Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0527/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 12.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0630

Debatter
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

11.1. ÖstraTchad
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Nästa punkt är de sex resolutionerna om östra Tchad(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), författare− (PL) Fru talman! Jag måste säga att jag är mycket oroad av upptrappningen av striderna i Tchad men också av att det inte sker några framsteg när det gäller att nå en politisk lösning på konflikten. Jag skulle därför vilja rikta särskild uppmärksamhet mot den roll Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken (EUFOR Tchad/RCA) spelar. Det europeiska initiativets huvudsakliga syfte, vilket också stöds av FN, är att garantera säkerheten i den humanitära zonen.

Med tanke på den pågående krisen i Darfur och hur den destabiliserar läget i hela regionen är det viktigt att komma ihåg att denna konflikt redan spridit sig över gränserna till Tchad och Centralafrikanska republiken. Jag tror att det är mycket viktigt att få neutrala styrkor från medlemsstaterna på plats så snart som möjligt. Jag skulle dock vilja betona att huruvida ett sådant fredsuppdrag lyckas eller ej är högst beroende av de politiska arbete som krävs för att en framgångsrik fredsprocess ska kunna bedrivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), författare. − (EN) Fru talman! Jag vill ta upp några viktiga och centrala frågor. Det råder inga som helst tvivel om att en insats krävs i Tchad. Det råder inga tvivel om att den oerhörda mänskliga misären för flyktingarna i den delen av vår värld är outhärdlig att bevittna, men jag vill mycket tydligt understryka att det finns flera grundproblem med den föreslagna insatsen.

Det första problemet är att insatsens mandat är otydligt. Vi säger att detta är ett fredsbevarande och humanitärt uppdrag. Om så är fallet måste detta klargöras extra tydligt i uppdraget för de soldater vi skickar. Jag anser att tydlighet saknas.

Till skillnad från min kollega anser jag inte att en insats som utformas på detta sätt faktiskt kommer att öka säkerheten. Vi har nyligen sett att konflikten tilltar i intensitet och grymhet. Vi har också hört från flera rebelledare att alla insatser, och i synnerhet denna, kommer att uppfattas som fientlig. Detta är ett enormt problem.

Jag måste också påpeka, också det i strid med min kollegas ord, att soldaterna inte kommer att agera som den neutrala styrka som krävs, med dagens truppsammansättning. Med den största respekt för Frankrike och dess folk måste jag säga att det gränsar till det provokativa att ge Frankrike så stor roll i insatsen. Jag anser att det vore ytterst oklokt.

Jag anser inte att vi kan formulera en gemensam europeisk försvars- och säkerhetspolitik. De problem som har uppstått, i det här fallet med Tchad, visar mycket tydligt varför. Jag anser att det är omöjligt eftersom våra traditioner, vår historia och våra utrikespolitiska mål och utsikter är helt olika. Framför allt av detta skäl är det synd och skam att de militärt neutrala staternas skyldigheter, ansvar och kapacitet inte erkänns tillräckligt i EU, framför allt inte i Lissabonfördraget, om jag får lov att säga detta då jag kommer från ett land som fortfarande är militärt neutralt, åtminstone till namnet. Jag anser att länder som har denna tradition skulle kunna göra den slags värdefulla insats, baserad på neutralitet, som min kollega har nämnt.

Avslutningsvis är en insats i Tchad nödvändig. Det viktiga är dock hur vi går till väga. En operation måste genomföras på ett fokuserat sätt. Den måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.

 
  
MPphoto
 
 

  Matsakis, Marios (ALDE). - (EN) Fru talman! Jag ser att det inte finns någon tidsangivelse på tavlan. Innebär det att vi har privilegiet att ha obegränsad tid till vårt förfogande denna eftermiddag eller är det ett tekniskt fel?

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Herr Matsakis! Vi får alla hålla oss till de tidsramar vi vet att vi fått tilldelade.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), författare. − (EN) Herr talman! Jag tog initiativet till denna brådskande resolution för att utöva politiska och folkliga påtryckningar för att snarast möjligt utplacera EU:s fredsbevarande styrkor i gränsområdet i östra Chad. Den senaste tidens oroligheter i östra Tchad, däribland omfattande sammandrabbningar mellan rebellsoldater och den tchadiska armén, visar att det finns ett akut behov av vår närvaro i denna region för att skydda oskyldiga flyktingar och internflyktingar från att hamna i korselden. De militära framryckningarna förvärrar kriminaliteten och underminerar säkerheten kring internflyktingarnas läger. Biståndsarbetarna har inte bara svårt att få tillträde till lägren utan måste också tampas med banditer, något som begränsar deras möjligheter att ge det humanitära bistånd som så väl behövs.

Jag uppmanar EU och EU:s medlemsstater att leva upp till det politiska beslut som fattats och att ställa mer trupper till förfogande för EU-insatsen, liksom finansiellt, logistiskt och luftburet stöd, bland annat nödvändigt antal helikoptrar så snart som möjligt. EU:s utrikespolitiska trovärdighet på internationell nivå står på spel om unionen inte kan mobilisera tillräckliga trupper och skaffa nödvändig utrustning så att insatsen kan bli operativ. Detta är ett fredsbevarande EU-uppdrag och det berör därför alla EU-medlemsstater, vare sig de deltar eller inte.

Jag vill här och nu slå hål på myten att detta uppdrag kommer att domineras av Frankrike. I uppdraget deltar soldater från Sverige, Nederländerna, Polen, Österrike och Irland. Det är dessutom inte Frankrike som ska leda uppdraget, utan Irland. Den irländske generallöjtnanten Pat Nash har utnämnts till chef för uppdraget och det är han som fattar beslut om styrkans verksamhet på plats. Detta uppdrag kommer att genomföras och sådana kommentarer bidrar inte positivt på något sätt till hur uppdraget uppfattas och slutligen mottas av lokalbefolkningen i Tchad och av rebellgrupperna.

Vissa hoppingivande tecken har märkts under veckan från andra EU-medlemsstater efter Irlands vädjan om att uppdraget ska få tillräckligt med resurser. Ett land har tydligen erbjudit läkemedel, medan andra diskuterar hur man kan ge finansiellt stöd för att möjliggöra det logistiska stöd som behövs, inbegripet flygplan. En ny fjärde generationens konferens måste omedelbart sammankallas för att uppbåda de resurser som krävs för att skydda våra soldater på fältet, så att de kan utföra sin viktiga uppgift att skydda flyktingar. Det är dags att agera nu. Vår passivitet kostar liv.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), författare. − (FR) Fru talman! Återupptagandet av striderna mellan rebeller och regeringstrupper i Tchad har lett till hundratals döda och sårade och till nya spänningar i gränsområdet mellan Sudan och Centralafrikanska republiken. Denna situation har i praktiken begränsat tillgången till flyktingläger för tusentals människor och kraftigt försvårat hjälparbetarnas uppgift.

Jag ska också påminna er om att i denna del av världen drabbas kvinnor och barn fortfarande av särskilt avskyvärt våld och att mer än 450 000 tvångsförflyttade människor redan lever under fruktansvärda förhållanden i just det område där konflikten nu åter tagit fart.

Mot denna bakgrund kan vi naturligtvis begära att de krigförande fraktionerna upphör med allt stridande, i synnerhet i de områden där civila drabbas. Vi kräver också att de respekterar den internationella humanitära rättens grundläggande principer, vilket innebär att man respekterar de humanitära zonerna och tillåter hjälptransporter, liksom att man inte angriper hjälparbetare.

Mer allmänt är vi också särskilt oroade av att konfliktens parter allt oftare trotsar, eller helt och hållet ignorerar, den humanitära rätten. EU måste agera särskilt mot denna oroande utveckling. Vi uppmanar också myndigheterna i Tchad att systematiskt göra allt som står i deras makt för att ställa dem som gjort sig skyldiga till våldtäkt, krigsförbrytelser och alla sorters allvarliga människorättsbrott, inför rätta.

Jag skulle emellertid vilja hävda att vårt budskap i första hand riktar sig till EU, i synnerhet till ministerrådet, där vi har en mycket större chans att göra våra röster hörda och som vi också uppmanar att ta sitt ansvar. Den 15 oktober antog rådet en gemensam åtgärd om EUFOR Tchad/RCA-insatsen, för att erbjuda skydd åt civilbefolkningen, humanitärt bistånd och säkerhet för lokala och utländska hjälparbetare. Bara två månader senare har EUFOR-styrkan på grund av resurs- och utrustningsbrist ännu inte kommit till stånd. Detta är oacceptabelt, och rådet och kommissionen måste därför snarast skynda på beslutsprocessen så att denna insats kan genomföras så snart som möjligt.

Jag vill också påpeka att fredsbevarande insatser i östra Tchad och norra delen av Centralafrikanska republiken inte kommer att ha någon verkan utan en allmän försoningsprocess för hela regionen. Vi vet redan att EUFOR:s närvaro vid Sudans gräns kommer att göra det svårare för rebellerna att cirkulera fritt över gränserna och därför medföra att en del angrepp förflyttas. Den brådskande och nödvändiga stödinsats som EU åtagit sig kan därför snabbt visa sig vara otillräcklig.

Det är också viktigt att EU nu gör allt som står i dess makt för att uppmuntra att fredssamtalen på regional nivå återupptas, tillsammans med alla inblandade parter i konflikten och det internationella samfundets olika representanter.

Slutligen skulle jag vilja understryka att vi tror att den europeiska styrkans neutralitet i detta fall är särskilt betydelsefull och mycket strategisk. Eftersom rebellerna redan hotat att angripa styrkan om det enbart skulle röra sig om en förklädd fransk insats, uppmanar vi de andra medlemsstaterna att sluta upp på bred front i sammansättningen av denna styrka, så att det inte råder några tvivel för någon om att detta verkligen rör sig om en europeisk styrka.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), författare. − (EN) Fru talman! Östra Tchad har blivit ett andra Darfur och vi hemsöks återigen av bilder av mord och förödelse som drabbar oskyldiga civila.

Under tiden ägnar vi oss här i EU, som är en del av världens privilegierade elit, åt att i all oändlighet diskutera hur vi ska hantera situationen. Samtidigt som vi, synnerligen klokt men oerhört långsamt, fram och tillbaka överväger vårt beslut att skicka en effektiv fredsbevarande militär styrka till regionen fortsätter de brottslingar som ägnar sig etnisk rensning att obehindrat utföra sin avskyvärda syssla.

Ett viktigt budskap, kanske det allra viktigaste, som måste bli resultatet av dagens debatt är vår starka uppmaning till kommissionen och rådet att snarast inrätta och utplacera Eufor i den berörda regionen. De personer inom rådet och kommissionen, eller inom andra instanser också vad det anbelangar, som förhalar denna insats är ansvariga för den ytterligare eskalering av våldet och tragedin som oundvikligen snart blir följden.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), författare. (ES) Fru talman! Jag anser det vara speciellt betydelsefullt att de tre brådskande resolutioner som vi diskuterar här i dag har det gemensamt att de alla rör olika typer av våld mot kvinnor. Detta bevisar att denna typ av våld påverkar hela världen, även om det tar sig olika form och uttryck i varje enskilt fall.

Det första av de tre fall vi har att göra med i dag, nämligen situationen i Tchad, är ett sorgligt exempel på hur kvinnor ofta blir utnyttjade som sexobjekt i krigssituationer, då våldtäkt blir ett av krigets vapen. Sådana situationer uppstår i synnerhet i flyktingläger, men inte enbart.

Målet med denna resolution är, åtminstone för en del av oss, att understryka att det internationella samfundet, och i synnerhet EU, måste reagera på den här situationen och ta vårt ansvar för att ge skydd åt de drabbade.

Mot denna bakgrund måste ett särskilt avsett uppdrag som EUFOR Tchad/RCA naturligtvis genomföras snarast möjligt, men också på ett ansvarsfullt sätt. Jag ansluter mig till dem som poängterar att det finns en tydlig risk att uppdraget uppfattas som överdrivet förknippat med ett enda land, nämligen Frankrike. Jag menar att detta skulle vara förödande, och säkerligen motverka uppdragets syfte.

Jag skulle därför också vilja betona att styrkans sammansättning bör spegla EU-staternas mångfald så att man undviker all sammanblandning mellan detta uppdrag och det franska uppdrag som går under namnet Operation Sparvhök. Vi måste också inför alla tänkbara organ fördöma den brutalitet med vilken Janjawid-milisen och andra tchadiska grupper attackerat civilbefolkningen, och jag uppmanar därför rådet och kommissionen att göra detta.

Användningen av sexuellt våld som ett vapen i krigföringen är speciellt avskyvärt och det kan inte accepteras att sådana brott inte bestraffas. Jag uppmanar därför myndigheterna i Tchad att ta ansvar för att dessa våldtäkter och övergrepp utreds och att de skyldiga ställs inför rätta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Fru talman! Det sägs om de sista kungarna av huset Bourbon att de alltid skred till handling för sent när det gällde idéer, regeringar och arméer. Dessvärre tycks detta också vara fallet för västvärlden och Europa, för vi har redan låtit katastroferna i Darfur och östra Tchad pågå alldeles för länge. Ju senare vi ingriper, desto mer kostsam blir konflikten, inte bara ekonomiskt, utan även militärt och politiskt. Jag är därför mycket tacksam för att Karl von Wogau på ett beslutsamt sätt får saker och ting att ske på det militära och säkerhetspolitiska planet och jag är också mycket tacksam för att Albert Dess gör samma insats på det humanitära området. Vi måste ingripa nu. Staterna dröjer emellertid inte bara med den nödvändiga utrustningen utan också med de styrkor som behövs. Vi behöver styrkor och krafter på plats som har kunskap och erfarenhet från området. Jag anser definitivt att detta inte ska handla om en förklädd fransk insats, vilket inte heller varit på tal, men vi behöver fransmännens kunskap och erfarenhet från området. Det krävs emellertid också ett samarbete med Afrikanska unionen och Arabförbundet, vilka tyvärr fortfarande håller sig undan. Detta får dock inte innebära att vi européer avsäger oss vårt ansvar.

Jag säger det klart och tydligt: Vi vill ingripa men vi får inte göra samma misstag som vi gjorde i Afghanistan, nämligen att ingripa utan att ha en politisk strategi. Den som ingriper måste känna till att man måste ha en strategi för fredssamtal, för samtal över de etniska gränserna och för en lösning på de omfattande stammotsättningar och andra konflikter som förekommer längs de konstgjorda gränserna i såväl östra Tchad som i Darfur. I Europaparlamentet bör vi därför verka för att trupper sänds ut och för humanitärt bistånd men vi bör också så snabbt som möjligt bidra till en hållbar politisk fredsstrategi för området.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Det andra toppmötet mellan EU och Afrika var ett komplett misslyckande. De båda parterna kunde inte enas om ett avtal om ekonomiskt partnerskap och förbindelserna mellan dessa båda delar av världen har frysts.

Det spända läget i östra Tchad har inte direkt underlättat det hela. En av förutsättningarna för ett fruktbart samarbete är att det blir ett slut på de de militära konflikter som under flera decennier pågått i Afrika. När konflikten i östra Tchad ska lösas måste EU visa att vi är fast beslutna att nå en fredlig lösning och att skicka vår fredsbevarande militära styrka till östra Tchad snarast möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Fru talman! Förra veckan hölls ett toppmöte mellan EU och Afrika i Lissabon. Avsikten var att utarbeta en grund för ett nytt partnerskap mellan Europa och Afrika, ett partnerskap som enligt Europaparlamentets och Panafrikanska parlamentets gemensamma deklaration skulle baseras på gemensamma värderingar och principer, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och goda styrelseformer.

EU:s inställning till individer som Zimbabwes Robert Mugabe och Libyens Muammar Gaddafi, för att bara nämna två av dem som välkomnades på röda mattan, visar emellertid att det dessvärre fortfarande finns ett gäspande gap mellan principdeklarationer och verklighet. Situationen i Tchad i dag bevisar också, om bevis nu skulle behövas, att en stor del av Afrika är långt ifrån redo att bli en del av denna ”värdegemenskap”.

Om vi européer vill behålla vår trovärdighet när det gäller mänskliga rättigheter och inte bara ägna oss åt realpolitik bör vårt ingripande därför sända ut en tydlig signal om att laglöshet och godtycklighet snarast måste ersättas med grundläggande demokratiska principer. Dessvärre gäller analysen av Tchad även för ett flertal andra regimer i Afrika. Tchad är inte Afrikas enda sjukling.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Tack för det förtydligandet! Jag måste anmäla de talare som har registrerats för att tala som företrädare för sina politiska grupper. Er politiska grupp är lika lite ifrågasatt som någon annan här, och alla här vet vilken grupp ni företräder.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). (FR) Fru talman! En korrigering i anslutning till vad ni just sagt om det senaste anförandet: PSE-gruppen talade genom mig. Jag talade i egenskap av författare och som företrädare för PSE-gruppen. Jag vill inte att någon ska tro att vi inte bryr oss om frågan.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - (EN) Fru talman! Vi känner alla mycket väl till den fruktansvärda humanitära och säkerhetsmässiga situationen i östra Tchad. Denna situation kan inte särskiljas från den vidare regionala katastrofen i Darfur, där 300 000 människor har massakrerats, två miljoner har blivit internflyktingar och fyra miljoner lever av västerländskt livsmedelsbistånd. Under tre år har det internationella samfundet vridit sina händer. Jag erkänner att EU har bekostat storskaligt humanitärt bistånd till regionen. Det är den positiva sidan.

Politiskt har EU:s bidrag inte varit lika lovvärt. EU har deltagit i festligheter tillsammans med den sudanesiske diktatorn Omar El Bashir i Lissabon, och även med Zimbabwes förtryckare Robert Mugabe, samtidigt som man på det mest vedervärdigt hycklande sätt har undertecknat en förklaring om mänskliga rättigheter och goda styrelseformer.

EU:s andra bidrag är att försöka ge sig in i ett ogenomtänkt militärt uppdrag för att få möjlighet att sätta ESFP-emblemet på ännu en militär operation. Faktum är att detta föreslagna uppdrag är undermåligt utformat, att styrkan är för liten, att avgörande medicinskt, logistiskt och transportmässigt stöd saknas, att uppdraget redan är tre månader försenat och att det inte finns någon beredskapsplan om läget skulle förvärras ännu mer.

Vi behöver bara titta på det slumpartade deltagandet i detta uppdrag – som trots allt i hög grad har drivits på av Frankrike – för att förstå varför många i Tchad, Sudan och Centralafrikanska republiken, för att inte nämna våra egna militära ledare, är oerhört skeptiska till detta projekt. Militärverksamheten bör överlåtas åt andra.

Det är oerhört viktigt att FN/AU-insatsen förstärks som ett led i en sammanhängande strategi för hela regionen. Detta bör FN:s generalsekreterare arbeta för politiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, kommissionens vice ordförande. − (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Kommissionen ser mycket allvarligt på den försämrade säkerhetssituationen i östra Tchad och stöder kraftfullt att man sätter in EUFOR-trupper med full styrka för att skydda flyktingar och fördrivna personer i regionen. Europeiska unionen kommer att utnyttja alla redskap som står till dess förfogande i östra Tchad för att göra detta. Kommissionen kommer inte bara att skicka EUFOR-soldater, utan dessutom bidra med över 50 miljoner euro som en del av en sammanhängande plan.

Med dessa medel kommer åtgärder att finansieras inom följande tre nyckelområden, som sträcker sig från nödhjälp till långsiktigt utvecklingsbistånd.

Det första området är humanitärt bistånd, för vilket Echo redan har avsatt 30,5 miljoner euro 2007 i form av nödhjälp till flyktingar och fördrivna personer i olika delar av Tchad. En liknande finansieringsnivå har också reserverats för att fortsätta de åtgärderna 2008.

Det andra området är uppbyggnaden av en polisstyrka i Tchad som ska ansvara för att skydda människor. I samband med EU:s och FN:s insatser i Tchad ska FN rekrytera, utbilda och utrusta 850 poliser och konstaplar i Tchad som ska sättas in i flyktinglägren i östra Tchad. Europeiska unionen stöder detta FN-program med 10 miljoner euro från stabilitetsinstrumentet.

Det tredje området är integrering och återställning. Under 2008 kommer kommissionen att tillhandahålla 10,1 miljoner euro från nionde Europeiska utvecklingsfonden för utvecklingsåtgärder som främjar återuppbyggnad, konfliktlösning och organisering av den administrativa kapaciteten. Detta är nödvändiga åtgärder för att förbättra säkerhetssituationen i de områden som berörs av FN:s och EU:s gemensamma insats. Ytterligare åtgärder planeras som en del av den tionde Europeiska utvecklingsfonden, för vilken 311 miljoner euro beräknas 2008–2013.

På kort sikt bör fördrivna personer få hjälp att återvända till sina hemländer med dessa åtgärder. Syftet på lång sikt är att stabilisera situationen permanent i Tchad och i regionen som helhet.

Föregående talare har helt riktigt hänvisat till de uppflammande striderna mellan regeringsvänliga rebeller och president Idriss Débys trupper i östra Tchad, något som helt klart har gjort det svårare att nå fram med humanitärt bistånd. Inte ens i områdena runt flyktinglägren kan säkerheten längre garanteras. Den vanskliga humanitära situationen blir dessutom allt mer akut på grund av det ökande antalet flyktingar från stridsområdena. I denna djupt oroande situation får uppgiften att återställa säkerheten högsta prioritet.

För att klara detta krävs militär närvaro. EUFOR-trupperna bör därför sättas in särskilt i dessa krisområden. De kommer emellertid enbart att bli framgångsrika om orsakarna till konflikten undanröjs och om en politisk process inleds samtidigt för att dämpa den underliggande spänningen och lindra fattigdomen genom att underlätta den ekonomiska utvecklingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum efter debatterna.

 
  

(1)Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy