rýchlo mohla ukázať ako nedostatočná.

Pre EÚ je teraz zásadné urobiť všetko, čo je v jej silách, pre obnovenie mierových rozhovorov na regionálnej úrovni, v partnerstve so všetkými stranami zapojenými do konfliktu a s rôznymi zástupcami medzinárodného spoločenstva.

Nakoniec by som rád zdôraznil, že veríme, že neutralita jednotiek EÚ je obzvlášť dôležitá a veľmi strategická. Vzhľadom na to, že sa už povstalci vyhrážali, že ak pôjde o utajenú francúzsku misiu, budú na ňu útočiť, žiadame ostatné členské krajiny, aby sa ako celok podieľali na zložení tejto jednotky tak, že bude všetkým zrejmé, že ide o jednotku európsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), autor. - Vážená pani predsedajúca, východný Čad sa stal druhým Dárfúrom, a déjà vu obrazov zabíjania a ničenia namiereného proti civilistom sa vracia, aby nás prenasledovalo.

Medzitým my v EÚ, časť privilegovanej elity tohto sveta, medzi sebou nekonečne dlho debatujeme o tom, ako sa k situácii postaviť. Kým my – veľmi múdro, ale veľmi pomaly – zvažujeme a hodnotíme vyslať do regiónu efektívnu mierovú vojenskú jednotku, zločinci, ktorí robia etnické čistky, pokračujú bez prekážok vo svojich hrozných činoch.

Jedno dôležité – možno najdôležitejšie – posolstvo, ktoré musí vzísť z tejto dnešnej rozpravy, je dôrazná požiadavka na Komisiu a Radu, aby boli jednotky EUFOR riadne pripravené a rozmiestnené v postihnutej oblasti. Tí v Rade a Komisii alebo kdekoľvek inde, ktorí túto akciu zdržujú, by boli zodpovední za ďalšie stupňovanie násilia a za tragédiu, ktorá bude zanedlho nutne nasledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. - (ES) Vážená pani predsedajúca, myslím, že je obzvlášť príznačné, že tieto tri naliehavé uznesenia, o ktorých dnes diskutujeme, majú niečo spoločné, a to, že sa týkajú rôznych typov násilia na ženách. To ukazuje, že tento druh násilia je niečo, čo postihuje celý svet, hoci to má v každom prípade špecifické prejavy a formy.

Prvý z troch prípadov, ktorým sa dnes zaoberáme, situácia v Čade, je smutným príkladom toho, ako sú v kontexte vojny ženy často využívané ako sexuálny objekt, kedy sa znásilnenie stáva vojnovou zbraňou. Táto situácia nastáva hlavne v utečeneckých táboroch, ale nielen tam.

Cieľom tohto uznesenia, teda aspoň pre niektorých z nás, je poukázať na to, že medzinárodné spoločenstvo a hlavne Európska únia musí reagovať na túto situáciu a prijať našu zodpovednosť za ochranu obetí.

Vzhľadom na to je rozmiestnenie špecifickej misie EUFOR Čad/SAR úlohou, ktorá musí byť vykonaná okamžite, ale aj zodpovedne. Rád by som sa pripojil k tým, kto poukazujú na skutočnosť, že určite existuje riziko, že misia bude chápaná ako príliš prepojená s jednou krajinou, konkrétne Francúzskom. Myslím, že by to bolo škodlivé a celkom iste kontraproduktívne pre ciele misie.

Rád by som preto tiež zdôraznil, že zloženie misie by malo odrážať rôznorodosť členských krajín Európskej únie, aby sa predišlo akejkoľvek zámene misie za francúzske jednotky známe ako Operácia krahulec. Musíme takisto pred všetkými možnými orgánmi odsúdiť brutalitu útokov proti civilistom, ktoré spáchali milície Janjawid a ďalšie čadské skupiny, a preto nalieham na Radu a Komisiu, aby tak spravili.

Výnimočne poľutovaniahodné je použitie sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane a je celkom neprijateľné, aby takéto zločiny zostali nepotrestané. Preto nalieham na čadské orgány, aby sa ujali vyšetrovania týchto znásilnení a aby priviedli zodpovedné osoby pred súd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, o posledných kráľoch z rodu Bourbonovcov sa hovorilo, že vždy konali neskoro – či už išlo o ideu, vládu alebo armádu. Bohužiaľ sa zdá, že pre Západ a pre Európu nastal ten istý prípad aj dnes, pretože už dlhší čas dopúšťame narastajúcu katastrofu v Dárfúre a východnom Čade. Čím neskôr zasiahneme, tým drahšie to celé bude, a to nielen finančne, ale tiež vojensky a politicky. Som preto veľmi vďačný pánovi von Wogau, že posunul veci dopredu po vojenskej stránke a po stránke bezpečnostnej politiky, a som veľmi vďačný pánovi Dessovi za to isté v humanitárnej oblasti. Musíme konečne konať. Štáty však váhajú, a to nielen s požadovaným vybavením, ale taktiež s požadovanými jednotkami. Potrebujeme na mieste jednotky a vojsko, ktoré majú znalosť miestneho prostredia. Naozaj si myslím, že by to nemala byť žiadna skrytá francúzska operácia, o čom nikto nehovoril, ale potrebujeme znalosť miesta a skúsenosť Francúzov. Potrebujeme však aj spoluprácu Africkej únie a Arabskej ligy, ktoré sa bohužiaľ držia úplne bokom. To by však nás Európanov nemalo zbaviť zodpovednosti.

Hovorím veľmi jasne: chceme sa zapojiť, ale nesmieme spraviť chyby, ktoré sme spravili v Afganistane, konkrétne zasahovať bez politickej stratégie. Každý, kto tu zasahuje, musí tiež vedieť, že musí mať stratégiu pre mierové rozhovory, pre diskusiu medzi etnikami a pre vyriešenie rozsiahleho tribalizmu a ďalších konfliktov, ktoré existujú pozdĺž umelých hraníc vo východnom Čade, ako aj v Dárfúre. Ako Európsky parlament by sme sa teda mali zasadzovať za vyslanie jednotiek a humanitárnej pomoci, ale mali by sme tiež rýchlo prispievať k udržateľnej politickej mierovej stratégii v regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, budem veľmi stručný. Druhý samit EÚ – Afrika bol úplným fiaskom: tieto dve strany nedosiahli dohodu o hospodárskom partnerstve a vzťahy medzi týmito dvomi časťami sveta boli zmrazené.

Napätá situácia vo východnom Čade tiež príliš nepomohla. Jedným z predpokladov plodnej spolupráce by bol aj koniec desaťročia trvajúcich vojenských konfliktov v Afrike. Pri riešení konfliktu vo východnom Čade musí Európska únia jasne ukázať, že sme odhodlaní dosiahnuť mierové riešenie a vyslať našu mierovú vojenskú misiu do východného Čadu čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, minulý víkend sa v Lisabone konal samit EÚ – Afrika. Mal za cieľ položiť základy pre nové partnerstvo medzi Európou a Afrikou: partnerstvo, ktoré podľa spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a Panafrického parlamentu malo byť založené na spoločných hodnotách a zásadách, akými sú demokracia, ľudské práva a dobrá verejná správa.

Bohužiaľ vzťah Európy k jednotlivcom, akými sú Robert Mugabe zo Zimbabwe a Muammar Kaddáfi z Líbye – aby som menoval aspoň dvoch, pričom obaja boli privítaní červeným kobercom – dokazuje, že medzi proklamáciami zásad a realitou stále zíva priepasť. Situácia v dnešnom Čade tiež ukazuje, ak potrebujeme nejaký dôkaz, že veľká časť Afriky nie je ani zďaleka pripravená zapojiť sa do tohto „spoločenstva spoločných hodnôt“.

Preto ak si my Európania chceme zachovať dôveryhodnosť v diskusiách o ľudských právach a nechceme len praktikovať reálpolitiku, intervencia by mala vyslať jasný signál o tom, že bezprávie a svojvôľa musia čo najskôr ustúpiť najzákladnejším demokratickým zásadám. Bohužiaľ hodnotenie Čadu sa týka aj mnohých ďalších režimov v Afrike. Čad nie je jediným pacientom v Afrike.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Vďaka za vyjasnenie. Som povinná ohlásiť poslancov, ktorí sa registrovali, aby predniesli príspevok v mene svojich politických skupín. Vaša politická skupina, rovnako ako skupiny všetkých ostatných, nie je na pochybách a každý tu vie, ktorú skupinu zastupujete.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). (FR) Pani predsedajúca, aby som opravil to, čo ste práve povedali o poslednom vystúpení: skupina PSE hovorila prostredníctvom mojej osoby; hovoril som ako autor a v mene skupiny PSE. Bol by som nerád, keby si ostatní mysleli, že nás táto téma nezaujíma.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, všetci sme si vedomí strašnej humanitárnej a bezpečnostnej situácie vo východnom Čade. Nemôžeme to oddeliť od širšej regionálnej katastrofy v Dárfúre: 300 000 povraždených ľudí, dva milióny vysídlených osôb, štyri milióny ľudí žijúcich na západnej potravinovej pomoci. Už štyri roky medzinárodné spoločenstvo spína ruky. Uznávam, že Európska únia sponzorovala rozsiahlu humanitárnu pomoc v regióne. To je tá dobrá časť.

Politicky je však príspevok EÚ menej chvályhodný. Hostí sudánskeho diktátora Umara al-Bašíra spolu s utláčateľom Zimbabwe Mugabem v Lisabone, kde vo vrcholne nechutnom akte pokrytectva podpisujú vyhlásenie o ľudských právach a dobrej správe.

Ďalším príspevkom EÚ je pokúsiť sa zapojiť do akejsi nedotiahnutej vojenskej misie, aby bolo možné prišpendliť odznak EBOP na ďalšiu vojenskú operáciu. Faktom zostáva, že táto misia je zle koncipovaná: veľkosť jednotiek je neprimeraná; chýbajú potrebné zdravotné, logistické a transportné podporné prvky; misia mešká oproti harmonogramu už tri mesiace a neexistuje žiadny záložný plán pre nepredvídateľné udalosti, ak by sa situácia ešte zhoršila.

Stačí sa pozrieť na náhodné zapojenie do tejto misie – ktorá je koniec koncov operáciou riadenou prevažne Francúzmi – aby sme pochopili, prečo toľko ľudí v Čade, Sudáne a Stredoafrickej republike, nehovoriac o našich vojenských dôstojníkoch, má o tomto projekte vážne pochybnosti. Vedenie vojny by malo byť prenechané iným.

Je naliehavo potrebné, aby bolo spoločné úsilie OSN a AÚ posilnené ako súčasť konzistentnej stratégie pre celý región. Politicky by ho mala riadiť Bezpečnostná rada OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. - (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Komisia veľmi dôkladne sleduje zhoršujúcu sa situáciu vo východnom Čade a je rozhodná vo svojej podpore pre vyslanie jednotiek EUFOR v plnej sile, aby chránili utečencov a vysídlené osoby v regióne. Európska únia na tento cieľ vo východnom Čade použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Komisia poskytne nielen jednotky EUFOR, ale aj vyše 50 miliónov EUR, a to ako súčasť uceleného programu.

Z týchto finančných prostriedkov budú financované akcie v troch kľúčových oblastiach, od núdzovej pomoci až po dlhodobú rozvojovú pomoc.

Prvá oblasť sa týka humanitárnej pomoci, na ktorú Úrad pre humanitárnu pomoc (ECHO) už v roku 2007 poskytol 30,5 miliónov EUR v podobe opatrení na pomoc v núdzi určenej utečencom a vysídleným osobám v rôznych častiach Čadu. Podobná úroveň financovania bola vyčlenená na pokračovanie týchto opatrení v roku 2008.

Druhá oblasť zahŕňa organizáciu čadskej polície, ktorá bude mať zodpovednosť za realizáciu akcií humanitárnej ochrany. V rámci misie EÚ a OSN v Čade OSN organizuje, cvičí a vybavuje až 850 čadských policajných jednotiek a zborov, ktoré majú byť vyslané do utečeneckých táborov vo východnom Čade. Európska únia tento program OSN podporuje 10 miliónmi EUR z nástroja stability.

Tretia oblasť sa týka reintegrácie a obnovy. V roku 2008 poskytne Komisia 10,1 miliónov EUR z deviateho Európskeho rozvojového fondu na rozvojové opatrenia na podporu rekonštrukcie, riešenia konfliktov a organizácie administratívnych kapacít. Toto sú opatrenia, ktoré sú dôležité pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v oblastiach misie OSN – EÚ. Ďalšie opatrenia sú plánované ako súčasť 10. Európskeho rozvojového fondu, kedy sa pre obdobie 2008 – 2013 uvažuje o 311 miliónoch EUR.

V najbližšej dobe by sa pomocou týchto nástrojov mal podporiť návrat vysídlených osôb do ich domovskej krajiny. V dlhodobom horizonte je ich cieľom trvalá stabilizácie situácie v Čade a naprieč celým regiónom.

Poslanci, ktorí hovorili predo mnou, sa správne zmieňovali o vzplanutí bojov medzi provládnymi povstalcami a jednotkami prezidenta Idrissa Débyho vo východnom Čade, čo jednoznačne skomplikovalo humanitárnu pomoc. Ani v oblastiach okolo utečeneckých táborov už nemôže byť naďalej zaistená bezpečnosť. Navyše neistá humanitárna situácia dospela do kritického štádia v dôsledku rýchleho nárastu počtu utečencov z miest bojov. V tejto hlboko znepokojujúcej situácii sa úloha obnovy bezpečnosti v regióne stáva krajne naliehavou.

Aby sme túto úlohu zvládli, je vojenská prítomnosť nevyhnutná. Jednotky EUFOR by preto mali byť rozmiestnené práve v týchto krízových oblastiach. Úspech však budú mať len v prípade, že budú odstránené príčiny konfliktu a zároveň bude spustený politický proces s cieľom utíšiť silné napätie a zmierniť chudobu prostredníctvom podpory hospodárskeho rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes po skončení rozpráv.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia